A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE"

Átírás

1 A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, március 27. Bolla Tibor vezérigazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika ismertetése Értékelési módszerek Az önköltség-számítás A Társaság leltározási rendje Értékvesztések elszámolásának szabályozása Mérleg egyes tételeinek kiegészítése, magyarázata Immateriális javak Tárgyi eszközök Beruházások Beruházásokra adott el legek Befektetett pénzügyi eszközök Részesedések Egyéb tartósan adott kölcsönök Forgóeszközök Készletek alakulása Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív id beli elhatárolások Saját t ke Céltartalék-képzés Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív id beli elhatárolások Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések, magyarázatok Bevételek alakulása Ráfordítások alakulása Eredmény A Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatása Eszközök és források összetétele Az eszközök összetétele A források összetétele Saját t ke és a kötelezettségek alakulása Saját t ke és a hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása Mutatószámok Likviditás, illetve fizet képesség alakulásának értékelése A Társaság m ködésével, gazdálkodásával összefügg egyéb adatok, információk Létszám és bérgazdálkodás A vezet tisztségvisel kkel és a könyvvizsgálóval kapcsolatos kiegészítések Társasági adóalap módosítása Cash flow kimutatás Kapott támogatások Támogatások visszafizetése Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 2 / 31

3 6.7 Kutatás és kísérleti fejlesztés költségei A mérleg fordulónapja után a mérlegkészítésig bekövetkezett jelent s események Gazdálkodással összefügg egyéb információk Bankgarancia szerz dések Leányvállalatoktól keletkezett bevételek Mérlegen kívüli kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések Üzletrészek Kapcsolt vállalkozások Leányvállalatok Társult vállalkozások Egyéb tartós részesedés Környezetvédelem Mellékletek sz. melléklet Immateriális javak állományváltozása 2. sz. melléklet Tárgyi eszközök állományváltozása 3. sz. melléklet Aktív id beli elhatárolások jogcímenkénti részletezése 4. sz. melléklet Passzív id beli elhatárolások jogcímenkénti részletezése 5. sz. melléklet Társasági adóalapot növel és csökkent tételek 6. sz. melléklet Cash flow Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 3 / 31

4 1. Társaság bemutatása Budapesti Közlekedési Részvénytársaság (továbbiakban: BKV Zrt.) január 1-én átalakulással jött létre, jogel dje a Budapesti Közlekedési Vállalat. Alapítója Budapest F város Önkormányzata. A törvényi el írásokat követve, február 6-tól a cég m ködési formája Zártkör en M köd Részvénytársaság. A BKV Zrt. Budapest és vonzáskörzete közösségi közlekedésének f kiszolgálója. Küldetése és legf bb célja, hogy piacvezet, az Európai Unió elvárásai szerint magas színvonalon és min ségben szolgáltató közlekedési vállalatként m ködjön, és a teljesítmények szinten tartása mellett, a szolgáltatás térbeli és id beli min ségi színvonalát emelje. Az Alapító Okirat tartalmazza a BKV Zrt. m ködésére, szervezetére, irányítási rendszerére vonatkozó alapvet rendelkezéseket. A Társaság ügyvezet szerve az Igazgatóság. A Társaság munkaszervezetét vezérigazgató irányítja. A Társaság cégneve: Budapesti Közlekedési Zártkör en M köd Részvénytársaság A Társaság angol nyelv elnevezése: Budapest Transport Closely Held Corporation A Társaság rövidített elnevezése: BKV Zrt. A Társaság székhelye: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. A Társaság internetes honlapja: Cégbejegyzés száma: Cg Adószáma: Statisztikai számjele: A Társaság tulajdonosa (alapítója): 100 %-ban Budapest F város Önkormányzata A Társaság jegyzett t kéje december 31-én 127 Mrd Ft, ami 126 darab 1 Mrd Ft névérték, és 100 darab 10 M Ft névérték részvényb l áll. A Társaság éves beszámolójának aláírására jogosult: Bolla Tibor vezérigazgató Lakhelye: 2013 Pomáz, Cseresznyés u. 12. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felel s: Dudás Éva Számviteli f osztályvezet, PM regisztrációs szám: A számviteli törvény 155. (2) bekezdése alapján a BKV Zrt. köteles könyvvizsgálót megbízni a beszámoló felülvizsgálatára. A Társaság könyvvizsgálatát a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C) végzi. A könyvvizsgálatért felel s személy: Horváth Tamás bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: A BKV Zrt anyavállalatnak min sül, ezért a Számviteli törvény el írásait figyelembe véve összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére is kötelezett. A leányvállalatok felsorolása a pontban található. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 4 / 31

5 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika ismertetése A BKV Zrt. számviteli politikája a Számviteli törvényben rögzített követelményeknek megfelel. Az egységes alkalmazása alapul szolgál ahhoz, hogy a BKV Zrt. éves beszámolója a tényleges körülményeknek megfelel valós képet mutasson. A hatályos jogszabályok alapján a BKV Zrt. naptári évr l december 31-i fordulónappal éves beszámoló és konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, melynek keretében A típusú Mérleget és A típusú Eredménykimutatást állít össze. Társaságunk beszámolója az adatokat millió Ft-ban tartalmazza (rövidítése: M Ft). A könyvvezetés a kett s könyvvitel rendszerében történik. A költségelszámolás els dlegesen az 5-ös számlaosztályban történik. A mérlegkészítés id pontja (a tárgyévet érint utolsó küls bizonylat elfogadásának napja) a tárgyévet követ év január 31-e. 2.1 Értékelési módszerek A tárgyi eszközök, valamint az immateriális javak értékelésénél a Számviteli törvény el írásait követve egyedi értékelés történik; a vásárolt készleteket súlyozott átlagos beszerzési áron tartjuk nyilván, a saját termelés készleteket a Számviteli törvény el írásainak megfelel en közvetlen önköltségen értékeljük, a követelések az elismert, elfogadott, értékvesztéssel csökkentett értéken szerepelnek az eszközök között, a jegyzett t ke értéke a cégbíróságon bejegyzett, a létesít okiratban meghatározott összegben szerepel a mérlegben, a forintban felvett hitelek értéke a ténylegesen folyósított és a törlesztésekkel csökkentett összegben, a devizában felvett hitelek értéke a ténylegesen folyósított és a törlesztésekkel csökkentett deviza, forintra átszámított összegében szerepelnek a mérlegben, a szállítói kötelezettségek értéke forintkötelezettség esetén az elismert, számlázott, általános forgalmi adót is tartalmazó összegben, devizában teljesítend kötelezettség esetén az elismert, számlázott deviza, forintra átszámított összegében szerepelnek a mérlegben. A Társaság a valutában és devizában nyilvántartott eszközeit és forrásait a Magyar Nemzeti Bank által hivatalosan közzétett árfolyamon értékeli. A Társaság nem él az értékhelyesbítés lehet ségével, így nem mutat ki az eszközök vonatkozásában értékhelyesbítést, a források vonatkozásában értékelési tartalékot. 2.2 Az önköltség-számítás Az önköltség-számítás rendjét a Költségkontrolling Szabályzat tartalmazza. Ennek alapján kiemelten az alábbi kalkulációk végezhet k: Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 5 / 31

6 ágazatonként kimutathatóak a különböz tevékenységek - tömegközlekedési járm vek, vonali infrastruktúra, belszolgálati járm vek, épületek, építmények - közvetlen üzemeltetési és karbantartási költségei, beruházások, felújítások, alkatrész és f darab javítások közvetlen költségeinek utókalkulációja. A költségek felosztása járatokra történik, melyek a megfelel költségvisel kön és költséghelyeken kerülnek kimutatásra. 2.3 A Társaság leltározási rendje Társaságunk az eszközök fokozott védelme érdekében, továbbá a mérlegvalódiság követelményeinek eleget téve alakította ki leltározási rendjét. A leltározásnál alkalmazott módszereket és a leltározás gyakoriságát a következ k szerint határozta meg: Valamennyi eszközcsoportnál minden év december 31-i fordulónappal el kell végezni az analitikus és f könyvi nyilvántartás egyeztetését. Az eszközök tényleges mennyiségi felvétel szerinti leltára a Társaság Leltározási Szabályzatában rögzítettek szerint történik. 2.4 Értékvesztések elszámolásának szabályozása Részesedés értékvesztése A Társaság tulajdoni részesedést jelent befektetéseinél függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteség jelleg különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelent s összeg. A részesedéssel kapcsolatos értékvesztést legalább a befektetésként kimutatott Társaság saját t ke tulajdoni résszel arányos értékéig kell elszámolni Készletek értékvesztése Abban az esetben, ha a vásárolt készlet (anyag, áru) beszerzési, illetve könyv szerinti értéke jelent sen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelés készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék) el állítási, illetve könyv szerinti értéke jelent sen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerül költségekkel csökkentett értéken kell kimutatni. A készlet értékét csökkenteni kell a különbözettel, vagyis értékvesztésként kell elszámolni, amennyiben az értékvesztés együttes összege meghaladja a 100 M Ft-ot Követelések értékvesztése A mérlegkészítés id pontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést számolunk el akkor, ha a mérlegkészítés id pontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérül összege között veszteség jelleg a különbözet, és ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelent s összeg. Jelent s összeg az értékvesztés, ha a partnerenkénti összesített érték meghaladja az 50 M Ft-ot. Kivételt képeznek a Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 6 / 31

7 kilépett munkavállalói és lakáshitel tartozások, melyeknél összeghatárra tekintet nélkül, ha a tartozást legalább egy éve nem törlesztették, akkor értékvesztést kell elszámolni. 2.5 Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál és a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha könyv szerinti értéke tartósan és jelent sen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, értéke tartósan lecsökken, a vagyoni érték jog a szerz dés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthet. Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházás használhatóságának megfelel, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljenek a mérlegben. 2.6 A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásának módja Társaságunk az immateriális javainak és tárgyi eszközeinek értékcsökkenését a mindenkori bruttó érték, illetve értéknövel felújítás esetén a felújítási ráfordítással növelt bruttó érték alapján lineáris és abszolút összeg leírási módszerekkel határozza meg. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési, el állítási érték alatti szellemi termékek, tárgyi eszközök a használatba vételkor egy összegben kerülnek leírásra. 2.7 Bevételek elszámolása Kiemelt járm vek hasznos élettartama megnevezés év villamos HÉV 40 metró autóbusz trolibusz 20 Az eladott jegyek és bérletek értékét, mint árbevételt az értékesítés id pontjában számoljuk el. Azon bérletek esetében, ahol érvényességi id szak van meghatározva és az id szak áthúzódik a következ évre, a bérletek értéke - tanuló, nyugdíjas bérleteknél a bérlet értéke és a kapcsolódó árkiegészítés - arányosan megosztásra kerül. A törvényi el írásoknak megfelel en a fogyasztói árkiegészítést a nettó árbevételben számoljuk el. A jegyellen rzés során kiszabott pótdíj, bírság jelleg tételnek min sül, ezért a bevételek között a pótdíj összege a pénzügyi rendezéskor kerül elszámolásra, azonban a tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódik, ezért árbevételként mutatjuk ki. Az egyéb bevételek között kerül elszámolásra a fejlesztési támogatásból megvalósult befektetett eszközök elhasználódási ideje alatt feloldott halasztott bevétel, továbbá a m ködéshez kapott támogatások értéke. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 7 / 31

8 2.8 Céltartalék képzése Társaságunk a Számviteli törvény el írásait figyelembe véve az adózás el tti eredmény terhére az alábbi tételekre képez céltartalékot: környezetvédelmi kötelezettségekre, 100 M Ft-ot meghaladó károkra, korengedményes nyugdíjakra, végkielégítésekre, várható jöv beni kötelezettségekre, peres ügyek várható kiadásaira Ellen rzések megállapításának hatása Jelent s összeg hiba: Jelent s összeg a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböz ellen rzések során ugyanazon évet érint en megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját t két növel csökkent értékének együttes (el jelt l független) összege meghaladja az 500 M forintot. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák, amelyek összevont értéke a hiba feltárásának évét megel z üzleti év mérlegében kimutatott saját t ke értékét legalább 20 %-kal megváltoztatja. 3. Mérleg egyes tételeinek kiegészítése, magyarázata 3.1 Immateriális javak Az immateriális javak könyv szerinti értéke a bázis id szakhoz viszonyítva 5,3%-kal csökkent. A csökkenés oka a tárgyévi beszerzések csökkenése a bázisévhez viszonyítva. Az immateriális javak állományváltozását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A FUTÁR Projekthez kapcsolódóan 499 M Ft értékben kerültek beszerzésre immateriális javak. 3.2 Tárgyi eszközök Társaságunk vagyonában a használatba vett tárgyi eszközök értéke M Ft, amely az eszközérték 50,3 %-a. A bázishoz viszonyítva ez az arány 1,2 százalékponttal csökkent. Jelent sebb aktiválások megnevezés járm felújítások villamos pályaberuházás HÉV pályaberuházás villamos járm beszerzés mozgólépcs felújítás metró alagutak felújítása forgalomirányító és utas tájékoztató rendszer korszer sítése M2 fogadási feltételeihez a gépészeti berendezések Fehér úti járm telep rekonstrukciója (épület, építmény) es villamos F vám téri vasúti aluljáró felújítása Összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 8 / 31

9 A használatba vett tárgyi eszközök záró értéke M Ft-tal csökkent tárgyévi nyitó értékhez viszonyítva. A használatba vett tárgyi eszközök eszközcsoportonkénti nyitó és záró állományát, valamint a beszámolási id szak alatt bekövetkezett állományváltozásokat a 2. sz. melléklet szemlélteti Beruházások A beruházások tárgyévi záró állománya M Ft, mely a nyitó értékhez viszonyítva M Ft-tal növekedett. A növekedés f okozója 4-es metró beruházás, amely a záró beruházási érték 97,5%-át tesz ki. A befejezetlen beruházások állományának alakulása megnevezés változás nyitó állomány új beruházások új értéknövel felújítások összes növekedés beruházások aktiválása értéknövel felújítások aktiválása beruházás térítés nélküli átadása selejtezés átsorolás összes csökkenés záró állomány A befejezetlen beruházás állományának összetétele megnevezés es metró beruházás FUTÁR projekt megvalósítása HÉV továbbhasználati engedély miatti beruházás K-Ny-i biztosítóberendezés és vonatvezérlés Használt járm beszerzés Budai fonódó villamosközlekedés I. ütem Értéknövel felújítások KÖKI Terminál küls -bels utak, úthálózat beruházás Havanna és Gloriett kötöttpályás kapcsolat kiépítése Dunai közlekedés fejlesztése projekt Egyéb beruházások Összesen Beruházásokra adott el legek A Társaság beruházásokra adott el legének záró állománya M Ft, amely az id szak nyitó állományához képest M Ft-tal csökkent. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 9 / 31

10 A záró állomány részletezése megnevezés változás metró járm beszerzés ebb l: M4 járm M2 járm es metróvonal beruházás K-Ny-i metróvonal biztosító berendezéseinek rekonstrukciója egyéb beruházás összesen A jelent s változás oka, hogy a BKV Zrt évben felmondta a Budapest Metropolis Konzorciummal kötött, db (M2 és M4) metrószerelvény szállítására és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerz déseket, mivel az Alstom Transport SA nem szerezte meg határid re a szerelvények gyártásához szükséges típusengedélyt. A szerz dés felbontása után Társaságunk évben lehívta az el legként kifizetett összegeket biztosító bankgaranciát, melynek pénzügyi teljesítésére 2011 júniusában került sor, így a könyvekben szerepl ,5 EUR összeg el leg kivezetésre került, melynek könyv szerinti értéke M Ft volt. A F városi Önkormányzat, a BKV Zrt. és a Budapest Metropolis Konzorcium közötti tárgyalások eredményeképpen 2011 júliusában a metrószerelvény szállítására és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerz dést újraélesztette. A szerz dés feltételeinek megfelel en Társaságunk 2011 decemberében a szerz déses ár 10%-át, azaz ,5 EUR összeget kifizetett, melynek könyv szerinti értéke M Ft. 3.3 Befektetett pénzügyi eszközök Részesedések A Társaság részesedésének záró állománya 979 M Ft, amely 415 M Ft-tal alacsonyabb a tárgyid szak nyitó állományánál. A csökkenés f oka a BKV Vasúti Járm javító és Szolgáltató Kft évi veszteséges gazdálkodása miatti értékvesztés elszámolás, melynek összege 412 M Ft volt. Részesedések állományának változása Megnevezés változás nyitó állomány 883, ,8 510,8 üzletrészek értékvesztése -2,5-412,0-409,5 üzletrész értékvesztésének visszaírása 513,3 0,0-513,3 BKV Ingatlan Kft. végelszámolása 0-2,2-2,2 Hungrail Magyar Vasúti Egyesülés kivezetése az egyesülésb l való kilépés miatt 0-0,2-0,2 BKV Trade Kft. átsorolás forgóeszközök közé (értékesítési szándék miatt) 0-1,0-1,0 záró állomány 1 393,8 978,4-415,4 Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 10 / 31

11 A részesedésekre elszámolt értékvesztés állományának változása megnevezés változás nyitó értékvesztés elszámolás értékvesztés kivezetés értékvesztés visszaírás összesen Részesedések bemutatása cégek szerint Könyv szerinti érték cég neve Névérték Részesedés %-a változás BKV VJSZ Kft ,9 100% 1 263,9 852,2-411,7 BKV Mozgólépcs Kft. 104,8 100% 105,0 105,0 0,0 BKV Panoráma Kft. 3,0 100% 2,1 1,8-0,3 BKV Ingatlan Kft. v.a. (megsz nt) - - 2,2 0,0-2,2 BKV Közbeszerzés Kft. 0,5 100% 0,0 0,0 0,0 BKV Trade Kft. (átsorolt) 4,9 98% 1,0 0,0-1,0 Peron Reklám Kft. 1,6 25,2% 0,1 0,1 0,0 IT Pólus Kft. 0,7 24% 0,6 0,6 0,0 Tartós részesedés kapcsolt 1 379, ,9 959,7-415,2 vállalkozásban összesen Nokia Siemens Trafficom Kft. 5,0 1% 18,5 18,5 0,0 Hungrail Magyar Vasúti Egyesülés (kivezetésre került) - - 0,2 0,0-0,2 Egyéb részesedések összesen 5,0-18,7 18,5-0, Egyéb tartósan adott kölcsönök Az egyéb tartósan adott kölcsön záró állománya 240 M Ft, mely 12 M Ft-tal csökkent a bázis évhez képest. Törvényi el írásoknak megfelel en a rövid lejáratú egyéb követelések közé került átsorolásra a dolgozók részére folyósított kölcsön évi esedékes törlesztése, mely 90 M Ft. 3.4 Forgóeszközök Készletek alakulása A Társaság december 31-i készletállománya M Ft, amely 47 M Ft-tal alacsonyabb, mint a nyitó állomány. Az anyagok záró állománya 164 M Ft-tal csökkent a bázis id szakhoz képest, melynek f oka, hogy a karbantartási tevékenységhez nagyobb mennyiség készlet került felhasználásra. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 11 / 31

12 Az anyagkészletek összetétele megnevezés változás alkatrészek, f darabok, gumiabroncsok alap és fenntartási anyagok üzemanyagok és ken olajak menetjegyek, nyomtatványok, irodaszerek egyéb anyagok anyagok összesen A befejezetlen termelés és félkész termékek évi záró állománya 10 M Ft, mely a bázis évhez viszonyítva 5 M Ft-tal csökkent. Az áruk záró értéke 185 M Ft, mely az el z évhez viszonyítva 122 M Ft-tal növekedett. A növekedést a közvetített szolgáltatásokon belül a hálózat üzemeltetési költség és a frekvenciahasználat kés bbi továbbszámlázási értéke okozta, mivel a kapcsolódó szállítói számla évben könyvelésre került, de a továbbszámlázásra évben kerül sor Követelések A követelések záró állománya M Ft, mely az el z évhez képest M Ft-tal csökkent. A jelent s változást a vev i követelés állomány csökkenése okozta Vev kkel szembeni követelések A vev kkel szembeni követelések záró állománya M Ft-tal (62,4%-kal) csökkent a bázis id szakhoz képest. A bázis év végén kimagasló volt a vev i követelések értéke, mivel a partnerek az adótörvény változása miatt még évben vásárolták meg a következ évre érvényes bérleteket, valamint az év végi értékesítés jelent s részét év elején teljesítették pénzügyileg évben nagy arányt képviselt az éves bérletek értékesítése, évben viszont jellemz bb volt a vev k által a havi bérletek vásárlása, illetve az értékesítések nagyobb részét a vev k már a mérleg fordulónapja el tt pénzügyileg rendezték. Vev állomány megoszlása megnevezés változás összes követelésállomány elszámolt értékvesztés mérleg szerinti vev állomány ebb l: mérlegkészítés napjáig befolyt Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések záró állománya 229 M Ft-tal (134,7%-kal) magasabb, mint az id szak nyitó állománya. Az eltérést az adott el legek növekedése okozza. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések részletezése megnevezés változás adott el leg tagi kölcsön vev i követelés összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 12 / 31

13 Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásoktól Társaságunknak az egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szembeni követelése csak vev i követelésb l áll, összege a tárgyid szakban 2 M Ft volt, mely az el z évhez viszonyítva 1 M Ft-os növekedést mutat Egyéb követelések Az egyéb követelések záró állománya M Ft, amely a nyitó értékhez viszonyítva 2 M Ft-tal csökkent. Az egyéb követeléseken belül a költségvetési kapcsolatokból ered követelés aránya 60,9%. Egyéb követelések részletezése megnevezés változás visszaigényelhet ÁFA árkiegészítés kiutalási igény jövedéki adó kiutalási igény társadalombiztosítással kapcsolatos követelés F városi Önkormányzattal szembeni követelések F városi Önkormányzattal szembeni kártérítési igényhez kapcsolódó követelések menetjeggyel kapcsolatos követelések jelenlegi és volt munkavállalókkal szembeni követelések egyéb követelések összesen A 4-es metró kivitelezésével kapcsolatban egy szállító év folyamán kártérítési számlát nyújtott be, melynek összege 588 M Ft volt. A F városi Önkormányzattal kötött 4-es metróépítésre vonatkozó Finanszírozási Szerz dés szerint a kártérítések ezen szerz dés terhére kerülnek elszámolásra, vagyis a F városi Önkormányzat finanszírozza azokat. A kártérítés egy része elfogadásra került, melyre a F városi Önkormányzat kiutalta a támogatást, így az ebb l fennmaradó követelésünk 351 M Ft-ra csökkent. Követelésekre elszámolt értékvesztés részletezése Megnevezés változás vev i követelésre kilépett és jelenlegi munkavállalók tartozásaira összesen A követelésekre elszámolt értékvesztés állományváltozása megnevezés változás nyitó állomány értékvesztés megsz ntetése tárgyid szakban elszámolt értékvesztés záró állomány Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 13 / 31

14 3.4.3 Értékpapírok A BKV Trade Kft. értékesítésér l döntött a Társaság Igazgatósága, ezért a részesedés a befektetett eszközök állományából átsorolásra került a forgóeszközök állományába. A részesedés bekerülési értéke 4,9 M Ft, a könyv szerinti értéke átsoroláskor 1 M Ft volt, az év végi értékelés után további 1 M Ft értékvesztés került elszámolásra, így a záró könyv szerinti értéke nulla Pénzeszközök A Társaság pénzkészletének záró állománya M Ft, amely M Ft-tal magasabb a nyitó értéknél. A bankbetétek záró állományából M Ft a 4-es metró finanszírozásához kapcsolódik. 3.5 Aktív id beli elhatárolások A BKV Zrt. 108 M Ft bevételt és 219 M Ft költséget határolt el. Az aktív id beli elhatárolások jogcímenkénti alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3.6 Saját t ke A Társaság saját t kéjének állománya a beszámolási id szakban M Ft-tal csökkent, a saját t ke és jegyzett t ke aránya 79,8%. A saját t ke elemeiben történt változások megnevezés jegyzett t ke t ketartalék eredmény tartalék mérleg szerinti eredmény saját t ke Tárgyévi nyitó állomány évi eredmény átvezetése évi eredmény F városi Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás F városi Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás visszafizetése BKV Közbeszerzés Kft. részére veszteség fedezetére pótbefizetés Tárgyévi záró állomány Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 14 / 31

15 3.7 Céltartalék-képzés Társaságunk évben M Ft céltartalékot képzett, így az el z években képzett, de fel nem használt céltartalékkal együtt a beszámolási id szak záró állománya M Ft. Céltartalék-képzés állományváltozása megnevezés év év változás nyitó állomány felhasználás: adóhatósági vizsgálat során keletkezett kötelezettség peres ügyekre végkielégítésre környezetvédelmi kárelhárításra korengedményes nyugdíjazásra képzés: peres ügyekre korengedményes nyugdíjazásra rend rségi feljelentésekb l adódó esetleges áfa fizetési kötelezettségre környezetvédelmi kárelhárításra záró állomány A céltartalék záró állományának megoszlása céltartalék képzés jogcíme változás peres ügyek rend rségi feljelentésekb l adódó esetleges áfa fizetési kötelezettség korengedményes nyugdíjazás környezetvédelmi kárelhárítás ebb l: BKV Zrt. területén talaj és talajvíztisztítás VJSZ Kft. területén keletkezett környezeti károk helyreállítása (együttm ködési szerz dés alapján) összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 15 / 31

16 3.8 Kötelezettségek A Társaság kötelezettségeinek záró állománya M Ft, mely az el z id szakhoz viszonyítva 514 M Ft-tal csökkent. A hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek arányában jelent s változás következett be, mivel a következ gazdasági évben M Ft hiteltörlesztés válik esedékessé. Kötelezettségek jogcímek szerinti megoszlása megnevezés változás hitelek pénzügyi lízing szállítói kötelezettségek ebb l 4-es metró egyéb fel nem sorolt kötelezettségek összesen Hitel és lízing mozgástábla évre vonatkozóan megnevezés nyitó törlesztés felvétel záró hitelek pénzügyi lízing összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek záró állománya M Ft, mely M Ft-tal alacsonyabb, mint a nyitó állomány, a jelent s változás a következ évi törleszt részletek átsorolásával van összefüggésben. A Számviteli törvény el írásainak megfelel en a hosszú lejáratú kötelezettségb l a évi törleszt részleteket a rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni, így a beszámolási id szak végén M Ft közép és hosszú lejáratú hitel és 783 M Ft pénzügyi lízing kötelezettség került átsorolásra Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya M Ft, amely M Ft-tal magasabb, mint a nyitó állomány. A rövid lejáratú kötelezettségeken belül a hitelek állománya M Ft-tal, a vev kt l kapott el leg 106 M Ft-tal, a szállító tartozás M Ft-tal, az egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szembeni kötelezettség 25 M Ft-tal magasabb, a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség 803 M Ft-tal, az egyéb rövidlejáratú kötelezettség M Ft-tal alacsonyabb, mint az id szak nyitó állománya. Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 16 / 31

17 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése megnevezés változás munkavállalókkal szembeni kötelezettség fizetend járulékok pénzügyi lízing átsorolása ÁFA megel legezés (4-es metró) egyéb költségvetési kötelezettség es metró kártérítés fizetési kötelezettség F városi Önkormányzattal szembeni 4-es metró kötelezettség elszámolása személyi jövedelemadó önkéntes nyugdíj és egészségpénztár, biztosítás F városi Önkormányzattal szembeni kötelezettség egyéb összesen Passzív id beli elhatárolások A BKV Zrt M Ft bevételt, M Ft költséget és ráfordítást határolt el, a halasztott bevételek záró állománya M Ft. A passzív id beli elhatárolások jogcímenkénti alakulását a 4. sz. melléklet részletezi. 4. Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések, magyarázatok 4.1 Bevételek alakulása A Társaság évben M Ft bevételt (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevétel, pénzügyi m veletek bevétele, rendkívüli bevétel) realizált, amely a bázisnál 893 M Ft-tal alacsonyabb, melynek f oka a rendkívüli bevételek csökkenése. Az üzemi, üzleti tevékenység bevétele (értékesítés nettó árbevétele és egyéb bevétel) M Ft-tal növekedett, mely a személyszállítási bevétel nagyarányú növekedésének köszönhet. Üzemi, üzleti tevékenység bevételének részletezése megnevezés változás menetdíjbevétel fogyasztói árkiegészítés agglomerációs önkormányzati támogatás egyéb személyszállítási bevétel Személyszállítás összesen tárgyi eszközök bérleti és kölcsönzési díjai reklámfelület bérleti díja értékesített készlet bevétele közvetített szolgáltatás bevétele egyéb tevékenység bevétele Értékesítés nettó árbevétele Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 17 / 31

18 megnevezés változás normatív támogatás egyszeri költségtérítés F várostól kapott m ködési támogatás Magyar Államtól kapott m ködési támogatás céltartalék-képzés felhasználása elhatárolt támogatás feloldása kapott kártérítés, késedelmi kamat, kötbér egyéb Egyéb bevételek összesen Üzemi tevékenység bevétele összesen (Értékesítés nettó árbevétele + Egyéb bevétel) A pénzügyi m veletek bevételének részletezése megnevezés változás kapott kamat pénzügyileg rendezett árfolyamnyereség devizás tételek év végi értékelése egyéb pénzügyi bevétel Pénzügyi m veletek bevételei összesen A rendkívüli bevételek részletezése megnevezés változás elhatárolt támogatás feloldása hitelez által elengedett kötelezettség egyéb jogcímen elért rendkívüli bevétel Rendkívüli bevételek összesen Jelent s csökkenés tapasztalható az elhatárolt támogatás feloldásában, mivel évben a DBR Metró Projekt keretein belül megvalósult F vám téri gyalogos aluljáró és közvilágítási hálózat térítés nélkül került átadásra a F városi Önkormányzat valamint a BDK Budapesti Dísz- és Közm világítási Kft. részére. Ezen beruházás támogatásból valósult meg, így az ehhez kapcsolódó halasztott bevételt a törvényi el írásoknak megfelel en a ráfordítás kivezetésekor rendkívüli bevételek közé vissza kell vezetni. Ilyen nagy érték térítés nélküli átadásra a tárgyévben nem került sor. 4.2 Ráfordítások alakulása A Társaság évi bruttó (anyagjelleg ráfordítások, személyi jelleg ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások, pénzügyi m veletek ráfordításai, rendkívüli ráfordítások) és nettó ráfordítása a következ k szerint alakult: Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 18 / 31

19 megnevezés év év változás bruttó ráfordítás aktivált saját teljesítmények értéke nettó ráfordítás Az anyagjelleg ráfordítások értéke a bázis id szakhoz viszonyítva 4,8%-kal (2 551 M Ft-tal) növekedtek. Jelent sebb növekedés az anyagköltség és az igénybevett szolgáltatások értékénél tapasztalható, mely a kés bbiekben részletezésre kerül. megnevezés változás anyagköltség igénybe vett szolgáltatások értéke egyéb szolgáltatások értéke eladott áruk beszerzési értéke eladott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen Az anyagköltség értéke 6,6%-kal (1 923 M Ft-tal) növekedett a bázis id szakhoz képest, melynek f oka az üzemanyag árának jelent s emelkedése. A gázolaj költsége éves szinten M Ft, mely a bázis évhez képest M Ft-tal növekedett. Társaságunk évben élt a Jövedéki adóról szóló törvény gázolajra vonatkozó visszaigénylési lehet ségével, így a tárgyévben 226 M Ft jövedéki adó került visszaigénylésre, mely ugyan csökkentette a gázolaj költséget, de az áremelés hatását nem ellentételezte. Az anyagköltségek bemutatása megnevezés változás gázolaj, benzin, motorolaj áram járm alkatrészek, járm f darabok alap és egyéb m szaki anyagok (kábel, zár, kötél, csapágy) víz, gáz járm és géptartozékok fenntartási anyagok menetjegyek gumiabroncsok összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 19 / 31

20 Az igénybe vett szolgáltatások értéke 3,3%-kal (573 M Ft-tal) n tt a bázis id szakhoz képest. Az igénybe vett szolgáltatások bemutatása jogcím változás tárgyi eszközök javítási, fenntartási költsége (küls fél által végzett) posta, telefon, internet költség köztisztasági és takarítási költség szoftver üzemeltetése vagyon rzés és jegyellen rzés távh és csatorna szolgáltatás tárgyi eszközök bérleti díja szakért i, tanácsadói és ügyvédi díjak jutalékok, közvetít i díjak tárgyi eszközök üzemeltetési költsége min ségvizsgálat és hitelesítés pénzszállítás egészségügyi szolgáltatás sajtó és marketing egyéb mindösszesen Az egyéb szolgáltatások értéke 0,7%-kal (11 M Ft-tal) n tt az el z évhez képest, mely nem jelent s. Az eladott áruk beszerzési értéke 25,2%-kal (53 M Ft-tal) magasabb az el z id szaki értéknél, mely a gázolaj értékesítés növekedésével van összefüggésben. A közvetített szolgáltatások értéke 0,2%-kal (9 M Ft-tal) alacsonyabb mint a bázis id szak értéke, mely szintén nem jelent s változás. Itt kerülnek kimutatásra a szerz déses, vállalkozásba adott személyszállítás és pótló járatok alvállalkozói költségei. A személyi jelleg ráfordítások a bázis id szakhoz viszonyítva 4,0%-kal növekedtek. A Társaság bérköltsége 3,4%-kal, a személyi jelleg egyéb kifizetések 0,7%-kal, a bérjárulékok 7,2%-kal növekedtek. A személyi jelleg ráfordítások részletezése megnevezés változás bérköltség személyi jelleg egyéb kifizetések bérjárulékok összesen Éves Beszámoló Kiegészít Melléklete 2011 Adatok M Ft-ban 20 / 31

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.)

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) Közhasznúsági melléklet Adószám: 14943304-1-07 A jelentésben szerepl összegek kizárólag Ft-ban értend k 2014. évi Székesfehérvár. 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA MÉRLEG 2012.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2014. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2014. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2014. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2009.04.24. Dr. Tóth Lajos s.k. Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 954 996 873 676

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2010. április 13. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben