Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata augusztus 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28."

Átírás

1 Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a augusztus 28.

2 Tartalomjegyzék A bizonylati szabályzat célja és tartalma... 3 Bizonylati elv, bizonylati fegyelem... 3 Számviteli bizonylat fogalma... 3 Számviteli bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei... 4 A bizonylatok csoportosítása... 6 A számviteli feldolgozásban... 8 Szigorú számadási kötelezettség... 8 Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása... 8 A szigorú számadású nyomtatványok kiadása, felhasználása Elektronikus dokumentumok A bizonylatok kiállítása, javítása, helyesbítése A bizonylatok feldolgozásának rendje A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendje A bizonylatok tárolása, megőrzése Bizonylatok megőrzése Záró és hatályba léptető rendelkezések Oldal: 2

3 Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola bizonylati szabályzatát a számvitelről szóló évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény rendelkezéseinek, valamint a Főiskola hatályos alapító okiratának figyelembevételével a Rektor az alábbiak szerint állapította meg: A bizonylati szabályzat célja és tartalma 1. (1) A bizonylati szabályzat célja, hogy biztosítsa az intézményben a számvitelről szóló évi C. törvény előírásainak érvényesülését, határozza meg és rögzítse az intézmény sajtosságainak megfelelő bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének továbbításának, felhasználásának, kezelésének, megőrzésének rendjét. (2) A bizonylati szabályzat tartalmazza az intézmény számviteli törvényen alapuló előírásainak rendjét: a) bizonylati elvre és bizonylati fegyelemre b) meghatározza bizonylat fogalmát, és a bizonylatok csoportosítását, különös figyelemmel a szigorú számadási kötelezettségre c) megfogalmazza a bizonylatok kiállítására, helyesbítésére, javítására vonatkozó előírásokat d) bizonylatok feldolgozásának rendjét e) előírásokat tartalmaz a bizonylatok megőrzésére Bizonylati elv, bizonylati fegyelem 2. (3) A számvitelről szóló évi C. törvény 165. foglalja magában a bizonylati elvre és bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásokat. (4) Az intézménynek minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja bizonylatot kell kiállítani. A gazdasági események folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. (5) A könyvviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. (6) Szabályszerű az a bizonylat, amely a gazdasági eseményre vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyeket hiba esetén előírásszerűen javítottak. Számviteli bizonylat fogalma 3. (1) évi C. törvény a számvitelről a ban szabályozza a Számviteli bizonylat fogalmát. (2) A számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat függetlenül annak Oldal: 3

4 nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását, nyilvántartását támasztja alá. (3) A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lenni. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. (4) A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani. A magyar nyelven kiállított bizonylaton az adatok más nyelven (nyelveken is) feltüntethetők. (5) A számviteli bizonylatot a évi C. törvény a számvitelről 166. (4) bekezdésének előírása alapján idegen nyelven is ki lehet állítani, ha a magyar nyelvtől való eltérést az adott gazdasági művelet, esemény, illetve az intézkedés jellemzői indokolják. Az idegen nyelven kibocsátott, illetve befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez a megbízható, valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, a könyveléshez szükségesek a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően magyar nyelven is fel kell tüntetni. Számviteli bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei 4. (1) A számvitelről szóló évi C. törvény 167. kötelezően az alábbiak szerint határozza a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékeit: a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy más azonosítója, b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül szervezeti egység) megjelölése, c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása. A készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell, e) a gazdasági műveletek tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és a gazdasági esemény jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően értékbeni adatai, f) külső bizonylat esetén a bizonylatnak tartalmaznia kell - többek között - a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét, g) a bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik, h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás, i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja és igazolása, j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. (2) A bizonylat (ideértve mind a kibocsátott, mind a befogadott bizonylatokat) alaki és tartalmi hitelessége, megbízhatósága ha az más módon nem biztosítható az intézmény képviseletére jogosult személy, vagy külön szabályozásban erre feljogosított személy aláírásával igazolható (2000. évi C. törvény a számvitelről 167. (3) bekezdés). Oldal: 4

5 (3) A számlával, az egyszerűsített számlával kapcsolatos további követelményeket más jogszabály is meghatározhat. (4) Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 169. a számviteli törvény előírásán (részben) túlmenően határozza meg a számla adattartalmát: a) a számla kibocsátásának dátuma (a számlát a teljesítésig előleg fizetése esetén az előleg kézhezvételéig vagy jóváírásáig, de legkésőbb az ezektől az időpontoktól számított 15 napon belül kell kiállítani) b) a számla sorszáma, c) a számlát kibocsátó (eladó, szolgáltatást nyújtó) azon adószám, amely alatt a tevékenységet végezte, d) A termék beszerzőjének, szolgáltatás megrendelőjének adószáma fordított adózás és Közösségen belüli termékértékesítés esetén. e) a termék beszerzőjének, a szolgáltatás megrendelőjének adószáma, fordított adózás és Közösségen belüli termékértékesítés esetén az adószám, amely a teljesítési helyhez kapcsolódik, Közösségi adószám a megrendelő adóalanyiságát kifejező adószám, f) az eladó és a vevő neve, címe, g) a termék megnevezése és annak jelölésére legalább a törvényben h) alkalmazott Vámtarifaszám vagy Szolgáltatási jegyzékszám, továbbá mennyisége, feltéve, hogy természetes mértékegységben kifejezhető, i) a teljesítés időpontja, ha az eltér a számla dátumától, j) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza, k) az alkalmazott adó mértéke, l) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését az áfa törvény kizárja, m) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása i. mentes az adó alól, vagy ii. utána a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett, n) új közlekedési eszköz értékesítésével kapcsolatos szabályozást írja elő, o) utazásszervezési szolgáltatás különös szabályait tartalmazza, p) használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló törvény XVI. fejezet 2. vagy 3. alfejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták, q) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. (5) A számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalmát az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 170. tartalmazza. (6) A gazdasági események számviteli bizonylatai lehetnek: a) kereskedelmi forgalomban kapható szabvány nyomtatványok, Oldal: 5

6 b) amennyiben a kereskedelemi forgalomban nem kapható szabvány nyomtatvány, saját készítésű nyomtatványt kell használni. (7) Saját készítésű nyomtatványoknak biztosítani kell a jogszabályok előírásainak (nem kizárólag a számviteli törvénnyel) való megfelelést. Kötelezően tartalmazni kell az alaki és tartalmi kellékeket. (1) Kiállító szerint: a) külső bizonylatok, b) belső bizonylatok. A bizonylatok csoportosítása 5. (2) Külső számviteli bizonylatok kiállítása más gazdálkodónál történik. (3) Külső bizonylatok teljes körű felsorolása a szabályzatban nem lehetséges, a leggyakrabban előforduló külső bizonylatok: a) számlák, készpénzfizetési számlák, b) díjbekérők c) más pénztárban befizetések nyugtái d) szállítólevelek e) átvételi elismervények f) elszámolási számlakivonatok g) hitelintézetek egyéb értesítései, kivonatai (4) A beérkező bizonylatok az intézmény vezetőjéhez, mint első személyben utalványozásra jogosulthoz, majd a gazdasági vezetőhöz érkeznek. (5) Belső számviteli bizonylatok kiállítása az intézménynél történik. (6) Leggyakrabban előforduló számviteli bizonylatok: a) kimenő számlák b) házipénztár bevételi és kiadási bizonylatai c) pénztárjelentések (napi, időszaki) d) átvételi elismervények e) nyugták f) bérfeladások, bérjegyzékek, összesítők g) üzembehelyezési okmányok h) állománybavételi bizonylatok Oldal: 6

7 i) raktári be- és kivételezési bizonylatok, összesítők, feladások j) menetlevelek k) kiküldetési rendelvények l) különböző könyvelési feladások, összesítők, könyvelési bizonylatok (7) A belső bizonylatokat szabványosított nyomtatvány használata esetén a nyomtatvány szerkezeti előírásai szerint kell kitölteni. (8) Belső bizonylatok szerkesztésekor létrehozásakor figyelembe kell venni: a) az előállított bizonylat a gazdasági esemény jellegének megfeleljen és azon minden szükséges adat feltüntetésre kerüljön, b) az adatok feltüntetési sorrendjének meg kell felelni a c) feldolgozási sorrendnek, d) a feldolgozás szempontjából fontos adatok kerüljenek e) kiemelésre, f) a számítási műveletekhez szükséges adatok műveletek g) sorrendjében kerüljenek feltüntetésre, h) a nyomtatvány méretét a kezelhetőség biztosítására figyelembe kell venni. (9) A gazdálkodáshoz, a számviteli nyilvántartások szempontjából kapcsolódó bizonylatok: bizonylatok a(z): a) befektetett eszközökhöz i. immateriális javakhoz ii. tárgyi eszközökhöz iii. befektetett pénzügyi eszközökhöz b) forgóeszközökhöz i. készletekhez ii. követelésekhez iii. értékpapírokhoz iv. pénzeszközökhöz c) aktív időbeli elhatárolásokhoz d) saját tőke elemeihez e) kötelezettségekhez f) passzív időbeli elhatolásokhoz (10) A leltározási és selejtezési szabályzat előírásai szerint a leltározási és a selejtezési bizonylatok. Oldal: 7

8 A számviteli feldolgozásban 6. (1) Elsődleges bizonylatok azok, melyeket az adott gazdasági művelet elrendelése illetve végrehajtása során eredeti okmányként állítanak ki, hiteles aláírással ellátva. (2) Másodlagos bizonylatok azok, melyeket az elsődleges bizonylatok alapján állítanak ki, melyeken biztosított a kiállítás alapjául szolgáló elsődleges bizonylat azonosítása. (3) Gyűjtő bizonylatok azok melyek több elsődleges vagy másodlagos bizonylat alapján kerülnek kiállításra és több gazdasági művelet összegszerű hatását is összevontan tartalmazzák. (4) Hiteles másolatok azok, melyek az alapjául szolgáló bizonylat szövegével mindenben megegyezőek, valamint hitelesítő záradékkal vannak ellátva. Követelmény, hogy megfeleljen a bizonylatokkal szemben támasztott tartalmi és alaki követelményeknek. (5) Hiteles kivonatok melyek valamely bizonylat meghatározott szempontok szerinti adatait tartalmazza és hitelesítő záradékkal került ellátásra. Követelmény, hogy megfeleljen a bizonylatokkal szemben támasztott tartalmi és alaki követelményeknek. Szigorú számadási kötelezettség 7. (1) A számvitelről szóló évi C. törvény a számvitelről 168. az alábbiak szerint szabályozza a szigorú számadási kötelezettséget: a) a készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, egyszerűsített számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni, b) a szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, nyomtatvány kibocsátót terheli, c) a szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. (2) A szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok körét az intézmény gazdasági igazgatója saját hatáskörében állapítja meg, valamint - munkaköri leírással - kijelöli azt a személyt, aki a nyilvántartások vezetéséért felelősséggel tartozik. (3) A szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokkal kapcsolatos rendelkezések megszegése anyagi és fegyelmi felelősségre vonással jár. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 8. (1) A nyilvántartás konkrét követelményeivel a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet is foglalkozik. (2) Olyan nyilvántartás vezetését írja elő, mely nyomtatványfajtánként külön-külön tartalmazza: a) a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát, b) a bizonylat megnevezését, Oldal: 8

9 c) bizonylat bevételezésének keltét, d) bevételezett bizonylat mennyiségét, e) nyomtatvány kezdő- és végző sorszámát, f) az igénybevétel keltét, g) kiadott nyomtatvány sorszámát, mennyiségét, h) átvétel elismerését, i) leadott tőpéldány átvételének elismerését. j) a nyomtatvány kiselejtezésének keltét. (3) Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy a) a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást, b) a számlapéldányok hiánytalan elszámolása biztosított. (4) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkezni, mely biztosítja a program működésének ellenőrizhetőségét. A dokumentációnak tartalmazni kell a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy az megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak. (5) A számlázó programnak biztosítani kell az összes számlapéldány sorszámozását, ha az előállítás az egyes számlapéldányok egymás utáni nyomtatásával történik, illetve annak feltüntetését, hogy a számla összesen hány példányban készült, ha a nyomtatás több példányos összeszerelt és előnyomás nélküli papírra történik. (6) Szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok: a) készpénzfelvételi utalvány b) pénztárjelentés (napi, időszaki) c) előleg engedélyezés és nyilvántartás d) bevételi és kiadási pénztárbizonylat e) napi pénztárjelentés f) számla g) egyszerűsített számla h) nyugta i) szállítólevél j) gépkocsi menetlevél, k) raktári bevételezési, kiadási utalványok, l) leltárfelvételi bizonylatok m) kiküldetési rendelvény n) szabadság-nyilvántartás Oldal: 9

10 A szigorú számadású nyomtatványok kiadása, felhasználása 9. (1) A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásával, kezelésével megbízott személy a nyomtatvány kiadását megelőzően kötelezett arra, hogy a nyilvántartásban az átadást az átvevővel aláírassa. (2) A szigorú számadású nyomtatványokat használók a nyomtatvánnyal kötelesek elszámolni, ennek elmulasztása esetén a nyomtatványok kezelésével megbízott személynek kötelessége az elszámoltatás. (3) A nyomtatványok kezelésével megbízott személynek kötelessége a felhasznált nyomtatványtömböket ellenőrzés után (minden sorszám megvan-e, a kiállítások, kitöltések megfelelőek voltak-e) viszszavételezni nyilvántartáson átvezetni. (4) A szigorú számadású nyomtatványokat páncélszekrényben, lemezszekrényben, kazettában kell őrizni. Elektronikus dokumentumok 10. (1) A számvitelről szóló évi C. törvény 167. (5) bekezdése alapján számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel a törvény előírásainak. (2) Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történő alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit más jogszabályok is meghatározzák. (3) A számviteli törvény 167. (6) bekezdése előírja, ha a könyvviteli nyilvántartás mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, biztosítani kell: a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak-szükség esetén - a késedelem nélküli kiíratását, b) az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket. (1) Bizonylatok kiállítása: (2) Bizonylatok javítása: A bizonylatok kiállítása, javítása, helyesbítése 11. a) Az alakilag és tartalmilag hiteles, megbízható és helytálló számviteli bizonylatot a gazdasági esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásnak időpontjában, illetve időszakában kell kiállítani. b) A számviteli bizonylaton az adatok időtállóságát a számviteli törvény ban meghatározott megőrzési időn belül biztosítani kell. Az időtállóság a számviteli bizonylaton végzett javításokra, utólagos változtatásokra is vonatkozik. a) Ellenőrzéskor a bizonylaton ki kell javítani a fellelt hibákat. A javítás kötelezettség vonatkozik mind az alaki, mind a tartalmi hibákra. A bizonylatok javítása csak szabályszerűen történhet. b) A javítások esetén a következők szerint kell eljárni: Oldal: 10

11 i. a helytelen adatok javításakor az eredeti adatok annak láthatósági biztosításával át kell húzni, a helyesbített adatot az áthúzott adatok szövegek fölé kell írni, ii. a javítást végzőnek a javítást aláírásával, a javítás dátumával, valamint az intézmény bélyegzőjével igazolni kell, iii. a javítást a bizonylat minden példányát át kell vezetni, iv. javításkor az adatok, szöveg lefestése, leragasztása, radírozása szigorúan tilos, v. gépi adathordozón lévő adatok javításáról külön jegyzéket kell készíteni és az eredeti bizonylatokkal együtt megőrizni a gépi adathordozón lévő adatok javításokról. vi. Pénztári bizonylaton javítást végezni nem szabad! vii. Belső sorszámozott bizonylatok rontott példányát áthúzással érvényteleníteni kell, a tömbből kitépni nem szabad, meg kell őrizni. viii. A külső bizonylatokat javítani nem szabad, amennyiben az intézménybe hibásan érkeznek azokat a bizonylatot kibocsátónak javításra vissza kell küldeni javításra való felhívással. (3) A bizonylatok helyesbítése: a) A hibásan kiállított, más részére elküldött bizonylatot az intézménynek helyesbíteni kell. Az általános forgalmi adóról szóló törvény 168. (2) bekezdése alapján a számlával egy tekintet alá esik minden más okirat, mely a követelményeknek megfelel és kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva annak adattartalmát módosítja. b) A helyesbítő számla adattartalma az általános forgalmi adóról szóló törvény 170. alapján: i. az okirat kibocsátásának dátuma, ii. iii. iv. az okirat sorszáma, hivatkozás arra a számlára, amelyet módosít, a számla azon adatának megnevezése, amelyet módosít, a módosítás lényege és számszerű hatása. c) A helyesbítő számlát a számla befogadó részére el kell juttatni és az eljuttatást postakönyvvel, feladóvevénnyel vagy egyéb más módon igazolni kell. A bizonylatok feldolgozásának rendje (1) Általános előírások 12. a) A számviteli bizonylatok alaki és tartalmi hitelességét, számszaki megfelelőségét, megbízhatóságát, helyállóságát a feldolgozás előtt ellenőrizni kell. Az ellenőrzés magában foglalja a teljesítésigazolások meglétét, az összegre való jogosultság ellenőrzését. b) A feldolgozás során ellenőrizni kell, hogy a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés feladatának elvégzését, a bizonylatokat az arra jogosult személyek (kiállító, ellenőrző, érvényesítő) megvizsgálták, és aláírásukkal ellátták-e. c) Azokra a bizonylatokra, melyeket az arra jogosult személyek nem írták alá, érdemi intézkedést tenni nem lehet. Oldal: 11

12 d) Az ellenőrzött és az ellenőrzés által elfogadott bizonylatokat folyamatosan és időrendben kell a könyvelésben rögzíteni. e) A bizonylatokon könyvelés előtt a kontírozás, a könyvelési számlaszám kijelölése kötelező. f) A könyvelésre csak utalványozott bizonylatok kerülhetnek, melyeket az eredeti bizonylatra kell rávezetni. (2) Bizonylatok ellenőrzése: a) Az intézménynél nevesíteni kell azt a munkakört - és munkaköri leírásban rögzíteni - amely munkakörhöz kapcsolódó feladat a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése. b) A bizonylatok alaki ellenőrzése folyamatában ellátandó feladatok: i. a bizonylatok kitöltésének teljeskörűségét, minden adat feltüntetésre került-e, ii. iii. iv. a mellékletek csatolásra kerültek-e, a bizonylaton a kiállító aláírása mellett a bizonylat érvényességéhez szükséges aláírások teljessége szerepel-e, a bizonylat szerepel- e a szigorú számadású nyomtatványok jegyzékében, v. a bizonylatot megfelelően állították-e ki, vi. a javításoknál a szabályokat betartották-e. c) A bizonylatok tartalmi ellenőrzése: i. a gazdasági esemény indokoltságát, szükségességét, ii. iii. az alkalmazott árak helyességét, jogszabályi előírások betartását kell megvizsgálni. d) A bizonylatok számszaki ellenőrzése: i. a számszaki ellenőrzés során arról kell meggyőződni, mennyiségi adatok és az alkalmazott árak alapján az értékadatok valódiak-e. A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendje 13. (1) A bizonylatok feldolgozásakor a évi C. törvény a számvitelről (3) bekezdése alapján kell eljárni: (2) a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, a) a bankszámla forgalom esetén a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, b) az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő 15-ig kell rögzíteni. c) az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után legalább negyedévenként, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a könyvekben rögzíteni. Oldal: 12

13 (3) A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell (sztv (4) bekezdés). (4) Megfelelő hivatkozásokkal a visszakeresés lehetőségét beazonosításokkal biztosítani kell. A bizonylatok tárolása, megőrzése 14. (1) A bizonylatok tárolásánál, megőrzésénél biztosítani kell olyan tárolási lehetőséget, mellyel biztosítjuk, hogy a bizonylatokat a megőrzési időn belül károsodásmentesen megőrizzük. Az irattári rendszert olyan módon kell kialakítani, hogy a bizonylatok áttekinthető formában, időrendben a gyors megkeresés lehetőségét biztosítva álljanak rendelkezésre. (2) Alapkövetelmény, hogy azokba illetéktelenek ne tekinthessenek be. Biztosítani kell, hogy az őrzési helyről bizonylatot ne vihessenek el. Amennyiben feltétlenül szükséges az eredeti bizonylat elvitele, hiteles másolat és az eredeti bizonylat kiadásáról átvételi elismervény álljon rendelkezésre. Bizonylatok megőrzése 15. (3) A számviteli törvény 169. rendelkezik a bizonylatok megőrzéséről. a) A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 10 évig köteles megőrizni. b) A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. c) A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a megőrzési kötelezettség. d) A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem hatálytalanítja e kötelezettséget, így az a) és a b) bekezdés szerinti bizonylatok megőrzéséről a szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni kell. e) Az elektronikus formában kiállított bizonylatot az elektronikus archiválásra vonatkozó külön jogszabály előírásainak, valamint a számviteli törvény 167. (5) bekezdése szerinti feltételek figyelembevételével elektronikus formában kell megőrizni oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. (4) A bizonylatolásra vonatkozó szabályok megszegése esetén az Art (1) bekezdése szankciókat helyez kilátásba. Aki a jogszabályokban előírt bizonylatok kiállítását, illetve a könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja, a bizonylatokat az előírásoktól eltérően állítja ki, a könyveket, nyilvántartásokat hiányosan vagy az előírásoktól eltérően vezeti, vagy a számviteli törvényben meghatározott pénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezéseket megszegi 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Záró és hatályba léptető rendelkezések 16. Oldal: 13

14 (1) Jelen szabályzat felülvizsgálatát a vonatkozó jogszabályok változásakor kell elvégezni, de legalább évente felül kell vizsgálni. (2) A Szabályzat hatályba lép: augusztus 28. napjától, a hatálybalépéssel egyidejűleg minden eddigi bizonylati szabályzat érvényét veszti. Vác, A szabályzatot szakmailag jóváhagyta: Koós Ádám sk. gazdasági igazgató Fülöpné dr. Erdő Mária sk. rektor Oldal: 14

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T

B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T Készült a 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján Érvényes: 2012. január

Részletesebben

BIZONYLATI REND 2013

BIZONYLATI REND 2013 BIZONYLATI REND 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen szabályzatban

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A bizonylatok 54. lecke TÖMÖREN A SZÁMVITELI BIZONYLAT FOGALMA

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

Bizonylati szabályzat

Bizonylati szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Bizonylati szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 45/2015. sz. határozatával 1 Tartalomjegyzék I. Általános rész... 2 1. A szabályzat célja... 3 2. Bizonylati elv,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Érvényes: 2007. január 01-től BIZONYLATI REND ÉS BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011. október 25-től

Érvényes: 2007. január 01-től BIZONYLATI REND ÉS BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011. október 25-től Érvényes: 2007. január 01-től BIZONYLATI REND ÉS BIZONYLATI ALBUM Hatályos: 2011. október 25-től A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás továbbiakban Társulás az államháztartás szervezete bizonylati

Részletesebben

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik sk.

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Bizonylati Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Bizonylati Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Bizonylati Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A számviteli munka szakaszai 53 lecke A SZÁMVITELI MUNKA SZAKASZAI

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 F01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. BIZONYLATI REND ÉS ALBUM Hatályos: 2013. január 01. napjától Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. BIZONYLATI

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Iratkezelési és Bizonylatkezelési Szabályzat

Iratkezelési és Bizonylatkezelési Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Iratkezelési és Bizonylatkezelési Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Iratkezelési és bizonylatkezelési szabályzat célja...3 2. Társaság

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

Mi a teendője az elektronikus számlával

Mi a teendője az elektronikus számlával Mi a teendője az elektronikus számlával Tartalom Mi a teendője az elektronikus számlával... 4 1.1 Jogszabályi hierarchia... 5 1.2 Az elektronikus számla kibocsátásának jogszabályi háttere... 5 1.3 Hiteles

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. BIZONYLATI REND. Érvényes: 2010. július 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. BIZONYLATI REND. Érvényes: 2010. július 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. BIZONYLATI REND Érvényes: 2010. július 1. napjától BIZONYLATI REND Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 E01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

Tájékoztató az elektronikus számláról

Tájékoztató az elektronikus számláról 3. sz. tájékoztató Tájékoztató az elektronikus számláról 1.) Az elektronikus számla (e-számla) a törvényben meghatározott adattartalommal bíró számla, amelyet elektronikus úton bocsátottak ki és legalább

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

BIZONYLATI REND 2013

BIZONYLATI REND 2013 BIZONYLATI REND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz Jelen

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT 4. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE BIZONYLATI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Bizonylati Szabályzat a következő feladatok ellátásához tartalmaz

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

SZÁMVITELI ÉS BERUHÁZÁSI ALAPISMERETEK [2000. ÉVI C TÖRVÉ Y A SZÁMVITELRŐL]

SZÁMVITELI ÉS BERUHÁZÁSI ALAPISMERETEK [2000. ÉVI C TÖRVÉ Y A SZÁMVITELRŐL] SZÁMVITELI ÉS BERUHÁZÁSI ALAPISMERETEK [2000. ÉVI C TÖRVÉ Y A SZÁMVITELRŐL] A gazdálkodási folyamatokról, a beruházások pénzügyi eredményéről csak úgy kapunk reális információkat ha ismerjük a számvitel,

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

8/2013. számú BIZONYLATI RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás. Érvényes: 2013.

8/2013. számú BIZONYLATI RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás. Érvényes: 2013. Ikt.sz: 3003-19/2013/Sz. 8/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől BIZONYLATI REND A Szuhakállói

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat A Bizonylati szabályzattal a Társulás saját hatáskörben szabályozza a Társulás bizonylatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM II.

BIZONYLATI ALBUM II. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM II.. igazgató P.H. D) LELTÁROZÁS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Leltárfelvételi jegy ingatlanok

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az idősoros és számlasoros könyvelés A könyvviteli zárlat 55

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

9/2011. sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND BIZONYLATI REND

9/2011. sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND BIZONYLATI REND 1 9/2011. sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND BIZONYLATI REND 2 Bevezető Számviteli politikánk kialakításának jogszabályi alapja a számvitelről szóló

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY SZÁMVITELI POLITIKÁJA

AZ INTÉZMÉNY SZÁMVITELI POLITIKÁJA Energetikai Szakközépiskola és Kollégium AZ INTÉZMÉNY SZÁMVITELI POLITIKÁJA Dátum: Aláírás Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Tar Annamária Szabó Béla Mittler István (1) A szabályzat hatálya kiterjed

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (I.30.) önkormányzati

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

Ügyiratszám: 638-2/2014. BIZONYLATI REND

Ügyiratszám: 638-2/2014. BIZONYLATI REND Ügyiratszám: 638-2/2014. BIZONYLATI REND Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal BIZONYLATI REND Érvényes: 2014. március 1 -től 2 BIZONYLATI REND A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal Bizonylati rendjét

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM II.

BIZONYLATI ALBUM II. BIZONYLATI ALBUM II. C) LELTÁROZÁS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére 2. Tárgyi eszköz leltárfelvételi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN Oldal: 1/35 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Készítette: Csák Józsefné mb. gazd.vez.

Részletesebben

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus

Részletesebben

5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Bizonylati Rend Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI REND. Hatályos: 2011.

Bizonylati Rend Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI REND. Hatályos: 2011. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI REND. igazgató P.H. BIZONYLATI REND Az intézmény Bizonylati rendjét a számvitelről szóló - többször módosított - 2000. évi C. törvény 161.. 2.

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T A É S B I Z O N Y L A T I A L B U M A

Mozaik Gazdasági Szervezet B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T A É S B I Z O N Y L A T I A L B U M A Mozaik Gazdasági Szervezet B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T A É S B I Z O N Y L A T I A L B U M A Érvényes : 2014. január 1-jétől Jóváhagyta: Cser Lászlóné igazgató I. Általános rész Az intézmény

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás Tartalomjegyzék 1. A leltározásra vonatkozó általános

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

OpenMaps Alapítvány Számviteli politika

OpenMaps Alapítvány Számviteli politika OpenMaps Alapítvány Számviteli politika Elfogadta az Alapítvány Kuratóriuma 2012.06.24-ei ülésén Érvénybe lép: 2012. július 1-én Bevezetés A nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011.

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM I.. igazgató P.H. 1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

Programkészítői nyilatkozat

Programkészítői nyilatkozat Programkészítői nyilatkozat a BIBLION szoftver számlázási programjának 24/0995. (XI.22.) PM rendelet 1/E és 1/F - ában foglaltaknak való megfelelőségéről Budapest, 2014. január 23. Vevői számlák készítése

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1.

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1. ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot 2014.December 1. Helyszíni ellenőrzések során vizsgált adókötelezettségek. Telephely bejelentési, változás bejelentési kötelezettség

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: A10

ADATLAP Azonosító: A10 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: ADATLAP Azonosító: A10 Tárgyi eszközök naplója Bizonylat száma: B. 11-52/új.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A tárgyi eszközök naplója elnevezésű nyomtatványt

Részletesebben

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET:

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: 2001.XXXV.trv. az elektronikus aláírásról 2.1 b) Fokozott biztonságú elektronikus aláírás Ez olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan

Részletesebben

G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat:. 4 Oldalak száma: 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom kapcsolódhat: I. Beszerzéshez II. Értékesítéshez A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása 1. Fizetési módok 2. Szervezeti,

Részletesebben

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Éves beszámoló elektronikus küldése 2010. január 1-től 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Az IRM E-számla kezelésének feltételei...

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: B12

ADATLAP Azonosító: B12 ADATLAP Azonosító: B12 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Munkaruha juttatási idő nyilvántartó lapja Bizonylat száma: B. 12-179.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A munkaruha összevont

Részletesebben

H) ÁLLATTARTÁS NÖVÉNYTERMESZTÉS

H) ÁLLATTARTÁS NÖVÉNYTERMESZTÉS H) ÁLLATTARTÁS NÖVÉNYTERMESZTÉS SPECIÁLIS BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állatállomány bevételi bizonylat D. Mg. 4-10/N.r.sz. H01. 2. Állatállomány kivételi bizonylat

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények Tájékoztató Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő módosításáról

Részletesebben