BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe."

Átírás

1 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben Doktori (PhD) értekezés 2005 Készítette: Ujlakyné Szűcs Éva PhD hallgató Témavezető: Dr. Bárdos Jenő Tanszékvezető egyetemi tanár 1

2 A NYELVVPEDAGÓGUS-KÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A TANÍTÓKÉPZÉSBEN Értekezés doktori (Ph.D.) fokozat elnyerése érdekében Készült a Veszprémi Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolája keretében. Témavezető: Dr. Bárdos Jenő Elfogadásra javaslom: (igen/nem). Aláírás A jelölt a doktori szigorlaton. %-ot ért el. Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve:.. igen/nem.. Aláírás Bíráló neve: igen/nem.. Aláírás A jelölt az értekezés nyilvános vitáján.. %-ot ért el. Veszprém,. A Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minősítése.. Az EDT elnöke 2

3 TARTALOM 1. BEVEZETÉS A téma jelentősége A dolgozat célja Hipotézisek A bizonyítás menete A MAGYARORSZÁGI TANÍTÓKÉPZÉS FEJLŐDÉSE, HAGYOMÁNYAI ÉS A NYELVOKTATÁS A képzés nélküli korszak A középfokú tanítóképzés A normaiskolai tanítóképzés A középfokú tanítóképzés fejlődése A felsőfokú tanítóképzés A főiskolai szintű tanítóképzés (1975-től napjainkig) AZ IDEGEN NYELVEK OKTATÁSA A TANÍTÓKÉPZÉSBEN Az idegen nyelvek oktatása valamennyi hallgató számára A tanítóképzős hallgatók felkészítése idegen nyelvek oktatására 36 3

4 4. A NYELVPEDAGÓGUS TANÍTÓ A pedagógus mesterség Az eredményes pedagógusra jellemző tulajdonságok és alapvető személyiségvonások Pedagógiai alapképességek és készségek A pedagógus tudásának elemei A tanító Alkalmasság a tanítói pályára A tanítóval szemben támasztott követelmények A nyelvpedagógus A nyelvpedagógus a nyelvtanítás különböző 56 korszakaiban A nyelvpedagógus jellemzői és személyiségjegyei A nyelvpedagógus tudása A nyelvpedagógus tanító A korai nyelvtanulás célja és optimális kezdete Hasonlóságok és különbségek a tanítói és nyelvpedagógusi tevékenységben AZ IDEGEN NYELVI MŰVELTSÉGTERÜLETI KÉPZÉS A TANÍTÓKÉPZÉSBEN A szak leírása és indításának körülményei A felvételi folyamat Az idegen nyelvi műveltségterületi képzés mennyiségi mutatói A képzés tartalmi elemei 69 4

5 5.5 Számonkérési és értékelési formák A tanító szakképzés értékelési és számonkérési formái Az idegen nyelvi műveltségterületi képzés 78 értékelési és számonkérési formái A szakdolgozat A záróvizsga A tanítóképzés és a nyelvpedagógus képzés kapcsolódási pontjai A neveléstudomány és a tantárgy-pedagógia viszonya A tanító szakképzés és a tantárgy-pedagógia A nyelvpedagógus képzés és a tanítóképzés tanítási gyakorlatának egymásra hatása Felmerülő elméleti és gyakorlati kérdések Továbbfejlesztési lehetőségek: a képzés első szakasza Tantárgy-pedagógia és gyakorlati képzés A gyakorlatvezető tanár A NYELVPEDAGÓGUS SZAKTANÁR ÉS A NYELVPEDAGÓGUS TANÍTÓ A vizsgálat A vizsgálat célja és körülményei Az adatfelvétel módszerei A minta bemutatása A válaszok értékelése 106 5

6 6.2.1 A beérkezett válaszok összesített értékelése A műveltségterületi és a nyelvszakos válaszok összesített vizsgálata és elemzése A minta további bontása: eltérések és hasonlóságok képzés, végzettség és gyakorlat alapján A felmérés eredményei Az összes beérkezett kérdőív elemzésének összegzése A szaktanárok és nyelvpedagógus tanítók 143 kérdőíveinek tanulságai A hallgatók és gyakorló nyelvpedagógusok válaszainak tanulságai A NYELVPEDAGÓGUS TANÍTÓKÉPZÉS KRITIKÁJA A hipotézisek igazságtartalmának vizsgálata Következtetések és javaslatok A kutatás továbbfejlesztésének lehetőségei 154 MELLÉKLETEK 156 ÁBRÁK (i-xx) 186 KIVONATOK 207 IRODALOMJEGYZÉK 212 6

7 1. Bevezetés 1. 1 A téma és jelentősége A pedagógusképzés bonyolult, szerteágazó keretben és programok szerint folyik a XXI. század elején szerte a világon. Magyarországon a főiskolai szintű tanítóképzés, a főiskolai és egyetemi tanárképzés átalakulóban van. Az átalakulás irányát az Európai Unió most egységesedő felsőoktatási rendszere határozza meg. Az már bizonyosnak látszik, a nemzetközi trendek és dokumentumok alapján, hogy a magyar felsőoktatásban a pedagógusképzés helye és szerepe, tartalma és szervezeti felépítése is változni fog 2006-tól. A szakértők, a kutatók és a szakma érdeklődéssel figyeli és publikációk sorával alakítja ezt a folyamatot. A nyelvpedagógusok képzése a pedagógusképzés valamennyi problémájával küszködik. Nyelvpedagógusokat három szinten képeznek: bölcsészképzés és a tanítóképzés kiegészítéseként, nyelvtanárként, és a közoktatás különböző szintjei számára. A szintek közötti átjárás nem mindenütt biztosított, a képzés tartalma, prioritásai és színvonala egyaránt változó, ráadásul a diplomás nyelvpedagógusok közoktatási feladatai közben átalakuláson mennek keresztül (változó érettségi, nyelvvizsgák) és iskolatípusonként is különböznek. Különös jelentőséget ad az idegen nyelvi műveltségterületi program vizsgálatának az, hogy a képzést kezdettől fogva elbizonytalanítja a végzett nyelvpedagógus tanítók státusza, és a közoktatásban betöltött funkciója. A dolgozat választ keres arra a kérdésre, hogy a nyelvoktatásra szakosodott tanítók általános iskolai nyelvszakos tanárok vagy inkább tanítók-e. A képzési program értékeléséhez nélkülözhetetlen feltárni, hogy milyen speciális területeken készíti fel a műveltségterületi program másképpen, jobban vagy esetleg gyengébben a nyelvoktatásra a leendő tanítókat, mint a nyelvszakos egyetemi/ főiskolai képzés. A képzési program évtizedes története, a tanítóképzésben betöltött szerepe, a képzéssel kapcsolatban felmerülő bizonytalanság, valamint a kisiskolás kori nyelvoktatás jelenlegi gyakorlata és a jövőben kirajzolódó feladatai felvetik egy szisztematikus értékelés szükségességét, melynek eredményeként megfogalmazódhat egy sor javaslat az általános iskola alsó tagozatán tevékenykedő nyelvpedagógusok képzésének tartalmi fejlesztésére. Különös jelentőséggel bír a téma az európai 7

8 felsőoktatási térség kialakulásának időszakában, amikor a tanítóképzés és a keretein belül létező nyelvpedagógus-képzés is formálódik A dolgozat célja Jelen dolgozat célja a pedagógusképzés területén, a szaktanárok képzésén belül és egyben attól elkülönülten 10 éve működő pedagógusképző program szisztematikus értékelése, melynek során megvizsgáljuk a képzés helyét, szerepét és feladatait a XXI. századi magyarországi nyelvpedagógus-képzésben. A magyarországi tanítóképzés hagyományait és történetét elemezve bemutatjuk a nyelvoktatásra felkészítő programok kezdeményeit. A tanítóképzés szakosodási törekvésein építkező, de szorosan a tanítóképzéshez kapcsolódó képzési programok kialakulásának és tartalmának vizsgálata jelenti a műveltségterületi képzés közvetlen előzményét, ezért a dolgozat a nyelvpedagógus képzés irányába mutató képzési formák elemzése után az idegen nyelvi műveltségterületi képzés kialakulását és tartalmát vizsgálja meg. A vizsgálódás a pedagógus, nyelvszakos tanár, valamint a tanító és a nyelvpedagógus-tanító jellemző tulajdonságainak és a velük szemben megfogalmazódó elvárásoknak az áttekintése után a képzés struktúráját, mennyiségi mutatóit és tartalmi elemeit veszi górcső alá. A program tartalmi elemeinek vizsgálata során kirajzolódó képet a nyelvpedagógusok gyakorlatát és gondolkodását feltáró kérdőíves és interjúkra épülő vizsgálat pontosítja. A felmérés célja, hogy a tanítóképzésben részt vevő hallgatók és a képzésben diplomát szerzett tanítók nézeteit feltárjuk és összevessük a nyelvszakos képzésben részesült hallgatók és nyelvtanárok nézeteivel. A hallgatók és a már gyakorló tanítók saját tudásukról, gyakorlatukról, státusukról alkotott véleményének feltárásával pontosabb képet kaphatunk képzés jellegéről, szerepéről és eredményességéről. A dolgozat célul tűzi ki, az idegen nyelvi műveltségterületi képzés jellegzetességeinek, gyakorlatának, elért eredményeinek és gondjainak feltárását és elemzését, hogy ezzel az általános iskolák alsó tagozatán idegen nyelvek tanításával foglalkozó tanítók képzését hatékonyabbá tegye. 8

9 1. 3 Hipotézisek A tanítóképző főiskolák idegen nyelvi műveltségterületi programja az általános iskola alsó tagozatán nyelvoktatásra felkészítő tanítóképző program. Eszerint feltételezhetjük, hogy a tanítóképző főiskolán nyelvoktatásra jogosító oklevelet szerző tanítók tudása eltér a többi nyelvtanár tudásától, és ebből következően a nyelvoktatásról vallott nézeteik is különböznek a szaktanári diplomát adó pedagógusképző intézményekben képesítést szerzett nyelvpedagógusok nézeteitől. Feltételezhetjük, továbbá, hogy tudásuk, nézeteik és a helyi körülmények által meghatározott nyelvtanítási gyakorlatuk is eltér szaktanár kollégáikétól. A tanítóképzés sajátos vonásaiból kiinduló feltételezésünk szerint a nyelvpedagógus tanítók tudásának pedagógiai alapjai szilárdabbak, mert a képzés egész időtartama alatt több kurzuson, nemcsak a pedagógia és pszichológia tanszékeken szerezhetnek pedagógiaipszichológiai ismereteket. Tantárgy-pedagógiai ismereteik a hosszabb tanítási gyakorlat és a tantárgy-pedagógiai órák magas száma miatt korosztály-specifikusabbak. Ugyanakkor szaktárgyi, a mi esetünkben idegen nyelvi ismereteik messze nem érik a többi felsőfokú intézményben nyelvszakos diplomát szerzők ismereteit. További feltételezésünk, hogy a felkészítő program célja (általános iskolai nyelvpedagógus tanítók képzése) és végzettek nyelvoktatásban betöltött későbbi szerepe nem áll összhangban. Az idegen nyelvi műveltségterületi képzést sikeresen befejező hallgatók az osztálytanítói feladatok ellátása mellett vagy helyett, az általános iskola alsó tagozatán és a felső tagozat 5-6 osztályában taníthatják az angol, a francia vagy a német nyelvet. Feltételezésünk szerint az általános iskolában angol/francia/német szakos tanárként alkalmazzák őket ott, ahol az általános iskola alsó tagozatának programjában szerepel az idegen nyelvek oktatása, illetve a felső tagozaton is tanárhiány esetén. Műveltségterületi szakosodásuk szaktanári feladatok ellátására jogosítja őket, de vajon szaktanári képesítést kapnak-e egy olyan intézményben, melynek profilja nem a szaktanárképzés? A vizsgálódás alaphipotézise, hogy a hallgatók és a tanítók elsősorban nyelvszakos tanárnak tekintik magukat. A kikérdezéses módszerrel (kérdőívek és interjúk) feltárt szaktanári tudat és gyakorlat feltételezésünk szerint, a szaktanárrá válás irányába mutat. Feltételezzük, hogy az idegen-nyelv oktatására képesített tanítók angol/francia/német szakos tanárként viselkednek. Az idegen nyelvi műveltségterületi 9

10 képzés számukra csupán ugródeszka a szaktanári végzettség megszerzéséhez és a 6-12 éves korosztály nyelvtanításában való aktív közreműködés helyett, kiegészítő diplomák megszerzésével, a éves korosztály felé sodródik az idegen nyelvi műveltségterületen végzett hallgatók egy jelentős része A bizonyítás menete A dolgozat első része rövid áttekintést ad a magyarországi tanítóképzés azon programjairól és szakmai vitáiról, melyek az idegen nyelvek tanításának történetével és az idegen nyelvek tanítására felkészítő programok fejlődésével kapcsolatosak. A szakképzés/tanítóképzés dilemma eldöntését a nyelvi képzés egyik főszereplője, a nyelvpedagógus tudásának és személyiségjegyeinek feltárásával készítjük elő. Ezt követi a tanítóképzés alapdokumentumainak (képesítési követelmények és helyi tantervek) és programjainak összevetése. Különösen fontos témánk szempontjából annak feltárása, hogy a műveltségterületi (nyelvpedagógus képző) program hogyan illeszkedik a tanítóképzés egészébe, mivel járul hozzá és milyen támogatást kap a tanító szakképzéstől. A programok vizsgálata után a tanítójelöltek és az idegen nyelvi műveltségterületen tanítói diplomát szerzett tanítók nézeteit, tudását és szaktanári gyakorlatát tárjuk fel, kikérdezéses módszerekkel (kérdőívek és interjúk). A program elemzése és a kérdőíves vizsgálat eredményeinek összegzése alapján az idegen nyelvi műveltségterületi képzés egészének értékelése és átfogó kritikája fogalmazódik meg. A dolgozat befejezéseként a hipotézisek igazolása vagy elvetése után a tanítóképzés idegen nyelvi műveltségterületi programjának továbbfejlesztéséhez szükséges további kutatási célokat fogalmazzuk meg, továbbá bemutatjuk a jelenlegi képzési gyakorlatban rejlő fejlesztési lehetőségeket. Az elemzés során óhatatlanul szükség van nemzetközi kitekintésre, mind a tanítóképzés, mind a nyelvtanárképzés és a kisiskoláskori idegennyelv-oktatás területén. A hazai egyetemi és tanárképző főiskolai, és a nemzetközi tapasztalatokat azonban csak érvként, a tendenciák bemutatása céljából használjuk fel, elemzésük a dolgozatnak nem része. 10

11 II. A magyarországi tanítóképzés fejlődése, hagyományai és a nyelvoktatás A tanítóképzésen belüli nyelvpedagógus képzés vizsgálatakor fontos szem előtt tartani, hogy az idegen nyelvek oktatása és azok oktatására való felkészítés hogyan és mikor jelent meg a tanítóképzés történetében. A tanítóképzés erős hagyományai azonban felvetnek néhány olyan szempontot is, melyeknek látszólag nincs köze a nyelvpedagógusképzéshez, mégis alapvetően befolyásolják, sőt meghatározzák az idegen nyelvi műveltségterületi képzést. Ismernünk kell azt a közeget, amelybe a műveltségterületi nyelvpedagógus képzés illeszkedik, hogy el tudjuk dönteni, vajon ez a képzés a tanítóképzés fejlődésének szerves része-e, vagy idegen test a tanítóképzésben. Kézenfekvő lenne, hogy a tradíciók feltárását történeti tényekkel mutassuk be, törvényről törvényre, rendeletről rendeltre, időrendben felsorolva a tanítóképzés kialakulásának és fejlődésének főbb állomásait. A történetiséget azonban számos szempont megbonthatja. Az egyik a tanítóképzés és a közoktatás szoros kapcsolata. A tanítóképzés a XX. század derekáig a közoktatás része volt, majd a felsőoktatáshoz került. Ebből következően, továbbá azért, mert a tanítóképzés a közoktatásban dolgozó tanítókat képezi, történetének alakulásában igen lényeges szerepet játszik a közoktatás alakulása, ezen belül az alapfokú képzés fejlődése. Amikor a tanítóképzés a felsőoktatás részévé vált (1959), akkor is fenntartotta máig szoros kapcsolatát a közoktatással. Így a tanítóképzés fejlődési folyamatának bemutatása nem mellőzheti a közoktatási kitekintéseket. A másik fontos szempont az, hogy a tanítóképzés változásait indukáló törvények és rendeletek születéséhez vezető utat szakmai viták jelzik. A tanítóképzés nagyjainak, elismert szakembereinek kutatómunkája és javaslataik, valamint a tanítóképző iskolai tanárok tevékenysége nyomán továbbélő hagyományok bemutatása nélkül a tanítóképzés változásait csak légüres térben vizsgálhatnánk. A fejezet célja, hogy a tanítóképzés fejlődése során rámutassunk azokra a képzési formákra és programelemekre, melyek befolyásolták a nyelvoktatásra felkészítő programok kialakulását és fejlődését. Ezért a fejezet részben a történetiség időbeli elvét 11

12 követi, részben pedig a tanítóképzés idegen nyelvi képzési programjában máig szerepet játszó elemek kialakulását és fejlődését követi nyomon. A vizsgálat főbb szempontjait a nyelvpedagógus tanítók képzésének XXI. századi szervezeti és tartalmi kérdései, a tanítók képzésével szemben támasztott igények, az idegen nyelvi képzés alakulása, az elméleti és gyakorlati képzés viszonya, valamint az iskolai gyakorlat formáinak alakulása jelentik. 2.1 A képzés nélküli korszak 1 A tanítókat szervezett állami képzésének megkezdése előtt is felkészítették valamilyen formában a tanításra. A középkori Magyarországon az európai középkori kultúrákhoz hasonlóan az írásbeliség fő letéteményese az egyház volt, így az első iskolákat is az egyházi szervezetek hozták létre. A kolostori iskolák mellett, a kialakuló egyházmegyék püspöki székhelyein székeskáptalani és társaskáptalani székhelyein káptalani iskolák alakultak és működtek a XVI. századig. Élükön a prépost állt, a tényleges tanításért az olvasókanonok, a lector, volt a felelős. Az éneklő kanonok, a cantor, végezte az énektanítást. Később a tényleges tanítást a sublectorok vették át és a lector az igazgató és vizsgáztató szerepét töltötte be. Valamennyien fizetést kaptak és kanonokok (a káptalan vezető testületének tagjai) voltak. A váradi káptalan statutumai (1374) részletesen leírják a magiszterek feladatait. Többek között a tanítás módjának meghatározásakor előírják, hogy az ismeretek előadását és oktatását az egyes tanulók tehetségéhez és befogadóképességéhez kell alkalmazni. A különfélékkel ugyanis nem egyformán foglalkozunk, például a tapasztalt orvosok is a test különféle betegségeire különféle orvosságokat rendelnek,.. 2 A tanítási módszerekről és a tanítók feladatairól az Es tu scolaris, egy tanítói kézikönyv nyújt részletes tájékoztatást. A falusi plébániai iskolák rectorai falusi származásúak voltak, akik élethívatásuknak tekintették az oktatást. Képzésüknek jelentős része az anyanyelvi oktatás, hiszen anyanyelvi prédikációkra is fel kellett készülniük. A XV. század közepétől azonban az egyházi és a világi írástudók, a klerikusok és a literátusok (deákok), szerepe lassan elválik. Bár a tanult világi értelmiség képzése még 1 Szakál János a magyar tanítóképzés 1775-ig terjedő korszakát képzés nélküli korszaknak nevezi. In: Szakál (1934) 2 Balogh László, idézet a váradi káptalan statútumaiból, 16.old. 12

13 gyerekcipőben jár, a latin grammatika után a városi polgárság érdekei, és a hivatalnokokkal szemben támasztott igények határozták meg a tananyagot. A plébániai iskolák mellett megjelentek a városi magániskolák is, melyek speciális praktikus szakmai ismereteket nyújtottak (pl. könyvvitel, kereskedelmi levelezés) és tandíjat kértek. A XVI. században a reformáció, majd az ellenreformáció jelentős hatással volt a műveltségre és az iskoláztatás fejlődésére. A reformáció nagy szerepet játszott a magyar irodalmi nyelv és helyesírás megteremtésében, továbbá a műveltséget a korábbinál sokkal szélesebb rétegekhez juttatta el. A hitviták, prédikációk és a könyvnyomtatás mellett a protestantizmus terjeszkedésének fontos eleme volt az iskola, a felekezeti harcokban is fontos szerepet játszott az iskolaügy. A XVI. század második fele az ellenreformáció kora. Az ellenreformáció a katolicizmus megújulási kísérlete, melyben a humanista oktatásnak igen nagy szerepet szántak. Az 1560-ban ülésező nagyszombati zsinat, Oláh Miklós esztergomi érsek, a magyarországi ellenreformáció megindítója, humanista történetíró és iskolaszervező vezetésével foglalkozott a katolikus népoktatás szervezésével. A zsinat határozata az első rendelkezés a magyarországi népiskolákról. Egy év múlva az érsek letelepítette a jezsuitákat Nagyszombaton, majd ösztönözte őket iskolák alapítására országszerte elsősorban olyan városokban, ahol protestáns iskola is működött. Iskolaprogramjuk, a Ratio Studiorum (1599) alapján 6 évfolyamon folyt a jezsuita iskolákban a tanítás. A világi iskolákban világi tanítók is tanítottak, akiket iskolamestereknek neveztek. Az iskolamesterek nem részesültek képzésben. Az iskolafenntartók alacsony fizetés mellett vállalkozó embereket bíztak meg, például volt adószedőt, karnagyot, leszerelt katonatisztet. Sokan tanulmányaikat félbehagyó diákok voltak, akik elöljárójuk (a pap, vagy a lelkész) mellett a kántor, a sekrestyés, a harangozó teendőit is ellátták, esetleg nótáriusok (jegyzők) is voltak. Az iskolára nem sok idejük maradt. A községtől kaptak lakást, jobbágyterhektől mentesek voltak, de igen szerény körülmények között éltek. Járandóságuk részét képezte a természetbeni juttatás és a kántálással szerzett adományok A városok alsó fokú iskoláiban iskolavégzett írástudók, az un. literátusok tanítottak. A városi iskolák valamivel magasabb színvonalúak voltak, mert több embernek volt szüksége az alapismeretekre. Az elemi ismeretek oktatása azonban a gimnáziumok alsó évfolyamain továbbra is folyt. Ha középiskola is volt a városban, az alsó fokú oktatás annak kezdő osztályaiba tevődött át. A nemesek, némi magántanítói kezdés után, azonnal a középiskolába küldték gyermekeiket, így a kisiskola maradt az alsóbb néposztályok számára. 13

14 A falusi iskolák általában nem maradtak fenn túl sokáig, többnyire érdektelenség miatt. Ha meg is tanulták a kisdiákok a betűvetést, lassan elfelejtették, hiszen nem olvastak rendszeresen. A kisiskolák tanítási nyelve a diákok anyanyelve volt. A XVII. század végén megjelentek az első felsőfokú intézetek is. Az egyházi (katolikus és protestáns) felsőfokú tanintézetek célja a lelkész- és (a tőle még el nem választott) tanítóképzés volt, ezért többnyire filozófiai és teológiai fakultással rendelkeztek. Az egyetemekhez és főiskolákhoz középfokú iskolák kapcsolódtak, ahol a hallgatók tanítottak és ezzel némi keresethez jutottak, esetleg a továbbtanulásuk költségeit próbálták fedezni. A XVIII. század elejére kiépült a katolikus és protestáns népiskolai rendszer országos hálózata. Az 1770/71-es népiskolai összeírás szerint 2845 kisiskola volt Magyarországon (a korosztály 25 %-a) 4215 iskolamesterrel. 3 Az egyházi oktatás és az uralkodói szándék a felvilágosult abszolutizmusban találkozott. A felvilágosult uralkodó egyik ismérve, hogy törődik népe művelődésével. Mária Terézia egy sor rendeletével készítette elő az oktatásügy átfogó rendezését ban az udvari tanügyi bizottság, ben a magyar Tanügyi Bizottság (Pozsony) felállítása jelentette az állami oktatáspolitika kezdetét. Az utóbbi hatásköre valamennyi magyarországi iskolára kiterjedt. Mária Terézia Ratio Educationis (1777) rendelete is a felvilágosult abszolutizmus eszméit tükrözi, és egyben a hazai oktatásügy első átfogó állami szabályozása volt. A Ratio Educationis azt az elvet tükrözi, hogy az állami oktatásügy célja a hasznos állampolgár nevelése lett. A Ratio Ecucationis először választotta el egyértelműen az alsó fokú oktatást a középfokútól, és írt elő tanrendet. A három éves népiskolában (alsó fokú oktatás) a tanulóknak azt kellett tanulniuk, ami számukra később hasznos lehet. A Ratio nem mondja ki az általános tankötelezettséget, de a népiskolai felügyelők budai értekezlete 1778-ban a rendelkezéseket tankötelezettségként értelmezi. A népiskolai reform mintájául Felbiger 4 osztrák népiskolai reformja szolgált. Magyarországon ennek megfelelően jött létre az anyanyelvű népiskolák rendszere. A népiskoláknak három típusa volt: a falusi iskolákban egy tanító, a mezővárosi iskolákban 2 tanító, a városi iskolákban 3 tanító dolgozott. A falusi és mezővárosi iskolákban nyáron, a mezőgazdasági munkák idején csak vasárnap volt tanítás. Olvasást, írást, elemi számtant és vallástant tanítottak, ez utóbbit a lelkész/plébános. A városi iskolákban a polgárság 3 Forrás: Szakál János (1934) Másutt: 4250 népiskola és 4700 tanító In: Balogh László: 1996, 33.old. 4 Kosáry Domokos (1988) ( old) és Szakál J. id. m. 14

15 igényeit vette jobban figyelembe a tanrend. Több matematikát, mértant, rajzot és német nyelvet is tanultak a diákok, rendkívüli tárgyként a latint. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy 1775-ig az egyház bízta meg az egyházi fenntartású iskolák tanítóit, akiknek felkészítéséről maga gondoskodott (református kollégiumok, tanító rendek), vagy a megbízás feltétele az egyházi feladatok ellátására való alkalmasság volt. Az egyházi iskolákban nagy szerepe volt a latin oktatásnak és a német nyelv ismeretének, de a népiskolák kialakulása után anyanyelven folyt az oktatás. Az tanítók felkészítésének az egyházi iskolákban a latin nyelv része volt ugyan, de élő idegen nyelv tanítására, még a németre sem készítették fel a leendő tanítókat. Még kevésbé volt fontos a magyar, mint idegen nyelv, oktatás-módszertanának kidolgozása, hiszen a magyar még nem volt államnyelv. Dolgozatunk szempontjából a szervezett, képzés nélküli korszak hagyományaiból az elemi, azaz népiskolához való kötődést, a tanító gyakorlati felkészítését emelhetjük ki, mint a tanítóképzés máig jellemző hagyományát A középfokú tanítóképzés A normaiskolai tanítóképzés A népiskolákkal a tanítók és a tanítók képzése iránti igény is megjelenik. A Ratio Educationis sajátossága, hogy minden iskolatípus leírását követi, hogy ezzel a végzettséggel milyen állásokat lehet betölteni. A népiskolák élére álló tanítók képzése a rendelet szerint a normaiskola feladata volt. A tankerületekben, azaz az oktatási központokban, Felbiger osztrák iskolai reformját követve, un. mintaiskolákat hoztak létre. Ez volt az ún. normál, vagy másutt normaiskola, ami a többiek számára normaként szolgált, központi mintaiskola, ugyanakkor gyakorló elemi (azaz tanítóképző gyakorlóhely) is volt. A normáliskolákban indult meg először intézményes tanítóképzés. Magyarországon az első ilyen gyakorlóiskola 1775 tavaszán nyílt meg Pozsonyban. Ez lett az első magyar tanítóképző is, 5 tanítóval. Külön tanerő foglalkozott a szépírással, az építészeti mértannal, a rajzzal és tanítottak zenét, orgonát is. A tanítójelöltek (praeparandisták) elméletileg a gimnázium alsó tagozatának elvégzése után a gyakorlóiskolában kaptak módszertani képzést, de 1797-től egy gimnáziumi osztály bizonyítványa elégendő volt a felvételhez. A képzés 4-5 hónapos volt, 15

16 évente két tanfolyamot indítottak. A növendékek a neveléselméletet, a népiskolai tantárgyak tanításának módszertanát tanulmányozták és iskolai hospitáláson, gyakorló tanításon vettek részt egy tanító vezetésével. Nyelvoktatásra felkészítés nem szerepelt a programban. A Felbiger-féle útmutatást követő tanító az egész osztállyal együtt foglalkozik. Az un. együttes tanítás, a gondolkodtató kérdések felvetése, a katekizálás és számos mnemotechnikai fogás (pl. felmutatható táblák, kezdőbetűk) használata fémjelzi módszereit ban megjelent Metodenbuch címmel módszertani útmutatója, mely módszerét széles körben elterjedtté tette. Szakál (1934) szerint a sagani vagy Felbiger módszer nem is igazán tekinthető módszernek, inkább csak módszertani fogások gyűjteménye. Szép számmal akadtak a normáliskolai tanítóképzésnek kritikusai Magyarországon, Erdélyben pedig nem is igazán terjedt el. 5 Ennek oka elsősorban a protestánsok ellenállása volt. A módszert merevnek, a tanulók igényeit és képességeit figyelmen kívül hagyónak tartották. A normaiskolákba nem küldtek tanulókat, a tanfelügyelők felszólításának a vallás és lelkiismereti szabadságra hivatkozva nem tettek eleget. A protestánsok tehát megtartották különálló tanítóképzésüket A középfokú tanítóképzés fejlődése A tanítóképzés középfokú szakasza, ez a több mint egy emberöltőnyi időszak, több ponton is nyújt tanulságokat a tanítóképzést és benne az idegen nyelvi képzést vizsgáló számára. Ezeket a kérdésköröket egyenként, egymástól elválasztva, de a szükséges kapcsolódási pontokat megemlítve tárgyaljuk. A középfokú tanítóképzés szervezeti és tartalmi fejlődése Mednyánszky Alajos 6 báró 1842-ben átfogó javaslatot készített a magyar oktatásügy fejlesztéséről, és benne a tanítóképzésről. A tervezet egészét ugyan elutasították, mégis az állami tanítóképezdék létrehozásáról szóló javaslata (más javaslataival együtt) végül megvalósult. Mednyánszky szerint a falusi tanítót fel kell 5 Annak ellenére sem, hogy 1781-ben II. József Norma Regia (Királyi Szabályrendelet) című rendelete a Ratio Educationis-t kiterjeszti Erdélyre is. 6 Mednyánszky Alajos ( ) oktatáspolitikus, a reformkor hivatalos tanügyi terveinek egyik kidolgozója 16

17 menteni az egyházi szerepei alól. A tanítóképző, Mednyánszky tervezete szerint, kétéves lenne, de szervezetileg maradna a főelemi iskolák mellett, tehát nem önálló intézményként, továbbra is a közoktatás részeként működne. A protestáns iskolarendszerben nem volt külön tanító-, tanár- vagy lelkészképzés. A szószékhez, azaz a lelkészi hivatalhoz az út a katedrán át (azaz a tanításon keresztül) vezetett. Az as években a katolikus tanítóképzés a Ratio-n alapult. A katolikus egyházi vezetők tanítóképzők alapításával minden rendeletgyártásnál többet tettek, tanítóképzőket alapítottak: Pyrker János érsek (Egerben), Szepessy Ignác püspök (Pécsett), Kopácsy József hercegprímás (Esztergomban). Pyrker János tanítóképzője az 1828-ban Egerben az első magyar tannyelvű két éves tanítóképző. A felvétel feltétele gimnáziumi bizonyítvány (14-15 éves kor) és alkalmassági vizsga (beszédvizsgálat és testi alkalmasság) volt. A képzősök az első évben az olvasás, írás, számolás mellett tanulnak hittudományt, neveléstudományt és fogalmazástant, és egy városi iskolában gyakorolnak. A második évben a tantárgyak száma az ének-zenével, és a pap melletti szolgálatokkal valamint a jegyzői tevékenység alapjaival bővül. Pyrker tanítóképzője túlmutat a normáliskolai tanítóképzőn, hosszabb tanulmányi idejű, van benne kántori és jegyzői képzés is. A képző elvégzése után képesítő vizsgát kellett tenni, majd néhány évi segédtanítóskodás után lehetett tanítói kinevezést kapni. Az Első Egyetemes Tanügyi Kongresszus Tanítóképző Szakosztálya (1848) megvitatta és elfogadta Majer István 7, az 1842-ben alapított esztergomi mesterképezde tanára, elképzelését a tanítóképzés fejlesztésével kapcsolatban. Majer István az önálló tanítóképzők mellett foglal állást, melyeket praeparandiáknak nevez. A felvétel feltétele megfelelő előképzettség és testi épség. Az előképzettségként 3-4 év tanítói gyakorlat esetén mindössze elemi népiskolai tanulmányokat, vagy gyakorlat nélkül középiskolai végzettséget ír elő. A képzés tantárgyai az értelmi, neveléstani és erkölcsi képzés köré csoportosulnak, de a tantárgyak nem mutatnak túl a tanítandó tananyagon. Majer szerint az általános műveltségi szint emelésére sajnos nincs idő. Négyféle képzőt tervez felállítani. Az első az ún. elsőrendű képezde a városi és budapesti normál és reáliskolák számára. Itt a képzés három év, két év elmélet és egy év gyakorlat. A második az un. középképezde, amely két éves és az elméleti és gyakorlati képzés párhuzamos. A harmadikként tervezett kisképezdében 10 hónapos tanfolyamon és két egymást követő nyáron tanulnak, majd télen 7 Majer István ( ) az esztergomi érseki tanítóképző megszervezője. Fő művei:neveléstan,1844 és A magyar képezdék reformja,

18 egy tanítónál gyakorolnak. Az előképzettségi feltétel csupán elemi iskolai végzettség. A negyedik típus a női képezde, ahol a két éves képzés az elemi leányiskolák számára készít fel tanítónőket. A kisdedóvó és a tanítóképzés összekapcsolása Joó Jánosnál 8 jelenik meg, aki szerint a tanító legyen egyben kisdedóvó is. A 4 éves képzési idejű tanítóképző elképzelésében az első év az óvóképzőnek lenne szentelve. Szőnyi Pál, Majer Istvánnal ellentétben, nem önálló intézetként képzeli el a tanítóképzést. Egy 5 éves képzés első éve az elemi iskolai tanításra képesít, a második év a népiskolai elemire, a harmadik a polgári és a negyedik-ötödik év a gimnáziumi munkára. A felvett hallgatók évesek a tervezet szerint. Noha Szőnyi Pál elképzelései soha nem valósultak meg, az egységes pedagógusképzés modelljeként ma is figyelemre méltó. Az első egyetemes és közös magyar tanítói gyűlés (1848. július ) dolgozott ki először az iskolaügy nemzeti és polgári átalakulásának megfelelő egységes tartalmi és szervezeti elgondolást. A tanácskozás elnevezésében a közös azt jelenti, hogy minden egyház, az egyetemes pedig arra utal, hogy minden pedagógus réteg részt vett a kongresszus munkájában. A kongresszus egyik szakosztálya a kisdedóvókkal és az elemi iskolákkal foglalkozott. Határozatilag kimondja, hogy a tanítóképzők önálló állami intézmények, a tanítói munkát el kell különíteni a harangozótól és a jegyzőtől. 60 gyereknél többet egy tanító nem taníthat. A szakosztály határozatai között számos Majer István tervezetét vette alapul, például a képzők fajtáit és a tananyag jellegét illetően. A tanítóképzés újabb szabályozása 1855-ben jelent meg. Az oktatási reform intézkedései közül a későbbi fejlődés szempontjából a legfontosabb a tanítók képesítési követelményeinek előírása volt, mely felgyorsította a tanítóképzők szervezését és elősegítette egységesedésüket. A képzés ideje 2 év volt. A felvételhez a jelöltnek legalább 16 évesnek kellett lennie, a gimnázium vagy a reáliskola alsó osztályait kellett elvégeznie és vizsgálták fizikai és zenei képességeit, valamint erkölcsi alkalmasságát. A tantárgyak megegyeztek a főelemi iskolai tantárgyakkal. Az oktatás célja az volt, hogy a hallgatók a főelemi iskolai tanterv anyagát alaposan megismerjék, az oktatás módszertanát elsajátítsák és az iskolai munkához szükséges elméleti, és gyakorlati ismereteket megszerezzék. Háromféle képesítést adtak ki: főelemi iskolai tanító (az elemi iskola 1-4 osztályában tanít), alelemi iskolai tanító (1-3 osztály számára) és végül az altanító (1-2 osztály tanítására). 8 Joó János: Nézetek a magyar nemzet műveltségi és technikai kifejlése tárgyában. Budapest,

19 Az évi XXXVIII. törvénycikk a népoktatási tanintézetek közé sorolja az elemi és felsőbb népiskolákat, a polgári iskolákat és a tanítóképezdéket (8. ). Ez a besorolás hosszú időre meghatározta a tanítóképzés helyét és szerepét a magyar oktatás rendszerében, ezért később sokan tették felelőssé a tanítóság presztízshiányáért, és a pedagógustársadalmon belüli szerepének alakulásáért. Ugyanakkor a magyar tanítóképzés történeti fejlődése a tanítóképzést szorosabban kapcsolta a népiskolákhoz, mint a pedagógusképzés többi szervezeti egységéhez, így a tanítóképzés fenti besorolása a kor színvonalának, az anyagi és szellemi feltételeknek megfelelő volt. A törvény ai foglalkoznak a tanítóképzéssel. A törvény vonatkozó rendeleteinek előkészítésében Majer István képezde reformját, 9 az 1843-as tanügyi bizottsági javaslatokat vették figyelembe. Megszüntették a felekezetfüggő tanítóképzést és az önálló szakképző intézményekhez hasonló státuszba helyezték a tanítók képzését. A képzési időt három évben határozták meg. 15 éves kor és középiskolai végzettség, vagy a polgári iskola négy osztálya volt a felvétel feltétele. Az óraszámok és a tanterv szelleme alapján is a fő hangsúly a neveléstanra, a módszertanra és a gyakorlati képzésre helyeződött ben jelent meg az első állami tanító- és tanítónőképző intézeti tanterv, mely szerint a képzés a népiskola első 6 osztályára készíti fel a növendékeket. A dualizmus korában kibontakozó szakmai viták számos javaslattal járultak hozzá a tanítóképzés fejlődéséhez. A budai tanítóképző tanára, Gyertyánffy István, 10 felvetése szerint, például a tanítóképzés 3 éve nem elegendő. Szerinte leginkább a pedagógiai elméleti tárgyakkal volt baj, mert ezek megértéséhez túl fiatalok voltak a tanítójelöltek. Gyertyánffy javaslata szerint egy évvel meg kellene emelni a tanítóképzés idejét, így az első év az előkészítésé és az ismeretek bővítéséé lenne, a második és a harmadik évben folyna az elméleti szakképzés, a negyedik év pedig főleg a gyakorlati képzés éve lenne. Hasonló szakmai felvetések után, jó három évtized elteltével, 1881-ben a tanítóképzés idejét 4 évre emelték, 11 ami kezdetben csak rendeletileg szabályozott volt, azaz csak az állami képzők tekintették magukra nézve kötelezőnek, de hamarosan elterjedt és a képesítési követelményekkel együtt hozzájárult a tanítóképzés egységesedéséhez.1900-ra már 81 tanítóképző volt Magyarországon, ezekben 8057 növendéket 759 tanár tanított. Jelentősen nőtt a tanítónőképzők száma is (32), bár ezek jó 9 lsd. 12.old. 7. lábjegyzet 10 Gyertyánffy István ( ) székelyudvarhelyi gimnáziumi, majd székelykeresztúri tanítóképezdei tanár ban megszervezte, majd 1898-ig igazgatta a budai Paedagogiumot.A Néptanítók Lapja szerkesztője ( ). 11 Kovátsné Németh Mária (2000) 19

20 része (22) egyházi intézmény volt. Összesen csupán 22 képzőnek volt gyakorló iskolája ra 91 tanítóképző működött Magyarországon: 51 tanító és 40 tanítónőképző. Ebből 30 állami, a többi felekezeti. A legtöbb tanítónőképzője a katolikus egyháznak volt (22). A tanítóképzők szakmai egyesülete a képzőkkel együtt szervezte a továbbképzéseket és megvitatta a fejlesztési javaslatokat. A tanítóképzés szervezeti és tartalmi kérdéseivel leggyakrabban az 1889-ben megalakult Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete és annak lapja a Magyar Tanítóképző foglalkozott. Kármán Mór 12 a tantárgyi leírásokat pontosította, és felvetette, hogy a tudományterületek szerinti tantárgyi felosztás helyett tanulmányi körökre kellene felosztani a tananyagot. Ezeken belül ugyanis többet foglalkozhatnának az összetartozó ismeretkörök közötti összefüggésekkel. A mai műveltségterületi integrált képzésnek ez a javaslat az első megfogalmazása. Kármán Mór a tanulmányi körökre is javaslatot tett, szerinte neveléstani, nyelvi és irodalmi, társadalmi és történelmi, matematikai és természettudományi, művészeti és ügyességtani tanulmányok köré kellene felépíteni a tanítandó ismeretanyagot. 13 A Második Egyetemes Tanügyi Konferencián (1898) felmerült a tanítóképző intézeti érettségi vizsga gondolata. Köveskuti Jenő 14 a képzést a tanárképzés rendszerében képzelte el. A vitában elhangzott, hogy az érettségi utáni főiskolai vagy egyetemi szintű tanítóképzés a tanítók presztízsét növelné, de a képzés elvesztené függetlenségét, sajátos képzési feladatait. Finánczy Ernő a jó tanítóval szemben támasztott igényekből indult ki, és arra a következtetésre jutott, hogy a tanítóképzés optimális ideje 6 év. Az első négy év a közismereti tárgyak anyagának elsajátításából valamint hospitálásból állna és vizsga zárná le. Az ezt követő 4 szemeszter test- és élettan, általános gyermekpszichológia, pedagógia és módszertan valamint pedagógiatörténet tanulásából állna. Ebben a rendszerben az utolsó két év anyaga jelentené a pedagógiai elméleti és gyakorlati felkészülést, az általános műveltségi alapok elsajátítása után. Molnár József törvénytervezete (1916) ugyan egyetért a 6 évvel, de reálisnak legfeljebb az 5 évet tartja. Törvénytervezetének 12 pontos kivonatát megtárgyalta és elfogadta a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesületének 1917-es gyűlése. 12 Kármán Mór ( ) a herbarti pedagógia képviselője Magyarországon. 13 v.ö. A 158/1994. (XI.17.) Korm. rendelet a tanító,..., a képesítési követelményekről. A rendelet a következő műveltségterületeket sorolja fel: magyar nyelv és irodalom, a matematika, ember és társadalom, természetismeret, valamely idegen nyelv, ének-zene, vizuális nevelés, testnevelés, technika, háztartástan és informatika. 14 Köveskúti Jenő: Tanítóképzésünk jövője Magyar Tanítóképző

Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében. Doktori értekezés. Kovácsné Tóth Ágnes

Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében. Doktori értekezés. Kovácsné Tóth Ágnes Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében Doktori értekezés Kovácsné Tóth Ágnes Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41.

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ISKOLA ÉS TÁRSADALOM A Zalaegerszegen 1996. szeptember 5 6-án rendezett konferencia előadásai ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ZALAEGERSZEG, 1997. Szerkesztő:

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK

ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK Írta: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 2011. Lektorálták: Torgyik Judit Velkey Gábor A munka az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben a TÁMOP

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is.

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is. Előszóhoz A Magyar Köztársaság az etnikai identitást egyrészt perszonális jognak tekinti, azaz minden személynek alkotmányosan biztosítja a jogot etnikai hovatartozásának meghatározására. Az etnikai hovatartozás

Részletesebben

A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI ZENETANÁROK KÉPZÉSE (1908 1948) Tóth Gábor

A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI ZENETANÁROK KÉPZÉSE (1908 1948) Tóth Gábor MAGYAR PEDAGÓGIA 94. évf. 1 2. szám 95 111. (1994) A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI ZENETANÁROK KÉPZÉSE (1908 1948) Tóth Gábor Az 1867-es kiegyezéssel, az önálló magyar államiság lehetővé tette a közoktatásügy további

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Tanulmányunkban arra keresünk választ, hogy a 19. század második

Tanulmányunkban arra keresünk választ, hogy a 19. század második A magyar középiskolai tanárképzés és szakmai professzió kialakulása a 18 20. században Tanulmányunkban arra keresünk választ, hogy a 19. század második felében kialakuló modern magyar nemzetállam duális

Részletesebben

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 1 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 3 Acta Academiae Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Református nőnevelés a két világháború között

Református nőnevelés a két világháború között Református nőnevelés a két világháború között Paksi László Pannon Egyetem, Veszprém paksilaci@gmail.com Magyarországon a református egyház a protestantizmus legerősebb váraiban hozott létre nőnevelő intézményeket,

Részletesebben

Csicsay Alajos. Iskolatörténet

Csicsay Alajos. Iskolatörténet Csicsay Alajos Iskolatörténet Unokáimnak, Csicsay Bencének és Áronnak, valamint kortársaiknak szeretettel Csicsay Alajos Iskolatörténet Lilium Aurum Dunaszerdahely 2002 A könyv megjelenését támogatta:

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos A MÁR ALIGHA LEHET EGY ORSZÁG OKTATÁSI-TAJ.'lULASI kaijacltá"ah az jellemezni. Egyes országokban az. képzésen széles értelemben vett intézményes tanulás - a résztvevők számát és a ráfordításokat illetően

Részletesebben