AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY"

Átírás

1 AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL

2 I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben indult a két tanítási nyelvű oktatás? 2 I.2. A tanulólétszám és az osztályok számának alakulása tanévenként 2 I.3. Célnyelvi órák heti óraszáma évfolyamonként 3 I.4. Célnyelven oktatott tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 4 I.5. A két tannyelvű oktatásra 1-4 évfolyamon felhasznált heti órakeret elegendő ismeretet és készséget ad a különböző szaktárgyak tanulásához az 5-8. évfolyamon 5 II. Személyi feltételek II.1. Személyi feltételek alakulása 6 II.2. A célnyelven oktatott tantárgyakhoz biztosított személyi feltételek 7 II.3. A célnyelven tanító tanárok tanulásszervezési módszerei, eljárásai 7 II.4. Az intézmény anyanyelvi lektora 9 III. Eredmények, sikerek III.1. Az iskola eredményességének megítélése 10 III.2. Nyelvvizsgát szerző tanulók száma tanévenkénti bontásban 13 III.3. Év végi eredmények statisztikája 15 III.4. A célnyelv gyakorlásának színterei 16 IV. Tárgyi feltételek alakulása IV.1. Az eszközellátottság értékelése 20 IV.2. Változások, problémák ismertetése az indulástól 21 V. Összegző értékelés, elemzés V.1. SWOT analízis 22 V.2. Összegző szakmai értékelés 26 Idegen nyelvi lektorunk tapasztalatai 28 Mellékletek 30 1

3 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam AVASTETŐI-PATTANTYÚS ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ I. HELYZETELEMZÉS I.1. A két tanítási nyelvű oktatás indítása intézményünkben Az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás iskolánkban az es tanévben indult. A két tanítási nyelvű képzés beindításához sok segítséget kaptunk a Városligeti Angol- Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolától elsősorban továbbképzések formájában. Már az 1998/1999 es tanévben előkészítő látogatásokat tettünk ott, órákat látogattunk és segítséget kaptunk a tantervek elkészítéséhez, de például az országismeret /célnyelvi civilizáció/ tantárgy tanterve a saját munkánk. Azóta is tartjuk a kapcsolatot a megye és a város két tanítási nyelvű iskoláival és 1999 óta tagjai vagyunk a Kétnyelvű Iskoláért Egyesületnek is. Az induláskor az akkori szaktanácsadók - Gazsi Dénesné és Fekőné Kardos Judit - órát látogattak az induló első osztályban, felmérték személyi és tárgyi feltételeinket és mindent megfelelőnek találtak a kéttannyelvű oktatás számára. I.2. A tanulólétszám és az osztályok számának alakulása az indulás évétől tanévenként 1999 szeptemberében az első évfolyamon egy angol-magyar két tanítási nyelvű osztályt indítottunk és azóta folyamatosan minden évfolyamon van e szerint a tanterv szerint tanuló osztályunk. Tanulói létszám évfolyamonként Tanév 1999/ / / / / / / / / / / / /

4 A kéttannyelvű első osztályba jelentkező gyerekek képességfelmérésen vettek részt, amelyen a szókincsüket, kifejezőkészségüket, memóriájukat, logikus gondolkodásukat, kitartásukat, feladattudatukat figyeltük, értékeltük beszélgetés alapján. A játékos ismerkedést az osztálytanító pedagógusok tartották. A képességfelmérésen a szülők is jelen lehettek. Később intézményünk pszichológusa tanulási zavarokat kiszűrő vizsgálatot végzett a leendő első osztályos tanulóknál. /MSST/ Az elvégzett vizsgálat nagy segítséget nyújtott a szülőknek is abban, hogy láthatták, tapasztalhatták, hogy iskoláskorú gyermeküknél mi miatt nem javasoltuk a két tanítási nyelvű osztályba a felvételét. Megértettük velük, hogy milyen tanulási kudarc érné gyermekeiket, az alacsony teljesítmény miatt, amely nehezíti a gyermeknél az iskolai tanulás során az olvasás, írás stb. elsajátítását. A gyerekek és a szülők írásbeli - szóbeli indoklást kaptak pszichológusunktól. Az angol nyelvi ismeret hiánya nem jelentett akadályt a bekerülésre. Harmadik tanéve, hogy nem szervezhetünk a leendő első osztályosaink számára felvételit, ahol ki tudnánk szűrni a tanulási zavarral küzdő gyermekeket. Így két tanítási nyelvű osztályainkba a körzetünkből bárki bejuthat. Az angol két tanítási nyelvű osztályaink iránt általában nagy az érdeklődés, sokan szeretnének bekerülni ezekbe az osztályokba körzeten kívülről is. A lemorzsolódás nagyon kicsi. A nyolcosztályos és hatosztályos gimnáziumi jelentkezések nem nagy százalékban, de csökkentik az ötödik és hetedik évfolyam létszámát a két tanítási nyelvű osztályainkban, mivel jól felkészült tanulóinkat szívesen fogadják a középiskolák. I.3. Célnyelvi órák heti óraszáma évfolyamonként A két tanítási nyelvű osztályokba járó tanulók csoportbontásban - heti öt órában tanulják az angol nyelvet. Heti egy óra ezek közül az angol nyelvi lektor irányításával folyik. Ezeken az órákon szinte kizárólag a beszédkészség a beszédértés az angol nyelvű kommunikáció készségének fejlesztése a cél. 3

5 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam AVASTETŐI-PATTANTYÚS ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ A fentebb leírtak alapján az angol nyelvi órák száma évfolyamonként a következő: Évfolyam Óraszám I.4. Célnyelven (csoportbontásban) oktatott tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként illetve osztályonként A két tannyelvű osztályokba járó gyerekek a heti öt angol óra mellett angol nyelven tanulják az éneket, és angol nyelven folynak a rajz, technika illetve a testnevelés órák is. A felsőbb évfolyamokon a testnevelés mellett a történelem és az országismereti órák zajlanak angol nyelven. Az évfolyamonként három angol nyelven oktatott tantárgy, illetve ezek óraszámai megfelelnek a két tanítási nyelvű iskolák számára előírt szabályozásnak. Az angol nyelven tanított tantárgyak óraszámai táblázatba foglalva a következők: Ének 1 1 Rajz Testnevelés Technika 1 1 Történelem 2,5 2,5 2 2 Országismeret

6 I.5. A két tannyelvű oktatásra 1-4 évfolyamon felhasznált heti órakeret elegendő ismeretet és készséget ad a különböző szaktárgyak tanulásához az 5-8. évfolyamon A testnevelés órák már az első évfolyamtól folyamatosan angol nyelven zajlanak. A gyerekek fokozatosan, játékok és gyakorlatok közben ismerkednek az utasításokkal. Ez felső tagozatban már semmiféle problémát nem jelent. 5 Az országismereti órák sem okoznak nehézséget a tanulóknak. Különösen a harmadik, de még inkább a negyedik évfolyamon angol órákon gyakran találkozunk olyan szövegekkel, amelyek az angol nyelvet beszélő népek kultúrájára vonatkoznak, az ott élő emberek szokásait mutatják be. Ha idegen nyelvet tanítunk, akkor ez a nyelv szükségszerűen egy, vagy több országhoz kapcsolódik, melyeknek ez az anyanyelve. A nyelvtanulóknak tehát meg kell ismerkedniük az adott országok földrajzi adottságaival, városaival, betekintést kell kapniuk az országok kulturális életébe, lakóinak mindennapjaiba, életformájába, szokásaiba és gondolkodásmódjába. Ily módon a fokozatosság elve az országismereti órák esetében is megvalósul. A történelem tantárgy tűnhet a legnehezebbnek, de ehhez a tantárgynak a tanulásához is elsajátíthatóak az alapok az ötödik évfolyam kezdetére. Hiszen ahogy a tankönyvünk írója is mondja: a történelem egy olyan tantárgy, ami rólunk, emberekről szól. Igaz, hogy a történelemben szereplő emberek nálunk korábban éltek, de más különbség nem nagyon van köztünk. Hiszen ők is élték a mindennapjaikat: elmentek a piacra bevásárolni, az iskolába tanulni, családban, közösségben éltek, szerelmesek voltak, háborúztak, politizáltak, dolgoztak, szórakoztak ugyanúgy, mint mi. Az alapszókincs tehát itt is rendelkezésre áll.

7 Természetesen a történelemhez szükséges szakkifejezéseket el kell sajátítani, de egy-egy leckében nem sok ilyen kifejezéssel találkozunk. II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK II.1. Személyi feltételek alakulása (a szaktárgyakat célnyelven tanító tanárok végzettségének megfelelése a törvényi előírásoknak, betöltetlen álláshely, fennálló nehézségek) Alsó tagozatban a készségtárgyak /ének, rajz, technika, testnevelés/ angol nyelven való oktatását tanító-angol szakos kollégák látják el. Felső tagozatban a testnevelés és a történelem angolul való tanításához is biztosított a szakos ellátottság. /1. sz. melléklet/ Fontosnak tartunk kihasználni minden olyan alkalmat, ahol új oktatási módszerekkel ismerkedhetünk meg, tapasztalatcserére nyílik lehetőség, vagy megismerhetjük a tankönyvpiacon megjelenő új kiadványokat, oktatási segédanyagokat. Munkaközösségünk tagjai az elmúlt években résztvevői voltak például a Miskolci Egyetem 120 órás országismereti tanfolyamának, a British Council és a Hornby Alapítvány nyári 60 órás bentlakásos módszertani továbbképzéseinek, különböző kétnyelvű konferenciáknak, nyílt napoknak és a különböző kiadók - mint például az Oxford University Press - előadásainak és bemutatóinak. /2. sz. melléklet/ 6

8 II.2. A célnyelven oktatott tantárgyakhoz sikerült az indulástól folyamatosan biztosítani a személyi feltételeket iskolánkban. A személyi feltételek, a szakos ellátottság a kezdetektől folyamatosan biztosított Sárközi Lászlóné tanító - angol Pelikánné Lengyel Ibolya angol - pedagógia Janotyik Dóra angol - történelem Bene Béláné tanító - angol Tóthné Molnár Andrea angol - testnevelés Kalina Béláné tanító - angol Havrán Zoltán magyar - angol II.3. A célnyelven tanító tanárok tanulásszervezési módszerei, eljárásai megfelelőek az idegen nyelven való gondolkodás, problémamegoldás képességeinek elsajátításához Elsődleges feladatunk az alapvető nyelvi készségek - a beszéd, a beszédértés, az olvasásértés és az írás - megalapozása. Cél, hogy a tanulókat olyan alapszintű tudás birtokába juttassuk, ami a középiskolában és később jó alap lehet. Alsó tagozatban az angol nyelvi órákon, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve fontos, hogy a játékosság kerüljön, előtérbe. A kisiskolások úgy tanulnak meg könnyen sok újat, ha egyszerre minél több érzékszervükre hatunk. Jó, ha látják, hallják, esetleg érzékelik, amit tanulnak. Ezért használunk sok képet, játékot, bábot. Az angol nyelvi órákon kívül az alapkészségek fejlesztésére jó lehetőséget nyújtanak a rajz, ének, technika és testnevelés órák is. 7

9 Fontos, hogy a gyerekek minél aktívabb résztvevői legyenek az óráknak és ehhez írásban és szóban is változatos feladatokra, és módszerekre van szükség. A kommunikáció fejlesztésére a pármunka, a csoportmunka, a kooperatív tanulás a leginkább alkalmas, de az egyéni és frontális munka is fontos része az oktatásnak. A gyerekek érdeklődését, a technika fejlődését követve nagy segítség a nyelvoktatásban a számítógép, és az internet használata. Minden felsős évfolyam tanulói iskolánk honlapján gyakorló feladatokat találnak az éppen tanult anyaggal kapcsolatban. Arra is van lehetőség, hogy a felsőbb évfolyamok tanulói az interneten keresztül adják le dolgozataikat, vagy készítsék el házi feladataikat. Néhányszor arra is lehetőséget adtunk, hogy a szülők az interneten keresztül is betekinthessenek az angol nyelvi órákba. Általánosságban véve nyitottak vagyunk arra, hogy megismertessük a szülőkkel az iskolánkban folyó munkát. Már hagyomány, hogy márciusban az "Iskolába hívogató" keretein belül a két tanítás nyelvű osztályba járó gyerekek is műsort adnak, a szülők és a leendő elsősök pedig nyílt órákon ismerkedhetnek az iskolánkban folyó munkával. A munkaközösség minden tagja módszertanilag jól képzett nyelvtanár. A vezetőség rendszeresen látogatja többek között a nyelvi órákat is, figyelemmel kíséri, értékeli a pedagógusok munkáját. Módszertani kultúránk színvonalának bizonyítéka lehet az is, hogy iskolánk többször adott otthont különböző angol nyelvi továbbképzéseknek, illetve a kollégák többször tartottak bemutató órákat különböző nyelvi konferenciákon ben az iskolánkban vendégeskedő dunántúli iskolaigazgatók bemutató órát láthattak az akkori elsős két tannyelvű osztályban. A British Council és a Megyei 8

10 Pedagógiai Intézet által szervezett 30 órás módszertani továbbképzésnek iskolánk volt az egyik helyszíne. Ennek a továbbképzésnek a célja elsősorban az volt, hogy a két tanítási nyelvű iskolákban alsó tagozatban tanítók munkáját segítse. A továbbképzés egyik foglalkozásaként Douglas Allan tartott bemutató órát a résztvevő kollégák számára az 1/2 osztályban ban a Hernádnémeti Általános Iskola igazgatója és az általuk akkor tervezett kétnyelvű programban érdekelt kollégák tettek látogatást iskolánkban, hogy a tapasztalatainkról érdeklődjenek. Órákat is látogattak kéttannyelvű osztályainkban ban pedig az edelényi kollégák kértek hasonló segítséget októberében a Kazinczy Általános Iskolában megtartott országos Longman Konferencián bemutató órákat tartottunk - Bene Béláné az akkori 8/2 osztállyal egy angol órát, Janotyik Dóra a 6/2 osztállyal egy országismereti órát. A későbbi hasonló Longman konferenciákon Bene Béláné és Sárközi Lászlóné módszertani foglalkozásokat vezetett novemberében Budapesten a Karinthy Általános Iskolában Bene Béláné A technika tantárgy tanítása címmel tartott előadást és 2008 között minden évben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 2-3 végzős angol szakos hallgatója végezte nálunk tanítási gyakorlatát. II.4. Az intézmény rendelkezik legalább egy olyan pedagógussal, akinek a célnyelv az anyanyelve Anyanyelvi lektorunk feladata elsősorban a szóbeli kommunikáció és a hallás utáni megértés fejlesztése a tananyaggal összhangban. Sokat segíthet az angol nyelvű országok kultúrájának, szokásainak életmódjának megismertetésében azzal is, hogy személyes tapasztalatait adja át a tanulóknak. Iskolánkban a két tanítási nyelvű képzés beindítása óta tanít nyelvi lektor. Ted Bailey Elena Deis Pasi Pekkonen

11 III. EREDMÉNYEK, SIKEREK III.1. Az iskola eredményességének megítélése (felvételi mutatók, tanulmányi versenyek) III.1.1. Felvételi mutatók Munkánk sikerét leginkább a felvételi eredményekkel mérhetjük. Büszkék vagyunk arra, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban végzett tanulók jelentős számban tanulnak tovább a középiskolák különböző nyelvi osztályaiban, illetve már az egyetemek különböző angol nyelvhez kapcsolódó szakterületein. A 2007 és 2011 közötti évek felvételi eredményei: Két tanítási nyelvű angol Angol Más nyelv Egyéb Nyolcadik osztályos tanulóink %-a gimnáziumokban tanul tovább, két tanítási nyelvű, illetve angol szakosított tantervű osztályokban, amelyet a fenti grafikon szemléltet. Természetesen vannak olyan diákjaink, akik számára a szakközépiskolai képzés a vonzó, ezért ők külkereskedelmi, idegenforgalmi szakot választanak. Ez a tanulók %-a. /3. sz. melléklet/ 10

12 III.1.2. Tanulmányi versenyek eredményei A gyerekek szeretnek versenyezni, szívesen megmutatják, hogy mire képesek. /4.sz.melléklet/ óta sok versenyre neveztünk be és szép eredményeket értünk el. Ezek közül legfontosabbak a két tanítási nyelvű versenyek, ahol csapatban és egyéniben is értünk el első helyezést, a Szilágyi Általános Iskola angol feladatmegoldó versenye, különböző országismereti vetélkedők, mint például a budapesti Kapocs Általános Iskola országos versenye Írországról, ahol 2011 februárjában ötödik helyezést értünk el. Legeredményesebb versenyzőink: Pitty Oliver, Lovas Bence, Viola Nóra, Bodnár Attila, Nagy Bence, Zelenák Gellért, Simon Marcell, Turcsány Ádám, Herschmann Ádám, Békési Dalma Dorottya, Kalocsai Vivien, Türk Emese, Horváth Lívia, Kósa Bálint, Oravecz Fábián, Nagy Zsombor, Nagy Soma és Szabó Barbara. De nemcsak a szép eredményeinkre lehetünk büszkék, hanem arra is, hogy mi magunk is szervezünk, városi illetve iskolai szintű versenyeket. Korábban a legjelentősebb ezek közül az angol nyelvű Drámadélután -ok megszervezése volt a megye két tanítási nyelvű iskolái számára és 2005 decemberében. A rendezvényen mindkét évben közel 100 gyerek vett részt. Az ott látott jelenetek, műsorszámok a zsűri és a nézők szerint is nagyon színvonalasak voltak, a résztvevő gyerekek nagyon jól érezték magukat. A kisiskolások lételeme a játék. Szívesen szerepelnek, adnak elő jeleneteket, személyesítenek meg mesealakokat. A játék közben kevesebb gátlással nyilvánulnak meg idegen nyelven, természetes módon sajátítják el az angol nyelv hangsúlyát, hanglejtését. 11

13 Ilyenkor a tanulócsoportok kevésbé eredményes tagjai is lehetőséget kapnak a szereplésre és ez feltétlenül ösztönzően hat a további nyelvtanulásra óta iskolánk ad otthont az Oxford University Press évenként kiírt pályázatára érkező munkák kiállításának. Volt olyan tanév, amikor 100-nál is több, pályamunka érkezett a megye különböző iskoláiból. A mi feladatunk, a legjobb 10 mű kiválasztása, amelyek az országos kiállításra kerülnek, valamint a díjkiosztó megszervezése ünnepélyes keretek között. Iskolánk tanulói számára is szervezünk projectkiállítást, illetve 2002 óta szépkiejtési vagy szövegértési versenyeket. Ezekkel a versenyekkel az is a célunk, hogy azok a gyerekek, akik városi esetleg versenyen nem tudnának jó eredményt elérni, itt sikerélményhez juthassanak. Minden rendezvényünkön szívesen látjuk az Avastetői-Széchenyi Általános Iskola tanulóit és angol szakos kollégákat, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk. Az utóbbi két év szintű rendezvénye volt a hatodikosok számára kiírt országismereti vetélkedő volt melynek témájaként az angol fővárost jelöltük meg. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy mindkét alkalommal nagyon jó hangulatú vetélkedőt sikerült létrehoznunk, ahol a gyerekek egy jót játszottak, amellett, hogy megmutathatták, hogy már éves korukban is sokat tudnak Londonról. A felkészítő kollégák és a résztvevő gyerekek is eredményesnek, érdekesnek ítélték a versenyt elsősorban a változatos feladatok miatt. Különösen a szellemi árverésnek volt nagy sikere. 12

14 III.2. Nyelvvizsgát szerző tanulóink száma (alap -, és középfokon) tanévenkénti bontásban Célunk az, hogy a két tannyelvű osztályokba járó tanulók a nyolcadik évfolyam végére elérjék az Európa Tanács nyelvi szintleírásaiban meghatározott B1 szintet júniusában nyolc tanuló vállalkozott megmérettetésre az egynyelvű Cambridge PET típusú nyelvvizsga keretében. A hatfokú nyelvvizsga 3. szintjén bizonyították tudásukat. A vizsga írásbeli (szövegértési és fogalmazási), hallott szövegértési és szóbeli feladatokból állt. Ez utóbbi két angol anyanyelvű tanár előtt zajlott, akik rendkívül jó hangulatban vizsgáztattak, és elismerően nyilatkoztak a tanulók tudásáról, illetve a tanárok felkészítő munkájáról. Szeptemberben ünnepélyes keretek között átadtuk a vizsgabizonyítványokat annak a 6 tanulónak, akiknek a vizsgája sikeres volt. / Bukó Barbara, Gadnai Valentin, Gyenes Dávid, Kovács László, Tóth Gergő, Viola Nóra/ Az eseményről a Miskolc Városi Televízió is tudósított ban újra felajánlottuk a nyelvvizsga lehetőségét az akkori végzős tanulóknak, de anyagi okok miatt nem volt igény a vizsgáztatásra. Ezután próbavizsgát hirdettünk nyolcadikos tanulóinknak és Borsod-Abaúj-Zemplén megye angol két tanítási nyelvű általános iskolásainak. A nyelvvizsga a London Tests of English - a Pearson Language Assessments által kifejlesztett nemzetközi angol nyelvvizsga (jelenleg Pearson Test of English néven). A próbanyelvvizsgát Havrán Zoltán vezette. Ő rendelkezik nemzetközi angol nyelvvizsgáztatási tapasztalatokkal, mivel az általa alapított miskolci székhelyű nyelviskola 1992-től a Londoni Egyetem Graded Tests (később London Tests of English, illetve Pearson Test of English) vizsgaközpontjaként működik.. 13

15 A 2007/2008-as tanévtől kezdődően minden év májusában lehetőséget kapnak nyolcadikosaink a megmérettetésre próbanyelvvizsga keretében, amely a B1 szintnek felel meg. Az osztályok átlageredménye tanévekre lebontva a következő: 2007/ % 2008/ % 2009/ % mutatja: A 2010/2011-es tanév eredményeit tanulókra lebontva a következő diagram 14

16 III.3. Év végi eredmények statisztikája (a két tanítási nyelvű osztályok és az iskolai átlagok összehasonlítása) A két tanítási nyelvű osztályok tanulmányi átlaga 4,6 és 4,8 között mozog nemcsak idegen nyelvből és az angolul tanított tantárgyakból érnek el jobb eredményt. Ezért átlaguk ezeknek az osztályoknak lényegesen jobb, mint az azonos évfolyamon tanuló, de nem tagozatos társaiké. Magyarázható ez, MSSST vizsgálatnak, amelynek alkalmával ki lehetett szűrni a tanulási zavarral küzdő gyermeket, így ezekbe az osztályokba részképesség zavarral küzdő diák nem jutott be. Számukra kudarc lett volna a gyenge tanulmányi átlag. Kiemelkedő teljesítményeik a kitartó gyakorlással, a rendszeres tanulással és a támogató családi háttérrel magyarázható. Az utolsó két tanév tanulmányait az alábbi két diagram szemlélteti: Tanulmányi átlagok 2009/ Általános tantervű és testnevelés orientált osztáyok Két tanítási nyelvű osztályok évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4.évfolyam 5. évfolyam 6.évfolyam 7. évfoyam 8. évfolyam Tanulmányi átlagok 2010/ Általános tantervű és testnevelés orientát osztályok Két tanítási nyelvű osztáyok évfoyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 15

17 III.4. A célnyelv gyakorlásának színterei (anyanyelvi területen szerzett nyelvismeret, nyelvgyakorlás lehetősége, csereprogram, külföldi utazás), esetleg pályázat útján februárjában a Kazinczy Általános Iskola nyílt napján felvettük a kapcsolatot a Beckworthben levő Lindfieldi Általános Iskola tanáraival. Ebbe az iskolába kapott meghívást Sárközi Lászlóné, aki június végén bemutató anyagot vitt iskolánkról és a gyerekek kedves leveleiből. Levelezés indult az akkori 4/2 osztály tanulói és az ottani angol kisdiákok között. Angliai tartózkodása alatt Sárközi Lászlóné beszámolót tartott egyetemistáknak és érdeklődőknek az iskolánkban folyó két tanítási nyelvű képzésről Dr Janet Enever kérésére, aki a London University tanára. Munkaközösségünk majdnem minden tagja járt már angol nyelvterületen és a tanulók közül is többnek nyílt arra lehetősége, hogy eredeti környezetben gyakorolja az angol nyelvet. Az elmúlt években többször is fogadtuk külföldi delegációk látogatásait októberében egy angol pedagógusokból álló küldöttséget látott vendégül az iskolánk. Bemutató órákon majd tapasztalatcsere keretében ismerkedtek az iskolánkban folyó munkával április 15-én újra angol vendégek látogattak el iskolánkba. Elsősorban a tehetséggondozó munkánkra voltak kíváncsiak. A bemutató órákon kívül angol nyelvű ismertetőket is készítettünk annak érdekében, hogy jobban megismerjék 16

18 intézményünket. Ezek a látogatások újra jó alkalmat adtak az angol iskolákkal való kapcsolatfelvételre. A 2010/2011es tanévben pedig kétszer, szeptember 21-én és február 23-án üdvözölhettünk külföldi pedagógusokból álló csoportot iskolánkban. Mindkét alkalommal újra bemutató órákat láthattak a két tanítási nyelvű osztályainkban. A február 23-i látogatásról a MiKom honlapján a következő tudósítás olvasható: Angol pedagógusok nézelődtek a miskolci iskolákban Angliából érkeztek óvodapedagógusok, általános és középiskolai tanárok február végén egy hétre Magyarországra, szakmai továbbképzés céljából. Eger és Budapest mellett február 23-án Miskolcra is ellátogattak az Avastetői Általános Iskolába, Avastetői Óvodába és az Avasi Gimnáziumba. Az Európai Unió Life Long Learning oktatási programjának keretében szervezett továbbképzés célja, hogy több szempontot is figyelembe véve összehasonlítsák az angol és magyarországi közoktatást. A Newham, Croydon, Tower Hamlets és Essex városából érkező pedagógusok tanulmányozzák a magyar oktatási rendszert. Megfigyelik a tanórákon alkalmazott stratégiákat, az idegen nyelvek oktatásának módját, illetve a kompetencia alapú oktatás, a tehetséggondozás magyarországi folyamatai mellett a két tanítási nyelvű oktatás célját, és azt, hogy miért és hogyan vezették be Magyarországon. Nagyon izgalmas élmény a magyarországi tartózkodásunk, hiszen már most észrevettünk sok hasonlóságot és különbséget is a két ország iskolarendszerében mondja Peter Labuschagne általános iskolai pedagógus, aki Newham városából érkezett. Lényeges hasonlóság hangsúlyozza, hogy London környékéhez hasonlóan az itteni iskolákban is fontosak a gyerekek. Az oktatási intézményeket erőteljes gyermekközpontúság jellemzi. Interaktívabbak itt az órák, ami főként a nyelvoktatás területén fontos az ismeretanyag hatékony átadása szempontjából. Érdekes különbség ugyanakkor Labuschagne szerint, hogy 17

19 míg náluk az iskolákban egyenruhában járnak a gyerekek, itt ez nem jellemző. Személyiségük, színes egyéniségük már első pillanatban leolvasható a ruházatukból, míg Angliában csupán az, melyik iskolába járnak. A képzés első miskolci állomása a Városháza díszterme volt, ahol megismerték a város oktatási programját. Ezt követően különböző intézményekbe látogattak el, elsőként az Avastetői Általános Iskolába. Itt az alsó tagozatosok műsora után az iskola hétköznapi életét figyelték meg külföldi vendégeink. Az egyhetes program keretén belül főként tanórákon vesznek részt a pedagógusok, hogy Magyarország teljes körű oktatási rendszerét elemezni tudják. (Kiss J. Fotó: Juhász Á.) A Miskolci Városi Televízió híradójában elhangzott tudósítás megtekinthető: Nemcsak angol pedagógusokat, hanem angol anyanyelvű diákokat is láttunk vendégül iskolánkban. Ők nagyon sok mindent megtudhattak így Miskolcról, Magyarországról, a mi tanulóinknak pedig nagyon nagy előnyt jelentett, hogy angolul beszélhettek a szünetekben, közös programokat szervezhettek október végén például, Carry Paulin az akkor éppen nálunk tanuló amerikai gyerekek édesanyja, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium nyelvi lektora HALLOWEEN PARTY-val örvendeztette meg a 3/2 és az 5/2 osztály tanulóit. Az angol és amerikai karácsonyi szokásokat megidézve minden év decemberében CHRISTMAS PARTY-t szerveztünk a két tanítási nyelvű osztályok tanulói számára. Különböző helyszíneken különböző feladatokat oldanak meg a gyerekek az ünnep témakörében. A kicsik például karácsonyfát készíthetnek, a nagyobbak különböző játékos nyelvi feladatokat oldanak meg, dalt tanulnak, vagy a nyelvi laborban kapnak internetes feladatokat. 18

20 Többször volt már vendégünk a karácsonyi klubdélutánunkon iskolánk volt tanára, Nagy Ottilia és férje Barry Pither is. A karácsonyi klubdélutánon kívül országismeret órákon is tartottak vetítéssel egybekötött előadást Londonról, illetve Kanadáról a gyerekeknek. Kapcsolataink különböző országokkal 19

21 IV. TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA IV.1. Az eszközellátottság értékelése Tárgyi feltételeink jók. Könyvek, CD-k, videókazetták, DVD-k, nyelvi labor, nyelvi tantermek, magnók, CD-lejátszók, DVD-lejátszók térképek, nyelvtani táblázatok, transzparensek és más szemléltető eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyek a Pedagógiai program Idegen nyelv taneszköz jegyzékében is szerepelnek. A nyelvi laborunk rendszeres használata segíti a tanulók szóbeli kifejezőképességének és beszédértésének nagyfokú fejlődését. A számítógép, az internet, az angol nyelvi CD-k használata a tanórákon ösztönzőleg hat a gyerekekre. A megfelelően kialakított környezet hatékonyan hozzájárul az idegen nyelv sikeres elsajátításához. A nyelvi laboron kívül az osztálytermeket is úgy alakítottuk ki, hogy alkalmasak legyenek a változatos tevékenység- és munkaformák megvalósítására. Meglévő taneszközeink a gyerekek számára is könnyen hozzáférhetőek, így élhetnek a lehetősséggel, használhatják az őket körülvevő környezet kínálta impulzusokat a feladatok elvégzése során és az önellenőrzésben. 20

22 IV.2. Változások, problémák ismertetése az indulástól Intézményünkben a két tanítási képzés beindításától kezdve, gondot jelentett a célnyelvű lektorok alkalmazása. Törekedtünk arra, hogy olyan nevelőt alkalmazzunk, aki a törvényi előírásoknak megfelelt. A célnyelven tanított tantárgyak esetében nem tudjuk megoldani a csoportbontásokat a kevés óraszám miatt. Harmadik tanéve, hogy nem végezhetünk szűrővizsgálatot az első osztályba való lépés előtt, emiatt bekerülnek olyan tanulók, akik tanulási zavarral küzdenek. A nyolcosztályos és hatosztályos gimnáziumi jelentkezés, nem nagy százalékban, de csökkenti az ötödik és hetedik évfolyam létszámát két tanítási nyelvű osztályainkban, mivel jól felkészült, tehetséges tanulóinkat szívesen fogadják a középiskolák. Az idei tanévtől kezdve az önkormányzat által biztosított órákat elvették. Intézményünk ezt az órakeretet nagy százalékban az angol nyelv csoportbontásban történő oktatására használta fel. Az eredményesebb, hatékonyabb nyelvoktatás miatt szükségünk lenne, a nyelvi csoportbontásokra, azokban az osztályokban is ahol már nem tudtuk biztosítani. A romló gazdasági helyzet miatt emelkedett az angol nyelvkönyvek ára, amely megfizetése a szülők számára anyagi megterhelést jelent. A nyelvvizsga díjak emelkedése miatt, tanévről tanévre kevesebben próbálkoznak nyelvvizsgával tanítványaink közül. E tanévtől szeretnénk iskolánk alapítványa által támogatni azon tanulók díjának kifizetését, akiknél anyagi gondot jelent. 21

23 V. ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS, ELEMZÉS V.1. SWOT-analízis BELSŐ TÉNYEZŐK (szervezeti jellemzők) KÜLSŐ TÉNYEZŐK (környezeti jellemzők) ERŐSSÉGEK a két tanítási nyelvű oktatás jó híre versenyeredmények felkészült tanárok kis fluktuáció nemzetközi kapcsolatok tehetséggondozás kapcsolattartás más iskolákkal jól felszerelt könyvtár idegen nyelvi labor az internet használata az angol órákon fogyatékkal élők lehetőségei csoportbontás az osztályok többségében napközis csoportok, tanuló szobák LEHETŐSÉGEK szülők nyitottsága megközelíthetőség helyi környezeti adottságok jó kapcsolat az óvodákkal pályázatok lakótelepi programok jó kapcsolat a helyi Pedagógiai Intézettel hazai elvárások nyelvvizsgák GYENGESÉGEK helyenként magas osztálylétszám romló eszközrendszer VESZÉLYEK létszámcsökkenés gyakori változás középiskolák elszívó hatása értékrend romlása Erősségeink: - Az iskolának, ezen belül az angol nyelv oktatásának jó hírét bizonyítja, hogy évrőlévre mindig többen érdeklődnek a két tanítási nyelvű oktatás iránt, mint amennyi férőhelyet tudunk biztosítani. - Aktívan részt veszünk a városban és a megyében megrendezett versenyeken, melyeken jó eredményeket érnek el tanítványaink. Ezek közül legfontosabbak a két tanítási nyelvű versenyek, ahol csapatban és egyéniben is értünk el első 22

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar- általános iskolai program vizsgálata KOVÁCS JUDIT (PhD MEd) az ELTE TÓFK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense. Történelem,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben