A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN"

Átírás

1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 3. szám ősz 15 ÉVE ÁLL PANNONHALMA ÉLÉN VÁRSZEGI ASZTRIK FÕAPÁT ÚR augusztus 27-én, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének ünnepén kezdte meg Asztrik fõapát úr szolgálatát a Pannonhalmi Fõapátság és egyben a Magyar Bencés Kongregáció élén. Az elmúlt tizenöt év során szerzetesközösségünk a megújulás útjait kereste hivatásában, küldetésében. A megújulás építkezés, a szellemi és lelki élet terén, de fizikai környezetben is. Fõapát úrnak, a Psalterium Abbatis zsoltár-elmélkedés kötettel köszöntük meg, hogy a megújulás élén áll, irányít és bátorít bennünket. Cirill atya STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN Közösségünk idén másodszor tartotta meg a Konstitúcióban is ajánlott, szerzetesi képzésre szánt tanulmányi napokat. A küszöbön álló iskolaév ellenére is szép számmal jöttünk össze a kongregáció vala mennyi magyarországi házából, különösen a fiatalabb generáció tagjai, de nem hiányoztak az elõadásokról kevésbé fiatal rendtársaink képviselõi sem. A Studia Monastica idei meghívott vendége Enzo Bianchi, az észak-olaszországi bose-i ökumenikus szerzetesközösség alapító perjele volt. Enzo Bianchi a monasztikus élet történetének, teológiájának és jelenének egyik elismert szaktekintélye, több szentszéki dokumentum elõkészítõje, társszerzõje. Számos írásában és elõadásában szólt a Zsinat utáni szerzetesség elõtt álló utakról, lehetõségekrõl, kihívásokról. Az általa alapított és vezetett bose-i szerzetesközösség ma Olaszországban a Zsinat utáni szerzetesi megújulás egyik legfontosabb központja. Ökumenikus találkozóik, a liturgia, patrisztika, Biblia / Lectio divina és a szerzetesség-történet témákban megrendezett konferenciáik és publikációik ma már nemcsak Olaszországban, de egész Európa-szerte ismertek; ugyanakkor lelkigyakorlatokat, kurzusokat is szerveznek, és így szoros kapcsolatokat ápolnak egyházmegyéjük fiataljaival és papságával, valamint a hagyományos bencés és ciszterci közösségekkel is. (A világhálón is megtalálhatjuk monostorukat: Enzo perjel testvért arra kértük, hogy segítsen bennünket annak feltérképezésében, hogy milyen kihívások, utak elé állítja a monasztikus szerzetességet a XXI. század. Négy elõadását négy nagy téma mentén építette fel. SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Oblátusaink nyári ünnepe Beöltözés és fogadalom Lopás a Levéltárban Arcus Temporum mûvészeti fesztivál Nemzetközi Családtalálkozó Valenciában A Római Ministránstalálkozó eseményei Pannonhalma Bakonybél Tihany zarándoklat Beszámoló Tiszaújfaluból Tihanyból és Gyõrbõl Megújult a tiszaugi kápolna 1

2 Az elsõ nap délelõtti elõadásában a monasztikus szerzetesség alapjairól beszélt. Rámutatott, hogy a kezdetek szerzetesatyái Pachómiusz, Vazul egyszerûen úgy tekintenek a monasztikus életre, mint az evangélium radikális megélésére, az evangéliumról való folyamatos emlékezésre. Az új jelentkezõ számára sem ígérnek mást, mint azt, hogy a monostor az a hely, ahol radikálisan élheti az evangéliumot. Ha Pachómiusz Szent Atanázzal beszélgetve magát és szerzetestestvéreit szegény, minden fontosság nélküli laikusoknak nevezi, ezt azért teszi, hogy a szerzetességet ezekhez az evangéliumi gyökereihez vezesse vissza. Benedek ezt a hagyományt foglalja össze a szerzeteséletre jelentkezõ újonccal kapcsolatos kérdésben: Valóban Istent keresi-e?. Valójában téves és felesleges dolog más célt kijelölni a szerzetesség számára; ugyanakkor a monasztikus szerzetességnek ezt az ingyenességen alapuló aspektusát a monostor jelen van, minden különösebb külsõ cél nélkül sokszor sem az egyházban, sem magukban a szerzetesközösségekben sem könnyû megértetni. Ennek következményeképpen a monasztikus szerzetesség mindig kisebbség lesz az Egyházon belül feltéve, hogy hû marad ehhez a hivatásához. Másrészrõl, ha ennek nem vagyunk tudatában, téves utakra fogunk lépni, mind az életformánkban, mind spiritualitásunkban. A monasztikus szerzetesség, amely nem külsõ feladatai alapján határozza meg önmagát, és nem tekinti önmagát úgynevezett tökéletesebb életformának az Egyházban hosszú ideig ez volt a vélekedés, hanem a keresztény élet egyik alternatívájának, akkor melyek azok a karizmák, ajándékok, amelyek ezt az életformát jellemzik? Elsõsorban a cölibátus és a testvérek szövetsége. A második elõadás a délelõtti fogalomtisztázást teológiai és spirituális irányba mélyítette el. A monasztikus szerzetesség a tiszta és testvéri szövetségben leélt élet egyetemes emberi jelenség, amely más világvallásokban elõbb született meg, mint a kereszténységben. Ugyanakkor a keresztény szerzetes egy hívásra adott válaszként értelmezi az életét. A monostor nem valamilyen egyházban jelenlévõ szükséglet, pasztorális kihívás vagy egy meghirdetett program nyomán születik, hanem a Szentléleknek adott válaszként, aki az evangéliumi életre hív. A monasztikus szerzetesélet másfajta élet, de nem jobb, mint a többi keresztényé. Eredetileg két fogadalmat tettek a monostorban élõk: a conversio morum és a stabilitas fogadalmát. Az engedelmesség és a szegénység más szóval a javak testvéri megosztása minden keresztény feladata. Az evangéliumból világosan kitûnik, hogy Jézus követõitõl mindenekelõtt a családi kötelékek megszakítását várta (vö. Mt 19, Lk 18). Pál ugyanakkor két jelzõt használ a cölibátusban élõkkel kapcsolatban: nem aggodalmaskodóak (1Kor 7,32) és nem szétszórtak (1Kor 7,35). A cölibátusban tehát elsõsorban nem az önmegtartóztatáson van a hangsúly: az csupán eszköz arra, hogy ne legyünk aggodalmaskodóak és szétszórtak. Ha az elmúlt évszázadokban a cölibátusról gyakran negatív oldalról, a cölibátus ellen elkövethetõ bûnök és az ezektõl való félelem szempontjából gondolkodtak, úgy ma egyre inkább hangsúlyossá válik a cölibátus pozitív oldala: szabaddá tesz bennünket arra, hogy aggodalom nélkül és osztatlan, nem szétszórt szívvel éljünk. Ma, hála az embertudományoknak, jobban látjuk, hogy a cölibátust lehet rosszul élni, ugyanakkor azt is látjuk, hogy melyek azok a támaszok, elengedhetetlen körülmények, amelyek azt lehetõvé teszik. Ha ezek a körülmények hiányoznak, ha a szerzetes folyamatosan önmagán kívül él, idõpontok szorításában, s egész napját olyan dolgok után való futkosással tölti, amelyek frusztrálják õt, úgy megtalálja azokat a veszélyes kompenzációkat, amelyekkel öntudatlanul is a frusztrációira keres orvoslást. A cölibátushoz elengedhetetlen, hogy a cölibátusban élõ személy érzelmi élete kielégített legyen, persze strukturált és a cölibátussal összeegyeztethetõ módon. Idõt kell teremteni arra, hogy a szerzetes önmagával lehessen (habitare secum), s elõször legyen Istenre figyelõ szerzetes (a személyes imában, a Lectio divinaban, a zsolozsmában), s csak azután következzék a külsõ szolgálat. A monasztikus szerzetesség így lehet az emberség, a humanitas utolsó mentsvára, hiszen megteheti, hogy a mai kor emberét különösen is jellemzõ bálványimádásból, az idõ bálványként való imádásából kitörjön. Ugyanakkor Istent keresni annyit is tesz, mint emberséget keresni, hiszen Jézus Krisztus valóban emberré lett, azzá az igazi Ádámmá, akit Isten a teremtéskor elgondolt. A monostor tehát schola pulchritudinis, a szépen leélt emberi élet iskolája is. A harmadik elõadás a monasztikus szerzetesközösség mai valóságáról és a jelentkezõk felvételének kritériumairól szólt. Ma már nem gondolkodhatunk úgy egy szerzetesközösségrõl, mint régen, azt afféle hadseregnek tekintve. Az individualizmus széteséssel fenyegeti a közösségeinket. A mai elöljáróknak rugalmasnak kell lenniük, néha a közösségben ellentmondásosnak tûnõ helyzeteket kell elfogadniuk s ezekkel dolgozniuk. Éppen ezért fontos hogy minden közösségben legyen egy egyetértõ, elhatározott, és a monasztikus életben elkötelezett mag, amely, úgymond, a közösség formáját meghatározza, s ez lehetõvé teszi, hogy a monasztikus közösséghez úgy is tartozzanak szerzetesek, mint afféle szatellitek. Ha a mag nem világosan körülhatárolt, akkor minden szerzetes szatellit lesz, és nincs többé közösség. Másrészrõl ma már nem lehet a regula-apát-közösség viszonyról hierarchikus módon gondolkodni. E három valóságot, egymással való körkörös-dinamikus kapcsolatukban érdemes szemlélni: az apát és a közösség közös regula-interpretációjából nõhet ki a monostor élete. Másrészt a mai kor lét- és világértelmezését áthatja a véletlenszerûség és szükségszerûség gondolata: a dolgok vagy véletlen folytán vagy valamilyen szükségszerûségbõl jöttek létre. A keresztényeknek ezzel szemben fel kell mutatnia, hogy Isten szabadon és szeretetbõl hívta létbe a világot, s Jézus Krisztus szabadon és szeretetbõl 2

3 vitte véghez megváltó mûvét; az ember is szabadon és szeretettel válaszolhat Istennek erre a teremtõ és megváltó aktusára. A növendékfelvétel legfontosabb kritériumaként tehát azt jelölte meg Enzo testvér, hogy a jelentkezõ képes-e szabadságra és szeretetre. Három konkrét kritérium különösen is fontosnak tûnik: vajon a jelentkezõ nem a családból való menekülésképpen, biztonság keresésébõl jön-e a monostorba. Fontos szempont a jelentkezõ szexuális irányultságának tisztázása, illetve annak világossá tétele, hogy a jelentkezõ nem szenved-e pszichés betegségben: ez többek között az ételhez, a testhez és a munkához való viszonyban érhetõ tetten. Végsõ soron fel kell tenni a kérdést a jelentkezõnek: mennyire engedelmes önmagának? Az engedelmesség elsõ aktusa ugyanis teremtményi mivoltunk, valamint Isten Teremtõként való elismerése. Vagy elfogadjuk azt, akik vagyunk, amit kaptunk és nem választottunk, s adottságainknak engedelmeskedünk, és mindezekkel együtt követjük az Urat, vagy egész életünkben lázadók leszünk. Teremtményi mivoltunk és határaink elfogadása a legelsõ kritériuma annak, hogy boldog szerzeteséletet élhessünk. Az utolsó elõadás a monasztikus közösség és Egyház kapcsolatáról szólt: mit adhat ma a monasztikus szerzetesség az egyháznak és a keresztényeknek? Itt Enzo testvér két dolgot emelt ki: egyrészt felmutatni a világnak Isten mindent megelõzõ elsõbbségét az életünkben. Az idõ bálványimádásában szenvedõ világ számára különösen erõs tanúságtétel, ha az idõnk beosztásában tudjuk megmutatni Istennek ezt a mindent megelõzõ primátusát az életünkben, amennyiben az Opus Deinek és a Lectio Divinanak elsõ és kiváltságos helyet biztosítunk a napunkban; ez az ami valóban szerzetessé tesz bennünket. Ebbõl a szempontból valóban mondhatjuk azt, hogy a szerzeteséletben a tényleges életforma és struktúrák számítanak, nem pedig az úgynevezett bencés lelkiség vagy Szent Benedekre való hivatkozás. A második dolog pedig, amit az egyháznak adhatunk, a közösségi élet. A Regula stabilitás-fogadalmát nem lehet pusztán stabilitas locira redukálni, hiszen Benedek szándéka szerint a stabilitas egyben stabilitas fratrum, egymással szövetségben élõ testvérek kommúniója. Schola amoris, communionis signum, domus communionis: ezek a fogalmak az elsõ ciszterciektõl származnak, s mind a monostor körülírására szolgálnak. A szerzeteséletnek az a hivatása, hogy az Egyházban látható jele legyen annak a dinamikus szeretetnek, amely a Szentháromság személyei között áramlik. Olyan ajándék, amelyet féltékenyen õriz és ápol a szerzetesi közösség, s ennek az ajándéknak különös fénnyel kell tündökölnie, és hasznára kell lennie az egész egyház számára. A monasztikus élet minõsége a testvéri élet minõségétõl függ. Enzo testvér elõadásait a következõ reménykeltõ gondolatokkal zárta le: A monasztikus szerzetesség a nyugati világban létszámbeli csökkenést tapasztal. A jelenlegi megpróbáltatások azonban nem spirituális hanyatlást jelentenek, hanem szegénységet. Szegénységet a létszámban, de szegénységet abban is, hogy az Egyházon belül is átéljük kisebbségi mivoltunkat. A hangunk is mind gyengébben hallatszik a világban. De ahol van megpróbáltatás, ott van húsvét is. Ha Iz 8,17-18-at a mai monasztikus szerzetesség analógiájaként értjük, úgy még egy egész kicsi monasztikus szerzetesközösség is jel lesz, elõjel Izrael számára, mint Izajás próféta, aki kézen fogva áll két gyermekével a romokban álló Jeruzsálem közepén. A monasztikus életben egy szerencsénk van: igazából soha, semmitõl nem kell félnünk, hiszen nincs más dolgunk, mint hogy az evangélium szerint éljünk; ebben pedig senki nem tud minket megakadályozni, csak mi akadályozzuk meg magunkat. Enzo testvér elõadásain átvilágított, mennyire tisztában van a mai nyugati társadalomban jelenlévõ problémákkal; az idézett példák sokasága amellett, hogy életszerûvé és kézzelfoghatóvá tette beszédét, felvillantotta nagy emberi, egyházi, szerzetesi és ökumenikus tapasztalatát, amelyek különleges rálátást biztosítanak számára s hallgatói számára a mai világban zajló folyamatokra, s azok hatására a szerzeteséletben. Prófétai beszéde, kendõzetlen, néha mellbevágó õszintesége, nyíltsága, amely elsõsorban nem a tetszést keresi, hanem az általa igazságnak felismerteket akarja közölni, nem tartozik a könnyû mûfajú elõadás kategóriájába. Nem is kellett vele mindig egyetérteni. Ha gondolkodásra, vitára serkentett, úgy már elérte a célját: az igazság mélyebb megismerésének és megfogalmazásának vágyára vezette a hallgatókat, amit jól mutat, hogy mind a négy elõadást élénk és hosszú eszmecsere követte, elõször az elõadóteremben az elõadó jelenlétében, majd kisebb csoportokban is; ez bizonyára annak is jele, hogy sokunkban felébredt a vágy, hogy magunknak is újra megfogalmazzuk a hallottak tükrében ugyan azokkal nem mindig összhangban egy igazabb, élhetõbb, hitelesebb szerzetesélet kritériumait. A Studia Monastica szándéka szerint nemcsak a továbbképzés és együttgondolkodás, hanem a testvéri találkozás alkalma is. Idén a tavaly már jól bevált könnyített napirendet követtük, amely bõségesen hagyott idõt alvásra, pihenésre, beszélgetésre. Noha hétfõn délután még fenyegetõ felhõk vonultak el Pannonhalma felett, estére megenyhült az idõ, így idén a tavaly elmaradt kerti-partyt is megtarthattuk a pincészet teraszán, finom borok és hidegtálak társaságában. Kedden délben pedig az eucharisztia keretében Asztrik fõapát úr apáti szolgálatának tizenötödik évfordulójáról emlékeztünk meg, az ünnepi ebéden pedig Cirill atya az egész közösség nevében átnyújtotta a rendtársak által ajándékul készített zsoltár-meditációkat, amelyeket a Psalterium Abbatis címû kötetben gyûjtöttek egybe a szerkesztõk. Az ember óvatosan fogalmaz meg ilyesmit, de a rendtársak fogadókészsége remélni engedi, hogy a Studia Monastica második alkalma egy fontos, erõsödõ közösségi hagyomány jele, amely ismét beépülhet az életünkbe a kifejezés mindegyik értelmében. 3 Jákó testvér

4 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG OBLÁTUS LELKIGYAKORLAT PANNONHALMÁN Az Oblátus Szövetség lelkigyakorlata minden esztendõben Szent Benedek nyári ünnepéhez kapcsolódik. Már tavasszal készülõdünk, és egyre türelmetlenebbül várjuk ezt a néhány napot, amikor a hegyen, a kolostor csendjében egészen Istenre figyelünk, Õt keressük, és végül megújult lélekkel ünnepeljük Szent Benedek atyánkat, rendünk alapítóját. Ebben az évben lelkigyakorlatunkat Bartók Ferenc atya vezette, aki néhány éve a Pannonhalmi Egyházmegyéhez tartozó, Gyõr melletti (Ménfõ)Csanak plébánosa. Ennek köszönhetjük, hogy teológiai tudásán kívül nemcsak szerzetesi, tanári, hanem lelkipásztori tapasztalatait is megosztotta velünk a Szentlélekrõl szóló elmélkedéseiben. Bevezetõ mondata újból és újból visszacsengett az elsõ elõadás során: A Szentlélek mögöttes erõként van jelen életünkben. Szent Benedek Regulájában számtalanszor utal a Lélek jelenlétére és erejére. Ez minket is arra hív, hogy legyen bennünk jó szándék a Lélekkel való együttjárásra. Az elhangzottak kifejtését késõbb kiscsoportos megbeszélés is követte, hogy így személyesebbé váljék számunkra mindaz, amit hallottunk. A további elmélkedések a Szentlélek munkájáról szóltak, és két fontos gondolatkört érintettek. Ferenc atya arról beszélt, hogy ma, a relativizmus korában különösen nagy jelentõsége van annak a ténynek, hogy a Szentlélek objektív mértéket szab a világnak, illetve kiemelte a Szentlélek szerepét a bûn elleni harcban. A fõbûnök rövid kifejtése már átvezetett bennünket lelkigyakorlatunk következõ részéhez, a bûnbánati felkészüléshez. Itt már Elréd atya volt a kísérõnk. Elmélkedést hallgattunk a labirintus jelképes értelmérõl, és egy könyvben megnéztük a chartres-i katedrálisban látható labirintus fotóját. Az utolsó gondolatsor témája a belsõ szabadság volt. Elmélyülésünket segítette az atyákkal végzett közös zsolozsma a Bazilikában. A szellemi és lelki táplálék mellett azonban még sok egyéb jóban is volt részünk: Láttuk Fellini szép filmjét, az Országútont, amely a szeretetrõl, illetve annak hiányáról szólt. A fotókiállításon bepillanthattunk a második világháború elõtti bencés életbe, élvezhettük a mûvészi felvételeket, és örömmel láttuk viszont azokat a kedves arcokat, akiknek tulajdonosa már szemtõl-szemben zengi az istendicséret énekét. Magányos séták és spontán kialakult személyes beszélgetések váltakoztak a szabad idõnkben, de volt alkalom közös megbeszélésre az egész közösség számára is. Ábel atya egy évre Bakonybélbe költözik, ezért búcsút vett tõlünk, és Elréd atyára bízott bennünket, akit nagy szeretettel üdvözöltünk rektori székében. Ezen a lelkigyakorlaton látványos példáját adtuk annak, hogyan integráljuk mindennapi életünket vallásos életünkbe, ugyanis a lelki programok között helyet kapott a foci vb döntõjének megtekintése, Damján atya pedig a csúcstechnológia segítségével készítette el az Oblátus Szövetség elsõ igazi csoportképét, és rögzítette az ünnepi szentmise fontos pillanatait. Nagyon tartalmas napokat töltöttünk Pannonhalmán, egy beszámoló azonban csak a külsõ történéseket sorolhatja. Ami a lélekben történt, ami személyesen a miénk, nekünk szólt ezen a lelkigyakorlaton, azt hazavittük, és õrizgetjük, hogy segítsen bennünket további oblátuséletünkben. Köszönjük a törõdést és a sok szeretetet. Kálmán Gabriella Ágota OSB obl. 4

5 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG arcus temporum augusztus A MEGKERÜLHETETLEN DOMB Augusztus utolsó hétvégéjén rendezték meg, immár harmadszor, a pannonhalmi Arcus Temporum (Idõívek) fesztivált. Bár a három év egy fesztivál történetében nagyon rövid idõ, mégis bátran kijelenthetjük, hogy ami Pannonhalmán augusztus utolsó hétvégéjén évrõl-évre megtörténik, az a mai magyar kulturális életben (a kultúrát tessék nagyon-nagyon tágan értelmezni) példa nélküli. Az ember megérkezik Pannonhalmára. Ott áll egy csodálatos, a pannon tájra oly jellemzõ, méreteit tekintve teljesen jelentéktelen domb (sõt: dombocska) elõtt, amelyet megkerülni éppoly egyszerû lenne, mint átugrani. Ám valahogy ez a domb hívogat, csalogat a tetejére, s bár méretei nem ígérnek sportdiadalt, az ember mégis ellenállhatatlan vágyat érez, hogy engedjen a csalogatásnak. Nyilván ugyanez az érzés kerítette hatalmába több mint ezer éve a bencés apátság építõit és elsõ lakóit is. A hegy jelzett, hogy itt a szellem szívesen idõz. Elõbb volt Pannonhalma az emberek lakta tér egyik szakrális pontja, s csak késõbb kerültek rá a szentség egyértelmû közvetítõ jegyei: az apátság, a bazilika, a kollégium, a Boldogasszony kápolna, az arborétum és a gyógyító füvek kertje. S ha a szellem a mûvészet alakjában ölt testet, akkor is otthonosan mozog ezen a tájon, és ezt az otthonosságot mûvész és mûélvezõ különösen, ha több napot tölt el Pannonhalmán megérzi, majd hatása alá kerül. A mûvészettel való találkozás sorsformáló erejével szinte lehetetlen szembesülni az erre kialakított helyeken, a koncerttermekben vagy a színházakban; Pannonhalma számomra az egyetlen hely, ahol ez az erõ a maga természete szerint, szabadon végzi áldásos munkáját: sorsokat formál. Már a tavalyi zenei program (maradjunk ezúttal a fesztiválesemények legnagyobb részét kitevõ rendezvényeknél) végighallgatása is egyedülálló élmény nyújtott, akkor a koncerteken Joseph Haydn és a végig jelenlévõ Szofia Gubajdulina mûveibõl állt a mûsor. A 18. század és a jelen közé épült a törékeny, de mégis biztonsággal végigjárható idõív. Így volt ez idén is, ezúttal Mozart és a hazai közönség (ideértve a szakma jó részét és magamat is) számára gyakorlatilag ismeretlen olasz zeneszerzõ, Salvatore Sciarrino (1947) mûvészete közé feszült az idõív. Sciarrino õ is jelen volt a fesztiválon és bárki megszólíthatta ismeretlensége, ha az életmû jelentõségébõl indulunk ki, érthetetlen; a magyar kultúra históriája alapján viszont nagyon is érthetõ, hiszen mi, magyarok ilyen-olyan okok miatt évszázadokon át csak az európai kultúra szeletkéivel voltunk képesek kapcsolatba lépni. Ezúttal hét különbözõ koncerten, Mozart-mûvek társaságában, tizenhat mûve hangzott el, bizonyára valamennyi hazai bemutató volt; ez hatalmas szám, hiszen az elmúlt harminc évben tényleg egy kézen meg lehet számolni a hazai Sciarrino-bemutatókat. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a teltházakat vonzó koncertek közönsége bepillantást nyert az európai zenekultúra egyik ismeretlen zugába, úgy érezhette, hogy valami fontos mulasztást pótol és három napra felszabadult a provinciálitás nyomasztó terhe alól. Utóbbi itt, a végtelenül provinciálisnak tûnõ fõvárostól 130 kilométerre, a Dunántúl egyik szegletében alaposan elgondolkodtatja a pesti polgárt. A koncertek zenei színvonala egy igen magas szint alá soha nem süllyedt, ezt garantálta az elõadók személye, (felsorolásuk helyett álljon itt egy hasznos link: Sciarrino gyakran döbbenetesen nehéz mûveit pedig olyan elõadás is közvetítette, melybõl maga Sciarrino is tanult. Nemcsak hitelesnek ható produkcióknak tapsolhattunk tehát, hanem néha revelatívnak is. S ami Mozartot illeti? Nos, a fesztivál utolsó koncertje (Boldogasszony kápolna, augusztus 27., délelõtt 11 óra) a Mozart-év egyik legnagyobb koncertélményévé vált. Ebben nyilván közrejátszott a lélek háromnapos tréningje is. Hiába, Pannonhalma, néhány röpke év alatt a magyar zenei élet megkerülhetetlen magaslatává vált. Molnár Szabolcs Gramofon Zenekritikai Mûhely 5

6 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG ÚJ APÁTSÁGI TERMÉK Gasztronómiai kuriózum salátakedvelõknek augusztus 21-én került rá Asztrik fõapát úr és Zentai László, a BUSZESZ Zrt. vezérigazgatójának aláírása arra a szerzõdésre, amelynek eredménye az új apátsági termék, a bencés borecet család. A pincegazdaság megjelenésével a saját borokból boreceteket is készítettek eleink, mind étkezési, mind pedig gyógyászati célokra. A mai korszerû hûtéstechnikák elterjedése elõtt nagyobb jelentõsége volt az eceteknek a tartósításban is. Azzal pácolták és ízesítették a húsokat, elsõsorban az akkoriban nagyon kedvelt vadételeket, valamint az ugyancsak nagy mennyiségben fogyasztott zöldségféleségeket. Keller Bálint bencés pincefelügyelõ 1703-ban vetette papírra latin nyelvû pincekönyvében a borecet elkészítésérõl és tárolásáról szóló utasításait: Gondoskodni kell egészséges, erõs és tüzes alapanyagról (ecetágyról), amely nemes fajtájú borból készítendõ. Az a bor pedig ne legyen idei termés, hanem harmadik vagy negyedik évjáratú. Tehát vegyünk tiszta és nemes fajtájú bort, minél magasabb szesztartalommal. Semmibõl ugyanis nem lesz semmi, a rosszból csak rossz lesz, a jóból viszont jó, az erõsbõl erõs. Keller Bálint bencés receptjei alapján készítették el a BUSZESZ laboratóriumában a bencés borecet nagyüzemi elõállítási receptjét. Az ecetek alapanyaga a bor, természetesen a Pannonhalmi Apátsági Pincészetbõl származik. Az ecetek ízesítése ugyancsak pannonhalmi hagyományok szerint történt Az egyik ecetünk gyógy- illetve fûszernövénye a levendula, melyet az ókor óta tisztító tulajdonságáért, illatáért, az idegrendszert nyugtató hatásáért sokan kedvelnek. A másik fehérborecet pedig zsályát és diólevelet tartalmaz, amelyek gyógyító hatását ugyancsak régen ismerik. A zsálya latin neve salvia, a meggyógyít igébõl származik. Diólevélbõl készült teát pedig ma is használnak étvágytalanság kezelésére, köhögés csillapítására és vértisztító hatása miatt. A különleges érlelésû fûszerezett bencés ecetek igazi értéke a gyógynövények és a pannonhalmi apátsági borok természetes ízének és beltartalmának gazdagsága. Örömmel ajánlom olvasóink figyelmébe új eceteinket, a mellékelt recepttel együtt! Cirill atya ILLATOS TEJFÖLÖS AVOKÁDÓSALÁTA Hozzávalók 2 kemény húsú paradicsom 2 avokádó 1 mozzarella sajt (lé nélkül 12,5 dkg) 1 kisebb vöröshagyma 3 dl tejföl 2 evõkanál levendulás borecet só, késhegynyi durvára õrölt bors 1 kiskanál friss vagy feleannyi szárított kakukkfû A paradicsomok szárát kimetsszük, húsukat kockákra, a meghámozott avokádót 1 centi vastag szeletekre vágjuk. A mozzarellát 1,5 centis kockákra aprítjuk. Az így elõkészített hozzávalókat tálba szórjuk. A hagymát megtisztítjuk, majd finomra vágjuk, és a tejfölt hozzáadjuk. Az ecettel ízesítjük, megsózzuk, megborsozzuk. Ráöntjük a salátára, és friss kakukkfüvet (esetleg feleannyi szárítottat) morzsolunk rá. Elkészítési idõ: 30 perc Egy adag: 1618 kj/387 kcal 6

7 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG ÚJ BORAINK Szent Benedek Regulájában olvassuk a következõ, a szerzetesek táplálkozására vonatkozó sorokat: Kinek-kinek saját ajándéka van Istentõl, az egyiknek így, a másiknak meg amúgy. Éppen ezért némi töprengéssel rendelkezünk mások táplálkozásának mértékérõl. Mégis, ha tekintetbe vesszük az erõtlenek gyöngeségét, azt tartjuk, hogy minden egyesnek elég lesz napjában egy hemina bor. De mennyi az az egy hemina bor? A választ a lexikonokban nem fogjuk megtalálni, hiszen Szent Benedek elsõsorban nem mértékegységre gondolt. A hemina kinek-kinek saját ajándéka, az a mennyiség, amit nyugodt lélekkel, tiszta lelkiismerettel megihat. A XIII. században, a pannonhalmi bazilika építésének idején, a szomszédos Ausztria monostoraiban kettõ-négy liter volt a napi adag, máshol csupán két-három deciliter. Hogyan lehet ekkora különbség? Bizonyára figyelembe kell vennünk, hogy eleink elsõsorban vizezett, kevert bort ittak, továbbá nagy különbség van bor és bor között: egy könnyû itáliai vörösborból többet lehet inni, mint a pannon tájakon termett testes italokból. Mi tehát a hemina titka? Leginkább az, hogy a mennyiség mindegyikünk számára személyre szabott! A hemina annyi korty vagy pohár, amennyi felemel, megvidámít, erõt, kreativitást szabadít fel bennem, bölccsé, boldoggá tesz! A hemina titka tehát a személyre szabott, a szívet megvidámító, egyedi mérték! Hiszen tudjuk, hogy ha túllépjük saját mértékünket, homály borít el, elveszítjük arányérzékünket, úrrá lesz rajtunk a rossz és megaláz bennünket. Mennyi tehát a Pannonhalmi Hemina mértékegysége? Kinek-kinek saját ajándéka van Cirill atya HEMINA 2005 A 2005-ös évet nem tekinthetjük a legkiválóbb évjáratnak. Különösen igaz ez, ha a Dunántúl borvidékeit vizsgáljuk a korai és középkorai érésû szõlõknél. Szerencsénkre azonban a tavalyi õsz október elejére szárazra fordult, s így a középérésû fajták esélyt kaptak az érésre, cukrok gyûjtésére. Így szüretelhettünk október közepén 21MM O -kal érett, jó savszerkezetû Chardonnay-t és Fehérburgundit. A Chardonnay-t már több évjáratban szüretelhettük, azonban a Pino blanc negyedik éves ültetvény termése. Az egészfürtben préselt szõlõ mustja hordóba került, s erjedés után 10 hónapot érett. A másodtöltésû és újhordó használatnak köszönhetõen tetten érhetõ a burgundi stílusú fehérborok nagytestû, olajos szerkezete, a fa cserességével támogatott vanília és karamell, színesítve a túlérett gyümölcsízeket biztosító érett szõlõízekkel. A bor játékos savharmóniája az egyharmad rész Fehérburgundinak köszönhetõ, amely részaránya az új telepítésû ültetvények fokozatos termõfordulásával növekedni fog. A bort bátran ajánljuk fûszeres húsok, grillételek, kiváltképp õszi erdei gombákat tartalmazó étkek mellé. Gyûjtõknek 5-8 éves tárolás ajánlott! PINOT NOIR ben elkészülhetett az Apátsági Pincészet második Pinot noir bora. Az évjárat nem volt kegyes hozzánk, különösen ha figyelembe vesszük a Pinot noir ampelográfiai jellemzõit: kis fürtje tömött, a bogyók aprók s nagyon közel állnak egymáshoz, néha egy rövid kukoricacsõre emlékeztethetnek. Mindez azt eredményezi, hogy szinte lehetetlen a szürkepenész elleni védelem. Talán a legtöbb feladatot jelenti ez a fajta a szõlészetben és a borkészítés során is. Szeptember végén szüretelt szõlõnket bogyóztuk, majd acéltartályba töltöttük. Az erjedés beindulása után naponta 2-3 alkalommal csömöszöltük a cefrét. Ez a szín és aromaanyagok kioldása érdekében történik, s a gyakorlatban az erjedés közben felszálló héjrészek visszakeverését jelenti a mustba, az erjedõ újborba. Az erjedés alatt különösen fontos a hõmérséklet szabályozása, ami maximálisan C O -ot jelent. A héjon tartás ideje 25 nap volt, amit a préselés követett. A préselt újbor 10 hónapot érett kisméretû (225 l) és nagyméretû (500 l) hordókban. Ezalatt a bor karakteres Pinot noir-rá vált, amit érett piros gyümölcs illatok: málna, cseresznye, fahéjillat jellemez. Ízére a harmónia a legjellemzõbb, amit az elegáns vörösborjegyeknek, lágy tanninoknak köszönhet kiegészülve a fahordó ízvilágával. A karácsonyi asztal méltó vörös-bora. Ínyenceknek bártan ajánlom sült gesztenyével is. Liptai Zsolt borász 7

8 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG HÍREK május 27. A Bencés Diákszövetség immár huszonötödik alkalommal tartotta meg országos találkozóját Pannonhalmán. A szentmise fõcelebránsa Asztrik fõapát úr volt a bazilikában, akit hatvanadik születésnapja alkalmából ott köszöntött az elnökség. A Regula oculorum fotókiállítás megtekintése és az ebéd után a tornateremben mutatkozott be a Diákszövetség új vezetõsége (Bischof Péter elnök, dr. Németh Szilárd ügyvezetõ elnök, Németh László fõtitkár), ezt követõen Korzenszky Richárd atya emlékezett vissza a huszonöt évvel ezelõtti kezdetek -re, majd Fáber Miklós leköszönõ elnök (örökös tiszteletbeli elnök) tartott elõadást, végül gimnáziumunk egyegy kezdõ és végzõs diákja mutatta be iskolánk életét. május 31. A Pannonhalmi Fõapátság konvent-káptalanja ülést tartott, amelyen megválasztották a Fõapáti Tanács tagjait a következõ három évre, beszámolót hallgattak meg az általános káptalan munkájáról és elõkészítették az õszi kánoni vizitációt. Az új Fõapáti Tanács tagjai Cirill atya, Richárd atya, Ákos atya, Tamás atya, Mátyás atya és Iván testvér. június 1 3. Monostorunk adott otthont a VII. Országos Pannon Bormustra rendezvényének, melynek keretében a többségében külföldi zsûri 86 pincészet 228 borát bírálta el és választotta ki közülük a legjobbakat, a csúcsborokat. Külön örömet jelentett, hogy a fehérbor kategóriában a legtöbb pontot a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Chardonnay 2004 bora kapta. június 2. A gimnázium Asztrik-termében Hraskó András gimnáziumi tanár tartott elõadást Nagy pillanatok a projektív geometria történetében címmel. június 3. Az egyház és a társadalom közötti kapcsolat erõsítéséért, az emberi jogok képviseletéért, az ökumenikus gondolat szelleméért, spirituális, erkölcsi tárgyú tanulmányaiért Asztrik fõapát urat Bartók Béla-emlékdíjjal tüntette ki a Magyar Mûvészetért Alapítvány és a Herendi Por-celánmanufaktúra Rt. június 5. A pünkösdhétfõi hangversenyt Rostetter Szilveszter veszprémi orgonamûvész adta a bazilikában. június 14. Lukács László Sch.P. atyát, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola rektorát köszöntötték hetvenedik születésnapja alkalmából barátai és munkatársai, köztük a Fõiskolán tanító bencés atyák és testvérek is. június 16. A bencés szerzetesközösség tagjai Pannonhalmán gyûltek össze a Kiengesztelõdés Napja alkalmából, hogy a megbocsátás szellemében szembenézzenek az 1950 és 1990 közötti idõszak bencés vonatkozású történetével. június 19. Az Osztrák és Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös mariazelli ülése elõtt Asztrik fõapát úr meghívására a magyar püspökök látogatást tettek a Pannonhalmi Apátsági Pincészetben. A látogatás keretében Erdõ Péter bíboros-érsek úr, a MKPK elnöke Pro Paedagogia Christiana díjat adott át Csóka Gáspár atyának több évtizedes eredményes oktatói-nevelõi tevékenységéért. június 22. A Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottsága és a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma Pannonhalmán Ittzés János elnök-püspök úr és Asztrik fõapát úr, kuratóriumi elnök vezetésével megbeszélést tartott. Tájékoztatták egymást a Magyar-országi Evangélikus Egyház ill. a Magyar Katolikus Egyház 1945 és 1990 közötti történetének feltárása területén eddig végzett munkájukról és elhatározták, hogy a továbbiakban is találkoznak és keresik az együttmûködés lehetõségeit, beleértve a közös publikációkat is. 8

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

szeptember 18-22. A Bencés Konföderáció prézes apátjai Downside-ban tartották 2006. évi szinódusukat, amelyen Asztrik fõapát úr is részt vett a Magyar Bencés Kongregációt képviselve. szeptember 23-24.

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

őgazdasági (Vers József), ő megbeszélés őségek

őgazdasági (Vers József), ő megbeszélés őségek őgazdasági (Vers József), ők ő megbeszélés őségek - Látják azt a kiszögellést a tó partján? - mutatott ki az apát az ablakon Ott kezdődik a telek. Győzzenek meg róla, hogy nem érdemes eladnom. Dr. Korzenszky

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

MMX PANNONHALMI FŐIAPV ÁTSÁG

MMX PANNONHALMI FŐIAPV ÁTSÁG PANNONHALMI MMXIV Programok 2014 FŐAPÁTSÁG 2014. március 21-től november 11-ig Időszaki kiállítás Ikon és ereklye: Képtisztelet Keleten és Nyugaton Kiállítások az Apátsági Major Látogatóközpontban 2014.

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Földi szabályok, égi ügyekben!

Földi szabályok, égi ügyekben! Földi szabályok, égi ügyekben! Az egyház gazdasági szerepe napjainkban, a Pannonhalmi Fapátság példáján. Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Területfejlesztési Szabadegyetem Sopron, 2008.

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában Page 1 of 6 Hírek Köz-élet Színes/kavalkád Kultúra Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában veszport.hu 2013.11.21.21:25 Alsóperén, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándékát, a Toporci Madonnát, Márfi

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

örökség és küldetés BENCÉSEK MAGYARORSZÁGON

örökség és küldetés BENCÉSEK MAGYARORSZÁGON A Magyar Bencés Kongregáció, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara tisztelettel meghívja örökség és küldetés BENCÉSEK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

És#ha#Isten#nekünk#adná#a#Szívét?#

És#ha#Isten#nekünk#adná#a#Szívét?# AzOCistGenerálisApát2014NagyböjtiLevele ÉshaIstennekünkadnáaSzívét? Jeruzsálem,Szent/sírBazilika, Krisztus/ikonaKálvárián KedvesCiszterciTestvéreim Ebben az évben Nagyböjti Levelet küldök nektek a Pünkösdi

Részletesebben

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó?

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó? AZ UTOLSÓ OLDAL 12 A L K A L M A I N K Istentiszteletek: Hétközi Istentisztelet 2008-tól: Gyerekistentisztelet: Bibliaórák: Énekkari próba: Zenekari próba: Foci fiatalokkal: 2007. november I. évfolyam

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

P AN N O N H AL M I F Ő AP ÁT S ÁG

P AN N O N H AL M I F Ő AP ÁT S ÁG P AN N O N H AL M I F Ő AP ÁT S ÁG 996-ban Géza fejedelem bencés szerzeteseket telepített le Pannónia Szent Hegyén. Az István király által jogaiban megerősített monostor feladata a kereszténység terjesztése

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG MMXIII

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG MMXIII PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG MMXIII Programok 2013 Időszaki kiállítás 2013. március 21-től november 11-ig IMAGO Portrék a Pannonhalmi Főapátság gyűjteményeiből 2013. augusztus 20. Szent István ünnepe A PANNONHALMI

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Németh Gergő elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. február 28. Dunaújváros Egyeztetés - EFOTT civil falu Téma: Feladatkörök beosztása 2015. február. 28. Dunaújváros Egyeztetés

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben