Lévai Zoltán mk. ezredes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lévai Zoltán mk. ezredes"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lévai Zoltán mk. ezredes A hazai radioaktív hulladékok és az elhasznált nukleáris fűtőanyag biztonságos elhelyezésére vonatkozó nemzeti politika műszaki és gazdasági tudományos megalapozása című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos bírálatai

2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Iskola T É Z I S F Ü Z E T Lévai Zoltán mk. ezredes A doktori (PhD) értekezés címe: A hazai radioaktív hulladékok és az elhasznált nukleáris fűtőanyag biztonságos elhelyezésére vonatkozó nemzeti politika műszaki és gazdasági tudományos megalapozása Tudományos témavezető: Prof. Dr. Halász László nyá. mk. ezredes egyetemi tanár, az MTA doktora Budapest,

3 A témaválasztás indoklása, aktualitása, a tudományos probléma megfogalmazása A környezetbiztonság, a fenntartható fejlődés korunk meghatározó kérdéskörei, melyek az érdeklődés középpontjában állnak. A XXI. században nincs olyan társadalmi, gazdasági, politikai probléma, mely ne lenne kisebb vagy nagyobb kihatással erre a területre. Különösen így van ez a veszélyes hulladékok legifjabb nemzedéke, a radioaktív hulladékok elhelyezése kérdésének területén. Ez a probléma évtizedes múltra visszatekintő, de prognosztizálhatóan évszázadokra kiható megoldások keresésének igényét veti fel. A radioaktív hulladékkezelés hosszú távú módszereinek fejlesztése minden nukleáris programmal rendelkező országban szükséges. A probléma nagysága, - amelyet a radioaktív hulladék mennyiségével, a hulladék aktivitás tartalmával, a fizikai és kémiai formák milyenségével fejezhetünk ki az adott ország polgári és katonai nukleáris programjának méreteitől függ. Magyarországon elsősorban az energiatermelés szektorában keletkezik kis- és közepes aktivitású, nagy aktivitású radioaktív hulladék, illetve itt képződnek kiégett nukleáris fűtőanyagok. Ezek nukleáris veszélyforrásként vannak jelen, melyeket a környezettől, az emberektől elszigetelve, biztonságosan kell tárolni, elhelyezni. Ennek a tárolásnak, elhelyezésének biztosítania kell a már meglévő nukleáris hulladék biztonságos kezelését, illetve a jövőben keletkező nukleáris hulladékok befogadását. Ehhez nukleáris hulladékkezelési nemzeti program kidolgozása szükséges, mely kidolgozásának igénye a szűkebb és tágabb szakmai környezetben egyaránt jelen van. Témaválasztásomban az igény megismerése alapján szerepet játszott a probléma valós jellege és megoldatlansága, illetve a részmegoldások korlátozottsága. A nukleáris energia hasznosításának meggyőződésem szerint az egyes nemzetközi atomenergia-ellenes szervezetek ellenére van jövője. Ez a legkörnyezetkímélőbb energiaforrás, bár nukleáris katasztrófa esetén a legkörnyezetkárosítóbb kihatású. Ezért a nukleáris biztonság fejlesztése, tökéletesítése melybe szervesen illeszkedik a nukleáris hulladékkezelés kérdése minden katonai és polgári nukleáris programmal rendelkező nemzet kötelessége. Az értekezéssel kapcsolatos kutatásaimban áttekintem a veszélyes anyagok hulladékkezelési elvi módozatait, a nagyaktivitású radioaktív anyagok és kiégett nukleáris fűtőanyagok kezelési stratégiáit, melyek összehasonlító elemzése eredményeként bemutatom az egyes elemek előnyeit, hátrányait. Javaslatot dolgozok ki a nem atomerőművi kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok, az atomerőművi eredetű kis- és közepes, valamint a nagy aktivitású és a kiégett nukleáris fűtőanyag kezelésének feladatrendszerére, a nemzeti program műszaki, gazdasági tudományos megalapozására. 3

4 Kutatási célok Értekezésemben kutatási célként tűztem ki: 1. Bemutatni a veszélyes anyagok kezelési koncepcióit, rendszerbe foglalni a nukleáris hulladékok kezelési stratégiáit; 2. Áttekinteni a fejlett nukleáris programokkal rendelkező országok nukleáris hulladékkezeléssel kapcsolatos stratégiáit, azok jogalkotási és finanszírozási megoldásait, ezekből következtetéseket levonni a hazánkban keletkező radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti politika megalapozásához; 3. Vizsgálni a hazai nukleáris hulladékkezelés forrásoldalának és tárolási kapacitásának ellentmondásait, feltárni a fejlesztési igényeket; 4. Összehasonlítani a lehetséges tárolási stratégiákat, azok gazdasági és műszaki kihatásait; 5. Kiválasztani a lehetséges módozatok közül az optimális megoldást és kidolgozni a fejlesztési nemzeti program egy lehetséges feladatrendszerét időtávlati megalapozással. Kutatási módszerek A kutatással kapcsolatos módszereim a következők voltak: irodalomkutatás keretében feldolgoztam a vonatkozó hazai, külföldi és az internetes szakirodalmat. Tanulmányoztam és elemeztem - a fejlett nukleáris programokkal rendelkező országok nukleáris hulladékkezelési jogszabály előírásait; - a hazai központi nukleáris pénzügyi alapot (KNPA) kezelő OAB szakbizottság előírásait; - az atomenergia hasznosításával foglalkozó jogszabályokat, a nukleáris baleset megelőzés hazai tervrendszerét; A kutatási témával kapcsolatos hazai és nemzetközi konferenciákon, előadásokon, tanulmányi utakon vettem részt. Konzultációt folytattam a szakterület elismert hazai és nemzetközi képviselőivel. Részt vettem a kutatási témába illeszkedő NAÜ szemináriumon. Munkakörömből adódóan elméleti és gyakorlati segédanyagokhoz jutottam a KNPA, illetve az országos nukleáris balesetelhárítási intézkedési terv kidolgozói csoport tagjaként. A kutatás során alapvető szempontnak tekintettem: - a tudományos megalapozottságra való törekvést, - az elmélet és gyakorlat közelítését, - az analízisekre, szintézisekre épülő következtetések kialakítását, - a rendszerszerű megközelítést. Értekezésem tudományos részeredményeit rendszeresen publikáltam, törekedtem az egyéni megállapítások, megoldási javaslatok kidolgozására. 4

5 Az elvégzett vizsgálatok rövid leírása és az azokból levont következtetések Az értekezésem négy fejezetből áll. I. Fejezet Hulladékkezelési koncepciók Az első fejezetben azt a célt tűztem magam elé, hogy számba vegyem a nukleáris hulladékkezelés lehetséges elvi módozatait, majd azok közül kiválasszam a Magyarország számára legelőnyösebb alternatívát. Ennek érdekében vizsgáltam a veszélyes anyagok kezelésének koncepcióit és taglaltam azok alkalmazásának lehetőségeit. A kiégett fűtőelemek és a nagyaktivitású hulladékkezelési stratégiák lehetséges elemeit számba vettem, majd egyes értékelési szempontok alapján összehasonlító elemzést végeztem. Az összehasonlító elemzés eredményeként összefoglaltam a stratégiák előnyeit és hátrányait: Következtetések: 1. A jelen perspektívájából nézve, világszerte a mély geológiai tárolót tartják a nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú nukleáris hulladék és kiégett nukleáris fűtőelemek egyetlen végleges elhelyezési megoldásának. 2. A tengeri, geológiai pajzsok peremein, a mély fúrólyukakban, a világűrben tervezett elhelyezés nem alkalmas, akár a költségek, akár a kockázatok szempontjából, vagy a gyakorlatban nem valósítható meg politikai vagy jogi korlátok miatt. 3. A reprocesszálás és transzmutáció a műszaki fejlesztés igen kezdeti szakaszában van és jelenleg világméretű egyetértés van abban, hogy ez a technológia nem helyettesíti a geológiai elhelyezést, legjobb esetben olyan hulladékkészletet eredményez amelyik kevesebb hosszú élettartamú radionuklidot tartalmaz. 4. A stratégiák előnyeinek és hátrányainak kvalitatív összegzése eredményeként Magyarországon a nyílt üzemanyag ciklus opciót tartom célszerűnek megvalósítani. II. Fejezet A különböző országok nagy aktivitású hulladékok elhelyezési koncepciójának összehasonlító elemzése A második fejezetben azt a célt tűztem magam elé, hogy a nemzetközi tapasztalatokat áttekintve bemutassam a nukleáris hulladékkezelés stratégiáinak megvalósulását. 5

6 Ennek keretében bemutatom a fejlett nukleáris programokkal rendelkező országok három alapvető megközelítési módját. Ezen belül elemzem a vizsgált ország jogalkotási gyakorlatát és a nukleáris hulladékkezelés gazdasági, műszaki feltétel rendszerének helyzetét. A nemzetközi kitekintés alapján közös gondolatokat fogalmazok meg a magyar programhoz. Következtetések: 1. Gyakorlatilag minden nukleáris hulladékkezelési programban érezhető annak szükségessége, hogy az adott ország radioaktív hulladékkezelési problémájára maga az illető ország adjon választ. 2. Jelenleg minden ország a geológiai elhelyezést tekinti az egyetlen járható útnak ahhoz, hogy a hosszú élettartamú hulladékokat a környezettől hatékonyan elszigeteljék, ugyanakkor folyamatos útkeresés tapasztalható új megoldási módok irányába. 3. Törvénykezési és szabályozási szempontból az a tendencia figyelhető meg, hogy a nukleáris nagyhatalmak a radioaktív hulladék elhelyezésével kapcsolatos jogszabályaikat egy szélesebb környezetvédelmi szabályozás részévé tették. 4. A politikai döntések előkészítése érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a közvélemény tájékoztatásának, illetve a közvélemény bevonásának a nukleáris hulladékkezelés döntéshozatali folyamatába. III. Fejezet Magyarországi helyzetelemzés bemutatása A harmadik fejezetben azt a célt tűztem magam elé, hogy az elméletet ötvözzem a gyakorlattal, azaz a hazai radioaktív hulladékkezelés helyzetét bemutatva rámutassak a szükséges fejlesztésekre, azok gazdasági és műszaki kihatásaira. Ennek érdekében elemeztem a radioaktív hulladékok és a kiégett nukleáris üzemanyag forrásoldalát és a tárolási lehetőségeket. Történeti áttekintésen keresztül vizsgáltam az atomerőművi és nem atomerőművi kis- és közepes radioaktív hulladékok, illetve nagy aktivitási radioaktív hulladékok és a kiégett nukleáris fűtőanyag kezelésének fejlesztési feladatait. A fejlesztési feladatokat idő-skálán elhelyezve felvázoltam a nemzeti program egy lehetséges alternatíváját, melyben kitértem a létesítmények lebontásából származtatott feladatokra is. Elemző tanulmányban összesítettem a rövid- és hosszú távú stratégiák következményeit. Következtetések: 1. Magyarországon a nukleáris hulladékok keletkezésének üteme és a jelenleg rendelkezésre álló szabad tároló kapacitás közti ellentmondás komoly feszültségeket eredményezhet a közeljövőben. 2. A nagy aktivitású radioaktív hulladékok és az elhasznált nukleáris fűtőanyag elhelyezésének vizsgálata szorosan összefügg az atomerőművi eredetű és a nem atomerőművi eredetű kis és közepes radioaktív hulladékok kezelésével, ezért ezek elemzését szükségesnek ítéltem a fejezetbe integrálni. 3. A feszültség feloldása érdekében meg kell valósítani: 6

7 - a radioaktív hulladékok átstrukturálását, - az egyes nukleáris hulladéktípusok elkülönítését, hosszabb távon - új tároló létesítmények építését; modulbővítést, - felügyelet melletti elzárást. 4. A nemzeti politika kidolgozását célszerű egy nukleáris hulladékkezelési nemzeti programba integrálni. IV. Fejezet Összegzés A negyedik fejezetben azt a célt tűztem magam elé, hogy az elvi-, gyakorlati-, nemzetközi vizsgálatok elemzései alapján következtetéseket fogalmazzak meg, bizonyítsam az új tudományos eredmények megalapozottságát. Ennek keretében kerültek bemutatásra a különböző táblázatok, a felhasznált irodalom, bibliográfia a nemzetközi kitekintéshez, az irodalmi hivatkozások és a publikációs jegyzék. Ebben a fejezetben összegzem kutatómunkámat és fogalmazom meg új tudományos eredményeimet. A kutatómunka összegzése A kutatómunka során a választott kutatási módszereim lehetővé tették a kutatott területek átfogó megismerését, a közöttük lévő összefüggések feltárását, a kitűzött céljaim elérését. A nukleáris hulladékkezelés elméleti lehetőségeinek bemutatásán, valamint az ebből adódó fejlesztési koncepciók időtávlati programján és a nemzetközi kitekintésen keresztül igazoltnak és bizonyítottnak vélem a mélygeológiai formációban történő végleges elhelyezést célzó nemzeti program kidolgozásának szükségszerűségét, melynek gazdasági-műszaki, tudományos megalapozásához a dolgozat hozzájárul, illetve tartalmazza a nemzeti program egy lehetséges változatát időtávlati megalapozással. Összegzett megállapításaim, következtetéseim: Az előző fejezetekben elvégzett elemzésekből az alábbi következtetéseket vontam le: A jelen perspektívájából nézve, világszerte a mély geológiai tárolót tartják a nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú hulladék és a kiégett nukleáris fűtőelemek egyetlen végleges megoldásának. Az a kérdés, hogy az energiatermelő reaktorok felhasznált fűtőelemeit reprocesszálják vagy sem, elsősorban energia-stratégiai opció, semmint hulladékkezelési probléma. 7

8 A szétválasztás és transzmutáció a műszaki fejlesztés igen kezdeti szakaszában van és jelenleg világméretű egyetértés van abban, hogy ez a technológia nem helyettesíti a geológiai elhelyezést; legjobb esetben olyan hulladékkészletet eredményez, amelyik kevesebb hosszú élettartamú radionuklidot tartalmaz. A tartós tárolás lehetősége amellett, hogy nem tekinthető alternatívának, hanem inkább a végső geológiai elhelyezés felé vezető lépésnek, egy bizonyos időre megoldást nyújthat, ami rugalmasságot kínál minden kezelésfajta későbbi alkalmazására. A nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladék és a kiégett nukleáris fűtőelemek elhelyezése kapcsán a hol és a mikor kérdése elsősorban nem műszaki és gazdasági kérdés, hanem politikai. Ezért a nemzeti programnak tartalmaznia kell a politikai konszenzus elérését célzó alternatívákat is. Új tudományos eredményeim 1. Rendszerbe foglaltam a nukleáris hulladékkezelés lehetséges módozatait, vizsgáltam a módozatok viszonyait, melynek alapján megállapítottam, hogy mindezek elemzése csak egységes rendszertechnikai szemlélettel végezhető. 2. Összegeztem a hazai nukleáris hulladékkezelés történetét, bemutattam egyes nukleáris nagyhatalmak nukleáris hulladékkezelési koncepcióit, melyekből azt a következtetést vontam le, hogy a nemzetközi tapasztalatokkal megegyezően hazánkban is egyedül a mélygeológiai formációban történő elhelyezésnek van reális jövőképe. 3. Feltártam a hazai nukleáris hulladékkezelés jelenlegi helyzetét, bizonyítottam a nagyaktivitású radioaktív hulladékkezelő nemzeti program kidolgozásának szükségszerűségét. 4. Összehasonlítottam a lehetséges tárolási stratégiákat, bemutattam azok előnyeit-hátrányait, melyekből arra a következtetésre jutottam, hogy a végleges biztonságos elhelyezés gazdasági feltételeit a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap biztosítja. 5. Megállapítottam, hogy a lehetséges módozatok közül stratégiai célként az ország területén mélygeológiai formációban kialakítandó tároló létesítésére kell felkészülni, mely kialakításához kidolgoztam a nemzeti program egy lehetséges változatát. Ajánlások: A PhD értekezésemben megfogalmazott tények alapján javasolom: kidolgozni a nemzeti nukleáris hulladékkezelési programot, melynek keretében folytatni a nem atomerőművi kis- és közepes radioaktív hulladékok befogadását célzó tárolótér korszerűsítését, a hulladékok tömörítését, átstrukturálását; 8

9 kialakítani az atomerőművi eredetű kis- és közepes radioaktív hulladékok befogadását célzó új tároló létesítményt; bővíteni a kiégett nukleáris üzemanyag ideiglenes befogadását biztosító modulrendszerű tárolót; felkészülni a nukleáris reaktorok felügyeleti elzárására és a bontásból származó radioaktív hulladékok elhelyezésére; megvalósítani a nagy aktivitási radioaktív hulladékok és kiégett nukleáris üzemanyag mélygeológia formációban történő végleges elhelyezését biztosító létesítményt. Az értekezésem eredményei alapot adhatnak további kutatások végzéséhez. Javaslataim segíthetik a döntéshozók szakmai ismeretei elmélyítését, a szűkebb és tágabb szakmai közösség informálását. Értekezése hozzájárulhat a nukleárisbalesetelhárítás és a környezetbiztonság általános fejlődéséhez. Megítélésem szerint eddigi szakmai ismereteimet, tapasztalataimat és kutatási eredményeimet sikerült beépíteni a dolgozatomba. A kutatási folyamat ezzel nem zárult le, továbbra is szükség van a nukleáris hulladékkezelés alternatíváinak vizsgálatára, az elhelyezés és a tárolás biztonságának folyamatos fejlesztésére. Ezúton mondok ismételten köszönetet témavezetőmnek, a katonai műszaki doktori iskola vezetőjének, elöljárómnak, konzultációs partnereimnek, munkatársaimnak, barátaimnak, mindazoknak, akik munkájukkal, javaslataikkal segítették disszertációm elkészítését. Publikációs jegyzék 1. Lévai Zoltán Cseh Gábor Dr. Halász László Dr. Solymosi József A SEVESO II: direktíva hazai bevezetésének várható ütemezése. Katasztrófavédelmi Szemle 2001/1. szám oldal. 2. Lévai Zoltán Földi László A évi tiszai árvízhelyzet főbb tapasztalatai. Katasztrófavédelmi Szemle 2000/3. szám oldal. 3. Dr. Szakál Béla Lévai Zoltán A veszélyes vegyi anyagok mentesítéséről. Védelem, katasztrófa- és tűzvédelmi szemle 2001/3. szám 9. oldal. 4. Dr. Solymosi József Dr. Szakál Béla Tatár Attila Lévai Zoltán A súlyos balesetek megelőzéséért. Katasztrófavédelmi Szemle 2001/2. szám 1-31 oldal. 5. Frigyesi Ferenc Dr. Rónaky József Lévai Zoltán Dr. Solymosi József Nemzetközi áttekintés a nagy aktivitású radioaktív hulladékok és az elhasznált fűtőanyagok elhelyezési programokról. Technika című folyóiratban megjelentetésre elfogadva. Várható megjelenés december. I-IV cikkben, önálló részenként megjelentetve. 9

10 6. Frigyesi Ferenc Lévai Zoltán Dr. Solymosi József Radioaktív hulladékok biztonságos hazai elhelyezése. Hadtudomány című folyóiratban megjelentetésre elfogadva. Várható megjelenés november. 7. Dr. Szakál Béla Lévai Zoltán Dr. Solymosi József Útmutató a veszélyes üzemek belső védelmi terveinek készítéséhez. Verlag, Dashöfer Munkavédelmi kézikönyv 15. aktualizálása szeptember. 8. Dr. Szakál Béla Lévai Zoltán Dr. Solymosi József Útmutató a veszélyes üzemek külső védelmi terveinek készítéséhez. Verlag, Dashöfer Munkavédelmi kézikönyv 16. aktualizálása. Kiadásra elfogadva november. 9. Lévai Zoltán Tatár Attila Dr. Szakál Béla A súlyos ipari balesetekkel kapcsolatos kockázatértékelési eljárások vizsgálata (A magyar szabályozás kialakításakor felmerült szakmai dilemmák elemzése). Examination of risk assesment procedures of major industrial accidens (analyses of professional dilemma surfaced when drafting the respective Hungarian regulations. AARMS folyóirat (ZMNE) 1 évfolyam 2. számában megjelenésre elfogadva, várható megjelenés november. 10. Lévai Zoltán Offset-ellentételezés, mint a gazdaságélénkítés sikerfilozófiája. Elektronikus publikáció ZMNE. 11. Dr. Rónaky József Lévai Zoltán Dr. Solymosi József A nukleáris létesítmények terrorfenyegetettsége. Technika című folyóiratban megjelentetésre elfogadva. Várható megjelenés február. Nemzetközi konferencia kiadványában idegen nyelvű előadás 1. Béke, Biztonság Eurorégiók Nemzetközi Konferencia Ukrajnában (2000.). Előadás címe: Környezetvédelemi Ipar, Technológiai Transzfer. 2. NATO simposium a Kelet Európai régió Hadiipari Konverziójáról. Minszk (1994). Magyar nyelvű előadás 1. Ipari Biztonsági Konferencia /METESZ Sopron/. 2. Országos Katasztrófaelhárítási Konferencia /METESZ Sopron/. 10

11 3. Zöld Kereszt Nemzetközi Szervezet Konferencia. 4. Biztonságvédelmi Konferencia /Göd/. Részvétel és előadás számos konferencián, tudományos simposiumon, tanácskozáson. 11

12 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Lévai Zoltán mk. ezredes, doktorandusz Lakás: Budapest, Kálvin János utca 86. Tel.: (30) Születési hely, időpont: Budapest, február 15. Családi állapot: Nős, két gyermek Házastárs: Lévainé Kovács Zsuzsanna, családgondozó szakvédőnő, Munkahelye: Budapest-Zugló Önkormányzati Hivatal Gyermekek: Lévai Dorottya, Budapest, április 27., tanuló Lévai Réka, Budapest, március 18. tanuló Idegen nyelvismeret: orosz felsőfok angol C típusú középfok német C típusú középfok 1979-ben érettségiztem Budapesten. majd 1983-ban avattak hivatásos tisztté, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola közlekedési szakán; ig a budapesti központi szállító zászlóalj szállító tisztje, a szállítmány kísérő zászlóalj törzsfőnök helyettese; Feladatom volt a szállító zászlóalj napi szállítási feladatainak tervezése, szervezése. A sorállomány szállítási ismeretekkel történő szakkiképzése, a harckészültségi feladatok szállítási kapacitásának biztosítása. A szállítmánykísérő zászlóalj törzsfőnök helyetteseként az alakulat harckészültségi terveinek naprakészsége, a szállítmánykísérő őrségek felkészítése, az alegységek alap- és szakkiképzésének szervezése, irányítása, ellenőrzése ig orosz nyelvelőkészítő; ig a leningrádi Szállítási Akadémia Közúti Gépjárműszállító Szak; ig önálló szállító zászlóalj Budapest, törzsfőnök, majd egységparancsnok; Törzsfőnökként az alakulat béke és M időszaki feladatainak tervezése, szervezése. A tervezési okmányok naprakészen tartása. A békeidejű szállítások és térítéses igénybevételek koordinációja. Egységparancsnokként a katonai közúti szállítások biztosítása, az

13 alakulat béke és M időszaki működésének irányítása, az ellátásilag utalt egységek igényeinek összesítése, az igény kielégítés szervezése december 15-ig, Honvéd Vezérkar Külügyi Osztály külügyi főtiszt; Külügyi főtisztként a katonai felső vezetés katonai külügyi kapcsolatainak ügyintézése, érkező-utazó katonai delegációk programjainak szervezése, kísérése. A protokoll szintű csereüdültetés végrehajtásának tervezése, szervezése, lebonyolítása december 15-től Ipari- és Kereskedelmi Minisztérium, jelenleg Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium, Védelemkoordinációs Főosztály Gazdaságmozgósítási Osztály vezetője. Az IKM, IKIM, GM, GKM minisztériumban a védelmi felkészítés, ipari és nukleáris katasztrófa megelőzés, SEVESO II. direktíva honosítása, szakhatósági feladatok kialakításában részvétel, jogszabályalkotás, védelmi ipari nemzetközi együttműködés szervezése. Védelmi és Hadiipari osztályvezetőként a védelmi felkészítés, gazdaságmozgósítás, hadiipar kormányzati feladatainak tervezése, szervezése, irányítása. Gazdaságmozgósítási osztályvezetőként a fegyveres erők, rendvédelmi szervek minősített időszaki igényei kielégítésnek tervezése, szervezése, irányítása, a nukleáris baleset megelőzés ágazati feladatainak végzése. 2

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. LÁZÁR Gábor gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com magyar Születési dátum 1953. 07. 05. Neme férfi

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

Dr. Pintér Tamás osztályvezető Mit kezdjünk az atomreaktorok melléktermékeivel? Folyékony radioaktív hulladékok Dr. Pintér Tamás osztályvezető 2014. október 2. MINT MINDEN TECHNOLÓGIÁNAK, AZ ENERGIA- TERMELÉSNEK IS VAN MELLÉKTERMÉKE

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

Dátum 1980-1983 Szervezet neve, címe Szolnoki Mezőgép Vállalt Beosztás CNC programozó- és gépkezelő, üzletkötő ( kooperátor) Főbb tevékenységek és

Dátum 1980-1983 Szervezet neve, címe Szolnoki Mezőgép Vállalt Beosztás CNC programozó- és gépkezelő, üzletkötő ( kooperátor) Főbb tevékenységek és Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Hegedűs Henrik alezredes PhD Cím 5000 Szolnok Lovas István út 18. 2/12 Telefon 30-515-53-43 E-mail hegedus.henrik4@chello.hu Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal safar@haea.gov.hu XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008 MAGYARY ZOLTÁN FELSŐOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. postacím: 1461 Budapest, Pf.: 391. A kuratórium titkára: Galamb Veronika referens: Czinkos Tímea telefon: 30/755-0488

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Kedves Olvasó! Az iparilag fejlett világ országaihoz hasonlóan Magyarország is alkalmazza az emberek egészsége, életkörülményeinek javítása érdekében

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON

ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON THE HISTORY OF HUNGARIAN APPLIED MULTIMEDIA Dr. Berke József, berke@georgikon.hu Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Abstract Több mint egy évtizede,

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények

Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények Dr. Katona Tünde OAH ÁNI Radioaktív Anyagok Osztálya 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (R.) az atomenergia alkalmazása körében

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Vázlat Radioaktív hulladék fogalmának, csoportosítási lehetőségeinek, keletkezésének rövid áttekintése Nagy aktivitású radioaktív hulladék kezelése

Részletesebben

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladéknak azokat a radioaktivitást tartalmazó anyagokat tekintjük, amelyek további felhasználásra már nem alkalmasak, illetve amelyek felhasználójának,

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Bujtás Tibor Paksi Atomerőmű Zrt. Sugár- és Környezetvédelmi Hajdúszoboszló, 2010. április 27. Történeti áttekintés A Sugárvédelmi (SVO) vezetői: -

Részletesebben

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/3883. számú országgyűlési határozati javaslat a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése 2012. november 27.

Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése 2012. november 27. Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése 2012. november 27. Kovács Pál klíma- és energiaügyért felelős államtitkár PAKSI ATOMERŐMŰ - BŐVÍTÉS 2 PAKSI ATOMERŐMŰ BŐVÍTÉS

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. amely egyrészről: Neve: M E G Á L L A P O D Á S (tervezet) Ügyfél-azonosító szám: --- Radioaktív Korlátolt Felelősségű Társaság. Radioaktív Kezelő Kft. Rövidített cégneve: Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Grafjódi István

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Grafjódi István ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Grafjódi István a súlyos ipari balesetek megelőzését és következményeinek csökkentését szolgáló műszaki és gazdasági eszközök és eljárások kutatása-fejlesztése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok

Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok A védelmi tervezés és a kockázatcsökkentés jelentőségének kutatása a

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

VARGA IMRE mérnök polgári védelmi alezredes

VARGA IMRE mérnök polgári védelmi alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa VARGA IMRE mérnök polgári védelmi alezredes A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelõzési és védekezési tevékenység rendszere

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE Környezetbiztonsági menedzser szakirány Bakos Bettina 1. Az éghajlatváltozás ökológiai vonatkozásai és a lehetséges intézkedések (ezen belül

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES TEHETSÉGGONDOZÁSI STRATÉGIA KÖRVONALAI A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN (2.)

EGY LEHETSÉGES TEHETSÉGGONDOZÁSI STRATÉGIA KÖRVONALAI A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN (2.) Prof. Dr. Bolgár Judit - Dr. habil. Krajnc Zoltán EGY LEHETSÉGES TEHETSÉGGONDOZÁSI STRATÉGIA KÖRVONALAI A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN (2.) 1. A tehetséggondozó program folyamata 1 1.1 A rendszerbe,

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Az európai uniós városfejlesztési források megszerzésének eszköze, feltétele a pályázatok értékelésének alapja, a szociális- városrehabilitációs pályázatok

Részletesebben

A radioaktív hulladék elhelyezésének műszaki és társadalmi kérdései. Dr. Solt Eszter Gábor Dénes Főiskola A Magyar Tudomány Ünnepe 2010. november 8.

A radioaktív hulladék elhelyezésének műszaki és társadalmi kérdései. Dr. Solt Eszter Gábor Dénes Főiskola A Magyar Tudomány Ünnepe 2010. november 8. A radioaktív hulladék elhelyezésének műszaki és társadalmi kérdései Dr. Solt Eszter Gábor Dénes Főiskola A Magyar Tudomány Ünnepe 2010. november 8. A radioaktív hulladék kezelése Magyarországon Radioaktív

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 19/2005. (XI. 15.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Tárgy: A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa intézkedésének kezdeményezése

Tárgy: A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa intézkedésének kezdeményezése Országgyűlési Biztos Hivatala Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 1387 Budapest, Pf. 40. Dr. Fülöp Sándor Úr részére Tárgy: A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa intézkedésének kezdeményezése Tisztelt

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Jobb a helyes, bár pontatlanul jelölt, mint a pontosan kitűzött, de téves utat követni. (Samuelson) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) DR. SZILÁGYI TIVADAR

Részletesebben

Dr. Till Szabolcs ezredes HM KÁT titkárságvezető

Dr. Till Szabolcs ezredes HM KÁT titkárságvezető Dr. Till Szabolcs ezredes HM KÁT titkárságvezető Részletező technika Államszervezeti elemek Rendeltetés Feladatrendszer Irányítás M / különleges jogrend Sarkalatos törvényi szabadság Kötelezettségi rész

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben