Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus"

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATKÉRŐ Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁBAN december 30. 1

2 Tisztelt Ajánlattevők! Göd Város Önkormányzata, a továbbiakban: Ajánlatkérő) közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg az alábbi projektet: Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó és az erőforrás szervezet azon képviselőinek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 eredeti és 1 másolati példányban kötve vagy fűzve kell benyújtani. A benyújtott ajánlatok borítólapján az eredeti, vagy másolat megjelölést fel kell tüntetni. Esetleges eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Megjelölés hiányában ajánlatkérő választ eredetit. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: Ajánlat Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel. Az ajánlat minden oldalát (az üreseket nem) folyamatos oldalszámozással, valamint oldalszámokat feltűntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi felhívás I.1. pontja szerinti címen sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat, valamint az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli. A postán feladott példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó. Az ajánlathoz csatolt idegen nyelvű dokumentumok szöveghű magyar fordítását is csatolni kell, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentumot követően, vagy azt megelőzően. Gazdasági társaság ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, a 10% feletti alvállalkozónak és az erőforrás szervezetnek a hatályos adatait tartalmazó cégkivonatát, nem magyar cég esetén annak megfelelő dokumentumot kell csatolni. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell az esetleges változásbejegyzési kérelmet. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványt kell másolatban csatolni. Az ajánlatkérő a rendelkezésre álló pénzügyi forrásaira és a beérkezett ajánlatokra tekintettel hirdet eredményt, vagy nyilvánítja az eljárást eredménytelenné. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) és a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. Figyelem, a Kbt április 1-től indult közbeszerzési eljárások vonatkozásában a jelen eljárás ilyen - jelentősen módosult, ajánlatkérőnek a megváltozott jogszabálynak eleget téve kellett és kell összeállítani a vonatkozó közbeszerzési iratokat és a megváltozott szabályoknak megfelelően kell eljárnia. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel az ajánlati felhívás és a jelen dokumentáció fokozott figyelemmel történő áttanulmányozására és annak megfelelő ajánlattételre kéri a Tisztelt Ajánlattevőket! 1. Ajánlattevő köteles a dokumentációt felülvizsgálni, és annak megértéséről, elfogadásáról, ajánlatának teljességéről nyilatkozni. 2. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 28779/2009. számon december 30. napján jelent meg. 3. A dokumentáció tartalmazza az ajánlattételhez szükséges közbeszerzési műszaki leírást, az ajánlattételhez szükséges egyéb információkat, a vállalkozási szerződés tervezetét, valamint egyes nyilatkozatmintákat. 4. A jelen dokumentációt az ajánlattétel könnyítése céljából ben, kérés esetén postán vagy kézbesítő útján bocsátja Ajánlatkérő Ajánlattevők rendelkezésére. 5. Az ajánlatban meg kell adni a teljes beszerzésre megajánlott árat. Figyelem, érvénytelen az az ajánlat, mely az ajánlati felhívásban, vagy a jelen dokumentációban foglaltaktól eltér, kivéve, amit az ajánlattevő a szerződés-tervezetben véleményeltérésként megjelöl. A közbeszerzési eljárás 2

3 nyertese az az Ajánlattevő, amelyik ajánlata az összességében legelőnyösebb, az ajánlattételi felhívás szerint. 6. Az árat magyar forintban kell megadni, oly módon, hogy az árba be kell építeni a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi díjat és költséget. 7. Az az ajánlat, mely a járulékos költségeket külön árazza be, nem lesz összehasonlítható a többi ajánlattal, így azt Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja! Az ár sem nyersanyag, energia, üzemanyag, vagy egyéb árváltozással, sem egyéb indokkal egyoldalúan nem módosítható a tárgyalás lezárását követően. A megajánlott árat egyértelmű formában úgy kell megadni, hogy annak megállapításához további matematikai számítás elvégzésére már ne legyen szükség. Ajánlattevő részéről semmilyen árklauzula nem kerül elfogadásra. Ajánlati árként feltételhez nem kötött, egy számmal meghatározott ár adható meg. Több változatú ár nem adható, különösképpen nem adható olyan többváltozatú ár, amely egyéb szempontok függvényében képzett. 8. Az árat forintra kerekítve kell megadni. 9. A közbeszerzési műszaki leírásban szerepeltetett gyártmányokra, ott meghatározott eredetű-, márkájú-, típusú dolgokra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak az áru jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál Ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítést is elfogad. 10. Abban az esetben, ha Ajánlattevő a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott elvárásoknak meg nem felelő árut, szerkezetet, berendezést ajánl, úgy ajánlata érvénytelen! 11. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92. c) pontja szerinti esetben az ott meghatározottak szerint járjon el. 12. Az Ajánlattevő által az ajánlatban megadott értékek, paraméterek, feltételek és nyilatkozatok az Ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők, kivéve, amit az ajánlattevő a szerződés-tervezetben véleményeltérésként megjelöl. 13. Az Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlati felhívásban rögzített elérhetőségeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal adja meg Ajánlatkérő. 14. Az ajánlat érvénytelen, ha bármely okból nem felel meg az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Hiánypótlás a Kbt. szerint lehetséges. 15. Ajánlattevők kötelesek a kitöltött szerződés tervezetet elektronikusan is az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani digitális adathordozón CD-n az ajánlati dokumentációval együtt, abba becsomagolva. Figyelem ajánlati határidőt megelőzően ajánlati tartalmi elemeket tartalmazó t küldeni tilos! 16. A szerződéses feltételeket a vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza. 17. Ajánlattevő az ajánlattétellel elfogadja a közbeszerzési eljárás során az elektronikus kapcsolattartást, mely en és/vagy faxon történik Ajánlattevőnek az ajánlati nyilatkozaton rögzített elérhetőségein. Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy az ajánlati nyilatkozaton rögzített elérhetőségein a kapcsolattartás folyamatosan és hibamentesen biztosított legyen, az ennek megszegéséből eredő kárt és kockázatot viselni köteles. 18. Ajánlattevő köteles a dokumentációt megvizsgálni. A dokumentáció és annak ellenértéke a Kbt. 54. (6) bekezdésében meghatározott esetekben jár vissza. A dokumentációt Ajánlatkérő e- mailben küldi meg. 19. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 20. Ajánlattevőnek az eljárás során egy, egységes szerkezetű írásos ajánlatot kell készítenie, mely ajánlat a tárgyalások lezárását követően semmilyen formában még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén sem módosítható. 21. A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban meghatározott-, illetve ezekből következő feladatok és feltételek teljesítésére vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden szerződésben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a beszerzés maradéktalan teljesítéséhez szükséges. Bármilyen mulasztás következménye, amelyet az Ajánlattevő követ el azzal, hogy nem szerez megbízható információt a beszerzés tárgyával kapcsolatban azokról a körülményekről, amelyek befolyásolják az ajánlattételt, a beszerzés teljesítését, befejezését, a szerződés előírásainak betartását, Ajánlattevőt terheli. Amennyiben az ajánlata elfogadást nyer, a mulasztás ténye, a nem kielégítő információszerzés a beszerzés tárgyáról, 3

4 nem mentesíti Ajánlattevőt szerződéses kötelezettségeinek a vállalt határidőre történő teljesítése alól. A vállalás alapja az Ajánlati felhívás és Ajánlati dokumentáció, valamint annak összes melléklete együttvéve. Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az Ajánlati dokumentáció nem volt teljes körű (beleértve az átadott műszaki leírást is). Amennyiben az Ajánlati dokumentáció nem értelmezhető egyértelműen, az Ajánlattevő kötelezettsége saját érdekében az ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani, körültekintő és megbízható információt beszerezni. Ajánlatkérő nem vesz figyelembe az ajánlat megváltoztatására irányuló, arra tekintettel benyújtott kérelmet, hogy az Ajánlattevő a fentiek szerint elmulasztott pontos információkat beszerezni, vagy arra hivatkozással, hogy az Ajánlatkérő szolgáltatott pontatlan adatokat kivéve, ha az ajánlati dokumentáció pontosításával kapcsolatban, az Ajánlatkérő írásban erősítette meg Ajánlattevő értelmezését vagy információját tájékoztatva erről egyidejűleg valamennyi további Ajánlattevőt. 22. Az Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az Ajánlati Felhívásban meghatározott helyre az előírt határidőig megérkeznek. A nem erre a helyre benyújtott ajánlatoknak a bontás helyszínére késedelmesen történő beérkezéséért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget és az ajánlatot nem tekinti beérkezettnek. Amennyiben az Ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.). A késve érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő nem bontja fel, és nem adja vissza az Ajánlattevőnek, mivel a Kbt. szerint 5 évig az eljárással kapcsolatban keletkezett összes iratot meg kell őriznie. 23. Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció, vagy az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítések, pontosítások tartalmaznak, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, elírás, pontatlanság, nem pótolható hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 24. Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, pontosításokkal együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll, kivéve, amit az ajánlattevő a szerződés-tervezetben véleményeltérésként megjelöl. 25. Az Ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget. Ajánlatkérő nem felelős ilyen költségekért, tekintet nélkül a közbeszerzési eljárás lefolytatására vagy kimenetelére. 26. Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az Ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő meghívásnak a bontási és az eredményhirdetési eljárásra. 27. Közbeszerzési eljárás lebonyolítója Ajánlatkérő képviseletében: Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. Cím: 2000 Szentendre, Széchenyi tér Nyilvántartó cégbíróság: Pest Megyei Cégjegyzékszám: Adószám: Tel: , , Fax: A közös ajánlattétel lehetősége: Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: A konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra; A konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírásmintája; A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére; A közös Ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása; 4

5 Pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a bankszámlaszám megjelölésével; A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak. A szerződő tagok személye a szerződés teljesítéséig csak akkor változhat, ha ehhez az Ajánlatkérő (Megrendelő) és amennyiben a beszerzés támogatásból valósul meg, úgy a támogató szervezet előzetesen írásban hozzájárult és arra a hatályos jogszabályok lehetőséget adnak. A konzorciális szerződést csatolni kell az ajánlathoz! 29. Az ajánlat elvárt tartalmi felépítése: Borítólap Oldalszámokat feltűntető tartalomjegyzék Ajánlati nyilatkozat (nyilatkozatminta kitöltésével a Kbt. 70. (2) bekezdése szerint A Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontja, 71. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat Kizáró okok hiányának igazolása (nyilatkozatminta kitöltésével) Nyilatkozat a szoftver szállításból származó forgalomról (nyilatkozatminta kitöltésével) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása a felhívás szerint Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása a felhívás szerint Kbt. 86. (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (nyilatkozatminta kitöltésével) Kitöltött szerződés (minta kitöltésével) Szakmai ajánlat (részben a minta kitöltésével) Cégkivonat Aláírási címpéldány Egyéb iratok 30. Az ajánlatot olyan részletezettséggel kell összeállítani, hogy ajánlatkérő a Kbt. 86. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tudjon tenni, vagyis meg tudja állapítani, hogy a) az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség eléri-e az adott ágazatban általában szokásos béreket, illetőleg azokat kirívóan nem haladja-e meg b) a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és anyagköltségek (beszerzési értékek) elérik-e az ágazatban általában szokásos árszintet, illetőleg azokat kirívóan nem haladják-e meg. Az a) pont alapján meg kell adni, hogy a teljesítésben hány munkavállaló, milyen időtartamban működik közre, mennyi a kért ellenszolgáltatásból a becsült bérköltség és az a munkavállalók között hogyan oszlik meg. A b) pontban foglaltakra a beárazott költségvetési kiírás az irányadó. 31. Valamennyi, az ajánlathoz kapcsolódó dokumentumban tett nyilatkozat esetében fenn áll az, hogy a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül. 32. Az ajánlattétellel ajánlattevő hozzájárul ahhoz, hogy ajánlatkérő a Kbt. 17/C. -ban és egyéb, a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen. 33. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik: a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával (a korábbi szabályozáshoz hasonlóan) b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával. 5

6 A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685/B. Többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező személy, vagy szervezet egy másik jogi személyben 1. Rendelkezik a szavazatok több mint 50 %-val 2. Vagy jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására 34. Az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó információk az alábbi honlapokon szerezhetők be: 6

7 35. Nyilatkozat minták Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy legalább az alábbi nyilatkozatminták szerinti tartalommal adják meg a megfelelő nyilatkozatokat. A nyilatkozatminták nem tartalmazzák az ajánlathoz benyújtandó valamennyi nyilatkozatot, azok csupán az ajánlattétel könnyítését szolgálják. 7

8 Ajánlati nyilatkozat Tárgy: Göd Város Önkormányzata Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárása Hivatkozással a fenti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására és a dokumentációra, ajánlatot teszünk fenti közbeszerzés megvalósítására, az ajánlati felhívásnak, és a dokumentációnak megfelelően, működőképes állapotú teljesítés vállalásával, a hatályos jogszabályokban, az egyéb szakmai szabályokban és a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak mindenben megfelelő, I. osztályú teljesítés vállalásával. Ajánlattevő neve:... székhelye:.... levelezési címe:.... kapcsolattartó személy, vagy személyek:.... telefonszáma:... faxszáma:... címe:... (kitöltendő!) Ajánlat: Ajánlati ár nettó. Ft+ ÁFA 1 Az ajánlati ár bontása a lábjegyzet alapján: Bet= nettó Ft Bev= nettó Ft M= nettó Ft A= nettó Ft K= nettó Ft Szakmai ajánlat (a dokumentációban szereplő nyilatkozatminta szerint) Rendszer indítás előteljesítése március 10-hez képest naptári napokban egész számmal megadva (nap) (pl. ha a vállalás a rendszer indításra március 5., akkor a megajánlásként 5 napot kell a nyilatkozatban szerepeltetni) 1 Ajánlati ár képzése Az ajánlati ár a következőket kell tartalmazza (E): Betanítás díja (Bet) Bevezetés díja (Bev) Migráció díja (M) Alkalmazás-szolgáltatás (2. rész esetén bérlet) díja 36 hónapra [ A=A1+A2(A1*1,03)+A3(A2*1,03) ]* Szoftverkövetés, karbantartás díja (K) E=Bet+Bev+M +A+K * A1= alkalmazás-szolgáltatás (2. rész esetén bérlet) díja az 1. évre A2=A1*1,03= alkalmazás-szolgáltatás (2. rész esetén bérlet) inflációval növelt díja a 2. évre A3= A2*1,03= alkalmazás-szolgáltatás (2. rész esetén bérlet) inflációval növelt díja a 3. évre 8

9 (Kitöltendő!) A díj magában foglalja a felhívás, a Dokumentáció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a szállítási, üzembe helyezési, betanítási, jótállási, szavatossági, szolgáltatásokat, valamint a teljesítéssel kapcsolatban felmerült egyéb, valamennyi díjat és költséget a karbantartás kivételével. A karbantartás ellenszolgáltatása a karbantartási díj. A díj magában foglalja különösen valamennyi anyagárat, munkabért és azok járulékait, a Vállalkozó összes egyéb járulékos költségeit. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlati felhívásban, és a dokumentációban megadott feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek. Ajánlatunkat a tárgyalások lezárását követően 60 napig fenntartjuk, ahhoz kötve vagyunk, cégünkkel a szerződés ezen időszak alatt bármikor megköthető. Ajánlattevő nevében figyelemmel a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 70. (2) bekezdésére - nyilatkozunk, hogy készek és képesek vagyunk a szerződést az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek szerint, az ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatás fejében teljesíteni, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeket elfogadjuk, kivéve, amit a szerződés-tervezetben véleményeltérésként megjelölünk. Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1)-(2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Cégünknek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti besorolása: vállalkozás (kitöltendő!). Hozzájárulunk ahhoz, hogy ajánlatkérő a Kbt. 17/C. -ban és egyéb, a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen. Ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.., Ajánlattevő megjelölése és cégszerű aláírás 9

10 Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71. (1) bekezdés a) c) pontjai és a (3) bekezdése alapján Tárgy: Göd Város Önkormányzata Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárása Ajánlattevő neve:... székhelye:.... hogy a közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, 1. a közbeszerzés következő részeire kötök harmadik személlyel a közbeszerzés értékének 10%-a alatt szerződést: (kitöltendő!) (a munkák megnevezése, de nem kell megjelölni, hogy azokat ki végzi) 2. a közbeszerzés értékének 10 % feletti alvállalkozó neve, címe, cégjegyzékszám/vagy adószám és az általa a közbeszerzési szerződés alapján végzett feladat megnevezése és nettó értéke Ftban (kitöltendő!) 3. Erőforrás szervezet neve, címe, cégjegyzékszám/vagy adószám és az általa nyújtott, az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához becsatolt erőforrás megnevezése (kitöltendő!) 4. nem veszek igénybe olyan alvállalkozót a közbeszerzés értékének 10%-a alatt, vagy azt meghaladóan, valamint erőforrás szervezetet aki a Kbt és 62. szerinti kizáró okok hatálya alá esik.., Ajánlattevő megjelölése és cégszerű aláírás 10

11 Nyilatkozat a kizáró okokról Tárgy: Göd Város Önkormányzata Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárása Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó, erőforrás szervezet (a megfelelő rész aláhúzandó) neve:... székhelye:.... nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárásban cégünkkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a 61. (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. A kizáró okok hiányáról szóló, a Kbt. 63. (2) (5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdése szerinti igazolásokat a jelen ajánlattal vagy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követő 8 napon belül (A megfelelő rész aláhúzandó!) nyújtjuk be. (Az első változat választása esetén ajánlatkérő már a közbeszerzési eljárásban vizsgálja ezen igazolások meglétét és amennyiben hiányosságot észlel, úgy hiánypótlási felhívást küld.)., Cégnév és cégszerű aláírás 11

12 Nyilatkozat szoftver szállításból származó forgalomról Tárgy: Göd Város Önkormányzata Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárása Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó (a megfelelő rész aláhúzandó) neve:... székhelye:.... nyilatkozom, hogy cégünk szoftver szállításból származó forgalma az alábbiak szerint alakult: évben nettó Ft évben nettó Ft évben nettó Ft., Cégnév és cégszerű aláírás 12

13 Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86. (2) bekezdése alapján Tárgy: Göd Város Önkormányzata Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárása Ajánlattevő neve:... székhelye:.... hogy a szerződés teljesítésben fő munkavállaló óra időtartamban működik közre nyilatkozom, Ft a kért ellenszolgáltatásból a becsült bérköltség járulékokkal az a munkavállalók között az alábbi táblázat szerint oszlik meg: Részfeladat megjelölése (Kitöltendő!) Részfeladatot végző munkavállalók száma (fő) Részfeladat időtartama (óra) Részfeladatra eső bérköltség járulékokkal (Ft)., Ajánlattevő megjelölése és cégszerű aláírás 13

14 36. Szerződés tervezet (külön dokumentumban) 14

15 Műszaki dokumentáció (külön dokumentumokban) 15

16 Szakmai ajánlat pontozása a közbeszerzés 1. részére vonatkozóan I. Az Alkalmazásokat Ajánlattevő helyszíni bemutatón szemlélteti, maximum 30 perc időtartamban Ajánlatkérő telephelyén. Ajánlattevőnek az alábbi funkciókat kell bemutatni. A DEMO rendszernek nem csak az alábbi funkciókkal kell rendelkezni, a teljes rendszernek bemutathatónak kell lenni. Ajánlatkérő bíráló bizottsága az alábbi szempontokat vizsgálja, az alábbi pontszámokat az ajánlattevők között sorbarendezéssel osztja ki ajánlatkérő. Intézményi struktúra kezel ése pontszám 0-40 pont Beszámolótáblák kiszámítása (példaszerűen) pontszám 0-40 pont Ügyviteli megoldással integrált példa bemutatása pontszám 0-40 pont Döntési folyamat fedezetellenőrzéssel (címszámra, feladatkódra) pontszám 0-40 pont Vékony kliens alapú működés bemutatása pontszám 1-77 pont Ellenőrzési folyamatok bemutatása pontszám 0-40 pont II. Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatot kell ajánlatához csatolnia. 223 db. követelmény van, az igen válasz 1 pontot, a nem 0 pontot ér. Figyelem, ajánlatkérő a hamis nyilatkozattétel jogszabályi követelményeit alkalmazza, amennyiben az eljárásban, vagy azt követően kiderül, hogy a vállalás ellenére a megajánlott rendszer nem képes az adott követelmény teljesítésére! Nyilatkozat a szakmai ajánlatról 1. rész (Kérjük kitölteni!) Alulírott, mint a(z).. (székhely: ) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából integrált pénzügyi-gazdasági szoftver, valamint elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy ajánlatomban szereplő szoftver termékek az alábbi jellemzőkkel bírnak: Pénzügyi-gazdasági rendszer Technikai megfelelőségi követelmények A rendszer biztosítása alkalmazás szolgáltatáson és helyi szolgáltatáson keresztül is történhessen A bevezetési tevékenységgel kapcsolatos követelmények Szállító a bevezetés részeként tartson oktatást a rendszer használatáról a felhasználóknak. 1

17 Szállító az oktatást követően vizsga alapú számonkéréssel győződjön meg arról, hogy az oktatott személyek az oktatott anyagot, annak hasznosításához szükséges mértékben elsajátították. A betanítással egyidejűleg Szállító bocsássa elektronikus formában, tetszőlegesen sokszorosíthatóan a rendszer részletes felhasználói dokumentációját Megrendelő rendelkezésére. Szállító a bevezetési munkálatok keretében végezze el az adatok konvertálását és áttöltését Megrendelő meglévő adatbázis alapú rendszereiből. Verziókövetéssel, támogatással kapcsolatos követelmények A rendszerhez tartozó frissítések telepítését szállító központilag végezze el. Szállító üzemeltessen HelpDesk szolgáltatást, biztosítson telefonos és elektronikus problémabejelentési lehetőséget. A HelpDesk szolgáltatás álljon Megrendelő rendelkezésére munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között. Szállító a bejelentett felhasználói hibák elhárítását munkanapokon legkésőbb 4 munkaórán belül kezdje meg. IT biztonsággal kapcsolatos követelmények A rendszer rendelkezzen olyan védelmi rendszerrel, mellyel csoport és felhasználói szinten definiálhatók a jogosultságok. A jogosultságok adatbázis, program és menüpont szinten legyenek szabályozhatóak. A szállító biztosítsa az alkalmazás 7/24 es elérhetőségét alkalmazás-szolgáltatás esetén. Funkcionalitással kapcsolatos elvárások

18 A többszörös adminisztrációt elkerülendő általánosan kötelező, hogy minden adatot egyszer, az előfordulásának helyén kell rögzíteni. Legyen lehetőség az intézményi gazdálkodást több dimenziós adathalmazként különböző vetületekből vizsgálni. A gazdasági évek minden bizonylata legyen valós időben elérhető. A rendszer biztosítsa a rendszerben található minden törzsadat (pl.: szállítók, vevők, bizonylatfajták, stb.) egyszerű karbantartását, kezelését. Bizonylatok belső automatikus számkiosztása legyen folyamatosan sorszámozott, bizonylat-típusonként önállóan paraméterezhető formátummal. Támogassa a rendszer a szervezeti struktúra pontos leképezését leltárhelyek, szükséges igénylőkódok költségviselővel, költséghellyel való összekapcsolását. A rendszer támogassa a nagy mennyiségben történő manuális rögzítést azzal, hogy ez kizárólag billentyűzet használatával és a lehető legegyszerűbben történhessen. Főkönyvi modul Teljes körű megfelelés az intézmények gazdasági működését szabályozó jogszabályi környezetnek, különösen jogszabályok (Számviteli Törvény, ÁHT, stb.) tulajdonosi szabályozások előírt beszámolási kötelezettség kötelező adatszolgáltatások Számviteli törvény és az intézményi számviteli politikában megfogalmazott könyvelési feladatok teljes körű ellátása. Az alkalmazás támogassa az egyes tételek könyvelői tudás nélküli, előkontírozott, előfeldolgozott

19 rögzítését a felparaméterezett, bővíthető, Pénzügyi csoport által jóváhagyott gazdasági események szerint. Támogassa a szakfeladatok kezelését. Az alkalmazásnak támogatnia kell az évváltással összefüggő, költségvetési intézményekre jellemző könyvelési feladatok végrehajtását (automatikus nyitás-zárás, maradványszámítás). Legyen mód akár a nyitás/zárás funkciók visszatörlésére majd újrakészítésére. A program alkalmas legyen a főkönyvi adatoknak a számlaszámokon túl egyéb szempontok szerinti csoportosítására (például finanszírozási források, rész intézmények szerinti bontásra) és ezekre a csoportosított adatokra is elkészíthetők legyenek a rendszer listái, illetve a beszámoló táblák. Legyen lehetőség alternatív mérlegek, saját kimutatások előállítására. A törvényes korlátok keretei között a számlatükör alakíthatósága, egyszerű karbantartási lehetőséggel. Mérleg, beszámoló, eredmény-kimutatás elkészítése. A program rendelkezzen olyan funkcióval, amely segítségével azok a költségek, amelyek ismétlődőek, és adott arányban könyvelendők szét a funkcionális számlák között, automatikusan könyvelhetők. A program alkalmas legyen a hatosok két lépcsős felosztására, amelyben először azokat a hatosokat oszthatjuk fel, amelyek közvetlenül átvezethetők más hatos és/vagy hetes számlaszámokra, majd a második lépésben vetítési alapok alapján legyenek feloszthatók a számlák egyenlegei. Költségfelosztás készítése előre meghatározott vagy manuálisan rögzített arányok alapján, költségviselőkre, költséghelyekre, project gyűjtőkódokra. A rendszer támogassa az időszaki zárlati feladatok elvégzését, azon belüli egyeztetések, ellenőrzések végrehajtását. A könyvelési szegmensek főkönyvi számla és a

20 rendszerben használt más könyvelési dimenziók, pl.: témaszám, keretgazda legyenek szabadon definiálhatók. Az alkalmazás támogassa a gyakran ismétlődő, automatikus könyvelési tételek bevitelét és azok könyvelés során történő alkalmazását. Legyen lehetőség több számlára, számlacsoportra együttes egyenleg, forgalom kimutatására. A könyvelési szabályok között legyen keresztellenőrzés, mely kizár nem megengedett kombinációkat. A rendszer támogassa a bankszámlák forgalmi adatainak egyeztetési feladatait. A bank és a pénztárak tételei a pénzügyi modul automatikus feladásával kerüljenek be a főkönyvbe. Legyen lehetőség egy önálló azonosítóval projekteket definiálni és könyvelési tételeket rögzíteni projektekre vonatkozóan. Lehessen a lekérdezéseket, kimutatásokat projektekre vonatkozóan elkészíteni. Támogassa az egyes alrendszerekből történő automatikus és manuális, egyenkénti és összesített, azonnali és kötegelt feladást is. A program alkalmas legyen a főkönyvi adatoknak a számlaszámokon túl egyéb szempontok szerinti csoportosítására (például finanszírozási források, rész intézmények szerinti bontásra) és ezekre a csoportosított adatokra is elkészíthetők legyenek a rendszer listái, illetve a beszámoló táblák. A programmal elkészíthetőek legyenek a féléves és az év végi beszámolóhoz szükséges táblák, ide értve a szakfeladatos táblázatokat is. A főkönyvi program alkalmas legyen arra, hogy a K11 programba áttöltse a beszámoló táblák adatait (amelyek a főkönyvből kinyerhetők). A program segítségével elkészíthetők legyenek az alábbi fontosabb lekérdezések: Könyvelések periódusonként / adott időszakra főkönyvi számlánként Számlaszám szerinti lekérdezés.

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Heréden ravatalozó magas

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Polgármesterétől 11-17/2009. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. november 9-i ülésére Tárgy: Élelmezési nyersanyag beszerzés közbeszerzési eljárásban döntés Előadó: Kómár József polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Nyomkutató, nyomrögzítő anyagok, eszközök beszerzése BSZKI részére tárgyú, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162109-2011:text:hu:html HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Abban az esetben, ha az Ajánlattevő korlátlan számú órát ajánl meg, úgy az utolsó mondat törlendő.)

Abban az esetben, ha az Ajánlattevő korlátlan számú órát ajánl meg, úgy az utolsó mondat törlendő.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 18. melléklet 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei Tisztelt Ajánlattevők! A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés a hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési támogatások, a szakképzési hozzájárulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - -

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - - I. ALAPADATOK I.1. A Szervezet alapadatai név és szervezeti forma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám:

Részletesebben

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8442-2011:text:hu:html HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8

1. oldal, összesen: 8 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

FELHÍVÁS ELŐMINŐSÍTÉSRE. VJSZ Kft. festékanyagainak biztosítása

FELHÍVÁS ELŐMINŐSÍTÉSRE. VJSZ Kft. festékanyagainak biztosítása Versenyeztetési eljárás FELHÍVÁS ELŐMINŐSÍTÉSRE Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: VJSZ Kft. festékanyagainak biztosítása 2 szakaszos versenyeztetési eljárás 1. szakasz: előminősítés FELHÍVÁS

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben