Lévai Zoltán mk. ezredes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lévai Zoltán mk. ezredes"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lévai Zoltán mk. ezredes A hazai radioaktív hulladékok és az elhasznált nukleáris fűtőanyag biztonságos elhelyezésére vonatkozó nemzeti politika műszaki és gazdasági tudományos megalapozása című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos bírálatai

2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Iskola T É Z I S F Ü Z E T Lévai Zoltán mk. ezredes A doktori (PhD) értekezés címe: A hazai radioaktív hulladékok és az elhasznált nukleáris fűtőanyag biztonságos elhelyezésére vonatkozó nemzeti politika műszaki és gazdasági tudományos megalapozása Tudományos témavezető: Prof. Dr. Halász László nyá. mk. ezredes egyetemi tanár, az MTA doktora Budapest,

3 A témaválasztás indoklása, aktualitása, a tudományos probléma megfogalmazása A környezetbiztonság, a fenntartható fejlődés korunk meghatározó kérdéskörei, melyek az érdeklődés középpontjában állnak. A XXI. században nincs olyan társadalmi, gazdasági, politikai probléma, mely ne lenne kisebb vagy nagyobb kihatással erre a területre. Különösen így van ez a veszélyes hulladékok legifjabb nemzedéke, a radioaktív hulladékok elhelyezése kérdésének területén. Ez a probléma évtizedes múltra visszatekintő, de prognosztizálhatóan évszázadokra kiható megoldások keresésének igényét veti fel. A radioaktív hulladékkezelés hosszú távú módszereinek fejlesztése minden nukleáris programmal rendelkező országban szükséges. A probléma nagysága, - amelyet a radioaktív hulladék mennyiségével, a hulladék aktivitás tartalmával, a fizikai és kémiai formák milyenségével fejezhetünk ki az adott ország polgári és katonai nukleáris programjának méreteitől függ. Magyarországon elsősorban az energiatermelés szektorában keletkezik kis- és közepes aktivitású, nagy aktivitású radioaktív hulladék, illetve itt képződnek kiégett nukleáris fűtőanyagok. Ezek nukleáris veszélyforrásként vannak jelen, melyeket a környezettől, az emberektől elszigetelve, biztonságosan kell tárolni, elhelyezni. Ennek a tárolásnak, elhelyezésének biztosítania kell a már meglévő nukleáris hulladék biztonságos kezelését, illetve a jövőben keletkező nukleáris hulladékok befogadását. Ehhez nukleáris hulladékkezelési nemzeti program kidolgozása szükséges, mely kidolgozásának igénye a szűkebb és tágabb szakmai környezetben egyaránt jelen van. Témaválasztásomban az igény megismerése alapján szerepet játszott a probléma valós jellege és megoldatlansága, illetve a részmegoldások korlátozottsága. A nukleáris energia hasznosításának meggyőződésem szerint az egyes nemzetközi atomenergia-ellenes szervezetek ellenére van jövője. Ez a legkörnyezetkímélőbb energiaforrás, bár nukleáris katasztrófa esetén a legkörnyezetkárosítóbb kihatású. Ezért a nukleáris biztonság fejlesztése, tökéletesítése melybe szervesen illeszkedik a nukleáris hulladékkezelés kérdése minden katonai és polgári nukleáris programmal rendelkező nemzet kötelessége. Az értekezéssel kapcsolatos kutatásaimban áttekintem a veszélyes anyagok hulladékkezelési elvi módozatait, a nagyaktivitású radioaktív anyagok és kiégett nukleáris fűtőanyagok kezelési stratégiáit, melyek összehasonlító elemzése eredményeként bemutatom az egyes elemek előnyeit, hátrányait. Javaslatot dolgozok ki a nem atomerőművi kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok, az atomerőművi eredetű kis- és közepes, valamint a nagy aktivitású és a kiégett nukleáris fűtőanyag kezelésének feladatrendszerére, a nemzeti program műszaki, gazdasági tudományos megalapozására. 3

4 Kutatási célok Értekezésemben kutatási célként tűztem ki: 1. Bemutatni a veszélyes anyagok kezelési koncepcióit, rendszerbe foglalni a nukleáris hulladékok kezelési stratégiáit; 2. Áttekinteni a fejlett nukleáris programokkal rendelkező országok nukleáris hulladékkezeléssel kapcsolatos stratégiáit, azok jogalkotási és finanszírozási megoldásait, ezekből következtetéseket levonni a hazánkban keletkező radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti politika megalapozásához; 3. Vizsgálni a hazai nukleáris hulladékkezelés forrásoldalának és tárolási kapacitásának ellentmondásait, feltárni a fejlesztési igényeket; 4. Összehasonlítani a lehetséges tárolási stratégiákat, azok gazdasági és műszaki kihatásait; 5. Kiválasztani a lehetséges módozatok közül az optimális megoldást és kidolgozni a fejlesztési nemzeti program egy lehetséges feladatrendszerét időtávlati megalapozással. Kutatási módszerek A kutatással kapcsolatos módszereim a következők voltak: irodalomkutatás keretében feldolgoztam a vonatkozó hazai, külföldi és az internetes szakirodalmat. Tanulmányoztam és elemeztem - a fejlett nukleáris programokkal rendelkező országok nukleáris hulladékkezelési jogszabály előírásait; - a hazai központi nukleáris pénzügyi alapot (KNPA) kezelő OAB szakbizottság előírásait; - az atomenergia hasznosításával foglalkozó jogszabályokat, a nukleáris baleset megelőzés hazai tervrendszerét; A kutatási témával kapcsolatos hazai és nemzetközi konferenciákon, előadásokon, tanulmányi utakon vettem részt. Konzultációt folytattam a szakterület elismert hazai és nemzetközi képviselőivel. Részt vettem a kutatási témába illeszkedő NAÜ szemináriumon. Munkakörömből adódóan elméleti és gyakorlati segédanyagokhoz jutottam a KNPA, illetve az országos nukleáris balesetelhárítási intézkedési terv kidolgozói csoport tagjaként. A kutatás során alapvető szempontnak tekintettem: - a tudományos megalapozottságra való törekvést, - az elmélet és gyakorlat közelítését, - az analízisekre, szintézisekre épülő következtetések kialakítását, - a rendszerszerű megközelítést. Értekezésem tudományos részeredményeit rendszeresen publikáltam, törekedtem az egyéni megállapítások, megoldási javaslatok kidolgozására. 4

5 Az elvégzett vizsgálatok rövid leírása és az azokból levont következtetések Az értekezésem négy fejezetből áll. I. Fejezet Hulladékkezelési koncepciók Az első fejezetben azt a célt tűztem magam elé, hogy számba vegyem a nukleáris hulladékkezelés lehetséges elvi módozatait, majd azok közül kiválasszam a Magyarország számára legelőnyösebb alternatívát. Ennek érdekében vizsgáltam a veszélyes anyagok kezelésének koncepcióit és taglaltam azok alkalmazásának lehetőségeit. A kiégett fűtőelemek és a nagyaktivitású hulladékkezelési stratégiák lehetséges elemeit számba vettem, majd egyes értékelési szempontok alapján összehasonlító elemzést végeztem. Az összehasonlító elemzés eredményeként összefoglaltam a stratégiák előnyeit és hátrányait: Következtetések: 1. A jelen perspektívájából nézve, világszerte a mély geológiai tárolót tartják a nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú nukleáris hulladék és kiégett nukleáris fűtőelemek egyetlen végleges elhelyezési megoldásának. 2. A tengeri, geológiai pajzsok peremein, a mély fúrólyukakban, a világűrben tervezett elhelyezés nem alkalmas, akár a költségek, akár a kockázatok szempontjából, vagy a gyakorlatban nem valósítható meg politikai vagy jogi korlátok miatt. 3. A reprocesszálás és transzmutáció a műszaki fejlesztés igen kezdeti szakaszában van és jelenleg világméretű egyetértés van abban, hogy ez a technológia nem helyettesíti a geológiai elhelyezést, legjobb esetben olyan hulladékkészletet eredményez amelyik kevesebb hosszú élettartamú radionuklidot tartalmaz. 4. A stratégiák előnyeinek és hátrányainak kvalitatív összegzése eredményeként Magyarországon a nyílt üzemanyag ciklus opciót tartom célszerűnek megvalósítani. II. Fejezet A különböző országok nagy aktivitású hulladékok elhelyezési koncepciójának összehasonlító elemzése A második fejezetben azt a célt tűztem magam elé, hogy a nemzetközi tapasztalatokat áttekintve bemutassam a nukleáris hulladékkezelés stratégiáinak megvalósulását. 5

6 Ennek keretében bemutatom a fejlett nukleáris programokkal rendelkező országok három alapvető megközelítési módját. Ezen belül elemzem a vizsgált ország jogalkotási gyakorlatát és a nukleáris hulladékkezelés gazdasági, műszaki feltétel rendszerének helyzetét. A nemzetközi kitekintés alapján közös gondolatokat fogalmazok meg a magyar programhoz. Következtetések: 1. Gyakorlatilag minden nukleáris hulladékkezelési programban érezhető annak szükségessége, hogy az adott ország radioaktív hulladékkezelési problémájára maga az illető ország adjon választ. 2. Jelenleg minden ország a geológiai elhelyezést tekinti az egyetlen járható útnak ahhoz, hogy a hosszú élettartamú hulladékokat a környezettől hatékonyan elszigeteljék, ugyanakkor folyamatos útkeresés tapasztalható új megoldási módok irányába. 3. Törvénykezési és szabályozási szempontból az a tendencia figyelhető meg, hogy a nukleáris nagyhatalmak a radioaktív hulladék elhelyezésével kapcsolatos jogszabályaikat egy szélesebb környezetvédelmi szabályozás részévé tették. 4. A politikai döntések előkészítése érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a közvélemény tájékoztatásának, illetve a közvélemény bevonásának a nukleáris hulladékkezelés döntéshozatali folyamatába. III. Fejezet Magyarországi helyzetelemzés bemutatása A harmadik fejezetben azt a célt tűztem magam elé, hogy az elméletet ötvözzem a gyakorlattal, azaz a hazai radioaktív hulladékkezelés helyzetét bemutatva rámutassak a szükséges fejlesztésekre, azok gazdasági és műszaki kihatásaira. Ennek érdekében elemeztem a radioaktív hulladékok és a kiégett nukleáris üzemanyag forrásoldalát és a tárolási lehetőségeket. Történeti áttekintésen keresztül vizsgáltam az atomerőművi és nem atomerőművi kis- és közepes radioaktív hulladékok, illetve nagy aktivitási radioaktív hulladékok és a kiégett nukleáris fűtőanyag kezelésének fejlesztési feladatait. A fejlesztési feladatokat idő-skálán elhelyezve felvázoltam a nemzeti program egy lehetséges alternatíváját, melyben kitértem a létesítmények lebontásából származtatott feladatokra is. Elemző tanulmányban összesítettem a rövid- és hosszú távú stratégiák következményeit. Következtetések: 1. Magyarországon a nukleáris hulladékok keletkezésének üteme és a jelenleg rendelkezésre álló szabad tároló kapacitás közti ellentmondás komoly feszültségeket eredményezhet a közeljövőben. 2. A nagy aktivitású radioaktív hulladékok és az elhasznált nukleáris fűtőanyag elhelyezésének vizsgálata szorosan összefügg az atomerőművi eredetű és a nem atomerőművi eredetű kis és közepes radioaktív hulladékok kezelésével, ezért ezek elemzését szükségesnek ítéltem a fejezetbe integrálni. 3. A feszültség feloldása érdekében meg kell valósítani: 6

7 - a radioaktív hulladékok átstrukturálását, - az egyes nukleáris hulladéktípusok elkülönítését, hosszabb távon - új tároló létesítmények építését; modulbővítést, - felügyelet melletti elzárást. 4. A nemzeti politika kidolgozását célszerű egy nukleáris hulladékkezelési nemzeti programba integrálni. IV. Fejezet Összegzés A negyedik fejezetben azt a célt tűztem magam elé, hogy az elvi-, gyakorlati-, nemzetközi vizsgálatok elemzései alapján következtetéseket fogalmazzak meg, bizonyítsam az új tudományos eredmények megalapozottságát. Ennek keretében kerültek bemutatásra a különböző táblázatok, a felhasznált irodalom, bibliográfia a nemzetközi kitekintéshez, az irodalmi hivatkozások és a publikációs jegyzék. Ebben a fejezetben összegzem kutatómunkámat és fogalmazom meg új tudományos eredményeimet. A kutatómunka összegzése A kutatómunka során a választott kutatási módszereim lehetővé tették a kutatott területek átfogó megismerését, a közöttük lévő összefüggések feltárását, a kitűzött céljaim elérését. A nukleáris hulladékkezelés elméleti lehetőségeinek bemutatásán, valamint az ebből adódó fejlesztési koncepciók időtávlati programján és a nemzetközi kitekintésen keresztül igazoltnak és bizonyítottnak vélem a mélygeológiai formációban történő végleges elhelyezést célzó nemzeti program kidolgozásának szükségszerűségét, melynek gazdasági-műszaki, tudományos megalapozásához a dolgozat hozzájárul, illetve tartalmazza a nemzeti program egy lehetséges változatát időtávlati megalapozással. Összegzett megállapításaim, következtetéseim: Az előző fejezetekben elvégzett elemzésekből az alábbi következtetéseket vontam le: A jelen perspektívájából nézve, világszerte a mély geológiai tárolót tartják a nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú hulladék és a kiégett nukleáris fűtőelemek egyetlen végleges megoldásának. Az a kérdés, hogy az energiatermelő reaktorok felhasznált fűtőelemeit reprocesszálják vagy sem, elsősorban energia-stratégiai opció, semmint hulladékkezelési probléma. 7

8 A szétválasztás és transzmutáció a műszaki fejlesztés igen kezdeti szakaszában van és jelenleg világméretű egyetértés van abban, hogy ez a technológia nem helyettesíti a geológiai elhelyezést; legjobb esetben olyan hulladékkészletet eredményez, amelyik kevesebb hosszú élettartamú radionuklidot tartalmaz. A tartós tárolás lehetősége amellett, hogy nem tekinthető alternatívának, hanem inkább a végső geológiai elhelyezés felé vezető lépésnek, egy bizonyos időre megoldást nyújthat, ami rugalmasságot kínál minden kezelésfajta későbbi alkalmazására. A nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladék és a kiégett nukleáris fűtőelemek elhelyezése kapcsán a hol és a mikor kérdése elsősorban nem műszaki és gazdasági kérdés, hanem politikai. Ezért a nemzeti programnak tartalmaznia kell a politikai konszenzus elérését célzó alternatívákat is. Új tudományos eredményeim 1. Rendszerbe foglaltam a nukleáris hulladékkezelés lehetséges módozatait, vizsgáltam a módozatok viszonyait, melynek alapján megállapítottam, hogy mindezek elemzése csak egységes rendszertechnikai szemlélettel végezhető. 2. Összegeztem a hazai nukleáris hulladékkezelés történetét, bemutattam egyes nukleáris nagyhatalmak nukleáris hulladékkezelési koncepcióit, melyekből azt a következtetést vontam le, hogy a nemzetközi tapasztalatokkal megegyezően hazánkban is egyedül a mélygeológiai formációban történő elhelyezésnek van reális jövőképe. 3. Feltártam a hazai nukleáris hulladékkezelés jelenlegi helyzetét, bizonyítottam a nagyaktivitású radioaktív hulladékkezelő nemzeti program kidolgozásának szükségszerűségét. 4. Összehasonlítottam a lehetséges tárolási stratégiákat, bemutattam azok előnyeit-hátrányait, melyekből arra a következtetésre jutottam, hogy a végleges biztonságos elhelyezés gazdasági feltételeit a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap biztosítja. 5. Megállapítottam, hogy a lehetséges módozatok közül stratégiai célként az ország területén mélygeológiai formációban kialakítandó tároló létesítésére kell felkészülni, mely kialakításához kidolgoztam a nemzeti program egy lehetséges változatát. Ajánlások: A PhD értekezésemben megfogalmazott tények alapján javasolom: kidolgozni a nemzeti nukleáris hulladékkezelési programot, melynek keretében folytatni a nem atomerőművi kis- és közepes radioaktív hulladékok befogadását célzó tárolótér korszerűsítését, a hulladékok tömörítését, átstrukturálását; 8

9 kialakítani az atomerőművi eredetű kis- és közepes radioaktív hulladékok befogadását célzó új tároló létesítményt; bővíteni a kiégett nukleáris üzemanyag ideiglenes befogadását biztosító modulrendszerű tárolót; felkészülni a nukleáris reaktorok felügyeleti elzárására és a bontásból származó radioaktív hulladékok elhelyezésére; megvalósítani a nagy aktivitási radioaktív hulladékok és kiégett nukleáris üzemanyag mélygeológia formációban történő végleges elhelyezését biztosító létesítményt. Az értekezésem eredményei alapot adhatnak további kutatások végzéséhez. Javaslataim segíthetik a döntéshozók szakmai ismeretei elmélyítését, a szűkebb és tágabb szakmai közösség informálását. Értekezése hozzájárulhat a nukleárisbalesetelhárítás és a környezetbiztonság általános fejlődéséhez. Megítélésem szerint eddigi szakmai ismereteimet, tapasztalataimat és kutatási eredményeimet sikerült beépíteni a dolgozatomba. A kutatási folyamat ezzel nem zárult le, továbbra is szükség van a nukleáris hulladékkezelés alternatíváinak vizsgálatára, az elhelyezés és a tárolás biztonságának folyamatos fejlesztésére. Ezúton mondok ismételten köszönetet témavezetőmnek, a katonai műszaki doktori iskola vezetőjének, elöljárómnak, konzultációs partnereimnek, munkatársaimnak, barátaimnak, mindazoknak, akik munkájukkal, javaslataikkal segítették disszertációm elkészítését. Publikációs jegyzék 1. Lévai Zoltán Cseh Gábor Dr. Halász László Dr. Solymosi József A SEVESO II: direktíva hazai bevezetésének várható ütemezése. Katasztrófavédelmi Szemle 2001/1. szám oldal. 2. Lévai Zoltán Földi László A évi tiszai árvízhelyzet főbb tapasztalatai. Katasztrófavédelmi Szemle 2000/3. szám oldal. 3. Dr. Szakál Béla Lévai Zoltán A veszélyes vegyi anyagok mentesítéséről. Védelem, katasztrófa- és tűzvédelmi szemle 2001/3. szám 9. oldal. 4. Dr. Solymosi József Dr. Szakál Béla Tatár Attila Lévai Zoltán A súlyos balesetek megelőzéséért. Katasztrófavédelmi Szemle 2001/2. szám 1-31 oldal. 5. Frigyesi Ferenc Dr. Rónaky József Lévai Zoltán Dr. Solymosi József Nemzetközi áttekintés a nagy aktivitású radioaktív hulladékok és az elhasznált fűtőanyagok elhelyezési programokról. Technika című folyóiratban megjelentetésre elfogadva. Várható megjelenés december. I-IV cikkben, önálló részenként megjelentetve. 9

10 6. Frigyesi Ferenc Lévai Zoltán Dr. Solymosi József Radioaktív hulladékok biztonságos hazai elhelyezése. Hadtudomány című folyóiratban megjelentetésre elfogadva. Várható megjelenés november. 7. Dr. Szakál Béla Lévai Zoltán Dr. Solymosi József Útmutató a veszélyes üzemek belső védelmi terveinek készítéséhez. Verlag, Dashöfer Munkavédelmi kézikönyv 15. aktualizálása szeptember. 8. Dr. Szakál Béla Lévai Zoltán Dr. Solymosi József Útmutató a veszélyes üzemek külső védelmi terveinek készítéséhez. Verlag, Dashöfer Munkavédelmi kézikönyv 16. aktualizálása. Kiadásra elfogadva november. 9. Lévai Zoltán Tatár Attila Dr. Szakál Béla A súlyos ipari balesetekkel kapcsolatos kockázatértékelési eljárások vizsgálata (A magyar szabályozás kialakításakor felmerült szakmai dilemmák elemzése). Examination of risk assesment procedures of major industrial accidens (analyses of professional dilemma surfaced when drafting the respective Hungarian regulations. AARMS folyóirat (ZMNE) 1 évfolyam 2. számában megjelenésre elfogadva, várható megjelenés november. 10. Lévai Zoltán Offset-ellentételezés, mint a gazdaságélénkítés sikerfilozófiája. Elektronikus publikáció ZMNE. 11. Dr. Rónaky József Lévai Zoltán Dr. Solymosi József A nukleáris létesítmények terrorfenyegetettsége. Technika című folyóiratban megjelentetésre elfogadva. Várható megjelenés február. Nemzetközi konferencia kiadványában idegen nyelvű előadás 1. Béke, Biztonság Eurorégiók Nemzetközi Konferencia Ukrajnában (2000.). Előadás címe: Környezetvédelemi Ipar, Technológiai Transzfer. 2. NATO simposium a Kelet Európai régió Hadiipari Konverziójáról. Minszk (1994). Magyar nyelvű előadás 1. Ipari Biztonsági Konferencia /METESZ Sopron/. 2. Országos Katasztrófaelhárítási Konferencia /METESZ Sopron/. 10

11 3. Zöld Kereszt Nemzetközi Szervezet Konferencia. 4. Biztonságvédelmi Konferencia /Göd/. Részvétel és előadás számos konferencián, tudományos simposiumon, tanácskozáson. 11

12 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Lévai Zoltán mk. ezredes, doktorandusz Lakás: Budapest, Kálvin János utca 86. Tel.: (30) Születési hely, időpont: Budapest, február 15. Családi állapot: Nős, két gyermek Házastárs: Lévainé Kovács Zsuzsanna, családgondozó szakvédőnő, Munkahelye: Budapest-Zugló Önkormányzati Hivatal Gyermekek: Lévai Dorottya, Budapest, április 27., tanuló Lévai Réka, Budapest, március 18. tanuló Idegen nyelvismeret: orosz felsőfok angol C típusú középfok német C típusú középfok 1979-ben érettségiztem Budapesten. majd 1983-ban avattak hivatásos tisztté, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola közlekedési szakán; ig a budapesti központi szállító zászlóalj szállító tisztje, a szállítmány kísérő zászlóalj törzsfőnök helyettese; Feladatom volt a szállító zászlóalj napi szállítási feladatainak tervezése, szervezése. A sorállomány szállítási ismeretekkel történő szakkiképzése, a harckészültségi feladatok szállítási kapacitásának biztosítása. A szállítmánykísérő zászlóalj törzsfőnök helyetteseként az alakulat harckészültségi terveinek naprakészsége, a szállítmánykísérő őrségek felkészítése, az alegységek alap- és szakkiképzésének szervezése, irányítása, ellenőrzése ig orosz nyelvelőkészítő; ig a leningrádi Szállítási Akadémia Közúti Gépjárműszállító Szak; ig önálló szállító zászlóalj Budapest, törzsfőnök, majd egységparancsnok; Törzsfőnökként az alakulat béke és M időszaki feladatainak tervezése, szervezése. A tervezési okmányok naprakészen tartása. A békeidejű szállítások és térítéses igénybevételek koordinációja. Egységparancsnokként a katonai közúti szállítások biztosítása, az

13 alakulat béke és M időszaki működésének irányítása, az ellátásilag utalt egységek igényeinek összesítése, az igény kielégítés szervezése december 15-ig, Honvéd Vezérkar Külügyi Osztály külügyi főtiszt; Külügyi főtisztként a katonai felső vezetés katonai külügyi kapcsolatainak ügyintézése, érkező-utazó katonai delegációk programjainak szervezése, kísérése. A protokoll szintű csereüdültetés végrehajtásának tervezése, szervezése, lebonyolítása december 15-től Ipari- és Kereskedelmi Minisztérium, jelenleg Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium, Védelemkoordinációs Főosztály Gazdaságmozgósítási Osztály vezetője. Az IKM, IKIM, GM, GKM minisztériumban a védelmi felkészítés, ipari és nukleáris katasztrófa megelőzés, SEVESO II. direktíva honosítása, szakhatósági feladatok kialakításában részvétel, jogszabályalkotás, védelmi ipari nemzetközi együttműködés szervezése. Védelmi és Hadiipari osztályvezetőként a védelmi felkészítés, gazdaságmozgósítás, hadiipar kormányzati feladatainak tervezése, szervezése, irányítása. Gazdaságmozgósítási osztályvezetőként a fegyveres erők, rendvédelmi szervek minősített időszaki igényei kielégítésnek tervezése, szervezése, irányítása, a nukleáris baleset megelőzés ágazati feladatainak végzése. 2

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés. szerzői ismertetése. Kálmán Zsolt r. alezredes és között

Doktori (PhD) értekezés. szerzői ismertetése. Kálmán Zsolt r. alezredes és között Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetése Kálmán Zsolt r. alezredes A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy vármegyében 1884. és 1914. között TUDOMÁNYOS TÉMAVEZETŐ: Dr. Bökönyi István PhD. nyá. bv.

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól -1- TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól Prof. Em. SOLYMOSI JÓZSEF ny. mk. ezredes az IBTT elnöke BM OKF Energetikai szakmai nap Budapest 2014. március

Részletesebben

Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében

Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács FLEINER RITA DOMINIKA Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében című doktori (PhD)

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Siku László mérnök alezredes A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS ÚJSZERŰ MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATRENDSZERE TÉZISFÜZET

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Siku László mérnök alezredes A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS ÚJSZERŰ MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATRENDSZERE TÉZISFÜZET ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Siku László mérnök alezredes A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS ÚJSZERŰ MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATRENDSZERE TÉZISFÜZET Témavezető: (Dr. Bodrogi László mk. ezredes) egyetemi tanár

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Mintál Noémi A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi exportellenőrző rendszerek

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

Unger István nyá. határőr ezredes

Unger István nyá. határőr ezredes Unger István nyá. határőr ezredes A HATÁRŐRSÉG KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, TOVÁBBFEJLESZTÉSE LEHETSÉGES IRÁNYAINAK VIZSGÁLATA AZ EURÓPAI UNIÓS KÖVETELMÉNYEK TÜKRÉBEN Doktori (PhD)

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lamper László nyá.mk.örgy MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Sebestyén Zsolt Nukleáris biztonsági felügyelő 1 Tartalom 1. Feladat forrása 2. VLLW kategória indokoltsága 3. Az osztályozás hazai

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI c. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉSHEZ Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézet

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Közérthető összefoglaló a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Bevezetés A világ iparilag fejlett országaihoz hasonlóan a nukleáris technológiát Magyarországon

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában

Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Beinschróth József Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Dr. Csery-Szücs Péter nyá. mk. alezredes A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban, különös tekintettel

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján 3. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás,

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

VASS Gyula tű. ezredes. A településrendezési tervezés helye és szerepe a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzésében

VASS Gyula tű. ezredes. A településrendezési tervezés helye és szerepe a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzésében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa VASS Gyula tű. ezredes A településrendezési tervezés helye és szerepe a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzésében című doktori

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

2 A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE...2

2 A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE...2 2...2 2.1 A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FELÉPÍTÉSE...2 2.2 MEGJEGYZÉSEK A JELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN...5 2.3 FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE...5 2. FEJEZET 1 2 2.1 A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

dr. Mógor Judit pv. százados A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben

dr. Mógor Judit pv. százados A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács dr. Mógor Judit pv. százados A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben címő doktori

Részletesebben

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Palik Mátyás őrnagy PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. LÁZÁR Gábor gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com magyar Születési dátum 1953. 07. 05. Neme férfi

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola. ZALAI NOÉMI őrnagy: Doktori (PhD) értekezés

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola. ZALAI NOÉMI őrnagy: Doktori (PhD) értekezés Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola ZALAI NOÉMI őrnagy: A humánerőforrás-gazdálkodás kérdéseinek vizsgálata a nemzetbiztonsági szolgálatoknál

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Dr. Rácz Lajos ezredes A KÍNAI ÖSSZNEMZETI ERŐ NÖVEKEDÉSÉNEK HATÁSA A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA ÉS A NAGYHATALMAK GEOSTRATÉGIAI TÖREKVÉSEIRE Doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL Magyarország Országgyűlése a katasztrófavédelemi törvény 1 (a továbbiakban: Kat. tv.) 2012. január 1-jei elfogadásával megalkotta az

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES A nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO szervezeti működési rendjében című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben