A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANA"

Átírás

1 Dr. Tóth Péter Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANA A tudásalapú társadalom megvalósításának igénye új kihívások elé állította az iskolát. A kihívásokra adott válasz az oktatás folyamatos tartalmi, strukturális és oktatás módszertani megújítása, megújulása lett. Tartalmi szempontból új műveltségi területnek számít az informatika számítástechnika, amely társadalmi jelentőségének, beágyazottságának folytán beépült mind az általános képzésbe, mind pedig a szakképzésbe. Strukturális oldalról vizsgálva a kérdést megállapítható, hogy az időben kiterjedtebb, szélesebb körű általános műveltségre épül rá a szakmai orientáló képzés valamint a szakképzés. Az oktatás módszertan, olyan új célok és azok elérését szolgáló stratégiák kidolgozására és azok tanítás tanulási folyamatban való alkalmazására helyezi a hangsúlyt, mint az ismeretszerzés színtereinek kibővítése, a tanulóközpontú tanulási környezet megteremtése, az információs és kommunikációs technikák széleskörű alkalmazása, a tanulók önállóságának, öntevékenységének a középpontba állítása, és nem utolsó sorban a tanulók gondolkodásának fejlesztése. A fenti három szempont témánkat az informatika számítástechnika műveltségterület, az általános szakmai orientáló képzés és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének dimenziójában helyezi el. 1. A problémamegoldás komplex értelmezése Mindenek előtt fontos annak tisztázása, hogy a gondolkodás két típusa, formája, a kreatív gondolkodás és a kritikai gondolkodás milyen viszonyban van egymással. Sok félreértésre ad okot, hogy ugyanazt a gondolkodási formát más és más elnevezéssel használják, kiemelve annak valamelyik lényegi jegyét. Hiba lenne azonban a két gondolkodási mód (kreatív, kritikai) szembeállítása, ui. a legtöbb kognitív tevékenység valamilyen mértékben mindkét gondolkodástípusra támaszkodik. Alátámasztja mindezt az ún. agyfélteke modell újraértelmezése is, mely szerint a sikeres gondolkodás többek között a jobb ( kreatív, művészi ) és bal ( logikai, tudományos ) agyfélteke ún. domináns mentális készségeinek egyenrangúságában rejlik. Célravezetőbbnek tűnik egy olyan komplex elmélet felvázolása, amely a kognitív tevékenységeket a kreatív és a kritikai gondolkodás kontextusában kívánja elhelyezni. (Treffinger et al., 1990) A modell szerint a produktív gondolkodás három alapvető feltétele a meglévő tárgyi tudás (ismeretek, készségek), a motiváció és a diszpozíció valamint a metakogníció. Ezen az alapzaton nyugszanak a gondolkodás irányultságát jelző ún. műveleti képességek, a kreatív (divergens gondolkodás) és a kritikai gondolkodás (konvergens gondolkodás). Végezetül a legfelső szinten helyezkednek el az ún. komplex eljárások, úm. a problémamegoldás és a következtetés döntéshozatal (1. ábra). A metakogníció mindazokat a magasabb rendű ellenőrző, felügyelő folyamatokat jelenti, amelyeket a problémamegoldás ill. a következtetések, döntések során alkalmazunk: pl. a megoldáshoz szükséges stratégia, a megoldáshoz szükséges adatok értelmezésének és kiértékelésének módjai, a számba vett megoldási lehetőségek összevetése. A metakogníció magában foglalja az információk felvételének, feldolgozásának, tárolásának, felidézésének, kiegészítésének, alkalmazásának minden fázisát. (Réthy Endréné, 1998, 247. old.) A problémamegoldás során az alábbi metakognitív stratégiák fontosságát emeli ki: az új tudáselemek kapcsolatba hozatala a korábban megszerzett tudással; a gondolkodási műveletek tudatos ; a gondolkodási folyamatok tervezése, ellenőrzése, értékelése. Treffinger elmélete szerint a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a legkedvezőbb lehetőség a konkrét tananyagtartalom feldolgozása révén nyílik. Az informatika tantárgy kerettantervének célkitűzéseit megvizsgálva a legfontosabbak között kerül megemlítésre a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Lipman [1991] a magasabb rendű gondolkodás kontextusában értelmezi a kritikai és a kreatív gondolkodást. Szerinte a gondolkodás e két típusa hasonló komponensekből áll, csak ezek az elemek másként szerveződnek az egyik ill. a másik esetben. Amíg a kreatív gondolkodást az értelmi összefüggések irányítják, önmagát meghaladni igyekszik, az egymásnak ellentmondó kritériumokra érzékeny és ítélethez vezet, addig a kritikai gondolkodás olyan kognitív tevékenységként értelmezhető, amely érzékeny az ismeretek közötti összefüggésekre, de mindenek fölött olyan szempontok foglalkoztatják, mint az igazság keresése, a tévedések,

2 valótlanságok elkerülése. A kritikai gondolkodás fő célkitűzése az önmegfigyelésen alapuló önmagát javító, tökéletesítő kognitív folyamat. Komplex eljárások Problémamegoldás a probléma megértése átfogó, világos célmeghatározás a lehetőségek számbavétele a releváns adatok összegyűjtése, rendezése az elképzelések kialakítása a cselekvés megtervezése az ígéretesnek látszó megoldások előrevetítése a megfelelő megoldás, tervkészítés a kivitelezés felügyelete és visszacsatolás Következtetés és döntéshozatal célkitűzés az összefüggések, peremfeltételek, akadályok feltárása a releváns információk összegyűjtése az alternatív tevékenységek meghatározása, elemzése a lehetséges következmények számbavétele mindegyik lehetséges következmény esetén az eredmények előrevetítése a leghatékonyabb tevékenység a végrehajtási terv elkészítése Műveleti képességek Kreatív gondolkodás fluencia flexibilitás eredetiség elemző és szintetizáló képesség kíváncsiság ötletgazdagság kockázatvállalás lényegkiemelés és konstruktív megoldás Kritikai gondolkodás a kognitív feladat vagy probléma interpretálása az ismeret megértése, interpretálása az ismeret pontosságának és relevanciájának becslése a feltevések és eltérések azonosítása a téves következtetések és eltérések detektálása az induktív következtetések származtatása, kiértékelése a következtetések deduktív megítélése és validitásának előrejelzése stratégiák alkalmazása érvek és elképzelések összehasonlítására, szembeállítására, tökéletesítésére, megerősítésére Alapzat (Előfeltételek) Tárgyi tudás ismeretek készségek Motiváció és diszpozíció egyéni jellemvonások attitűdök önbizalom önbecsülés kitartás és összpontosítás erős személyes elkötelezettség felszabadulás a gátlások alól az összefüggések könnyed felismerése Metakogníció célmeghatározás a stratégiák választéka stratégiák, alkalmazása visszacsatolás önértékelés, önellenőrzés, önvizsgálat 1. ábra A produktív gondolkodás elméleti modellje A magasabb rendű gondolkodás az ésszerűség által egyensúlyban tartott képzelet és valóság (megvalósíthatóság) védőszárnya alatt áll (2. ábra). Lipman fontosnak tartja a magasabb rendű gondolkodás tanórai keretek közötti fejlesztését. De Bono mellett ő az egyik képviselője annak az irányzatnak, amely a gondolkodás fejlesztését egy külön tantárgy, a filozófia keretei között képzelte el. A Filozófia gyerekeknek című tantárgyban 30 alapvető gondolkodási készség (pl. fogalomalkotás, általánosítás, ok okozati összefüggések felismerése, konkretizálás stb.) elsajátítását tűzte ki célul.

3 Ha a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését tűzzük ki célul, akkor a felmerülő problémákat az osztályközösség aktív közreműködésével kell megoldanunk, amelyben a tanulók között kialakuló párbeszédnek (érvelés, kérdés, cáfolat, vita) óriási jelentősége van. Mindezek eredményesen járulhatnak hozzá a tanulók kognitív képességeinek fejlődéséhez, valamint az egyszerű kognitív képességek és kognitív komponensek is alapját képezik a magasabb rendű gondolkodás fejlődésének. 2. ábra A magasabb rendű gondolkodás értelmezése A tanulók kritikai gondolkodásának fejlesztésében döntő jelentősége van az algoritmusoknak, amelyek csökkentik ugyan a kreatív ítéletek szükségességét, de mégis elengedhetetlenül fontosak a problémamegoldás során (Lipman, 1991). A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésében azonban a hangsúlyt nem az algoritmusok alkalmazására, hanem létrehozására kell tenni. Az algoritmus egyes lépéseinek feltárásába folyamatosan megfelelő segítséget adva a tanulókat is bevonhatjuk, ezzel biztosítva a fokozatosságot az önállóságra nevelésben. (Pentelényi, 1999) A magasabb rendű gondolkodást (2. ábra) a szellemi viselkedés két különböző változatának (kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás) kölcsönhatásaként, kereszteződéseként értelmezhetjük, amelyek a tényleges kognitív tevékenység esetén nem összeadódnak, hanem megsokszorozódnak. (Lipman, 1991) Érdemes lehet a problémamegoldást a megoldandó probléma oldaláról differenciálni. Így az előttünk álló megoldandó példa tekinthető egy olyan feladatnak, amely megoldásához szükséges információkat csak ki kell olvasni a memóriából, ugyanakkor tekinthető problémának is, amikor pedig létre kell hozni a megoldáshoz vezető értelmi folyamatot (kreativitás), és annak információit össze kell hasonlítani az emlékezetben lévő ismeretrendszerrel. Ez alapján a gondolkodás konvergens dimenziója elsősorban közvetlenül a már meglévő tudáson, ill. a logikán, míg divergens jellege a problémaszituációkra adott újszerű válaszokon alapul. A kettő között átmeneti állapotnak tekinthető az ún. analógiás gondolkodás, amely aktív állapot létrejöttét jelenti a korábban megszerzett tudás és a problémaszituáció között. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a problémamegoldás mint alkalmazott gondolkodás, olyan komplex kognitív folyamatnak tekinthető, amelyben egyenrangúan fontos és meghatározó szerepet játszik a meglévő tudás átszervezését irányító kritikai és az új tudás megszerzését irányító kreatív gondolkodás (3. ábra). A kritikai gondolkodás kognitív komponensei közül kiemelhető az analizálás, a kiértékelés és az összefüggések keresése. A kreatív gondolkodásnak is három kognitív összetevője említhető: a szintetizálás, a kidolgozás és az összefüggések felismerése. Mint az a fentiekből is kiderül, a problémamegoldásnak van egy olyan aspektusa, amelyikre a logikus, és egy másik aspektusa, amelyre az intuitív gondolkodás a jellemző. A komplex elméletet erre a két gondolkodási módra, formára is alkalmazhatjuk. A racionális (induktív és deduktív) gondolkodás dominanciáját vagy a meglévő tudás kisebb nagyobb módosítását igénylő problémaszituációkban, vagy pedig a megoldási algoritmusok felismerése, tökéletesítése kapcsán tudjuk felfedezni. Az intuitív, megérzésen alapuló képesség,

4 a tudattalan következtetés gyakori előfeltételét jelenti a problémaszituációknak. Szoros kapcsolatban van a kereséssel, valamint olyan heurisztikus stratégiák alkalmazásával, amelyek pont a tudáshiány leküzdésében nyújtanak hasznos módszereket a kísérleti személyeknek. Kritikai gondolkodás Analizálás sémafelismerés osztályba sorolás feltételezések felismerése Kiértékelés, feltárás releváns ismeretek számbavétele kritériumok meghatározása a kritériumok prioritásának meghatározása téves következtetések felismerése igazolás, ellenőrzés Összefüggések keresése összehasonlítás logikai gondolkodás induktív és deduktív következtetés Meglévő tantárgyi tudás Deklaratív Procedurális Problémamegoldás Szintetizálás analógiás gondolkodás összefoglalás és rendszerezés hipotézisalkotás Kidolgozás, felfedezés a meglévő ismeretek kibővítése, kiterjesztése a meglévő tudás módosítása, konkretizálása új fogalmi kategóriák létrehozása Összefüggések felismerése a gondolkodás eredetisége, fluenciája gondolkodásbeli rugalmasság intuíció heurisztikus gondolkodás A probléma iránti elkötelezettség 3. ábra A problémamegoldás komplex kognitív modellje Metakognitív tudás Kreatív gondolkodás 2. A tudás szerepe a problémamegoldásban A téma alapjául a kognitív pszichológiának és pedagógiának a problémamegoldás kutatásával kapcsolatos elméletei, eredményei szolgálnak. Ezek a kognitív elméletek a tudásnak a problémamegoldásban játszott szerepe szerint klasszifikálhatók. A komplex személyiségfejlesztési pedagógia szerint a tudástartalmaktól független, összekapcsolódó, hierarchikus struktúrákat alkotó képességrendszer alulról szerveződő elemi műveletekből épül fel. Ezekből a faktor és klaszteranalízissel feltárt kognitív rutinokból szerveződnek a különböző kognitív készségek, míg legmagasabb szinten a kognitív képességek. Mint azt korábban láttuk, ilyen általános képességnek tekinthető a problémamegoldás is. (Caroll, 1993; Nagy, 2000) E pedagógia célja a konkrét tantárgyi tartalomtól független (tantárgyak feletti) általános képességek fejlesztése, aminek legfontosabb eszköze a tanulói tevékenység. Ezen elmélet szerint az informatikaoktatás célja a tanulók olyan képességeinek fejlesztése, amelyek elősegítik az új ismeretek megszerzését, a teljesítményképes tudáselemek (készségek, jártasságok) kibontakozását. A konstruktivista pedagógia a képességek fejlesztését konkrét tantárgyi tudástartalmakhoz kapcsolja. Ilyen értelmezés szerint problémamegoldó tudásról csak az adott problémához kapcsolódó tudásrendszer kontextusában beszélhetünk. A konstruktivista elmélet hangsúlyozza a meglévő tudás problémamegoldásban betöltött szerepének fontosságát, az induktív és a deduktív tananyag feldolgozás egységét, a tudás megszerzésének szituatív jellegét. (Nahalka, 2002) Ezen elmélet szerint az informatikaoktatás célja a tanulók fogalmi, algoritmikus és műveleti tudásrendszerének széleskörű fejlesztése, ami jótékony hatással van a problémamegoldó gondolkodás fejlődésére is. Az ismeretek és a képességek kapcsolatát illetően Csapó Benő megállapítja, hogy mind működésüket, mind pedig fejlődésüket tekintve szoros kölcsönhatásban vannak egymással. Hangsúlyosan foglalkozik a képességeknek a tudás megszerzésében, szervezésében, a tananyag megértésében játszott szerepével, valamint a meglévő tudás új szituációkban való alkalmazásával. Ez utóbbi kapcsán kiemeli az induktív gondolkodás és a tudástranszfer meghatározó voltát. A tudás szerveződésével kapcsolatban három formát különít el, a kompetenciát, a szakértelmet és a műveltséget. (Csapó, 2003) Az előbb említett két pedagógiai paradigma a megszerzett tudás problémamegoldásban betöltött szerepének feltárása érdekében különleges figyelmet fordít a kezdők és a szakértők gondolkodásának összehasonlítására, az analógiás tudástranszfer feltételeire. A komplex személyiségfejlesztő pedagógiai kutatások alátámasztják, hogy a szakértők, a rendszerbe foglalt szakspecifikus tudásuk alapján teljesebb reprezentációk létrehozására képesek, kognitív sémáik kiterjedtebbek, más tudományterületre is átnyúlnak, általános és szakmai sémáik elkülönülnek egymástól, gondolkodásuk

5 racionális, problémamegoldásukra a szakmai logika és az analitikus szemléletmód a jellemző. Mivel a kezdők csak rendkívül kevés konkrét ismerettel rendelkeznek az adott szakterületen, ezért a problémamegoldáshoz olyan, a szakterülettől független általános sémákat használnak fel, mint például a heurisztikus stratégiák. (Eysenck Keane, 1997; Mérő, 2001) A konstruktív pedagógia szerint a kezdők és a szakértők közötti különbség a meglévő tudás (forrástartomány) és a problémaszituáció megoldásával megszerezhető tudás (céltartomány) között felismert analógiás kapcsolatok minősége oldaláról is megközelíthető. Amíg a kezdők problémamegoldó tudásreprezentációja felszínes, kontextus függő, addig a szakértőké lényegfeltáró és az adott kontextustól független. (Nahalka, 2002) A kezdők és a szakértők gondolkodásbeli különbségeit feltáró kutatások már szerves részét képezik a kognitív pszichológiának. (Barkóczi, 1993) A probléma vizsgálata még csak most került a kognitív pedagógia látóterébe. A meglévő tudás és a problémaszituáció közötti kapcsolat felismerése és a tudástranszfer létrejötte szempontjából alapvetően fontos szerepet játszik az analógiás gondolkodás. A problémamegoldó képesség vagy tudás fejlesztéséhez mind a komplex személyiségfejlesztési pedagógia mind a konstruktív pedagógia értelmezése szerint az iskolai oktatás (általános és szakképzés) nyújtja a legmegfelelőbb keretet. A hazai tantervek, így az informatika tanterv is alapvető célkitűzésként fogalmazza meg a tanulók algoritmikus, illetve problémamegoldó gondolkodásának valamint kreativitásának fejlesztését, amelyek hozzájárulnak a tanulók önálló gondolkodási és tanulási képességének célirányos fejlesztéséhez is. 3. A gondolkodási műveletek tudatos alkalmazására épülő informatika oktatás Műveleti lélektanának központi kérdéseként kezelte Piaget a gondolkodási műveletek szerepét, miszerint a gondolkodás interiorizált cselekvés és a gondolkodási műveletek pedig annak cselekvés struktúráiként értelmezhetők. Elképzelései újszerűek voltak, mert szakított az érzékelésből eredeztetett megismeréssel melynek végső célja a fogalomalkotás és középpontba állította a cselekvés általi megismerés formáit. A cselekvés struktúrák és műveletrendszerek tartalmuktól függetlenek és nemcsak eredményei, hanem előfeltételei is a megismerésnek. (Piaget, 1993) A gondolkodási lépések funkciója szerint értelmezhető a folyamat egésze (gondolkodási fázis) és annak kisebb résztartományai (gondolkodási művelet) is. Amíg a gondolkodási fázisok együttese a folyamat makrostruktúráját, addig a gondolkodási műveletek összessége annak mikrostruktúráját adja. Gondolkodási műveletnek tekinthető minden olyan gondolkodási lépés, amely független és tovább már nem bontható. A gondolkodási műveletek a gondolkodási folyamat szűk (két három lépés) környezetében értelmezhetőek. (Lénárd, 1978) Mindezek után érdemes megvizsgálni, hogy az informatikaoktatás során milyen lehetőségek kínálkoznak a gondolkodási műveletek tudatos alkalmazására a tananyag feldolgozása során. Az informatika, mint műveltségterület egyrészt részét képezi az általános műveltségnek, másrészt, mint specifikus szakmai kompetencia kapcsolódik más szakmák kompetenciáihoz, végül harmadrészt valamilyen informatikai terület mentén specifikus kompetenciarendszerré szerveződhet. Az informatika oktatás mindössze éves múltra tekint vissza a közoktatásban. A tartalmában is folyamatosan változó tantárgy hatékony oktatása igényli a tantárgy specifikus módszertani megközelítést. A módszer bemutatása két olyan, alapvetően fontos gondolkodási művelet kapcsán történik, mint amilyen az analízis és az általánosítás, melyek hozzájárulnak a tantervi célkitűzések között kiemelt szerepet játszó tanulói problémamegoldó és algoritmikus gondolkodás fejlesztésére is. a) Analízis Egy egész bizonyos szempontok szerinti alkotórészeire bontásának tényleges vagy gondolati folyamatát nevezzük analízisnek. Az analízis eredményeként létrejöttek azok a legkisebb, ugyanakkor önálló egységnek tekinthető elemi műveletek, amelyeket a későbbiek során más probléma kontextusában fel tudunk majd használni. Sajnálatos módon állapíthatjuk meg, hogy a tananyag feldolgozása során tanulóink mechanikusan sajátítják el az állománymásolási művelet algoritmusát anélkül, hogy az ún. részműveletek (operátorok) elkülönítésre, értelmezésre kerülnének. Ennek elmaradása megakadályozza további gondolkodási műveletek (pl. általánosítás, absztrakció, stb.) elvégzését, amelyek természetesen megakadályozhatják a problémamegoldó gondolkodás fejlődését is. A gondolkodási műveletek tudatos alkalmazása éppen erre hívja fel a figyelmet. Az analízis érzékeltetésére szolgál az a másolási feladat, melyet a Windows Commander program segítségével kívánunk megoldani. Természetesen másik hasonló célú programot is alkalmazhattunk volna. Feladat Másolja a C: meghajtó KIIND könyvtárából mindazokat az állományokat, amelyek nevének első karaktere n betű, attribútuma r és utolsó módosításának dátuma , vagy pedig az utáni az A: meghajtó PROBLEMA nevű könyvtárába!

6 A problématér elmélet értelmében (Newell Simon, 1972) elkülöníthető a kiinduló tudásállapot, az elérendő (cél) tudásállapot, a korrelatív (közbenső) tudásállapotok, a mentális operátorok, ill. az ezeket meghatározó peremfeltételek. A végrehajtandó feladat tehát bizonyos szűrési feltételek alapján kiválasztott állományok forráskönyvtárból ( aktuális könyvtár) célkönyvtárba ( aktuális könyvtár) való másolása. A program grafikus felülete elősegíti a forrás és célkönyvtár egyidejű megjelenítését és ez által a feladat egyszerűbb megoldását. A kezdőállapot legyen mind a két programpanelben az aktuálisként kijelölt C: meghajtó, ill. annak főkönyvtára, rendezetlen és tömör megjelenítés mind a két panelben, továbbá annak ismerete, hogy a C:\KIIND könyvtárból (forráskönyvtár) akarunk állományokat másolni az A:\PROBLEMA könyvtárba. A peremfeltételek legyenek a szűrési feltételek, azaz minden olyan állomány, amely nevének első karaktere n, attribútuma r és utolsó módosítási dátuma , vagy az utáni: p1 :=n* (az állomány neve), p2 :=* (az állomány kiterjesztése), p3 :=r (az állomány attribútuma), p4 := after A peremfeltétek között a logikai műveletek teremtenek jelenleg ÉS kapcsolatot: p1 p2 p3 p4 A célállapot legyen az, amikor a célkönyvtárban azok és csak azok az állományok szerepelnek, amelyek a peremfeltételeknek megfelelnek. Ezt követően vizsgáljuk meg a problémateret, és tárjuk fel a közbenső állapotokat (számozott jelölés), valamint az ezeket eredményező operátorok körét (az abc kisbetűivel jelölve). Legyen a forráskönyvtár tartalma a baloldali, míg a célkönyvtár tartalma a jobboldali panelben látható. Az analizálás eredményeként kapott részműveletek (közbenső állapotok) a következők: 1. A forráskönyvtár aktualizálása (sokadik alkönyvtár esetén ez természetesen további közbenső állapotokat jelentene). 2. A célmeghajtó. 3. A célkönyvtár kijelölése (sokadik alkönyvtár esetén ez természetesen további közbenső állapotokat jelentene). 4. A forrásállományok többféle szempont szerinti. A legtöbb közbenső állapot az állományok során jelentkezhet. Az egyik megoldási stratégia a különböző szempontok alapján való rendezés, majd az egér és/vagy billentyűkombinációkkal végrehajtott kijelölés, a másik a panelekhez rendelt szűrők alapján való kiválasztás, míg harmadik az állományok keresése lehet. Ez utóbbi a szűréssel is kombinálható. Megoldható a feladat a forráskönyvtár tartalmának egyedi áttekintésével is, amikor a problémamegoldó egyesével dönti el minden állományról, hogy az eleget tesz e a kiválasztás feltételeinek vagy sem. Ezt azonban most nem vesszük bele az állapottérbe. 5. A másolás tényleges végrehajtása. 4. ábra Az állomány másolási művelet problématere A műveletsor analízise ill. az operátoroknak a tananyag feldolgozása során való elkülönítése, értelmezése majdan elősegítheti a tanulók analógiás gondolkodásának fejlődését is. b) Általánosítás Az általánosítás az egyedi jelenségek olyan általános érvényű jegyeinek kiemelésére törekszik (lényegkiemelés), amely egy adott osztály valamennyi egyedére vonatkoztatható, ilyen értelemben fölérendelésnek tekinthető. A fogalom, elmélet, törvényalkotás egyik legfontosabb eszköze az absztrakció mellett. Az általánosítás közös vonásokat mutat az absztrakcióval, de nem azonos vele, ui. az általánosítás mindig absztrakcióval jár együtt, de az absztrakció nem feltétlenül általánosítás. Amíg az absztrakció a lényeges jegyek kiemelésére (intenzió), addig

7 az általánosítás a kiemelt lényeges jegyek alapján fogalom, gyűjtőfogalom, ill. kategória alkotására (extenzió) törekszik. Állománymásolás (Windows Intéző) 1. A forrásmeghajtó 2. A forráskönyvtár 3. A másolandó állományok kijelölése 4. A kijelölt állományok másolása a vágólapra 5. A célmeghajtó 6. A célkönyvtár 7. A vágólap tartalmának beillesztése Karaktermásolás (Word) Egyedi művelet végrehajtások A forrás dokumentum Pozícionálás a másolandó karakterhez A másolandó karakter kijelölése A kijelölt karakter másolása a vágólapra A céldokumentum Pozícionálás a beillesztés helyére A vágólap tartalmának beillesztése Képletmásolás (Excel) A forrás munkafüzet A forrásmunkalap A másolandó cellák kijelölése A cellatartalmak másolása a vágólapra A cél munkafüzet A célmunkalap A vágólap tartalmának beillesztése Általánosított műveletvégrehajtás A forrásobjektum A forrás alobjektum A másolandó objektumok kijelölése A kijelölt objektumok másolása a vágólapra A célobjektum A cél alobjektum A vágólap tartalmának beillesztése 5. ábra A grafikus felületű másolási művelet általánosítása Az általánosítás formái közül kiemelkedik az indukció, amely az ismeretszerzés olyan módszere, amikor az egyedi művelet végrehajtások megfigyelt közös jegyeit, összefüggéseit kiemelve (absztrakció) jutunk arra a következtetésre, hogy azok egy egész műveletcsoportra érvényesek. Egy ilyen általánosításra láthattunk példát a grafikus felületű másolási műveletekkel kapcsolatban a 5. ábrán. Az egyes műveletek ilyen értelmezés szerinti általánosítása alkalmas arra is, hogy tanulóink felismerjék a számítástechnika tananyag belső összefüggéseit, elvonatkoztassanak a lényegtelen, az adott szoftverkörnyezettel összefüggő egyedi jellegzetességektől és ún. szakértői tudásra tegyenek szert. Mint az eddigiekből is kitűnik az indukció a megismerésnek az az útja, amely megfigyeléssel, tapasztalatszerzéssel kezdődik, majd azok elemzése után jutunk el a konkréttól (egyeditől) az általánosig. Másképpen megfogalmazva a részítéletek felől közelítünk az általános ítéletek felé. Az általános ítéletek az egyediből származnak, mert minden egyedi tartalmazza az általános elemeit, így az indukció során a közöst tárjuk fel. 4. A gondolkodás rugalmasságát fejlesztő módszerek A flexibilitás alapvetően fontos szerepet játszik a probléma megoldásánál, különösen a különböző gondolatmenetek feltárásában. Lénárd Ferenc [1978] a gondolkodási folyamat elemzését vizsgálva elkülöníti annak mikro és makrostruktúráját. Horváth György [1984, 254. old.] szerint kifogásolható az emocionális megnyilvánulások gondolkodási fázisként való említése, amely abból a hibás módszertani kiindulásból származik, amely a hangos gondolkodást a gondolkodási folyamattal, a fennhangon elmondott megjegyzéseket valamiféle gondolkodási fázisokkal azonosítja. A gondolkodási fázisok közül kiemelhető a ténymegállapítás, a probléma módosítása, változtatása, variálása, a megoldási javaslat megalkotása. A problémamegoldás szempontjából a második fázist tekinthetjük kulcsfontosságúnak, amely összefügg a tanulók gondolkodásbeli rugalmasságával. A tanulók gondolkodásbeli flexibilitását fejleszti a különböző gondolatmenetek variálása, a probléma átstrukturálása (az adatok könnyed átrendezésére akkor, amikor a peremfeltételek megváltoznak), az egyik gondolkodási közegből egy másikba való átváltás (a valóság tárgyaival, modelljeivel, fényképekkel, rajzokkal, vázlatokkal, szkémákkal [szellemi struktúrák, amelyek képesek integrálni a meglévő tudást és egyúttal eszközei az új tudás elsajátításának (Skemp, 1975)], szimbólumokkal, nyelvvel) valamint az egyik gondolkodási műveletről egy másikra való átváltás. Ha tehát a tananyag feldolgozása során ezek bármelyikére hangsúlyt fektetünk, akkor annak eredményeként fejlődik a tanulók gondolkodásbeli rugalmassága és ezáltal kreativitása is.

8 a) A különböző gondolatmenetek variálása A természettudományok területén jelentkező problémák viszonylag olyan egyértelműen leírható problématérrel rendelkeznek, amelyeknél a problémaszituáció és a megoldás között többféle gondolatmenet is sikerre vezet. Ezeket a gondolatmeneteket nevezi a szerző variációknak. Nem biztos azonban, hogy ezek a gondolatmenetek egyenértékűek egymással. Minél széleskörűbben megismerik tanulóink a problémaszituációhoz tartozó adatokat, annál eredményesebb gondolatmenetet tudnak kialakítani. (Lénárd, F., 1978) A különböző gondolatmenetek a tanulók önálló tevékenységének eredményeként jönnek létre, így azokban fontos szerepet játszik az alkotás, a kreáció. E megállapításával kibővíti a kreativitás Guilford általi értelmezését, hiszen nem szűkíthető le a kreatív gondolkodás képessége csak és kizárólag olyan problémák megoldására, amelyek többféle megoldáshoz vezetnek (nyitott problémák). A Newell Simon féle problématér elmélet alapján, figyelembe véve a különböző gondolatmeneteket felrajzolhatjuk az informatikai, számítástechnikai problémák problématerét is (6. ábra). G 2 G 1 Probléma G 3 Megoldás G 4 G 5 6. ábra Az informatikai problémák problématere G 1 G 2 : gondolatmenetek Az informatikai problémák bonyolult szerkezete miatt itt csak a főbb gondolatmenetek ábrázolására van mód és lehetőség. A módszer illusztrálására lássuk a programozás alapjai témaköréből az adatrendezést. Feladat: Rendezze az N elemű A sorozatot növekvő sorrendbe! A feladat megoldásának bemutatása több aspektusból: A teljesség igénye nélkül itt csak háromféle rendezési módszert mutatok, amelyek mindegyike valamilyen gondolatmenetet tükröz. A megfelelő eljárás kor fontos szempont az adott módszer tárigénye és a végrehajtási idő nagysága. Ezen tényezők összefüggenek a végrehajtott összehasonlítások, mozgatások és cserék számával, nem is beszélve az adott hardverkörnyezetről. G 1 : közvetlen kiválasztású rendezés G 2 : buborékos rendezés CIKLUS I:=1 től N 1 ig CIKLUS J:=I+1 től N ig Ha A(J) < A(I) AKKOR seged:=a(j) A(J):=A(I) A(I):=seged ELÁGAZÁS VÉGE J CIKLUS VÉGE I CIKLUS VÉGE CIKLUS I:=2 től N ig LÉPÉSKÖZ:=1 CIKLUS J:=N től I ig LÉPÉSKÖZ:= 1 Ha A(J 1) < A(J) AKKOR seged:=a(j 1) A(J 1):=A(J) A(J):=seged ELÁGAZÁS VÉGE J CIKLUS VÉGE I CIKLUS VÉGE G 3 : beillesztéses rendezés CIKLUS J:=2 től N ig seged:=a(j) I:=J 1 CIKLUS AMÍG I<0 ÉS seged<a(i) A(I+1):=A(I) I:=I 1 I CIKLUS VÉGE A(I+1):=seged J CIKLUS VÉGE

9 b) A probléma átstrukturálása Az ismeretek és rendszereik könnyed átrendezése a megváltozott feltételeknek megfelelően szintén a gondolkodás rugalmasságát igényli. Fontos feladat ezért a tananyagfeldolgozás során, hogy egy problémát minél több oldalról járjunk körül. Nem elégséges azonban ugyanannak a feladatnak más módszerekkel való megoldása, hanem szükséges a probléma bemenő paramétereinek a változtatása, melynek eredményeként a megoldási módszerek is változhatnak. Mindezek hozzájárulhatnak az adott probléma mélyebb megértéséhez is. A probléma átstrukturálása fontos szerepet játszhat az informatikaoktatásban is, hiszen elősegíti: egy problémaszituáció több szempontból való vizsgálatát, az adott probléma általánosítását, így a fogalomalkotást, a probléma analizálását, belső összefüggéseinek feltárását, a probléma megértését, a probléma megoldásának algoritmizálását. A módszer illusztrálására ismételten a programozási alapismeretek témaköréből válasszunk egy példát. Feladat: Készítsen egy olyan algoritmust, amely kiszámítja N darab valós szám átlagát! A probléma átstrukturálásának folyamata: Az algoritmus leírásához használjuk a struktogramos formátumot! a.) N darab szám beolvasása után kiszámítja annak átlagát, tehát az N értékét a megoldás kezdetekor ismerjük. Ennek alapján tanulóink a számláló ciklust alkalmazva meg tudják oldani a feladatot. Be: N Szumma:=0 J:=1 J<=N Átlag:=Szumma/N Ki: Átlag Program Program vége Be: A Szumma:=Szumma+A J:=J+1 Pentelényi Pál [1999] szerint a ciklusutasítással szervezett ciklusok esetében csak annyit tudunk megállapítani, hogy számlálással vezérelt ciklusról van szó, de az adott programnyelv ismerete nélkül azt már nem tudjuk eldönteni, hogy az valójában elől vagy pedig hátul tesztelő e. A két szerkezet egymásba átalakítható. b.) Megoldhatjuk a feladatot úgy is, hogy az adatokat előbb egy tömbbe olvassuk, majd az alapján számolunk átlagot! Be: N J:=1 J<=N Szumma:=0 J:=1 J<=N Átlag:=Szumma/N Ki: Átlag Program Be: A (J) J:=J+1 Program vége Szumma:=Szumma+A(J) J:=J+1

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT KRITÉRIUMORIENTÁLT KÉPESSÉGFEJLESZTÉS TANTÁRGYI TARTALMAKKAL AZ 5. ÉVFOLYAMON PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 2. szám 229 261. (2003) A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL Vincze Szilvia Debreceni Egyetem, Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM:

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: MIT? MIKOR? HOGYAN? Részképességek fejlesztése a matematikaórákon IV....2 AJÁNLÓ Matekfilm sikerek a Hajdu-tankönyvcsaláddal.....4 MIT? MIKOR?

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin Közlemény A fizikatanítása című könyv csak oktatási célra használható, engedély nélkül nem terjeszthető. A könyvből részleteket közölni csak a hivatkozások általánosan elfogadott szabályai szerint (könyvcím,

Részletesebben

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Egy programfejlesztési projekt története a felsőoktatásban Lukács István Pálvölgyi Krisztián Sintár Márton Szőllősi Tímea Az ELTE PPK neveléstudományi mesterképzésén

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TUDOMÁNYOS KUTATÁS MÓDSZEREI METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCH Jelen cikk legfontosabb célkitűzése, hogy a tudományos kutatás elméleti, gyakorlati illetve módszertani kérdéseivel foglalkozó olvasó korszerű

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén

A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén Korom Erzsébet: Korom Erzsébet SZTE, BTK, Neveléstudományi Intézet A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén A kutatásalapú tanulás ( inquiry-based learning, IBL) elterjedését

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben