A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám január február Tagoknak tagdíj ellenében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében"

Átírás

1 A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám január február Tagoknak tagdíj ellenében Kerékgyártó István Civil szervezet a mûvészetért (Jegyzetek a Mûvészetbarátok Egyesületének tevékenységérôl) október 20-án nyílt meg a Mûvészetbarátok Egyesületének országos tárlata, amely Kôbányán sorrendben az ötödik bemutatkozása az Egyesület képzômûvészeinek, s egyben ez az eddigiek sorában a legtöbb alkotást egybefogó, legsokrétûbb kiállítások közé tartozik. Az ünnepi alkalmat a társmûvészetek jelenléte tette teljessé. A Turunga Didgeridoo Együttes a civilizáció kialakulása elôtti évezredek mûvészetét, a törzsi rituálék ôsi zeneszerszámokkal megszólaltatott zenéjét varázsolta, teremtette újjá a XXI. századi zenekedvelô közönségének. Elementáris és szuggesztív zene volt ez, amelyet egyszerre éreztünk ôsinek és modernnek. Ezt követôen Lovász Márta elôadómûvész énekelt Hajtun Zsuzsa zongoramûvész kíséretével, Pálfi László színmûvész pedig kedvenc verseibôl válogatott egy csokrot. A Mûvészetbarátok Egyesülete hagyományaihoz híven ezen az estén is a múzsák testvériségének jegyében teremtette meg a különbözô mûvészeti ágak egymást erôsítô összhangját. Hasonlóképpen az eddigi hagyományok szellemében a közremûködôk és a résztvevôk könyvajándékokat kaptak, részben az Egyesületet pártfogoló könyvkiadók ajándékait, részben saját kiadványaikat. Az Egyesület több mint három évtizedes fennállása alkalmat adhatna arra, hogy vázlatosan fölmérjük azokat az eredményeket, amelyeket ez a példaadóan sikeres civil szervezôdés létrehozott. Most azonban terjedelmi korlátok miatt csupán a kiállítás méltatására és az Egyesület könyvkiadói tevékenységére, a mellôzött jelentékeny alkotók életmûvének feltárására és megismertetésére, népszerûsítésére tett erôfeszítéseikre szeretnénk felhívni a figyelmet. A Mûvészetbarátok Egyesülete 1999-ben rendezte elsô országos tárlatát. Az azóta eltelt idôben fokozatosan gyarapodott, illetve hullámzott a kiállítók száma, és az idén kis híján száz alkotó több mint száz mûvét mutatták be a Pataky Mûvelôdési Központ Galériájában. Búza Barna portré dombormûve A tárlaton erôsebb a hagyománytisztelet, mint az új élményterületek meghódítására tett erôfeszítés, az elementáris erejû kifejezés, az összkép azonban kiegyensúlyozott. A kiállításon láthatunk olyan mûveket, amelyek a hagyományos realizmus és az oldott folthatású látványfestészet korrekt és finom kifejezôdései (Szemenyei Klára: Szônyi István szülôháza, Molnár József: Virág és Gyümölcs, Klie Annamária: Sophie madárral), a táj szerkezetes és dekoratív átírásai (Rózsahegyi György: Tûzfalak). A kifejezés érzékenységével és biztonságával fog meg bennünket Endresz József: Széttört virág c. kompozíciója, amely Vajda Lajos grafikai hagyományát fejleszti tovább a maga módján. Külön csoportot képeznek azok az alkotók, akik a természeti látvány és az absztrakt alakítás között kívánnak összhangot teremteni (Benkô László: Pipacsok, Petô Margit: Hullámok, Kürthy Sándor: Vonalak). Ezek a nonfiguratív és a figuratív határmezsgyéjén születô mûvek alapformákra, ritmusképletekre egyszerûsítve sugározzák a természeti élményt. Az ember spontán elemi

2 január február Kürthy Sándor: Vonalak dulóját köszöntötte. Ez a könyv, amely Gergely Mihály író értô és szenvedélyes elemzésétôl kísérve a mûvész életmûvének vázlatos bemutatása, egyben igazságot is kíván szolgáltatni a sokszor méltatlanul mellôzött alkotónak. Gergely jó érzékkel választja ki a mûvész legteljesebb élményt adó fômûveit, többek közt a Tavaszt (1933), a Szent Tadeust (1943), a Háború utánt (1946), a Cortonai Szent Margitot (1947), a Nôk napjánt (1958), A II. világháború mártírjai emlékére (1978) c. szobrot, a Keresztút sorozat legszebb darabjait és a 90 éves korában felállított köztéri szobrát, a Kálvin Jánost, amely a róla elnevezett teret díszíti ben a millennium évében tisztelgett Szent István király emléke elôtt is a róla alkotott monumentális portréval. A könyv meggyôzô erôvel hívja fel a figyelmet az idôs korában is töretlen erôvel alkotó mesterre. Búza Barna fölkérésre készítette el Obersovszky Gyula és Béres Ferenc az egyesület két szellemi példaképének portré dombormûvét, melyek közül az utóbbi a közeljövôben kerül elhelyezésre az elôadómûvész egykori lakóhelyének (II. kerület, Baka utca 5.) falán. Megbecsült szereplôje a Mûbarátok kiállításainak Cséri Lajos szobrászmûvész, akinek érmei empirikus gondossággal, átéléssel és markáns karakterérzéssel mutatják meg az emberi szellem kiemelkedô személyiségeit, köztük a magyar népmûvészeket, írókat, képzômûvészeket és zeneszerzôket. A mostani kiállításon egy emlékezetes pedagógus egyéniségét idézô emléktáblára kerülô dombormûves portréját láthattuk. (Lukács István tanár úr). A Püski Kiadó jelentette meg az évtizedeken át szintén méltatlanul háttérbe szorított kiváló szobrász, Andrássy Kurta János munkásságáról írt monográfiát (Szabó Lilla könyve). A mûvész életmûvét vázlatosan, képlátására hagyatkozó kifejezô alakítás példája Jáki Ferenc: Jöjjetek hozzám c. szobra, amely egy vékony fatörzsbôl kétfelé nyúló ágba láttatja bele Krisztust. Lényegre törôen szuggesztív Pintér Éva macskaábrázolása (Szemek a sötétben), és Szabadi Sinkó Ilona Jézus keresztútjának állomásait idézô textilképe. A naiv képlátás és a látványfestészet kettôssége jellemzô Szécsi István: Nôtüntetés, c. festményére, amely felemássága ellenére is megfog bennünket a kifejezés hitelességével és átéltségével. Figyelemre méltó az Egyesület irodalmi és képzômûvészeti könyvkiadási tevékenysége. A képzômûvészeti kiadványok között egy sor olyan kötetet találunk, amelyik hézagpótló, mondhatni felfedezés számba megy, hitelesebbé teszi a XX. századi magyar képzômûvészetrôl alkotott képünket. Az Egyesület értékmentô tevékenysége, hogy elfelejtett, vagy mellôzött jeles képzômûvészeink közül emel ki egy-egy alkotót a feledés homályából, vagy igyekszik rájuk a tehetségüket megilletô módon felhívni a figyelmet. Így került sor például Búza Barna szobrászmûvész munkásságának bemutatására. A kötet a mûvész születésének 90. évfor- Cséri Lajos: Lukács tanár úr

3 2005 január február 3 Szécsi István: Nôtüntetés 56 de markánsan bemutató, átfogó igényû kiállítást a Mûvészetbarátok Egyesülete szervezte meg a Magyarok Világszövetsége székházában 2003 novemberében. A XX. század e jelentôs szobrászának pályaíve a társadalmi igazságtalanságok elleni lázadástól (Káin és Ábel, Zsákoló munkás) a magyar népmûvészet, a népi szobrászat tanulságainak a hivatásos mûvészet közegébe történô emelésétôl (Magyar Pieta) az egész közösséghez szóló emlékmû-szobrászattól (Menekülô anya, 1940; Széchenyi István Balatonfüred), az archaikus sugallatú, összefoglaló mûvektôl (Alföldi szfinx, Álmodó) egészen az ôsi és modern összhangját megteremtô Naphimnuszig (Szent Ferenc), s az eleven ritmusú lovaskompozíciókig terjed. A kiállítás jelentékeny mértékben járult hozzá Andrássy Kurta János mûvészetének szélesebb körû megismertetéséhez. A húszas években induló, a rézkarcoló nemzedék" érdemes képviselôjére, Tarjáni Simkovics Jenôre irányítja a figyelmet Zsákovics Ferenc kismonográfiája, amely meggyôzôen jelöli ki a magyar grafika történetében betöltött szerepét. Nyolcvan évet átívelô pályája utolsó korszakában tanítványai sorában találjuk többek között Gacs Gábort, Gross Arnoldot, Kondor Bélát. Tarjáni Simkovics Jenô hosszú életet élt, 101 éves korában halt meg, így még életében kézbe vehette az 1995-ben megjelent könyvet. Ne szép temetéseket rendezzünk, hanem még életében becsüljük meg a mûvészt!" mondta a mûvészeti élet hivatalnokainak a kiváló mûgyûjtô, Kunvári Bella, amikor Egry József elszigeteltségére, nehéz anyagi helyzetére hívta fel a figyelmet. A Mûvészetbarátok Egyesületének vezetôi szeretnek idejében cselekedni. Egy másik kiadványukban Pogány Ö. Gábor Brusch Péternek, a húszas évek elején született és a negyvenes években induló festônemzedék méltatlanul háttérbe szorult képviselôjének életmûvét méri fel. Brusch szerkezetes, bizonyos részében tárgyias, bizonyos részében expresszív tájképein, utcaképein, csendéletein a különbözô témák, karaktertípusok emblematikus megragadására törekszik. Erôs koncentrációjú kompozícióin minden fölösleges részletet elhagy. A Mûvészetbarátok Egyesülete vállalkozott a sokmûfajú alkotó, Prokop Péter mûveinek, verseinek, esszéinek és képzômûvészeti alkotásainak a kiadására is, s ezzel alapvetôen hozzájárult a mûvész harmonikus és sokrétû alkotói kibontakozásához. Prokop Péter spirituális jellegû mûvészetében a szakrális témákat közelebb hozza a konfliktusokkal terhelt mai ember lelkivilágához. Bensôséges kapcsolat alakult ki a Mûvészetbarátok Egyesületének tagjai és Obersovszky Gyula, az 1956-os forradalom költôje között. Ez a kapcsolat még akkor kezdôdött, amikor Obersovszky a Sportfogadás fôszerkesztôje volt. Számos Jáki Ferenc: Jöjjetek hozzám (alkotó és alkotás)

4 január február kiállítás rendezésében és megnyitásában mûködtek együtt, az Egyesület lapja közölte verseit, megrendezte szerzôi estjét, halála után emléktáblát avatott pesti lakóhelyének falán és ôrbottyáni parasztházán, s mindmáig szellemiségének legfôbb ôrzôje. Minthogy Nádudvari Nagy Jánosnak a népi költészet egyik kései képviselôjének verseit is az egyesület jelentette meg. Éltetô fény (1991), Magányos daru (1996), Remény halálig (1998), Láttuk az Ô csillagát (2001), s mintegy összefoglalóként a költô 80. születésnapjára Egy kis szeretet kéne még címmel versválogatását. Néhány idézet az elôszavakból: Verseiben kifogásolták az egyszerûséget és a közérthetôséget ôszinte magyarságára nem tartottak igényt (Geröly Tibor); A falunak és tájnak szépségeit, népének mindennapi küzdelmeit, örömeit éneklik ezek a versek (Gergely Mihály); Olyan természetes egyszerûséggel buggyan belôle a vers, mint a füttyszó a munkájába mélyedt mesterlegénybôl (Baranyi Ferenc). Kardos Nagy Ibolya írásait elsôkötetesként, 70. születésnapjára ugyancsak az egyesület vállalta. A Vágymadárban megkapóan csillogtak a szerzô erényei: a balladák indulásának közvetlensége, a végigéneklés eredetisége, a minden erôltetettség, profiskodás nélkül való hamvassága, az emberi drámák, tragédiák iránti empátiája. És következô évben immár emlékeztetésül a Végrendelet kötete jelent meg. Az egyesület két tagjának, Kardos M. Zsötének és Osváth Miklósnak egymásra találása szülte az Álomrabló kötetet. Amit Zsöte megélt: vonzás és taszítás, gyönyör és fájdalom, hit és kétségbeesés verssorok írására késztette. Sorait Osváth Miklós akvarelljei kisérték. S nem is olyan régen látott napvilágot egy szépkivitelû érdekes kötet Színigazság címmel. Baranyi Ferenc tizenkét alkotáshoz írt verset. Ezek sorakoznak egymás mellett. Többek között: Czinke Ferenc, Sôreg Dénes, Osváth Miklós, Krajtsovits Margit, Erdélyi János György munkája késztette versvallomásra a költôt. Az olasz mûvészet alapos ismeretét és tiszteletét példázzák a sixtusi Krisztus, Paolo szerenádja, Lány a kútnál címû versei. Mindenképpen tiszteletreméltó, hogy Szirmay Endre Kaposvárott élô író aki mellesleg több ezer mai pedagógusnak volt tanára két kötete kiadását is az egyesület mûhelyére bízta. Így került az olvasók kezébe, a Párbeszéd 1982-ben, a Szószóló pedig 1993-ban. A Mûvészetbarátok Egyesülete 1973 óta mára életerôs, folyton gazdagodó civil szervezetté vált az alapító Szíj Rezsô fôtitkár és Búza Barna elsô elnök, majd Geröly Tibor több mint másfél évtizedes fôtitkársága és Gergely Mihály elnöksége idején. Az elmúlt években az elnöki funkció Geröly Tibor kezébe került és Baranyi Ferenc látja el a fôtitkári teendôket. Gondos, szorgoskodó irányításuk és a különbözô tisztségviselôk aktív támogatása révén mûvészeti életünk hasznos és számottevô tényezôjévé vált. S egyben otthonná, ahová rendszeresen betérhetnek a tagok, a mûvészetek iránt érdeklôdôk, kiállításokat megnézni, elôadásokat hallgatni, vitázni és véleményt cserélni. Az íráshoz fölhasznált fotókat Kimpán Zója készítette. Baranyi Ferenc Nem skanzen ez Osváth Miklós Szatmári tájon címû vízfestményére Nem skanzen ez, nem múzeum, ez, ez magyar valóság, még mindig látható falun szalmatetôs, roskadozó ház, az ország keleti felén nemcsak barátom akvarellje tárja készségesen elém mindazt, mi máshol már ereklye, hanem a táj, a táj maga, egy teljes országrésznyi rajzlap mutatja tisztán, mit csak a hiú remény ítélt kihaltnak. A szegénység emlékei köröttem új életre kelnek riportfotót rajzolva ki rámái közt a képzeletnek, és lesz a múltba-révedés napjaink élô krónikája, mit álomból kevert a kéz: a szem durván valóra váltja. Szomorúan gyönyörködöm az ismerôs szatmári tájban, látnom csak addig volt öröm, amíg falamon függve láttam. Osváth Miklós: Szatmári tájon akvarell

5 2005 január február 5 Avendégkönyvbôl Tárkányi Imre És búcsúzik a tél Még alig olvadt, és ismét hullt a hó Afákra fehér takaró borult. Néha egy autó suhant csendesen, lámpája világított és lassan alkonyult. Aludt a kert, a fenyôk és rózsák az ablakunk alatt. Eltévedt madár didergett fázva, hintáztatta a villanydrótokat. A puha hóban egy macska osont, fekete bundáján átfütyült a szél Meleg szobára vágyott és az remélte: e hóeséssel búcsúzik a tél. Lajtai Gábor Kerek ködbôl Kerek ködbôl Fénybe vágytál Elindultál Nem haladtál Néha nyár jött Néha zord tél Mindhiába Törekedtél Állva vártad Meg a csendet Békét mit a Szív teremtett Fénybetartasz Kerek ködbôl Mindörökkön Mindöröktôl

6 január február Salamon Nándor Nyugati mûvészeti szemle Az ôszi szezonban is egymást követték a változatos mûvészeti élményt kínáló tárlatok Gyôrtôl Körmendig, Pápától Szombathelyig. Már kevésbé lelkesítô a közönség érdeklôdésének enyhülô hôfoka. Ezért azonban nem a mûvészek, meg a kiállításkoncepciók okolhatók. A bajok gyökerének kutatása nem képezheti szemlénk tárgyát. Válogatásunk csupán néhány esemény rögzítésére vállalkozhat. A pápai Somogyi József Galéria sorsa, léte fölött éppen mostanában gyülekeznek sötét fellegek! izgalmas kiállításoknak adott otthont a télelôn. Az Erdélybôl Pápára települt Tirnován Ari Vid (Segesvár, 1933 ) pótszületési évfordulót tartva 70+1! mutatta be jórészt fából készült szobrait. A hatalmas termés nemcsak a termeket töltötte meg feszültséggel, hanem robusztus szobrászi erôrôl, teremtô akaratról is tanúskodott. A Kolozsváron neves mesterek Szervátius Jenô, Kós András irányítása mellett nagy felkészültséget szerzett mûvész minden mûfajban, technikában otthonos. Igazi alanya azonban a vésôre váró fa, amelyet A. Tóth Sándor: Hólapátoló, olaj, vászon 80 x 61 cm. Tirnován Ari Vid: Idol 47 x 17 cm, kô nagyvonalúan formáz karakterjegyeit hordozó mûalkotássá. Formanyelvét az ôsi kultúrák, az erdélyi fafaragó hagyományok és egy ezekhez igazított sajátos kubizmus ötvözetével jellemezhetjük. Munkái az anyag és forma egységének szellemét árasztják. Nem narratív, nem elemzô mûvészet az övé. Rejtett értelmû, eszméket, jelképeket kibontó vagy összeépítô szobrai a hiedelmek, mítoszok világába ragadják vissza a szemlélôt. Idolok, plasztikus szerkezetek, súlyos tömbök, monumentális és játékos formációk változatos együttesébôl bontakozik ki a nehéz sorsú szobrászmûvész rokonszenves, megállító és töprengésre késztetô életmûve. Ellenzést csupán a zsúfolt rendezés, az itt-ott mûfajtól idegen csoportosítás keltett bennünk. Régi igazság: A tárlatot rendezi valaki. De nem biztos, hogy az a mûvész kell hogy legyen! Ugyanitt centenáriumi esztendeje zárásaként A. Tóth Sándor és tanítványai, barátai mûveibôl nyílt kiállítás. A református kollégium jeles rajztanára napjainkban foglalja el helyét a magyar mûvészettörténetben. A tárlat a sokoldalú mûvész szellemi kisugárzásának, vonzó személyiségének erejérôl tanúskodik. A magyar kultúra olyan jelesei, mint Nagy László, Csoóri Sándor, Lôrincze Lajos, Somogyi József, emlegették jó szívvel éltében-holtában. Festôk, szobrászok, rajztanárok népes csapata indult kezei alól. Nem kevés a rokonszenvezô mûvészetbarátok száma sem. A kiállítás alaphangját A. Tóth párizsi képei -nek

7 2005 január február 7 válogatása ütötte le. A szomszéd termekben a tisztelgôk munkái sorakoztak. Az iskolai, köri tanítványok közül a korán elhunyt Móritz Sándor, Istenes- Iscserekov András, a Kossuth-díjas Hencze Tamás, a sokoldalú Heitler László, Horváth Lajos festô, Ürmös Péter grafikus, Heitler András restaurátor munkáira emlékezünk. Láthattuk Somogyi József néhány kisplasztikáját, Nagy László grafika-sorozatát. Geometrikus szobrait hozta el Ézsiás István, Khell Zoltán. Mindahányan saját utat járó mûvészek. Barátai közül az Ôt európaiság példájaként emlegetô Cziráki Lajos és Nemcsics Antal, a tanár kolléga Somfainé Pados Mária képeit emeljük ki. A tisztelgô-emlékezô szavakat Szíj Rezsô, az egykori kollégista nagy szakértelemmel tolmácsolta. A szombathelyi Sportház Galéria kínálatából az Alföldi klasszikusok címû kiállítást emeljük ki. A Tornyai János Múzeumból kölcsönzött képek Endre Béla, Tornyai János, Kovács Mari, Zsebôk Zoltán festészetébôl adtak ízelítôt, az alföldi iskola szemléletmódját mutatták be a vasi közönségnek. Endre Béla tanyás kis képei Juhász Gyula szavait igazolták: egy volt ô s a mezô, benne a róna dalolt. Tornyai felvetett témái a szegénység kilátástalanságát, komor hangulatát árasztották. Alkony címû kompozíciója két színre redukált eszköztelenségével a pillanat végletes absztrakcióját valósította meg. Kovács Mári friss színvilágával, ôszinteségével ejtett rabul. A Médium Galériában a 25 éve elhunyt szombathelyi festôre, Mészáros Józsefre ( ) emlékeztünk. Bernáth Aurél, Domanovszky Endre tehetséges, ám az élettôl többszörösen megnyomorított tanítványa diplomásként a falu, Herény festôjeként dolgozott a város árnyékában. Motívumválasztása szûk körre korlátozódott. A maga körül látott életet, valóságot ábrázolta vásznain. A család, a visszafogottan élô falusi emberek, a környezet, a táj alkotta képei tárgyát. Kerülte a hangzatos látványokat, a bensôséges életérzések kifejezésére törekedett. Visszafogottsága a képméretekre is érvényes. Talán az elérhetôség, a világos festôi nyelv, Mészáros József: Szobabelsô realista szemlélet magyarázza, hogy a közönség magáénak érezte piktúráját. Korán lezárult életmûve a magyar hagyományokhoz áll közel, de egyéni színt és karaktert képvisel. Kevésbé drámai, inkább a szemlélôdés, a részvét jellemzi. A Mûvészetek Házában a Nagykárolyból elszármazott Gui Demeter pasztelljei vendégeskedtek. A Kolozsváron végzett mûvész sorsképlete küzdelmes életrôl tanúskodik. Csak áttelepülése után nyúlhatott ismét rajzeszközeihez. Fekete alapra felvitt színes látomásai két felfogás küzdelmét jelzik. Hangulatos tájfelvételei puhábbak, sejtelmesebbek, festôibb hatást érnek el (Ôszi erdô). Városrészletei (London, Velence), tükrözôdô tenger- és folyóparti házsorai, kikötôi, vitorlásai és csendéletei a vonalnak, a szerkezetnek adnak nagyobb teret. Színességüket azonban nem veszítik el. A vonzó tematika eleven színvilággal párosul, rokonszenvessé az érzelemdús elôadásmód avatja. Kiállított pasztelljei várakozásunkat táplálják az eljövendô idôkre. Szemlénket egy örvendetes hírrel rekesztjük be: Szent Márton ünnepén tagtársunkat, Csonka Ernô festômûvészt korábban már bemutattuk! Szombathely városa Kulturális Életmû-díjjal tüntette ki. A cím a tisztességgel megküzdött alkotóút és a hûség méltó elismerése. Ôszinte szívvel gratulálunk az idôs mûvésznek. VÖRÖS JENÔ Az ötödik x után Az ötödik x után nehéz szeretni, hiszen sután mondja ki a fogatlan száj, melyet az ifjúság csak odavág: Szeretlek! Az ötödik x után kedvesednek, ha virágot viszel másik kezedben a bot, a celofán reszketve zizeg, az mondja: Szeretlek! Az ötödik x után foghíjas száddal nehezen mondod a szavakat, melyeket bohó ifjúságod kisajátított: Szeretlek! Az ötödik x után kedvesed bôre selyme csak neked sejtelmes és szarkalábon szemed mondja: Szeretlek! Az ötödik x után nem csapkodnak villámok, de történnek újabb csodák, ha végre egymásra találnak kik szeretnek.

8 január február Mûveivel, millióknak adott munkát, kenyeret, életcélt, szellemi táplálékot Olyan vagyok, mint Othello, a napi munkámat befejeztem, jelentette ki elégedetten 1883-ban, egy februári estén Richard Wagner, feleségének, Liszt leányának, Cosimának, amikor éppen Velencében tartózkodott, egész háza népével, vendégeivel, a Canal Grandén bérelt Vendramin palotában. Föltett szándékom, hogy nagyon öregkort érjek meg hangoztatta, életének utolsó szakaszában. A német zeneköltô küzdelmes életének fáradalmait Itáliában pihente ki, a lagúnák városában, Sienában, Sorrentóban, Palermóban gazdagította fantáziáját, de különös módon az olasz operaélethez, ünnepelt komponistáihoz nem lépett közelebb. A Szent Márk téren üldögélve figyelje a színes farsangi forgatagot, majd a velenceiek régi temetkezôhelyére a San Michele szigetre vitette magát gondoláján február 12-én este barátja a Parsifal díszlettervezôje, Joukovszkij ceruzáját figyelte, amint az ô arcvonásait rögzítette. Aztán zongorához ült és a rajnai sellôk Wotant váró énekét játszotta. A következô napon az esôs, szomorú idô nyomasztó érzéseket váltott ki belôle. A szívroham elôjelét érezte. Ma nagyon kell vigyáznom magamra közölte inasával és íróasztalához ült dolgozni. Záró fejezetét írta a Vallás a mûvészet címû tanulmányának. Az ebédhez hiába várták, rosszul lett, mindenkit elküldött a közelébôl, egyedül akarta legyûrni rohamát. Amikor a feleségét és orvosát kérte, már haldoklott, a pamlagra vonszolta magát, az órája kiesett a mellényzsebébôl. Az órám suttogta, ezek voltak utolsó szavai. Az óra sértetlenül ütötte tovább a perceket, miközben gazdája szívverése megállt. Cosimát eszméletlenül találták a férje lábainál, késôbb ô maga ravatalozta fel és fogadta a részvéteket kifejezô külvilágot. Liszt halotti bölcsôdalával a Gyászgondolával búcsúztatta, Velencei orvosa, a német dr. Friedrich Keppler diagnosztikája szerint Nyilvánvaló, hogy a számtalan lelki izgalom, amelynek Wagner nap mint nap kiszolgáltatta sajátságos szellemi alkata és diszpozíciója, a mûvészet, tudomány és politika számos égetô kérdésében elfoglalt rendkívül végletes álláspontja, valamint különleges társadalmi helyzete, nagyban siettette sajnálatos végét. Halotti maszkját Augusto Benvenuti készítette el, február 14-én, majd bebalzsamozták. Megérkezett a hatalmas, fekete márvány, oroszlánfejes koporsó. A palotát 100 gyászgondola vette körül, 300 távirat érkezett a világ minden tájáról, közöttük a magyar zenebarátoktól is. Gyászgondolába szállt a család, a pályaudvarról különvonattal vitték a tetemet haza Bayreuthba. Nyitott vagonban helyezték el a szarkofágot, körülötte hatalmas gyertyák égtek. Minden állomáson megálltak, ahol fáklyák, gyászolók, virágok fogadták. Münchenben II. Lajos király óriási koszorút helyeztetett el a halott lábainál. A gyászvonat éjszaka érkezett Wagner városába. Egykori Otthonában, a Wahnfried villa kertjében tíz éve megásva várakozott a sír. A zeneszerzô kívánsága szerint csak a természet egyszerû pompája vette körül. Február 18-án, hideg, téli vasárnapon fekete lobogók, virágerdô borította az utcákat, havazni kezdett. Délután négy órára tûzték ki a szertartást, de már korán reggel benépesült a város. Húszezren kisérték a koporsót, amikor a gyászmenet elindult minden templom tornyában megkondultak a harangok. Királyok, fejedelmek küldték el képviselôjüket Wagner utolsó útjához, a Siegfried halálának gyászzenéje, a hôst sirató hangfergeteg, Az istenek alkonyának döbbenetes zenéje kísérte végig. Sírhalmánál nem méltatták mûvészetét, nagyságát csak egyszerû szavak hangzottak el. Felesége akkor helyeztette rá a dísztelen, fehér márványlapot, amikor egyedül maradt vele. Pihenj, pihenj, te isten küldte hozzá utolsó üdvözletét, mint ahogy a Ring befejezô képében Brünnhilde búcsúzott Siegfriedtôl. R. Wagner sírja, bayreuthi otthona, a Wahnfried villa kertjében

9 2005 január február 9 REVICZKY GYULA Wágner Rikárd Fréja fejedre Friss koszorut fon, S Walhalla virányin Amrita vár. Fischer Ernô: Velence 1975 Olaj, 70 x 100 cm Fotó: Rósa István Gondolákon gomolygó, gyászoló tömeg Velencében néhány héttel késôbb rendeztek megemlékezést tiszteletére. Egykori lakóháza, a Palazzo Vendramin elôtt fenségesebbet, hatalmasabbat elképzelni sem lehet így számolt be róla a korabeli krónika. A Városháza a zenekar rendelkezésére bocsátotta pompás bárkáját ezen foglaltak helyet a magyar származású Anton Seidl karmesterrel együtt. Hat gondolában a mûvészek követték, száz és száz keskeny csónak adta a kíséretet végig a Canal Grandén, egészen a Palazzo Vendraminig, ahol felsorakozott a velencei nemesség saját, pompázatos jármûvein, virágokkal telerakva azokat. Végül az egész városból mindenki, aki még gondolát tudott szerezni. Egy, csaknem áttekinthetetlen, gomolygó gyászoló tömeg volt ez. A zenekar a lebegô bárkákban a paloták erkélyeirôl a mûvészek, Az istenek alkonya gyászindulóját hatalmas zengéssel intonálta. Az emberek körös-körül, szárazföldön és vízen egyaránt levetett kalappal álltak. Zúgó éljenzést váltott ki a Tännhauser nyitánya amint ezrek szívében visszhangra talált. Az ünnep után a sokféle gondola a kis canalettiken hazatért, este pedig nagy Wagner koncert zárta a hódolatot Velence varázsával, illatos, holdfényes bódulatával kisérve. A magyar zenei, irodalmi körökben is megdöbbenést váltott ki a német zeneköltô halála. Családjához együttérzést kifejezô táviratokat küldtek, emlékprogramokat rendeztek, életmûvét értékelték, személyét megörökítô költemények születtek, közöttük Reviczky Gyula Wagner címû megrázó verse is. A Bayreuthban 1876-ban megnyitott színházában és világszerte mûveivel azóta millióknak adott munkát, kenyeret, életcélt, szellemi táplálékot. Valóra válik az olasz L Espresso címû lap jövendölése: visszatér az Apokalipszis géniusza és zenéjével hipnotizálja a Földet Erdôsi Mária Itáliában ért el a halál, Ki germánoknál germánabb valál. Velencze, régi nagyság, fény regéje! Te láttad, mint borult homály szemére. Tengerhullámod viszi szét a földnek: Nem dobban Wagner büszke szíve többet! Megbûvölt engem is varázslatod. Fülembe zengtek régi századok. Láttam Szigfridet, Krimhild bosszuját. Tannhäuser lángját, Hollandid buját, Az álmatag szemû Szentát s szerelmét. S Elzát, kinél nincs bájolóbb, se szendébb. Szállj, szállj Odinhoz! Zengô álmaid Behangozzák a föld határait, Királyi koronák törékenyebbek, Mint legkisebb betûje nagy nevednek, S a hova útja nincs csak égi lángnak: Te oda szállsz; Beethoven, Goethe várnak. Fréja fejedre Friss koszorut fon, S Walhalla virányin Amrita vár. Gálfy-Bódi Tamás: Líra Linómetszet

10 január február Aktok a Magyar Nemzeti Galériában A jelenbôl visszatekintve, szinte hihetetlen, hogy az eleven és meztelen nôi test megjelenítése a mûvészetben még a tizennyolcadik század elsô felében is a lehetetlenségek közé tartozott. Élô, nôi aktmodell állítása sokáig a független-akadémikus mûvész elôjoga volt. Londonban 1753-tól, Párizsban 1800-tól, Münchenben 1808-tól rajzolhattak aktot az akadémiai festôinasok. A nôi test képi forrásai tehát az antik és a reneszánsz erotikus mûvek voltak. Illetve a tapasztalás és a képzelet. A 19. századi festô számára Ingresnek a római akadémián festett Nagy fürdôzôje (1808) emelte mintává a sokféle megközelítésû nôi meztelenséget, a modell utáni festés újraértelmezett toposzát. A Magyar Nemzeti Galéria újabb idôkben izgalmas mûvészettörténeti kérdésekre igyekezvén bôkezû válaszokat keresve eljutott a Modell témához is, a több éves kutató, rendszerezô munkával létrehozta legújabb kiállítását, mely a nôi aktot természetszerûleg az európai képi hagyománnyal, a látással, észleléssel és a nyilvánosság elôtti kiállítással kölcsönhatással igyekszik, az újabb idôkben ugyancsak nagyszámú érdeklôdô számára bemutatni. A tárlat gerincét a 19. századi magyar mûvészek produktumai alkotják. (Hét nagy betû: A MODELL jogos kötôjel: Nôi akt a 19. századi magyar mûvészetben.) Egy, a más tanulmányokból is ismerszik a témáról. Amûvész és modell kapcsolata nem csupaszítható kizárólag munkamegosztásra, annál sokkal összetettebb, belterjesebb, emocionálisabb. Nemrégiben igen sokan láthatták azt a nagyszabású filmet is, amely Goya életébôl, mûvészetébe engedett bepillantást, beleértve aktuális témákat is. Társadalmi környezet, szépségideál, mind-mind hatással volt a takaratlan téma, rézkarcba, vászonra álmodására. A kiállításon szereplô több mint 250 alkotás között számos olyan található, amely a fürdés örömét osztja meg a nézôvel. Az ünnepélyes megnyitóra invitáló meghívón is egy ilyen alkotás fotója szerepel, méghozzá Székely Bertalantól, akit nagyívû és hazafias mûveirôl tartja számon a szakirodalom, bár nevéhez fûzôdik a 19. század második felében általa kidolgozott, s akkor még egyedülálló programként szereplô képzési metódus a nôi akt ábrázolása, mozgás, forma szín, test viszonylatában, s tanította is ezeket a Mintarajztanodában élettani, fizikai és pszichológiai alapon. Bizony, bizony, modern dolog volt ez abban az idôben a javából. S Székely Bertalan (a nagy elôd) elôfutárnak nevezhetô joggal. Lotz Károlynak a görög mitológiából merített nôi aktjai is méltán részei lettek a 19. század második felétôl szépülô Budapestnek, (mennyezetképein). Lotz Károly: Fürdés után 1880 körül. Olaj, vászon, 128 x 99 cm Picasso nagy hatást kiváltó remekmûvének, az Avignoni kisasszonyoknak párizsi bemutatásával (1907) szinte karnyújtásnyi idôben állította ki saját mûveit Rippl-Rónai József Kaposvárott (ahol végsô nyugalmát, s emlékét ma is ôrzik), s Budapesten. Ô különben azon igen kevés mûvészeink közé tartozik, akinek utolsó önarcképe a firenzei múzeum kincsei között található. Rippl-Rónai természetesen jelen van ezen a különleges tárlaton is mûveivel. Úgynevezett kukoricás korszakából való alkotással, többalakos akt képpel. Idôs Markó Károly Paris ítéletét jelenítette meg 1833-ban, s Benczúr Gyula, akinek emlékére pár évvel ezelôtt nagyszabású kiállítással hódolt az Ernst Múzeum, s aki mai szóhasználattal festôfejedelem titulust kapta, Bacchánsnô címû alkotásával szerepel, amely 1881-ben született Ferenczy Károly ( ) a Festô és modell címû alkotásával tette le a garast a titkok oltára elé, a szervezôk, kutatók jóvoltából). Óhatatlanul jelzésszerû a példatár és elsôdlegesen is a képek körébôl való. Pedig található néhány más matériájú alkotás is az új tárlaton. Bertel Thorvaldsen például porcelánba álmodta Hajnal és Éjszaka címû mûveit Koppenhágában a Királyi Porcelángyár számára (?) Korongalakúak, figurálisak alig nagyobbak mint ünnepi étekre váró lapos tányérok. És mégis finomak, szépek. Beck

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének

Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének a Tiszavasvári Települési Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Tiszavasvári Város

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály

A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály 2012/04/04-2012/09/30 [1]Csiby Mihály grafikusművész e hónapban, 2012. április 9-én tölti be 90. életévét. A művész kisgrafikáiból, ex libriseiből, alkalmi és szabad grafikáiból 2010 folyamán nagyobb adományban

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

KÉPES SZAKMAI BESZÁMOLÓ Világpolgárok Szentendrén Múzeumok éjszakája a festők városában Helyszín: MűvészetMalom Szenvedély és ráció - Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955) életmű kiállítása ART FLOW Gyerekek

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman rendező születésének 80. évfordulója alkalmából Életmű-kiállítás nyílt a Lengyel Intézetben (Budapest 1065, Nagymező u. 15.). A kiállítás 2012. november

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Szakál Ernő - A szobrász- és éremművész -

Szakál Ernő - A szobrász- és éremművész - Archaeologia - Altum Castrum Online Tokai Gábor Szakál Ernő - A szobrász- és éremművész - Az előadás a Történeti kőszerkezetek rekonstrukciós és restaurálási kérdései című Szakál Ernő emlékkonferencián

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Tisztelt leendő Partnerünk!

Tisztelt leendő Partnerünk! Tisztelt leendő Partnerünk! Hamarosan beköszönt az év egyik legszebb hónapja, december és magával hozza a karácsony és az ajándékozás örömét. Ha ilyenkor körbe nézünk, mindenhol ünnepi hangulatot találunk.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

Ajánljuk még az állandó kiállításokat: Őserdei ösvényeken; A Kárpátok ásványai; A Herman Ottó Múzeum Képtára

Ajánljuk még az állandó kiállításokat: Őserdei ösvényeken; A Kárpátok ásványai; A Herman Ottó Múzeum Képtára KIÁLLÍTÁSOK Pannon-tenger Múzeum Kiállítási Épület INVERSE EVEREST fotókiállítás MEGHOSSZABÍTVA! A Kaukázus nyugati peremvidékén, a szakadár grúz államban, Abháziában található Földünk jelenleg ismert

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Centenárium előtt a Szépművészeti Múzeum

Centenárium előtt a Szépművészeti Múzeum BAÁN LÁSZLÓ Centenárium előtt a Szépművészeti Múzeum Baán László Ma 99 éve, hogy 1906. december 1-jén Ferenc József császár és király látogatásával megnyitotta és átadta a székesfőváros közönségének a

Részletesebben

A világ legnagyobb képlopásai

A világ legnagyobb képlopásai 3. szint Augusztus A világ legnagyobb képlopásai Egy 30 millió fontot érő Leonardo da Vincifestményt loptak el egy skót kastélyból. A BBC News ezúttal más híres és hírhedt(1) képlopásokról is beszámol.

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Pest drágagyöngye. Józsefvárosi blogmesék. Kerekes Pál. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Borító: Bak Ágnes

Pest drágagyöngye. Józsefvárosi blogmesék. Kerekes Pál. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Borító: Bak Ágnes Pest drágagyöngye Józsefvárosi blogmesék Kerekes Pál 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Borító: Bak Ágnes A posztok között hajdani fűszer- és gyarmatárú hirdetések Milyen volt? Az elmúlt évtizedek

Részletesebben