ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK A FENNTARTHATÓSÁGI VITÁKBAN: SZEMPONTOK A PÁRBESZÉDHEZ Tamás Pál Bulla Miklós

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK A FENNTARTHATÓSÁGI VITÁKBAN: SZEMPONTOK A PÁRBESZÉDHEZ Tamás Pál Bulla Miklós"

Átírás

1 ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK A FENNTARTHATÓSÁGI VITÁKBAN: SZEMPONTOK A PÁRBESZÉDHEZ Tamás Pál Bulla Miklós Vezetői összefoglaló Környezetvédelem és fenntarthatóság. A környezetpolitikai viták az elmúlt évtizedekben Magyarországon vagy post-factum jellegűek voltak, vagy ugyan még nem következett be a kár, de az anomália kialakulását elsősorban adott ipari fejlesztések vagy infrastrukturális beruházások megakadályozásával kívánták megoldani. A fenntarthatósági vitákban ezzel szemben hosszabb távú, a gazdaság és a hétköznapi lét szerkezetét alapvetően befolyásoló módokon kívánunk a folyamatokba avatkozni. Fenntartható fogyasztás. A fenntarthatósági modellek a személyes fogyasztás szerkezetének átrendeződését is kívánatosnak tartják. A eldobó fogyasztói kultúra korlátozása, sajátos fogyasztási felelősség kifejlesztése részét alkotja ennek a modellnek. A termelő szektor ilyen típusú fogyasztási ajánlata csak nehezen születik meg, s jelentős állami beavatkozás nélkül egyébként sem elképzelhető. Igazságos teherviselés. Kik azok, akiknek a fenntarthatósági átmenet társadalmi költségeit nagyobbrészt viselniük kell majd? Azt ugyanis nem tételezhetjük fel, hogy e költségek arányosan oszlanak majd meg a különböző rétegek között. S ha nem, úgy hajlandó-e a középosztály ezeknek viszonylag nagyobb részét magára vállalni? Fejlődési pólusok. A fejlesztési tervek egyik központi eleme néhány vidéki nagyváros kiemelt fejlesztése, valódi pólusokká növesztése. A vidéki 5 6 város elől nem Budapest vonja el az energiát, hanem azok olyan kis létszámú, gazdaságilag nem túl jelentős régiók központjai, amelyekben nem volt több fejlődési energia és ember. Ezért ezek EU regionális fővárosoknak egyelőre kicsik. A szocialista iparosítás megnövelte létszámaikat, de korántsem olyan mértékben, mint ahogyan történt az a szomszédos országokban politikai szerepet kapott városokkal vagy azokkal, amelyek etnikai szerkezetét részben tudatosan is változtattak. A mi potenciális pólusaink ezresek, míg a határon túli nagyvárosok között a komoly központok között ezresek is vannak. Az újra egybenyíló Kárpátmedencében ez ismét versenyt jelent. A duális társadalomszerkezet térbeli leképzése. Ha elfogadjuk, hogy a következő évtizedben is megmarad egy duális gazdaságszerkezet az országban (fejlett exportiparágak, extraprofit a személyes jövedelmekben és olyan munkákból, amelyek a nemzetközi munkamegosztásban való részvételből következnek), akkor ez mennyire különül majd el a térben? Így az ország tele lesz új és régi belső perifériákkal. S egyre növekvő mértékben a perifériák jellemzője lesz, hogy az ott lakók a többiekhez képest kevésbé mobilok. A szegregáció jellegének változása. Ha a centrumok lakói mozgékonyabbak, akkor a szegregáció erősödni fog. A különböző csoportok egyre kevésbé érintkeznek fizikailag is egymással. Nálunk is kialakul a csak autóval megközelíthető védett lakóhelyek bevásárlóközpontok s talán munkahelyek rendszere. S a másik póluson túlélési hálózatok azok számára, akik a modern gazdaságból kimaradtak. 231

2 Visszavonulás a peremekről. Azokon a településeken, ahol lényegében megszűnik az agrártermelés, csak egyes körzetekben és csak részben lehet a településeket jelenlegi formájukban fenntartani. Minden politikai okú fogadkozás ellenére az aprófalvak és a tanyák egy része kiürül, s csak kis részük marad meg városi szatelitként. A mobilitás átalakulásának határai. Ha igazak lesznek a népességi előrejelzések, és megindul a lakosság komolyabb fogyása, akkor végig kell gondolni, honnan fogy a lakosság. Kialakul-e nyugat-európai analógiákat követve egy hármas övezet: a sokgyermekes roma és bevándorló réteg a történelmi városmagokban növekvő létszámmal; a középrétegek agglomerációs övezetei és az urbanizálódó nagyközségek viszonylag homogenizálódó lakossággal; valamint a csökkenő lélekszámú harmadik övezet, maga is kéttípusú lakossággal: nyugdíjas kitelepülővel az egyik településtípuson és máshol a modernizációból kimaradt romák, betegek, kommunikációs nehézségekkel küzdők stb.) Az EU-régiók fejlődési gócokká válása. Az EU-régiók esélyei az országon belül igen különbözőek. Győr és a Nyugat-Dunántúl egyre inkább Bécsre fűződik fel, Szeged beleilleszkedhet egy Bánát Bácska központú térrekonstrukcióba. Pécs helyzetét ilyen szempontból kifelezetten rossznak látom, a horvát kapcsolódási pont a szomszéd ország perifériája, s Kaposvár sem rendeződött eddig Pécs alá. Regionális clusteresélyek. Komoly tudásalapú high-tech clusterekhez jelenleg komoly tudomány vidéken csak Debrecenben és Szegeden van. Kérdés, hogyan alakul a Miskolc Kassa és a Szeged Arad Temesvár viszony? Temesvár és Kassa ma erősebbek, nemzetközi infrastruktúrával és kapcsolatokkal jobban ellátottak, mint a közeli magyar nagyvárosok. Kérdés, hogy lehet ezt kooperációban úgy hasznosítani, hogy ne induljon a gyengébbet periferizáló lokális fejlődés adott esetben Miskolc, a békési városok, s talán Szeged rovására. Folyosó mítoszok. Az európai folyosókon, a peremeken a fő forgalmi irány mindenütt kelet nyugati és nem észak déli. A fő forgalmi irány itt továbbra is a Balkán Németország (s onnan Nyugat-Európa) marad. Hogyan lehet újraértelmezni ezt a történelmi karavánutat? Milyen szolgáltatásokat lehet erre rátelepíteni logisztikában, feldolgozóiparban, és hogyan nézzen ez ki a térben? Budapest újrafogalmazása. A kérdés akut és megoldatlan. EU-forrásból kevesebb támogatás jön majd, a városra a regionális centrumok féltékenyek, és a politikának tekintettel kell erre lennie. Az egyedüli metropolis viszonylagos gyengülése az egész ország nemzetközi kapcsolódásának hatásfokát rontja. A regionális pólusok Budapestet nem tudják kiváltani. A multikulturalizmus térszerkezete. Egyrészt Észak-Kelet-Magyarországon és kisebb foltokban máshol is kialakulnak, ha nem is roma többségű, de meghatározóan roma jelenlétre épülő övezetek. Milyen agrárpolitika, munkahelyteremtés lehetséges itt, vagy a fent bemutatott peremek etnikailag is átszíneződve konzerválódnak? S milyen esélyek lesznek innen az elvándorlásra? Másrészt, a már jelzett népességi egyensúlyzavarokból következően megindul valamilyen bevándorlás az országba? Munkahely és lakás együtt ennek felszívására csak a nagyvárosokban van. Mennyire kezdenek kiépülni a következő évtizedben mindennek kezelésére ezekben a városokban szervezett programok? 232

3 Fogalmak A fenntarthatóság fogalma (szóhasználata, világképe) egyébként már évek óta a legkülönfélébb kultúrkörökben és tudományágakban eltérő iskoláknak és világfelfogású csoportoknak lehetővé teszi, hogy hihetően hirdessék, tartalmával egyetértenek, tehát a haladás új felfogásait pártolják, és láthatóan alkalmas arra is, hogy közben a legkülönfélébb érdekeket, stratégiákat és érzékenységi küszöböket is értelmezze, vagy akár magába is építse. Persze, a különböző fenntarthatósági viták témái vagy területei mások. S az azokban résztvevők is mást gondolnak a fejlődésről, a társadalmi igazságosság elfogadható mértékeiről, vagy az újrakezdés és folyamatosság kívánatos arányairól. E vitákban az elsősorban a piaci folyamatokat kiindulópontként elfogadó alig változtassunk modellek mellett megjelennek radikális felfogások. Igen jelentősek a különbségek a megelőzés időtávját, mértékét és drámai retorikáját illetően. Nagyok az eltérések abban is, hogy adott megközelítés beéri az erőforrások kímélő használatával, vagy ezen túl, magát az ipari rendszer újraszervezését is programjának tekinti. Az igazságossági elvek közül a tulajdonláshoz és a teljesítményhez kötöttekkel szemben felértékelődnek az elosztási és a szükségleti elvek. A leginkább fordulatot követelők mindezt a társadalmi jövőképek radikális felújításával is összekapcsolják. A következő fejezetekben a fenntarthatóság négy elemét hangsúlyozzuk. Először is fontosnak tartjuk annak normatív, az adott nemzedéken belüli, illetve nemzedékek közötti elosztással összefüggő igazságossági elemeit. A fenntarthatóság különböző rész-célkitűzései, pl. az ökológiai terhelés csökkentése alapvető társadalmi normákat érint. Az igazságosság, a szabadság vagy a szolidaritás felfogásainak átértelmezése nélkül nehezen lehetne fenntarthatóságról beszélni. Másodszor, a fenntartható fejlődés előfeltételei közé tartozik a megközelítően teljes foglalkoztatás és a fogyasztásorientált jóléti modellek valamilyen elemeinek feladása vagy terjedelmének mérséklése. Még idekapcsolhatnánk a mai munkafogalom határainak átfogalmazását, hogy a családi ellátó feladatok és a közösséget szolgáló nem fizetett tevékenységek, önkéntes akciók is valahogy rendszerünkbe építhetőek legyenek. Harmadszor, figyelembe kellene vennünk a kereső tevékenység társadalmi környezetét, illetve következményeit. A hagyományos megközelítések a termelési folyamat racionalizálását veszélyként élik meg. Hiszen a tervezők itt végső soron élő munkát takarítanak meg. Mindebből rövidebb távon munkanélküliség és az elidegenedés részleges feloldásához valamilyen kiegyenlítő fogyasztás is következne. Negyedszer, a jövőképeknek legalább kulcselemeikben a legfontosabb társadalmi erő- és véleményközpontok számára elfogadhatóaknak kellene lenniük. Ezért a fenntarthatósági programokba akkor is beépítendőek kommunikációs elemek, amikor egyébként annak gondolati alapvétéséhez ilyenekre igazán nem lenne szükség. A sokat idézett Brundtland-jelentés ( ) az első jelentős összefogott nemzetközi erőfeszítés volt a gazdaság és a környezet összekötésére, úgy hogy az társadalmilag is elviselhető maradjon, és hogy egyúttal mind a jóléti, mind a fejlődő társadalmak számára vonzó jövőképet kínáljon. A munkacsoport legfontosabb, vagy legeredetibb ötlete nem a jelen ökopolitikai kompromisszumainak újrafogalmazása, hanem a következő, sőt a még meg nem született nemzedékek érdekeinek és érdekeltségének megjelenítése volt az aktuális programokban. Lényegében ők ezt tartottak valamilyen fenntarthatósági politika magjának. A Brundtland-jelentésre hivatkozva igazán az ENSZ 1992-es Riói Környezetvédelmi Világkonferenciája tette a fenntarthatóságot ismert hívó szóvá és hivatkozási alappá. Az ott elfogadott AGENDA 21 egy a fenntartható fejlődésből mint központi jövőképből induló 233

4 részletes cselekvési tervként fogható fel. E program már akkor is fontos szereplőknek tartja a civil szervezeteket, és hangsúlyozza a köz bevonásának fontosságát. Itt a fenntarthatóság nem valamilyen érintetlen környezetről álmodik, meghatározó eleme általában az emberi élet alapjainak épen tartása. Így a program önmagában egyáltalán nem gazdasági növekedésellenes. Ugyanakkor az elosztást központi kérdésként kezeli, és gazdaságképe néhány meghatározó korábbi környezeti programtól eltérően nem korlátozódik a termelésre. A növekedés korlátos volta azonban még az új környezetpolitikai gondolkodás lényeges eleme marad. Fenntarthatóság és civilitás Az új fenntarthatósági gondolatba így beépül a civilitás; a párbeszédről, az érdekközvetítésről és a szubszidiaritás: a helyi problémák helyi megoldásának kényszere. A fenntarthatóság és a közjó összekapcsolódik. Ebben a beszédmódban azért egyre több a normativitás. A fenntarthatóságról egyre többet beszélnek egyfajta újraelosztási felfogásként. S az ilyen programokat sohasem részkérdések, hanem az egész foglalkoztatják. A szakmai vitákban végül a fenntarthatóság három alapváltozata különült el. Az első közülük a gyenge fenntarthatóság. Ez abból indul ki, hogy a különböző tőkefajták (gazdasági, humán, természeti, kulturális, kapcsolati, politikai) egymást nagymértékben kiválthatják. Következésképpen, akkor nevezhető egy rendszer fenntarthatónak, ha abban a különböző tőkefajták összege egészében állandó marad. A belátó fenntarthatóság a tőkék korlátozott helyettesíthetőségét hirdeti. Az első nagy világbanki tanulmányok e vonatkozásban még azt hangsúlyozták, hogy az anyagi források, a humán tőke és a társadalmi kapcsolati tőke egymással csak korlátozottan helyettesíthetők. A természeti tőke lényegi elemei pedig nem is vonhatóak igazán be e cserefolyamatokba. A belátó fenntarthatóság tulajdonképpen folyamatként értelmezhető, és elvben kialakítható körülötte valamilyen társadalmi megegyezés is. Olyan szabályzó gondolatnak tűnik, amely köré új megoldások rendelhetőek, és amely ugyanakkor az egész mozgás soktényezős voltából következően az eredményt tekintve nyitott, és csak igen gyengén meghatározott marad. A harmadik, az erős fenntarthatóság megközelítése nem tart a fenti keretekben szinte semmilyen tőkehelyettesítést kivitelezhetőnek. A fenntarthatóság programjai eszerint majdnem kizárólag a gazdaság fizikai anyagáramainak visszafogását jelenthetik. A három eltérő fenntarthatóság fogalomból különböző politikai mozgásterek és társadalmi megegyezés-készségek következnek. Az erős fenntarthatósági modell meglehetősen szigorúan korlátozná a mai társadalmak hozzáférését a természeti erőforrásokhoz, és így ha nem is az ipari társadalmakban, de a fejlődő világban a gazdasági és társadalmi konfliktusok számát nagymértékben növelné. Tulajdonképpen valami hasonló történne, ha lényegében az anyagfolyamatokra összpontosító fenntarthatósági programok kerülnének előtérbe. S ha ráadásul e kettő szerencsétlenül még valahogy kombinálódna, a fejlődési lehetőségeikben így korlátok közé szorított csoportok vagy régiók erőszakosabb megmozdulásait sem zárhatnánk ki. Ebből az intellektuális trendből következően a fenntarthatóság fogalma valamiképpen közeledik egy kozmopolita közjó felfogáshoz: az emberek globális függősége egymástól, a határokat metsző ökohatások megléte, a különböző fejlettségű társadalmak egyre közösebbé 234

5 váló önértékelési keretei és mozgásterei mind ebbe az irányba mutatnak. A környezeti javak közjókénti megfogalmazása a társadalmi igazságosságot a fenntarthatósági gondolkodás központi elemévé teszi. Egy olyan fenntarthatósági gondolkodás, amely a természetes környezet abszolút jogaiból indulna ki és ezeket bizonyos közös alkotmányosan biztosított védelmekkel azonosítja, a ma uralkodó közjó felfogás számára idegen marad. A fenntarthatóság mérésére vállalkozók általában vagy megmaradnak a nemzeti szinteken azokat véletlenszerű mélyforrásokkal kiegészítve, vagy egyes ágazatokkal, elkülöníthető szektorokkal foglalkoznak. Az első megközelítés összevont szintjein nincsenek adatok külön az egyes technológiák hatásáról a fenntarthatóságra. A második megközelítés technológiai értelemben pontosabb. A különböző részterületek közötti kapcsolatokról azonban nem tudunk meg szinte semmit. A technológiák fenntarthatóságáról konkrétan azonban csak a különbözőképpen meghatározott egyéni vágyak, óhajok kielégítése szempontjából lehetne igazán ítélkezni. S itt kikerülhetetlen valamilyen vizsgálat arról, hogy az adott lehetőségek között mennyire lefedettek ezek egyáltalán. A kereslet és a termelés természetesen összekapcsolódik, a termelés hat a jövedelmekre s azok ismét a valódi keresletre és hosszabb távon a jövendő kereslettel kapcsolatos várakozások meghatározzák a termelési szerkezet átrendeződését. Ebből következően lesz fontos a társadalmi fogyasztás valamilyen szükségleti rendbe összefogott osztályozása a fenntarthatósági politikák további alakításánál. Végül valamilyen köztes szinten az egyes szükségleteket és termelési folyamatokat láncokba rendezve további ökoterhelési összefüggéseket kaphatunk. Azonosíthatnánk egyes gazdasági szereplők fenntarthatósági lyukait ; a számukra neuralgikus termelési vagy fogyasztási formákat. Ezekből egyes területekre fenntarthatósági részstratégiákhoz is el lehetne jutni. Kiindulópontként valószínűleg nemzetgazdasági input output táblákat lehetne használni. A fogyasztás és termelés így áttekintett szerkezetéből területekre lebontott, parciális fenntarthatósági politikákat kaphatunk. A fenntarthatóságról nem elkülönítve, hanem együttesen és egyidejűleg több szinten: egy aggregált nemzetin, adott kiemelhető tevékenységek mentén, a kulcstechnológiákban (energiatermelésben, az új anyagszerkezetek előállításánál, a bio- és információs technológiákban) és regionális keretekben tudunk így beszélni. Gyakorlati oldalról már a es évek fordulóján megfogalmaztak (Daly és Pearce-Turner) fenntarthatósági alapelveket. Az ott kijelölt ökológiai vezérlési elveket az óta azután szinte valamennyi idekapcsolódó dolgozat átveszi. Vitatott, természetesen, hogy végül is a következő nemzedékekre hagyott ökológiai hagyaték szerkezetének milyennek kellene lennie, vagy hogy a természeti tőkét miként és milyen mértékben lehet mesterséges, vagyis technológiai eredetű, vagy tudásjellegű tőkével helyettesíteni? A szakmai viták, amelyeket a leginkább a erős és a puha fenntarthatóság szembeállításával szokták leírni (a természeti tőkét az örökségben kiválthatatlannak hivők az első, az engedékenyebbé, a technológaitudományos tudás által azt részben azért kiválthatónak hivők a második megközelítést jelenítik meg). Azonban minél inkább átfogó vízióként kezeljük a fenntarthatóságot, annál több problémánk lesz az egyes oszlopok vagy metszetek összerendezésével, együttes kezelésével. Az egyoszlopos modellben az ökológiai szempontból sürgősen kivitelezendő intézkedések társadalmilag és gazdaságilag elviselhető kimunkálása lesz a feladat. A háromoszlopos változatban oszloponként eltérő, s végül is háromféle fenntarthatóságot határozunk meg. Ezek egymás mellé helyezésére azonban igazán nincsenek sikeres megoldások. Különböző forgatókönyvekben, helyi válságok és konfliktusok kapcsán azután itt mégis megszülethetnek a több dimenziót egyesítő problémakezelési technikák. A magyar forgatókönyvek 235

6 kidolgozásánál talán itt érdemes lenne valamilyen minimális fenntarthatósági szempontegyüttesből kiindulni, azt integráltan kezelni, és azután abból levezetni a további tennivalókat. Ebben az értelemben a program tulajdonképpen minimalista maradhat, és nem kellene magába foglalni az összes elképzelhetőm vagy kívánatos gazdasági és politikai célt. A szakmai munka magját itt nem a számba vehető kapcsolatok és faktorok minél teljesebb feltérképezése, hanem ellenkezőleg az elégséges, s mégis kivitelezhető program lehatárolása alkothatná. A minimális program felrajzolásához azonban nyilvánvalóan elképzelhetetlen kompromisszumok nélkül nem egyszerűen helyi érdekek, hanem leginkább fenntarthatósági részcélok között. Mindebből, természetesen, egyáltalán nem következne, hogy az egyeztetéseknél minden elem és szereplő automatikusan jól járna, vagy hogy egyáltalán jól járhat. A minimális magon belül is vannak egymással szembenálló részcélok és az azok közötti konfliktusok több szinten is megjelenhetnek. Például, a népesség túlnövekedése, vagy ellenkezőleg a kritikussá váló elöregedés kikezdhet vagy felboríthat szépen felépített fenntarthatósági modelleket is. Mindeközben a terhelhetőség korlátjai és az igazságosság ügye sem illeszthetőek, vagy állíthatóak egyszerűen szembe egymással. Kompromisszumként a kiindulópont azonban itt esetleg épp az lehet, hogy tisztázzuk, milyen jogai és kötelességei lehetnek az egyes nemzedéknek önmagukban és együtt a fenntarthatóság mint igazságossági program megvalósításában. Ilyesmivel egyébként sokan próbálkoztak. Létezik, például a planetáris bizalom egyfajta elmélete (Brown Weiss), amely feltételez egyfajta mindenkire vonatkozó időn és téren átívelő minimális szolidaritást. Itt valamennyi nemzedék használhatja a korábbi nemzedéktől megörökölt természeti és kulturális hagyatékot, de köteles a következő generációnak azt ugyanolyan állapotban továbbadni, mint amilyenben ő azt átvette. A használó és örökséggondnok kettős szerepéből következően kollektív jogok és kollektív kötelességek valamilyen egyensúlya is meghatározható lesz. Forgatókönyvek A fenntarthatóság kezelésénél három alapforgatókönyvet kellene megfontolnunk: Szcenárió A: Az elsődleges globalizáció fennmarad Ebben a forgatókönyvben a globalizáció a 90-es évekre kialakult, neoliberális fogantatású globalizációja fennmarad, és talán fel is erősödik. Nőnek a külföldi eredetű közvetlen beruházások, erősödik a nemzetközi munkamegosztás, semmi sem kérdőjelezi meg a multinacionális vállalatok szerepét az új technológiák piacra hozatalában. A nemzetállamok a magyar is megkísérelnek adaptálódni a helyzethez. Minden olyan gazdasági szabályozó elemet leépítenek, amely zavarná az új beruházásokat. A nagy ellátórendszereket keményen visszanyírják. A magánforrásokból származó szociális kiadások azonban magasak maradnak, a magánbiztosítás veszi át a jelentős mértékben az állami, illetőleg a munkaadó és a munkavállaló szolidaritására épülő rendszerek szerepét. Az újraelosztás vagy a másodlagos elosztás majdnem eltűnik. A nemzeti politikák játéktere szűkül, a szociális háló tovább ritkul. Külföldi eredetű szolidaritásra az érdekeltek alig számíthatnak. Ebből következően az érzelmek szintjén és a kulturális szférában felerősödik a nemzeti retorika, a magukra maradt nemzeti társadalmak kezdik helyzetüket felismerni, de a sértett nemzeti öntudat igazán nem harcra fogható, s akcióképessége egyébként is minimális. Léteznek ugyan globális intézmények, amelyeknek környezeti ügyekkel kellene foglalkozniuk, de azok gyengék, s alig 236

7 tudják komolyabban a környezeti érdeket a különböző fórumokon megjeleníteni. A nagy gazdasági tömbök versenyében egy alapszint felett az államcsoportok globális ökológiai szolidaritás komolyabb felmutatására képtelenek. A nemzetállam egyre jobban magára marad, egyre kevéssé képes alapszabályozási funkcióit kielégítően ellátni. Az ökológiai s különösen a fenntartható fejlődéssel összefüggő feladatokat egyre inkább a nemzetközi intézményekre hagyja. Persze, azok gyengesége ismert előtte, s nincsenek különösebb eszközei sem ahhoz, hogy ezeket a szervezeteket megerősítse vagy kiemelten támogassa. De így legalább azt hiszi, el tud számolni a hazai közvélemény előtt. Annak az ökológiai problematika nem mellékes, s az állam legalábbis valamilyen más szervezeteket mint felelősöket mégiscsak fel tud előtte vonultatni. Magyarországot az EU-belépés menti meg attól, hogy ennek a forgatókönyvnek végletesen ki legyen szolgáltatva. Keleti és déli határaink túlsó oldalán legalábbis a közeljövőben azonban ez a szcenárió a következő években nagy valószínűséggel meghatározó marad. Következésképpen ott a kooperációban e területen komolyabb társadalmi részvételre aligha lehet majd számítani. Szcenarió B: Indukált modernizáció A globalizáció valószínűleg ebben az esetben is folytatódik, de talán nem azzal az intenzitással, mint a 90-es években, és megjelennek olyan újabb pólusai és kulturális kísérőelemei, amelyek az eredeti folyamat nyerseségét mérséklik. Bizonyos szociális és ökológiai alapellátási szintek kötelező voltát sikerül nemzetközileg elfogadtatni. A nemzeti politikák játéktere is valamivel tágasabb lesz mind a klasszikus gazdasági szabályozásban, mind a nemzeti szintű öko- és társadalompolitikában. Nemzetközi szinteken valahogy sikerült a pénzáramokat szabályozni. A nemzetközi verseny azonban alapvető marad, és a nemzeti és regionális játékosok lehetőségei egyfelől korlátozottak, másfelől próbálkozásaik egy része szükségszerűen kudarccal fog végződni. Ha ilyen körülmények között mégis nem nagyon ritkán lesznek csak sikeresek, akkor a nemzeti vagy regionális elitek mégis jól érezhetik magukat a bőrükben. A munkaerőpiacot itt is rugalmassá teszik, és az ellátórendszerekbe bevonják a sajátfinanszírozást, de mégsem hagyják annak meghatározó részét a magánellátásra. Valamilyen újraelosztás a rendszerben itt létezik. A politikai elitek megtanultak nagyobb fájdalmak nélkül kompromisszumokat kötni. A környezeti ügyben begyakorolták a kis lépések politikáit, és meglehetősen ügyesen kötnek egyezségeket ökológiai részterületeken érdekeltté tett gazdasági aktorokkal. A társadalmat a modernizáció különböző részformái különböző mértékben, de már érintették. A társadalmi biztonság, valamilyen szolidaritás és a társadalmi béke ugyanolyan elfogadott értékek, mint a természet erre az időre megmaradt vagy kialakult formáinak védelme. S egyre szélesebb rétegek szimbolikusan vagy a valóságban is, hajlandók ha nem is túl sokat, de valamit azért érte tenni. A részvétel megnyíló formái, ha nem is igen kiterjedt formákban, de mozgósítanak csoportokat fenntarthatósági célok támogatására is. A fenntarthatóság fontos médiatémává válik vagy legalábbis válhat. Szcenarió C: A közjó felértékelődése E forgatókönyvben a nemzetállami keretek egyre erősebben bomlanak, és a nagyobb európai térben nagyvárosi, régióbeli vagy más helyi hálózatok jutnak szóhoz. Valószínűleg ez a regionális világ csak bizonyos metszetekben válik fontossá, míg másokban a nagyobb aggregáltsági szintek jelentősége azért megmarad. A határok jelentősége nem csökken, mint naiv Kárpát-medencei nemzetprognózisainkban, hanem pozitív értelemben egyenesen növekszik. Ezek az elválasztó vonalak a másságok érintkezési felületeivé válnak, és ebben a minőségükben különösen élénk gazdasági és kulturális csere színtereivé lesznek. Ha nem is 237

8 automatikusan, de ezekben az új urbánus vagy más új közösségi terekben nagyobb terepet kapnak a közjó különböző értelmezései. S ezeken belül a személyes felelősség vagy az áldozathozatal képessége másokért fontos értékekké válnak. Ha nehezen, de sikerül egy felpuhított vagy rugalmasabbá tett jóléti állam megmentése. Ugyanakkor fontos nemgazdasági területeken, így a fenntarthatóság területen is komolyabb jogosítványokkal rendelkező nemzetközi szabályzások kiépítése. Ágazati stratégiák Napjainkban a gazdasági és társadalmi fejlődést támogató ökoszisztémák működésének fenntartása a fenntartható fejlődés lényege, különösen azokban az esetekben, ha nincs lehetőség a helyettesítésre. A fenntartható fejlődés megvalósítása az ún. szétválási filozófián keresztül közelíthető meg. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a gazdasági növekedést minél jobban el kell választani a környezetterhelésektől és a természeti erőforrások igénybevételétől. A fejlett ipari országok kormányai a gazdasági növekedést nem kérdőjelezik meg, hiszen ez biztosítja a társadalmi jólét fő forrását és hozzájárul a legfontosabb társadalmi és környezeti célok megoldásához. Ugyanakkor a gazdasági növekedés és az ellenőrizetlen piacgazdaság a környezet állapotának romlását és a természeti erőforrások túlhasználatát eredményezheti, ha a külső hatásokat nem internalizálják megfelelő ösztönzőeszközök alkalmazásával. Korábban úgy tekintették a gazdasági növekedést, hogy az a természeti erőforrások készleteit alakítja át a tőke más formáivá. Napjainkban paradigmaváltás észlelhető a megközelítésben, és egyre többen azt mondják, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődést támogató ökoszisztémák működésének fenntartása a fenntartható fejlődés lényege, különösen azokban az esetekben, ha nincs lehetőség a helyettesítésre. Az időbeli szolidaritás mintájára megfogalmazható a térbeli szolidaritás követelménye (azaz úgy elégítsük ki a saját igényeinket, hogy közben ne akadályozzuk mások lehetőségét saját igényeik kielégítésében); de a viszony ezzel nem zárul le, hiszen a veszélyeztetettség fordítottja is előfordulhat, nevezetesen, hogy mások életvitele kezdi el korlátozni a mi lehetőségeinket (Fleischer, 2004). A fenntartható fejlődés egyik központi elemévé vált a harmonikus térszerkezet felé törekvés, amelyben a különböző társadalmi gazdasági természeti adottságú térségek egymással összhangban és nem alárendelten fejlődnek. A térszerkezeti szempontokat figyelmen kívül hagyó gazdaság- és regionális politika egyre súlyosabb társadalmi és környezeti problémákat eredményez. A fenntartható fejlődés dimenzióinak ok-okozati összefüggéseit kiemelve a környezeti szempontokat figyelmen kívül hagyó területi és gazdaságpolitika következtében világosan rajzolódnak ki a térben olyan regionálisan szennyezett térségek, mint az erősebb terhelést kiváltó közlekedési csomópontok, illetve hatalmas kiterjedésű, kármentesítésre váró szennyezett talajok az ipari zónákban. Az életminőség romlása mellett a városi közösség egyre kiszolgáltatottabbá válik a szolgáltatások iránt, és egyre nagyobb kockázatnak van kitéve bizonyos rendszerek összeomlása esetén (ivóvíz, energiaellátás stb.). 238

9 Mielőtt az egyes szektorok fenntarthatóságot biztosító átalakítására rátérnénk, fontos a nemzetgazdasági szektorok (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás) közötti arányok fenntarthatóságra gyakorolt hatásáról beszélnünk. A mezőgazdaság mellett az ipar gazdasági és foglalkoztatási súlya is folyamatosan csökken. A szolgáltatási szektor azonban elsősorban a dinamikusan fejlődő, korszerű infrastruktúrával, képzett humánerőforrással rendelkező térségekben erősödik, felgyorsítva az agrártermeléshez kötődő vidéki térségek leszakadását. Bár ezen folyamatokat visszafordítani nem lehet, különös tekintettel a technológiai fejlődésre, és különösen igaz ez az agráriumra, de a termelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar) megfelelő súlyának fenntartása nemzetbiztonsági kérdés. A bizonyos szintű önellátás, a hazai termékek léte a társadalmi és nemzettudatra is hatással van, amely hozzájárul a kulturális és természeti sokszínűség fenntartásához. A hazai agrárágazatok gazdasági-társadalmi súlya akárcsak más fejlett országban jelentősen csökkent a közelmúlt másfél évtizede alatt, de stratégiai jelentőségét nem vesztette el ben is 3,1 milliárd eurót tett ki az export 1,2 milliárd euró egyenleg mellett, s mintegy ezer családnak nyújt részben-egészben megélhetést. Közismert az élelemés vízellátás biztonságának alapvető jelentősége, a mezőgazdaság természeti erőforrások jelentős részének újratermelésében, a környezet megőrzésében betöltött szerepe. A hazai időjárási jelenségek a közelmúlt években nem kímélték a mezőgazdaságot, a vidéki környezetet, a vidéki településeket, hiszen volt olyan esztendő, amikor egymás után árvíz, belvíz, aszály, sárlavinák, jégverés, fagykár stb. is előfordult. Magyarországon, ahol 100 évből 28 száraz, aszályos, ahol gyakori az aszályos évek egymást követő sorozata, s egyes években pedig például 2000-ben árvíz, belvíz, aszály és fagykár is előfordul, ott a várható felmelegedés rendkívül élesen veti fel az élelmiszerellátás hazai biztonságát. A klímaváltozás, a valószínűsíthető felmelegedés, szárazodás, az extrém időjárási jelenségek gyakoriságának és az okozott kár nagyságának növekedése új válaszokat, megoldásokat igényel az agrár- és vidékfejlesztésben is. A mező- és erdőgazdaság más nemzetgazdasági ágaktól eltérően nem éli fel természeti erőforrásait, hanem ésszerű gazdálkodás mellett újratermeli azokat, miközben ezzel közhasznú környezetfenntartást és légkörvédelmet is végez, előmozdítva a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást. A mezőgazdaság által előállított termékek egyik megújuló forrását jelentik a természeti környezetnek, az alternatív energiáknak, az élelmiszereknek, közcélú szolgáltatásai mellett kedvező hatást gyakorol általában természeti környezetére, a tájra, a klímára, a faj és táj biodiverzitására, a vízgazdálkodásra, s sokoldalúan közreműködik a vidék, valamint a vidéki település fennmaradásában. Mindez csak a fenntarthatóság alapján valósítható meg. A vidéki népesség helyben tartására, a megélhetési lehetőségeket nyújtó gazdasági diverzifikációra ajánlott megoldási javaslatok jelenleg vérszegények. A mezőgazdasági termékek feldolgozása, a falusi turizmus, a kézműves és háziipari termékek előállítása csak keveseknek, s ami ennél is fontosabb, jóval a versenyképes kereseti szint alatt és eléggé esetlegesen ad munkát, a tájgazdálkodás, a tájgondozás fizetett foglalkozási ágként való elismerése pedig még hosszú ideig nem látszik reálisnak. A termálvízkincsre alapozott gyógyturizmus és idegenforgalom néhány régióban viszont tényleg komoly fellendüléshez adott alapot, de további új funkciókra is szükség van. Az EU-ban a hazai mező- és erdőgazdaság, 239

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

Sebezhetőség és adaptáció. A reziliencia esélyei

Sebezhetőség és adaptáció. A reziliencia esélyei Sebezhetőség és adaptáció A reziliencia esélyei Sebezhetőség.indb 1 2011.12.01. 12:06:29 Vulnerability and Adaptation About Social Resilience EDITED BY PÁL TAMÁS MIKLÓS BULLA Technical Editing and Coordination

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Szemelvénygyűjtemény Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés

Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés Cross border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 G.Fekete Éva Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés Miskolc, 2013. Előszó A napjainkat

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics Tér és Társadalom / Space and Society 28. évf., 1. szám, 2014 A térszerkezet és a geoökonómia Spatial structure and geo-economics SIMAI MIHÁLY SIMAI Mihály: kutató professzor emeritus, MTA Közgazdaság-

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Rendszerváltási igény a XXI. század statisztikájában

Rendszerváltási igény a XXI. század statisztikájában Rendszerváltási igény a XXI. század statisztikájában Gáspár Tamás kandidátus, az ECOSTAT, illetve a Budapesti Gazdasági Főiskola tudományos főmunkatársa E-mail: gaspar.tamas@kkfk.bgf.hu Szabó László kandidátus,

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

A FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA ÉS MÉRHETŐSÉGE TELEPÜLÉSI - KISREGIONÁLIS SZINTEN. SZLÁVIK JÁNOS dr. - CSETE MÁRIA ÖSSZEFOGLALÁS

A FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA ÉS MÉRHETŐSÉGE TELEPÜLÉSI - KISREGIONÁLIS SZINTEN. SZLÁVIK JÁNOS dr. - CSETE MÁRIA ÖSSZEFOGLALÁS A FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA ÉS MÉRHETŐSÉGE TELEPÜLÉSI - KISREGIONÁLIS SZINTEN SZLÁVIK JÁNOS dr. - CSETE MÁRIA ÖSSZEFOGLALÁS A fenntartható település-kisrégió témaköre, valamint a Bellagio Elvek

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Környezetgazdálkodás

Környezetgazdálkodás Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban

Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban VIII. évfolyam 2011/1-2. TANULMÁNY Pánovics Attila: A nemzetközi jogban és különösen az Európai Unió jogában is megfigyelhető, hogy a környezet állapotának javítására irányuló erőfeszítések sikertelensége

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A Lehet Más a Politika választási programja 2010 Szerkesztette: Rauschenberger Péter. Az egyes szakpolitikai területek programalkotását

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Miskolc város fenntartható fejlődési stratégiája rövid összefoglaló Miskolc, 2011. február

Miskolc város fenntartható fejlődési stratégiája rövid összefoglaló Miskolc, 2011. február Miskolc város fenntartható fejlődési stratégiája rövid összefoglaló Miskolc, 2011. február Bevezetés Jelen anyag egy összefoglaló, amely nem tartalmazza sem a fogalmak magyarázatát, sem a problémák részletes

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben