Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!"

Átírás

1 XXIV. évf., 3. (69.) szám karácsony Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

2 Élő egyház Újjáalakításuk 20. évfordulóját ünnepelték az idén cserkészcsapataink Nagy büszkeségünk a Juventus vegyes kórus

3 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Szrilich Ágnes Karácsony belőled élek benned élek - életed életem életem életed benned születek belőled születek halálom életed halálod életem Légy nekem Betlehem! Pozsonyi Ágnes Bölcsesség Betlehemi kisded Két karja kitárva: Szíve szeretetét A Világnak szánja. Jötte, üdvözítő! Léte öröm, s béke. Messiás született! Örvendj, Földnek népe! CíMlApI képünkhöz: Karácsonyi előzetesként a négygyermekes Csorba családnál jártunk. Kapcsolódó írásunk a 9. oldalon olvasható TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a SZENT ROZÁLIA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Web-oldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László esperesplébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Grafkai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben, 2000 példányban Az első karácsony Ferenc pápával Az idei tavasz Ferenc pápa megválasztásával megújulást hozott nemcsak a természetben, hanem bizonyos értelemben az emberekben, az egyházban, de és az egész világon is. A hangsúlyozottan ferences lelkületet ápoló egyházfő felkeltette a közvélemény fgyelmét az evangéliumi értékek iránt. Szavaival és példájával a szív pápájaként ismerhettük meg. Emberközeli akar lenni, alázatot gyakorol, teljes egyszerűségben közelít mindenkihez, együtt érezve az éhezőkkel, szenvedőkkel, rászorulókkal és szegényekkel, sérültekkel és fogyatékosokkal, elhagyatottakkal, a gyermekekkel és idősekkel, betegekkel, a kizsákmányoltakkal és jogfosztottakkal. Lehajol minden szükséget szenvedőhöz, imáiról biztosítja a háborúk, lázadások és konfiktusok áldozatait, a természeti katasztrófák sújtotta népességeket. Mindezt az új evangelizáció nevében példaadó módon teszi. Az idei karácsony alkalmával a Szentatya példaképére, Asszisi szent Ferencre gondolhatunk, aki a betlehemkészítés szokását megindította, amikor 1223-ban Assisi Greccióban (olv: greccsó-ban) a karácsonyt egy ökörrel, szamárral, s szalmával teli jászollal ünnepelte meg, amivel karácsony titkának új távlata vált láthatóvá. Ő a karácsonyt minden más ünnepnél inkább az ünnepek ünnepének nevezte, és kimondhatatlan buzgalommal ünnepelte. Nagy áhítattal csókolgatta a Kisjézus képmását, s gyermek módjára édes szavakat gügyögött. Ferenc új mélységében fedezte fel Jézus emberségét. Istennek ez az ember-léte abban a pillanatban vált számára leginkább nyilvánvalóvá, amikor Isten Fiát, aki Szűz Máriától született, pólyába takarták és jászolba fektették. Isten Fia mint gyermek, mint valódi emberfa ez mélységesen megérintette Assisi Szentjének szívét, a hitet szeretetté alakítva. Megmutatkozott előttünk Isten jósága és emberek iránti szeretete. A betlehemi istállóban fekvő gyermekben úgymond meg lehet érinteni az Istent, meg lehet simogatni Őt. Jézus emberi valóságának új megtapasztalásában mutatkozik meg a hit nagy titka. Ferenc szerette Jézust, a gyermeket, mert ebben a gyermek-létben világossá vált előtte Isten alázatossága. Isten szegénnyé lett. Fia az istálló szegénységében született meg. A gyermek Jézusban Isten kiszolgáltatta magát: az emberek szeretetére van szüksége. Kérjük az Urat, hogy segítsen tekintetünkkel áthatolni korunk csillogó-villogó kirakatain, hogy mögöttük megleljük a betlehemi istállóban fekvő Kisdedet, s így felfedezzük az igazi örömöt, s az igazi fényt. Szent Ferenc belső útját kell követnünk azt az utat, ami a szívet látni képessé tevő külső és belső egyszerűség felé vezet. Ünnepeljük így a legszentebb éjszaka titkát, s próbáljunk lemondani, hogy ne az anyagira, a mérhetőre és a kézzelfoghatóra összpontosítsunk. Engedjük, hogy egyszerűvé tegyen bennünket az Isten, aki mint az újszülött kisgyermek alázatában az egyszerűvé lett szív előtt mutatkozik meg. Ezt az Istennel való találkozás kegyelmét kívánom valamennyiünknek! SZUNGYI László, főesperes-plébános

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 A szabadság Lelke A megújulás ideje Napjaink legfontosabb témái közé tartozik a szabadság, az emberi önrendelkezés, az autonómia. Közéleti vitáink, a jogalkotás körüli csatározások, s nemegyszer még a tudományos kutatások vagy a művészeti alkotások is azt a kérdést járják körül, miként lehet az ember leginkább szabad. Az önbeteljesítés, a külső kényszerektől való mentesség mércéje a végső célként feltételezett szabadságnak. Minden és mindenki, aki korlátozza választásainkat, a szabadság ellensége. Az újkor számára a vallás, sőt maga Isten is ellenféllé vált. Megszületett az axióma: az ember nem szabad, amíg van Istene. Aki fel akarja szabadítani önmagát, annak Isten ellenében, akár az ő halálán keresztül kell állítania önmagát, saját önrendelkezését. Papírra vetve, szavakba öntve már-már utópisztikus és igen kemény megfogalmazás az, amelyet fentebb olvasunk. Ám legyünk őszinték: életünk gyakorlata nem ezt az elvrendszert tükrözi vissza? Nem találkozunk olykor még hívő közösségekben is azzal a mentalitással, amely szüntelenül feszegeti a korlátokat, amely szelektíven olvassa a Szentírást, hogy kikerülje a kényes pontokat, ahol Isten hatalmával vagy rendelkezéseivel kellene találkoznia, s amely úgy tekint az egyházra és annak erkölcsi rendszerére, mintha azt lehetne kívülről, kellő távolságtartással, elemei között önkényesen válogatva szemlélni? Szent Pál valóban ezt írja: Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! (Róm 8,15). Ennek a gondolatnak az alapja magának Jézusnak a szavaiban keresendő: Nem nevezlek többé szolgának benneteket... Barátaimnak mondalak benneteket... (Jn 15,15). Igen, szabadok vagyunk! Nem szolgái, de barátai Istennek! Csakhogy aki elolvassa az egész evangéliumi szakaszt, az ráébred, hogy Jézus nem valamiféle keresztény anarchiát hirdet meg. Ugyanis a barátság alapvetése meglepően keményen cseng: Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok (Jn 15,14). Nem szolgák, hanem gyermekek, fak, barátok vagyunk, azaz szabad lények mégis parancsol nekünk Jézus? Igen. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást! (Jn 15,17) A szabadság Lelke valójában a szeretet Lelke. A szeretet az a valóság, amely a leginkább szabaddá tesz s a legmélyebben, egészen életünknek a másikért való feláldozásáig elkötelez bennünket. Nem paradoxon ez, meghamisított szabadság? Éppen ellenkezőleg. Ez a megszabadított szabadság, amely nem rabja a legborzalmasabb köteléknek: az én-nek, önmagunk ösztöneinek, hajlamainak, önzéseinek, önközpontúságainak. A szabadság = bármit megtehetek képlet hamis, mert ez azt is jelenti, hogy szabadságomban semmit nem fogok megtenni, ami nincs meg bennem eleve mint vágy, késztetés, ösztönösség. Bezárulás ez, önmagunk körül keringés, a meddő élet teljes biztonsággal működő (és elszegényítő) receptje. A szabadság Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is. Tolsztoj Fritz Giglinger A világot a pénz démona uralja, de elűzi őt a szegénység angyala. A pénzt szolgálják a hatalom és az erőszak démonai, de majd diadalmaskodnak fölöttük a béke és szeretet angyalai. A szenvedélyek démona ott trónol sok házban és szívben, de az öröm angyala majd kipenderíti onnan. A kevélység démona elvakította az emberek többségét, de az alázat angyala újra felnyitja szemüket. A sebesség és a zaj démonai sokakat kórházba juttatnak, sőt halálba hajszolnak. Az imádság és a csend angyalai föltámasztják és éltetik őket. = szeretnem kell képlet ezzel szemben végtelen tágassággal ajándékoz meg: kivezet önmagam börtönéből. Az első variáns arra kényszerít, hogy egy ajtó és ablak nélküli lyukban tengődjem, a második lehetővé teszi, hogy a végtelenség legyen létem mércéje. Ez persze már emberfeletti emberség, önmagunk fogságából megváltott élet. Saját erőnk kevés ennek az elérésére kegyelemre szorulunk, amely kiszabadít börtönünkből. Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság (2Kor 3,17). Ahol az Úr Lelke, ott a megszabadított ember, aki képes szeretni, aki ön-feledt életet él, aki elvesztette önmagát, de a teljességet nyerte el cserébe. Van ennél nagyobb szabadság? (Dr. TÖRÖK Csaba /Új Ember)

5 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 5 Az ünnep egyedül Világ-nézet katolikus szemmel Egyedülállónak lenni nem könynyű életfeladat, akár idős, akár fatal az ember, akár élt már házasságban, akár nem. Az egyedül élők számára az ünnepek közül leginkább a karácsony és az arra való készület jelent sokszor komoly próbatételt. Az egyedülállók adventje és karácsonya nem hasonlíthat a családosok ünnepi előkészületeire és szentestéjére, de egészen biztos, hogy ez az időszak, életállapottól függetlenül, mindenki számára hozhat fényt, reményt és melegséget. Feltéve, ha megért valami fontosat, ami nemcsak az ünnepek idején segít. Legidősebb nagynéném egyedül élt egész életében, már a kilencvenedik évét is betöltötte. Sohasem láttam keseregni. Egyszemélyes kis konyhájában a tágabb család részére sütötte a süteményeket, de ami ennél is fontosabb: nemcsak nekünk, a maga számára is. Egyszer egy látogató éppen akkor kopogott be hozzá, amikor palacsintát sütött magának. Nem tízet-húszat, mint a családokban, ahol a gyerekek ott sündörögnek a tűzhely körül, hanem csak kettőt. A vendég kikerekedett szemmel kérdezte tőle: Te magadnak sütsz palacsintát? Az én mindig szelíd és kedves nagynéném megemelt hangon kérdezett vissza: Hol van az megírva, hogy aki egyedül él, nem süthet magának palacsintát? Egyedül élő ismerősöm elmesélte, hogy amikor édesanyja meghalt, ő igencsak elhagyta magát. Ebben a nehéz időszakban látogatta meg az egyik rokona, aki látta, hogy ő lábosból eszi a vasárnapi ebédet. Életre szóló dorgálást és útmutatást kapott akkor, amely így szólt: Attól, hogy egyedül maradtál, és egyedül ebédelsz, rakd ki a porcelánt! Tartsd magad méltónak a vasárnaphoz, különben elveszel. Egy harmincas nő pedig így vallott a karácsonyáról: Évekig nem volt karácsonyfám, mert úgy gondoltam, nincs szomorúbb annál, mint amikor egy családra vágyó nő egyedül rakosgatja a szaloncukrokat egy olyan fára, amit aztán más nem is fog látni. De az egyik adventben rádöbbentem, van ennél is rosszabb: amikor egy nő egyedül él, és még karácsonyfája sincs. Ekkor vettem egy gyönyörű fenyőt, feldíszítettem, és beragyogta az ünnepet. Segített elviselni azt, amiről addig azt éreztem: elviselhetetlen. Mert az ember egyszer csakugyan megérti, hogy az ünnep érte van. Akármilyen életállapotban, akármilyen keresztet viselve köszöntsön is rá. De az ünnepért mindig tenni kell. Lehet, hogy az elindulás nehéz, de a negyedik és ötödik lépés után már érezni lehet: nem mi megyünk. Visznek Magyar betlehemek Rómában Tizenhat magyar kézműves betlehem látható a nemzetközi betlehemes kiállításon. A karácsonyi ünnepek közeledtével az olasz fővárosban harmincnyolcadik alkalommal rendezték meg a 100 Presepi (100 betlehem) elnevezésű kiállítást. A tárlaton valójában összesen 183, kézműves alkotásként megvalósított betlehemet mutatnak be. A tizenegy olasz tartományból és harminc nem csak keresztény vallású országból érkezett alkotások az adott földrajzi térségek és nemzetek vallási és művészi tradícióinak jelképei. A legjobb munkákat díjban részesítik. A Magyar Kézművességért Alapítvány előzetes válogatás után 29 pályázatot és fotót küldött az olaszországi szervezőknek, akik ebből választották ki azt a tizenhat magyar betlehemet, amelyet a nemzetközi tárlaton tekinthet meg a közönség. A magyar alkotások a népművészet, a képző- és iparművészet különböző ágait képviselik, van köztük csuhéból, kerámiából és mézeskalácsból készített munka is. A január 6-ig, vízkereszt napjáig látható kiállítást amelyről bővebben a oldalon lehet olvasni az idén is a Róma központjában lévő Santa Maria del Popolo-bazilika és a mellette levő Bramante Terem látja vendégül. A kiállítás jelentőségét és népszerűségét mutatja, hogy Giorgio Napolitano olasz államfő védnökségével rendezik meg. Claudio Maria Celli érsek, a Tömegkommunikációs Pápai Tanács elnöke nyitotta meg Ignazio Marino római főpolgármester és a szentszéknél akkreditált nagykövetek jelenlétében. A megnyitón Győriványi Gábor magyar szentszéki nagykövet is részt vett. Forrás: Magyar Kurír Magyar betlehem az olasz fővárosban

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 Nem diszkriminálja az Egyház az elvált és újraházasodott katolikusokat A házasság felbonthatatlan szentség, tehát az elváltak és újraházasodottak nem járulhatnak az áldozáshoz. Az Egyház azonban nem hagyja magára és elkíséri őket. Ezt erősítette meg Gerhard Ludwig Müller érsek, a Hittani Kongregáció prefektusa a L Osservatore Romano címzetes vatikáni napilapban megjelent cikkben. A főpásztor azokra a nyilatkozatokra reagált, amelyek az elváltak és újraházasodottak kényes kérdéséről napvilágot láttak azt követően, hogy bejelentették a különleges szinódus összehívását, amelyre 2014-ben kerül majd sor a család témájáról. Az egy megkeresztelt férf és egy megkeresztelt nő házassága szilárd intézmény, amely az isteni jogon alapul és nem függ az emberi önkénytől. Az evangéliumoktól kezdve a 2012-es új evangelizációs szinódus záró üzenetéig megjelent egyházi dokumentumok mind megerősítik, hogy az elvált, majd újraházasodott személyek nem járulhatnak az Oltáriszentséghez, mert életállapotuk ellentmond annak az egységnek, amely Krisztus szeretete és az Egyház között fennáll, s amelyet maga az eucharisztikus aktus jelent. Müller érsek emlékeztet rá, hogy a felbonthatatlan házasság elsősorban a gyermekeket védi. Ott, ahol nem áll fenn az első házasság semmissége, lehetséges a szentáldozás a második házasságban lévők számára, amennyiben a házastársak testvérekként élnek együtt. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor a házastársi együttélés lehetetlenné válik, például a fzikai vagy lelki erőszak esetén. Az ilyen fájdalmas helyzetekben az Egyház mindig megengedte, hogy a házasfelek ne éljenek többé együtt, ugyanakkor az egyes felek nem köthetnek szabadon Október 19-én Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren a boldogok sorába iktatták Sándor István vértanú szalézi testvért. A szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be, a boldoggá avatási dekrétumot Angelo Amato bíboros, a Szentatya követe olvasta fel. Sándor István vértanúságának példája felidézi: a vértanúk üldözőikért is imádkoznak. Boldoggá avatásakor őszintén és tiszteltettel tekintünk a múltba, mely a kiengesztelődés és lelki megújulás lehetőségét nyújtja fogalmazott szentbeszédében Erdő Péter bíboros. Sándor István Szolnokon született, október 26-án. Édesapja MÁV segédmunkás volt ben a fémipari szakiskola elvégzése után vasesztergályosként helyezkedett el ban belépett a szalézi rendbe, 1940-ben tette le első fogadalmát, majd 1946-ban örökfogadalmat tett mint szerzetes testvér ig nyomdászként dolgozott a rákospalotai szalézi nyomdában. Közben között kisebb megszakításokkal új házasságot, amíg a másik házastárs életben van. Müller érsek válaszol arra a javaslatra is, miszerint az elváltak és újraházasodottak lelkiismereti döntése legyen, hogy áldoznak-e vagy sem. Nem helyes ez az érvelés magyarázza a főpásztor, mivel az előző házasság érvénytelenségét objektíven ki kell mutatnia a joghatóságnak. Az érsek óva int az irgalmasságra való hamis hivatkozástól is, az ugyanis nem ment föl az isteni parancsolatok és az egyházi tanítás alól, hanem Isten szentségével és igazságosságával együtt alkalmazandó. Végül a Hittani Kongregáció prefektusa az elváltak és újraházasodottak lelkipásztori gondozását hangsúlyozza, amely nem korlátozódhat a szentáldozásra, mivel az Eucharisztia szentségén túl szeretetközösségre léphetünk Istennel a hitben, a reményben és a szeretetben, a bűnbánatban és az imádságban is. Az elváltakat és újraházasodottakat tehát el kell kísérni: semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem éri őket, csupán a Krisztus akaratához való abszolút hűség érvényesül. (Vatikáni Rádió/Magyar Kurír) Boldoggá avatták Sándor István szalézi vértanút Sándor István katonaként szolgált a hadseregben tól munkásfatalokat vezetett a budapesti rákospalotai Katolikus Ifjúmunkás Szervezetben. Miután 1950-ben a többi renddel együtt Magyarországon a szalézi rend működését is betiltották 1952 júliusában letartóztatták. A Budapesti Hadbíróság október 28-án tárgyalta ügyét és a kötél általi halálra ítélte. A feddhetetlen jellemű, talpig becsületes Sándor István június 8-án bitófán fejezte be tartalmas életét. Az Egyházmegyei Bíróság május 24-én indította el a boldoggáavatási eljárást. Ferenc pápa én engedélyezte Sándor István boldoggá avatását. * * * A XX. és XXI. században a boldogok sorába emelt magyarok: Batthyány-Strattmann László, Apor Vilmos püspök, Meszlényi Zoltán püspök, Salkaházi Sára, Romzsa Tódor püspök, Scheffer János püspök, Bogdánffy Szilárd püspök és Sándor István vértanú. MK

7 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 7 A pápa üzenete a betegek világnapjára Nem szerethetjük Istent, ha nem szeretjük egymást Hit és szeretet: Nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért (1 Jn 3,16) ebben a témában írt üzenetet Ferenc pápa a jövő február 11-én esedékes 22. világnapra. Az öt pontból álló dokumentumban a Szentatya arra buzdít mindenkit: ismerje fel a szenvedő emberben Krisztust. Ahogy Ő életét adta értünk, mi is szeressük testvéreinket, akár életünk áldozása árán is. Az üzenet a betegekhez és az őket ápoló személyekhez szól. A betegekben az Egyház a szenvedő Krisztust látja, aki velünk együtt hordozza fájdalmaink súlyát, és feltárja előttünk a szenvedés értelmét. Ily módon találkozunk Isten szeretetének misztériumával, amely reményt ad és bátorságot önt belénk. Reményt hiszen Isten szeretettervében a fájdalom éjszakáján is felragyog a húsvéti fény, és bátorságot, hogy Vele együtt megbirkózzunk minden ellenségeskedéssel. A megtestesült Isten Fia nem vette el az emberiségtől a betegséget és a szenvedést, hanem azzal, hogy magára vette, pozitívvá alakította azt, és új dimenziót adott neki, amelyet az új élet teljességében kapunk meg. Jézus az út, amit Szentlelke által követhetünk. Ahogy az Atya szeretetből nekünk adta Fiát, és a Fiú ugyanebből a szeretetből önmagát ajándékozta nekünk, mi is úgy szerethetjük egymást, amint Isten szeretett minket, életünket adva testvéreinkért. A keresztség és a bérmálás erejében arra kapunk meghívást, hogy hasonuljunk Krisztushoz, minden szenvedő Irgalmas Szamaritánusához. Arról ismertük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta értünk (1 Jn 3,16). Amikor gyengéden fordulunk azokhoz, akik gondozásra szorulnak, elvisszük az isteni reményt és mosolyt a világ ellentmondásai közé, elősegítjük Isten Országának eljövetelét. A gyengédségben, a tiszteletteljes és fnom szeretetben való növekedéshez keresztény példaképünk Mária, Jézus anyja, a mi Édesanyánk, aki fgyelmes Isten szavára és gyermekei szükségleteire, nehézségeire. Bizalommal fordulhatunk hozzá, ő végigjárta a szenvedés útját, és ezért minden beteg és szenvedő anyja is egyben. A keresztre feszített és feltámadt Jézus anyja, aki mellettünk áll, amikor keresztünket hordozzunk, és elkísér a feltámadás és a teljes élet felé vezető úton. Fia halálakor Mária mellett áll a kereszt lábánál Szent János, aki viszszavezet minket a hit és a szeretet forrásához, Isten szívéhez, aki szeretet. Emlékeztet rá, hogy nem szerethet- Az argentinok Nobel-békedíjra akarják felterjeszteni a pápát Az argentin képviselőház határozatot fogadott el, melynek értelmében a szíriai békére való buzdításai miatt Nobel-békedíjra terjesztik fel Ferenc pápát. A határozatot a CNA katolikus ügynökség december 2-i jelentése szerint elsöprő többséggel szavazták meg, és hamarosan a szenátus elé kerül. Megválasztása óta Ferenc pápa számos felszólítást intézett a szíriai béke érdekében több államfő és egyházi vezető felé; szeptember 7-én pedig imavirrasztást tartott Szíriáért a Szent Péter téren több tízezer hívő jelenlétében. jük Istent, ha nem szeretjük egymást (vö. 1 Jn 4,8.16). A kereszt Isten hűséges szeretetének bizonyítéka irántunk. Olyan nagy ez a szeretet, hogy belép bűneinkbe és megbocsátja azokat; belép szenvedésünkbe, és erőt ad, hogy elviseljük; belép a halálba, hogy legyőzze azt és megváltson minket. Krisztus keresztje arra szólít, hogy hagyjuk magunkat megfertőzni ettől a szeretettől, hogy megtanuljunk mindig irgalommal és szeretettel nézni a másikra, főleg arra, aki szenved és segítségre szorul. Ferenc pápa Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a Betegek Világnapjára írt üzenetét: ő segítsen a betegeknek, hogy Jézus Krisztussal szeretetközösségben tudják megélni szenvedésüket, és támogassa mindazokat, akik őket ápolják. Az üzenet a Szentatya apostoli áldásával zárul, amelyet minden betegre, egészségügyi dolgozóra és önkéntesre kiterjeszt. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír Az év embere Ferenc pápa a 2013-as év embere jelentette be a neves amerikai hetilap igazgatója, Nancy Gibbs. Ferenc a harmadik pápa, akit a Time magazin ezzel a címmel tüntetett ki ben XXIII. Jánosnak, 1994-ben pedig II. János Pálnak ítélte oda az elismerést. P. Federico Lombardi, szentszéki szóvivő szerint pozitív jel, hogy a nemzetközi sajtó egyik legrangosabb elismerését olyan személynek ítélik oda, aki a lelki, vallási és erkölcsi értékeket hirdeti a világban, és hatékonyan szól a béke és a nagyobb igazságosság érdekében. MK

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 Száz éves a Magyar Cserkészszövetség A Nemzeti Nagytáborban jártunk Mint minden évben, az idén sem maradhatott el, hogy egy külföldi nagyszabású cserkésztáborban vegyenek részt a temerini cserkészek. Ezúttal Ócsán voltunk, ahol közösen ünnepeltük meg a Magyar Cserkészszövetség száz éves évfordulóját. Erről álljon itt most pár sor. A Nemzeti Nagytábor augusztus 11. és 19-e között került megrendezésre. Minden magyarországi, és határon túli csapatból vártak legalább egy őrsöt, aki képviselte a csapatot. Ezenkívül egész Európából voltak vendég cserkészek. Még Egyiptomból is, fehér cserkészinggel és piros kendővel. A tábor célja azonkívül, hogy együtt ünnepeljünk és alkossunk valami újat, hogy erősítsük a cserkészszellemet, ápoljuk a magyar kultúrát, új és érdekes tevékenységek kipróbálása volt. A táborban több mint 3500 cserkész vett részt. Ez a szám hatalmas. Képzeljük el a 3500 cserkészt a saját altábora színében, amint felsorakozva hosszú 4-es sorokat alkotnak és úgy vesznek részt a zászlófelvonáson, a tábori szentmisén, mikor is a Szentkorona másolata ékesíti a pódiumot, vagy az éjjel 11- kor történő meghitt zászlólevonást. Ilyen élményben a tábor résztvevői 90 százalékának nem volt még része. Aki ezt a tábort kihagyta nem tudja miről maradt le. Mi, vajdaságiak Szegedig autóval, kombival jutottunk el, Szegedtől Ócsáig pedig szervezett cserkészvonattal utaztunk. A regisztráció után a rajok beosztása és a területek elfoglalása történt. Sátorállítás, bepakolás, körülnézés, ahogy az lenni szokott. Másnap volt a hivatalos tábornyitás. És itt kezdődtek a programok sorban egymás után, érdekesebbnél érdekesebb események, ismerkedési lehetőségek, új arcok. Korosztályonként lettünk felosztva kiscserkészekre, cserkészekre, kószákra és vándorokra. Mi a cserkészkorosztályban voltunk. Minden napunk sok játékkal és vidámsággal telt el. A nyolcadik napon úgy éreztük, mintha még csak négy napja lennénk itt. Gyorsan múlt az idő. Cserkészeimmel azóta is minden összejövetelen emlegetjük a tábort és az érdekességeket, mint például a rajtáborvezetőnk ébresztési kiáltását az ő sajátos akcentusával:,,kassa polgárai! (mert ez volt a rajunk neve) öt perc múlva reggeli torna! Vasárnap összeültek az egy helyről jöttek, és élménybeszámolót tartottak. Jó volt újra látni a hazaiakat. A tábor utolsó napját közös játékokkal és dalokkal zártuk, megnéztük a táborról készült rövid flmet, (ami fent van youtube-on is 8 nap 4 percben) és végül a csillagos ég alatt vigyázzállásban, jobb kézzel tisztelegtünk a zászlólevonáskor. Tábor után pedig felutaztunk Pestre, hogy megnézzük a látnivalókat, részt vettünk a Szent István-napi szentmisén és a körmenetben, valamint első sorból csodálhattuk meg a félórás tűzijátékot. Bármit csináltunk, nagyon jól éreztük magunkat, és ez a legfontosabb. Szépen összeszokott a társaság. Az őrsömön látom, hogy igyekszik a legjobbat kihozni magából. A táborban ugyanis a legtöbbre volt szükség, és ezt a lendületet hazahoztuk. Nagyon örülök, hogy Vajdaságból 24 cserkész eljuthatott erre a rendezvényre. Ez nem fog feledésbe merülni. VARGA Norbert, őrsvezető Csapatszülinap A temerini cserkészcsapatok 20. születésnapját ünnepeltük november 16- án, Szent Imre és Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe közti hétvégén. Vendégek érkeztek Kishegyesről és Munkácsról, akiket otthonainkban szállásoltunk el. Délután egy órakor gyülekeztünk a tájháznál. Két csoportra osztottak bennünket. Közösen megnéztük a tájház szobáit, Pista bácsi különféle régi tárgyakat mutatott nekünk és mesélt róluk. Ezután a vezetőktől feladatokat kaptunk. Térkép alapján körbe kellett járnunk Temerint és jellegzetességeit. Többek között ellátogattunk Szirmai Károly és Kókai Imre szülőházához, a kastély épületéhez és a parkhoz, a Helytörténeti Múzeumba, valamint az egykori Grisza-féle fürdőhöz is. A faluportya után a telepi közösségi házhoz sétáltunk. Itt a templomkertben tábortűz mellett tíz cserkésztársunk fogadalmat, illetve ígéretet tett. Ezután megvacsoráztunk, flmet néztünk. Vasárnap a diákmise után elbúcsúztunk vidéki cserkésztestvéreinktől. GYURÁKI Emma

9 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 9 Hol hit, ott szeretet A négygyermekes Csorba családnál jártunk A megbeszélt időre érkeztünk Csorbáékhoz a Bosnyák utcába, hogy a Temerini Harangszóba írjunk arról, mekkora öröm és áldás a több gyermek a családban, különösen akkor, ha szülők hittel élnek. Ha pedig még a nagyszülők is támogatják vállalásukat, akkor karácsony táján a megpróbáltatások is eltörpülnek a család meleg hajlékában. Érkezésünket az ajtó üvegén át a buksi fejek kíváncsiskodása jelezte és míg helyet foglalunk a családi ház tágas szobájának nagy asztalánál, a csillogó gyermekszemek arról árulkodnak, hogy egymás iránti mily nagy szeretetben él a család. Csorbáék egymásban megtalálták a tökéletes párt és így nem volt gond akár a több gyermek vállalása sem. Dániel eredeti szakmája szerint mezőgazdasági gépszerelő, de mivel tanult mesterségében nem tudott elhelyezkedni, már több mint tíz éve édesapja mellet asztalossággal foglalkozik. Jó szakma, igaz összetett, de az emberek szeretik az igényes munkát, mondja. Karola az egészségügyi középiskolában két szakon végzett, általános nővérként és gyógytornászként. Egy évet dolgozott a szakmában a temerini egészségházban, majd öt évig egy kozmetikus mellett ben megesküdtek, majd jöttek a gyereket. Gergő most kilenc éves, Sárika hat. Ezután Karola úgy gondolta szakmájában munkát vállal a kádas fürdőben. De csak egy évet dolgozott, mert jött Anna, aki most másfél éves, majd megérkezett a most négy hónapos Eszter is. A szülők nem kimondottan nagy családból valók. Karolának egy öcscse van, Dánielnek két nővére,bár a mai körülmények között már a három gyermek vállalása is nagy családnak számít. Nem terveztük, hogy hány gyerek legyen mondja Dániel könynyen elfogadtuk, hogy annyi lesz, amennyit a Jóisten ad. Ez számunkra nem volt nehéz döntés, mivel vallásos családból származunk. Örültünk a gyerekek érkezésének. Ebben a szülők is támogattak bennünket és így nem érzünk ezzel kapcsolatosan semmilyen gondot sem. A testvérek részéről is meg volt a támogatás, sőt a szélesebb rokonság részéről is. Itt Dániel megjegyzi, hogy a nagyszülőket illetően az ő oldaláról apja és anyja is több gyermekes családból származik. A vallásos nevelés minden esetre meghatározó volt a nagycsaládos gyermekvállalást illetően. Dániel 15 évig ministrált, Karola pedig rendszeresen eljárt a szentmisékre. Így hát fel sem merült bennük semmilyen kétség úgy ahogyan az ma sok házasságban előfordul. Bennünket a vallásos életre, a szokások megtartására neveltek folytatja elbeszélését a családfő. Hitünk mindig kapaszkodót jelentett a nehéz percekben. A gondok megoldásához az életben a jó példák adtak útmutatót. Így van ez az imádságokkal is. A gyerekek itthon tanulják az imádságos lelkületet. Gergő tavaszra elsőáldozó lesz, készül a nagy eseményre. Egyelőre nincs kedve ministrálni, de talán majd a lányoknak lesz. Az advent heteiben, amely a karácsonyra való készülődés jegyében telik, az adventi koszorún minden vasárnap meggyújtunk egy gyertyát, és közösen elmondunk egy imát. A háztartás vezetése, a főzés és Gergővel a tanulás az én feladatom. mondja Karola. Jó beosztással mindenre jut idő. Ő, ha délelőttös akkor a délelőttöm a lányoké, ha pedig délutános, akkor délelőtt vele foglalkozok többet. Mert bár jó tanuló segítségre szüksége van. Sárika mindig délutános az óvodában, úgy hogy amikor Gergő délután megy iskolába, akkor csak a két kisebb lány van itthon, és a délután nyugodtabban telik. Szerettük volna megszólaltatni a gyerekeket is, legalább Gergővel, a legidősebbel szót váltani, de igencsak szófukarnak bizonyult. Annyit mégis elárult, hogy az iskolai dolgokkal nincs gond, szereti az asztaliteniszt is, rendszeresen jár az edzésekre. Jól megvan a testvéreivel, de amikor a lányok már kibírhatatlanná vállnak, akkor felemeli a hangját. Szóba kerülnek a közös családi programok is. Mivel az édesapát egész napra leköti a munka, többnyire csak esténként, vasárnap és ünnepekkor van együtt teljes számban a család. Az esti órák a mozgalmasabbak, ilyenkor történik a kicsik fürdetése. Ha pedig vendégek jönnek a gyerekek birtokolják a nagy nappali szobát. Előkerülnek a társasjátékok, de még a számítógépet is bekapcsolják. Amikor pedig eljön az évi szabadság ideje egy hétre, tíz napra elutaznak, kikapcsolódnak. Manapság nem könnyű egy gyermekkel sem megszervezni az életet úgy, hogy semmiből sem legyen hiány, de abban az esetben, ha négy gyerek van még nehezebb. Csorbáéknál megvan az eltökéltség arra, hogy mindent meg lehet oldani, bár anyagilag nem könnyű négy gyermeket nevelni, szülői támogatás nélkül talán nem is volna lehetséges. Most, hogy már egy éve beköltöztek az új házba, a szeretetet, a megértést és a családi fészek melegét tartják a legfontosabb dolognak, ami kitölti életüket. GÓBOR Béla A nagy megpróbáltatások nagy kegyelmeket készítenek elő. Szt. Bernát

10 10 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 Megújult a Szent Antal-oltár Templomunk egyik dísze a Szent Antal-oltár. Az oltárnak külön története van, amely híven tükrözi az 1945-ös napok légkörét. Április közepe táján egy nap a zárdában megjelent Kmetovics József felesége, a nőszervezet, az AFŽ elnöke egy hölgy kíséretében, hogy a kastély házi kápolnájának oltárát az ő közbenjárására a nővérek megkaphatják, mert különben mint értéktelen dolgot fölvagdalják és eltüzelik, ahogy ő mondta, a kommunista vezetők. Orsolya főnöknő Benediktina nővérrel és Kmetovicsnéval együtt elment a kastélyba. Az oltár már szétszedve a raktárban volt, az oltárkép ketté volt hasítva, állítólag az oroszok által. A vezető orvos (a kastélyt már kórháznak rendezték be) barátságos volt, de 10 kg sót kért az oltárért. Ekkor igen nagy volt a sóhiány az egész faluban. Az orvos azt ajánlotta a nővéreknek, szólítsák fel a népet, adjon mindenki egy-egy kanállal, míg össze nem jön a kívánt mennyiség. Hihetetlen gyorsan, pár nap alatt, a nép áldozatkészségének köszönhetően, öszszegyűjtötték a sót. A nővérek elkapták a szétszedéskor eléggé megsérült oltárt. Az oltárszekrény az oltárkővel együtt azonban eltűnt. A vezető orvos az oltárhoz tartozó két és még Békességért (Assisi Szent Ferenc imája) Az idén Szarvas Sándor faszobrász odaadó munkájának köszönhetően megújult plébániatemplomunk dísze a Szent Antal-oltár egy harmadik szoborért, amely meg volt csonkítva, cérnát, cukrot, ecetet kért. Ezt is sikerült összegyűjteni, így azután az oltár a szobrokkal együtt átkerült a templomba. Az eredeti, megsemmisített oltárkép helyett azután Illés Imre temerini amatőr festő festette meg Szent Antal képét. (Részlet Az idők emlékezetére c. könyvből) Uram, tégy engem békéd eszközévé. Hadd vigyem a szeretetet, ahol a gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él. Hogy egyességre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot vigyem oda, ahol a tévely az úr. Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, s az örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet. * Ferenc pápa példaképéről választotta Asszisi Szent Ferencet, aki a betlehem készítés szokását megindította. Képe templomunkat díszíti a missziós kereszt mellett. Az idén Szarvas Sándor faszobrász felújította a kép keretét. Telepi millenniumi emléktemplomunk éke az oltár mögött levő nagy kereszt, amelyre Krisztus testét ábrázoló ember nagyságú korpuszt Lengyelországban formázták meg. Egy kis humor Vannak, akik így szereznek karácsonyfát Elég régen történt, hogy két ember elhatározta, elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem találják. A nap lenyugszik, egyre sötétebb lesz, feltámad a jeges szél, a távolban felvonyít valami állat. Az egyik ember odafordul a másikhoz: Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs! Tanulság: Nem árt, ha tájékozott vagy abban a témában, amibe belefogsz.

11 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 11 IN MEMORIAM MEGEMlékEZéS Fájdalmas egy éve lesz január 30-án, hogy nincs már közöttünk p. SUHAJDA Lajos SVD Október15-én elhunyt P. Suhajda Lajos SVD atya január 31-én született Gomboson. Az Isteni Ige Társaságában 1958-ban tett örökfogadalmat. Pappá szentelték június 21-én, Kalocsán. Egyházmegyés papként működött a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye területén között ben hazaköltözött Jugoszláviába, ahol apatini vikáriusként, majd a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium rektoraként szolgált ben Újvidéken megalapította a verbita rend első jugoszláviai rendházát ahol 2011-ig, nyugdíjba vonulásáig működött től nyugdíjas lelkipásztorként a nagybecskereki plébánián segített a lelkipásztori munkában. Tizenkét kórus zengte a dalt Az idén Adán rendezték meg tartományunk magyar kórusainak találkozóját. Tizenkét kórus adott hangversenyt az adai Szentháromság katolikus templomban a Vajdasági Magyar Kórusok XIV. Találkozóján, amelyet a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a húszéves fennállást ünneplő, helyi Musica Humana kamarakórus szervezésében tartottak Tisztelendő VERÉB Ilona Mária Gizella nővér, tanácsosnő ( ) Keskenypalló örvénylő ár felett. Sötét, mélységes szakadékon át, odaöntve egyetlen út gyanánt, két összerótt hatalmas szálfa: mint kereszt. A szakadék szélén egymásután lépnek elő a vándorok. A túlsó partról érkező sugár megvilágítja halvány arcukat. A mélységtől mindegyik visszaborzad, remegve hátrál, s híd után kutat. Aztán riadtan nézi a keresztet, az egyetlen utat. (Túrmezei Erzsébet: Egy út vezet csak égbe részlet) Emlékét megőrzi a temerini katolikus hívőközösség meg. A rendezvényen a A Juventus énekkar első vendéglátók részéről karácsonyi cd-jének borítólapja Szauer Miklós plébános, a Musica Humana kamarakórus tagja köszöntötte a vendégeket az 1795-ben felszentelt Szentháromság római katolikus plébániatemplomban. A kórustalálkozón tizenkét vajdasági kórus lépett fel három-négy kórusművel. A vendéglátó mellett bemutatkozott az újvidéki Kapisztrán Ferences ifjúsági kórus, az óbecsei Schola Cantorum, a temerini Juventus énekkar, a magyarkanizsai Cantilena kamarakórus, a kúlai Bartók Béla kamarakórus, a hajdújárási Advent kórus, a kúlai Bartók Béla vegyes kar, az újvidéki Petőf Sándor vegyes kar, a királyhalmi Parlando női kar, a kúlai Cantilena női kar és a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus. A találkozó a kórusok közös énekével zárult Esterházy Pál halálának 300. évfordulója alkalmából: Konrád Emma vezényletével a Pange Lingua című Esterházyművet adták elő. A következő kórustalálkozót 2014 októberében Temerinben rendezik meg.

12 12 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 Betlehem fényének lángja Az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Egy osztrák cserkészcsapat ötlete alapján a béke szimbóluma a betlehemi Születés templomában égő láng lett. Azóta évről évre Bécsből cserkészek kíséretében rendszerint egy-egy gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol helyén épült templomban, a Születés Bazilikában található örökmécsesből lángot vegyen. Lámpásba zárva hozzák aztán repülővel Bécsbe Az idén négy temerini cserkész is részt vehetett december 14-én a bécsi Betlehemi Békeláng lángátadó ünnepségén. A jeles akciót a Fogadalmi templomban (Votivkirche) tartották, ami zsúfolásig megtelt európai és Európán kívüli cserkészekkel. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetséget huszonhárman képviselték. A békét szimbolizáló lángot, a magyar nemzetiségű cserkészek részére temerini cserkész vette át Michael Weixlbaumer osztrák kisfútól, aki a betlehemi Születés templomából hozta el és az ünnepség keretében adta tovább a cserkészeknek, hogy az karácsonyig minél több településre eljuthasson. Az ökumenikus szertartás jelmondatául Mikeás próféta alapján a Valami apróság hatalmassá tesz mottót választották, amely nemcsak Mikeás Jézus eljöveteléről szóló próféciájára utal, Pompázik az orgona Az 1848-ban megsemmisült faluban, a több mint egy évi számkivetettség után a lerongyolódott, elszegényedett, elesett lakosság visszatértekor hajlékaik helyén üszkös romokat, csonka tornyú templomot, bozóttal, gazzal benőtt udvarokat, szántókat talált. Első dolguk volt lakhatóvá tenni házaikat, megtisztítani a gaztól földjeiket. De nem feledkeztek meg templomukról sem. Amint sikerült a templomépületet helyreállítani, sor kerülhetett a belső berendezés felújítására is. Így a tűzvészben tönkrement orgonát Novák Antal plébános újjáépítette. A kivitelezője az orgonaépítő fa ifj. Kovács István volt. Id. Kovács István szegedi orgonakészítő mester 1841-ben készítette el a templom 10 mutációs pedálos orgonát, amely helyettesítette az 1820-as években beszerzett kisebb orgonát. Szó volt egy nagyobb, 14 mutációs orgona felépítéséről is, de erre nem volt elegendő pénze az egyháznak. Az újjáépített, kétpedálos orgona, amely az eredetitől nagyobb, 11 változattal (mutációval) bír, még ma is szolgálja a híveket. Az idén megtisztították és bearanyozták díszeit. hanem arra is, hogy a Békeláng kezdeményezés, mely eleinte kevés cserkészt mozgatott meg, mára egy világméretű eseménnyé vált. A szertartáson magyar nyelven elhangzott az ima: Kérünk Téged Istenünk, hogy akik Betlehem fényének lángjával találkozunk, kegyelmével gazdag békés szívvel várjuk születésed ünnepét, hogy országod fénye beragyogja így az egész világot. Kantardžić Ágnes átveszi a békelángot Össznemzeti expressz Jövő nyáron, június 6-án ismét összekötik a Székely gyorsot és a Csíksomlyó expresszt, és az így létrejövő, közel fél kilométer hosszú ökumenikus össznemzeti zarándokvonat útnak indul Székelyföldre mondta Mező Tibor, a Kárpát-európa Utazási Iroda egyik tulajdonosa november 28- án, a sokak által várt esemény sajtótájékoztatóján. Szavai négy huszár mint megtudtuk, tüzér hagyományőrzők karéjában hangzanak el. A tüzérek és a huszárok a vonaton is ott lesznek. A tizenhat kocsiból és két étkezőkocsiból álló szerelvényen kellemes időtöltés ígérkezik, a csíksomlyói búcsúra igyekvőket ugyanis Hoppál Bulcsú és zenekara szórakoztatja majd az étkezőkocsikban, mindig azon tájegység zenéjével, amelyen a vonat áthalad, odafelé Észak-, visszafelé Dél-Erdély vidékeiével. A zarándokvonatot Hunyadi Mátyás arcképével díszített magyar mozdony vontatja, de Erdélyben, mivel rendkívül meredek a pálya, egy román mozdony is segíti majd a haladást.

13 3/2013 TEMERINI HARANGSZÓ 13 Előretekintő December 27-én, pénteken, Szent János apostol ünnepe, amikor János-napi borszentelést tartunk a 10 órai nagymise keretében. A Kertbarátkör tagjai és a bortermelők elhozzák az új bort a szentmisére, melyet a lelkipásztor megszentel. December 29-én, vasárnap, Szent Család ünnepe. A szentmisék után gyermekek megáldása. December 31-én, kedden, szent Szilveszter pápa, a polgári év utolsó napja, este 5 órakor hálaadás. A szentmise keretében hálát adunk a Jóistennek az elmúlt esztendőben kapott kegyelmekért, jótéteményeiért és egyben kérjük az Úr áldását az előttünk álló új esztendőre január 1-jén, szerdán, Mária Isten Anyja ünnepe, Újév napja. Hagyományosan a Béke Világnapja. Ezen a napon különösen imádkozunk a békéért. Január 6-án, hétfő, Urunk megjelenésének ünnepe, vízkereszt, háromkirályok. A szentmisék után vízszentelés. A szenteltvízből viszünk otthonainkba és közös családi ima keretében, megszenteljük otthonainkat. Ezen a napon minden évben a10 órai szentmisét az elhunyt egyházközségi képviselőkért ajánljuk fel. Január 18-tól 25-éig ökumenikus világima-nyolcad keretében az egész világon a hivő emberek együtt imádkoznak a keresztények egységéért. Február 2-án, vasárnap Urunk Bemutatása Gyertyaszentelő Boldogasszony. A megszentelt élet világnapja. Ezen a napon különösen imádkozunk azokért, akik a lelki hivatást választották: a szerzetesekért és a szerzetes nővérekért. A 10 órai nagymise keretében megemlékezünk Veréb Ilona Mária Gizella nővér halálának első évfordulójáról. A plébánia telefon- és faxszáma: 021/ (üzenetrögzítő is) * * * Iroda: Az egyházközségi iroda hétfő és az ünnepnapok kivételével munkanapokon 9 11 óráig, valamint az esti szentmisék után áll a hívek szolgálatára. * * * Miserend és egyházközségi hírek minden csütörtökön a Temerini Újságban * * * Magyar Katolikus Rádió az interneten a webcímen hallgatható Február 11-én, kedden, Lourdes-i Boldogasszony ünnepe. A betegek világnapja, a telepi millenniumi emléktemplom búcsúja. Délelőtt a 10 órai szentmise a Szent Rozália-plébániatemplomban lesz, melynek keretében az idősek és betegek, akik még eddig nem részesültek betegek szentségében, felvették azt. 17 órakor a búcsúi szentmise a telepi emléktemplomban. Március 1-jén, szombaton kezdődik a jegyesképző a házassági előkészítő tanfolyam, az esküvőre készülő fatal párok részére Március 5-én, hamvazószerda, kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Nagyböjtben minden pénteken este lesz a szentmise, a szentmisék előtt háromnegyed órával közös keresztúti ájtatosságot tartunk. A szentmise keretében nagyböjti szentbeszéd. Március 19-én, szerdán, Szent József, Szűz Mária jegyesének ünnepe, a keresztény családapák, iparosok, vállalkozók és a dolgos kezű munkások védőszentje. Március 25-én, kedden, Gyümölcsoltó Boldogaszszony ünnepe. Védőszentjüket ünneplik a Miasszonyunk világi rendjének és a Kertbarátkör tagjai. Április 13-án, virágvasárnap, a katolikus fatalok világnapja. Előtte este fataljaink imavirrasztással készülnek erre a napra. Április 20-án, HÚSVÉT ünnepe. Április 27-én, BÉRMÁLÁS délelőtt 10 órakor! A Temerini Harangszó legközelebbi számát húsvétra tervezzük. FONTOS TuDNIVALÓK * * * Temerini Rádió, 93,5 Mhz, minden szombaton reggel Újvidéki Rádió, 90,5 Mhz, minden második vasárnap reggel * * * Mária Rádió, 90,0 MHz, egész nap magyar, illetve horvát nyelvű műsor * * * A plébánia honlapja:

14 14 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2013 TámoGATóINK Ezúton mondunk hálás köszönetet lapunk támogatóinak, akik lehetővé tették a Temerini Harangszó karácsonyi számának megjelenését! ACCOUNT könyvelési iroda, tul. Sarok Magdolna Népfront u. 95., Tel.: Agrofarma takarmánykészítő, tul. Hornyik Imre. Telefonszám: A.N.T. Együttes. Tel.: 021/ , 064/ Battyáni András, Temerin Balázs Enterier asztalosüzem, tul. Balázs László, Baranyi Károly u. 15. Bozsó autófuvarozó, tul. Bozsó Zsolt. Tel.: 063/ Computer Enginiering, tul. Bús Attila. Tel.: Csévári Róbert, Temerin DELORM Kft., tul. Sétáló Szilveszter. Tel.: Elek Ferenc, Tanító u. 26. Elektrolux, tul. Pásztor István Tel.: , 063/ El-Ka Kft., tul. Kaslik Béla, Rákóczi F Elmed Kft., tul. Szűcs Róbert, Csáki L. utca 1. Tel/fax: Erdélyi Endre, JNH u. 47, Tel/fax.: Eureka, tul. Csernyák Krisztián, Október 23. u. 41 Farbar 1, tul. Erős Norbert, József Attila u. 12/6 Fontana, tul. Pápista József, Proletár u. 22. Gulyáscsárda, tul. Illés László Gumi Trans, tul. Nagy Imre, tel.: 063/ Hof-cuki, tul. Hoffman Árpád. Tel.: 021/ Horváth Sándor aranyműves és családja Kabács Borászat, Temerin, Népfront u. 14. Koperec Ferenc és családja, Temerin Kókai temetkezési vállalat tul. Kókai Péter. Tel.: Krisztián József ügyvéd, Újvidéki u. 314, tel.: 063/ Kurcinák Zoltán és családja Kossuth L. 13. Tel.: Memorijal temetkezési vállalat, tul. Nagy Erika Merkur könyvelési iroda tul. Vegyelek Csaba és Katica. Tel.: Miavecz Béla ügyvéd, Újvidék. Tel.: 064/ Miavecz Margitka ügyvéd, Temerin Papirus kereskedés, tul. Szűcs Béla. Tel.: Paska magánkereskedés tul. Paska Oszkár, JNH u Perfekt könyvelési iroda, tul. Sánta Árpád Pince Caffe Bar, tul. Miavecz Róbert RTV szerviz, tul. Miavecz Pál, Újvidéki u Temerini Újság TGT, tul. Kálmán Imre, Temerin. Tel.: 063/ Tiszta gumijavító, tul. Tiszta János és Gábor. Tel.: Tóth könyvelési iroda, tul. Tóth Béla. Tel.: Varga karosszérialakatos, tul. Varga Sándor, Bem utca Varga József borbély, Népfront u. 6. Vegyelek Agrár, tul. Vegyelek Csongor, tel.: , Vindulo Borászat, tul. Dujmovics László Evangélium az égből Luciano Capelli szalézi püspök a világ egyik legelszigeteltebb egyházmegyéje, Gizo püspöke, amely a Salamon-szigetek legnyugatibb szélén található. Hogy felszámolja a kommunikációs problémákat az egyházmegyéjét alkotó különböző szigetek között, légi járműveken utazik, és általában ő maga a pilóta. Ott száll le, ahol tud: szárazföldön vagy vízen, és a leszállás nem megy mindig simán. A Salamon-szigetek 1978 óta független állam, mintegy ezer szigete közül csak 360 lakott, a lakosság száma 600 ezer fő, főleg keresztények (40 százalék anglikán, 20 százalék katolikus), a többi protestáns vallású. A püspök úgy véli, hogy a távoli területeken élő különböző törzsek elszigeteltsége jelenti az igazi problémát egyházmegyéjében. Számára nemcsak az emberek lelki egészsége fontos, hanem a testi is, hiszen a világnak ebben a távoli sarkában, ahol kevés az orvos és nagyok a távolságok, nehéz elérni a távoli populációkat. Az evangelizálás és az egészségügyi ellátás mellett az oktatás is egy olyan kihívás, aminek az elszigeteltség a legfőbb akadálya. Miután 2010-ben pilótatanfolyamot végzett és megszerezte a szükséges engedélyeket, hogy a magasból hirdesse az evangéliumot, olaszországi szülővárosa, Tirano jótevői egy könnyű repülőgépet szereztek neki. Azóta Capelli püspök sokkal könnyebben mozog, és kihasznál minden lehetőséget, hogy ösztönözze azokat a kezdeményezéseket, amelyek a szigeteken élő sok fatal oktatására és megsegítésére irányulnak. Az evangélium üzenetét több mint egy évszázada hirdetik a misszionáriusok a Salamon-szigeteken.

15 Közösségi élet Bensőségesen megünnepeltük az Illés-napot Illés-napi vendégeink Örömünnep ha tele van a templom Az oltárszolgálat a nyugdíjba vonuló Sztrikovits János főesperessel A Dávid Csillagai zenekar a diákmisén A fúvószenekar a közösségünk szolgálatára kész Tanévkezdéskor a Caritas megajándékozta az első osztályba indulókat A szántók és kertek termései az oltár előtt

16 Foto Zsuzsi Lapunk megjelenésének támogatói az iparosok és vállalkozók

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

XXV. évf., 1. (70.) szám 2014. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

XXV. évf., 1. (70.) szám 2014. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! XXV. évf., 1. (70.) szám 2014. húsvét Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Ferenc pápa (latinul Franciscus), polgári nevén Jorge Mario Bergoglio, 1936. december 17-én Buenos Airesben, Argentínában született.

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! I. Ferenc pápa Jorge Mario Bergoglio SJ I. Ferenc néven az új pápa Krisztus 266. helytartója. 1936. december 17-én született Buenos

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

A kisközösség az Egyház személyes arca

A kisközösség az Egyház személyes arca A kisközösség az Egyház személyes arca H ÁLÓ E GYESÜLET 1 KÖZÖSSÉG ÉS EVANGÉLIUM Isten egy, de nem magányos mondta Szent Hiláriusz, ókori püspök. Maga az egy Isten szeretetközösség, ahol az egység nem

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben