A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE"

Átírás

1 A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, március 27. Bolla Tibor vezérigazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika ismertetése Értékelési módszerek Az önköltség-számítás A Társaság leltározási rendje Értékvesztések elszámolásának szabályozása Mérleg egyes tételeinek kiegészítése, magyarázata Immateriális javak Tárgyi eszközök Beruházások Beruházásokra adott el legek Befektetett pénzügyi eszközök Részesedések Egyéb tartósan adott kölcsönök Forgóeszközök Készletek alakulása Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív id beli elhatárolások Saját t ke Céltartalék-képzés Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív id beli elhatárolások Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések, magyarázatok Bevételek alakulása Ráfordítások alakulása Eredmény A Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatása Eszközök és források összetétele Az eszközök összetétele A források összetétele Saját t ke és a kötelezettségek alakulása Saját t ke és a hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása Mutatószámok Likviditás, illetve fizet képesség alakulásának értékelése A Társaság m ködésével, gazdálkodásával összefügg egyéb adatok, információk Létszám és bérgazdálkodás A vezet tisztségvisel kkel és a könyvvizsgálóval kapcsolatos kiegészítések Társasági adóalap módosítása Cash flow kimutatás Kapott támogatások Támogatások visszafizetése Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 2 / 31

3 6.7 Kutatás és kísérleti fejlesztés költségei A mérleg fordulónapja után a mérlegkészítésig bekövetkezett jelent s események Gazdálkodással összefügg egyéb információk Bankgarancia szerz dések Leányvállalatoktól keletkezett bevételek Mérlegen kívüli kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések Üzletrészek Kapcsolt vállalkozások Leányvállalatok Társult vállalkozások Egyéb tartós részesedés Környezetvédelem Mellékletek sz. melléklet Immateriális javak állományváltozása 2. sz. melléklet Tárgyi eszközök állományváltozása 3. sz. melléklet Aktív id beli elhatárolások jogcímenkénti részletezése 4. sz. melléklet Passzív id beli elhatárolások jogcímenkénti részletezése 5. sz. melléklet Társasági adóalapot növel és csökkent tételek 6. sz. melléklet Cash flow Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 3 / 31

4 1. Társaság bemutatása Budapesti Közlekedési Részvénytársaság (továbbiakban: BKV Zrt.) január 1-én átalakulással jött létre, jogel dje a Budapesti Közlekedési Vállalat. Alapítója Budapest F város Önkormányzata. A törvényi el írásokat követve, február 6-tól a cég m ködési formája Zártkör en M köd Részvénytársaság. A BKV Zrt. Budapest és vonzáskörzete közösségi közlekedésének f kiszolgálója. Küldetése és legf bb célja, hogy piacvezet, az Európai Unió elvárásai szerint magas színvonalon és min ségben szolgáltató közlekedési vállalatként m ködjön, és a teljesítmények szinten tartása mellett, a szolgáltatás térbeli és id beli min ségi színvonalát emelje. Az Alapító Okirat tartalmazza a BKV Zrt. m ködésére, szervezetére, irányítási rendszerére vonatkozó alapvet rendelkezéseket. A Társaság ügyvezet szerve az Igazgatóság. A Társaság munkaszervezetét vezérigazgató irányítja. A Társaság cégneve: Budapesti Közlekedési Zártkör en M köd Részvénytársaság A Társaság angol nyelv elnevezése: Budapest Transport Closely Held Corporation A Társaság rövidített elnevezése: BKV Zrt. A Társaság székhelye: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. A Társaság internetes honlapja: Cégbejegyzés száma: Cg Adószáma: Statisztikai számjele: A Társaság tulajdonosa (alapítója): 100 %-ban Budapest F város Önkormányzata A Társaság jegyzett t kéje december 31-én 127 Mrd Ft, ami 126 darab 1 Mrd Ft névérték, és 100 darab 10 M Ft névérték részvényb l áll. A Társaság éves beszámolójának aláírására jogosult: Bolla Tibor vezérigazgató Lakhelye: 2013 Pomáz, Cseresznyés u. 12. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felel s: Dudás Éva Számviteli f osztályvezet, PM regisztrációs szám: A számviteli törvény 155. (2) bekezdése alapján a BKV Zrt. köteles könyvvizsgálót megbízni a beszámoló felülvizsgálatára. A Társaság könyvvizsgálatát a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C) végzi. A könyvvizsgálatért felel s személy: Horváth Tamás bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: A BKV Zrt anyavállalatnak min sül, ezért a Számviteli törvény el írásait figyelembe véve összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére is kötelezett. A leányvállalatok felsorolása a pontban található. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 4 / 31

5 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika ismertetése A BKV Zrt. számviteli politikája a Számviteli törvényben rögzített követelményeknek megfelel. Az egységes alkalmazása alapul szolgál ahhoz, hogy a BKV Zrt. éves beszámolója a tényleges körülményeknek megfelel valós képet mutasson. A hatályos jogszabályok alapján a BKV Zrt. naptári évr l december 31-i fordulónappal éves beszámoló és konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, melynek keretében A típusú Mérleget és A típusú Eredménykimutatást állít össze. Társaságunk beszámolója az adatokat millió Ft-ban tartalmazza (rövidítése: M Ft). A könyvvezetés a kett s könyvvitel rendszerében történik. A költségelszámolás els dlegesen az 5-ös számlaosztályban történik. A mérlegkészítés id pontja (a tárgyévet érint utolsó küls bizonylat elfogadásának napja) a tárgyévet követ év január 31-e. 2.1 Értékelési módszerek A tárgyi eszközök, valamint az immateriális javak értékelésénél a Számviteli törvény el írásait követve egyedi értékelés történik; a vásárolt készleteket súlyozott átlagos beszerzési áron tartjuk nyilván, a saját termelés készleteket a Számviteli törvény el írásainak megfelel en közvetlen önköltségen értékeljük, a követelések az elismert, elfogadott, értékvesztéssel csökkentett értéken szerepelnek az eszközök között, a jegyzett t ke értéke a cégbíróságon bejegyzett, a létesít okiratban meghatározott összegben szerepel a mérlegben, a forintban felvett hitelek értéke a ténylegesen folyósított és a törlesztésekkel csökkentett összegben, a devizában felvett hitelek értéke a ténylegesen folyósított és a törlesztésekkel csökkentett deviza, forintra átszámított összegében szerepelnek a mérlegben, a szállítói kötelezettségek értéke forintkötelezettség esetén az elismert, számlázott, általános forgalmi adót is tartalmazó összegben, devizában teljesítend kötelezettség esetén az elismert, számlázott deviza, forintra átszámított összegében szerepelnek a mérlegben. A Társaság a valutában és devizában nyilvántartott eszközeit és forrásait a Magyar Nemzeti Bank által hivatalosan közzétett árfolyamon értékeli. A Társaság nem él az értékhelyesbítés lehet ségével, így nem mutat ki az eszközök vonatkozásában értékhelyesbítést, a források vonatkozásában értékelési tartalékot. 2.2 Az önköltség-számítás Az önköltség-számítás rendjét a Költségkontrolling Szabályzat tartalmazza. Ennek alapján kiemelten az alábbi kalkulációk végezhet k: Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 5 / 31

6 ágazatonként kimutathatóak a különböz tevékenységek - tömegközlekedési járm vek, vonali infrastruktúra, belszolgálati járm vek, épületek, építmények - közvetlen üzemeltetési és karbantartási költségei, beruházások, felújítások, alkatrész és f darab javítások közvetlen költségeinek utókalkulációja. A költségek felosztása járatokra történik, melyek a megfelel költségvisel kön és költséghelyeken kerülnek kimutatásra. 2.3 A Társaság leltározási rendje Társaságunk az eszközök fokozott védelme érdekében, továbbá a mérlegvalódiság követelményeinek eleget téve alakította ki leltározási rendjét. A leltározásnál alkalmazott módszereket és a leltározás gyakoriságát a következ k szerint határozta meg: Valamennyi eszközcsoportnál minden év december 31-i fordulónappal el kell végezni az analitikus és f könyvi nyilvántartás egyeztetését. Az eszközök tényleges mennyiségi felvétel szerinti leltára a Társaság Leltározási Szabályzatában rögzítettek szerint történik. 2.4 Értékvesztések elszámolásának szabályozása Részesedés értékvesztése A Társaság tulajdoni részesedést jelent befektetéseinél függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteség jelleg különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelent s összeg. A részesedéssel kapcsolatos értékvesztést legalább a befektetésként kimutatott Társaság saját t ke tulajdoni résszel arányos értékéig kell elszámolni Készletek értékvesztése Abban az esetben, ha a vásárolt készlet (anyag, áru) beszerzési, illetve könyv szerinti értéke jelent sen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelés készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék) el állítási, illetve könyv szerinti értéke jelent sen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerül költségekkel csökkentett értéken kell kimutatni. A készlet értékét csökkenteni kell a különbözettel, vagyis értékvesztésként kell elszámolni, amennyiben az értékvesztés együttes összege meghaladja a 100 M Ft-ot Követelések értékvesztése A mérlegkészítés id pontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést számolunk el akkor, ha a mérlegkészítés id pontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérül összege között veszteség jelleg a különbözet, és ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelent s összeg. Jelent s összeg az értékvesztés, ha a partnerenkénti összesített érték meghaladja az 50 M Ft-ot. Kivételt képeznek a Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 6 / 31

7 kilépett munkavállalói és lakáshitel tartozások, melyeknél összeghatárra tekintet nélkül, ha a tartozást legalább egy éve nem törlesztették, akkor értékvesztést kell elszámolni. 2.5 Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál és a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha könyv szerinti értéke tartósan és jelent sen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, értéke tartósan lecsökken, a vagyoni érték jog a szerz dés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthet. Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházás használhatóságának megfelel, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljenek a mérlegben. 2.6 A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásának módja Társaságunk az immateriális javainak és tárgyi eszközeinek értékcsökkenését a mindenkori bruttó érték, illetve értéknövel felújítás esetén a felújítási ráfordítással növelt bruttó érték alapján lineáris és abszolút összeg leírási módszerekkel határozza meg. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési, el állítási érték alatti szellemi termékek, tárgyi eszközök a használatba vételkor egy összegben kerülnek leírásra. 2.7 Bevételek elszámolása Kiemelt járm vek hasznos élettartama megnevezés év villamos HÉV 40 metró autóbusz trolibusz 20 Az eladott jegyek és bérletek értékét, mint árbevételt az értékesítés id pontjában számoljuk el. Azon bérletek esetében, ahol érvényességi id szak van meghatározva és az id szak áthúzódik a következ évre, a bérletek értéke - tanuló, nyugdíjas bérleteknél a bérlet értéke és a kapcsolódó árkiegészítés - arányosan megosztásra kerül. A törvényi el írásoknak megfelel en a fogyasztói árkiegészítést a nettó árbevételben számoljuk el. A jegyellen rzés során kiszabott pótdíj, bírság jelleg tételnek min sül, ezért a bevételek között a pótdíj összege a pénzügyi rendezéskor kerül elszámolásra, azonban a tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódik, ezért árbevételként mutatjuk ki. Az egyéb bevételek között kerül elszámolásra a fejlesztési támogatásból megvalósult befektetett eszközök elhasználódási ideje alatt feloldott halasztott bevétel, továbbá a m ködéshez kapott támogatások értéke. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 7 / 31

8 2.8 Céltartalék képzése Társaságunk a Számviteli törvény el írásait figyelembe véve az adózás el tti eredmény terhére az alábbi tételekre képez céltartalékot: környezetvédelmi kötelezettségekre, 100 M Ft-ot meghaladó károkra, korengedményes nyugdíjakra, végkielégítésekre, várható jöv beni kötelezettségekre, peres ügyek várható kiadásaira Ellen rzések megállapításának hatása Jelent s összeg hiba: Jelent s összeg a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböz ellen rzések során ugyanazon évet érint en megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját t két növel csökkent értékének együttes (el jelt l független) összege meghaladja az 500 M forintot. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák, amelyek összevont értéke a hiba feltárásának évét megel z üzleti év mérlegében kimutatott saját t ke értékét legalább 20 %-kal megváltoztatja. 3. Mérleg egyes tételeinek kiegészítése, magyarázata 3.1 Immateriális javak Az immateriális javak könyv szerinti értéke a bázis id szakhoz viszonyítva 5,3%-kal csökkent. A csökkenés oka a tárgyévi beszerzések csökkenése a bázisévhez viszonyítva. Az immateriális javak állományváltozását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A FUTÁR Projekthez kapcsolódóan 499 M Ft értékben kerültek beszerzésre immateriális javak. 3.2 Tárgyi eszközök Társaságunk vagyonában a használatba vett tárgyi eszközök értéke M Ft, amely az eszközérték 50,3 %-a. A bázishoz viszonyítva ez az arány 1,2 százalékponttal csökkent. Jelent sebb aktiválások megnevezés járm felújítások villamos pályaberuházás HÉV pályaberuházás villamos járm beszerzés mozgólépcs felújítás metró alagutak felújítása forgalomirányító és utas tájékoztató rendszer korszer sítése M2 fogadási feltételeihez a gépészeti berendezések Fehér úti járm telep rekonstrukciója (épület, építmény) es villamos F vám téri vasúti aluljáró felújítása Összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 8 / 31

9 A használatba vett tárgyi eszközök záró értéke M Ft-tal csökkent tárgyévi nyitó értékhez viszonyítva. A használatba vett tárgyi eszközök eszközcsoportonkénti nyitó és záró állományát, valamint a beszámolási id szak alatt bekövetkezett állományváltozásokat a 2. sz. melléklet szemlélteti Beruházások A beruházások tárgyévi záró állománya M Ft, mely a nyitó értékhez viszonyítva M Ft-tal növekedett. A növekedés f okozója 4-es metró beruházás, amely a záró beruházási érték 97,5%-át tesz ki. A befejezetlen beruházások állományának alakulása megnevezés változás nyitó állomány új beruházások új értéknövel felújítások összes növekedés beruházások aktiválása értéknövel felújítások aktiválása beruházás térítés nélküli átadása selejtezés átsorolás összes csökkenés záró állomány A befejezetlen beruházás állományának összetétele megnevezés es metró beruházás FUTÁR projekt megvalósítása HÉV továbbhasználati engedély miatti beruházás K-Ny-i biztosítóberendezés és vonatvezérlés Használt járm beszerzés Budai fonódó villamosközlekedés I. ütem Értéknövel felújítások KÖKI Terminál küls -bels utak, úthálózat beruházás Havanna és Gloriett kötöttpályás kapcsolat kiépítése Dunai közlekedés fejlesztése projekt Egyéb beruházások Összesen Beruházásokra adott el legek A Társaság beruházásokra adott el legének záró állománya M Ft, amely az id szak nyitó állományához képest M Ft-tal csökkent. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 9 / 31

10 A záró állomány részletezése megnevezés változás metró járm beszerzés ebb l: M4 járm M2 járm es metróvonal beruházás K-Ny-i metróvonal biztosító berendezéseinek rekonstrukciója egyéb beruházás összesen A jelent s változás oka, hogy a BKV Zrt évben felmondta a Budapest Metropolis Konzorciummal kötött, db (M2 és M4) metrószerelvény szállítására és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerz déseket, mivel az Alstom Transport SA nem szerezte meg határid re a szerelvények gyártásához szükséges típusengedélyt. A szerz dés felbontása után Társaságunk évben lehívta az el legként kifizetett összegeket biztosító bankgaranciát, melynek pénzügyi teljesítésére 2011 júniusában került sor, így a könyvekben szerepl ,5 EUR összeg el leg kivezetésre került, melynek könyv szerinti értéke M Ft volt. A F városi Önkormányzat, a BKV Zrt. és a Budapest Metropolis Konzorcium közötti tárgyalások eredményeképpen 2011 júliusában a metrószerelvény szállítására és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerz dést újraélesztette. A szerz dés feltételeinek megfelel en Társaságunk 2011 decemberében a szerz déses ár 10%-át, azaz ,5 EUR összeget kifizetett, melynek könyv szerinti értéke M Ft. 3.3 Befektetett pénzügyi eszközök Részesedések A Társaság részesedésének záró állománya 979 M Ft, amely 415 M Ft-tal alacsonyabb a tárgyid szak nyitó állományánál. A csökkenés f oka a BKV Vasúti Járm javító és Szolgáltató Kft évi veszteséges gazdálkodása miatti értékvesztés elszámolás, melynek összege 412 M Ft volt. Részesedések állományának változása Megnevezés változás nyitó állomány 883, ,8 510,8 üzletrészek értékvesztése -2,5-412,0-409,5 üzletrész értékvesztésének visszaírása 513,3 0,0-513,3 BKV Ingatlan Kft. végelszámolása 0-2,2-2,2 Hungrail Magyar Vasúti Egyesülés kivezetése az egyesülésb l való kilépés miatt 0-0,2-0,2 BKV Trade Kft. átsorolás forgóeszközök közé (értékesítési szándék miatt) 0-1,0-1,0 záró állomány 1 393,8 978,4-415,4 Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 10 / 31

11 A részesedésekre elszámolt értékvesztés állományának változása megnevezés változás nyitó értékvesztés elszámolás értékvesztés kivezetés értékvesztés visszaírás összesen Részesedések bemutatása cégek szerint Könyv szerinti érték cég neve Névérték Részesedés %-a változás BKV VJSZ Kft ,9 100% 1 263,9 852,2-411,7 BKV Mozgólépcs Kft. 104,8 100% 105,0 105,0 0,0 BKV Panoráma Kft. 3,0 100% 2,1 1,8-0,3 BKV Ingatlan Kft. v.a. (megsz nt) - - 2,2 0,0-2,2 BKV Közbeszerzés Kft. 0,5 100% 0,0 0,0 0,0 BKV Trade Kft. (átsorolt) 4,9 98% 1,0 0,0-1,0 Peron Reklám Kft. 1,6 25,2% 0,1 0,1 0,0 IT Pólus Kft. 0,7 24% 0,6 0,6 0,0 Tartós részesedés kapcsolt 1 379, ,9 959,7-415,2 vállalkozásban összesen Nokia Siemens Trafficom Kft. 5,0 1% 18,5 18,5 0,0 Hungrail Magyar Vasúti Egyesülés (kivezetésre került) - - 0,2 0,0-0,2 Egyéb részesedések összesen 5,0-18,7 18,5-0, Egyéb tartósan adott kölcsönök Az egyéb tartósan adott kölcsön záró állománya 240 M Ft, mely 12 M Ft-tal csökkent a bázis évhez képest. Törvényi el írásoknak megfelel en a rövid lejáratú egyéb követelések közé került átsorolásra a dolgozók részére folyósított kölcsön évi esedékes törlesztése, mely 90 M Ft. 3.4 Forgóeszközök Készletek alakulása A Társaság december 31-i készletállománya M Ft, amely 47 M Ft-tal alacsonyabb, mint a nyitó állomány. Az anyagok záró állománya 164 M Ft-tal csökkent a bázis id szakhoz képest, melynek f oka, hogy a karbantartási tevékenységhez nagyobb mennyiség készlet került felhasználásra. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 11 / 31

12 Az anyagkészletek összetétele megnevezés változás alkatrészek, f darabok, gumiabroncsok alap és fenntartási anyagok üzemanyagok és ken olajak menetjegyek, nyomtatványok, irodaszerek egyéb anyagok anyagok összesen A befejezetlen termelés és félkész termékek évi záró állománya 10 M Ft, mely a bázis évhez viszonyítva 5 M Ft-tal csökkent. Az áruk záró értéke 185 M Ft, mely az el z évhez viszonyítva 122 M Ft-tal növekedett. A növekedést a közvetített szolgáltatásokon belül a hálózat üzemeltetési költség és a frekvenciahasználat kés bbi továbbszámlázási értéke okozta, mivel a kapcsolódó szállítói számla évben könyvelésre került, de a továbbszámlázásra évben kerül sor Követelések A követelések záró állománya M Ft, mely az el z évhez képest M Ft-tal csökkent. A jelent s változást a vev i követelés állomány csökkenése okozta Vev kkel szembeni követelések A vev kkel szembeni követelések záró állománya M Ft-tal (62,4%-kal) csökkent a bázis id szakhoz képest. A bázis év végén kimagasló volt a vev i követelések értéke, mivel a partnerek az adótörvény változása miatt még évben vásárolták meg a következ évre érvényes bérleteket, valamint az év végi értékesítés jelent s részét év elején teljesítették pénzügyileg évben nagy arányt képviselt az éves bérletek értékesítése, évben viszont jellemz bb volt a vev k által a havi bérletek vásárlása, illetve az értékesítések nagyobb részét a vev k már a mérleg fordulónapja el tt pénzügyileg rendezték. Vev állomány megoszlása megnevezés változás összes követelésállomány elszámolt értékvesztés mérleg szerinti vev állomány ebb l: mérlegkészítés napjáig befolyt Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések záró állománya 229 M Ft-tal (134,7%-kal) magasabb, mint az id szak nyitó állománya. Az eltérést az adott el legek növekedése okozza. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések részletezése megnevezés változás adott el leg tagi kölcsön vev i követelés összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 12 / 31

13 Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásoktól Társaságunknak az egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szembeni követelése csak vev i követelésb l áll, összege a tárgyid szakban 2 M Ft volt, mely az el z évhez viszonyítva 1 M Ft-os növekedést mutat Egyéb követelések Az egyéb követelések záró állománya M Ft, amely a nyitó értékhez viszonyítva 2 M Ft-tal csökkent. Az egyéb követeléseken belül a költségvetési kapcsolatokból ered követelés aránya 60,9%. Egyéb követelések részletezése megnevezés változás visszaigényelhet ÁFA árkiegészítés kiutalási igény jövedéki adó kiutalási igény társadalombiztosítással kapcsolatos követelés F városi Önkormányzattal szembeni követelések F városi Önkormányzattal szembeni kártérítési igényhez kapcsolódó követelések menetjeggyel kapcsolatos követelések jelenlegi és volt munkavállalókkal szembeni követelések egyéb követelések összesen A 4-es metró kivitelezésével kapcsolatban egy szállító év folyamán kártérítési számlát nyújtott be, melynek összege 588 M Ft volt. A F városi Önkormányzattal kötött 4-es metróépítésre vonatkozó Finanszírozási Szerz dés szerint a kártérítések ezen szerz dés terhére kerülnek elszámolásra, vagyis a F városi Önkormányzat finanszírozza azokat. A kártérítés egy része elfogadásra került, melyre a F városi Önkormányzat kiutalta a támogatást, így az ebb l fennmaradó követelésünk 351 M Ft-ra csökkent. Követelésekre elszámolt értékvesztés részletezése Megnevezés változás vev i követelésre kilépett és jelenlegi munkavállalók tartozásaira összesen A követelésekre elszámolt értékvesztés állományváltozása megnevezés változás nyitó állomány értékvesztés megsz ntetése tárgyid szakban elszámolt értékvesztés záró állomány Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 13 / 31

14 3.4.3 Értékpapírok A BKV Trade Kft. értékesítésér l döntött a Társaság Igazgatósága, ezért a részesedés a befektetett eszközök állományából átsorolásra került a forgóeszközök állományába. A részesedés bekerülési értéke 4,9 M Ft, a könyv szerinti értéke átsoroláskor 1 M Ft volt, az év végi értékelés után további 1 M Ft értékvesztés került elszámolásra, így a záró könyv szerinti értéke nulla Pénzeszközök A Társaság pénzkészletének záró állománya M Ft, amely M Ft-tal magasabb a nyitó értéknél. A bankbetétek záró állományából M Ft a 4-es metró finanszírozásához kapcsolódik. 3.5 Aktív id beli elhatárolások A BKV Zrt. 108 M Ft bevételt és 219 M Ft költséget határolt el. Az aktív id beli elhatárolások jogcímenkénti alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3.6 Saját t ke A Társaság saját t kéjének állománya a beszámolási id szakban M Ft-tal csökkent, a saját t ke és jegyzett t ke aránya 79,8%. A saját t ke elemeiben történt változások megnevezés jegyzett t ke t ketartalék eredmény tartalék mérleg szerinti eredmény saját t ke Tárgyévi nyitó állomány évi eredmény átvezetése évi eredmény F városi Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás F városi Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás visszafizetése BKV Közbeszerzés Kft. részére veszteség fedezetére pótbefizetés Tárgyévi záró állomány Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 14 / 31

15 3.7 Céltartalék-képzés Társaságunk évben M Ft céltartalékot képzett, így az el z években képzett, de fel nem használt céltartalékkal együtt a beszámolási id szak záró állománya M Ft. Céltartalék-képzés állományváltozása megnevezés év év változás nyitó állomány felhasználás: adóhatósági vizsgálat során keletkezett kötelezettség peres ügyekre végkielégítésre környezetvédelmi kárelhárításra korengedményes nyugdíjazásra képzés: peres ügyekre korengedményes nyugdíjazásra rend rségi feljelentésekb l adódó esetleges áfa fizetési kötelezettségre környezetvédelmi kárelhárításra záró állomány A céltartalék záró állományának megoszlása céltartalék képzés jogcíme változás peres ügyek rend rségi feljelentésekb l adódó esetleges áfa fizetési kötelezettség korengedményes nyugdíjazás környezetvédelmi kárelhárítás ebb l: BKV Zrt. területén talaj és talajvíztisztítás VJSZ Kft. területén keletkezett környezeti károk helyreállítása (együttm ködési szerz dés alapján) összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 15 / 31

16 3.8 Kötelezettségek A Társaság kötelezettségeinek záró állománya M Ft, mely az el z id szakhoz viszonyítva 514 M Ft-tal csökkent. A hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek arányában jelent s változás következett be, mivel a következ gazdasági évben M Ft hiteltörlesztés válik esedékessé. Kötelezettségek jogcímek szerinti megoszlása megnevezés változás hitelek pénzügyi lízing szállítói kötelezettségek ebb l 4-es metró egyéb fel nem sorolt kötelezettségek összesen Hitel és lízing mozgástábla évre vonatkozóan megnevezés nyitó törlesztés felvétel záró hitelek pénzügyi lízing összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek záró állománya M Ft, mely M Ft-tal alacsonyabb, mint a nyitó állomány, a jelent s változás a következ évi törleszt részletek átsorolásával van összefüggésben. A Számviteli törvény el írásainak megfelel en a hosszú lejáratú kötelezettségb l a évi törleszt részleteket a rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni, így a beszámolási id szak végén M Ft közép és hosszú lejáratú hitel és 783 M Ft pénzügyi lízing kötelezettség került átsorolásra Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya M Ft, amely M Ft-tal magasabb, mint a nyitó állomány. A rövid lejáratú kötelezettségeken belül a hitelek állománya M Ft-tal, a vev kt l kapott el leg 106 M Ft-tal, a szállító tartozás M Ft-tal, az egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szembeni kötelezettség 25 M Ft-tal magasabb, a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség 803 M Ft-tal, az egyéb rövidlejáratú kötelezettség M Ft-tal alacsonyabb, mint az id szak nyitó állománya. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 16 / 31

17 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése megnevezés változás munkavállalókkal szembeni kötelezettség fizetend járulékok pénzügyi lízing átsorolása ÁFA megel legezés (4-es metró) egyéb költségvetési kötelezettség es metró kártérítés fizetési kötelezettség F városi Önkormányzattal szembeni 4-es metró kötelezettség elszámolása személyi jövedelemadó önkéntes nyugdíj és egészségpénztár, biztosítás F városi Önkormányzattal szembeni kötelezettség egyéb összesen Passzív id beli elhatárolások A BKV Zrt M Ft bevételt, M Ft költséget és ráfordítást határolt el, a halasztott bevételek záró állománya M Ft. A passzív id beli elhatárolások jogcímenkénti alakulását a 4. sz. melléklet részletezi. 4. Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések, magyarázatok 4.1 Bevételek alakulása A Társaság évben M Ft bevételt (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevétel, pénzügyi m veletek bevétele, rendkívüli bevétel) realizált, amely a bázisnál 893 M Ft-tal alacsonyabb, melynek f oka a rendkívüli bevételek csökkenése. Az üzemi, üzleti tevékenység bevétele (értékesítés nettó árbevétele és egyéb bevétel) M Ft-tal növekedett, mely a személyszállítási bevétel nagyarányú növekedésének köszönhet. Üzemi, üzleti tevékenység bevételének részletezése megnevezés változás menetdíjbevétel fogyasztói árkiegészítés agglomerációs önkormányzati támogatás egyéb személyszállítási bevétel Személyszállítás összesen tárgyi eszközök bérleti és kölcsönzési díjai reklámfelület bérleti díja értékesített készlet bevétele közvetített szolgáltatás bevétele egyéb tevékenység bevétele Értékesítés nettó árbevétele Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 17 / 31

18 megnevezés változás normatív támogatás egyszeri költségtérítés F várostól kapott m ködési támogatás Magyar Államtól kapott m ködési támogatás céltartalék-képzés felhasználása elhatárolt támogatás feloldása kapott kártérítés, késedelmi kamat, kötbér egyéb Egyéb bevételek összesen Üzemi tevékenység bevétele összesen (Értékesítés nettó árbevétele + Egyéb bevétel) A pénzügyi m veletek bevételének részletezése megnevezés változás kapott kamat pénzügyileg rendezett árfolyamnyereség devizás tételek év végi értékelése egyéb pénzügyi bevétel Pénzügyi m veletek bevételei összesen A rendkívüli bevételek részletezése megnevezés változás elhatárolt támogatás feloldása hitelez által elengedett kötelezettség egyéb jogcímen elért rendkívüli bevétel Rendkívüli bevételek összesen Jelent s csökkenés tapasztalható az elhatárolt támogatás feloldásában, mivel évben a DBR Metró Projekt keretein belül megvalósult F vám téri gyalogos aluljáró és közvilágítási hálózat térítés nélkül került átadásra a F városi Önkormányzat valamint a BDK Budapesti Dísz- és Közm világítási Kft. részére. Ezen beruházás támogatásból valósult meg, így az ehhez kapcsolódó halasztott bevételt a törvényi el írásoknak megfelel en a ráfordítás kivezetésekor rendkívüli bevételek közé vissza kell vezetni. Ilyen nagy érték térítés nélküli átadásra a tárgyévben nem került sor. 4.2 Ráfordítások alakulása A Társaság évi bruttó (anyagjelleg ráfordítások, személyi jelleg ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások, pénzügyi m veletek ráfordításai, rendkívüli ráfordítások) és nettó ráfordítása a következ k szerint alakult: Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 18 / 31

19 megnevezés év év változás bruttó ráfordítás aktivált saját teljesítmények értéke nettó ráfordítás Az anyagjelleg ráfordítások értéke a bázis id szakhoz viszonyítva 4,8%-kal (2 551 M Ft-tal) növekedtek. Jelent sebb növekedés az anyagköltség és az igénybevett szolgáltatások értékénél tapasztalható, mely a kés bbiekben részletezésre kerül. megnevezés változás anyagköltség igénybe vett szolgáltatások értéke egyéb szolgáltatások értéke eladott áruk beszerzési értéke eladott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen Az anyagköltség értéke 6,6%-kal (1 923 M Ft-tal) növekedett a bázis id szakhoz képest, melynek f oka az üzemanyag árának jelent s emelkedése. A gázolaj költsége éves szinten M Ft, mely a bázis évhez képest M Ft-tal növekedett. Társaságunk évben élt a Jövedéki adóról szóló törvény gázolajra vonatkozó visszaigénylési lehet ségével, így a tárgyévben 226 M Ft jövedéki adó került visszaigénylésre, mely ugyan csökkentette a gázolaj költséget, de az áremelés hatását nem ellentételezte. Az anyagköltségek bemutatása megnevezés változás gázolaj, benzin, motorolaj áram járm alkatrészek, járm f darabok alap és egyéb m szaki anyagok (kábel, zár, kötél, csapágy) víz, gáz járm és géptartozékok fenntartási anyagok menetjegyek gumiabroncsok összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 19 / 31

20 Az igénybe vett szolgáltatások értéke 3,3%-kal (573 M Ft-tal) n tt a bázis id szakhoz képest. Az igénybe vett szolgáltatások bemutatása jogcím változás tárgyi eszközök javítási, fenntartási költsége (küls fél által végzett) posta, telefon, internet költség köztisztasági és takarítási költség szoftver üzemeltetése vagyon rzés és jegyellen rzés távh és csatorna szolgáltatás tárgyi eszközök bérleti díja szakért i, tanácsadói és ügyvédi díjak jutalékok, közvetít i díjak tárgyi eszközök üzemeltetési költsége min ségvizsgálat és hitelesítés pénzszállítás egészségügyi szolgáltatás sajtó és marketing egyéb mindösszesen Az egyéb szolgáltatások értéke 0,7%-kal (11 M Ft-tal) n tt az el z évhez képest, mely nem jelent s. Az eladott áruk beszerzési értéke 25,2%-kal (53 M Ft-tal) magasabb az el z id szaki értéknél, mely a gázolaj értékesítés növekedésével van összefüggésben. A közvetített szolgáltatások értéke 0,2%-kal (9 M Ft-tal) alacsonyabb mint a bázis id szak értéke, mely szintén nem jelent s változás. Itt kerülnek kimutatásra a szerz déses, vállalkozásba adott személyszállítás és pótló járatok alvállalkozói költségei. A személyi jelleg ráfordítások a bázis id szakhoz viszonyítva 4,0%-kal növekedtek. A Társaság bérköltsége 3,4%-kal, a személyi jelleg egyéb kifizetések 0,7%-kal, a bérjárulékok 7,2%-kal növekedtek. A személyi jelleg ráfordítások részletezése megnevezés változás bérköltség személyi jelleg egyéb kifizetések bérjárulékok összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 20 / 31

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.)

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) Közhasznúsági melléklet Adószám: 14943304-1-07 A jelentésben szerepl összegek kizárólag Ft-ban értend k 2014. évi Székesfehérvár. 2015.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31.

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31. 1 9 0 9 8 8 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 7 Statisztikai számjel DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma Egyszer sített éves beszámoló 2015 december 31. A közzétett

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben