51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat"

Átírás

1 DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a május 21-én órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz Iliász, Baglyas János, Bugyi Sándor, Kővágó Róbert, Ladányi László, Soós József, Szamosvölgyi Attiláné, Szénási István, Ujfalusi János képviselők Igazoltan távol van: Sződi Mária képviselő Távolmaradását nem jelentette: Tanácskozási joggal jelen van: Jánosik György mb.jegyző Szajkó Béla CKÖ elnök Szvitek Melinda Tóalmási Közös Fenntartású Családsegítő vezetője Az ülésen érdeklődőként megjelent 20 fő dányi lakos. Gódor András: Tisztelt Képviselő-testület! Nem a szokásos rendben tartjuk ezt az ülést és kérem, hogy a júniusi ülést se tartsuk a hónap utolsó csütörtöki napján, mert többen Erdélybe indulnak. A jővő hét végén is. Ezért legalább egy héttel előbbre hozzuk a következő rendes testületi ülésünket. Tisztelt Képviselő-testület a mai ülésre a meghívók kimentek, a meghívóban szerepeltettünk 11 napirendi pontot. Az egyebekben majd lesz egy-két bejelentés. Nyári Jánosné: Az egyik a laptopokkal kapcsolatos az egyebekben, a másik pedig érkezett egy lakossági panasz, erre van egy javaslata a Pénzügyi bizottságnak a képviselő-testület felé és azt szeretném ismertetni. Gódor András: A Pénzügyi bizottsági ülésen először. Nyári Jánosné: Az már meg volt. Gódor András: Melyik? Bocsánat... Nyári Jánosné: Az Oláh Tibornak a lakossági panasza... Gódor András: Igen, igen természetes. Jánosik György: Tisztelt Képviselő-testület elnézést kérek, csak egy rövidet a megjegyzés rovatba: az előterjesztéseket áttanulmányoztam az SZMSZ alapján, a törvényességi észrevételre.nem előterjesztés, pedig az SZMSZ ezt tartalmazza, hogy a jegyzőnek az előterjesztést át kell tanulmányozni, ha törvénysértést észlel, azt jelezni kell, ilyet nem tapasztaltam. Jó? Gódor András: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Tehát az első napirendi ponthoz külön dolgunk van, egy előirányzat módosítás azt ugye észrevettétek? Egy előirányzat módosítást szintén szavazni fogunk. A Pénzügyi bizottság is beszélt erről. Aztán a Pénzügyi bizottság a Kht. vizsgálatáról, éppen az előbb a Nyári Jánosné által mondottak tekintetében és akkor a laptopoknak a kérdését is újra fölvetjük. Az anyag kiment, de itt nem szerepeltettük a napirendi pontok között a Kiss Gyurinak a kérését. Akkor ezt a négyet fölvesszük a napirendek közé, tehát az előirányzat módosítás, ami külön van, a Kht. vizsgálatáról, amiről az előbb volt szó, a Kiss Györgynek a 81

2 kérdését és a laptopoknak a helyzetét. Alekosz Iliász: Nekem ezzel olyan gondom van, hogy az SZMSZ szerint az egyebekben döntést nem lehet hozni. Gódor András: Nem egyebekben lesz, sürgősségivel visszük. Alekosz Iliász: A sürgősségit azt meg kell indokolni. Gódor András: Azért mondtam, hogy a meghívóban szerepeltetett napirendi pontokat ezekkel kiegészítjük. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Akkor fölteszem szavazásra. Tehát az előirányzat módosítás, a Pénzügyi bizottság Kht. vizsgálat, a Kiss Györgynek a kérése és a laptopoknak az ügye. Aki ezzel egyetért, kéz felemeléssel szavazzon!(7 igennel, 4 nemmel elfogadva) 51 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontok közé, sürgősségi indítványként felveszi a évi előirányzat módosítás, a KHT vizsgálat, a laptopok és Kiss György beadványának kérdéskörét. Gódor András: Most már az egészet teszem föl szavazásra. Tehát a meghívóban szerepeltetett napirendi pontokat ezzel a néggyel, aki ezzel egyet ért, az kéz felemeléssel szavazzon. (7 igennel, 4 nemmel elfogadva) 52 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat négy napirendi ponttal kiegészíti és azokat elfogadja. Gódor András: Elkezdjük a munkánkat tisztelt Képviselő-testület! Az első, a évi zárszámadás. Korábban ki ment ez az anyag, most biztos, hogy megkapta mindenki a könyvvizsgálói jelentést. A Pénzügyi bizottság meg tudta tárgyalni, miután már van elnöke. Van-e ezzel kapcsolatban kiegészítés? Nyári Jánosné: A Pénzügyi bizottságnak a véleményét mondanám: a évi zárszámadás elfogadásra ajánlott. Gódor András: Köszönöm szépen, van-e kérdés? Soós József: A papírok között a Gamesz nem szerepel, hiszen 2006-ban akkor még létezett. Szöllősi Antalné: A Gamesz szerepel a papírokban, egy soron jelentkezik, mert önálló intézmény. Gódor András: Kérem szépen, szeretnék valamit mondani mindenkinek, Soós Józsefnek is, Áginak is, kérdés elhangzik, tessék szíves lenni a kérdést fölírni és a kérdések után...van-e még kérdés? Ági tessék 82

3 Szöllősi Antalné: Szerepel a Gamesz az Önkormányzat zárszámadásában, de mivel a Gamesz önálló intézmény volt, ezért összesen egy soron van bele emelve. Neki azzal külön kell beszámolnia. Soós József: Hol? Azt nem kaptuk meg. Szöllősi Antalné: Nálam, az enyém van csak. Gódor András: Nyilvánvaló, amikor ez a beszámoló készült án, akkor már Gamesz nem létezett. December 31-ével megszűnt. Van-e még kérdés? Vélemény? Kővágó Róbert: A 2006-os évet le tudjuk úgy zárni, hogy a Gamesz-nak nem volt zárszámadása? Ez az előzményekben kellett? Volt a Gamesz-nak zárszámadása? Gódor András: Még egyszer mondom, 2006.december 31-én megszűnt a Gamesz márciusában vagy februárjában ki készítse el a Gamesz beszámolóját ha nincs Gamesz? Szöllősi Antalné: 31-én a mérleg adatai át vannak emelve a mi mérlegünkbe. Gódor András: Ki készítené el? Ki?... Tisztelt Képviselő-testület! A Pénzügyi bizottság megtárgyalta, a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta, aki elfogadja az kézfelemeléssel szavazzon! (7 igennel, 2 tartózkodással, 2 ellenszavazattal) 53 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2007. (II.15.) sz. költségvetési rendeletének módosítása tárgyában benyújtott rendelettervezetet elfogadja. Felelős: Jánosik György mb. jegyző Gódor András: A Képviselő-testület elfogadta a beszámolót és természetesen a beszámolónak azt a részét, a rendelet tervezetet, amelynek mellékleteként szerepel a beszámolóban és ennek a szöveges formátumát. Van az előirányzat módosítás ez is a csomagban van Dány Község Önkormányzatának 12/2007.(II.15.) rendeletének módosítása. Pénzügyi Bizottság ezt is megtárgyalta, ez a hozzákapcsolt csomagnak az utolsó oldala. Jobbára ez technikai jellegű az előirányzat módosítás...tessék! Nyári Jánosné: Itt arról van szó, hogy az Önkormányzat bizonyos összegeket megelőlegez és pótlólagosan kapja vissza, utólagosan igényli vissza és ezt is elfogadásra ajánlja a Pénzügyi bizottság. Gódor András: Van- e kérdés? Van-e vélemény? Aki egyetért a módosítással kézfelemeléssel szavazzon! (9 igennel, 1 ellenszavazattal elfogadva) A képviselő-testület 7 igen szavazattal, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja. 83

4 Dány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4 /2007. (V. 21.) sz. rendelete a évi költségvetési beszámoló elfogadásáról (A rendelet pontos szövege a melléklet részét képezi) Gódor András: Tisztelt Képviselő-testület! Rátérünk a meghívóban 2. számmal jelzett napirendre: A Dányi Kommunális Kht évi mérlegbeszámolójának elfogadása. Tessék! Nyári Jánosné: A Pénzügyi bizottság ezt is megtárgyalta és a következő javaslatot teszi: A Kht. mérlegbeszámolóját elfogadja, de kiegészítené azzal, hogy a Kht.-nak az üzleti terve, a mindenkori költségvetés elfogadása előtt, tehát még februárban legyen készen, valamint a Kht-nak a mérlege április 15-ig. Gódor András: Igen. Van-e kérdés? Van-e vélemény, hozzászólás? Tessék! Soós József: A felügyelő bizottságnak a jelentését nem találtuk. Gódor András: A felügyelő bizottság megtárgyalta, a felügyelő bizottság elfogadta. Soós József: A könyvvizsgáló mindig csak számszakilag ellenőrzi, a megfelelő gazdálkodást ellenőrizni a felügyelő bizottságnak, illetve a Pénzügyi bizottságnak, Polgármester Úrnak, Jegyzőnek a feladata. Gódor András: Eddig mellette volt a felügyelő bizottságnak a javaslata? Eddig? Hogy tudod? Soós József: Nem tudom. Gódor András: Meg kellett volna kérdezned. Felügyelő bizottság tagja Ujfalusi János, Skravanek Jánosné. Ujfalusi János: Soha nem volt erre szükség, soha nem volt igény rá. Ha igény van rá, a következőtől kezdve mellékelve lesz. Gódor András: Most ezzel kapcsolatban a felügyelő bizottság hogy foglalt állást, az a kérdés, igaz? Soós József: Nem, az a kérdés, hogy hol van a Felügyelő bizottságnak a jelentése? Gódor András: Én meg azt kérdezem, hogy... Ujfalusi János: A Felügyelő bizottság elég részletesen megtárgyalta, rendszeresen évközi megbeszéléseket is tart, ez a beszámoló megfelel az üzleti menet megfelelő, legalább is én oldalamról a környezetvédelmi tisztító oldalról megfelelő és van egy ember a Felügyelő bizottságban aki kifejezetten pénzügyi szakember és ha ő azt mondja, hogy az egész üzletmenet megfelelő, akkor én elfogadom, hogy megfelelő. Tehát a felügyelő bizottságban megosztottak a feladatok. Tehát a tisztító működése jó, a csatorna működése most már megfelelő, az ivóvíz minden hatósági ellenőrzéseken csont nélkül átmegy és az egész rendszer működése, tehát környezetvédelmi szempontból a Kht. működése megfelelő. Sőt merem állítani, hogy jó. Ez, hogy most ez írásban legyen le, ez még nem merült ez az igény rá. Gódor András: Készült-e jegyzőkönyv erről a Felügyelő bizottsági...? 84

5 Ujfalusi János: Természetesen mindenről készül jegyzőkönyv. Gódor András: Kérhetnénk, hogy a felügyelő bizottsági jegyzőkönyvet utólag juttassák el minden képviselőnek? Ujfalusi János: Meglesz. Valami? Soós József: Kérdésem a gazdálkodásra vonatkozott, a pénzügyi oldalról a könyvvizsgáló ellenőrzi, meg is kaptuk a jelentést. A gazdálkodással kapcsolatos észrevételem, tehát: megfelelő-e a gazdálkodás, adott esetben indokolt-e a beruházása bizonyos dolgokra költeni, indokolt-e létszám, megfelelő-e a gazdálkodás, ezt tudom mondani így, tehát műszaki oldalról. Gódor András: Kérjük akkor a Felügyelő bizottság jegyzőkönyvét eljuttatni a képviselőkhöz, mindegyikhez. Van-e még ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? Tisztelt Képviselő-testület, tehát szavazásra teszem föl a Kht évi mérlegbeszámolójának elfogadását. Azt amit a Pénzügyi bizottság elnöke mondott, tehát, a Kht. mérlegbeszámolóját a testület elfogadja kiegészítve azzal, hogy a Kht. üzleti terve a mindenkori költségvetés elfogadása előtt februárban legyen kész, valamint a Kht. mérlege április 15-ig. Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel szavazzon. (7 igennel, 1 nemmel, 3 tartózkodással elfogadva) 54 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KHT évi mérlegbeszámolóját elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a KHT. üzleti terve a mindenkori költségvetés elfogadása előtt február hónapban legyen kész, valamint a KHT. mérlege április hó 15-ig. Határidő: folyamatos Gódor András: A Dányi Kommunális Kht évi üzleti tervének előterjesztése. Megkaptuk szintén az anyagot, tisztelt Képviselő-testület van-e kérdés? Vélemény? Tessék! Nyári Jánosné: A Pénzügyi bizottság tárgyalt róla és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság azzal a feltétellel, amit itt az előzőekben felolvastunk, hogy februárban, a költségvetés előtt készüljön el az üzleti terv. Gódor András: Van-e még vélemény ezzel kapcsolatban? Aki egyetért az üzleti tervvel, amit a Pénzügyi bizottság javasol, kézfelemeléssel szavazzon! (7 igennel, 1 nemmel, 3 tartózkodással elfogadva) 55 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KHT évi üzleti tervét elfogadja. Gódor András: A víz- és csatornadíj- emelésének újbóli tárgyalása Ezt is megtárgyalta a Felügyelő bizottság, én ugyan nem voltam ott, de megtárgyalta, tudok róla, megtárgyalta a Pénzügyi bizottság 85

6 is. Itt van előttünk az előterjesztés. A év bevételek-kiadások várható alakulása című táblázaton, a lakossági díjak a lap alján. Pénzügyi bizottságnak mi volt a véleménye? A Pénzügyi bizottság elnökét kérem! Nyári Jánosné: 3 igen és 1 tartózkodással elfogadja a vízdíj emelését és a csatornát. De meg szeretnénk jegyezni, hogy a szinten tartásnak ne az emelés legyen a módszere, hanem költség csökkentő tényezőket kellene keresni és alkalmazni. Gódor András: Ige. Van-e még kérdés? Tessék! Ladányi László:...van a tájékoztató rész. Ebben szerepel a bérköltség egy oszlopba, másik oszlopba pedig a személyi jellegű egyéb kifizetések. A bérköltség összesen ,-Ft. Az egyéb kifizetés pedig ,-Ft. Gyakorlatilag a bérköltségnek a 20 %-a egyéb kifizetés, ami az egyéb kifizetés alatt föl van sorolva, hogy 4.500,-Ft. Értékű étkezési hozzájárulás, ezzel még úgy ahogy egyet is értek. A következő rész: reprezentáció költsége, ezzel már nem annyira. Költségtérítés összege, iskolakezdési támogatás összege, cégtelefon magáncélú használata és az azt terhelő személyi jövedelemadó valamint a táppénz-hozzájárulás összege. Gyakorlatilag ,- Ft-ot fizet a lakosság ilyen célra. Hogy ez indokolt-e? Ezt szeretném kérdezni. Gódor András: Azt mondanám elsőként, ezt a második vagy a harmadik napirendre kellett volna feltenni. Tehát már nem ezt tárgyaljuk. Tehát nem ez a napirendi pont, hanem a víz-és csatornadíj emelés. Ladányi László: Szerves része, bocsánat. Gódor András: A víz- és csatornadíj, még egyszer mondom Ladányi, a víz-és csatornadíj emelés a napirendi pontnak a címe. Arról is lehetett volna kérdezni a harmadik napirenden belül, de én a kérdésre... ezen ne vitatkozzunk, mert ez nem ez a napirendi pont. Most mit vitatkozunk ezen, nem ez a napirendi pont, de én a kérdésre, nem tudom meg kell-e ismételni. Itt a Kht. vezetője és itt a Pénzügyi Bizottság vezetője is, a választ azért kérném tőletek, de még egyszer mondom nem tartozik a napirendhez. Gódor Lajosné: Az elmúlt évben elég sokan voltak táppénzen és idén is, én saját magam voltam két hónapot, az táppénz-hozzájárulás, a Tóth Sanyi félévig majdnem betegállományban volt, Papp Jani 2 hónapig,egyébként meg az étkezés, reprezentáció nem túl sok, üzemeltetési költség van még benne, útiköltség hozzájárulás. Előző évekhez viszonyítva, sok. Mert ennyi táppénzesünk még nem volt, mint az elmúlt évben. Gódor András: Tessék! Soós József: Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, Gódor András: Ezzel kapcsolatban már ne kérdezzünk, jó? Soós József: A víz emeléssel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a tavalyi évben pályázatot nyert a Kht. én úgy tudom. Ennek következtében, közel 10 milliós nyereséggel zárta az évet. Tehát ha gyakorlatilag úgy vesszük 0 szaldót tudott csinálni a jelenlegi árak mellett, egy kis nyereséggel járt, működött, olyan formában, hogy egy olyan vákuum szivattyút vásárolt, ami 8 évig, ha minden igaz, használható lesz. Mi az oka annak, hogy mi ilyen mértékű áremelést hajtunk végre? Itt nálam van a Magyar Vízmű Szövetségnek az ajánlása, amely szerint ez nagyon sok ez az emelés, a környező falvakban sincs ilyen magas ára a víz- és a csatornának. 86

7 Gódor Lajosné: Jó, de ugyanennyi az ára a környező falvakban is, mondjuk Isaszegen több a vízdíj, a környéken mindenhol Valkón, Vácszentlászlón, ezt már megbeszéltük a múltkor is, hogy mennyi a vízdíj a környéken... Soós József: Megbeszéltük? Gódor Lajosné: Megbeszéltük. Soós József: Ez azt jelentette, hogy én is kigyűjtöttem, hogy hol olcsóbb. A Kht. kigyűjtötte, hogy hol 1,-Ft-tal drágább, én meg kigyűjtötte, hogy 20,-Ft-tal olcsóbb. Gódor Lajosné: Egyébként az elmúlt évet is nyereséggel zárta az évet a Kht. Az elmúlt évi nyereséghez hozzájött a 10 milliós pályázat és még hozzá jött, ami nem volt a tavalyi üzleti tervbe foglalva, a kókai szemétszállítás. Ez is pluszba jött a Kht.-nak bevételként szeptembertől szemetezünk Kókán. Ezek tették ki a nyereségünket. Soós József: Gyakorlatilag végig nézve ezt a kimutatást, picit részletesebb, mint amit eddig kaptunk, itt van a Dány-Szentkirály vízdíj árbevétele. Ez mellé oda tudom tenni a Szentkirályi víz bérköltségét és a személyi jellegű kifizetéseit. Iszonyatos nagy különbség van közte. Gódor Lajosné: A Szentkirályban elmondanám, hogy egyetlen egy közhasznú ember üzemelteti. Az az egy ember Soós József: Én ezt elhiszem, de a Szentkirályi vízdíj árbevétele ,-Ft. Közel. Ehhez képest annak a bérköltsége a ,-Ft-tot közelíti, jön még rá bizonyos költség, tehát az mindenképpen nyereséges. Indokolatlanul... Gódor Lajosné: A víz az nyeresége, a csatornát nézzed! A víz nem veszteséges, mindenhol nyereséges a víz. A csatorna a veszteséges. A szemétszállítás is nyereséges. Gódor András: Kérem szépen..ne...légyszíves tedd föl a kérdéseidet egymás után, ez olyan dialógus, ide-oda beszélgetés, ez nem megy. Tedd föl a kérdésedet és akkor válaszol. Kérdéseidet. Soós József: Jó. Kérdésem, hogy mennyi a víz- és a csatorna költsége? Kapunk egy költséget, víz + igazgatás és külön a csatorna. Nem ezt kértük. Ez egy féléves téma, akkor a kérdésem röviden az: miért nem kapjuk meg a kimutatást, ami alapján tudunk szavazni. Gódor Lajosné: Én már annyi kimutatást adtam, annyi Pénzügyi bizottsági ülésen, te is ott voltál, itt maradtunk, részletesen megbeszéltük, amikor a pályázatot szerettük volna, nem tudom, hogy mit kellene adni? Mi már minden papírt odabocsátottunk a mérlegről, az üzleti tervről, a kimutatás kimutatásának a kimutatását, mondjátok meg mit szeretnétek, lehet hogy én vagyok hülye, de nem értem mit szeretnétek! Nem tudom, nem értem. Megcsináltuk, ahogy Marika kérte, megcsináltuk Azt mondta Marika, három számot kér, ott van, akkor még mi kellene? Nem tudom, nem értem mit akartok! Gódor András: Tessék! Ujfalusi János: A Felügyelő bizottságban is ez szóba került, de egészen más jelleggel, hiszen az idei évben be fogják zárni a szemetest. A szemetest rekultiválni kell. Akár lesz rá pályázat, akár nem nem lesz rá pályázat, ha nyerünk az jó, mert kevesebb kiadás és szükség van a pénzalapra, amely elkezdi, már az idén elkezdi a rekultiváció tervezését. És utána folyamatosan azt helyre kell állítani. Vissza kell állítani egy természet közeli állapotot, ami nem lesz kevés, nagyon-nagyon nem kevés, 87

8 második dolog, ez egy nagy Kht., egy nagy. Egy nagy, több üzleti tevékenységet folytató cégnél vannak olyan tevékenységek, amik nyereségesek vagy amik nem. A nyereséges részlegek majd nem azt mondom, hogy tartják fönn a veszteségest. Egy Kft.-nél könnyű a helyzet, mert fölszámolja azt, ami nem hoz nyereséget, vagy legalább nem 0. Ez kötelező közszolgáltatás. Ha 3-szor ennyi veszteség van rajta, akkor is üzemeltetni kell. Üzemeltetni kell, meg kell tenni mindent azért, hogy minél kevesebb legyen a veszteség. Én úgy érzem, hogy most a működése jó és az ott dolgozó szakemberek megfelelően értik a szakmájukat és csinálják azt amit kell, nem ez a végzettségük, de csinálják és jól csinálják. Hibájukból kár nem keletkezik. Azt hogy most villanyt emeltek, az hogy egy csomó áremelés van, arról a Kht. nem tehet. Ezt valahogy ki kell gazdálkodni. Ki kell gazdálkodni, azt hogy, embert elbocsátani, azt nem szabad. Nagyon-nagyon nem szabad, mert másik oldalról a törvények, előírások, rendeletek megmondják, hogy egy kötelező közszolgáltatásnál 24 órás üzemben, mennyinek kell szerepelni, hány embernek. Ha kevesebb van, a munkaügy büntet, ha több van, ezek szerint több van, jól van, akkor meg az Önkormányzat részéről kellene büntetni. Hát ennél sokkal nagyobb áremelés, díjemelés is szóba került, de aztán le lett hurrogva az illető, hogy ugyan már, ilyet nem. Ez egy olyan minimális, ami ahhoz szükséges, hogy a cég működése hát év végéig éppenséggel ha semmi hiba nem jön, semmi baleset... nem történik, akkor ki fog menni nullára. De ha bármi történik, akkor már nagy baj lesz, akkor már nagy baj lesz. Akkor már nekünk kell valahogy átütemezni, átcsoportosítani összegeket, és a költségvetést még nem tudni honnan, de a költségvetésből pótolni kell. Kötelező, nincs más választásunk. Ez a kötelező közszolgáltatás miatti lehetőség. Köszönöm. Gódor András: Tessék! Ladányi László: Egy kérdésem lenne. Természetben az igazgatási költségekre ,-Ft. Van tervezve. Ebből viszont a bérköltség a tavalyi volt az 7,8 millió Ft. Ha nézzük a béremelést, akkor is van közötte több mint 5 millió forint. Hogy az igazgatásban milyen más egyéb költségek vannak még? Bényiné Szabó Márta: Nyomtatvány, akkor a könyvvizsgálói díj, oktatás, továbbképzés, útiköltségek, számítógépek karbantartása, a számlázó program költsége, amit nem tudok konkrétan szétosztani semmire, az épület biztosítási díja, bankköltség, a 4.500,-Ft-os étkezési utalvány összege is ebben van, azoknak a gépeknek az értékcsökkenése, ami ezeket a tevékenységeket szolgálja, késedelmi kamat. Gódor Lajosné: Elmondanám, hogy az igazgatásnak a költségeit 3 részre kell még osztani, ez az igazgatási költség az én bérem, a Márti bére és a Gódorné Annuska bére szerepel és minden más egyéb amit itt a Márti fölsorol. Ez úgy lenne igazságos, hogy hármunk bérét szétosztjuk a vízre, a csatornára és a hulladékra. De mivel, hogy a csatornán így is veszteség van, a vízen pedig nyereség, azért szerepel mindenhol a vízen az igazgatás költsége. Gódor András: Tessék Soós József! Soós József: Ezzel kapcsolatban szeretném, hogy megtudhatjuk mennyi a víz és mennyi a csatorna és mennyi az igazgatás? Gódor András: Szeretnék mondani valamit. Tisztelt Képviselő-testület, kicsit előre is szalad meg vissza is. Fogja javasolni a következő napirendi pontban a Pénzügyi bizottság elnöke a Kht.-nál a vizsgálatot, amit föl is tettünk napirendre. Azt szeretném javasolni, hogy írjátok össze ezeket a kérdéseket, és most is föltettétek és korábban és Juli mondta, hogy már többször válaszolt erre. Tehát írjátok össze ezeket a kérdéseket, a belső ellenőrnek oda kell adni, a belső ellenőr vizsgálja ennek a tükrében és ha meg lesz a vizsgálat, akkor új térjünk napirendre, vagy tűzzük napirendre. Tehát arra kérlek benneteket, hogy írjatok össze minden kérdést ami eddig fölmerült, amire úgy 88

9 érzitek, hogy nem kaptatok választ, megfelelő választ. És ezekkel fölszerelve és más egyéb kérdésekkel, amit jónak lát a testület, vagy a testületnek bármely tagja és ez a belső ellenőrnek és a belső ellenőr vizsgálja és adjon erre végre választ egyszer s mindenkorra. Jó? Egyet értünk ezzel? Összegyűjtitek ezeket a kérdéseket? Tessék! Soós József: Ha a problémám az, hogy semmit nem tudunk, akkor igazából kérdezni sem lehet, csak a felszínről tudunk. Gódor András: Hát én csak segítettem volna arra, hogy... Soós József: Ha biztosítana nekem egy napot, akkor kimegyek és végig beszélhetjük Gódor András: Természetesen. Bocsánat, az is fölmerült a Pénzügyi bizottsági ülésen, hogy négy hónapja elhangzottak ezek a kérdések, hát valóban elhangzott, négy hónapja senki a füle botját a kérdezők közül nem mozdította, hogy utána is nézzen, mondtam is, most is mondom, volt nyílt nap is, meghirdette a Kht. a nyílt napot, jöjjön a lakosság, nézzük meg hol van a szennyvíztisztító, hol épült, miképpen működik, hogyan működik ez. Tessék kimenni és meg kell kérdezni. Én csak segíteni akartam. Tehát tessék szíves lenni együttműködni a belső ellenőrrel. És akkor elmondani ez és ez a gondom, ez és ez a problémám, nem is tudom pontosan hogy mi, megfogalmazni se tudom, csak olyan nagyon szeretnék már valami hibát találni, csak nem tudom, hogy mit! Segítsen ebben engem kedves belső ellenőr, hogy meg tudjam ezt fogalmazni és akkor majd szépen segít és majd akkor megfogalmazzuk. Tessék! Soós József: Polgármester úr! Mi képviselőnek jöttünk ide. Gódor András: Tudom. Soós József: Van egy intézmény, annak van egy vezetője, tulajdonosok, kérdezni akarunk tőle. Ha kérünk tőle valamit, akkor ne azt mondja hogy, gyere el érte, hanem hozza ide. Gódor András: Hová? Soós József: Mondjuk, ide. Gódor András: Most, a testületi ülésre? Soós József: Nem most, két hete, egy hónapja, két hónapja, hat hónapja, amikor ez felmerült. Gódor András: Elhozhatta volna, ha megbeszélted volna, hogy jöjjön ide kedves Gódorné, csütörtökön délután 18 órára és minden papírt szedjen össze, rakja fel a Nissanra és jöjjön ide a Községházára, mert mindent át akarunk nézni. Hát lett ilyen kérés? Soós József: A jegyzőkönyvet megnézhetjük visszamenőleg? Gódor András: Elhangzott ilyen kérés, hogy x időben erre és erre vagyunk kíváncsiak? Nem hangzott el. Soós József: Polgármester Úr, a testületi ülésen én kértem ezt, remélem benne van a jegyzőkönyvben. Gódor Lajosné: Én felajánlottam a Marikának is, hogy akár vasárnap is kimegyek, jöjjenek ki és ott rendelkezésre áll minden. Nem tudom, hogy mit akartok még? Egyeztessünk egy időpontot és 89

10 gyertek ki, nincs nekem semmi takargatnivalóm. Ellenőrzött minket az Ügyészség, az APEH, a Vízügyi Igazgatóság, a Környezetvédelmi Felügyelőség, nem volt olyan hiba, ahol egetverő nagy rendellenességek lettek volna. Gódor András: Tessék, akkor a két fél egymás felé mozduljon és tegyen lépést, erre szakmailag használja a belső ellenőrt is. Térjünk vissza az emelésre. Ki tudja, hogy mennyi lesz az infláció? 8,8 %. A mostani vízdíj emelés 6%, tehát az infláció alatt van, a csatorna díj emelése is ekörül van. Van-e még kérdés? Ladányi László: Én saját eszemtől egy 7,5 %-os vízdíjemelésre és egy 16 %-os csatornaemelésre. Gódor András: A vitát lezárom. Aki a Pénzügyi Bizottság által javasolt emeléssel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. ( 7 igennel, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadva) Dány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2007. (V. 21.) rendelete a közműves közületi ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás hatósági díjainak megállapításáról (A rendelet pontos szövege a melléklet részét képezi) Dány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 9 /2007. (V. 21.) rendelete a közműves lakossági ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás hatósági díjainak megállapításáról (A rendelet pontos szövege a melléklet részét képezi) Gódor András: Mivel ide tartozik a Kht.-hoz, szeretném ha a lakossági bejelentést, amit a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolt, itt tárgyalnánk meg. Nyári Jánosné: Érkezett egy lakossági bejelentés Oláh Tibor részéről. Ezt már egyszer Baglyas János is megkapta, utána Dóczi Erzsi, most pedig megkaptuk mi. A Kht. ügyében folyik egy nyomozás, ezen fölül pedig még vannak további szabálytalanságok, amiket ki kellene vizsgálni a beadvány szerint. Úgy döntött a Pénzügyi Bizottság, hogy a Képviselő-testület fogadja el azt, hogy Majláth Konrád Konstantin legyen az, aki ezt a kivizsgálást lebonyolítja. Gódor András: Azt szeretném még ehhez kiegészíteni, hogy tessék szíves felvenni a kapcsolatot a belső ellenőr úrral, József és megmondani, hogy ilyen kérdéseket szeretnénk megtárgyalni és ezekre keresem a választ és ebben segítsen. Van-e kérdése ezzel kapcsolatban valakinek? Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Egyhangú) 57 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Majláth Konrád Konstantin Urat, hogy a KHT-nál, lakossági bejelentés, képviselői kérdések tárgyában folytassa le a vizsgálatot. Határidő: folyamatos Felelős: Jánosik György mb. jegyző 90

11 Gódor András: Bemutatom Szvitek Melindát. Sok szeretettel köszöntöm ismételten, ismerősként már mindenkinek. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról készített munkatársaival egy előterjesztést. Szvitek Melinda: Néhány mondatban összefoglalva szeretném elmondani a beszámolót. A személyi feltételek az elmúlt alkalom óta változtak. Május 29-én jön a Közigazgatási Hivatal, aki teljes körű ellenőrzést végez a szolgálatunknál. Azt gondolom, hogy minden rendben van. Valószínűleg azt is meg fogják állapítani, hogy családsegítés szempontjából 5000 lakosonként kell egy családgondozó, a gyermekjóléti szolgálatnál pedig 45 gyermek, illetve 25 családnál kell egy családgondozó. Ami összességében Dányban 3 kolléganőt indokolna, ami per pillanat két fő, de már ez is teljesen jó. Érdemes azon elgondolkozni, hogy a jövőben hogyan tudjuk ezt megoldani. Megkapta az egyik osztálytermet az általános iskolában, illetve van egy irodahelyiség is, mellékhelyiségek is rendelkezésre állnak. Irodaszerek tekintetében szükségünk lenne egy fénymásolóra, mert ami van, az elég rossz. Családsegítés szempontjából kiemelném a rendszeres szociális segélyezetteket. Nagy segítséget nyújtott a kolléganőnek a Támaszpont Egyesület. Ők csoportfoglalkozásokat szerveztek, amelyet ezúton is megköszönnék nekik. Az ügyfélfogadási napon rengetegen jelennek meg különböző ügyek intézésével, ebből áll össze az a rengeteg veszélyeztetett fő, szerintem a 90 %-uk nagyon rossz szociális körülmények között él. Szamosvölgyi Attiláné: A Szociális Bizottság ülésén valóban hiányoltuk Melindát, de Varróné Kiss Emese jelen volt, minden kérdésünkre kielégítő választ adott, így egyhangúlag elfogadtuk a beszámolót. Gódor András: Felteszem szavazásra a beszámolót. Aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. (Egyhangú) 58 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról előterjesztett beszámolót elfogadja. Gódor András: Következő az Arany János és Vörösmarty utcai telek értékesítésére vevők kijelölése. Előttünk van, látjuk az adásvételi szerződést. Szeretném azt elmondani, hogy a testületnek van vevő kijelölési joga, tehát Vajland Gyula Zsolt és Vajland Tamás Gyula, ők ketten a vevők. Kérem a testületet, hogy jelöljük ki vevőként ezt a két urat. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Egyhangú) 63 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 1736/22. hrsz. Alatt lévő 897 m 2 kivett beépítetlen terület vevőjének Vajland Gyula Zsoltot jelöli ki. 91

12 64 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 1736/23 hrsz. Alatt lévő 899 m 2 kivett beépítetlen terület vevőjének Vajland Tamás Gyulát jelöli ki. Gódor András: Az Ügyrendi Bizottság jelentése képviselői interpelláció kivizsgálásáról, a következő napirendi pontunk. Átadom a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének. Nincs kiegészítése, kérdése valakinek? Dobos László: Mint az Ügyrendi Bizottság tagja, én ezzel nem értek egyet. Nem is olyan tárgyban hívták össze az Ügyrendi Bizottságot, mivel így most ezt nem tudtam elintézni, kénytelen vagyok a hivatal érthetetlen. Gódor András: Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor aki egyetért a bizottság vizsgálatával és véleményével, az kézfelemeléssel szavazzon. (6 igennel, 4 nemmel, 1 tartózkodással elfogadva a jelentés) Gódor András: Rátérünk a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének törvényességi észrevételére, a költségvetéssel kapcsolatosan. Azt szeretném mondani, hogy ehhez kapcsolódóan mindenki megkapta a könyvvizsgálói jelentést, valamint annak a jelzését, hogy a Közigazgatási Hivatalba mind az intézményvezetőkkel kapcsolatos egyeztetés tényét, mind a szakszervezettel kapcsolatos egyeztetés tényét, mind a pedagógiai testületnek a különböző üléseken a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseit, témáit összegyűjtöttük, és azt a Közigazgatási Hivatalhoz elküldtük. Javaslom, hogy ezeket az anyagokat - nevezzük mellékleteknek fogadjuk el a költségvetési rendelet mellékleteként, mintegy hiánypótlásként és a költségvetésünket így erősítsük ezzel meg. Nyári Jánosné: Mi is tárgyaltunk róla a Pénzügyi bizottság ülésén, az egyik javaslatunk, hogy maradjon a régi, egészítsük ki a feltárt hiányosságokkal, a másik pedig hogy semmisítsük meg a régit és a hiánypótlásokat beadva, fogadjuk is el rögtön az újat. Ez a két variáció volt. Gódor András: A hiányosságok pótlása már itt van. Ezek már elmentek a Közigazgatási Hivatalhoz, azt javaslom, hogy ezeket csatoljuk a költségvetési rendelet mellékletéhez. Ugyanazokat a dolgokat újra előrevenni nem érdemes. Nyári Jánosné: A költségvetés számszakilag megállja a helyét. Gódor András: Ezek voltak a hiányosságok, amiket az előbb már említettem. Szeretném nyomatékosítani, hogy ez így történt 2005-ben is, 2006-ban is, tudom hogy ez nem mentség és az sem, hogy másütt is így csinálják. Előterjesztem azt a variációt, miszerint a költségvetési rendeletet ezen mellékletek becsatolásával erősítsük meg és fogadjuk el és mellékletként kezeljük. Kővágó Róbert: Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Közigazgatási Hivatal álláspontját nem fogadjuk el, amit írt itt és mellékletként csatoljuk hozzá? Jánosik György: A következőt szeretném mondani a képviselőnek, mint köztudott a Közigazgatási Hivatal állásfoglalása nem kötelező érvényű. Van egy alkotmánybírósági határozat ami egyértelműen fogalmaz, hogy az állásfoglalás nem kötelező érvényű, erre joghatályosan sem 92

13 bíróság sem más hatóság előtt hivatkozni nem lehet. Felvetődött a legutóbbi Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy én levelezek a Közigazgatási Hivatallal, de hát ha írnak, illik válaszolni. Én már akkor leírtam ezeket a dolgokat, hogy 18 éve Dány községben hasonló gyakorlattal működik, tisztában volna azzal, hogy az államháztartás működésének rendjéről szóló kormányrendelet előírja, hogy előtte egyeztetni kell, de hogyha meghallgatjuk az ide vonatkozó bizottsági hangfelvételeket, ezek egyértelműen dokumentálják. Az, hogy ezek késésben vannak, hogy nem 15 napon belül érkeznek a Közigazgatási Hivatalba, véleményem szerint ezen egy jó ideig változtatni nem is lehetséges ilyen módon. Vállalom a következményeket. Baglyas János: Szó sincs arról, hogy semmibe vesszük, éppen ellenkezőleg, a felkért okiratokat csatoljuk, erről szólt a polgármester úr által előterjesztett anyag. Ladányi László: Mi lenne ha azt a javaslatot fogadnánk el, hogy az eredetit semmisítsük meg és alkossunk egy újat ezekekkel a mellékletekkel.. Gódor András: Akkor az egyik rendelettel most megsemmisítjük és utána alkotunk mégegy rendeletet, jó, azt hiszem ez is egy járható út. Felteszem szavazásra a következőt, mivel a költségvetés a mellékletek nélkül került elfogadásra, azt most a testület megsemmisíti, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.(8 igennel, 3 nemmel elfogadva) Dány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2007. (V.21.) rendelete az önkormányzat 12/2007. (II.15.) sz költségvetési rendeletének hatályon kívül helyezéséről (A rendelet pontos szövege a melléklet részét képezi) Gódor András: Aki egyetért azzal, hogy Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ugyanazokkal a számadatokkal, ugyanazzal a tartalommal,amelyet korábban elfogadott és az előbb megsemmisített, a most kiegészített mellékletekkel elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. (8 igen szavazattal elfogadva) Dány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 7 /2007. (V.21.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről (A rendelet pontos szövege a melléklet részét képezi) Gódor András: Szociális rendeletet módosítunk, Tisztelt Képviselő-testület, a házi segítségnyújtás miatt, amiről az előbb Szvitek Melinda már szólt. Az előterjesztést megkapta a testület, amelyben arról van szó, hogy a házi segítségnyújtás saját feladatkörként kezeli az önkormányzat. Van-e kérdés? Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazottakkal, kézfelemeléssel jelezze. (Egyhangú) Gódor András: Következő a szociális rendelet módosítása a közgyógyellátási igazolványokkal kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatban megbeszélést folyatatott a Szociális Bizottság, kívánja-e a Bizottság elnöke összefoglalni a bizottsági ülésen elhangzottakat? Szamosvölgyi Attiláné: Végülis az élet hozza ezeket a dolgokat, hogy időként módosítani kell egyegy határozatot. Szeretném, ha a testület is támogatná ezt a rendelet módosítási javaslatot. Gódor András: Igen, én is javaslom a Képviselő-testületnek. Nagyon nehéz sorsban lévő embertársainkról van szó. 93

14 Ladányi László: Két problémám van ezzel az egésszel. Mivel rendeletet módosítunk az Ügyrendi Bizottságnak is és a Pénzügyi Bizottságnak is meg kellett volna tárgyalni. Gódor András: Ezzel kapcsolatban egy konkrét igény érkezett, mely nem borítja fel a költségvetés szociális ellátásra fordítandó összegét. Baglyas János: A hivatal szociális munkatársai végeztek egy felmérést, ez a módosítás körülbelül 15 embert érinthet, tehát azokat az embereket, akik teljesen magatehetetlenek, akik abszolút gondozásra szorulnak. Az ő pelenkaköltségeire vonatkozik ez a dolog és ennek a finanszírozási tétele a költségvetés szociális fejezetében benne van. Plusz költséget nem jelent, költségvetés módosítást nem érint, ezért bátorkodtunk javasolni, hogy ez a rendeletszöveg kerüljön a testület elé. Alekosz Iliász: Azt hiszem, hogy hosszú évek óta nem láttam ilyen rendeletet, dicséret illeti a megszerkesztőjét. Ez egy olyan rendelet, amilyennek egy rendeletnek ki kell nézni. Minta értékű. Még azt is megmondja, hogy honnan van forrás a költségvetés módosítása nélkül. Gódor András: Felteszem szavazásra a rendelet módosítást. Aki egyetért vele, kézfelemeléssel szavazzon. (10 igennel, 1 tartózkodással elfogadva) Dány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3 /2007. (V.21.) rendelete A 9/2006. (VII.07.) sz. szociális rendeletének módosításáról (A rendelet pontos szövege a melléklet részét képezi) Gódor András: Kiss Gyuri itt van köztünk, van egy beadványa a volt kézilabda pálya hasznosításával kapcsolatban. Kéri ennek a területnek a használatát határozatlan időre. Gépjármú oktató rutin pályát szeretne kialakítani ezen a részen. Aki még javasolja kézfelemeléssel szavazzon. 60 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss György kérelmét támogatja a volt kézilabda pálya, gépjármű oktató rutin pályaként, határozatlan időre történő hasznosítása tárgyában. Gódor András: Visszatértünk a laptopok ügyéhez. Felteszem szavazásra a javaslatot ami úgy szól, hogy aki használatra kapja képviselő, az továbbra is használja, aki nem lett képviselő, az pedig fizesse meg a még hátralévő részt, amit majd alapítványba befizetnek, ki ért ezzel egyet? (6 igennel, 5 nem szavazattal elfogadva) 61 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a laptopok további használatát az alábbiak szerint szabályozza: aki használatra kapja képviselő, az továbbra is használja, aki nem lett képviselő, az pedig fizesse meg a még hátralévő részt, amit majd alapítványba befizetnek. 94

15 Gódor András: Ezzel megvagyunk a laptopokkal. Szeretném bejelenteni az egyebekben, hogy felhívott a gyermekorvos, aki már korábban is jelentkezett, szerdán jön, aki akar vele beszélni megteheti, bejön a hivatalba is. Ezzel párhuzamosan van egy szerződés egy fejvadász céggel is, aki az orvosok közvetítését végzi. Most már úgy gondolom, hogy várnunk kell ezzel, mert annak is lesz eredménye. A legközelebbi ülésen elő fogjuk hozni. Szajkó Béla elnök úr elvállalta, hogy azoknak a közérdekű munkavégzésre kötelezett munkásoknak az igénybevételével (akik itt töltik le a büntetésüket) a cigánytelepen nagytakarítást végeznek. Továbbá azt kéri, hogy biztosítsunk neki egy olyan telephelyet, ahol a bútorokat, ruhaneműket raktározni tudják, amíg a rászoruló családoknak ki nem osztják. Megnézzük a Széchenyi utcai raktárat. Ujfalusi János szorongat egy fotót, van egy úriember aki szeretne a Zsellér-paskomban egy lovardát, éttermet, panziót, parkolót és vendégházat építeni. Ennek az értékesítéséről hogyan, miképpen gondolkodjunk? A Zsellér-paskom azon része, ami az Ady utca folytatása és az attól Isaszeg felé eső terület. Gondolkozzunk azon, hogy miképpen lehetne ezt értékesíteni. Még egy dolgot szeretnék mondani, amikor a testület módosította a iskolaigazgatói és óvodavezetői pályázatot, a módosított kiírást mi másnap án, 8 óra 15 perckor vagy 9 óra 15 perckor elfaxoltuk a kiadónak. Az Oktatási Közlönyben ennek ellenére a hibás kiírás jelent meg. Megpróbáljuk s.o.s. gyorsasággal megjelentetni ezt a pályázatot, most már valószínű, hogy a kinevezések átcsúsznak a pedagógusok szabadságolási idejébe, most már meg fog jelenni remélhetőleg a jó. Ennyit szerettem volna mondani. Van még valakinek mondanivalója? Nyári Jánosné: Igen. Tudom, hogy most ünnepelte 60. születésnapját Szajkó Béla, a CKÖ elnöke, a magam nevében is minden szépet és jót és nagyon jó egészséget kívánok neki a munkájához. Gódor András: Csatlakozunk mi is az udvarias köszöntéshez. Köszönöm a részvételt, ezzel a testületi ülést bezárom. Gódor András polgármester a testületi ülést órakor bezárta. Kmf. Gódor András polgármester Jánosik György mb. jegyző 95

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről Jelen voltak: Dimovics Antal elnök Kovács József Kovács Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 11/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről Határozatok száma: 67-68. TARTALOMJEGYZÉK 67/2014.(XII.18.)

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. MÁRCIUS 31-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: 30/2008. (III. 31.) számú határozata a civil szervezeteknek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes 17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről.

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572/2011. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27. Ügyszám: 16-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 27. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelenléti

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/6/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 47/2015.(IV.30.)

Részletesebben

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő Balatonederics Települési Önkormányzat Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. 8311 Nemesvita, Dózsa u. 4. Telefon: 87 466 133, Telefon:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. 17/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Virág József polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 12-én 14.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 12-én 14.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság ülésén. A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1638/1/2015 Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 13.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok: 1/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 7. Bajót és Mogyorósbánya Községek együttes testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 7. Bajót és Mogyorósbánya Községek együttes testületi üléséről Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 7. Bajót és Mogyorósbánya Községek együttes testületi üléséről 1 Készült: 2008. február 7. Helyszín: Millenniumi ház, Bajót Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA IX. Iktatószám: 316-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. május 19-i s o r o s, n y í l t üléséről. 256/2015.(V.19.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 47. 1 TARTALOMJEGYZÉK 47/2015.(VI.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

- 45 - Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó rendelet-tervezetre. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz.

- 45 - Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó rendelet-tervezetre. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz. - 45-3.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó rendelet-tervezetre. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) Előadók: dr. Vancsura István polgármester

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben