G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K"

Átírás

1 az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elısegítése érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz kapcsolódó G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K Konzorcium esetén csak a fıpályázó mérlegben szereplı ráfordítása alapján igényelhetı támogatás, vagy a tagok ráfordítása is számít és összeadódik ezáltal az igényelhetı összeg? - Konzorcium esetén csak a fıpályázó mérlegében szereplı ráfordítás alapján igényelhetı támogatás. Az önrészt arányosan kell-e felhasználni és elszámolni? - Igen, az adott elszámolási idıszakban, az elszámolandó támogatáshoz kapcsolódó önrésszel kell elszámolni. Mikortól kezdhetı a program? - A program kezdete, ill. az elszámolni kívánt bizonylatok keletkezési ideje nem lehet korábbi, mint a miniszteri döntés dátuma. (Döntés a beadási határidıt követı 3-4 hónapon belül várható, tehát a programkezdést május közepére érdemes tervezni.) Mi a pályázatokban szereplı program minimális megvalósítási ideje? - A pályázati felhívás alapján minimálisan 4 hónap futamidejő lehet egy pályázat. Mi a pályázatok beadásának határideje? január 17. Ez az idıpont a postára adás dátumát jelenti (azaz a postabélyegzı dátuma ne legyen késıbbi, mint január 17.). Konzorcium esetén, a partnerek is csak környezet- és természetvédı szervezetek lehetnek? - Igen. A partnerekre vonatkozóan is csatolni szükséges az alapvetı dokumentumokat. Az önrészen belül mi számít egyéb támogatásnak? - Például külsı szervezetektıl, cégektıl, egyéb pályázati forrásokból, adományokból származó támogatás. Ha már a pályázó szervezet számláján van a pénz, az önrész, ha csak ígéret van rá, az egyéb forrás. A pénzbeli önrész meglétét elıírásszerően igazolni szükséges a pályázatban. Hogyan történik a pályázatok értékelése, bírálata? - A pályázatok értékelését szakértık végzik. A pályázatok témájuk szerint (tematikusan) szétosztásra kerülnek a szakértık között. Hogyan történik a pályázatok támogatása? Az összes beérkezett pályázatot veszik figyelembe, vagy témánként kerülnek rangsorolásra? - Az eddigi gyakorlatot követve, témánként kerülnek rangsorolásra a pályázatok az értékelés szerint elért pontszámok alapján. Meg van-e határozva, hogy az igényelt összeg hány %-a adható támogatásként 1-1 pályázatra, és ha igen, érdemes-e nagyon reális költségvetést készíteni, vagy sem? - Nincs külön meghatározva, hogy az igényelt összeg hány %-a adható támogatásként, a támogatási javaslattétel az Értékelı Bizottság hatásköre. Az egyes pályázatokra javasolt támogatási összeg függ 1

2 a beérkezı pályázatok db-számától és minıségétıl. Maximálisan 100 db projekt támogatható. A pályázatok értékelése során a hangsúly a megvalósíthatóságon is van. Mennyi idı eltelte után számíthatunk a támogatás utalására? - A beadási határidıt követı 3-4 hónapon belül születik meg a miniszteri döntés, amit a Nemzeti Kapcsolattartó szerepét betöltı Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerzıdéskötı Egysége is kontrollál. Ezt követıen történik meg a pályázók döntésrıl szóló kiértesítése, és a támogatási szerzıdések megkötése. A szerzıdéskötést követı 30 napon belül történik meg a támogatás maximum 50%-nak átutalása a támogatottak részére. Mikor szükséges biztosítékot adni és az mi lehet? - A pályázati felhívás szerint 5 millió Ft-ot meghaladó támogatás esetében kérhetı biztosíték, ami jellemzıen jelzálogjog bejegyzést jelent a KvVM javára. A biztosítékadási kötelezettséget az Értékelı Bizottság írhatja elı. Önéletrajzot csak a megadott formában lehet csatolni? - Nem, a pályázati útmutató mellékleteként szereplı dokumentum szerinti forma csak ajánlás, a tartalom a lényeg és nem a forma. Projekt személyzet szükséges-e? - Nem. Ki utalja a támogatást? - A támogatásokat a minisztérium utalja. Az elırehaladási jelentések és elszámolások összeállításához kell-e használni számla feltöltı programokat? - Nem. A pályázati útmutató melléklete szerinti költség- és számlaösszesítıt kell használni (excel táblázat formátumban), és az ott felsorolt dokumentumokat kell csatolni. Az eredeti bizonylatokat is be kell mutatni, elızetes idıpont egyeztetést követıen. Erdei iskola program pályázathat-e? - Igen. Kik lesznek személy szerint az értékelést végzı szakértık? - Alapvetıen a 7 fıbıl álló ún. Értékelı Bizottság tagjai, azonban várhatóan a pályázatok nagy száma, ill. a programok sokfélesége miatt a minisztérium szakfıosztályainak munkatársai is bevonásra kerülnek az értékelési folyamatba. Utólag megtekinthetı-e majd a bírálat? - Igen, idıpont egyeztetést követıen. A konzorciumi forma jelent-e elınyt vagy hátrányt az értékelésnél? - A konzorciumban való pályázat csak egy lehetıség, de nem kötelezı forma. A konzorciumi pályázat nem jelent elınyt, az értékelés során ugyanolyan elbírálást kap, mint egy önálló pályázat. Érdemes azonban mérlegelni azt, hogy a konzorciumi pályázattal, ill. a konzorciumi tagsággal járó többletfeladat és adminisztráció (ami a fıpályázóra hárul) egyenes arányban áll-e a megvalósítandó programmal, az elérhetı eredményekkel. Konzorciumi forma helyett, egy fıpályázó pályázatában alkalmazható az együttmőködési megállapodás vagy megbízásos szerzıdési forma (azaz a fıpályázó a 3. sz. mellékletben (a megvalósítás bemutatásának leírásánál) felsorolhatja, hogy milyen szervezetekkel fog együttmőködni, és néhány soros együttmőködı nyilatkozatokat is csatolhat a pályázathoz). Konzorciumi partner önerejét hogyan kell dokumentálni, bemutatni? Át kell-e utalni a fıpályázó számlájára, vagy elég nyilatkozni róla? Konzorciumi pályázat esetén kétféle megoldás lehetséges: 1.) A saját forrás összegét teljes mértékben a fıpályázó biztosítja, így a rendelkezésre állását a fıpályázónak kell igazolni, a pályázati útmutató szerint. 2.) A saját forrás összegét a fıpályázó és a konzorciumi tagok biztosítják, mely esetben a fıpályázó mellett a konzorciumi tagoknak is igazolni kell az általuk biztosított saját forrás összegét a pályázati útmutató szerint, azaz a pályázatok benyújtásakor elég nyilatkozatot csatolni. 2

3 Általános alaptevékenység költségei finanszírozhatók-e a támogatásból? - Csak a támogatott programhoz szorosan kapcsolódó költségek számolhatók el, arányosított mértékben. Pályázati útmutató 3. sz. mellékletében szereplı indikátor táblázatot hogyan kell kitölteni? - Az üresen hagyott kockákba (a projekt által elérendı cél c. oszlop) reális megfontolás után, be kell írni a pályázatban szereplı projekt által elérni kívánt célt számszerősítve (azaz ide egy számot kell beírni). Az elérendı célokat természetesen szövegesen is ki kell fejteni, a 3. sz. mellékletben felsorolt szempontok szerint. Pályázati adatlap 3. sz. mellékletében kérdezett egymást követı években benyújtott és támogatott pályázatok alatt mit kell érteni? - Korábbi KAC, KÖVICE és KÖVI pályázatok értendık. A TEAOR számok hol találhatók? január1-tıl új TEAOR számok vannak érvényben, melyek megtalálhatók a Központi Statisztikai Hivatal honlapján. Mi a teendı, ha egy szervezet az adott projekt kapcsán visszaigényelheti az ÁFÁ-t? - A pályázatban, a költségvetés(ek)nél mindenképpen jelezni szükséges külön ezt a tényt, és azt, hogy ez alapján a költségvetés nettó értékben került összeállításra. Ha csak egyes költségtípusok után igényelhetı vissza az ÁFA, azt is külön meg kell jelölni. A támogatott program részben vagy egészben megvalósítható-e külföldön? - Nem, csak Magyarország határain belül felmerült költségek számolhatók el a támogatás terhére, kizárólag Magyarországon kiállított számlák vehetık figyelembe, ugyanis a támogatás alapvetıen a magyar zöld szervezeteket hivatott segíteni. Ettıl függetlenül egy elıadáshoz külföldi elıadó hívható, és az ı esetében itthon felmerült utazási vagy szállásköltsége elszámolható. Határon túli csoportok számára itthon tartott elıadás, program, egyéb rendezvény költsége nem finanszírozható ebbıl a támogatásból. A horizontális célok kapcsolódás mennyire számít az értékelésben? - Végig kell gondolni, melyek a pályázattal érintett horizontális célok, és azokat kell röviden kifejteni, a nem érintett céloknál csak utalni érdemes. Nem kell az összes horizontális célt egy pályázatra ráerıltetni. A célok megjelölése és kifejtés racionális legyen. Egy szervezet hány pályázatot adhat be? - Egy esetben lehet fıpályázó és másik 2 esetben (két másik fıpályázó pályázatában) lehet konzorciumi tag. Megbízási szerzıdés köthetı-e kisvállalkozással vagy gazdasági társasággal? - Igen, de ajánlott részletes (tevékenység felsorolása és az egyes tevékenységekért járó díjazás, fizetés módja) megbízási szerzıdést kötni. A teljesítést a késıbbiekben igazolni szükséges. Kell-e a szakértıket pályáztatni (közbeszerzés)? - A pályázat beadásához nem, de a támogatási szerzıdés megkötésig a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó esetekben, mindenképpen le kell bonyolítani és dokumentálni kell a pályáztatást. Szükséges-e a szakértı önéletrajzának becsatolása? - Nem, önéletrajzok csak a pályázó szervezet - és adott esetben az együttmőködı szervezetek projektben résztvevı munkatársaira vonatkozóan kellenek. Ha a programmal több pályázati téma is érintett, hogyan jelöljük? - A program által leginkább érintett célt kell megnevezni az adatlapon (7.1 pont), jelezni kell viszont, hogy mely témákhoz kapcsolódik még a pályázat (adatlap 7.2 pont). Ez esetben azonban a költségeket úgy kell megbontani az adatlap 13.1 pontjában, hogy azok megfelelıen elkülönüljenek, annak érdekében, hogy a bírálat során az egyes programrészek költségének megfelelısége megállapítható legyen. A 90 napnál nem régebbi bírósági bejegyzés hitelesítése hogy történjen? - A legutolsó friss, a szervezet alapadatait (cím, székhely, képviselı, közhasznúsági fokozat) tartalmazó bírósági bejegyzés, valamint az alapító okirat másolatát a szervezet bejegyzett képviselıje is hitelesítheti, a hitelesítés nem lehet 90 napnál régebbi. Az aláírási címpéldány bank vagy közjegyzı által hitelesített legyen. 3

4 Van-e hiánypótlási lehetıség? - Igen, egy alkalommal. Hogyan történjen a nyilvánosság biztosítása? - Az erre vonatkozó követelmények a minisztérium honlapján letölthetı nyilvánossági útmutatóban megtalálhatók. Táblákat beruházások esetén, plakátokat rendezvények, események esetén kell használni. A kiadványok címlapján kell szerepeltetni a logókat és az elıírt szöveget. Konzorciumi partner szervezetek projektben résztvevı munkatársainak önéletrajzát kell-e csatolni? - Nem kötelezı, de célszerő becsatolni, mivel segíti az elbírálást. Bér és bérjellegő kifizetés a költségvetés hány %-a lehet? - Nincs külön meghatározva, hiszen ezt az adott projekt határozza meg. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy csak az adott programhoz szorosan kapcsolódó költségek számolhatók el, így megfelelıen arányosítva lehet ilyen költségeket elszámolni. Meglévı program továbbfejlesztése támogatható-e? - Igen, de ebben az esetben a támogatási igénnyel bemutatott programrésznek önálló programként is értelmezhetınek, és a korábbi programrészektıl elkülöníthetınek kell lennie. Mekkora lehet a szakértıi díj? - Nincs külön meghatározva. A költségvetésben szereplı szakértıi díj megfelelıségét, az értékelı fogja mérlegelni. Van-e meghatározott arány a költségvetésen belül a felhalmozási és mőködési költségek között? - Nincs. A pályázatok ellenırizhetıségével kapcsolatban 10 év szerepel a felhívásban. Ez mit jelent? - Mint ahogy azt a számviteli törvény is kimondja, a bizonylatok (számlák és azok mellékletei) olvasható formában történı megırzési ideje 8 év, a fıkönyvi kivonat ırzési ideje 10 év. Ezen pályázatok esetében 10 évig meg kell ırizni a pályázattal kapcsolatos minden dokumentumot, melyhez kapcsolódóan 10 évig áll fenn a támogató ellenırzési jogosultsága. A 8/b. mellékleten mi legyen feltüntetve a megvalósítás helyszínének, ha a program az ország területén több helyszínt is érint? - A pályázó székhelye. A benyújtandó 3 példány pályázat mellett megküldendı CD milyen dokumentumokat kell hogy tartalmazzon? - A pályázat tartalmi részét (adatlap, és a vonatkozó mellékletek). Mit jelent az eredmények fenntarthatóságának elemzése? - Folytathatóságot. Szakmai és pénzügyi szempontból, az elemzés elkészítéséhez elegendı a pályázó szervezet szakértelme. A pályázat hány példánya legyen eredeti és másolat? - Az 1. példány a teljesen eredeti példány (mellékletek is eredetiben szerepelnek benne), a 2. és 3. sz. példány az eredeti példányról készített, azzal mindenben megegyezı másolat. Mit jelent a teljes ráfordítás? - A szervezet évi mérlegében kiadásként szereplı összeget. Konzorciumi pályázat esetén az egyes tagok ráfordítása összeadódik? - Nem, a fıpályázó ráfordítása a mérvadó. Pályázhat-e az a szervezet, amelyiknek 2006-ban nem volt ráfordítása? Hátrányt jelent-e ez az értékelésben? - Ebben az esetben a minimum összegő támogatás igényelhetı, és hátrányt nem jelent az értékelésben. 4

5 Konzorciumi pályázat esetén a partnerek fıállású munkatársainak bére, járuléka és a szervezetek rezsije, saját használatú gépkocsi költsége elszámolható-e? - Igen, de kizárólag a programhoz arányosított mértékben, ill. a gépkocsi költsége a vonatkozó jogszabályok szerint számolandó el. Konzorciumi pályázat esetén a konzorciumi tagok programhoz kapcsolódó bér- járulék- gépjármőhasználat és rezsiköltségei csak abban az esetben számolhatók el, ha a konzorcium vezetıjének a nevére van kiállítva a számla, tekintettel arra, hogy a pályázati dokumentációban található együttmőködési megállapodás kiköti, hogy a konzorcium vezetıje a pályázat megvalósításáért TELJES EGYSZEMÉLYI felelısséggel tartozik. Két eset lehetséges az elszámolásra, a mindenkori ÁFA törvényben foglaltak figyelembe vételével: a partnerek költségének továbbszámlázása a fıpályázó szervezet nevére, ill. a partnerek a fıpályázóval kötött megbízási szerzıdésben foglaltak szerint számláznak a fıpályázó szervezetnek. Felhívjuk a figyelmet a továbbszámlázás esetén keletkezı ÁFA fizetési kötelezettségre! Ezen esetekben a fıpályázónak és konzorciumi tagoknak egy részletes, az elszámolható költségek körét és a továbbszámlázás módját, kifizetést is tartalmazó megállapodást kell a támogatási szerzıdéskötés elıtt becsatolni. Konzorciumi partner önereje hol fog megjelenni? - A partner által biztosított önerıt az együttmőködési megállapodásban célszerő rögzíteni. Ezen megállapodás egy eredeti példánya bekerül az 1. sz. eredeti pályázati példányba. A pályázó szervezet pályázat benyújtására való jogosultságát hogy kell igazolni/a benyújtásra való jogosultság hogyan állapítható meg? Az alapításra vonatkozó dokumentumokban kell szerepelnie a környezet és természetvédelmi tevékenységnek: Az alapszabályban vagy az alapító okiratban a célok és tevékenységek között kell szerepelnie a környezet/természetvédelemnek, ill. a bíróság által kiadott bejegyzési végzésben a szervezet célja között vagy a mőködési kör megnevezésénél kell szerepelnie. Mikor kell elırehaladási jelentést készíteni? - Elıször az elılegként átutalt maximum 50 %-os támogatás felhasználását követıen, majd pedig a projekt befejezését követıen. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a befejezést követıen már ún. projektzáró jelentést is kell készíteni. Tájékoztatjuk a Tisztelt pályázókat, hogy a folyósítás a következıképpen történik: 1. A támogatás elıfinanszírozásban igénybe vehetı része (a támogatási összeg max. 50%-a, de legfeljebb forint ) folyósításának feltételei: - aláírt támogatási szerzıdés - a támogató döntés által a folyósításhoz elıírt egyedi feltételek (pl. jelzálogszerzıdés megkötése stb.) teljesítése (amennyiben elıírásra került ilyen feltétel). 2. Közbensı kifizetés a támogatási összeg további maximum 30%-a, (de legfeljebb forint) az a maximum 50%-os elıleg felhasználásának elszámolása után vehetı igénybe. A közbensı lehívás során az elılegként kifizetett maximum 50%-os mértékő támogatással (és a hozzá kapcsolódó önerıvel) kell elszámolni, a közbensı kifizetésénél igényelt maximum 30%-os összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerıvel) pedig a megvalósítást követıen kell elszámolni. 3. Végsı kifizetés a támogatási összeg fennmaradó 20%-a ill. a támogatási összeg elılegként ki nem fizetett része, a projekt 100%-os teljesítése után vehetı igénybe. A végsı lehívásnál, nem csak a maradék 20% támogatási összeggel, (ill. a támogatási összeg elılegként ki nem fizetett részével) és a hozzá kapcsolódó önerıvel, hanem a közbensı kifizetésénél igényelt maximum 30%-os támogatási összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerıvel) is el kell számolni. A folyósításhoz szükséges dokumentumok listáját a pályázati útmutató tartalmazza. A bérköltség elszámolásához milyen dokumentumok szükségesek? - Munkaszerzıdés (vagy megbízási szerzıdés), munkaköri leírás, bérjegyzék (számfejtés), a munkavállalótól levont SZJA elıleg, valamint a bruttó bért terhelı, a munkaadó által fizetendı járulékok APEH számlákra való utalását igazoló bankszámla kivonat hitelesített másolata, teljesítés igazolás. A 10 % önerıt hogy kell érteni? - A program költségvetésének 10 %-át kell önerıként biztosítani. Az önerı alatt a pályázó saját és egyéb, a pályázatban szereplı projekt érdekében rendelkezésre bocsátott forrását értjük. Az önerı legalább 25%-ának a pályázó saját forrásának kell lennie. Az államháztartás egyéb alrendszerébıl származó támogatás nem számítható bele a saját forrás összegébe! Az önerı az alábbiakból tevıdhet össze: 5

6 bankszámlapénz bankbetét egyéb támogatás természetbeni hozzájárulás (az önerı 50 %-át meg nem haladó mértékben) Az önerı felhasználása és elszámolása az ütemezés szerint történik, az elszámolás módját pedig az útmutató tartalmazza. Ingatlan, mint önerı vagy egyéb forrás elfogadott-e? - A pályázó szervezet saját tulajdonában lévı vagy bérelt ingatlana (iroda, telephely, irattár, pincehelyiség) nem számít önerınek, azonban idegen szervezet vagy cég által a program részéhez, vagy egészéhez biztosított ingatlan, ill. az ott felmerülı költségek átvállalása már egyéb forrásnak számít. Hogyan történjen a rezsi elszámolás egy 24 hónap futamidejő program esetében? - A programhoz kapcsolódó rezsiköltségek elszámolására eddig kétféle gyakorlatot fogadtunk el: 1.) A futamidı során havi rendszerességgel felmerülı rezsiköltségeket arányosítani kell (nem feltétlenül ugyanolyan arányt kell számolni mind a 24 hónapra, az havonta változhat). Ebben az esetben az összes elszámolni kívánt rész rezsiköltség számlájának és a kifizetés tényét igazoló dokumentum hitelesített másolatát csatolni kell az elszámoláshoz. Minden egyes számlára fel kell vezetni, hogy az adott szerzıdésszámú programhoz mekkora összeg került elszámolásra. 2.) Meg kell nézni, hogy pl. a 24 hónapos program esetében, ha minden hónapban (változó arányban) rész rezsiköltség kerülne elszámolásra, az mekkora összeget tenne ki, és annak megfelelıen néhány (pl. 2-5 db) teljes havi számlát számolnak el a fenti módon a támogatás terhére. Ha ezt a módot választják, a beszámolóban jelezni kell! A költségvetés egyes tételeihez kötelezıen csatolandó-e árajánlat? - Nem kötelezı, de ajánlott, mert azzal megfelelıen alátámasztásra kerül a kalkulált összeg, mely a bírálatot elısegíti. Ösztöndíjat lehet-e finanszírozni a támogatásból? - Nem. A képzések részvételi díja kalkulálható-e önrészként? - Igen, ha tervezhetı és kimutatható. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a tervezett részvételi díjtól való elmaradás esetén a különbözetet saját vagy egyéb forrásból pótolni kell, mivel az önrésszel is el kell számolni. A KvVM - mint Támogatásközvetítı szervezet pályáztatás lebonyolítására vonatkozó projektvégrehajtási útmutatójában foglaltak szerint szerzıdésmódosítást csak a költségvetési fısorok közötti 15%-nál nagyobb átcsoportosítás eseten, illetve egy vagy több költségvetési fısor 15%- ot meghaladó mértékő változása esetén kell kérni. Alkalmazható-e ez a végsı kedvezményezettek (azaz a pályázók) esetében is? - Igen, azonban ezt a Minisztériumnak a változás felmerülésekor írásban jelezni kell, az eltérések indoklásának megadásával együtt. Amennyiben a 15%-ot meghaladó mértékő változás következik be, azt a változás felmerülésekor elızetesen jelezni kell a Minisztériumnak, mely esetben a Minisztérium jóváhagyását követıen történik meg a támogatási szerzıdés módosítása. Ha a pályázó által benyújtott program egy környezetirányítási rendszer bevezetése vállalatoknál, illetve önkormányzatoknál, az támogatható-e? - Sajnálatos módon az EGT/Norvég FM által biztosított támogatás alapvetıen a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezeteket hivatott támogatni, melynek a fentiek nem felelnek meg, így nem támogatható. Mennyiben lehet eltérni a szerzıdésben szereplı vállalásoktól a megvalósítás során? - A vállalások teljesítésétıl eltérni, csak elızetes jelzés és annak a Minisztérium által történı jóváhagyása után van mód. 6

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 NCA Információs Nap Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 1 Költségvetés módosítása A módosítási kérelem benyújtására a támogatási idıszak végéig van lehetıség: 2009. május 31.!

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban címő pályázathoz

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatására, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére 1. Általános információk: A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tananyagfejlesztés pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tananyagfejlesztés pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Tananyagfejlesztés pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kiírt tananyagfejlesztési programban résztvevő Pályázóira az alábbi meghatározott jelentkezési,

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

2011.02.03. Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2011. január 31.

2011.02.03. Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2011. január 31. 2011. évi támogatási irányelvek Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke Szekszárd, 2011. január 31. 1 Változott! Az utolsó támogatási idıszak (a jelenlegi NCA végelszámolása) Munkacsoport javaslata: Mőködési:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, mővészeti, hagyományırzı és olvasó táborok megvalósításának 2013. évi

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására A pályázat célja: a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak,

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett Idısügyi szervezetek mőködésének támogatás elszámolásához kapcsolódó segédlet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett Idısügyi szervezetek mőködésének támogatás elszámolásához kapcsolódó segédlet Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett Idısügyi szervezetek mőködésének támogatás elszámolásához kapcsolódó segédlet I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Idısügyi szervezetek mőködésének támogatásában

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati iktatószám: SP10 - Alapítvány tölti ki! MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati kategória Húzza alá a megfelelıt! A eszközvásárlás B - útiköltség támogatás

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák Kovács Örs, osztályvezetı Általános tudnivalók Innovációs lánc: 1. alapkutatás, 2. ipari kutatás, Szakterületek: 1. Természettudományok

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók EGT Alap Ösztöndíj program Pénzügyi tudnivalók A támogatás kifizetése Támogatás: 90%, saját forrás: 10% Előleg: 40% Ha az évközi beszámoló alapján az előleg 60%-át elköltötték 40% utalása Fennmaradó 20%:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni!

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni! 3. számú melléklet Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) 2014. év Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni!

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Önkormányzat hiteleirıl, kölcsöneirıl,

Részletesebben