Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus"

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATKÉRŐ Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁBAN december 30. 1

2 Tisztelt Ajánlattevők! Göd Város Önkormányzata, a továbbiakban: Ajánlatkérő) közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg az alábbi projektet: Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó és az erőforrás szervezet azon képviselőinek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 eredeti és 1 másolati példányban kötve vagy fűzve kell benyújtani. A benyújtott ajánlatok borítólapján az eredeti, vagy másolat megjelölést fel kell tüntetni. Esetleges eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Megjelölés hiányában ajánlatkérő választ eredetit. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: Ajánlat Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel. Az ajánlat minden oldalát (az üreseket nem) folyamatos oldalszámozással, valamint oldalszámokat feltűntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi felhívás I.1. pontja szerinti címen sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat, valamint az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli. A postán feladott példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó. Az ajánlathoz csatolt idegen nyelvű dokumentumok szöveghű magyar fordítását is csatolni kell, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentumot követően, vagy azt megelőzően. Gazdasági társaság ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, a 10% feletti alvállalkozónak és az erőforrás szervezetnek a hatályos adatait tartalmazó cégkivonatát, nem magyar cég esetén annak megfelelő dokumentumot kell csatolni. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell az esetleges változásbejegyzési kérelmet. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványt kell másolatban csatolni. Az ajánlatkérő a rendelkezésre álló pénzügyi forrásaira és a beérkezett ajánlatokra tekintettel hirdet eredményt, vagy nyilvánítja az eljárást eredménytelenné. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) és a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. Figyelem, a Kbt április 1-től indult közbeszerzési eljárások vonatkozásában a jelen eljárás ilyen - jelentősen módosult, ajánlatkérőnek a megváltozott jogszabálynak eleget téve kellett és kell összeállítani a vonatkozó közbeszerzési iratokat és a megváltozott szabályoknak megfelelően kell eljárnia. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel az ajánlati felhívás és a jelen dokumentáció fokozott figyelemmel történő áttanulmányozására és annak megfelelő ajánlattételre kéri a Tisztelt Ajánlattevőket! 1. Ajánlattevő köteles a dokumentációt felülvizsgálni, és annak megértéséről, elfogadásáról, ajánlatának teljességéről nyilatkozni. 2. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 28779/2009. számon december 30. napján jelent meg. 3. A dokumentáció tartalmazza az ajánlattételhez szükséges közbeszerzési műszaki leírást, az ajánlattételhez szükséges egyéb információkat, a vállalkozási szerződés tervezetét, valamint egyes nyilatkozatmintákat. 4. A jelen dokumentációt az ajánlattétel könnyítése céljából ben, kérés esetén postán vagy kézbesítő útján bocsátja Ajánlatkérő Ajánlattevők rendelkezésére. 5. Az ajánlatban meg kell adni a teljes beszerzésre megajánlott árat. Figyelem, érvénytelen az az ajánlat, mely az ajánlati felhívásban, vagy a jelen dokumentációban foglaltaktól eltér, kivéve, amit az ajánlattevő a szerződés-tervezetben véleményeltérésként megjelöl. A közbeszerzési eljárás 2

3 nyertese az az Ajánlattevő, amelyik ajánlata az összességében legelőnyösebb, az ajánlattételi felhívás szerint. 6. Az árat magyar forintban kell megadni, oly módon, hogy az árba be kell építeni a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi díjat és költséget. 7. Az az ajánlat, mely a járulékos költségeket külön árazza be, nem lesz összehasonlítható a többi ajánlattal, így azt Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja! Az ár sem nyersanyag, energia, üzemanyag, vagy egyéb árváltozással, sem egyéb indokkal egyoldalúan nem módosítható a tárgyalás lezárását követően. A megajánlott árat egyértelmű formában úgy kell megadni, hogy annak megállapításához további matematikai számítás elvégzésére már ne legyen szükség. Ajánlattevő részéről semmilyen árklauzula nem kerül elfogadásra. Ajánlati árként feltételhez nem kötött, egy számmal meghatározott ár adható meg. Több változatú ár nem adható, különösképpen nem adható olyan többváltozatú ár, amely egyéb szempontok függvényében képzett. 8. Az árat forintra kerekítve kell megadni. 9. A közbeszerzési műszaki leírásban szerepeltetett gyártmányokra, ott meghatározott eredetű-, márkájú-, típusú dolgokra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak az áru jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál Ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítést is elfogad. 10. Abban az esetben, ha Ajánlattevő a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott elvárásoknak meg nem felelő árut, szerkezetet, berendezést ajánl, úgy ajánlata érvénytelen! 11. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92. c) pontja szerinti esetben az ott meghatározottak szerint járjon el. 12. Az Ajánlattevő által az ajánlatban megadott értékek, paraméterek, feltételek és nyilatkozatok az Ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők, kivéve, amit az ajánlattevő a szerződés-tervezetben véleményeltérésként megjelöl. 13. Az Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlati felhívásban rögzített elérhetőségeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal adja meg Ajánlatkérő. 14. Az ajánlat érvénytelen, ha bármely okból nem felel meg az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Hiánypótlás a Kbt. szerint lehetséges. 15. Ajánlattevők kötelesek a kitöltött szerződés tervezetet elektronikusan is az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani digitális adathordozón CD-n az ajánlati dokumentációval együtt, abba becsomagolva. Figyelem ajánlati határidőt megelőzően ajánlati tartalmi elemeket tartalmazó t küldeni tilos! 16. A szerződéses feltételeket a vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza. 17. Ajánlattevő az ajánlattétellel elfogadja a közbeszerzési eljárás során az elektronikus kapcsolattartást, mely en és/vagy faxon történik Ajánlattevőnek az ajánlati nyilatkozaton rögzített elérhetőségein. Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy az ajánlati nyilatkozaton rögzített elérhetőségein a kapcsolattartás folyamatosan és hibamentesen biztosított legyen, az ennek megszegéséből eredő kárt és kockázatot viselni köteles. 18. Ajánlattevő köteles a dokumentációt megvizsgálni. A dokumentáció és annak ellenértéke a Kbt. 54. (6) bekezdésében meghatározott esetekben jár vissza. A dokumentációt Ajánlatkérő e- mailben küldi meg. 19. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 20. Ajánlattevőnek az eljárás során egy, egységes szerkezetű írásos ajánlatot kell készítenie, mely ajánlat a tárgyalások lezárását követően semmilyen formában még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén sem módosítható. 21. A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban meghatározott-, illetve ezekből következő feladatok és feltételek teljesítésére vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden szerződésben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a beszerzés maradéktalan teljesítéséhez szükséges. Bármilyen mulasztás következménye, amelyet az Ajánlattevő követ el azzal, hogy nem szerez megbízható információt a beszerzés tárgyával kapcsolatban azokról a körülményekről, amelyek befolyásolják az ajánlattételt, a beszerzés teljesítését, befejezését, a szerződés előírásainak betartását, Ajánlattevőt terheli. Amennyiben az ajánlata elfogadást nyer, a mulasztás ténye, a nem kielégítő információszerzés a beszerzés tárgyáról, 3

4 nem mentesíti Ajánlattevőt szerződéses kötelezettségeinek a vállalt határidőre történő teljesítése alól. A vállalás alapja az Ajánlati felhívás és Ajánlati dokumentáció, valamint annak összes melléklete együttvéve. Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az Ajánlati dokumentáció nem volt teljes körű (beleértve az átadott műszaki leírást is). Amennyiben az Ajánlati dokumentáció nem értelmezhető egyértelműen, az Ajánlattevő kötelezettsége saját érdekében az ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani, körültekintő és megbízható információt beszerezni. Ajánlatkérő nem vesz figyelembe az ajánlat megváltoztatására irányuló, arra tekintettel benyújtott kérelmet, hogy az Ajánlattevő a fentiek szerint elmulasztott pontos információkat beszerezni, vagy arra hivatkozással, hogy az Ajánlatkérő szolgáltatott pontatlan adatokat kivéve, ha az ajánlati dokumentáció pontosításával kapcsolatban, az Ajánlatkérő írásban erősítette meg Ajánlattevő értelmezését vagy információját tájékoztatva erről egyidejűleg valamennyi további Ajánlattevőt. 22. Az Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az Ajánlati Felhívásban meghatározott helyre az előírt határidőig megérkeznek. A nem erre a helyre benyújtott ajánlatoknak a bontás helyszínére késedelmesen történő beérkezéséért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget és az ajánlatot nem tekinti beérkezettnek. Amennyiben az Ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.). A késve érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő nem bontja fel, és nem adja vissza az Ajánlattevőnek, mivel a Kbt. szerint 5 évig az eljárással kapcsolatban keletkezett összes iratot meg kell őriznie. 23. Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció, vagy az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítések, pontosítások tartalmaznak, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, elírás, pontatlanság, nem pótolható hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 24. Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, pontosításokkal együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll, kivéve, amit az ajánlattevő a szerződés-tervezetben véleményeltérésként megjelöl. 25. Az Ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget. Ajánlatkérő nem felelős ilyen költségekért, tekintet nélkül a közbeszerzési eljárás lefolytatására vagy kimenetelére. 26. Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az Ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő meghívásnak a bontási és az eredményhirdetési eljárásra. 27. Közbeszerzési eljárás lebonyolítója Ajánlatkérő képviseletében: Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. Cím: 2000 Szentendre, Széchenyi tér Nyilvántartó cégbíróság: Pest Megyei Cégjegyzékszám: Adószám: Tel: , , Fax: A közös ajánlattétel lehetősége: Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: A konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra; A konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírásmintája; A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére; A közös Ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása; 4

5 Pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a bankszámlaszám megjelölésével; A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak. A szerződő tagok személye a szerződés teljesítéséig csak akkor változhat, ha ehhez az Ajánlatkérő (Megrendelő) és amennyiben a beszerzés támogatásból valósul meg, úgy a támogató szervezet előzetesen írásban hozzájárult és arra a hatályos jogszabályok lehetőséget adnak. A konzorciális szerződést csatolni kell az ajánlathoz! 29. Az ajánlat elvárt tartalmi felépítése: Borítólap Oldalszámokat feltűntető tartalomjegyzék Ajánlati nyilatkozat (nyilatkozatminta kitöltésével a Kbt. 70. (2) bekezdése szerint A Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontja, 71. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat Kizáró okok hiányának igazolása (nyilatkozatminta kitöltésével) Nyilatkozat a szoftver szállításból származó forgalomról (nyilatkozatminta kitöltésével) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása a felhívás szerint Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása a felhívás szerint Kbt. 86. (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (nyilatkozatminta kitöltésével) Kitöltött szerződés (minta kitöltésével) Szakmai ajánlat (részben a minta kitöltésével) Cégkivonat Aláírási címpéldány Egyéb iratok 30. Az ajánlatot olyan részletezettséggel kell összeállítani, hogy ajánlatkérő a Kbt. 86. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tudjon tenni, vagyis meg tudja állapítani, hogy a) az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség eléri-e az adott ágazatban általában szokásos béreket, illetőleg azokat kirívóan nem haladja-e meg b) a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és anyagköltségek (beszerzési értékek) elérik-e az ágazatban általában szokásos árszintet, illetőleg azokat kirívóan nem haladják-e meg. Az a) pont alapján meg kell adni, hogy a teljesítésben hány munkavállaló, milyen időtartamban működik közre, mennyi a kért ellenszolgáltatásból a becsült bérköltség és az a munkavállalók között hogyan oszlik meg. A b) pontban foglaltakra a beárazott költségvetési kiírás az irányadó. 31. Valamennyi, az ajánlathoz kapcsolódó dokumentumban tett nyilatkozat esetében fenn áll az, hogy a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül. 32. Az ajánlattétellel ajánlattevő hozzájárul ahhoz, hogy ajánlatkérő a Kbt. 17/C. -ban és egyéb, a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen. 33. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik: a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával (a korábbi szabályozáshoz hasonlóan) b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával. 5

6 A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685/B. Többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező személy, vagy szervezet egy másik jogi személyben 1. Rendelkezik a szavazatok több mint 50 %-val 2. Vagy jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására 34. Az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó információk az alábbi honlapokon szerezhetők be: 6

7 35. Nyilatkozat minták Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy legalább az alábbi nyilatkozatminták szerinti tartalommal adják meg a megfelelő nyilatkozatokat. A nyilatkozatminták nem tartalmazzák az ajánlathoz benyújtandó valamennyi nyilatkozatot, azok csupán az ajánlattétel könnyítését szolgálják. 7

8 Ajánlati nyilatkozat Tárgy: Göd Város Önkormányzata Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárása Hivatkozással a fenti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására és a dokumentációra, ajánlatot teszünk fenti közbeszerzés megvalósítására, az ajánlati felhívásnak, és a dokumentációnak megfelelően, működőképes állapotú teljesítés vállalásával, a hatályos jogszabályokban, az egyéb szakmai szabályokban és a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak mindenben megfelelő, I. osztályú teljesítés vállalásával. Ajánlattevő neve:... székhelye:.... levelezési címe:.... kapcsolattartó személy, vagy személyek:.... telefonszáma:... faxszáma:... címe:... (kitöltendő!) Ajánlat: Ajánlati ár nettó. Ft+ ÁFA 1 Az ajánlati ár bontása a lábjegyzet alapján: Bet= nettó Ft Bev= nettó Ft M= nettó Ft A= nettó Ft K= nettó Ft Szakmai ajánlat (a dokumentációban szereplő nyilatkozatminta szerint) Rendszer indítás előteljesítése március 10-hez képest naptári napokban egész számmal megadva (nap) (pl. ha a vállalás a rendszer indításra március 5., akkor a megajánlásként 5 napot kell a nyilatkozatban szerepeltetni) 1 Ajánlati ár képzése Az ajánlati ár a következőket kell tartalmazza (E): Betanítás díja (Bet) Bevezetés díja (Bev) Migráció díja (M) Alkalmazás-szolgáltatás (2. rész esetén bérlet) díja 36 hónapra [ A=A1+A2(A1*1,03)+A3(A2*1,03) ]* Szoftverkövetés, karbantartás díja (K) E=Bet+Bev+M +A+K * A1= alkalmazás-szolgáltatás (2. rész esetén bérlet) díja az 1. évre A2=A1*1,03= alkalmazás-szolgáltatás (2. rész esetén bérlet) inflációval növelt díja a 2. évre A3= A2*1,03= alkalmazás-szolgáltatás (2. rész esetén bérlet) inflációval növelt díja a 3. évre 8

9 (Kitöltendő!) A díj magában foglalja a felhívás, a Dokumentáció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a szállítási, üzembe helyezési, betanítási, jótállási, szavatossági, szolgáltatásokat, valamint a teljesítéssel kapcsolatban felmerült egyéb, valamennyi díjat és költséget a karbantartás kivételével. A karbantartás ellenszolgáltatása a karbantartási díj. A díj magában foglalja különösen valamennyi anyagárat, munkabért és azok járulékait, a Vállalkozó összes egyéb járulékos költségeit. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlati felhívásban, és a dokumentációban megadott feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek. Ajánlatunkat a tárgyalások lezárását követően 60 napig fenntartjuk, ahhoz kötve vagyunk, cégünkkel a szerződés ezen időszak alatt bármikor megköthető. Ajánlattevő nevében figyelemmel a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 70. (2) bekezdésére - nyilatkozunk, hogy készek és képesek vagyunk a szerződést az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek szerint, az ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatás fejében teljesíteni, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeket elfogadjuk, kivéve, amit a szerződés-tervezetben véleményeltérésként megjelölünk. Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1)-(2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Cégünknek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti besorolása: vállalkozás (kitöltendő!). Hozzájárulunk ahhoz, hogy ajánlatkérő a Kbt. 17/C. -ban és egyéb, a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen. Ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.., Ajánlattevő megjelölése és cégszerű aláírás 9

10 Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71. (1) bekezdés a) c) pontjai és a (3) bekezdése alapján Tárgy: Göd Város Önkormányzata Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárása Ajánlattevő neve:... székhelye:.... hogy a közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, 1. a közbeszerzés következő részeire kötök harmadik személlyel a közbeszerzés értékének 10%-a alatt szerződést: (kitöltendő!) (a munkák megnevezése, de nem kell megjelölni, hogy azokat ki végzi) 2. a közbeszerzés értékének 10 % feletti alvállalkozó neve, címe, cégjegyzékszám/vagy adószám és az általa a közbeszerzési szerződés alapján végzett feladat megnevezése és nettó értéke Ftban (kitöltendő!) 3. Erőforrás szervezet neve, címe, cégjegyzékszám/vagy adószám és az általa nyújtott, az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához becsatolt erőforrás megnevezése (kitöltendő!) 4. nem veszek igénybe olyan alvállalkozót a közbeszerzés értékének 10%-a alatt, vagy azt meghaladóan, valamint erőforrás szervezetet aki a Kbt és 62. szerinti kizáró okok hatálya alá esik.., Ajánlattevő megjelölése és cégszerű aláírás 10

11 Nyilatkozat a kizáró okokról Tárgy: Göd Város Önkormányzata Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárása Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó, erőforrás szervezet (a megfelelő rész aláhúzandó) neve:... székhelye:.... nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárásban cégünkkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a 61. (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. A kizáró okok hiányáról szóló, a Kbt. 63. (2) (5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdése szerinti igazolásokat a jelen ajánlattal vagy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követő 8 napon belül (A megfelelő rész aláhúzandó!) nyújtjuk be. (Az első változat választása esetén ajánlatkérő már a közbeszerzési eljárásban vizsgálja ezen igazolások meglétét és amennyiben hiányosságot észlel, úgy hiánypótlási felhívást küld.)., Cégnév és cégszerű aláírás 11

12 Nyilatkozat szoftver szállításból származó forgalomról Tárgy: Göd Város Önkormányzata Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárása Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó (a megfelelő rész aláhúzandó) neve:... székhelye:.... nyilatkozom, hogy cégünk szoftver szállításból származó forgalma az alábbiak szerint alakult: évben nettó Ft évben nettó Ft évben nettó Ft., Cégnév és cégszerű aláírás 12

13 Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86. (2) bekezdése alapján Tárgy: Göd Város Önkormányzata Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárása Ajánlattevő neve:... székhelye:.... hogy a szerződés teljesítésben fő munkavállaló óra időtartamban működik közre nyilatkozom, Ft a kért ellenszolgáltatásból a becsült bérköltség járulékokkal az a munkavállalók között az alábbi táblázat szerint oszlik meg: Részfeladat megjelölése (Kitöltendő!) Részfeladatot végző munkavállalók száma (fő) Részfeladat időtartama (óra) Részfeladatra eső bérköltség járulékokkal (Ft)., Ajánlattevő megjelölése és cégszerű aláírás 13

14 36. Szerződés tervezet (külön dokumentumban) 14

15 Műszaki dokumentáció (külön dokumentumokban) 15

16 Szakmai ajánlat pontozása a közbeszerzés 1. részére vonatkozóan I. Az Alkalmazásokat Ajánlattevő helyszíni bemutatón szemlélteti, maximum 30 perc időtartamban Ajánlatkérő telephelyén. Ajánlattevőnek az alábbi funkciókat kell bemutatni. A DEMO rendszernek nem csak az alábbi funkciókkal kell rendelkezni, a teljes rendszernek bemutathatónak kell lenni. Ajánlatkérő bíráló bizottsága az alábbi szempontokat vizsgálja, az alábbi pontszámokat az ajánlattevők között sorbarendezéssel osztja ki ajánlatkérő. Intézményi struktúra kezel ése pontszám 0-40 pont Beszámolótáblák kiszámítása (példaszerűen) pontszám 0-40 pont Ügyviteli megoldással integrált példa bemutatása pontszám 0-40 pont Döntési folyamat fedezetellenőrzéssel (címszámra, feladatkódra) pontszám 0-40 pont Vékony kliens alapú működés bemutatása pontszám 1-77 pont Ellenőrzési folyamatok bemutatása pontszám 0-40 pont II. Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatot kell ajánlatához csatolnia. 223 db. követelmény van, az igen válasz 1 pontot, a nem 0 pontot ér. Figyelem, ajánlatkérő a hamis nyilatkozattétel jogszabályi követelményeit alkalmazza, amennyiben az eljárásban, vagy azt követően kiderül, hogy a vállalás ellenére a megajánlott rendszer nem képes az adott követelmény teljesítésére! Nyilatkozat a szakmai ajánlatról 1. rész (Kérjük kitölteni!) Alulírott, mint a(z).. (székhely: ) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából integrált pénzügyi-gazdasági szoftver, valamint elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy ajánlatomban szereplő szoftver termékek az alábbi jellemzőkkel bírnak: Pénzügyi-gazdasági rendszer Technikai megfelelőségi követelmények A rendszer biztosítása alkalmazás szolgáltatáson és helyi szolgáltatáson keresztül is történhessen A bevezetési tevékenységgel kapcsolatos követelmények Szállító a bevezetés részeként tartson oktatást a rendszer használatáról a felhasználóknak. 1

17 Szállító az oktatást követően vizsga alapú számonkéréssel győződjön meg arról, hogy az oktatott személyek az oktatott anyagot, annak hasznosításához szükséges mértékben elsajátították. A betanítással egyidejűleg Szállító bocsássa elektronikus formában, tetszőlegesen sokszorosíthatóan a rendszer részletes felhasználói dokumentációját Megrendelő rendelkezésére. Szállító a bevezetési munkálatok keretében végezze el az adatok konvertálását és áttöltését Megrendelő meglévő adatbázis alapú rendszereiből. Verziókövetéssel, támogatással kapcsolatos követelmények A rendszerhez tartozó frissítések telepítését szállító központilag végezze el. Szállító üzemeltessen HelpDesk szolgáltatást, biztosítson telefonos és elektronikus problémabejelentési lehetőséget. A HelpDesk szolgáltatás álljon Megrendelő rendelkezésére munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között. Szállító a bejelentett felhasználói hibák elhárítását munkanapokon legkésőbb 4 munkaórán belül kezdje meg. IT biztonsággal kapcsolatos követelmények A rendszer rendelkezzen olyan védelmi rendszerrel, mellyel csoport és felhasználói szinten definiálhatók a jogosultságok. A jogosultságok adatbázis, program és menüpont szinten legyenek szabályozhatóak. A szállító biztosítsa az alkalmazás 7/24 es elérhetőségét alkalmazás-szolgáltatás esetén. Funkcionalitással kapcsolatos elvárások

18 A többszörös adminisztrációt elkerülendő általánosan kötelező, hogy minden adatot egyszer, az előfordulásának helyén kell rögzíteni. Legyen lehetőség az intézményi gazdálkodást több dimenziós adathalmazként különböző vetületekből vizsgálni. A gazdasági évek minden bizonylata legyen valós időben elérhető. A rendszer biztosítsa a rendszerben található minden törzsadat (pl.: szállítók, vevők, bizonylatfajták, stb.) egyszerű karbantartását, kezelését. Bizonylatok belső automatikus számkiosztása legyen folyamatosan sorszámozott, bizonylat-típusonként önállóan paraméterezhető formátummal. Támogassa a rendszer a szervezeti struktúra pontos leképezését leltárhelyek, szükséges igénylőkódok költségviselővel, költséghellyel való összekapcsolását. A rendszer támogassa a nagy mennyiségben történő manuális rögzítést azzal, hogy ez kizárólag billentyűzet használatával és a lehető legegyszerűbben történhessen. Főkönyvi modul Teljes körű megfelelés az intézmények gazdasági működését szabályozó jogszabályi környezetnek, különösen jogszabályok (Számviteli Törvény, ÁHT, stb.) tulajdonosi szabályozások előírt beszámolási kötelezettség kötelező adatszolgáltatások Számviteli törvény és az intézményi számviteli politikában megfogalmazott könyvelési feladatok teljes körű ellátása. Az alkalmazás támogassa az egyes tételek könyvelői tudás nélküli, előkontírozott, előfeldolgozott

19 rögzítését a felparaméterezett, bővíthető, Pénzügyi csoport által jóváhagyott gazdasági események szerint. Támogassa a szakfeladatok kezelését. Az alkalmazásnak támogatnia kell az évváltással összefüggő, költségvetési intézményekre jellemző könyvelési feladatok végrehajtását (automatikus nyitás-zárás, maradványszámítás). Legyen mód akár a nyitás/zárás funkciók visszatörlésére majd újrakészítésére. A program alkalmas legyen a főkönyvi adatoknak a számlaszámokon túl egyéb szempontok szerinti csoportosítására (például finanszírozási források, rész intézmények szerinti bontásra) és ezekre a csoportosított adatokra is elkészíthetők legyenek a rendszer listái, illetve a beszámoló táblák. Legyen lehetőség alternatív mérlegek, saját kimutatások előállítására. A törvényes korlátok keretei között a számlatükör alakíthatósága, egyszerű karbantartási lehetőséggel. Mérleg, beszámoló, eredmény-kimutatás elkészítése. A program rendelkezzen olyan funkcióval, amely segítségével azok a költségek, amelyek ismétlődőek, és adott arányban könyvelendők szét a funkcionális számlák között, automatikusan könyvelhetők. A program alkalmas legyen a hatosok két lépcsős felosztására, amelyben először azokat a hatosokat oszthatjuk fel, amelyek közvetlenül átvezethetők más hatos és/vagy hetes számlaszámokra, majd a második lépésben vetítési alapok alapján legyenek feloszthatók a számlák egyenlegei. Költségfelosztás készítése előre meghatározott vagy manuálisan rögzített arányok alapján, költségviselőkre, költséghelyekre, project gyűjtőkódokra. A rendszer támogassa az időszaki zárlati feladatok elvégzését, azon belüli egyeztetések, ellenőrzések végrehajtását. A könyvelési szegmensek főkönyvi számla és a

20 rendszerben használt más könyvelési dimenziók, pl.: témaszám, keretgazda legyenek szabadon definiálhatók. Az alkalmazás támogassa a gyakran ismétlődő, automatikus könyvelési tételek bevitelét és azok könyvelés során történő alkalmazását. Legyen lehetőség több számlára, számlacsoportra együttes egyenleg, forgalom kimutatására. A könyvelési szabályok között legyen keresztellenőrzés, mely kizár nem megengedett kombinációkat. A rendszer támogassa a bankszámlák forgalmi adatainak egyeztetési feladatait. A bank és a pénztárak tételei a pénzügyi modul automatikus feladásával kerüljenek be a főkönyvbe. Legyen lehetőség egy önálló azonosítóval projekteket definiálni és könyvelési tételeket rögzíteni projektekre vonatkozóan. Lehessen a lekérdezéseket, kimutatásokat projektekre vonatkozóan elkészíteni. Támogassa az egyes alrendszerekből történő automatikus és manuális, egyenkénti és összesített, azonnali és kötegelt feladást is. A program alkalmas legyen a főkönyvi adatoknak a számlaszámokon túl egyéb szempontok szerinti csoportosítására (például finanszírozási források, rész intézmények szerinti bontásra) és ezekre a csoportosított adatokra is elkészíthetők legyenek a rendszer listái, illetve a beszámoló táblák. A programmal elkészíthetőek legyenek a féléves és az év végi beszámolóhoz szükséges táblák, ide értve a szakfeladatos táblázatokat is. A főkönyvi program alkalmas legyen arra, hogy a K11 programba áttöltse a beszámoló táblák adatait (amelyek a főkönyvből kinyerhetők). A program segítségével elkészíthetők legyenek az alábbi fontosabb lekérdezések: Könyvelések periódusonként / adott időszakra főkönyvi számlánként Számlaszám szerinti lekérdezés.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása. 2013. 1 DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben