MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK."

Átírás

1

2

3 AMILLENIUMLEFOL ÉS A MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK. IRTA KŐVÁRY LÁSZLÓ. BUDAPEST ATHENAEUM R.-TÁRSULAT 1897.

4

5 ELŐSZÓ. Ha élnének nagy essai-íróink, nagy epikusaink! e szavakkal kívánta jelezni egyik klassicus díszszónokunk, hogy a milléniumi évben csodás dolgok történtek. Hogyan változott az ezredik év ünneplése egyszersmind a honfoglalás s egész ezerévünk megünneplésevé, nemzeti ünnepünk nemzetközi ünneppé; hogyan szállta meg borongó lelkünket az a derűs hangúlat, hogy a szállóige szerint lelkesedésünk az egeket verte: ezt csakis essai-írók talentuma fejtheti meg. Viszont azt a poétikus hangúlatot, melylyel a honfoglaló és honmegtartó ősök sírjait megkoszorúztuk, a jelenkori Magyarországért hódolatunkat bemutattuk, s melylyel jobb jövőért imádkoztunk, ezt a ragyogó ünneplést, mely a hármas érzést oly harmonikusan, lelkesedésünk rögtönzött érzelmeit, gondolatait nagy ünnepünkhöz oly méltóan juttatta kifejezésre: szintén csak epikus toll tudja leírni. A történetírás annyi gyászkeretű lapunk után egy fényes lapra nvit, a hála, a hódolat, a remény annyi emléksorával beírva, mintha nem is volna a mi történetünk folytatása. Epen azért, csakis tárgyam történeti nagy fontosságára kívántam reá mutatni, a midőn e sorokat történetnek neveztem: bár nem tartom egyébnek, mint

6 IV milléniumunk korrajzának, közhangúlatunk emlékiratának. Emléklapnak azok részére, kik szerencsésnek érezték magokat, hogy a nemzet fennmaradása nagy ünnepét megérték, örömeiben osztozhattak, fényét emelhették; úgynevezett képmagyarázatnak azok részére, kiket a nagyszerű látványosságok lelkesítettek, de ünneplésünk tartalmát meg nem érthették. Azt, hogy a magyar búban, örömben oszthatatlan; kiállításában bebizonyította, hogy teljesen európai lett, történeti csoportjában, hogy csak mint nemzet teljesítheti missióját. Azt, hogy a millénium a nemzetre nézt az Árpádkori vérszersződés megújítása, Európa részéről a föld birtokba vételének, a vezérkori quedlinbuigi békének megerősítése, a korona részéről a Mohács utáni koronázási hitlevél megpecsétlése. Hódolás annak az előtört érzésnek, hogy a miként Európába soha jobbkor nem érkezhettünk volna, milléniumunk az utolsó időkben soha jobbkor be nem következhetett volna. Ünnepségeink leírása mi lehetne egyéb, mint kivonata a napi sajtónak, mely a mellett, hogy a közhangúlatot epikus magaslaton tartotta, a történetírás részére örökbecsű forrást alkotott. Kolozsvár, decz A szerző.

7 TARTALOM. Előszó. ELSŐ FEJEZET. A megnyitás előtt. Lap A hangulat. 1 A történészet fel- és hozzászólása 3 A kormány és törvényhozás előmunkálatai 5 Az egyház megszólalása. 7 Az ezredik év Szilveszter-estéje 10 A milleniumi újév reggele 12 A bécsi hangulat. 15 A honfoglalás évezredes emlékének törvénybe iktatása s a programul 18 MÁSODIK FEJEZET. Az egész ezeré o ünneplése programmba vétele, szobrok, festmények, emléktárgyakban. Készülődés az ezerév megünneplésére. 24 Árpád s a honfoglalás 26 Szent István. 29 Szent László. 32 Az utolsó Árpádok. 34 A Hunyadiak emlékezete 86 Verbőczy és Mohács 40 Mohács után, a törökök kinyomásáig 43 Thököly, Bákóczy kuruezvilága 45 Újjászületésünk úttörői 47 Negyvennyolcz után. 51 A megifjodott Magyarország 54 HARMADIK FEJEZET. Az országos ünnepélyek, a kiállítás megnyitása, s a hálaadó isteni tisztelet. Az országos ünnepélyek küszöbén. 57 A király, a királyné, a királyi ház s a diplomáczia megérkezése 59

8 VI Az európai uralkodók üdvözlete. 62 A kiállítás megnyitása május 2-án. 64 Hálaadó isteni tisztelet május 3-án 69 Fogadás az udvarnál május 5-én 78 Az ezredik évi társadalom. 81 Festetich Tasziló gróf estélye 81 Dániel miniszter ebédje 83 Apponyi Lajos gróf estélye 84 Bál a Nemzeti Casinoban. 86 A nagykövetek búcsú-reggelije a mini^/lcrclnöknél 89 NEGYEDIK FEJEZET. A korona ünneplése, a díszországgy illés s a hódoló felvon ulás a lcirály elé, jnnius 8-án. A hangulat és programm 92 A korona ünneplése az oltáron. 95 Az országos bandérium, ezer dalia. 98 A bandérium elvonulása a király és királyné előtt. 107 Az ezredévi díszgyülés az új országházban 113 A hódoló felvonulás a király elé. 117 ÖTÖDIK FEJEZET. A honfoglalás, a hét törzs, a hét vezér ünneplése hét országos emlékmű felavatásában. A hét Árpád-emlék 124 A magyarok belépése, a munkácsi országos emlék, a vereczkei határemléktábla, a beszkid-ormi emlékoszlop felavatása Felső-Magyarország meghódolása. A zoborhegyi országos Árpád-emlék 135 Az Alföld meghódítása. A pusztaszeri országos Árpád-cnilck. 141 Erdély elfoglalása. A brassó-czenktetői országos határemlék 146 A dévényi országos határemlék 151 A Dunántúl meghódítása. A pannonnalmi országos emlék. A magyar királyság megalapításának ünneplése. 156 Horvát-Szlavonország csatolása. A zimonyi ezredévi országos emlék 162 Mátyás király lovas-szobrának alapkőletétele Kolozsvárt. 166 HATODIK FEJEZET. A haza, a faluk, városok, vármegyék ünneplése, emlékoszlopokban, millenáris alkotásokban, felavatásokban. A haza ünneplése 172 A községek ünneplése. 174 Emlékfaültetésekben. 175

9 vn ^ap Iskolai ünnepekben. 175 A nemzetiségi iskolák ünneplése. 17(5 A városok, a mező- és r. tanácsu városok ünneplése, díszgyűlésekben, millenáris alkotásokban 181 A szabad királyi városok ünneplése 187 A vármegyék ünneplése 194 HETEDIK FEJEZET. A művészet és tudomány ünneplése. A magyar géniusz ezeréve A budapesti tudomány-egyetem ifjúsága ünneplése. 209 A képzőművészet, az iparművészeti múzeum, s az új műcsarnok felavatása 213 Színházi díszelőadások 217 Az irodalmi társaságok ünneplése 220 A Magyar Tudományos Akadémia ünneplése. 224 NYOLCZADIK FEJEZET A jelenkori Magyarország millenáris alkotásai. Eszmemenete 229 Budapest székesfőváros Az ország házai, az új királyi palota, az új országház, az igazságügyi palota Közlekedésügyünk, a dunai és tiszai hidak, a Ferencz-József-hid felavatása Világ-csatornánk, a Duna dévény-radványi része, a Vaskapu megnyitása. A Felső-Duna megnyitása. 247 A Vaskapu, az alkotás története. 247 A megnyitás ünnepélye 251 KILENCZEDIK FEJEZET. Az ezredévi országos kiállítás. A kiállítás látogatása, 8 a hazai congressfusok. A kiállítás látképe. 255 A történelmi kiállítás. 257 A mezőgazdasági kiállítás A király, a királyné, a királyi ház a kiállításon. 264 A kiállítás látogatása hazánk által. 267 A külföldön, Amerikában élő magyarok ünneplése, hazalátogatása 272 A hazai országos versenyek, congressusok 275 TIZEDIK FEJEZET. Európa a milléniumon9 s a világsajtó elismerése. Milléniumunk sikere, koronája 283 Ausztria a milléniumon. 285

10 VIII Lap Vyugot-Európa a milléniumon. 288 Németország a 288 Olaszország a 291 Belgium a 293 Francziaország a 293 Portugall a 295 Angolok a 295 Svédek, finnek a 297 Kelet-Európa a milléniumon: Oroszország a 298 A tőrök a 300 Bosznia, Bulgária, Románia, Szerbia 300 Ázsiaia, Ausztrália, Amerikaiak a milléniumon 302 A nemzetközi versenyek és congressusok: A nemzetközi versenyek A nemzetközi congressusok 305 TIZENEGYEDIK FEJEZET. A kiáuítás berekesztése. A milléniumi ingó emléktárgyak s azok elhelyezése. A kiállítás utolsó napjai 313 Az emléktárgyak mint múzeumi tárgyak. 3IC Múzeumi tárgyak 317 Könyv- és levéltári tárgyak 319

11 ELSŐ FEJEZET. A megnyitás előtt. I. A hangfalat. Miből a hangulat fakad, crzelem és gondolat intézi a világot; keleti vérünk, ábrándos lelkünk, fellobbanó lovagiasságunk, rögtönző akaraterőnk dönti történetünket. Hangulatunk. Az önös számítás szerve hiányzik a nemzet vérmérsékletéből: történetünk sokszor kárát vallotta. De azért áldottak legyenek dicső őseink. Miért is jöttünk ki Ázsiából, hogy itt a világ csúfjára elvesszünk. E szavakban tört ki Zrinvi fájdalma, kit a vadkan megmentett a vérpadtól. Századokon át ez volt hangulata a magyarnak. S im, a gondviselés jóvoltából, segítettünk magunkon s az isten is segített, oly hangulatban ültük meg az ezredik év fordulóját, hogy ünneplésünket nem zavarta a gondolat, hogy a rómaiak szaturnáliái napjait éljük. E hangulat azonban csak nagy nehezen tört elő. Mi annyi csalódást hozott reánk, nemzeti hiszékenvségünket megtompították az idők. De nem tagadhattuk meg temperamentumunkat, a felviharzó lelkesedést, ha a nemzeti lobogó becsülete kihíjja. Örök hálánk azok iránt, kik»szabadságért éltek haltak, szolgaföldben nem nyughatnak*, s az önbizalom adta reményünk a jövőben, képezte a millenium hangulatát. Szerencsés gondolat volt, hogy a főkapu a történelmi csoportba vezetett, s mellette ott vonult el a falu, az ország. Jöttek a népek a látványosság káprázatának gondolatával, s mire a hídon átléptek, ott álltak a setét épületek, a komor idők levegője megcsapta. Jött a vidék népe, az ország arról a tájáról, hol az őskori maradványokért legtovább küzdöttek, a nagy idők romjai közt egy hang reá kezdett»hazádnak rendületlenül légy híve oh magyara százak csoportja ünneplő hangulatba esett, előbb százan, majd ezeren énekelték a nemzet dalát. Ebben az 1

12 2 itt kitört érzésben fogamzott meg a millenium miként ünnepicsének eszméje, s alakúit meg programmja A nemzet kipusztíthatatlan történeti érzéke rég várta a napot. A történészet felszólalt. A heraldikusok kitűzték a turul madarat. A zeneköltők előszedték a tárogatót. Az ünnepi dal, a hymnus és szózat rég meg volt írva. A poétikus lelkekben már megjelent. A programm kezdetben egy kiállítás, mint a jenkori Magyarország dicsőítése, s egy hála ima s az országgyűlés hódoló felvonulása az ezredik évért. Történészi részről megnyilatkozott a kívánalom, hogy a honfoglaló ősök ünneplése szintén felvétessék. Nem csak az ezredik évet és honfoglalást, az egész lefolyt ezerévet ünnepelni, lett a nemzet hangulata. De hogyan? Hellasz nem érte meg ezredik évét. A régi Róma 248-ban megünnepelte milleniumát. Az oroszok megülték 1864-ben. Minket a hivatalos, a templomi ünneplés, nem elégített ki. Az egész nemzet kivánt ünnepelni: hangulatát emlékoszlopokban, szobrokban kivánta megörökíteni. S hogy nemzeti érzelme s története iránti kegyelete aranyszálát bele szőjje, bele vonta a korona ünneplését, s szertartásai pompája koronája gyanánt, díszkíséretül bandériumok felültetését, ezer dalia megjelenését a fővárosba s a király elé. S mind ez a hevenyészet oly jellegével bír, hogy a honfoglalást ünneplő hét emlék elhelyezésére csak is a megelőző év tavaszán nézték ki a pontokat; a bandérium eszméje csak is az ünnepi év februárjában fogamzott; a programm felállítása, az ünneplés törvénybe igtatása csak is a kinyitást megelőző napokban hozatott szőnyegre. S mert nem volt mintánk, ebben a rögtönzésben ismertünk magunkra, ismertük meg lelkesedésünk teremtő erejének szikrázását, akaraterőnk bátorságát, végrehajtó képességünk erélyét, hatalmát. Az utolsó órában bebizonyult, hogy a magyar ma is oly resolutus, fellobbant érzelme agyán át mint akarat, mint szó és tett rohamra veszi czéljai megvalósítását. Himzők, festők, szobrászok, műépítők, egyszerre árasztattak el megrendelésekkel. A könyvtárak, levéltárak, múzeumok, éremés régiség-gyűjtemények, az egyházak kincsesházai, a főnemes-

13 3 ség fegyvertárai megnyíltak, s a történelmi kiállítás a honfoglalástól a jelenkorig oly gazdag múzeummá vált, mit együtt többé soha sem látunk. A hangulat fokozásához járult, hogy a bandérium hírére az udvar azt a lelkesítő víszhangot adta, hogy a királyné s a királyi herczegnők magyar díszben fognak megjelenni. A megnyitásra a diplomaţia egész kara lekísérte az udvart. A koronás fők siirgönyileg üdvözölték ünnepünket. A világsajtó képviselői megjelentek, vendégszeretetünk, kulturánk. tetterőnk hírével betöltötték Európát. Mint testvértelen, nyelvétől elszigetelt nemzet, földrajzilag félreeső, századoktól feledett ország indultunk ünnepelni s az a kellemes ébredés viradt reánk, hogy Europa értelmisége eljött s nemzetközi ünneppé emelte. S kinek a hangulatot, a siker jó nagy részét köszönjük, annak egyik arczképe leleplezésével végeztük ünneplésünket, Nvitrán a királyéval. II. A történészet fel- és hozzászólása. Ha az európai nemzetek alakulását csak Nagy Károly egyetemes birodalma felbomlásáig, a verduni békéig vezetjük is vissza, a franczia, olasz, német e század közepén előttünk milleniumát megülhette volna. Szerencsés nemzetek bölcsőjükkel, multjukkal nem sokat törődnek, boldog jelenjük minden éve, minden napja ünnep. A fajrokon nélküli jövevény magyarra nézt csodálata a honfoglaló, hálája a hon megtartó ősök iránt az együvétartozás legerősebb kapcsa lévén, viharos múltja, homályos jövője felkellett, hogy költse a gondolatot, hogy ezredik évének megérését nemzeti ünneppé tegye. Az európai nemzetek itt születtek, birtoklási jogczímök elvész az idők homályában. De a mi megjelenésünk a históriai idők újabb korára esik. A honfoglalást tudomásul vette, elismerte az akkori idők két képviselője: a császárság a quedlinburgi békével, a Vatikán a korona küldésével. Feltételeiket teljesítettük, acclimatizáltatni engedtük magunkat, európaikká, keresztényekké lettünk. De azért ezer éves multunk nem egyéb, 1*

14 4 mint küzdelem a létért, fegyverben állás a quedlinburgi béke fenntartásáért. S mivel még eddig sikerűit, s mivel ez időszerint enyhült fájdalommal tekintünk a múltra, sa bizalom reményével a jövőre, a nemzet nem tagadhatta meg magának az ünneplés örömét. Epedve nézett ezredik éve közeledésére. Sokszor elborult fellettünk a láthatár, de nvugotról mindannyiszor felderűit. Az európai államrendszer támadott, mindannyiszor az európai viszonyok nyújtottak segédkezet, miért hálásak is vagyunk. S most is, midőn harmadszor volt hazánk Önállósága megsemmisítve, az elnyomatás korszakában, ben, megjelent munkám I. 164-ik lapján a következő sorokat írom:»ezer év roppant idő! s mégis pár tized 'múlva nagy nemzeti ünnep vár a magyarra, a honfoglalás ezredéves ünnepe. Az áldomások, melyeket a honfoglalók kezdenek, megfognak újulni a hazában, s háromszoros hálát adhatunk, egyszer hogy élünk, másodszor hogy Európában élünk, harmadszor hogy a keresztény vallás emlőin újjásziílettünk*. Tolmácsolva van benne a nemzet rendületetlen hite jövőjében, történelmének abban a tanúságában, hogy Magyarország adta meg Ausztria nagyhatalmi posilioját, nélkülünk félkezu goliát. Botka Tivadar a millenium megünneplését a Századok 1878-iki f olyamában már mint indítványt hozta szőnyegre. Miként nemzeti ébredesünk korában, úgy most is a történészet világított elő. Költő, politikus itt gyújtja meg szövétnekét. A megbeszélés terére Bánó József képviselőházi alelnök a történelmi társulat választmányi tagja vitte azzal az indítványával, miszerint a társulat tegyen előterjesztést, hogy a kormány a közelgő millenium ötletéből hazánk története megírására a képviselőházzal tűzessen ki pályadíjai. A gondolat szépsége előtt mindenki meghajolt. Bővebb megfontolás után az a nézet jutott érvényre, hogy nemzetünk történetét megírni úgy, hogy minden pártot, politikai tényezőt kielégítsen, nem lehet. Történetünket prokrustesi ágyba szorítani nem szabad. A pályázat könnyen meddő maradna. Az elmék mégis megtermékenyültek. A vármegyék, városok, egyházi rendek, testületek tudni kívánták történetüket. Történészeink pályadíj nélkül sem ejtették el az eszmét. A

15 5 millenáris történelmi munkák megindultak, Beöthy Zsolt megírta negyvenegy társával irodalom történetünket. A nemzet történetére pedig épen két nagy vállalat lépett elő, egyik négy, a másik tíz kötetben, az utolsó 15 történész tollából. Már maga a czímtábla mint a millenium előpostája repítette szét a millenium közelgésének hirdetését. Értjük a Szalay-Baróti-féle, s a Szilágyi Sándor által szerkesztett milleniumi kiadásokat. Mit a parlamentül vártak, Semsey Andor az Akadémia tiszt, tagja oldotta meg ben 100,000 frtott tett le az Akadémia kezébe, hogy nem csak történetünk, hanem hazánk ismeretének egész mezejét felölelő tíz kötetben, jelenkori tudásunk egész összegét tegyük papirra, pályázat útján. A Tudományos Akadémia a Corpus Juris kiadásával lépett elő, 20 kötetben, Szent Istvántól le egész korunkig, magába foglalja a magyar törvényhozás összes törvényczikkelveit, még pedig az év előtti lalin nyelven szerkesztett törvényeket az eredeti szöveg mellett, egyszersmind magyar nyelven. Míg egyesek nagyszabású vállalatokon dolgoztak, köztük id. Szinnvei József, ki az összes magyar írók repertóriumát indította meg, az Akadémia ki akarta elégíteni a nemzetet és kormányt azon kérdés iránt, hogy sajátlag melyik év ezredévünk fordulója, mikorra kellene a milleniumot kitűzni. Az egykorú krónikák rég fel voltak hányva, most ismét szorgalmasan felhányták, de a honfoglalás évére kivánt felvilágosítást nem adták meg. A hazai krónikák alapján vezetett évszámok koraiaknak bizonyultak. A külföldi legrégibb krónikások nyomán, az Akadémia 1883-ban azon véleményt nyilvánította, hogy a kezdet és befejezés közötti idő 888. és 900. év közötti időre tehető. A vita folyamán hivatkozás történt arra is, hogy a fuldai krónika a 890-ik évre utalja, III. A kormány és törvényhozás előmunkálatai. A millenium megünneplése már a nyolezvanas évek elejétől foglalatoskodtatta a Tisza-kabinetet. Mily magas szempontból fogta fel, mutatják alapvető nagyszabású tervbe vett alkotásai, melyekkel az ünnep történeti fontosságára kivánt mutatni Hol templomi részének le kellett folyni, megkezdte a budai Mátyás-

16 6 templom stvlszerű restauraczióját. Az ideiglenes helyébe ííj országház építését határozta el, melynek készen levő része már is tündéries benyomást tesz. Belé megfestette Munkáesyval a Honfoglalást. A Vaskapu szabályozását kezébe vette s azon feltétellel, hogy a milleniumra kész legyen, Baross Gábor kereskedelmi minister a pályázatot kiíratta. E ponton vette kezébe a Szapári-kabinet, Baross a Vaskapu szabályozását munkába vétette. S ugyancsak Baross, a nagy conceptio alapján elkészítette a millenniumot elhatározó törvényjavaslatot s azt egy fényes indokolással okt. 31-én a háznak benyújtotta. Keletkezett az II. törvényczikk, mely kimondja, hogy Budapesten 1895-ben általános országos nemzeti kiállítás tartatik; rendezése a kereskedelmi ministerre bízatik, s utasíttatik, hogy a pénzügyministerrcl egyetértve, tegyen az országgyűlésnek előterjesztést. De már ezt az előterjesztést a Wekerle-kabinet s a nemzet fájdalmára elhunyt Baross örökébe lépett Lukács Béla tette meg. Mindenekelőtt országos milleniumi bizottságot szervezett, mely decz. 11-én tartott első ülésében, Széli Kálmán elnöksége alatt, megindította a szervezést. S a minister abban a helyzetben volt, hogy jan. 7-érői előterjesztését s a törvényjavaslatát benyújthatta. Keletkezett az márcz. 1-én kihirdetett III. t.-czikk, melyben a kiállítás biztosítására egy milliót szavaztak meg, s megtartása 1896-ra tétetett át. Részint a folyamatban lévő s részint még létesítendő alkotások, milyenek két dunai hid, igaz" ságügyi palota, iparművészeti múzeum, mint millenáris emlékalkotások létesítése, befejezlietése ezéljából. S febr. végén a minister kiadta a közönséghez felhívását, mely szerint a kiállításnak kettős czélja lesz : feltüntetni a millenniumi évben közgazdaságunkat, kultúrintézményeinket jelenkori magaslatán de egyszersmind tárlata történelmi csoportjában felmutatni dicső múltunk műemlékeit. A milleniumi bizottság folytatta munkásságát, az egyre fokozodó lelkesülés csapásán haladva, az febr. 4-ki előterjesztésében, a millenium megörökítésére két nagyszabású szobor felállítását hozta javaslatba. Egyiket a honalapító Árpád, a másikat a királyságalapító szt. István emlékére.

17 7 A lapok ezer Árpád-szoborról beszéltek. Thaly Kálmán, a Rákóczy-kor historikusa, országgyűlési képviselő, a honfoglalás emléke megörökítését, a honfoglaló hét vezér, hét törzs számához képest, hét millenniumi emlékoszlop állításával látta méltóan megünneplendőnek. A kormány elfogadta, országgyűlési határozat programmba vette. Hozzájárult még ezer millennáris népiskola felállítása, mi 100-ban szintén határozatba ment. így haladva a kormány és képviselőház lépést a nemzet emelkedő hangulatával, programmját mind szélesebbre fektette, a midőn első napjaiban a nemzeti becsület e nagy kérdése a Bánflfv-kabinet kezébe esett. A közhangulat szárnyalása azon pontján, hogy a nemzet ünneplését méltóvá kivánta tenni azon csodás esemény megünnepléséhez, hogy egy ázsiai tábor Európában megjelenik, s hol világ kezdetétől senkinek sem sikerűi állandó alkotás, hazát foglal, államot alkot, nemzetté lesz,s a népvándorlás annyi népéből és nemzetéből egymaga marad fenn, fennmaradása ezredik évének ünnepét üli. Felmutathatja Európa legrégibb ősi koronáját, s magát az európai kultura magastatán. Egy hangulat fogta el a társadalmat, mely iskolákat, templomokat emelt, kulturépületeket állított; adakozzott a szabadságszoborra, a Mátyás király, a Kossuth szobrára s más emlékekre. Dr. Mészáros Károly, Bródy Zsigmond a Semsey százezeres alapítványát meghaladó kultur-alapítványokat tettek. Jókainak tisztelői összes munkái kiadására vállalkoztak s ezért 100,000 frt tiszteletdíj biztosíttatott. Megjelent az első fecske, az első turulmadár: a Feszti Árpád körképe elkészült, kinyílt. Árpád honfoglalása körképben be volt mutatva s nemzeti búcsújárás helyévé lett. Mikor az első programm a lapokban megjelent, a kedélyek világa már túlszárnyalta volt. IV Az egyhkz megszólalása. Az ünnepév közeledtével megszólalt az emberfeletti hatalom képviselője, az egyház. A megelőző év végső napjain az egyháznagyok pásztorleveleket bocsátottak ki újévre. A hazafiság

18 8 és vallásosság sugallta pásztorleveleket, melyekben meleg hangon figyelmeztetik híveiket, hogy nemzetünk felett a gondviselés jóvoltából egy ezredév bezárult, új ezredévbe lépünk. A herczegprimás elrendelte, hogy egyházának templomaiban üljék meg az ezredéves magyar nemzet ünnepét. A szószékről hangozzék a nemzet öröme ; a pap ébresszen hazafias lelkesedést híveinek keblében; a templomban, a pap ajkairól hallják meg a hívők, hogy van öröm, melyben a haza minden polgárának részt kell vennie; hogy van kapocs, mely összeköti a különböző vallásfelekezetek tagjait. A haza minden polgáraihoz szól a magyar katholikus egyház feje, mondván >Örvendjetek vigadjatok valamennyien és ölelkezzetek testvéri szeretettek. A prímás pásztorlevele szigorúan megóvja a katholikus jelleget, de egyúttal tele van lángoló hazaszeretettel. A nemzeti létért aggódó hazafi szólal meg a milleniumi pásztorlevélben. A történetíró visszapillant a nemzet múltjába és abból azt a tanulságot meríti, hogy a»visszavonás pártos fegyvere nem egyszer majd végveszedelembe sodorta a hazát*. Rajongással szól a mult azon korszakairól, mikor a»hit össze volt forrva a hazaszeretettel* és ma sem adhat papjainak más tanácsot, mint azt:»szeressétek egyházatokat és hazátokat«! Samassa József, bibornok egri érsek így kezdi pásztorlevelét.»cdvvel virradjon drága hazánkra az esztendő, melyben ezredik évét ünnepeljük annak, hogy őseink annyi küzdelem árán, győzelmes harczok, munkás, szívós kitartás által, mintegy a természetes viszonyok rendjét megtörve, a Pannóniával határos részeket s majd magát Pannoniát rneghódíták s állandóan és végleg megtelepedtek e földön, mai Magyarországban. Az utódok harczi dicsősége, okuló bölcsessége, szellemi nagysága fentartotta, az édes hazának nevezete nekünk megszentelte e hont, s mindannyiunk szeretete benne, az egyetlenben, forr össze. Hisz volt-e valaha nemzet, melynek szentebb lett volna a haza neve, a haza nagysága? mely bensőbb odaadással, elszántabb szilárdsággal, törhetetlenebb hűséggel ragaszkodott volna a hazához?! Dicsőségünk és boldogságunk, hogy hírünk, nevünk róla szállt reánk: képének ragyogása, mint a ránk virradt napé. a mi mindennapi gyönyörűségünk. Más nemzeteket tudós férfiak

19 9 bölcseleti tételekkel oktattak be, hogy a haza üdvében a közjónak, sorsuknak zálogát lássák ; belénk a természet oltotta ezt; nekünk nem kelle ily oktató szót várnunk : bölcsőnktől kezdve már minden érzésünk egy czélra lángolt, hogy minden tehetségünk, minden tevékenységünk a hazáé legyen és szent legyen előttünk mindig a haza gondolata! Folytatásában többek közt így szól: Barbárok fegyvereitől elnyomva hazánk már-már összeroskadott. A tatár és török dúlás pusztításait ismerjük. A gyászos csapások emlékétől megborzad, visszariad lelkünk. Megfertőzött, lerombolt, leégett templomok, legyilkolt papok vérétől festett oltárok, kifosztott városok, vértől párolgó mezők, holttestektől duzzadó folyók, vad gyönyörrel kigondolt hóhérmunkák, feldúlt sírok, szétszórt csontok, hamvak Nem lehet oly ellensége a magyarnak, kit e látvány könyekre ne fakasztana. Oh, Magyarhon, hősöknek, dicső királyoknak szülőhona! Hazánk alkotmányos szervezetében mély bölcseséget s mintegy magasab kéz intézkedését lehet látnunk abban, hogy az államhatalom kezelői időről-időre változnak, mi az állam fennállásának, tartós fenmaradásának legerősebb biztosítéka: és hogy egyetlen kézben nem pontosul össze korlátlanul minden hatalom, hogy kivételes jogosultsággal kiemelkedve, bűn nélkül veszélyeztethetné a közszabadságot, a köznyugalmat. Ily szervezet mellett vált lehetővé, hogy honfoglalásunk után ezer éve hazánk nemcsak fennáll, de fennáll akkép, hogy minden létező államnál régibb s a letűnteket túlélte. Mily eredményeket, mily sikereket s vívmányokat ért el pedig intézményeink uralma alatt nemzetünk, évezredes fennállását -ünnepelve, országos kiállításban mutatja be. Mint várható, az emberi észnek az élet szükségletei s kényelmeire megalkotott sok és nagyszerű művei tárulandnak elénk; a haladásnak, művelődésnek bámulatos nagy művei. Tapasztalati igazság, hogy minden állam fenmaradásának biztosítékai ugyanazok, melyekre megalakulásakor helyezkedett. Isten kegyelme mellett hazánk fennállásának, boldogulásának alapját és biztosítékait is szintén ugyanazon erőforrásokban és tényezőkben találja meg, melyekből élete, fejlődése, virágzása kelt. És ezek vallásossága, hon- és szabadságszerelete.

20 10 Nem lehet figyelmen kivül hagyni, hogy az egyháznagyok pásztorlevelei az egyház-politikai n vények meghozásában, különösen az anyakönvvvezés, házasságkötés, házasság felbontás secularizatioja által a családi, társadalmi erkölcsök régi alapjait megtámadva látják. S hogy az egyház ezredéves múltja megrendítésében nemzeti intézményeink egyikét látják kiszolgáltatva. V. Az ezredik év Sylveszter est veje. Klső ezerévünk Sylveszter estvéjén a nemzet kicsinyenagyja ébren várta az utolsó óra kongását. Kkkor a harangok megkondultak. Lengeni kezdtek a nemzeti lobogók, az ablakok, középületek világítása kigyúlt. A nép az utczákra, terekre rohant köszönteni a második ezer év első perczeit. Körmenetek indultak zenekar mellett. Felzendült a nép ajkán a nemzet hymnusa: Isten áld meg a magyart. Szónoklatokat tartottak. S utána felharsant a szózat: Hazádnak rendületlenül légy híve ohmagyar! A hideg éjszakán testvériség érzetének lángja ragyogta be az arczokat Kiválóan szép volt az ünnep Miskolczon, a hol a katonai zenekar 12 tagja a színházépületen levő őrtorony ^erkélyén eljátszotta a Kölcsey Hymnuszát, a mit nagy tömegek hallgattak s a zenekarba belevegyült az énekszó. Sylveszter éjfelén az összes templomokban megkondultak a harangok s a katholikus papok hazafias beszédet tartottak a szószékről. A katonai őrség tisztikara fényes estélyt rendezett, melyen a notabilitások közül sokan voltak jelen. Éjfél körül Cronenbold Frigyes altábornagy lelkes éljenzés között a következő beszédet mondotta Az új esztendő alkalmából mindenekelőtt szívélyesen üdvözlöm önöket, mint a tisztikar kedves vendégeit, különösen pedig a vármegye és Miskolcz város legfőbb tisztségeinek viselőit, a főispánt és a polgármestert nejeikkel. De midőn ezúttal boldog új évet kivánok, nem mulaszthatom el arról a páratlan ünnepélyről is megemlékezni, a melylyel a magyarnemzet alkotmányának ezer éves fennállását ünuepli és a mely a mai napon veszi kezdetét. Jó kivánataimhoz azon ohajomat csatolom, vajha az az összhang, a mely a polgárság és katonaság között társadalmi tekintetben is uralkodik, állandó, zavartalan maradna. Három-

21 11 szoros»eljen-t kiáltok Miskolcz város derék lakosságára! Éljen Miskolez! A meleg érzéssel elmondott beszéd óriási hatást keltett. Dcbreczen lobogódíszbe öltözött. Délután az összes református templomokban, estve hat órakor a róm. kath. templomban volt hálaadó istentisztelet. A róm. kath. templom tornyairól nemzeti lobogók lengenek alá. A bejárat felett olvasható»isten áldd meg a magyart«. Szent István, Szent László és a király életnagyságú képei díszítik a templomot, melyet több száz lámpa világított meg. Az oltár felett a magyar korona látható»isten áldd meg a magyarl«felirattal. A falakról nemzeti lobogók lengtek. Dr. Wolafka Nándor püspöki ornatusban nagyhatású beszédet tartott a szószékről s ezután az ezrekre menő sokaság térdre borulva énekelte a Szózatot. Felolvasta az»iniát«a hazáért, a királyért, majd az összes jelenlevők a püspökkel áhítattal énekelték el a Hymnuszt. Nagykőrös lakossága különösen szépen és méltóságosan ünnepelte meg az ezredéves fordulóesztendő fölvirradtát. Előzőleg az ó-év utolsó napján a református templomban Kovács Lajos lelkész megható alkalmi imádságot mondott, éjfélkor pedig mozsárdörgés közt a református és katholikus templomok összes harangjai megszólaltak. Félóráig zúgtak a harangok. Ezalatt az iparos- és gazda olvasó egyesületek lampionokkal és zászlókkal a főtérre vonultak, a hol több ezernyi ember várt rájuk. A harangzúgás megszűntével Sánta Béla főgymnasiumi professor a városháza erkélyéről beszédet mondott. A vidék szíve is dobogott. A hírlapok hasábjait megtöltötték a közlemények, melyek meghozták, hogy a községek sem ülték meg az ünnepet kisebb lelkesedéssel, mint a városok, s hogy a millenáris esztendő forduló éjszakája országszerte lelkesítőleg hatott a kedélyekre. Többek közt: A szabolcsmegyei Vencsellő községben, a hol a magyarok és magyar oroszok együtt lakoznak, Svlveszter éjszakáján a község lakosságából 1500 ember összegyűlt a községháza előtt. Két czigánvzenekar hegedűjén és 1500 ember ajkán felzendült a messzehangzó ének: Isten áldd meg a magyart! Ezután a község jegyzője lelkes alkalmi beszédet mondott. Ekkor elővezettek egy felpántlikázott fehér mént s három fekete paripát. Daliás ifjak

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

ARÉGEN «kincses Kolozsvár" ismét kincsessé

ARÉGEN «kincses Kolozsvár ismét kincsessé VASÁRNAPI OJSÁÖ, 41. azlli. 19Q2._W. ttwltl i Miként lehet szép női kebelt elérni... _. _:_J L.-.ls«A kebc-l szépsége a nfii baják egyik legelőkelőbbje, melynek sier elírt eredmény rendszerint minden különös

Részletesebben

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011.

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám A Fővárosi

Részletesebben

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA.

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. ^ S ^ ^ - ÁCHIM ÁDÁM ÉLETE. 1830 SZEPT. 1. 1899 OKT. 23. ÍRTA DR. ZSILINSZKY MIHÁLY. BUDAPEST, LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKIAD ÓH IVAT ALÁ. 1901. HORNYÁNSZKY V. CS. BS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA

Részletesebben

MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK ZICHY ANTAL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA (1791-1860) I. KÖTET 1791-1844

MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK ZICHY ANTAL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA (1791-1860) I. KÖTET 1791-1844 MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK ZICHY ANTAL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA (1791-1860) I. KÖTET 1791-1844 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL SZERKESZTI SZILÁGYI SÁNDOR

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA i SZERKESZTIK: DR. BORBÉLY ISTVÁN, DR. FERENCZY GÉZA, DR. KISS ELEK és* VÁRI ALBERT MINT SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. FŐMUNKATÁRSAK; BENCZÉDI PÁL, KAUNTZNÉ

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2004. Magyarok Nagyasszonya az európai keresztények feladata, hogy továbbra is valóságosan mutassák meg a Föltámadottat

Részletesebben

1913. szeptember 20. VII. évf., 3. szám.

1913. szeptember 20. VII. évf., 3. szám. 1913. szeptember 20. VII. évf., 3. szám. TARTALOM: Bédy-Schwimmer Rózsa: A kongresszus. Charlotte Perkins-Gilman: Egy nemzetközi nőkongresszus csodái. A kongresszus sikere A kongresszus néhány határozata

Részletesebben

Kemenyfy, K. Dániel Vaszary Kolos

Kemenyfy, K. Dániel Vaszary Kolos Kemenyfy, K. Dániel Vaszary Kolos I Purchased for the Library of the University of Toronto from the Széchenyi-Canadian Trust Fund Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University

Részletesebben

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: Föszerkesztö Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. VIII. kerület, József-körút 65 szám Egy hónapra 1 frt 20 kr. MIKSZÁTH

Részletesebben

ÖTVEN ESZTENDŐ A MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMTATÁS KÖZELMÚLTJÁBÓL IRTA FIRTINGER KÁROLY

ÖTVEN ESZTENDŐ A MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMTATÁS KÖZELMÚLTJÁBÓL IRTA FIRTINGER KÁROLY ÖTVEN ESZTENDŐ A MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMTATÁS KÖZELMÚLTJÁBÓL IRTA FIRTINGER KÁROLY O O O O O O O BUDAPEST O O O 0 o o o KIADJA A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE 1900 ÖTVEN ESZTENDŐ A MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMTATÁS

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

5372/1877 Β. Μ. Tisza Kálmán, mint belügyminiszter.

5372/1877 Β. Μ. Tisza Kálmán, mint belügyminiszter. 5372/1877 Β. Μ A magyar Országos Tűzoltó-Szövetség fennállását szükségesnek tartom, annak fontosságát a hazai tűzoltó intézmény fejlődésére és emelésére elismerem. A törvényhatóságokat utasítom, hogy a

Részletesebben

IRSIK FERENCZ, PÁPAI PRAELATUS, APÁT-KANONOK.

IRSIK FERENCZ, PÁPAI PRAELATUS, APÁT-KANONOK. [1] BOLDOG EMLÉKÜ HÁM JÁNOS, SZATMÁRI PÜSPÖK ÉLETE IRTA IRSIK FERENCZ, PÁPAI PRAELATUS, APÁT-KANONOK. [2] Boldog ember, kinek az Úr törvényében telik kedve és éjjel nappal az ő törvényében elmélkedik.

Részletesebben

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 PPEK 719 A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története és alapszabályai A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 mű a Pázmány Péter

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám Ügyelet Hol kapunk gyógyszert, ha gyorsan kell? Váltva tartanak éjszakai ügyeletet ez egri patikák. Július

Részletesebben

A VÁLASZTÓJOG REFORMJA?

A VÁLASZTÓJOG REFORMJA? MIÉRT KELL ÉS MILYEN LESZ A VÁLASZTÓJOG REFORMJA? Λ VÁLASZTÓJOGI JAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA ÍRTA D R VAZSONYI VILMOS A VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐ- KÉSZÍTÉSÉVEL MEGBÍZOTT MAGYAR KIRÁLYI MINISZTER

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK XXXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben