M E G H Í V Ó október 28-án (csütörtökön) 16 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor"

Átírás

1 Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 28-án (csütörtökön) 16 órakor tartja soros ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom! Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Napirend: 1./ Előterjesztés Albertirsa Város évi költségvetésének módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 2./ Előterjesztés Albertirsa Város Képviselő-testülete 24/2001. (IX.30.) számú rendeletének módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 3./ A Piacüzemeltetési Szabályzat módosítása Előadó: Fazekas László polgármester 4./ Előterjesztés a Tessedik Sámuel Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 5./ Előterjesztés ad-hoc szavazatszámláló bizottság választásáról Előadó: Fazekas László polgármester 6./ Előterjesztés alpolgármester választásról Előadó: Fazekas László polgármester 7./ Előterjesztés alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról Előadó: Fazekas László polgármester 8./ Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete szakbizottságainak megválasztása Előadó: Fazekas László polgármester 9./ Külsős bizottsági tagok eskütétele

2 10./ Albertirsa Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési terve Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 11./ Előterjesztés az alapfokú művészetoktatás támogatása tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 12./ Előterjesztés a Borostánykő Oktatási és Művészeti Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztség ellátásáról Előadó: Fazekas László polgármester 13./ Előterjesztés a vörös iszap katasztrófa által sújtott Kolontár és Devecser települések támogatásáról Előadó: Fazekas László polgármester 14./ Előterjesztés az Irinyi u. 6/1. szám alatti, közérdekű célra fenntartott lakás bérleti jogának megszerzéséről, pályázat kiírásáról Előadó: Fazekas László polgármester 15./ Előterjesztés a Munkácsy, a Katona Gy. és a Nefelejcs utcákban kialakult utcarészek egyesítése, és a Gyöngyvirág utca Csalogány utcai részének kialakítása tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 16./ Előterjesztés a Thököly u. 21/1. szám alatti szociális bérlakás bérleti idejének meghosszabbítása tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 17./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, 0372/98 helyrajzi számú, szántó ingatlanra érkezett vételi ajánlat ügyében Előadó: Fazekas László polgármester 18./ Előterjesztés a DESIGN Bt. szerződésének módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 19./ Egyebek Zárt ülés: - Fellebbezés Albertirsa, október 20. Fazekas László polgármester

3 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 1. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés Albertirsa Város évi költségvetésének módosításáról (4. módosítás) A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Török Andrea pénzügyi irodavezető Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 19.

4 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület október 28-ai ülésére, Albertirsa Város évi költségvetésének módosításáról Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68. (3) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, továbbá annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, az önkormányzat éves költségvetési rendeletében (költségvetési határozatában) foglaltak szerint figyelemmel az Áht ának (4) bekezdésében és 51. -ának (1)-(2) bekezdésében leírtakra módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait. Az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.04.) rendelet 27. -a, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, többször módosított 5/2007. (IV.10.) rendelet alapján, az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől. Bevételi előirányzatok: Intézményi bevételek Vízmű Szennyvízkezelésnél a BA-KO Kft. által befizetett e Ft közműfejlesztési hozzájárulás növeli az előirányzatot. A bevétel a Kft-vel megkötött településrendezési szerződésen alapul, melyről a képviselő-testület szeptemberben döntött. Központosított előirányzatok A lakossági közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetése 23 e Ft-tal növelte meg bevételünket ( víz, csatorna közműfejlesztési hozzájárulás 15%-a. Ez a tétel a kiadási oldalon is megjelenik). Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, 150 e Ft-tal, a Reg.Igazgatóság által végzett ellenőrzés támogatása, 40 e Ft-tal, a kríziskezelő program támogatása, 126 e Ft-tal növeli a bevételi előirányzatot. Ezek a tételek a kiadási oldalt is módosítják. A választások lebonyolítására kapott összeg az alábbiak szerint módosítja a bevételeket: Országgyűlési képviselő választásra, e Ft, Időközi önkormányzati képviselő választásra, 254 e Ft, Kiadási előirányzatok: A helyi közutak, alagutak fenntartása (Utak építése) soron - a Pesti és Szentmártoni úti csatorna építése tárgyú eljárás eredményéről szóló tájékoztató szerkesztési díja, 150 e Ft-tal növeli, - a Thököly és Boglárka útépítés átadási ünnepség költsége, 250 e Ft-tal csökkenti a felhalmozási kiadásokat. Utóbbi tétel a dologi kiadásokhoz került átvezetésre.

5 A saját tulajdonú ingatlan adásvétele soron 25 e Ft növeli az előirányzatot, a Képviselőtestület 241/2010.(IX.16.) számú határozata alapján, a Gróf Széchenyi u. 19. szám alatti, 211 hrsz-ú ingatlan 10/360-ad részének megvásárlása. Az országgyűlési képviselő választáson e Ft kiadás realizálódott, 37 e Ft-tal több, mint a központi támogatás. Az időközi önkormányzati képviselő választás kiadási előirányzata 254 e Ft-tal emelkedett. Ez az összeg a bevételi oldalon is jelentkezik. A közvilágítási feladatoknál a közvilágítási lámpatestekre tervezett 400 e Ft megemelése szükséges 239 e Ft-tal. A Képviselő-testület 235/2010.(IX.16.) számú határozata alapján, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás pü-i vállalkozásnak, e Ft-tal növeli a kiadást. Itt is a B A-KO Kft-vel kötött településrendezési szerződés jelenti a pénzmozgás alapját. A szemétszállításnál az előirányzatot egy számlázási program megvásárlása növeli, 138 e Fttal. A folyóirat, időszaki kiadványoknál a személyi juttatások, és az ehhez kapcsolódó, munkaadókat terhelő járulékok 191 e Ft-tal, a dologi kiadások 215 e Ft-tal megemelkedtek. Ez az összeg, az Albertirsai Híradó Választási Különszám szerkesztési, előállítási és kihordási költsége, a Képviselő-testület 225/2010.(VIII.26.) számú határozata alapján. A Sportcentrum felhalmozási kiadása 163 e Ft-tal módosul, a öntözőkút létesítésére megkötött szerződés szerint (a vízjogi üzemeltetési engedély megküldését követően kerül kifizetésre a vállalkozói díj 10%-a). Az önkormányzat igazgatási tevékenységénél a felhalmozási kiadásokat e Ft-tal csökkenti: az érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése, e Ft-tal (ez az összeg, az egyes szakfeladatok között megbontva, a dologi kiadásokat növeli), a fenti jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása a Gyámhivatalnál, 599 e Ft-tal, a szemét számlázó program, 138 e Ft-tal. A személyi juttatások, és az ehhez kapcsolódó, munkaadókat terhelő járulékok 198 e Ft-tal, a dologi kiadások 102 e Ft-tal emelkedtek, a Képviselő-testület 221/2010.(VIII.26.) számú határozata alapján (a város megmaradt művi értékeinek szakszerű feltérképezése, és értékvédelmi adatlapok készítése). A dologi kiadásokat a kríziskezelő program támogatására kapott 126 e Ft, valamint a Budaiút Invest Kft által benyújtott kérelemben szereplő, 590 e Ft növeli, a Képviselő-testület 208/2010.(VIII.26.) számú határozata alapján. Az összeg nem került átutalásra, mivel a határozatban foglaltak szerint, csak az üzemeltetési szerződésben szereplő bérleti díj megérkezését követően fizethető ki. Ez viszont a mai napig nem történt meg. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás pü-i vállalkozásnak e Ft-tal módosítja az előirányzatot, a Képviselő-testület 237/2010.(IX.16) számú határozata alapján (az Aquarius Aqua Kft. által megterveztetett, a 405. sz. és a sz. utat összekötő út engedélyes tervdokumentáció költségeinek fele).

6 A Tessedik Sámuel Általános Iskola, a Képviselő-testület 239/2010.(IX.16.) számú határozata alapján, 200 e Ft támogatásban részesült a Forog az esztendő kereke c. programsorozat finanszírozására. Viziközmű Intézmény Az intézmény vezetője írásban azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy engedélyezze a felhalmozási kiadások e Ft-tal történő megemelését a dologi kiadások terhére. Kérelmében megjelölte azt a rovattételt, amely biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. A módosítás oka, hogy a csatornahálózat átemelő szivattyúin, és a szennyvíztisztító telep búvárkeverőin kényszerűségből, Ft + Áfa értékű felújítási munkát kellett megrendelni, illetve néhány esetben új alkatrészt vásárolni. Folyamatban van továbbá Ft+Áfa felújítási munka megrendelése, és alkatrész vásárlása, mivel az eszközök jelenlegi elhasználódottsága nem teszi lehetővé a biztonságos üzemeltetést. A vízmű szakfeladaton, a járművek beszerzése költségsoron betervezett és elfogadott e Ft, Ft-tal történő megemelése szükséges, mivel a költségvetés tervezésekor nem volt ismeretes a duplafülkés tehergépkocsi pontos beszerzési ára. Ez az átvezetés a kiemelt előirányzatok között történik, s a vízmű, ezen belül a szennyvíz kezelés költségvetésének főösszegét nem módosítja. Az átvezetések után a Tartalék előirányzata e Ft-ra módosul. Önkormányzatunk évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege az előirányzat módosítások után e Ft-ra változik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzat módosítások megtárgyalására és elfogadására. Albertirsa, október 19. Fazekas László polgármester

7 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 2. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés Albertirsa Város Képviselő-testületének 24/2001. (IX.30.) számú rendeletének módosításáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Török Andrea pénzügyi irodavezető Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 19.

8 Albertirsa Város Önkormányzatának fenntartásában működő nevelési-oktatási és gyermekvédelmi intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és élelmezési nyersanyagnormák Albertirsa Város Önkormányzata és a TS Gastro Kft. között létrejött vállalkozási szerződés 3.2 számú pontja alapján, a szolgáltató élni kíván november 01-től a szolgáltatási díj emelésének lehetőségével. Az emelés nagysága a szerződésben rögzített, a KSH által közzétett előző naptári évre vonatkozó fogyasztói árindex mértéke, mely évben 4,2 % volt. Megnevezés évi étkezési nyersanyagnorma Ft/nap évi étkezési térítési díjak 25 % ÁFA-val Ft/nap Étkezési nyersanyagnorma november 01-től Ft/nap Étkezési térítési díjak november 01- től Ft/nap ÁFAval Bölcsődei 255,- 319,- 266,- 333,- ellátás Óvodai ellátás 254,- 317,- 264,- 330,- Óvodai tízórai 54,- 68,- 57,- 71,- Iskolai ellátás 290,- 363,- 302,- 378,- napközi Iskolai ellátás 171,- 214,- 178,- 223,- menza Iskolai ellátás 65,- 81,- 67,- 84,- tízórai Alkalmazottak, szoc. étkezők 250,- 499,- 260,- 519,- Figyelemmel fentiekre, javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet 1. és 2. számú mellékletét fogadja el. Albertirsa, október 19. Fazekas László polgármester

9 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 3. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: a Piacüzemeltetési Szabályzat módosítása A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Kovács Tímea aljegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Sándor Gyuláné piacfelügyelő Mellékletek: Piacüzemeltetési Szabályzat Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: október 20.

10 ALBERTIRSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület október 28-ai ülésére, a Piacüzemeltetési szabályzat módosításáról A piacon árusítók közül, többen azzal a kéréssel fordultak a T. Képviselő-testülethez, hogy a bérleti jog megváltási díj esetében a jelenlegi éves díjfizetés helyett engedélyezze a félévi, esetleg negyedévi díjfizetést. Kérték továbbá, hogy a testület tegye ismét lehetővé az árusítók számára a piac területén történő parkolást. (A kérelem az előterjesztéshez csatoltan olvasható.) A piacfelügyelővel és a hivatal dolgozóival egyeztetve megvizsgáltam a kérelmet, s az abban foglaltak, továbbá a piac működésével kapcsolatban tapasztaltak alapján, az alábbi javaslatokat teszem a piacüzemeltetési szabályzat módosítására. 1. A bérleti jog díj (a továbbiakban bérleti díj) több részletben történő megfizetésének engedélyezése Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a gazdasági válságra, illetve annak hatásaira az elmúlt két évben nem emelte a bérleti díjat. Annak ellenére azonban, hogy a piac üzemeltetéséből származó bevételek az elmúlt két évben nem nőttek, az önkormányzat évente jelentős összeget áldoz a tulajdonában lévő piac folyamatos karbantartására, illetve lehetőségek szerint fejlesztésére, melynek köszönhetően napjainkra az albertirsai piac mind az árusítás, mind a vásárlás körülményeit tekintve a kistérség legszínvonalasabb és legkulturáltabb piacává nőtte ki magát. Amennyiben engedélyeznénk a bérleti jog két részletben történő fizetését, az árusok egy része azt csak félévtől váltaná meg, így az önkormányzati költségvetés jelentős bevételtől esne el. Ennek az az oka, hogy az év első néhány hónapja holt időszaknak számít a piacon, ami miatt sokak szerint nem érdemes bérletet váltani. Figyelemmel fentiekre, a bérleti díj két részletben történő megfizetésének engedélyezését nem javaslom, ellenben javaslom módosítani a bérleti jog megfizetésére a jelenleg hatályos piacüzemeltetési szabályzatban előírt határidőt: Albertirsa Város Képviselő-testülete a 168/2009. (VII. 09.) számú határozatával hagyta jóvá az önkormányzat tulajdonában lévő piac üzemeltetési szabályzatát. A Piacüzemeltetési Szabályzat 4.2. pontja rendelkezik a bérleti jogról, ezen belül a bérleti jog megváltásának határidejéről: 4.2. A bérleti jog az állandó árusítóhely biztosítását szolgálja és a piac üzemeltetőjétől lehet kérni. A bérleti szerződés maximális időtartama 12 hónap. A megállapított bérleti jog díját január hónap 10. napjáig egy összegben kell megfizetni. A bérleti jog más személyre nem ruházható át. Indokolt esetben a bérleti jog jogosultja a szerződést a hónap 15. napjáig, a

11 hónap végével írásban felmondhatja. Ebben az esetben a már kifizetett éves bérleti jog összegét üzemeltető időarányosan visszatéríti. A szombati piacnapra a piac bérleti jog nem érvényes. A hatályos szabályzatban szereplő határidőt december 31-ére javasoljuk módosítani, az alábbiak miatt: Az, hogy a bérleti jog jogosultjai a díjat csak a tárgyév január hónapjának 10. napjáig kötelesek megfizetni, számtalan problémát okozott az elmúlt években: a Polgármesteri Hivatal munkatársai évek óta tapasztalják, hogy azok esetében, akik korábban jelezték bérleti jog igényüket, amennyiben évvégéig nem kötnek szerződést, arra sokszor csak március hónapban kerül sor, mivel az árusítók többsége januárban és februárban tölti éves szabadságát; további probléma, hogy a bevételek így november közepétől egészen a következő év márciusáig folyamatosan teljesülnek, ami megnehezíti a költségvetés tervezését. 2. A piac területén történő parkolás engedélyezése Albertirsa Város Képviselő-testülete évben tiltotta meg az árusítók számára a piac területén történő parkolást. Az intézkedés mögött az az indok húzódott meg, hogy az elárusítóhelyekre jelentkezők száma folyamatosan meghaladta a rendelkezésre álló helyek számát, ami állandó feszültséget, konfliktus helyzeteket eredményezett a piacon. Ezt próbálta meg oldani a képviselő-testület azzal, hogy az árusok autóit kitiltotta a piacról, és az így nyert területet elárusítóhelyként értékesítette. A piac zsúfoltságából eredő problémák napjainkra sajnálatos módon megszűntek, köszönhetően a gazdasági válságnak, így a parkolás tiltásának indoka is okafogyottá vált. Amennyiben engedélyezzük az árusok számára a parkolást, ez nemcsak plusz bevételt jelent az önkormányzat számára, hanem nyilván enyhíti a piac körüli parkolási problémákat is. Fentiek miatt javaslom, hogy a képviselő-testület engedélyezze az árusok számára a piac területén történő parkolást, oly módon, hogy a parkolási díjakat a helypénzekkel egy mellékletben szabályozza. Figyelemmel fentiekre, az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselő-testület elé: Határozati javaslat 1. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a piaci árusok kérelmét a bérleti jog díjának két részletben történő megfizetésére elutasítja. Határidő: azonnal Felelős: Fazekas László polgármester

12 Határozati javaslat 2. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Albertirsa Város Önkormányzatának Piacüzemeltetési szabályzata módosítását, egységes szerkezetbe foglalva a melléklet szerint, mely hatályos november 1-től. Határidő: november 01. Felelős: Kovács Zoltánné dr. jegyző Albertirsa, október 19. Fazekas László polgármester

13 PIACÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

14 I. Általános adatok 1. Üzemeltető adatai: Név: Albertirsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. Képviseli: Kovács Zoltánné dr. jegyző Tel., Fax: 53/ ; 53/ Piac adatai: Címe: 2730, Albertirsa Vinyica u hrsz Befogadóképessége: Albertirsa Város közigazgatási területén a 2935 helyrajzi számú 5000 m2 nagyságú terület Típusa: napi élelmiszer-, élelmiszer nyersanyag-, háztartási cikk-, használtcikk- és virágpiac Állandó létesítményei: piac felügyelői iroda, női és férfi WC csoport II. Az üzemeltetés irányítása és szervezete: 1. Irányítás: a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája jogosult a tartós bérleti jog megváltására irányuló szerződések előkészítésére, a piacfelügyelő, helypénzszedő munkájának ellenőrzésére, a kereskedői panaszok, bejelentések intézésére. a piac fenntartásával és kezelésével járó feladatokat az ott lévő árusító és egyéb helyek használóinak kijelölését, a helyhasználati és szolgáltatási díjak beszedését az üzemeltetéssel járó egyéb feladatokat az üzemeltető Polgármesteri Hivatal megbízásából a piac-felügyelőség látja el. 2. Piac-felügyelőség: piacfelügyelő és helypénzszedő beosztás, iskolai végzettség, szakképesítés: Piacfelügyelőre, helypénzszedőre vonatkozó szabályok: 1 fő piacfelügyelő középfokú iskolai végzettség, erkölcsi bizonyítvány 1 fő helypénzszedő középfokú iskolai végzettség, erkölcsi bizonyítvány Az alkalmazásra a Mtv. előírásai figyelembevételével, részfoglalkozású munkakörben kerül sor. A piacfelügyelő, valamint a helypénzszedő egymással, valamint a Polgármesteri Hivatal ellenőrzésre kijelölt dolgozóival közeli hozzátartozói viszonyban nem állhat. A közeli hozzátartozó fogalmát a Ptk. határozza meg. III. Üzemeltetési előírások:

15 1. Általános üzemmenet: Árusítási napok és nyitvatartási idő: A piac heti 4 alkalommal kedd, péntek, szombat, vasárnap tart nyitva: A piac nyitvatartási ideje: kedd-péntek-vasárnap téli időszakban: nyári időszakban téli időszak: minden év december 01-től február 28-ig nyári időszak: minden év március 01-től november 30-ig A használtcikk piac minden év március 01-től november 30-ig, szombati napokon 7 00 órától óráig tart nyitva. 2. A piaci árusítók, szolgáltatók köre 2.1. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a kistermelő vásáron, piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott termékeket értékesítheti, az abban meghatározott feltételek szerint Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat - az (1) bekezdésben meghatározott termékek kivételével - használtcikkpiacon és - vásáron alkalomszerűen értékesítheti. Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk. 3. A piacon forgalomba hozható áruk köre 3.1. Vásáron és piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az értékesítő helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható Vásáron és piacon a következő termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján: a) dohánytermékek; b) a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények; c) az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek; d) állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik; e) fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel; f) növényvédő szerek és hatóanyagaik;

16 g) nem veszélyes hulladék; h) A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag Vásárokon és piacokon nem hozható forgalomba olyan termék, amely forgalomba hozatala jogszabályba ütközik A vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az elárusítóhelyre, az árusítást végző személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, élelmiszerbiztonsági, közegészségügyi, állategészségügyi és növényegészségügyi, köztisztasági előírásokat Az élelmiszerek piaci árusítása során maradéktalanul be kell tartani a higiéniás (tárolás, csomagolás, forgalmazás) feltételek biztosítására vonatkozó jogszabályokat Gyűjtött gomba árusítás az árusítás feltételeinek hiánya miatt (nincs gombaszakértő) tilos! 4. A helyhasználat rendje 4.1. A piacon helyhasználatra jogosult, a) aki bérleti szerződéssel rendelkezik és az üzemeltetőnek a napi helyhasználatért a helypénzt megfizette, b) a havi helypénzt megfizette, c) a napi helypénzt megfizette A bérleti jog az állandó árusítóhely biztosítását szolgálja és a piac üzemeltetőjétől lehet kérni. A bérleti szerződés maximális időtartama 12 hónap. A megállapított bérleti jog díját december hónap 31. napjáig egy összegben kell megfizetni. A bérleti jog más személyre nem ruházható át. Indokolt esetben a bérleti jog jogosultja a szerződést a hónap 15. napjáig a hónap végével írásban felmondhatja. Ebben az esetben a már kifizetett éves bérleti jog összegét üzemeltető időarányosan visszatéríti. A szombati piacnapra a piac bérleti jog nem érvényes A napi helyfoglalásra szolgáló terület igénybevétele ellenében helypénz jegyet kell váltani. A helypénzjegy, számla másra nem ruházható át Havi helypénzt fizetni kizárólag tárgyhó 10. napjáig lehet, ezt követően csak napi helypénz fizethető 5. Helyfoglalás 5.1. A piacon a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik, kivéve a saját, illetve bérelt asztalokat, melyek tekintetében a tulajdonosnak, ill. bérlőnek a nyitvatartási idő alatt 7.00 óráig, elsőbbsége van. Az eladó jogosult a saját asztalát a Polgármesteri Hivatal engedélyével elhelyezni és használni Napi helyhasználat esetén a helyfoglalás a piacfelügyelő kijelölése alapján történik.

17 5.3. Egy helyfoglaló piacnaponként maximum 10 m hosszúságú (20 m2) terület foglalására kaphat engedélyt. Fedett piacon egy helyfoglaló maximum 8m hosszúságú terület foglalására kaphat engedélyt A helyhasználó a kijelölt helyet rendeltetésszerűen köteles használni, köteles a rendelkezésére bocsátott berendezést kímélni, az árusítás befejeztével azt letakarítani és tiszta állapotban hagyni. Az árusító hely külön jogszabály, illetve szakhatóságok által előírt feltételeknek való megfeleltetése a helyhasználó kötelessége. A helyhasználó az általa okozott kárért vagy balesetért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel A helyhasználó az árusítóhelyet önkényesen nem változtathatja meg, a kijelölt helyen kívül máshol nem árusíthat, árut vagy göngyöleget nem rakhat le A napi helyfoglalás a piaci nyitvatartási idő zárórájával, illetve akkor szűnik meg, ha a helyhasználó a nyitvatartási idő alatt helyét végleges jelleggel elhagyja. Ez esetben az üzemeltető- helypénz fizetése ellenében - azt ismét használatba adhatja. Végleges elhagyásnak minősül, ha a nyitva tartás idejében az árus két órát meghaladó időtartamra elhagyta elárusítóhelyét, és ennek átmeneti jellegét a piacfelügyelőnek előzetesen nem jelezte. 6. Rendészeti szabályok 6.1. A piac közlekedési rendjének és köztisztaságának megtartása érdekében: a piac területére csak árut szállító járműnek lehet behajtani. Az áruszállító járművek a piacon csak lépésben közlekedhetnek, a kijelölt helyen, meghatározott rendben állhatnak meg. A le- és felrakodás ideje alatt a gépjárművek motorját le kell állítani. Az áru lerakása után a járműnek el kell hagynia a piac területét. A piac megnyitásától bezárásáig annak területére járművel, kerékpárral behajtani tilos A gépjárműről történő értékesítésre alkalomszerűen, szezonálisan, az üzemeltető külön engedélyével, a piacfelügyelő által megjelölt helyen van lehetőség Az áru elhelyezésénél a bérleti szerződésben foglaltakat, illetve a napi helykijelölés rendjét be kell tartani A helyhasználó köteles a szemetet, állati és növényi hulladékot az árusítás ideje alatt is a kijelölt gyűjtőhelyre helyezni Az árut úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza. Az el nem adott áru elszállításáról a helyfoglaló az árusítás befejeztével gondoskodni köteles Az árusító az áru meghatározott egység szerinti eladási árát köteles jól látható helyen az áru mellett feltüntetni Annak az árusnak, akire nézve azt jogszabály kötelezően előírja, az áru eredetének bizonyítására alkalmas okiratot, számlát magánál kell tartania A piac területén az árusok csak hitelesített mérleget, súlyt és egyéb mérőeszközt használhatnak. A mérleget úgy kell elhelyezni, hogy a beosztás és a mutató a vevővel szemben álljon, az áru és a súly a vevő által jól látható legyen. Tilos a mérleget áruval, vagy más módon eltakarni és ezzel a vevő ellenőrzési lehetőségét akadályozni.

18 6.9. A piacok és vásárok területének állandó tisztántartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni A piac területére kutyát bevinni tilos A piac területén tüzet rakni vagy tűzrendészetileg nem engedélyezett módon nyílt lángot használni tilos A piac területén lármázni, közízlést sértő magatartást tanúsítani tilos! A piac rendjét a piacfelügyelő folyamatosan ellenőrzi és felügyeli. A piacfelügyelő munkaköre ellátása során köteles és jogosult a piac belső rendjére vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizni és a szabályok megszegőivel szemben az Üzemeltetési Szabályzatban meghatározott módon eljárni. Tevékenysége az ellenőrzésre jogosult hatóságok jogkörét nem érintheti A piacról kitiltható, aki az árusításra vonatkozó szabályokat ismételten megszegi, illetve akinek magatartása a piac rendjét súlyosan megzavarja. A kitiltás 14 naptól 12 hónapig terjedő időszakra szólhat A kitiltás elrendelése I. fokon a polgármester hatásköre A kitiltást elrendelő I. fokú határozat ellen az Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Polgármesteri Hivatalba benyújtandó fellebbezésnek van helye. 7. Tervszerű karbantartás Állandó létesítményekre: épület-karbantartás szükség szerint Zárt csapadékvíz-ellátó rendszer szükség szerinti tisztítása Térburkolás: a piacokat követően söprés és vizes tisztítás. Tisztasági meszelés, mázolás: szükség szerint végzendő feladat, tisztasági meszelés minimum évente egy alkalommal Vízellátás, ivóvízvételi helyek: a vízellátás az állandó létesítményben biztosított (hideg-, melegvíz) 3 db. ivóvízvételi hely található a piac területén 8. Rendszeres takarítás Tisztálkodási eszközök biztosítása: megoldott Szemét, hulladékkezelés, gyűjtés, eltávolítás gyakorisága, edényzet hozzáférhetősége: Szemét és hulladékgyűjtésre 2 db zárt konténer szolgál, melyet még aznap a piac után elszállítanak. A konténerek úgy vannak elhelyezve, hogy a piac minden területéről könnyen elérhető legyen. A piac területén elhelyezett szeméttároló edények ürítése a konténerbe történik. A piac takarítása annak zárása után történik. 9. Ellenőrzési feladatok: Az Üzemeltető a vásár, piac nyitva tartási ideje alatt a vásár, piac területén tartózkodni, a vásár, piac rendjét folyamatosan ellenőrizni és a jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. Köteles továbbá a hatóságok rendelkezésének megfelelően eljárni, és a hatósági ellenőrzésben közreműködni.

19 A piacon folytatott kereskedelmi és raktározási tevékenység ellenőrzését az Üzemeltető látja el a Piacfelügyelő útján. 10. Dokumentációk, nyilvántartások, jelentések, hirdetmények közzétételének módja: A piac-felügyeleti épület falán elhelyezett hirdetőtáblán. Mellékletek: 1. sz. melléklet: átnézeti helyszínrajz és alaprajz, 2. sz. melléklet: piaci helypénzek és parkolási díjak. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Piacüzemeltetési Szabályzatot Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a számú határozatával fogadta el. Hatályos november 01. napjától. Albertirsa,.. Fazekas László sk. polgármester Kovács Zoltánné dr. sk. jegyző

20 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 4. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a Tessedik Sámuel Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Fazekas László polgármester Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 18.

21 Albertirsa Város Önkormányzata Albertirsa, Irsay K.u. 2. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület október 28-án tartandó ülésére, a Tessedik Sámuel Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés július 5-i ülésnapján elfogadta a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) módosítását. A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az iskola a pedagógiai programjában meghatározhassa a tanulói értékelés rendjét. Azok az iskolák, amelyek a Kt. 70. (3) bekezdésében foglaltak alapján a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni, december 31-ig áttekintik pedagógiai programjukat és - ha a törvény hatálybalépésétől számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez - a szükséges változtatásokat átvezetik. A Tessedik Sámuel Általános Iskola a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánja értékelni a második évfolyamosokat év végén, a magasabb évfolyamokat félévkor és év végén. Ehhez a Pedagógiai Program módosítása szükséges. A módosítás jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez kérik a fenntartó hozzájárulását. Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási törvény módosításáról szóló évi LXXI. törvény 5. (2) bekezdése alapján, hozzájárul, hogy a Tessedik Sámuel Általános Iskola, a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréssel módosítsa Pedagógiai Programját. Határidő: értesítésre azonnal Felelős: Fazekas László polgármester Albertirsa, október 18. Fazekas László polgármester

22 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 5. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés ad-hoc szavazatszámláló bizottság választásáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Fazekas László polgármester Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 18.

23 Albertirsa Város Polgármesterétől Albertirsa, Irsay K. u. 2. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a képviselő-testület október 28-án tartandó ülésére A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 34. (1) bekezdése értelmében A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Javaslom, hogy az alpolgármester(ek) választásához ad-hoc szavazatszámláló bizottságot válasszon a képviselő-testület, melynek összetételét: személyében határozza meg. Kaáriné Kabay Lilla, Lebanov József és Sági Józsefné Egyben felkérem a T. Szavazatszámláló Bizottságot, hogy az alpolgármester(ek) személyére történő titkos szavazást bonyolítsa le. Albertirsa, október 18. Fazekas László polgármester

24 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 6. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés alpolgármester választásról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Fazekas László polgármester Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 18.

25 Albertirsa Város Önkormányzata Albertirsa, Irsay K. u. 2. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület október 28-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/B. (1) bekezdése értelmében A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére alpolgármestert választhat. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 34. (1) bekezdése értelmében A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítségére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az Ötv a értelmében az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot. Fentiek és a képviselő-testület tagjaival történt egyeztetés alapján társadalmi megbízatású alpolgármesternek Major Juditot javaslom. A választás lebonyolítása titkos szavazással történik. Albertirsa, október 18. Fazekas László polgármester

26 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 7. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Fazekas László polgármester Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 18.

27 Albertirsa Város Önkormányzata Albertirsa, Irsay K.u. 2. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület október 28-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. tv. (továbbiakban: Pttv.) 4. (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a 2000, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A Pttv. 4. (1) b, pontja értelmében, mint 2000 fő feletti településen a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 4,5-6,5 szorzóval, és Ft között határozható meg. A Pttv. 4. (3) bekezdése szerint Ft-nál kisebb összeget, csak az alpolgármester írásban benyújtott kérésére állapíthat meg a képviselő-testület. A Pttv. 18. (2) bekezdése alapján az alpolgármester esetében is mód van költségátalány megállapítására. Ennek mértéke a tiszteletdíj %-ának megfelelő összeg. Javaslom az alpolgármester költségátalányát a tiszteletdíj 10 %-ában megállapítani. Fentiek alapján javaslom az alpolgármester tiszteletdíját Ft-ban (jelenleg Ft) megállapítani. Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.alpolgármester tiszteletdíját Ft-ban állapítja meg. Albertirsa, október 18. Fazekas László polgármester

28 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 8. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete szakbizottságainak megválasztása A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Fazekas László polgármester Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 18.

29 Albertirsa Város Polgármesterétől Albertirsa, Irsay K. u. 2. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a képviselő-testület október 28-án tartandó ülésére Képviselő-társaimmal történt egyeztetés alapján, az SZMSZ-ben meghatározott bizottsági elnökökre és tagokra az alábbiakban teszek javaslatot: Elnök: Tagok: Pénzügyi Bizottság: Sági Józsefné Kádár János Kovács Lászlóné Szőke Szabolcs Nagy-Gyevi Péterné Varga Attiláné Pjeczka Attila Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság: Kaáriné Kabay Lilla Sági Józsefné Szemőkné Szedlacsek Judit Kovács Lászlóné Kádár János Szőke Szabolcs Tóth Sándor Zatykó Zsolt Pásztor János Attila Odorán László Kovács Mihály/ Szőke Károly Népjóléti Bizottság: Dr. Pécsi Angéla Szemőkné Szedlacsek Judit Durázi Jánosné Sági Józsefné Elter János Kovács Lászlóné Györe Zsuzsanna Tóth János Erdélyi Csaba Kulturális Bizottság: Lebanov József/ Szőke Szabolcs/Lebanov J. Szőke Szabolcs Kaáriné Kabay Lilla Durázi Jánosné Bartos Ágota Bujdosó Csilla Gyovai János

30 Javaslatomhoz a következő indoklást fűzöm. Az október 13-i informális megbeszélésen, néhány kivétellel konszenzus alakult ki a bizottságok személyi összetételéről. A FIDESZ helyi szervezetének illetékeseivel tartott egyeztetés alapján abban állapodtunk meg, hogy október 20-ig Ők jelölik meg, kit javasolnak a Kulturális Bizottság elnöki tisztségére. Valamint személyi javaslatot tesznek a pénzügyi, a városfejlesztési és a népjóléti bizottság egy-egy külsős tagjára. Ezek után, október 19-én, Lebanov Józseftől és Szőke Szabolcstól, egymástól részben eltérő tartalmú javaslatokat kaptam. Egész pontosan, a javasolt személyek vonatkozásában, a pénzügyi és népjóléti biztottság külsős tagjaira, megegyező indítványok érkeztek. A kulturális bizottság elnökének Földi László Úr, mint a FIDESZ választókerületi elnöke Szőke Szabolcsot ajánlja. Lebanov József viszont, a FIDESZ albertirsai csoportjának javaslataként, önmagát. A városfejlesztési bizottság külsős tagjának Szőke Szabolcs - Szőke Károlyt, Lebanov József viszont (szintén a helyi FIDESZ csoport indítványaként) Kovács Mihályt ajánlja. Az egyezségünkben szereplő október 20-ig, egyik jelölő személy sem jelzett pontosítást, konkrét megegyezést. Mindezek után, a kulturális bizottság elnöki feladataira, valamint a városfejlesztési bizottság külsős tagjának személyére, a hozzám eljutatott javaslatok alapján, alternatív indítvánnyal élek. A döntést a képviselő-testülettől kérem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozatok meghozatalára: Határozati javaslat 1. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pénzügyi Bizottság elnökének Sági Józsefnét választja. 2. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pénzügyi Bizottság tagjainak Kádár Jánost, Kovács Lászlónét, Szőke Szabolcsot, Nagy-Gyevi Péternét, Varga Attilánét és Pjeczka Attilát választja meg. 3. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Kaáriné Kabay Lillát választja. 4. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak Sági Józsefnét, Szemőkné Szedlacsek Juditot, Kovács Lászlónét, Kádár Jánost, Szőke Szabolcsot, Tóth Sándort, Zatykó Zsoltot és Pásztor János Attilát, Odorán Lászlót és Kovács Mihályt/Szőke Károlyt választja meg. 5. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Népjóléti Bizottság elnökének dr. Pécsi Angélát választja. 6. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Népjóléti Bizottság tagjainak Szemőkné Szedlacsek Juditot, Durázi Jánosnét, Sági Józsefnét, Elter Jánost, Kovács Lászlónét, Györe Zsuzsannát, Tóth Jánost és Erdélyi Csabát választja meg. 7. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kulturális Bizottság elnökének Lebanov Józsefet/Szőke Szabolcsot választja. 8. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kulturális Bizottság tagjainak Szőke Szabolcsot/Lebanov Józsefet, Kaáriné Kabay Lillát, Durázi Jánosnét, Bartos Ágotát, Bujdosó Csillát és Gyovai Jánost választja meg. Albertirsa, október 18. Fazekas László polgármester

31 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 10. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Albertirsa Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve A napirendi pont előterjesztője: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. jegyző Vincent Auditor Kft. Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: október 18.

32 Albertirsa Város Jegyzője Albertirsa, Irsay K.u. 2. Tárgy: évi belső ellenőrzési terv Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület október 28-i ülésére A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) előírásait figyelembe véve, elkészítettük Albertirsa Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervét, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé. Az Ötv a értelmében: A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében a jegyző gondoskodik a Polgármesteri Hivatal és a felügyelt szervek ellenőrzéséről is. Albertirsa Város Önkormányzata, január 16-án megállapodást kötött a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással, (továbbiakban: Társulás) mely értelmében 2007.január 31- vél a belső ellenőrzési feladatokat átadta határozatlan időre a társulásnak. A Többcélú Kistérségi Társulás megbízta a Vincent Auditor Kft-t a függetlenített belső ellenőrzési feladatok ellátásával. A megállapodásban a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 12. -ában foglalt feladatok belső ellenőrzési vezető feladatai megosztásra kerültek a jegyző és a Kft között. Az Ötv. 92. (6) bekezdése alapján A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá. Az éves belső ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat, a Ber. VIII. fejezetének A belső ellenőrzés tervezése című része tartalmazza. Az éves ellenőrzési terv a jogszabályban meghatározott szerkezetben és tartalommal készült, azaz a következőket tartalmazza: - az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést, - a tervezett ellenőrzések tárgyát, - az ellenőrzések célját, - az ellenőrizendő időszakot, - a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását, - az ellenőrzések típusát és módszereit, - az ellenőrzések ütemezését, - az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.

33 Az ellenőrzési tervet a jogszabály előírásai alapján úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek, így 20 % tartalék idő került figyelembe vételre a tervezés során. A tervezett ellenőrzések célja annak értékelése, hogy: - az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és a hivatal által ellátott feladatok és a pénzügyi-gazdasági háttér összhangja biztosított-e, az intézmények belső szervezete és gazdálkodási rendszere alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására, a költségvetési szervek gazdálkodása, működése mennyire szervezett,s szabályozott, - a feladatok meghatározása, a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése és elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő-e, - az ágazati törvények és rendeletek, a Képviselő-testület rendeletei és határozatai megfelelően kerültek-e végrehajtásra, - a számviteli nyilvántartások vezetése, a pénz és értékkezelés rendje, a bizonylati fegyelem megfelelőnek minősíthető-e, - a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását, megelőzését, - a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések eredményesek voltak-e? A belső ellenőrök, tevékenységük során az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 121/A. -a (5) bekezdése alapján szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer és teljesítmény ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket végeznek. Az önkormányzat évi belső ellenőrzés témaköreit az alábbiak szerint javaslom meghatározni: I. Polgármesteri Hivatalban: 1./ Közbeszerzési eljárás szabályszerűsége a Munkahelyi és szociális közétkeztetési feladatok ellátása, az önkormányzat tulajdonában lévő konyha üzemeltetése tárgyú eljárásnál 2./ Iparűzési adó ellenőrzése 3./ Helyiséggazdálkodás ellenőrzése II. Intézményeknél: 1./ Lurkó Bölcsőde működésének szabályozottsága, működése, gazdálkodása III. Témaellenőrzések: 1. Viziközmű Üzemeltető Intézmény beszerzéseinek, anyag- és eszközgazdálkodásának ellenőrzése IV. Utóellenőrzés 1./ Étkezési térítési díjak évi ellenőrzésének utóellenőrzése

34 V. Célellenőrzések Az ellenőrzési feladatok év közben bővülnek a soron kívüli célellenőrzésekkel, melyek témaköre a tervkészítéskor nem ismeretesek. Az ellenőrzés ütemezése annak függvényében változhat, hogy a célellenőrzések milyen időpontokban kerülnek végrehajtásra. A évi ellenőrzési terv összeállítása, az ellenőrzendő intézmények, szervezeti egységek, a vizsgálattal érintett területek kiválasztása - a jogszabályi követelményeknek megfelelően - kockázatelemzés alapján történt. Az intézmények kiválasztásánál legfontosabb kockázati elemként a korábbi vizsgálat óta eltelt időszak hosszát tekintettük, az ellenőrzések típusának meghatározásánál pedig a korábbi megállapítások voltak az irányadóak. A hivatali belső szervezeti egységeket érintő vizsgálatok kiválasztásánál kockázati szempontként szerepelt a jogszabályi környezet változása, illetve a belső kontrollok megbízhatósága. Fentiek alapján összeállított évi belső ellenőrzési terv az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1. sz. melléklet: Kockázatelemzési modell Albertirsa Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évi ellenőrzéséhez 2. sz. melléklet: Felügyelt intézmények kockázatelemzése évre 3. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal kockázatelemzése évre 4. sz. melléklet: évi ellenőrzési terv HATÁROZATI JAVASLAT Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. (Az ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi.) Határidő: azonnal Felelős: Kovács Zoltánné dr. jegyző Albertirsa, október 18. Kovács Zoltánné dr.. jegyző

35 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 11. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés az alapfokú művészetoktatás támogatása tárgyában A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: október 20.

36 Előterjesztés a Képviselő-testület októberi ülésére az alapfokú művészetoktatás támogatása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Képviselő-testületünk decemberi ülésén tárgyalta, júniusi ülésén pedig tárgyalta volna (az előterjesztést a Képviselő-testület nem vette napirendjére) a Pest Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodást a településünkön tagintézményi, illetve telephelyen történő művészetoktatás tárgyában. Mint ismeretes önkormányzatunk július 1-től a Művészeti Iskola fenntartói jogát átadta a Pest Megyei Önkormányzat (mint az alapfokú művészetoktatás ellátására kötelezett) részére. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 251/2008. (06.27.) KGYH számú határozatában úgy döntött, hogy az alapfokú művészetoktatási intézményeinek telephelyein folyó oktatásról csak abban az esetben gondoskodik, ha annak költségeihez az érintett települési önkormányzatok hozzájárulnak. 103/2009. (03.27.) KGYH számú határozatában a hozzájárulás (támogatás) mértékét a fenntartói hozzájárulás 50 %-ában állapította meg ben a megyei önkormányzat átszervezést hajtott végre, melynek során önállóan működő intézmény csak a ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény maradt. Az albertirsai intézmény az előbbi tagintézménye (Luther u. 2/1.), illetve telephelye (Pesti út 110.) lett. A képviselő-testület decemberi ülésén 341/2009. (XII.22.) úgy foglalt állást, hogy csak az Albertirsa, Pesti út 110. szám alatti ellátást tekinti telephelyen folyó oktatásnak, s az erre a telephelyre megállapított fenntartói kiegészítés összegének 50 %-át vállalja átadni a Pest Megyei Önkormányzat részére. A Közgyűlés májusi ülésére készült előterjesztés szerint a megyei önkormányzat, mint fenntartó az érintett intézmények bevonásával számításokat végzett a telephelyek, tagintézmények költségeinek megoszlására vonatkozóan. A költségek elemzése során egyértelművé vált, hogy a kiadások jelentős része a tagintézményekben jelenik meg, mivel például az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a telephelyeken folyó képzésben résztvevő tanulók létszáma a 8 telephelyen összesen 291 fő, a 3 tagintézményben összesen 619 fő. Arányait tekintve tehát a kiadások közel ¾ része a tagintézményekben jelentkezik, s ezek teljes üzemeltetési költsége a fenntartót terhelik, míg a telephelyek esetében a települési önkormányzatok (esetünkben az Evangélikus Egyház) az alapfokú művészetoktatáshoz szükséges termeket ingyenesen bocsátja az intézmény rendelkezésére. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése fentiek alapján kinyilvánította azon szándékát, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmények tagintézményeiben folyó oktatásról a 2010/2011-es tanévtől csak abban az esetben gondoskodik, ha annak költségeihez az érintett önkormányzatok hozzájárulnak. A költségmegosztás alapja az évenként megállapított fenntartói hozzájárulás 50 %-a lenne. A 2010-es évre vonatkozóan az önkormányzatot terhelő költség nem ismert, azt november 15-ig közölné velünk a megyei önkormányzat, melyet december 30-ig kellene átutalnunk.

37 A megállapodás további éveire vonatkozóan a tárgyévi jóváhagyott költségvetés alapján minden év március 31-ig küldené meg a megyei önkormányzat a tagintézmény működtetéséhez szükséges éves számított összeget önkormányzatunk részére, melyet minden év március 31-ig át is kellene utalnunk. A megállapodás 5 tanévre (2010. szeptember 1-től augusztus 31-ig) szólna. A képviselő-testület júniusi ülésén további információkat kért a Pest Megyei Önkormányzattól. Az azóta érkezett leveleket mellékelem az előterjesztéshez. Tisztelt Képviselő-testület! Mivel jelenleg a Kormány oktatásüggyel kapcsolatos álláspontja nem ismert (több nyilatkozatban azok állami kézbe vételéről lehetett hallani), s a művészetoktatás településünkön való megtartása érdekében azt javaslom, hogy a 2010/2011-es tanévre kössünk megállapodást a megyei önkormányzattal. Tájékoztatom a testületet, hogy önkormányzatunk évi költségvetésében 4 millió Ft-ot terveztünk pénzeszközátadásként fenti feladatra. Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. kifejezi azon szándékát, hogy az Erkel Ferenc Művészetoktatási Intézmény Albertirsa, Luther u. 2/1. szám alatti tagintézményében folyó művészetoktatási képzés finanszírozásában részt vállal; 2. vállalja, hogy az Albertirsa, Luther u. 2/1. tagintézményben folyó képzés finanszírozásához a saját bevételen és normatíván felüli önkormányzati támogatás 50 %-át szeptember 1-tól augusztus 31-ig megfizeti; 3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Albertirsa, Luther u. 2/1. szám alatti tagintézményben folyó művészetoktatási feladatok finanszírozására vonatkozó megállapodást aláírja. Határidő: november 30. Felelős: polgármester Albertirsa, október 20. Fazekas László polgármester

38 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 12. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztség ellátásáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Fazekas László polgármester Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 18.

39 Albertirsa Város Polgármesterétől Albertirsa, Irsay K. u. 2. Előterjesztés a képviselő-testület október 28-ai ülésére a Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztség ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 33/A. (3) b, pontja alapján kérem a képviselő-testületet, hogy a Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány elnöki tisztségének betöltéséhez hozzájárulni szíveskedjenek. Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 33/A. (3) bek. b, pontjában foglaltak szerint hozzájárul, hogy Fazekas László polgármester a Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztségét ellássa. Albertirsa, október 18. Fazekas László polgármester

40 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 13. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a vörös iszap katasztrófa által sújtott Kolontár és Devecser települések támogatásáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Brtkáné Csókás Beáta Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. jegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 19.

41 Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére, a vörös iszap katasztrófa által sújtott Kolontár és Devecser települések támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Mindenki előtt ismert az a környezeti katasztrófa, amely október 4-én sújtotta Kolontárt, majd Devecsert. E két település olyan helyzetbe került, amelynek kezeléséhez, a helyreállításokhoz, az ott lakók elhelyezéséhez, ellátásához az egész ország összefogására szükség van. Október 15-én önkormányzatunk elindított egy adománygyűjtési akciót, melynek során védőeszközöket, tartós élelmiszert és tisztítószereket ajánlhattak fel városunk lakói a kolontári és devecseri polgárok részére. Október 18-ig vártuk az adományokat, s október 19-én Művelődési Házunk vezetője, Szilágyiné Papp Tünde szállította le azokat Devecserre. Költségvetésünkben korábban létrehoztuk a Katasztrófa Alapot, amely a segítségre szoruló magyar települések támogatását célozza. Az itt jelenleg rendelkezésre álló 500 ezer forintból javaslom, hogy Kolontár és Devecser települések önkormányzatait ezer forinttal támogassuk, segítve ezzel őket az előttük álló feladatok ellátásában. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város évi költségvetésének terhére, az abban létrehozott Katasztrófa Alapból ezer forintot átutal a vörös iszap sújtotta Kolontár és Devecser önkormányzata részére. Határidő: azonnal Felelős: Fazekas László polgármester Albertirsa, október 19. Fazekas László polgármester

42 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 14. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés az Irinyi u. 6/1. szám alatti, közérdekű célra fenntartott lakás bérleti jogának megszerzése, pályázat kiírása A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Véber Istvánné főmunkatárs Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 19.

43 E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület október havi ülésére, az Irinyi u. 6/1. szám alatti, közérdekű célra fenntartott lakás bérleti jogának megszerzésére pályázat kiírása Tisztelt Képviselő-testület! Az Albertirsa, Irinyi u. 6/1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, közérdekű célra fenntartott 1 szobás, 37 m2 alapterületű, komfortos lakás felújítása folyamatban van. Mivel jelenleg nincs bérlője, ezért bérbeadására pályázat kiírása szükséges. A bérbeadói jogokat és kötelezettségeket Albertirsa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006. /III.31./ számú, - az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló- rendeletének 8.. /6/ bekezdése értelmében, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a Képviselő- testület gyakorolja. A pályázat lebonyolítása a lakásrendelet értelmében az előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívás szerint történik. Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet, Albertirsa, Irinyi u. 6/1 szám alatti, 1 szoba, előtér, főzőfülke, fürdőszoba helyiségekből álló, komfortos, 37 m2 hasznos alapterületű lakás-, és a hozzá tartozó udvar december 1. napjától kezdődő közérdekű bérbeadására, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint. Határidő: meghirdetésre 8 nap, ezt követően értelemszerűen Felelős: Fazekas László polgármester Albertirsa, október 22. Tisztelettel: Fazekas László Polgármester

44 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 15. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a Munkácsy, a Katona Gy. és Nefelejcs utcákban kialakult utcarészek egyesítése, és a Gyöngyvirág utca Csalogány utcai részének kialakítása tárgyában A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Véber Istvánné főmunkatárs Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: változási vázrajzok Az előterjesztést véleményező bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 19.

45 E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület októberi ülésére, a Munkácsy, a Katona Gy, és Nefelejcs utcákban kialakult utcarészek egyesítése, a Gyöngyvirág utca Csalogány utcai részének kialakítása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban, az önkormányzat tulajdonában álló, tárgyban felsorolt utcák, utcarészek egyesítésére, és a Gyöngyvirág utca Csalogány utcához történő csatlakozásának kialakítására vonatkozóan a Fundamentum Kkt. által készített, 32/2010, 34/2010, 41/2010, és 35//2010. számú változási vázrajzokat terjesztem Önök elé azzal, hogy azokat elfogadni, és ingatlan nyilvántartási átvezetésükhöz hozzájárulni szíveskedjenek. Munkácsy Mihály utca Tájékoztatom Önöket, hogy a három részből (2564/94, 2564/93, 2564/144 hrsz) álló Munkácsy M. utca tulajdonjoga a nyár végére rendezésre került. A 2564/94. helyrajzi számú ingatlan az önkormányzat tulajdonában volt, a 2564/93. helyrajzi számú ingatlant az Önkormányzat a korábbi években megvásárolta a magántulajdonostól, júliusban pedig a 2564/144. helyrajzi számú ingatlan kisajátítására és birtokbavételére is sor került. Ezt követően a három rész egyesítése megtörtént. Ennek földhivatali engedélyezése előtt a Képviselő-testület jóváhagyására van szükség. A Munkácsy M. utca egyesítés utáni helyrajzi száma: 2564/144, megnevezése: kivett közterület, területe: 3599 m2. Katona Gyula és Nefelejcs utca Albertirsa Város Helyi Építési Szabályzatának Szabályozási Terve tartalmazza a Katona Gyula és a Nefelejcs utca folytatásának lehetőségét. Ennek megfelelően, a Viola utcáról nyíló, a vasúti pályatestig húzódó ingatlanok tulajdonosai az elmúlt években 9 telket osztottak meg, melynek eredményeként keletkezett 9x2 utcarészlet és 9x5 telek. Az utcarészek közül kettő magántulajdonban volt, melynek kisajátítása és birtokbavétele a nyáron történt meg. Így lehetőség nyílt arra, hogy a Katona Gy. utcában lévő 801/2, 802/2, 803/2, 804/4, 805/2, 806/3, 807/2, 809/2, 810/2 és a 831/16 helyrajzi számú utcarészeket, továbbá a Nefelejcs utcában lévő 801/5, 802/5, 803/5, 804/11, 805/4, 806/5, 809/5, 810/5 helyrajzi számú utcarészeket egyesítsük. A Katona Gy. utca egyesítés utáni helyrajzi száma: közterület területe: 6986 m2. 801/2, megnevezése: kivett, A Nefelejcs utcában lévő 801/5, 802/5, 803/5, 804/11, 805/4, 806/5, 809/5, 810/5 helyrajzi számú, ingatlanok egyesítése után a Nefelejcs utca helyrajzi száma: 831/49, megnevezése: kivett, közterület, területe: 6593 m2.

46 Gyöngyvirág utca Az önkormányzati tulajdonú, 6314/19. helyrajzi számú, 1104 m2 területű üdülőtelek értékesítésre vár. Azonban, mivel a Gyöngyvirág utca a Vadrózsa utcáról már megnyílt, az értékesítés előtt célszerűnek látszott a területből leválasztani azt a részt, (6314/22 hrsz. 128 m2) amely a Csalogány utcából is megnyitja a Gyöngyvirág utcát. A 6314/19. hrszámú ingatlan 32/2010. számú változási vázrajz szerinti megosztásának földhivatali engedélyezése és átvezetése, majd értékesítésre történő kijelölése után kerülhet sor az üdülőtelek adás-vételére. Megjegyezni kívánom, hogy az önkormányzati telek melletti, 6315/4. helyrajzi számú, magántulajdonú telek tulajdonosa, amennyiben meg kívánja osztatni telkét két részre, csak akkor teheti azt meg, ha lemond az önkormányzat javára a kb. 130 m2 nagyságú területről, út céljára. Ezt a területet később be lehet olvasztani a Gyöngyvirág utcába. Az önkormányzatnak viszont a szabályozási terv szerint a térképen 6418/2. helyrajzi számmal jelölt utca vonalát szabályoznia kell. Ez egy következő lépésben valósítható meg. Amennyiben a tulajdonos nem kérelmezi a telke megosztását, de az önkormányzat össze akarja nyitni az utcát, akkor a terület tulajdonjogát meg kell szereznie adás-vétel, vagy kisajátítás útján, a tulajdonos kártalanításával. A fentiek alapján, utcák szerint, az alábbi határozati javaslatok elfogadását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől. 1./ Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkácsy Mihály utcában lévő, (2564/94, 2564/93, 2564/144.) helyrajzi számú ingatlanok Fundamentum Kkt. által készített 32/2010. számú változási vázrajz szerinti egyesítéséhez hozzájárul. A Munkácsy M. utca egyesítés utáni helyrajzi száma 2564/144. lesz, kivett közterület megnevezéssel, 3599 m2 területtel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítás engedélyeztetése és ingatlan nyilvántartási átvezetése ügyében szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: november 30. Felelős: Fazekas László polgármester 2./ Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katona Gyula utcában lévő, 801/2, 802/2, 803/2, 804/4, 805/2, 806/3, 807/2, 809/2, 810/2 és 831/16. helyrajzi számú ingatlanok Fundamentum Kkt. által készített 34/2010. számú változási vázrajz szerinti egyesítéséhez hozzájárul. A Katona Gy. utca egyesítés utáni helyrajzi száma 801/2. lesz, kivett, közterület megnevezéssel, 6986 m2 területtel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítás engedélyeztetése és ingatlan nyilvántartási átvezetése ügyében szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: november 30. Felelős: Fazekas László polgármester

47 3./ Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs utcában lévő, 801/5, 802/5, 803/5, 804/11, 805/4, 806/5, 809/5, 810/5 helyrajzi számú ingatlanok Fundamentum Kkt. által készített, 35/2010. számú változási vázrajz szerinti egyesítéséhez hozzájárul. A Nefelejcs utca egyesítés utáni helyrajzi száma 831/49 lesz, kivett, közterület megnevezéssel, 6593 m2 területtel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítás engedélyeztetése és ingatlan nyilvántartási átvezetése ügyében szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: november 30. Felelős: Fazekas László polgármester 4./ Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 6314/19. helyrajzi számú, 1104 m2 területű üdülőtelek Fundamentum Kkt. által készített, 32/2010. számú változási vázrajz szerinti megosztásához hozzájárul. A megosztás során kialakuló ingatlanok: 6314/22. helyrajzi számú 128 m2, 6314/23. helyrajzi számú, kivett, beépítetlen terület 976 m2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítás engedélyeztetése és ingatlan nyilvántartási átvezetése ügyében szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: november 30. Felelős: Fazekas László polgármester Albertirsa, október 15. Tisztelettel: Fazekas László polgármester

48 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 16. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a Thököly u. 21/1. szám alatti szociális bérlakás bérleti idejének meghosszabbítása tárgyában A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Véber Istvánné főmunkatárs Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: Az előterjesztést véleményező bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 19.

49 E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület október havi ülésére, a Thököly u. 21/1 sz. alatti szociális bérlakás bérleti idejének meghosszabbítása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Rafael Zsuzsanna és Maka István Sándor kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az Albertirsa, Thököly u. 21/1. szám alatti szociális bérlakásra kötött szerződést, mely november hó 15. napján lejár, további 5 évre hosszabbítsa meg. Bérlők kérelmüket azzal indokolták, hogy nincs más lakáslehetőségük, lakásproblémájukat nem tudják másként megoldani. Kérelmezőket a szeptember 8-án tartott lakáshasználat ellenőrzése után felszólítottuk arra, hogy lakbértartozásukat fizessék be, a szomszédos önkormányzati házhoz közel ültetett szilfát, - mely rongálja a tetőt-, vágják vissza, a tövében tárolt lomokat vigyék a hátsó udvarba, a megrongálódott kerítés drótot hozzák helyre, vagy cseréljék ki, továbbá a lakásban elszaporodott csótányokat irtassák ki. Bérlők a fenti felszólításnak részben tettek eleget, még ,-Ft lakbértartozásuk van, a lomokat elszállították, a drótkerítés helyreállítása részben történt meg. A csótányirtást tudomásunk szerint megrendelték. Mivel a 10/2006. /III.31./ számú Lakásrendelet 10- -a csak a megüresedett lakásokra írja elő pályázat kiírását, így lehetőség van a bérleti szerződés meghosszabbítására, maximálisan 5 évre. Fentiek értelmében az alábbiakat javaslom a Képviselő-testületnek. Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Thököly utca 21/1. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlet idejének további 5 évvel, november 15. napjáig történő meghosszabbításához hozzájárul - azzal a feltétellel, amennyiben bérlők lakbér tartozásukat november 15. napjáig megfizetik. A Képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására. Határidő: november 15. Felelős: polgármester és jegyző Albertirsa, október 22. Tisztelettel: Fazekas László polgármester

50 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 17. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, 0372/98 helyrajzi számú, szántó ingatlanra érkezett vételi ajánlat ügyében A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Véber Istvánné főmunkatárs Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: Az előterjesztést véleményező bizottságok: Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 19.

51 E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület október havi ülésére, az önkormányzati tulajdonú, 0372/98. helyrajzi számú, szántó ingatlanra érkezett vételi ajánlat ügyében Tisztelt Képviselő-testület! Albertirsa Város Önkormányzatának tulajdonát képezi az albertirsai, Homokrész I. kerületben található, 0372/98. helyrajzi számú, 3302 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan. Az ingatlanon gázvezeték van elhelyezve, ezért a ingatlanon fennáll a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. /4200. Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184./ vezetékjoga november 25-én Albertirsa Város Önkormányzata haszonbérleti szerződést kötött a szántóra Szecsei Dániel Albertirsa, Homokrész I. 21. sz. alatti lakossal. A szerződés értelmében, Szecsei Úr az ingatlant november hó 30. napjáig bérli. A bérleti díj ez évben 2500,-Ft volt, melyet bérlő befizetett az önkormányzat számlájára. Mivel az ingatlant már a korábbi években értékesíteni szerettük volna, a bérlő most vételi ajánlatot tett, -a korábban már ,-Ft-os áron értékesítésre kijelölt- ingatlanra, ,-Ft-os áron. Tekintettel arra, hogy az ingatlan külterületen van, övezeti besorolása alapján, továbbá a rajta elhelyezett gázvezeték miatt nem beépíthető, korlátozottan művelhető, a felajánlott árat elfogadhatónak tartjuk. Az ingatlant értékesítésre Albertirsa Város Önkormányzatának Vagyonrendelete értelmében a Képviselő-testület jelöli ki, s mivel annak értéke ,-Ft alatt van, így az, kijelölés birtokában, versenyeztetés nélkül értékesíthető. Az ingatlanra a szerződéses Haszonbérlőnek elővásárlási joga van, ezért a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Homokrész I. kerületben lévő, 0372/98. helyrajzi számú, 3302 m2 nagyságú, szántó megnevezésű, a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. vezetékjogával terhelt ingatlant értékesítésre kijelöli az elővásárlásra jogosult Haszonbérlőnek, ,-Ft-os eladási áron. Fizetési feltétel: egy összegben, szerződéskötéskor. Tekintettel a megállapított vételárra, a terület sarokpontjainak kitűzési költségeit a vevőnek kell vállalnia. A Képviselő-testület az adás-vételi szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert, a jegyző ellenjegyzésével. Határidő: november 30. Felelős: Polgármester és Jegyző Albertirsa, október 19. Tisztelettel: Fazekas László Polgármester

52 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-ai ülésére Ügyiratszám: /2010. Napirendi pont: 18. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a DESIGN Bt. szerződésének módosításáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Pozsonyi István vezető főtanácsos Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: Az előterjesztést véleményező bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: október 19.

53 Albertirsa Város Polgármesterétől Albertirsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. : , Fax: ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-i ülésére, a DESIGN Bt. szerződésének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 140/2010. (V.27.) számú határozata alapján, június 1-én tervezési szerződést kötöttünk a DESIGN Bt-vel (2700 Cegléd, Kossuth F. u. 56.) Albertirsa lakóutcáinak szennyvízcsatorna építéséhez szükséges létesítési engedélyezési tervek elkészítésére. A tervkészítés az alábbi utcákra terjedt ki: Református temető dűlő, Vadrózsa utca, Pacsirta utca, Rigó utca, Nyírfa utca, Strand utca, Szellő utca, Margaréta utca, Bicskei út, Sugár utca, Valent sor, Tulipán utca, hrsz-ú út (Pálinkafőző dűlő) és Hősök útja. A tervezési munka során elkészített geodéziai felmérések alapján, a Margaréta-, a Bicskei-, a Sugár- és a Tulipán utcák szennyvíz-elvezetése és a szennyvíz meglévő hálózatba történő bejuttatása gravitációs úton nem valósítható meg. E négy utca részére átemelő berendezést kell kialakítani, melytől nyomott formában kerülhet a szennyvíz a már meglévő csatornahálózatba. Ezen a területen sajnos nincs olyan önkormányzati ingatlan, ahová ezt az átemelőt be lehetne építeni. Ideális helynek mutatkozna a Bicskei- és Tulipán utca által határolt ingatlan, melyből mintegy 10x10 méteres területet kellene igénybe venni. Ez az ingatlan magántulajdonban van, és a tulajdonosok hozzájárulása nélkül a létesítmény oda nem helyezhető el. A hozzájárulás megszerzéséig a tervező nem tudja folytatni a munkát. Fentiek miatt javaslom, hogy támogassuk tervező kérelmét, melyben a szerződés teljesítési határidejének módosítását, valamint résszámla benyújtásának lehetőségét kérte. A vállalkozói szerződés összege bruttó ,- Ft, melyből a módosítással érintett utcák tervezési díja bruttó ,- Ft. A tervező az eddig elkészített dokumentációkat leszállította. HATÁROZATI JAVASLAT Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DESIGN Bt-vel az Albertirsa, lakóutcák szennyvízcsatorna építés létesítési engedélyezési terveinek elkészítésére kötött vállalkozói tervezési szerződés teljesítési határidejét december 31-re módosítja. Egyben hozzájárul részszámla teljesítésarányos benyújtásához, mely szerint a tervező 1 db résszámlát nyújthat be, bruttó ,- Ft összeggel. A fennmaradó tervezési díjat a teljesítést követően nyújthatja be. Albertirsa, október 19. Tisztelettel: Fazekas László polgármester

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. ÁPRILIS 30-ÁN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben