A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE"

Átírás

1 A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, március 27. Bolla Tibor vezérigazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika ismertetése Értékelési módszerek Az önköltség-számítás A Társaság leltározási rendje Értékvesztések elszámolásának szabályozása Mérleg egyes tételeinek kiegészítése, magyarázata Immateriális javak Tárgyi eszközök Beruházások Beruházásokra adott el legek Befektetett pénzügyi eszközök Részesedések Egyéb tartósan adott kölcsönök Forgóeszközök Készletek alakulása Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív id beli elhatárolások Saját t ke Céltartalék-képzés Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív id beli elhatárolások Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések, magyarázatok Bevételek alakulása Ráfordítások alakulása Eredmény A Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatása Eszközök és források összetétele Az eszközök összetétele A források összetétele Saját t ke és a kötelezettségek alakulása Saját t ke és a hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása Mutatószámok Likviditás, illetve fizet képesség alakulásának értékelése A Társaság m ködésével, gazdálkodásával összefügg egyéb adatok, információk Létszám és bérgazdálkodás A vezet tisztségvisel kkel és a könyvvizsgálóval kapcsolatos kiegészítések Társasági adóalap módosítása Cash flow kimutatás Kapott támogatások Támogatások visszafizetése Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 2 / 31

3 6.7 Kutatás és kísérleti fejlesztés költségei A mérleg fordulónapja után a mérlegkészítésig bekövetkezett jelent s események Gazdálkodással összefügg egyéb információk Bankgarancia szerz dések Leányvállalatoktól keletkezett bevételek Mérlegen kívüli kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések Üzletrészek Kapcsolt vállalkozások Leányvállalatok Társult vállalkozások Egyéb tartós részesedés Környezetvédelem Mellékletek sz. melléklet Immateriális javak állományváltozása 2. sz. melléklet Tárgyi eszközök állományváltozása 3. sz. melléklet Aktív id beli elhatárolások jogcímenkénti részletezése 4. sz. melléklet Passzív id beli elhatárolások jogcímenkénti részletezése 5. sz. melléklet Társasági adóalapot növel és csökkent tételek 6. sz. melléklet Cash flow Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 3 / 31

4 1. Társaság bemutatása Budapesti Közlekedési Részvénytársaság (továbbiakban: BKV Zrt.) január 1-én átalakulással jött létre, jogel dje a Budapesti Közlekedési Vállalat. Alapítója Budapest F város Önkormányzata. A törvényi el írásokat követve, február 6-tól a cég m ködési formája Zártkör en M köd Részvénytársaság. A BKV Zrt. Budapest és vonzáskörzete közösségi közlekedésének f kiszolgálója. Küldetése és legf bb célja, hogy piacvezet, az Európai Unió elvárásai szerint magas színvonalon és min ségben szolgáltató közlekedési vállalatként m ködjön, és a teljesítmények szinten tartása mellett, a szolgáltatás térbeli és id beli min ségi színvonalát emelje. Az Alapító Okirat tartalmazza a BKV Zrt. m ködésére, szervezetére, irányítási rendszerére vonatkozó alapvet rendelkezéseket. A Társaság ügyvezet szerve az Igazgatóság. A Társaság munkaszervezetét vezérigazgató irányítja. A Társaság cégneve: Budapesti Közlekedési Zártkör en M köd Részvénytársaság A Társaság angol nyelv elnevezése: Budapest Transport Closely Held Corporation A Társaság rövidített elnevezése: BKV Zrt. A Társaság székhelye: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. A Társaság internetes honlapja: Cégbejegyzés száma: Cg Adószáma: Statisztikai számjele: A Társaság tulajdonosa (alapítója): 100 %-ban Budapest F város Önkormányzata A Társaság jegyzett t kéje december 31-én 127 Mrd Ft, ami 126 darab 1 Mrd Ft névérték, és 100 darab 10 M Ft névérték részvényb l áll. A Társaság éves beszámolójának aláírására jogosult: Bolla Tibor vezérigazgató Lakhelye: 2013 Pomáz, Cseresznyés u. 12. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felel s: Dudás Éva Számviteli f osztályvezet, PM regisztrációs szám: A számviteli törvény 155. (2) bekezdése alapján a BKV Zrt. köteles könyvvizsgálót megbízni a beszámoló felülvizsgálatára. A Társaság könyvvizsgálatát a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C) végzi. A könyvvizsgálatért felel s személy: Horváth Tamás bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: A BKV Zrt anyavállalatnak min sül, ezért a Számviteli törvény el írásait figyelembe véve összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére is kötelezett. A leányvállalatok felsorolása a pontban található. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 4 / 31

5 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika ismertetése A BKV Zrt. számviteli politikája a Számviteli törvényben rögzített követelményeknek megfelel. Az egységes alkalmazása alapul szolgál ahhoz, hogy a BKV Zrt. éves beszámolója a tényleges körülményeknek megfelel valós képet mutasson. A hatályos jogszabályok alapján a BKV Zrt. naptári évr l december 31-i fordulónappal éves beszámoló és konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, melynek keretében A típusú Mérleget és A típusú Eredménykimutatást állít össze. Társaságunk beszámolója az adatokat millió Ft-ban tartalmazza (rövidítése: M Ft). A könyvvezetés a kett s könyvvitel rendszerében történik. A költségelszámolás els dlegesen az 5-ös számlaosztályban történik. A mérlegkészítés id pontja (a tárgyévet érint utolsó küls bizonylat elfogadásának napja) a tárgyévet követ év január 31-e. 2.1 Értékelési módszerek A tárgyi eszközök, valamint az immateriális javak értékelésénél a Számviteli törvény el írásait követve egyedi értékelés történik; a vásárolt készleteket súlyozott átlagos beszerzési áron tartjuk nyilván, a saját termelés készleteket a Számviteli törvény el írásainak megfelel en közvetlen önköltségen értékeljük, a követelések az elismert, elfogadott, értékvesztéssel csökkentett értéken szerepelnek az eszközök között, a jegyzett t ke értéke a cégbíróságon bejegyzett, a létesít okiratban meghatározott összegben szerepel a mérlegben, a forintban felvett hitelek értéke a ténylegesen folyósított és a törlesztésekkel csökkentett összegben, a devizában felvett hitelek értéke a ténylegesen folyósított és a törlesztésekkel csökkentett deviza, forintra átszámított összegében szerepelnek a mérlegben, a szállítói kötelezettségek értéke forintkötelezettség esetén az elismert, számlázott, általános forgalmi adót is tartalmazó összegben, devizában teljesítend kötelezettség esetén az elismert, számlázott deviza, forintra átszámított összegében szerepelnek a mérlegben. A Társaság a valutában és devizában nyilvántartott eszközeit és forrásait a Magyar Nemzeti Bank által hivatalosan közzétett árfolyamon értékeli. A Társaság nem él az értékhelyesbítés lehet ségével, így nem mutat ki az eszközök vonatkozásában értékhelyesbítést, a források vonatkozásában értékelési tartalékot. 2.2 Az önköltség-számítás Az önköltség-számítás rendjét a Költségkontrolling Szabályzat tartalmazza. Ennek alapján kiemelten az alábbi kalkulációk végezhet k: Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 5 / 31

6 ágazatonként kimutathatóak a különböz tevékenységek - tömegközlekedési járm vek, vonali infrastruktúra, belszolgálati járm vek, épületek, építmények - közvetlen üzemeltetési és karbantartási költségei, beruházások, felújítások, alkatrész és f darab javítások közvetlen költségeinek utókalkulációja. A költségek felosztása járatokra történik, melyek a megfelel költségvisel kön és költséghelyeken kerülnek kimutatásra. 2.3 A Társaság leltározási rendje Társaságunk az eszközök fokozott védelme érdekében, továbbá a mérlegvalódiság követelményeinek eleget téve alakította ki leltározási rendjét. A leltározásnál alkalmazott módszereket és a leltározás gyakoriságát a következ k szerint határozta meg: Valamennyi eszközcsoportnál minden év december 31-i fordulónappal el kell végezni az analitikus és f könyvi nyilvántartás egyeztetését. Az eszközök tényleges mennyiségi felvétel szerinti leltára a Társaság Leltározási Szabályzatában rögzítettek szerint történik. 2.4 Értékvesztések elszámolásának szabályozása Részesedés értékvesztése A Társaság tulajdoni részesedést jelent befektetéseinél függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteség jelleg különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelent s összeg. A részesedéssel kapcsolatos értékvesztést legalább a befektetésként kimutatott Társaság saját t ke tulajdoni résszel arányos értékéig kell elszámolni Készletek értékvesztése Abban az esetben, ha a vásárolt készlet (anyag, áru) beszerzési, illetve könyv szerinti értéke jelent sen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelés készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék) el állítási, illetve könyv szerinti értéke jelent sen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerül költségekkel csökkentett értéken kell kimutatni. A készlet értékét csökkenteni kell a különbözettel, vagyis értékvesztésként kell elszámolni, amennyiben az értékvesztés együttes összege meghaladja a 100 M Ft-ot Követelések értékvesztése A mérlegkészítés id pontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést számolunk el akkor, ha a mérlegkészítés id pontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérül összege között veszteség jelleg a különbözet, és ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelent s összeg. Jelent s összeg az értékvesztés, ha a partnerenkénti összesített érték meghaladja az 50 M Ft-ot. Kivételt képeznek a Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 6 / 31

7 kilépett munkavállalói és lakáshitel tartozások, melyeknél összeghatárra tekintet nélkül, ha a tartozást legalább egy éve nem törlesztették, akkor értékvesztést kell elszámolni. 2.5 Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál és a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha könyv szerinti értéke tartósan és jelent sen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, értéke tartósan lecsökken, a vagyoni érték jog a szerz dés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthet. Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházás használhatóságának megfelel, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljenek a mérlegben. 2.6 A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásának módja Társaságunk az immateriális javainak és tárgyi eszközeinek értékcsökkenését a mindenkori bruttó érték, illetve értéknövel felújítás esetén a felújítási ráfordítással növelt bruttó érték alapján lineáris és abszolút összeg leírási módszerekkel határozza meg. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési, el állítási érték alatti szellemi termékek, tárgyi eszközök a használatba vételkor egy összegben kerülnek leírásra. 2.7 Bevételek elszámolása Kiemelt járm vek hasznos élettartama megnevezés év villamos HÉV 40 metró autóbusz trolibusz 20 Az eladott jegyek és bérletek értékét, mint árbevételt az értékesítés id pontjában számoljuk el. Azon bérletek esetében, ahol érvényességi id szak van meghatározva és az id szak áthúzódik a következ évre, a bérletek értéke - tanuló, nyugdíjas bérleteknél a bérlet értéke és a kapcsolódó árkiegészítés - arányosan megosztásra kerül. A törvényi el írásoknak megfelel en a fogyasztói árkiegészítést a nettó árbevételben számoljuk el. A jegyellen rzés során kiszabott pótdíj, bírság jelleg tételnek min sül, ezért a bevételek között a pótdíj összege a pénzügyi rendezéskor kerül elszámolásra, azonban a tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódik, ezért árbevételként mutatjuk ki. Az egyéb bevételek között kerül elszámolásra a fejlesztési támogatásból megvalósult befektetett eszközök elhasználódási ideje alatt feloldott halasztott bevétel, továbbá a m ködéshez kapott támogatások értéke. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 7 / 31

8 2.8 Céltartalék képzése Társaságunk a Számviteli törvény el írásait figyelembe véve az adózás el tti eredmény terhére az alábbi tételekre képez céltartalékot: környezetvédelmi kötelezettségekre, 100 M Ft-ot meghaladó károkra, korengedményes nyugdíjakra, végkielégítésekre, várható jöv beni kötelezettségekre, peres ügyek várható kiadásaira Ellen rzések megállapításának hatása Jelent s összeg hiba: Jelent s összeg a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböz ellen rzések során ugyanazon évet érint en megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját t két növel csökkent értékének együttes (el jelt l független) összege meghaladja az 500 M forintot. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák, amelyek összevont értéke a hiba feltárásának évét megel z üzleti év mérlegében kimutatott saját t ke értékét legalább 20 %-kal megváltoztatja. 3. Mérleg egyes tételeinek kiegészítése, magyarázata 3.1 Immateriális javak Az immateriális javak könyv szerinti értéke a bázis id szakhoz viszonyítva 5,3%-kal csökkent. A csökkenés oka a tárgyévi beszerzések csökkenése a bázisévhez viszonyítva. Az immateriális javak állományváltozását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A FUTÁR Projekthez kapcsolódóan 499 M Ft értékben kerültek beszerzésre immateriális javak. 3.2 Tárgyi eszközök Társaságunk vagyonában a használatba vett tárgyi eszközök értéke M Ft, amely az eszközérték 50,3 %-a. A bázishoz viszonyítva ez az arány 1,2 százalékponttal csökkent. Jelent sebb aktiválások megnevezés járm felújítások villamos pályaberuházás HÉV pályaberuházás villamos járm beszerzés mozgólépcs felújítás metró alagutak felújítása forgalomirányító és utas tájékoztató rendszer korszer sítése M2 fogadási feltételeihez a gépészeti berendezések Fehér úti járm telep rekonstrukciója (épület, építmény) es villamos F vám téri vasúti aluljáró felújítása Összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 8 / 31

9 A használatba vett tárgyi eszközök záró értéke M Ft-tal csökkent tárgyévi nyitó értékhez viszonyítva. A használatba vett tárgyi eszközök eszközcsoportonkénti nyitó és záró állományát, valamint a beszámolási id szak alatt bekövetkezett állományváltozásokat a 2. sz. melléklet szemlélteti Beruházások A beruházások tárgyévi záró állománya M Ft, mely a nyitó értékhez viszonyítva M Ft-tal növekedett. A növekedés f okozója 4-es metró beruházás, amely a záró beruházási érték 97,5%-át tesz ki. A befejezetlen beruházások állományának alakulása megnevezés változás nyitó állomány új beruházások új értéknövel felújítások összes növekedés beruházások aktiválása értéknövel felújítások aktiválása beruházás térítés nélküli átadása selejtezés átsorolás összes csökkenés záró állomány A befejezetlen beruházás állományának összetétele megnevezés es metró beruházás FUTÁR projekt megvalósítása HÉV továbbhasználati engedély miatti beruházás K-Ny-i biztosítóberendezés és vonatvezérlés Használt járm beszerzés Budai fonódó villamosközlekedés I. ütem Értéknövel felújítások KÖKI Terminál küls -bels utak, úthálózat beruházás Havanna és Gloriett kötöttpályás kapcsolat kiépítése Dunai közlekedés fejlesztése projekt Egyéb beruházások Összesen Beruházásokra adott el legek A Társaság beruházásokra adott el legének záró állománya M Ft, amely az id szak nyitó állományához képest M Ft-tal csökkent. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 9 / 31

10 A záró állomány részletezése megnevezés változás metró járm beszerzés ebb l: M4 járm M2 járm es metróvonal beruházás K-Ny-i metróvonal biztosító berendezéseinek rekonstrukciója egyéb beruházás összesen A jelent s változás oka, hogy a BKV Zrt évben felmondta a Budapest Metropolis Konzorciummal kötött, db (M2 és M4) metrószerelvény szállítására és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerz déseket, mivel az Alstom Transport SA nem szerezte meg határid re a szerelvények gyártásához szükséges típusengedélyt. A szerz dés felbontása után Társaságunk évben lehívta az el legként kifizetett összegeket biztosító bankgaranciát, melynek pénzügyi teljesítésére 2011 júniusában került sor, így a könyvekben szerepl ,5 EUR összeg el leg kivezetésre került, melynek könyv szerinti értéke M Ft volt. A F városi Önkormányzat, a BKV Zrt. és a Budapest Metropolis Konzorcium közötti tárgyalások eredményeképpen 2011 júliusában a metrószerelvény szállítására és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerz dést újraélesztette. A szerz dés feltételeinek megfelel en Társaságunk 2011 decemberében a szerz déses ár 10%-át, azaz ,5 EUR összeget kifizetett, melynek könyv szerinti értéke M Ft. 3.3 Befektetett pénzügyi eszközök Részesedések A Társaság részesedésének záró állománya 979 M Ft, amely 415 M Ft-tal alacsonyabb a tárgyid szak nyitó állományánál. A csökkenés f oka a BKV Vasúti Járm javító és Szolgáltató Kft évi veszteséges gazdálkodása miatti értékvesztés elszámolás, melynek összege 412 M Ft volt. Részesedések állományának változása Megnevezés változás nyitó állomány 883, ,8 510,8 üzletrészek értékvesztése -2,5-412,0-409,5 üzletrész értékvesztésének visszaírása 513,3 0,0-513,3 BKV Ingatlan Kft. végelszámolása 0-2,2-2,2 Hungrail Magyar Vasúti Egyesülés kivezetése az egyesülésb l való kilépés miatt 0-0,2-0,2 BKV Trade Kft. átsorolás forgóeszközök közé (értékesítési szándék miatt) 0-1,0-1,0 záró állomány 1 393,8 978,4-415,4 Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 10 / 31

11 A részesedésekre elszámolt értékvesztés állományának változása megnevezés változás nyitó értékvesztés elszámolás értékvesztés kivezetés értékvesztés visszaírás összesen Részesedések bemutatása cégek szerint Könyv szerinti érték cég neve Névérték Részesedés %-a változás BKV VJSZ Kft ,9 100% 1 263,9 852,2-411,7 BKV Mozgólépcs Kft. 104,8 100% 105,0 105,0 0,0 BKV Panoráma Kft. 3,0 100% 2,1 1,8-0,3 BKV Ingatlan Kft. v.a. (megsz nt) - - 2,2 0,0-2,2 BKV Közbeszerzés Kft. 0,5 100% 0,0 0,0 0,0 BKV Trade Kft. (átsorolt) 4,9 98% 1,0 0,0-1,0 Peron Reklám Kft. 1,6 25,2% 0,1 0,1 0,0 IT Pólus Kft. 0,7 24% 0,6 0,6 0,0 Tartós részesedés kapcsolt 1 379, ,9 959,7-415,2 vállalkozásban összesen Nokia Siemens Trafficom Kft. 5,0 1% 18,5 18,5 0,0 Hungrail Magyar Vasúti Egyesülés (kivezetésre került) - - 0,2 0,0-0,2 Egyéb részesedések összesen 5,0-18,7 18,5-0, Egyéb tartósan adott kölcsönök Az egyéb tartósan adott kölcsön záró állománya 240 M Ft, mely 12 M Ft-tal csökkent a bázis évhez képest. Törvényi el írásoknak megfelel en a rövid lejáratú egyéb követelések közé került átsorolásra a dolgozók részére folyósított kölcsön évi esedékes törlesztése, mely 90 M Ft. 3.4 Forgóeszközök Készletek alakulása A Társaság december 31-i készletállománya M Ft, amely 47 M Ft-tal alacsonyabb, mint a nyitó állomány. Az anyagok záró állománya 164 M Ft-tal csökkent a bázis id szakhoz képest, melynek f oka, hogy a karbantartási tevékenységhez nagyobb mennyiség készlet került felhasználásra. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 11 / 31

12 Az anyagkészletek összetétele megnevezés változás alkatrészek, f darabok, gumiabroncsok alap és fenntartási anyagok üzemanyagok és ken olajak menetjegyek, nyomtatványok, irodaszerek egyéb anyagok anyagok összesen A befejezetlen termelés és félkész termékek évi záró állománya 10 M Ft, mely a bázis évhez viszonyítva 5 M Ft-tal csökkent. Az áruk záró értéke 185 M Ft, mely az el z évhez viszonyítva 122 M Ft-tal növekedett. A növekedést a közvetített szolgáltatásokon belül a hálózat üzemeltetési költség és a frekvenciahasználat kés bbi továbbszámlázási értéke okozta, mivel a kapcsolódó szállítói számla évben könyvelésre került, de a továbbszámlázásra évben kerül sor Követelések A követelések záró állománya M Ft, mely az el z évhez képest M Ft-tal csökkent. A jelent s változást a vev i követelés állomány csökkenése okozta Vev kkel szembeni követelések A vev kkel szembeni követelések záró állománya M Ft-tal (62,4%-kal) csökkent a bázis id szakhoz képest. A bázis év végén kimagasló volt a vev i követelések értéke, mivel a partnerek az adótörvény változása miatt még évben vásárolták meg a következ évre érvényes bérleteket, valamint az év végi értékesítés jelent s részét év elején teljesítették pénzügyileg évben nagy arányt képviselt az éves bérletek értékesítése, évben viszont jellemz bb volt a vev k által a havi bérletek vásárlása, illetve az értékesítések nagyobb részét a vev k már a mérleg fordulónapja el tt pénzügyileg rendezték. Vev állomány megoszlása megnevezés változás összes követelésállomány elszámolt értékvesztés mérleg szerinti vev állomány ebb l: mérlegkészítés napjáig befolyt Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések záró állománya 229 M Ft-tal (134,7%-kal) magasabb, mint az id szak nyitó állománya. Az eltérést az adott el legek növekedése okozza. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések részletezése megnevezés változás adott el leg tagi kölcsön vev i követelés összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 12 / 31

13 Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásoktól Társaságunknak az egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szembeni követelése csak vev i követelésb l áll, összege a tárgyid szakban 2 M Ft volt, mely az el z évhez viszonyítva 1 M Ft-os növekedést mutat Egyéb követelések Az egyéb követelések záró állománya M Ft, amely a nyitó értékhez viszonyítva 2 M Ft-tal csökkent. Az egyéb követeléseken belül a költségvetési kapcsolatokból ered követelés aránya 60,9%. Egyéb követelések részletezése megnevezés változás visszaigényelhet ÁFA árkiegészítés kiutalási igény jövedéki adó kiutalási igény társadalombiztosítással kapcsolatos követelés F városi Önkormányzattal szembeni követelések F városi Önkormányzattal szembeni kártérítési igényhez kapcsolódó követelések menetjeggyel kapcsolatos követelések jelenlegi és volt munkavállalókkal szembeni követelések egyéb követelések összesen A 4-es metró kivitelezésével kapcsolatban egy szállító év folyamán kártérítési számlát nyújtott be, melynek összege 588 M Ft volt. A F városi Önkormányzattal kötött 4-es metróépítésre vonatkozó Finanszírozási Szerz dés szerint a kártérítések ezen szerz dés terhére kerülnek elszámolásra, vagyis a F városi Önkormányzat finanszírozza azokat. A kártérítés egy része elfogadásra került, melyre a F városi Önkormányzat kiutalta a támogatást, így az ebb l fennmaradó követelésünk 351 M Ft-ra csökkent. Követelésekre elszámolt értékvesztés részletezése Megnevezés változás vev i követelésre kilépett és jelenlegi munkavállalók tartozásaira összesen A követelésekre elszámolt értékvesztés állományváltozása megnevezés változás nyitó állomány értékvesztés megsz ntetése tárgyid szakban elszámolt értékvesztés záró állomány Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 13 / 31

14 3.4.3 Értékpapírok A BKV Trade Kft. értékesítésér l döntött a Társaság Igazgatósága, ezért a részesedés a befektetett eszközök állományából átsorolásra került a forgóeszközök állományába. A részesedés bekerülési értéke 4,9 M Ft, a könyv szerinti értéke átsoroláskor 1 M Ft volt, az év végi értékelés után további 1 M Ft értékvesztés került elszámolásra, így a záró könyv szerinti értéke nulla Pénzeszközök A Társaság pénzkészletének záró állománya M Ft, amely M Ft-tal magasabb a nyitó értéknél. A bankbetétek záró állományából M Ft a 4-es metró finanszírozásához kapcsolódik. 3.5 Aktív id beli elhatárolások A BKV Zrt. 108 M Ft bevételt és 219 M Ft költséget határolt el. Az aktív id beli elhatárolások jogcímenkénti alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3.6 Saját t ke A Társaság saját t kéjének állománya a beszámolási id szakban M Ft-tal csökkent, a saját t ke és jegyzett t ke aránya 79,8%. A saját t ke elemeiben történt változások megnevezés jegyzett t ke t ketartalék eredmény tartalék mérleg szerinti eredmény saját t ke Tárgyévi nyitó állomány évi eredmény átvezetése évi eredmény F városi Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás F városi Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás visszafizetése BKV Közbeszerzés Kft. részére veszteség fedezetére pótbefizetés Tárgyévi záró állomány Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 14 / 31

15 3.7 Céltartalék-képzés Társaságunk évben M Ft céltartalékot képzett, így az el z években képzett, de fel nem használt céltartalékkal együtt a beszámolási id szak záró állománya M Ft. Céltartalék-képzés állományváltozása megnevezés év év változás nyitó állomány felhasználás: adóhatósági vizsgálat során keletkezett kötelezettség peres ügyekre végkielégítésre környezetvédelmi kárelhárításra korengedményes nyugdíjazásra képzés: peres ügyekre korengedményes nyugdíjazásra rend rségi feljelentésekb l adódó esetleges áfa fizetési kötelezettségre környezetvédelmi kárelhárításra záró állomány A céltartalék záró állományának megoszlása céltartalék képzés jogcíme változás peres ügyek rend rségi feljelentésekb l adódó esetleges áfa fizetési kötelezettség korengedményes nyugdíjazás környezetvédelmi kárelhárítás ebb l: BKV Zrt. területén talaj és talajvíztisztítás VJSZ Kft. területén keletkezett környezeti károk helyreállítása (együttm ködési szerz dés alapján) összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 15 / 31

16 3.8 Kötelezettségek A Társaság kötelezettségeinek záró állománya M Ft, mely az el z id szakhoz viszonyítva 514 M Ft-tal csökkent. A hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek arányában jelent s változás következett be, mivel a következ gazdasági évben M Ft hiteltörlesztés válik esedékessé. Kötelezettségek jogcímek szerinti megoszlása megnevezés változás hitelek pénzügyi lízing szállítói kötelezettségek ebb l 4-es metró egyéb fel nem sorolt kötelezettségek összesen Hitel és lízing mozgástábla évre vonatkozóan megnevezés nyitó törlesztés felvétel záró hitelek pénzügyi lízing összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek záró állománya M Ft, mely M Ft-tal alacsonyabb, mint a nyitó állomány, a jelent s változás a következ évi törleszt részletek átsorolásával van összefüggésben. A Számviteli törvény el írásainak megfelel en a hosszú lejáratú kötelezettségb l a évi törleszt részleteket a rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni, így a beszámolási id szak végén M Ft közép és hosszú lejáratú hitel és 783 M Ft pénzügyi lízing kötelezettség került átsorolásra Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya M Ft, amely M Ft-tal magasabb, mint a nyitó állomány. A rövid lejáratú kötelezettségeken belül a hitelek állománya M Ft-tal, a vev kt l kapott el leg 106 M Ft-tal, a szállító tartozás M Ft-tal, az egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szembeni kötelezettség 25 M Ft-tal magasabb, a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség 803 M Ft-tal, az egyéb rövidlejáratú kötelezettség M Ft-tal alacsonyabb, mint az id szak nyitó állománya. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 16 / 31

17 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése megnevezés változás munkavállalókkal szembeni kötelezettség fizetend járulékok pénzügyi lízing átsorolása ÁFA megel legezés (4-es metró) egyéb költségvetési kötelezettség es metró kártérítés fizetési kötelezettség F városi Önkormányzattal szembeni 4-es metró kötelezettség elszámolása személyi jövedelemadó önkéntes nyugdíj és egészségpénztár, biztosítás F városi Önkormányzattal szembeni kötelezettség egyéb összesen Passzív id beli elhatárolások A BKV Zrt M Ft bevételt, M Ft költséget és ráfordítást határolt el, a halasztott bevételek záró állománya M Ft. A passzív id beli elhatárolások jogcímenkénti alakulását a 4. sz. melléklet részletezi. 4. Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések, magyarázatok 4.1 Bevételek alakulása A Társaság évben M Ft bevételt (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevétel, pénzügyi m veletek bevétele, rendkívüli bevétel) realizált, amely a bázisnál 893 M Ft-tal alacsonyabb, melynek f oka a rendkívüli bevételek csökkenése. Az üzemi, üzleti tevékenység bevétele (értékesítés nettó árbevétele és egyéb bevétel) M Ft-tal növekedett, mely a személyszállítási bevétel nagyarányú növekedésének köszönhet. Üzemi, üzleti tevékenység bevételének részletezése megnevezés változás menetdíjbevétel fogyasztói árkiegészítés agglomerációs önkormányzati támogatás egyéb személyszállítási bevétel Személyszállítás összesen tárgyi eszközök bérleti és kölcsönzési díjai reklámfelület bérleti díja értékesített készlet bevétele közvetített szolgáltatás bevétele egyéb tevékenység bevétele Értékesítés nettó árbevétele Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 17 / 31

18 megnevezés változás normatív támogatás egyszeri költségtérítés F várostól kapott m ködési támogatás Magyar Államtól kapott m ködési támogatás céltartalék-képzés felhasználása elhatárolt támogatás feloldása kapott kártérítés, késedelmi kamat, kötbér egyéb Egyéb bevételek összesen Üzemi tevékenység bevétele összesen (Értékesítés nettó árbevétele + Egyéb bevétel) A pénzügyi m veletek bevételének részletezése megnevezés változás kapott kamat pénzügyileg rendezett árfolyamnyereség devizás tételek év végi értékelése egyéb pénzügyi bevétel Pénzügyi m veletek bevételei összesen A rendkívüli bevételek részletezése megnevezés változás elhatárolt támogatás feloldása hitelez által elengedett kötelezettség egyéb jogcímen elért rendkívüli bevétel Rendkívüli bevételek összesen Jelent s csökkenés tapasztalható az elhatárolt támogatás feloldásában, mivel évben a DBR Metró Projekt keretein belül megvalósult F vám téri gyalogos aluljáró és közvilágítási hálózat térítés nélkül került átadásra a F városi Önkormányzat valamint a BDK Budapesti Dísz- és Közm világítási Kft. részére. Ezen beruházás támogatásból valósult meg, így az ehhez kapcsolódó halasztott bevételt a törvényi el írásoknak megfelel en a ráfordítás kivezetésekor rendkívüli bevételek közé vissza kell vezetni. Ilyen nagy érték térítés nélküli átadásra a tárgyévben nem került sor. 4.2 Ráfordítások alakulása A Társaság évi bruttó (anyagjelleg ráfordítások, személyi jelleg ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások, pénzügyi m veletek ráfordításai, rendkívüli ráfordítások) és nettó ráfordítása a következ k szerint alakult: Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 18 / 31

19 megnevezés év év változás bruttó ráfordítás aktivált saját teljesítmények értéke nettó ráfordítás Az anyagjelleg ráfordítások értéke a bázis id szakhoz viszonyítva 4,8%-kal (2 551 M Ft-tal) növekedtek. Jelent sebb növekedés az anyagköltség és az igénybevett szolgáltatások értékénél tapasztalható, mely a kés bbiekben részletezésre kerül. megnevezés változás anyagköltség igénybe vett szolgáltatások értéke egyéb szolgáltatások értéke eladott áruk beszerzési értéke eladott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen Az anyagköltség értéke 6,6%-kal (1 923 M Ft-tal) növekedett a bázis id szakhoz képest, melynek f oka az üzemanyag árának jelent s emelkedése. A gázolaj költsége éves szinten M Ft, mely a bázis évhez képest M Ft-tal növekedett. Társaságunk évben élt a Jövedéki adóról szóló törvény gázolajra vonatkozó visszaigénylési lehet ségével, így a tárgyévben 226 M Ft jövedéki adó került visszaigénylésre, mely ugyan csökkentette a gázolaj költséget, de az áremelés hatását nem ellentételezte. Az anyagköltségek bemutatása megnevezés változás gázolaj, benzin, motorolaj áram járm alkatrészek, járm f darabok alap és egyéb m szaki anyagok (kábel, zár, kötél, csapágy) víz, gáz járm és géptartozékok fenntartási anyagok menetjegyek gumiabroncsok összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 19 / 31

20 Az igénybe vett szolgáltatások értéke 3,3%-kal (573 M Ft-tal) n tt a bázis id szakhoz képest. Az igénybe vett szolgáltatások bemutatása jogcím változás tárgyi eszközök javítási, fenntartási költsége (küls fél által végzett) posta, telefon, internet költség köztisztasági és takarítási költség szoftver üzemeltetése vagyon rzés és jegyellen rzés távh és csatorna szolgáltatás tárgyi eszközök bérleti díja szakért i, tanácsadói és ügyvédi díjak jutalékok, közvetít i díjak tárgyi eszközök üzemeltetési költsége min ségvizsgálat és hitelesítés pénzszállítás egészségügyi szolgáltatás sajtó és marketing egyéb mindösszesen Az egyéb szolgáltatások értéke 0,7%-kal (11 M Ft-tal) n tt az el z évhez képest, mely nem jelent s. Az eladott áruk beszerzési értéke 25,2%-kal (53 M Ft-tal) magasabb az el z id szaki értéknél, mely a gázolaj értékesítés növekedésével van összefüggésben. A közvetített szolgáltatások értéke 0,2%-kal (9 M Ft-tal) alacsonyabb mint a bázis id szak értéke, mely szintén nem jelent s változás. Itt kerülnek kimutatásra a szerz déses, vállalkozásba adott személyszállítás és pótló járatok alvállalkozói költségei. A személyi jelleg ráfordítások a bázis id szakhoz viszonyítva 4,0%-kal növekedtek. A Társaság bérköltsége 3,4%-kal, a személyi jelleg egyéb kifizetések 0,7%-kal, a bérjárulékok 7,2%-kal növekedtek. A személyi jelleg ráfordítások részletezése megnevezés változás bérköltség személyi jelleg egyéb kifizetések bérjárulékok összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 20 / 31

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához Budapest, 2012. május 29. Tartalomjegyzék Oldal A) ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás és a számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET...

BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli politika főbb vonásai... 13 1. Általános rendelkezések,

Részletesebben