A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám január február Tagoknak tagdíj ellenében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében"

Átírás

1 A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám január február Tagoknak tagdíj ellenében Kerékgyártó István Civil szervezet a mûvészetért (Jegyzetek a Mûvészetbarátok Egyesületének tevékenységérôl) október 20-án nyílt meg a Mûvészetbarátok Egyesületének országos tárlata, amely Kôbányán sorrendben az ötödik bemutatkozása az Egyesület képzômûvészeinek, s egyben ez az eddigiek sorában a legtöbb alkotást egybefogó, legsokrétûbb kiállítások közé tartozik. Az ünnepi alkalmat a társmûvészetek jelenléte tette teljessé. A Turunga Didgeridoo Együttes a civilizáció kialakulása elôtti évezredek mûvészetét, a törzsi rituálék ôsi zeneszerszámokkal megszólaltatott zenéjét varázsolta, teremtette újjá a XXI. századi zenekedvelô közönségének. Elementáris és szuggesztív zene volt ez, amelyet egyszerre éreztünk ôsinek és modernnek. Ezt követôen Lovász Márta elôadómûvész énekelt Hajtun Zsuzsa zongoramûvész kíséretével, Pálfi László színmûvész pedig kedvenc verseibôl válogatott egy csokrot. A Mûvészetbarátok Egyesülete hagyományaihoz híven ezen az estén is a múzsák testvériségének jegyében teremtette meg a különbözô mûvészeti ágak egymást erôsítô összhangját. Hasonlóképpen az eddigi hagyományok szellemében a közremûködôk és a résztvevôk könyvajándékokat kaptak, részben az Egyesületet pártfogoló könyvkiadók ajándékait, részben saját kiadványaikat. Az Egyesület több mint három évtizedes fennállása alkalmat adhatna arra, hogy vázlatosan fölmérjük azokat az eredményeket, amelyeket ez a példaadóan sikeres civil szervezôdés létrehozott. Most azonban terjedelmi korlátok miatt csupán a kiállítás méltatására és az Egyesület könyvkiadói tevékenységére, a mellôzött jelentékeny alkotók életmûvének feltárására és megismertetésére, népszerûsítésére tett erôfeszítéseikre szeretnénk felhívni a figyelmet. A Mûvészetbarátok Egyesülete 1999-ben rendezte elsô országos tárlatát. Az azóta eltelt idôben fokozatosan gyarapodott, illetve hullámzott a kiállítók száma, és az idén kis híján száz alkotó több mint száz mûvét mutatták be a Pataky Mûvelôdési Központ Galériájában. Búza Barna portré dombormûve A tárlaton erôsebb a hagyománytisztelet, mint az új élményterületek meghódítására tett erôfeszítés, az elementáris erejû kifejezés, az összkép azonban kiegyensúlyozott. A kiállításon láthatunk olyan mûveket, amelyek a hagyományos realizmus és az oldott folthatású látványfestészet korrekt és finom kifejezôdései (Szemenyei Klára: Szônyi István szülôháza, Molnár József: Virág és Gyümölcs, Klie Annamária: Sophie madárral), a táj szerkezetes és dekoratív átírásai (Rózsahegyi György: Tûzfalak). A kifejezés érzékenységével és biztonságával fog meg bennünket Endresz József: Széttört virág c. kompozíciója, amely Vajda Lajos grafikai hagyományát fejleszti tovább a maga módján. Külön csoportot képeznek azok az alkotók, akik a természeti látvány és az absztrakt alakítás között kívánnak összhangot teremteni (Benkô László: Pipacsok, Petô Margit: Hullámok, Kürthy Sándor: Vonalak). Ezek a nonfiguratív és a figuratív határmezsgyéjén születô mûvek alapformákra, ritmusképletekre egyszerûsítve sugározzák a természeti élményt. Az ember spontán elemi

2 január február Kürthy Sándor: Vonalak dulóját köszöntötte. Ez a könyv, amely Gergely Mihály író értô és szenvedélyes elemzésétôl kísérve a mûvész életmûvének vázlatos bemutatása, egyben igazságot is kíván szolgáltatni a sokszor méltatlanul mellôzött alkotónak. Gergely jó érzékkel választja ki a mûvész legteljesebb élményt adó fômûveit, többek közt a Tavaszt (1933), a Szent Tadeust (1943), a Háború utánt (1946), a Cortonai Szent Margitot (1947), a Nôk napjánt (1958), A II. világháború mártírjai emlékére (1978) c. szobrot, a Keresztút sorozat legszebb darabjait és a 90 éves korában felállított köztéri szobrát, a Kálvin Jánost, amely a róla elnevezett teret díszíti ben a millennium évében tisztelgett Szent István király emléke elôtt is a róla alkotott monumentális portréval. A könyv meggyôzô erôvel hívja fel a figyelmet az idôs korában is töretlen erôvel alkotó mesterre. Búza Barna fölkérésre készítette el Obersovszky Gyula és Béres Ferenc az egyesület két szellemi példaképének portré dombormûvét, melyek közül az utóbbi a közeljövôben kerül elhelyezésre az elôadómûvész egykori lakóhelyének (II. kerület, Baka utca 5.) falán. Megbecsült szereplôje a Mûbarátok kiállításainak Cséri Lajos szobrászmûvész, akinek érmei empirikus gondossággal, átéléssel és markáns karakterérzéssel mutatják meg az emberi szellem kiemelkedô személyiségeit, köztük a magyar népmûvészeket, írókat, képzômûvészeket és zeneszerzôket. A mostani kiállításon egy emlékezetes pedagógus egyéniségét idézô emléktáblára kerülô dombormûves portréját láthattuk. (Lukács István tanár úr). A Püski Kiadó jelentette meg az évtizedeken át szintén méltatlanul háttérbe szorított kiváló szobrász, Andrássy Kurta János munkásságáról írt monográfiát (Szabó Lilla könyve). A mûvész életmûvét vázlatosan, képlátására hagyatkozó kifejezô alakítás példája Jáki Ferenc: Jöjjetek hozzám c. szobra, amely egy vékony fatörzsbôl kétfelé nyúló ágba láttatja bele Krisztust. Lényegre törôen szuggesztív Pintér Éva macskaábrázolása (Szemek a sötétben), és Szabadi Sinkó Ilona Jézus keresztútjának állomásait idézô textilképe. A naiv képlátás és a látványfestészet kettôssége jellemzô Szécsi István: Nôtüntetés, c. festményére, amely felemássága ellenére is megfog bennünket a kifejezés hitelességével és átéltségével. Figyelemre méltó az Egyesület irodalmi és képzômûvészeti könyvkiadási tevékenysége. A képzômûvészeti kiadványok között egy sor olyan kötetet találunk, amelyik hézagpótló, mondhatni felfedezés számba megy, hitelesebbé teszi a XX. századi magyar képzômûvészetrôl alkotott képünket. Az Egyesület értékmentô tevékenysége, hogy elfelejtett, vagy mellôzött jeles képzômûvészeink közül emel ki egy-egy alkotót a feledés homályából, vagy igyekszik rájuk a tehetségüket megilletô módon felhívni a figyelmet. Így került sor például Búza Barna szobrászmûvész munkásságának bemutatására. A kötet a mûvész születésének 90. évfor- Cséri Lajos: Lukács tanár úr

3 2005 január február 3 Szécsi István: Nôtüntetés 56 de markánsan bemutató, átfogó igényû kiállítást a Mûvészetbarátok Egyesülete szervezte meg a Magyarok Világszövetsége székházában 2003 novemberében. A XX. század e jelentôs szobrászának pályaíve a társadalmi igazságtalanságok elleni lázadástól (Káin és Ábel, Zsákoló munkás) a magyar népmûvészet, a népi szobrászat tanulságainak a hivatásos mûvészet közegébe történô emelésétôl (Magyar Pieta) az egész közösséghez szóló emlékmû-szobrászattól (Menekülô anya, 1940; Széchenyi István Balatonfüred), az archaikus sugallatú, összefoglaló mûvektôl (Alföldi szfinx, Álmodó) egészen az ôsi és modern összhangját megteremtô Naphimnuszig (Szent Ferenc), s az eleven ritmusú lovaskompozíciókig terjed. A kiállítás jelentékeny mértékben járult hozzá Andrássy Kurta János mûvészetének szélesebb körû megismertetéséhez. A húszas években induló, a rézkarcoló nemzedék" érdemes képviselôjére, Tarjáni Simkovics Jenôre irányítja a figyelmet Zsákovics Ferenc kismonográfiája, amely meggyôzôen jelöli ki a magyar grafika történetében betöltött szerepét. Nyolcvan évet átívelô pályája utolsó korszakában tanítványai sorában találjuk többek között Gacs Gábort, Gross Arnoldot, Kondor Bélát. Tarjáni Simkovics Jenô hosszú életet élt, 101 éves korában halt meg, így még életében kézbe vehette az 1995-ben megjelent könyvet. Ne szép temetéseket rendezzünk, hanem még életében becsüljük meg a mûvészt!" mondta a mûvészeti élet hivatalnokainak a kiváló mûgyûjtô, Kunvári Bella, amikor Egry József elszigeteltségére, nehéz anyagi helyzetére hívta fel a figyelmet. A Mûvészetbarátok Egyesületének vezetôi szeretnek idejében cselekedni. Egy másik kiadványukban Pogány Ö. Gábor Brusch Péternek, a húszas évek elején született és a negyvenes években induló festônemzedék méltatlanul háttérbe szorult képviselôjének életmûvét méri fel. Brusch szerkezetes, bizonyos részében tárgyias, bizonyos részében expresszív tájképein, utcaképein, csendéletein a különbözô témák, karaktertípusok emblematikus megragadására törekszik. Erôs koncentrációjú kompozícióin minden fölösleges részletet elhagy. A Mûvészetbarátok Egyesülete vállalkozott a sokmûfajú alkotó, Prokop Péter mûveinek, verseinek, esszéinek és képzômûvészeti alkotásainak a kiadására is, s ezzel alapvetôen hozzájárult a mûvész harmonikus és sokrétû alkotói kibontakozásához. Prokop Péter spirituális jellegû mûvészetében a szakrális témákat közelebb hozza a konfliktusokkal terhelt mai ember lelkivilágához. Bensôséges kapcsolat alakult ki a Mûvészetbarátok Egyesületének tagjai és Obersovszky Gyula, az 1956-os forradalom költôje között. Ez a kapcsolat még akkor kezdôdött, amikor Obersovszky a Sportfogadás fôszerkesztôje volt. Számos Jáki Ferenc: Jöjjetek hozzám (alkotó és alkotás)

4 január február kiállítás rendezésében és megnyitásában mûködtek együtt, az Egyesület lapja közölte verseit, megrendezte szerzôi estjét, halála után emléktáblát avatott pesti lakóhelyének falán és ôrbottyáni parasztházán, s mindmáig szellemiségének legfôbb ôrzôje. Minthogy Nádudvari Nagy Jánosnak a népi költészet egyik kései képviselôjének verseit is az egyesület jelentette meg. Éltetô fény (1991), Magányos daru (1996), Remény halálig (1998), Láttuk az Ô csillagát (2001), s mintegy összefoglalóként a költô 80. születésnapjára Egy kis szeretet kéne még címmel versválogatását. Néhány idézet az elôszavakból: Verseiben kifogásolták az egyszerûséget és a közérthetôséget ôszinte magyarságára nem tartottak igényt (Geröly Tibor); A falunak és tájnak szépségeit, népének mindennapi küzdelmeit, örömeit éneklik ezek a versek (Gergely Mihály); Olyan természetes egyszerûséggel buggyan belôle a vers, mint a füttyszó a munkájába mélyedt mesterlegénybôl (Baranyi Ferenc). Kardos Nagy Ibolya írásait elsôkötetesként, 70. születésnapjára ugyancsak az egyesület vállalta. A Vágymadárban megkapóan csillogtak a szerzô erényei: a balladák indulásának közvetlensége, a végigéneklés eredetisége, a minden erôltetettség, profiskodás nélkül való hamvassága, az emberi drámák, tragédiák iránti empátiája. És következô évben immár emlékeztetésül a Végrendelet kötete jelent meg. Az egyesület két tagjának, Kardos M. Zsötének és Osváth Miklósnak egymásra találása szülte az Álomrabló kötetet. Amit Zsöte megélt: vonzás és taszítás, gyönyör és fájdalom, hit és kétségbeesés verssorok írására késztette. Sorait Osváth Miklós akvarelljei kisérték. S nem is olyan régen látott napvilágot egy szépkivitelû érdekes kötet Színigazság címmel. Baranyi Ferenc tizenkét alkotáshoz írt verset. Ezek sorakoznak egymás mellett. Többek között: Czinke Ferenc, Sôreg Dénes, Osváth Miklós, Krajtsovits Margit, Erdélyi János György munkája késztette versvallomásra a költôt. Az olasz mûvészet alapos ismeretét és tiszteletét példázzák a sixtusi Krisztus, Paolo szerenádja, Lány a kútnál címû versei. Mindenképpen tiszteletreméltó, hogy Szirmay Endre Kaposvárott élô író aki mellesleg több ezer mai pedagógusnak volt tanára két kötete kiadását is az egyesület mûhelyére bízta. Így került az olvasók kezébe, a Párbeszéd 1982-ben, a Szószóló pedig 1993-ban. A Mûvészetbarátok Egyesülete 1973 óta mára életerôs, folyton gazdagodó civil szervezetté vált az alapító Szíj Rezsô fôtitkár és Búza Barna elsô elnök, majd Geröly Tibor több mint másfél évtizedes fôtitkársága és Gergely Mihály elnöksége idején. Az elmúlt években az elnöki funkció Geröly Tibor kezébe került és Baranyi Ferenc látja el a fôtitkári teendôket. Gondos, szorgoskodó irányításuk és a különbözô tisztségviselôk aktív támogatása révén mûvészeti életünk hasznos és számottevô tényezôjévé vált. S egyben otthonná, ahová rendszeresen betérhetnek a tagok, a mûvészetek iránt érdeklôdôk, kiállításokat megnézni, elôadásokat hallgatni, vitázni és véleményt cserélni. Az íráshoz fölhasznált fotókat Kimpán Zója készítette. Baranyi Ferenc Nem skanzen ez Osváth Miklós Szatmári tájon címû vízfestményére Nem skanzen ez, nem múzeum, ez, ez magyar valóság, még mindig látható falun szalmatetôs, roskadozó ház, az ország keleti felén nemcsak barátom akvarellje tárja készségesen elém mindazt, mi máshol már ereklye, hanem a táj, a táj maga, egy teljes országrésznyi rajzlap mutatja tisztán, mit csak a hiú remény ítélt kihaltnak. A szegénység emlékei köröttem új életre kelnek riportfotót rajzolva ki rámái közt a képzeletnek, és lesz a múltba-révedés napjaink élô krónikája, mit álomból kevert a kéz: a szem durván valóra váltja. Szomorúan gyönyörködöm az ismerôs szatmári tájban, látnom csak addig volt öröm, amíg falamon függve láttam. Osváth Miklós: Szatmári tájon akvarell

5 2005 január február 5 Avendégkönyvbôl Tárkányi Imre És búcsúzik a tél Még alig olvadt, és ismét hullt a hó Afákra fehér takaró borult. Néha egy autó suhant csendesen, lámpája világított és lassan alkonyult. Aludt a kert, a fenyôk és rózsák az ablakunk alatt. Eltévedt madár didergett fázva, hintáztatta a villanydrótokat. A puha hóban egy macska osont, fekete bundáján átfütyült a szél Meleg szobára vágyott és az remélte: e hóeséssel búcsúzik a tél. Lajtai Gábor Kerek ködbôl Kerek ködbôl Fénybe vágytál Elindultál Nem haladtál Néha nyár jött Néha zord tél Mindhiába Törekedtél Állva vártad Meg a csendet Békét mit a Szív teremtett Fénybetartasz Kerek ködbôl Mindörökkön Mindöröktôl

6 január február Salamon Nándor Nyugati mûvészeti szemle Az ôszi szezonban is egymást követték a változatos mûvészeti élményt kínáló tárlatok Gyôrtôl Körmendig, Pápától Szombathelyig. Már kevésbé lelkesítô a közönség érdeklôdésének enyhülô hôfoka. Ezért azonban nem a mûvészek, meg a kiállításkoncepciók okolhatók. A bajok gyökerének kutatása nem képezheti szemlénk tárgyát. Válogatásunk csupán néhány esemény rögzítésére vállalkozhat. A pápai Somogyi József Galéria sorsa, léte fölött éppen mostanában gyülekeznek sötét fellegek! izgalmas kiállításoknak adott otthont a télelôn. Az Erdélybôl Pápára települt Tirnován Ari Vid (Segesvár, 1933 ) pótszületési évfordulót tartva 70+1! mutatta be jórészt fából készült szobrait. A hatalmas termés nemcsak a termeket töltötte meg feszültséggel, hanem robusztus szobrászi erôrôl, teremtô akaratról is tanúskodott. A Kolozsváron neves mesterek Szervátius Jenô, Kós András irányítása mellett nagy felkészültséget szerzett mûvész minden mûfajban, technikában otthonos. Igazi alanya azonban a vésôre váró fa, amelyet A. Tóth Sándor: Hólapátoló, olaj, vászon 80 x 61 cm. Tirnován Ari Vid: Idol 47 x 17 cm, kô nagyvonalúan formáz karakterjegyeit hordozó mûalkotássá. Formanyelvét az ôsi kultúrák, az erdélyi fafaragó hagyományok és egy ezekhez igazított sajátos kubizmus ötvözetével jellemezhetjük. Munkái az anyag és forma egységének szellemét árasztják. Nem narratív, nem elemzô mûvészet az övé. Rejtett értelmû, eszméket, jelképeket kibontó vagy összeépítô szobrai a hiedelmek, mítoszok világába ragadják vissza a szemlélôt. Idolok, plasztikus szerkezetek, súlyos tömbök, monumentális és játékos formációk változatos együttesébôl bontakozik ki a nehéz sorsú szobrászmûvész rokonszenves, megállító és töprengésre késztetô életmûve. Ellenzést csupán a zsúfolt rendezés, az itt-ott mûfajtól idegen csoportosítás keltett bennünk. Régi igazság: A tárlatot rendezi valaki. De nem biztos, hogy az a mûvész kell hogy legyen! Ugyanitt centenáriumi esztendeje zárásaként A. Tóth Sándor és tanítványai, barátai mûveibôl nyílt kiállítás. A református kollégium jeles rajztanára napjainkban foglalja el helyét a magyar mûvészettörténetben. A tárlat a sokoldalú mûvész szellemi kisugárzásának, vonzó személyiségének erejérôl tanúskodik. A magyar kultúra olyan jelesei, mint Nagy László, Csoóri Sándor, Lôrincze Lajos, Somogyi József, emlegették jó szívvel éltében-holtában. Festôk, szobrászok, rajztanárok népes csapata indult kezei alól. Nem kevés a rokonszenvezô mûvészetbarátok száma sem. A kiállítás alaphangját A. Tóth párizsi képei -nek

7 2005 január február 7 válogatása ütötte le. A szomszéd termekben a tisztelgôk munkái sorakoztak. Az iskolai, köri tanítványok közül a korán elhunyt Móritz Sándor, Istenes- Iscserekov András, a Kossuth-díjas Hencze Tamás, a sokoldalú Heitler László, Horváth Lajos festô, Ürmös Péter grafikus, Heitler András restaurátor munkáira emlékezünk. Láthattuk Somogyi József néhány kisplasztikáját, Nagy László grafika-sorozatát. Geometrikus szobrait hozta el Ézsiás István, Khell Zoltán. Mindahányan saját utat járó mûvészek. Barátai közül az Ôt európaiság példájaként emlegetô Cziráki Lajos és Nemcsics Antal, a tanár kolléga Somfainé Pados Mária képeit emeljük ki. A tisztelgô-emlékezô szavakat Szíj Rezsô, az egykori kollégista nagy szakértelemmel tolmácsolta. A szombathelyi Sportház Galéria kínálatából az Alföldi klasszikusok címû kiállítást emeljük ki. A Tornyai János Múzeumból kölcsönzött képek Endre Béla, Tornyai János, Kovács Mari, Zsebôk Zoltán festészetébôl adtak ízelítôt, az alföldi iskola szemléletmódját mutatták be a vasi közönségnek. Endre Béla tanyás kis képei Juhász Gyula szavait igazolták: egy volt ô s a mezô, benne a róna dalolt. Tornyai felvetett témái a szegénység kilátástalanságát, komor hangulatát árasztották. Alkony címû kompozíciója két színre redukált eszköztelenségével a pillanat végletes absztrakcióját valósította meg. Kovács Mári friss színvilágával, ôszinteségével ejtett rabul. A Médium Galériában a 25 éve elhunyt szombathelyi festôre, Mészáros Józsefre ( ) emlékeztünk. Bernáth Aurél, Domanovszky Endre tehetséges, ám az élettôl többszörösen megnyomorított tanítványa diplomásként a falu, Herény festôjeként dolgozott a város árnyékában. Motívumválasztása szûk körre korlátozódott. A maga körül látott életet, valóságot ábrázolta vásznain. A család, a visszafogottan élô falusi emberek, a környezet, a táj alkotta képei tárgyát. Kerülte a hangzatos látványokat, a bensôséges életérzések kifejezésére törekedett. Visszafogottsága a képméretekre is érvényes. Talán az elérhetôség, a világos festôi nyelv, Mészáros József: Szobabelsô realista szemlélet magyarázza, hogy a közönség magáénak érezte piktúráját. Korán lezárult életmûve a magyar hagyományokhoz áll közel, de egyéni színt és karaktert képvisel. Kevésbé drámai, inkább a szemlélôdés, a részvét jellemzi. A Mûvészetek Házában a Nagykárolyból elszármazott Gui Demeter pasztelljei vendégeskedtek. A Kolozsváron végzett mûvész sorsképlete küzdelmes életrôl tanúskodik. Csak áttelepülése után nyúlhatott ismét rajzeszközeihez. Fekete alapra felvitt színes látomásai két felfogás küzdelmét jelzik. Hangulatos tájfelvételei puhábbak, sejtelmesebbek, festôibb hatást érnek el (Ôszi erdô). Városrészletei (London, Velence), tükrözôdô tenger- és folyóparti házsorai, kikötôi, vitorlásai és csendéletei a vonalnak, a szerkezetnek adnak nagyobb teret. Színességüket azonban nem veszítik el. A vonzó tematika eleven színvilággal párosul, rokonszenvessé az érzelemdús elôadásmód avatja. Kiállított pasztelljei várakozásunkat táplálják az eljövendô idôkre. Szemlénket egy örvendetes hírrel rekesztjük be: Szent Márton ünnepén tagtársunkat, Csonka Ernô festômûvészt korábban már bemutattuk! Szombathely városa Kulturális Életmû-díjjal tüntette ki. A cím a tisztességgel megküzdött alkotóút és a hûség méltó elismerése. Ôszinte szívvel gratulálunk az idôs mûvésznek. VÖRÖS JENÔ Az ötödik x után Az ötödik x után nehéz szeretni, hiszen sután mondja ki a fogatlan száj, melyet az ifjúság csak odavág: Szeretlek! Az ötödik x után kedvesednek, ha virágot viszel másik kezedben a bot, a celofán reszketve zizeg, az mondja: Szeretlek! Az ötödik x után foghíjas száddal nehezen mondod a szavakat, melyeket bohó ifjúságod kisajátított: Szeretlek! Az ötödik x után kedvesed bôre selyme csak neked sejtelmes és szarkalábon szemed mondja: Szeretlek! Az ötödik x után nem csapkodnak villámok, de történnek újabb csodák, ha végre egymásra találnak kik szeretnek.

8 január február Mûveivel, millióknak adott munkát, kenyeret, életcélt, szellemi táplálékot Olyan vagyok, mint Othello, a napi munkámat befejeztem, jelentette ki elégedetten 1883-ban, egy februári estén Richard Wagner, feleségének, Liszt leányának, Cosimának, amikor éppen Velencében tartózkodott, egész háza népével, vendégeivel, a Canal Grandén bérelt Vendramin palotában. Föltett szándékom, hogy nagyon öregkort érjek meg hangoztatta, életének utolsó szakaszában. A német zeneköltô küzdelmes életének fáradalmait Itáliában pihente ki, a lagúnák városában, Sienában, Sorrentóban, Palermóban gazdagította fantáziáját, de különös módon az olasz operaélethez, ünnepelt komponistáihoz nem lépett közelebb. A Szent Márk téren üldögélve figyelje a színes farsangi forgatagot, majd a velenceiek régi temetkezôhelyére a San Michele szigetre vitette magát gondoláján február 12-én este barátja a Parsifal díszlettervezôje, Joukovszkij ceruzáját figyelte, amint az ô arcvonásait rögzítette. Aztán zongorához ült és a rajnai sellôk Wotant váró énekét játszotta. A következô napon az esôs, szomorú idô nyomasztó érzéseket váltott ki belôle. A szívroham elôjelét érezte. Ma nagyon kell vigyáznom magamra közölte inasával és íróasztalához ült dolgozni. Záró fejezetét írta a Vallás a mûvészet címû tanulmányának. Az ebédhez hiába várták, rosszul lett, mindenkit elküldött a közelébôl, egyedül akarta legyûrni rohamát. Amikor a feleségét és orvosát kérte, már haldoklott, a pamlagra vonszolta magát, az órája kiesett a mellényzsebébôl. Az órám suttogta, ezek voltak utolsó szavai. Az óra sértetlenül ütötte tovább a perceket, miközben gazdája szívverése megállt. Cosimát eszméletlenül találták a férje lábainál, késôbb ô maga ravatalozta fel és fogadta a részvéteket kifejezô külvilágot. Liszt halotti bölcsôdalával a Gyászgondolával búcsúztatta, Velencei orvosa, a német dr. Friedrich Keppler diagnosztikája szerint Nyilvánvaló, hogy a számtalan lelki izgalom, amelynek Wagner nap mint nap kiszolgáltatta sajátságos szellemi alkata és diszpozíciója, a mûvészet, tudomány és politika számos égetô kérdésében elfoglalt rendkívül végletes álláspontja, valamint különleges társadalmi helyzete, nagyban siettette sajnálatos végét. Halotti maszkját Augusto Benvenuti készítette el, február 14-én, majd bebalzsamozták. Megérkezett a hatalmas, fekete márvány, oroszlánfejes koporsó. A palotát 100 gyászgondola vette körül, 300 távirat érkezett a világ minden tájáról, közöttük a magyar zenebarátoktól is. Gyászgondolába szállt a család, a pályaudvarról különvonattal vitték a tetemet haza Bayreuthba. Nyitott vagonban helyezték el a szarkofágot, körülötte hatalmas gyertyák égtek. Minden állomáson megálltak, ahol fáklyák, gyászolók, virágok fogadták. Münchenben II. Lajos király óriási koszorút helyeztetett el a halott lábainál. A gyászvonat éjszaka érkezett Wagner városába. Egykori Otthonában, a Wahnfried villa kertjében tíz éve megásva várakozott a sír. A zeneszerzô kívánsága szerint csak a természet egyszerû pompája vette körül. Február 18-án, hideg, téli vasárnapon fekete lobogók, virágerdô borította az utcákat, havazni kezdett. Délután négy órára tûzték ki a szertartást, de már korán reggel benépesült a város. Húszezren kisérték a koporsót, amikor a gyászmenet elindult minden templom tornyában megkondultak a harangok. Királyok, fejedelmek küldték el képviselôjüket Wagner utolsó útjához, a Siegfried halálának gyászzenéje, a hôst sirató hangfergeteg, Az istenek alkonyának döbbenetes zenéje kísérte végig. Sírhalmánál nem méltatták mûvészetét, nagyságát csak egyszerû szavak hangzottak el. Felesége akkor helyeztette rá a dísztelen, fehér márványlapot, amikor egyedül maradt vele. Pihenj, pihenj, te isten küldte hozzá utolsó üdvözletét, mint ahogy a Ring befejezô képében Brünnhilde búcsúzott Siegfriedtôl. R. Wagner sírja, bayreuthi otthona, a Wahnfried villa kertjében

9 2005 január február 9 REVICZKY GYULA Wágner Rikárd Fréja fejedre Friss koszorut fon, S Walhalla virányin Amrita vár. Fischer Ernô: Velence 1975 Olaj, 70 x 100 cm Fotó: Rósa István Gondolákon gomolygó, gyászoló tömeg Velencében néhány héttel késôbb rendeztek megemlékezést tiszteletére. Egykori lakóháza, a Palazzo Vendramin elôtt fenségesebbet, hatalmasabbat elképzelni sem lehet így számolt be róla a korabeli krónika. A Városháza a zenekar rendelkezésére bocsátotta pompás bárkáját ezen foglaltak helyet a magyar származású Anton Seidl karmesterrel együtt. Hat gondolában a mûvészek követték, száz és száz keskeny csónak adta a kíséretet végig a Canal Grandén, egészen a Palazzo Vendraminig, ahol felsorakozott a velencei nemesség saját, pompázatos jármûvein, virágokkal telerakva azokat. Végül az egész városból mindenki, aki még gondolát tudott szerezni. Egy, csaknem áttekinthetetlen, gomolygó gyászoló tömeg volt ez. A zenekar a lebegô bárkákban a paloták erkélyeirôl a mûvészek, Az istenek alkonya gyászindulóját hatalmas zengéssel intonálta. Az emberek körös-körül, szárazföldön és vízen egyaránt levetett kalappal álltak. Zúgó éljenzést váltott ki a Tännhauser nyitánya amint ezrek szívében visszhangra talált. Az ünnep után a sokféle gondola a kis canalettiken hazatért, este pedig nagy Wagner koncert zárta a hódolatot Velence varázsával, illatos, holdfényes bódulatával kisérve. A magyar zenei, irodalmi körökben is megdöbbenést váltott ki a német zeneköltô halála. Családjához együttérzést kifejezô táviratokat küldtek, emlékprogramokat rendeztek, életmûvét értékelték, személyét megörökítô költemények születtek, közöttük Reviczky Gyula Wagner címû megrázó verse is. A Bayreuthban 1876-ban megnyitott színházában és világszerte mûveivel azóta millióknak adott munkát, kenyeret, életcélt, szellemi táplálékot. Valóra válik az olasz L Espresso címû lap jövendölése: visszatér az Apokalipszis géniusza és zenéjével hipnotizálja a Földet Erdôsi Mária Itáliában ért el a halál, Ki germánoknál germánabb valál. Velencze, régi nagyság, fény regéje! Te láttad, mint borult homály szemére. Tengerhullámod viszi szét a földnek: Nem dobban Wagner büszke szíve többet! Megbûvölt engem is varázslatod. Fülembe zengtek régi századok. Láttam Szigfridet, Krimhild bosszuját. Tannhäuser lángját, Hollandid buját, Az álmatag szemû Szentát s szerelmét. S Elzát, kinél nincs bájolóbb, se szendébb. Szállj, szállj Odinhoz! Zengô álmaid Behangozzák a föld határait, Királyi koronák törékenyebbek, Mint legkisebb betûje nagy nevednek, S a hova útja nincs csak égi lángnak: Te oda szállsz; Beethoven, Goethe várnak. Fréja fejedre Friss koszorut fon, S Walhalla virányin Amrita vár. Gálfy-Bódi Tamás: Líra Linómetszet

10 január február Aktok a Magyar Nemzeti Galériában A jelenbôl visszatekintve, szinte hihetetlen, hogy az eleven és meztelen nôi test megjelenítése a mûvészetben még a tizennyolcadik század elsô felében is a lehetetlenségek közé tartozott. Élô, nôi aktmodell állítása sokáig a független-akadémikus mûvész elôjoga volt. Londonban 1753-tól, Párizsban 1800-tól, Münchenben 1808-tól rajzolhattak aktot az akadémiai festôinasok. A nôi test képi forrásai tehát az antik és a reneszánsz erotikus mûvek voltak. Illetve a tapasztalás és a képzelet. A 19. századi festô számára Ingresnek a római akadémián festett Nagy fürdôzôje (1808) emelte mintává a sokféle megközelítésû nôi meztelenséget, a modell utáni festés újraértelmezett toposzát. A Magyar Nemzeti Galéria újabb idôkben izgalmas mûvészettörténeti kérdésekre igyekezvén bôkezû válaszokat keresve eljutott a Modell témához is, a több éves kutató, rendszerezô munkával létrehozta legújabb kiállítását, mely a nôi aktot természetszerûleg az európai képi hagyománnyal, a látással, észleléssel és a nyilvánosság elôtti kiállítással kölcsönhatással igyekszik, az újabb idôkben ugyancsak nagyszámú érdeklôdô számára bemutatni. A tárlat gerincét a 19. századi magyar mûvészek produktumai alkotják. (Hét nagy betû: A MODELL jogos kötôjel: Nôi akt a 19. századi magyar mûvészetben.) Egy, a más tanulmányokból is ismerszik a témáról. Amûvész és modell kapcsolata nem csupaszítható kizárólag munkamegosztásra, annál sokkal összetettebb, belterjesebb, emocionálisabb. Nemrégiben igen sokan láthatták azt a nagyszabású filmet is, amely Goya életébôl, mûvészetébe engedett bepillantást, beleértve aktuális témákat is. Társadalmi környezet, szépségideál, mind-mind hatással volt a takaratlan téma, rézkarcba, vászonra álmodására. A kiállításon szereplô több mint 250 alkotás között számos olyan található, amely a fürdés örömét osztja meg a nézôvel. Az ünnepélyes megnyitóra invitáló meghívón is egy ilyen alkotás fotója szerepel, méghozzá Székely Bertalantól, akit nagyívû és hazafias mûveirôl tartja számon a szakirodalom, bár nevéhez fûzôdik a 19. század második felében általa kidolgozott, s akkor még egyedülálló programként szereplô képzési metódus a nôi akt ábrázolása, mozgás, forma szín, test viszonylatában, s tanította is ezeket a Mintarajztanodában élettani, fizikai és pszichológiai alapon. Bizony, bizony, modern dolog volt ez abban az idôben a javából. S Székely Bertalan (a nagy elôd) elôfutárnak nevezhetô joggal. Lotz Károlynak a görög mitológiából merített nôi aktjai is méltán részei lettek a 19. század második felétôl szépülô Budapestnek, (mennyezetképein). Lotz Károly: Fürdés után 1880 körül. Olaj, vászon, 128 x 99 cm Picasso nagy hatást kiváltó remekmûvének, az Avignoni kisasszonyoknak párizsi bemutatásával (1907) szinte karnyújtásnyi idôben állította ki saját mûveit Rippl-Rónai József Kaposvárott (ahol végsô nyugalmát, s emlékét ma is ôrzik), s Budapesten. Ô különben azon igen kevés mûvészeink közé tartozik, akinek utolsó önarcképe a firenzei múzeum kincsei között található. Rippl-Rónai természetesen jelen van ezen a különleges tárlaton is mûveivel. Úgynevezett kukoricás korszakából való alkotással, többalakos akt képpel. Idôs Markó Károly Paris ítéletét jelenítette meg 1833-ban, s Benczúr Gyula, akinek emlékére pár évvel ezelôtt nagyszabású kiállítással hódolt az Ernst Múzeum, s aki mai szóhasználattal festôfejedelem titulust kapta, Bacchánsnô címû alkotásával szerepel, amely 1881-ben született Ferenczy Károly ( ) a Festô és modell címû alkotásával tette le a garast a titkok oltára elé, a szervezôk, kutatók jóvoltából). Óhatatlanul jelzésszerû a példatár és elsôdlegesen is a képek körébôl való. Pedig található néhány más matériájú alkotás is az új tárlaton. Bertel Thorvaldsen például porcelánba álmodta Hajnal és Éjszaka címû mûveit Koppenhágában a Királyi Porcelángyár számára (?) Korongalakúak, figurálisak alig nagyobbak mint ünnepi étekre váró lapos tányérok. És mégis finomak, szépek. Beck

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Á nos amours passés! *

Á nos amours passés! * Á nos amours passés! * Vendégségben Mészöly Dezsőnél Mészöly Dezső Kossuth-díjas író, költő, műfordító 1918. augusztus 27-én született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának elvégzése

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

A város megvette a kempinget

A város megvette a kempinget BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2014. 5. SZÁM TARTALOM Hemzõ Károly sportfotói Hemzõ Károly életmûvét mintegy 150 képben mutatja be a Vaszary Villában látható kiállítás.

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000.

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1 RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1975. Új magyar zene a Rádióban Közönségdíj Hajdú Mihály: Magyar capriccio Kritikusok díja Balassa Sándor: Táblaképek (Tabulae) 1975. januárjában negyedik alkalommal rendezték

Részletesebben

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható!

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható! 2013 - Az 1. szám tartalomjegyzéke: Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Címlap: Gál Béla Hangverseny a Magyar Kultúra Napján (Kocsis Klára)...........................................................

Részletesebben

Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt

Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt Rangos hazai és határon túli személyiségek jelenlétében adták át szeptember 18-án a Magyar Örökségdíjakat Kolozsváron: a Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink, kedves Kollégák! Örömmel nyújtom át Önöknek idei második számunkat abban a reményben,

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink, kedves Kollégák! Örömmel nyújtom át Önöknek idei második számunkat abban a reményben, TARTALOM Tisztelt Olvasóink, kedves Kollégák! Örömmel nyújtom át Önöknek idei második számunkat abban a reményben, hogy folyóiratunk tartalma elvonja majd figyelmüket a mostanság igen sok negatív változást

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 49. szám 2011. december 16. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 49. szám 2011. december 16. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 49. szám 2011. december 16. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Olyan, mintha ünnep lenne A reformátusok jóvoltából finom ebéd várta a hajléktalanszálló lakóit.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám Ügyelet Hol kapunk gyógyszert, ha gyorsan kell? Váltva tartanak éjszakai ügyeletet ez egri patikák. Július

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 15. évfolyam, 3. szám 2013. szeptember Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet Somogyváron, a közelmúltban Nemzeti Emlékhellyé avatott

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

Schmitt Pál: Magyarország többre képes

Schmitt Pál: Magyarország többre képes KÖZÉLETI ÚJSÁG XI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2009. május 28. ingyenes FOTÓ: BÁNYAVÁRY PÁL Göncz Kinga váci látogatásáról Dr. Jakab Zoltán: Elismerés a választókerület számára Vácra látogatott Göncz Kinga, a Magyar

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS V. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/2. TARTALOM Beszámoló a szakmai továbbképzésekrõl Drámapedagógusok, színjátszó-rendezõk

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. január 1. óta működik Kecskemét Megyei Jogú

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN

Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2011 DECEMBER KARÁCSONY XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN Karácsony: születés, család, megváltás, kezdet, béke

Részletesebben