MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK."

Átírás

1

2

3 AMILLENIUMLEFOL ÉS A MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK. IRTA KŐVÁRY LÁSZLÓ. BUDAPEST ATHENAEUM R.-TÁRSULAT 1897.

4

5 ELŐSZÓ. Ha élnének nagy essai-íróink, nagy epikusaink! e szavakkal kívánta jelezni egyik klassicus díszszónokunk, hogy a milléniumi évben csodás dolgok történtek. Hogyan változott az ezredik év ünneplése egyszersmind a honfoglalás s egész ezerévünk megünneplésevé, nemzeti ünnepünk nemzetközi ünneppé; hogyan szállta meg borongó lelkünket az a derűs hangúlat, hogy a szállóige szerint lelkesedésünk az egeket verte: ezt csakis essai-írók talentuma fejtheti meg. Viszont azt a poétikus hangúlatot, melylyel a honfoglaló és honmegtartó ősök sírjait megkoszorúztuk, a jelenkori Magyarországért hódolatunkat bemutattuk, s melylyel jobb jövőért imádkoztunk, ezt a ragyogó ünneplést, mely a hármas érzést oly harmonikusan, lelkesedésünk rögtönzött érzelmeit, gondolatait nagy ünnepünkhöz oly méltóan juttatta kifejezésre: szintén csak epikus toll tudja leírni. A történetírás annyi gyászkeretű lapunk után egy fényes lapra nvit, a hála, a hódolat, a remény annyi emléksorával beírva, mintha nem is volna a mi történetünk folytatása. Epen azért, csakis tárgyam történeti nagy fontosságára kívántam reá mutatni, a midőn e sorokat történetnek neveztem: bár nem tartom egyébnek, mint

6 IV milléniumunk korrajzának, közhangúlatunk emlékiratának. Emléklapnak azok részére, kik szerencsésnek érezték magokat, hogy a nemzet fennmaradása nagy ünnepét megérték, örömeiben osztozhattak, fényét emelhették; úgynevezett képmagyarázatnak azok részére, kiket a nagyszerű látványosságok lelkesítettek, de ünneplésünk tartalmát meg nem érthették. Azt, hogy a magyar búban, örömben oszthatatlan; kiállításában bebizonyította, hogy teljesen európai lett, történeti csoportjában, hogy csak mint nemzet teljesítheti missióját. Azt, hogy a millénium a nemzetre nézt az Árpádkori vérszersződés megújítása, Európa részéről a föld birtokba vételének, a vezérkori quedlinbuigi békének megerősítése, a korona részéről a Mohács utáni koronázási hitlevél megpecsétlése. Hódolás annak az előtört érzésnek, hogy a miként Európába soha jobbkor nem érkezhettünk volna, milléniumunk az utolsó időkben soha jobbkor be nem következhetett volna. Ünnepségeink leírása mi lehetne egyéb, mint kivonata a napi sajtónak, mely a mellett, hogy a közhangúlatot epikus magaslaton tartotta, a történetírás részére örökbecsű forrást alkotott. Kolozsvár, decz A szerző.

7 TARTALOM. Előszó. ELSŐ FEJEZET. A megnyitás előtt. Lap A hangulat. 1 A történészet fel- és hozzászólása 3 A kormány és törvényhozás előmunkálatai 5 Az egyház megszólalása. 7 Az ezredik év Szilveszter-estéje 10 A milleniumi újév reggele 12 A bécsi hangulat. 15 A honfoglalás évezredes emlékének törvénybe iktatása s a programul 18 MÁSODIK FEJEZET. Az egész ezeré o ünneplése programmba vétele, szobrok, festmények, emléktárgyakban. Készülődés az ezerév megünneplésére. 24 Árpád s a honfoglalás 26 Szent István. 29 Szent László. 32 Az utolsó Árpádok. 34 A Hunyadiak emlékezete 86 Verbőczy és Mohács 40 Mohács után, a törökök kinyomásáig 43 Thököly, Bákóczy kuruezvilága 45 Újjászületésünk úttörői 47 Negyvennyolcz után. 51 A megifjodott Magyarország 54 HARMADIK FEJEZET. Az országos ünnepélyek, a kiállítás megnyitása, s a hálaadó isteni tisztelet. Az országos ünnepélyek küszöbén. 57 A király, a királyné, a királyi ház s a diplomáczia megérkezése 59

8 VI Az európai uralkodók üdvözlete. 62 A kiállítás megnyitása május 2-án. 64 Hálaadó isteni tisztelet május 3-án 69 Fogadás az udvarnál május 5-én 78 Az ezredik évi társadalom. 81 Festetich Tasziló gróf estélye 81 Dániel miniszter ebédje 83 Apponyi Lajos gróf estélye 84 Bál a Nemzeti Casinoban. 86 A nagykövetek búcsú-reggelije a mini^/lcrclnöknél 89 NEGYEDIK FEJEZET. A korona ünneplése, a díszországgy illés s a hódoló felvon ulás a lcirály elé, jnnius 8-án. A hangulat és programm 92 A korona ünneplése az oltáron. 95 Az országos bandérium, ezer dalia. 98 A bandérium elvonulása a király és királyné előtt. 107 Az ezredévi díszgyülés az új országházban 113 A hódoló felvonulás a király elé. 117 ÖTÖDIK FEJEZET. A honfoglalás, a hét törzs, a hét vezér ünneplése hét országos emlékmű felavatásában. A hét Árpád-emlék 124 A magyarok belépése, a munkácsi országos emlék, a vereczkei határemléktábla, a beszkid-ormi emlékoszlop felavatása Felső-Magyarország meghódolása. A zoborhegyi országos Árpád-emlék 135 Az Alföld meghódítása. A pusztaszeri országos Árpád-cnilck. 141 Erdély elfoglalása. A brassó-czenktetői országos határemlék 146 A dévényi országos határemlék 151 A Dunántúl meghódítása. A pannonnalmi országos emlék. A magyar királyság megalapításának ünneplése. 156 Horvát-Szlavonország csatolása. A zimonyi ezredévi országos emlék 162 Mátyás király lovas-szobrának alapkőletétele Kolozsvárt. 166 HATODIK FEJEZET. A haza, a faluk, városok, vármegyék ünneplése, emlékoszlopokban, millenáris alkotásokban, felavatásokban. A haza ünneplése 172 A községek ünneplése. 174 Emlékfaültetésekben. 175

9 vn ^ap Iskolai ünnepekben. 175 A nemzetiségi iskolák ünneplése. 17(5 A városok, a mező- és r. tanácsu városok ünneplése, díszgyűlésekben, millenáris alkotásokban 181 A szabad királyi városok ünneplése 187 A vármegyék ünneplése 194 HETEDIK FEJEZET. A művészet és tudomány ünneplése. A magyar géniusz ezeréve A budapesti tudomány-egyetem ifjúsága ünneplése. 209 A képzőművészet, az iparművészeti múzeum, s az új műcsarnok felavatása 213 Színházi díszelőadások 217 Az irodalmi társaságok ünneplése 220 A Magyar Tudományos Akadémia ünneplése. 224 NYOLCZADIK FEJEZET A jelenkori Magyarország millenáris alkotásai. Eszmemenete 229 Budapest székesfőváros Az ország házai, az új királyi palota, az új országház, az igazságügyi palota Közlekedésügyünk, a dunai és tiszai hidak, a Ferencz-József-hid felavatása Világ-csatornánk, a Duna dévény-radványi része, a Vaskapu megnyitása. A Felső-Duna megnyitása. 247 A Vaskapu, az alkotás története. 247 A megnyitás ünnepélye 251 KILENCZEDIK FEJEZET. Az ezredévi országos kiállítás. A kiállítás látogatása, 8 a hazai congressfusok. A kiállítás látképe. 255 A történelmi kiállítás. 257 A mezőgazdasági kiállítás A király, a királyné, a királyi ház a kiállításon. 264 A kiállítás látogatása hazánk által. 267 A külföldön, Amerikában élő magyarok ünneplése, hazalátogatása 272 A hazai országos versenyek, congressusok 275 TIZEDIK FEJEZET. Európa a milléniumon9 s a világsajtó elismerése. Milléniumunk sikere, koronája 283 Ausztria a milléniumon. 285

10 VIII Lap Vyugot-Európa a milléniumon. 288 Németország a 288 Olaszország a 291 Belgium a 293 Francziaország a 293 Portugall a 295 Angolok a 295 Svédek, finnek a 297 Kelet-Európa a milléniumon: Oroszország a 298 A tőrök a 300 Bosznia, Bulgária, Románia, Szerbia 300 Ázsiaia, Ausztrália, Amerikaiak a milléniumon 302 A nemzetközi versenyek és congressusok: A nemzetközi versenyek A nemzetközi congressusok 305 TIZENEGYEDIK FEJEZET. A kiáuítás berekesztése. A milléniumi ingó emléktárgyak s azok elhelyezése. A kiállítás utolsó napjai 313 Az emléktárgyak mint múzeumi tárgyak. 3IC Múzeumi tárgyak 317 Könyv- és levéltári tárgyak 319

11 ELSŐ FEJEZET. A megnyitás előtt. I. A hangfalat. Miből a hangulat fakad, crzelem és gondolat intézi a világot; keleti vérünk, ábrándos lelkünk, fellobbanó lovagiasságunk, rögtönző akaraterőnk dönti történetünket. Hangulatunk. Az önös számítás szerve hiányzik a nemzet vérmérsékletéből: történetünk sokszor kárát vallotta. De azért áldottak legyenek dicső őseink. Miért is jöttünk ki Ázsiából, hogy itt a világ csúfjára elvesszünk. E szavakban tört ki Zrinvi fájdalma, kit a vadkan megmentett a vérpadtól. Századokon át ez volt hangulata a magyarnak. S im, a gondviselés jóvoltából, segítettünk magunkon s az isten is segített, oly hangulatban ültük meg az ezredik év fordulóját, hogy ünneplésünket nem zavarta a gondolat, hogy a rómaiak szaturnáliái napjait éljük. E hangulat azonban csak nagy nehezen tört elő. Mi annyi csalódást hozott reánk, nemzeti hiszékenvségünket megtompították az idők. De nem tagadhattuk meg temperamentumunkat, a felviharzó lelkesedést, ha a nemzeti lobogó becsülete kihíjja. Örök hálánk azok iránt, kik»szabadságért éltek haltak, szolgaföldben nem nyughatnak*, s az önbizalom adta reményünk a jövőben, képezte a millenium hangulatát. Szerencsés gondolat volt, hogy a főkapu a történelmi csoportba vezetett, s mellette ott vonult el a falu, az ország. Jöttek a népek a látványosság káprázatának gondolatával, s mire a hídon átléptek, ott álltak a setét épületek, a komor idők levegője megcsapta. Jött a vidék népe, az ország arról a tájáról, hol az őskori maradványokért legtovább küzdöttek, a nagy idők romjai közt egy hang reá kezdett»hazádnak rendületlenül légy híve oh magyara százak csoportja ünneplő hangulatba esett, előbb százan, majd ezeren énekelték a nemzet dalát. Ebben az 1

12 2 itt kitört érzésben fogamzott meg a millenium miként ünnepicsének eszméje, s alakúit meg programmja A nemzet kipusztíthatatlan történeti érzéke rég várta a napot. A történészet felszólalt. A heraldikusok kitűzték a turul madarat. A zeneköltők előszedték a tárogatót. Az ünnepi dal, a hymnus és szózat rég meg volt írva. A poétikus lelkekben már megjelent. A programm kezdetben egy kiállítás, mint a jenkori Magyarország dicsőítése, s egy hála ima s az országgyűlés hódoló felvonulása az ezredik évért. Történészi részről megnyilatkozott a kívánalom, hogy a honfoglaló ősök ünneplése szintén felvétessék. Nem csak az ezredik évet és honfoglalást, az egész lefolyt ezerévet ünnepelni, lett a nemzet hangulata. De hogyan? Hellasz nem érte meg ezredik évét. A régi Róma 248-ban megünnepelte milleniumát. Az oroszok megülték 1864-ben. Minket a hivatalos, a templomi ünneplés, nem elégített ki. Az egész nemzet kivánt ünnepelni: hangulatát emlékoszlopokban, szobrokban kivánta megörökíteni. S hogy nemzeti érzelme s története iránti kegyelete aranyszálát bele szőjje, bele vonta a korona ünneplését, s szertartásai pompája koronája gyanánt, díszkíséretül bandériumok felültetését, ezer dalia megjelenését a fővárosba s a király elé. S mind ez a hevenyészet oly jellegével bír, hogy a honfoglalást ünneplő hét emlék elhelyezésére csak is a megelőző év tavaszán nézték ki a pontokat; a bandérium eszméje csak is az ünnepi év februárjában fogamzott; a programm felállítása, az ünneplés törvénybe igtatása csak is a kinyitást megelőző napokban hozatott szőnyegre. S mert nem volt mintánk, ebben a rögtönzésben ismertünk magunkra, ismertük meg lelkesedésünk teremtő erejének szikrázását, akaraterőnk bátorságát, végrehajtó képességünk erélyét, hatalmát. Az utolsó órában bebizonyult, hogy a magyar ma is oly resolutus, fellobbant érzelme agyán át mint akarat, mint szó és tett rohamra veszi czéljai megvalósítását. Himzők, festők, szobrászok, műépítők, egyszerre árasztattak el megrendelésekkel. A könyvtárak, levéltárak, múzeumok, éremés régiség-gyűjtemények, az egyházak kincsesházai, a főnemes-

13 3 ség fegyvertárai megnyíltak, s a történelmi kiállítás a honfoglalástól a jelenkorig oly gazdag múzeummá vált, mit együtt többé soha sem látunk. A hangulat fokozásához járult, hogy a bandérium hírére az udvar azt a lelkesítő víszhangot adta, hogy a királyné s a királyi herczegnők magyar díszben fognak megjelenni. A megnyitásra a diplomaţia egész kara lekísérte az udvart. A koronás fők siirgönyileg üdvözölték ünnepünket. A világsajtó képviselői megjelentek, vendégszeretetünk, kulturánk. tetterőnk hírével betöltötték Európát. Mint testvértelen, nyelvétől elszigetelt nemzet, földrajzilag félreeső, századoktól feledett ország indultunk ünnepelni s az a kellemes ébredés viradt reánk, hogy Europa értelmisége eljött s nemzetközi ünneppé emelte. S kinek a hangulatot, a siker jó nagy részét köszönjük, annak egyik arczképe leleplezésével végeztük ünneplésünket, Nvitrán a királyéval. II. A történészet fel- és hozzászólása. Ha az európai nemzetek alakulását csak Nagy Károly egyetemes birodalma felbomlásáig, a verduni békéig vezetjük is vissza, a franczia, olasz, német e század közepén előttünk milleniumát megülhette volna. Szerencsés nemzetek bölcsőjükkel, multjukkal nem sokat törődnek, boldog jelenjük minden éve, minden napja ünnep. A fajrokon nélküli jövevény magyarra nézt csodálata a honfoglaló, hálája a hon megtartó ősök iránt az együvétartozás legerősebb kapcsa lévén, viharos múltja, homályos jövője felkellett, hogy költse a gondolatot, hogy ezredik évének megérését nemzeti ünneppé tegye. Az európai nemzetek itt születtek, birtoklási jogczímök elvész az idők homályában. De a mi megjelenésünk a históriai idők újabb korára esik. A honfoglalást tudomásul vette, elismerte az akkori idők két képviselője: a császárság a quedlinburgi békével, a Vatikán a korona küldésével. Feltételeiket teljesítettük, acclimatizáltatni engedtük magunkat, európaikká, keresztényekké lettünk. De azért ezer éves multunk nem egyéb, 1*

14 4 mint küzdelem a létért, fegyverben állás a quedlinburgi béke fenntartásáért. S mivel még eddig sikerűit, s mivel ez időszerint enyhült fájdalommal tekintünk a múltra, sa bizalom reményével a jövőre, a nemzet nem tagadhatta meg magának az ünneplés örömét. Epedve nézett ezredik éve közeledésére. Sokszor elborult fellettünk a láthatár, de nvugotról mindannyiszor felderűit. Az európai államrendszer támadott, mindannyiszor az európai viszonyok nyújtottak segédkezet, miért hálásak is vagyunk. S most is, midőn harmadszor volt hazánk Önállósága megsemmisítve, az elnyomatás korszakában, ben, megjelent munkám I. 164-ik lapján a következő sorokat írom:»ezer év roppant idő! s mégis pár tized 'múlva nagy nemzeti ünnep vár a magyarra, a honfoglalás ezredéves ünnepe. Az áldomások, melyeket a honfoglalók kezdenek, megfognak újulni a hazában, s háromszoros hálát adhatunk, egyszer hogy élünk, másodszor hogy Európában élünk, harmadszor hogy a keresztény vallás emlőin újjásziílettünk*. Tolmácsolva van benne a nemzet rendületetlen hite jövőjében, történelmének abban a tanúságában, hogy Magyarország adta meg Ausztria nagyhatalmi posilioját, nélkülünk félkezu goliát. Botka Tivadar a millenium megünneplését a Századok 1878-iki f olyamában már mint indítványt hozta szőnyegre. Miként nemzeti ébredesünk korában, úgy most is a történészet világított elő. Költő, politikus itt gyújtja meg szövétnekét. A megbeszélés terére Bánó József képviselőházi alelnök a történelmi társulat választmányi tagja vitte azzal az indítványával, miszerint a társulat tegyen előterjesztést, hogy a kormány a közelgő millenium ötletéből hazánk története megírására a képviselőházzal tűzessen ki pályadíjai. A gondolat szépsége előtt mindenki meghajolt. Bővebb megfontolás után az a nézet jutott érvényre, hogy nemzetünk történetét megírni úgy, hogy minden pártot, politikai tényezőt kielégítsen, nem lehet. Történetünket prokrustesi ágyba szorítani nem szabad. A pályázat könnyen meddő maradna. Az elmék mégis megtermékenyültek. A vármegyék, városok, egyházi rendek, testületek tudni kívánták történetüket. Történészeink pályadíj nélkül sem ejtették el az eszmét. A

15 5 millenáris történelmi munkák megindultak, Beöthy Zsolt megírta negyvenegy társával irodalom történetünket. A nemzet történetére pedig épen két nagy vállalat lépett elő, egyik négy, a másik tíz kötetben, az utolsó 15 történész tollából. Már maga a czímtábla mint a millenium előpostája repítette szét a millenium közelgésének hirdetését. Értjük a Szalay-Baróti-féle, s a Szilágyi Sándor által szerkesztett milleniumi kiadásokat. Mit a parlamentül vártak, Semsey Andor az Akadémia tiszt, tagja oldotta meg ben 100,000 frtott tett le az Akadémia kezébe, hogy nem csak történetünk, hanem hazánk ismeretének egész mezejét felölelő tíz kötetben, jelenkori tudásunk egész összegét tegyük papirra, pályázat útján. A Tudományos Akadémia a Corpus Juris kiadásával lépett elő, 20 kötetben, Szent Istvántól le egész korunkig, magába foglalja a magyar törvényhozás összes törvényczikkelveit, még pedig az év előtti lalin nyelven szerkesztett törvényeket az eredeti szöveg mellett, egyszersmind magyar nyelven. Míg egyesek nagyszabású vállalatokon dolgoztak, köztük id. Szinnvei József, ki az összes magyar írók repertóriumát indította meg, az Akadémia ki akarta elégíteni a nemzetet és kormányt azon kérdés iránt, hogy sajátlag melyik év ezredévünk fordulója, mikorra kellene a milleniumot kitűzni. Az egykorú krónikák rég fel voltak hányva, most ismét szorgalmasan felhányták, de a honfoglalás évére kivánt felvilágosítást nem adták meg. A hazai krónikák alapján vezetett évszámok koraiaknak bizonyultak. A külföldi legrégibb krónikások nyomán, az Akadémia 1883-ban azon véleményt nyilvánította, hogy a kezdet és befejezés közötti idő 888. és 900. év közötti időre tehető. A vita folyamán hivatkozás történt arra is, hogy a fuldai krónika a 890-ik évre utalja, III. A kormány és törvényhozás előmunkálatai. A millenium megünneplése már a nyolezvanas évek elejétől foglalatoskodtatta a Tisza-kabinetet. Mily magas szempontból fogta fel, mutatják alapvető nagyszabású tervbe vett alkotásai, melyekkel az ünnep történeti fontosságára kivánt mutatni Hol templomi részének le kellett folyni, megkezdte a budai Mátyás-

16 6 templom stvlszerű restauraczióját. Az ideiglenes helyébe ííj országház építését határozta el, melynek készen levő része már is tündéries benyomást tesz. Belé megfestette Munkáesyval a Honfoglalást. A Vaskapu szabályozását kezébe vette s azon feltétellel, hogy a milleniumra kész legyen, Baross Gábor kereskedelmi minister a pályázatot kiíratta. E ponton vette kezébe a Szapári-kabinet, Baross a Vaskapu szabályozását munkába vétette. S ugyancsak Baross, a nagy conceptio alapján elkészítette a millenniumot elhatározó törvényjavaslatot s azt egy fényes indokolással okt. 31-én a háznak benyújtotta. Keletkezett az II. törvényczikk, mely kimondja, hogy Budapesten 1895-ben általános országos nemzeti kiállítás tartatik; rendezése a kereskedelmi ministerre bízatik, s utasíttatik, hogy a pénzügyministerrcl egyetértve, tegyen az országgyűlésnek előterjesztést. De már ezt az előterjesztést a Wekerle-kabinet s a nemzet fájdalmára elhunyt Baross örökébe lépett Lukács Béla tette meg. Mindenekelőtt országos milleniumi bizottságot szervezett, mely decz. 11-én tartott első ülésében, Széli Kálmán elnöksége alatt, megindította a szervezést. S a minister abban a helyzetben volt, hogy jan. 7-érői előterjesztését s a törvényjavaslatát benyújthatta. Keletkezett az márcz. 1-én kihirdetett III. t.-czikk, melyben a kiállítás biztosítására egy milliót szavaztak meg, s megtartása 1896-ra tétetett át. Részint a folyamatban lévő s részint még létesítendő alkotások, milyenek két dunai hid, igaz" ságügyi palota, iparművészeti múzeum, mint millenáris emlékalkotások létesítése, befejezlietése ezéljából. S febr. végén a minister kiadta a közönséghez felhívását, mely szerint a kiállításnak kettős czélja lesz : feltüntetni a millenniumi évben közgazdaságunkat, kultúrintézményeinket jelenkori magaslatán de egyszersmind tárlata történelmi csoportjában felmutatni dicső múltunk műemlékeit. A milleniumi bizottság folytatta munkásságát, az egyre fokozodó lelkesülés csapásán haladva, az febr. 4-ki előterjesztésében, a millenium megörökítésére két nagyszabású szobor felállítását hozta javaslatba. Egyiket a honalapító Árpád, a másikat a királyságalapító szt. István emlékére.

17 7 A lapok ezer Árpád-szoborról beszéltek. Thaly Kálmán, a Rákóczy-kor historikusa, országgyűlési képviselő, a honfoglalás emléke megörökítését, a honfoglaló hét vezér, hét törzs számához képest, hét millenniumi emlékoszlop állításával látta méltóan megünneplendőnek. A kormány elfogadta, országgyűlési határozat programmba vette. Hozzájárult még ezer millennáris népiskola felállítása, mi 100-ban szintén határozatba ment. így haladva a kormány és képviselőház lépést a nemzet emelkedő hangulatával, programmját mind szélesebbre fektette, a midőn első napjaiban a nemzeti becsület e nagy kérdése a Bánflfv-kabinet kezébe esett. A közhangulat szárnyalása azon pontján, hogy a nemzet ünneplését méltóvá kivánta tenni azon csodás esemény megünnepléséhez, hogy egy ázsiai tábor Európában megjelenik, s hol világ kezdetétől senkinek sem sikerűi állandó alkotás, hazát foglal, államot alkot, nemzetté lesz,s a népvándorlás annyi népéből és nemzetéből egymaga marad fenn, fennmaradása ezredik évének ünnepét üli. Felmutathatja Európa legrégibb ősi koronáját, s magát az európai kultura magastatán. Egy hangulat fogta el a társadalmat, mely iskolákat, templomokat emelt, kulturépületeket állított; adakozzott a szabadságszoborra, a Mátyás király, a Kossuth szobrára s más emlékekre. Dr. Mészáros Károly, Bródy Zsigmond a Semsey százezeres alapítványát meghaladó kultur-alapítványokat tettek. Jókainak tisztelői összes munkái kiadására vállalkoztak s ezért 100,000 frt tiszteletdíj biztosíttatott. Megjelent az első fecske, az első turulmadár: a Feszti Árpád körképe elkészült, kinyílt. Árpád honfoglalása körképben be volt mutatva s nemzeti búcsújárás helyévé lett. Mikor az első programm a lapokban megjelent, a kedélyek világa már túlszárnyalta volt. IV Az egyhkz megszólalása. Az ünnepév közeledtével megszólalt az emberfeletti hatalom képviselője, az egyház. A megelőző év végső napjain az egyháznagyok pásztorleveleket bocsátottak ki újévre. A hazafiság

18 8 és vallásosság sugallta pásztorleveleket, melyekben meleg hangon figyelmeztetik híveiket, hogy nemzetünk felett a gondviselés jóvoltából egy ezredév bezárult, új ezredévbe lépünk. A herczegprimás elrendelte, hogy egyházának templomaiban üljék meg az ezredéves magyar nemzet ünnepét. A szószékről hangozzék a nemzet öröme ; a pap ébresszen hazafias lelkesedést híveinek keblében; a templomban, a pap ajkairól hallják meg a hívők, hogy van öröm, melyben a haza minden polgárának részt kell vennie; hogy van kapocs, mely összeköti a különböző vallásfelekezetek tagjait. A haza minden polgáraihoz szól a magyar katholikus egyház feje, mondván >Örvendjetek vigadjatok valamennyien és ölelkezzetek testvéri szeretettek. A prímás pásztorlevele szigorúan megóvja a katholikus jelleget, de egyúttal tele van lángoló hazaszeretettel. A nemzeti létért aggódó hazafi szólal meg a milleniumi pásztorlevélben. A történetíró visszapillant a nemzet múltjába és abból azt a tanulságot meríti, hogy a»visszavonás pártos fegyvere nem egyszer majd végveszedelembe sodorta a hazát*. Rajongással szól a mult azon korszakairól, mikor a»hit össze volt forrva a hazaszeretettel* és ma sem adhat papjainak más tanácsot, mint azt:»szeressétek egyházatokat és hazátokat«! Samassa József, bibornok egri érsek így kezdi pásztorlevelét.»cdvvel virradjon drága hazánkra az esztendő, melyben ezredik évét ünnepeljük annak, hogy őseink annyi küzdelem árán, győzelmes harczok, munkás, szívós kitartás által, mintegy a természetes viszonyok rendjét megtörve, a Pannóniával határos részeket s majd magát Pannoniát rneghódíták s állandóan és végleg megtelepedtek e földön, mai Magyarországban. Az utódok harczi dicsősége, okuló bölcsessége, szellemi nagysága fentartotta, az édes hazának nevezete nekünk megszentelte e hont, s mindannyiunk szeretete benne, az egyetlenben, forr össze. Hisz volt-e valaha nemzet, melynek szentebb lett volna a haza neve, a haza nagysága? mely bensőbb odaadással, elszántabb szilárdsággal, törhetetlenebb hűséggel ragaszkodott volna a hazához?! Dicsőségünk és boldogságunk, hogy hírünk, nevünk róla szállt reánk: képének ragyogása, mint a ránk virradt napé. a mi mindennapi gyönyörűségünk. Más nemzeteket tudós férfiak

19 9 bölcseleti tételekkel oktattak be, hogy a haza üdvében a közjónak, sorsuknak zálogát lássák ; belénk a természet oltotta ezt; nekünk nem kelle ily oktató szót várnunk : bölcsőnktől kezdve már minden érzésünk egy czélra lángolt, hogy minden tehetségünk, minden tevékenységünk a hazáé legyen és szent legyen előttünk mindig a haza gondolata! Folytatásában többek közt így szól: Barbárok fegyvereitől elnyomva hazánk már-már összeroskadott. A tatár és török dúlás pusztításait ismerjük. A gyászos csapások emlékétől megborzad, visszariad lelkünk. Megfertőzött, lerombolt, leégett templomok, legyilkolt papok vérétől festett oltárok, kifosztott városok, vértől párolgó mezők, holttestektől duzzadó folyók, vad gyönyörrel kigondolt hóhérmunkák, feldúlt sírok, szétszórt csontok, hamvak Nem lehet oly ellensége a magyarnak, kit e látvány könyekre ne fakasztana. Oh, Magyarhon, hősöknek, dicső királyoknak szülőhona! Hazánk alkotmányos szervezetében mély bölcseséget s mintegy magasab kéz intézkedését lehet látnunk abban, hogy az államhatalom kezelői időről-időre változnak, mi az állam fennállásának, tartós fenmaradásának legerősebb biztosítéka: és hogy egyetlen kézben nem pontosul össze korlátlanul minden hatalom, hogy kivételes jogosultsággal kiemelkedve, bűn nélkül veszélyeztethetné a közszabadságot, a köznyugalmat. Ily szervezet mellett vált lehetővé, hogy honfoglalásunk után ezer éve hazánk nemcsak fennáll, de fennáll akkép, hogy minden létező államnál régibb s a letűnteket túlélte. Mily eredményeket, mily sikereket s vívmányokat ért el pedig intézményeink uralma alatt nemzetünk, évezredes fennállását -ünnepelve, országos kiállításban mutatja be. Mint várható, az emberi észnek az élet szükségletei s kényelmeire megalkotott sok és nagyszerű művei tárulandnak elénk; a haladásnak, művelődésnek bámulatos nagy művei. Tapasztalati igazság, hogy minden állam fenmaradásának biztosítékai ugyanazok, melyekre megalakulásakor helyezkedett. Isten kegyelme mellett hazánk fennállásának, boldogulásának alapját és biztosítékait is szintén ugyanazon erőforrásokban és tényezőkben találja meg, melyekből élete, fejlődése, virágzása kelt. És ezek vallásossága, hon- és szabadságszerelete.

20 10 Nem lehet figyelmen kivül hagyni, hogy az egyháznagyok pásztorlevelei az egyház-politikai n vények meghozásában, különösen az anyakönvvvezés, házasságkötés, házasság felbontás secularizatioja által a családi, társadalmi erkölcsök régi alapjait megtámadva látják. S hogy az egyház ezredéves múltja megrendítésében nemzeti intézményeink egyikét látják kiszolgáltatva. V. Az ezredik év Sylveszter est veje. Klső ezerévünk Sylveszter estvéjén a nemzet kicsinyenagyja ébren várta az utolsó óra kongását. Kkkor a harangok megkondultak. Lengeni kezdtek a nemzeti lobogók, az ablakok, középületek világítása kigyúlt. A nép az utczákra, terekre rohant köszönteni a második ezer év első perczeit. Körmenetek indultak zenekar mellett. Felzendült a nép ajkán a nemzet hymnusa: Isten áld meg a magyart. Szónoklatokat tartottak. S utána felharsant a szózat: Hazádnak rendületlenül légy híve ohmagyar! A hideg éjszakán testvériség érzetének lángja ragyogta be az arczokat Kiválóan szép volt az ünnep Miskolczon, a hol a katonai zenekar 12 tagja a színházépületen levő őrtorony ^erkélyén eljátszotta a Kölcsey Hymnuszát, a mit nagy tömegek hallgattak s a zenekarba belevegyült az énekszó. Sylveszter éjfelén az összes templomokban megkondultak a harangok s a katholikus papok hazafias beszédet tartottak a szószékről. A katonai őrség tisztikara fényes estélyt rendezett, melyen a notabilitások közül sokan voltak jelen. Éjfél körül Cronenbold Frigyes altábornagy lelkes éljenzés között a következő beszédet mondotta Az új esztendő alkalmából mindenekelőtt szívélyesen üdvözlöm önöket, mint a tisztikar kedves vendégeit, különösen pedig a vármegye és Miskolcz város legfőbb tisztségeinek viselőit, a főispánt és a polgármestert nejeikkel. De midőn ezúttal boldog új évet kivánok, nem mulaszthatom el arról a páratlan ünnepélyről is megemlékezni, a melylyel a magyarnemzet alkotmányának ezer éves fennállását ünuepli és a mely a mai napon veszi kezdetét. Jó kivánataimhoz azon ohajomat csatolom, vajha az az összhang, a mely a polgárság és katonaság között társadalmi tekintetben is uralkodik, állandó, zavartalan maradna. Három-

21 11 szoros»eljen-t kiáltok Miskolcz város derék lakosságára! Éljen Miskolez! A meleg érzéssel elmondott beszéd óriási hatást keltett. Dcbreczen lobogódíszbe öltözött. Délután az összes református templomokban, estve hat órakor a róm. kath. templomban volt hálaadó istentisztelet. A róm. kath. templom tornyairól nemzeti lobogók lengenek alá. A bejárat felett olvasható»isten áldd meg a magyart«. Szent István, Szent László és a király életnagyságú képei díszítik a templomot, melyet több száz lámpa világított meg. Az oltár felett a magyar korona látható»isten áldd meg a magyarl«felirattal. A falakról nemzeti lobogók lengtek. Dr. Wolafka Nándor püspöki ornatusban nagyhatású beszédet tartott a szószékről s ezután az ezrekre menő sokaság térdre borulva énekelte a Szózatot. Felolvasta az»iniát«a hazáért, a királyért, majd az összes jelenlevők a püspökkel áhítattal énekelték el a Hymnuszt. Nagykőrös lakossága különösen szépen és méltóságosan ünnepelte meg az ezredéves fordulóesztendő fölvirradtát. Előzőleg az ó-év utolsó napján a református templomban Kovács Lajos lelkész megható alkalmi imádságot mondott, éjfélkor pedig mozsárdörgés közt a református és katholikus templomok összes harangjai megszólaltak. Félóráig zúgtak a harangok. Ezalatt az iparos- és gazda olvasó egyesületek lampionokkal és zászlókkal a főtérre vonultak, a hol több ezernyi ember várt rájuk. A harangzúgás megszűntével Sánta Béla főgymnasiumi professor a városháza erkélyéről beszédet mondott. A vidék szíve is dobogott. A hírlapok hasábjait megtöltötték a közlemények, melyek meghozták, hogy a községek sem ülték meg az ünnepet kisebb lelkesedéssel, mint a városok, s hogy a millenáris esztendő forduló éjszakája országszerte lelkesítőleg hatott a kedélyekre. Többek közt: A szabolcsmegyei Vencsellő községben, a hol a magyarok és magyar oroszok együtt lakoznak, Svlveszter éjszakáján a község lakosságából 1500 ember összegyűlt a községháza előtt. Két czigánvzenekar hegedűjén és 1500 ember ajkán felzendült a messzehangzó ének: Isten áldd meg a magyart! Ezután a község jegyzője lelkes alkalmi beszédet mondott. Ekkor elővezettek egy felpántlikázott fehér mént s három fekete paripát. Daliás ifjak

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus A szuverenitás összetevői Dr. PhD Egyetemi adjunktus Szuverenitáselméletek Kit illet a főhatalom? Abszolút monarchiák: Jean Bodin: fejedelmi szuverenitás Thomas Hobbes: az alattvalók lemondanak bizonyos

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A millenniumra készült hét ezredéves emlékműből kettőt is

A millenniumra készült hét ezredéves emlékműből kettőt is MILLENNIUM DÉVÉNY A millenniumra készült hét ezredéves emlékműből kettőt is találhatunk a Felvidéken, s mind a kettő áldozatul is esett a terület új gazdái barbárságának. A dévényi ezredéves emlék az ország

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

J e g y zőkönyv AEB-10/2010. (AEB-10/ )

J e g y zőkönyv AEB-10/2010. (AEB-10/ ) AEB-10/2010. (AEB-10/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának 2010. december 20-án, hétfőn, 10 óra 12 perckor az Országház főemelet 58. számú tanácstermében

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I]

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] muzeum_brosura_168x238.indd 1 2016. 04. 29. 11:28 [ II ] BEVEZETŐ Az Országgyűlési Múzeum első alkalommal 1929 és 1949 között működött az Országházban.

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan.

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. Kovács József 1830 1927 Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. gyümölcsöző munkában. 16 éves korától a. maga emberségéből él. 36 éven át vezeti

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A kétfejű sas árnyékában

A kétfejű sas árnyékában A kétfejű sas árnyékában MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF, A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail

Részletesebben

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1998.(VII.3.)Kt. önkormányzati rendelete. a községi Önkormányzat jelképeiről 1

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1998.(VII.3.)Kt. önkormányzati rendelete. a községi Önkormányzat jelképeiről 1 Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1998.(VII.3.)Kt. önkormányzati rendelete a községi Önkormányzat jelképeiről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Pusztaszer Község

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Magyar Könyvszemle. 1924. I IV. füzet.

Magyar Könyvszemle. 1924. I IV. füzet. APPONYI SÁNDOR. Napsugaras szép téli napon, erdővel borított havas domb aljában, hólepett úton röpít a szán. Köröskörül, amerre a szem lát, minden fehér; vastag hótakaró alatt pihen a huszadik század kultúrája.

Részletesebben

JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 1. Minden évben január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. De miért pont január 22-én? Nos, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Hymnus című versét. Azóta

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2002. (III. 15.) rendelete Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról PPEK 756 Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról Prohászka Ottokár Emlékbeszéd Vasvári Pálról mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei 1.. A címer leírása 2..

Az önkormányzat jelképei 1.. A címer leírása 2.. KONDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1995. évi 18. (XII.18.) számú r e n d e l e t e A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Kondoros Nagyközség Önkormányzata az 1990. évi LXV.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.), 16/2012.(V.31.)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Huszárbál Sopronban 2012. február 18.

Huszárbál Sopronban 2012. február 18. Huszárbál Sopronban 2012. február 18. 2 Huszárbál köszöntőbeszéd 2012. A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm minden meghívott vendégünket, egyesületünk tagjait

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben