Cserszegtomaji Krónika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cserszegtomaji Krónika"

Átírás

1 Cserszegtomaj Önkormányzatának közéleti lapja június-július V. évf. 6. szám Tartalomból: Igazgatási szünet - 4. oldal Hulladékszállítás - 5. oldal Ballagók tablóképei oldal Deutschsprachige Seite: 6-7 Iskolások lettünk!

2 Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete május 27-én és június 24-én megtartott soros ülésén az alábbi közérdekű döntéseket hozta. RENDELETEK 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletével módosította Cserszegtomaj Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletét. A bevételi és kiadási főösszegeket ezer forintban határozta meg. 9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletével módosította a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló 21/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét. A HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. felmondta az önkormányzattal kötött szerződését. A településen július 01. napjától fennálló szerződés alapján a szolgáltatást a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt. biztosítja. A rendeletek teljes terjedelemben az önkormányzat honlapján oldalon megtekinthetők. HATÁROZATOK 38/2015.(V.27.) számú határozatával hatályon kívül helyezte a 32/2015 (IV.29.) számú határozatát, és elfogadta a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratát. 39/2015.(V.27.) számú határozata alapján az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 31. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megtárgyalta A helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente előírt áttekintési kötelezettségének eleget tett, és a HEP-et a mellékelt, felülvizsgálati formában elfogadta. A Képviselő-testület felkérte a Jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntését továbbítsa a Türr István Képző és Kutató Intézet felé. 40/2015.(V.27.) számú határozatával megismerte a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadta. 41/2015.(V.27.) számú határozatával elfogadta az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést. 42/2015.(V.27.) számú határozatával elfogadta a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját. 43/2015.(V.27.) számú határozatával biztosítja a eft előirányzatot a évi költségvetési rendeletben elkülönített általános tartalék terhére a Tündérkert kialakítására. 44/2015.(V.27.) számú határozata alapján Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani a Szabó István Általános Iskola használatában lévő Cserszegtomaj, Iskola u. 17./A szám 15/3. hrsz. alatti ingatlanon található tornaterem felújítása és Cserszegtomaj, Péter Pál utca 1710 hrsz. és Dr. Vajkai Aurél utca 740/6. hrsz. utak aszfalt felújítása céljából. 1. Képviselő-testület a Szabó István Általános Iskola használatában lévő Cserszegtomaj, Iskola u. 17./A szám 15/3. hrsz. alatti ingatlanon található tornaterem felújítása bruttó ,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó ,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó ,- Ft önerőt az általános tartalék terhére biztosítja. 2. Képviselő-testület a Péter Pál utca 1710 hrsz. és Dr. Vajkai Aurél utca 740/6. hrsz. utak aszfalt felújítása bruttó ,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó ,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó ,- Ft önerőt a általános tartalék terhére biztosítja. A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával hasznosítja. 45/2015.(V.27.) számú határozatával a Polgármesteri Hivatal iratainak rendezésére, selejtezésére, levéltárba történő átadás előkészítésére és selejtezési jegyzőkönyv elkészítésére az Adó- Archív Adószakértő, Könyvelő és Iratrendező Betéti Társaságot bízza meg. A munka bruttó Ft os ellenértékét a költségvetés általános tartalékából biztosítja. 46/2015.(V.27.) számú határozatával felkéri a polgármestert egy fő közterület gondozó kinevezésének aláírására és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. A közterületet gondozó közalkalmazott június hónapban kerüljön kinevezésre, egy év időtartamra. Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az egy fő közterület gondozó évi bér és járulékai összegét a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és közterhei előirányzatának csökkentésére, illetve az Önkormányzat azonos rovatainak megemelésére. 47/2015.(V.27.) számú határozata alapján Bugovics Anitát napi 6 órában közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja, munkaszerződését július 1. napjától határozatlan időre módosítja és az ehhez szükséges forrást az önkormányzat költségvetéséből a személyi juttatások és közterhek terhére biztosítja. 48/2015.(V.27.) számú határozatával támogatja Dancs Attila Gyenesdiás, Pince u. 9. szám alatti lakos Jázmin utca hosszabbítására vonatkozó kérelmét azzal a kikötéssel, hogy az utca kialakítás teljes költséget kérelmező vállalja. 49/2015.(V.27.) számú határozata alapján megtárgyalta az édesvizek védelmével kapcsolatos felhívást, az abban foglaltakkal egyetért. Kifejezi csatlakozási szándékát a mozgalomhoz. Felhatalmazza a polgármestert az elektronikus úton történő regisztrációra. 50/2015.(V.27.) számú határozata alapján egyetért a Zala két keréken 2020 felhívásban foglaltakkal. Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 51/2015.(V.27.) számú határozata alapján egyetért a Magyarok Világszövetsége által Trianon 95. évfordulója alkalmából Versailles-ban szervezett összmagyar megmozdulás eszméjével. A rendelkezésre álló határidő rövidsége miatt a megemlékezésen nem tud részt venni. 52/2015.(VI.24.) számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt.8798 Zalabér, 3096/12. hrsz. székhelyű közszolgáltató Cserszegtomaj község területére vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés feltételeit, felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Felkérte a polgármestert a HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. társaság felé a szolgáltatási szerződés június 30. napjával közös megegyezéssel történő felmondására. 2

3 53/2015.(VI.24.) számú határozatával elfogadta a Képviselőtestület II. félévi munkatervét. 54/2015.(VI.24.) számú határozatával elfogadta a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal. Felhatalmazta a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására és felkérte, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 55/2015.(VI.24.) számú határozata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására megjelent kiírás alapján a évi települési lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 56/2015.(VI.24.) számú határozatával a Cserszegtomaj, 694 helyrajzi számú út Barlang utca Barát utca közti szakaszán július 15. napjával a forgalmi rend megváltoztatását támogatja a következő módon: - Az útszakasz kizárólag a gyalogos és kerékpáros közlekedést szolgálja - A gépjármű közlekedés az útszakaszt kiváltva a Ménes utcán és Barát utcán zajlik. Felkéri a polgármestert, hogy a forgalmi rend változásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, amely magába kell, hogy foglalja a jól látható forgalmirend változás előrejelzését minden megközelítő irányból. 57/2015.(VI.24.) számú határozata alapján a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde zárva tartásának időszakában július 27. augusztus 21. közti időpontban a gyermekek óvodai ellátását a Hévízi Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (8380 Hévíz, Sugár u. 7.) intézményében biztosítja. 58/2015.(VI.24.) számú határozata alapján Nagy Ibolya Déryné díjas előadóművész részére a település kulturális életében betöltött kiemelkedő munkájáért EMLÉKLAPOT adományoz. Az emléklap átadására a X. Bornapok rendezvényen kerül sor. 59/2015.(VI.24.) számú határozatával az Önkormányzati rendezvények alkalmával fizetendő területbérleti díjakat július 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg. (A díjak ÁFA nélkül értendőek) Bornapok rendezvényt tekintve: - borházak esetében ,-Ft/nap, azaz ,-Ft - vendéglátó egységek esetében ,-Ft/nap azaz ,-Ft - egyéb (velős-pirítós, hot-dog) ,-Ft /nap azaz ,-Ft - kisvállalkozói kategória (kürtöskalács, rétes, pattogatott kukorica, fagyi) 2.000,-Ft/nap azaz 6.000,-Ft Sörnapok rendezvényt tekintve: - vendéglátó egységek esetében ,-Ft/nap azaz ,-Ft - kisvállalkozói kategória (kürtöskalács, rétes, pattogatott kukorica, fagyi) 2.000,-Ft/nap azaz 4.000,-Ft 60/2015.(VI.24.) számú határozatával a 46/2015/ (V.27.) számú határozatát módosítja és Orsós Zsolt Cserszegtomaj, Okkerbánya u. 18. szám alatti lakost szeptember 1. napjával kinevezi közterület gondozó munkakörbe, határozott idejű foglalkoztatásra augusztus 31. napjáig. Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az egy fő közterület gondozó évi bér és járulékai összegét a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és közterhei előirányzatának csökkentésére, illetve az Önkormányzat azonos rovatainak megemelésére. 61/2015.(VI.24.) számú határozatával a Vajda János Öregdiákok Egyesülete tevékenységét ,- Ft összeggel támogatja az általános tartalék terhére. 62/2015.(VI.24.) számú határozatával jóváhagyta Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pontjában meghatározott, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen elkülönített, a települési önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat igénybevételére irányuló pályázat benyújtását Ft összköltségű évi műszaki, technikai fejlesztésére. A Képviselő-testület Ft önrészt Cserszegtomaj Község Önkormányzatának évi költségvetés felhalmozási kiadásából biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 63/2015.(VI.24.) számú határozata alapján a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 76. (4) bekezdése alapján nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló saját és átruházott bevételek terhére, a saját tulajdonában álló- az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Szabó István Általános Iskola 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 17. köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését a helyi önkormányzati képviselők választása évét követő szeptember 1-jétől nem képes vállalni. A Képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről szóló beszámolót, az elvégzett idegenforgalmi feladatokról szóló beszámolót elfogadta, az óvodába felvett gyermekek létszámáról szóló tájékoztatót elfogadta. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. Telefon: 83/ Tájékoztató Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága május 19. napján megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta. Rendkívüli települési támogatás megállapítása pénzbeli támogatás: 2 fő részére összesen: ,- Ft természetbeni juttatás: 1 fő részére összesen: 5.000,- Ft értékű élelmiszercsomag közgyógytámogatás: 1 fő részére összesen: ,- Ft (x12 hónap) Ápolási díj megszüntetés: 2 fő Elutasító döntés: 1 fő június 10. napján megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta: Rendkívüli települési támogatás megállapítása pénzbeli támogatás: 4 fő részére összesen: ,- Ft A természetbeni videó az alábbi juttatás: weboldalon 5 fő részére elérhető: ,- Ft oldalon a média értékű élelmiszercsomag megjelenéseink link Ápolási alatt díj megszüntetés: a Hírek Hírek képekben képekben 1 fő- Cserszegtomaj - Cserszegtomaj II/3 II/2 vagy https://youtu.be/irvpjnjisje https://youtu.be/oevcxj7m2fu Molnár Gabriella sk. - Szociális Bizottság elnöke 3

4 Ingatlantulajdonosok, lakótársak kötelezettségei a településtisztasági teendők tekintetében: Környezetünk védelme és tisztán tartása érdekében kérem a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, lakótársakat, hogy a településtisztasági teendők során fokozott figyelmet fordítsanak önkormányzati rendeletünkben előírt kötelezettségeik teljesítésére, melyek a következők: II. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 2. (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák, parlagfűtől és egyéb, allergiát okozó növényektől mentesen tartsák. (4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. (5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységbôl származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. (6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. Közterületet és közterülettel közvetlen határos ingatlant gyomtalanítás kivételével zöldnövényzet perzslését előidéző vegyszerrel kezelni tilos! 3. (1) A közterületen lévô árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlan elôtti szakaszra terjedôen az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. (2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy aki az I.-II. pontban foglaltakat megszegi, Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg és közigazgatási bírsággal sújtható! dr. Milus Lajos sk. - jegyző E L A D Ó Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 1994 évben gyártott AP-250 típusú, egytengelyes traktor pótkocsija Információ: Simon Aladár községgazda - Tel: HIRDETMÉNY Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2013. (V. 30.) önkormányzati rendeletével a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal munkarendjében igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet tárgyév 30. hetének első napjától augusztus 20-át követő vasárnapig (2015. július augusztus 21.) tart. Az igazgatási szünet alatt kizárólag a születések és a halálesetek anyakönyvezése ügyében lesz ügyfélfogadás Merenics Béláné anyakönyvvezetővel történő előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06-30/ telefonszámon. Egyéb anyakönyvi ügyekben (pl. kivonat kérelem, házasságkötésre bejelentkezés, hazai anyakönyvezés, névmódosítás stb.) történő ügyintézésre az igazgatási szünetet követően van lehetőség. Értesítem továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy augusztus 10-től augusztus 14-ig a Polgármesteri Hivatal Zárva tart. Cserszegtomaj, július 8. dr. Milus Lajos sk. - jegyző 7 nap Erdélyben gazdag programmal augusztus Utolsó lehetőség! Betegség miatt kettő hely felszabadult, így szeretettel várjuk 2 fő jelentkezését Palkovics Zoltánnénál a 0630/ as telefonszámon. A videó videó az alábbi weboldalon elérhető: oldalon a média megjelenéseink link alatt a Hírek Hírek képekben képekben - Cserszegtomaj - Cserszegtomaj II/6 II/2 vagy https://youtu.be/irvpjnjisje https://youtu.be/ehajvtcr7dw 4

5 Tájékoztató a hulladékszállítás szolgáltatói változásáról Tisztelt Lakostársaink! Tisztelt Ingatlantulajdonos/ok! Cserszegtomaj Község Önkormányzata nevében ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön a hulladékszállítást július 1. napjától új közszolgáltató a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt. fogja végezni. A hulladékszállításban beálló változásokról a közszolgáltató által összeállított tájékoztatókat mellékelten továbbítjuk Önök felé. A közszolgáltató váltás során esetlegesen felmerülő problémák megoldásában Hivatalunk rendelkezésükre áll. Tisztelettel az Önkormányzatunk Képviselő-testülete nevében Bartha Gábor sk. - polgármester Tisztelt Ügyfelünk! Értesítjük Önöket, hogy napjától az Önök települése a szilárd hulladék elszállításra és kezelésére vonatkozó közszolgáltatási feladatok ellátására a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt-t bízta meg. 1. Lakossági hulladékszállítás: Az Önök háztartásában keletkező kommunális hulladékot a ZALAIS- PA Nonprofit Zrt heti gyakorisággal csütörtökönként szállítja el. Az időpontokat a Cserszegtomaji Krónikában közzétesszük. Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő edényzetet a szállítási napon reggel 6 óráig kihelyezni szíveskedjenek. A többlethulladék elszállításához igény szerint emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsák vásárolható. Ezen hulladékgyűjtő zsákok a gépjármű sofőrjétől, vagy az ügyfélszolgálaton is beszerezhetőek. (400 Ft+ÁFA áron). Kérjük minden esetben a hulladékgyűjtő edényzet mellé az erre rendszeresített és emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákokba kihelyezni szíveskedjenek a szállítási napon többlethulladékukat. Más szolgáltató emblémájával ellátott zsákot nem áll módunkban elszállítani. 2. Adatváltozás bejelentése: Kérjük Ügyfeleinket, hogy a pontos számlázás véget az adataikban történő mindennemű változást a címre, vagy postai úton a ZALAISPA Nonprofit Zrt Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1. személyes ügyfélfogadás helye: Zalabér, 3096/12 hrsz. illetve telefonon a 92/ számon jelezni szíveskedjenek. Péntekenként 7,30 és 13,30 óra között Hévíz Polgármesteri Hivatal (Kossuth Lajos utca 1.) épületében kihelyezett ügyfélszolgálatot tartunk fenn, ahol kérelmüket, kérdéseiket természetesen feltehetik. A kedvezményekről, díjakról további tájékoztatást a oldalon talál, illetve ügyfélszolgálatunk áll rendelkezésére. Tájékoztatjuk, hogy megkötött közszolgáltatási szerződésünk szerint kisebb edényzet használatára az egy fős nyugdíjas háztartások jogosultak, amennyiben Ön kedvezményre jogosult az ügyfélszolgálatunk részére kérem jelezze. Itt szeretnénk Önöket arról tájékoztatni, hogy társaságunk a lakosság részére a fent említett egy fős háztartásokat kivéve 120 literes edényzet ürítési díját számolja fel, azaz ekkora űrmértékig biztosítjuk heti rendszerességgel a hulladék elszállítását. A háztartásokban megtalálható ennél kisebb edényzetek (35 literes, literes, 80 literes) ürítése esetén is a 120 literes edényzet ürítési díja kerül felszámításra. (Amennyiben szükségesnek tartja társaságunktól Ft+ÁFA díj ellenében edényzetet vásárolhat.) Díjfizetés alóli mentességet igényelhet azon ügyfelünk, aki az adott ingatlanra vonatkozóan évi teljes nullás vízfogyasztást tud igazolni, és az ingatlanba bejelentett lakcímet senki nem létesített. A mentesség ig szól, azt követően ismételten igazolni szükséges. Időszaki díjfizetést abban az esetben tudunk biztosítani, amennyiben teljes éves vízfogyasztással igazolni tudja az ügyfél az ingatlan időszakos használatát, beküldi a lakcímkártya másolatát, és az állandó lakcímére szóló hulladék szállítás megfizetéséről szóló bizonylatot. Az időszaki mentesség ig szól, azt követően ismételten igazolni szükséges. Az ügyfélszolgálati irodán keresztül a negyedéves számlázási ciklust megelőzően, - febr. 15-ig, máj. 15-ig, aug. 15-ig, nov. 15-ig terjedő dátumnapig fogadja el a változás bejelentést az ingatlan tulajdonostól, vagy az önkormányzati lakások bérlőjétől és vagy az önkormányzattól a Közszolgáltató, az adott negyedévre vonatkozó számlázás megváltoztatására és korrigálására. A határidőn túli változás bejelentés csak a következő negyedéves számlázási ciklusban kerül figyelembe véve. Bízunk benne, hogy a közszolgáltató váltás Ügyfeleink megelégedésével, zökkenőmentesen fog zajlani. Színvonalas szolgáltatásunk a jövőben az Önök megelégedésére szolgál. Tisztelettel: Bali József s.k. - elnök-vezérigazgató A ZALAISPA Nonprofit Zrt. Rendszeres házhoz menő szelektívv hulladékgyűjtést vezet be. A házhoz menő szelektív gyűjtés során a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a hasznosítható szelektív hulladékokat közvetlenül az ingatlan elől gyűjti be az erre a célra kiosztott 120 l-es emblémás sárga színű zsákokból. Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva, míg a karton újság papírokat pedig összehajtva rakják a gyűjtőzsákokba, vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé. Soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A szennyezett hulladék nem hasznosítható. A zsákokat a szállítási napon reggel 6 óráig kérjük, helyezzék ki. A szelektív hulladékgyűjtő zsákba az alábbi hulladékok kerülhetnek: Papírhulladék: - kisebb papírdobozok (pl. teás, sajtos, reggeliző pelyhes, tojásos) Műanyaghulladék: - üdítős, ásványvizes, sörös, citromleves italos palackok (PET) kilapítva - fóliák (szatyrok, zacskók) - flakonok (mosogatószeres, mosószeres, tisztítószeres, tusfürdős, samponos flakonok kiöblítve) - margarinos, joghurtos poharak elmosva Italos kartondoboz: - többrétegű italos kartondoboz (tejes, gyümölcsleves) tisztán és kilapítva - fém csomagolóanyagok (üdítős, sörös, konzervek) Mikor és hogyan szállítják el? A szelektíven gyűjtött hulladékot az alább megjelölt szerdai (minden hónap utolsó szerdai napján) napokon szállítjuk el: Július 29., Augusztus 26., Szeptember 23., Október 28., November 25., December 30. Kérjük, a szelektíven gyűjtött műanyag hulladékot kizárólag a naptárban jelölt szállítási napon helyezzék ki. A Gyűjtőjáraton dolgozó kollégáink minden alkalommal annyi üres szelektív hulladékgyűjtő zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi műanyag hulladékkal teli zsákot Ön kihelyezett. július 23. csütörtök Hulladékszállítás július 29. szerda Szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása július 30. csütörtök Hulladékszállítás augusztus 6. csütörtök Hulladékszállítás augusztus 13. csütörtök Hulladékszállítás augusztus 20. csütörtök Hulladékszállítás augusztus 26. szerda Szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása augusztus 27. csütörtök Hulladékszállítás szeptember 3. csütörtök Hulladékszállítás szeptember 10. csütörtök Hulladékszállítás szeptember 17. csütörtök Hulladékszállítás szeptember 23. szerda Szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása szeptember 24. csütörtök Hulladékszállítás 5

6 W I C H T I G! Information über die Veränderung des Dienstleiters in der Müllabfuhr Sehr geehrte Einwohner, sehr geehrte Immobilieninhaber, Im Namen der Selbstverwaltung Cserszegtomaj informiere ich hiermit die geehrte Einwohnerschaft darüber, dass die Müllabfuhr ab 1. Juli durch den neuen öffentlichen Dienstleister ZALAISPA Regionale Gemeinnützige geschlossene AG für Müllwirtschaft und Umweltschutz durchgeführt wird. Über die Änderungen in der Müllabfuhr leiten wir Ihnen die durch den öffentlichen Dienstleister zusammengestellten Informationen beigelegt weiter. In der Lösung der eventuell auftauchenden Probleme während des Wechsels in dem öffentlichen Dienstleister kann unser Amt zu Ihrer Verfügung stehen. mit freundlichen Grüßen im Namen der Abgeordnetenversammlung von der Selbstverwaltung Bartha Gábor eh. Bürgermeister Unser sehr geehrter Kunde! Wir teilen Ihnen mit, dass Ihre Siedlung die ZALAISPA Regionale Gemeinnützige geschlossene AG für Müllwirtschaft und Umweltschutz mit der Ausübung der öffentlichen Aufgaben für die Entsorgung und Handhabung von festem Müll beauftragt hat. 1. Müllabfuhr für Bevölkerung Der in Ihrem Haushalt entstandene Abfall wird von ZALAISPA Gemeinnützige geschlossene AG wöchentlich entsorgt. Die Zeitpunkte werden in der Cserszegtomajer Chronik veröffentlicht. Wir ersuchen die Einwohnerschaft, die Mülltonnen an den Entsorgungstagen bis 06 Uhr morgens auszustellen. Zur Abfuhr von Mehrmüll, kann einen mit dem entsprechenden Emblem versehenen Müllsack je nach Bedarf gekauft werden. Diese Säcke können bei dem LKW-Fahrer, oder auch in dem Kundendienst besorgt werden. (für den Preis 400 Ft+ MwSt.) Wir bitten Sie in jedem Fall, Ihren Mehrmüll in den dazu bestimmten und mit dem entsprechenden Emblem versehenen Müllsack neben der Mülltonne an den Entsorgungstagen auszustellen. Die mit dem Emblem von anderen Dienstleister versehenen Müllsäcke können wir nicht abliefern. 2. Anmeldung in der Datenveränderung Wir ersuchen unsere Kunden, wegen der genauen Rechnungstellung allerlei Änderungen in ihrer Daten in der Adresse oder per Post ZALAISPA Nonprofit Zrt Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1. persönlich Ort des Parteienverkehrs: Zalabér, Parzellenzahl 3096/12, beziehungsweise per Telefon 92/ anzumelden. Freitags halten wir einen Zweigkundendienst in dem Gebäude des Bürgermeisteramtes in Hévíz (Kossuth Lajos utca 1.) zwischen 7.30 Uhr und 13,30 Uhr, wo Sie natürlich Ihre Anträge vorlegen, Fragen stellen können. Über die Ermäßigungen, Gebühren finden Sie weitere Information unter der Internetseite beziehungsweise steht unser Kundendienst zu Ihrer Verfügung. Wir informieren Sie, dass nur die einköpfigen Rentner-Haushalte laut unseres abgeschlossenen öffentlichen Dienstvertrages berechtigt sind, kleinere Tonnen zu benutzen, wenn Ihnen die Ermäßigung zusteht, melden Sie sich in unserem Kundendienst an. Weiterhin möchten wir Sie noch darüber informieren, dass unsere Gesellschaft den Einwohnern außer der oben genannten einköpfigen Haushalte die Gebühr einer Mülltonne von 120 Liter in Rechnung stellt, das heißt bis zu diesem Hohlmaß sichern wir die wöchentliche Müllabfuhr. Bei dem Entleeren von kleineren in den Haushalten vorhandenen Mülltonnen (35 Liter, Liter, 80 Liter) wird auch der Entleerungspreis von den Mülltonnen mit 120 Liter aufgerechnet. (Wenn Sie notwendig finden, können Sie eine Mülltonne für den Preis Ft+MwSt. kaufen.) Befreiungen unter Beitragszahlung können diejenige Kunden beanspruchen, die einen Wasserverbrauch von Null Forint auf die bestimmte Immobilie für das ganze Jahr 2014 aufweisen kann, und in der Immobilie ist es keine angemeldete Wohnadresse zustande gekommen. Die Befreiung gilt nur bis , dann muss es wiederholt bestätigt werden. Periodische Beitragszahlung können wir nur in dem Fall gewähren, wenn der Kunde die periodische Nutzung der Immobilie mit seinem ganzjährigen Wasserverbrauch beweisen kann, er sendet die Kopie seiner Adressenkarte und den Belegzettel über die Bezahlung der Müllabfuhr in seinem beständigen Aufenthaltsort. Die periodische Befreiung gilt nur bis , dann muss es wiederholt bestätigt werden. Vor dem vierteljährigen Fakturierungszyklus, bis zum Datumstag 15. Februar, 15. Mai, 15. August, 15. November akzeptiert der Dienstleister von den Eigentümern, oder von den Mietern der Selbstverwaltungswohnungen oder von der Selbstverwaltung die durch das Kundendienstbüro vorgelegten Datenveränderungen, um die Veränderung und Korrigieren der Fakturierung für das vorliegende Vierteljahr. Die Anmeldung der Datenveränderung nach dem Ablauf des Termins wird erst in den folgenden vierteljährigen Fakturierungszyklus berücksichtigt. Wir hoffen darauf, dass der Wechsel des öffentlichen Dienstleisters mit der Zufriedenheit unserer Kunden, reibungslos abgelaufen wird. Unsere niveauvolle Dienstleistung wird auf Ihre Zufriedenheit in der Zukunft dienen. Mit freundlichen Grüßen: Bali József - eh. Vorstand-Generaldirektor ZALAISPA Nonprofit Zrt. führt eine regelmäßige selektive Müllabfuhr direkt von dem Haus ein Während der selektiven Müllabfuhr direkt von dem Haus werden die noch nutzbaren selektiven Abfälle, der Entsorgung des kommunalen Mülls ähnlich, direkt vor den Immobilien aus den zu diesem Ziel verteilten mit gelben Emblem versehenen Säcken von 120 Liter gesammelt. Wir bitten Sie, die Kunststoffflaschen, die Flaschen flach gemacht, bis die Karton Zeitungspapiere zusammengefaltet in die Säcke zu legen, oder gebündelt neben den Sack zu legen. Niemals legen Sie mit Fett und Öl verschmutzten Lebensmittel, mit Chemikalien verschmutzten Abfälle, sowie unbekannte Stoffe, Abfälle in die Säcke. Der verschmutzte Müll ist nicht mehr wiederzuverwerten. Die Säcke sind an den Entsorgungstagen bis 06 Uhr morgens auszustellen. In die selektiven Sammlersäcke können die nachstehenden weitern Abfälle kommen: Papiermüll kleinere Papierkarton (z.b.: Tee, Käse, Cornflakes, Eier) Kunststoffmüll Erfrischungsgetränke, Mineralwasser, Bier, Zitronengetränke (PET) Flaschen flach gemacht Folien (Nylontüten, Beutel) Flakons (Spülmittel, Waschmittel, Putzmittel, Duschgel, Schampon ausgespült) Margarine, Joghurtbecher Pappkartons mehrschichtige Getränke-Kartons (Milch, Fruchtsaft) rein, und flach gemacht Verpackungen aus Metall (Erfrischungsgetränke, Bier, Konserve) Wann und wie werden sie entsorgt? Der selektiv gesammelte Müll wird an den unten aufgelisteten Mittwochen (an den letzten Mittwochen jedes Monates) entsorgt: Juli 29., August 26., September 23., Oktober 28., November 25., Dezember 30. Wir bitten Sie, den selektiv gesammelten Kunststoffmüll nur an den in dem Kalender angegebenen Tagen auszustellen. Während der Einsammelfahrt verteilen unsere Mitarbeiter jedes Mal kostenlos ebenso viele leere Säcke, wie viele volle Säcke Sie ausgestellt haben. 6

7 Verpflichtungen der Immobilieneigentümer, Mitbewohner hinsichtlich der Verrichtungen der Siedlungssauberkeit Im Interesse des Schutzes und der Sauberhaltung unserer Umwelt ersuche ich die Immobilieneigentümer, Mitbewohner, auf die Erfüllung ihrer in den Selbstverwaltungsanordnungen vorgeschriebenen Verpflichtungen während der Verrichtungen der Siedlungssauberkeit mit erhöhter Aufmerksamkeit aufzupassen. Diese Verpflichtungen sind wie folgt: Abschnitt II. Sauberhaltung der Immobilien und Gemeindefläche. 2. (1) Um die Sauberhaltung der Immobilien, die sich auf dem Dorfgebiet befinden, sollen sich die Immobilieneigentümer, oder ihre tatsächliche Benutzer kümmern, ferner sind sie verpflichtet, ihre Immobilie anzubauen, in Ordnung zu halten, vor Unkraut zu jäten, vor Ambrosia und anderen Pflanzen, die Allergie verursachen, fernzuhalten. (4) In Hinsicht auf die Unratbeseitugung muss das ausgebaute und die unausgebaute Straßenterrain, das zum Fußgängerverkehr geordnet ist, als Gehsteig betrachtet werden, das von der Grenze des Grundstückes bis zum Rand der Fahrbahn ausdehnt. (5) Die Sauberhaltung des Gehsteiges vor der Immobilie ist die Verpflichtung der tatsächlichen Immobilienbenutzer, beziehungsweise ihres Eigentümers. Die Gehsteigstrecke vor den Instituten, Handels und gastgewerblichen Einheiten und anderen Verkaufsstellen muss der tatsächliche Benutzer sauber halten, unabhängig davon, ob der Müll aus der Geschäftstätigkeit kommt. Diese Verpflichtung dehnt sich auch auf die Aufgaben der Schneeentsorgung, die Beseitigung der Glatteisgefahr aus. (6) Der tatsächliche Benutzer und der Eigentümer sind verpflichtet, das Unkraut neben dem Gehsteig zu jäten, die Äste und die Büsche, die den Gehsteig überhängen, zurückzuschneiden. Die Gemeindefläche und die Immobilien, die die Gemeindefläche direkt angrenzen, ist es verboten mit Ausnahme von Unkrautjäten mit Chemikalien behandeln, die in der Grünpflanzen eine Brennung verursachen. 3. (1) Die Sauberhaltung von Gräben, offenen Kanälen, Abflussrinnen, Straßendurchlässen, die sich auf der Gemeindefläche befinden, die Sicherung des ungehinderten Abflusses des Niederschlagswassers vor der Strecke der eigenen Immobilie gehören zu den Aufgaben des tatsächlichen Benutzers, beziehungsweise des Eigentümers. (2) Der Bau und die Guterhaltung und die Sauberhaltung der Straßendurchlässen von Autoeinfahrten ist in allen Fällen die Verpflichtung des tatsächlichen Benutzers, beziehungsweise des Eigentümers. Ich informiere die geehrten Einwohner, wer die in dem Punkt I.-II. Gefassten verletzt, und wer ein gesetzwidriges Verhalten gegen die elementaren Normen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens verwirklicht, kann mit einer Verwaltungsstrafe aufgrund der Selbstverwaltungsanordnung 8/2014 (29. V.) von der Abgeordnetenversammlung der Selbstverwaltung der Gemeinde Cserszegtomaj belegt werden. Dr. Milus Lajos Notar Müllabfuhr AUSHANG Ich verständige die geehrte Einwohnerschaft, dass die Abgeordnetenversammlung der Selbstverwaltung des Dorfes Cserszegtomaj eine Verwaltungspause mit ihrer Selbstverwaltungsanordnung 12/2013 (30. V.) in der Arbeitsordnung des Bürgermeisteramtes von Cserszegtomaj verordnet hat. Die Verwaltungspause dauert von dem ersten Tag in der 30. Woche bis zum 20. August folgenden Sonntag in dem Berichtjahr (20. Juli August 2015). Während der Verwaltungspause gibt es einen Parteienverkehr ausschließlich in den Angelegenheiten wie Matrikelführung von Geburt und Tod, in dem mit der Standesbeamtin Merenics Béláné Telefonnummer: / vorherig telefonisch besprochenen Zeitpunkt. In anderen Angelegenheiten im Personenstandswesen (z.b.: Auszugsanträge, Anmeldung zur Hochzeit, inländische Matrikelführung, Namensänderung usw.) besteht die Möglichkeit, Amtsführungen erst nach der Verwaltungspause durchzuführen. Weiterhin verständige ich die geehrte Einwohnerschaft, dass das Bürgermeisteramt von 10. August 2015 bis 14. August 2015 geschlossen bleibt. Cserszegtomaj, 8. Juli 2015 Dr. Milus Lajos Notar 23. Juli Donnerstag Müllabfuhr 29. Juli Mittwoch Entsorgung des selektiv gesammelten Mülls 30. Juli Donnerstag Müllabfuhr 6. August Donnerstag Müllabfuhr 13. August Donnerstag Müllabfuhr 20. August Donnerstag Müllabfuhr 26. August Mittwoch Entsorgung des selektiv gesammelten Mülls 27. August Donnerstag Müllabfuhr 3. September Donnerstag Müllabfuhr 10. September Donnerstag Müllabfuhr 17. September Donnerstag Müllabfuhr 23. September Mittwoch Entsorgung des selektiv gesammelten Mülls 24. September Donnerstag Müllabfuhr TEKE, BILIÁRD, DARTS nyitva minden nap koktélok, sör, bor, toast, helyben gyúrt tésztából készült isteni pizza 50 főig vállaljuk osztálytalálkozók, családi-, céges rendezvények lebonyolítását Foglalás:

8 Büszkeségeink A Szabó István Általános Iskola tanulói közül a 2014/2015-ös tanévben 47 diák végzett kitűnő eredménnyel: 2. osztály (13 fő): Andor Levente, Belovári Panna, Fodor Zsombor, Molnár Enikő, Nagy Zsófia, Németh Kinga, Németh Laura, Pajor Alex, Román Sándor, Tóth Botond, Tóth Olivér, Tóth Zoltán, Varga Enikő, 3. osztály (14 fő): Bojt Brigitta, Cseh Szintia, Dézsenyi Zsigmond, Frigyesi Dániel, Gulyás Dóra, Gumhert András, Horváth Ákos, Horváth Lili, Huszár Kata, Lengyel Judit, Merics Edit, Németh Rita, Rénes Lenke, Szeredai Zsófia 4.osztály (10 fő): Andor Panna, Csíkos Luca, Kávásy Levente, Kovács Bence, Magyarósi Máté, Molnár Hanna, Pálfi Zétény, Reinprecht Zsolt, Rónai Eszter, Zombory Nóra, 5. osztály (4 fő): Csíkos Lili, Fehér Brigitta, Göller Máté, Paulin Bence, 6. osztály (3 fő): Kiss István, Pálmai Adél, Varga Áron, 7.osztály (3 fő): Frigyesi Máté, Kecskés Péter, Merics Ferenc Jelesek eredménye 31 diáknak lett: 2. osztály (12 fő): Bakos Liliána, Cziklin László, Dergecz Marcell, Kovács Krisztofer, Orsós Martin, Partics Balázs, Paulin Panna, Reinprecht Bálint, Savanyó Balázs, Stirvaki Barnabás, Szántó Gergely, Szigeti Péter, 3. osztály (3 fő): Kovács Fanni, Magyarósi Bálint, Molnár Botond, Rezneki Kevin 4.osztály (3 fő): Farkas Péter, Kohlheb Flóra, Szívós Melinda, 5.osztály (4 fő): Cziklin Kata, Farkas Szíra, Rénes Boglárka, Vörös Szonja 6.osztály (4 fő): Kiss Mária, Móricz Marcell, Pálfi Dorián, Szita Dóra, 7.osztály (1 fő): Gyalog Csenge, 8. osztály (3 fő): Merics Mariann, Németh Bianka, Szita Csaba Tanulóink az EU-óra országos döntőn negyedik helyezést értek el május 4-én Az Európai Parlament által kiírt, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett EU-óra projekt keretében iskolánk felső tagozatos tanulói 90 perces kreatív órákon vettek részt. A nap végén tesztet töltöttek ki, mely alapján iskolánk hatodik osztályosai bejutottak az országos döntőbe. A verseny Budapesten az Európa Pont Székházban került megrendezésre június 10- én, ahol Kiss István, Németh Zsombor, Pálfi Dorián és Varga Áron képviselte iskolánkat diák közül a megtisztelő negyedik helyen végeztek a versenyen, ahol nyolcadikos csapatok ellen kellett versengeniük. A feladatok között volt számos kreativitást igénylő, például mindenkinek készíteni kellett egy kabalafigurát a saját településéről. A mi csapatunk egy életnagyságú szőlőfürtöt készített a hatodik osztály és osztályfőnökük Polainé Birkás Ildikó segítségével, mely Ede a Cserszegi Fűszeres névre hallgatott. A zsűri különdíjjal értékelte az ötletes alkotást. Gratulálok a csapatnak! Némethné Kálmán Zsuzsanna Gyermeknap a Pipacs oviban A Cserszegtomaji Iskoláért Alapítvány kuratóriuma minden tanév végén megjutalmazza azokat a tanulókat, akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel kiérdemlik azt. A 2015-ös év Palaczki Ferenc Díjasai a 8. osztályosok közül: Merics Mariann, Németh Bianka, Szita Csaba és a hatodik osztályosok közül is két kitűnő tanulónk hagy el bennünket, hogy a gimnáziumban folytassa tanulmányait jövőre: Pálmai Adél, Varga Áron. Az iskolában a nyári szünetben minden szerdán 9-12 óráig tartunk ügyeletet. Juhászné Gyutai Anikó - igazgató Május utolsó péntekén nagy várakozással indultak gyermekeink az óvodába, hiszen már napok óta a gyermeknapra készültek. Délelőtt felállították nekik a trambulint, ebéd után a nagycsoportosoknak nem kellett lefeküdni, hanem átmehettek a tornacsarnokba, ahol a Csillaghúr együttes adott koncertet. Mire a többiek is felkeltek, már állt az ugrálóvár, az anyukák hozták a finomabbnál finomabb sütiket, házi készítésű szörpöket, és megérkezett a lufibohóc is. Készült lufiból díno, oroszlán, cica, kutya, egér, papagáj, de volt olyan kisfiú is, aki kardot kért. Közben az óvó nénik vicces sorversenyeket rendeztek, amiben nem csak az ovisok, hanem az idősebb testvérek is részt vehettek, a részvételt pedig cukorkákkal, színes labdákkal jutalmazták. Este 7 órára mindenki elfáradt, elfogyott a fagyi, a pattogatott kukorica, a sok sütemény, és reméljük, hogy minden kisgyermek és az őket kísérők is jókedvűen, élményekkel gazdagodva indultak haza. Köszönjük minden kedves szülőnek, az óvoda dolgozóinak és mindenkinek, aki hozzájárult, hogy egy ilyen mosolygós gyermeknapot sikerült megrendeznünk. Külön köszönet illeti a község Önkormányzatát és az Éden cukrászda tulajdonosát, akik az ugrálóvárat és a finom fagyit biztosították a gyermekeinknek. Kemenes Veronika - szülő 8

9 Dálnokon táboroztunk Iskolánkból tíz tanuló két pedagógus kíséretében Székelyföldre utazott, ahol testvériskolánk, a dálnoki Darkó Jenő Általános Iskola vendégei voltunk. Az iskola tanárai, a szülők és a gyerekek nagy szeretettel fogadtak minket, finom ételekkel, süteményekkel kényeztettek napról-napra. Első nap a faluval ismerkedtünk meg, majd tartalmas és érdekes kirándulásokat tettünk. Mit csináljon a gyermek a nyári szünetben? Egy kellemes kikapcsolódást szerveztünk a Szabó István Általános Iskolában a gyerekeknek Polgármester Úr és a Képviselő-testület támogatásával. Vízitáborban voltunk a Mosoni-Dunán. Az önkormányzat kisbusza és három kocsi vitte (és hozta is) a gyerekeket és szüleiket Halásziba, ahol a helyi kempingben vertük fel sátrainkat. A kenuk bérbevétele után már kezdődhetett is a helyi strandon a gyakorlás- mentőmellény próba, beszállás, evezés, fordulások és a bátrabbaknak még borulási próba is. Az utazás és az edzés után jól esett a Party csárda finom vacsorája. Másnap közös reggeli után, táborbontás, összepakolás, majd az első szakasz megtétele (Halászitól Kimlére) tette próbára a fiatal táborlakókat. A közúton rövid távolság vízi úton elég hosszúra nyúlt, de kisebb pihenők, étkezés és a zsilipezés kicsit enyhítették a fáradtságot. Amikor megláttuk Kimle kikötőjét, a Cvika kempinget, azért igencsak kitört belőlünk az elégedettség. Gyors táborépítés következett, amit az a tudat segített, hogy a következő nap pihenőnap lesz. Tehát a harmadik napon kényelmes reggeli után gyeplabdáztunk, fociztunk és természetesen fürödtünk sokat. Nem hiányzott az evezés sem, de csak azoknak, akiknek kedvük volt felevezni egy kisebb folyóágon. Egy nap nagyon hosszú tud lenni, de ez a nap gyorsan elreppent. Kicsit vártuk és izgultunk a másnapi Dunaszegig tartó evezéstől. A leghosszabb evezést több hosszabb megállással tarkítottuk, a merészebbek kicsit fürödhettek, egy üdítővel pedig a nap szárító hatása ellen védekeztünk. Dunaszeg öblébe alaposan kifáradva érkeztünk, a finom forró fürdő és vacsora a Koppány csárdában kicsit javított a helyzetünkön. Este rögtönzött moziban filmet néztünk, majd kisebb beszélgetés során előre sopánkodtunk a holnapi utolsó nap miatt. Evezésekkor rengeteg vicces dolgot műveltünk, a vízi csatáktól, az együtt csorgáson át. Jókat nevettünk, így a rögtönzött kis csapatunk egy nagyon jó kis közösséggé kovácsolódott. Élményekkel jócskán tele, az egyén és csapat megfelelő helyzetét, értékét megismerve, új barátságokat szőve indultunk idei utolsó evezésünkre. Az utolsó utat motorcsónakok hullámai, fürdőzés tette változatossá, míg végül megpillantottuk Győr csodálatos városát. A kirándulások során elvarázsolt minket a táj szépsége, a múlt tisztelete, a magyarnak lenni jó és érdemes érzése. A gyerekek pedig örömmel tapasztalták azt is, hogy a modern technika a székely emberek életében is jelen van, a wifi, az internet, a facebook ugyanúgy természetes, mint itthon. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban pedig olyan technikával ismerkedtek meg, amelyet még itthon sem élvezhettek, az élménytől elvarázsolva, hangos tetszésnyilvánításokkal köszönték meg Szabó Józsefnek, Öcsi bácsinak a belépés lehetőségét. A tábor során megnéztük a csernátoni Haszmann Pál Múzeumot, a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeumot, a Gaálkúriát Dálnokban, melyben Barabás Miklós festő nevelkedett, a brassói Fekete templomot, a törcsvári kastélyt. Élményt adott a sugásfürdői kalandpark és mászófal, a rozsnyói cseppkőbarlang, a dínópark, a mézeskalácskészítés, és a kürtőskalácssütés egyaránt. Jártunk Bálványos-várnál, a Szent Anna-tónál, a Mohos-lápon, a Békás-szorosban és a Gyilkos tónál. Feltöltekezve, ajándékokkal megrakodva indultunk haza vasárnap este a dálnoki csoporttal együtt. Köszönjük a gyerekek nevében is a két falu vezetésének, Juhászné Gyutai Anikónak valamint Annamáriának és a kollégáknak, szülőknek a táborozás lehetőségét! Végh Margit kísérő pedagógus Öt nap alatt közel 100 km vízi utat eveztünk, rengeteget nevettünk, folyamatosan segítettük egymást, közösen éltünk és ahogy Kolheb Róbert fogalmazott borzasztóan jól kikapcsolódtunk. A kenuk felpakolása és az ebéd után azzal az ilyenkor megszokott módon búcsúztunk, hogy jövőre is elmegyünk a Mosoni-Dunára. Ám most ez nem csak üres szó volt, hanem igazi az elválás nehézségétől terhes remény. Jól kipihenve, boldogan folytatjuk munkánkat, illetve a nyári szünetet. Jövőre ismét megyünk, várunk bárkit szeretettel, új utakkal is kiegészítve az ideit. Nagyon köszönöm a segítséget minden felnőtt kísérőnek, külön Kocsis Zsuzsának. Köszönöm a képviselő-testületnek a támogatást, hogy lehetővé tették gyermekeinknek a kedvező módon való táborozást, köszönet Bognár Ferencnek és Hauser Rezsőnek a gyermekek szállításáért, külön köszönöm Bartha Gábor polgármester úrnak a segítőkészségét és rugalmasságát! Gelencsér Zoltán 9

10 10 Cserszegtomaji Krónika

11 Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde ballagói 11

12 Tanév végi programok az óvodában Kihasználva a gyönyörű napsütést, a Pillangó csoportosokkal megtekinthettük a Dínó- és Kalandparkot Reziben. A gyerekek már nagyon várták ezt a napot. Busszal utaztunk át Rezibe, melyet minden kisgyerek élvezett. A parkba belépve a dinoszauruszok nagysága azonnal elvarázsolta a kicsiket. Nemcsak megcsodálhattuk, hanem a bátrabbak fel is ülhettek a biztonsági üléssel ellátott, mozgó játék dínókra. A dínó lovaglás után kipróbálhatták az óriás trambulint, az ugráló várakat, valamint a markolókat. A játékot rövid időre abbahagyva megálltunk enni-inni. Majd ezt követően végigmehettek a gyerekek a nemrég felavatott mini kötélpályán a biztonsági felszerelésekbe bújva. A kirándulás jó hangulatban telt. A gyerekek kellemesen elfáradva, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértek vissza az óvodába. A Katica csoport is egy egész napos programot tölthetett a Dínó parkban, a szülőkkel közösen, így mindenki érdeklődésének megfelelően használhatta akár az egymástól távol lévő, különböző ügyességet, bátorságot, fizikai állóképességet igénylő eszközöket, játékokat. Ezúton is köszönjük a Dínó park dolgozóinak, hogy ennyi felejthetetlen órát tölthettünk el náluk. Igazi nyári napsütésben a Katica és a Méhecske csoport közös buszos kirándulást szervezett a kápolnapusztai Bivaly rezervátumba. Itt természetes környezetükben láthattuk a sütkérező kecskéket, kicsinyeiket szoptató szürkemarhákat, dagonyázó bivalyokat (akikre kicsit irigykedtünk is a nagy meleg miatt), a huncut szamarakat. Kis fejtörést okozott a fa tövében megpillantott két kis jószág, amiket kis elemzés után sikeresen beazonosítottunk. Ők voltak az ürgék, akik pár pillanat után vidáman ugráltak tovább, játszani a réteken. Az istállóban kiállított tárgyak, képek segítségével betekintést nyerhettünk a régi mezőgazdasági munkákba, ahol a bivalyok erejét is kihasználták. A tanösvényen sétálva sok-sok információt kaphattunk az állatokról, élőhelyükről, hasznukról, szokásaikról. Az árnyékos játszótéren még mindenki kijátszhatta felesleges energiáját és elfogyaszthatta a hátizsákjából a maradék elemózsiáját. Ezen a napon is kellemes élményekkel tértünk haza. A Micimackó csoport kicsinyei a pékmesterek munkájába nyerhettek betekintést Várvölgyön. A szülők segítségével, kocsikkal juthattunk el a helyszínre. Rácsodálkozhattunk az óriás dagasztógépre, a kelesztőszobára, a zsemle- és kifliformázó gépre. Azért, hogy mi is kivegyük a részünk a munkából, a munkaasztalt még alig felérve cipókat, perecet, csigát formázhattunk. Legvégül megtekintettük a szeletelés és a csomagolás folyamatát is. Vendéglátóink jóvoltából meleg, tejfölös kenyérlángos elfogyasztásával koronáztuk meg a délelőttöt. Az óvodai élet egyik - ha nem a legmeghatározóbb időpontja érkezett el június 5-én a Méhecske csoportosok életében. Búcsúzkodni gyűltek össze, elballagtak a négy éve birtokukba vett óvodából. Hosszas készülődés előzte meg az eseményt. Verstanulás, énekek gyakorlása, ajándékkészítés és a közösen átélt óvodai élmények felelevenítése segített a ráhangolódásban. A ballagás délutánján nagy izgalommal lépett a népes csapat a szülők, vendégek elé és meghatóan mondták el verseiket; néha könnyeket, néha mosolyt csalva a közönség arcára. A gyerekek körében talán legjobban várt pillanat- a lufik elengedésejelképezte, hogy egy szakasz lezárult életükben és új feladatok várnak rájuk az iskolában. A műsort követően hangulatos fogadás várta a gyermekeket és minden jelenlévőt a szülők jóvoltából. A ballagás izgalmai után nagy várakozás előzte meg az óvodánkban már szinte hagyománnyá vált pizsama partit a Méhecskék körében. A várakozás érthető volt, hiszen az egész óvodai élet során csak egyszer adatik meg a lehetőség a gyermekek számára, hogy egy éjszakát az óvodában töltsenek. A ballagást követő pénteken a Méhecskés gyermekeket, szülőket, testvéreket vártuk egy kerti partira, ahol rengeteg enni- és innivaló járult hozzá a kellemes délutánhoz a szülők felajánlásából. Az apukák lelkesen álltak be a focicsapatba, az anyukák szorgosan tálalták a finomságokat. Eközben lehetőség volt a négy év alatt összegyűlt fényképek alapján felidézni a közösen átélt élményeket. Este 8 órakor a gyermekek elköszöntek szüleiktől és kezdődhetett a kaland. Még egyszer utoljára együtt végigjártuk az óvodát, közben egy kincses ládába és egy levélbe botlottunk. A levélben egy kalózok által elrabolt királylány panaszait, kérését olvashattuk. Feladatokat kaptunk, amelyek teljesítése végén az elrejtett kincs is elérhetővé vált. Elindultunk az útmutatás alapján az addigra már sötét udvaron (mindenki készült zseblámpával, fejlámpával az éjszakai kalandra ). Egytől-egyig végrehajtottuk a feladatokat, majd a kihívás végén a kincset is megleltük. Ezután gyors mosakodás után lefekvéshez készülődtünk. Kezdetét vehette az ott alvós bulik elengedhetetlen programja, a párnacsata. Aztán a gyerkőcök nagy örömére az ágyból még nézhettek kivetítőn egy kis mesét. A fárasztó, élmény dús nap után szépen sorban mindenki elaludt. Reggel fél 7 körül mosolyogva ébredeztek a Méhecskék. Majd hamarosan mindenki mosakodott, öltözködött és készült a közös reggelire. Rengeteg finomság maradt az előző napi kerti mulatságról, így igazi terülj-terülj asztalkám fogadta a gyermekeket. Mire 8 órára érkeztek a szülők, már túl voltunk a reggelin és mindenki az udvaron játszott. Nagy élmény volt az együtt eltöltött éjszakázás az óvodában. Méltó lezárása az elmúlt négy évnek, ezt az estét is eltesszük a sok-sok szép, közös emlék közé. Kozma Márta, Kormosné Takács Lívia, Pálmai Melinda, Varga Andrea óvodapedagógusok 12

13 Cserszegi vakáció Az előző évhez hasonlóan az idén is megrendezésre került az iskolában a két hetes nyári tábor, melyet a község önkormányzata szervezett és finanszírozott. A tavalyi évben vásárolt trambulin az idén is népszerű volt, emellett pingpongasztal, tollaslabdák, ugráló kötelek és rengeteg labda biztosította a gyerekek mozgásigényeinek kielégítését. Az idén is sok színes és változatos programon vehettünk részt, valamint a tanító nénik kreatív foglalkozásokat szerveztek. Első kirándulásunk a Gyenesdiási Természet Háza Látogatóközpontba vezetett, ahol a Keszthelyi-hegység növény- és állatvilágával és a kőzetek kialakulásával ismerkedhettünk meg, majd a Festetics Imre Állatparkban háziállatokkal, illetve őzzel és szarvassal találkozhattunk. Takács Ferdinánd festőművész az idén is vendégünk volt, segítségével a gyerekek élvezettel festették tele a hatalmas papírlapokat. Következő utazásunk a Fenékpusztai Madárgyűrűző állomásra vitt, ahol láthattuk a befogott madarak begyűjtését és gyűrűzését. Megnéztük a sérült madarakat, a kilátóba felmászva pedig gyönyörködhettünk a balatoni panorámában. Keszthelyre is ellátogattunk, ahol kisvasúttal, az úgynevezett Dottóval jártuk be a várost, majd a Balaton-parton játszótér és fagyizás várt a gyerekekre. Hardi András néptánc oktató ismét jó hangulatú bemutatót tartott, természetesen a gyerekek bevonásával, valamint népi játékokat is hozott kipróbálásra. Kedves Szülők, Táncosok! Örömmel tudatom, hogy amennyiben van kedvetek és lehetőségetek, az elmaradt tábort augusztus között a tervezett programmal megtartjuk, kérem az előző jelentkezéseket megerősíteni és új tagok jelentkezését is várjuk! Tábor anyaga (tájegység): sárköz Oktatók: Hardiné Partics Edina és Hardi András A Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület keresi azon általános iskolás gyerekeket és szüleiket, akik szívesen lennének alapító tagjai Községünk első Fűszeres Néptáncegyüttesének! Az Egyesület fő célja azon - elsősorban cserszegtomaji illetőségű - polgárok összefogása, akik hagyományaikat és környezetüket tevékenyen kívánják megőrizni és alakítani. Ennek a Fűszeres Néptáncegyüttesnek megalapítását szolgálná egy néptánc tábor, amelyet az Önkormányzat támogatásával és részvételi díjból szeretnénk megvalósítani (5000,- Ft/fő). Terveink és tapasztalataink szerint egy 5 napos nyári tánctábor napi 3 órás táncpróbával (9-12- ig), valamint egy közös tábor-záró batyus táncházzal (péntek este - melyre természetesen a szülőket és érdeklődőket is várjuk) nagyon jól össze tud kovácsolni egy kis közösséget! A későbbiekben kísérő programokkal (előadásokkal) szeretnénk bevonni a szülőket és érdeklődő felnőttek is! Így szeretnénk megmutatni számukra a néptánc, néphagyományok fontosságát, szerepét mai társadalmunkban. Részvételi díj: Ft/fő/5nap. A program minimum 12 fő jelentkezésével indul! Jelentkezni lehet: címen. Élmény kicsiknek és nagyoknak! Közel 1 hektáron csodálatos környezetben és madárcsicsergésben! Junior és senior pályák, 40m csúszópálya. Ünnepélyes megnyitó: július 24. kalandpark HÉVÍZI ÚT KERTESZETICENTRUM.HU NÖVÉNYEK évelők, díszcserjék, díszfák, fenyők, tuják, gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök, egynyári növények, mediterrán növények A tábor utolsó napján sétahajózáson vettünk részt, a gyerekek bemehettek a kormányos fülkébe is, ami nagyon tetszett nekik. Hazafelé ismét az önkormányzat vendégei voltak a gyerekek egy adag fagyira, ami jól esett a forróságban. Természetesen az iskolában is folytak különböző foglalkozások a tanító nénik közreműködésével. Volt agyagozás, fonás, karkötő- és nyaklánckészítés, rajzolás, kártyázás, társasjátékok, valamint az udvaron kidobóztak, fociztak és számháborúztak. Összességében mozgalmasan telt el a két hét, bizony unatkozni nem lehetett, és ezért köszönet a pedagógusoknak, Kocsis Zsuzsának a szervezésért és nem utolsó sorban Cserszegtomaj Község Önkormányzatának az anyagi támogatásért. Reméljük, hogy minden gyermek szép emlékeket őriz a cserszegi vakációról. Novákné Rigó Andrea MŰKÖDŐ TERMÉKEK grillezők, lámpák, szobrok, szökőkutak, ülőgarnitúrák, kerti csapok, falidíszek, virágtartók, oszlopok Kerti dísztárgyak Minőségi faházak Kerti gyermekjátékok Minősített kerti játékok óvodák, közületek számára is! Kerttervezés Kertépítés Kert karbantartás Helyszíni tanácsadás Házhozszállítás Látogasson el hozzánk és ismerje meg a kínálatunkat! Tevékenységikörünk kibővült, zöldfal építéssel és beltéri növénydekorációval. 13

14 Ismét Aranykorúak Juniálisa Cserszegen Sokszínű program, lelkes érdeklődés Immáron második alkalommal adott otthont Cserszegtomaj az Aranykorúak Társága által, a Magyar Vöröskereszt Keszthelyi Szervezete támogatásával szervezett Aranykorúak Juniálisának. A Magyar Nemzetközösség napja jegyében rendezett nagyszabású esemény nyitóünnepségén, a résztvevő 15 nyugdíjas közösség mintegy háromszáz fős tagsága együtt énekelte el a Himnuszt, majd Bartha Gábor, a házigazda nagyközség polgármestere köszöntötte szívélyes szavakkal a népes vendégkört. Beszédében felidézte a magyarság gyásznapjának, a trianoni diktátum aláírásának keserű következményeit, emellett kihangsúlyozta a világ minden részére szétszóratott magyarság egy nemzethez való tartozását. A színvonalas ünnepi műsorban elhangzott dalokkal, versekkel, a Cserszegtomaji Aranykorúak Klubja erősítette meg a nemzeti öszszetartozás érzését. A jó hangulatú program az egykoron irredentának számított dalok közös éneklése után a klubok főzőversenyével folytatódott. Miután a juniálist patronáló Hévíz Térségi Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa által delegált, rangos szakemberekből álló zsűri megkóstolta és minősítette a csoportok főztjeit, a jelenlévők jóízűen elfogyasztották a helyben készített ebédet. A kondérok kiürültek, ám ötletekben kifogyhatatlan volt a fesztivál. Ki ki kedvére válogathatott a fakultatív programok gazdag kínálatából. A Bordácsné Kishonti Erika szakkörvezető, Népi Iparművész, a Népművészet Mestere által verbuvált keszthelyi kézművesek műhelymunkái csakúgy sok érdeklődőt vonzottak, mint Csízy Istvánné Népi Iparművész tojáskarcolása, vagy a Csány Szendrey Általános Iskola textilmunkája. A Farsang Imréné igazgatóhelyettes és Vargáné Péter Edit tanárnő mellett tevékenykedő diákok nem győzték tanítani a mutatós kitűzők fortélyaira az iskolapadból már régen kinőtt idős tanítványaikat. A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár könyvtárosainak ötletes papírmaséi is hihetetlenül nagy érdeklődést keltettek. Nemkülönben vonzónak ígérkezett a zalaegerszegi Egészség Egyesület Életmód Klubjának vezetője, Siklósi Vilmosné által okított Nordic walking bemutató és gyakorlás, akárcsak a keszthelyi Bethlen Gábor Klub Népek Tánca Tánccsoportjának képviselői által megismertetett tánclépések, a környező népek táncainak tanítása. Szusszanásnyi időt sem hagytak az érdeklődők Hirsch Márton helybéli természetgyógyásznak és a keszthelyi Egészségfejlesztő Intézet képviselőinek Hegedűs Mária intézményvezetőnek, Kozma Hajnalka dietetikusnak- akik egészségügyi méréseket végeztek és szaktanácsokkal látták el pacienseiket. Az intézet gyógytornásza, Andorkó Barbara remek irányításával folyt nagyi torna után a keszthelyi Rendőrkapitányság képviselői, Sznopek Veronika és Dongó Norbert, Nyugalmunk és biztonságunk érdekében címmel tartottak érdekfeszítő és igencsak hasznos ismeretterjesztő előadást, majd Simon József gitárkísérete mellett fakadtak dalra, nótáztak a nagyik. Ezt követően Nyílik a nagyik mókatára címmel egy órán keresztül szórakoztatták egymást vidám műsorszámokkal a közösségek tagjai. A humoros versek mellett, tréfás dalok, viccek, mókás jelenetek, kacagtató prózák kerültek a színpadra. A műsort a sümegiek pomponos mazsorett, helyesebben mamarett koreográfiája zárta. A nap fénypontjára az esemény végén került sor, amikor is a Csillag Születik televíziós tehetségkutató műsor felfedezettje, a látássérült Krizbai Teca lépett a színpadra. Jótékonysági koncertjén a nepáli földrengés károsultjai javára adakoztak a nyugdíjasok. E korosztály önzetlen segítőszándékát mutatja, hogy kis nyugdíjukból több mint nyolcvanezer forintot dobtak a nemes célra kihelyezett urnába a jelenlévők. A vastapssal kísért előadás után a köszönet és a hála virágai mellett ajándékkosarat adott át a fiatal tehetségnek Bartha Gábor polgármester, ajándékkal kedveskedett Kapcsándy Mária az Aranykorúak Társasága elnöke, majd főzőverseny díjainak átadására került sor. A zsűri képviseletében Hegyi Endre a hévízi Csárdás Panzió tulajdonosa a legjobbnak bizonyult Várvölgyi Asszonyklubnak adta át az Ízmester címet igazoló oklevelet és a vele járó ajándékot. Különdíjat vehetett át a sümegi Aktív nagyik klubja, az alsópáhoki Nefelejcs Nyugdíjas Klub, a sármelléki Sötye és a Vindornyaszőlősi Őszirózsa Dalkör. A Vöröskereszt Keszthely Térségi Szervezetének irányítójaként, Kapcsándy Mária oklevél átadásával ismerte el két önkéntes, Kiss Elekné és Nagy Barnabás kiváló munkáját, s ajándékot adott át a Vöröskeresztes Világnapon a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés ezüst fokozatával megbecsült önkéntesnek, az egész napos program levezetőjének, Balázsy Mária Évának. Az egész napos rendezvény rangját emelte, hogy a nap folyamán megtisztelte jelenlétével a nyugdíjasok táborát dr. Varga Andrea a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthely Járási Hivatalának vezetője, dr. Baracskai Józsefné a Vöröskereszt Zala Megyei igazgatója, Czigány Sándor Alsópáhok-, Gaál Lajos Gyenesdiás -, Horváth Tibor Sármellék -, Barcza Balázs Várvölgy -, Végh László Sümeg polgármestere és Kovács László Sümeg alpolgármestere, valamint dr. Milus Lajos Cserszegtomaj jegyzője, csakúgy mint a helyi önkormányzat képviselőtestületének három tagja, Palkovics Zoltánné a Kulturális Bizottság elnöke és képviselőtársai, Partics Gyula és Tolvéth Gyula. Zárszavában Kapcsándy Mária az Aranykorúak Társasága elnöke, a Vöröskereszt Keszthely Térségi Szervezetének vezetője örömét kifejezve szólt az egész napos program remek hangulatáról, megköszönte a vendéglátó település első számú vezetőjének Bartha Gábor polgármester úrnak, képviselőtársainak, a helyi kulturális élet főszervezőjének, Kocsis Zsuzsának, valamint a rendezvény sikeréért szintén sokat tett Cserszegtomaji Aranykorúak Klubja vezetőinek, Tolvéth Gyulának, Koroncz Katalinnak és a klub tagságának előkészítő munkáját, segítő együttműködését, önzetlen támogatását, mellyel jelentősen hozzájárultak az immáron harmadízben meghirdetett nagy rendezvény sikeréhez. Balázsy Mária Éva 14

15 Úrnapja Virágszőnyeg A Pünkösd kettős ünnepe utáni tízedik napra (csütörtökre) a katolikus naptárbanúrnapja esik. Ezen a napon Krisztus titokzatos testét (Corpus ChristiMysticum) azoltáriszentséget ünnepli a Katolikus Egyház. Kötelező piros betűs ünneppé 1264-ben IV. Orbán pápa tette földije, Lüttichi Szent Júlianna ( 1258) hatására. Helyenként csütörtökön, a napján, de legtöbb helyen-így nálunk, cserszegtomajon is az ünnepet követő vasárnap tartják az Úrnapi szertartásokat. Szent Iván napja Június 24-én Szent Iván napján, a Kultúrház udvarán tábortűz mellett, Hardi András vezetésével elevenítették fel a résztvevők az e naphoz köthető népszokásokat. A Re-folk zenekar autentikus magyar népzenét játszott, melyre a lelkes közönség a tábortűz körül táncolt. Majd Czigány Tamás dudaszóval, és a parázsló tűz mellett meséléssel színesítette a rendezvényt. Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körülhordozzák az Oltáriszentséget. A körmenet útvonala mentén négyoltárt állítanak fel az ott tartandó rövid szertartás (evangélium-éneklés és áldás) céljára. Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovahaladó oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak. Az oltáriszentséget a talpas szentségtartóban, más néven Úrmutatóban (latin: monstrantia) hordozzák körül, s abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is. Ez a vallásgyakorlat a XIII. században keletkezett. Az úrmutató készítését az úrnapi körmenet és a szentségimádás tette szükségessé. Úrnapja előtt szombaton a férfiak felállították a sátrakat. Vasárnap hajnalban szorgos, ügyes kezek csodás virágszőnyeget varázsoltak a templom bejárata elé. A tomaji virágszőnyeg mind méretében, mind szépségében igazi különlegesség. Debreczeni Katalin Jubileumi bornapok Cserszegtomajon Az idei évben már 10. alkalommal került megrendezésre a Cserszegtomaji Bornapok, mely egyben a Nyugat-Balatoni borfesztiválok nyitórendezvénye is. Az idei évben Dr. Kovács Zoltán Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára valamint Manninger Jenő országgyűlési képviselő is a bornapok vendége volt. A borházak közönségét a Gyöngyös Népdalkör műsora köszöntötte a Balatoni Borbarát hölgyek és a borlovagok társaságában, majd arról is lehetett hallani, hogy milyenek a jó borok. Bernáth Tibor örökös hegybíró, Cserszegtomaj díszpolgára beszélt a régióban nemrég megtartott borversenyről és osztotta ki az okleveleket. A színpadi műsorokban fellépett Pál István Szalonna és bandája, volt operett műsor, Gyenes négyes a betyárlegendát mutattak be. Szórakoztatta a közönséget a helyi Aranykorúak Nyugdíjas Klub, Kék Balaton Citerazenekar, Tátika Népdalkör. A jó hangulat pezsdítéséhez hozzájárult a keszthelyi Nagyváthy Néptáncegyüttes fergeteges előadása. Vasárnap a rendezvény sztárvendége pedig Kovács Kati volt. Minden éjjel bálizenére táncolhattak vendégeink. Szent Anna búcsú Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt július 26-án délelőtt 9.45-kor Szent Anna búcsúba a tomaji Szent Anna templomban. Szabadtéri búcsúi szentmise (időjárástól függően) és agapé. Az ünnepi misét celebrálja Dr. Varga István a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a Boldog Gizella szeminárium rektora, arany misét tart, pappá szentelésének 50. évfordulóján. Étkezési létszámot kérjük előre jelezni a szentmiséket követően a sekrestyében. 15

16 Kirándulni voltunk Tolnában Június végére kirándulást szerveztünk az Aranykorúak nyugdíjas Klub tagjainak. Úti célunk a festői szépségű Szekszárdi borvidék volt. Első megállónk Siófok belvárosa, valamint a Balaton parti rózsalugas megtekintése volt. Vasárnap lévén a Sarlós Boldogasszony templomban szentmisén vettünk részt. Utunkat folytatva Tamásiban megnéztük a Gyulaji Vadrezervátumot, valamint aki szeretett volna fürödni, ezt megtehette a Tamási termálfürdőben. Egy kedves kisvendéglőben közösen megebédeltünk, majd folytattuk az utazást Szekszárdra. A Mézeskalács, Gyertyaöntő és Cukorkakészítő Múzeumban már várták érkezésünket. Bemutatták a mézeskalács készítés fortélyait, hogyan készítik a selyemcukorkát, mennyi ideig tart egy-egy gyertya elkészítése. Ezután került sor arra, hogy mindenki saját maga készítsen, díszítsen mézeskalácsot szerettei számára. A mézes kalandok után elérkeztünk a szekszárdi szőlőhegyre, ahol egy jó kis séta után a Fekete-borpincében már vártak kis csoportunkra, finom, friss meleg pogácsával és finomabbnál, finomabb borokkal. 4 fajta bort volt alkalmunk megkóstolni, a híres szekszárdi borokból. Vidám hangulatban indultunk le a szőlőhegyről, majd az autóbuszunkra szállva indultunk hazafelé. Az autóbuszszal egészen hazáig hangos nótaszóval érkeztünk Cserszegtomajra a késő esti órákban. Köszönöm Mindannyitoknak az együtt töltött szép napot! Tolvéth Gyula Tamás - klubvezető Könyvtári Hírek Május 29-én a cserszegtomaji gyermeknap keretében vendégünk volt a kéttagú Csillaghúr zenekar, Ildikó és Karcsi bácsi. Az előadáson, melyet a Könyvtári Szolgáltató Rendszer szervezett, gyerekek vettek részt óvodáskortól hatodik osztályig, kb. 110 fő. Csillaghúr és barátai megismertettek a különféle hangszerekkel, a gyerekek ki is próbálhatták valamennyit. Karcsi bácsi bemutatott minden hangszert. Nagy élményt jelentett játékos formában megszólaltatni a dobokat, fuvolát, furulyát, szintetizátort. Ildikó megzenésített verseket adott elő, végül bemutatták az általuk szerkesztett verseskötetet. Vidám, jó hangulatú találkozó volt, amelyet minden gyerek élvezettel hallgatott. A cserszegtomji Települési könyvtár nyári nyitva tartása: A könyvtár július 15-től augusztus 20-ig szerdai napokon ig látogatható. Szeretettel várom a kedves olvasókat a nyári időszakban is! Ódorné Bognár Eszter - könyvtáros Teleház - nyári programok A vakáció beköszöntével, sok család csak nehezen tudja megoldani a gyerekek nyári elhelyezését. Főként nehéz azoknak a szülőknek a dolga, akiknek több gyermekük is van, és a legidősebb sem elég idős ahhoz, hogy rá lehessen bízni a kisebbeket. Segítséget szeretnénk nyújtani a szülőknek, így a Teleház nyitvatartását a nyári hónapokra megváltoztattuk. Új nyitva tartás: Hétfő: 11:00-17:00 Kedd: 11:00-17:00 Szerda: 11:00-17:00 Csütörtök: 11:00-17:00 Péntek: 11:00-17:00 Az igényekre tekintettel -a nyári szünetben-, az ÖkoParkban is lesznek programok: Hétfőtől-péntekig a gyerekeket tartalmas, a bátorságot, ügyességet próbára tevő feladatokkal várjuk, de a kreatív programokban sem lesz hiány. A kézügyességet, fantáziát és más képességeket fejlesztő foglalkozások sem maradhatnak el. Játszótér, társasjáték, aszfaltkréta, gyúrmázás, közös süti készítés, sókerámia készítés, festés, mese délután, gyerekfoci, virággyűjtés és préselés, minidiszkó, gyöngyfűzés, testfestés, csillámtetkó készítés, Lovagi próbák, Minimanó torna stb. Júliusi programok - Helyszín: Teleház/Kultúrház Július :00-tól Kalóz képző (kincsesláda felkutatása térkép alapján, a benne lévő kincsek felhasználása, elfogyasztása) Július :00-tól sókerámia készítés Július :00-tól mese délután Július :00-tól Gyöngyfűzés, testfestés, csillámtetkó készítés Július :00-tól Minidiszkó Július között, EGÉRFOGÓ TÁBOR - helyszín: Teleház Várunk minden diákot, aki szívesen bővítené számítógépes ismereteit, és tudni szeretné, hogyan használhatja tanuláshoz is a világhálót. A délutánok a kötelező olvasmányok online olvasásával telik. Jelentkezni, Bugovics Anitánál a es telefonszámon lehet. 16

17 Karate tábor június e között a Cserszegtomaj Shotokan Karate Egyesület megtartotta a már hagyományossá vált nyári edzőtáborát. Egy felnőtt és 28 gyermek jelentkezett a napi 2 edzést magában foglaló, 4 napon át tartó, kitartást és önuralmat próbáló foglalkozásokra. A délelőtti másfél órás edzésen az általános fizikai kondíció javításán volt a hangsúly, ahol különböző távú és iramú futásokat, súlyemeléseket, láb- és hasizom erősítő gyakorlatokat kellett végezni. A délutáni edzéseken a páros gyakorlatokat, az önvédelmi technikákat és a verseny specifikus formagyakorlatokat elemeztük ki. A két megerőltető edzés között a jól megérdemelt ebéd után természetesen jutott idő a pihenésre, illetve arra is, hogy egymást jobban megismerjük. Fontosnak tartom, hogy mindenki, aki nálunk szeretne a karatéval megismerkedni, egy olyan családias, baráti közegben találja magát, ahol kicsi és nagy, fiú vagy leány, kezdő valamint haladó egyformán fontos. Az edzőtábor minden résztvevőjét a kitartásért, az elvégzett munkáért dicséret illeti, és ezúton köszönöm Végvári Ádámnak, legrégebbi tanítványomnak az edzéseken nyújtott támogatást és segítséget. Köszönet és tisztelet illeti a helyi Általános Iskola és Önkormányzat vezetőségét is a kiváló feltételek biztosításáért. Napraforgó Vendéglő Gasthaus zur Sonne Kellemes nyári hangulat, árnyékos és napsütötte terasz. Igazi, házias ízek. Születésnapok, családi és céges rendezvények. Főszezonban minden hétfőn este élőzene, minden pénteken este tánczene. Nyitva: minden nap óráig. Legyen a vendégünk! Egész nyáron nyári ízélmény: tésztás-könnyű-salátás ételekkel Bányai László és tanítványai Tűzifa hasogatást (kugli, méterfa) tűzifa fűrészelést valamint zöldterület tisztítást RZ-vel vagy kézzel vállalok. Érdeklődni: a 06 20/ as vagy 06 83/ as telefonszámokon. Kiadja: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. Tel.: Felelős kiadó: Bartha Gábor Szerkesztő: Kocsis Zsuzsa Szerkesztés, nyomtatás: EcoDigital - digitális nyomda & grafikai stúdió - Keszthely, Bercsényi M. u. 65. C/1 (SPAR udvar) Tel.: Következő szám megjelenése: szeptember Újságunk internetes változatát a oldalon is olvashatják. ISSN Nyomtatott, ISSN Online 17

18 Erdélyi asztaliteniszezők Cserszegtomajon Június 29 - július 04. között került megrendezésre Cserszegtomaji S.K. asztalitenisz csapatának és a Kézdivásárhely Nagy Mózes Gimnázium asztalitenisz játékosainak közös edzőtábora, amely a Szabó István Általános Iskola tornatermében zajlott. Minden nap délelőtt edzések voltak (fizikai, szellemi, erőnléti), majd közös ebéd, délután pedig szintén erőnléti edzés volt (hosszú gyaloglás vagy fürdés a Balatonban). Az edzések jó hangulatban zajlottak, a fáradságot is jól átvészeltük. A tábort szombaton versennyel zártuk és a közös ebédnél tortával búcsúztunk el. Augusztusban kezdjük az edzéseket, szeptemberben kezdődnek az egyéni versenyek a MOATSZ versenynaptár alapján. Bronz lett a vége Befejeződött a megyei labdarúgó bajnokság, amelyben felnőtt csapatunk a 8. helyezést, ifjúsági együttesünk a bronzérmet kaparintotta meg. A Fejérvári Ferenc által dirigált II. osztályú felnőtt csapatunk megtartotta őszi helyezését, csak kicsi dolgokon múlott az előrelépés. A keret egységes, jó edzésmunkával sikerülhet feljebb kapaszkodni a következő évadban. U19-es csapatunkban 44 játékos lépett pályára, akik közül többen már nem aktívak, de páran az első csapatból is segítettek bennünket. A tavalyi 13. helyről való előrelépés óriási dolog. Végig versenyben voltunk a bajnoki címért, de az utolsó két fordulóban a riválisoktól vereséget szenvedtünk, így a 3. helyezés jutott csapatunknak. 117 rúgott gólunkból Kovács Bence 45 találatot vállalt magára, mely egyben azt is jelentette, hogy megnyerte a bajnokság gólkirályi címét. Reméljük, hogy cserszegtomaji színekben még sokszor tapsolhat balosának a szép számú nézőközönség. Nagyon köszönjük az önkormányzat és a szurkolói kör támogatását. Augusztustól szurkoljon mindenki az eredményes cserszegtomaji labdarúgásért! A fiúk a Megyei csapatban fojtatják küzdelmüket. A tábort eredményesnek mondhatjuk, és remélem, hogy az eredmények ezt visszaigazolják. Köszönet Cserszegtomaj Önkormányzat vezetőségének, Bartha Gábor polgármester úrnak, Palkovics Zoltánnénak, Szabó István Általános Iskola vezetőségének, Kocsis Zsuzsának, Hauser Rezsőnek, minden kedves szülőnek segítségükért. Remélem szeptemberben induló asztalitenisz kezdő csoportunkat sokan fogják választani. Köszönettel: Dancsákné Márk Katalin Focizni Vágyók Figyelem! A Cserszegtomaji Sport Klub labdarúgó szakosztálya toborzót tart január 1. és december 31. között született fiúk részére, akik kedvet éreznek a versenyszerű labdarúgás kipróbálására. Utánpótlás csapatunk tárt karokkal várja a futballt szerető fiatalokat. Amennyiben egy jó csapathoz szeretnél tartozni, várjuk jelentkezésedet. A bronzérmes csapat tagjai Hátsó sor balról: Srauf Gergő, Szívós Miklós, Horváth János, Éles István, Kiss András, Boncföldi Attila, Jordán László, Horváth Mór, Takács Tamás edző, Meng Xuefei, Pataki Attila, Molnár Richárd, Boros Sándor, Benczik Ádám, Orsós Bálint Guggolnak: Emecz Károly, Oláh Péter, Boros Zsolt, Csiszár Ádám, Fejérvári Ferenc, Szabó Zoltán, Németh Gergő, Kovács Roland, Kovács Bence, Sipos Martin, Fodor Ferdinánd. A képről hiányzik Meleg Bence, Molnár Péter, Penteli Marcell, Takács Máté, Takács II. Máté, Zsiga András, Hauser Rezső, Horváth Attila, Györei Dávid, Marton Balázs, Németh Patrik, Toplak Attila és kisegítők a felnőtt csapatból: Ács Norbert, Boros Dávid, Csillag József, Dél Ádám, Fonnyadt Norbert, Kovács Gergő, Nagy István, Szántó László Takács Tamás Vénusz étterem Családi, baráti rendezvények 40 főig Napi menü: Házias ételek Nyitva tartás: hétfő-szombat óráig Vénusz étterem - Cserszegtomaj, Iskola u. 14. Tel: A toborzó időpontjai a következők: július 21. (kedd) 19 óra július 24. (péntek) 19 óra Sportfelszerelést mindenki hozzon magával! Játéktudásodat a cserszegtomaji füves nagypályán tudod bemutatni, ide érkezzetek! Az edzéseszközöket az egyesület biztosítja, csak GYERE! 18

19 III. Cserszegtomaji Népzenei Fesztivál III. Folklore Festival in Cserszegtomaj augusztus August 2015 Helyszín: Cserszegtomaj Általános Iskola udvara Ort: Cserszegtomaj Schulhof Program - Programme: Fesztivál megnyitása Eröffnung des Festivals zenél a cserszegtomaji Kék Balaton Citerazenekar musiziert die Zitherkapelle Blaues Balaton von Cserszegtomaj Kis-Balaton Táncegyüttes (Balatonszentgyörgy) 1.rész Kleinbalaton Tanzgruppe (Balatonszentgyörgy) Teil Rezi Hagyományőrzők Traditionsbewusste Gesellschaft aus Rezi Kis-Balaton Táncegyüttes 2.rész Kleinbalaton Tanzgruppe Teil 2. (Cserszegtomaj, Iskola u. 17.) Fürge Ujjak Citerazenekar (Királyrév (SK)) Zitherkapelle Flinke Finger (Királyrév (SK)) Fürge Ujjak Citerazenekar és a Kék Balaton Citerazenekar közös zenélése Gemeinsames Musizieren von der Zitherkapelle Flinke Finger und die Zitherkapelle Kék Balaton Dzsanesz Cigányzenekar (Keszthely) Dzsanesz Zigeunerbande (Keszthely) Márványos Tamburazenekar (Budapest) Tamburekapelle Márványos (Budapest) A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Das Recht der Programänderung wird vorbehalten. Információ - Information Kék Balaton Citerazenekar Egyesület - Zitherensemble Kék Balaton Cserszegtomaj Község Önkormányzata Die Selbstverwaltung der Gemeinde Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1. Tel:

20 IX. CSERSZEGTOMAJI SÖRNAPOK IX. BIERFEST IN CSERSZEGTOMAJ július Juli 2015 Helyszín: Cserszegtomaj, Általános Iskola udvara Ort: Cserszegtomaj Schulhof július 25. (szombat) 25. Juli (Samstag) 18:00 A rendezvény ünnepélyes megnyitása Eröffnungszeremonie der Veranstaltung Z+D Cserszegtomaj SE U19 labdarúgó csapatának éremátadása Medaillenübergabe für die Nachwuchsfußballmannschaft Cserszegtomaji SE 18:30 Cserszikék és a Rezidance Tánccsoport műsora Programme von der Tanzgruppe Cserszikék und Rezidance 19:30 Tátika Népdalkör vidám nótacsokra Lustige Liedersammlung von Volkslied-Sängerbund Tátika Orosz Zoltán harmonikaművész koncertje Konzert von Orosz Zoltán Harmonikaspieler hajnalig bál a CASINO együttessel Ball mit der Gruppe Casino bis zur Morgendämmerung július 26. (vasárnap) 26. Juli (Sonntag) 18:00 Bognár Gyula magyar nóta és dalénekes műsora Programm von Bognár Gyula Sänger 19:00 Zalaapáti Harmonika együttes műsora Programm von Harmonikagruppe Zalaapáti 20:00 Henna és Sihell Ferry fél playback műsora Halbplaybackprogramm von Henna und Sihell Ferry hajnalig bál a Silver Band együttessel Ball mit der Silver Band bis zur Morgendämmerung Finom sörökkel, ízletes ételekkel és hangulatos programmal várjuk kedves Vendégeinket! Wir warten aus unsere Liebe Gäste mit feinen Biere, leckeren Speisen und stimmungsvollem Program! Kedves vendégeinknek, nagyon jó szórakozást kívánunk! Wir wünschen unsere liebe Gäste sehr gute Unterhaltung! Bartha Gábor - polgármester A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Das Recht der Programänderung wird vorbehalten. Információ - Information: Cserszegtomaj Község Önkormányzata - Die Selbstverwaltung der Gemeinde Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1. Tel: Web: 20 2

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Üveghulladék: Az üveghulladékok szelektív gyűjtése továbbra is az ismert helyeken fellelhető gyűjtőkonténerekbe történik.

Üveghulladék: Az üveghulladékok szelektív gyűjtése továbbra is az ismert helyeken fellelhető gyűjtőkonténerekbe történik. Tisztelt Ügyfelünk! Budakeszi Városában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2013. augusztus 5-től - a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kiírt közbeszerzési

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére Szám: 105-68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL. Tisztelt Ügyfelünk!

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL. Tisztelt Ügyfelünk! TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Budakeszi Városában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2013. augusztus 5-től - a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. június 26-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Felsőszölnök Község

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Torony Község Önkormányzata

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Hatályos:2016-05-28 -tól Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról egységes szerkezetben a 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL. 2006. január 12.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL. 2006. január 12. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2006. január 12. RENDELETEK SZÁMA: 1/2006. (I.13.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1, 2/2006. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Bocskaikert Községi Önkormányzat E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testületének június -án tartandó ülésére

Bocskaikert Községi Önkormányzat E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testületének június -án tartandó ülésére Bocskaikert Községi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. : 583-453; fax: 583-451 e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Bocskaikert Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 04-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadta el:

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 04-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadta el: 74/2015. (VI. 04.) sz. NORMATÍV Kth. 2015. június 04-én megtartott képviselő-testület rendkívüli ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 04-i rendkívüli

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-165-228/2015. Kivonat a Képviselő-testület 2015. november 19-i rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 224/2015. (XI. 19.) XI.ÖK határozat 21 igen szavazattal,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben