Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!"

Átírás

1 XXIV. évf., 3. (69.) szám karácsony Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

2 Élő egyház Újjáalakításuk 20. évfordulóját ünnepelték az idén cserkészcsapataink Nagy büszkeségünk a Juventus vegyes kórus

3 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Szrilich Ágnes Karácsony belőled élek benned élek - életed életem életem életed benned születek belőled születek halálom életed halálod életem Légy nekem Betlehem! Pozsonyi Ágnes Bölcsesség Betlehemi kisded Két karja kitárva: Szíve szeretetét A Világnak szánja. Jötte, üdvözítő! Léte öröm, s béke. Messiás született! Örvendj, Földnek népe! CíMlApI képünkhöz: Karácsonyi előzetesként a négygyermekes Csorba családnál jártunk. Kapcsolódó írásunk a 9. oldalon olvasható TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a SZENT ROZÁLIA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Web-oldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László esperesplébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Grafkai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben, 2000 példányban Az első karácsony Ferenc pápával Az idei tavasz Ferenc pápa megválasztásával megújulást hozott nemcsak a természetben, hanem bizonyos értelemben az emberekben, az egyházban, de és az egész világon is. A hangsúlyozottan ferences lelkületet ápoló egyházfő felkeltette a közvélemény fgyelmét az evangéliumi értékek iránt. Szavaival és példájával a szív pápájaként ismerhettük meg. Emberközeli akar lenni, alázatot gyakorol, teljes egyszerűségben közelít mindenkihez, együtt érezve az éhezőkkel, szenvedőkkel, rászorulókkal és szegényekkel, sérültekkel és fogyatékosokkal, elhagyatottakkal, a gyermekekkel és idősekkel, betegekkel, a kizsákmányoltakkal és jogfosztottakkal. Lehajol minden szükséget szenvedőhöz, imáiról biztosítja a háborúk, lázadások és konfiktusok áldozatait, a természeti katasztrófák sújtotta népességeket. Mindezt az új evangelizáció nevében példaadó módon teszi. Az idei karácsony alkalmával a Szentatya példaképére, Asszisi szent Ferencre gondolhatunk, aki a betlehemkészítés szokását megindította, amikor 1223-ban Assisi Greccióban (olv: greccsó-ban) a karácsonyt egy ökörrel, szamárral, s szalmával teli jászollal ünnepelte meg, amivel karácsony titkának új távlata vált láthatóvá. Ő a karácsonyt minden más ünnepnél inkább az ünnepek ünnepének nevezte, és kimondhatatlan buzgalommal ünnepelte. Nagy áhítattal csókolgatta a Kisjézus képmását, s gyermek módjára édes szavakat gügyögött. Ferenc új mélységében fedezte fel Jézus emberségét. Istennek ez az ember-léte abban a pillanatban vált számára leginkább nyilvánvalóvá, amikor Isten Fiát, aki Szűz Máriától született, pólyába takarták és jászolba fektették. Isten Fia mint gyermek, mint valódi emberfa ez mélységesen megérintette Assisi Szentjének szívét, a hitet szeretetté alakítva. Megmutatkozott előttünk Isten jósága és emberek iránti szeretete. A betlehemi istállóban fekvő gyermekben úgymond meg lehet érinteni az Istent, meg lehet simogatni Őt. Jézus emberi valóságának új megtapasztalásában mutatkozik meg a hit nagy titka. Ferenc szerette Jézust, a gyermeket, mert ebben a gyermek-létben világossá vált előtte Isten alázatossága. Isten szegénnyé lett. Fia az istálló szegénységében született meg. A gyermek Jézusban Isten kiszolgáltatta magát: az emberek szeretetére van szüksége. Kérjük az Urat, hogy segítsen tekintetünkkel áthatolni korunk csillogó-villogó kirakatain, hogy mögöttük megleljük a betlehemi istállóban fekvő Kisdedet, s így felfedezzük az igazi örömöt, s az igazi fényt. Szent Ferenc belső útját kell követnünk azt az utat, ami a szívet látni képessé tevő külső és belső egyszerűség felé vezet. Ünnepeljük így a legszentebb éjszaka titkát, s próbáljunk lemondani, hogy ne az anyagira, a mérhetőre és a kézzelfoghatóra összpontosítsunk. Engedjük, hogy egyszerűvé tegyen bennünket az Isten, aki mint az újszülött kisgyermek alázatában az egyszerűvé lett szív előtt mutatkozik meg. Ezt az Istennel való találkozás kegyelmét kívánom valamennyiünknek! SZUNGYI László, főesperes-plébános

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 A szabadság Lelke A megújulás ideje Napjaink legfontosabb témái közé tartozik a szabadság, az emberi önrendelkezés, az autonómia. Közéleti vitáink, a jogalkotás körüli csatározások, s nemegyszer még a tudományos kutatások vagy a művészeti alkotások is azt a kérdést járják körül, miként lehet az ember leginkább szabad. Az önbeteljesítés, a külső kényszerektől való mentesség mércéje a végső célként feltételezett szabadságnak. Minden és mindenki, aki korlátozza választásainkat, a szabadság ellensége. Az újkor számára a vallás, sőt maga Isten is ellenféllé vált. Megszületett az axióma: az ember nem szabad, amíg van Istene. Aki fel akarja szabadítani önmagát, annak Isten ellenében, akár az ő halálán keresztül kell állítania önmagát, saját önrendelkezését. Papírra vetve, szavakba öntve már-már utópisztikus és igen kemény megfogalmazás az, amelyet fentebb olvasunk. Ám legyünk őszinték: életünk gyakorlata nem ezt az elvrendszert tükrözi vissza? Nem találkozunk olykor még hívő közösségekben is azzal a mentalitással, amely szüntelenül feszegeti a korlátokat, amely szelektíven olvassa a Szentírást, hogy kikerülje a kényes pontokat, ahol Isten hatalmával vagy rendelkezéseivel kellene találkoznia, s amely úgy tekint az egyházra és annak erkölcsi rendszerére, mintha azt lehetne kívülről, kellő távolságtartással, elemei között önkényesen válogatva szemlélni? Szent Pál valóban ezt írja: Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! (Róm 8,15). Ennek a gondolatnak az alapja magának Jézusnak a szavaiban keresendő: Nem nevezlek többé szolgának benneteket... Barátaimnak mondalak benneteket... (Jn 15,15). Igen, szabadok vagyunk! Nem szolgái, de barátai Istennek! Csakhogy aki elolvassa az egész evangéliumi szakaszt, az ráébred, hogy Jézus nem valamiféle keresztény anarchiát hirdet meg. Ugyanis a barátság alapvetése meglepően keményen cseng: Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok (Jn 15,14). Nem szolgák, hanem gyermekek, fak, barátok vagyunk, azaz szabad lények mégis parancsol nekünk Jézus? Igen. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást! (Jn 15,17) A szabadság Lelke valójában a szeretet Lelke. A szeretet az a valóság, amely a leginkább szabaddá tesz s a legmélyebben, egészen életünknek a másikért való feláldozásáig elkötelez bennünket. Nem paradoxon ez, meghamisított szabadság? Éppen ellenkezőleg. Ez a megszabadított szabadság, amely nem rabja a legborzalmasabb köteléknek: az én-nek, önmagunk ösztöneinek, hajlamainak, önzéseinek, önközpontúságainak. A szabadság = bármit megtehetek képlet hamis, mert ez azt is jelenti, hogy szabadságomban semmit nem fogok megtenni, ami nincs meg bennem eleve mint vágy, késztetés, ösztönösség. Bezárulás ez, önmagunk körül keringés, a meddő élet teljes biztonsággal működő (és elszegényítő) receptje. A szabadság Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is. Tolsztoj Fritz Giglinger A világot a pénz démona uralja, de elűzi őt a szegénység angyala. A pénzt szolgálják a hatalom és az erőszak démonai, de majd diadalmaskodnak fölöttük a béke és szeretet angyalai. A szenvedélyek démona ott trónol sok házban és szívben, de az öröm angyala majd kipenderíti onnan. A kevélység démona elvakította az emberek többségét, de az alázat angyala újra felnyitja szemüket. A sebesség és a zaj démonai sokakat kórházba juttatnak, sőt halálba hajszolnak. Az imádság és a csend angyalai föltámasztják és éltetik őket. = szeretnem kell képlet ezzel szemben végtelen tágassággal ajándékoz meg: kivezet önmagam börtönéből. Az első variáns arra kényszerít, hogy egy ajtó és ablak nélküli lyukban tengődjem, a második lehetővé teszi, hogy a végtelenség legyen létem mércéje. Ez persze már emberfeletti emberség, önmagunk fogságából megváltott élet. Saját erőnk kevés ennek az elérésére kegyelemre szorulunk, amely kiszabadít börtönünkből. Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság (2Kor 3,17). Ahol az Úr Lelke, ott a megszabadított ember, aki képes szeretni, aki ön-feledt életet él, aki elvesztette önmagát, de a teljességet nyerte el cserébe. Van ennél nagyobb szabadság? (Dr. TÖRÖK Csaba /Új Ember)

5 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 5 Az ünnep egyedül Világ-nézet katolikus szemmel Egyedülállónak lenni nem könynyű életfeladat, akár idős, akár fatal az ember, akár élt már házasságban, akár nem. Az egyedül élők számára az ünnepek közül leginkább a karácsony és az arra való készület jelent sokszor komoly próbatételt. Az egyedülállók adventje és karácsonya nem hasonlíthat a családosok ünnepi előkészületeire és szentestéjére, de egészen biztos, hogy ez az időszak, életállapottól függetlenül, mindenki számára hozhat fényt, reményt és melegséget. Feltéve, ha megért valami fontosat, ami nemcsak az ünnepek idején segít. Legidősebb nagynéném egyedül élt egész életében, már a kilencvenedik évét is betöltötte. Sohasem láttam keseregni. Egyszemélyes kis konyhájában a tágabb család részére sütötte a süteményeket, de ami ennél is fontosabb: nemcsak nekünk, a maga számára is. Egyszer egy látogató éppen akkor kopogott be hozzá, amikor palacsintát sütött magának. Nem tízet-húszat, mint a családokban, ahol a gyerekek ott sündörögnek a tűzhely körül, hanem csak kettőt. A vendég kikerekedett szemmel kérdezte tőle: Te magadnak sütsz palacsintát? Az én mindig szelíd és kedves nagynéném megemelt hangon kérdezett vissza: Hol van az megírva, hogy aki egyedül él, nem süthet magának palacsintát? Egyedül élő ismerősöm elmesélte, hogy amikor édesanyja meghalt, ő igencsak elhagyta magát. Ebben a nehéz időszakban látogatta meg az egyik rokona, aki látta, hogy ő lábosból eszi a vasárnapi ebédet. Életre szóló dorgálást és útmutatást kapott akkor, amely így szólt: Attól, hogy egyedül maradtál, és egyedül ebédelsz, rakd ki a porcelánt! Tartsd magad méltónak a vasárnaphoz, különben elveszel. Egy harmincas nő pedig így vallott a karácsonyáról: Évekig nem volt karácsonyfám, mert úgy gondoltam, nincs szomorúbb annál, mint amikor egy családra vágyó nő egyedül rakosgatja a szaloncukrokat egy olyan fára, amit aztán más nem is fog látni. De az egyik adventben rádöbbentem, van ennél is rosszabb: amikor egy nő egyedül él, és még karácsonyfája sincs. Ekkor vettem egy gyönyörű fenyőt, feldíszítettem, és beragyogta az ünnepet. Segített elviselni azt, amiről addig azt éreztem: elviselhetetlen. Mert az ember egyszer csakugyan megérti, hogy az ünnep érte van. Akármilyen életállapotban, akármilyen keresztet viselve köszöntsön is rá. De az ünnepért mindig tenni kell. Lehet, hogy az elindulás nehéz, de a negyedik és ötödik lépés után már érezni lehet: nem mi megyünk. Visznek Magyar betlehemek Rómában Tizenhat magyar kézműves betlehem látható a nemzetközi betlehemes kiállításon. A karácsonyi ünnepek közeledtével az olasz fővárosban harmincnyolcadik alkalommal rendezték meg a 100 Presepi (100 betlehem) elnevezésű kiállítást. A tárlaton valójában összesen 183, kézműves alkotásként megvalósított betlehemet mutatnak be. A tizenegy olasz tartományból és harminc nem csak keresztény vallású országból érkezett alkotások az adott földrajzi térségek és nemzetek vallási és művészi tradícióinak jelképei. A legjobb munkákat díjban részesítik. A Magyar Kézművességért Alapítvány előzetes válogatás után 29 pályázatot és fotót küldött az olaszországi szervezőknek, akik ebből választották ki azt a tizenhat magyar betlehemet, amelyet a nemzetközi tárlaton tekinthet meg a közönség. A magyar alkotások a népművészet, a képző- és iparművészet különböző ágait képviselik, van köztük csuhéból, kerámiából és mézeskalácsból készített munka is. A január 6-ig, vízkereszt napjáig látható kiállítást amelyről bővebben a oldalon lehet olvasni az idén is a Róma központjában lévő Santa Maria del Popolo-bazilika és a mellette levő Bramante Terem látja vendégül. A kiállítás jelentőségét és népszerűségét mutatja, hogy Giorgio Napolitano olasz államfő védnökségével rendezik meg. Claudio Maria Celli érsek, a Tömegkommunikációs Pápai Tanács elnöke nyitotta meg Ignazio Marino római főpolgármester és a szentszéknél akkreditált nagykövetek jelenlétében. A megnyitón Győriványi Gábor magyar szentszéki nagykövet is részt vett. Forrás: Magyar Kurír Magyar betlehem az olasz fővárosban

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 Nem diszkriminálja az Egyház az elvált és újraházasodott katolikusokat A házasság felbonthatatlan szentség, tehát az elváltak és újraházasodottak nem járulhatnak az áldozáshoz. Az Egyház azonban nem hagyja magára és elkíséri őket. Ezt erősítette meg Gerhard Ludwig Müller érsek, a Hittani Kongregáció prefektusa a L Osservatore Romano címzetes vatikáni napilapban megjelent cikkben. A főpásztor azokra a nyilatkozatokra reagált, amelyek az elváltak és újraházasodottak kényes kérdéséről napvilágot láttak azt követően, hogy bejelentették a különleges szinódus összehívását, amelyre 2014-ben kerül majd sor a család témájáról. Az egy megkeresztelt férf és egy megkeresztelt nő házassága szilárd intézmény, amely az isteni jogon alapul és nem függ az emberi önkénytől. Az evangéliumoktól kezdve a 2012-es új evangelizációs szinódus záró üzenetéig megjelent egyházi dokumentumok mind megerősítik, hogy az elvált, majd újraházasodott személyek nem járulhatnak az Oltáriszentséghez, mert életállapotuk ellentmond annak az egységnek, amely Krisztus szeretete és az Egyház között fennáll, s amelyet maga az eucharisztikus aktus jelent. Müller érsek emlékeztet rá, hogy a felbonthatatlan házasság elsősorban a gyermekeket védi. Ott, ahol nem áll fenn az első házasság semmissége, lehetséges a szentáldozás a második házasságban lévők számára, amennyiben a házastársak testvérekként élnek együtt. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor a házastársi együttélés lehetetlenné válik, például a fzikai vagy lelki erőszak esetén. Az ilyen fájdalmas helyzetekben az Egyház mindig megengedte, hogy a házasfelek ne éljenek többé együtt, ugyanakkor az egyes felek nem köthetnek szabadon Október 19-én Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren a boldogok sorába iktatták Sándor István vértanú szalézi testvért. A szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be, a boldoggá avatási dekrétumot Angelo Amato bíboros, a Szentatya követe olvasta fel. Sándor István vértanúságának példája felidézi: a vértanúk üldözőikért is imádkoznak. Boldoggá avatásakor őszintén és tiszteltettel tekintünk a múltba, mely a kiengesztelődés és lelki megújulás lehetőségét nyújtja fogalmazott szentbeszédében Erdő Péter bíboros. Sándor István Szolnokon született, október 26-án. Édesapja MÁV segédmunkás volt ben a fémipari szakiskola elvégzése után vasesztergályosként helyezkedett el ban belépett a szalézi rendbe, 1940-ben tette le első fogadalmát, majd 1946-ban örökfogadalmat tett mint szerzetes testvér ig nyomdászként dolgozott a rákospalotai szalézi nyomdában. Közben között kisebb megszakításokkal új házasságot, amíg a másik házastárs életben van. Müller érsek válaszol arra a javaslatra is, miszerint az elváltak és újraházasodottak lelkiismereti döntése legyen, hogy áldoznak-e vagy sem. Nem helyes ez az érvelés magyarázza a főpásztor, mivel az előző házasság érvénytelenségét objektíven ki kell mutatnia a joghatóságnak. Az érsek óva int az irgalmasságra való hamis hivatkozástól is, az ugyanis nem ment föl az isteni parancsolatok és az egyházi tanítás alól, hanem Isten szentségével és igazságosságával együtt alkalmazandó. Végül a Hittani Kongregáció prefektusa az elváltak és újraházasodottak lelkipásztori gondozását hangsúlyozza, amely nem korlátozódhat a szentáldozásra, mivel az Eucharisztia szentségén túl szeretetközösségre léphetünk Istennel a hitben, a reményben és a szeretetben, a bűnbánatban és az imádságban is. Az elváltakat és újraházasodottakat tehát el kell kísérni: semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem éri őket, csupán a Krisztus akaratához való abszolút hűség érvényesül. (Vatikáni Rádió/Magyar Kurír) Boldoggá avatták Sándor István szalézi vértanút Sándor István katonaként szolgált a hadseregben tól munkásfatalokat vezetett a budapesti rákospalotai Katolikus Ifjúmunkás Szervezetben. Miután 1950-ben a többi renddel együtt Magyarországon a szalézi rend működését is betiltották 1952 júliusában letartóztatták. A Budapesti Hadbíróság október 28-án tárgyalta ügyét és a kötél általi halálra ítélte. A feddhetetlen jellemű, talpig becsületes Sándor István június 8-án bitófán fejezte be tartalmas életét. Az Egyházmegyei Bíróság május 24-én indította el a boldoggáavatási eljárást. Ferenc pápa én engedélyezte Sándor István boldoggá avatását. * * * A XX. és XXI. században a boldogok sorába emelt magyarok: Batthyány-Strattmann László, Apor Vilmos püspök, Meszlényi Zoltán püspök, Salkaházi Sára, Romzsa Tódor püspök, Scheffer János püspök, Bogdánffy Szilárd püspök és Sándor István vértanú. MK

7 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 7 A pápa üzenete a betegek világnapjára Nem szerethetjük Istent, ha nem szeretjük egymást Hit és szeretet: Nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért (1 Jn 3,16) ebben a témában írt üzenetet Ferenc pápa a jövő február 11-én esedékes 22. világnapra. Az öt pontból álló dokumentumban a Szentatya arra buzdít mindenkit: ismerje fel a szenvedő emberben Krisztust. Ahogy Ő életét adta értünk, mi is szeressük testvéreinket, akár életünk áldozása árán is. Az üzenet a betegekhez és az őket ápoló személyekhez szól. A betegekben az Egyház a szenvedő Krisztust látja, aki velünk együtt hordozza fájdalmaink súlyát, és feltárja előttünk a szenvedés értelmét. Ily módon találkozunk Isten szeretetének misztériumával, amely reményt ad és bátorságot önt belénk. Reményt hiszen Isten szeretettervében a fájdalom éjszakáján is felragyog a húsvéti fény, és bátorságot, hogy Vele együtt megbirkózzunk minden ellenségeskedéssel. A megtestesült Isten Fia nem vette el az emberiségtől a betegséget és a szenvedést, hanem azzal, hogy magára vette, pozitívvá alakította azt, és új dimenziót adott neki, amelyet az új élet teljességében kapunk meg. Jézus az út, amit Szentlelke által követhetünk. Ahogy az Atya szeretetből nekünk adta Fiát, és a Fiú ugyanebből a szeretetből önmagát ajándékozta nekünk, mi is úgy szerethetjük egymást, amint Isten szeretett minket, életünket adva testvéreinkért. A keresztség és a bérmálás erejében arra kapunk meghívást, hogy hasonuljunk Krisztushoz, minden szenvedő Irgalmas Szamaritánusához. Arról ismertük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta értünk (1 Jn 3,16). Amikor gyengéden fordulunk azokhoz, akik gondozásra szorulnak, elvisszük az isteni reményt és mosolyt a világ ellentmondásai közé, elősegítjük Isten Országának eljövetelét. A gyengédségben, a tiszteletteljes és fnom szeretetben való növekedéshez keresztény példaképünk Mária, Jézus anyja, a mi Édesanyánk, aki fgyelmes Isten szavára és gyermekei szükségleteire, nehézségeire. Bizalommal fordulhatunk hozzá, ő végigjárta a szenvedés útját, és ezért minden beteg és szenvedő anyja is egyben. A keresztre feszített és feltámadt Jézus anyja, aki mellettünk áll, amikor keresztünket hordozzunk, és elkísér a feltámadás és a teljes élet felé vezető úton. Fia halálakor Mária mellett áll a kereszt lábánál Szent János, aki viszszavezet minket a hit és a szeretet forrásához, Isten szívéhez, aki szeretet. Emlékeztet rá, hogy nem szerethet- Az argentinok Nobel-békedíjra akarják felterjeszteni a pápát Az argentin képviselőház határozatot fogadott el, melynek értelmében a szíriai békére való buzdításai miatt Nobel-békedíjra terjesztik fel Ferenc pápát. A határozatot a CNA katolikus ügynökség december 2-i jelentése szerint elsöprő többséggel szavazták meg, és hamarosan a szenátus elé kerül. Megválasztása óta Ferenc pápa számos felszólítást intézett a szíriai béke érdekében több államfő és egyházi vezető felé; szeptember 7-én pedig imavirrasztást tartott Szíriáért a Szent Péter téren több tízezer hívő jelenlétében. jük Istent, ha nem szeretjük egymást (vö. 1 Jn 4,8.16). A kereszt Isten hűséges szeretetének bizonyítéka irántunk. Olyan nagy ez a szeretet, hogy belép bűneinkbe és megbocsátja azokat; belép szenvedésünkbe, és erőt ad, hogy elviseljük; belép a halálba, hogy legyőzze azt és megváltson minket. Krisztus keresztje arra szólít, hogy hagyjuk magunkat megfertőzni ettől a szeretettől, hogy megtanuljunk mindig irgalommal és szeretettel nézni a másikra, főleg arra, aki szenved és segítségre szorul. Ferenc pápa Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a Betegek Világnapjára írt üzenetét: ő segítsen a betegeknek, hogy Jézus Krisztussal szeretetközösségben tudják megélni szenvedésüket, és támogassa mindazokat, akik őket ápolják. Az üzenet a Szentatya apostoli áldásával zárul, amelyet minden betegre, egészségügyi dolgozóra és önkéntesre kiterjeszt. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír Az év embere Ferenc pápa a 2013-as év embere jelentette be a neves amerikai hetilap igazgatója, Nancy Gibbs. Ferenc a harmadik pápa, akit a Time magazin ezzel a címmel tüntetett ki ben XXIII. Jánosnak, 1994-ben pedig II. János Pálnak ítélte oda az elismerést. P. Federico Lombardi, szentszéki szóvivő szerint pozitív jel, hogy a nemzetközi sajtó egyik legrangosabb elismerését olyan személynek ítélik oda, aki a lelki, vallási és erkölcsi értékeket hirdeti a világban, és hatékonyan szól a béke és a nagyobb igazságosság érdekében. MK

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 Száz éves a Magyar Cserkészszövetség A Nemzeti Nagytáborban jártunk Mint minden évben, az idén sem maradhatott el, hogy egy külföldi nagyszabású cserkésztáborban vegyenek részt a temerini cserkészek. Ezúttal Ócsán voltunk, ahol közösen ünnepeltük meg a Magyar Cserkészszövetség száz éves évfordulóját. Erről álljon itt most pár sor. A Nemzeti Nagytábor augusztus 11. és 19-e között került megrendezésre. Minden magyarországi, és határon túli csapatból vártak legalább egy őrsöt, aki képviselte a csapatot. Ezenkívül egész Európából voltak vendég cserkészek. Még Egyiptomból is, fehér cserkészinggel és piros kendővel. A tábor célja azonkívül, hogy együtt ünnepeljünk és alkossunk valami újat, hogy erősítsük a cserkészszellemet, ápoljuk a magyar kultúrát, új és érdekes tevékenységek kipróbálása volt. A táborban több mint 3500 cserkész vett részt. Ez a szám hatalmas. Képzeljük el a 3500 cserkészt a saját altábora színében, amint felsorakozva hosszú 4-es sorokat alkotnak és úgy vesznek részt a zászlófelvonáson, a tábori szentmisén, mikor is a Szentkorona másolata ékesíti a pódiumot, vagy az éjjel 11- kor történő meghitt zászlólevonást. Ilyen élményben a tábor résztvevői 90 százalékának nem volt még része. Aki ezt a tábort kihagyta nem tudja miről maradt le. Mi, vajdaságiak Szegedig autóval, kombival jutottunk el, Szegedtől Ócsáig pedig szervezett cserkészvonattal utaztunk. A regisztráció után a rajok beosztása és a területek elfoglalása történt. Sátorállítás, bepakolás, körülnézés, ahogy az lenni szokott. Másnap volt a hivatalos tábornyitás. És itt kezdődtek a programok sorban egymás után, érdekesebbnél érdekesebb események, ismerkedési lehetőségek, új arcok. Korosztályonként lettünk felosztva kiscserkészekre, cserkészekre, kószákra és vándorokra. Mi a cserkészkorosztályban voltunk. Minden napunk sok játékkal és vidámsággal telt el. A nyolcadik napon úgy éreztük, mintha még csak négy napja lennénk itt. Gyorsan múlt az idő. Cserkészeimmel azóta is minden összejövetelen emlegetjük a tábort és az érdekességeket, mint például a rajtáborvezetőnk ébresztési kiáltását az ő sajátos akcentusával:,,kassa polgárai! (mert ez volt a rajunk neve) öt perc múlva reggeli torna! Vasárnap összeültek az egy helyről jöttek, és élménybeszámolót tartottak. Jó volt újra látni a hazaiakat. A tábor utolsó napját közös játékokkal és dalokkal zártuk, megnéztük a táborról készült rövid flmet, (ami fent van youtube-on is 8 nap 4 percben) és végül a csillagos ég alatt vigyázzállásban, jobb kézzel tisztelegtünk a zászlólevonáskor. Tábor után pedig felutaztunk Pestre, hogy megnézzük a látnivalókat, részt vettünk a Szent István-napi szentmisén és a körmenetben, valamint első sorból csodálhattuk meg a félórás tűzijátékot. Bármit csináltunk, nagyon jól éreztük magunkat, és ez a legfontosabb. Szépen összeszokott a társaság. Az őrsömön látom, hogy igyekszik a legjobbat kihozni magából. A táborban ugyanis a legtöbbre volt szükség, és ezt a lendületet hazahoztuk. Nagyon örülök, hogy Vajdaságból 24 cserkész eljuthatott erre a rendezvényre. Ez nem fog feledésbe merülni. VARGA Norbert, őrsvezető Csapatszülinap A temerini cserkészcsapatok 20. születésnapját ünnepeltük november 16- án, Szent Imre és Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe közti hétvégén. Vendégek érkeztek Kishegyesről és Munkácsról, akiket otthonainkban szállásoltunk el. Délután egy órakor gyülekeztünk a tájháznál. Két csoportra osztottak bennünket. Közösen megnéztük a tájház szobáit, Pista bácsi különféle régi tárgyakat mutatott nekünk és mesélt róluk. Ezután a vezetőktől feladatokat kaptunk. Térkép alapján körbe kellett járnunk Temerint és jellegzetességeit. Többek között ellátogattunk Szirmai Károly és Kókai Imre szülőházához, a kastély épületéhez és a parkhoz, a Helytörténeti Múzeumba, valamint az egykori Grisza-féle fürdőhöz is. A faluportya után a telepi közösségi házhoz sétáltunk. Itt a templomkertben tábortűz mellett tíz cserkésztársunk fogadalmat, illetve ígéretet tett. Ezután megvacsoráztunk, flmet néztünk. Vasárnap a diákmise után elbúcsúztunk vidéki cserkésztestvéreinktől. GYURÁKI Emma

9 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 9 Hol hit, ott szeretet A négygyermekes Csorba családnál jártunk A megbeszélt időre érkeztünk Csorbáékhoz a Bosnyák utcába, hogy a Temerini Harangszóba írjunk arról, mekkora öröm és áldás a több gyermek a családban, különösen akkor, ha szülők hittel élnek. Ha pedig még a nagyszülők is támogatják vállalásukat, akkor karácsony táján a megpróbáltatások is eltörpülnek a család meleg hajlékában. Érkezésünket az ajtó üvegén át a buksi fejek kíváncsiskodása jelezte és míg helyet foglalunk a családi ház tágas szobájának nagy asztalánál, a csillogó gyermekszemek arról árulkodnak, hogy egymás iránti mily nagy szeretetben él a család. Csorbáék egymásban megtalálták a tökéletes párt és így nem volt gond akár a több gyermek vállalása sem. Dániel eredeti szakmája szerint mezőgazdasági gépszerelő, de mivel tanult mesterségében nem tudott elhelyezkedni, már több mint tíz éve édesapja mellet asztalossággal foglalkozik. Jó szakma, igaz összetett, de az emberek szeretik az igényes munkát, mondja. Karola az egészségügyi középiskolában két szakon végzett, általános nővérként és gyógytornászként. Egy évet dolgozott a szakmában a temerini egészségházban, majd öt évig egy kozmetikus mellett ben megesküdtek, majd jöttek a gyereket. Gergő most kilenc éves, Sárika hat. Ezután Karola úgy gondolta szakmájában munkát vállal a kádas fürdőben. De csak egy évet dolgozott, mert jött Anna, aki most másfél éves, majd megérkezett a most négy hónapos Eszter is. A szülők nem kimondottan nagy családból valók. Karolának egy öcscse van, Dánielnek két nővére,bár a mai körülmények között már a három gyermek vállalása is nagy családnak számít. Nem terveztük, hogy hány gyerek legyen mondja Dániel könynyen elfogadtuk, hogy annyi lesz, amennyit a Jóisten ad. Ez számunkra nem volt nehéz döntés, mivel vallásos családból származunk. Örültünk a gyerekek érkezésének. Ebben a szülők is támogattak bennünket és így nem érzünk ezzel kapcsolatosan semmilyen gondot sem. A testvérek részéről is meg volt a támogatás, sőt a szélesebb rokonság részéről is. Itt Dániel megjegyzi, hogy a nagyszülőket illetően az ő oldaláról apja és anyja is több gyermekes családból származik. A vallásos nevelés minden esetre meghatározó volt a nagycsaládos gyermekvállalást illetően. Dániel 15 évig ministrált, Karola pedig rendszeresen eljárt a szentmisékre. Így hát fel sem merült bennük semmilyen kétség úgy ahogyan az ma sok házasságban előfordul. Bennünket a vallásos életre, a szokások megtartására neveltek folytatja elbeszélését a családfő. Hitünk mindig kapaszkodót jelentett a nehéz percekben. A gondok megoldásához az életben a jó példák adtak útmutatót. Így van ez az imádságokkal is. A gyerekek itthon tanulják az imádságos lelkületet. Gergő tavaszra elsőáldozó lesz, készül a nagy eseményre. Egyelőre nincs kedve ministrálni, de talán majd a lányoknak lesz. Az advent heteiben, amely a karácsonyra való készülődés jegyében telik, az adventi koszorún minden vasárnap meggyújtunk egy gyertyát, és közösen elmondunk egy imát. A háztartás vezetése, a főzés és Gergővel a tanulás az én feladatom. mondja Karola. Jó beosztással mindenre jut idő. Ő, ha délelőttös akkor a délelőttöm a lányoké, ha pedig délutános, akkor délelőtt vele foglalkozok többet. Mert bár jó tanuló segítségre szüksége van. Sárika mindig délutános az óvodában, úgy hogy amikor Gergő délután megy iskolába, akkor csak a két kisebb lány van itthon, és a délután nyugodtabban telik. Szerettük volna megszólaltatni a gyerekeket is, legalább Gergővel, a legidősebbel szót váltani, de igencsak szófukarnak bizonyult. Annyit mégis elárult, hogy az iskolai dolgokkal nincs gond, szereti az asztaliteniszt is, rendszeresen jár az edzésekre. Jól megvan a testvéreivel, de amikor a lányok már kibírhatatlanná vállnak, akkor felemeli a hangját. Szóba kerülnek a közös családi programok is. Mivel az édesapát egész napra leköti a munka, többnyire csak esténként, vasárnap és ünnepekkor van együtt teljes számban a család. Az esti órák a mozgalmasabbak, ilyenkor történik a kicsik fürdetése. Ha pedig vendégek jönnek a gyerekek birtokolják a nagy nappali szobát. Előkerülnek a társasjátékok, de még a számítógépet is bekapcsolják. Amikor pedig eljön az évi szabadság ideje egy hétre, tíz napra elutaznak, kikapcsolódnak. Manapság nem könnyű egy gyermekkel sem megszervezni az életet úgy, hogy semmiből sem legyen hiány, de abban az esetben, ha négy gyerek van még nehezebb. Csorbáéknál megvan az eltökéltség arra, hogy mindent meg lehet oldani, bár anyagilag nem könnyű négy gyermeket nevelni, szülői támogatás nélkül talán nem is volna lehetséges. Most, hogy már egy éve beköltöztek az új házba, a szeretetet, a megértést és a családi fészek melegét tartják a legfontosabb dolognak, ami kitölti életüket. GÓBOR Béla A nagy megpróbáltatások nagy kegyelmeket készítenek elő. Szt. Bernát

10 10 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 Megújult a Szent Antal-oltár Templomunk egyik dísze a Szent Antal-oltár. Az oltárnak külön története van, amely híven tükrözi az 1945-ös napok légkörét. Április közepe táján egy nap a zárdában megjelent Kmetovics József felesége, a nőszervezet, az AFŽ elnöke egy hölgy kíséretében, hogy a kastély házi kápolnájának oltárát az ő közbenjárására a nővérek megkaphatják, mert különben mint értéktelen dolgot fölvagdalják és eltüzelik, ahogy ő mondta, a kommunista vezetők. Orsolya főnöknő Benediktina nővérrel és Kmetovicsnéval együtt elment a kastélyba. Az oltár már szétszedve a raktárban volt, az oltárkép ketté volt hasítva, állítólag az oroszok által. A vezető orvos (a kastélyt már kórháznak rendezték be) barátságos volt, de 10 kg sót kért az oltárért. Ekkor igen nagy volt a sóhiány az egész faluban. Az orvos azt ajánlotta a nővéreknek, szólítsák fel a népet, adjon mindenki egy-egy kanállal, míg össze nem jön a kívánt mennyiség. Hihetetlen gyorsan, pár nap alatt, a nép áldozatkészségének köszönhetően, öszszegyűjtötték a sót. A nővérek elkapták a szétszedéskor eléggé megsérült oltárt. Az oltárszekrény az oltárkővel együtt azonban eltűnt. A vezető orvos az oltárhoz tartozó két és még Békességért (Assisi Szent Ferenc imája) Az idén Szarvas Sándor faszobrász odaadó munkájának köszönhetően megújult plébániatemplomunk dísze a Szent Antal-oltár egy harmadik szoborért, amely meg volt csonkítva, cérnát, cukrot, ecetet kért. Ezt is sikerült összegyűjteni, így azután az oltár a szobrokkal együtt átkerült a templomba. Az eredeti, megsemmisített oltárkép helyett azután Illés Imre temerini amatőr festő festette meg Szent Antal képét. (Részlet Az idők emlékezetére c. könyvből) Uram, tégy engem békéd eszközévé. Hadd vigyem a szeretetet, ahol a gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él. Hogy egyességre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot vigyem oda, ahol a tévely az úr. Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, s az örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet. * Ferenc pápa példaképéről választotta Asszisi Szent Ferencet, aki a betlehem készítés szokását megindította. Képe templomunkat díszíti a missziós kereszt mellett. Az idén Szarvas Sándor faszobrász felújította a kép keretét. Telepi millenniumi emléktemplomunk éke az oltár mögött levő nagy kereszt, amelyre Krisztus testét ábrázoló ember nagyságú korpuszt Lengyelországban formázták meg. Egy kis humor Vannak, akik így szereznek karácsonyfát Elég régen történt, hogy két ember elhatározta, elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem találják. A nap lenyugszik, egyre sötétebb lesz, feltámad a jeges szél, a távolban felvonyít valami állat. Az egyik ember odafordul a másikhoz: Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs! Tanulság: Nem árt, ha tájékozott vagy abban a témában, amibe belefogsz.

11 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 11 IN MEMORIAM MEGEMlékEZéS Fájdalmas egy éve lesz január 30-án, hogy nincs már közöttünk p. SUHAJDA Lajos SVD Október15-én elhunyt P. Suhajda Lajos SVD atya január 31-én született Gomboson. Az Isteni Ige Társaságában 1958-ban tett örökfogadalmat. Pappá szentelték június 21-én, Kalocsán. Egyházmegyés papként működött a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye területén között ben hazaköltözött Jugoszláviába, ahol apatini vikáriusként, majd a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium rektoraként szolgált ben Újvidéken megalapította a verbita rend első jugoszláviai rendházát ahol 2011-ig, nyugdíjba vonulásáig működött től nyugdíjas lelkipásztorként a nagybecskereki plébánián segített a lelkipásztori munkában. Tizenkét kórus zengte a dalt Az idén Adán rendezték meg tartományunk magyar kórusainak találkozóját. Tizenkét kórus adott hangversenyt az adai Szentháromság katolikus templomban a Vajdasági Magyar Kórusok XIV. Találkozóján, amelyet a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a húszéves fennállást ünneplő, helyi Musica Humana kamarakórus szervezésében tartottak Tisztelendő VERÉB Ilona Mária Gizella nővér, tanácsosnő ( ) Keskenypalló örvénylő ár felett. Sötét, mélységes szakadékon át, odaöntve egyetlen út gyanánt, két összerótt hatalmas szálfa: mint kereszt. A szakadék szélén egymásután lépnek elő a vándorok. A túlsó partról érkező sugár megvilágítja halvány arcukat. A mélységtől mindegyik visszaborzad, remegve hátrál, s híd után kutat. Aztán riadtan nézi a keresztet, az egyetlen utat. (Túrmezei Erzsébet: Egy út vezet csak égbe részlet) Emlékét megőrzi a temerini katolikus hívőközösség meg. A rendezvényen a A Juventus énekkar első vendéglátók részéről karácsonyi cd-jének borítólapja Szauer Miklós plébános, a Musica Humana kamarakórus tagja köszöntötte a vendégeket az 1795-ben felszentelt Szentháromság római katolikus plébániatemplomban. A kórustalálkozón tizenkét vajdasági kórus lépett fel három-négy kórusművel. A vendéglátó mellett bemutatkozott az újvidéki Kapisztrán Ferences ifjúsági kórus, az óbecsei Schola Cantorum, a temerini Juventus énekkar, a magyarkanizsai Cantilena kamarakórus, a kúlai Bartók Béla kamarakórus, a hajdújárási Advent kórus, a kúlai Bartók Béla vegyes kar, az újvidéki Petőf Sándor vegyes kar, a királyhalmi Parlando női kar, a kúlai Cantilena női kar és a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus. A találkozó a kórusok közös énekével zárult Esterházy Pál halálának 300. évfordulója alkalmából: Konrád Emma vezényletével a Pange Lingua című Esterházyművet adták elő. A következő kórustalálkozót 2014 októberében Temerinben rendezik meg.

12 12 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 Betlehem fényének lángja Az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Egy osztrák cserkészcsapat ötlete alapján a béke szimbóluma a betlehemi Születés templomában égő láng lett. Azóta évről évre Bécsből cserkészek kíséretében rendszerint egy-egy gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol helyén épült templomban, a Születés Bazilikában található örökmécsesből lángot vegyen. Lámpásba zárva hozzák aztán repülővel Bécsbe Az idén négy temerini cserkész is részt vehetett december 14-én a bécsi Betlehemi Békeláng lángátadó ünnepségén. A jeles akciót a Fogadalmi templomban (Votivkirche) tartották, ami zsúfolásig megtelt európai és Európán kívüli cserkészekkel. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetséget huszonhárman képviselték. A békét szimbolizáló lángot, a magyar nemzetiségű cserkészek részére temerini cserkész vette át Michael Weixlbaumer osztrák kisfútól, aki a betlehemi Születés templomából hozta el és az ünnepség keretében adta tovább a cserkészeknek, hogy az karácsonyig minél több településre eljuthasson. Az ökumenikus szertartás jelmondatául Mikeás próféta alapján a Valami apróság hatalmassá tesz mottót választották, amely nemcsak Mikeás Jézus eljöveteléről szóló próféciájára utal, Pompázik az orgona Az 1848-ban megsemmisült faluban, a több mint egy évi számkivetettség után a lerongyolódott, elszegényedett, elesett lakosság visszatértekor hajlékaik helyén üszkös romokat, csonka tornyú templomot, bozóttal, gazzal benőtt udvarokat, szántókat talált. Első dolguk volt lakhatóvá tenni házaikat, megtisztítani a gaztól földjeiket. De nem feledkeztek meg templomukról sem. Amint sikerült a templomépületet helyreállítani, sor kerülhetett a belső berendezés felújítására is. Így a tűzvészben tönkrement orgonát Novák Antal plébános újjáépítette. A kivitelezője az orgonaépítő fa ifj. Kovács István volt. Id. Kovács István szegedi orgonakészítő mester 1841-ben készítette el a templom 10 mutációs pedálos orgonát, amely helyettesítette az 1820-as években beszerzett kisebb orgonát. Szó volt egy nagyobb, 14 mutációs orgona felépítéséről is, de erre nem volt elegendő pénze az egyháznak. Az újjáépített, kétpedálos orgona, amely az eredetitől nagyobb, 11 változattal (mutációval) bír, még ma is szolgálja a híveket. Az idén megtisztították és bearanyozták díszeit. hanem arra is, hogy a Békeláng kezdeményezés, mely eleinte kevés cserkészt mozgatott meg, mára egy világméretű eseménnyé vált. A szertartáson magyar nyelven elhangzott az ima: Kérünk Téged Istenünk, hogy akik Betlehem fényének lángjával találkozunk, kegyelmével gazdag békés szívvel várjuk születésed ünnepét, hogy országod fénye beragyogja így az egész világot. Kantardžić Ágnes átveszi a békelángot Össznemzeti expressz Jövő nyáron, június 6-án ismét összekötik a Székely gyorsot és a Csíksomlyó expresszt, és az így létrejövő, közel fél kilométer hosszú ökumenikus össznemzeti zarándokvonat útnak indul Székelyföldre mondta Mező Tibor, a Kárpát-európa Utazási Iroda egyik tulajdonosa november 28- án, a sokak által várt esemény sajtótájékoztatóján. Szavai négy huszár mint megtudtuk, tüzér hagyományőrzők karéjában hangzanak el. A tüzérek és a huszárok a vonaton is ott lesznek. A tizenhat kocsiból és két étkezőkocsiból álló szerelvényen kellemes időtöltés ígérkezik, a csíksomlyói búcsúra igyekvőket ugyanis Hoppál Bulcsú és zenekara szórakoztatja majd az étkezőkocsikban, mindig azon tájegység zenéjével, amelyen a vonat áthalad, odafelé Észak-, visszafelé Dél-Erdély vidékeiével. A zarándokvonatot Hunyadi Mátyás arcképével díszített magyar mozdony vontatja, de Erdélyben, mivel rendkívül meredek a pálya, egy román mozdony is segíti majd a haladást.

13 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 13 Előretekintő December 27-én, pénteken, Szent János apostol ünnepe, amikor János-napi borszentelést tartunk a 10 órai nagymise keretében. A Kertbarátkör tagjai és a bortermelők elhozzák az új bort a szentmisére, melyet a lelkipásztor megszentel. December 29-én, vasárnap, Szent Család ünnepe. A szentmisék után gyermekek megáldása. December 31-én, kedden, szent Szilveszter pápa, a polgári év utolsó napja, este 5 órakor hálaadás. A szentmise keretében hálát adunk a Jóistennek az elmúlt esztendőben kapott kegyelmekért, jótéteményeiért és egyben kérjük az Úr áldását az előttünk álló új esztendőre január 1-jén, szerdán, Mária Isten Anyja ünnepe, Újév napja. Hagyományosan a Béke Világnapja. Ezen a napon különösen imádkozunk a békéért. Január 6-án, hétfő, Urunk megjelenésének ünnepe, vízkereszt, háromkirályok. A szentmisék után vízszentelés. A szenteltvízből viszünk otthonainkba és közös családi ima keretében, megszenteljük otthonainkat. Ezen a napon minden évben a10 órai szentmisét az elhunyt egyházközségi képviselőkért ajánljuk fel. Január 18-tól 25-éig ökumenikus világima-nyolcad keretében az egész világon a hivő emberek együtt imádkoznak a keresztények egységéért. Február 2-án, vasárnap Urunk Bemutatása Gyertyaszentelő Boldogasszony. A megszentelt élet világnapja. Ezen a napon különösen imádkozunk azokért, akik a lelki hivatást választották: a szerzetesekért és a szerzetes nővérekért. A 10 órai nagymise keretében megemlékezünk Veréb Ilona Mária Gizella nővér halálának első évfordulójáról. A plébánia telefon- és faxszáma: 021/ (üzenetrögzítő is) * * * Iroda: Az egyházközségi iroda hétfő és az ünnepnapok kivételével munkanapokon 9 11 óráig, valamint az esti szentmisék után áll a hívek szolgálatára. * * * Miserend és egyházközségi hírek minden csütörtökön a Temerini Újságban * * * Magyar Katolikus Rádió az interneten a webcímen hallgatható Február 11-én, kedden, Lourdes-i Boldogasszony ünnepe. A betegek világnapja, a telepi millenniumi emléktemplom búcsúja. Délelőtt a 10 órai szentmise a Szent Rozália-plébániatemplomban lesz, melynek keretében az idősek és betegek, akik még eddig nem részesültek betegek szentségében, felvették azt. 17 órakor a búcsúi szentmise a telepi emléktemplomban. Március 1-jén, szombaton kezdődik a jegyesképző a házassági előkészítő tanfolyam, az esküvőre készülő fatal párok részére Március 5-én, hamvazószerda, kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Nagyböjtben minden pénteken este lesz a szentmise, a szentmisék előtt háromnegyed órával közös keresztúti ájtatosságot tartunk. A szentmise keretében nagyböjti szentbeszéd. Március 19-én, szerdán, Szent József, Szűz Mária jegyesének ünnepe, a keresztény családapák, iparosok, vállalkozók és a dolgos kezű munkások védőszentje. Március 25-én, kedden, Gyümölcsoltó Boldogaszszony ünnepe. Védőszentjüket ünneplik a Miasszonyunk világi rendjének és a Kertbarátkör tagjai. Április 13-án, virágvasárnap, a katolikus fatalok világnapja. Előtte este fataljaink imavirrasztással készülnek erre a napra. Április 20-án, HÚSVÉT ünnepe. Április 27-én, BÉRMÁLÁS délelőtt 10 órakor! A Temerini Harangszó legközelebbi számát húsvétra tervezzük. FONTOS TuDNIVALÓK * * * Temerini Rádió, 93,5 Mhz, minden szombaton reggel Újvidéki Rádió, 90,5 Mhz, minden második vasárnap reggel * * * Mária Rádió, 90,0 MHz, egész nap magyar, illetve horvát nyelvű műsor * * * A plébánia honlapja:

14 14 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 TámoGATóINK Ezúton mondunk hálás köszönetet lapunk támogatóinak, akik lehetővé tették a Temerini Harangszó karácsonyi számának megjelenését! ACCOUNT könyvelési iroda, tul. Sarok Magdolna Népfront u. 95., Tel.: Agrofarma takarmánykészítő, tul. Hornyik Imre. Telefonszám: A.N.T. Együttes. Tel.: 021/ , 064/ Battyáni András, Temerin Balázs Enterier asztalosüzem, tul. Balázs László, Baranyi Károly u. 15. Bozsó autófuvarozó, tul. Bozsó Zsolt. Tel.: 063/ Computer Enginiering, tul. Bús Attila. Tel.: Csévári Róbert, Temerin DELORM Kft., tul. Sétáló Szilveszter. Tel.: Elek Ferenc, Tanító u. 26. Elektrolux, tul. Pásztor István Tel.: , 063/ El-Ka Kft., tul. Kaslik Béla, Rákóczi F Elmed Kft., tul. Szűcs Róbert, Csáki L. utca 1. Tel/fax: Erdélyi Endre, JNH u. 47, Tel/fax.: Eureka, tul. Csernyák Krisztián, Október 23. u. 41 Farbar 1, tul. Erős Norbert, József Attila u. 12/6 Fontana, tul. Pápista József, Proletár u. 22. Gulyáscsárda, tul. Illés László Gumi Trans, tul. Nagy Imre, tel.: 063/ Hof-cuki, tul. Hoffman Árpád. Tel.: 021/ Horváth Sándor aranyműves és családja Kabács Borászat, Temerin, Népfront u. 14. Koperec Ferenc és családja, Temerin Kókai temetkezési vállalat tul. Kókai Péter. Tel.: Krisztián József ügyvéd, Újvidéki u. 314, tel.: 063/ Kurcinák Zoltán és családja Kossuth L. 13. Tel.: Memorijal temetkezési vállalat, tul. Nagy Erika Merkur könyvelési iroda tul. Vegyelek Csaba és Katica. Tel.: Miavecz Béla ügyvéd, Újvidék. Tel.: 064/ Miavecz Margitka ügyvéd, Temerin Papirus kereskedés, tul. Szűcs Béla. Tel.: Paska magánkereskedés tul. Paska Oszkár, JNH u Perfekt könyvelési iroda, tul. Sánta Árpád Pince Caffe Bar, tul. Miavecz Róbert RTV szerviz, tul. Miavecz Pál, Újvidéki u Temerini Újság TGT, tul. Kálmán Imre, Temerin. Tel.: 063/ Tiszta gumijavító, tul. Tiszta János és Gábor. Tel.: Tóth könyvelési iroda, tul. Tóth Béla. Tel.: Varga karosszérialakatos, tul. Varga Sándor, Bem utca Varga József borbély, Népfront u. 6. Vegyelek Agrár, tul. Vegyelek Csongor, tel.: , Vindulo Borászat, tul. Dujmovics László Evangélium az égből Luciano Capelli szalézi püspök a világ egyik legelszigeteltebb egyházmegyéje, Gizo püspöke, amely a Salamon-szigetek legnyugatibb szélén található. Hogy felszámolja a kommunikációs problémákat az egyházmegyéjét alkotó különböző szigetek között, légi járműveken utazik, és általában ő maga a pilóta. Ott száll le, ahol tud: szárazföldön vagy vízen, és a leszállás nem megy mindig simán. A Salamon-szigetek 1978 óta független állam, mintegy ezer szigete közül csak 360 lakott, a lakosság száma 600 ezer fő, főleg keresztények (40 százalék anglikán, 20 százalék katolikus), a többi protestáns vallású. A püspök úgy véli, hogy a távoli területeken élő különböző törzsek elszigeteltsége jelenti az igazi problémát egyházmegyéjében. Számára nemcsak az emberek lelki egészsége fontos, hanem a testi is, hiszen a világnak ebben a távoli sarkában, ahol kevés az orvos és nagyok a távolságok, nehéz elérni a távoli populációkat. Az evangelizálás és az egészségügyi ellátás mellett az oktatás is egy olyan kihívás, aminek az elszigeteltség a legfőbb akadálya. Miután 2010-ben pilótatanfolyamot végzett és megszerezte a szükséges engedélyeket, hogy a magasból hirdesse az evangéliumot, olaszországi szülővárosa, Tirano jótevői egy könnyű repülőgépet szereztek neki. Azóta Capelli püspök sokkal könnyebben mozog, és kihasznál minden lehetőséget, hogy ösztönözze azokat a kezdeményezéseket, amelyek a szigeteken élő sok fatal oktatására és megsegítésére irányulnak. Az evangélium üzenetét több mint egy évszázada hirdetik a misszionáriusok a Salamon-szigeteken.

15 Közösségi élet Bensőségesen megünnepeltük az Illés-napot Illés-napi vendégeink Örömünnep ha tele van a templom Az oltárszolgálat a nyugdíjba vonuló Sztrikovits János főesperessel A Dávid Csillagai zenekar a diákmisén A fúvószenekar a közösségünk szolgálatára kész Tanévkezdéskor a Caritas megajándékozta az első osztályba indulókat A szántók és kertek termései az oltár előtt

16 Foto Zsuzsi Lapunk megjelenésének támogatói az iparosok és vállalkozók

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK Baila Ferenc BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK A Bezdán újratelepítése (1742) utáni évben azonnal megalakult a Bezdáni Római Katolikus Egyházközség (plébánia), valamint a Bezdáni Katolikus Elemi Iskola. A falu első

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben