>> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ">> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen."

Átírás

1 6. Nemeskér, evangélikus műemlék fatemplom; az örök reformáció >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen. << Jézus Krisztus halála és feltámadása, majd az ősegyház 1. pünkösdi megalapítása után alig több mint 2 évtizeddel (!) Pál apostol apostoli levelet írt a kisázsiai Galatia tartományban élő kelták megkeresztelkedett gyülekezeteihez. A Biblia-kiadások régi hagyománya, hogy egy-egy hosszabb, beszámozott fejezetet témánként blokkokba rendeznek, és az így kialakult egység fölé rövid, pár szavas eligazítást írnak az illető szövegrész tartalmáról, ma úgy mondanánk, hogy a vezérgondolatáról. Pál apostolnak a galatákhoz írott leveléből a felolvasásra kerülő rész fölé a mai, legújabb Biblia-kiadás azt írta: Pál vitája Péterrel Antiokheiában, ( e település a pogányok közötti missziós munka első igazi központja volt: az antikvitásban igazi nagyváros, jelesül Szíria provincia székhelye az Orontész-folyó alsó szakaszánál, ma Antakya DDK-Törökországban ); nos, a világháború előtti és közvetlenül azt követő Biblia-kiadások nem voltak ennyire semlegesek a fogalmazásban, hanem kiemelve magából az apostoli levélből a Pál által a helyzetre jellemzőnek tartott kulcs-szót(!), így feliratozták a Galata-levél szóban forgó szövegrészét: Pál megfeddé Pétert ; markáns egyértelműséggel tehát arról van szó, hogy Pál apostol feddé meg Péter apostolt! Az esemény a mi időszámításunk szerint 48-ban történt, valószínűleg ősszel. Előtte komoly vita alakult ki az összes, még élő apostol között a tekintetben, hogy a pogányokból lett keresztényeknek előbb zsidóvá kell-e lenniük, amint ezt elsősorban ( a még élő = ifjabbik ) Jakab apostol szorgalmazta, és csak ez után Krisztus követőivé; vagy - mint Pál és munkatársai kifejtették -, nem kell zsidóvá lenniük, hiszen a megigazulás, az üdvösség forrása nem a zsidó Tóra, azaz nem a mózesi Törvény, hanem Isten Jézus Krisztusban megjelent kegyelme, tehát: egyetlen lépésben válhatnak Krisztus követőivé. 48-ban a jeruzsálemi apostoli értekezleten az eredetileg bizonytalan Péter - egy látomás által megvilágosodva - a Pál-i gyakorlatot theológiailag is megalapozottnak tartotta, és meggyőző beszéde alapján az apostoli zsinat egyhangúan ezt fogadta el. Már ki-ki visszatért missziós területére, amikor kiderült, hogy a zsinat megfeledkezett arról, hogy a zsidóból lett keresztényeket is fölmentse a mózesi Törvény hatálya, kötelező előírásainak gyakorlása alól. Ezt aztán maguk a fő-fő apostolok sem egyformán értelmezték, és pl. a jeruzsálemi zsidó-keresztények többsége tilosnak vélte a pogányokból lett keresztényekkel való együtt-étkezést, mivel a pogányok a Mózes által tisztátalannak kimondott állatok húsát is megették, ( jelesül pl. a disznóhúst is ), illetve étkezés előtt nem gyakorolták a mózesi törvényben körülményesen leírt tisztálkodási előírásokat. Péter ugyan már a jeruzsálemi apostoli egyeztetésen kijelentette, hogy a zsidóból lett keresztények alkossanak teljes közösséget - tehát asztal-közösséget is - a pogányokból keresztényekké lett új hívőkkel, de akkor még ő sem tett javaslatot a zsidóból lett keresztények mózesi törvény alóli mentességére. Nos, az előzmények és a helyzet eme ismertetése után hallgassuk Pál apostolnak az eseményt alig 4 évvel követően leírt beszámolóját mind a jeruzsálemi apostoli zsinatról, mind kettejük nyilvános, sok tanú - sok hívő keresztény - előtti összezörrenéséről: ( Gal. 2: 1-16.) felmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indíttatva mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a pogányok között hirdetek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi fáradozásom se legyen hiábavaló.

2 Még a velem lévő Tituszt, aki görög volt, őt sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, a befurakodott ál-testvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet a Jézus Krisztusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. Azok pedig, akik tekintélyesnek számítanak, elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogy Péterre a körülmetélésé. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek közötti apostolságban, az munkálkodott énáltalam is a pogányok között. És amikor Jakab és Kéfás (( ez volt Péter - Jézustól kapott - eredeti arameus jelzője )) meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Amikor pedig Kéfás Antiokheiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfeddjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, (( Péter is )) együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak: Ha te - zsidó létedre - pogány módra, és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Mi, akik természettől fogva zsidók - és nem pogányok - közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a Tóra( = nem a Törvény ) cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Én nem vetem el az Isten kegyelmét: mert ha a Tóra( = a Törvény ) által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg*. ((* itt arra is utal Pál, hogy Jézust a zsidó főpapság Nagytanácsa éppen a mózesi Törvény betűje alapján ítélte halálra )) És Páltól még egy, a fenti kijelentést kiteljesítő gondolat a Rómaiakhoz írott leveléből ( Róm. 3:22 ) Isten pedig ezt az igazságot most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: mindenki (( értsd: zsidó származású is, pogány származású is )) vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Herbert Haag Bibliai Lexikona ( Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Bp p ) a 2 főapostol vitájának kimeneteléről azt írja, hogy noha Pál természetesen nem kérkedik vele, maga a vita az ő javára dőlt el. Ez annál is valószínűbb, hiszen maga Jézus is állást foglalt a tiszta és a tisztátalan, mint felesleges formalitás megkülönböztetése ellen, ha rituális dologról volt szó, annál határozottabban tartotta alapvetően fontosnak a tisztaságot erkölcsi értelemben; ld. Márk írása szerinti Szent Evangélium 7:1~4. főként pedig a 15.vers, Jézus szó szerinti tanítása: Nincs semmi, ami - kívülről jutva az emberbe - tisztátalanná tehetné őt; hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná, és az Úr így folytatja: ( 18~21, 23 ): ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, de hozzátette: Ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná.

3 Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek; s ezek teszik tisztátalanná az embert. Galatiában és a görög föld Pál apostol tanításait megismerő részében ( pl. Korinthosz, Kolosszé ) a továbbiakban ennek szellemében alkottak teljes közösséget a zsidó és a pogány származású keresztény hívők, másutt - főleg ahol az új gyülekezetek tagságának a zöme eredetileg zsidó volt - ez az étkezési~tisztálkodási és egyéb vonalon megvalósuló zsidózás még sokáig fennmaradt. Az Apostolok cselekedeteiről írott könyv hagyomány-anyagát egységes szerkezetbe foglaló Lukács evangélista nem részletezi ennyire az Antiokheiában történt vitát, Péter látomását azonban részletesen leírja, aminek itt és most a lényege: A Lélek pedig azt mondta nekem: menj velük, és ne tégy semmilyen különbséget. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk (( értsd: a zsidó származású keresztényeknek )), akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent?. ( Ap.Csel. 11:12, 17 ) Lukács örömmel számol be arról, hogy khrisztianosz-nak, azaz Krisztus-követőnek nevezik - eleinte csak a kívülállók - a megtérteket ( jelesül és túlnyomó többségükben éppenséggel a pogány származású, és Pál evangélium-értelmezése szerint megtérteket ). A görög *khrisztian(osz) szó (( a görög hímnem jelét a végéről elhagyva )) khrisztyián -ként hangzik; a szó eleji mássalhangzó-torlódást sem kedvelő magyar nyelvben ebből lett a keresztyén szó ( még Pázmány Péter is így használta, e hangalakú szóval nevezte meg a katolikusokat is ), és ez csak a későbbi felekezeti gyakorlatban változott át a ma általánosan használt keresztény szóvá, de a felekezetenként ma is eltérő hangalakú, tehát keresztyén~keresztény szóhasználat semmilyen más nyelvben nem különböztethető meg, és bármelyikük mai tükörfordítása a világ bármely nyelvére egyértelműen ma is Krisztus-követő, azaz khrisztian(osz). Péter apostolról a 48. év utáni időkre vonatkozóan egyetlenegy sor sincs az Újszövetségi Szentírásban. Ez a hallgatás a mi mostani témánk szempontjából annyit jelent, hogy miután Pál megfeddé Pétert, és - a római katolikus írásmagyarázók szerint is - Pál érvei Krisztus tanításaira alapozódtak, Péter nyílván belátta, hogy adott kérdésben Pál értelmezi helyesen az örömhírt, az evangéliumot, és ettől fogva ő is ezt képviselte és gyakorolta, sőt a maga szikla *-tekintélyével erre intett másokat is. * a Kéfás névben Péter Krisztustól kapott jelzője, az arameus nyelvi kéfa azaz szikla fogalom lett személynévvé, ennek görög tükörfordítása a Petrosz. Az apostol eredeti zsidó neve *Sema-él = Isten meghallgatott nevű héber beszélő személynév kicsinyítő, becéző formája: Simeon Sim on volt. Ha Péter és Pál vitája konfliktussá fokozódott volna, annak mindkettejük írásos hagyatékában, vagy az ősegyház korai életét az időszámításunk szerint 70~80/85 között írásban rögzített Apostolok cselekedeteiről írott könyvben nyoma lenne. Egyébként még arra sincs egyiküktől sem írott nyom, hogy egyidejű római tartózkodásuk során hogyan osztották fel egymás között a missziós munkát. Visszatérve az antiokheiai vita alaphelyzetéhez: Pál megfeddé Pétert ; az a Pál, aki közel egy generációnyi idővel fiatalabb volt Péternél; s az a Pál, aki soha nem beszélt a földi, és akkor még valóságos ember Jézussal; azt a Pétert, akit időrendben először, tehát ilyen értelemben elsőként hívott el követőjének, tanítványának, azaz apostolnak az Úr; azt a Pétert, aki Krisztus összes

4 tanítását személyesen hallgatta, csodatételeit látta, ( sőt: az egyik legkorábbi csodát Jézus éppen Péter anyósának meggyógyítása által tette ); azt a Pétert feddé meg Pál, aki elsőként vallotta meg az egyetemes kereszténység - Jézusra vonatkozó - központi hitvallását: Te vagy a Megváltó/Krisztus, az élő Isten Fia!. És mivel a megfeddés krisztusi alapokon nyugodott, Péter is, és mindenki más is természetesnek tekintette, és nyilvánvaló örök példaként a Szentírásban is rögzült. A krisztusi alapokra helyezés - ha kell, visszahelyezés - : ez a reformáció. És mert minden ember gyarló, ( lám még Péter is, itt Antiokheiában is, de az Úr kínvalla-tása idején a 3-szoros megtagadással, mint Mestere elárulásával már korábban Jeruzsálem-ben is ), és mert minden, ami emberi, esendő, így a gyarló emberekből álló minden szervezet is, tehát az egyház is: ember és egyház rászorul egyfelől és elsősorban Isten kegyelmére, másfelől pedig a saját erőfeszítésű újragondolásra, kiigazításra, megújulás-ra, reformációra, ha Isten méltó munkatársa akar lenni. Az egyetemes kereszténység folyamatos és meg nem szűnő feladata a semper reformanda = a folyamatos, az örök refor-máció. A Péter és Pál esetéből azonban egyértelmű, hogy nem szertelen újítgatásokról, állandó változtatgatásokról, netán divatról vagy modernkedésről van szó: a történelem hozta új helyzetekre, új kihívásokra kell krisztusi válaszokat adni. Krisztus egyértelmű és kizárólagos parancsa és elvárása pedig az örök időkre írásban rögzített Újszövetségi Szentírás a maga egészében: ez az etalon, ez a fundámentum. Ezért fordul az egyetemes egyháztörténelem minden reformátora elsősorban a Szentírás felé - hogy csak néhányukat említsem - Szent Ágostontól Gerbert d Aurillac = II. Szilveszteren át Assisi Szent Ferenc-ig és a protestáns reformátorokig, s többen azóta is. És formailag, ha kell, azzal a módszer-rel is, hogy a mindenkori Pál akár feddje meg a mindenkori Pétert: krisztusi alapokon. Szeretném leszögezni, hogy a 2 név mögött ma már nem címeket~rangokat vagy helyszíneket kell látni, a szimbolikusan értett Péter nem feltétlenül Jeruzsálem ill. Róma, a szimbolikusan értett Pál pedig nem Antiokheia, de nem is Luther Wittenberg-je vagy Kálvin Genf-je: a mindenkori Péter az, aki bár jóhiszeműen, de nem mindig a maga teljességében látja a krisztusi hagyatékot, és a mindenkori Pál az, aki a Szentlélek indíttatására segít a teljesség felismerésében és az azért való munkálkodásban. Ezért sem címkézhetők mai politikai kategóriákkal sem konzervatívnak, sem modernnek: mindketten Isten munkatársai, csak átmenetileg más-más fokon munkálkodnak vagy másra helyezik a hangsúlyt az evangélium-adta feladatok megvalósításában. Ám ha olyan bölcsek, és Isten kegyelme úgy átjárja őket, mint a például felhozott alapesetben, ott Antiokheiában, 48-ban, akkor kölcsönösen gazdagodnak egymás istenélményéből akkor is, ha saját(os) hagyományaik okán ki-ki más nyelveken = más formátumban közvetíti Isten szavát a rábízott hívők felé. Antiokheiában a lényeget illetően a 2 főapostol egyező álláspontra jutott, Péter mégsem lett Pállá, és Pál sem lett Péterré, még stilárisan, formailag sem. Ki-ki tette a dolgát a neki juttatott kegyelmi adományok alapján, persze odafigyelve a másikra: felismerve a másikban az Isten-rendelte munkatársat. Isten gazdag úr: sokszínű, sokrétű a virágoskertje És gondos Gazda is: a dudvát, a gyomot nem tűri meg hosszú távon, hanem irtja, eltünteti, semmivé teszi; a kertnek - az Ő rendelése szerinti - sokszínűségében, sokféleségében pedig láthatóan öröme telik: saját akarata szerinti teremtés az, ezért fenntartja, megőrzi, gondot visel rá. Mert az Ő rendelése szerinti sokféleség ---- maga - az ugyancsak Általa elrendelt - lényeg szerint való egység.

5 * * * * * * * * * * * * Ezek után én, mint református ember, itt Nemeskéren, az evangélikus templomban felolvasok egy összefüggő szövegrészt a Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottságának a protestáns reformációról vallott hivatalos állásfoglalásáról. A könyv az Ecclesia Sancta sorozat I. kötete, (( idézem )) megjelent II. János Pál pápa magyarországi látogatása alkalmából, azaz 1991-ben, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát - aki rangjánál fogva római katolikus püspök is - a sorozat felelős kiadója. Maguk a tanulmányok teljes terjedelmükben - tehát az alább részben felolvasandó is szó szerint! szeptemberében egy, Olaszországban megrendezett magyar katolikus egyháztörténeti konferencián hangoztak el, amelyet a VI. Pál pápa által létrehozott Szt. Ambrus Alapítvány szervezett, és válogatta ki ill. hívta meg az előadókat: katolikus tudósokat és papokat. A Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága úgy döntött, hogy valamennyi előadás - egyetlen kötetbe rendezve - magyarul is megjelenjen, és bárki hozzáférhessen, ezért a katolikus könyv- és iratterjesztésben is kapható ( volt ). Az idézett tanulmány címe: A katolikus megújulás és a protestáns reformáció.» Az egyetemes történetírás talán legnagyobb vitája manapság a protestáns reformáció körül zajlik. Ezzel kapcsolatban természetesen felmerül a katolicizmus sok problémája is. Száz-százötven éve használt fogalmak értelmezése mellé került kérdőjel. A helyzet lényege, hogy feloldódott a reformáció időszakáról alkotott vélemények hagyományosan felekezeti kötöttsége. az időbeliség tekintetében (( az eddigi kutatók között )) közmegegyezés van. Vagyis abban, hogy először a protestáns reformáció ment végbe, majd utána következett valami, amit a kutatók a katolikus reformáció vagy a katolikus reform vagy a katolikus megújulás esetleg ellenreformáció névvel illetnek. Az én koncepcióm az (( írja e tanulmány szerzője: Péter Katalin Bp.-i katolikus történész )), miszerint a protestáns reformáció a katolikus megújulásból nőtt ki; a protestáns reformáció a katolikus megújulásból következett. Nem értek egyet azzal sem, miszerint a reformáció a műveltséget megsemmisítette volna, mert kolostorok és könyvtárak kétségtelenül pusztultak, de a kultúra nem az eszközökben, hanem a fejekben van. katolikus megújulás, protestáns reformáció és az egyház ellen emelt vádak a((z 1500-as évek, mint a XV./XVI.)) századfordulón: a legszorosabban összefüggenek. (( a szerző itt az egyház, a kereszténység egésze vagy valamelyik történelmi felekezet ellen a humanizmus óta hangoztatott - ma úgy mondanánk: leggyakrabban liberális és ateista részről, de időnként a felekezeti elvakultságból, vakbuzgóságból fakadó - méltánytalan és méltatlan vádakra, általánosításokra utal )). vajon valóban olyan kivételesen mély volt-e a római egyház szellemi és erkölcsi válsága a (( XV./XVI. ))századfordulón, mint ahogyan a humanistákra visszavezethető kritika alapján ábrázolni szoktuk? nem kívánom azt állítani, mintha a vádak mögött álló tények nagy részét nem látnám bizonyítottnak. Mert a pápai udvar valóban elvilágiasodott, valóban voltak műveletlen papok és kicsapongó szerzetesek. Összefoglalóan szólva, az egyház képviselőinek tekintélyes része szemmel

6 láthatóan is hivatalához méltatlanul élt. Kérdezem azonban, nem a mindenkori egyházak legsúlyosabb problémája-e az, hogy emberek formájában kell megjelenniük?! Mert tökéletes Ember egy született; mindenki más - emberi természeténél fogva - voltaképpen méltatlan arra, hogy az egyházat képviselje. Ily módon állandó és feloldhatatlan az egyház küldetése és megjelenítőinek esendősége között az ellentmondás. Emlékeztetek arra, hogy a jelen való világhoz ragaszkodván már Pál apostol egyes tanítványai is elhagyták a szolgálatot. [[ egy pillanatra felfüggesztve a tanulmány ismertetését, az egyik - Lutherrel kortárs - pápa, VI. Adorján - 6 évvel Luther 95 tételének nyilvánosságra hozatala után - a katolikus egyházvezetést így jellemezte: Őszintén elismerjük, hogy Isten az emberek, és különösen a papok és a főpapok bűnei miatt engedi meg, hogy mindez bekövetkezzék az Egyházban. Jól tudjuk, hogy a Szentszéknél is évek óta sajnálatos dolog történt meg: visszaélések a lelki dolgokban, az isteni parancsok áthágása, úgyszólván minden megromlott, (( e )) kór átterjedt a fejről a tagokra, a pápákról a főpapokra. Mi mindnyájan, főpapok és egyházi személyek, letértünk a helyes útról - nyilatkozta e pápa. (( Sergio Ronchi: A protestantizmus. Milano 1983., Bp p. 9. )) Bűnbánó vallomásából is visszaköszön a katolikus megújulás korabeli jelszava: reformatio in capite et membris = reformáció a fejben ( értsd: a pápai udvarban ) és a tagokban ( azaz az egész korabeli egyházban ) ]] Ez az egyház küldetése és képviselőinek méltatlansága között((i)) ellentmondás felerősödött,..és a híveket különösen zavarta a reformáció előtti (( XV./XVI. )) századforduló(n). (( mivel éppen ekkor is )) a hívek többsége - hitbéli élményekre éhesen, túlvilági sorsa feletti mély aggodalomban - keresett az egyháznál eligazítást. Luther fellépésének körülményei adják a legvilágosabb bizonyítékot. Hagyományosan azt szoktuk írni, átütő erejű, 1517.évi fellépése a búcsúárusítás ellen irányult. A valóságban egy((etlen)) búcsúárus hamis, az egyház tanításával is ellenkező prédikációi háborították fel. 95 tétel((ében)) a bűnök feloldozásáról, a bűnbánatról, a kegyes cselekedetekről, összefoglalóan: a megigazulás feltételeiről fogalmazta meg Luther - az egyház akkor érvényes dogmáinak értelmezésével - a nézeteit. És tette ezt mint az Ágoston-rend szigorúbb irányzatához tartozó szerzetes, egyben a wittenbergi egyetem teológiai karának professzora. Az egyház hűséges szolgája volt, éppen úgy, ahogy katolikusok voltak azok a hívek, akiket a hamis búcsúárus félrevezetett, Luther pedig a megigazulás helyes útjára kívánt vezetni. Valamint katolikus volt az az Európa, ahol a megigazulásról szóló 95 tétel szövege - röplapok formájában - hetek alatt elterjedt. Az üdvösségre, illetve az üdvösséget közvetítő egyházra irányult különleges figyelem tehát a katolicizmuson belül alakult ki. katolikus megújulásnak azt a folyamatot kell tekinteni, amely az egyházra irányult különleges figyelemhez vezetett a XVI. század fordulóján. Ez termelte ki a méltatlan szolgák bírálatát éppen úgy, ahogyan a küldetésüket betölteni igyekvő egyháziak válaszoltak rá. [!] A válaszadás két ágon folytatódott. Az egyik a katolicizmuson belül maradt, és a tridentinummal vett nagy lendületet, a másikat a pápaság eltaszította magától. Ebből az utóbbiból lett a protestáns reformáció. A belső katolikus megújulás az ígéretes kezdetek után elakadt. (( mert )) igaz (( az is pl. )), hogy a kereszténység tagadásáról divat lett beszélgetni akár a (( korabeli )) pápai udvarban is, (( még ha e )) szkepszis ugyanabból az érdeklődésből fakadt (( is )), amivel mások viszont a megigazulás útját keresték. (( A protestáns reformáció magyarországi gyors és általános elterjedése kapcsán a szerző kiemeli, hogy )) --- Magyarországon éppen úgy történt, mint máshol: az új hithez csatlakozó gyülekezetek első lelkészei a római egyházból kerültek ki, főként ferences minoriták hirdették az új tanításokat szószékről, (( azaz )) Magyarország első egyház-szervező nagy hatású reformátorai (( eredetileg )) minoriták voltak. --- Az 1520-as évektől rohamosan bontakozott ki a reformáció Magyarországon. az ország lakosságának %-a

7 1570-től 1620-ig valamelyik protestáns egyházhoz tartozott. --- A török háborúk (( a rengeteg pusztítás ellenére )) a protestantizmus lendületes előretöréséhez mégis hozzájárultak. Mert a katolicizmust talán saját gondjai kötötték le, talán nem talált a remény mellett érveket; a jobb jövőbe vetett biztos hitet mindenesetre a reformátorok hirdették. megtérésünkkel szabadulunk meg Isten ostorától, a pogány ellenségtől (( tanították )); gyakran hangzott el már akkor a 90. vagy a 23. zsoltár, az Úrtól bizonyosan várt segítség máig élő himnuszai. --- Nyomorult, háborútól sújtott Magyarországot hódított meg tehát a reformáció. Mégis csodával határos eredményeket hozott: a XVI. század utolsó harmada - a protestantizmus túlnyomó többségének időszaka - egyben az anyanyelvű műveltség aranykora lett Magyarországon. És a szóban forgó művelődéstörténeti aranykor legfontosabb jellemzője, hogy a legmagasabb kultúrával a társadalom legalacsonyabb rétegei is kapcsolatba kerülhettek. --- a katolicizmus hullámvölgye nem jelentette a műveltség pusztulását. A megújulás ereje az as éveket követően csak katolikus formájában lanyhult. A gondolatok nem semmisültek meg: a protestáns reformációban éltek tovább. --- a sok felekezet egymás mellett élése jellemzi az aranykort. Főként Erdélyre áll ez, ahol 1557-ben még a katolikus Izabella (( özvegy )) királyné alatt mondta ki a lelkiismeret teljes szabadságát az országgyűlés*. *(( sajnos itt tordai országgyűléseket téveszt össze a kitűnő szerző: az 1556-os tordai országgyűlés hívta vissza Lengyelor-szágból a mindhalálig katolikus Izabella királynét; Izabella bő 3 évig volt régens az akkor még kiskorú fia, János Zsigmond mellett; tehát régensként vett részt az 1557-es országgyűlésen, amely az addigra már törvényesen elismert felekezetek ( pl. protestáns részről a ma evangélikusnak ill. reformátusnak nevezett ) közül bármelyiknek a szabad megválasztását, azaz: - a világon először! - a lelkiismeret részleges szabadságát valóban engedélyezte; de még nem legalizálta az akkorra Erdélyben már nagyon elterjedt unitáriusságot; Izabella régenssége idejére esett az ő teljhatalmát mérsékelő 1558-as tordai országgyűlés is, amelyen pl. ( lásd: a részleges szabadság okozta részbeni jogi rendezettség ill rendezetlenség szinte azonnali következmé-nyeként kialakult ) lutheránus-kálvinista ellentétek ügyében döntöttek; majd Izabella 1559-ben meghalt; viszont a már nagy-korú, így a hatalmat már egyedül gyakorló János Zsigmond - ( addigra ) protestánssá lett - fejedelem elnökölt az januári, ugyancsak tordai országgyűlésnek azon az ülésen is, amely a hit Isten ajándéka! alapeszme központi gondolata köré építve megfogalmazta, hogy a prédikátorok az evangéliumot saját hitük szerint szabadon hirdethetik, és minden gyülekezet olyan prédikátort tartson, aminő neki tetszik, ezzel egyfelől legalizálta a ( ma már ugyancsak magyar történelmi protestáns felekezetnek minősülő ) unitáriusságot is, másfelől pedig kimondta és törvénybe iktatta - a világon először! - a lelkiismeret teljes szabadságát. Izabella ekkor már 9 éve nem élt )). ---(( de folytatva Péter Katalin tanulmányának felolvasását )) A különböző felekezetek híveinek békés egymás mellett élése jellemző volt a három országrészben az erőszakos ellenreformáció megindításáig. Közösen használtak templo-mokat, és senki nem zavarta a másik szertartásait. Még a katolikus körmenetek is nyugod-tan zajlottak. Vitákat csak az egyházak képviselői folytattak. Ők vadul és élesen. A papok azonban a legélesebb (( eszmei )) harcok idején sem vittek ellentétet a hívek közé. Jól tükrözik ezt a tényt a gyülekezeti énekeskönyvek: katolikus himnuszokat vettek fel protestánsok, és protestáns énekeskönyvben megjelent dicséreteket énekeltek a katolikusok. Hangsúlyozom azonban, hogy a hívek felekezeti békéje csak az erőszakos ellenreformáció megindításáig tartott. Akkor elkezdték őket is egymás ellen uszítani. Katolicizmus és protestantizmus között az erőszakos ellenreformáció szakította meg a szerves kapcsolatot. --- az a véleményem, hogy az ellenreformáció nem azonos a katolicizmus megújulásával. A megújulás ugyanis az egyház híveinek belső igényeiből indult, míg az ellenreformáció, akár térített, akár erőszakot alkalmazott, a protestantizmus megsemmisítésének céljával, vagyis külső késztetésre

8 született. A kétféle ellenreformáció különbsége azonban nemcsak a protestánsok, hanem a katolikus egyház szempontjából is jelentős. A magyarországi események azt mutatják, hogy az ellenreformáció addig volt sikeres, amíg térített. Az erőszak (( viszont )) ellenállást és ellenszenvet eredményezett. --- Erőszakoskodni egyes rekatolizált főurak kezdtek, majd 1671-től melléjük állt az állam-hatalom. Akkor kezdődött a magyarországi protestantizmus gyász-évtizede. (( Itt egy pillanatra kilépek a felolvasásból: pl. a gályarab prédikátorok tragikus története is ide tartozik, amely gyalázat miatt debreceni emlékművüknél II. János Pál pápa főhajtással és fohásszal kért bocsánatot )). (( Egyébként Mohács előtt is volt a királyi hatalomnak ill. az akkori országgyűléseknek néhány protestáns-ellenes döntése, de ezek széleskörű végrehajtására Mohács tragédiája, majd Budavár csellel elfoglalása és az ország 3 részre szakadása után már nem került sor )). --- az ország lakosságának katolikus többségét a XVIII. századra nem az erőszak, hanem a (( törökellenes ill. a kuruc- )) háborúkban elpusztult területekre szervezett ((be))telepítések alakították ki. --- Mondanivalómat röviden úgy foglalhatom össze (( írja a katolikus történész-szerző )), hogy a katolikus megújulástól az erőszakos ellenreformáció(( előtt))ig egy egységes művelődéstörténeti folyamat húzódott. Ezen belül a kezdeményezés hol a katolicizmusnál, hol a protestantizmusnál volt. Hol meghaladta egyik a másikat, hol kívülről hatottak egymásra. És azt remélem, ma már nemcsak az egyetemes történetírás emelkedett felül a felekezeti elfogultságokon, hanem a magyar [ történelemszemlélet ] is ott tart, hogy szerves egészként tudja bemutatni az akkori műveltség katolikus illetve protestáns elemeit. «* * * * * * * * * * * Eddig tartottak az említett tanulmányból vett idézetek. Megismétlem, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottságának álláspontját tükrözik, mondhatnám: az áldásával tétettek közzé. De mielőtt bárki azt gondolná, hogy a fenti tanulmány kivétel vagy netán egyszeri kísérlet, mindenki figyelmébe ajánlom a VIGILIA című katolikus folyóiratot, amely minden katolikus iratterjesztésben, így a nagyobb templomok előterében is kapható; ennek is éppen a legutóbbi, 2005/7. számában - amely tematikus szám, és valamennyi dolgozat a Szeplőtelen Fogantatás témaköréről szól, nos Gánóczy Sándortól olvasok fel mindösszesen 6 mondatot: (( Gánóczy Sándor római katolikus pap, Bp.-i, párizsi és római tanulmányok után 1953-ban szentelték fel, 10 évig Párizsban lelkipásztorkodott, majd katolikus dogmatika professzor volt Párizsban, Münsterben és Würzburgban )) Már tanulmánya címe is izgalmas: Mária Luther, Kálvin és a II. Vatikánum teológiájában. (( az előadás és a belőle írt cikk 3 bevezető mondata ))» Mit tanított Luther Márton Máriáról és a Máriatiszteletről? Erre a kérdésre szeretnék előadásom első fejezetében vázlatos választ adni. A másodikban pedig arra, hogy milyen módosításokkal vette át Kálvin János a német reformátor idevágó hagyatékát. A harmadikban nagy vonalakban össze fogom hasonlítani a két nagy teológus [! ] álláspontját a II. Vatikáni zsinat elméleti és gyakorlati mariológiájával. «

9 (( és a tanulmány 3 zárómondata ))» Luther és Kálvin nem ugyanazt mondták, mint a II. Vatikáni zsinat. De mondanivalójuk között nem egy olyan meglátás található, amely római katolikus hívőknek és gondolkodóknak napjainkban is szolgálatot tehet. Remélem végezetül azt is, hogy a zsinat mariológiája ezen a téren is közeledést hozhat a különböző keresztény hitvallások között. «És az idézetek sorában végül álljon itt a mostani pápa véleménye Lutherről 1984-ből, amikor Joseph Ratzinger bíboros a Vatikán Hittani Kongregációjának prefektusa volt.(( J. Ratzinger: Beszélgetés a hitről Vittorio Messorival, Milano-1984, Bp p.137.)) (( a kérdés így szólt:» a Hittani Kongregáció ma meghívná-e [ Luther-t, ] az augusztinuszi szerzetest valami tájékozódó beszélgetésre? «; J. Ratzinger válasza )): Igen, valóban úgy vélem, hogy még ma is nagyon komolyan kellene elbeszélgetni vele, (( majd a szükséges ökumenikus párbeszéd katolikus céljaként jelöli meg, hogy az )) éppen a Lutherrel szembeni helyes kritikai magatartást keresi, azt, miképpen lehetne megmenteni teológiájából mindazt, ami abban nagy, és túllépni azon, ami abban nem katolikus*. [ *= nem egyetemes ] Mindez a II. Vatikáni Zsinat szellemében történik. Annak az egyetemes egyház örök reformációja jegyében megújuló~megújító és korszakalkotó zsinatnak a szellemiségében, amelynek a történelmi jelentősége semmivel sem kisebb, mint Luther 95 tételéé. De amely zsinat - adott értékteremtő formájában - nem jöhetett volna létre, ha Isten gondviselő kegyelme folytán megelőzőleg nincs katolikus megújulás, nincs Luther és munkatársai theológiai munkája, amelynek központi mondanivalója Pál apostol nyomán: a megigazulás, az üdvösség egyedül hit által, Isten ingyen kegyelméből adatik; de a II. Vaticanum számos része Kálvin A keresztyén vallás rendszere c. alapművének katolikus részről történt tanulmányozása nélkül sem lehetne olyan korszakalkotó, mint amilyen. A II. Vaticanum szellemében fogant, közzé tett és részleteiben itt és most felolvasott tanulmányok alapján láthatóan úgy vélik a magyar katolikus püspökök is, hogy Isten rendelése szerinti az egyház örök megújulása, reformációja. És ( ezt már én teszem hozzá ) - lásd akár Gerbert d Aurillac~II. Szilveszter pápa tavaly idézett gondolatait, vagy a protestáns reformáció két vezéralakja, Luther Márton és Kálvin János gondolatait, - az örök reformáció egyik formája, - nem rendkívüli és nem is egyszeri! -, amikor Pál megfeddé Pétert. * * * * * * * * * * * (( És itt most szó szerint megismétlem az 5 évvel ezelőtt Héderváron, Csonka-Magyarország legidősebb kocsányostölgye mellett, a Boldogasszony kápolnában mondottakat: )) A magyar szellem, identitás-tudat ma már szétválaszthatatlan egységben látja és éli meg a történelmi keresztény felekezetek által a nemzet egészének adott-nevelt szellemóriásaink nevét és tetteit. Csak felvillantva néhányukat --- olyanokat, akik megélték, és nyíltan, egyértelműen megvallották kereszténységüket: A megözvegyült katolikus Zrínyi Ilona 2. férje az evangélikus Thököly Imre kuruc fejedelem volt; a katolikus II. Rákóczi Ferenc tisztikarának és hadseregének zöme protestánsokból tevődött össze;

10 az Erdély és a többi magyar országrész unióját elsőként szorgalmazó református Bocskai István fejedelmet Kolozsvár katolikus főtemplomában ravatalozták fel; a katolikus Pázmány Péter érsek Erdély politikai-gazdasági önállóságára és fejlesztésére bíztatta a református Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet, aki viszont saját jövedelmeiből is támogatta a Pázmány védnöksége alatt a Királyi Magyarországon kiadott magyar nyelvű katolikus Biblia megjelenését, terjesztését. És van-e nagyobb magyar helység, település, ahol ne lenne utca, tér elnevezve a katolikus Széchenyi Istvánról, az evangélikus Kossuthról, Petőfiről, a református Jókairól, Arany Jánosról? És vajon hányan tartják számon - és ma már miért is tartanák számon? -, hogy a katolikus Vörösmarty által írt Szózatot a református Egressy Béni, a református Kölcsey által írt Himnuszt a katolikus Erkel Ferenc zenésítette meg? És van-e újkori magyar esztétika, újkori magyar polgári életérzés a református Ady, a katolikus Babits, Kodály, Pilinszky, az evangélikus Reményik Sándor, az unitárius József Attila vagy Bartók nélkül? És vajon közülünk, erdészek közül hányan tudják, hogy legnagyobb elődünk, kálnoki Bedő Albert erdőmérnök az ugyancsak történelmi magyar protestáns felekezet, az unitáriusok egyik legmagasabb egyházi tisztségét töltötte be élete végéig. Arról az unitárius felekezetről van szó, amelynek egyik szervező lángelméje - a többi felekezet erdélyi képviselőinek egyetértésével ban a tordai országgyűlésen - terjesztette elő, és hagyatta törvényként jóvá - a világon először (!) - a teljes körű lelkiismereti és vallásszabadságot. * * * * * * * * * * * Az örök reformáció, így pl. a protestáns reformáció is: Isten örök üdvrendjének ( = üdv-tervének ) a része; a magyar nemzeti történelem tanúsága szerint pedig a honi katolikus megújulás és protestáns reformáció: a magyar nemzetre irányuló isteni Gondviselés része. Az örök reformáció - emberi értelmünkkel, felekezeti kötöttségeinkkel - néha nehezen felfogható eseményei kapcsán is jusson eszünkbe a 34. zsoltár biztatása ( 9. vers ):» Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Hozzá menekül. «* * * * * * * * * * * Nemeskér evangélikus fatemplomában is valljuk meg magyarként, európaiként és keresztényként/keresztyénként a mi múltunk, jelenünk és jövőnk legfőbb alapját, fundámentumát az Úrtól rendelt imádsággal, fennhangon és felállva: ( Mt. 6:9~13.)

11 MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED, JŐJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, LEGYEN MEG A TE AKARATOD, AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS; MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA, ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK; ÉS NE VÍGY MINKET A KÍSÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL; MERT TIÉD AZ ORSZÁG, A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN. * * * * * * * * * * * * Megemlékezésünk alkalmából babérkoszorút készíttettünk, amelynek nemzeti szalagjain a következő felirat olvasható: URUNK! GONDVISELÉSED JELEKÉNT KÖSZÖNJÜK EGYHÁZAD ÖRÖK REFORMÁCIÓJÁT Országos Erdészeti Egyesület - Nemeskér, szeptember 03. Felkérem Ormos Balázs urat, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkárát, Káldy József urat, az OEE korábbi elnökét, és Stánicz László urat, HCS-unk tagját, a délutáni terepi bemutató szervezőjét hogy a koszorút helyezzék el az oltárasztalra. * * * * * * * * * * * * Befejezésül valamennyien együtt kérjük a kegyelmes Istent, hogy a Kárpát-medence egészében is, de valamennyi más helyen is, ahol magyarok élnek, további évezredeket adjon a magyarságnak: közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a magyar Himnuszt. Írta és a nemeskéri evangélikus fatemplomban 2005.szeptember 03.-án felolvasta: Bolla Sándor erdőmérnök

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL "XXIII.János pápa úg jelent meg a zsinaton,mint ahogyan az apostolok érkeztek hajdanán az utolsó vacsora színhelyére. Szembeötlő volt komolysága. «Különösen a pillanatnyi feladatomra

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

10. A világok összekapcsolódása

10. A világok összekapcsolódása 10. A világok összekapcsolódása 1. Színezd ki a térképen pirossal az amerikai földrészt, kékkel Európát, zölddel pedig Afrikát! 2. Csoportosítsd az alábbi állításokat aszerint, hogy a hódítások okaira

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

"A Krisztusban nincs zsidó és görög"

A Krisztusban nincs zsidó és görög "A Krisztusban nincs zsidó és görög" Evangélium kontra nacionalizmus és újpogányság Gyöngyösi Csilla református lelkész, phd hallgató ELTE BTK, Filozófiai Intézet, Budapest A probléma - világhoz való viszony

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 2 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 Ide: Embléma 20 mm Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA.

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. 209 49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. Róma 12,1-2 Róma 12,1-21 Az Isten irgalmaseágára utalás felidézi mindazt, ami az

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

21. EGYEDÜL HIT ÁLTAL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

21. EGYEDÜL HIT ÁLTAL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 21. EGYEDÜL HIT ÁLTAL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Egyháztörténet I. Budapest, 1999; Dr. Török István: Dogmatika, Amsterdam, 1985; Fekete

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben