51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat"

Átírás

1 DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a május 21-én órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz Iliász, Baglyas János, Bugyi Sándor, Kővágó Róbert, Ladányi László, Soós József, Szamosvölgyi Attiláné, Szénási István, Ujfalusi János képviselők Igazoltan távol van: Sződi Mária képviselő Távolmaradását nem jelentette: Tanácskozási joggal jelen van: Jánosik György mb.jegyző Szajkó Béla CKÖ elnök Szvitek Melinda Tóalmási Közös Fenntartású Családsegítő vezetője Az ülésen érdeklődőként megjelent 20 fő dányi lakos. Gódor András: Tisztelt Képviselő-testület! Nem a szokásos rendben tartjuk ezt az ülést és kérem, hogy a júniusi ülést se tartsuk a hónap utolsó csütörtöki napján, mert többen Erdélybe indulnak. A jővő hét végén is. Ezért legalább egy héttel előbbre hozzuk a következő rendes testületi ülésünket. Tisztelt Képviselő-testület a mai ülésre a meghívók kimentek, a meghívóban szerepeltettünk 11 napirendi pontot. Az egyebekben majd lesz egy-két bejelentés. Nyári Jánosné: Az egyik a laptopokkal kapcsolatos az egyebekben, a másik pedig érkezett egy lakossági panasz, erre van egy javaslata a Pénzügyi bizottságnak a képviselő-testület felé és azt szeretném ismertetni. Gódor András: A Pénzügyi bizottsági ülésen először. Nyári Jánosné: Az már meg volt. Gódor András: Melyik? Bocsánat... Nyári Jánosné: Az Oláh Tibornak a lakossági panasza... Gódor András: Igen, igen természetes. Jánosik György: Tisztelt Képviselő-testület elnézést kérek, csak egy rövidet a megjegyzés rovatba: az előterjesztéseket áttanulmányoztam az SZMSZ alapján, a törvényességi észrevételre.nem előterjesztés, pedig az SZMSZ ezt tartalmazza, hogy a jegyzőnek az előterjesztést át kell tanulmányozni, ha törvénysértést észlel, azt jelezni kell, ilyet nem tapasztaltam. Jó? Gódor András: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Tehát az első napirendi ponthoz külön dolgunk van, egy előirányzat módosítás azt ugye észrevettétek? Egy előirányzat módosítást szintén szavazni fogunk. A Pénzügyi bizottság is beszélt erről. Aztán a Pénzügyi bizottság a Kht. vizsgálatáról, éppen az előbb a Nyári Jánosné által mondottak tekintetében és akkor a laptopoknak a kérdését is újra fölvetjük. Az anyag kiment, de itt nem szerepeltettük a napirendi pontok között a Kiss Gyurinak a kérését. Akkor ezt a négyet fölvesszük a napirendek közé, tehát az előirányzat módosítás, ami külön van, a Kht. vizsgálatáról, amiről az előbb volt szó, a Kiss Györgynek a 81

2 kérdését és a laptopoknak a helyzetét. Alekosz Iliász: Nekem ezzel olyan gondom van, hogy az SZMSZ szerint az egyebekben döntést nem lehet hozni. Gódor András: Nem egyebekben lesz, sürgősségivel visszük. Alekosz Iliász: A sürgősségit azt meg kell indokolni. Gódor András: Azért mondtam, hogy a meghívóban szerepeltetett napirendi pontokat ezekkel kiegészítjük. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Akkor fölteszem szavazásra. Tehát az előirányzat módosítás, a Pénzügyi bizottság Kht. vizsgálat, a Kiss Györgynek a kérése és a laptopoknak az ügye. Aki ezzel egyetért, kéz felemeléssel szavazzon!(7 igennel, 4 nemmel elfogadva) 51 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontok közé, sürgősségi indítványként felveszi a évi előirányzat módosítás, a KHT vizsgálat, a laptopok és Kiss György beadványának kérdéskörét. Gódor András: Most már az egészet teszem föl szavazásra. Tehát a meghívóban szerepeltetett napirendi pontokat ezzel a néggyel, aki ezzel egyet ért, az kéz felemeléssel szavazzon. (7 igennel, 4 nemmel elfogadva) 52 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat négy napirendi ponttal kiegészíti és azokat elfogadja. Gódor András: Elkezdjük a munkánkat tisztelt Képviselő-testület! Az első, a évi zárszámadás. Korábban ki ment ez az anyag, most biztos, hogy megkapta mindenki a könyvvizsgálói jelentést. A Pénzügyi bizottság meg tudta tárgyalni, miután már van elnöke. Van-e ezzel kapcsolatban kiegészítés? Nyári Jánosné: A Pénzügyi bizottságnak a véleményét mondanám: a évi zárszámadás elfogadásra ajánlott. Gódor András: Köszönöm szépen, van-e kérdés? Soós József: A papírok között a Gamesz nem szerepel, hiszen 2006-ban akkor még létezett. Szöllősi Antalné: A Gamesz szerepel a papírokban, egy soron jelentkezik, mert önálló intézmény. Gódor András: Kérem szépen, szeretnék valamit mondani mindenkinek, Soós Józsefnek is, Áginak is, kérdés elhangzik, tessék szíves lenni a kérdést fölírni és a kérdések után...van-e még kérdés? Ági tessék 82

3 Szöllősi Antalné: Szerepel a Gamesz az Önkormányzat zárszámadásában, de mivel a Gamesz önálló intézmény volt, ezért összesen egy soron van bele emelve. Neki azzal külön kell beszámolnia. Soós József: Hol? Azt nem kaptuk meg. Szöllősi Antalné: Nálam, az enyém van csak. Gódor András: Nyilvánvaló, amikor ez a beszámoló készült án, akkor már Gamesz nem létezett. December 31-ével megszűnt. Van-e még kérdés? Vélemény? Kővágó Róbert: A 2006-os évet le tudjuk úgy zárni, hogy a Gamesz-nak nem volt zárszámadása? Ez az előzményekben kellett? Volt a Gamesz-nak zárszámadása? Gódor András: Még egyszer mondom, 2006.december 31-én megszűnt a Gamesz márciusában vagy februárjában ki készítse el a Gamesz beszámolóját ha nincs Gamesz? Szöllősi Antalné: 31-én a mérleg adatai át vannak emelve a mi mérlegünkbe. Gódor András: Ki készítené el? Ki?... Tisztelt Képviselő-testület! A Pénzügyi bizottság megtárgyalta, a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta, aki elfogadja az kézfelemeléssel szavazzon! (7 igennel, 2 tartózkodással, 2 ellenszavazattal) 53 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2007. (II.15.) sz. költségvetési rendeletének módosítása tárgyában benyújtott rendelettervezetet elfogadja. Felelős: Jánosik György mb. jegyző Gódor András: A Képviselő-testület elfogadta a beszámolót és természetesen a beszámolónak azt a részét, a rendelet tervezetet, amelynek mellékleteként szerepel a beszámolóban és ennek a szöveges formátumát. Van az előirányzat módosítás ez is a csomagban van Dány Község Önkormányzatának 12/2007.(II.15.) rendeletének módosítása. Pénzügyi Bizottság ezt is megtárgyalta, ez a hozzákapcsolt csomagnak az utolsó oldala. Jobbára ez technikai jellegű az előirányzat módosítás...tessék! Nyári Jánosné: Itt arról van szó, hogy az Önkormányzat bizonyos összegeket megelőlegez és pótlólagosan kapja vissza, utólagosan igényli vissza és ezt is elfogadásra ajánlja a Pénzügyi bizottság. Gódor András: Van- e kérdés? Van-e vélemény? Aki egyetért a módosítással kézfelemeléssel szavazzon! (9 igennel, 1 ellenszavazattal elfogadva) A képviselő-testület 7 igen szavazattal, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja. 83

4 Dány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4 /2007. (V. 21.) sz. rendelete a évi költségvetési beszámoló elfogadásáról (A rendelet pontos szövege a melléklet részét képezi) Gódor András: Tisztelt Képviselő-testület! Rátérünk a meghívóban 2. számmal jelzett napirendre: A Dányi Kommunális Kht évi mérlegbeszámolójának elfogadása. Tessék! Nyári Jánosné: A Pénzügyi bizottság ezt is megtárgyalta és a következő javaslatot teszi: A Kht. mérlegbeszámolóját elfogadja, de kiegészítené azzal, hogy a Kht.-nak az üzleti terve, a mindenkori költségvetés elfogadása előtt, tehát még februárban legyen készen, valamint a Kht-nak a mérlege április 15-ig. Gódor András: Igen. Van-e kérdés? Van-e vélemény, hozzászólás? Tessék! Soós József: A felügyelő bizottságnak a jelentését nem találtuk. Gódor András: A felügyelő bizottság megtárgyalta, a felügyelő bizottság elfogadta. Soós József: A könyvvizsgáló mindig csak számszakilag ellenőrzi, a megfelelő gazdálkodást ellenőrizni a felügyelő bizottságnak, illetve a Pénzügyi bizottságnak, Polgármester Úrnak, Jegyzőnek a feladata. Gódor András: Eddig mellette volt a felügyelő bizottságnak a javaslata? Eddig? Hogy tudod? Soós József: Nem tudom. Gódor András: Meg kellett volna kérdezned. Felügyelő bizottság tagja Ujfalusi János, Skravanek Jánosné. Ujfalusi János: Soha nem volt erre szükség, soha nem volt igény rá. Ha igény van rá, a következőtől kezdve mellékelve lesz. Gódor András: Most ezzel kapcsolatban a felügyelő bizottság hogy foglalt állást, az a kérdés, igaz? Soós József: Nem, az a kérdés, hogy hol van a Felügyelő bizottságnak a jelentése? Gódor András: Én meg azt kérdezem, hogy... Ujfalusi János: A Felügyelő bizottság elég részletesen megtárgyalta, rendszeresen évközi megbeszéléseket is tart, ez a beszámoló megfelel az üzleti menet megfelelő, legalább is én oldalamról a környezetvédelmi tisztító oldalról megfelelő és van egy ember a Felügyelő bizottságban aki kifejezetten pénzügyi szakember és ha ő azt mondja, hogy az egész üzletmenet megfelelő, akkor én elfogadom, hogy megfelelő. Tehát a felügyelő bizottságban megosztottak a feladatok. Tehát a tisztító működése jó, a csatorna működése most már megfelelő, az ivóvíz minden hatósági ellenőrzéseken csont nélkül átmegy és az egész rendszer működése, tehát környezetvédelmi szempontból a Kht. működése megfelelő. Sőt merem állítani, hogy jó. Ez, hogy most ez írásban legyen le, ez még nem merült ez az igény rá. Gódor András: Készült-e jegyzőkönyv erről a Felügyelő bizottsági...? 84

5 Ujfalusi János: Természetesen mindenről készül jegyzőkönyv. Gódor András: Kérhetnénk, hogy a felügyelő bizottsági jegyzőkönyvet utólag juttassák el minden képviselőnek? Ujfalusi János: Meglesz. Valami? Soós József: Kérdésem a gazdálkodásra vonatkozott, a pénzügyi oldalról a könyvvizsgáló ellenőrzi, meg is kaptuk a jelentést. A gazdálkodással kapcsolatos észrevételem, tehát: megfelelő-e a gazdálkodás, adott esetben indokolt-e a beruházása bizonyos dolgokra költeni, indokolt-e létszám, megfelelő-e a gazdálkodás, ezt tudom mondani így, tehát műszaki oldalról. Gódor András: Kérjük akkor a Felügyelő bizottság jegyzőkönyvét eljuttatni a képviselőkhöz, mindegyikhez. Van-e még ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? Tisztelt Képviselő-testület, tehát szavazásra teszem föl a Kht évi mérlegbeszámolójának elfogadását. Azt amit a Pénzügyi bizottság elnöke mondott, tehát, a Kht. mérlegbeszámolóját a testület elfogadja kiegészítve azzal, hogy a Kht. üzleti terve a mindenkori költségvetés elfogadása előtt februárban legyen kész, valamint a Kht. mérlege április 15-ig. Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel szavazzon. (7 igennel, 1 nemmel, 3 tartózkodással elfogadva) 54 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KHT évi mérlegbeszámolóját elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a KHT. üzleti terve a mindenkori költségvetés elfogadása előtt február hónapban legyen kész, valamint a KHT. mérlege április hó 15-ig. Határidő: folyamatos Gódor András: A Dányi Kommunális Kht évi üzleti tervének előterjesztése. Megkaptuk szintén az anyagot, tisztelt Képviselő-testület van-e kérdés? Vélemény? Tessék! Nyári Jánosné: A Pénzügyi bizottság tárgyalt róla és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság azzal a feltétellel, amit itt az előzőekben felolvastunk, hogy februárban, a költségvetés előtt készüljön el az üzleti terv. Gódor András: Van-e még vélemény ezzel kapcsolatban? Aki egyetért az üzleti tervvel, amit a Pénzügyi bizottság javasol, kézfelemeléssel szavazzon! (7 igennel, 1 nemmel, 3 tartózkodással elfogadva) 55 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KHT évi üzleti tervét elfogadja. Gódor András: A víz- és csatornadíj- emelésének újbóli tárgyalása Ezt is megtárgyalta a Felügyelő bizottság, én ugyan nem voltam ott, de megtárgyalta, tudok róla, megtárgyalta a Pénzügyi bizottság 85

6 is. Itt van előttünk az előterjesztés. A év bevételek-kiadások várható alakulása című táblázaton, a lakossági díjak a lap alján. Pénzügyi bizottságnak mi volt a véleménye? A Pénzügyi bizottság elnökét kérem! Nyári Jánosné: 3 igen és 1 tartózkodással elfogadja a vízdíj emelését és a csatornát. De meg szeretnénk jegyezni, hogy a szinten tartásnak ne az emelés legyen a módszere, hanem költség csökkentő tényezőket kellene keresni és alkalmazni. Gódor András: Ige. Van-e még kérdés? Tessék! Ladányi László:...van a tájékoztató rész. Ebben szerepel a bérköltség egy oszlopba, másik oszlopba pedig a személyi jellegű egyéb kifizetések. A bérköltség összesen ,-Ft. Az egyéb kifizetés pedig ,-Ft. Gyakorlatilag a bérköltségnek a 20 %-a egyéb kifizetés, ami az egyéb kifizetés alatt föl van sorolva, hogy 4.500,-Ft. Értékű étkezési hozzájárulás, ezzel még úgy ahogy egyet is értek. A következő rész: reprezentáció költsége, ezzel már nem annyira. Költségtérítés összege, iskolakezdési támogatás összege, cégtelefon magáncélú használata és az azt terhelő személyi jövedelemadó valamint a táppénz-hozzájárulás összege. Gyakorlatilag ,- Ft-ot fizet a lakosság ilyen célra. Hogy ez indokolt-e? Ezt szeretném kérdezni. Gódor András: Azt mondanám elsőként, ezt a második vagy a harmadik napirendre kellett volna feltenni. Tehát már nem ezt tárgyaljuk. Tehát nem ez a napirendi pont, hanem a víz-és csatornadíj emelés. Ladányi László: Szerves része, bocsánat. Gódor András: A víz- és csatornadíj, még egyszer mondom Ladányi, a víz-és csatornadíj emelés a napirendi pontnak a címe. Arról is lehetett volna kérdezni a harmadik napirenden belül, de én a kérdésre... ezen ne vitatkozzunk, mert ez nem ez a napirendi pont. Most mit vitatkozunk ezen, nem ez a napirendi pont, de én a kérdésre, nem tudom meg kell-e ismételni. Itt a Kht. vezetője és itt a Pénzügyi Bizottság vezetője is, a választ azért kérném tőletek, de még egyszer mondom nem tartozik a napirendhez. Gódor Lajosné: Az elmúlt évben elég sokan voltak táppénzen és idén is, én saját magam voltam két hónapot, az táppénz-hozzájárulás, a Tóth Sanyi félévig majdnem betegállományban volt, Papp Jani 2 hónapig,egyébként meg az étkezés, reprezentáció nem túl sok, üzemeltetési költség van még benne, útiköltség hozzájárulás. Előző évekhez viszonyítva, sok. Mert ennyi táppénzesünk még nem volt, mint az elmúlt évben. Gódor András: Tessék! Soós József: Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, Gódor András: Ezzel kapcsolatban már ne kérdezzünk, jó? Soós József: A víz emeléssel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a tavalyi évben pályázatot nyert a Kht. én úgy tudom. Ennek következtében, közel 10 milliós nyereséggel zárta az évet. Tehát ha gyakorlatilag úgy vesszük 0 szaldót tudott csinálni a jelenlegi árak mellett, egy kis nyereséggel járt, működött, olyan formában, hogy egy olyan vákuum szivattyút vásárolt, ami 8 évig, ha minden igaz, használható lesz. Mi az oka annak, hogy mi ilyen mértékű áremelést hajtunk végre? Itt nálam van a Magyar Vízmű Szövetségnek az ajánlása, amely szerint ez nagyon sok ez az emelés, a környező falvakban sincs ilyen magas ára a víz- és a csatornának. 86

7 Gódor Lajosné: Jó, de ugyanennyi az ára a környező falvakban is, mondjuk Isaszegen több a vízdíj, a környéken mindenhol Valkón, Vácszentlászlón, ezt már megbeszéltük a múltkor is, hogy mennyi a vízdíj a környéken... Soós József: Megbeszéltük? Gódor Lajosné: Megbeszéltük. Soós József: Ez azt jelentette, hogy én is kigyűjtöttem, hogy hol olcsóbb. A Kht. kigyűjtötte, hogy hol 1,-Ft-tal drágább, én meg kigyűjtötte, hogy 20,-Ft-tal olcsóbb. Gódor Lajosné: Egyébként az elmúlt évet is nyereséggel zárta az évet a Kht. Az elmúlt évi nyereséghez hozzájött a 10 milliós pályázat és még hozzá jött, ami nem volt a tavalyi üzleti tervbe foglalva, a kókai szemétszállítás. Ez is pluszba jött a Kht.-nak bevételként szeptembertől szemetezünk Kókán. Ezek tették ki a nyereségünket. Soós József: Gyakorlatilag végig nézve ezt a kimutatást, picit részletesebb, mint amit eddig kaptunk, itt van a Dány-Szentkirály vízdíj árbevétele. Ez mellé oda tudom tenni a Szentkirályi víz bérköltségét és a személyi jellegű kifizetéseit. Iszonyatos nagy különbség van közte. Gódor Lajosné: A Szentkirályban elmondanám, hogy egyetlen egy közhasznú ember üzemelteti. Az az egy ember Soós József: Én ezt elhiszem, de a Szentkirályi vízdíj árbevétele ,-Ft. Közel. Ehhez képest annak a bérköltsége a ,-Ft-tot közelíti, jön még rá bizonyos költség, tehát az mindenképpen nyereséges. Indokolatlanul... Gódor Lajosné: A víz az nyeresége, a csatornát nézzed! A víz nem veszteséges, mindenhol nyereséges a víz. A csatorna a veszteséges. A szemétszállítás is nyereséges. Gódor András: Kérem szépen..ne...légyszíves tedd föl a kérdéseidet egymás után, ez olyan dialógus, ide-oda beszélgetés, ez nem megy. Tedd föl a kérdésedet és akkor válaszol. Kérdéseidet. Soós József: Jó. Kérdésem, hogy mennyi a víz- és a csatorna költsége? Kapunk egy költséget, víz + igazgatás és külön a csatorna. Nem ezt kértük. Ez egy féléves téma, akkor a kérdésem röviden az: miért nem kapjuk meg a kimutatást, ami alapján tudunk szavazni. Gódor Lajosné: Én már annyi kimutatást adtam, annyi Pénzügyi bizottsági ülésen, te is ott voltál, itt maradtunk, részletesen megbeszéltük, amikor a pályázatot szerettük volna, nem tudom, hogy mit kellene adni? Mi már minden papírt odabocsátottunk a mérlegről, az üzleti tervről, a kimutatás kimutatásának a kimutatását, mondjátok meg mit szeretnétek, lehet hogy én vagyok hülye, de nem értem mit szeretnétek! Nem tudom, nem értem. Megcsináltuk, ahogy Marika kérte, megcsináltuk Azt mondta Marika, három számot kér, ott van, akkor még mi kellene? Nem tudom, nem értem mit akartok! Gódor András: Tessék! Ujfalusi János: A Felügyelő bizottságban is ez szóba került, de egészen más jelleggel, hiszen az idei évben be fogják zárni a szemetest. A szemetest rekultiválni kell. Akár lesz rá pályázat, akár nem nem lesz rá pályázat, ha nyerünk az jó, mert kevesebb kiadás és szükség van a pénzalapra, amely elkezdi, már az idén elkezdi a rekultiváció tervezését. És utána folyamatosan azt helyre kell állítani. Vissza kell állítani egy természet közeli állapotot, ami nem lesz kevés, nagyon-nagyon nem kevés, 87

8 második dolog, ez egy nagy Kht., egy nagy. Egy nagy, több üzleti tevékenységet folytató cégnél vannak olyan tevékenységek, amik nyereségesek vagy amik nem. A nyereséges részlegek majd nem azt mondom, hogy tartják fönn a veszteségest. Egy Kft.-nél könnyű a helyzet, mert fölszámolja azt, ami nem hoz nyereséget, vagy legalább nem 0. Ez kötelező közszolgáltatás. Ha 3-szor ennyi veszteség van rajta, akkor is üzemeltetni kell. Üzemeltetni kell, meg kell tenni mindent azért, hogy minél kevesebb legyen a veszteség. Én úgy érzem, hogy most a működése jó és az ott dolgozó szakemberek megfelelően értik a szakmájukat és csinálják azt amit kell, nem ez a végzettségük, de csinálják és jól csinálják. Hibájukból kár nem keletkezik. Azt hogy most villanyt emeltek, az hogy egy csomó áremelés van, arról a Kht. nem tehet. Ezt valahogy ki kell gazdálkodni. Ki kell gazdálkodni, azt hogy, embert elbocsátani, azt nem szabad. Nagyon-nagyon nem szabad, mert másik oldalról a törvények, előírások, rendeletek megmondják, hogy egy kötelező közszolgáltatásnál 24 órás üzemben, mennyinek kell szerepelni, hány embernek. Ha kevesebb van, a munkaügy büntet, ha több van, ezek szerint több van, jól van, akkor meg az Önkormányzat részéről kellene büntetni. Hát ennél sokkal nagyobb áremelés, díjemelés is szóba került, de aztán le lett hurrogva az illető, hogy ugyan már, ilyet nem. Ez egy olyan minimális, ami ahhoz szükséges, hogy a cég működése hát év végéig éppenséggel ha semmi hiba nem jön, semmi baleset... nem történik, akkor ki fog menni nullára. De ha bármi történik, akkor már nagy baj lesz, akkor már nagy baj lesz. Akkor már nekünk kell valahogy átütemezni, átcsoportosítani összegeket, és a költségvetést még nem tudni honnan, de a költségvetésből pótolni kell. Kötelező, nincs más választásunk. Ez a kötelező közszolgáltatás miatti lehetőség. Köszönöm. Gódor András: Tessék! Ladányi László: Egy kérdésem lenne. Természetben az igazgatási költségekre ,-Ft. Van tervezve. Ebből viszont a bérköltség a tavalyi volt az 7,8 millió Ft. Ha nézzük a béremelést, akkor is van közötte több mint 5 millió forint. Hogy az igazgatásban milyen más egyéb költségek vannak még? Bényiné Szabó Márta: Nyomtatvány, akkor a könyvvizsgálói díj, oktatás, továbbképzés, útiköltségek, számítógépek karbantartása, a számlázó program költsége, amit nem tudok konkrétan szétosztani semmire, az épület biztosítási díja, bankköltség, a 4.500,-Ft-os étkezési utalvány összege is ebben van, azoknak a gépeknek az értékcsökkenése, ami ezeket a tevékenységeket szolgálja, késedelmi kamat. Gódor Lajosné: Elmondanám, hogy az igazgatásnak a költségeit 3 részre kell még osztani, ez az igazgatási költség az én bérem, a Márti bére és a Gódorné Annuska bére szerepel és minden más egyéb amit itt a Márti fölsorol. Ez úgy lenne igazságos, hogy hármunk bérét szétosztjuk a vízre, a csatornára és a hulladékra. De mivel, hogy a csatornán így is veszteség van, a vízen pedig nyereség, azért szerepel mindenhol a vízen az igazgatás költsége. Gódor András: Tessék Soós József! Soós József: Ezzel kapcsolatban szeretném, hogy megtudhatjuk mennyi a víz és mennyi a csatorna és mennyi az igazgatás? Gódor András: Szeretnék mondani valamit. Tisztelt Képviselő-testület, kicsit előre is szalad meg vissza is. Fogja javasolni a következő napirendi pontban a Pénzügyi bizottság elnöke a Kht.-nál a vizsgálatot, amit föl is tettünk napirendre. Azt szeretném javasolni, hogy írjátok össze ezeket a kérdéseket, és most is föltettétek és korábban és Juli mondta, hogy már többször válaszolt erre. Tehát írjátok össze ezeket a kérdéseket, a belső ellenőrnek oda kell adni, a belső ellenőr vizsgálja ennek a tükrében és ha meg lesz a vizsgálat, akkor új térjünk napirendre, vagy tűzzük napirendre. Tehát arra kérlek benneteket, hogy írjatok össze minden kérdést ami eddig fölmerült, amire úgy 88

9 érzitek, hogy nem kaptatok választ, megfelelő választ. És ezekkel fölszerelve és más egyéb kérdésekkel, amit jónak lát a testület, vagy a testületnek bármely tagja és ez a belső ellenőrnek és a belső ellenőr vizsgálja és adjon erre végre választ egyszer s mindenkorra. Jó? Egyet értünk ezzel? Összegyűjtitek ezeket a kérdéseket? Tessék! Soós József: Ha a problémám az, hogy semmit nem tudunk, akkor igazából kérdezni sem lehet, csak a felszínről tudunk. Gódor András: Hát én csak segítettem volna arra, hogy... Soós József: Ha biztosítana nekem egy napot, akkor kimegyek és végig beszélhetjük Gódor András: Természetesen. Bocsánat, az is fölmerült a Pénzügyi bizottsági ülésen, hogy négy hónapja elhangzottak ezek a kérdések, hát valóban elhangzott, négy hónapja senki a füle botját a kérdezők közül nem mozdította, hogy utána is nézzen, mondtam is, most is mondom, volt nyílt nap is, meghirdette a Kht. a nyílt napot, jöjjön a lakosság, nézzük meg hol van a szennyvíztisztító, hol épült, miképpen működik, hogyan működik ez. Tessék kimenni és meg kell kérdezni. Én csak segíteni akartam. Tehát tessék szíves lenni együttműködni a belső ellenőrrel. És akkor elmondani ez és ez a gondom, ez és ez a problémám, nem is tudom pontosan hogy mi, megfogalmazni se tudom, csak olyan nagyon szeretnék már valami hibát találni, csak nem tudom, hogy mit! Segítsen ebben engem kedves belső ellenőr, hogy meg tudjam ezt fogalmazni és akkor majd szépen segít és majd akkor megfogalmazzuk. Tessék! Soós József: Polgármester úr! Mi képviselőnek jöttünk ide. Gódor András: Tudom. Soós József: Van egy intézmény, annak van egy vezetője, tulajdonosok, kérdezni akarunk tőle. Ha kérünk tőle valamit, akkor ne azt mondja hogy, gyere el érte, hanem hozza ide. Gódor András: Hová? Soós József: Mondjuk, ide. Gódor András: Most, a testületi ülésre? Soós József: Nem most, két hete, egy hónapja, két hónapja, hat hónapja, amikor ez felmerült. Gódor András: Elhozhatta volna, ha megbeszélted volna, hogy jöjjön ide kedves Gódorné, csütörtökön délután 18 órára és minden papírt szedjen össze, rakja fel a Nissanra és jöjjön ide a Községházára, mert mindent át akarunk nézni. Hát lett ilyen kérés? Soós József: A jegyzőkönyvet megnézhetjük visszamenőleg? Gódor András: Elhangzott ilyen kérés, hogy x időben erre és erre vagyunk kíváncsiak? Nem hangzott el. Soós József: Polgármester Úr, a testületi ülésen én kértem ezt, remélem benne van a jegyzőkönyvben. Gódor Lajosné: Én felajánlottam a Marikának is, hogy akár vasárnap is kimegyek, jöjjenek ki és ott rendelkezésre áll minden. Nem tudom, hogy mit akartok még? Egyeztessünk egy időpontot és 89

10 gyertek ki, nincs nekem semmi takargatnivalóm. Ellenőrzött minket az Ügyészség, az APEH, a Vízügyi Igazgatóság, a Környezetvédelmi Felügyelőség, nem volt olyan hiba, ahol egetverő nagy rendellenességek lettek volna. Gódor András: Tessék, akkor a két fél egymás felé mozduljon és tegyen lépést, erre szakmailag használja a belső ellenőrt is. Térjünk vissza az emelésre. Ki tudja, hogy mennyi lesz az infláció? 8,8 %. A mostani vízdíj emelés 6%, tehát az infláció alatt van, a csatorna díj emelése is ekörül van. Van-e még kérdés? Ladányi László: Én saját eszemtől egy 7,5 %-os vízdíjemelésre és egy 16 %-os csatornaemelésre. Gódor András: A vitát lezárom. Aki a Pénzügyi Bizottság által javasolt emeléssel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. ( 7 igennel, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadva) Dány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2007. (V. 21.) rendelete a közműves közületi ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás hatósági díjainak megállapításáról (A rendelet pontos szövege a melléklet részét képezi) Dány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 9 /2007. (V. 21.) rendelete a közműves lakossági ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás hatósági díjainak megállapításáról (A rendelet pontos szövege a melléklet részét képezi) Gódor András: Mivel ide tartozik a Kht.-hoz, szeretném ha a lakossági bejelentést, amit a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolt, itt tárgyalnánk meg. Nyári Jánosné: Érkezett egy lakossági bejelentés Oláh Tibor részéről. Ezt már egyszer Baglyas János is megkapta, utána Dóczi Erzsi, most pedig megkaptuk mi. A Kht. ügyében folyik egy nyomozás, ezen fölül pedig még vannak további szabálytalanságok, amiket ki kellene vizsgálni a beadvány szerint. Úgy döntött a Pénzügyi Bizottság, hogy a Képviselő-testület fogadja el azt, hogy Majláth Konrád Konstantin legyen az, aki ezt a kivizsgálást lebonyolítja. Gódor András: Azt szeretném még ehhez kiegészíteni, hogy tessék szíves felvenni a kapcsolatot a belső ellenőr úrral, József és megmondani, hogy ilyen kérdéseket szeretnénk megtárgyalni és ezekre keresem a választ és ebben segítsen. Van-e kérdése ezzel kapcsolatban valakinek? Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Egyhangú) 57 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Majláth Konrád Konstantin Urat, hogy a KHT-nál, lakossági bejelentés, képviselői kérdések tárgyában folytassa le a vizsgálatot. Határidő: folyamatos Felelős: Jánosik György mb. jegyző 90

11 Gódor András: Bemutatom Szvitek Melindát. Sok szeretettel köszöntöm ismételten, ismerősként már mindenkinek. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról készített munkatársaival egy előterjesztést. Szvitek Melinda: Néhány mondatban összefoglalva szeretném elmondani a beszámolót. A személyi feltételek az elmúlt alkalom óta változtak. Május 29-én jön a Közigazgatási Hivatal, aki teljes körű ellenőrzést végez a szolgálatunknál. Azt gondolom, hogy minden rendben van. Valószínűleg azt is meg fogják állapítani, hogy családsegítés szempontjából 5000 lakosonként kell egy családgondozó, a gyermekjóléti szolgálatnál pedig 45 gyermek, illetve 25 családnál kell egy családgondozó. Ami összességében Dányban 3 kolléganőt indokolna, ami per pillanat két fő, de már ez is teljesen jó. Érdemes azon elgondolkozni, hogy a jövőben hogyan tudjuk ezt megoldani. Megkapta az egyik osztálytermet az általános iskolában, illetve van egy irodahelyiség is, mellékhelyiségek is rendelkezésre állnak. Irodaszerek tekintetében szükségünk lenne egy fénymásolóra, mert ami van, az elég rossz. Családsegítés szempontjából kiemelném a rendszeres szociális segélyezetteket. Nagy segítséget nyújtott a kolléganőnek a Támaszpont Egyesület. Ők csoportfoglalkozásokat szerveztek, amelyet ezúton is megköszönnék nekik. Az ügyfélfogadási napon rengetegen jelennek meg különböző ügyek intézésével, ebből áll össze az a rengeteg veszélyeztetett fő, szerintem a 90 %-uk nagyon rossz szociális körülmények között él. Szamosvölgyi Attiláné: A Szociális Bizottság ülésén valóban hiányoltuk Melindát, de Varróné Kiss Emese jelen volt, minden kérdésünkre kielégítő választ adott, így egyhangúlag elfogadtuk a beszámolót. Gódor András: Felteszem szavazásra a beszámolót. Aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. (Egyhangú) 58 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról előterjesztett beszámolót elfogadja. Gódor András: Következő az Arany János és Vörösmarty utcai telek értékesítésére vevők kijelölése. Előttünk van, látjuk az adásvételi szerződést. Szeretném azt elmondani, hogy a testületnek van vevő kijelölési joga, tehát Vajland Gyula Zsolt és Vajland Tamás Gyula, ők ketten a vevők. Kérem a testületet, hogy jelöljük ki vevőként ezt a két urat. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Egyhangú) 63 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 1736/22. hrsz. Alatt lévő 897 m 2 kivett beépítetlen terület vevőjének Vajland Gyula Zsoltot jelöli ki. 91

12 64 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 1736/23 hrsz. Alatt lévő 899 m 2 kivett beépítetlen terület vevőjének Vajland Tamás Gyulát jelöli ki. Gódor András: Az Ügyrendi Bizottság jelentése képviselői interpelláció kivizsgálásáról, a következő napirendi pontunk. Átadom a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének. Nincs kiegészítése, kérdése valakinek? Dobos László: Mint az Ügyrendi Bizottság tagja, én ezzel nem értek egyet. Nem is olyan tárgyban hívták össze az Ügyrendi Bizottságot, mivel így most ezt nem tudtam elintézni, kénytelen vagyok a hivatal érthetetlen. Gódor András: Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor aki egyetért a bizottság vizsgálatával és véleményével, az kézfelemeléssel szavazzon. (6 igennel, 4 nemmel, 1 tartózkodással elfogadva a jelentés) Gódor András: Rátérünk a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének törvényességi észrevételére, a költségvetéssel kapcsolatosan. Azt szeretném mondani, hogy ehhez kapcsolódóan mindenki megkapta a könyvvizsgálói jelentést, valamint annak a jelzését, hogy a Közigazgatási Hivatalba mind az intézményvezetőkkel kapcsolatos egyeztetés tényét, mind a szakszervezettel kapcsolatos egyeztetés tényét, mind a pedagógiai testületnek a különböző üléseken a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseit, témáit összegyűjtöttük, és azt a Közigazgatási Hivatalhoz elküldtük. Javaslom, hogy ezeket az anyagokat - nevezzük mellékleteknek fogadjuk el a költségvetési rendelet mellékleteként, mintegy hiánypótlásként és a költségvetésünket így erősítsük ezzel meg. Nyári Jánosné: Mi is tárgyaltunk róla a Pénzügyi bizottság ülésén, az egyik javaslatunk, hogy maradjon a régi, egészítsük ki a feltárt hiányosságokkal, a másik pedig hogy semmisítsük meg a régit és a hiánypótlásokat beadva, fogadjuk is el rögtön az újat. Ez a két variáció volt. Gódor András: A hiányosságok pótlása már itt van. Ezek már elmentek a Közigazgatási Hivatalhoz, azt javaslom, hogy ezeket csatoljuk a költségvetési rendelet mellékletéhez. Ugyanazokat a dolgokat újra előrevenni nem érdemes. Nyári Jánosné: A költségvetés számszakilag megállja a helyét. Gódor András: Ezek voltak a hiányosságok, amiket az előbb már említettem. Szeretném nyomatékosítani, hogy ez így történt 2005-ben is, 2006-ban is, tudom hogy ez nem mentség és az sem, hogy másütt is így csinálják. Előterjesztem azt a variációt, miszerint a költségvetési rendeletet ezen mellékletek becsatolásával erősítsük meg és fogadjuk el és mellékletként kezeljük. Kővágó Róbert: Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Közigazgatási Hivatal álláspontját nem fogadjuk el, amit írt itt és mellékletként csatoljuk hozzá? Jánosik György: A következőt szeretném mondani a képviselőnek, mint köztudott a Közigazgatási Hivatal állásfoglalása nem kötelező érvényű. Van egy alkotmánybírósági határozat ami egyértelműen fogalmaz, hogy az állásfoglalás nem kötelező érvényű, erre joghatályosan sem 92

13 bíróság sem más hatóság előtt hivatkozni nem lehet. Felvetődött a legutóbbi Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy én levelezek a Közigazgatási Hivatallal, de hát ha írnak, illik válaszolni. Én már akkor leírtam ezeket a dolgokat, hogy 18 éve Dány községben hasonló gyakorlattal működik, tisztában volna azzal, hogy az államháztartás működésének rendjéről szóló kormányrendelet előírja, hogy előtte egyeztetni kell, de hogyha meghallgatjuk az ide vonatkozó bizottsági hangfelvételeket, ezek egyértelműen dokumentálják. Az, hogy ezek késésben vannak, hogy nem 15 napon belül érkeznek a Közigazgatási Hivatalba, véleményem szerint ezen egy jó ideig változtatni nem is lehetséges ilyen módon. Vállalom a következményeket. Baglyas János: Szó sincs arról, hogy semmibe vesszük, éppen ellenkezőleg, a felkért okiratokat csatoljuk, erről szólt a polgármester úr által előterjesztett anyag. Ladányi László: Mi lenne ha azt a javaslatot fogadnánk el, hogy az eredetit semmisítsük meg és alkossunk egy újat ezekekkel a mellékletekkel.. Gódor András: Akkor az egyik rendelettel most megsemmisítjük és utána alkotunk mégegy rendeletet, jó, azt hiszem ez is egy járható út. Felteszem szavazásra a következőt, mivel a költségvetés a mellékletek nélkül került elfogadásra, azt most a testület megsemmisíti, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.(8 igennel, 3 nemmel elfogadva) Dány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2007. (V.21.) rendelete az önkormányzat 12/2007. (II.15.) sz költségvetési rendeletének hatályon kívül helyezéséről (A rendelet pontos szövege a melléklet részét képezi) Gódor András: Aki egyetért azzal, hogy Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ugyanazokkal a számadatokkal, ugyanazzal a tartalommal,amelyet korábban elfogadott és az előbb megsemmisített, a most kiegészített mellékletekkel elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. (8 igen szavazattal elfogadva) Dány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 7 /2007. (V.21.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről (A rendelet pontos szövege a melléklet részét képezi) Gódor András: Szociális rendeletet módosítunk, Tisztelt Képviselő-testület, a házi segítségnyújtás miatt, amiről az előbb Szvitek Melinda már szólt. Az előterjesztést megkapta a testület, amelyben arról van szó, hogy a házi segítségnyújtás saját feladatkörként kezeli az önkormányzat. Van-e kérdés? Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazottakkal, kézfelemeléssel jelezze. (Egyhangú) Gódor András: Következő a szociális rendelet módosítása a közgyógyellátási igazolványokkal kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatban megbeszélést folyatatott a Szociális Bizottság, kívánja-e a Bizottság elnöke összefoglalni a bizottsági ülésen elhangzottakat? Szamosvölgyi Attiláné: Végülis az élet hozza ezeket a dolgokat, hogy időként módosítani kell egyegy határozatot. Szeretném, ha a testület is támogatná ezt a rendelet módosítási javaslatot. Gódor András: Igen, én is javaslom a Képviselő-testületnek. Nagyon nehéz sorsban lévő embertársainkról van szó. 93

14 Ladányi László: Két problémám van ezzel az egésszel. Mivel rendeletet módosítunk az Ügyrendi Bizottságnak is és a Pénzügyi Bizottságnak is meg kellett volna tárgyalni. Gódor András: Ezzel kapcsolatban egy konkrét igény érkezett, mely nem borítja fel a költségvetés szociális ellátásra fordítandó összegét. Baglyas János: A hivatal szociális munkatársai végeztek egy felmérést, ez a módosítás körülbelül 15 embert érinthet, tehát azokat az embereket, akik teljesen magatehetetlenek, akik abszolút gondozásra szorulnak. Az ő pelenkaköltségeire vonatkozik ez a dolog és ennek a finanszírozási tétele a költségvetés szociális fejezetében benne van. Plusz költséget nem jelent, költségvetés módosítást nem érint, ezért bátorkodtunk javasolni, hogy ez a rendeletszöveg kerüljön a testület elé. Alekosz Iliász: Azt hiszem, hogy hosszú évek óta nem láttam ilyen rendeletet, dicséret illeti a megszerkesztőjét. Ez egy olyan rendelet, amilyennek egy rendeletnek ki kell nézni. Minta értékű. Még azt is megmondja, hogy honnan van forrás a költségvetés módosítása nélkül. Gódor András: Felteszem szavazásra a rendelet módosítást. Aki egyetért vele, kézfelemeléssel szavazzon. (10 igennel, 1 tartózkodással elfogadva) Dány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3 /2007. (V.21.) rendelete A 9/2006. (VII.07.) sz. szociális rendeletének módosításáról (A rendelet pontos szövege a melléklet részét képezi) Gódor András: Kiss Gyuri itt van köztünk, van egy beadványa a volt kézilabda pálya hasznosításával kapcsolatban. Kéri ennek a területnek a használatát határozatlan időre. Gépjármú oktató rutin pályát szeretne kialakítani ezen a részen. Aki még javasolja kézfelemeléssel szavazzon. 60 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss György kérelmét támogatja a volt kézilabda pálya, gépjármű oktató rutin pályaként, határozatlan időre történő hasznosítása tárgyában. Gódor András: Visszatértünk a laptopok ügyéhez. Felteszem szavazásra a javaslatot ami úgy szól, hogy aki használatra kapja képviselő, az továbbra is használja, aki nem lett képviselő, az pedig fizesse meg a még hátralévő részt, amit majd alapítványba befizetnek, ki ért ezzel egyet? (6 igennel, 5 nem szavazattal elfogadva) 61 /2007. (V.21.) sz. határozat Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a laptopok további használatát az alábbiak szerint szabályozza: aki használatra kapja képviselő, az továbbra is használja, aki nem lett képviselő, az pedig fizesse meg a még hátralévő részt, amit majd alapítványba befizetnek. 94

15 Gódor András: Ezzel megvagyunk a laptopokkal. Szeretném bejelenteni az egyebekben, hogy felhívott a gyermekorvos, aki már korábban is jelentkezett, szerdán jön, aki akar vele beszélni megteheti, bejön a hivatalba is. Ezzel párhuzamosan van egy szerződés egy fejvadász céggel is, aki az orvosok közvetítését végzi. Most már úgy gondolom, hogy várnunk kell ezzel, mert annak is lesz eredménye. A legközelebbi ülésen elő fogjuk hozni. Szajkó Béla elnök úr elvállalta, hogy azoknak a közérdekű munkavégzésre kötelezett munkásoknak az igénybevételével (akik itt töltik le a büntetésüket) a cigánytelepen nagytakarítást végeznek. Továbbá azt kéri, hogy biztosítsunk neki egy olyan telephelyet, ahol a bútorokat, ruhaneműket raktározni tudják, amíg a rászoruló családoknak ki nem osztják. Megnézzük a Széchenyi utcai raktárat. Ujfalusi János szorongat egy fotót, van egy úriember aki szeretne a Zsellér-paskomban egy lovardát, éttermet, panziót, parkolót és vendégházat építeni. Ennek az értékesítéséről hogyan, miképpen gondolkodjunk? A Zsellér-paskom azon része, ami az Ady utca folytatása és az attól Isaszeg felé eső terület. Gondolkozzunk azon, hogy miképpen lehetne ezt értékesíteni. Még egy dolgot szeretnék mondani, amikor a testület módosította a iskolaigazgatói és óvodavezetői pályázatot, a módosított kiírást mi másnap án, 8 óra 15 perckor vagy 9 óra 15 perckor elfaxoltuk a kiadónak. Az Oktatási Közlönyben ennek ellenére a hibás kiírás jelent meg. Megpróbáljuk s.o.s. gyorsasággal megjelentetni ezt a pályázatot, most már valószínű, hogy a kinevezések átcsúsznak a pedagógusok szabadságolási idejébe, most már meg fog jelenni remélhetőleg a jó. Ennyit szerettem volna mondani. Van még valakinek mondanivalója? Nyári Jánosné: Igen. Tudom, hogy most ünnepelte 60. születésnapját Szajkó Béla, a CKÖ elnöke, a magam nevében is minden szépet és jót és nagyon jó egészséget kívánok neki a munkájához. Gódor András: Csatlakozunk mi is az udvarias köszöntéshez. Köszönöm a részvételt, ezzel a testületi ülést bezárom. Gódor András polgármester a testületi ülést órakor bezárta. Kmf. Gódor András polgármester Jánosik György mb. jegyző 95

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. április 7-én 19,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Szászik Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben