Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója. Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája. Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója. Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája. Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról"

Átírás

1 Prof. Dr. Prokopp Mária könyvajánlója Sárközy Péter: Róma mindannyiunk közös hazája Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról Budapest, Romanika kiadó, Sárközy Péter, a római La Sapienza ısi, nagyhírő egyetemének immár három évtizede professzora, hosszú évek óta ontja a pompás tanulmányokat, köteteket magyar és olasz nyelven, folytatva a nagy elıdök irodalmi és történeti munkásságát, hogy elmélyítse mindkét nemzet fiaiban az ezer éves történetünk jelentıs, közös szálait. A jelen kötet címe idézet Lászai János gyulafehérvári kanonok, jeles humanista, a római Szent Péter bazilika magyar gyóntatójának Rómában lévı évi síremlékérıl: ROMA EST PATRIA OMNIUM FUITQUE. A kötet fedılapján a Lateráni bazilikában látható fehér márvány dombormő képe II. Szilveszter pápát ábrázolja, amint 1000-ben Királyi koronát és Apostoli kettıs keresztet ad István magyar fejedelem küldötteinek. Az emlékmővet, amelynek ez a jelenet csak részlete, 1909-ben Fraknói Vilmos történész, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, a Római Magyar Történeti Intézet évi alapítója, címzetes püspök állíttatta II. Szilveszter pápa kenotáfja fölé. Maga az a tény, hogy a magyar államalapítás évfordulójának emlékmőve Róma fıtemplomában amely CAPUT ET MATER OMNIS ECCLESIAE - helyet kaphatott, a magyarság 1000 éves európai és római jelenlétének az elismerése, a Pápa dicsıítése mellett. Az emlékmő alatt 10 soros latin donációs felirat ismerteti az ábrázolásokat. A kötet idırendben mutatja be a magyarok római jelenlétének még ma is látható vagy ábrázolásokban, feljegyzésekben megragadható építészeti, képzımővészeti emlékeit. Így megismerhetjük Szent István király által a Szent Péter bazilika mellett alapított magyar zarándokház alaprajzát és metszetét, amelyet 1026-ban már említ a pápa oklevele. Hamarosan átadta a pápa a közeli Szent István protomartír templomot is a magyaroknak. Itt, a platea hungarorum területén magyar plébánia létesült, amely arra utal, hogy nemcsak zarándokokként jelentek meg a magyarok, hanem állandó lakosok voltak Rómában: OTTHON voltak! A templom és a zarándokház 1776-ig, közel 800 éven át fennállt. Ekkor, a Szt. Péter bazilika mai sekrestyéjének építése miatt bontották el a magyarok vendégházát. Elıtte, azonban többször megújították, amelyek közül az évi emelkedik ki, amikor II. Ulászló király megbízottja, Bodroghi Fülöp reneszánsz stílusban alakíttatta át.

2 1404-tıl a magyar alapítású PÁLOS szerzetesrend is megtelepült Rómában. Elıbb a San Salvatore in Onda templom az övék, majd a San Lorenzo in Damaso / között/, és 1454-ben kapják meg az elızı évben restaurált ısi, V. századi Santo Stefano Rotondo templomot a Celius dombon tól a pálosok végzik a magyarok lelki gondozását Rómában. A templom melletti kolostorban alapította 1579-ben Szántó István jezsuita gyóntató a Magyar Kollégiumot, amelyet a következı évben egyesítettek a németek kollégiumával. Ettıl kezdve, mind máig a Santo Stefano templom a két nemzet papnövendékeinek kollégiumának kezelésében van. Csupán a latin elnevezés adta abc-sorrend miatt hívják Collegium Germanicum-Hungaricum-nak. Magyarul, az abc-sorrend szerint, magyar-német kollégiumnak kellene nevezni! 1580-ban helyezték el a templom közepén álló pillérre az emléktáblát, amely hirdeti, hogy az oltárt Isten dicsıségére az Istenszülı, az apostolok és más szentek mellett István, Imre és László magyar királyok tiszteletére szentelték fel ben az oltár körül alacsony falat emeltek, amelyen Pomaricio Szent István elsı vértanú életét festette meg. Az utolsó képen a szent megjelenik Saroltának, és hírül adja fia születését és névadását. Az oltár-kerítés külsı falát Szent Imre, Szt. László és Margit álló alakos dombormőve ékesíti ben Lászai János gyulafehérvári kanonok, jeles humanista költı lett a Szent Péter bazilika magyar gyóntatója. İ, aki néhány évvel korábban 1512/13-ban Gyulafehérvárott a székesegyházhoz pompás reneszánsz kápolnát építtetett, bizonyára Rómában is pártolta a mővészeteket. Síremlékét is maga tervezte ban, pestisben halt meg. A síremléket, amelyet minden bizonnyal magyar szobrász készített, Brodarics István, II. Lajos király római követe és Gyöngyösi Gergely a pálos rend perjele helyezte a templom közép-részére, az oltár mögé. A templom évtizedek óta folyó régészeti kutatása és mőemléki helyreállítása során ezt a síremléket eredeti, központi helyérıl elmozdították, és a szélsı fal mellett tették be a padozatba. Sárközy professzor évek óta küzd írásban és szóban Msg. Lászai síremlékének az eredeti helyre való visszahelyezéséért. Hisszük, hogy siker fogja koronázni tudományos érvelését. A magyar királyok római látogatásairól az itáliai történetírók nagy tisztelettel és csodálattal tudósítanak. Ezek közül Nagy Lajos király évi szentévi zarándoklatát és Zsigmond király évi császári koronázását ma is jeles mővészi alkotás ırzi. Nagy Lajos király közel 1000 fıs kíséretével látogatta végig a hét Nagy római bazilikát. Szálláshelye a Lateráni palotában volt. A Szt. Péter bazilika altemplomában a Szt. Veronika kápolnában az 1627-ben Giov. Batt. Ricci által festett freskón Nagy Lajos térden állva hódol a bazilika ereklyéje, a Veronika-kendı elıtt. Zsigmond király római koronázásának a Bazilika bronz fıkapuján állíttattak emléket a kor jeles szobrászával Filarete-vel. Ezt a pompás bronzkaput áthelyezték az 1506-tól épülı jelenlegi Szt. Péter bazilikába is, ahol ugyancsak ez a Fıkapu. A három dombormő a király és nagyszámú lovas kíséretének megérkezését, magát a koronázást majd a pápa és a megkoronázott Zsigmond kivonulását ábrázolja az Angyalvárból. Mátyás király Róma látogatásáról nincs adatunk, de a Campo dei Fiori és a Via Pellegrino sarkán a fiatal király lovas képe volt látható, amelyet minden valószínőség szerint - a jeles kortárs, Andrea Mantegna, Janus Pannonius barátja festett. A Mátyást megkoronázó esztergomi érsek, Széchy Dénes római palotája a Corso elején, a mai Doria-Pamphili palota

3 helyén állt. Bakócz Tamás érsek, amikor mint pápa-jelölt 1513-ban fényes kísérettel Rómábajött, a Piazza Colonna-n, a Palazzo Chigiben, a mai miniszterelnökségi palotában lakott. Ez az épület között, 45 éven át, az Osztrák-Magyar Monarchia nagykövetségének székháza volt. Bakócz bíborosi temploma a San Martino al Monte templom volt a Santa Maria Maggiore bazilika közelében. Ezt az ókeresztény bazilikát között reneszánsz stílusban megújíttatta, amelyet a barokk átépítés semmisített meg. Mátyás király követeként 1465-ben jelent meg Rómában Janus Pannonius 300 pompás lovas kíséretében, hogy II. Pál pápától elnyerje az egyetem felállításának engedélyét. Pár évvel késıbb, 1475-ben Újlaki Miklós, Bosznia és Oláhország királya zarándokolt Rómába. A IV. Sixtus pápa elıtti hódolatát ábrázolja a freskókép a zarándokok számára alapított egykori vatikáni Szt. Lélek kórházban /1484, Benedetto Bonfigli/. Mátyás király vatikáni hírneve a XVII. században is eleven volt, erre utal a Salone Sisto elıtti folyosó Mátyás király könyvtárát ábrázoló freskóképe a világ leghíresebb könyvtárait ábrázoló freskók között. Prokopp Mária A szerzık bemutatása Sárközy Péter életrajza A nagybocsai Sárközy család sarja, 1945-ben született Budapesten ban szerezte meg magyar-olasz szakos tanári diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Nyolc évi gimnáziumi tanárság után az ELTE Olasz tanszék adjunktusa, majd docense lett ben doktorált, 1979-ben szerezte meg a kandidátusi fokozatot óta az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa. Kutatási területei: a XVIII. századi magyar és olasz irodalomtörténet, az árkádikus költészet, magyar-olasz irodalmi kapcsolatok, a XX. századi magyar és olasz irodalom, József Attila költészete, Antonio Gramsci és Elio Vittorini új kultúra elmélete ben vendégtanári meghívást kapott a Római La Sapienza Tudományegyetemtıl ban olaszországi habilitációs pályázaton társult, késıbb rendes egyetemi tanári kinevezést kap a római tudományegyetemen ben felveszik az olasz Nemzeti Árkádia Irodalmi Akadémia tagjai közé. Máig a római magyar tanszék tanszékvezetı tanáraként dolgozik, de megtartotta szakmai kapcsolatát a hazai tudományos intézetekkel ben habilitál, és elnyeri az ELTE egyetemi magántanára és az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója címet. A Nemzetközi Filológiai Társaság vezetıségi tagjaként 1996-ban a római egyetemen megrendezte a IV. hungarológiai világkongresszust a Kereszténység és a magyar kultúra témakörében, melynek díszelnöke II. János Pál pápa volt. Az olasz hungarológiai társaság alapítója és utolsó elnöke. A Márton Áron és a Faludi Ferenc díj tulajdonosa.

4 Több mint tíz olasz nyelvő tanulmánykötete jelent meg, és több mint harminc nemzetközi tanulmánykötet szerkesztıje volt. 26 éve az olaszországi magyar filológiai folyóirat, a Rivista di Studi Ungheresi alapító fıszerkesztıje. Magyar nyelven írt és kiadott könyvei: Petrarcától Ossziánig, Budapest, Akadémiai, 1988; Kiterítenek úgyis József Attila kései költészete, Budapest, Argumentum, 1996, 2001; Roma est patria omnium fuitque. Lászai János síremléke a római Santo Stefano Rotondo templomban, Budapest, Szent István Társulat, 2001; Faludi Ferenc, , Pozsony, Kalligram, 2005; Az olasz negédes kertjében. Az olasz árkádikus költészet és a 18. századi magyar irodalom, Budapest, Mundus, 2008; Róma mindannyiunk közös hazája. Magyar emlékek Rómában magyarok emlékei Rómáról, Budapest, 2010, Romanika Dr. Prokopp Mária szakmai életrajza Születtem: Budapest, Iskoláim: ált. iskola és gimnázium: Esztergom, érettségi : ELTE BTK Mővészettörténet-történelem Diploma: MA: 1962: Szakdolgozat: Az esztergomi Várkápolna XIV. századi falképei Megjelent: Mővészettörténeti Értesítı 1966, Acta Historiae Artium: XIII,/1967/, és XVIII,/1972/ Munkahelyek: : Esztergom, Balassa Bálint és Vármúzeum 1969-tıl ELTE BTK Mővészettörténeti tanszék: : tudományos munkatárs, : tud. fımunkatárs : egyetemi docens 2001-tıl egyetemi tanár Fokozatok: 1967: ELTE BTK doktorátus, summa cum laude Disszertáció: A gömöri XIV. századi falképek Mőv.tört.Ért : MTA kandidátus Disszertáció: Az itáliai trecento festészet hatása Közép-Európa falfestészetére, különös tekintettel Magyarországra angol nyelven. Bp, Akadémiai Kiadó, : ELTE Habilitáció: Disszertáció: Sassetta, Budapest, Holnap, :egyetemi tanári kinevezés

5 Szakmai kitüntetés: 1978: Pasteiner Gyula emlékérem /Magyar Régészeti és Mővészettörténeti Társulat/ 1990: Ipolyi Arnold emlékérem /Magyar Régészeti és Mővészettörténeti Társulat/ 2007: Szervatiusz Jenı-díj 2007: Kiváló Erasmus-koordinátor - az Oktatási és Kulturális Miniszter kitüntetése 2010: A Magyar Köztársaság tiszti keresztje kitüntetés Szakmai tagság: MTA Mővészettörténeti Bizottság több ciklusban, MTA Köztestületi tag: MTA Mővészettörténeti Értesítı szerkesztı bizottsági tag 1976-tól Pulszky Társaság A Péter András-Alapítvány elnöke, Balassa Bálint Társaság elnöke Külföldi tanulmányutak 1970-tıl rendszeresen. Fontosabbak: Olaszország: MÖB-ösztöndíjak, A. Mellon-ösztöndíj a Harvard Egyetem firenzei Reneszánsz Kutató Központjában, a Villa I Tattiban 1981, Franciaország: 1973: MÖB, Ausztria, Csehország, Lengyelország, Szlovákia: hallgatói tanulmányutak vezetése Nemzetközi konferenciákon tartott fontosabb elıadások: 1969: Budapest, CIHA-kongresszus 1978: Köln: Parler-konferencia 1977: Poznan: Közép-Európai gótikus falfestészet 1983: Halle: Közép-európai falfestészet 1986: Nedec/Niednicza: Közép-európai mővészet 1994: Udine: Középkori falkép-restaurálás 1996: Róma - Nápoly: Nemzetközi Hungarológia Kongresszus 2003: Milánó: Lombard-magyar mővészeti kapcsolatok a középkorban 2007: Firenze: Villa I Tatti, a Harvard Egyetem Reneszánsz Kutatóintézetében rendezett Reneszánsz mővészet Magyarországon konferencián: Vitéz János esztergomi érsek / / Studioló-jának freskói : Mátyás király Reneszánsz év: nemzetközi konferenciák: Budapest:ELTE, Debrecen, Kolozsvár, Krakkó Oktatói- kutatói tevékenység területe: A XIII-XV. századi itáliai, magyar és közép-európai képzımővészet

6 Fıbb tudományos eredményeim: - Az esztergomi vár XIV-XV. századi falképeinek datálása és stílus-körének meghatározása, - Vitéz János érsek / / esztergomi Studioloj-ának falképei: program és attribució /Botticelli/. - A közép-európai gótikus falképek Ausztria, Csehország, Lengyelország - itáliai kapcsolatainak meghatározása, - - Gömör, Szepesség, Somorja külön kötetekben - Az újonnan feltárt hazai gótikus falképek feldolgozása: Budapest, belvárosi templom freskói, Keszthely, Siklós, Maconka, Tornaszentandrás, stb - A Keresztény Múzeum trecento képeinek új meghatározása, katalógusuk elkészítése, - Sassetta : Posztó-céh-oltárának új rekonstrukciója, tudományos feldolgozása, - Az Árpád-házi szentek európai kultuszának képzımővészeti emlékeinek tudományos bemutatása. - A nápolyi Santa Maria Donna Regina templom falképeinek mővészettörténeti feldolgozása

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés)

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés) MIKÓ ÁRPÁD A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON (akadémiai doktori értekezés) BUDAPEST 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés (4) ELSŐ RÉSZ I. AZ ELŐZMÉNYEK. VITÉZ JÁNOS, JANUS PANNONIUS ÉS KÖRÜK (8)

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve

Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve Doktori (Ph.D) értekezés készítette: Véber János okleveles középiskolai tanár, az MTA

Részletesebben

Falumúzeum, Isaszeg 2011. május 22. vasárnap, 16 óra Bevezetı elıadás

Falumúzeum, Isaszeg 2011. május 22. vasárnap, 16 óra Bevezetı elıadás Falumúzeum, Isaszeg 2011. május 22. vasárnap, 16 óra Bevezetı elıadás Igen Tisztelt Gulyka József Prépost Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Vendégek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Karol Józef Wojtyła,

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA Fehér Lova vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS X. szám 2006. Szent Mihály napjára J. JÓZSEF DÁNIEL MIHÁLY PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA XIX XXI.

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

Hunyadi Mátyás (1458-1490)

Hunyadi Mátyás (1458-1490) Hunyadi Mátyás (1458-1490) Folytatás az ÚMÉ 2004/II. számából A Hunyadi fiúk sorsa A Hunyadi János vezérletével kivívott nándorfehérvári gyızelem legnagyobb eredménye az volt, hogy sikerült a törököt még

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI NYÁRI EGYETEMEK KRÓNIKÁJA

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI NYÁRI EGYETEMEK KRÓNIKÁJA GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI NYÁRI EGYETEMEK KRÓNIKÁJA 2003 Kalocsa 2004 Sopron 2005 Kőszeg 2006 Debrecen 2007 Pécs 2009 Kecskemét 2010 Nagyvárad 2011 Szabadka 2012 Pozsony 2013 Kalocsa 2014 Gyula 2015 Szeged

Részletesebben

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Tartalomjegyzék Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Horvát Csaba Lajos Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010.

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010. Beke Margit Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés Budapest 2010. 2 A

Részletesebben

ESZTERGOM. nevezetességei. Rövid képes kalauz HOMOR IMRE. Összeállította: Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága.

ESZTERGOM. nevezetességei. Rövid képes kalauz HOMOR IMRE. Összeállította: Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága. ESZTERGOM nevezetességei Rövid képes kalauz Összeállította: HOMOR IMRE Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága. Dr. SERÉDI JUSZTINIÁN bíbornok, Magyarország hercegprímása,

Részletesebben

Mayer Mihály megyéspüspök

Mayer Mihály megyéspüspök Mayer Mihály megyéspüspök A Pécsi Egyházmegye 1989-ben új segédpüspököt kapott Mayer Mihály Szekszárd-belvárosi esperes-plébános személyében. Az új segédpüspök nem volt ismeretlen az egyházmegyében. Kisdorogon

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA

PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA KÉPES MAGYAR ZENETÖRTÉNET Írták Batta András, Dalos Anna, Dobszay László, Eckhardt Mária, Eősze László, Farkas Zoltán, Felföldi László, Ferenczi Ilona, Kaba Melinda,

Részletesebben

Bevezető énekek. Dr. Sasvári László

Bevezető énekek. Dr. Sasvári László f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 167. szám A Fővárosi

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG

KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG (Województwo małopolskie) Lengyelország területével ismerkedve, az előző részkben megismerkedtünk a délnyugat- és délkelet-lengyelországi tájegységek látnivalóival, nevezetességeivel.

Részletesebben

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon Beszélgetés Dr. Dr. h.c. Harald Zimmermann professzorral, akadémikussal, a magyar történelem nagykövetével Professzor Úr, az Ön munkásságát sokan ismerik,

Részletesebben