A fenntarthatóság ösvényén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenntarthatóság ösvényén"

Átírás

1 A fenntarthatóság ösvényén Minôségi szakosodás a környezettudatosságért A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázatának támogatásával valósult meg

2 A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN Tartalomjegyzék Elôszó (Dr. Szabó Géza) 3 Szakosodás és együttmûködés 4 Környezettudatos turizmus elmélete és gyakorlata (Dr. Szabó Géza) 4 Falusi szálláshelyek szakosodása (Horváth Balázs) 5 Dél-Dunántúli környezetbarát vendégfogadók (Dr. Szabó Géza) 7 A Nyugat Pannon-Ökoklaszter, mint együttmûködési modell (Hutflesz Mihály) 8 Zöld praktikák a turizmusban 9 Zöld javak a falusi turizmusban (Koroknai Béla) 9 Két zöld praktika a fenntarthatóság jegyében: komposztkas és száraz toalett (Dr. Gyulai Iván) 10 Expedíciózz a háztartásban Energia és víztakarékosság Vegyi anyagok a háztartásban (F. Nagy Zsuzsa) 12 Szalmabála-építészet kompromisszumok nélkül (Zalatnay László) 14 A fenntartható turizmus jó gyakorlatai 16 Paraszt-Wellness Gömörszôlôsön (Hankó Gergely) 16 Öregház, nem vén ház (Gyurkóné Zaja Zsuzsanna) 19 Tanyapedagógia Program (Makra Márta) 20 Ez csak természetes Ökopark Ökobükküsd (Nagypál Attila) 22 Helyi termékek 24 Élô Tisza Tájtermék Védjegy (Szabadkai Andrea) 24 Tematikus tiszai Halút (Szabadkai Andrea) 25 Matyodesign (Váczi Bogyisz) 26 A Pannonhalmi Apátság termékei (Veiland László) 27 Egy cseppnyi Magyarország a Vértesi Natúrparkban (Vértesi Natúrpark Látogatóközpont) 29 Tündérkert Viszákon (Szarvas József) 31 2 KIADJA: FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Cím: 1077 Budapest, Király u. 93. Telefon: Info: Honlap: (turisztikai oldal) (szakmai oldal) Felelôs kiadó: Dr. Csizmadia László Szerkesztô: Hankó Gergely, Szalay-Zala Andrea, Szabadkai Andrea Szerkesztôség: 1077 Budapest, Király u. 93. Nyomdai munkák: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.

3 A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN Elôszó Az erôsen átalakított, urbanizált környezetben élô ember számára egyre fontosabb értékké válik az, amibôl sajnálatosan egyre kevesebb van: a zöld természet! Általános reakciója a váro - si aknak, hogy egyre inkább ide vágynak, pihenésüket, üdülésüket háborítatlan, természeti környezetben szeretnék eltölteni. Vágyaikban mind markánsabban tûnik fel a vidéki táj, a falvak világa, ahol a természet közelségét még a vidéki életmód, a hagyományokon alapuló gazdálkodás és a helyi kultúra is kiegészíti. Ez az erôsen kínálati dominanciájú, trendek uralta turizmus piacán azt jelenti, hogy a falvak vendégfogadói hangsúlyozzák a természettel való harmonikus kapcsolatukat. Legye nek büszkék autentikus értékeikre, kínálják konyhájuk ízeivel az egész ségesre és finomra kiéhezett városi vendégeket. Ám a minôségi kínálat általában nem ér önmagától célba. A kommunikáció, a turizmusmarketing színterein markánsan jelezni kell, hogy termé - szet közeli szolgáltatásokkal várják a ven déget. Erre szolgálnak a turisztikai márkajelzések, a védjegyek. A turisták számára a megbízható minôséget garantáló védjegyek között egyre keresettebbek a zöld utazást, a környezetbarát szolgáltatásokat kínálók. Már nem csak a nagyvilágban, vagy Euró - pában találkozunk ilyenekkel, hanem idehaza is feltûntek, még a falusi vendégfogadóknál is. Ökoportákat, környezetbarát vendégfogadókat, minôsített ökoturisz tikai szolgáltatókat láthatunk a versengô kínálatok között. Mi - vel mások ezek, mint egy átlagos vendégfogadó? Azzal, hogy: többre becsülik a természetest a mesterségesnél büszkék településük és környezetük szépségére és épségére visszanyúlnak szemléletmódjukban a józan paraszti gazdálkodáshoz és gondolkodáshoz többre becsülik a helybeli terméket, mint a távolról szállítottat takarékosan bánnak a vízzel és energiával és ezekrôl a meggyôzôdéseikrôl ven dégeiket is szívesen tájékoztatják! Kövessük jó példájukat és fogadjuk vendégeinket természetesen! Dr. Szabó Géza a FATOSZ alelnöke A városi emberek vágyaiban egyre többször tûnik fel a háborítatlan nyugalmat sugárzó vidéki táj 3

4 A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN A környezettudatos turizmus elmélete és gyakorlata A környezetért, a természetért és a társadalomért felelôsséget vállaló turizmus egyre elterjedtebb a világon. A környezeti szempontokat elôtérbe helyezô, szelíd turizmus különbözô formáira számos olyan példaértékû kezdeményezés mutatkozik, amelyek hitelességüket több kritérium alapján meghatározott környezeti címkékkel garantálják. A már világszerte ismert környezeti védjegyek iránymutatóul szolgáltak a Dél-Dunántúlra kidolgozott környezetbarát vendégfogadói hálózat kialakításához is. Az 1980-as években jelent meg a turizmus azon társadalomkritikai megközelítése, miszerint az elemzések középpontjába a tömegturizmus társadalmakra és kultúrára gyakorolt hatása került. Ez a kritikai felhang tovább szélesedve a természeti- és a környezeti szempontokra he lyezôdött át. Elôször is a figyelem középpontjába kerültek az Alpok régiói, ahol a turizmus által elôidézett természet- és tájrombolás egyre intenzívebben jelentkezett. A turizmusipar érzékenyen reagált a felmerülô kritikára, így néhány éven belül számos környezeti címkét adtak ki a régióban. Amikor a német környezetvédelmi minisztérium támogatásával a Német Természetbarát- és Környezetvédô Liga megalapította tíz másik szervezet bevonásával az Ökológiai Turizmus Euró - pá ban" (ÖTE) szervezetét, célja volt a címkék sokaságát egységesítendôen egy olyan jelkép létrehozása, amely a környezetvédelmi teljesítményekre vonatkozóan a turizmus minden ágában érvényes lehet. Így lett a szervezet szimbóluma a zöld koffer (1. logo). Az 1991-ben megalkotott rendszer megvalósulását hátráltatta, hogy a turisztikai ipar kereskedelmi szervezetei, az illetékes politikusok és a környezetvédelmi csoportok nem tudtak érdemben megegyezni. Az univerzális környezetvédelmi szimbólum 1999-ben született meg, és Viabono védjegyként ben került nyilvánosságra (2. logo). A márkanév célja, hogy a különbözô szektorok meglévô környezeti idegenforgalmi termékeit és szolgáltatásait egyesítse, korszerû kommunikációs stratégia alkalmazásával népsze rû sítse. A minôsítési feltételeket elôször a szálláshelyekre és a helyi közösségekre, majd a kempingekre, üdülôházakra és a natúrparkokra vonatkozóan dolgozták ki. A minôsítési kézikönyvek 10 környezeti kategóriában rendszerezik a feltételeket: hulladékkezelés, energia és klíma, víz, mobilitás, zaj, a vendégek általános közérzete, információszolgáltatás (környezettudatosság), természet és táj, település és építészet, helyi termékek és szolgáltatások, valamint menedzsment. A Viabono nemcsak, mint minôsítô címke van jelen a turisztikai piacon, hanem márkanévként az Élvezd a természetes utazást mottóval a minôséget, a kényelemet és az élményeket közvetíti a turisták felé. (http://www. ceeweb. org) Egy másik megemlítendô nemzetközi érvényû példa a Village+ öko tu risz tikai védjegy (3. logo), amelyet Eu ró pában elsôként a Tisza-tó Térségi Fej lesztési Tanács nyert el 2006-ban. A védjegyet az Európai Régiók Gyûlése hozta létre azzal a céllal, hogy az európai lakosságot ösztönözze a helyi sajátosságok fenntartható módon történô felfedezésére. A fenntartható fejlôdés európai védjegyének elnyeréséhez az adott térségben több mint száz szolgáltatónak kell elköteleznie magát mindennapos tevékenységének környezetbarát módon történô végzésére. Az Európai Unió a 2003/287. számú EK Bizottsági határozatával kijelölte a kereskedelmi szálláshelyekre és kempingekre vonatkozó minôsítési kritériumokat. Ezeket teljesítve a pályázó szálláshely öko-védjegy (4. logo) minôsítést szerez. A kereskedelmi szálláshelyekre kidolgozott rendszer öt szakterületen határozza meg a környezetbarát kialakítás és üzemeltetés elvárásait. Az öt szakterület magába foglalja az energia- és víztakarékosság, a körültekintô üzemeltetés, valamint a hulladékcsökkentés területét. Mind eze ken túl kitekint a vendégek környezeti szemléletformálására is. Az uniós szabályozást követve Ma - gyar ország is kidolgozta a Kör nye - zetbarát termék védjegy elnyeréséhez szükséges kritériumokat, amelyek szintén a kereskedelmi szálláshelyekre is vonatkoznak. Ennek fô témakörei megegyeznek az uniós szabályozással. A vidéki turizmusra jellemzô magánszálláshelyekre, ezen belül a falusi vendégfogadásra még nincs kidolgozva öko minôsítést lehetôvé tevô állami rendszer. Dr. Szabó Géza a FATOSZ alelnöke a Baranya megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség elnöke

5 SZAKOSODÁS ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉS Falusi szálláshelyek szakosodása Az elmúlt években, hasonlóan az idegenforgalom többi ágához, a falusi turizmusban is erôteljesen felértékelôdött a szállásokhoz kapcsolódó szolgáltatások jelentôsége. A vendégeknek ma már nem elég csupán fekhelyet biztosítani, egyre nagyobb az igény a hagyományos értékek és az innovatív megoldások iránt. Azok a szállásadók, akik nem reagálnak kellô idôben és minôségben a változó követelményekre, elvárásokra, jelentôs hátrányba kerülhetnek versenytársaikkal szemben. A falusi szálláshelyeket fel kell készíteni az új, környezetbarát igényekre is, amit nagy anyagi áldozatok nélkül is meg tudnak valósítani a tulajdonosok, ha a kellô ismeretekkel és körültekintéssel alakítják ki az általuk preferált szolgáltatáskört. A Falusi és Agro tu riz - mus Országos Szövetsége (FATOSZ) a kor igényeinek megfelelôen alakította ki szakosodási rendszerét, a Nemzeti Tanúsító Védjegy bevezetésével egy - ide jûleg, melynek keretében 11 féle szakosodási lehetôség közül választhatnak a falusi szállásadók: Ökoporta, Egészségporta, Kerekes székes porta, Gyermekbarát porta, Aktív falusi porta, Lovas porta, Pálinkás porta, Boros porta, Hagyományok portája, Falusi életmód ifjúsági porta, Falusi vendégasztal porta. A Szövetség legfôbb célja az volt, hogy segítse és ösztönözze tagjait abban, hogy a számukra legideálisabb szolgáltatáscsoportot kínálják vendégeiknek. A szakosodási rendszer bevezetését többek közt sürgette az a gyakran elkövetett hiba, hogy a szállásadók nem a valós igényeknek megfelelôen alakítják ki szolgáltatásokat, illetve túl sok szolgáltatást halmoznak fel. A 11 szakosodási lehetôség mindegyike egymáshoz kapcsolódó, az adott szálláshely által kínált szolgáltatások csoportja. Jelen kiadványhoz leginkább kapcsolódó két szakosodási lehetôség az Ökoporta és az Egész- ségporta. Mindkét szakosodási lehetôség követelményei környezetbarát és természetközeli gondolkodásmódot A falusi szálláshelyeket az új, környezetbarát igényekre is fel kell készíteni feltételeznek, de egy hagyományos vidéki szálláshelyen számos elem eleve adott a feltételek közül. Ökoporta A FATOSZ által elismert ökoporták esetében az alapvetô szolgáltatás az, hogy az ide érkezô vendég testközelbôl ismerheti meg a hagyományos gazdálkodást, azt, honnan és hogyan kerül a zöldség és a gyümölcs az asztalra. A szálláshelyhez minden esetben kapcsolódnia kell bio-, vagy ökogaz da ság - nak, gyümölcs- és fûszer kert tel. Ezen túlmenôen az ételkínálatban bôségesen szerepelnek bioételek, melyek többnyire a ház körüli alapanyagokból készülnek. A házban és a gazdaságban energia-, és víztakarékos eszközöket használnak, a komposztálás és szelektív hul la - dék gyûjtés pedig alapvetô fontosságú a vendéglátók számára. A gazdaságban és a háztartásban kerülni kell a vegyi anyagok túlzott használatát, ehelyett alkalmazzuk a hagyományos tisz títási eljárásokat (ecet, mosószóda, citrom). A fenti kötelezô elemeken kívül egyéb szolgáltatásokkal lehet színesíteni a kínálatot. Ha lehetôség van rá, szerezzünk be néhány apró háziállatot (baromfit, nyulat), amelyek hangsúlyozzák a hagyományos gazdálkodásra való törekvésünket. A ház körüli álla- 5

6 A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN Az egészségporta szolgáltatásainak középpontjában az egészségmegôrzés áll tok különösen vonzóak lehetnek a városi kisgyermekes családok számára. Ahhoz, hogy a vendégek a portán kívül is hasznosan töltsék el idejüket, ismernünk kell a környék szabadidôs lehetôségeit is. Ha a szálláshely közelében egyéb, az ökoturizmushoz kapcsolódó szolgáltató is van, partneri viszonyt kell kiépíteni vele ahhoz, hogy vendégeinket minél változatosabb aktivitásokkal tudjuk minél hosszabb ideig szálláshelyünkön marasztalni. 6 Egészségporta Egy egészségporta szolgáltatásainak középpontjában az egészségmegôrzés áll. Ezt a szakosodási kategóriát választó szálláshelyek esetében az alapkövetelmény a kímélô és egészséges ételek, valamint gyógyteák kínálata. Az egészséges ételkínálat mellett hasonlóan fontos a különbözô sporteszközök (kerékpár, nordic walking botok stb.) kölcsönzésének lehetôsége arra az esetre, ha a vendégek szeretnék aktívan tölteni szabadidejüket. A sporteszközökön kívül a relaxációs eszközök (masszázsfotel vagy masszázságy, szauna stb.) is a kötelezô elvárások részét képzik a minôsítés során. Ügyelni kell továbbá arra, hogy elsôsorban an - tiallergén textileket használjunk, illetve törekedni kell a vegyszerek minimális mennyiségben történô használatára. Az alapfeltételek teljesítésén túlmenôen az egészségporták esetében is egy sor egyéb szolgáltatással lehet vonzóbbá tenni a szálláshelyet. Önállóan vagy partnereinkkel közösen összeállíthatunk az egyre nagyobb érdeklôdésre tekintettel tematikus vezetett túrákat, melyekhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat (térképek, útleírások) is érdemes beszerezni. Azon szállásoknál, ahol erre mód van, kiegészíthetô a prog ramkínálat gyógynövény gyûjtés - sel, és megfelelô felkészültség esetén az egészséges életmódra nevelô tudásanyag átadásával. Látható, hogy a röviden ismertetett két szakosodási lehetôség kritériumai közül számos pont már rendelkezésre áll sok szálláshely esetében, ezért érdemes elôször felmérni a már meglévô lehetôségeinket, adottságainkat. Ter mészetesen a további kilenc szakosodási terület is a szállásadó rendelkezésére áll, melyek feltételrendszere megtalálható a honlapon. Az egyes szakosodások elismertetésére a védjegyes minôsítéssel egyide - jûleg kerül sor a szállásadó igénye alapján. Tekintve, hogy ez a minôsítéssel egyszerre zajlik, nem kell külön eljárási díjat fizetni a szállásadónak, ugyanis ezt tartalmazza a védjegy díja. A védjegyhez hasonlóan a szakosodást tanúsító bizonyítvány is öt évig érvényes. A szakosodás elismerését célszerû minden reklámanyagban és honlapon feltüntetni, ezzel is növelve vonzerônket. Horváth Balázs a FATOSZ irodavezetôje

7 SZAKOSODÁS ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉS A dél-dunántúli környezetbarát vendégfogadók A Dél-Dunántúl mintaterületére a Norvég Civil Tá mo gatási Alap nagyprojektjének segítségével 2008 és 2010 között a Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség kidolgozta a Környezetbarát vendégfogadói hálózatának, öko - porta rendszerének minôsítési és kritérium rendszerét, felhasználva a nemzetközi tapasztalatokat. Ezt, a vendégeket a minôségi kínálatok felé orientáló, a vendégfogadóknak marketing elônyöket jelentô rendszert neveztük el környezetbarát vendégfogadók rendszerének. A hálózat fô elemei: Minôsítési rendszer, amely tartalmazza mindazon kritériumokat, amelyek teljesítésével a falusi vendégfogadók részesei lehetnek a régió öko - turisztikai hálózatának, azaz környezetbarát vendégfogadóvá válhatnak. A kritériumok magas minôségi mércét határoznak meg, amely csak fejlesztések révén érhetôk el a már ma is mûködô falusi vendégfogadók számára. A szükséges fejlesztések, beruházások végrehajtásához pályázati rendszerben nyerhetnek támogatásokat. A környezetbarát vendégfogadó minôsítést elnyertek piaci pozícióik javítására marketing és PR-támogatást kapnak. A minôsítettek támogatást kapnak a régió ökoturisztikai hálózataihoz való kapcsolódáshoz is. A külön védjeggyel jelölt, elsô körben 32 minôsített vendégfogadó a legértékesebb, természetvédelmi oltalom alatt álló területeket övezô falvakban kezdte meg mûködését. A Duna Dráva Nemzeti Park védett értékei mellett, Duna szek csôtôl Erdôfûig, Sellyétôl Drávasztáráig összesen kilenc településen találhatók jól felszerelt és környezetbarát szálláshelyek. A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Kör ze - tet övezô falvakban Me csekná dasdtól Ve kényig öt településen, a Nyugat- Me csek Tájvédelmi Körzetben pedig a Ja kab-hegy lábánál fekvô falvakban (Cserkút, Kôvágószôlôs) várják minôsített porták a környezet iránt elkötelezett vendégeket a babás szerkövek és a Zsongorkô felejthetetlen látványával. A Somogy megyét Baranyával öszszekötô Zselici Táj vé del mi Körzet nyolc településén, Gyûrûfûtôl Szen ná - ig tucatnyi vendégfogadó készült fel környezetbarát vendégfogadóként, az ökoturisták és a természetkedvelôk fogadására. Itt látható az országban egyedülálló ezüsthársas-gyertyános-tölgyes erdôtársulás, amelyben barangolva igazi ritkaságokkal találkozhatunk, úgyis, mint kisvirágú hunyor, meténg, ló nyel vû csodabogyó, pettyegetett tü - dô fû, zalai bükköny, kakasmandikó és sokan mások. Az ökoporta fôbb ismérvei: Olyan falusi vendégfogadóhely, amely kényelmes és jól felszerelt, szálláshelyként a három vagy négy napraforgós minôségi kategóriába tartozik. A szálláshely természetvédelmi értékek közelében fekszik, a vendégfogadó felkészült a környék látnivalói - nak a bemutatására. A szálláshely és környezete környezetbarát és hagyományôrzô kialakítású, energia- és víztakarékos, hulladékát komposztálja és szelektív módon gyûjti. A vendégfogadók ragaszkodnak a kulturális tradícióikhoz, ôrzik a táji, termelési hagyományokat. Rendelkeznek helyi élelmiszerekkel, amelyeket szívesen kóstoltatják meg a vendégekkel, illetve bírnak kéz - mûves termékekkel, amik bemutathatóak és elérhetôek az érdeklôdôk számára. Nagy Bandó András A vendégfogadók ismerik a környék túraútvonalait, kulturális programjait, ezeket vendégeiknek is ajánlják. Az ökoporták ismertségét segíti, hogy a Vidék Turisztikai Nagykövete, Nagy Bandó András is elkötelezett híve a természetjárásnak és szívén viseli az ökoturizmus sorsát: Számomra Orfûn az egyik legnagyobb ajándék a jó levegô. A Mecsekben barangolva mindig rácsodálkozom a természet szépségére és sokszínûségére. Ki rán du lás közben szívesen térek be egy-egy faluba, ahol a helyi specialitások mellett szívesen beszélgetek a falubeliekkel. Nagy híve vagyok az ökoturizmusnak, ezért is bátorítok Min denkit az ökoporták meglátogatására és a túraútvonalak felfedezésére. A minôsítést elnyert porták oklevelet és védjegyet kapnak a minôsítô szervezettôl. Az ökoporták saját marketingjükben is használhatják az ökoporta rendszer logóját. Dr. Szabó Géza a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség elnöke 7

8 A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN A Nyugat-Pannon Ökoklaszter, mint együttmûködési modell A Nyugat-Pannon Ökoklaszter az agrár- és vidékfejlesztésben érdekelt gazdaságok, gazdálkodók, turisztikai szolgáltatók, élelmiszertermelôk, kereskedelmi és fejlesztési szervezetek együttmûködési rendszerét erôsíti. Célja versenyképességük fokozása, a hazai és a nemzetközi piacon való közös fellépésük elôsegítése. A jelenleg harminckét taggal mûködô szervezet vezetését a Régiófókusz Nonprofit Kft. látja el. A klaszter megalakulása egy alulról jövô, szerves fejlôdés eredménye, melynek csírái a 2004-es esztendôre nyúlnak vissza. Ebben az esztendôben indultak el a Régiófókusz Nkft. szervezésében olyan új turisztikai események, amelyek a nyugat-dunántúli régió speciális adottságait (gasztronómia, tájételek, tájtermékek) innovatív módon, egységesen tudták a turisztikai piacon megjeleníteni. Ez olyan kínálatot igényelt, amelynek rendezôelve a helyi értékeken és azok pozicionálásán alapszik. A feladat elvégzéséhez olyan helyi szereplôkre (vállalkozókra, szolgáltatókra, gazdálkodókra, közremû ködôkre) volt szükség, akik hasonló értékrendet követtek, és erôs motivációval rendelkeztek ennek képviseletére is. Ez volt a szervezôdés embrionális szakasza, melynek az útkeresés, az iden titás, a misszió definiálása váltak a legfontosabb útjelzôivé. A 2005-ös esztendôben egy GVOP pályázat keretében alakult meg egy lazább hálózati együttmûködés, melyben a nyugat-dunántúli régió kéz mû - vesei, kereskedôi, natúrtermékeket elôállító vállalkozói vettek részt. A kooperáció elsôsorban a közös piaci fellépésre, a közös értékesítési lehetôségek kialakítására, a közösségi marketingre koncentrált. Az együtt mû kö - désünk, közös marketing név alatt (Nyugat-Pan non Vásározó Céh) a ré gió számos nagyrendezvényének rend szeres és kedvelt szereplôjévé vált. A hálózat tagjai többek között a 8 sok közös eseménynek köszönhetôen is csapattá formálódtak. A szervezôdésben ez volt a kisgyermekkor szakasz. A gesztor nonprofit szervezet egy szlovén-magyar határon átnyúló projekt keretében erôsítette és fejlesztette tovább ezt a régiós partnerséget a es esztendôkben. Az in - ter reg támogatással megvalósított projekt lehetôvé tette a Nyugat-Du - nántúl régió ökológiai feltérképezését, melynek köszönhetôen létrejött egy információs és promóciós központ. Ebben az idôszakban a pozicionálás került a figyelem középpontjába. A projekt tevékenységeinek legfontosabb kimenete a 2007 decemberében létrejött Nyugat-Pannon Öko - klaszter. Ezzel a korábbi spontán szervezôdés szervezetté, a tagok hálózata intézménnyé fejlôdött. Az együtt - mûködés korábbi ad hoc formái szabályokká formálódtak, a kooperáció autodidakta módszereit pedig a menedzsment modell váltotta fel. Az öko klasz ter megszervezte önmagát! A szervezet életében ez volt a serdülôkor. Azt, hogy a klaszter az életgörbén a felnôtt szakaszba lépjen, belsô és külsô tényezôk egyaránt erôteljesen befolyásolják. A világos jövôkép, az ütôképes program, az együtt mû kö dés a projekt legfontosabb pillérei, amelyek segítségével a szervezet belsô világát is folyamatosan fejleszteni tudja. A Nyugat-Pannon Ökoklaszter erôsségei a regionalitásban, a helyi gazdasági szervezettségben, a tagok hasonló értékrendjében gyökerezik. Ennek legfontosabb ismérvei a ter mé - szet kö zeliség, a környezettudatos termék-és szolgáltatás kínálat, illetve a környezettudatos életvezetéshez való hozzájárulás. A Nyu gat-dunántúli Ope ratív Program rendszerében megnyert 2009-es pályázati támogatás már a klaszter mûködési kereteinek megszilárdítását, illetve az együttmû - ködés továbbfejlesztését biztosította a szervezet számára. Ez a szakasz új feladatokat, tevékenységeket és egyben új célokat is jelentett. Az együttmûködés keretében elkészült a szervezet Ar cu la ti Kézikönyve, Módszertani Kézikönyve, mûködik a klaszter honlapja (www.oko klasz - ter.hu). Az újrafogalmazott célok ki tû - zé sével, a projekt tevékenységeinek elvégzésével lehetôvé válik a szervezet rendszerorientált mûködése. Ez azért is kívánatos, mert a Nyugat-Pan - non Ökoklaszter így képes hozzájárulni az egészség-, az öko-, valamint az agroturiz mus, mint regionális kulcságazatok fejlesztéséhez. A fenti célok és tevékenységelemek hosszú távon képesek a klaszter tagjai számára az együttmûködést erôsíteni, illetve az egyedi kínálatot fenntartani. Hutflesz Mihály a Nyugat-Pannon Ökoklaszter klasztermenedzsment szervezet vezetôje

9 ZÖLD PRAKTIKÁK Zöld javak a falusi turizmusban A Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége 2011-ben pályázatot nyert a házi és közösségi komposztálás nép - sze rûsítésére. A projekt célja, hogy az érintett településeken fejlôdjön a lakosság környezeti érzékenysége és ennek folyományaként csökkenjen a háztartási hulladék mennyisége. A komposztálás által a kertekben és háztartásokban keletkezô zöld javak elsô osztályú termôfölddé alakíthatóak, így akár húsz harminc százalékkal is csökkentve a kukába kerülô szemét mennyiségét! A megvalósítás összköltsége forint, ennek 95 százaléka uniós és hazai támogatásként jelentkezik a projektben. A pályázat a résztvevôk számára biztosítja a komposztládát, a tudnivalókat tartalmazó kiadványt, településenként egy gally aprítékoló berendezést, s a projekt részeként ismeretterjesztô elôadássorozat segíti a hasznos praktikák elsajátítását. A pályázatban foglaltak szerint a tájékoztatók a házi komposztálásról egy helyi, szakmai berkekben ismert, nagy tudású kertészmérnök vezetésével kerülnek megrendezésre, így a komposztáláson túl még a keletkezô komposzt hasznosításáról, felhasználásról is ismereteket szereznek az érdeklôdôk. Ezen alkalmak remek lehetôséget nyújtanak arra is, hogy a kedvezményezett településeken felhívják a figyelmet a térségben található ökoportákra, ahol ezek a praktikák a gyakorlatban is láthatóak. A komposztálás a tervek szerint helyben zajlik majd, mindenkinek a saját kertjében, közösségi parkjában kell megoldania a zöld javak hasznosítását és felhasználását. Fontos környezeti szempont, hogy a zöld hulladékot nem érdemes szállítani, a helyben kezelés az egyetlen környezetbarát megoldás. Ezt a lényeges szempontot a projekt felismerte és ezzel az üzenettel is igyekszik minél több lakost bevonni a programba. A pályázat öt településen valósul meg, amelyek közül Bárándon, Ebesen és Föl desen több falusi vendégfogadó is van, akikre támaszkodni lehet a szervezés során. Haj dú had házon és Tégláson a helyi kertbarát körökkel lett jó partneri A résztvevôk számára biztosított komposztláda kapcsolat kialakítva, amelyek készek az együttmûködésre. Az elôzetes felmérés alapján 250 család közel fôvel vesz részt a mintaprojektben. A családok örömmel segítik a sikeres mû köd - tetést, maguktól népszerûsítik a programot és az eseményeket, szakmailag közremû köd nek a munkákban és önkéntes munkával is támogatják azt. Rend - sze re sen, több mint egy éven keresztül lesznek találkozók a családok képviselôi vel. A korszerû kialakítású, kertbe illô komposztáló edények már megjelenésükkel is félig garantálják a sikert. Sokan nem is gondolták végig, hogy a kerti hulladék kommunális hulladékként történô elhelyezése milyen sokba kerül. Akinek lehetôsége van kisebb kukát igénybe vennie, az már pénzben kifejezhetô megtakarításhoz is jutott a komposztálás által. Ugyancsak felesleges és elkerülhetô kiadásoktól mentesülnek a háztartások, amennyiben házilag elôállított komposztot használnak talajjavító szerek helyett. A házi veteményes pedig biztonságos élelmiszert, állandó testmozgást és folyamatosan bôvülô ismereteket biztosít a családok számára. A program célcsoportjának tagjai nyitottak az új ismeretekre és engedik meggyôzni magukat. Fontos, hogy minden beszélgetésen egy-egy ered - ményesen mû ködô komposztáló családdal és egy sikeres falusi vendéglátóval is találkozhassanak a résztvevôk, hogy ezzel bemutatásra kerüljön a program két hosszú távú célja is: az önfoglalkoztatás lehetôsége és a mun kanélküliség csökkentése. Szükségesek és fontosak a közösségi kommunikációs találkozók a tevékenység oktatásához és a tapasztalatcseréhez, hiszen a komposztálás hosszú folyamata során mindig adódnak tisztázásra váró kérdések, megosztható tapasztalatok. Az elôadásokon minden alkalommal jelen van a Falusi Tu riz mus Hajdú-Bihar Me - gyei Szövet sé gének egy vezetôségi tagja, aki a falusi turizmussal kapcsolatos kérdésekben is segítséget tud nyújtani. A projekt célja, hogy hozzájáruljon egy élhetôbb, szerethetôbb környezet kialakításához és hogy a tendenciózus lakosságcsökkenés megállítását is elôsegítse ezzel. Az egyesület már régóta elkötelezett a természetközeli életmód népszerûsítése iránt, ez a projekt pedig lehetôvé teszi, hogy még több lakost szólíthassanak meg üzeneteikkel a jövôben. KEOP-6.2.0/A/ Környezet és Energia Operatív Program Koroknai Béla Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége elnöke 9

10 A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN Két zöld praktika a fenntarthatóság jegyében: komposztkas és száraz toalett Komposztáló kas és alomszék: hulladék-megelôzés, élelmiszerbiztonság, víztakarékosság, és jó termôföld! Ház tá jun - kon érdemes átgondolni és újraértelmezni az anyagáramlásokat. Ha sikerül változtatnunk és odafigyelünk a házunkba, illetve szervezetünkbe bejutó anyagokra, megalapozzuk hosszú távú egészségünket. Azzá leszel, amit eszel! szól a mondás. Ugyanez mondható el a kibocsátott hulladékokról is, melyek káros hatása globálisan terhel minket. Elsô praktikánk a komposztáló kas, ami százalékkal képes csökkenteni a háztartási hulladék mennyiségét. A zöld javaknál különösen fontos, hogy szállításuk, elégetésük energiaigényes folyamat és még ráadásul káros is, éppen ezért érdemes helyben, kertünkben újrahasznosítani. A komposztáló kas tehát egy kas fo - nással készülô per ma kultúrás építmény, ami egyaránt alkalmas a konyhai-, és a kerti zöld javak komposztálására, magas ágyás készítésére, illetve meleg ágyás - ként is tökéletesen funkcionál! Alkalmazása elsôsorban olyan kertekben javallott, ahol kevés a hely, vagy nem jó minôségû esetleg szennyezett a föld (lásd. forgalmas út men ti kertek, városi tanyák ). A belsô, 1 méter magas kör maga a komposztáló, a külsô 40 centiméter magas kör pedig a veteményes. A kom - 10 posztálóból szépen a gravitáció hatására, áramlanak szét a táp anyaok, folyamatosan táplálva a külsô veteményes részt. Ha jó alapanyagokat komposztálunk, zöldségeink és fû szer nö vé nyeink gyors fejlôdéssel és bô terméssel fognak minket megjutalmazni! A képen látható komposztáló kasban például 15 féle növényt találunk: kétféle paradicsom, karalábé, tárkony, les tyán, medvehagyma, fokhagyma, saláta, eper, szamóca, curry, levendula, zeller, körömvirág, zsálya és bazsalikom. A komposztáló kas, mint veteményes A komposztkas fôként ott javallott, ahol kevés a hely vagy rossz minôségû a föld Veteményesként jó olyan növények számára, amelyek szeretnek csüngeni, és nem jó, ha a termésük a földre ér. Eper, paradicsom nagyon jól érzi magát benne. Ajánlom továbbá a cukkinit, paprikát, salátát, karalábét, fokhagymát stb. Fû szer növényeket is ültethetünk, de mivel ezek kevésbé igénylik a gazdag tápanyag-ellátottságot, érdemes a kas mellé plántálni ôket: levendula, zsálya, cit rom - fû, körömvirág, menta ôk segítenek majd a kártevôket is távol tartani! Ha nagyon tudatosak akarunk lenni, akkor a locsolást esôvízzel oldjuk meg, így vizet is spórolunk, illetve növényeink is jobban fognak cseperedni! Összeállítási segédlet: nye - zetba rat.hulladek bol termek.hu/ files/pdf/komposztalo_kas.pdf Alomszék (humusz toalett) Magyarország szennyvízhelyzete lehangoló képet nyújt. Talajvizeink nitráttal szennyezettek, tavaink magas foszfáttartalma eutrofizációhoz (vízvirágzás) vezet. A csatornázás országos megoldása még hosszú távon is reménytelennek tûnik. Csatornázatlan településeinken a vízöblítéses WC-kbôl származó ún. fekete-szennyvizet legtöbbször egyedi szikkasztókban a talajba szivárogtatják, s az ily módon a talajvízbe került nitrát (az állattartás és a trágyázás nitrát-terhelésével együtt) emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszi a korábban friss, tiszta vizet adó falusi kutakat, konyhakerti növényeinkbe s innen az emberi és állati szervezetbe jutva gyakran okoz egészségügyi problémákat. Az emberi szervezetbe jutott nitrát a vérben szállított oxigén mennyiségét csökkenti (ez különösen a csecsemôkre

11 ZÖLD PRAKTIKÁK jelenthet veszélyt: még akkor is meg - betegedhetnek, ha csak nitrátos vízben fürdetik rendszeresen ôket!), s emellett rákkeltô hatása is bizonyított. Ráadásul az angol-wc használata során fejenként napi liter ivóvizet pazarolunk el és változtatunk szennyvízzé, pedig megfelelô módszerrel (a vízzel való felhígítást is elhagyva) évente személyenként körülbelül 20 kg értékes komposztot nyerhetnénk anyagcseretermékeinkbôl. Az alomszék születése elôtt Az emberi hulladék kezelésére a történelemben rengeteg megoldás született. A problémára az angol-wc tömeges elterjedése és az általa okozott környezeti probléma irányította a figyelmet. Az úgynevezett angol-wc hátrányai ismertek: az alkalmankénti mintegy 6 10 liter víz öblítésével rengeteg ivóvizet pazarol. A víz pedig a fekáliát eredeti tömegének több mint ötvenszeresére hígítja, ezzel tetemes környezeti károkat okoz, illetve a szennyvíz tisztítását követeli meg. A vízre voltaképpen a bûzelzárás (szifon), a higiénia (az ülôke tisztítása) és a fekália elszállítása miatt van szükség. A fekália hasznosításának ötlete fel sem merült, csak a tisztítótelepekrôl kikerülô szennyvíziszap problémája kapcsán, melyrôl tudjuk, hogy a vegyszermaradékok és a nehézfémtartalom miatt, s bakteriológiai okokból mezôgazdasági felhasználásuk veszélyeket rejt magában. Az alomszék Az alomszéket 1939-ben találta fel egy találékony svéd, Rikard Lind ström, aki a Clivus Multrum névre hallgató toalettet azért alkotta meg, mert szennyvizét nem akarta a háza alatti tóba vezetni, mint legtöbben. Ebben az idôben egyre több stockholmi költözött ki tengerparti üdülôkbe és így nagy környezetpusztulástól lehetett tartani. Mivel zárt szenny víz tá - ro ló kat a sziklás svéd tengerparton (hál Istennek) nem lehetett alkalmazni, ezért hirtelen megnôtt az érdeklôdés Lind - ström komposzttoalettje iránt. Ez az érdeklôdés csak tovább nôtt, amikor a svéd kormány anyagi támogatást adott azoknak a háztulajdonosoknak, akik a Lindström-féle toalettet akarták alkalmazni. Ha ma rosan tucatnyi olyan toalett jelent meg a piacon, melyet Lindström eredeti Clivusa alapján dolgoztak ki. Az alomszék vagy humusz toalett A humusz toalett mûködési elve Az alomszéket humusz toalettnek is hívják, így nevezhetjük ôket WC helyett HCnek. A HC olyan vízöblítés nélküli toalett, melyben a fekália valamint a szerves háztartási és kerti hulladék zárt, hôszigetelt és szellôzéssel ellátott tartályba kerül. Toalett használat után 1 2 maroknyi adalékanyagot kell a tartályba szórni a komposztálás segítése érdekében. A tartályban talajbaktériumok segítségével 1,5 2 éven át zajló érleléssel a keverék eredeti térfogatának körülbelül 1/5-ére csökken. A kórokozók a komposztálás hôfoka és hosszú idôtartama valamint a mikroorganizmusok antibiotikus hatása miatt elpusztulnak és végeredményként szagtalan, nem fertôzô humusz keletkezik. A sikeres komposztálás feltétele a jó szellôzés és a megfelelô szén/nitrogén arány. Az elôbbi feltétel teljesülését levegôztetô csatornák és szellôzô kürtô beépítésével, az utóbbit pedig cellulóz tartalmú adalékanyagok (fûrészpor, faforgács, fakéreg, falevél, tôzeg, szalmatörek) komposzthoz adásával biztosíthatjuk (városban a papír lenne erre különösen alkalmas). Adalék anya gok ra azért van szükség, mert a fekália nitrogénben dús, s így az optimális C/N arány (10:1) szénbevitellel teremthetô meg. A HC fôbb elônyei tehát: a vízöblítés elmaradása cca. 35% ivóvíz megtakarítást eredményez (ez cca l megtakarítás éves szinten személyenként); ez a háztartás vízfelhasználásának kb. 1/3 része. a háztartás szennyvízhozama is cca. 35 %-kal csökken, és összetétele jelentôsen javul. Ez csatorna esetén díjcsökkenést, szippantás esetén jelentôs megtakarítást jelent. A fekália nélküli szennyvíz, az ún. szürkevíz környezetbarát mosószerek használata esetén egyszerûbben tisztítható és újrahasznosítható; a fekete szennyvízbôl származó nitrát-szennyezés megszûnik; évente személyenként cca. 20 kg humusz keletkezik; a szagproblémákat a komposztálás jótékony folyamata, a nedvszívó adalékanyag és fôképpen a hatékony szellôzés megelôzi. Ezek a nyilvánvalóan praktikus elônyök, de az ökológiai elônyök még akkor is indokolttá tennék e berendezések használatát, ha használatuk nem lenne ennyire egyértelmûen gazdaságos. További oktatóanyagok (filmek, kiadványok) ingyenesen letölthetôek a weboldalról! Dr. Gyulai Iván az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlôdésért Alapítvány igazgatója 11

12 A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN Expedíciózz a háztartásban 12 ENERGIAFELHASZNÁLÁS Az élelmiszerre fordított kiadások után a lakásfenntartás jelenti a második legnagyobb anyagi terhet a családok számára. Ezen belül a háztartási energiaköltségek a lakásfenntartási kiadások közel kétharmadát teszik ki, melynek oka, hogy egyre nagyobb a lakások alapterülete és egyre bôvül energiafaló felszereltségük. A mosógépek energiafogyasztása például 0,4 és 1,9 (5x) kwh között, vízfogyasztása pedig 40 és 85 (2x) liter között változik. Az automata mosógép által felvett energia százaléka a szivattyút és a motort mûködteti, a többi a vizet melegíti. A meleg megtartása A nem megfelelô szigetelés a háztartások fûtési költségeit akár 30 százalékkal is megnövelheti. Egy jól kivitelezett, tartós utólagos nyílászáró szigeteléssel jelentôs mennyiségû fûtési energia takarítható meg, ami természetesen a fû tés - számlában is jelentkezik. A nyílászárók szigetelése többféle módon is megoldható: habszivacs csík (PURFIX) ablakszárnyra ragasztása. fa nyílászárók esetében tartósabb megoldás a szilikonos-, vagy nútbemarásos szigetelés. Megújuló vagy zöld energia használata Napenergia hasznosítás napkollektor (háztartási meleg víz elôállítás), napelem (áramtermelés) segítségével. Szélenergia hasznosítás szélkerékkel. Geotermikus hôszivattyú. Energiatakarékos biomassza-tüzelésû kazánok használata. Körültekintô vásárlás energiahatékonysági címke Az energiaskála színes ábrája fogyasztás szerinti kategóriákba sorolja a háztartási eszközöket A++ -tól G -ig, ahol A++ a leghatékonyabb, tehát a legkevesebbet fogyasztó, G pedig a legkevésbé hatékony termék. Magyarországon, az alábbi termékeken kell feltüntetni energiahatékonysági címkét: mosogatógépek, mosógépek, mosó és szárítógépek, villamos sütôberendezések, légkondicionálók, háztartási izzók, hûtôszekrények és fagyasztók. Már két osztály között is nagy különbségek vannak: a kevésbé hatékony gép akár másfélszer annyit is fogyaszthat! Háztartási eszközök energiatakarékos használata Mosás Ha lehet, energiatakarékos programot használjunk. Csak teljes mosást indítsunk, a maximális mosható ruhamennyiségnél többet soha ne rakjunk a gépbe. Használjuk a hôfokszabályozót! Kevésbé koszos ruhákat elég 40 fokos vízben mosni. 90 fokos vízben pedig csak nagyon ritkán, a rendkívül szennyezett ruhákat mossunk! Tisztítsuk a szûrôket minden huszadik mosás után (bolyhos textíliák, vízkô), évente egyszer 60 fokos, kímélô programon két liter 20 százalékos ecettel mossuk át a gépet. Hûtô-, fagyasztókészülékek Hagyjunk üres helyet a készülék háta mögött, hogy a kondenzátor (fekete rács) és a kompresszor szellôzése biztosított legyen. Ha a kondenzátor és a kompresszor nagyon poros, gátolja a szellôzését, több energiát vesz fel. Ne helyezzük a hûtôkészüléket hôforrás közelébe vagy napsugárzásnak kitett helyre, mert ez növeli az energiafogyasztást. Rendszeresen olvasszuk le a készüléket (a nem automatikus leolvasztásúakat), mivel a jégréteg szigetel, növeli az energiafelhasználást. Ha a fagyasztóból kivett élelmiszert a normáltérben engedjük ki, energiát takarítunk meg. Soha ne tegyünk meleg ételt a normáltérbe vagy a fagyasztóba, mert ennek lehûtése többletenergiát igényel. Világítás Mindig mérlegeljük, milyen tevékenységet kell megvilágítani? 400 W összteljesítményû csillár helyett hatékonyabb, ha gyengébb háttérvilágítás mellett, kis fogyasztású, helyi fényforrásokat (például halogén spotlámpákat, LED-lámpákat) alkalmazunk. A lámpatest és fényforrás koncentrált, irányított fényt adjon, ezekbôl kisebb teljesítményû is elég. A hagyományos izzólámpák esetében a felhasznált villamos energia mindössze két százaléka hasznosul világításként.

13 ZÖLD PRAKTIKÁK A fénycsövek a hagyományos izzóknál százalékkal kevesebb energiát igényelnek. A kompakt fénycsövek ötödannyit fogyasztanak, élettartamuk is hatszor-nyolcszor hosszabb. Szórakoztató elektronika A televíziókészülékek, videók, hifi berendezések készenléti (stand by) állapotuk alatt is fogyasztanak energiát. A ritkán használt berendezéseket (például videomagnó) érdemes áramtalanítani. A számítógép-monitor fogyasztása 55 90W között mozog a mérettôl és a megjelenített színektôl függôen. Az egész munkaállomás (gép, nyomtató, monitor, külsô meghajtó) energiafelhasználásának háromnegyedéért felelôsek, de egy kis odafigyeléssel ez az arány jelentôsen javulhat (sötét háttér és képernyôvédô használata, az energiakímélô üzemmód be-, illetve hosszabb távollét esetén a monitor kikapcsolása. VEGYI ANYAGOK A HÁZTARTÁSBAN Az Európai Unióban (és hazánkban is) több mint különbözô, ember által elôállított vegyi anyag van forgalomban. Szervezetünk nap, mint nap több tízezer ilyen vegyülettel érintkezik. Vegyi anyagok vannak az élelmiszereinkben, a kozmetikumainkban, a tisztítószereinkben, a számítógépeinkben, a tévéinkben, vegyszerekkel kezelik az ivóvizet, de még a friss zöldségeket is. Probléma Bôrünkkel érintkezve, belélegezve allergiás reakciókat válthat ki (gumikesztyû és szellôztetés munka közben)! A tisztítószerek nagymértékben terhelik környezetünket a bennük lévô vegyi anyagok miatt. Megoldás Hagyományos eljárásokkal és szerekkel is éppolyan tökéletes eredményt érhetünk el, ráadásul pénzt takaríthatunk meg és nemcsak lakás, hanem a környezetünk számára is hasznosabb lesz. Általános javaslatok Használjunk minél enyhébb hatóanyagú, semleges kémhatású tisztító, mosó és mosogatószert, kozmetikumot, a lehetô legkisebb töménységben és mennyiségben. Ne vegyünk univerzális mosóport! Használjunk foszfátmentes mosóport! Használjunk alternatív mosószert, melyek a legkevesebb szintetikus anyagot tartalmazzák! Hogyan tisztítsunk környezettudatosan? Mosószóda: Általános vízlágyító-, áztató-, zsíroldó- és tisztítószer. Igen kis mennyiség is elegendô belôle. Citromlé: gyenge, ter - mé szetes sav. Fehé rí tô - ként, vízkôoldóként, fémtisztítóként hasz nálható. Szódabikarbóna: a mosószódánál gyengébb lúgos, vízben oldódó fehér por. Ecetsav: remek vízkôoldószer, fertôtlenítésre is alkalmas. Nyers tej, tojásfehérje: remek bôrápoló szerek. Citrom, fehér ecet, glicerin, tiszta alkohol, mind alkalmasak a kárpit vagy szônyeg foltjainak eltávolítására. Piperecikkek A kozmetikai és egészségügyi termékek gyakran tartalmaznak baktériumölô anyagokat, detergenseket és tartósítószereket. Ezek némelyike allergiás bôrkiütéseket okozhat az érzékeny embereknél. A testápolók olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek egymással kölcsönhatásba lépve képeznek rákkeltô vegyületeket, például nitrózaminokat. A megoldás a házilag készített szépségápoló szerek: Alapanyaguk fôként ásványi és növényi eredetû, állati termékeket mindössze egy százalékban tartalmaznak. Elkészítésükhöz nem kell állatokon kísérletezni. A környezetben biológiailag lebomlanak. A mandulaolaj, az avokádóolaj, az illóolajok és társaik a patikákban, szaküzletekben könnyen beszerezhetôek. Barkácsolás, lakásfelújítás A festékek, pácok, lakkok, olajok, ragasztók nagy arányban tartalmaznak illékony szerves vegyszereket és szerves oldószereket, s ezek a lakások levegôjét erôsen szennyezik. Problémás alkotóelemek: Pentaklór-fenol (PKF): fa és bôrkonzerválás, kezelés. Formaldehid: bútoripari rétegelt falemezek elôállítása. Lindan: fakonzerváló szer, rovarkártevôk elleni anyag. Oldószerek: festékek, ragasztóanyagok. Ha tehetjük, válasszunk vízbázisú, viasz alapú anyagokat, különösen gyermekszobák felújítása, bútorok ápolása esetén. F. Nagy Zsuzsa a KÖTHÁLÓ elnöke 13

14 A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN Szalmabála-építészet kompromisszumok nélkül Sokféle technológia létezik a szalmabála ház elnevezés mögött, de mindegyik egy lényeges dologban egyezik. Ez pedig az, hogy az épület határoló felületének meghatározó alapanyaga a szalma. Ez az egyszerû növényi alapanyag igen kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, ami alkalmassá teszi az épületekben való felhasználásra. De miért lehet ezt tökéletes építôanyagnak tekinteni? Mert tényleg nem kell kompromisszumot kötni az árak-, a design-, a környezeti terhek- és az üzemeltetési szempontrendszerek között. A szalmabála házak építészetében mára olyan sok nemzetközi tapasztalat és jó példa gyûlt össze, hogy nyugodtan állíthatjuk: a szalmabála épület a jövô épülete! Szép, alacsony a beruházási költsége, környezetbarát, tûz- és rágcsáló-biztos, olcsó a fenntartása, alacsony a fûtéshez, hû tés hez szükséges energiaigénye, no és idôtálló is. Ha a szalma környezeti hatásait nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy minden téren a legjobb építô anyag, mert a szalmabála remek hôszigetelô, nem kell meszszirôl szállítani, valamint az elôállítása sem igényel jelentôs energiát. Ha pedig 100 év múlva le akarjuk bontani az épületet, akkor sem igényel sok energiát az építési hulladékainak kezelése. To - váb bá, mivel a belôle épült házaknak nagyon alacsony az energiaigénye, ezért olyan megújuló energiaforrások is szóba jöhetnek a fûtés biztosítására, amelyek ma még nagyon drágán tudnák ezt biztosítani: például levegôs napkollektor, vagy a komposztkazán. Utóbbi egy olyan berendezés, ami a nagy mennyiségben felhalmozott komposzt halomból hôt tud elvonni (amelyet a lebontó baktériumok termelnek) és ezt a hôt a házba vezetve látja el fûtési funkcióját. 14 A szalmabálákból erôs, teherbíró fal építhetô Az alapanyag A szalma a gabonafélék érett, nagyon kevés nedvességet tartalmazó szára. Szerkezete szerint egy rugalmas, vékony falú csô, amit szakaszokra osztanak a levelek kiindulásánál található csomók. Anyaga szerint alapvetôen cellulóz, kevés ligninnel és egyéb szilikátokkal. Anyagtól függetlenül mindenféle szalma megfelel építési célokra: búza, rozs, rizs, zab, vagy köles. Szalmán kívül egy sor további növényi szár báláiból is építettek már házat: komló, len, nád, elefántfû stb. A feldolgozás A szalmát a betakarítási munkálatok után bálázzák. Az építészet számára a kisbála a megfelelô, mivel szilárdsági és térfogati jellemzôi lehetôvé teszik akár azt is, hogy teherhordó falat építsünk belôle. A szalmából leggyakrabban készülô kis bálák tipikusan cm hosszú, cm széles és cm magas téglatestek, leginkább ezt a méretet használják építési célokra. Hôszigetelés A szalmabála egy olyan természetes anyag, amelynek a hôszigetelô képessége vetekszik a legmodernebb szintetikus hôszigetelôkével. A különbség csak az, hogy a bálák elkészítése nem igényel jelentôs ásványi nyersanyag és energiahordozó felhasználást. A szalmából készült épületben nyáron kellemes hûvös van, ez egyrészt a kiváló hôszigetelô tulajdonságának köszönhetô, másrészt a napsütés hatására a szalmában lévô nedvesség (kb. 14 százalék) elkezd párologni, ami hôelvonással jár. Az elpárolgott nedvességet éjszaka újra felveszi, így a forró nyári napokon soha nem melegszik túl a ház. A kiváló hôszigetelési, és hôgaz dál ko dási tényezôknek köszönhetôen a szalmabála épületek beruházási költségei is kisebbek egy mai épületnél, mert kisebb fûtôtestre, kazánra lesz szükségünk. Extra jó nyílászárók esetén, valamint egyéb építészeti technológiák (például passzív napenergia hasznosítást lehetôvé tevô tervezés) segítségével a szalmabála épületek akár megcélozhatják a passzív házak szintjét is. Hangszigetelés A hangszigetelési képessége ugyanabból a szerkezeti jellemzôbôl származik, aminek a kiváló hôszigetelési tulajdonságait is köszönheti. Nemzetközi mérések szerint 51 db feletti hangszigetelô képességgel bír.

15 ZÖLD PRAKTIKÁK Tûzbiztonság A Kanadai Nemzeti Kutatási Tanács tesz telte a bevakolt szalmabálákat tûz - biztonsági szempontból és azt tapasztalták, hogy tûzbiztosabbak, mint a fagipszkarton kombinációval készült épületek. A bevakolt felület két órán keresztül volt képes ellenállni 1000 C fokos hônek, károsodás nélkül. A szalmabálák elegendô levegôt tartalmaznak ahhoz, hogy jó szigetelô értéket biztosítsanak, de nem eleget ahhoz, hogy táplálják a tüzet. Tûzzel szemben a szalmabála épületek azon részei sérülékenyek, ahol laza szalmát használnak, (például tömítések vagy tetôterek szigetelése) ezért ezeket a részeket is védeni kell sártapasztással vagy légzáró burkolattal. Földrengésállóság Beton, tégla, és fa szerkezetekkel összehasonlítva a szalmafal nagyon rugalmas és hajlékony, így elnyeli a rengés energiáját. Kaliforniában az energiatakarékossági szempontok mellett talán éppen ezért készítettek építésügyi szabványt a szalmabála épületekre. Referenciák A legrégebbi szalmaépületek 100 évesek, tömeges elterjedésük az utóbbi 20 év eredménye. A máig elkészült mintegy 30 ezer épület építése és üzemeltetése közben összegyûlt tapasztalat elérhetô az irodalomban és az interneten egyaránt. Ezzel együtt is csak nagyon kevés helyen szabályozzák még szalmaépítést törvények és szabványok. Az épületek zöme a tulajdonosok saját munkája, és csak kisebb részük épült kereskedelmi keretek közt. Ez az arány talán az utóbbi 3 4 évben kezd eltolódni a profi építôk javára. A szalmabála épületek változatos formájúak, fölrengésállók, jó hang- és hôszigetelôk Utólagos hôszigetelés A szalmabála meglévô épületek utólagos hôszigetelésére is alkalmas. Ekkor is ugyanazokra a szabályokra kell figyelni, mint a bála épületek esetében: ügyeljünk arra, hogy ne ázzon a szigetelés se alulról, se felülrôl. Egy B30-as téglafal szalmabálával szigetelve tízszer jobb hôszigetelôvé válik. Ott érdemes az utólagos hôszigetelés e módján gondolkodni, ahol van elegendô hely a szalmabálák felszerelésére. Érdemes azt is szem elôtt tartani, hogy a bálák miatt a fal vastagsága jelentôsen megnô. Ez egyébként elônyére is válhat a ház megjelenésének, a vastag falakat felhasználhatjuk látványelemként is. Tévhitek Ma a szalmabála építési célú felhasználása néhány akadályba ütközik. Ezek elsôsorban az ismerethiányból fakadnak. A szalma, mint anyag önmagában éghetô, de a bálában, és a falban, két oldalról betapasztva nem az, ugyanis az égéshez szükséges levegô hiányzik. Számos hazai és nemzetközi hivatalos tûzteszt is igazolja ezt. A következô akadály, hogy sokan a szalmaházat viskóként értelmezik, hiszen régen a zsupp tetôt lényegében a szegények alkalmazták, ami szalmából készült. Mára már több tízezer ház épült szalmabálából, köztük könyvtárak, magánházak, kórházak, iskola épületek, tornatermek, koncerttermek, konferencia központok, boltok. A szalmabálából szinte mindaz megépíthetô, ami a ma használatos építôanyagokból. Egy jól kivitelezett, és karbantartott szal mabála ház pedig nagyon idôtálló. A legrégebbi szalmabála házak túl vannak a 100 éven, de maga a technológia sem idôsebb, mint év. Az utolsó tévhit pedig a rágcsálókkal kapcsolatos. A szalmakazlak képe sokakban összeolvad az egerekkel. De megint más a helyzet a tömörített bálával, amit két oldalról már betapasztottak. Ebben az esetben már nagyon sok munkával jár az egerek bejutása a falba. A bála ugyanis tömör. Járatot szinte csak a bálák között lehet kialakítani, de azt is macerásan, hiszen a tömör anyag folyamatosan betüremkedik az esetleges járatokba. A bátortalanabb építtetôk a kényes helyeken (például a lábazat közelében), a tapasztás alá egy apró lukbôségû fémhálót építenek be. Ezzel a csekély lehetôséget is kiküszöbölik. A témáról bôvebben a zet.hu vagy a com/szalmabalaepiteszet oldalakon ol - vashatnak. Zalatnay László az Energia és Környezet Alapítvány társelnöke 15

16 A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN Paraszt-Wellness Gömörszôlôsön Vannak kis hazánkban még olyan települések, ahol megtaláljuk a régi fenntartható fogyasztási mintázatok nyomait és a természeti környezetbe ágyazott szerves kultúra szigeteit. Olyan falucska azonban már ritkán akad, ahol a gazdag népi építészetet és hagyományokat egy szellemi mûhely is támogatja. Ezen ritka gyöngyszemek közé tartozik Gömörszôlôs, mely Miskolctól 50 kilométerre található, Aggtelek szomszédságában, közel Szlovákia határához. 16 Gömörszôlôs turisztikai és kulturális kínálata Néprajzi-, és szabadtéri mezô gaz - da sági és erdészeti gyûjtemény Organikus gazdaság Oktató- és be mutató központ Gyapjú fel dol - gozó-mûhely Kakas-vár gyûjte - mény Református templom Füs tösház, Kisgaléria. Gömörszôlôsi Paraszt-Wellness -csomag Extenzív gyümölcsös fenntartása (metszés, ületés, kaszálás) Nap - kol lektoros gyümölcsaszaló építése Komposztálás a gyakorlatban (kom posztkas, komposztprizma) Ál latgondozás (legeltetés, etetés, fejés) sajtkészítés, kenyérsütés zöldségtermesztés filmvetítések, beszélgetések, elôadások. Ez a piciny, alig nyolcvanfôs település magán hordozza az aprófalvas vidéki területek minden jellemzôjét: az elöregedô helyi népességet; a funkciót veszített épületeket; a nyomaiban még fellelhetô hagyományos paraszti kultúrát; az újraéledô természeti tájat; a viszonylagos nyugalmat, csendet és a tiszta környezetet. Gömörszôlôs Önkormányzata és az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlôdésért Alapítvány erre a kétarcúságra próbál megoldást kínálni a fenntarthatóság szemléletében. A falu szívében mûködô Ala pít vány oktatóközpontja otthon ad fenntartható fejlôdéssel foglalkozó képzéseknek, természetvédelmi rendezvényeknek és számos önkéntes programnak. Az oktató igazi szellemi mû hely ként mûködik, ami évente több száz egyetemistát vonz, akik pár napra elmélyülhetnek itt a fenntarthatóság elméletében és a való világ gyakorlatában. Jómagam is még egyetemistaként csöppentem a történetbe, azóta pedig rendszeresen visszajárok és kalákákat szervezek az alapítvány és a falu segítésére. A falukép igazi idôutazásra hív minket, ami már önmagában komoly turisztikai vonzerônek számít. A falu gazdagságát tovább gyarapítják a hagyományos népi építészetet tükrözô házak, tornácok, istállók és csûrök, a Néprajzi-, és szabadtéri mezôgazdasági és erdészeti gyûjtemény. A református templom nemcsak a tornyán díszlô grafitszürke, nagyvisnyói palafedésérôl híres, hanem arról is, hogy itt szolgált református lelkészként két évig Tompa Mihály, híres költônk. Az ôróla elnevezett, több mint 250 éves öreg tölgy (Tompa fája) pedig csodás célpont a kirándulók számára. Ahogy az Ökológiai Intézet oktatóközpontját rendbe hozták, mi is felújítgattuk a gazdátlan házakat. Pár épületet már az összeomlás, leromlás fenyegetett, mi szépen kezelésbe vettük ezeket. Építészeti emlékeink óriási értéket képviselnek, ezek megôrzését

17 A FENNTARTHATÓ TURIZMUS JÓ GYAKORLATAI kötelességünknek érezzük. Jó az együttmû kö dés az Ökológiai Inté zet - tel, céljaink egybevágnak. Ez kulcsfontosságú a falukép megôrzésének szempontjából. Tuli pá nos-ház, Ke - men cés-ház, Pász tor-ház, Füstösház Ezek mára el tûn tek volna, ha nem cselekszünk. - vallja É. Ko vács László, a Magyar Kul túra Lo vag ja címet is elnyert fafaragó, festô és író, a falu volt polgármestere, kinek helytörténeti gyûjteménye az országban egyedülálló! Feleségével, Évával együtt óriási szerepet játszottak abban, hogy 2000-ben az Európa Ta nács Tájkép díját és a Magyar Köz tár saság Kós Károly díját is elnyerte a falu. Laci bácsi a mai napig csoportokat vezet és mesél, megismertetve mindenkivel a falu történetét és hétköznapjait. Ebben a gazdag kulturális és természeti környezetben kezdôdött meg 1993-ban az Ökológiai Intézet által indított gö mör szôlôsi program, melynek helyi célja a falu népességcsökkenésének megállítása, globális célja pedig a társadalom fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteinek és szemléletének fejlesztése. Az oktatóközpontban és a biogazdaságban olyan egyszerû, hétköznapi praktikákat lehet elsajátítani, amivel önfenntartóbbá és biztonságosabbá tudjuk tenni életünket. Az utóbbi években több ötletet én is hasznosítottam otthon, így azóta gyûjtöm az esôvizet és azzal locsolok, építettem egy komposztáló kast, amivel komposztálni és zöldséget termelni is tudok egyszerre, illetve víztakarékosra cseréltem házunk WC-tartályait. Az oktatóközpontban és udvarán a megújuló energiaforrások egész arzenálját tekinthetjük meg használat közben. A fosszilis energiaforrásoktól függetlenedni vágyók igazi paradicsoma ez, ahol a napkollektor rásegít a fûtésre és a meleg víz elôállítására; a napelem támogatja az áramellátást; a faelgázosító kazán a fûtésért és meleg vízért felelôs Az udvaron található komposzt toalett használatával 30 százalékos vízfelhasználás spórolható meg, így a környezetterhelô szennyvíztisztítás helyett, a szerves anyag helyben marad és a gombáknak, mikro- és makroorganiz mu - soknak köszönhetôn komposztanyagként a talajt gazdagítja tovább. Ezt az eljárást támogatja a fennmaradó szürkevíz (fekáliát nem tartalmazó szennyvíz) szûrésére alkalmas organikus víztisztító, ahol a négy fázist (enzimes, növényi gyökeres, ülepítéses, kavicsos) követôen a természetbe való visszaengedésre alkalmas tiszta vizet kapunk. tudhatjuk meg az Ökológiai Intézet igazgatójától, Gyulai Iván ökológustól. A pályázati forrásából épített új információs központban a passzív ház tulajdonságai mellett megismerhetjük például a tömegkályha mûködését is, melynek építésében mi magunk is részt vettünk. A skandináv gyökerekkel rendelkezô kályha nagyon hatékony fûtési rendszer, sok fát lehet használata által megtakarítani, illetve hôérzete nagyon kellemes. Nem messze az oktatóközponttól találjuk meg a régi gyapjúfeldolgozó mûhelyt, ahol az idén úgy néz ki, újra beindul a munka és lesz saját kártolt gyapjú és fonál is. A jó gazda gondosságát az Ökológiai Intézet biogazdaságában érhetjük tetten, ahol a vizet (szivattyú helyett) szélkerék eme- Paraszt-Wellness : kétkezi munka a szabad levegôn 17

18 A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN li ki a kútból, a növénytermesztés pedig társításokban zajlik. Per met sze rek és mûtrágyák helyett itt a fûszer- és gyógynövények, illetve a trágya és a komposzt kerül bevetésre, az eredmény pedig egészséges és biztonságos helyi élelmiszer. Önkéntes csapatunk itt a kertben dolgozik a legtöbbet, hiszen sokan szeretnének a jövôben gazdaként, vagy csak hobbiként otthon is zöldségeket, gyógynövényeket termeszteni. Aki a szakmai képzéseken és az elméleti oktatásokon túl szeretne bekapcsolódni az aktív munkába, annak a Paraszt-Wellness kínálja a legjobb lehetôséget. Havi rendszerességgel megrendezésre kerülô önkéntes munkánk a természettel való találkozás pótolhatatlan élményének, a kétkezi munka örömének és a cselekvô optimizmusnak bemutatására jött létre. Itt lapátot és kaszát-kapát ragad minden látogató és segít a csûr építésében, a kecskék legeltetésében, a gazdaság mindennapi munkáiban. A munka nemes célja mellett, barátaim elszántsága bíztatott arra, hogy az alkalmi önkéntességbôl szervezett kalákákat alakítsunk ki. Egyre több fiatal egyetemista és felnôtt jelentkezik, komoly igényük van az értelmes, kétkezi munkára, a növényekkel és az állatokkal való foglalatoskodásra, azaz a józan paraszti tudásra. A visszatérô önkéntesek kiváltsága az ôsi gyümölcsös karbantartása. Aki hátára veszi hátizsákját, és sátrával együtt kivonul a dombok közötti gyümölcsösbe pár napra dolgozni, az bepillantást nyerhet a természet szentélyébe, s garantáltan élete egyik legnagyobb élményével fog gazdagodni. Ott, mindentôl távol átértékelôdnek a dolgok, megváltást jelenthet egy korty víz, megbecsülést nyer egy tál étel. A csillagos ég pedig itt a legszebb, hiszen messze földön híre sincs fényszennyezésnek. Nem egy ember fakadt már ki, hogy nem is emlékszik rá, mikor látott utoljára ilyen csillagos eget Ez azért elgondolkodtató. Számomra az elmúlt három év legnagyobb élménye a régi marhaitató-kút felkutatása volt az erdôben, ami kisebb expedíciónak is beillett. Hiram Bingham felfedezô csapatában képzelve magunkat kutattuk Machu Picchu nyomait a dzsungelben. Várnagy Dávid a falubéliek elmondása alapján találta meg a kutat a rengetegben, teljesen benôve. A környéket megtisztítva, szemünk elé tárult a gémeskút, ott állt a régi csorda, vizet húzott a pásztor. A gémeskút oszlopában pedig ott díszlik idôutazásunk bizonyítéka: Varga József Bitó Életem meghatározó élménye ez, s nem kellett hozzá másik kontinensre utazni, vagy magas hegycsúcsra felmászni. Ezek az élmények körbevesznek minket lépten-nyomon, csak át kell élni, fel kell ismerni ôket! S ha továbbra is ilyen lelkesen jönnek az önkéntesek, s ha netán szponzort is találunk ezekre az önkéntes hétvégékre, akkor kiépítjük a Határjárás-tanösvényt, melynek egyik állomása lesz ez az itató. Ha pedig kijózanodik a világ, urambocsá még marhák is fognak inni itt hamarosan Hankó Gergely az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. PR- és Marketing vezetôje Az oktatóközpontba látogató önkéntesek szerszámot ragadnak, és tevékenyen részt vesznek a gazdaság mindennapi munkájában 18

19 A FENNTARTHATÓ TURIZMUS JÓ GYAKORLATAI Öregház, nem vén ház! Az Öregház Vendégház az a ház, ahová a vendég is ha za jár fogalmazta meg egy kedves látogató nagyon találóan. A családi alapítású vállalkozás január 1-jén nyitotta meg falusi vendéglátásra specializálódott, négy szobával mûködô tíz vendég fogadására alkalmas ÖREGHÁZ VENDÉGHÁZ elnevezésû falusi szálláshelyét. Az Öregház vendégházat gondozott, parkosított, zárt udvar és kert veszi körül, ahol az autóknak és a gyerekeknek is kellô tér áll rendelkezésre. Fedett szín alatt lehet kemencés ételeket készíteni, csurdítani, grillezni, gasztronómiai bemutatóhoz illô ínyencségeket fogyasztani. Szinte csak itt lehet megkóstolni a hagyományosan készített rétest, túrós lepényt, pampuskát, herôcét, náprajkát, macokot, kemencében sült, fahamuval fûszerezett lángost, és a ka pusznyíkot. A vendégház egész évben várja a pihenni vágyókat. Mivel családi vállalkozásról van szó, a család apraja-nagyja részt vesz a vendégekkel való törôdésben. Természetesen a nagyobb csoportokat a betyáros fogadtatás is eltéríti az eredeti útiránytól! A kerékpártárolóban az ideérkezô vendég nôi-férfi és gyermek kerékpárokat is talál a környék bejárásához, majd paraszt dzsa kuzzi - ban élvezheti az igazi falusi hangulatot, persze csak ha az elôzô nap bôséges babgulyás volt a vacsora! A gyerekek részére homokozó, hinta, játszóház, ügyes ségi játékok állnak rendelkezésre. Domoszlón a látogató megtalálhatja a dicsôség honát és az élet borát, itt találkozik a múlt és a jelen. A település a Mátra déli lankáin fekszik, közúton Egertôl és Gyöngyös városoktól szinte Látnivalók a környéken egyenlô távolságra található, az M3-as autópályától 15 percre. Faluképe szellôs és rendezett, emlékparkja hangulatos, temploma hozzásimul a domboldalhoz, borospincéi kulináris élvezetekre csábítanak. Tava nyugalmat áraszt, a környék pedig Eu ró pa szerte kedvelt gyalogos kirándulóhely mindez Domoszló. Illetve még valami, a Ma gyar or szágon egyedülálló Tar ján ka-szurdok, ami ôsszel az ezerszínû növényzettel, télen a hó és a jég alkotta képzôdményekkel, tavasszal Domoszló: Római katolikus mû em lék templom, államalapítási emlékmû, Oroszlánkôvárrom, országos Kék túra, Mária út zarándokút Mátrafüred: Bene-ház, Palócmú - ze um, Kozmáry-kilátó Sástó: kemping és üdülôtelep, kilátó, Oxigén Adrenalin Park. Kékestetô: tévétorony, sípályák Mátraszentimre: tájház, a Három falu temploma, fal - lós kúti búcsújáróhely, mátraszentistváni sí park Parádsasvár: kastélyszálló, Csevi ce - forrás Parád: Cifra istálló és kocsimú zeum, Ilona-völgyi vízesés, fafaragó múzeum, tájház Recsk: bányászati múzeum, Nemzeti Emlékpark Mátraderecske: strand, mofetta Sirok: Siroki vár Kisnána: Felújított középkori vár. Markaz: horgásztó Abasár: sziklába vájt pincék, Sár-hegy Egerszalók: só domb, fürdôkomplexum A vendégház udvarán parasztdzsakuzziban lehet élvezni az igazi falusi hangulatot a patak zubogásával, nyáron a sziklafalak között be szû rô dô napfény élményével ajándékozza meg az ide látogatót. Domoszló túraútvonalai úgy lettek kijelölve, hogy a helyi pincészeteket is érintsék. A turizmus új ágazatában ezt nevezik zöld út -nak, amikor a kirándulás útvonalára felfûzzük a helyi kultúra állomásait is. Itt csak érzékeltetni lehet az itt élôk vendégszeretetét, az épített és természeti értékeinket, élô néphagyományainkat, gasztronómiai érdekességeinket, a Domoszlói Muskotály illatát. A falu és a környékbeli települések falusi szállásadói akár 100 fô elszállásolását, vendégül látását, programokkal való ellátását is meg tudják szervezni. Gyurkóné Zaja Zsuzsanna ÖREGHÁZ VENDÉGHÁZ 19

20 A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN Tanyapedagógia Régi-új lehetôség a falusi turizmusban A 2012-ben több helyszínen szervezett kísérleti oktatás tapasztalatai alapján ötletet szeretnénk adni a falusi és ag ro - turisztikai szolgáltatók számára szolgáltatási tevékenységük bôvítésére! Tegyük átélhetôvé az iskolás gyerekek számára a vidéki életet, a kisüzemi, paraszti gazdálkodást! A tanyapedagógia programot 2011-ben kezdeményezték civil szervezetek, azzal a fô céllal, hogy hazánkban minden gyerek ismerje meg a hagyományos, falvainkban még fellelhetô gazdálkodási módokat egy tudatos, életre nevelô pedagógiai programon keresztül. Szeretnénk bemutatni a gyerekeknek a növénytermesztést, az állattartást és a termékfeldolgozást, hogy megtapasztalják, mint lesz a vetômagból élelmiszer és legyen számukra becsülete a földnek, a vidéki embernek és a kétkezi munkának. Ta nulják meg, hogyan kell fogni a szerszámot, hogyan kell bánni az állatokkal és a földdel. Lás - sák, ahogy a kezük munkája nyomán termés születik, hogy évszakról évszakra, évrôl évre hogyan változik talaj, növény, állat. Legyenek gazdái annak a darabka kis élôvilágnak, amit a gazda/nevelô rájuk bízott. További kiemelt cél a gyerekekkel megszerettetni a közösen végzett munkát és a tudatos gazdálkodást, ezáltal javítani munkamoráljukat. A foglalkozásokkal nem utolsó sorban szeretnénk hozzájárulni a vidék becsületének hely reállításához, szeretnénk, ha a fiatalok megtapasztalnák a falusi élet értékeit. A program keretében tervezzük egy országos hálózat megszervezését is, amelyben azokat a gazdaságokat és parasztportákat lehet majd megtalálni, akik készek a tanyapedagógiai foglalkozásokat fogadni. A falusi és agroturisztikai szolgáltató helyek többsége ideális helyszín lehet az ilyen oktatási programnak, ahogyan azt a Csorvás melletti Eszter tanyán szerzett pozitív tapasztalataink is bizonyítják. Vendéglátóink Aranka néni, Gyuri bácsi és lányuk Aranka, illetve a szomszéd is mozgalmas programot állítottak össze a tanyapedagógiában jártas animátorokkal a békéscsabai Kazinczy Ferenc általános iskola diákjai számára. A gyerekek a négy foglalkozás keretében kukoricát törtek, lovas kocsikáztak, fosztottak helyi népdalkörös nénikkel citeratanítás közben, bugáztak napraforgót, reggeliztek helyi termékekbôl összeállított kóstolóasztalról, gyûjtöttek tüzelôt, dagasztottak tésztát, kenyeret sütöttek, állatokkal ismerkedtek, bekapcsolódtak a ház körüli teen- A program során a gyerekek megtapasztalhatják, hogyan lesz a vetômagból élelmiszer 20

Komposztáló kas, avagy építsd meg a saját veteményesedet!

Komposztáló kas, avagy építsd meg a saját veteményesedet! Komposztáló kas, avagy építsd meg a saját veteményesedet! - használati útmutató és összeszerelési segédlet - A komposztáló kas ötlete Gyulai Iván ökológustól származik, aki a gömörszőlősi oktatóközpontban

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Az ökoportáktól a Baranya Zöldútig

Az ökoportáktól a Baranya Zöldútig Az ökoportáktól a Baranya Zöldútig vidéki turizmus termékmárkák és turisztikai klaszterek a Dél-Dunántúlon Dr. Szabó Géza elnök A turizmusfejlesztés dimenziói Termékfejlesztés Látszólagos termékdömping

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Válasz Dr. Kóródi Márta és Dr. Péter Erzsébet opponensi véleményére.

Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Válasz Dr. Kóródi Márta és Dr. Péter Erzsébet opponensi véleményére. Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola Válasz Dr. Kóródi Márta és Dr. Péter Erzsébet opponensi véleményére Tóth Éva AZ ÖKOTURIZMUS KERESLETÉNEK ELEMZÉSE A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával.

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon viselkedés megváltoztatásával Energiatakarékos készülékek Szigetelés Nyílászáró csere Megújuló energiák használata Építkezés Példa: hőveszteség

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Energiafelhasználás. Ház energiagazdálkodása

Energiafelhasználás. Ház energiagazdálkodása Mit tehetünk? Energiafelhasználás Ház energiagazdálkodása A mi éghajlati adottságaink mellett a háztartási energiafelhasználás döntő hányadát a téli fűtés teszi ki. Költségek befolyásoló tényezői: - Kinti

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Ökocímkék A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata Hogyan bizonyítható egy vállalat

Részletesebben

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba DR SZALÓK CSILLA TDM Konferencia I 2015. december 3-4. I Gyula A falusi turizmus helyzete Falusi szálláshelyek

Részletesebben

Ökoporta rendszer kiépítése a Dél-Dunántúli Régióban Dr. Szabó Géza

Ökoporta rendszer kiépítése a Dél-Dunántúli Régióban Dr. Szabó Géza Ökoporta rendszer kiépítése a Dél-Dunántúli Régióban Dr. Szabó Géza a FATOSZ alelnöke, a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség elnöke A turisztikai termékfejlesztés nemzeti szintű prioritásai

Részletesebben

Közmű Akadémia 2013. június 4.

Közmű Akadémia 2013. június 4. 2013. június 4. Berzsenyi Tibor ELMŰ Nyrt. Operatív Értékesítési igazgatóság Lakossági és Üzleti kisfogyasztói értékesítési osztály Energia Pont 1. OLDAL Társasházak, lakóközösségek energiaköltségeinek

Részletesebben

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak!

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! - Zöld Iroda Program - Lontayné Gulyás Mónika Green IT konferencia 2010. szeptember 22. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések,

Részletesebben

A baba- és környezetbarát mosószer. A megoldás: MOSÓDIÓ! 1 / 6

A baba- és környezetbarát mosószer. A megoldás: MOSÓDIÓ! 1 / 6 Ugye Ön sem akarja tovább mérgezni a környezetét, és szeretné, ha gyermeke nem szenvedne ek A megoldás: MOSÓDIÓ! Napjainkban a tisztaságra való törekvés ördögi körré alakult. A mosás célja, hogy eltávolítsuk

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN HŐTECHNIKA KÖRNYEZET TŰZ GARANCIA 40 ÉV HŐTECHNIKAI GARANCIA 20%-KAL JOBB HŐTECHNIKAI TELJESÍTMÉNY Kezdje meg az IPN-QuadCore utazást itt: ipn-quadcore.co.uk

Részletesebben

A leghatékonyabb klímabarát ötletek

A leghatékonyabb klímabarát ötletek A leghatékonyabb klímabarát ötletek Általánosságban Hőtérképet készítettünk otthonunkról. Feleslegesen nem fűtünk. Abban a helyiségben, ahol éppen nem tartózkodunk, lejjebb vesszük a fűtést. - 2 C már

Részletesebben

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN AZ EREDETI: A JÖVŐ!

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN AZ EREDETI: A JÖVŐ! ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN AZ EREDETI: A JÖVŐ! HŐTECHNIKA KÖRNYEZET TŰZ GARANCIA 40 ÉV HŐTECHNIKAI GARANCIA 20%-KAL JOBB HŐTECHNIKAI TELJESÍTMÉNY Kezdje meg az IPN-QuadCore utazást itt:

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

ismeret és elfogadottság

ismeret és elfogadottság A fenntartható fejlődés ismeret és elfogadottság 2010 június 21. Nobody s Unpredictable Percepciók a fenntarthatóságról 2 Fenntarthatóság és fenntartható fejlődés de mit is jelent a fogalom? A fenntarthatóság

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30.

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30. Tippek a Zöld Iroda Program megvalósításhoz 2009. szeptember 30. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések, céglátogatások, tapasztalatcserék, kiállítások; EU-s és magyar

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A

Részletesebben

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A Zala Zöld Szíve HACS által meghatározott LEADER célterületek: A1 Helyi vállalkozások eszköz- és infrastrukturális fejlesztése A2 Helyi

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók

haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 38 40 HÁZ és KERT Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 39 Nyílászárók HÁZ és

Részletesebben

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november Új szabályozások Kormány rendelet Az egyes épület-energetikai tárgyú, valamint

Részletesebben

20 éves az EU Margaréta, az Európai Unió ökocímkéje

20 éves az EU Margaréta, az Európai Unió ökocímkéje 20 éves az EU Margaréta, az Európai Unió ökocímkéje A cikk a www.ecolabel.eu honlapon megjelenő News Alert January alapján készült. 20 éves az EU ökocímke Az Európai Uniós címke 20. évfordulójának tiszteletére,

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

Hatékony Háztartás Termékkatalógus

Hatékony Háztartás Termékkatalógus Zafir3 in1 univerzális mosópor 1,5 kg-os: 470Ft 3 kg-os: 820Ft 10 kg-os: 2170 Ft AntiCalc mosógép védelem a rozsda és a vízkő ellen. Univerzális enzim tartalmú, csökkentett foszfáttartalmú mosópor minden

Részletesebben

A fény természetes evolúciója 2013. Natural Evolution of Light

A fény természetes evolúciója 2013. Natural Evolution of Light A fény természetes evolúciója 2013 Natural Evolution of Light Egy ragyogóbb jövő Kisebb energiafogyasztás, nagyobb kényelem: A Panasonic új generációs LED fényforrásaival másként látja majd otthonát és

Részletesebben

Önfenntartó Ökoház: az élhető jövő. Csömör Hermina info@goldlaser.hu +36 20 993 9368

Önfenntartó Ökoház: az élhető jövő. Csömör Hermina info@goldlaser.hu +36 20 993 9368 Önfenntartó Ökoház: az élhető jövő Csömör Hermina info@goldlaser.hu +36 20 993 9368 Az ipari termelés hátrányai A természetes környezet kimerülése Csökkenő tápanyagtartalom az élelmiszerekben Folyamatos

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

Évszázados újdonság. Az Indiai mosódióhéj

Évszázados újdonság. Az Indiai mosódióhéj Évszázados újdonság Az Indiai mosódióhéj Mi fán terem az ilyesmi??? A mosódiófa(szappanfa) szappanfafélék családjába tartozik. Hazánkban élő rokonai pl.: juharfa és a vadgesztenyefa. Mint ezek is, a mosódiófa

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 11-14 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete,

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Komposztálás: Irányított humusz gyártás A háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagok visszajuttatása a

Komposztálás: Irányított humusz gyártás A háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagok visszajuttatása a Bevezető go dolatok Magyarországon évente 4,6 millió tonna kommunális szilárd hulladék keletkezik 30 %-a biológiailag lebomló, újra hasznosítható Újrahasznosítás egyik módja a komposztálás Komposztálás:

Részletesebben

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++ Kiváló energetikai minőség okostéglával! A+++ Megoldás falazatra Miért fontos a megfelelő téglaválasztás? Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

ZÖLD IRODA VERSENY 2012-2013

ZÖLD IRODA VERSENY 2012-2013 ZÖLD IRODA VERSENY 2012-2013 USLP UNILEVER SUSTAINABLE LIVING PLAN GREEN OFFICE PROGRAM USLP - 3 CÉLKITŰZÉS 2020-IG 1 milliárd fogyasztó egészségének és jólétének segítése Termékeink ökológiai lábnyomának

Részletesebben

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA Szegregáció helyett integráció Alsómocsoládon DDOP 4.1.2/B-13-2014-0001 SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA EZ CSAK TERMÉSZETES KLUB I. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alsómocsolád Község Önkormányzata és a 2014.09.19 én Megbízási

Részletesebben

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Mosogatógép öblítő Mi a mosogatógép öblítő használatának módja? Az öblítőt csak mosogatógéppel használjuk. Mire használjuk az öblítőt? Az öblítő többrétűen dolgozik. A tisztított felület csíkmentesen szárad,

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

ÖKO-Pack Zöld Programcsomag

ÖKO-Pack Zöld Programcsomag ismeretterjesztő kiállítás oktatóprogram környezettudatos csapatépítő tréning öko játszóház családi program ParasztWellness ÖKO-Pack Zöld Programcsomag Célunk a környezettudatosság terjesztése és fejlesztése,

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása A modern múlt m - étkezésünk fenntarthatóságáé áért PROJEKTINDÍTÓ NAP A projekt bemutatása ELŐZMÉNYEK A TÁJT A VÁROSOMV A VÁROSODV A HELY SZELLEME KONFERENCIÁK Környezeti kultúra kulturális lis környezet

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon

A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon Budapest, 2011. október 5. Előadó: Kovács Lajos MATISZ Zöld bizottság elnök 1 MATISZ Zöld bizottság megalakulásának célja Zöld takarítás

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE DDOP-2.1.3/A-12-2012-0001 HANDÓ JÁNOS SZEKSZÁRD, 2014.11.06. Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter Gesztor szervezet: Gyeregyalog.hu

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálatáról, amelynek témája

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A «mindent-a-szennyvízcsatornába» rendszer vége VÍZGAZDA [ ÚJ VÁLTOZAT ] KÁR... ÉN ÉLVEZTEM... www.eautarcie.org

A «mindent-a-szennyvízcsatornába» rendszer vége VÍZGAZDA [ ÚJ VÁLTOZAT ] KÁR... ÉN ÉLVEZTEM... www.eautarcie.org A «mindent-a-szennyvízcsatornába» rendszer vége VÍZGAZDA [ ÚJ VÁLTOZAT ]??? KÁR...... ÉN ÉLVEZTEM... A «mindent-a-szennyvízcsatornába» rendszer vége A MINDENT-AKUKÁBA RENDSZER A HULLADÉKOK SZELEKTÍV BEGYŰJTÉSE

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Hôszigeteljen egyszer és mindenkorra!

Hôszigeteljen egyszer és mindenkorra! Hôszigeteljen egyszer és mindenkorra! 1 Partnere a hôszigetelésben! Szeged Simontornya Budapest, XI. kerület A Graytherm homlokzati hôszigetelô rendszer gyártója, forgalmazója, a 100%-os magyar tulajdonban

Részletesebben

Falusi turizmus tételek 2011

Falusi turizmus tételek 2011 Falusi turizmus tételek 2011 1. Mit értünk a falusi turizmus és a falu turizmusa kifejezés alatt? Beszélhetünk-e a falu turizmusáról, ha a településen egyetlen falusi vendégfogadó sem szolgáltat? AZ UTAS

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Mobiltelefon-töltők és informatikai készülékek fogyasztása

Mobiltelefon-töltők és informatikai készülékek fogyasztása Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálatáról, amelynek témája

Részletesebben