A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám január február Tagoknak tagdíj ellenében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében"

Átírás

1 A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám január február Tagoknak tagdíj ellenében Kerékgyártó István Civil szervezet a mûvészetért (Jegyzetek a Mûvészetbarátok Egyesületének tevékenységérôl) október 20-án nyílt meg a Mûvészetbarátok Egyesületének országos tárlata, amely Kôbányán sorrendben az ötödik bemutatkozása az Egyesület képzômûvészeinek, s egyben ez az eddigiek sorában a legtöbb alkotást egybefogó, legsokrétûbb kiállítások közé tartozik. Az ünnepi alkalmat a társmûvészetek jelenléte tette teljessé. A Turunga Didgeridoo Együttes a civilizáció kialakulása elôtti évezredek mûvészetét, a törzsi rituálék ôsi zeneszerszámokkal megszólaltatott zenéjét varázsolta, teremtette újjá a XXI. századi zenekedvelô közönségének. Elementáris és szuggesztív zene volt ez, amelyet egyszerre éreztünk ôsinek és modernnek. Ezt követôen Lovász Márta elôadómûvész énekelt Hajtun Zsuzsa zongoramûvész kíséretével, Pálfi László színmûvész pedig kedvenc verseibôl válogatott egy csokrot. A Mûvészetbarátok Egyesülete hagyományaihoz híven ezen az estén is a múzsák testvériségének jegyében teremtette meg a különbözô mûvészeti ágak egymást erôsítô összhangját. Hasonlóképpen az eddigi hagyományok szellemében a közremûködôk és a résztvevôk könyvajándékokat kaptak, részben az Egyesületet pártfogoló könyvkiadók ajándékait, részben saját kiadványaikat. Az Egyesület több mint három évtizedes fennállása alkalmat adhatna arra, hogy vázlatosan fölmérjük azokat az eredményeket, amelyeket ez a példaadóan sikeres civil szervezôdés létrehozott. Most azonban terjedelmi korlátok miatt csupán a kiállítás méltatására és az Egyesület könyvkiadói tevékenységére, a mellôzött jelentékeny alkotók életmûvének feltárására és megismertetésére, népszerûsítésére tett erôfeszítéseikre szeretnénk felhívni a figyelmet. A Mûvészetbarátok Egyesülete 1999-ben rendezte elsô országos tárlatát. Az azóta eltelt idôben fokozatosan gyarapodott, illetve hullámzott a kiállítók száma, és az idén kis híján száz alkotó több mint száz mûvét mutatták be a Pataky Mûvelôdési Központ Galériájában. Búza Barna portré dombormûve A tárlaton erôsebb a hagyománytisztelet, mint az új élményterületek meghódítására tett erôfeszítés, az elementáris erejû kifejezés, az összkép azonban kiegyensúlyozott. A kiállításon láthatunk olyan mûveket, amelyek a hagyományos realizmus és az oldott folthatású látványfestészet korrekt és finom kifejezôdései (Szemenyei Klára: Szônyi István szülôháza, Molnár József: Virág és Gyümölcs, Klie Annamária: Sophie madárral), a táj szerkezetes és dekoratív átírásai (Rózsahegyi György: Tûzfalak). A kifejezés érzékenységével és biztonságával fog meg bennünket Endresz József: Széttört virág c. kompozíciója, amely Vajda Lajos grafikai hagyományát fejleszti tovább a maga módján. Külön csoportot képeznek azok az alkotók, akik a természeti látvány és az absztrakt alakítás között kívánnak összhangot teremteni (Benkô László: Pipacsok, Petô Margit: Hullámok, Kürthy Sándor: Vonalak). Ezek a nonfiguratív és a figuratív határmezsgyéjén születô mûvek alapformákra, ritmusképletekre egyszerûsítve sugározzák a természeti élményt. Az ember spontán elemi

2 január február Kürthy Sándor: Vonalak dulóját köszöntötte. Ez a könyv, amely Gergely Mihály író értô és szenvedélyes elemzésétôl kísérve a mûvész életmûvének vázlatos bemutatása, egyben igazságot is kíván szolgáltatni a sokszor méltatlanul mellôzött alkotónak. Gergely jó érzékkel választja ki a mûvész legteljesebb élményt adó fômûveit, többek közt a Tavaszt (1933), a Szent Tadeust (1943), a Háború utánt (1946), a Cortonai Szent Margitot (1947), a Nôk napjánt (1958), A II. világháború mártírjai emlékére (1978) c. szobrot, a Keresztút sorozat legszebb darabjait és a 90 éves korában felállított köztéri szobrát, a Kálvin Jánost, amely a róla elnevezett teret díszíti ben a millennium évében tisztelgett Szent István király emléke elôtt is a róla alkotott monumentális portréval. A könyv meggyôzô erôvel hívja fel a figyelmet az idôs korában is töretlen erôvel alkotó mesterre. Búza Barna fölkérésre készítette el Obersovszky Gyula és Béres Ferenc az egyesület két szellemi példaképének portré dombormûvét, melyek közül az utóbbi a közeljövôben kerül elhelyezésre az elôadómûvész egykori lakóhelyének (II. kerület, Baka utca 5.) falán. Megbecsült szereplôje a Mûbarátok kiállításainak Cséri Lajos szobrászmûvész, akinek érmei empirikus gondossággal, átéléssel és markáns karakterérzéssel mutatják meg az emberi szellem kiemelkedô személyiségeit, köztük a magyar népmûvészeket, írókat, képzômûvészeket és zeneszerzôket. A mostani kiállításon egy emlékezetes pedagógus egyéniségét idézô emléktáblára kerülô dombormûves portréját láthattuk. (Lukács István tanár úr). A Püski Kiadó jelentette meg az évtizedeken át szintén méltatlanul háttérbe szorított kiváló szobrász, Andrássy Kurta János munkásságáról írt monográfiát (Szabó Lilla könyve). A mûvész életmûvét vázlatosan, képlátására hagyatkozó kifejezô alakítás példája Jáki Ferenc: Jöjjetek hozzám c. szobra, amely egy vékony fatörzsbôl kétfelé nyúló ágba láttatja bele Krisztust. Lényegre törôen szuggesztív Pintér Éva macskaábrázolása (Szemek a sötétben), és Szabadi Sinkó Ilona Jézus keresztútjának állomásait idézô textilképe. A naiv képlátás és a látványfestészet kettôssége jellemzô Szécsi István: Nôtüntetés, c. festményére, amely felemássága ellenére is megfog bennünket a kifejezés hitelességével és átéltségével. Figyelemre méltó az Egyesület irodalmi és képzômûvészeti könyvkiadási tevékenysége. A képzômûvészeti kiadványok között egy sor olyan kötetet találunk, amelyik hézagpótló, mondhatni felfedezés számba megy, hitelesebbé teszi a XX. századi magyar képzômûvészetrôl alkotott képünket. Az Egyesület értékmentô tevékenysége, hogy elfelejtett, vagy mellôzött jeles képzômûvészeink közül emel ki egy-egy alkotót a feledés homályából, vagy igyekszik rájuk a tehetségüket megilletô módon felhívni a figyelmet. Így került sor például Búza Barna szobrászmûvész munkásságának bemutatására. A kötet a mûvész születésének 90. évfor- Cséri Lajos: Lukács tanár úr

3 2005 január február 3 Szécsi István: Nôtüntetés 56 de markánsan bemutató, átfogó igényû kiállítást a Mûvészetbarátok Egyesülete szervezte meg a Magyarok Világszövetsége székházában 2003 novemberében. A XX. század e jelentôs szobrászának pályaíve a társadalmi igazságtalanságok elleni lázadástól (Káin és Ábel, Zsákoló munkás) a magyar népmûvészet, a népi szobrászat tanulságainak a hivatásos mûvészet közegébe történô emelésétôl (Magyar Pieta) az egész közösséghez szóló emlékmû-szobrászattól (Menekülô anya, 1940; Széchenyi István Balatonfüred), az archaikus sugallatú, összefoglaló mûvektôl (Alföldi szfinx, Álmodó) egészen az ôsi és modern összhangját megteremtô Naphimnuszig (Szent Ferenc), s az eleven ritmusú lovaskompozíciókig terjed. A kiállítás jelentékeny mértékben járult hozzá Andrássy Kurta János mûvészetének szélesebb körû megismertetéséhez. A húszas években induló, a rézkarcoló nemzedék" érdemes képviselôjére, Tarjáni Simkovics Jenôre irányítja a figyelmet Zsákovics Ferenc kismonográfiája, amely meggyôzôen jelöli ki a magyar grafika történetében betöltött szerepét. Nyolcvan évet átívelô pályája utolsó korszakában tanítványai sorában találjuk többek között Gacs Gábort, Gross Arnoldot, Kondor Bélát. Tarjáni Simkovics Jenô hosszú életet élt, 101 éves korában halt meg, így még életében kézbe vehette az 1995-ben megjelent könyvet. Ne szép temetéseket rendezzünk, hanem még életében becsüljük meg a mûvészt!" mondta a mûvészeti élet hivatalnokainak a kiváló mûgyûjtô, Kunvári Bella, amikor Egry József elszigeteltségére, nehéz anyagi helyzetére hívta fel a figyelmet. A Mûvészetbarátok Egyesületének vezetôi szeretnek idejében cselekedni. Egy másik kiadványukban Pogány Ö. Gábor Brusch Péternek, a húszas évek elején született és a negyvenes években induló festônemzedék méltatlanul háttérbe szorult képviselôjének életmûvét méri fel. Brusch szerkezetes, bizonyos részében tárgyias, bizonyos részében expresszív tájképein, utcaképein, csendéletein a különbözô témák, karaktertípusok emblematikus megragadására törekszik. Erôs koncentrációjú kompozícióin minden fölösleges részletet elhagy. A Mûvészetbarátok Egyesülete vállalkozott a sokmûfajú alkotó, Prokop Péter mûveinek, verseinek, esszéinek és képzômûvészeti alkotásainak a kiadására is, s ezzel alapvetôen hozzájárult a mûvész harmonikus és sokrétû alkotói kibontakozásához. Prokop Péter spirituális jellegû mûvészetében a szakrális témákat közelebb hozza a konfliktusokkal terhelt mai ember lelkivilágához. Bensôséges kapcsolat alakult ki a Mûvészetbarátok Egyesületének tagjai és Obersovszky Gyula, az 1956-os forradalom költôje között. Ez a kapcsolat még akkor kezdôdött, amikor Obersovszky a Sportfogadás fôszerkesztôje volt. Számos Jáki Ferenc: Jöjjetek hozzám (alkotó és alkotás)

4 január február kiállítás rendezésében és megnyitásában mûködtek együtt, az Egyesület lapja közölte verseit, megrendezte szerzôi estjét, halála után emléktáblát avatott pesti lakóhelyének falán és ôrbottyáni parasztházán, s mindmáig szellemiségének legfôbb ôrzôje. Minthogy Nádudvari Nagy Jánosnak a népi költészet egyik kései képviselôjének verseit is az egyesület jelentette meg. Éltetô fény (1991), Magányos daru (1996), Remény halálig (1998), Láttuk az Ô csillagát (2001), s mintegy összefoglalóként a költô 80. születésnapjára Egy kis szeretet kéne még címmel versválogatását. Néhány idézet az elôszavakból: Verseiben kifogásolták az egyszerûséget és a közérthetôséget ôszinte magyarságára nem tartottak igényt (Geröly Tibor); A falunak és tájnak szépségeit, népének mindennapi küzdelmeit, örömeit éneklik ezek a versek (Gergely Mihály); Olyan természetes egyszerûséggel buggyan belôle a vers, mint a füttyszó a munkájába mélyedt mesterlegénybôl (Baranyi Ferenc). Kardos Nagy Ibolya írásait elsôkötetesként, 70. születésnapjára ugyancsak az egyesület vállalta. A Vágymadárban megkapóan csillogtak a szerzô erényei: a balladák indulásának közvetlensége, a végigéneklés eredetisége, a minden erôltetettség, profiskodás nélkül való hamvassága, az emberi drámák, tragédiák iránti empátiája. És következô évben immár emlékeztetésül a Végrendelet kötete jelent meg. Az egyesület két tagjának, Kardos M. Zsötének és Osváth Miklósnak egymásra találása szülte az Álomrabló kötetet. Amit Zsöte megélt: vonzás és taszítás, gyönyör és fájdalom, hit és kétségbeesés verssorok írására késztette. Sorait Osváth Miklós akvarelljei kisérték. S nem is olyan régen látott napvilágot egy szépkivitelû érdekes kötet Színigazság címmel. Baranyi Ferenc tizenkét alkotáshoz írt verset. Ezek sorakoznak egymás mellett. Többek között: Czinke Ferenc, Sôreg Dénes, Osváth Miklós, Krajtsovits Margit, Erdélyi János György munkája késztette versvallomásra a költôt. Az olasz mûvészet alapos ismeretét és tiszteletét példázzák a sixtusi Krisztus, Paolo szerenádja, Lány a kútnál címû versei. Mindenképpen tiszteletreméltó, hogy Szirmay Endre Kaposvárott élô író aki mellesleg több ezer mai pedagógusnak volt tanára két kötete kiadását is az egyesület mûhelyére bízta. Így került az olvasók kezébe, a Párbeszéd 1982-ben, a Szószóló pedig 1993-ban. A Mûvészetbarátok Egyesülete 1973 óta mára életerôs, folyton gazdagodó civil szervezetté vált az alapító Szíj Rezsô fôtitkár és Búza Barna elsô elnök, majd Geröly Tibor több mint másfél évtizedes fôtitkársága és Gergely Mihály elnöksége idején. Az elmúlt években az elnöki funkció Geröly Tibor kezébe került és Baranyi Ferenc látja el a fôtitkári teendôket. Gondos, szorgoskodó irányításuk és a különbözô tisztségviselôk aktív támogatása révén mûvészeti életünk hasznos és számottevô tényezôjévé vált. S egyben otthonná, ahová rendszeresen betérhetnek a tagok, a mûvészetek iránt érdeklôdôk, kiállításokat megnézni, elôadásokat hallgatni, vitázni és véleményt cserélni. Az íráshoz fölhasznált fotókat Kimpán Zója készítette. Baranyi Ferenc Nem skanzen ez Osváth Miklós Szatmári tájon címû vízfestményére Nem skanzen ez, nem múzeum, ez, ez magyar valóság, még mindig látható falun szalmatetôs, roskadozó ház, az ország keleti felén nemcsak barátom akvarellje tárja készségesen elém mindazt, mi máshol már ereklye, hanem a táj, a táj maga, egy teljes országrésznyi rajzlap mutatja tisztán, mit csak a hiú remény ítélt kihaltnak. A szegénység emlékei köröttem új életre kelnek riportfotót rajzolva ki rámái közt a képzeletnek, és lesz a múltba-révedés napjaink élô krónikája, mit álomból kevert a kéz: a szem durván valóra váltja. Szomorúan gyönyörködöm az ismerôs szatmári tájban, látnom csak addig volt öröm, amíg falamon függve láttam. Osváth Miklós: Szatmári tájon akvarell

5 2005 január február 5 Avendégkönyvbôl Tárkányi Imre És búcsúzik a tél Még alig olvadt, és ismét hullt a hó Afákra fehér takaró borult. Néha egy autó suhant csendesen, lámpája világított és lassan alkonyult. Aludt a kert, a fenyôk és rózsák az ablakunk alatt. Eltévedt madár didergett fázva, hintáztatta a villanydrótokat. A puha hóban egy macska osont, fekete bundáján átfütyült a szél Meleg szobára vágyott és az remélte: e hóeséssel búcsúzik a tél. Lajtai Gábor Kerek ködbôl Kerek ködbôl Fénybe vágytál Elindultál Nem haladtál Néha nyár jött Néha zord tél Mindhiába Törekedtél Állva vártad Meg a csendet Békét mit a Szív teremtett Fénybetartasz Kerek ködbôl Mindörökkön Mindöröktôl

6 január február Salamon Nándor Nyugati mûvészeti szemle Az ôszi szezonban is egymást követték a változatos mûvészeti élményt kínáló tárlatok Gyôrtôl Körmendig, Pápától Szombathelyig. Már kevésbé lelkesítô a közönség érdeklôdésének enyhülô hôfoka. Ezért azonban nem a mûvészek, meg a kiállításkoncepciók okolhatók. A bajok gyökerének kutatása nem képezheti szemlénk tárgyát. Válogatásunk csupán néhány esemény rögzítésére vállalkozhat. A pápai Somogyi József Galéria sorsa, léte fölött éppen mostanában gyülekeznek sötét fellegek! izgalmas kiállításoknak adott otthont a télelôn. Az Erdélybôl Pápára települt Tirnován Ari Vid (Segesvár, 1933 ) pótszületési évfordulót tartva 70+1! mutatta be jórészt fából készült szobrait. A hatalmas termés nemcsak a termeket töltötte meg feszültséggel, hanem robusztus szobrászi erôrôl, teremtô akaratról is tanúskodott. A Kolozsváron neves mesterek Szervátius Jenô, Kós András irányítása mellett nagy felkészültséget szerzett mûvész minden mûfajban, technikában otthonos. Igazi alanya azonban a vésôre váró fa, amelyet A. Tóth Sándor: Hólapátoló, olaj, vászon 80 x 61 cm. Tirnován Ari Vid: Idol 47 x 17 cm, kô nagyvonalúan formáz karakterjegyeit hordozó mûalkotássá. Formanyelvét az ôsi kultúrák, az erdélyi fafaragó hagyományok és egy ezekhez igazított sajátos kubizmus ötvözetével jellemezhetjük. Munkái az anyag és forma egységének szellemét árasztják. Nem narratív, nem elemzô mûvészet az övé. Rejtett értelmû, eszméket, jelképeket kibontó vagy összeépítô szobrai a hiedelmek, mítoszok világába ragadják vissza a szemlélôt. Idolok, plasztikus szerkezetek, súlyos tömbök, monumentális és játékos formációk változatos együttesébôl bontakozik ki a nehéz sorsú szobrászmûvész rokonszenves, megállító és töprengésre késztetô életmûve. Ellenzést csupán a zsúfolt rendezés, az itt-ott mûfajtól idegen csoportosítás keltett bennünk. Régi igazság: A tárlatot rendezi valaki. De nem biztos, hogy az a mûvész kell hogy legyen! Ugyanitt centenáriumi esztendeje zárásaként A. Tóth Sándor és tanítványai, barátai mûveibôl nyílt kiállítás. A református kollégium jeles rajztanára napjainkban foglalja el helyét a magyar mûvészettörténetben. A tárlat a sokoldalú mûvész szellemi kisugárzásának, vonzó személyiségének erejérôl tanúskodik. A magyar kultúra olyan jelesei, mint Nagy László, Csoóri Sándor, Lôrincze Lajos, Somogyi József, emlegették jó szívvel éltében-holtában. Festôk, szobrászok, rajztanárok népes csapata indult kezei alól. Nem kevés a rokonszenvezô mûvészetbarátok száma sem. A kiállítás alaphangját A. Tóth párizsi képei -nek

7 2005 január február 7 válogatása ütötte le. A szomszéd termekben a tisztelgôk munkái sorakoztak. Az iskolai, köri tanítványok közül a korán elhunyt Móritz Sándor, Istenes- Iscserekov András, a Kossuth-díjas Hencze Tamás, a sokoldalú Heitler László, Horváth Lajos festô, Ürmös Péter grafikus, Heitler András restaurátor munkáira emlékezünk. Láthattuk Somogyi József néhány kisplasztikáját, Nagy László grafika-sorozatát. Geometrikus szobrait hozta el Ézsiás István, Khell Zoltán. Mindahányan saját utat járó mûvészek. Barátai közül az Ôt európaiság példájaként emlegetô Cziráki Lajos és Nemcsics Antal, a tanár kolléga Somfainé Pados Mária képeit emeljük ki. A tisztelgô-emlékezô szavakat Szíj Rezsô, az egykori kollégista nagy szakértelemmel tolmácsolta. A szombathelyi Sportház Galéria kínálatából az Alföldi klasszikusok címû kiállítást emeljük ki. A Tornyai János Múzeumból kölcsönzött képek Endre Béla, Tornyai János, Kovács Mari, Zsebôk Zoltán festészetébôl adtak ízelítôt, az alföldi iskola szemléletmódját mutatták be a vasi közönségnek. Endre Béla tanyás kis képei Juhász Gyula szavait igazolták: egy volt ô s a mezô, benne a róna dalolt. Tornyai felvetett témái a szegénység kilátástalanságát, komor hangulatát árasztották. Alkony címû kompozíciója két színre redukált eszköztelenségével a pillanat végletes absztrakcióját valósította meg. Kovács Mári friss színvilágával, ôszinteségével ejtett rabul. A Médium Galériában a 25 éve elhunyt szombathelyi festôre, Mészáros Józsefre ( ) emlékeztünk. Bernáth Aurél, Domanovszky Endre tehetséges, ám az élettôl többszörösen megnyomorított tanítványa diplomásként a falu, Herény festôjeként dolgozott a város árnyékában. Motívumválasztása szûk körre korlátozódott. A maga körül látott életet, valóságot ábrázolta vásznain. A család, a visszafogottan élô falusi emberek, a környezet, a táj alkotta képei tárgyát. Kerülte a hangzatos látványokat, a bensôséges életérzések kifejezésére törekedett. Visszafogottsága a képméretekre is érvényes. Talán az elérhetôség, a világos festôi nyelv, Mészáros József: Szobabelsô realista szemlélet magyarázza, hogy a közönség magáénak érezte piktúráját. Korán lezárult életmûve a magyar hagyományokhoz áll közel, de egyéni színt és karaktert képvisel. Kevésbé drámai, inkább a szemlélôdés, a részvét jellemzi. A Mûvészetek Házában a Nagykárolyból elszármazott Gui Demeter pasztelljei vendégeskedtek. A Kolozsváron végzett mûvész sorsképlete küzdelmes életrôl tanúskodik. Csak áttelepülése után nyúlhatott ismét rajzeszközeihez. Fekete alapra felvitt színes látomásai két felfogás küzdelmét jelzik. Hangulatos tájfelvételei puhábbak, sejtelmesebbek, festôibb hatást érnek el (Ôszi erdô). Városrészletei (London, Velence), tükrözôdô tenger- és folyóparti házsorai, kikötôi, vitorlásai és csendéletei a vonalnak, a szerkezetnek adnak nagyobb teret. Színességüket azonban nem veszítik el. A vonzó tematika eleven színvilággal párosul, rokonszenvessé az érzelemdús elôadásmód avatja. Kiállított pasztelljei várakozásunkat táplálják az eljövendô idôkre. Szemlénket egy örvendetes hírrel rekesztjük be: Szent Márton ünnepén tagtársunkat, Csonka Ernô festômûvészt korábban már bemutattuk! Szombathely városa Kulturális Életmû-díjjal tüntette ki. A cím a tisztességgel megküzdött alkotóút és a hûség méltó elismerése. Ôszinte szívvel gratulálunk az idôs mûvésznek. VÖRÖS JENÔ Az ötödik x után Az ötödik x után nehéz szeretni, hiszen sután mondja ki a fogatlan száj, melyet az ifjúság csak odavág: Szeretlek! Az ötödik x után kedvesednek, ha virágot viszel másik kezedben a bot, a celofán reszketve zizeg, az mondja: Szeretlek! Az ötödik x után foghíjas száddal nehezen mondod a szavakat, melyeket bohó ifjúságod kisajátított: Szeretlek! Az ötödik x után kedvesed bôre selyme csak neked sejtelmes és szarkalábon szemed mondja: Szeretlek! Az ötödik x után nem csapkodnak villámok, de történnek újabb csodák, ha végre egymásra találnak kik szeretnek.

8 január február Mûveivel, millióknak adott munkát, kenyeret, életcélt, szellemi táplálékot Olyan vagyok, mint Othello, a napi munkámat befejeztem, jelentette ki elégedetten 1883-ban, egy februári estén Richard Wagner, feleségének, Liszt leányának, Cosimának, amikor éppen Velencében tartózkodott, egész háza népével, vendégeivel, a Canal Grandén bérelt Vendramin palotában. Föltett szándékom, hogy nagyon öregkort érjek meg hangoztatta, életének utolsó szakaszában. A német zeneköltô küzdelmes életének fáradalmait Itáliában pihente ki, a lagúnák városában, Sienában, Sorrentóban, Palermóban gazdagította fantáziáját, de különös módon az olasz operaélethez, ünnepelt komponistáihoz nem lépett közelebb. A Szent Márk téren üldögélve figyelje a színes farsangi forgatagot, majd a velenceiek régi temetkezôhelyére a San Michele szigetre vitette magát gondoláján február 12-én este barátja a Parsifal díszlettervezôje, Joukovszkij ceruzáját figyelte, amint az ô arcvonásait rögzítette. Aztán zongorához ült és a rajnai sellôk Wotant váró énekét játszotta. A következô napon az esôs, szomorú idô nyomasztó érzéseket váltott ki belôle. A szívroham elôjelét érezte. Ma nagyon kell vigyáznom magamra közölte inasával és íróasztalához ült dolgozni. Záró fejezetét írta a Vallás a mûvészet címû tanulmányának. Az ebédhez hiába várták, rosszul lett, mindenkit elküldött a közelébôl, egyedül akarta legyûrni rohamát. Amikor a feleségét és orvosát kérte, már haldoklott, a pamlagra vonszolta magát, az órája kiesett a mellényzsebébôl. Az órám suttogta, ezek voltak utolsó szavai. Az óra sértetlenül ütötte tovább a perceket, miközben gazdája szívverése megállt. Cosimát eszméletlenül találták a férje lábainál, késôbb ô maga ravatalozta fel és fogadta a részvéteket kifejezô külvilágot. Liszt halotti bölcsôdalával a Gyászgondolával búcsúztatta, Velencei orvosa, a német dr. Friedrich Keppler diagnosztikája szerint Nyilvánvaló, hogy a számtalan lelki izgalom, amelynek Wagner nap mint nap kiszolgáltatta sajátságos szellemi alkata és diszpozíciója, a mûvészet, tudomány és politika számos égetô kérdésében elfoglalt rendkívül végletes álláspontja, valamint különleges társadalmi helyzete, nagyban siettette sajnálatos végét. Halotti maszkját Augusto Benvenuti készítette el, február 14-én, majd bebalzsamozták. Megérkezett a hatalmas, fekete márvány, oroszlánfejes koporsó. A palotát 100 gyászgondola vette körül, 300 távirat érkezett a világ minden tájáról, közöttük a magyar zenebarátoktól is. Gyászgondolába szállt a család, a pályaudvarról különvonattal vitték a tetemet haza Bayreuthba. Nyitott vagonban helyezték el a szarkofágot, körülötte hatalmas gyertyák égtek. Minden állomáson megálltak, ahol fáklyák, gyászolók, virágok fogadták. Münchenben II. Lajos király óriási koszorút helyeztetett el a halott lábainál. A gyászvonat éjszaka érkezett Wagner városába. Egykori Otthonában, a Wahnfried villa kertjében tíz éve megásva várakozott a sír. A zeneszerzô kívánsága szerint csak a természet egyszerû pompája vette körül. Február 18-án, hideg, téli vasárnapon fekete lobogók, virágerdô borította az utcákat, havazni kezdett. Délután négy órára tûzték ki a szertartást, de már korán reggel benépesült a város. Húszezren kisérték a koporsót, amikor a gyászmenet elindult minden templom tornyában megkondultak a harangok. Királyok, fejedelmek küldték el képviselôjüket Wagner utolsó útjához, a Siegfried halálának gyászzenéje, a hôst sirató hangfergeteg, Az istenek alkonyának döbbenetes zenéje kísérte végig. Sírhalmánál nem méltatták mûvészetét, nagyságát csak egyszerû szavak hangzottak el. Felesége akkor helyeztette rá a dísztelen, fehér márványlapot, amikor egyedül maradt vele. Pihenj, pihenj, te isten küldte hozzá utolsó üdvözletét, mint ahogy a Ring befejezô képében Brünnhilde búcsúzott Siegfriedtôl. R. Wagner sírja, bayreuthi otthona, a Wahnfried villa kertjében

9 2005 január február 9 REVICZKY GYULA Wágner Rikárd Fréja fejedre Friss koszorut fon, S Walhalla virányin Amrita vár. Fischer Ernô: Velence 1975 Olaj, 70 x 100 cm Fotó: Rósa István Gondolákon gomolygó, gyászoló tömeg Velencében néhány héttel késôbb rendeztek megemlékezést tiszteletére. Egykori lakóháza, a Palazzo Vendramin elôtt fenségesebbet, hatalmasabbat elképzelni sem lehet így számolt be róla a korabeli krónika. A Városháza a zenekar rendelkezésére bocsátotta pompás bárkáját ezen foglaltak helyet a magyar származású Anton Seidl karmesterrel együtt. Hat gondolában a mûvészek követték, száz és száz keskeny csónak adta a kíséretet végig a Canal Grandén, egészen a Palazzo Vendraminig, ahol felsorakozott a velencei nemesség saját, pompázatos jármûvein, virágokkal telerakva azokat. Végül az egész városból mindenki, aki még gondolát tudott szerezni. Egy, csaknem áttekinthetetlen, gomolygó gyászoló tömeg volt ez. A zenekar a lebegô bárkákban a paloták erkélyeirôl a mûvészek, Az istenek alkonya gyászindulóját hatalmas zengéssel intonálta. Az emberek körös-körül, szárazföldön és vízen egyaránt levetett kalappal álltak. Zúgó éljenzést váltott ki a Tännhauser nyitánya amint ezrek szívében visszhangra talált. Az ünnep után a sokféle gondola a kis canalettiken hazatért, este pedig nagy Wagner koncert zárta a hódolatot Velence varázsával, illatos, holdfényes bódulatával kisérve. A magyar zenei, irodalmi körökben is megdöbbenést váltott ki a német zeneköltô halála. Családjához együttérzést kifejezô táviratokat küldtek, emlékprogramokat rendeztek, életmûvét értékelték, személyét megörökítô költemények születtek, közöttük Reviczky Gyula Wagner címû megrázó verse is. A Bayreuthban 1876-ban megnyitott színházában és világszerte mûveivel azóta millióknak adott munkát, kenyeret, életcélt, szellemi táplálékot. Valóra válik az olasz L Espresso címû lap jövendölése: visszatér az Apokalipszis géniusza és zenéjével hipnotizálja a Földet Erdôsi Mária Itáliában ért el a halál, Ki germánoknál germánabb valál. Velencze, régi nagyság, fény regéje! Te láttad, mint borult homály szemére. Tengerhullámod viszi szét a földnek: Nem dobban Wagner büszke szíve többet! Megbûvölt engem is varázslatod. Fülembe zengtek régi századok. Láttam Szigfridet, Krimhild bosszuját. Tannhäuser lángját, Hollandid buját, Az álmatag szemû Szentát s szerelmét. S Elzát, kinél nincs bájolóbb, se szendébb. Szállj, szállj Odinhoz! Zengô álmaid Behangozzák a föld határait, Királyi koronák törékenyebbek, Mint legkisebb betûje nagy nevednek, S a hova útja nincs csak égi lángnak: Te oda szállsz; Beethoven, Goethe várnak. Fréja fejedre Friss koszorut fon, S Walhalla virányin Amrita vár. Gálfy-Bódi Tamás: Líra Linómetszet

10 január február Aktok a Magyar Nemzeti Galériában A jelenbôl visszatekintve, szinte hihetetlen, hogy az eleven és meztelen nôi test megjelenítése a mûvészetben még a tizennyolcadik század elsô felében is a lehetetlenségek közé tartozott. Élô, nôi aktmodell állítása sokáig a független-akadémikus mûvész elôjoga volt. Londonban 1753-tól, Párizsban 1800-tól, Münchenben 1808-tól rajzolhattak aktot az akadémiai festôinasok. A nôi test képi forrásai tehát az antik és a reneszánsz erotikus mûvek voltak. Illetve a tapasztalás és a képzelet. A 19. századi festô számára Ingresnek a római akadémián festett Nagy fürdôzôje (1808) emelte mintává a sokféle megközelítésû nôi meztelenséget, a modell utáni festés újraértelmezett toposzát. A Magyar Nemzeti Galéria újabb idôkben izgalmas mûvészettörténeti kérdésekre igyekezvén bôkezû válaszokat keresve eljutott a Modell témához is, a több éves kutató, rendszerezô munkával létrehozta legújabb kiállítását, mely a nôi aktot természetszerûleg az európai képi hagyománnyal, a látással, észleléssel és a nyilvánosság elôtti kiállítással kölcsönhatással igyekszik, az újabb idôkben ugyancsak nagyszámú érdeklôdô számára bemutatni. A tárlat gerincét a 19. századi magyar mûvészek produktumai alkotják. (Hét nagy betû: A MODELL jogos kötôjel: Nôi akt a 19. századi magyar mûvészetben.) Egy, a más tanulmányokból is ismerszik a témáról. Amûvész és modell kapcsolata nem csupaszítható kizárólag munkamegosztásra, annál sokkal összetettebb, belterjesebb, emocionálisabb. Nemrégiben igen sokan láthatták azt a nagyszabású filmet is, amely Goya életébôl, mûvészetébe engedett bepillantást, beleértve aktuális témákat is. Társadalmi környezet, szépségideál, mind-mind hatással volt a takaratlan téma, rézkarcba, vászonra álmodására. A kiállításon szereplô több mint 250 alkotás között számos olyan található, amely a fürdés örömét osztja meg a nézôvel. Az ünnepélyes megnyitóra invitáló meghívón is egy ilyen alkotás fotója szerepel, méghozzá Székely Bertalantól, akit nagyívû és hazafias mûveirôl tartja számon a szakirodalom, bár nevéhez fûzôdik a 19. század második felében általa kidolgozott, s akkor még egyedülálló programként szereplô képzési metódus a nôi akt ábrázolása, mozgás, forma szín, test viszonylatában, s tanította is ezeket a Mintarajztanodában élettani, fizikai és pszichológiai alapon. Bizony, bizony, modern dolog volt ez abban az idôben a javából. S Székely Bertalan (a nagy elôd) elôfutárnak nevezhetô joggal. Lotz Károlynak a görög mitológiából merített nôi aktjai is méltán részei lettek a 19. század második felétôl szépülô Budapestnek, (mennyezetképein). Lotz Károly: Fürdés után 1880 körül. Olaj, vászon, 128 x 99 cm Picasso nagy hatást kiváltó remekmûvének, az Avignoni kisasszonyoknak párizsi bemutatásával (1907) szinte karnyújtásnyi idôben állította ki saját mûveit Rippl-Rónai József Kaposvárott (ahol végsô nyugalmát, s emlékét ma is ôrzik), s Budapesten. Ô különben azon igen kevés mûvészeink közé tartozik, akinek utolsó önarcképe a firenzei múzeum kincsei között található. Rippl-Rónai természetesen jelen van ezen a különleges tárlaton is mûveivel. Úgynevezett kukoricás korszakából való alkotással, többalakos akt képpel. Idôs Markó Károly Paris ítéletét jelenítette meg 1833-ban, s Benczúr Gyula, akinek emlékére pár évvel ezelôtt nagyszabású kiállítással hódolt az Ernst Múzeum, s aki mai szóhasználattal festôfejedelem titulust kapta, Bacchánsnô címû alkotásával szerepel, amely 1881-ben született Ferenczy Károly ( ) a Festô és modell címû alkotásával tette le a garast a titkok oltára elé, a szervezôk, kutatók jóvoltából). Óhatatlanul jelzésszerû a példatár és elsôdlegesen is a képek körébôl való. Pedig található néhány más matériájú alkotás is az új tárlaton. Bertel Thorvaldsen például porcelánba álmodta Hajnal és Éjszaka címû mûveit Koppenhágában a Királyi Porcelángyár számára (?) Korongalakúak, figurálisak alig nagyobbak mint ünnepi étekre váró lapos tányérok. És mégis finomak, szépek. Beck

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében)

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Szekszárd régi utcáit, a már alig létező pincesorokat, ill.

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A szakmai beszámoló és fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken: http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=kiallitas&aid=55

Részletesebben

Sarvar. varos 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS

Sarvar. varos 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS Sarvar varos RENDEZVENYNAPTARA PROGRAMME CALENDAR 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS w marcius 1 15. 1. (pé), 17:00, Nádasdy-vár, könyvtár (95/320-122) Katonatörténet az I. világháborútól napjainkig kiállítás

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja Minden jog fenntartva. 2009 Koller Galéria Győjteményfelmérés (Példa István gyüjteménye) Az alábbiakban egy 23 mőtárgyból

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Badacsony Badacsonytomaj

Badacsony Badacsonytomaj Badacsony Badacsonytomaj Múzeumok: Egry József Emlékmúzeum 8261 Badacsony, Egry sétány 12. Tel.: 87/431-044 E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu bad.turisztikai.egy@gmail.com, www.badacsony.com Magyar

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát

Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát bemutatja Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát Budapest TAKÁCS FERENC FESTÉSZETE 2001 őszén megkeresett minket egy dél-magyarországi gyűjtő barátunk, és egy festőművészt ajánlott a figyelmünkbe.

Részletesebben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben 2008. Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Tanszék Szak Vista 2008.12.31. Tartalomelemzés 2 Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA 2013. SZEPTEMBER 13-20. PÉCS BARANYA MEGYE Védnök: Tiffán Zsolt A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Védnök: Potápi Árpád Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján)

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A SÁROSPATAKI SZENT NEGYEDBEN (A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) RÉSZLETES PROGRAMTERV Pályázó: Sidinfó Nonprofit Kft

Részletesebben

www.motorradmuseum.at Prof. Dipl. HTL-Ing. Friedrich Ehn a múzeum alapítója és egyedüli tulajdonosa

www.motorradmuseum.at Prof. Dipl. HTL-Ing. Friedrich Ehn a múzeum alapítója és egyedüli tulajdonosa Az életkörülmények minden alapvető változása világosabbá teszi az elmét és megerősíti az elhatározást. Ezek felismerése vezetett, hogy 1962 óta felépített motorkerékpár gyűjteményem számára egy saját múzeumot

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ I. olaj, farost 80x100 1984 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ III. olaj, farost 70x100 1984 2 HORTOBÁGY (LOVAK) olaj, farost 60x90 1982 HORTOBÁGY

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR. 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt,

MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR. 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt, Múzeumok Éjszakája 2015. június 20. MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt, utána indulás a város vmely kirakatában elhelyezett művekhez

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra A legvidámabb barakk Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947 SZEPTEMBER Szeptember 10. (kedd) 18 óra Pece-parti Párizs: Nagyvárad XX. századi költészete, festészete Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN 1 NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN IN BURGENLAND IN MADONNENSCHLÖSSEL Iskolánk 2013. szeptember 30-tól október 4-ig Ausztriába, Burgenlandba ismét német nyelvi tábort szervez immár 13.éve. Célunk, a német nyelv

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

A vörös ló (1938-44) A tánc (1950-52) Önarckép a ház előtt (1914)

A vörös ló (1938-44) A tánc (1950-52) Önarckép a ház előtt (1914) Spira Veronika: Miniesszék IV. Chagall Ámos Kiállítás a Nemzeti Galériában Chagallt jól ismerem kamaszkorom óta. Már sokszor elmondtam, hogy amikor be voltunk zárva a vasfüggöny mögé, a Váci utcai idegen

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok 2014. október 15 19. (szerda vasárnap) október 15. (szerda) 12.05 13.15 Versenyfilmek vetítése 13.30 15.00 Versenyfilmek vetítése 15.15 16.45 Versenyfilmek

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG

A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG A Kortárs Drámafesztivál Budapest és a Heinrich- Böll- Stiftung közös rendezvénye: INGYEN KULTÚRA? A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG Nemzetközi konferencia 4 részben Budapest, 2014. december 5. és

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban!

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! 2015. június 3. szerda, 08:00 Hétfőn este a Madách Színházba látogatott a Spamalot című musical két szerzője: Eric Idle és John Du Prez. Az

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

MVM JÖVŐ HÍDJA. 2012. szeptember 22. Lánchíd, Széchenyi tér

MVM JÖVŐ HÍDJA. 2012. szeptember 22. Lánchíd, Széchenyi tér MVM JÖVŐ HÍDJA 2012. szeptember 22. Lánchíd, Széchenyi tér ESEMÉNYRŐL RÖVIDEN: A 2011 év szeptemberében megrendezett Tudományok Hídja elnevezésű eseményen több mint húszezer érdeklődő bizonyította be,

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló)

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) P R O G R A M O K 2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) 17.00 Sajtótájékoztató 18.00 Tárlatvezetés a fősátorban 19.00 Ünnepélyes megnyitó Trailer Galéria performance 20.00

Részletesebben