Lévai Zoltán mk. ezredes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lévai Zoltán mk. ezredes"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lévai Zoltán mk. ezredes A hazai radioaktív hulladékok és az elhasznált nukleáris fűtőanyag biztonságos elhelyezésére vonatkozó nemzeti politika műszaki és gazdasági tudományos megalapozása című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos bírálatai

2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Iskola T É Z I S F Ü Z E T Lévai Zoltán mk. ezredes A doktori (PhD) értekezés címe: A hazai radioaktív hulladékok és az elhasznált nukleáris fűtőanyag biztonságos elhelyezésére vonatkozó nemzeti politika műszaki és gazdasági tudományos megalapozása Tudományos témavezető: Prof. Dr. Halász László nyá. mk. ezredes egyetemi tanár, az MTA doktora Budapest,

3 A témaválasztás indoklása, aktualitása, a tudományos probléma megfogalmazása A környezetbiztonság, a fenntartható fejlődés korunk meghatározó kérdéskörei, melyek az érdeklődés középpontjában állnak. A XXI. században nincs olyan társadalmi, gazdasági, politikai probléma, mely ne lenne kisebb vagy nagyobb kihatással erre a területre. Különösen így van ez a veszélyes hulladékok legifjabb nemzedéke, a radioaktív hulladékok elhelyezése kérdésének területén. Ez a probléma évtizedes múltra visszatekintő, de prognosztizálhatóan évszázadokra kiható megoldások keresésének igényét veti fel. A radioaktív hulladékkezelés hosszú távú módszereinek fejlesztése minden nukleáris programmal rendelkező országban szükséges. A probléma nagysága, - amelyet a radioaktív hulladék mennyiségével, a hulladék aktivitás tartalmával, a fizikai és kémiai formák milyenségével fejezhetünk ki az adott ország polgári és katonai nukleáris programjának méreteitől függ. Magyarországon elsősorban az energiatermelés szektorában keletkezik kis- és közepes aktivitású, nagy aktivitású radioaktív hulladék, illetve itt képződnek kiégett nukleáris fűtőanyagok. Ezek nukleáris veszélyforrásként vannak jelen, melyeket a környezettől, az emberektől elszigetelve, biztonságosan kell tárolni, elhelyezni. Ennek a tárolásnak, elhelyezésének biztosítania kell a már meglévő nukleáris hulladék biztonságos kezelését, illetve a jövőben keletkező nukleáris hulladékok befogadását. Ehhez nukleáris hulladékkezelési nemzeti program kidolgozása szükséges, mely kidolgozásának igénye a szűkebb és tágabb szakmai környezetben egyaránt jelen van. Témaválasztásomban az igény megismerése alapján szerepet játszott a probléma valós jellege és megoldatlansága, illetve a részmegoldások korlátozottsága. A nukleáris energia hasznosításának meggyőződésem szerint az egyes nemzetközi atomenergia-ellenes szervezetek ellenére van jövője. Ez a legkörnyezetkímélőbb energiaforrás, bár nukleáris katasztrófa esetén a legkörnyezetkárosítóbb kihatású. Ezért a nukleáris biztonság fejlesztése, tökéletesítése melybe szervesen illeszkedik a nukleáris hulladékkezelés kérdése minden katonai és polgári nukleáris programmal rendelkező nemzet kötelessége. Az értekezéssel kapcsolatos kutatásaimban áttekintem a veszélyes anyagok hulladékkezelési elvi módozatait, a nagyaktivitású radioaktív anyagok és kiégett nukleáris fűtőanyagok kezelési stratégiáit, melyek összehasonlító elemzése eredményeként bemutatom az egyes elemek előnyeit, hátrányait. Javaslatot dolgozok ki a nem atomerőművi kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok, az atomerőművi eredetű kis- és közepes, valamint a nagy aktivitású és a kiégett nukleáris fűtőanyag kezelésének feladatrendszerére, a nemzeti program műszaki, gazdasági tudományos megalapozására. 3

4 Kutatási célok Értekezésemben kutatási célként tűztem ki: 1. Bemutatni a veszélyes anyagok kezelési koncepcióit, rendszerbe foglalni a nukleáris hulladékok kezelési stratégiáit; 2. Áttekinteni a fejlett nukleáris programokkal rendelkező országok nukleáris hulladékkezeléssel kapcsolatos stratégiáit, azok jogalkotási és finanszírozási megoldásait, ezekből következtetéseket levonni a hazánkban keletkező radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti politika megalapozásához; 3. Vizsgálni a hazai nukleáris hulladékkezelés forrásoldalának és tárolási kapacitásának ellentmondásait, feltárni a fejlesztési igényeket; 4. Összehasonlítani a lehetséges tárolási stratégiákat, azok gazdasági és műszaki kihatásait; 5. Kiválasztani a lehetséges módozatok közül az optimális megoldást és kidolgozni a fejlesztési nemzeti program egy lehetséges feladatrendszerét időtávlati megalapozással. Kutatási módszerek A kutatással kapcsolatos módszereim a következők voltak: irodalomkutatás keretében feldolgoztam a vonatkozó hazai, külföldi és az internetes szakirodalmat. Tanulmányoztam és elemeztem - a fejlett nukleáris programokkal rendelkező országok nukleáris hulladékkezelési jogszabály előírásait; - a hazai központi nukleáris pénzügyi alapot (KNPA) kezelő OAB szakbizottság előírásait; - az atomenergia hasznosításával foglalkozó jogszabályokat, a nukleáris baleset megelőzés hazai tervrendszerét; A kutatási témával kapcsolatos hazai és nemzetközi konferenciákon, előadásokon, tanulmányi utakon vettem részt. Konzultációt folytattam a szakterület elismert hazai és nemzetközi képviselőivel. Részt vettem a kutatási témába illeszkedő NAÜ szemináriumon. Munkakörömből adódóan elméleti és gyakorlati segédanyagokhoz jutottam a KNPA, illetve az országos nukleáris balesetelhárítási intézkedési terv kidolgozói csoport tagjaként. A kutatás során alapvető szempontnak tekintettem: - a tudományos megalapozottságra való törekvést, - az elmélet és gyakorlat közelítését, - az analízisekre, szintézisekre épülő következtetések kialakítását, - a rendszerszerű megközelítést. Értekezésem tudományos részeredményeit rendszeresen publikáltam, törekedtem az egyéni megállapítások, megoldási javaslatok kidolgozására. 4

5 Az elvégzett vizsgálatok rövid leírása és az azokból levont következtetések Az értekezésem négy fejezetből áll. I. Fejezet Hulladékkezelési koncepciók Az első fejezetben azt a célt tűztem magam elé, hogy számba vegyem a nukleáris hulladékkezelés lehetséges elvi módozatait, majd azok közül kiválasszam a Magyarország számára legelőnyösebb alternatívát. Ennek érdekében vizsgáltam a veszélyes anyagok kezelésének koncepcióit és taglaltam azok alkalmazásának lehetőségeit. A kiégett fűtőelemek és a nagyaktivitású hulladékkezelési stratégiák lehetséges elemeit számba vettem, majd egyes értékelési szempontok alapján összehasonlító elemzést végeztem. Az összehasonlító elemzés eredményeként összefoglaltam a stratégiák előnyeit és hátrányait: Következtetések: 1. A jelen perspektívájából nézve, világszerte a mély geológiai tárolót tartják a nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú nukleáris hulladék és kiégett nukleáris fűtőelemek egyetlen végleges elhelyezési megoldásának. 2. A tengeri, geológiai pajzsok peremein, a mély fúrólyukakban, a világűrben tervezett elhelyezés nem alkalmas, akár a költségek, akár a kockázatok szempontjából, vagy a gyakorlatban nem valósítható meg politikai vagy jogi korlátok miatt. 3. A reprocesszálás és transzmutáció a műszaki fejlesztés igen kezdeti szakaszában van és jelenleg világméretű egyetértés van abban, hogy ez a technológia nem helyettesíti a geológiai elhelyezést, legjobb esetben olyan hulladékkészletet eredményez amelyik kevesebb hosszú élettartamú radionuklidot tartalmaz. 4. A stratégiák előnyeinek és hátrányainak kvalitatív összegzése eredményeként Magyarországon a nyílt üzemanyag ciklus opciót tartom célszerűnek megvalósítani. II. Fejezet A különböző országok nagy aktivitású hulladékok elhelyezési koncepciójának összehasonlító elemzése A második fejezetben azt a célt tűztem magam elé, hogy a nemzetközi tapasztalatokat áttekintve bemutassam a nukleáris hulladékkezelés stratégiáinak megvalósulását. 5

6 Ennek keretében bemutatom a fejlett nukleáris programokkal rendelkező országok három alapvető megközelítési módját. Ezen belül elemzem a vizsgált ország jogalkotási gyakorlatát és a nukleáris hulladékkezelés gazdasági, műszaki feltétel rendszerének helyzetét. A nemzetközi kitekintés alapján közös gondolatokat fogalmazok meg a magyar programhoz. Következtetések: 1. Gyakorlatilag minden nukleáris hulladékkezelési programban érezhető annak szükségessége, hogy az adott ország radioaktív hulladékkezelési problémájára maga az illető ország adjon választ. 2. Jelenleg minden ország a geológiai elhelyezést tekinti az egyetlen járható útnak ahhoz, hogy a hosszú élettartamú hulladékokat a környezettől hatékonyan elszigeteljék, ugyanakkor folyamatos útkeresés tapasztalható új megoldási módok irányába. 3. Törvénykezési és szabályozási szempontból az a tendencia figyelhető meg, hogy a nukleáris nagyhatalmak a radioaktív hulladék elhelyezésével kapcsolatos jogszabályaikat egy szélesebb környezetvédelmi szabályozás részévé tették. 4. A politikai döntések előkészítése érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a közvélemény tájékoztatásának, illetve a közvélemény bevonásának a nukleáris hulladékkezelés döntéshozatali folyamatába. III. Fejezet Magyarországi helyzetelemzés bemutatása A harmadik fejezetben azt a célt tűztem magam elé, hogy az elméletet ötvözzem a gyakorlattal, azaz a hazai radioaktív hulladékkezelés helyzetét bemutatva rámutassak a szükséges fejlesztésekre, azok gazdasági és műszaki kihatásaira. Ennek érdekében elemeztem a radioaktív hulladékok és a kiégett nukleáris üzemanyag forrásoldalát és a tárolási lehetőségeket. Történeti áttekintésen keresztül vizsgáltam az atomerőművi és nem atomerőművi kis- és közepes radioaktív hulladékok, illetve nagy aktivitási radioaktív hulladékok és a kiégett nukleáris fűtőanyag kezelésének fejlesztési feladatait. A fejlesztési feladatokat idő-skálán elhelyezve felvázoltam a nemzeti program egy lehetséges alternatíváját, melyben kitértem a létesítmények lebontásából származtatott feladatokra is. Elemző tanulmányban összesítettem a rövid- és hosszú távú stratégiák következményeit. Következtetések: 1. Magyarországon a nukleáris hulladékok keletkezésének üteme és a jelenleg rendelkezésre álló szabad tároló kapacitás közti ellentmondás komoly feszültségeket eredményezhet a közeljövőben. 2. A nagy aktivitású radioaktív hulladékok és az elhasznált nukleáris fűtőanyag elhelyezésének vizsgálata szorosan összefügg az atomerőművi eredetű és a nem atomerőművi eredetű kis és közepes radioaktív hulladékok kezelésével, ezért ezek elemzését szükségesnek ítéltem a fejezetbe integrálni. 3. A feszültség feloldása érdekében meg kell valósítani: 6

7 - a radioaktív hulladékok átstrukturálását, - az egyes nukleáris hulladéktípusok elkülönítését, hosszabb távon - új tároló létesítmények építését; modulbővítést, - felügyelet melletti elzárást. 4. A nemzeti politika kidolgozását célszerű egy nukleáris hulladékkezelési nemzeti programba integrálni. IV. Fejezet Összegzés A negyedik fejezetben azt a célt tűztem magam elé, hogy az elvi-, gyakorlati-, nemzetközi vizsgálatok elemzései alapján következtetéseket fogalmazzak meg, bizonyítsam az új tudományos eredmények megalapozottságát. Ennek keretében kerültek bemutatásra a különböző táblázatok, a felhasznált irodalom, bibliográfia a nemzetközi kitekintéshez, az irodalmi hivatkozások és a publikációs jegyzék. Ebben a fejezetben összegzem kutatómunkámat és fogalmazom meg új tudományos eredményeimet. A kutatómunka összegzése A kutatómunka során a választott kutatási módszereim lehetővé tették a kutatott területek átfogó megismerését, a közöttük lévő összefüggések feltárását, a kitűzött céljaim elérését. A nukleáris hulladékkezelés elméleti lehetőségeinek bemutatásán, valamint az ebből adódó fejlesztési koncepciók időtávlati programján és a nemzetközi kitekintésen keresztül igazoltnak és bizonyítottnak vélem a mélygeológiai formációban történő végleges elhelyezést célzó nemzeti program kidolgozásának szükségszerűségét, melynek gazdasági-műszaki, tudományos megalapozásához a dolgozat hozzájárul, illetve tartalmazza a nemzeti program egy lehetséges változatát időtávlati megalapozással. Összegzett megállapításaim, következtetéseim: Az előző fejezetekben elvégzett elemzésekből az alábbi következtetéseket vontam le: A jelen perspektívájából nézve, világszerte a mély geológiai tárolót tartják a nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú hulladék és a kiégett nukleáris fűtőelemek egyetlen végleges megoldásának. Az a kérdés, hogy az energiatermelő reaktorok felhasznált fűtőelemeit reprocesszálják vagy sem, elsősorban energia-stratégiai opció, semmint hulladékkezelési probléma. 7

8 A szétválasztás és transzmutáció a műszaki fejlesztés igen kezdeti szakaszában van és jelenleg világméretű egyetértés van abban, hogy ez a technológia nem helyettesíti a geológiai elhelyezést; legjobb esetben olyan hulladékkészletet eredményez, amelyik kevesebb hosszú élettartamú radionuklidot tartalmaz. A tartós tárolás lehetősége amellett, hogy nem tekinthető alternatívának, hanem inkább a végső geológiai elhelyezés felé vezető lépésnek, egy bizonyos időre megoldást nyújthat, ami rugalmasságot kínál minden kezelésfajta későbbi alkalmazására. A nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladék és a kiégett nukleáris fűtőelemek elhelyezése kapcsán a hol és a mikor kérdése elsősorban nem műszaki és gazdasági kérdés, hanem politikai. Ezért a nemzeti programnak tartalmaznia kell a politikai konszenzus elérését célzó alternatívákat is. Új tudományos eredményeim 1. Rendszerbe foglaltam a nukleáris hulladékkezelés lehetséges módozatait, vizsgáltam a módozatok viszonyait, melynek alapján megállapítottam, hogy mindezek elemzése csak egységes rendszertechnikai szemlélettel végezhető. 2. Összegeztem a hazai nukleáris hulladékkezelés történetét, bemutattam egyes nukleáris nagyhatalmak nukleáris hulladékkezelési koncepcióit, melyekből azt a következtetést vontam le, hogy a nemzetközi tapasztalatokkal megegyezően hazánkban is egyedül a mélygeológiai formációban történő elhelyezésnek van reális jövőképe. 3. Feltártam a hazai nukleáris hulladékkezelés jelenlegi helyzetét, bizonyítottam a nagyaktivitású radioaktív hulladékkezelő nemzeti program kidolgozásának szükségszerűségét. 4. Összehasonlítottam a lehetséges tárolási stratégiákat, bemutattam azok előnyeit-hátrányait, melyekből arra a következtetésre jutottam, hogy a végleges biztonságos elhelyezés gazdasági feltételeit a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap biztosítja. 5. Megállapítottam, hogy a lehetséges módozatok közül stratégiai célként az ország területén mélygeológiai formációban kialakítandó tároló létesítésére kell felkészülni, mely kialakításához kidolgoztam a nemzeti program egy lehetséges változatát. Ajánlások: A PhD értekezésemben megfogalmazott tények alapján javasolom: kidolgozni a nemzeti nukleáris hulladékkezelési programot, melynek keretében folytatni a nem atomerőművi kis- és közepes radioaktív hulladékok befogadását célzó tárolótér korszerűsítését, a hulladékok tömörítését, átstrukturálását; 8

9 kialakítani az atomerőművi eredetű kis- és közepes radioaktív hulladékok befogadását célzó új tároló létesítményt; bővíteni a kiégett nukleáris üzemanyag ideiglenes befogadását biztosító modulrendszerű tárolót; felkészülni a nukleáris reaktorok felügyeleti elzárására és a bontásból származó radioaktív hulladékok elhelyezésére; megvalósítani a nagy aktivitási radioaktív hulladékok és kiégett nukleáris üzemanyag mélygeológia formációban történő végleges elhelyezését biztosító létesítményt. Az értekezésem eredményei alapot adhatnak további kutatások végzéséhez. Javaslataim segíthetik a döntéshozók szakmai ismeretei elmélyítését, a szűkebb és tágabb szakmai közösség informálását. Értekezése hozzájárulhat a nukleárisbalesetelhárítás és a környezetbiztonság általános fejlődéséhez. Megítélésem szerint eddigi szakmai ismereteimet, tapasztalataimat és kutatási eredményeimet sikerült beépíteni a dolgozatomba. A kutatási folyamat ezzel nem zárult le, továbbra is szükség van a nukleáris hulladékkezelés alternatíváinak vizsgálatára, az elhelyezés és a tárolás biztonságának folyamatos fejlesztésére. Ezúton mondok ismételten köszönetet témavezetőmnek, a katonai műszaki doktori iskola vezetőjének, elöljárómnak, konzultációs partnereimnek, munkatársaimnak, barátaimnak, mindazoknak, akik munkájukkal, javaslataikkal segítették disszertációm elkészítését. Publikációs jegyzék 1. Lévai Zoltán Cseh Gábor Dr. Halász László Dr. Solymosi József A SEVESO II: direktíva hazai bevezetésének várható ütemezése. Katasztrófavédelmi Szemle 2001/1. szám oldal. 2. Lévai Zoltán Földi László A évi tiszai árvízhelyzet főbb tapasztalatai. Katasztrófavédelmi Szemle 2000/3. szám oldal. 3. Dr. Szakál Béla Lévai Zoltán A veszélyes vegyi anyagok mentesítéséről. Védelem, katasztrófa- és tűzvédelmi szemle 2001/3. szám 9. oldal. 4. Dr. Solymosi József Dr. Szakál Béla Tatár Attila Lévai Zoltán A súlyos balesetek megelőzéséért. Katasztrófavédelmi Szemle 2001/2. szám 1-31 oldal. 5. Frigyesi Ferenc Dr. Rónaky József Lévai Zoltán Dr. Solymosi József Nemzetközi áttekintés a nagy aktivitású radioaktív hulladékok és az elhasznált fűtőanyagok elhelyezési programokról. Technika című folyóiratban megjelentetésre elfogadva. Várható megjelenés december. I-IV cikkben, önálló részenként megjelentetve. 9

10 6. Frigyesi Ferenc Lévai Zoltán Dr. Solymosi József Radioaktív hulladékok biztonságos hazai elhelyezése. Hadtudomány című folyóiratban megjelentetésre elfogadva. Várható megjelenés november. 7. Dr. Szakál Béla Lévai Zoltán Dr. Solymosi József Útmutató a veszélyes üzemek belső védelmi terveinek készítéséhez. Verlag, Dashöfer Munkavédelmi kézikönyv 15. aktualizálása szeptember. 8. Dr. Szakál Béla Lévai Zoltán Dr. Solymosi József Útmutató a veszélyes üzemek külső védelmi terveinek készítéséhez. Verlag, Dashöfer Munkavédelmi kézikönyv 16. aktualizálása. Kiadásra elfogadva november. 9. Lévai Zoltán Tatár Attila Dr. Szakál Béla A súlyos ipari balesetekkel kapcsolatos kockázatértékelési eljárások vizsgálata (A magyar szabályozás kialakításakor felmerült szakmai dilemmák elemzése). Examination of risk assesment procedures of major industrial accidens (analyses of professional dilemma surfaced when drafting the respective Hungarian regulations. AARMS folyóirat (ZMNE) 1 évfolyam 2. számában megjelenésre elfogadva, várható megjelenés november. 10. Lévai Zoltán Offset-ellentételezés, mint a gazdaságélénkítés sikerfilozófiája. Elektronikus publikáció ZMNE. 11. Dr. Rónaky József Lévai Zoltán Dr. Solymosi József A nukleáris létesítmények terrorfenyegetettsége. Technika című folyóiratban megjelentetésre elfogadva. Várható megjelenés február. Nemzetközi konferencia kiadványában idegen nyelvű előadás 1. Béke, Biztonság Eurorégiók Nemzetközi Konferencia Ukrajnában (2000.). Előadás címe: Környezetvédelemi Ipar, Technológiai Transzfer. 2. NATO simposium a Kelet Európai régió Hadiipari Konverziójáról. Minszk (1994). Magyar nyelvű előadás 1. Ipari Biztonsági Konferencia /METESZ Sopron/. 2. Országos Katasztrófaelhárítási Konferencia /METESZ Sopron/. 10

11 3. Zöld Kereszt Nemzetközi Szervezet Konferencia. 4. Biztonságvédelmi Konferencia /Göd/. Részvétel és előadás számos konferencián, tudományos simposiumon, tanácskozáson. 11

12 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Lévai Zoltán mk. ezredes, doktorandusz Lakás: Budapest, Kálvin János utca 86. Tel.: (30) Születési hely, időpont: Budapest, február 15. Családi állapot: Nős, két gyermek Házastárs: Lévainé Kovács Zsuzsanna, családgondozó szakvédőnő, Munkahelye: Budapest-Zugló Önkormányzati Hivatal Gyermekek: Lévai Dorottya, Budapest, április 27., tanuló Lévai Réka, Budapest, március 18. tanuló Idegen nyelvismeret: orosz felsőfok angol C típusú középfok német C típusú középfok 1979-ben érettségiztem Budapesten. majd 1983-ban avattak hivatásos tisztté, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola közlekedési szakán; ig a budapesti központi szállító zászlóalj szállító tisztje, a szállítmány kísérő zászlóalj törzsfőnök helyettese; Feladatom volt a szállító zászlóalj napi szállítási feladatainak tervezése, szervezése. A sorállomány szállítási ismeretekkel történő szakkiképzése, a harckészültségi feladatok szállítási kapacitásának biztosítása. A szállítmánykísérő zászlóalj törzsfőnök helyetteseként az alakulat harckészültségi terveinek naprakészsége, a szállítmánykísérő őrségek felkészítése, az alegységek alap- és szakkiképzésének szervezése, irányítása, ellenőrzése ig orosz nyelvelőkészítő; ig a leningrádi Szállítási Akadémia Közúti Gépjárműszállító Szak; ig önálló szállító zászlóalj Budapest, törzsfőnök, majd egységparancsnok; Törzsfőnökként az alakulat béke és M időszaki feladatainak tervezése, szervezése. A tervezési okmányok naprakészen tartása. A békeidejű szállítások és térítéses igénybevételek koordinációja. Egységparancsnokként a katonai közúti szállítások biztosítása, az

13 alakulat béke és M időszaki működésének irányítása, az ellátásilag utalt egységek igényeinek összesítése, az igény kielégítés szervezése december 15-ig, Honvéd Vezérkar Külügyi Osztály külügyi főtiszt; Külügyi főtisztként a katonai felső vezetés katonai külügyi kapcsolatainak ügyintézése, érkező-utazó katonai delegációk programjainak szervezése, kísérése. A protokoll szintű csereüdültetés végrehajtásának tervezése, szervezése, lebonyolítása december 15-től Ipari- és Kereskedelmi Minisztérium, jelenleg Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium, Védelemkoordinációs Főosztály Gazdaságmozgósítási Osztály vezetője. Az IKM, IKIM, GM, GKM minisztériumban a védelmi felkészítés, ipari és nukleáris katasztrófa megelőzés, SEVESO II. direktíva honosítása, szakhatósági feladatok kialakításában részvétel, jogszabályalkotás, védelmi ipari nemzetközi együttműködés szervezése. Védelmi és Hadiipari osztályvezetőként a védelmi felkészítés, gazdaságmozgósítás, hadiipar kormányzati feladatainak tervezése, szervezése, irányítása. Gazdaságmozgósítási osztályvezetőként a fegyveres erők, rendvédelmi szervek minősített időszaki igényei kielégítésnek tervezése, szervezése, irányítása, a nukleáris baleset megelőzés ágazati feladatainak végzése. 2

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását és alkalmazását befolyásoló

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Alapítva: 2002 évben. Grafjódi István A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanács VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE

BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE X. Évfolyam 1. szám - 2015. március MESICS Zoltán KÁTAI-URBÁN Lajos zoltan.mesics@uni-nke.hu lajos.katai@uni-nke.hu BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE Absztrakt Az iparbiztonsági hatóság felügyeletet

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés Készítette: dr. Hutkai Zsuzsanna

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN

ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MANS - 2006 program 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A MANS-2006 P ROGRAM (TOVÁBBIAKBAN P ROGRAM ) CÉLJA... 4 1.2 A PROG RAM FELÉPÍTÉSE... 4 2. ALAPOZÁS... 6 2.1 A 40/2004.

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben