Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!"

Átírás

1 XXIV. évf., 3. (69.) szám karácsony Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

2 Élő egyház Újjáalakításuk 20. évfordulóját ünnepelték az idén cserkészcsapataink Nagy büszkeségünk a Juventus vegyes kórus

3 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Szrilich Ágnes Karácsony belőled élek benned élek - életed életem életem életed benned születek belőled születek halálom életed halálod életem Légy nekem Betlehem! Pozsonyi Ágnes Bölcsesség Betlehemi kisded Két karja kitárva: Szíve szeretetét A Világnak szánja. Jötte, üdvözítő! Léte öröm, s béke. Messiás született! Örvendj, Földnek népe! CíMlApI képünkhöz: Karácsonyi előzetesként a négygyermekes Csorba családnál jártunk. Kapcsolódó írásunk a 9. oldalon olvasható TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a SZENT ROZÁLIA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Web-oldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László esperesplébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Grafkai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben, 2000 példányban Az első karácsony Ferenc pápával Az idei tavasz Ferenc pápa megválasztásával megújulást hozott nemcsak a természetben, hanem bizonyos értelemben az emberekben, az egyházban, de és az egész világon is. A hangsúlyozottan ferences lelkületet ápoló egyházfő felkeltette a közvélemény fgyelmét az evangéliumi értékek iránt. Szavaival és példájával a szív pápájaként ismerhettük meg. Emberközeli akar lenni, alázatot gyakorol, teljes egyszerűségben közelít mindenkihez, együtt érezve az éhezőkkel, szenvedőkkel, rászorulókkal és szegényekkel, sérültekkel és fogyatékosokkal, elhagyatottakkal, a gyermekekkel és idősekkel, betegekkel, a kizsákmányoltakkal és jogfosztottakkal. Lehajol minden szükséget szenvedőhöz, imáiról biztosítja a háborúk, lázadások és konfiktusok áldozatait, a természeti katasztrófák sújtotta népességeket. Mindezt az új evangelizáció nevében példaadó módon teszi. Az idei karácsony alkalmával a Szentatya példaképére, Asszisi szent Ferencre gondolhatunk, aki a betlehemkészítés szokását megindította, amikor 1223-ban Assisi Greccióban (olv: greccsó-ban) a karácsonyt egy ökörrel, szamárral, s szalmával teli jászollal ünnepelte meg, amivel karácsony titkának új távlata vált láthatóvá. Ő a karácsonyt minden más ünnepnél inkább az ünnepek ünnepének nevezte, és kimondhatatlan buzgalommal ünnepelte. Nagy áhítattal csókolgatta a Kisjézus képmását, s gyermek módjára édes szavakat gügyögött. Ferenc új mélységében fedezte fel Jézus emberségét. Istennek ez az ember-léte abban a pillanatban vált számára leginkább nyilvánvalóvá, amikor Isten Fiát, aki Szűz Máriától született, pólyába takarták és jászolba fektették. Isten Fia mint gyermek, mint valódi emberfa ez mélységesen megérintette Assisi Szentjének szívét, a hitet szeretetté alakítva. Megmutatkozott előttünk Isten jósága és emberek iránti szeretete. A betlehemi istállóban fekvő gyermekben úgymond meg lehet érinteni az Istent, meg lehet simogatni Őt. Jézus emberi valóságának új megtapasztalásában mutatkozik meg a hit nagy titka. Ferenc szerette Jézust, a gyermeket, mert ebben a gyermek-létben világossá vált előtte Isten alázatossága. Isten szegénnyé lett. Fia az istálló szegénységében született meg. A gyermek Jézusban Isten kiszolgáltatta magát: az emberek szeretetére van szüksége. Kérjük az Urat, hogy segítsen tekintetünkkel áthatolni korunk csillogó-villogó kirakatain, hogy mögöttük megleljük a betlehemi istállóban fekvő Kisdedet, s így felfedezzük az igazi örömöt, s az igazi fényt. Szent Ferenc belső útját kell követnünk azt az utat, ami a szívet látni képessé tevő külső és belső egyszerűség felé vezet. Ünnepeljük így a legszentebb éjszaka titkát, s próbáljunk lemondani, hogy ne az anyagira, a mérhetőre és a kézzelfoghatóra összpontosítsunk. Engedjük, hogy egyszerűvé tegyen bennünket az Isten, aki mint az újszülött kisgyermek alázatában az egyszerűvé lett szív előtt mutatkozik meg. Ezt az Istennel való találkozás kegyelmét kívánom valamennyiünknek! SZUNGYI László, főesperes-plébános

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 A szabadság Lelke A megújulás ideje Napjaink legfontosabb témái közé tartozik a szabadság, az emberi önrendelkezés, az autonómia. Közéleti vitáink, a jogalkotás körüli csatározások, s nemegyszer még a tudományos kutatások vagy a művészeti alkotások is azt a kérdést járják körül, miként lehet az ember leginkább szabad. Az önbeteljesítés, a külső kényszerektől való mentesség mércéje a végső célként feltételezett szabadságnak. Minden és mindenki, aki korlátozza választásainkat, a szabadság ellensége. Az újkor számára a vallás, sőt maga Isten is ellenféllé vált. Megszületett az axióma: az ember nem szabad, amíg van Istene. Aki fel akarja szabadítani önmagát, annak Isten ellenében, akár az ő halálán keresztül kell állítania önmagát, saját önrendelkezését. Papírra vetve, szavakba öntve már-már utópisztikus és igen kemény megfogalmazás az, amelyet fentebb olvasunk. Ám legyünk őszinték: életünk gyakorlata nem ezt az elvrendszert tükrözi vissza? Nem találkozunk olykor még hívő közösségekben is azzal a mentalitással, amely szüntelenül feszegeti a korlátokat, amely szelektíven olvassa a Szentírást, hogy kikerülje a kényes pontokat, ahol Isten hatalmával vagy rendelkezéseivel kellene találkoznia, s amely úgy tekint az egyházra és annak erkölcsi rendszerére, mintha azt lehetne kívülről, kellő távolságtartással, elemei között önkényesen válogatva szemlélni? Szent Pál valóban ezt írja: Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! (Róm 8,15). Ennek a gondolatnak az alapja magának Jézusnak a szavaiban keresendő: Nem nevezlek többé szolgának benneteket... Barátaimnak mondalak benneteket... (Jn 15,15). Igen, szabadok vagyunk! Nem szolgái, de barátai Istennek! Csakhogy aki elolvassa az egész evangéliumi szakaszt, az ráébred, hogy Jézus nem valamiféle keresztény anarchiát hirdet meg. Ugyanis a barátság alapvetése meglepően keményen cseng: Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok (Jn 15,14). Nem szolgák, hanem gyermekek, fak, barátok vagyunk, azaz szabad lények mégis parancsol nekünk Jézus? Igen. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást! (Jn 15,17) A szabadság Lelke valójában a szeretet Lelke. A szeretet az a valóság, amely a leginkább szabaddá tesz s a legmélyebben, egészen életünknek a másikért való feláldozásáig elkötelez bennünket. Nem paradoxon ez, meghamisított szabadság? Éppen ellenkezőleg. Ez a megszabadított szabadság, amely nem rabja a legborzalmasabb köteléknek: az én-nek, önmagunk ösztöneinek, hajlamainak, önzéseinek, önközpontúságainak. A szabadság = bármit megtehetek képlet hamis, mert ez azt is jelenti, hogy szabadságomban semmit nem fogok megtenni, ami nincs meg bennem eleve mint vágy, késztetés, ösztönösség. Bezárulás ez, önmagunk körül keringés, a meddő élet teljes biztonsággal működő (és elszegényítő) receptje. A szabadság Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is. Tolsztoj Fritz Giglinger A világot a pénz démona uralja, de elűzi őt a szegénység angyala. A pénzt szolgálják a hatalom és az erőszak démonai, de majd diadalmaskodnak fölöttük a béke és szeretet angyalai. A szenvedélyek démona ott trónol sok házban és szívben, de az öröm angyala majd kipenderíti onnan. A kevélység démona elvakította az emberek többségét, de az alázat angyala újra felnyitja szemüket. A sebesség és a zaj démonai sokakat kórházba juttatnak, sőt halálba hajszolnak. Az imádság és a csend angyalai föltámasztják és éltetik őket. = szeretnem kell képlet ezzel szemben végtelen tágassággal ajándékoz meg: kivezet önmagam börtönéből. Az első variáns arra kényszerít, hogy egy ajtó és ablak nélküli lyukban tengődjem, a második lehetővé teszi, hogy a végtelenség legyen létem mércéje. Ez persze már emberfeletti emberség, önmagunk fogságából megváltott élet. Saját erőnk kevés ennek az elérésére kegyelemre szorulunk, amely kiszabadít börtönünkből. Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság (2Kor 3,17). Ahol az Úr Lelke, ott a megszabadított ember, aki képes szeretni, aki ön-feledt életet él, aki elvesztette önmagát, de a teljességet nyerte el cserébe. Van ennél nagyobb szabadság? (Dr. TÖRÖK Csaba /Új Ember)

5 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 5 Az ünnep egyedül Világ-nézet katolikus szemmel Egyedülállónak lenni nem könynyű életfeladat, akár idős, akár fatal az ember, akár élt már házasságban, akár nem. Az egyedül élők számára az ünnepek közül leginkább a karácsony és az arra való készület jelent sokszor komoly próbatételt. Az egyedülállók adventje és karácsonya nem hasonlíthat a családosok ünnepi előkészületeire és szentestéjére, de egészen biztos, hogy ez az időszak, életállapottól függetlenül, mindenki számára hozhat fényt, reményt és melegséget. Feltéve, ha megért valami fontosat, ami nemcsak az ünnepek idején segít. Legidősebb nagynéném egyedül élt egész életében, már a kilencvenedik évét is betöltötte. Sohasem láttam keseregni. Egyszemélyes kis konyhájában a tágabb család részére sütötte a süteményeket, de ami ennél is fontosabb: nemcsak nekünk, a maga számára is. Egyszer egy látogató éppen akkor kopogott be hozzá, amikor palacsintát sütött magának. Nem tízet-húszat, mint a családokban, ahol a gyerekek ott sündörögnek a tűzhely körül, hanem csak kettőt. A vendég kikerekedett szemmel kérdezte tőle: Te magadnak sütsz palacsintát? Az én mindig szelíd és kedves nagynéném megemelt hangon kérdezett vissza: Hol van az megírva, hogy aki egyedül él, nem süthet magának palacsintát? Egyedül élő ismerősöm elmesélte, hogy amikor édesanyja meghalt, ő igencsak elhagyta magát. Ebben a nehéz időszakban látogatta meg az egyik rokona, aki látta, hogy ő lábosból eszi a vasárnapi ebédet. Életre szóló dorgálást és útmutatást kapott akkor, amely így szólt: Attól, hogy egyedül maradtál, és egyedül ebédelsz, rakd ki a porcelánt! Tartsd magad méltónak a vasárnaphoz, különben elveszel. Egy harmincas nő pedig így vallott a karácsonyáról: Évekig nem volt karácsonyfám, mert úgy gondoltam, nincs szomorúbb annál, mint amikor egy családra vágyó nő egyedül rakosgatja a szaloncukrokat egy olyan fára, amit aztán más nem is fog látni. De az egyik adventben rádöbbentem, van ennél is rosszabb: amikor egy nő egyedül él, és még karácsonyfája sincs. Ekkor vettem egy gyönyörű fenyőt, feldíszítettem, és beragyogta az ünnepet. Segített elviselni azt, amiről addig azt éreztem: elviselhetetlen. Mert az ember egyszer csakugyan megérti, hogy az ünnep érte van. Akármilyen életállapotban, akármilyen keresztet viselve köszöntsön is rá. De az ünnepért mindig tenni kell. Lehet, hogy az elindulás nehéz, de a negyedik és ötödik lépés után már érezni lehet: nem mi megyünk. Visznek Magyar betlehemek Rómában Tizenhat magyar kézműves betlehem látható a nemzetközi betlehemes kiállításon. A karácsonyi ünnepek közeledtével az olasz fővárosban harmincnyolcadik alkalommal rendezték meg a 100 Presepi (100 betlehem) elnevezésű kiállítást. A tárlaton valójában összesen 183, kézműves alkotásként megvalósított betlehemet mutatnak be. A tizenegy olasz tartományból és harminc nem csak keresztény vallású országból érkezett alkotások az adott földrajzi térségek és nemzetek vallási és művészi tradícióinak jelképei. A legjobb munkákat díjban részesítik. A Magyar Kézművességért Alapítvány előzetes válogatás után 29 pályázatot és fotót küldött az olaszországi szervezőknek, akik ebből választották ki azt a tizenhat magyar betlehemet, amelyet a nemzetközi tárlaton tekinthet meg a közönség. A magyar alkotások a népművészet, a képző- és iparművészet különböző ágait képviselik, van köztük csuhéból, kerámiából és mézeskalácsból készített munka is. A január 6-ig, vízkereszt napjáig látható kiállítást amelyről bővebben a oldalon lehet olvasni az idén is a Róma központjában lévő Santa Maria del Popolo-bazilika és a mellette levő Bramante Terem látja vendégül. A kiállítás jelentőségét és népszerűségét mutatja, hogy Giorgio Napolitano olasz államfő védnökségével rendezik meg. Claudio Maria Celli érsek, a Tömegkommunikációs Pápai Tanács elnöke nyitotta meg Ignazio Marino római főpolgármester és a szentszéknél akkreditált nagykövetek jelenlétében. A megnyitón Győriványi Gábor magyar szentszéki nagykövet is részt vett. Forrás: Magyar Kurír Magyar betlehem az olasz fővárosban

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 Nem diszkriminálja az Egyház az elvált és újraházasodott katolikusokat A házasság felbonthatatlan szentség, tehát az elváltak és újraházasodottak nem járulhatnak az áldozáshoz. Az Egyház azonban nem hagyja magára és elkíséri őket. Ezt erősítette meg Gerhard Ludwig Müller érsek, a Hittani Kongregáció prefektusa a L Osservatore Romano címzetes vatikáni napilapban megjelent cikkben. A főpásztor azokra a nyilatkozatokra reagált, amelyek az elváltak és újraházasodottak kényes kérdéséről napvilágot láttak azt követően, hogy bejelentették a különleges szinódus összehívását, amelyre 2014-ben kerül majd sor a család témájáról. Az egy megkeresztelt férf és egy megkeresztelt nő házassága szilárd intézmény, amely az isteni jogon alapul és nem függ az emberi önkénytől. Az evangéliumoktól kezdve a 2012-es új evangelizációs szinódus záró üzenetéig megjelent egyházi dokumentumok mind megerősítik, hogy az elvált, majd újraházasodott személyek nem járulhatnak az Oltáriszentséghez, mert életállapotuk ellentmond annak az egységnek, amely Krisztus szeretete és az Egyház között fennáll, s amelyet maga az eucharisztikus aktus jelent. Müller érsek emlékeztet rá, hogy a felbonthatatlan házasság elsősorban a gyermekeket védi. Ott, ahol nem áll fenn az első házasság semmissége, lehetséges a szentáldozás a második házasságban lévők számára, amennyiben a házastársak testvérekként élnek együtt. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor a házastársi együttélés lehetetlenné válik, például a fzikai vagy lelki erőszak esetén. Az ilyen fájdalmas helyzetekben az Egyház mindig megengedte, hogy a házasfelek ne éljenek többé együtt, ugyanakkor az egyes felek nem köthetnek szabadon Október 19-én Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren a boldogok sorába iktatták Sándor István vértanú szalézi testvért. A szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be, a boldoggá avatási dekrétumot Angelo Amato bíboros, a Szentatya követe olvasta fel. Sándor István vértanúságának példája felidézi: a vértanúk üldözőikért is imádkoznak. Boldoggá avatásakor őszintén és tiszteltettel tekintünk a múltba, mely a kiengesztelődés és lelki megújulás lehetőségét nyújtja fogalmazott szentbeszédében Erdő Péter bíboros. Sándor István Szolnokon született, október 26-án. Édesapja MÁV segédmunkás volt ben a fémipari szakiskola elvégzése után vasesztergályosként helyezkedett el ban belépett a szalézi rendbe, 1940-ben tette le első fogadalmát, majd 1946-ban örökfogadalmat tett mint szerzetes testvér ig nyomdászként dolgozott a rákospalotai szalézi nyomdában. Közben között kisebb megszakításokkal új házasságot, amíg a másik házastárs életben van. Müller érsek válaszol arra a javaslatra is, miszerint az elváltak és újraházasodottak lelkiismereti döntése legyen, hogy áldoznak-e vagy sem. Nem helyes ez az érvelés magyarázza a főpásztor, mivel az előző házasság érvénytelenségét objektíven ki kell mutatnia a joghatóságnak. Az érsek óva int az irgalmasságra való hamis hivatkozástól is, az ugyanis nem ment föl az isteni parancsolatok és az egyházi tanítás alól, hanem Isten szentségével és igazságosságával együtt alkalmazandó. Végül a Hittani Kongregáció prefektusa az elváltak és újraházasodottak lelkipásztori gondozását hangsúlyozza, amely nem korlátozódhat a szentáldozásra, mivel az Eucharisztia szentségén túl szeretetközösségre léphetünk Istennel a hitben, a reményben és a szeretetben, a bűnbánatban és az imádságban is. Az elváltakat és újraházasodottakat tehát el kell kísérni: semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem éri őket, csupán a Krisztus akaratához való abszolút hűség érvényesül. (Vatikáni Rádió/Magyar Kurír) Boldoggá avatták Sándor István szalézi vértanút Sándor István katonaként szolgált a hadseregben tól munkásfatalokat vezetett a budapesti rákospalotai Katolikus Ifjúmunkás Szervezetben. Miután 1950-ben a többi renddel együtt Magyarországon a szalézi rend működését is betiltották 1952 júliusában letartóztatták. A Budapesti Hadbíróság október 28-án tárgyalta ügyét és a kötél általi halálra ítélte. A feddhetetlen jellemű, talpig becsületes Sándor István június 8-án bitófán fejezte be tartalmas életét. Az Egyházmegyei Bíróság május 24-én indította el a boldoggáavatási eljárást. Ferenc pápa én engedélyezte Sándor István boldoggá avatását. * * * A XX. és XXI. században a boldogok sorába emelt magyarok: Batthyány-Strattmann László, Apor Vilmos püspök, Meszlényi Zoltán püspök, Salkaházi Sára, Romzsa Tódor püspök, Scheffer János püspök, Bogdánffy Szilárd püspök és Sándor István vértanú. MK

7 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 7 A pápa üzenete a betegek világnapjára Nem szerethetjük Istent, ha nem szeretjük egymást Hit és szeretet: Nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért (1 Jn 3,16) ebben a témában írt üzenetet Ferenc pápa a jövő február 11-én esedékes 22. világnapra. Az öt pontból álló dokumentumban a Szentatya arra buzdít mindenkit: ismerje fel a szenvedő emberben Krisztust. Ahogy Ő életét adta értünk, mi is szeressük testvéreinket, akár életünk áldozása árán is. Az üzenet a betegekhez és az őket ápoló személyekhez szól. A betegekben az Egyház a szenvedő Krisztust látja, aki velünk együtt hordozza fájdalmaink súlyát, és feltárja előttünk a szenvedés értelmét. Ily módon találkozunk Isten szeretetének misztériumával, amely reményt ad és bátorságot önt belénk. Reményt hiszen Isten szeretettervében a fájdalom éjszakáján is felragyog a húsvéti fény, és bátorságot, hogy Vele együtt megbirkózzunk minden ellenségeskedéssel. A megtestesült Isten Fia nem vette el az emberiségtől a betegséget és a szenvedést, hanem azzal, hogy magára vette, pozitívvá alakította azt, és új dimenziót adott neki, amelyet az új élet teljességében kapunk meg. Jézus az út, amit Szentlelke által követhetünk. Ahogy az Atya szeretetből nekünk adta Fiát, és a Fiú ugyanebből a szeretetből önmagát ajándékozta nekünk, mi is úgy szerethetjük egymást, amint Isten szeretett minket, életünket adva testvéreinkért. A keresztség és a bérmálás erejében arra kapunk meghívást, hogy hasonuljunk Krisztushoz, minden szenvedő Irgalmas Szamaritánusához. Arról ismertük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta értünk (1 Jn 3,16). Amikor gyengéden fordulunk azokhoz, akik gondozásra szorulnak, elvisszük az isteni reményt és mosolyt a világ ellentmondásai közé, elősegítjük Isten Országának eljövetelét. A gyengédségben, a tiszteletteljes és fnom szeretetben való növekedéshez keresztény példaképünk Mária, Jézus anyja, a mi Édesanyánk, aki fgyelmes Isten szavára és gyermekei szükségleteire, nehézségeire. Bizalommal fordulhatunk hozzá, ő végigjárta a szenvedés útját, és ezért minden beteg és szenvedő anyja is egyben. A keresztre feszített és feltámadt Jézus anyja, aki mellettünk áll, amikor keresztünket hordozzunk, és elkísér a feltámadás és a teljes élet felé vezető úton. Fia halálakor Mária mellett áll a kereszt lábánál Szent János, aki viszszavezet minket a hit és a szeretet forrásához, Isten szívéhez, aki szeretet. Emlékeztet rá, hogy nem szerethet- Az argentinok Nobel-békedíjra akarják felterjeszteni a pápát Az argentin képviselőház határozatot fogadott el, melynek értelmében a szíriai békére való buzdításai miatt Nobel-békedíjra terjesztik fel Ferenc pápát. A határozatot a CNA katolikus ügynökség december 2-i jelentése szerint elsöprő többséggel szavazták meg, és hamarosan a szenátus elé kerül. Megválasztása óta Ferenc pápa számos felszólítást intézett a szíriai béke érdekében több államfő és egyházi vezető felé; szeptember 7-én pedig imavirrasztást tartott Szíriáért a Szent Péter téren több tízezer hívő jelenlétében. jük Istent, ha nem szeretjük egymást (vö. 1 Jn 4,8.16). A kereszt Isten hűséges szeretetének bizonyítéka irántunk. Olyan nagy ez a szeretet, hogy belép bűneinkbe és megbocsátja azokat; belép szenvedésünkbe, és erőt ad, hogy elviseljük; belép a halálba, hogy legyőzze azt és megváltson minket. Krisztus keresztje arra szólít, hogy hagyjuk magunkat megfertőzni ettől a szeretettől, hogy megtanuljunk mindig irgalommal és szeretettel nézni a másikra, főleg arra, aki szenved és segítségre szorul. Ferenc pápa Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a Betegek Világnapjára írt üzenetét: ő segítsen a betegeknek, hogy Jézus Krisztussal szeretetközösségben tudják megélni szenvedésüket, és támogassa mindazokat, akik őket ápolják. Az üzenet a Szentatya apostoli áldásával zárul, amelyet minden betegre, egészségügyi dolgozóra és önkéntesre kiterjeszt. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír Az év embere Ferenc pápa a 2013-as év embere jelentette be a neves amerikai hetilap igazgatója, Nancy Gibbs. Ferenc a harmadik pápa, akit a Time magazin ezzel a címmel tüntetett ki ben XXIII. Jánosnak, 1994-ben pedig II. János Pálnak ítélte oda az elismerést. P. Federico Lombardi, szentszéki szóvivő szerint pozitív jel, hogy a nemzetközi sajtó egyik legrangosabb elismerését olyan személynek ítélik oda, aki a lelki, vallási és erkölcsi értékeket hirdeti a világban, és hatékonyan szól a béke és a nagyobb igazságosság érdekében. MK

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 Száz éves a Magyar Cserkészszövetség A Nemzeti Nagytáborban jártunk Mint minden évben, az idén sem maradhatott el, hogy egy külföldi nagyszabású cserkésztáborban vegyenek részt a temerini cserkészek. Ezúttal Ócsán voltunk, ahol közösen ünnepeltük meg a Magyar Cserkészszövetség száz éves évfordulóját. Erről álljon itt most pár sor. A Nemzeti Nagytábor augusztus 11. és 19-e között került megrendezésre. Minden magyarországi, és határon túli csapatból vártak legalább egy őrsöt, aki képviselte a csapatot. Ezenkívül egész Európából voltak vendég cserkészek. Még Egyiptomból is, fehér cserkészinggel és piros kendővel. A tábor célja azonkívül, hogy együtt ünnepeljünk és alkossunk valami újat, hogy erősítsük a cserkészszellemet, ápoljuk a magyar kultúrát, új és érdekes tevékenységek kipróbálása volt. A táborban több mint 3500 cserkész vett részt. Ez a szám hatalmas. Képzeljük el a 3500 cserkészt a saját altábora színében, amint felsorakozva hosszú 4-es sorokat alkotnak és úgy vesznek részt a zászlófelvonáson, a tábori szentmisén, mikor is a Szentkorona másolata ékesíti a pódiumot, vagy az éjjel 11- kor történő meghitt zászlólevonást. Ilyen élményben a tábor résztvevői 90 százalékának nem volt még része. Aki ezt a tábort kihagyta nem tudja miről maradt le. Mi, vajdaságiak Szegedig autóval, kombival jutottunk el, Szegedtől Ócsáig pedig szervezett cserkészvonattal utaztunk. A regisztráció után a rajok beosztása és a területek elfoglalása történt. Sátorállítás, bepakolás, körülnézés, ahogy az lenni szokott. Másnap volt a hivatalos tábornyitás. És itt kezdődtek a programok sorban egymás után, érdekesebbnél érdekesebb események, ismerkedési lehetőségek, új arcok. Korosztályonként lettünk felosztva kiscserkészekre, cserkészekre, kószákra és vándorokra. Mi a cserkészkorosztályban voltunk. Minden napunk sok játékkal és vidámsággal telt el. A nyolcadik napon úgy éreztük, mintha még csak négy napja lennénk itt. Gyorsan múlt az idő. Cserkészeimmel azóta is minden összejövetelen emlegetjük a tábort és az érdekességeket, mint például a rajtáborvezetőnk ébresztési kiáltását az ő sajátos akcentusával:,,kassa polgárai! (mert ez volt a rajunk neve) öt perc múlva reggeli torna! Vasárnap összeültek az egy helyről jöttek, és élménybeszámolót tartottak. Jó volt újra látni a hazaiakat. A tábor utolsó napját közös játékokkal és dalokkal zártuk, megnéztük a táborról készült rövid flmet, (ami fent van youtube-on is 8 nap 4 percben) és végül a csillagos ég alatt vigyázzállásban, jobb kézzel tisztelegtünk a zászlólevonáskor. Tábor után pedig felutaztunk Pestre, hogy megnézzük a látnivalókat, részt vettünk a Szent István-napi szentmisén és a körmenetben, valamint első sorból csodálhattuk meg a félórás tűzijátékot. Bármit csináltunk, nagyon jól éreztük magunkat, és ez a legfontosabb. Szépen összeszokott a társaság. Az őrsömön látom, hogy igyekszik a legjobbat kihozni magából. A táborban ugyanis a legtöbbre volt szükség, és ezt a lendületet hazahoztuk. Nagyon örülök, hogy Vajdaságból 24 cserkész eljuthatott erre a rendezvényre. Ez nem fog feledésbe merülni. VARGA Norbert, őrsvezető Csapatszülinap A temerini cserkészcsapatok 20. születésnapját ünnepeltük november 16- án, Szent Imre és Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe közti hétvégén. Vendégek érkeztek Kishegyesről és Munkácsról, akiket otthonainkban szállásoltunk el. Délután egy órakor gyülekeztünk a tájháznál. Két csoportra osztottak bennünket. Közösen megnéztük a tájház szobáit, Pista bácsi különféle régi tárgyakat mutatott nekünk és mesélt róluk. Ezután a vezetőktől feladatokat kaptunk. Térkép alapján körbe kellett járnunk Temerint és jellegzetességeit. Többek között ellátogattunk Szirmai Károly és Kókai Imre szülőházához, a kastély épületéhez és a parkhoz, a Helytörténeti Múzeumba, valamint az egykori Grisza-féle fürdőhöz is. A faluportya után a telepi közösségi házhoz sétáltunk. Itt a templomkertben tábortűz mellett tíz cserkésztársunk fogadalmat, illetve ígéretet tett. Ezután megvacsoráztunk, flmet néztünk. Vasárnap a diákmise után elbúcsúztunk vidéki cserkésztestvéreinktől. GYURÁKI Emma

9 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 9 Hol hit, ott szeretet A négygyermekes Csorba családnál jártunk A megbeszélt időre érkeztünk Csorbáékhoz a Bosnyák utcába, hogy a Temerini Harangszóba írjunk arról, mekkora öröm és áldás a több gyermek a családban, különösen akkor, ha szülők hittel élnek. Ha pedig még a nagyszülők is támogatják vállalásukat, akkor karácsony táján a megpróbáltatások is eltörpülnek a család meleg hajlékában. Érkezésünket az ajtó üvegén át a buksi fejek kíváncsiskodása jelezte és míg helyet foglalunk a családi ház tágas szobájának nagy asztalánál, a csillogó gyermekszemek arról árulkodnak, hogy egymás iránti mily nagy szeretetben él a család. Csorbáék egymásban megtalálták a tökéletes párt és így nem volt gond akár a több gyermek vállalása sem. Dániel eredeti szakmája szerint mezőgazdasági gépszerelő, de mivel tanult mesterségében nem tudott elhelyezkedni, már több mint tíz éve édesapja mellet asztalossággal foglalkozik. Jó szakma, igaz összetett, de az emberek szeretik az igényes munkát, mondja. Karola az egészségügyi középiskolában két szakon végzett, általános nővérként és gyógytornászként. Egy évet dolgozott a szakmában a temerini egészségházban, majd öt évig egy kozmetikus mellett ben megesküdtek, majd jöttek a gyereket. Gergő most kilenc éves, Sárika hat. Ezután Karola úgy gondolta szakmájában munkát vállal a kádas fürdőben. De csak egy évet dolgozott, mert jött Anna, aki most másfél éves, majd megérkezett a most négy hónapos Eszter is. A szülők nem kimondottan nagy családból valók. Karolának egy öcscse van, Dánielnek két nővére,bár a mai körülmények között már a három gyermek vállalása is nagy családnak számít. Nem terveztük, hogy hány gyerek legyen mondja Dániel könynyen elfogadtuk, hogy annyi lesz, amennyit a Jóisten ad. Ez számunkra nem volt nehéz döntés, mivel vallásos családból származunk. Örültünk a gyerekek érkezésének. Ebben a szülők is támogattak bennünket és így nem érzünk ezzel kapcsolatosan semmilyen gondot sem. A testvérek részéről is meg volt a támogatás, sőt a szélesebb rokonság részéről is. Itt Dániel megjegyzi, hogy a nagyszülőket illetően az ő oldaláról apja és anyja is több gyermekes családból származik. A vallásos nevelés minden esetre meghatározó volt a nagycsaládos gyermekvállalást illetően. Dániel 15 évig ministrált, Karola pedig rendszeresen eljárt a szentmisékre. Így hát fel sem merült bennük semmilyen kétség úgy ahogyan az ma sok házasságban előfordul. Bennünket a vallásos életre, a szokások megtartására neveltek folytatja elbeszélését a családfő. Hitünk mindig kapaszkodót jelentett a nehéz percekben. A gondok megoldásához az életben a jó példák adtak útmutatót. Így van ez az imádságokkal is. A gyerekek itthon tanulják az imádságos lelkületet. Gergő tavaszra elsőáldozó lesz, készül a nagy eseményre. Egyelőre nincs kedve ministrálni, de talán majd a lányoknak lesz. Az advent heteiben, amely a karácsonyra való készülődés jegyében telik, az adventi koszorún minden vasárnap meggyújtunk egy gyertyát, és közösen elmondunk egy imát. A háztartás vezetése, a főzés és Gergővel a tanulás az én feladatom. mondja Karola. Jó beosztással mindenre jut idő. Ő, ha délelőttös akkor a délelőttöm a lányoké, ha pedig délutános, akkor délelőtt vele foglalkozok többet. Mert bár jó tanuló segítségre szüksége van. Sárika mindig délutános az óvodában, úgy hogy amikor Gergő délután megy iskolába, akkor csak a két kisebb lány van itthon, és a délután nyugodtabban telik. Szerettük volna megszólaltatni a gyerekeket is, legalább Gergővel, a legidősebbel szót váltani, de igencsak szófukarnak bizonyult. Annyit mégis elárult, hogy az iskolai dolgokkal nincs gond, szereti az asztaliteniszt is, rendszeresen jár az edzésekre. Jól megvan a testvéreivel, de amikor a lányok már kibírhatatlanná vállnak, akkor felemeli a hangját. Szóba kerülnek a közös családi programok is. Mivel az édesapát egész napra leköti a munka, többnyire csak esténként, vasárnap és ünnepekkor van együtt teljes számban a család. Az esti órák a mozgalmasabbak, ilyenkor történik a kicsik fürdetése. Ha pedig vendégek jönnek a gyerekek birtokolják a nagy nappali szobát. Előkerülnek a társasjátékok, de még a számítógépet is bekapcsolják. Amikor pedig eljön az évi szabadság ideje egy hétre, tíz napra elutaznak, kikapcsolódnak. Manapság nem könnyű egy gyermekkel sem megszervezni az életet úgy, hogy semmiből sem legyen hiány, de abban az esetben, ha négy gyerek van még nehezebb. Csorbáéknál megvan az eltökéltség arra, hogy mindent meg lehet oldani, bár anyagilag nem könnyű négy gyermeket nevelni, szülői támogatás nélkül talán nem is volna lehetséges. Most, hogy már egy éve beköltöztek az új házba, a szeretetet, a megértést és a családi fészek melegét tartják a legfontosabb dolognak, ami kitölti életüket. GÓBOR Béla A nagy megpróbáltatások nagy kegyelmeket készítenek elő. Szt. Bernát

10 10 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 Megújult a Szent Antal-oltár Templomunk egyik dísze a Szent Antal-oltár. Az oltárnak külön története van, amely híven tükrözi az 1945-ös napok légkörét. Április közepe táján egy nap a zárdában megjelent Kmetovics József felesége, a nőszervezet, az AFŽ elnöke egy hölgy kíséretében, hogy a kastély házi kápolnájának oltárát az ő közbenjárására a nővérek megkaphatják, mert különben mint értéktelen dolgot fölvagdalják és eltüzelik, ahogy ő mondta, a kommunista vezetők. Orsolya főnöknő Benediktina nővérrel és Kmetovicsnéval együtt elment a kastélyba. Az oltár már szétszedve a raktárban volt, az oltárkép ketté volt hasítva, állítólag az oroszok által. A vezető orvos (a kastélyt már kórháznak rendezték be) barátságos volt, de 10 kg sót kért az oltárért. Ekkor igen nagy volt a sóhiány az egész faluban. Az orvos azt ajánlotta a nővéreknek, szólítsák fel a népet, adjon mindenki egy-egy kanállal, míg össze nem jön a kívánt mennyiség. Hihetetlen gyorsan, pár nap alatt, a nép áldozatkészségének köszönhetően, öszszegyűjtötték a sót. A nővérek elkapták a szétszedéskor eléggé megsérült oltárt. Az oltárszekrény az oltárkővel együtt azonban eltűnt. A vezető orvos az oltárhoz tartozó két és még Békességért (Assisi Szent Ferenc imája) Az idén Szarvas Sándor faszobrász odaadó munkájának köszönhetően megújult plébániatemplomunk dísze a Szent Antal-oltár egy harmadik szoborért, amely meg volt csonkítva, cérnát, cukrot, ecetet kért. Ezt is sikerült összegyűjteni, így azután az oltár a szobrokkal együtt átkerült a templomba. Az eredeti, megsemmisített oltárkép helyett azután Illés Imre temerini amatőr festő festette meg Szent Antal képét. (Részlet Az idők emlékezetére c. könyvből) Uram, tégy engem békéd eszközévé. Hadd vigyem a szeretetet, ahol a gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él. Hogy egyességre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot vigyem oda, ahol a tévely az úr. Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, s az örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet. * Ferenc pápa példaképéről választotta Asszisi Szent Ferencet, aki a betlehem készítés szokását megindította. Képe templomunkat díszíti a missziós kereszt mellett. Az idén Szarvas Sándor faszobrász felújította a kép keretét. Telepi millenniumi emléktemplomunk éke az oltár mögött levő nagy kereszt, amelyre Krisztus testét ábrázoló ember nagyságú korpuszt Lengyelországban formázták meg. Egy kis humor Vannak, akik így szereznek karácsonyfát Elég régen történt, hogy két ember elhatározta, elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem találják. A nap lenyugszik, egyre sötétebb lesz, feltámad a jeges szél, a távolban felvonyít valami állat. Az egyik ember odafordul a másikhoz: Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs! Tanulság: Nem árt, ha tájékozott vagy abban a témában, amibe belefogsz.

11 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 11 IN MEMORIAM MEGEMlékEZéS Fájdalmas egy éve lesz január 30-án, hogy nincs már közöttünk p. SUHAJDA Lajos SVD Október15-én elhunyt P. Suhajda Lajos SVD atya január 31-én született Gomboson. Az Isteni Ige Társaságában 1958-ban tett örökfogadalmat. Pappá szentelték június 21-én, Kalocsán. Egyházmegyés papként működött a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye területén között ben hazaköltözött Jugoszláviába, ahol apatini vikáriusként, majd a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium rektoraként szolgált ben Újvidéken megalapította a verbita rend első jugoszláviai rendházát ahol 2011-ig, nyugdíjba vonulásáig működött től nyugdíjas lelkipásztorként a nagybecskereki plébánián segített a lelkipásztori munkában. Tizenkét kórus zengte a dalt Az idén Adán rendezték meg tartományunk magyar kórusainak találkozóját. Tizenkét kórus adott hangversenyt az adai Szentháromság katolikus templomban a Vajdasági Magyar Kórusok XIV. Találkozóján, amelyet a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a húszéves fennállást ünneplő, helyi Musica Humana kamarakórus szervezésében tartottak Tisztelendő VERÉB Ilona Mária Gizella nővér, tanácsosnő ( ) Keskenypalló örvénylő ár felett. Sötét, mélységes szakadékon át, odaöntve egyetlen út gyanánt, két összerótt hatalmas szálfa: mint kereszt. A szakadék szélén egymásután lépnek elő a vándorok. A túlsó partról érkező sugár megvilágítja halvány arcukat. A mélységtől mindegyik visszaborzad, remegve hátrál, s híd után kutat. Aztán riadtan nézi a keresztet, az egyetlen utat. (Túrmezei Erzsébet: Egy út vezet csak égbe részlet) Emlékét megőrzi a temerini katolikus hívőközösség meg. A rendezvényen a A Juventus énekkar első vendéglátók részéről karácsonyi cd-jének borítólapja Szauer Miklós plébános, a Musica Humana kamarakórus tagja köszöntötte a vendégeket az 1795-ben felszentelt Szentháromság római katolikus plébániatemplomban. A kórustalálkozón tizenkét vajdasági kórus lépett fel három-négy kórusművel. A vendéglátó mellett bemutatkozott az újvidéki Kapisztrán Ferences ifjúsági kórus, az óbecsei Schola Cantorum, a temerini Juventus énekkar, a magyarkanizsai Cantilena kamarakórus, a kúlai Bartók Béla kamarakórus, a hajdújárási Advent kórus, a kúlai Bartók Béla vegyes kar, az újvidéki Petőf Sándor vegyes kar, a királyhalmi Parlando női kar, a kúlai Cantilena női kar és a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus. A találkozó a kórusok közös énekével zárult Esterházy Pál halálának 300. évfordulója alkalmából: Konrád Emma vezényletével a Pange Lingua című Esterházyművet adták elő. A következő kórustalálkozót 2014 októberében Temerinben rendezik meg.

12 12 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 Betlehem fényének lángja Az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Egy osztrák cserkészcsapat ötlete alapján a béke szimbóluma a betlehemi Születés templomában égő láng lett. Azóta évről évre Bécsből cserkészek kíséretében rendszerint egy-egy gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol helyén épült templomban, a Születés Bazilikában található örökmécsesből lángot vegyen. Lámpásba zárva hozzák aztán repülővel Bécsbe Az idén négy temerini cserkész is részt vehetett december 14-én a bécsi Betlehemi Békeláng lángátadó ünnepségén. A jeles akciót a Fogadalmi templomban (Votivkirche) tartották, ami zsúfolásig megtelt európai és Európán kívüli cserkészekkel. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetséget huszonhárman képviselték. A békét szimbolizáló lángot, a magyar nemzetiségű cserkészek részére temerini cserkész vette át Michael Weixlbaumer osztrák kisfútól, aki a betlehemi Születés templomából hozta el és az ünnepség keretében adta tovább a cserkészeknek, hogy az karácsonyig minél több településre eljuthasson. Az ökumenikus szertartás jelmondatául Mikeás próféta alapján a Valami apróság hatalmassá tesz mottót választották, amely nemcsak Mikeás Jézus eljöveteléről szóló próféciájára utal, Pompázik az orgona Az 1848-ban megsemmisült faluban, a több mint egy évi számkivetettség után a lerongyolódott, elszegényedett, elesett lakosság visszatértekor hajlékaik helyén üszkös romokat, csonka tornyú templomot, bozóttal, gazzal benőtt udvarokat, szántókat talált. Első dolguk volt lakhatóvá tenni házaikat, megtisztítani a gaztól földjeiket. De nem feledkeztek meg templomukról sem. Amint sikerült a templomépületet helyreállítani, sor kerülhetett a belső berendezés felújítására is. Így a tűzvészben tönkrement orgonát Novák Antal plébános újjáépítette. A kivitelezője az orgonaépítő fa ifj. Kovács István volt. Id. Kovács István szegedi orgonakészítő mester 1841-ben készítette el a templom 10 mutációs pedálos orgonát, amely helyettesítette az 1820-as években beszerzett kisebb orgonát. Szó volt egy nagyobb, 14 mutációs orgona felépítéséről is, de erre nem volt elegendő pénze az egyháznak. Az újjáépített, kétpedálos orgona, amely az eredetitől nagyobb, 11 változattal (mutációval) bír, még ma is szolgálja a híveket. Az idén megtisztították és bearanyozták díszeit. hanem arra is, hogy a Békeláng kezdeményezés, mely eleinte kevés cserkészt mozgatott meg, mára egy világméretű eseménnyé vált. A szertartáson magyar nyelven elhangzott az ima: Kérünk Téged Istenünk, hogy akik Betlehem fényének lángjával találkozunk, kegyelmével gazdag békés szívvel várjuk születésed ünnepét, hogy országod fénye beragyogja így az egész világot. Kantardžić Ágnes átveszi a békelángot Össznemzeti expressz Jövő nyáron, június 6-án ismét összekötik a Székely gyorsot és a Csíksomlyó expresszt, és az így létrejövő, közel fél kilométer hosszú ökumenikus össznemzeti zarándokvonat útnak indul Székelyföldre mondta Mező Tibor, a Kárpát-európa Utazási Iroda egyik tulajdonosa november 28- án, a sokak által várt esemény sajtótájékoztatóján. Szavai négy huszár mint megtudtuk, tüzér hagyományőrzők karéjában hangzanak el. A tüzérek és a huszárok a vonaton is ott lesznek. A tizenhat kocsiból és két étkezőkocsiból álló szerelvényen kellemes időtöltés ígérkezik, a csíksomlyói búcsúra igyekvőket ugyanis Hoppál Bulcsú és zenekara szórakoztatja majd az étkezőkocsikban, mindig azon tájegység zenéjével, amelyen a vonat áthalad, odafelé Észak-, visszafelé Dél-Erdély vidékeiével. A zarándokvonatot Hunyadi Mátyás arcképével díszített magyar mozdony vontatja, de Erdélyben, mivel rendkívül meredek a pálya, egy román mozdony is segíti majd a haladást.

13 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 13 Előretekintő December 27-én, pénteken, Szent János apostol ünnepe, amikor János-napi borszentelést tartunk a 10 órai nagymise keretében. A Kertbarátkör tagjai és a bortermelők elhozzák az új bort a szentmisére, melyet a lelkipásztor megszentel. December 29-én, vasárnap, Szent Család ünnepe. A szentmisék után gyermekek megáldása. December 31-én, kedden, szent Szilveszter pápa, a polgári év utolsó napja, este 5 órakor hálaadás. A szentmise keretében hálát adunk a Jóistennek az elmúlt esztendőben kapott kegyelmekért, jótéteményeiért és egyben kérjük az Úr áldását az előttünk álló új esztendőre január 1-jén, szerdán, Mária Isten Anyja ünnepe, Újév napja. Hagyományosan a Béke Világnapja. Ezen a napon különösen imádkozunk a békéért. Január 6-án, hétfő, Urunk megjelenésének ünnepe, vízkereszt, háromkirályok. A szentmisék után vízszentelés. A szenteltvízből viszünk otthonainkba és közös családi ima keretében, megszenteljük otthonainkat. Ezen a napon minden évben a10 órai szentmisét az elhunyt egyházközségi képviselőkért ajánljuk fel. Január 18-tól 25-éig ökumenikus világima-nyolcad keretében az egész világon a hivő emberek együtt imádkoznak a keresztények egységéért. Február 2-án, vasárnap Urunk Bemutatása Gyertyaszentelő Boldogasszony. A megszentelt élet világnapja. Ezen a napon különösen imádkozunk azokért, akik a lelki hivatást választották: a szerzetesekért és a szerzetes nővérekért. A 10 órai nagymise keretében megemlékezünk Veréb Ilona Mária Gizella nővér halálának első évfordulójáról. A plébánia telefon- és faxszáma: 021/ (üzenetrögzítő is) * * * Iroda: Az egyházközségi iroda hétfő és az ünnepnapok kivételével munkanapokon 9 11 óráig, valamint az esti szentmisék után áll a hívek szolgálatára. * * * Miserend és egyházközségi hírek minden csütörtökön a Temerini Újságban * * * Magyar Katolikus Rádió az interneten a webcímen hallgatható Február 11-én, kedden, Lourdes-i Boldogasszony ünnepe. A betegek világnapja, a telepi millenniumi emléktemplom búcsúja. Délelőtt a 10 órai szentmise a Szent Rozália-plébániatemplomban lesz, melynek keretében az idősek és betegek, akik még eddig nem részesültek betegek szentségében, felvették azt. 17 órakor a búcsúi szentmise a telepi emléktemplomban. Március 1-jén, szombaton kezdődik a jegyesképző a házassági előkészítő tanfolyam, az esküvőre készülő fatal párok részére Március 5-én, hamvazószerda, kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Nagyböjtben minden pénteken este lesz a szentmise, a szentmisék előtt háromnegyed órával közös keresztúti ájtatosságot tartunk. A szentmise keretében nagyböjti szentbeszéd. Március 19-én, szerdán, Szent József, Szűz Mária jegyesének ünnepe, a keresztény családapák, iparosok, vállalkozók és a dolgos kezű munkások védőszentje. Március 25-én, kedden, Gyümölcsoltó Boldogaszszony ünnepe. Védőszentjüket ünneplik a Miasszonyunk világi rendjének és a Kertbarátkör tagjai. Április 13-án, virágvasárnap, a katolikus fatalok világnapja. Előtte este fataljaink imavirrasztással készülnek erre a napra. Április 20-án, HÚSVÉT ünnepe. Április 27-én, BÉRMÁLÁS délelőtt 10 órakor! A Temerini Harangszó legközelebbi számát húsvétra tervezzük. FONTOS TuDNIVALÓK * * * Temerini Rádió, 93,5 Mhz, minden szombaton reggel Újvidéki Rádió, 90,5 Mhz, minden második vasárnap reggel * * * Mária Rádió, 90,0 MHz, egész nap magyar, illetve horvát nyelvű műsor * * * A plébánia honlapja:

14 14 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 TámoGATóINK Ezúton mondunk hálás köszönetet lapunk támogatóinak, akik lehetővé tették a Temerini Harangszó karácsonyi számának megjelenését! ACCOUNT könyvelési iroda, tul. Sarok Magdolna Népfront u. 95., Tel.: Agrofarma takarmánykészítő, tul. Hornyik Imre. Telefonszám: A.N.T. Együttes. Tel.: 021/ , 064/ Battyáni András, Temerin Balázs Enterier asztalosüzem, tul. Balázs László, Baranyi Károly u. 15. Bozsó autófuvarozó, tul. Bozsó Zsolt. Tel.: 063/ Computer Enginiering, tul. Bús Attila. Tel.: Csévári Róbert, Temerin DELORM Kft., tul. Sétáló Szilveszter. Tel.: Elek Ferenc, Tanító u. 26. Elektrolux, tul. Pásztor István Tel.: , 063/ El-Ka Kft., tul. Kaslik Béla, Rákóczi F Elmed Kft., tul. Szűcs Róbert, Csáki L. utca 1. Tel/fax: Erdélyi Endre, JNH u. 47, Tel/fax.: Eureka, tul. Csernyák Krisztián, Október 23. u. 41 Farbar 1, tul. Erős Norbert, József Attila u. 12/6 Fontana, tul. Pápista József, Proletár u. 22. Gulyáscsárda, tul. Illés László Gumi Trans, tul. Nagy Imre, tel.: 063/ Hof-cuki, tul. Hoffman Árpád. Tel.: 021/ Horváth Sándor aranyműves és családja Kabács Borászat, Temerin, Népfront u. 14. Koperec Ferenc és családja, Temerin Kókai temetkezési vállalat tul. Kókai Péter. Tel.: Krisztián József ügyvéd, Újvidéki u. 314, tel.: 063/ Kurcinák Zoltán és családja Kossuth L. 13. Tel.: Memorijal temetkezési vállalat, tul. Nagy Erika Merkur könyvelési iroda tul. Vegyelek Csaba és Katica. Tel.: Miavecz Béla ügyvéd, Újvidék. Tel.: 064/ Miavecz Margitka ügyvéd, Temerin Papirus kereskedés, tul. Szűcs Béla. Tel.: Paska magánkereskedés tul. Paska Oszkár, JNH u Perfekt könyvelési iroda, tul. Sánta Árpád Pince Caffe Bar, tul. Miavecz Róbert RTV szerviz, tul. Miavecz Pál, Újvidéki u Temerini Újság TGT, tul. Kálmán Imre, Temerin. Tel.: 063/ Tiszta gumijavító, tul. Tiszta János és Gábor. Tel.: Tóth könyvelési iroda, tul. Tóth Béla. Tel.: Varga karosszérialakatos, tul. Varga Sándor, Bem utca Varga József borbély, Népfront u. 6. Vegyelek Agrár, tul. Vegyelek Csongor, tel.: , Vindulo Borászat, tul. Dujmovics László Evangélium az égből Luciano Capelli szalézi püspök a világ egyik legelszigeteltebb egyházmegyéje, Gizo püspöke, amely a Salamon-szigetek legnyugatibb szélén található. Hogy felszámolja a kommunikációs problémákat az egyházmegyéjét alkotó különböző szigetek között, légi járműveken utazik, és általában ő maga a pilóta. Ott száll le, ahol tud: szárazföldön vagy vízen, és a leszállás nem megy mindig simán. A Salamon-szigetek 1978 óta független állam, mintegy ezer szigete közül csak 360 lakott, a lakosság száma 600 ezer fő, főleg keresztények (40 százalék anglikán, 20 százalék katolikus), a többi protestáns vallású. A püspök úgy véli, hogy a távoli területeken élő különböző törzsek elszigeteltsége jelenti az igazi problémát egyházmegyéjében. Számára nemcsak az emberek lelki egészsége fontos, hanem a testi is, hiszen a világnak ebben a távoli sarkában, ahol kevés az orvos és nagyok a távolságok, nehéz elérni a távoli populációkat. Az evangelizálás és az egészségügyi ellátás mellett az oktatás is egy olyan kihívás, aminek az elszigeteltség a legfőbb akadálya. Miután 2010-ben pilótatanfolyamot végzett és megszerezte a szükséges engedélyeket, hogy a magasból hirdesse az evangéliumot, olaszországi szülővárosa, Tirano jótevői egy könnyű repülőgépet szereztek neki. Azóta Capelli püspök sokkal könnyebben mozog, és kihasznál minden lehetőséget, hogy ösztönözze azokat a kezdeményezéseket, amelyek a szigeteken élő sok fatal oktatására és megsegítésére irányulnak. Az evangélium üzenetét több mint egy évszázada hirdetik a misszionáriusok a Salamon-szigeteken.

15 Közösségi élet Bensőségesen megünnepeltük az Illés-napot Illés-napi vendégeink Örömünnep ha tele van a templom Az oltárszolgálat a nyugdíjba vonuló Sztrikovits János főesperessel A Dávid Csillagai zenekar a diákmisén A fúvószenekar a közösségünk szolgálatára kész Tanévkezdéskor a Caritas megajándékozta az első osztályba indulókat A szántók és kertek termései az oltár előtt

16 Foto Zsuzsi Lapunk megjelenésének támogatói az iparosok és vállalkozók

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 12. 24. - XXIV. ÉVF. 7. SZ. Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

A valódi pofon. Húsvéti hírek TARTALOM. A művészet, az értékteremtés és a jótékonyság jegyében Szent Margit Hét az óvodában

A valódi pofon. Húsvéti hírek TARTALOM. A művészet, az értékteremtés és a jótékonyság jegyében Szent Margit Hét az óvodában A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 17. évfolyam, 1. szám 2015. március A valódi pofon Krisztusnak valódi teste volt, ezért igazi pofont kapott. Tényleg leköpték, halálra kínozták, de neki az fájhatott a legjobban,

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben