AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY"

Átírás

1 AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL

2 I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben indult a két tanítási nyelvű oktatás? 2 I.2. A tanulólétszám és az osztályok számának alakulása tanévenként 2 I.3. Célnyelvi órák heti óraszáma évfolyamonként 3 I.4. Célnyelven oktatott tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 4 I.5. A két tannyelvű oktatásra 1-4 évfolyamon felhasznált heti órakeret elegendő ismeretet és készséget ad a különböző szaktárgyak tanulásához az 5-8. évfolyamon 5 II. Személyi feltételek II.1. Személyi feltételek alakulása 6 II.2. A célnyelven oktatott tantárgyakhoz biztosított személyi feltételek 7 II.3. A célnyelven tanító tanárok tanulásszervezési módszerei, eljárásai 7 II.4. Az intézmény anyanyelvi lektora 9 III. Eredmények, sikerek III.1. Az iskola eredményességének megítélése 10 III.2. Nyelvvizsgát szerző tanulók száma tanévenkénti bontásban 13 III.3. Év végi eredmények statisztikája 15 III.4. A célnyelv gyakorlásának színterei 16 IV. Tárgyi feltételek alakulása IV.1. Az eszközellátottság értékelése 20 IV.2. Változások, problémák ismertetése az indulástól 21 V. Összegző értékelés, elemzés V.1. SWOT analízis 22 V.2. Összegző szakmai értékelés 26 Idegen nyelvi lektorunk tapasztalatai 28 Mellékletek 30 1

3 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam AVASTETŐI-PATTANTYÚS ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ I. HELYZETELEMZÉS I.1. A két tanítási nyelvű oktatás indítása intézményünkben Az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás iskolánkban az es tanévben indult. A két tanítási nyelvű képzés beindításához sok segítséget kaptunk a Városligeti Angol- Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolától elsősorban továbbképzések formájában. Már az 1998/1999 es tanévben előkészítő látogatásokat tettünk ott, órákat látogattunk és segítséget kaptunk a tantervek elkészítéséhez, de például az országismeret /célnyelvi civilizáció/ tantárgy tanterve a saját munkánk. Azóta is tartjuk a kapcsolatot a megye és a város két tanítási nyelvű iskoláival és 1999 óta tagjai vagyunk a Kétnyelvű Iskoláért Egyesületnek is. Az induláskor az akkori szaktanácsadók - Gazsi Dénesné és Fekőné Kardos Judit - órát látogattak az induló első osztályban, felmérték személyi és tárgyi feltételeinket és mindent megfelelőnek találtak a kéttannyelvű oktatás számára. I.2. A tanulólétszám és az osztályok számának alakulása az indulás évétől tanévenként 1999 szeptemberében az első évfolyamon egy angol-magyar két tanítási nyelvű osztályt indítottunk és azóta folyamatosan minden évfolyamon van e szerint a tanterv szerint tanuló osztályunk. Tanulói létszám évfolyamonként Tanév 1999/ / / / / / / / / / / / /

4 A kéttannyelvű első osztályba jelentkező gyerekek képességfelmérésen vettek részt, amelyen a szókincsüket, kifejezőkészségüket, memóriájukat, logikus gondolkodásukat, kitartásukat, feladattudatukat figyeltük, értékeltük beszélgetés alapján. A játékos ismerkedést az osztálytanító pedagógusok tartották. A képességfelmérésen a szülők is jelen lehettek. Később intézményünk pszichológusa tanulási zavarokat kiszűrő vizsgálatot végzett a leendő első osztályos tanulóknál. /MSST/ Az elvégzett vizsgálat nagy segítséget nyújtott a szülőknek is abban, hogy láthatták, tapasztalhatták, hogy iskoláskorú gyermeküknél mi miatt nem javasoltuk a két tanítási nyelvű osztályba a felvételét. Megértettük velük, hogy milyen tanulási kudarc érné gyermekeiket, az alacsony teljesítmény miatt, amely nehezíti a gyermeknél az iskolai tanulás során az olvasás, írás stb. elsajátítását. A gyerekek és a szülők írásbeli - szóbeli indoklást kaptak pszichológusunktól. Az angol nyelvi ismeret hiánya nem jelentett akadályt a bekerülésre. Harmadik tanéve, hogy nem szervezhetünk a leendő első osztályosaink számára felvételit, ahol ki tudnánk szűrni a tanulási zavarral küzdő gyermekeket. Így két tanítási nyelvű osztályainkba a körzetünkből bárki bejuthat. Az angol két tanítási nyelvű osztályaink iránt általában nagy az érdeklődés, sokan szeretnének bekerülni ezekbe az osztályokba körzeten kívülről is. A lemorzsolódás nagyon kicsi. A nyolcosztályos és hatosztályos gimnáziumi jelentkezések nem nagy százalékban, de csökkentik az ötödik és hetedik évfolyam létszámát a két tanítási nyelvű osztályainkban, mivel jól felkészült tanulóinkat szívesen fogadják a középiskolák. I.3. Célnyelvi órák heti óraszáma évfolyamonként A két tanítási nyelvű osztályokba járó tanulók csoportbontásban - heti öt órában tanulják az angol nyelvet. Heti egy óra ezek közül az angol nyelvi lektor irányításával folyik. Ezeken az órákon szinte kizárólag a beszédkészség a beszédértés az angol nyelvű kommunikáció készségének fejlesztése a cél. 3

5 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam AVASTETŐI-PATTANTYÚS ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ A fentebb leírtak alapján az angol nyelvi órák száma évfolyamonként a következő: Évfolyam Óraszám I.4. Célnyelven (csoportbontásban) oktatott tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként illetve osztályonként A két tannyelvű osztályokba járó gyerekek a heti öt angol óra mellett angol nyelven tanulják az éneket, és angol nyelven folynak a rajz, technika illetve a testnevelés órák is. A felsőbb évfolyamokon a testnevelés mellett a történelem és az országismereti órák zajlanak angol nyelven. Az évfolyamonként három angol nyelven oktatott tantárgy, illetve ezek óraszámai megfelelnek a két tanítási nyelvű iskolák számára előírt szabályozásnak. Az angol nyelven tanított tantárgyak óraszámai táblázatba foglalva a következők: Ének 1 1 Rajz Testnevelés Technika 1 1 Történelem 2,5 2,5 2 2 Országismeret

6 I.5. A két tannyelvű oktatásra 1-4 évfolyamon felhasznált heti órakeret elegendő ismeretet és készséget ad a különböző szaktárgyak tanulásához az 5-8. évfolyamon A testnevelés órák már az első évfolyamtól folyamatosan angol nyelven zajlanak. A gyerekek fokozatosan, játékok és gyakorlatok közben ismerkednek az utasításokkal. Ez felső tagozatban már semmiféle problémát nem jelent. 5 Az országismereti órák sem okoznak nehézséget a tanulóknak. Különösen a harmadik, de még inkább a negyedik évfolyamon angol órákon gyakran találkozunk olyan szövegekkel, amelyek az angol nyelvet beszélő népek kultúrájára vonatkoznak, az ott élő emberek szokásait mutatják be. Ha idegen nyelvet tanítunk, akkor ez a nyelv szükségszerűen egy, vagy több országhoz kapcsolódik, melyeknek ez az anyanyelve. A nyelvtanulóknak tehát meg kell ismerkedniük az adott országok földrajzi adottságaival, városaival, betekintést kell kapniuk az országok kulturális életébe, lakóinak mindennapjaiba, életformájába, szokásaiba és gondolkodásmódjába. Ily módon a fokozatosság elve az országismereti órák esetében is megvalósul. A történelem tantárgy tűnhet a legnehezebbnek, de ehhez a tantárgynak a tanulásához is elsajátíthatóak az alapok az ötödik évfolyam kezdetére. Hiszen ahogy a tankönyvünk írója is mondja: a történelem egy olyan tantárgy, ami rólunk, emberekről szól. Igaz, hogy a történelemben szereplő emberek nálunk korábban éltek, de más különbség nem nagyon van köztünk. Hiszen ők is élték a mindennapjaikat: elmentek a piacra bevásárolni, az iskolába tanulni, családban, közösségben éltek, szerelmesek voltak, háborúztak, politizáltak, dolgoztak, szórakoztak ugyanúgy, mint mi. Az alapszókincs tehát itt is rendelkezésre áll.

7 Természetesen a történelemhez szükséges szakkifejezéseket el kell sajátítani, de egy-egy leckében nem sok ilyen kifejezéssel találkozunk. II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK II.1. Személyi feltételek alakulása (a szaktárgyakat célnyelven tanító tanárok végzettségének megfelelése a törvényi előírásoknak, betöltetlen álláshely, fennálló nehézségek) Alsó tagozatban a készségtárgyak /ének, rajz, technika, testnevelés/ angol nyelven való oktatását tanító-angol szakos kollégák látják el. Felső tagozatban a testnevelés és a történelem angolul való tanításához is biztosított a szakos ellátottság. /1. sz. melléklet/ Fontosnak tartunk kihasználni minden olyan alkalmat, ahol új oktatási módszerekkel ismerkedhetünk meg, tapasztalatcserére nyílik lehetőség, vagy megismerhetjük a tankönyvpiacon megjelenő új kiadványokat, oktatási segédanyagokat. Munkaközösségünk tagjai az elmúlt években résztvevői voltak például a Miskolci Egyetem 120 órás országismereti tanfolyamának, a British Council és a Hornby Alapítvány nyári 60 órás bentlakásos módszertani továbbképzéseinek, különböző kétnyelvű konferenciáknak, nyílt napoknak és a különböző kiadók - mint például az Oxford University Press - előadásainak és bemutatóinak. /2. sz. melléklet/ 6

8 II.2. A célnyelven oktatott tantárgyakhoz sikerült az indulástól folyamatosan biztosítani a személyi feltételeket iskolánkban. A személyi feltételek, a szakos ellátottság a kezdetektől folyamatosan biztosított Sárközi Lászlóné tanító - angol Pelikánné Lengyel Ibolya angol - pedagógia Janotyik Dóra angol - történelem Bene Béláné tanító - angol Tóthné Molnár Andrea angol - testnevelés Kalina Béláné tanító - angol Havrán Zoltán magyar - angol II.3. A célnyelven tanító tanárok tanulásszervezési módszerei, eljárásai megfelelőek az idegen nyelven való gondolkodás, problémamegoldás képességeinek elsajátításához Elsődleges feladatunk az alapvető nyelvi készségek - a beszéd, a beszédértés, az olvasásértés és az írás - megalapozása. Cél, hogy a tanulókat olyan alapszintű tudás birtokába juttassuk, ami a középiskolában és később jó alap lehet. Alsó tagozatban az angol nyelvi órákon, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve fontos, hogy a játékosság kerüljön, előtérbe. A kisiskolások úgy tanulnak meg könnyen sok újat, ha egyszerre minél több érzékszervükre hatunk. Jó, ha látják, hallják, esetleg érzékelik, amit tanulnak. Ezért használunk sok képet, játékot, bábot. Az angol nyelvi órákon kívül az alapkészségek fejlesztésére jó lehetőséget nyújtanak a rajz, ének, technika és testnevelés órák is. 7

9 Fontos, hogy a gyerekek minél aktívabb résztvevői legyenek az óráknak és ehhez írásban és szóban is változatos feladatokra, és módszerekre van szükség. A kommunikáció fejlesztésére a pármunka, a csoportmunka, a kooperatív tanulás a leginkább alkalmas, de az egyéni és frontális munka is fontos része az oktatásnak. A gyerekek érdeklődését, a technika fejlődését követve nagy segítség a nyelvoktatásban a számítógép, és az internet használata. Minden felsős évfolyam tanulói iskolánk honlapján gyakorló feladatokat találnak az éppen tanult anyaggal kapcsolatban. Arra is van lehetőség, hogy a felsőbb évfolyamok tanulói az interneten keresztül adják le dolgozataikat, vagy készítsék el házi feladataikat. Néhányszor arra is lehetőséget adtunk, hogy a szülők az interneten keresztül is betekinthessenek az angol nyelvi órákba. Általánosságban véve nyitottak vagyunk arra, hogy megismertessük a szülőkkel az iskolánkban folyó munkát. Már hagyomány, hogy márciusban az "Iskolába hívogató" keretein belül a két tanítás nyelvű osztályba járó gyerekek is műsort adnak, a szülők és a leendő elsősök pedig nyílt órákon ismerkedhetnek az iskolánkban folyó munkával. A munkaközösség minden tagja módszertanilag jól képzett nyelvtanár. A vezetőség rendszeresen látogatja többek között a nyelvi órákat is, figyelemmel kíséri, értékeli a pedagógusok munkáját. Módszertani kultúránk színvonalának bizonyítéka lehet az is, hogy iskolánk többször adott otthont különböző angol nyelvi továbbképzéseknek, illetve a kollégák többször tartottak bemutató órákat különböző nyelvi konferenciákon ben az iskolánkban vendégeskedő dunántúli iskolaigazgatók bemutató órát láthattak az akkori elsős két tannyelvű osztályban. A British Council és a Megyei 8

10 Pedagógiai Intézet által szervezett 30 órás módszertani továbbképzésnek iskolánk volt az egyik helyszíne. Ennek a továbbképzésnek a célja elsősorban az volt, hogy a két tanítási nyelvű iskolákban alsó tagozatban tanítók munkáját segítse. A továbbképzés egyik foglalkozásaként Douglas Allan tartott bemutató órát a résztvevő kollégák számára az 1/2 osztályban ban a Hernádnémeti Általános Iskola igazgatója és az általuk akkor tervezett kétnyelvű programban érdekelt kollégák tettek látogatást iskolánkban, hogy a tapasztalatainkról érdeklődjenek. Órákat is látogattak kéttannyelvű osztályainkban ban pedig az edelényi kollégák kértek hasonló segítséget októberében a Kazinczy Általános Iskolában megtartott országos Longman Konferencián bemutató órákat tartottunk - Bene Béláné az akkori 8/2 osztállyal egy angol órát, Janotyik Dóra a 6/2 osztállyal egy országismereti órát. A későbbi hasonló Longman konferenciákon Bene Béláné és Sárközi Lászlóné módszertani foglalkozásokat vezetett novemberében Budapesten a Karinthy Általános Iskolában Bene Béláné A technika tantárgy tanítása címmel tartott előadást és 2008 között minden évben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 2-3 végzős angol szakos hallgatója végezte nálunk tanítási gyakorlatát. II.4. Az intézmény rendelkezik legalább egy olyan pedagógussal, akinek a célnyelv az anyanyelve Anyanyelvi lektorunk feladata elsősorban a szóbeli kommunikáció és a hallás utáni megértés fejlesztése a tananyaggal összhangban. Sokat segíthet az angol nyelvű országok kultúrájának, szokásainak életmódjának megismertetésében azzal is, hogy személyes tapasztalatait adja át a tanulóknak. Iskolánkban a két tanítási nyelvű képzés beindítása óta tanít nyelvi lektor. Ted Bailey Elena Deis Pasi Pekkonen

11 III. EREDMÉNYEK, SIKEREK III.1. Az iskola eredményességének megítélése (felvételi mutatók, tanulmányi versenyek) III.1.1. Felvételi mutatók Munkánk sikerét leginkább a felvételi eredményekkel mérhetjük. Büszkék vagyunk arra, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban végzett tanulók jelentős számban tanulnak tovább a középiskolák különböző nyelvi osztályaiban, illetve már az egyetemek különböző angol nyelvhez kapcsolódó szakterületein. A 2007 és 2011 közötti évek felvételi eredményei: Két tanítási nyelvű angol Angol Más nyelv Egyéb Nyolcadik osztályos tanulóink %-a gimnáziumokban tanul tovább, két tanítási nyelvű, illetve angol szakosított tantervű osztályokban, amelyet a fenti grafikon szemléltet. Természetesen vannak olyan diákjaink, akik számára a szakközépiskolai képzés a vonzó, ezért ők külkereskedelmi, idegenforgalmi szakot választanak. Ez a tanulók %-a. /3. sz. melléklet/ 10

12 III.1.2. Tanulmányi versenyek eredményei A gyerekek szeretnek versenyezni, szívesen megmutatják, hogy mire képesek. /4.sz.melléklet/ óta sok versenyre neveztünk be és szép eredményeket értünk el. Ezek közül legfontosabbak a két tanítási nyelvű versenyek, ahol csapatban és egyéniben is értünk el első helyezést, a Szilágyi Általános Iskola angol feladatmegoldó versenye, különböző országismereti vetélkedők, mint például a budapesti Kapocs Általános Iskola országos versenye Írországról, ahol 2011 februárjában ötödik helyezést értünk el. Legeredményesebb versenyzőink: Pitty Oliver, Lovas Bence, Viola Nóra, Bodnár Attila, Nagy Bence, Zelenák Gellért, Simon Marcell, Turcsány Ádám, Herschmann Ádám, Békési Dalma Dorottya, Kalocsai Vivien, Türk Emese, Horváth Lívia, Kósa Bálint, Oravecz Fábián, Nagy Zsombor, Nagy Soma és Szabó Barbara. De nemcsak a szép eredményeinkre lehetünk büszkék, hanem arra is, hogy mi magunk is szervezünk, városi illetve iskolai szintű versenyeket. Korábban a legjelentősebb ezek közül az angol nyelvű Drámadélután -ok megszervezése volt a megye két tanítási nyelvű iskolái számára és 2005 decemberében. A rendezvényen mindkét évben közel 100 gyerek vett részt. Az ott látott jelenetek, műsorszámok a zsűri és a nézők szerint is nagyon színvonalasak voltak, a résztvevő gyerekek nagyon jól érezték magukat. A kisiskolások lételeme a játék. Szívesen szerepelnek, adnak elő jeleneteket, személyesítenek meg mesealakokat. A játék közben kevesebb gátlással nyilvánulnak meg idegen nyelven, természetes módon sajátítják el az angol nyelv hangsúlyát, hanglejtését. 11

13 Ilyenkor a tanulócsoportok kevésbé eredményes tagjai is lehetőséget kapnak a szereplésre és ez feltétlenül ösztönzően hat a további nyelvtanulásra óta iskolánk ad otthont az Oxford University Press évenként kiírt pályázatára érkező munkák kiállításának. Volt olyan tanév, amikor 100-nál is több, pályamunka érkezett a megye különböző iskoláiból. A mi feladatunk, a legjobb 10 mű kiválasztása, amelyek az országos kiállításra kerülnek, valamint a díjkiosztó megszervezése ünnepélyes keretek között. Iskolánk tanulói számára is szervezünk projectkiállítást, illetve 2002 óta szépkiejtési vagy szövegértési versenyeket. Ezekkel a versenyekkel az is a célunk, hogy azok a gyerekek, akik városi esetleg versenyen nem tudnának jó eredményt elérni, itt sikerélményhez juthassanak. Minden rendezvényünkön szívesen látjuk az Avastetői-Széchenyi Általános Iskola tanulóit és angol szakos kollégákat, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk. Az utóbbi két év szintű rendezvénye volt a hatodikosok számára kiírt országismereti vetélkedő volt melynek témájaként az angol fővárost jelöltük meg. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy mindkét alkalommal nagyon jó hangulatú vetélkedőt sikerült létrehoznunk, ahol a gyerekek egy jót játszottak, amellett, hogy megmutathatták, hogy már éves korukban is sokat tudnak Londonról. A felkészítő kollégák és a résztvevő gyerekek is eredményesnek, érdekesnek ítélték a versenyt elsősorban a változatos feladatok miatt. Különösen a szellemi árverésnek volt nagy sikere. 12

14 III.2. Nyelvvizsgát szerző tanulóink száma (alap -, és középfokon) tanévenkénti bontásban Célunk az, hogy a két tannyelvű osztályokba járó tanulók a nyolcadik évfolyam végére elérjék az Európa Tanács nyelvi szintleírásaiban meghatározott B1 szintet júniusában nyolc tanuló vállalkozott megmérettetésre az egynyelvű Cambridge PET típusú nyelvvizsga keretében. A hatfokú nyelvvizsga 3. szintjén bizonyították tudásukat. A vizsga írásbeli (szövegértési és fogalmazási), hallott szövegértési és szóbeli feladatokból állt. Ez utóbbi két angol anyanyelvű tanár előtt zajlott, akik rendkívül jó hangulatban vizsgáztattak, és elismerően nyilatkoztak a tanulók tudásáról, illetve a tanárok felkészítő munkájáról. Szeptemberben ünnepélyes keretek között átadtuk a vizsgabizonyítványokat annak a 6 tanulónak, akiknek a vizsgája sikeres volt. / Bukó Barbara, Gadnai Valentin, Gyenes Dávid, Kovács László, Tóth Gergő, Viola Nóra/ Az eseményről a Miskolc Városi Televízió is tudósított ban újra felajánlottuk a nyelvvizsga lehetőségét az akkori végzős tanulóknak, de anyagi okok miatt nem volt igény a vizsgáztatásra. Ezután próbavizsgát hirdettünk nyolcadikos tanulóinknak és Borsod-Abaúj-Zemplén megye angol két tanítási nyelvű általános iskolásainak. A nyelvvizsga a London Tests of English - a Pearson Language Assessments által kifejlesztett nemzetközi angol nyelvvizsga (jelenleg Pearson Test of English néven). A próbanyelvvizsgát Havrán Zoltán vezette. Ő rendelkezik nemzetközi angol nyelvvizsgáztatási tapasztalatokkal, mivel az általa alapított miskolci székhelyű nyelviskola 1992-től a Londoni Egyetem Graded Tests (később London Tests of English, illetve Pearson Test of English) vizsgaközpontjaként működik.. 13

15 A 2007/2008-as tanévtől kezdődően minden év májusában lehetőséget kapnak nyolcadikosaink a megmérettetésre próbanyelvvizsga keretében, amely a B1 szintnek felel meg. Az osztályok átlageredménye tanévekre lebontva a következő: 2007/ % 2008/ % 2009/ % mutatja: A 2010/2011-es tanév eredményeit tanulókra lebontva a következő diagram 14

16 III.3. Év végi eredmények statisztikája (a két tanítási nyelvű osztályok és az iskolai átlagok összehasonlítása) A két tanítási nyelvű osztályok tanulmányi átlaga 4,6 és 4,8 között mozog nemcsak idegen nyelvből és az angolul tanított tantárgyakból érnek el jobb eredményt. Ezért átlaguk ezeknek az osztályoknak lényegesen jobb, mint az azonos évfolyamon tanuló, de nem tagozatos társaiké. Magyarázható ez, MSSST vizsgálatnak, amelynek alkalmával ki lehetett szűrni a tanulási zavarral küzdő gyermeket, így ezekbe az osztályokba részképesség zavarral küzdő diák nem jutott be. Számukra kudarc lett volna a gyenge tanulmányi átlag. Kiemelkedő teljesítményeik a kitartó gyakorlással, a rendszeres tanulással és a támogató családi háttérrel magyarázható. Az utolsó két tanév tanulmányait az alábbi két diagram szemlélteti: Tanulmányi átlagok 2009/ Általános tantervű és testnevelés orientált osztáyok Két tanítási nyelvű osztályok évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4.évfolyam 5. évfolyam 6.évfolyam 7. évfoyam 8. évfolyam Tanulmányi átlagok 2010/ Általános tantervű és testnevelés orientát osztályok Két tanítási nyelvű osztáyok évfoyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 15

17 III.4. A célnyelv gyakorlásának színterei (anyanyelvi területen szerzett nyelvismeret, nyelvgyakorlás lehetősége, csereprogram, külföldi utazás), esetleg pályázat útján februárjában a Kazinczy Általános Iskola nyílt napján felvettük a kapcsolatot a Beckworthben levő Lindfieldi Általános Iskola tanáraival. Ebbe az iskolába kapott meghívást Sárközi Lászlóné, aki június végén bemutató anyagot vitt iskolánkról és a gyerekek kedves leveleiből. Levelezés indult az akkori 4/2 osztály tanulói és az ottani angol kisdiákok között. Angliai tartózkodása alatt Sárközi Lászlóné beszámolót tartott egyetemistáknak és érdeklődőknek az iskolánkban folyó két tanítási nyelvű képzésről Dr Janet Enever kérésére, aki a London University tanára. Munkaközösségünk majdnem minden tagja járt már angol nyelvterületen és a tanulók közül is többnek nyílt arra lehetősége, hogy eredeti környezetben gyakorolja az angol nyelvet. Az elmúlt években többször is fogadtuk külföldi delegációk látogatásait októberében egy angol pedagógusokból álló küldöttséget látott vendégül az iskolánk. Bemutató órákon majd tapasztalatcsere keretében ismerkedtek az iskolánkban folyó munkával április 15-én újra angol vendégek látogattak el iskolánkba. Elsősorban a tehetséggondozó munkánkra voltak kíváncsiak. A bemutató órákon kívül angol nyelvű ismertetőket is készítettünk annak érdekében, hogy jobban megismerjék 16

18 intézményünket. Ezek a látogatások újra jó alkalmat adtak az angol iskolákkal való kapcsolatfelvételre. A 2010/2011es tanévben pedig kétszer, szeptember 21-én és február 23-án üdvözölhettünk külföldi pedagógusokból álló csoportot iskolánkban. Mindkét alkalommal újra bemutató órákat láthattak a két tanítási nyelvű osztályainkban. A február 23-i látogatásról a MiKom honlapján a következő tudósítás olvasható: Angol pedagógusok nézelődtek a miskolci iskolákban Angliából érkeztek óvodapedagógusok, általános és középiskolai tanárok február végén egy hétre Magyarországra, szakmai továbbképzés céljából. Eger és Budapest mellett február 23-án Miskolcra is ellátogattak az Avastetői Általános Iskolába, Avastetői Óvodába és az Avasi Gimnáziumba. Az Európai Unió Life Long Learning oktatási programjának keretében szervezett továbbképzés célja, hogy több szempontot is figyelembe véve összehasonlítsák az angol és magyarországi közoktatást. A Newham, Croydon, Tower Hamlets és Essex városából érkező pedagógusok tanulmányozzák a magyar oktatási rendszert. Megfigyelik a tanórákon alkalmazott stratégiákat, az idegen nyelvek oktatásának módját, illetve a kompetencia alapú oktatás, a tehetséggondozás magyarországi folyamatai mellett a két tanítási nyelvű oktatás célját, és azt, hogy miért és hogyan vezették be Magyarországon. Nagyon izgalmas élmény a magyarországi tartózkodásunk, hiszen már most észrevettünk sok hasonlóságot és különbséget is a két ország iskolarendszerében mondja Peter Labuschagne általános iskolai pedagógus, aki Newham városából érkezett. Lényeges hasonlóság hangsúlyozza, hogy London környékéhez hasonlóan az itteni iskolákban is fontosak a gyerekek. Az oktatási intézményeket erőteljes gyermekközpontúság jellemzi. Interaktívabbak itt az órák, ami főként a nyelvoktatás területén fontos az ismeretanyag hatékony átadása szempontjából. Érdekes különbség ugyanakkor Labuschagne szerint, hogy 17

19 míg náluk az iskolákban egyenruhában járnak a gyerekek, itt ez nem jellemző. Személyiségük, színes egyéniségük már első pillanatban leolvasható a ruházatukból, míg Angliában csupán az, melyik iskolába járnak. A képzés első miskolci állomása a Városháza díszterme volt, ahol megismerték a város oktatási programját. Ezt követően különböző intézményekbe látogattak el, elsőként az Avastetői Általános Iskolába. Itt az alsó tagozatosok műsora után az iskola hétköznapi életét figyelték meg külföldi vendégeink. Az egyhetes program keretén belül főként tanórákon vesznek részt a pedagógusok, hogy Magyarország teljes körű oktatási rendszerét elemezni tudják. (Kiss J. Fotó: Juhász Á.) A Miskolci Városi Televízió híradójában elhangzott tudósítás megtekinthető: Nemcsak angol pedagógusokat, hanem angol anyanyelvű diákokat is láttunk vendégül iskolánkban. Ők nagyon sok mindent megtudhattak így Miskolcról, Magyarországról, a mi tanulóinknak pedig nagyon nagy előnyt jelentett, hogy angolul beszélhettek a szünetekben, közös programokat szervezhettek október végén például, Carry Paulin az akkor éppen nálunk tanuló amerikai gyerekek édesanyja, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium nyelvi lektora HALLOWEEN PARTY-val örvendeztette meg a 3/2 és az 5/2 osztály tanulóit. Az angol és amerikai karácsonyi szokásokat megidézve minden év decemberében CHRISTMAS PARTY-t szerveztünk a két tanítási nyelvű osztályok tanulói számára. Különböző helyszíneken különböző feladatokat oldanak meg a gyerekek az ünnep témakörében. A kicsik például karácsonyfát készíthetnek, a nagyobbak különböző játékos nyelvi feladatokat oldanak meg, dalt tanulnak, vagy a nyelvi laborban kapnak internetes feladatokat. 18

20 Többször volt már vendégünk a karácsonyi klubdélutánunkon iskolánk volt tanára, Nagy Ottilia és férje Barry Pither is. A karácsonyi klubdélutánon kívül országismeret órákon is tartottak vetítéssel egybekötött előadást Londonról, illetve Kanadáról a gyerekeknek. Kapcsolataink különböző országokkal 19

21 IV. TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA IV.1. Az eszközellátottság értékelése Tárgyi feltételeink jók. Könyvek, CD-k, videókazetták, DVD-k, nyelvi labor, nyelvi tantermek, magnók, CD-lejátszók, DVD-lejátszók térképek, nyelvtani táblázatok, transzparensek és más szemléltető eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyek a Pedagógiai program Idegen nyelv taneszköz jegyzékében is szerepelnek. A nyelvi laborunk rendszeres használata segíti a tanulók szóbeli kifejezőképességének és beszédértésének nagyfokú fejlődését. A számítógép, az internet, az angol nyelvi CD-k használata a tanórákon ösztönzőleg hat a gyerekekre. A megfelelően kialakított környezet hatékonyan hozzájárul az idegen nyelv sikeres elsajátításához. A nyelvi laboron kívül az osztálytermeket is úgy alakítottuk ki, hogy alkalmasak legyenek a változatos tevékenység- és munkaformák megvalósítására. Meglévő taneszközeink a gyerekek számára is könnyen hozzáférhetőek, így élhetnek a lehetősséggel, használhatják az őket körülvevő környezet kínálta impulzusokat a feladatok elvégzése során és az önellenőrzésben. 20

22 IV.2. Változások, problémák ismertetése az indulástól Intézményünkben a két tanítási képzés beindításától kezdve, gondot jelentett a célnyelvű lektorok alkalmazása. Törekedtünk arra, hogy olyan nevelőt alkalmazzunk, aki a törvényi előírásoknak megfelelt. A célnyelven tanított tantárgyak esetében nem tudjuk megoldani a csoportbontásokat a kevés óraszám miatt. Harmadik tanéve, hogy nem végezhetünk szűrővizsgálatot az első osztályba való lépés előtt, emiatt bekerülnek olyan tanulók, akik tanulási zavarral küzdenek. A nyolcosztályos és hatosztályos gimnáziumi jelentkezés, nem nagy százalékban, de csökkenti az ötödik és hetedik évfolyam létszámát két tanítási nyelvű osztályainkban, mivel jól felkészült, tehetséges tanulóinkat szívesen fogadják a középiskolák. Az idei tanévtől kezdve az önkormányzat által biztosított órákat elvették. Intézményünk ezt az órakeretet nagy százalékban az angol nyelv csoportbontásban történő oktatására használta fel. Az eredményesebb, hatékonyabb nyelvoktatás miatt szükségünk lenne, a nyelvi csoportbontásokra, azokban az osztályokban is ahol már nem tudtuk biztosítani. A romló gazdasági helyzet miatt emelkedett az angol nyelvkönyvek ára, amely megfizetése a szülők számára anyagi megterhelést jelent. A nyelvvizsga díjak emelkedése miatt, tanévről tanévre kevesebben próbálkoznak nyelvvizsgával tanítványaink közül. E tanévtől szeretnénk iskolánk alapítványa által támogatni azon tanulók díjának kifizetését, akiknél anyagi gondot jelent. 21

23 V. ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS, ELEMZÉS V.1. SWOT-analízis BELSŐ TÉNYEZŐK (szervezeti jellemzők) KÜLSŐ TÉNYEZŐK (környezeti jellemzők) ERŐSSÉGEK a két tanítási nyelvű oktatás jó híre versenyeredmények felkészült tanárok kis fluktuáció nemzetközi kapcsolatok tehetséggondozás kapcsolattartás más iskolákkal jól felszerelt könyvtár idegen nyelvi labor az internet használata az angol órákon fogyatékkal élők lehetőségei csoportbontás az osztályok többségében napközis csoportok, tanuló szobák LEHETŐSÉGEK szülők nyitottsága megközelíthetőség helyi környezeti adottságok jó kapcsolat az óvodákkal pályázatok lakótelepi programok jó kapcsolat a helyi Pedagógiai Intézettel hazai elvárások nyelvvizsgák GYENGESÉGEK helyenként magas osztálylétszám romló eszközrendszer VESZÉLYEK létszámcsökkenés gyakori változás középiskolák elszívó hatása értékrend romlása Erősségeink: - Az iskolának, ezen belül az angol nyelv oktatásának jó hírét bizonyítja, hogy évrőlévre mindig többen érdeklődnek a két tanítási nyelvű oktatás iránt, mint amennyi férőhelyet tudunk biztosítani. - Aktívan részt veszünk a városban és a megyében megrendezett versenyeken, melyeken jó eredményeket érnek el tanítványaink. Ezek közül legfontosabbak a két tanítási nyelvű versenyek, ahol csapatban és egyéniben is értünk el első 22

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre

Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre Zalaszentgrót, 2013-08-29 Készítette: Tamás Gyuláné és a munkaközösség tagjai Céljaink: Deák Ferenc TTOK középiskolai idegen

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2010/11-es tanévre Iskolánk bejárata Karácsonyi hangverseny Szüreti nap, gólyaavató Görögországi kirándulás A felvételi eljárás Az iskolánkba

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 10 kolléga tartozik. A 2010/2011. tanévben a nyelvi órákat 9-an látjuk el, 1 kollégánk gyermekeit neveli. Bordi Zsuzsa Drubina Éva Erdélyiné Aradi Beáta Hegedűsné

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben