Gyógyszertári számlák elektronikus adatcseréjére vonatkozó EDI szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógyszertári számlák elektronikus adatcseréjére vonatkozó EDI szerződés"

Átírás

1 Gyógyszertári számlák elektronikus adatcseréjére vonatkozó EDI szerződés amely létrejött egyrészről a NAVOSZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR (adószám: , székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23., nyilvántartási szám: 232, pénzforgalmi jelzőszáma: , képviseli: Michalkó Péter), mint pénztár - a továbbiakban Pénztár másrészről.. (Cg.:., székhely:..,oep kódja:., rendszergazda neve:.., képviseli:.) -..Gyógyszertár mint szolgáltató a továbbiakban mint Szolgáltató együttes említésük esetén a Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint I. MEGÁLLAPÍTÁS 1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy egymással érvényes az évi XCVI. tv., valamint a 268/1997.(XII.22.) Korm. r. alapján egészségpénztári szolgáltatások nyújtására szolgáltatói, és egyben egészségpénztári kártyaelfogadási szerződést kötöttek. II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy figyelemmel az 1. pontban már közöttük létrejött szerződésre a jelen szerződéssel alkalmazni kívánják a évi CXXVII. tv, valamint a 46/2007.(XII.29.) PM r. előírásainak megfelelően szabályozott elektronikus számlázás rendszerét, az EDI Gyógyszertári számlafeldolgozó rendszert. III. KÁRTYAELFOGADÁS EDI RENDSZERŰ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSSAL, SZÁMLA TOVÁBBÍTÁSSAL 3. Szolgáltató a jelen szerződés és annak műszaki melléklete szerinti elektronikus adatcsere rendszerben történő számlakibocsátási eljárás (2007. évi CXXVII. tv (2) bek. b) pont), a továbbiakban EDI), elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az EDI rendszer alkalmazása esetén a Pénztár tagjai által igénybevett szolgáltatások (termékek) közül kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályok értelmében adómentesen igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó számlákat elektronikus (EDI) számlaként, az EDI számlafeldolgozó rendszer igénybevételével állítja ki. Pénztár kötelezettséget vállal az Szolgáltató által kiállított elektronikus számlák EDI számlafeldolgozó rendszer igénybevételével történő fogadására. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás

2 2 szerinti számlát a jogszabályoknak megfelelő számlának tekintik és az erre vonatkozó előírások szerint kezelik. 4. Szolgáltató a pénztártagnak a Pénztár által kibocsátott egészségpénztári kártyával történő vásárlása esetén elektronikus (EDI) számlát és havonta papíralapú kiegészítő összesítő jelentést készít, majd ezt a számlát és kiegészítő összesítő jelentést juttatja el a Pénztár (ideértve a Pénztár közreműködőjét is) részére. Az elektronikus számla megérkezéséről a Pénztár (közreműködője) visszaigazolást küld elektronikus formában. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kiegészítő összesítő jelentést legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell a Szolgáltatónak a Pénztár (ideértve a Pénztár közreműködőjét is) részére megküldenie. 5. E szerződés értelmezése során EDI (Elektronic Data Interchange): az elektronikus adatcsere kereskedelmi és ügyviteli adatok továbbítása egy számítógépről egy másik számítógéphez, egy EDI üzenet szerkezetét meghatározó egyeztetett formátumban, EDI üzenet: egy EDI üzenet szerkesztett szegmensrendszer, amely számítógéppel olvasható formátumban készül, valamint automatikusan és egyértelműen feldolgozható (kötelező elemként tartalmazza az eredeti vagy az üzenet ismétlésére utaló jelzést), EDI számla: elektronikus számla, mely a számítógépben kerül tárolásra, Visszaigazoló EDI üzenet: üzenet, amely az EDI üzenet hibátlan megérkezését és átvételét nyugtázza a címzett, vagy megbízottja részéről (kötelező elemként tartalmazza az eredeti vagy az üzenet ismétlésére utaló jelzést), Kiegészítő összesítő jelentés: az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv (4) bekezdésében meghatározott dokumentum, az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM r. 2. -ában meghatározott tartalommal, Elkódolás: egy számítógépes program segítségével végzett eljárás, amelynek célja, hogy az EDI üzenetek tartalmát kizárólag az üzenet küldője és/vagy címzettje tudja értelmezni, illetve ha illetéktelen beavatkozása történne, erről az érintettek értesülhessenek (a biztonsági eljárások leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza), Csatorna: az EDI üzenetek eljuttatási módja az üzenet kiállítója és címzettje között. Közreműködő: a Pénztár megbízottja, az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft. (székhely:1133 Budapest, Kárpát u. 52. sz.), rövidített neve E2K Kft. 6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jogszabályok által engedélyezett mértékben, és azokkal összhangban, a megőrzött és nyilvántartott EDI üzenetek elfogadhatóak számukra, az üzenetekben foglalt tényeket bizonyítéknak tekintik (esetleges bírósági eljárásban is), hacsak ezzel ellentétes bizonyítékok nem állnak rendelkezésre. 7. Pénztár közreműködője útján az EDI üzeneteket kézhezvételt követően haladéktalanul feldolgozza. Az EDI üzenet küldési technológiájának (csatorna) és a feldolgozás eredményének megfelelően alkalmazandó időkeretek az alábbiak:

3 3 Válaszadási idő: Internetes csatorna esetén: Adathordozón való küldés esetén: Hibás küldés esetén: Számla-feldolgozási idő: Elutasítási határidő: 8. Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az EDI számla feldolgozórendszerhez kapcsolódó biztonsági eljárások megvalósításáról és fenntartásáról gondoskodnak, illetőleg kiemelt figyelmet szentelnek az illetéktelen hozzáférés, módosítás, késedelem, megsemmisítés vagy elvesztés kockázatának csökkentésére. Szerződő Felek rögzítik, hogy az általuk alkalmazott biztonsági eljárások és intézkedések kiterjednek az eredet és sértetlenség ellenőrzésére, az EDI üzenet feladójának azonosítására az üzenet hiánytalan és érintetlen voltának ellenőrzésére. A biztonsági eljárások és intézkedések alkalmazása egy üzenet elutasítását vagy egy EDI üzenetben hiba kiszűrését eredményezi, a címzett az előző pont szerinti határidőn belül köteles tájékoztatni az üzenet feladóját. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az EDI üzenet címzettje, vagy a hibát tartalmazó EDI üzenet címzettje nem tesz az EDI üzenet nyomán semmilyen intézkedést (az értesítésen kívül) amíg a feladó erre vonatkozó intézkedéseit meg nem kapja. Amennyiben a feladó ismételten megküld egy elutasított vagy hibás EDI üzenetet az EDI üzenetnek egyértelműen jeleznie kell, hogy ez egy megismételt vagy korrigált üzenet. 9. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a személyes adatok védelméről és az adatkezelésről szóló jogszabályok előírásait ismerik, azokat figyelembe veszik eljárásuk során. 10. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az EDI üzenetek mind az üzenet küldőjének, mind a címzett oldalán naplózásra, iktatásra kerülnek. Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok szerint az EDI üzenetek egyben számlaként is szolgálnak, így az üzenetekre, a megőrzési, tárolási határidőkre, a számlák megőrzésére és ellenőrzésére vonatkozó pénzügyi-számviteli szabályok alkalmazása szükséges, amelynek feltételeiről Szerződő Felek külön-külön és a maguk vonatkozásában önállóan gondoskodnak. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az EDI számla megőrzése során folyamatosan biztosítani szükséges az annak eredetének hitelességét, tartalmának teljességét, megváltoztathatatlanságát, sértetlenségét, értelmezhetőségét (olvashatóságát), a jogosultak általi hozzáférhetőségét, valamint a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés elleni védelmét. 11. A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával együtt külön nyilatkozik arról, hogy melyik hivatalos távközlési szolgáltató rendszerét használja, illetve postai csatorna alkalmazása esetén az üzeneteket milyen úton, és milyen adathordozó eszközön kívánja Pénztárhoz (közreműködőjéhez) eljuttatni, vagy tőle fogadni. Pénztár kijelenti, hogy a T-COM rendszerét alkalmazza. 12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Pénztár (ideértve közreműködőjét is) köteles gondoskodni a jelen megállapodás szerinti elektronikus számlák fogadását, megőrzését és feldolgozását biztosító hardver-szoftver rendszer kialakításáról és folyamatos üzemeltetéséről,

4 4 az ehhez szükséges védelmi és biztonsági berendezésekkel együtt, míg a Szolgáltató köteles gondoskodni az informatikai rendszerébe a rendszergazdák által - integrált EDI számlázó modul kezelési leírás szerinti működtetéséről. 13. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Pénztár a Szolgáltató által kiállított elektronikus számla fogadására, feldolgozására, tárolására harmadik félnek (közreműködőnek) megbízást adhat, e tevékenységét a jogszabályok adta keretek között kiszervezheti. Jelen szerződésből rá háruló feladatok teljesítéséért ez esetben is sajátjaként felel. A Szolgáltató az elektronikus számlázással kapcsolatos feladatát saját maga látja el, e körben harmadik felet nem bízhat meg, kivéve a számla megőrzésével, tárolásával és archiválásával kapcsolatos feladatokat. 14. A Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben nem közvetlenül maguk látják el a feladatot, úgy erről a másik felet időben előre tájékoztatják. Szerződő Felek kötelesek arról gondoskodni, hogy megbízottjuk minden feltételnek, ami jelen szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, megfeleljen. 15. A Pénztár, figyelemmel a 14. pontban írtakra tájékoztatja Szolgáltatót, hogy a Pénztár részéről a jelen megállapodás szerinti EDI számlafeldolgozó rendszerrel kapcsolatos szerződési feladatok teljesítésében helyette az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft. (székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 52.) működik közre. 16. A Szerződő Felek rögzítik, hogy Pénztár az elektronikus számla beérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül az igénybe vett szolgáltatás jogszerűségét megvizsgálja, Szolgáltató részére a zárolt összegnek a jogszerűen igénybe vett részét átutalja, az esetlegesen fennmaradó összeg tekintetében a zárolást megszünteti. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a pénztártag által jogszerűtlenül igénybe vett szolgáltatás ellenértékét Pénztár nem egyenlíti ki, Szolgáltató igényével közvetlenül a pénztártaggal szemben jogosult és köteles fellépni. 17. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az EDI számlafeldolgozó rendszer alkalmazásakor, a szolgáltatás igénybevételekor a számlával azonos adattartalmú nem adóügyi bizonylat -ot köteles a pénztártag részére átadni. 18. Az EDI rendszer alkalmazása miatt a Szolgáltatói gyógyszertári rendszer szükséges módosítása a Szolgáltató rendszergazdáján keresztül történik. 19. A jelen szerződés aláírásával a Szolgáltató köteles a rendszergazdai módosításokhoz kapcsolódó üzemeltetési eljárás szerint eljárni, azok előírásait betartani mind a program használata, mind pedig az adatbázisok frissítése tekintetében. 20. Az üzemeltetés, számlázás során felmerülő szupportot a Szolgáltatói rendszergazda díjmentesen nyújtja a Szolgáltató számára. 21. A Szolgáltató vállalja, hogy a pénztártagokat tájékoztatja arról, hogy amennyiben a vásárolni szándékozott termék egészségpénztári kártyáról adómentesen nem fizethető ki, úgy azt csak készpénzért tudja megvásárolni. 22. A Szolgáltató az EDI rendszer alkalmazása esetén valamennyi egészségpénztári kártyával fizetni kívánó tag részére EDI számlát állít ki, amennyiben a pénztártag adómentesen elszámolható terméket kíván vásárolni. A Szolgáltató vállalja és szavatolja, hogy a pénztártagot tájékoztatja arról, hogy amennyiben a vásárolni szándékozott termék adómentesen nem számolható el a Pénztárban, úgy azt csak készpénzzel vagy bankkártyával/hitelkártyával tudja megvásárolni.

5 5 IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből eredő, vagy azzal összefüggő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalás útján törekszenek rendezni. 24. A jelen szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. 25. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az évi IV. tv., és az évi XCVI. tv. rendelkezései egyebekben az irányadók. 26. A Szerződő Felek ezen szerződést, mely három darab egymással szó szerint egyező példányban készült annak elolvasása és kölcsönös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.., képviseletében NAVOSZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR képviseletében Michalkó Péter

6 6 MŰSZAKI MELLÉKLET EDI rendszerben történő kommunikációra 1. Számlákat tartalmazó EDI üzenet felépítése: Üzenetfej rekord Számlák fej rekordjai Számlák tétel rekordjai Üzenet záró (összegző) rekord Az üzenetben szereplő rekordok fix hosszúságúak, a szöveges mezőket balra igazítva és jobbról space -el feltöltve, a numerikus értékeket jobbra igazítva balról space -el feltöltve tartalmazza. A numerikus értékek esetében, ha a rekordleírás tizedes értékeket is lehetővé tesz akkor a tizedes pontot is tartalmazza a mező. (pl.: 5.2 hossz esetén a tárolt érték maszkja: = 8 karakter) 1.1. Üzenetfej rekord szerkezete Rekordtípus Karakteres 1 E vagy I Üzenet sorszáma numerikus 5 Az EDI üzenet sorszáma. Küldés dátuma dátum 8 YYYYMMDD Küldés időpontja Idő 6 hhmmss Egészségpénztár kódja ez E2K rendszerben Karakteres 3 Üzenet file neve: első, eredeti üzenet küldésekor: CExxxxxx.hnn Üzenet file neve ismételt küldéskor: CIxxxxxx.hnn ahol xxxxxx.hnn: a csomag sorszáma, ill. a dátum 1.2. Számlafej rekord szerkezete Rekordtípus karakteres 1 F Szolgáltató (patika) numerikus 10 EP által adott adatok alapján kódja Számlaszám karakteres 30 Patika adószáma karakteres 11 Vevő neve karakteres 26 Vevő címe karakteres 40 Számla kiállítás dátuma dátum 8 Számla kiállítás időpontja idő 6 hhmmss YYYYMMDD, a számlaösszesítő ezen dátum alapján készül

7 7 Teljesítés kelte dátum 8 YYYYMMDD, a POS dátuma Fizetési mód numerikus 1 1: egészségkártyával 2: készpénzzel 3: bankkártyával 4: utalvánnyal 5: egészségpénztáros banki hitelkártya Fizetési határidő dátum 8 YYYYMMDD Kártyaszám karakteres 19 Tagi azonosító karakteres 11 Engedélyszám karakteres 8 Számla végösszege (bruttó) numerikus 14.2 POS-ból vagy kártyaközponttól egészségkártyás fizetéskor kötelező 1.3. Számlatétel rekord szerkezete Rekordtípus karakteres 1 T Számlaszám karakteres 20 Megegyezik a tételhez tartozó számlafejben szereplő számlaszámmal Szolgáltatási csomag kódja karakteres 10 EP által adott adatok alapján VTSZ karakteres 10 termék/szolgáltatás megnevezése karakteres 40 mennyiségi egység karakteres 20 egységár numerikus 12.2 mennyiség numerikus 12.4 nettó érték numerikus 12.2 áfa kulcs numerikus 2 áfa érték numerikus 12.2 E2K termékminősítés karakteres 1 1: elszámolható 2: tiltott üres: ismeretlen E2K ajánlás, ill. egészségpénztárhoz tapadó, ha az adott pénztár másként minősítette 2. Pénztártól kapott szolgáltató adatok Szolgáltató kódja az EPban numerikus 10 Szolgáltató neve karakteres 40 Szolgáltató irányítószám karakteres 4 Szolgáltató helység karakteres 40 Szolgáltató cím karakteres 50

8 8 Szolgáltató adószám karakteres 11 Szolgáltató típusa 3 Csak eü., csak sport, csak gyógyszer, csak patika, vegyes, stb. 3. Pénztártól kapott szolgáltatási törzs Szolgáltatási csomagkód karakteres 10 Az EP-i ügyviteli rendszer által használt szolgáltatás kód Megnevezés karakteres 30 PSZAF negyedéves jelentés kód karakteres 10 71EG001-71EG Pénztártól kapott EDI üzenet visszaigazolása Üzenet file neve: első, eredeti üzenet visszaigazolásakor: VExxxxxx.hnn Üzenet file neve ismételt küldéskor: VIxxxxxx.hnn ahol xxxxxx.hnn: a fogadott üzenet filenevéből 4.1 Üzenet fejsora: Rekordtípus Karakteres 1 E vagy I Üzenet sorszáma numerikus 5 Az EDI üzenet sorszáma. Küldés dátuma dátum 8 YYYYMMDD Küldés időpontja Idő 6 hhmmss Egészségpénztár kódja ez E2K rendszerben Karakteres Üzenet tételsorai: nincsenek 4.3 Üzenet lábsora: Rekordtípus Karakteres 1 L üzenetben szereplő számla fejadatok numerikus 5 darabszáma üzenetben szereplő számla tételadatok darabszáma numerikus 5 A fogadott számla értéke numerikus 14.2 A csomagban szereplő számlák bruttó halmozott összege

9 9 5. Tömörítés: A titkosított EDI üzeneteteket küldés előtt tömöríteni kell. Az eljárás: ZIP 6. Kódolás: A kódolás célja az üzenetek biztonságának biztosítása. Az EDI üzenetek titkosítása: A titkosítás GPG eljárással kell végezni. Az eljárás a privát kulcs - publikus kulcs elven alapul. A Szolgáltató által használt kulcsokat az E2K Kft. a rendszergazdákon keresztül minden Szolgáltatónak eljuttatja. (további részletek: weboldalon olvashatók, ugyanezen az oldalon letölthetők a kódoláshoz és dekódoláshoz használható programok is. A kódolási eljárás : A küldő minden esetben a címzett publikus kulcsával kódolja az állományt, amit a címzett a saját privát kulcsával tud dekódolni képviseletében NAVOSZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR képviseletében Michalkó Péter

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Tartalomjegyzék MINISZTERELNÖKI HIVATAL JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY 2/44 1. Dokumentum célja... 3 2. Releváns jogszabályok... 3 2.1.2007. évi cxxvii törvény az általános

Részletesebben

23/2014. (VI. 30.) NGM

23/2014. (VI. 30.) NGM 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 43 AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSI Szabályzata Jóváhagyva: a TKSZ Igazgatóságának 2011 február

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie,

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, A CLEAN-PRECÍZ Integrált Ügyviteli Információs rendszer számlázási moduljának 47/2007. (XII.29) PM. rendeletben előírt nyilatkozata és. 2010. Fodor Albert Ügyvezető Clean-Soft Kft. Számlázási rendszer

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL

S Z E R Z Ő D É S SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben