RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Konfliktuskezelés, mediáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Konfliktuskezelés, mediáció"

Átírás

1 RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Konfliktuskezelés, mediáció Akkreditációs száma: /122/2011 Érvényes: A továbbképzés óraszáma: 30 Készítette: TINTA Tanácsadó Kft. Képzési vezető: Puskás Aurél TÁMOP / A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u

2 A továbbképzés célja Alapvető cél a konfliktusok természete és megoldási stratégiái ismeretének elmélyítése, továbbá ezen ismeretek intrapszichés és interperszonális szintű alkalmazása és hasznosítása További célok: saját élményű gyakorlatok során a konfliktushelyzetekben való viselkedés tudatosítása a helyes konfliktusmegoldási képesség fejlesztése a mediáció mint konfliktusmegoldási lehetőség megismerése a visszajelzések adása és fogadása szakszerűségének fejlesztése az új ismeretek, tapasztalatok integrálása a pedagógiai gyakorlatba az önreflexió és önismeret elmélyítése A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények A résztvevő legyen tisztában a konfliktus fogalmával. Ismerje meg a konfliktusok típusait, azok fokozatait, szintjeit, lefutási módjait Értse meg a konfliktusmegoldási stratégiák - versengő, problémamegoldó, kompromisszumkereső, elkerülő, alkalmazkodó - közötti különbségeket Legyen tisztában azzal, hogy a konfliktusnak előnyei is vannak Tudjon különbséget tenni a jó és hibás konfliktuskezelési technikák között Ismerje a konfliktus megelőzésének módjait Legyen képes a konfliktussal kapcsolatos ismereteit saját pedagógiai gyakorlatában alkalmazni Legyen tisztában a pedagógus szerepével és feladataival az intézményi konfliktusok kezelésében Váljon nyitottabbá a visszajelzések adására/fogadására Legyen tudatosabb az önreflexiós és a következtetések levonására való képessége Legyen jártasabb a célok meghatározásában saját konfliktuskezelési stratégiáit illetően A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzésének megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása Az elsajátítottak záró ellenőrzési módja: Tevékeny együttműködés, aktív részvétel a csoportmunkában Reflexiós levél készítése az alábbi szempontok alapján: mi az, amit a továbbiakban megtart eddigi gyakorlatából, mi az, amit másként fog csinálni, mi az, amit abbahagy és milyen új viselkedési formát akar beépíteni a konfliktushelyzetek megoldásában Az értékelés szempontjai: Megfigyelés A reflexiós levél adott szempontoknak való megfeleltetése, a fogalmak helyes használata és a személyes tapasztalatok beépítésének mértéke 2

3 Tematikai egységek Bevezetés, bemutatkozás A továbbképzés technikai és tartalmi ismertetése A trénerek és a résztvevők bemutatkozása Csoportszabályok megalkotása Résztvevői elvárások a továbbképzéssel kapcsolatban A konfliktushelyzet A konfliktus fogalmi, érzelmi meghatározása A konfliktusok rendszerezése: típusai, fokozatai, szintjei, lefutási módjai, a konfliktus mint pozitív és mint negatív kategória Gyakori iskolai (óvodai) konfliktusok és okainak/következményeinek megkeresése Brain storming, majd tréneri magyarázat Interaktív előadás, kérdések válaszok A konfliktus A konfliktus fogalma: confictus (latin) fegyveres összeütközés, a mindennapokban emberek közötti összeütközés, érdekellentét Alapja: viselkedésbeli vagy értékrendbeli különbség A konfliktusok típusai: valódi (összeegyeztethetetlen célok), álkonfliktus (rosszul definiált érdekek), áttételes konfliktus (a valódit rejti), téves konfliktus (alapos ok nélküli), lappangó konfliktus (a felek nincsenek tudatában), hamis konfliktus (félreértésen alapul) A konfliktus mint negatív és pozitív kategória: a jó konfliktus felszínre juttatja és átláthatóvá teszi a hatalmi viszonyokat, engedi a kreativitást, megújulást, segíti a csoportcélok teljesülését, enyhíti a feszültségeket, újraértelmezi a helyzetet A rossz konfliktus gátolja a csoportteljesítményt, nyerő-vesztes helyzetre játszik, őszintétlen magatartás eredményez, hosszú időre megosztja a csoportot A konfliktusok szintjei: intrapszichés, interperszonális, csoportközi, társadalmi, nemzetközi A konfliktusok lefutása, a konfliktuskezelés módjai: destruktív (kiéleződik) vagy konstruktív (a megegyezés irányába tart) Carl Rogers alapszabályai: vádaskodás helyett én-üzenetek, a viselkedés és nem a partner bírálata, saját tévedések beismerése Kiscsoportos gyűjtőmunka, nagycsoportos munka Kiscsoportos gyűjtőmunka, majd a konfliktuslista prezentálása a nagycsoportnak; a konfliktusok összesítése (átfedések kiküszöbölése), majd priorizálás "zsetonokkal"; az első három helyre került konfliktus okainak vizsgálata - kiscsoportokban egy-egy - a három miért? okkereső módszerrel osztálytermi és társadalmi rendszer szinten; majd ugyanennek a konfliktusnak a következménylánca szintén osztálytermi és társadalmi rendszer szinten (mi következik abból, ha nem keresnek megoldást rá, és abból mi következik és abból mi?) 3

4 A konfliktusok megoldása A konfliktusmegoldási stratégiák, hibás konfliktusmegoldási kísérletek, a konfliktus megelőzésének lehetőségei Érvelés egy kognitív konfliktushelyzetben Jutalomosztás A hibás konfliktusmegoldás Magatartásformák a konfliktusos helyzetekben A mediáció mint a konfliktusmegoldás sajátos típusa Interaktív előadás, kérdések-válaszok A konfliktusmegoldási stratégiák, hibás konfliktusmegoldási kísérletek, a konfliktus megelőzésének lehetőségei Stratégiák: elkerülő, versengő, alkalmazkodó, kompromisszumkereső, problémamegoldó Hibás megoldások: nem cselekszünk, amikor kellene (tagadás) Cselekszünk, amikor nem kellene (hamis megoldási kísérletek) Nem a megfelelő szinten cselekszünk (nem értjük a másikat) Megelőzés: kibeszéltetés, visszajelzéseken alapuló figyelem, kevesebb akadályt gördíteni a másik elé, a konfliktus és következményei tudatosítása, emocionális támogatás, fizikai terhelés, a konfliktus témájának kézben tartása Egy állításhoz - pl: az infokommunikációs technológia fejlődése jót tesz a közoktatásnak, az integrált nevelés eredményesebb, mint a szegregált, nem a ruha teszi az embert - való viszony megjelenítése véleményvonalon (az egyetértés mértékének megfelelő pozíció elfoglalása egy képzelt vonal mentén), majd az álláspont megvédése tollas vitával (csak az beszélhet, akinek a kezében van a toll, és mielőtt elmondja saját érveit, meg kell ismételnie vitapartnere megelőző érveit) Egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos munka Tréneri magyarázat a Jutalomosztás c. gyakorlat szabályairól Csoportos feladatmegoldás az olasz börtönbeszélő gyakorlattal), majd a résztvevők visszacsatolása érzéseikről Előadás, kérdések válaszok, nagycsoportos munka Magatartásformák a konfliktusos helyzetekben Szubmisszió alávetődés, énfeladás, kisétálás a helyzetből metajelei: lehajtott fej, összehúzott test, bizonytalan (gyakran kérdő) mondatok, halk hang Agresszió dominancia, fölény, erőfitogtatás, indulat, türelmetlenség, elterelés metajelei: magasra emelt fej, kihúzott test, rányomuló testtartás, felemelt hang, felszólító mondatok Asszertivitás jogok ismerete, rámenősség, befolyásolás, önérvényesítés, kitartás metajelei: egyenes fej- és testtartás, nyílt tekintet, odafordulás, indulatmentes, magabiztos hanghordozás 4

5 Pincér helyzetgyakorlat - szereplők egy pár és egy pincér, a többiek megfigyelők (elrontott étel megreklamálása a három magatartásformában egy étteremben), a magatartásformák (verbális és nonverbális megnyilvánulások) jegyeinek összegyűjtése és értelmezése Interaktív előadás, kérdések válaszok, nagycsoportos munka A mediáció mint a konfliktusmegoldás sajátos típusa alternatív vitarendezési mód közvetítő, békítő közreműködésével Célja: megakadályozni a vita, nézeteltérés elhúzódását és súlyosbodását egy pártatlan és felkészült közvetítő a semleges harmadik segítségével Folyamata: érdekek, szükségletek felismerése és azonosítása, érintettek bevonása, problémamegoldás, helyreállítás Jellemzői: önkéntesség és önállóság, megtanult beszélgetési modellek révén történik, a felek maguk oldják meg a vitát, a mediátor nem ad javaslatot, csak irányít, a végeredmény senki számára nem lehet vereség A mediátor alapkompetenciái: önismeret, emberismeret, együttműködési készség, problémamegoldó képesség, semlegesség, biztos fellépés, gyors helyzetfelismerés, döntési képesség, a rálátás képessége (helikopter szemlélet), kívül maradás képessége A mediáció előnyei: a vádakat szükségletekké, érdekekké fogalmazza át, más megvilágításba helyezi a problémát, konstruktív kommunikációt alakít ki, a jövőre koncentrál, kreatív, mert a megoldást az érintett felek dolgozzák ki, győztes-győztes helyzetre játszik A mediáció etikai aspektusai: felelősség, semlegesség, titoktartás, pártatlanság Helyzetgyakorlat: egy önként vállalkozó páros vitájának mediálása A tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott szakirodalom könyvészeti adatai Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata; 2001 Budapest, Új Pedagógiai Szemle p. A pedagógiai konfliktusok A pedagógusok konfliktuskezelési kultúrája A prekoncepciók veszélyei A befogadó/elutasító szemlélet mint gyakori konfliktushelyzet alapja az oktatónevelő munkában Kiscsoportos munka, nagycsoportos munka Szőke-Milinte Enikő: A pedagógusok konfliktuskezelési kultúrája c. tanulmányának feldolgozása szakértői mozaikkal; szemléltető plakát készítése a legfontosabb tartalmi elemekkel kiscsoportokban, a csoport delegáltjának ismertetője a plakátról; majd a plakátok egyénenkénti értékelése tetszés jelekkel Barkochba játék a nagy csoportban 5

6 Kiscsoportos munka, nagycsoportos munka Citromország - kiscsoportos szimulációs gyakorlat, nagycsoportos prezentáció és következtetések levonása A tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára kiosztandó hallgatói segédanyag címe, megnevezése Szőke - Milinte Enikő: A pedagógusok konfliktuskezelési kultúrája c. tanulmánya nyomtatott formában a résztvevők számának megfelelően Az énképpel kapcsolatos kognitív disszonancia jelensége a konfliktusok kezelésében A kognitív disszonancia fogalma Tapasztalatok a kognitív disszonancia megéléséről Interaktív előadás, kérdések-válaszok A kognitív disszonancia fogalma: két tudattartalom közötti viszony irreleváns (semmi közük egymáshoz) konszonáns (egybehangzó, egyikből következik a másik) disszonáns (ellentmondó): valamilyen új információ vagy tapasztalat ellentmond a korábbi elképzeléseknek vagy ismereteknek; ez szorongáskeltő állapot, melyet csökkenteni igyekszünk önigazolás, attitűdváltás (Festinger) A disszonancia kiváltása és mérséklése: több opció közüli választás mindig disszonanciával jár A disszonancia mértékét növeli: ha az elvetett opció vonzó a nagyszámú választható opció ha az elvetett opciók közti különbség kicsi ha a választás még friss ha nagy a választás tétje A disszonancia felszámolása: a választás elkerülésével (ez nem mindig lehetséges) a választott alternatíva felértékelésével és a nem választott leértékelésével a választott alternatíva ellen szóló érvek figyelmen kívül hagyásával Egyéni - saját élményű - esetpéldák elmesélése a csoportnak, következtetések megfogalmazása A tréning zárása Az elvárások, félelmek és felajánlások teljesülése 6

7 Visszajelzés, pozitív megerősítés a csoporttagoknak Az elégedettségi kérdőívek kitöltése 7

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BAKSAY LÁSZLÓNÉ HORVÁTH H. ATTILA SCHMEHL JÚLIA KÖZREMÛKÖDTEK: HORVÁTHNÉ VALKÓ SZILVIA JUHÁSZ ORCHIDEA MURVAINÉ ÁDÁM ANETTA KÉSZÜLT

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ÁLTALÁNOS ÉS IGAZSÁGÜGYI MEDIÁTOR KÉPZÉS MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI SZAKDOLGOZAT KONZULENS: KELEMEN

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

Részletesebben

A szakmai és hatalmi tekintély

A szakmai és hatalmi tekintély 1 Dömötör László A szakmai és hatalmi tekintély Nem tudsz megtanítani senkit, csak ahhoz tudod elvezetni, hogy saját magát felfedezze. (Galilei) A tekintély azt jelenti, hogy egy személy olyan hatalommal

Részletesebben

Szerzői jogi jogivédelem

Szerzői jogi jogivédelem Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET, 2005 2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Szerzõ: Török Iván Szerkesztette: Feigl

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt keretében Alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon

Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon I. Elvek és elméletek Dr. Fellegi Borbála, PhD Foresee Kutatócsoport (Magyarország) Kapcsolat: borbala.fellegi@foresee.hu Jelen

Részletesebben