A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN"

Átírás

1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 3. szám ősz 15 ÉVE ÁLL PANNONHALMA ÉLÉN VÁRSZEGI ASZTRIK FÕAPÁT ÚR augusztus 27-én, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének ünnepén kezdte meg Asztrik fõapát úr szolgálatát a Pannonhalmi Fõapátság és egyben a Magyar Bencés Kongregáció élén. Az elmúlt tizenöt év során szerzetesközösségünk a megújulás útjait kereste hivatásában, küldetésében. A megújulás építkezés, a szellemi és lelki élet terén, de fizikai környezetben is. Fõapát úrnak, a Psalterium Abbatis zsoltár-elmélkedés kötettel köszöntük meg, hogy a megújulás élén áll, irányít és bátorít bennünket. Cirill atya STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN Közösségünk idén másodszor tartotta meg a Konstitúcióban is ajánlott, szerzetesi képzésre szánt tanulmányi napokat. A küszöbön álló iskolaév ellenére is szép számmal jöttünk össze a kongregáció vala mennyi magyarországi házából, különösen a fiatalabb generáció tagjai, de nem hiányoztak az elõadásokról kevésbé fiatal rendtársaink képviselõi sem. A Studia Monastica idei meghívott vendége Enzo Bianchi, az észak-olaszországi bose-i ökumenikus szerzetesközösség alapító perjele volt. Enzo Bianchi a monasztikus élet történetének, teológiájának és jelenének egyik elismert szaktekintélye, több szentszéki dokumentum elõkészítõje, társszerzõje. Számos írásában és elõadásában szólt a Zsinat utáni szerzetesség elõtt álló utakról, lehetõségekrõl, kihívásokról. Az általa alapított és vezetett bose-i szerzetesközösség ma Olaszországban a Zsinat utáni szerzetesi megújulás egyik legfontosabb központja. Ökumenikus találkozóik, a liturgia, patrisztika, Biblia / Lectio divina és a szerzetesség-történet témákban megrendezett konferenciáik és publikációik ma már nemcsak Olaszországban, de egész Európa-szerte ismertek; ugyanakkor lelkigyakorlatokat, kurzusokat is szerveznek, és így szoros kapcsolatokat ápolnak egyházmegyéjük fiataljaival és papságával, valamint a hagyományos bencés és ciszterci közösségekkel is. (A világhálón is megtalálhatjuk monostorukat: Enzo perjel testvért arra kértük, hogy segítsen bennünket annak feltérképezésében, hogy milyen kihívások, utak elé állítja a monasztikus szerzetességet a XXI. század. Négy elõadását négy nagy téma mentén építette fel. SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Oblátusaink nyári ünnepe Beöltözés és fogadalom Lopás a Levéltárban Arcus Temporum mûvészeti fesztivál Nemzetközi Családtalálkozó Valenciában A Római Ministránstalálkozó eseményei Pannonhalma Bakonybél Tihany zarándoklat Beszámoló Tiszaújfaluból Tihanyból és Gyõrbõl Megújult a tiszaugi kápolna 1

2 Az elsõ nap délelõtti elõadásában a monasztikus szerzetesség alapjairól beszélt. Rámutatott, hogy a kezdetek szerzetesatyái Pachómiusz, Vazul egyszerûen úgy tekintenek a monasztikus életre, mint az evangélium radikális megélésére, az evangéliumról való folyamatos emlékezésre. Az új jelentkezõ számára sem ígérnek mást, mint azt, hogy a monostor az a hely, ahol radikálisan élheti az evangéliumot. Ha Pachómiusz Szent Atanázzal beszélgetve magát és szerzetestestvéreit szegény, minden fontosság nélküli laikusoknak nevezi, ezt azért teszi, hogy a szerzetességet ezekhez az evangéliumi gyökereihez vezesse vissza. Benedek ezt a hagyományt foglalja össze a szerzeteséletre jelentkezõ újonccal kapcsolatos kérdésben: Valóban Istent keresi-e?. Valójában téves és felesleges dolog más célt kijelölni a szerzetesség számára; ugyanakkor a monasztikus szerzetességnek ezt az ingyenességen alapuló aspektusát a monostor jelen van, minden különösebb külsõ cél nélkül sokszor sem az egyházban, sem magukban a szerzetesközösségekben sem könnyû megértetni. Ennek következményeképpen a monasztikus szerzetesség mindig kisebbség lesz az Egyházon belül feltéve, hogy hû marad ehhez a hivatásához. Másrészrõl, ha ennek nem vagyunk tudatában, téves utakra fogunk lépni, mind az életformánkban, mind spiritualitásunkban. A monasztikus szerzetesség, amely nem külsõ feladatai alapján határozza meg önmagát, és nem tekinti önmagát úgynevezett tökéletesebb életformának az Egyházban hosszú ideig ez volt a vélekedés, hanem a keresztény élet egyik alternatívájának, akkor melyek azok a karizmák, ajándékok, amelyek ezt az életformát jellemzik? Elsõsorban a cölibátus és a testvérek szövetsége. A második elõadás a délelõtti fogalomtisztázást teológiai és spirituális irányba mélyítette el. A monasztikus szerzetesség a tiszta és testvéri szövetségben leélt élet egyetemes emberi jelenség, amely más világvallásokban elõbb született meg, mint a kereszténységben. Ugyanakkor a keresztény szerzetes egy hívásra adott válaszként értelmezi az életét. A monostor nem valamilyen egyházban jelenlévõ szükséglet, pasztorális kihívás vagy egy meghirdetett program nyomán születik, hanem a Szentléleknek adott válaszként, aki az evangéliumi életre hív. A monasztikus szerzetesélet másfajta élet, de nem jobb, mint a többi keresztényé. Eredetileg két fogadalmat tettek a monostorban élõk: a conversio morum és a stabilitas fogadalmát. Az engedelmesség és a szegénység más szóval a javak testvéri megosztása minden keresztény feladata. Az evangéliumból világosan kitûnik, hogy Jézus követõitõl mindenekelõtt a családi kötelékek megszakítását várta (vö. Mt 19, Lk 18). Pál ugyanakkor két jelzõt használ a cölibátusban élõkkel kapcsolatban: nem aggodalmaskodóak (1Kor 7,32) és nem szétszórtak (1Kor 7,35). A cölibátusban tehát elsõsorban nem az önmegtartóztatáson van a hangsúly: az csupán eszköz arra, hogy ne legyünk aggodalmaskodóak és szétszórtak. Ha az elmúlt évszázadokban a cölibátusról gyakran negatív oldalról, a cölibátus ellen elkövethetõ bûnök és az ezektõl való félelem szempontjából gondolkodtak, úgy ma egyre inkább hangsúlyossá válik a cölibátus pozitív oldala: szabaddá tesz bennünket arra, hogy aggodalom nélkül és osztatlan, nem szétszórt szívvel éljünk. Ma, hála az embertudományoknak, jobban látjuk, hogy a cölibátust lehet rosszul élni, ugyanakkor azt is látjuk, hogy melyek azok a támaszok, elengedhetetlen körülmények, amelyek azt lehetõvé teszik. Ha ezek a körülmények hiányoznak, ha a szerzetes folyamatosan önmagán kívül él, idõpontok szorításában, s egész napját olyan dolgok után való futkosással tölti, amelyek frusztrálják õt, úgy megtalálja azokat a veszélyes kompenzációkat, amelyekkel öntudatlanul is a frusztrációira keres orvoslást. A cölibátushoz elengedhetetlen, hogy a cölibátusban élõ személy érzelmi élete kielégített legyen, persze strukturált és a cölibátussal összeegyeztethetõ módon. Idõt kell teremteni arra, hogy a szerzetes önmagával lehessen (habitare secum), s elõször legyen Istenre figyelõ szerzetes (a személyes imában, a Lectio divinaban, a zsolozsmában), s csak azután következzék a külsõ szolgálat. A monasztikus szerzetesség így lehet az emberség, a humanitas utolsó mentsvára, hiszen megteheti, hogy a mai kor emberét különösen is jellemzõ bálványimádásból, az idõ bálványként való imádásából kitörjön. Ugyanakkor Istent keresni annyit is tesz, mint emberséget keresni, hiszen Jézus Krisztus valóban emberré lett, azzá az igazi Ádámmá, akit Isten a teremtéskor elgondolt. A monostor tehát schola pulchritudinis, a szépen leélt emberi élet iskolája is. A harmadik elõadás a monasztikus szerzetesközösség mai valóságáról és a jelentkezõk felvételének kritériumairól szólt. Ma már nem gondolkodhatunk úgy egy szerzetesközösségrõl, mint régen, azt afféle hadseregnek tekintve. Az individualizmus széteséssel fenyegeti a közösségeinket. A mai elöljáróknak rugalmasnak kell lenniük, néha a közösségben ellentmondásosnak tûnõ helyzeteket kell elfogadniuk s ezekkel dolgozniuk. Éppen ezért fontos hogy minden közösségben legyen egy egyetértõ, elhatározott, és a monasztikus életben elkötelezett mag, amely, úgymond, a közösség formáját meghatározza, s ez lehetõvé teszi, hogy a monasztikus közösséghez úgy is tartozzanak szerzetesek, mint afféle szatellitek. Ha a mag nem világosan körülhatárolt, akkor minden szerzetes szatellit lesz, és nincs többé közösség. Másrészrõl ma már nem lehet a regula-apát-közösség viszonyról hierarchikus módon gondolkodni. E három valóságot, egymással való körkörös-dinamikus kapcsolatukban érdemes szemlélni: az apát és a közösség közös regula-interpretációjából nõhet ki a monostor élete. Másrészt a mai kor lét- és világértelmezését áthatja a véletlenszerûség és szükségszerûség gondolata: a dolgok vagy véletlen folytán vagy valamilyen szükségszerûségbõl jöttek létre. A keresztényeknek ezzel szemben fel kell mutatnia, hogy Isten szabadon és szeretetbõl hívta létbe a világot, s Jézus Krisztus szabadon és szeretetbõl 2

3 vitte véghez megváltó mûvét; az ember is szabadon és szeretettel válaszolhat Istennek erre a teremtõ és megváltó aktusára. A növendékfelvétel legfontosabb kritériumaként tehát azt jelölte meg Enzo testvér, hogy a jelentkezõ képes-e szabadságra és szeretetre. Három konkrét kritérium különösen is fontosnak tûnik: vajon a jelentkezõ nem a családból való menekülésképpen, biztonság keresésébõl jön-e a monostorba. Fontos szempont a jelentkezõ szexuális irányultságának tisztázása, illetve annak világossá tétele, hogy a jelentkezõ nem szenved-e pszichés betegségben: ez többek között az ételhez, a testhez és a munkához való viszonyban érhetõ tetten. Végsõ soron fel kell tenni a kérdést a jelentkezõnek: mennyire engedelmes önmagának? Az engedelmesség elsõ aktusa ugyanis teremtményi mivoltunk, valamint Isten Teremtõként való elismerése. Vagy elfogadjuk azt, akik vagyunk, amit kaptunk és nem választottunk, s adottságainknak engedelmeskedünk, és mindezekkel együtt követjük az Urat, vagy egész életünkben lázadók leszünk. Teremtményi mivoltunk és határaink elfogadása a legelsõ kritériuma annak, hogy boldog szerzeteséletet élhessünk. Az utolsó elõadás a monasztikus közösség és Egyház kapcsolatáról szólt: mit adhat ma a monasztikus szerzetesség az egyháznak és a keresztényeknek? Itt Enzo testvér két dolgot emelt ki: egyrészt felmutatni a világnak Isten mindent megelõzõ elsõbbségét az életünkben. Az idõ bálványimádásában szenvedõ világ számára különösen erõs tanúságtétel, ha az idõnk beosztásában tudjuk megmutatni Istennek ezt a mindent megelõzõ primátusát az életünkben, amennyiben az Opus Deinek és a Lectio Divinanak elsõ és kiváltságos helyet biztosítunk a napunkban; ez az ami valóban szerzetessé tesz bennünket. Ebbõl a szempontból valóban mondhatjuk azt, hogy a szerzeteséletben a tényleges életforma és struktúrák számítanak, nem pedig az úgynevezett bencés lelkiség vagy Szent Benedekre való hivatkozás. A második dolog pedig, amit az egyháznak adhatunk, a közösségi élet. A Regula stabilitás-fogadalmát nem lehet pusztán stabilitas locira redukálni, hiszen Benedek szándéka szerint a stabilitas egyben stabilitas fratrum, egymással szövetségben élõ testvérek kommúniója. Schola amoris, communionis signum, domus communionis: ezek a fogalmak az elsõ ciszterciektõl származnak, s mind a monostor körülírására szolgálnak. A szerzeteséletnek az a hivatása, hogy az Egyházban látható jele legyen annak a dinamikus szeretetnek, amely a Szentháromság személyei között áramlik. Olyan ajándék, amelyet féltékenyen õriz és ápol a szerzetesi közösség, s ennek az ajándéknak különös fénnyel kell tündökölnie, és hasznára kell lennie az egész egyház számára. A monasztikus élet minõsége a testvéri élet minõségétõl függ. Enzo testvér elõadásait a következõ reménykeltõ gondolatokkal zárta le: A monasztikus szerzetesség a nyugati világban létszámbeli csökkenést tapasztal. A jelenlegi megpróbáltatások azonban nem spirituális hanyatlást jelentenek, hanem szegénységet. Szegénységet a létszámban, de szegénységet abban is, hogy az Egyházon belül is átéljük kisebbségi mivoltunkat. A hangunk is mind gyengébben hallatszik a világban. De ahol van megpróbáltatás, ott van húsvét is. Ha Iz 8,17-18-at a mai monasztikus szerzetesség analógiájaként értjük, úgy még egy egész kicsi monasztikus szerzetesközösség is jel lesz, elõjel Izrael számára, mint Izajás próféta, aki kézen fogva áll két gyermekével a romokban álló Jeruzsálem közepén. A monasztikus életben egy szerencsénk van: igazából soha, semmitõl nem kell félnünk, hiszen nincs más dolgunk, mint hogy az evangélium szerint éljünk; ebben pedig senki nem tud minket megakadályozni, csak mi akadályozzuk meg magunkat. Enzo testvér elõadásain átvilágított, mennyire tisztában van a mai nyugati társadalomban jelenlévõ problémákkal; az idézett példák sokasága amellett, hogy életszerûvé és kézzelfoghatóvá tette beszédét, felvillantotta nagy emberi, egyházi, szerzetesi és ökumenikus tapasztalatát, amelyek különleges rálátást biztosítanak számára s hallgatói számára a mai világban zajló folyamatokra, s azok hatására a szerzeteséletben. Prófétai beszéde, kendõzetlen, néha mellbevágó õszintesége, nyíltsága, amely elsõsorban nem a tetszést keresi, hanem az általa igazságnak felismerteket akarja közölni, nem tartozik a könnyû mûfajú elõadás kategóriájába. Nem is kellett vele mindig egyetérteni. Ha gondolkodásra, vitára serkentett, úgy már elérte a célját: az igazság mélyebb megismerésének és megfogalmazásának vágyára vezette a hallgatókat, amit jól mutat, hogy mind a négy elõadást élénk és hosszú eszmecsere követte, elõször az elõadóteremben az elõadó jelenlétében, majd kisebb csoportokban is; ez bizonyára annak is jele, hogy sokunkban felébredt a vágy, hogy magunknak is újra megfogalmazzuk a hallottak tükrében ugyan azokkal nem mindig összhangban egy igazabb, élhetõbb, hitelesebb szerzetesélet kritériumait. A Studia Monastica szándéka szerint nemcsak a továbbképzés és együttgondolkodás, hanem a testvéri találkozás alkalma is. Idén a tavaly már jól bevált könnyített napirendet követtük, amely bõségesen hagyott idõt alvásra, pihenésre, beszélgetésre. Noha hétfõn délután még fenyegetõ felhõk vonultak el Pannonhalma felett, estére megenyhült az idõ, így idén a tavaly elmaradt kerti-partyt is megtarthattuk a pincészet teraszán, finom borok és hidegtálak társaságában. Kedden délben pedig az eucharisztia keretében Asztrik fõapát úr apáti szolgálatának tizenötödik évfordulójáról emlékeztünk meg, az ünnepi ebéden pedig Cirill atya az egész közösség nevében átnyújtotta a rendtársak által ajándékul készített zsoltár-meditációkat, amelyeket a Psalterium Abbatis címû kötetben gyûjtöttek egybe a szerkesztõk. Az ember óvatosan fogalmaz meg ilyesmit, de a rendtársak fogadókészsége remélni engedi, hogy a Studia Monastica második alkalma egy fontos, erõsödõ közösségi hagyomány jele, amely ismét beépülhet az életünkbe a kifejezés mindegyik értelmében. 3 Jákó testvér

4 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG OBLÁTUS LELKIGYAKORLAT PANNONHALMÁN Az Oblátus Szövetség lelkigyakorlata minden esztendõben Szent Benedek nyári ünnepéhez kapcsolódik. Már tavasszal készülõdünk, és egyre türelmetlenebbül várjuk ezt a néhány napot, amikor a hegyen, a kolostor csendjében egészen Istenre figyelünk, Õt keressük, és végül megújult lélekkel ünnepeljük Szent Benedek atyánkat, rendünk alapítóját. Ebben az évben lelkigyakorlatunkat Bartók Ferenc atya vezette, aki néhány éve a Pannonhalmi Egyházmegyéhez tartozó, Gyõr melletti (Ménfõ)Csanak plébánosa. Ennek köszönhetjük, hogy teológiai tudásán kívül nemcsak szerzetesi, tanári, hanem lelkipásztori tapasztalatait is megosztotta velünk a Szentlélekrõl szóló elmélkedéseiben. Bevezetõ mondata újból és újból visszacsengett az elsõ elõadás során: A Szentlélek mögöttes erõként van jelen életünkben. Szent Benedek Regulájában számtalanszor utal a Lélek jelenlétére és erejére. Ez minket is arra hív, hogy legyen bennünk jó szándék a Lélekkel való együttjárásra. Az elhangzottak kifejtését késõbb kiscsoportos megbeszélés is követte, hogy így személyesebbé váljék számunkra mindaz, amit hallottunk. A további elmélkedések a Szentlélek munkájáról szóltak, és két fontos gondolatkört érintettek. Ferenc atya arról beszélt, hogy ma, a relativizmus korában különösen nagy jelentõsége van annak a ténynek, hogy a Szentlélek objektív mértéket szab a világnak, illetve kiemelte a Szentlélek szerepét a bûn elleni harcban. A fõbûnök rövid kifejtése már átvezetett bennünket lelkigyakorlatunk következõ részéhez, a bûnbánati felkészüléshez. Itt már Elréd atya volt a kísérõnk. Elmélkedést hallgattunk a labirintus jelképes értelmérõl, és egy könyvben megnéztük a chartres-i katedrálisban látható labirintus fotóját. Az utolsó gondolatsor témája a belsõ szabadság volt. Elmélyülésünket segítette az atyákkal végzett közös zsolozsma a Bazilikában. A szellemi és lelki táplálék mellett azonban még sok egyéb jóban is volt részünk: Láttuk Fellini szép filmjét, az Országútont, amely a szeretetrõl, illetve annak hiányáról szólt. A fotókiállításon bepillanthattunk a második világháború elõtti bencés életbe, élvezhettük a mûvészi felvételeket, és örömmel láttuk viszont azokat a kedves arcokat, akiknek tulajdonosa már szemtõl-szemben zengi az istendicséret énekét. Magányos séták és spontán kialakult személyes beszélgetések váltakoztak a szabad idõnkben, de volt alkalom közös megbeszélésre az egész közösség számára is. Ábel atya egy évre Bakonybélbe költözik, ezért búcsút vett tõlünk, és Elréd atyára bízott bennünket, akit nagy szeretettel üdvözöltünk rektori székében. Ezen a lelkigyakorlaton látványos példáját adtuk annak, hogyan integráljuk mindennapi életünket vallásos életünkbe, ugyanis a lelki programok között helyet kapott a foci vb döntõjének megtekintése, Damján atya pedig a csúcstechnológia segítségével készítette el az Oblátus Szövetség elsõ igazi csoportképét, és rögzítette az ünnepi szentmise fontos pillanatait. Nagyon tartalmas napokat töltöttünk Pannonhalmán, egy beszámoló azonban csak a külsõ történéseket sorolhatja. Ami a lélekben történt, ami személyesen a miénk, nekünk szólt ezen a lelkigyakorlaton, azt hazavittük, és õrizgetjük, hogy segítsen bennünket további oblátuséletünkben. Köszönjük a törõdést és a sok szeretetet. Kálmán Gabriella Ágota OSB obl. 4

5 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG arcus temporum augusztus A MEGKERÜLHETETLEN DOMB Augusztus utolsó hétvégéjén rendezték meg, immár harmadszor, a pannonhalmi Arcus Temporum (Idõívek) fesztivált. Bár a három év egy fesztivál történetében nagyon rövid idõ, mégis bátran kijelenthetjük, hogy ami Pannonhalmán augusztus utolsó hétvégéjén évrõl-évre megtörténik, az a mai magyar kulturális életben (a kultúrát tessék nagyon-nagyon tágan értelmezni) példa nélküli. Az ember megérkezik Pannonhalmára. Ott áll egy csodálatos, a pannon tájra oly jellemzõ, méreteit tekintve teljesen jelentéktelen domb (sõt: dombocska) elõtt, amelyet megkerülni éppoly egyszerû lenne, mint átugrani. Ám valahogy ez a domb hívogat, csalogat a tetejére, s bár méretei nem ígérnek sportdiadalt, az ember mégis ellenállhatatlan vágyat érez, hogy engedjen a csalogatásnak. Nyilván ugyanez az érzés kerítette hatalmába több mint ezer éve a bencés apátság építõit és elsõ lakóit is. A hegy jelzett, hogy itt a szellem szívesen idõz. Elõbb volt Pannonhalma az emberek lakta tér egyik szakrális pontja, s csak késõbb kerültek rá a szentség egyértelmû közvetítõ jegyei: az apátság, a bazilika, a kollégium, a Boldogasszony kápolna, az arborétum és a gyógyító füvek kertje. S ha a szellem a mûvészet alakjában ölt testet, akkor is otthonosan mozog ezen a tájon, és ezt az otthonosságot mûvész és mûélvezõ különösen, ha több napot tölt el Pannonhalmán megérzi, majd hatása alá kerül. A mûvészettel való találkozás sorsformáló erejével szinte lehetetlen szembesülni az erre kialakított helyeken, a koncerttermekben vagy a színházakban; Pannonhalma számomra az egyetlen hely, ahol ez az erõ a maga természete szerint, szabadon végzi áldásos munkáját: sorsokat formál. Már a tavalyi zenei program (maradjunk ezúttal a fesztiválesemények legnagyobb részét kitevõ rendezvényeknél) végighallgatása is egyedülálló élmény nyújtott, akkor a koncerteken Joseph Haydn és a végig jelenlévõ Szofia Gubajdulina mûveibõl állt a mûsor. A 18. század és a jelen közé épült a törékeny, de mégis biztonsággal végigjárható idõív. Így volt ez idén is, ezúttal Mozart és a hazai közönség (ideértve a szakma jó részét és magamat is) számára gyakorlatilag ismeretlen olasz zeneszerzõ, Salvatore Sciarrino (1947) mûvészete közé feszült az idõív. Sciarrino õ is jelen volt a fesztiválon és bárki megszólíthatta ismeretlensége, ha az életmû jelentõségébõl indulunk ki, érthetetlen; a magyar kultúra históriája alapján viszont nagyon is érthetõ, hiszen mi, magyarok ilyen-olyan okok miatt évszázadokon át csak az európai kultúra szeletkéivel voltunk képesek kapcsolatba lépni. Ezúttal hét különbözõ koncerten, Mozart-mûvek társaságában, tizenhat mûve hangzott el, bizonyára valamennyi hazai bemutató volt; ez hatalmas szám, hiszen az elmúlt harminc évben tényleg egy kézen meg lehet számolni a hazai Sciarrino-bemutatókat. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a teltházakat vonzó koncertek közönsége bepillantást nyert az európai zenekultúra egyik ismeretlen zugába, úgy érezhette, hogy valami fontos mulasztást pótol és három napra felszabadult a provinciálitás nyomasztó terhe alól. Utóbbi itt, a végtelenül provinciálisnak tûnõ fõvárostól 130 kilométerre, a Dunántúl egyik szegletében alaposan elgondolkodtatja a pesti polgárt. A koncertek zenei színvonala egy igen magas szint alá soha nem süllyedt, ezt garantálta az elõadók személye, (felsorolásuk helyett álljon itt egy hasznos link: Sciarrino gyakran döbbenetesen nehéz mûveit pedig olyan elõadás is közvetítette, melybõl maga Sciarrino is tanult. Nemcsak hitelesnek ható produkcióknak tapsolhattunk tehát, hanem néha revelatívnak is. S ami Mozartot illeti? Nos, a fesztivál utolsó koncertje (Boldogasszony kápolna, augusztus 27., délelõtt 11 óra) a Mozart-év egyik legnagyobb koncertélményévé vált. Ebben nyilván közrejátszott a lélek háromnapos tréningje is. Hiába, Pannonhalma, néhány röpke év alatt a magyar zenei élet megkerülhetetlen magaslatává vált. Molnár Szabolcs Gramofon Zenekritikai Mûhely 5

6 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG ÚJ APÁTSÁGI TERMÉK Gasztronómiai kuriózum salátakedvelõknek augusztus 21-én került rá Asztrik fõapát úr és Zentai László, a BUSZESZ Zrt. vezérigazgatójának aláírása arra a szerzõdésre, amelynek eredménye az új apátsági termék, a bencés borecet család. A pincegazdaság megjelenésével a saját borokból boreceteket is készítettek eleink, mind étkezési, mind pedig gyógyászati célokra. A mai korszerû hûtéstechnikák elterjedése elõtt nagyobb jelentõsége volt az eceteknek a tartósításban is. Azzal pácolták és ízesítették a húsokat, elsõsorban az akkoriban nagyon kedvelt vadételeket, valamint az ugyancsak nagy mennyiségben fogyasztott zöldségféleségeket. Keller Bálint bencés pincefelügyelõ 1703-ban vetette papírra latin nyelvû pincekönyvében a borecet elkészítésérõl és tárolásáról szóló utasításait: Gondoskodni kell egészséges, erõs és tüzes alapanyagról (ecetágyról), amely nemes fajtájú borból készítendõ. Az a bor pedig ne legyen idei termés, hanem harmadik vagy negyedik évjáratú. Tehát vegyünk tiszta és nemes fajtájú bort, minél magasabb szesztartalommal. Semmibõl ugyanis nem lesz semmi, a rosszból csak rossz lesz, a jóból viszont jó, az erõsbõl erõs. Keller Bálint bencés receptjei alapján készítették el a BUSZESZ laboratóriumában a bencés borecet nagyüzemi elõállítási receptjét. Az ecetek alapanyaga a bor, természetesen a Pannonhalmi Apátsági Pincészetbõl származik. Az ecetek ízesítése ugyancsak pannonhalmi hagyományok szerint történt Az egyik ecetünk gyógy- illetve fûszernövénye a levendula, melyet az ókor óta tisztító tulajdonságáért, illatáért, az idegrendszert nyugtató hatásáért sokan kedvelnek. A másik fehérborecet pedig zsályát és diólevelet tartalmaz, amelyek gyógyító hatását ugyancsak régen ismerik. A zsálya latin neve salvia, a meggyógyít igébõl származik. Diólevélbõl készült teát pedig ma is használnak étvágytalanság kezelésére, köhögés csillapítására és vértisztító hatása miatt. A különleges érlelésû fûszerezett bencés ecetek igazi értéke a gyógynövények és a pannonhalmi apátsági borok természetes ízének és beltartalmának gazdagsága. Örömmel ajánlom olvasóink figyelmébe új eceteinket, a mellékelt recepttel együtt! Cirill atya ILLATOS TEJFÖLÖS AVOKÁDÓSALÁTA Hozzávalók 2 kemény húsú paradicsom 2 avokádó 1 mozzarella sajt (lé nélkül 12,5 dkg) 1 kisebb vöröshagyma 3 dl tejföl 2 evõkanál levendulás borecet só, késhegynyi durvára õrölt bors 1 kiskanál friss vagy feleannyi szárított kakukkfû A paradicsomok szárát kimetsszük, húsukat kockákra, a meghámozott avokádót 1 centi vastag szeletekre vágjuk. A mozzarellát 1,5 centis kockákra aprítjuk. Az így elõkészített hozzávalókat tálba szórjuk. A hagymát megtisztítjuk, majd finomra vágjuk, és a tejfölt hozzáadjuk. Az ecettel ízesítjük, megsózzuk, megborsozzuk. Ráöntjük a salátára, és friss kakukkfüvet (esetleg feleannyi szárítottat) morzsolunk rá. Elkészítési idõ: 30 perc Egy adag: 1618 kj/387 kcal 6

7 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG ÚJ BORAINK Szent Benedek Regulájában olvassuk a következõ, a szerzetesek táplálkozására vonatkozó sorokat: Kinek-kinek saját ajándéka van Istentõl, az egyiknek így, a másiknak meg amúgy. Éppen ezért némi töprengéssel rendelkezünk mások táplálkozásának mértékérõl. Mégis, ha tekintetbe vesszük az erõtlenek gyöngeségét, azt tartjuk, hogy minden egyesnek elég lesz napjában egy hemina bor. De mennyi az az egy hemina bor? A választ a lexikonokban nem fogjuk megtalálni, hiszen Szent Benedek elsõsorban nem mértékegységre gondolt. A hemina kinek-kinek saját ajándéka, az a mennyiség, amit nyugodt lélekkel, tiszta lelkiismerettel megihat. A XIII. században, a pannonhalmi bazilika építésének idején, a szomszédos Ausztria monostoraiban kettõ-négy liter volt a napi adag, máshol csupán két-három deciliter. Hogyan lehet ekkora különbség? Bizonyára figyelembe kell vennünk, hogy eleink elsõsorban vizezett, kevert bort ittak, továbbá nagy különbség van bor és bor között: egy könnyû itáliai vörösborból többet lehet inni, mint a pannon tájakon termett testes italokból. Mi tehát a hemina titka? Leginkább az, hogy a mennyiség mindegyikünk számára személyre szabott! A hemina annyi korty vagy pohár, amennyi felemel, megvidámít, erõt, kreativitást szabadít fel bennem, bölccsé, boldoggá tesz! A hemina titka tehát a személyre szabott, a szívet megvidámító, egyedi mérték! Hiszen tudjuk, hogy ha túllépjük saját mértékünket, homály borít el, elveszítjük arányérzékünket, úrrá lesz rajtunk a rossz és megaláz bennünket. Mennyi tehát a Pannonhalmi Hemina mértékegysége? Kinek-kinek saját ajándéka van Cirill atya HEMINA 2005 A 2005-ös évet nem tekinthetjük a legkiválóbb évjáratnak. Különösen igaz ez, ha a Dunántúl borvidékeit vizsgáljuk a korai és középkorai érésû szõlõknél. Szerencsénkre azonban a tavalyi õsz október elejére szárazra fordult, s így a középérésû fajták esélyt kaptak az érésre, cukrok gyûjtésére. Így szüretelhettünk október közepén 21MM O -kal érett, jó savszerkezetû Chardonnay-t és Fehérburgundit. A Chardonnay-t már több évjáratban szüretelhettük, azonban a Pino blanc negyedik éves ültetvény termése. Az egészfürtben préselt szõlõ mustja hordóba került, s erjedés után 10 hónapot érett. A másodtöltésû és újhordó használatnak köszönhetõen tetten érhetõ a burgundi stílusú fehérborok nagytestû, olajos szerkezete, a fa cserességével támogatott vanília és karamell, színesítve a túlérett gyümölcsízeket biztosító érett szõlõízekkel. A bor játékos savharmóniája az egyharmad rész Fehérburgundinak köszönhetõ, amely részaránya az új telepítésû ültetvények fokozatos termõfordulásával növekedni fog. A bort bátran ajánljuk fûszeres húsok, grillételek, kiváltképp õszi erdei gombákat tartalmazó étkek mellé. Gyûjtõknek 5-8 éves tárolás ajánlott! PINOT NOIR ben elkészülhetett az Apátsági Pincészet második Pinot noir bora. Az évjárat nem volt kegyes hozzánk, különösen ha figyelembe vesszük a Pinot noir ampelográfiai jellemzõit: kis fürtje tömött, a bogyók aprók s nagyon közel állnak egymáshoz, néha egy rövid kukoricacsõre emlékeztethetnek. Mindez azt eredményezi, hogy szinte lehetetlen a szürkepenész elleni védelem. Talán a legtöbb feladatot jelenti ez a fajta a szõlészetben és a borkészítés során is. Szeptember végén szüretelt szõlõnket bogyóztuk, majd acéltartályba töltöttük. Az erjedés beindulása után naponta 2-3 alkalommal csömöszöltük a cefrét. Ez a szín és aromaanyagok kioldása érdekében történik, s a gyakorlatban az erjedés közben felszálló héjrészek visszakeverését jelenti a mustba, az erjedõ újborba. Az erjedés alatt különösen fontos a hõmérséklet szabályozása, ami maximálisan C O -ot jelent. A héjon tartás ideje 25 nap volt, amit a préselés követett. A préselt újbor 10 hónapot érett kisméretû (225 l) és nagyméretû (500 l) hordókban. Ezalatt a bor karakteres Pinot noir-rá vált, amit érett piros gyümölcs illatok: málna, cseresznye, fahéjillat jellemez. Ízére a harmónia a legjellemzõbb, amit az elegáns vörösborjegyeknek, lágy tanninoknak köszönhet kiegészülve a fahordó ízvilágával. A karácsonyi asztal méltó vörös-bora. Ínyenceknek bártan ajánlom sült gesztenyével is. Liptai Zsolt borász 7

8 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG HÍREK május 27. A Bencés Diákszövetség immár huszonötödik alkalommal tartotta meg országos találkozóját Pannonhalmán. A szentmise fõcelebránsa Asztrik fõapát úr volt a bazilikában, akit hatvanadik születésnapja alkalmából ott köszöntött az elnökség. A Regula oculorum fotókiállítás megtekintése és az ebéd után a tornateremben mutatkozott be a Diákszövetség új vezetõsége (Bischof Péter elnök, dr. Németh Szilárd ügyvezetõ elnök, Németh László fõtitkár), ezt követõen Korzenszky Richárd atya emlékezett vissza a huszonöt évvel ezelõtti kezdetek -re, majd Fáber Miklós leköszönõ elnök (örökös tiszteletbeli elnök) tartott elõadást, végül gimnáziumunk egyegy kezdõ és végzõs diákja mutatta be iskolánk életét. május 31. A Pannonhalmi Fõapátság konvent-káptalanja ülést tartott, amelyen megválasztották a Fõapáti Tanács tagjait a következõ három évre, beszámolót hallgattak meg az általános káptalan munkájáról és elõkészítették az õszi kánoni vizitációt. Az új Fõapáti Tanács tagjai Cirill atya, Richárd atya, Ákos atya, Tamás atya, Mátyás atya és Iván testvér. június 1 3. Monostorunk adott otthont a VII. Országos Pannon Bormustra rendezvényének, melynek keretében a többségében külföldi zsûri 86 pincészet 228 borát bírálta el és választotta ki közülük a legjobbakat, a csúcsborokat. Külön örömet jelentett, hogy a fehérbor kategóriában a legtöbb pontot a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Chardonnay 2004 bora kapta. június 2. A gimnázium Asztrik-termében Hraskó András gimnáziumi tanár tartott elõadást Nagy pillanatok a projektív geometria történetében címmel. június 3. Az egyház és a társadalom közötti kapcsolat erõsítéséért, az emberi jogok képviseletéért, az ökumenikus gondolat szelleméért, spirituális, erkölcsi tárgyú tanulmányaiért Asztrik fõapát urat Bartók Béla-emlékdíjjal tüntette ki a Magyar Mûvészetért Alapítvány és a Herendi Por-celánmanufaktúra Rt. június 5. A pünkösdhétfõi hangversenyt Rostetter Szilveszter veszprémi orgonamûvész adta a bazilikában. június 14. Lukács László Sch.P. atyát, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola rektorát köszöntötték hetvenedik születésnapja alkalmából barátai és munkatársai, köztük a Fõiskolán tanító bencés atyák és testvérek is. június 16. A bencés szerzetesközösség tagjai Pannonhalmán gyûltek össze a Kiengesztelõdés Napja alkalmából, hogy a megbocsátás szellemében szembenézzenek az 1950 és 1990 közötti idõszak bencés vonatkozású történetével. június 19. Az Osztrák és Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös mariazelli ülése elõtt Asztrik fõapát úr meghívására a magyar püspökök látogatást tettek a Pannonhalmi Apátsági Pincészetben. A látogatás keretében Erdõ Péter bíboros-érsek úr, a MKPK elnöke Pro Paedagogia Christiana díjat adott át Csóka Gáspár atyának több évtizedes eredményes oktatói-nevelõi tevékenységéért. június 22. A Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottsága és a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma Pannonhalmán Ittzés János elnök-püspök úr és Asztrik fõapát úr, kuratóriumi elnök vezetésével megbeszélést tartott. Tájékoztatták egymást a Magyar-országi Evangélikus Egyház ill. a Magyar Katolikus Egyház 1945 és 1990 közötti történetének feltárása területén eddig végzett munkájukról és elhatározták, hogy a továbbiakban is találkoznak és keresik az együttmûködés lehetõségeit, beleértve a közös publikációkat is. 8

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk!

Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk! Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk! Karácsony közeledtével mindannyian elgondolkozunk azon, hogyan fejezhetnénk ki köszönetünket üzleti partnereinknek, munkatársainknak az egész évben nyújtott munkáért,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb Vezetői Konferencia a Pannonhalmi Főapátságban Értékteremtés az értékválság idején? 2014. november 7. Profitorientált egyházi intézmény??? Hortobágyi T. Cirill osb perjel, a főapát gazdasági helyettese

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában Page 1 of 6 Hírek Köz-élet Színes/kavalkád Kultúra Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában veszport.hu 2013.11.21.21:25 Alsóperén, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándékát, a Toporci Madonnát, Márfi

Részletesebben

MMX PANNONHALMI FŐIAPV ÁTSÁG

MMX PANNONHALMI FŐIAPV ÁTSÁG PANNONHALMI MMXIV Programok 2014 FŐAPÁTSÁG 2014. március 21-től november 11-ig Időszaki kiállítás Ikon és ereklye: Képtisztelet Keleten és Nyugaton Kiállítások az Apátsági Major Látogatóközpontban 2014.

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Isten házában, közösségben

Isten házában, közösségben Isten házában, közösségben Bencés monostor ezer éve Bakonybélben Szent Mauríciusz Monostor Isten házában, közösségben Bencés monostor ezer éve Bakonybélben Isten házában, közösségben Bencés monostor ezer

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

szeptember 18-22. A Bencés Konföderáció prézes apátjai Downside-ban tartották 2006. évi szinódusukat, amelyen Asztrik fõapát úr is részt vett a Magyar Bencés Kongregációt képviselve. szeptember 23-24.

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója //

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Új Pünkösd Az Atya szeretet végtelen, Mindig segít az embereken. Már Ádámnak megmondta: Ember küzdj, és bízva bízzál Én nem hagylak el téged

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben