G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K"

Átírás

1 az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elısegítése érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz kapcsolódó G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K Konzorcium esetén csak a fıpályázó mérlegben szereplı ráfordítása alapján igényelhetı támogatás, vagy a tagok ráfordítása is számít és összeadódik ezáltal az igényelhetı összeg? - Konzorcium esetén csak a fıpályázó mérlegében szereplı ráfordítás alapján igényelhetı támogatás. Az önrészt arányosan kell-e felhasználni és elszámolni? - Igen, az adott elszámolási idıszakban, az elszámolandó támogatáshoz kapcsolódó önrésszel kell elszámolni. Mikortól kezdhetı a program? - A program kezdete, ill. az elszámolni kívánt bizonylatok keletkezési ideje nem lehet korábbi, mint a miniszteri döntés dátuma. (Döntés a beadási határidıt követı 3-4 hónapon belül várható, tehát a programkezdést május közepére érdemes tervezni.) Mi a pályázatokban szereplı program minimális megvalósítási ideje? - A pályázati felhívás alapján minimálisan 4 hónap futamidejő lehet egy pályázat. Mi a pályázatok beadásának határideje? január 17. Ez az idıpont a postára adás dátumát jelenti (azaz a postabélyegzı dátuma ne legyen késıbbi, mint január 17.). Konzorcium esetén, a partnerek is csak környezet- és természetvédı szervezetek lehetnek? - Igen. A partnerekre vonatkozóan is csatolni szükséges az alapvetı dokumentumokat. Az önrészen belül mi számít egyéb támogatásnak? - Például külsı szervezetektıl, cégektıl, egyéb pályázati forrásokból, adományokból származó támogatás. Ha már a pályázó szervezet számláján van a pénz, az önrész, ha csak ígéret van rá, az egyéb forrás. A pénzbeli önrész meglétét elıírásszerően igazolni szükséges a pályázatban. Hogyan történik a pályázatok értékelése, bírálata? - A pályázatok értékelését szakértık végzik. A pályázatok témájuk szerint (tematikusan) szétosztásra kerülnek a szakértık között. Hogyan történik a pályázatok támogatása? Az összes beérkezett pályázatot veszik figyelembe, vagy témánként kerülnek rangsorolásra? - Az eddigi gyakorlatot követve, témánként kerülnek rangsorolásra a pályázatok az értékelés szerint elért pontszámok alapján. Meg van-e határozva, hogy az igényelt összeg hány %-a adható támogatásként 1-1 pályázatra, és ha igen, érdemes-e nagyon reális költségvetést készíteni, vagy sem? - Nincs külön meghatározva, hogy az igényelt összeg hány %-a adható támogatásként, a támogatási javaslattétel az Értékelı Bizottság hatásköre. Az egyes pályázatokra javasolt támogatási összeg függ 1

2 a beérkezı pályázatok db-számától és minıségétıl. Maximálisan 100 db projekt támogatható. A pályázatok értékelése során a hangsúly a megvalósíthatóságon is van. Mennyi idı eltelte után számíthatunk a támogatás utalására? - A beadási határidıt követı 3-4 hónapon belül születik meg a miniszteri döntés, amit a Nemzeti Kapcsolattartó szerepét betöltı Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerzıdéskötı Egysége is kontrollál. Ezt követıen történik meg a pályázók döntésrıl szóló kiértesítése, és a támogatási szerzıdések megkötése. A szerzıdéskötést követı 30 napon belül történik meg a támogatás maximum 50%-nak átutalása a támogatottak részére. Mikor szükséges biztosítékot adni és az mi lehet? - A pályázati felhívás szerint 5 millió Ft-ot meghaladó támogatás esetében kérhetı biztosíték, ami jellemzıen jelzálogjog bejegyzést jelent a KvVM javára. A biztosítékadási kötelezettséget az Értékelı Bizottság írhatja elı. Önéletrajzot csak a megadott formában lehet csatolni? - Nem, a pályázati útmutató mellékleteként szereplı dokumentum szerinti forma csak ajánlás, a tartalom a lényeg és nem a forma. Projekt személyzet szükséges-e? - Nem. Ki utalja a támogatást? - A támogatásokat a minisztérium utalja. Az elırehaladási jelentések és elszámolások összeállításához kell-e használni számla feltöltı programokat? - Nem. A pályázati útmutató melléklete szerinti költség- és számlaösszesítıt kell használni (excel táblázat formátumban), és az ott felsorolt dokumentumokat kell csatolni. Az eredeti bizonylatokat is be kell mutatni, elızetes idıpont egyeztetést követıen. Erdei iskola program pályázathat-e? - Igen. Kik lesznek személy szerint az értékelést végzı szakértık? - Alapvetıen a 7 fıbıl álló ún. Értékelı Bizottság tagjai, azonban várhatóan a pályázatok nagy száma, ill. a programok sokfélesége miatt a minisztérium szakfıosztályainak munkatársai is bevonásra kerülnek az értékelési folyamatba. Utólag megtekinthetı-e majd a bírálat? - Igen, idıpont egyeztetést követıen. A konzorciumi forma jelent-e elınyt vagy hátrányt az értékelésnél? - A konzorciumban való pályázat csak egy lehetıség, de nem kötelezı forma. A konzorciumi pályázat nem jelent elınyt, az értékelés során ugyanolyan elbírálást kap, mint egy önálló pályázat. Érdemes azonban mérlegelni azt, hogy a konzorciumi pályázattal, ill. a konzorciumi tagsággal járó többletfeladat és adminisztráció (ami a fıpályázóra hárul) egyenes arányban áll-e a megvalósítandó programmal, az elérhetı eredményekkel. Konzorciumi forma helyett, egy fıpályázó pályázatában alkalmazható az együttmőködési megállapodás vagy megbízásos szerzıdési forma (azaz a fıpályázó a 3. sz. mellékletben (a megvalósítás bemutatásának leírásánál) felsorolhatja, hogy milyen szervezetekkel fog együttmőködni, és néhány soros együttmőködı nyilatkozatokat is csatolhat a pályázathoz). Konzorciumi partner önerejét hogyan kell dokumentálni, bemutatni? Át kell-e utalni a fıpályázó számlájára, vagy elég nyilatkozni róla? Konzorciumi pályázat esetén kétféle megoldás lehetséges: 1.) A saját forrás összegét teljes mértékben a fıpályázó biztosítja, így a rendelkezésre állását a fıpályázónak kell igazolni, a pályázati útmutató szerint. 2.) A saját forrás összegét a fıpályázó és a konzorciumi tagok biztosítják, mely esetben a fıpályázó mellett a konzorciumi tagoknak is igazolni kell az általuk biztosított saját forrás összegét a pályázati útmutató szerint, azaz a pályázatok benyújtásakor elég nyilatkozatot csatolni. 2

3 Általános alaptevékenység költségei finanszírozhatók-e a támogatásból? - Csak a támogatott programhoz szorosan kapcsolódó költségek számolhatók el, arányosított mértékben. Pályázati útmutató 3. sz. mellékletében szereplı indikátor táblázatot hogyan kell kitölteni? - Az üresen hagyott kockákba (a projekt által elérendı cél c. oszlop) reális megfontolás után, be kell írni a pályázatban szereplı projekt által elérni kívánt célt számszerősítve (azaz ide egy számot kell beírni). Az elérendı célokat természetesen szövegesen is ki kell fejteni, a 3. sz. mellékletben felsorolt szempontok szerint. Pályázati adatlap 3. sz. mellékletében kérdezett egymást követı években benyújtott és támogatott pályázatok alatt mit kell érteni? - Korábbi KAC, KÖVICE és KÖVI pályázatok értendık. A TEAOR számok hol találhatók? január1-tıl új TEAOR számok vannak érvényben, melyek megtalálhatók a Központi Statisztikai Hivatal honlapján. Mi a teendı, ha egy szervezet az adott projekt kapcsán visszaigényelheti az ÁFÁ-t? - A pályázatban, a költségvetés(ek)nél mindenképpen jelezni szükséges külön ezt a tényt, és azt, hogy ez alapján a költségvetés nettó értékben került összeállításra. Ha csak egyes költségtípusok után igényelhetı vissza az ÁFA, azt is külön meg kell jelölni. A támogatott program részben vagy egészben megvalósítható-e külföldön? - Nem, csak Magyarország határain belül felmerült költségek számolhatók el a támogatás terhére, kizárólag Magyarországon kiállított számlák vehetık figyelembe, ugyanis a támogatás alapvetıen a magyar zöld szervezeteket hivatott segíteni. Ettıl függetlenül egy elıadáshoz külföldi elıadó hívható, és az ı esetében itthon felmerült utazási vagy szállásköltsége elszámolható. Határon túli csoportok számára itthon tartott elıadás, program, egyéb rendezvény költsége nem finanszírozható ebbıl a támogatásból. A horizontális célok kapcsolódás mennyire számít az értékelésben? - Végig kell gondolni, melyek a pályázattal érintett horizontális célok, és azokat kell röviden kifejteni, a nem érintett céloknál csak utalni érdemes. Nem kell az összes horizontális célt egy pályázatra ráerıltetni. A célok megjelölése és kifejtés racionális legyen. Egy szervezet hány pályázatot adhat be? - Egy esetben lehet fıpályázó és másik 2 esetben (két másik fıpályázó pályázatában) lehet konzorciumi tag. Megbízási szerzıdés köthetı-e kisvállalkozással vagy gazdasági társasággal? - Igen, de ajánlott részletes (tevékenység felsorolása és az egyes tevékenységekért járó díjazás, fizetés módja) megbízási szerzıdést kötni. A teljesítést a késıbbiekben igazolni szükséges. Kell-e a szakértıket pályáztatni (közbeszerzés)? - A pályázat beadásához nem, de a támogatási szerzıdés megkötésig a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó esetekben, mindenképpen le kell bonyolítani és dokumentálni kell a pályáztatást. Szükséges-e a szakértı önéletrajzának becsatolása? - Nem, önéletrajzok csak a pályázó szervezet - és adott esetben az együttmőködı szervezetek projektben résztvevı munkatársaira vonatkozóan kellenek. Ha a programmal több pályázati téma is érintett, hogyan jelöljük? - A program által leginkább érintett célt kell megnevezni az adatlapon (7.1 pont), jelezni kell viszont, hogy mely témákhoz kapcsolódik még a pályázat (adatlap 7.2 pont). Ez esetben azonban a költségeket úgy kell megbontani az adatlap 13.1 pontjában, hogy azok megfelelıen elkülönüljenek, annak érdekében, hogy a bírálat során az egyes programrészek költségének megfelelısége megállapítható legyen. A 90 napnál nem régebbi bírósági bejegyzés hitelesítése hogy történjen? - A legutolsó friss, a szervezet alapadatait (cím, székhely, képviselı, közhasznúsági fokozat) tartalmazó bírósági bejegyzés, valamint az alapító okirat másolatát a szervezet bejegyzett képviselıje is hitelesítheti, a hitelesítés nem lehet 90 napnál régebbi. Az aláírási címpéldány bank vagy közjegyzı által hitelesített legyen. 3

4 Van-e hiánypótlási lehetıség? - Igen, egy alkalommal. Hogyan történjen a nyilvánosság biztosítása? - Az erre vonatkozó követelmények a minisztérium honlapján letölthetı nyilvánossági útmutatóban megtalálhatók. Táblákat beruházások esetén, plakátokat rendezvények, események esetén kell használni. A kiadványok címlapján kell szerepeltetni a logókat és az elıírt szöveget. Konzorciumi partner szervezetek projektben résztvevı munkatársainak önéletrajzát kell-e csatolni? - Nem kötelezı, de célszerő becsatolni, mivel segíti az elbírálást. Bér és bérjellegő kifizetés a költségvetés hány %-a lehet? - Nincs külön meghatározva, hiszen ezt az adott projekt határozza meg. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy csak az adott programhoz szorosan kapcsolódó költségek számolhatók el, így megfelelıen arányosítva lehet ilyen költségeket elszámolni. Meglévı program továbbfejlesztése támogatható-e? - Igen, de ebben az esetben a támogatási igénnyel bemutatott programrésznek önálló programként is értelmezhetınek, és a korábbi programrészektıl elkülöníthetınek kell lennie. Mekkora lehet a szakértıi díj? - Nincs külön meghatározva. A költségvetésben szereplı szakértıi díj megfelelıségét, az értékelı fogja mérlegelni. Van-e meghatározott arány a költségvetésen belül a felhalmozási és mőködési költségek között? - Nincs. A pályázatok ellenırizhetıségével kapcsolatban 10 év szerepel a felhívásban. Ez mit jelent? - Mint ahogy azt a számviteli törvény is kimondja, a bizonylatok (számlák és azok mellékletei) olvasható formában történı megırzési ideje 8 év, a fıkönyvi kivonat ırzési ideje 10 év. Ezen pályázatok esetében 10 évig meg kell ırizni a pályázattal kapcsolatos minden dokumentumot, melyhez kapcsolódóan 10 évig áll fenn a támogató ellenırzési jogosultsága. A 8/b. mellékleten mi legyen feltüntetve a megvalósítás helyszínének, ha a program az ország területén több helyszínt is érint? - A pályázó székhelye. A benyújtandó 3 példány pályázat mellett megküldendı CD milyen dokumentumokat kell hogy tartalmazzon? - A pályázat tartalmi részét (adatlap, és a vonatkozó mellékletek). Mit jelent az eredmények fenntarthatóságának elemzése? - Folytathatóságot. Szakmai és pénzügyi szempontból, az elemzés elkészítéséhez elegendı a pályázó szervezet szakértelme. A pályázat hány példánya legyen eredeti és másolat? - Az 1. példány a teljesen eredeti példány (mellékletek is eredetiben szerepelnek benne), a 2. és 3. sz. példány az eredeti példányról készített, azzal mindenben megegyezı másolat. Mit jelent a teljes ráfordítás? - A szervezet évi mérlegében kiadásként szereplı összeget. Konzorciumi pályázat esetén az egyes tagok ráfordítása összeadódik? - Nem, a fıpályázó ráfordítása a mérvadó. Pályázhat-e az a szervezet, amelyiknek 2006-ban nem volt ráfordítása? Hátrányt jelent-e ez az értékelésben? - Ebben az esetben a minimum összegő támogatás igényelhetı, és hátrányt nem jelent az értékelésben. 4

5 Konzorciumi pályázat esetén a partnerek fıállású munkatársainak bére, járuléka és a szervezetek rezsije, saját használatú gépkocsi költsége elszámolható-e? - Igen, de kizárólag a programhoz arányosított mértékben, ill. a gépkocsi költsége a vonatkozó jogszabályok szerint számolandó el. Konzorciumi pályázat esetén a konzorciumi tagok programhoz kapcsolódó bér- járulék- gépjármőhasználat és rezsiköltségei csak abban az esetben számolhatók el, ha a konzorcium vezetıjének a nevére van kiállítva a számla, tekintettel arra, hogy a pályázati dokumentációban található együttmőködési megállapodás kiköti, hogy a konzorcium vezetıje a pályázat megvalósításáért TELJES EGYSZEMÉLYI felelısséggel tartozik. Két eset lehetséges az elszámolásra, a mindenkori ÁFA törvényben foglaltak figyelembe vételével: a partnerek költségének továbbszámlázása a fıpályázó szervezet nevére, ill. a partnerek a fıpályázóval kötött megbízási szerzıdésben foglaltak szerint számláznak a fıpályázó szervezetnek. Felhívjuk a figyelmet a továbbszámlázás esetén keletkezı ÁFA fizetési kötelezettségre! Ezen esetekben a fıpályázónak és konzorciumi tagoknak egy részletes, az elszámolható költségek körét és a továbbszámlázás módját, kifizetést is tartalmazó megállapodást kell a támogatási szerzıdéskötés elıtt becsatolni. Konzorciumi partner önereje hol fog megjelenni? - A partner által biztosított önerıt az együttmőködési megállapodásban célszerő rögzíteni. Ezen megállapodás egy eredeti példánya bekerül az 1. sz. eredeti pályázati példányba. A pályázó szervezet pályázat benyújtására való jogosultságát hogy kell igazolni/a benyújtásra való jogosultság hogyan állapítható meg? Az alapításra vonatkozó dokumentumokban kell szerepelnie a környezet és természetvédelmi tevékenységnek: Az alapszabályban vagy az alapító okiratban a célok és tevékenységek között kell szerepelnie a környezet/természetvédelemnek, ill. a bíróság által kiadott bejegyzési végzésben a szervezet célja között vagy a mőködési kör megnevezésénél kell szerepelnie. Mikor kell elırehaladási jelentést készíteni? - Elıször az elılegként átutalt maximum 50 %-os támogatás felhasználását követıen, majd pedig a projekt befejezését követıen. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a befejezést követıen már ún. projektzáró jelentést is kell készíteni. Tájékoztatjuk a Tisztelt pályázókat, hogy a folyósítás a következıképpen történik: 1. A támogatás elıfinanszírozásban igénybe vehetı része (a támogatási összeg max. 50%-a, de legfeljebb forint ) folyósításának feltételei: - aláírt támogatási szerzıdés - a támogató döntés által a folyósításhoz elıírt egyedi feltételek (pl. jelzálogszerzıdés megkötése stb.) teljesítése (amennyiben elıírásra került ilyen feltétel). 2. Közbensı kifizetés a támogatási összeg további maximum 30%-a, (de legfeljebb forint) az a maximum 50%-os elıleg felhasználásának elszámolása után vehetı igénybe. A közbensı lehívás során az elılegként kifizetett maximum 50%-os mértékő támogatással (és a hozzá kapcsolódó önerıvel) kell elszámolni, a közbensı kifizetésénél igényelt maximum 30%-os összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerıvel) pedig a megvalósítást követıen kell elszámolni. 3. Végsı kifizetés a támogatási összeg fennmaradó 20%-a ill. a támogatási összeg elılegként ki nem fizetett része, a projekt 100%-os teljesítése után vehetı igénybe. A végsı lehívásnál, nem csak a maradék 20% támogatási összeggel, (ill. a támogatási összeg elılegként ki nem fizetett részével) és a hozzá kapcsolódó önerıvel, hanem a közbensı kifizetésénél igényelt maximum 30%-os támogatási összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerıvel) is el kell számolni. A folyósításhoz szükséges dokumentumok listáját a pályázati útmutató tartalmazza. A bérköltség elszámolásához milyen dokumentumok szükségesek? - Munkaszerzıdés (vagy megbízási szerzıdés), munkaköri leírás, bérjegyzék (számfejtés), a munkavállalótól levont SZJA elıleg, valamint a bruttó bért terhelı, a munkaadó által fizetendı járulékok APEH számlákra való utalását igazoló bankszámla kivonat hitelesített másolata, teljesítés igazolás. A 10 % önerıt hogy kell érteni? - A program költségvetésének 10 %-át kell önerıként biztosítani. Az önerı alatt a pályázó saját és egyéb, a pályázatban szereplı projekt érdekében rendelkezésre bocsátott forrását értjük. Az önerı legalább 25%-ának a pályázó saját forrásának kell lennie. Az államháztartás egyéb alrendszerébıl származó támogatás nem számítható bele a saját forrás összegébe! Az önerı az alábbiakból tevıdhet össze: 5

6 bankszámlapénz bankbetét egyéb támogatás természetbeni hozzájárulás (az önerı 50 %-át meg nem haladó mértékben) Az önerı felhasználása és elszámolása az ütemezés szerint történik, az elszámolás módját pedig az útmutató tartalmazza. Ingatlan, mint önerı vagy egyéb forrás elfogadott-e? - A pályázó szervezet saját tulajdonában lévı vagy bérelt ingatlana (iroda, telephely, irattár, pincehelyiség) nem számít önerınek, azonban idegen szervezet vagy cég által a program részéhez, vagy egészéhez biztosított ingatlan, ill. az ott felmerülı költségek átvállalása már egyéb forrásnak számít. Hogyan történjen a rezsi elszámolás egy 24 hónap futamidejő program esetében? - A programhoz kapcsolódó rezsiköltségek elszámolására eddig kétféle gyakorlatot fogadtunk el: 1.) A futamidı során havi rendszerességgel felmerülı rezsiköltségeket arányosítani kell (nem feltétlenül ugyanolyan arányt kell számolni mind a 24 hónapra, az havonta változhat). Ebben az esetben az összes elszámolni kívánt rész rezsiköltség számlájának és a kifizetés tényét igazoló dokumentum hitelesített másolatát csatolni kell az elszámoláshoz. Minden egyes számlára fel kell vezetni, hogy az adott szerzıdésszámú programhoz mekkora összeg került elszámolásra. 2.) Meg kell nézni, hogy pl. a 24 hónapos program esetében, ha minden hónapban (változó arányban) rész rezsiköltség kerülne elszámolásra, az mekkora összeget tenne ki, és annak megfelelıen néhány (pl. 2-5 db) teljes havi számlát számolnak el a fenti módon a támogatás terhére. Ha ezt a módot választják, a beszámolóban jelezni kell! A költségvetés egyes tételeihez kötelezıen csatolandó-e árajánlat? - Nem kötelezı, de ajánlott, mert azzal megfelelıen alátámasztásra kerül a kalkulált összeg, mely a bírálatot elısegíti. Ösztöndíjat lehet-e finanszírozni a támogatásból? - Nem. A képzések részvételi díja kalkulálható-e önrészként? - Igen, ha tervezhetı és kimutatható. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a tervezett részvételi díjtól való elmaradás esetén a különbözetet saját vagy egyéb forrásból pótolni kell, mivel az önrésszel is el kell számolni. A KvVM - mint Támogatásközvetítı szervezet pályáztatás lebonyolítására vonatkozó projektvégrehajtási útmutatójában foglaltak szerint szerzıdésmódosítást csak a költségvetési fısorok közötti 15%-nál nagyobb átcsoportosítás eseten, illetve egy vagy több költségvetési fısor 15%- ot meghaladó mértékő változása esetén kell kérni. Alkalmazható-e ez a végsı kedvezményezettek (azaz a pályázók) esetében is? - Igen, azonban ezt a Minisztériumnak a változás felmerülésekor írásban jelezni kell, az eltérések indoklásának megadásával együtt. Amennyiben a 15%-ot meghaladó mértékő változás következik be, azt a változás felmerülésekor elızetesen jelezni kell a Minisztériumnak, mely esetben a Minisztérium jóváhagyását követıen történik meg a támogatási szerzıdés módosítása. Ha a pályázó által benyújtott program egy környezetirányítási rendszer bevezetése vállalatoknál, illetve önkormányzatoknál, az támogatható-e? - Sajnálatos módon az EGT/Norvég FM által biztosított támogatás alapvetıen a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezeteket hivatott támogatni, melynek a fentiek nem felelnek meg, így nem támogatható. Mennyiben lehet eltérni a szerzıdésben szereplı vállalásoktól a megvalósítás során? - A vállalások teljesítésétıl eltérni, csak elızetes jelzés és annak a Minisztérium által történı jóváhagyása után van mód. 6

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-15) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

BAROSS GÁBOR PROGRAM 2006. Gyakran Ismétlıdı Kérdések. az Észak-alföldi régió Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomagjához

BAROSS GÁBOR PROGRAM 2006. Gyakran Ismétlıdı Kérdések. az Észak-alföldi régió Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomagjához BAROSS GÁBOR PROGRAM 2006 Gyakran Ismétlıdı Kérdések az Észak-alföldi régió Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomagjához Készült: 2006. 08. 21. Általános kérdések: Kérdés: Konzorcium esetében lehet

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben