Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész"

Átírás

1 Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus a mi Üdvözítõnk. (Titushoz írt levél 3. rész 4. és 6. vers) Kedves Testvéreink! Az üdvösség a görög eredeti fogalom értelmezése szerint szabadítást, szabadulást jelent. Tehát az Üdvözítõ Isten - Szabadító Isten. Isten szabadítása azt jelenti, hogy Õ közbelép, beleavatkozik a dolgok menetébe, és kimenti az embert valamilyen veszélybõl, amely reálisan fenyegeti az ember életét. Az életünket fenyegetõ sokféle veszély közül a bûn fenyegetése a legnagyobb, legveszélyesebb. Mindent át lehet élni, túl lehet élni, de a bûnt nem! A bûnben meghal az ember lelke, vagyis a bûn következtében elszakad az Élet Forrásától, az Örökkévaló Kegyelmes Istentõl. Az örök pusztulásba jutott ember sorsába azonban az Üdvözítõ Isten beleavatkozott, és Jézus Krisztus által szabadulást készített az ember számára. Jézusban, a karácsonykor emberré lett Istenben a szabadító Isten jósága és emberszeretete jelent meg számunkra. Jézus Isten szeretetének üzenetét hozta el erre a bûnnel teljes világra. Aki hisz Õbenne, megszabadul a bûn terhétõl és szabaddá válik arra, hogy Istennel kapcsolatban éljen, és embertársainak szolgáljon. Jézus Krisztus téged is szabaddá tud tenni. Õ a te Üdvözítõd is. Fogadd hittel a lelkedbe ÕT! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

2 Jöjj Uram! Forró nyáron napsütésbe, Hideg télen hóesésében, Gondolatom viszi- hozza,- A szeretet szent angyala. Bíbor színû felhõk alatt, Ahogyan a nap szépen halad, Oly csendben várlak szépen, hogy Eljöjj mint egyszer nagyon régen. A hajnali szél is errõl mesél, hogy a Füleimben szíved hangja zenél, Halk dobogását hallom a fejemben, Mikor leszel itt a közelemben. Ha már jössz és itt vagy nálam, Lelkemet biztos elkerüli a bánat, Úgy örülök majd, meg halok,- s Ha látni foglak ujj erõre kapok. Szereteted áldott nékem Ha Te engem körül veszel, Nincs is ennél nagyobb vágyam- Csak a nagy kegyelmedet várjam. /Hegedûs Rudolf, gyülekezeti tag verse/ Ámen! 2

3 Mária, Jézus anyja - az Istent dicsõitõ asszony ária Istent dicsõítõ himnusza magnificat néven vált Mismeretessé a teológiai szakirodalomban a Biblia latin fordítása: a Vulgata szövegében olvasható himnusz kezdõ szava alapján. Mária hite és engedelmessége Isten kijelentésére az Urat magasztaló imádságban nyilvánult meg. Érthetetlen ugyan számára az Úr kijelentése, érthetetlen, hogy õ a kezdet emberének adott ígéretnek (1.Móz 1,15) a kivitelezõjévé lehet. Nem a saját maga lehetõségeire tekint azonban Mária, hanem annak az Úrnak a szavára, aki arra hívta fel a figyelmét, hogy "az Istennek semmi sem lehetetlen" (Lk 1,17). - Isten nekünk szóló szavára, kijelentésére a helyes válasz az ember részérõl akkor is az Urat magasztaló imádság, ha érthetetlen dologgal kell szembe néznünk, az iránta való bizalom megnyilvánulásaként. Kicsi vagyok én ahhoz, hogy átlássam az Úr tetteinek hátterét. Nem egy esetben gondolom, vagy gondoltam azt, hogy lehetetlen szavának a valóra válása. Soha ne feledjük el, hogy az Õ hatalma végtelen, és tettei véghezvitelének nincs akadálya. Pál apostol és János, meg a többiek is hódolattal, imádattal õt magasztalva borulnak le az Úr elõtt. Lehet, hogy vannak események, amelyek megdöbbentettek, lehetetlennek tûntek a számodra, érthetetlenek. Lehet, hogy e földi létben nem is fogod megérteni, azonban akkor is alázatos szívvel, engedelmességre kész lélekkel borulj le elõtte, és bízzál benne, hogy jót akar neked, nekünk, minden embernek. A fájdalom, a szenvedés, a halál is eszméltet. Talán belefeledkeztél túlságosan a földi, az evilági dolgokba, amelyek pedig ideig valóak, és nem figyeltél az örökkévaló szavára és igényére, aki pedig e földi életet az örök életre való felkészülés iskolájának szánta. Hitedre és engedelmességedre vár a Mindenható, amely az õ dicsõítésében nyilvánul meg. Boldog az az ember, aki õt magasztalja, és boldog az a nép, amely õt dicsõíti. Ne maradj távol azok seregétõl, akik hódolnak elõtte. Mária imádságának, Istent magasztaló himnuszának a témája a Hatalmas rendkívüli tettének, szabadításának a megvalósítása. Az Istentõl elszakadt emberi lét nyomorúságos, szenvedéssel teljes, igazságtalanságokat, elnyomást, éhezést, embertelen körülményeket jelent. Mikor az ember elhagyta Istenét, a gonosz mellett döntött, magát tette rabszolgává, és egy kínos örökség várományosává. A bûn zsoldja, a bûn következménye ugyanis a halál. A Hatalmas teremtette meg a szabadulás lehetõségét a világ számára az embert testileg, lelkileg megnyomorító helyzetbõl azzal, hogy a Fiát Mária fiaként küldte el a vele ellenséges, az õt megtagadó, a róla tudni sem akaró világba, a gõgös, öntelt emberek közé. 3

4 Mária, Jézus anyja - az Istent dicsõitõ asszony - Jézus, a szabadító, aki megjelenése korában jelét adta annak, hogy nem a hatalmaskodó emberé, nem az embert nyomorító sötétség erejéé a mindenek feletti hatalom. Lehet változtatni a nyomorúságossá lett emberi helyzeten. Jézus nem azért jött, hogy állandósítsa a kialakult rossz körülményeket, hanem azért, hogy megváltoztassa. A bûnös embernek bûnbocsánatot hirdetett, a betegeket meggyógyította, a síró anyát megvigasztalta, a nyugtalan tanítványait megnyugtatta. Mindenkinek hirdette: "Én élek, és ti is élni fogtok" (Jn 14,19). Ismerd meg a hatalmas Istennek Jézus által az idõk teljességében megvalósított tettét, mert az jelzi az Õ dicsõséges megjelenésével elkezdõdõ uralmának valóságát. Mária az Istent dicsõítõ asszony indítson téged is Isten dicsõítésére naponként. Dicsõítsd õt az életedért, családodért, gyülekezetedért, népedért és az egész teremtett világért. Legyünk követõi az apostoloknak, hitvalló õseinknek, akik nemcsak egyedül, magánosan magasztalták a mindenható Istent, hanem házuk népének tagjaival együtt. A háznéphez nemcsak a férj, feleség és gyermekek tartoztak oda akkoriban, hanem mindazok is, akikkel egy üzletben, vagy egy szántóföldön dolgoztak, ma úgy mondanánk, hogy a munkatársak. Mindenkinek ajánlom Szikszai György: Keresztyén tanítások és imádságok címû mûvét arra, hogy segítségül legyen, az egyházunk megújulását, egész népünk javát, felemelkedését és Istent dicsõítését jelentõ életünk alakításában. Dr. Semseyné Dr. Lenkey Klára Isten szeretése szeretetrõl, az agapéról nagyon sokat hallunk az Aigehirdetésekben, a bibliaórákon, hívõ körökben. Nagyon fontos lelki gyümölcs a szeretet, hiszen az elsõk között van megemlítve, - szeretet, öröm, békesség, stb. Ismerjük nagyon jól az 1.kor. 13. részét is, a szeretet himnuszát, és jól esik újra és újra elolvasni és belõle erõt meríteni. Sajnos ugyanakkor eléggé elhanyagoljuk a fölfelé, az Isten felé irányuló szeretetet, pedig az ige mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl, ez az elsõ parancsolat (Márk 12:30.). 4

5 Isten szeretése Errõl a fölfelé irányuló szeretetrõl nagyon ritkán szoktunk beszélni, pedig tulajdonképpen ettõl függ az egymás iránti szeretet gyakorlása is. Ugyanis minél jobban szeretem az Úr Istent, és az Õ Fiát az Úr Jézus Krisztust, annál jobban tudom szeretni a lelki testvéreimet is és a felebarátaimat is. Isten egyre forróbb szeretése azonban nemcsak azért fontos, hogy az egymás iránti szeretetünk is egyre melegebb, megértõbb egyre segítõkészebb legyen. Mostanában értettem meg még jobban egy igen gyakran emlegetett igét, Azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Azaz, minél jobban szeretem Istent, és az Õ Fiát Jézust, annál inkább javamra válik minden esemény amely velem történik. És minél kevésbé szeretem Istent, azaz, minél több bennem a kérdõjel, minél többet kritizálom azokat az eseményeket, amelyek velem történnek, annál kevésbé válik javamra mindaz, amit velem Isten cselekszik. Úgy is lehetne ezt megfogalmazni, hogyha én azt szeretném, hogy valóban Isten minden rosszból jót hozzon ki a számomra, akkor igyekezzem Istent minél jobban szeretni. Ez pedig azt jelenti, hogy tudjak neki hálát adni mindenért a próbákban is, hiszen egy próba sem kellemes, hanem idõnként még ugyancsak keserves, de mégis az igazság békességes gyümölcsét termi azok számára, akik súlyos próbákkal kell, hogy együtt éljenek. Ilyen próbák pedig bõven vannak a hívõ ember életében. Ezen pedig egyáltalán ne csodálkozzunk, hiszen Isten gyermekét nem szereti a világ, mert nem futunk együtt velük a kicsapongások áradatában. Az õrdög célpontjai mindig a hívõk, mert hazugság atyja és embergyilkos volt kezdetektõl fogva. Nemrégen a saját bõrömön tapasztaltam meg azt, hogy az ördög mindig az életünkre tör. Két hónappal ezelõtt ugyanis súlyos baleset történt velem otthon, amely akár halálos is lehetett volna. Az Úristen azonban ott volt ennél a balesetnél az õ angyalaival, és nemhogy csonttörésem, de még csont repedésem sem volt. Mindössze két helyen kellett a fejbõrt összevarrni. Még agyrázkódásom sem volt és minden káros következmény nélkül napokon belül meggyógyultam. Valóban csoda történt velem, és Isten jót hozott ki ebbõl a balesetbõl a gyermekeim és unokáim számára is. Õk is igen elcsodálkoztak ezen a csodálatos baleseten és mindannyian közelebb kerültek Isten országához. Azóta minden nap hálát adok Istennek a megtartatásért és igyekezem õt sokkal jobban szeretni, hiszen az emberölõ tartogat még további veszélyeket számomra is bõségesen. De egyre szilárdabban hiszem azt, hogy minden próbát, ami ezután fog következni, Isten a javamra fog fordítani. Kedves testvérem! Szeresd egyre jobban te is a te Teremtõdet és Megváltódat és akkor meg fogod tapasztalni, hogy neked is minden baj, próba a javadra fog válni. Dr. Németh József 5

6 6 Isten hozott Hollandiában (azaz Hollandia gyönyörei) yakran kérnek bennünket, hogy próbáljuk meg leírni, hogy milyen is Gfelnevelni egy sérült csemetét, azért, hogy segítsünk megérteni ezt az egyedülálló tapasztalatot azoknak, akik nem osztozhatnak benne, hogy el tudják képzelni milyen érzés ez. Nos, ilyen: Amikor egy család babát vár, az ahhoz hasonlít, mint amikor egy csodálatos vakációt tervezünk, mondjuk Olaszországba. Megveszünk sok-sok útikalauzt, szakkönyvet és eltervezzük az egész gyönyörû utat. A Colosseum, Michelangelo Dávidja, Velence gondolái stb. Még talán néhány hasznos olasz kifejezést is megtanulunk. Mindez nagyon, NAGYON IZGALMAS. Több hónap várakozásteljes vágyakozás után végre eljön a nagy nap. Becsomagoljuk a bõröndjeinket és elindulunk. Néhány órával késõbb, a repülõgép leszáll. A légikísérõ odajön, és mosolyogva közli: Isten hozta Önöket Hollandiában. Hollandia?!? - nézünk értetlenkedve. Hogy érti, hogy Hollandia? Mi Olaszországba vettünk jegyet! Nekünk Olaszországban kellene lennünk! Egész életünkben arról álmodoztunk, hogy Olaszországba megyünk. Sajnos változás történt a repülõ menetrendjében - közli. Ez a gép Hollandiában szállt le és nem is megy tovább. Önöknek itt kell maradniuk. Nagyon fontos tehát, hogy bármennyire is csalódottnak érezzük magunkat, a gép nem vitt minket egy borzasztó, förtelmes, mocskos helyre, ami dögvésszel, éhínséggel, leprával teli. Nem, ez egyszerûen csak egy másik hely az eredetileg tervezetthez képest. Szóval most neki kell látnunk, és el kell indulnunk, új kalauzokat venni. És meg kell tanulnunk egy egészen új nyelvet. És találkozni fogunk az emberek egy teljesen új csoportjával, olyanokkal, akikkel elõzõleg még sosem találkoztunk. Ez csak egy másik hely! Talán lassabb iramú, mint Olaszország, esetleg kevésbé mutatós. Azonban egy kis idõ múltán, amikor már újra levegõhöz jutunk, körül tudunk nézni, és elkezdjük felismerni, hogy Hollandia nem is ronda. Hollandiában vannak szélmalmok, vannak tulipánok is. Sõt, még sok Rembrandt-képet is találhatunk itt. De minden ismerõsünk állandóan Olaszországban jár, és folyton azzal kérkedik, hogy micsoda fantasztikus helyeken járt, milyen gyönyörû volt ott. És egész hátralevõ életünkben azt fogjuk mondani: Igen, Olaszország az, ahol nekünk lennünk kellene, ez az, amit eredetileg terveztünk. És az e fölött érzett fájdalmunk soha, de sohasem fog elmúlni, mert ennek az álomnak az elvesztése egy valódi, nagy veszteség. Ugyanakkor legyünk tisztában azzal, hogyha az életünket az afölötti gyász tölti ki, hogy mi sosem jutottunk el Olaszországba, akkor sohasem leszünk képesek felszabadultan élvezni Hollandia rengeteg, nagyon különleges, igazán szeretni való szépségét. Emily Perl Kingsley írása

7 Karácsony, szilveszter z év végéhez közeledve visszapillanthatunk 2010 nevezetes Aeseményeire, a velünk történt szép dolgokra vagy azokra, amikre inkább nem is emlékeznénk vissza, ha lehetne. Szilveszter éjszakáján elõre is szoktunk tekinteni fogadalmak, ígéretek formájában. A közvélekedés általában kissé lenézi ezeket az újévi elhatározásokat, mondván: úgysem valósul meg belõle semmi. Akkor ezek értelmetlen dolgok lennének? Az elhatározásainkat legtöbbször értelmes döntésnek tartjuk. Holnaptól nem dohányzom, reggelente tornázni fogok, többet játszom a gyerekkel, megtanulok egy idegen nyelvet, stb. Amennyiben ezek a fogadalmak nem az év utolsó (vagy elsõ) napján születnek, úgy tekintünk rá, mintha teljesíthetõ lenne. Ha szilveszter éjszakáján történik a döntés, sokak szerint máris kudarcra van ítélve. Visszagondolva azokra az elhatározásaimra, amiket életem folyamán meghoztam és meg is valósítottam, bizony elkeserítõ arány jött ki, hiszen sok fogadalmam csak álom, álmodozás maradt, annak ellenére, hogy mindig évközi döntés született. Úgy gondolom, hogy most lehet változtatni. Lehet egy elhatározásnak ünnepélyes keretet, pillanatot adni, csak tisztában kell lenni ennek a felelõsségével. Miért nem merjük kimondani azt, amit szeretnénk, miért hezitálunk akkor, amikor változásra van szükségünk, miért félünk meghozni azokat a döntéseket, amelyek régóta csak ránk várnak? Ha bárki szilveszter éjszakáján fülünk hallatára tesz fogadalmat, ne nehezítsük meg a dolgát azzal, hogy ledorongoljuk, lehurrogjuk, inkább adjunk meg hozzá minden olyan segítséget, ami tõlünk telik. És hiszem, hogy Isten is sok fogadalom megtartásához fog erõt és kitartást adni. Karácsony elõtt szoktuk megfogadni, úgy vásárolunk, hogy nem az ajándék pénzbeli értéke számít, hanem a lelkület, amivel az ajándékozó ajándékozni akar. Azt tapasztalom, hogy az ajándékozók lelkületével legtöbbször nincsen probléma, hiszen szegény azért veri magát nagy költségekbe, mert valóban a legjobbat szeretné adni. Ami pedig sokba kerül. Akit szeretünk, azért mindent meg tudnánk tenni. Valóban így van ez? Ha igen, akkor legyünk mi magunk szeretteink számára a legnagyobb ajándék. Ez még többe fog kerülni, de megéri. Az elsõ karácsony estjén Isten a legnagyobb ajándékkal ajándékozott meg bennünket. Önmagát adta. Mi se érjük be kevesebbel. Nyíri Ákos 7

8 A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETI RENDJE: December óra - Adventi istentisztelet - Jenei Zoltán December óra - Iskolások karácsonya - Hitoktatók December óra - Óvodások karácsonya - Hitoktatók December óra - Karácsonyi elõkészület - Jenei Zoltán December óra -Szentestei istentisztelet - Jenei Zoltán Énekel: a Halleluja Kórus December óra -Úrvacsorai istentisztelet - Szerdi András December óra -Úrvacsorai istentisztelet - Jenei Zoltán December óra -Ünnepi istentisztelet - Dr. Fekete Csaba December óra -Ünnepi istentisztelet - Dr. Semsey Klára December óra -Ünnepi istentisztelet - Hatvani László Csaba December óra -Óévzáró istentisztelet - Jenei Zoltán Január óra -Újévnyitó istentisztelet - Jenei Zoltán Hívjuk és várjuk Testvéreinket az istentiszteletekre! Kedves Testvéreink! Istennek legyen hála, hogy az elmúlt évben felépülhetett a gyülekezet új parókiája. Kérjük, hogy adományaikkal járuljanak hozzá a felvett kölcsön törlesztéséhez! Kérjük Testvéreinket, hogy elkészített karácsonyi adományukat, a körlevél megcímzett borítékjába téve, helyezzék a templom kijáratánál lévõ perselyekbe! Isten segítségével igyekezzünk továbbra is szeretetben, köztiszteletben élni, szolgálni! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Debrecen, Advent Németh László gondnok Jenei Zoltán lelkipásztor Aranycsengettyû Kiadja a: A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség és a Debrecen-Széchenyi Kerti Templomépítési, Fenntartási, Kulturális és Közmûvelõdési Alapítvány. Cím: 4031 Debrecen, István király tér 2. Tel:/Fax: 52/ Készült 350 példányban. Szerkesztõ, graf. terv: Török Cs. pres.tel.:

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Milyen lesz a Menny? Szabadszombat-Filmklub. Suhai György 2011.11.23.

Milyen lesz a Menny? Szabadszombat-Filmklub. Suhai György 2011.11.23. Milyen lesz a Menny? Szabadszombat-Filmklub Suhai György 2011.11.23. Nekem annak idején azt tanították, hogy a Menny egy egészen más, ismeretlen, számunkra elképzelhetetlen világ, ahol rengeteg furcsa

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 1 János

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/5 Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8) Felnőtt konfirmáció Hátul (balról):

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza Ártatlannak maradni! Müller Péter Sziámi Jónak lenni jó. De hol van a határ jó és kevésbé jó között? 4. oldal Hordoznom kell azt a gyertyát Dévai Nagy Kamilla a múltról, jelenről, szeretetről, a küldetéséről

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok.

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIII. évf. 1. sz., 2011. április MEGHATÁROZÁS A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. PÜNKÖSD A PARKBAN Mellém szállt a Szentlélek.

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben