AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY"

Átírás

1 AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL

2 I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben indult a két tanítási nyelvű oktatás? 2 I.2. A tanulólétszám és az osztályok számának alakulása tanévenként 2 I.3. Célnyelvi órák heti óraszáma évfolyamonként 3 I.4. Célnyelven oktatott tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 4 I.5. A két tannyelvű oktatásra 1-4 évfolyamon felhasznált heti órakeret elegendő ismeretet és készséget ad a különböző szaktárgyak tanulásához az 5-8. évfolyamon 5 II. Személyi feltételek II.1. Személyi feltételek alakulása 6 II.2. A célnyelven oktatott tantárgyakhoz biztosított személyi feltételek 7 II.3. A célnyelven tanító tanárok tanulásszervezési módszerei, eljárásai 7 II.4. Az intézmény anyanyelvi lektora 9 III. Eredmények, sikerek III.1. Az iskola eredményességének megítélése 10 III.2. Nyelvvizsgát szerző tanulók száma tanévenkénti bontásban 13 III.3. Év végi eredmények statisztikája 15 III.4. A célnyelv gyakorlásának színterei 16 IV. Tárgyi feltételek alakulása IV.1. Az eszközellátottság értékelése 20 IV.2. Változások, problémák ismertetése az indulástól 21 V. Összegző értékelés, elemzés V.1. SWOT analízis 22 V.2. Összegző szakmai értékelés 26 Idegen nyelvi lektorunk tapasztalatai 28 Mellékletek 30 1

3 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam AVASTETŐI-PATTANTYÚS ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ I. HELYZETELEMZÉS I.1. A két tanítási nyelvű oktatás indítása intézményünkben Az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás iskolánkban az es tanévben indult. A két tanítási nyelvű képzés beindításához sok segítséget kaptunk a Városligeti Angol- Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolától elsősorban továbbképzések formájában. Már az 1998/1999 es tanévben előkészítő látogatásokat tettünk ott, órákat látogattunk és segítséget kaptunk a tantervek elkészítéséhez, de például az országismeret /célnyelvi civilizáció/ tantárgy tanterve a saját munkánk. Azóta is tartjuk a kapcsolatot a megye és a város két tanítási nyelvű iskoláival és 1999 óta tagjai vagyunk a Kétnyelvű Iskoláért Egyesületnek is. Az induláskor az akkori szaktanácsadók - Gazsi Dénesné és Fekőné Kardos Judit - órát látogattak az induló első osztályban, felmérték személyi és tárgyi feltételeinket és mindent megfelelőnek találtak a kéttannyelvű oktatás számára. I.2. A tanulólétszám és az osztályok számának alakulása az indulás évétől tanévenként 1999 szeptemberében az első évfolyamon egy angol-magyar két tanítási nyelvű osztályt indítottunk és azóta folyamatosan minden évfolyamon van e szerint a tanterv szerint tanuló osztályunk. Tanulói létszám évfolyamonként Tanév 1999/ / / / / / / / / / / / /

4 A kéttannyelvű első osztályba jelentkező gyerekek képességfelmérésen vettek részt, amelyen a szókincsüket, kifejezőkészségüket, memóriájukat, logikus gondolkodásukat, kitartásukat, feladattudatukat figyeltük, értékeltük beszélgetés alapján. A játékos ismerkedést az osztálytanító pedagógusok tartották. A képességfelmérésen a szülők is jelen lehettek. Később intézményünk pszichológusa tanulási zavarokat kiszűrő vizsgálatot végzett a leendő első osztályos tanulóknál. /MSST/ Az elvégzett vizsgálat nagy segítséget nyújtott a szülőknek is abban, hogy láthatták, tapasztalhatták, hogy iskoláskorú gyermeküknél mi miatt nem javasoltuk a két tanítási nyelvű osztályba a felvételét. Megértettük velük, hogy milyen tanulási kudarc érné gyermekeiket, az alacsony teljesítmény miatt, amely nehezíti a gyermeknél az iskolai tanulás során az olvasás, írás stb. elsajátítását. A gyerekek és a szülők írásbeli - szóbeli indoklást kaptak pszichológusunktól. Az angol nyelvi ismeret hiánya nem jelentett akadályt a bekerülésre. Harmadik tanéve, hogy nem szervezhetünk a leendő első osztályosaink számára felvételit, ahol ki tudnánk szűrni a tanulási zavarral küzdő gyermekeket. Így két tanítási nyelvű osztályainkba a körzetünkből bárki bejuthat. Az angol két tanítási nyelvű osztályaink iránt általában nagy az érdeklődés, sokan szeretnének bekerülni ezekbe az osztályokba körzeten kívülről is. A lemorzsolódás nagyon kicsi. A nyolcosztályos és hatosztályos gimnáziumi jelentkezések nem nagy százalékban, de csökkentik az ötödik és hetedik évfolyam létszámát a két tanítási nyelvű osztályainkban, mivel jól felkészült tanulóinkat szívesen fogadják a középiskolák. I.3. Célnyelvi órák heti óraszáma évfolyamonként A két tanítási nyelvű osztályokba járó tanulók csoportbontásban - heti öt órában tanulják az angol nyelvet. Heti egy óra ezek közül az angol nyelvi lektor irányításával folyik. Ezeken az órákon szinte kizárólag a beszédkészség a beszédértés az angol nyelvű kommunikáció készségének fejlesztése a cél. 3

5 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam AVASTETŐI-PATTANTYÚS ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ A fentebb leírtak alapján az angol nyelvi órák száma évfolyamonként a következő: Évfolyam Óraszám I.4. Célnyelven (csoportbontásban) oktatott tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként illetve osztályonként A két tannyelvű osztályokba járó gyerekek a heti öt angol óra mellett angol nyelven tanulják az éneket, és angol nyelven folynak a rajz, technika illetve a testnevelés órák is. A felsőbb évfolyamokon a testnevelés mellett a történelem és az országismereti órák zajlanak angol nyelven. Az évfolyamonként három angol nyelven oktatott tantárgy, illetve ezek óraszámai megfelelnek a két tanítási nyelvű iskolák számára előírt szabályozásnak. Az angol nyelven tanított tantárgyak óraszámai táblázatba foglalva a következők: Ének 1 1 Rajz Testnevelés Technika 1 1 Történelem 2,5 2,5 2 2 Országismeret

6 I.5. A két tannyelvű oktatásra 1-4 évfolyamon felhasznált heti órakeret elegendő ismeretet és készséget ad a különböző szaktárgyak tanulásához az 5-8. évfolyamon A testnevelés órák már az első évfolyamtól folyamatosan angol nyelven zajlanak. A gyerekek fokozatosan, játékok és gyakorlatok közben ismerkednek az utasításokkal. Ez felső tagozatban már semmiféle problémát nem jelent. 5 Az országismereti órák sem okoznak nehézséget a tanulóknak. Különösen a harmadik, de még inkább a negyedik évfolyamon angol órákon gyakran találkozunk olyan szövegekkel, amelyek az angol nyelvet beszélő népek kultúrájára vonatkoznak, az ott élő emberek szokásait mutatják be. Ha idegen nyelvet tanítunk, akkor ez a nyelv szükségszerűen egy, vagy több országhoz kapcsolódik, melyeknek ez az anyanyelve. A nyelvtanulóknak tehát meg kell ismerkedniük az adott országok földrajzi adottságaival, városaival, betekintést kell kapniuk az országok kulturális életébe, lakóinak mindennapjaiba, életformájába, szokásaiba és gondolkodásmódjába. Ily módon a fokozatosság elve az országismereti órák esetében is megvalósul. A történelem tantárgy tűnhet a legnehezebbnek, de ehhez a tantárgynak a tanulásához is elsajátíthatóak az alapok az ötödik évfolyam kezdetére. Hiszen ahogy a tankönyvünk írója is mondja: a történelem egy olyan tantárgy, ami rólunk, emberekről szól. Igaz, hogy a történelemben szereplő emberek nálunk korábban éltek, de más különbség nem nagyon van köztünk. Hiszen ők is élték a mindennapjaikat: elmentek a piacra bevásárolni, az iskolába tanulni, családban, közösségben éltek, szerelmesek voltak, háborúztak, politizáltak, dolgoztak, szórakoztak ugyanúgy, mint mi. Az alapszókincs tehát itt is rendelkezésre áll.

7 Természetesen a történelemhez szükséges szakkifejezéseket el kell sajátítani, de egy-egy leckében nem sok ilyen kifejezéssel találkozunk. II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK II.1. Személyi feltételek alakulása (a szaktárgyakat célnyelven tanító tanárok végzettségének megfelelése a törvényi előírásoknak, betöltetlen álláshely, fennálló nehézségek) Alsó tagozatban a készségtárgyak /ének, rajz, technika, testnevelés/ angol nyelven való oktatását tanító-angol szakos kollégák látják el. Felső tagozatban a testnevelés és a történelem angolul való tanításához is biztosított a szakos ellátottság. /1. sz. melléklet/ Fontosnak tartunk kihasználni minden olyan alkalmat, ahol új oktatási módszerekkel ismerkedhetünk meg, tapasztalatcserére nyílik lehetőség, vagy megismerhetjük a tankönyvpiacon megjelenő új kiadványokat, oktatási segédanyagokat. Munkaközösségünk tagjai az elmúlt években résztvevői voltak például a Miskolci Egyetem 120 órás országismereti tanfolyamának, a British Council és a Hornby Alapítvány nyári 60 órás bentlakásos módszertani továbbképzéseinek, különböző kétnyelvű konferenciáknak, nyílt napoknak és a különböző kiadók - mint például az Oxford University Press - előadásainak és bemutatóinak. /2. sz. melléklet/ 6

8 II.2. A célnyelven oktatott tantárgyakhoz sikerült az indulástól folyamatosan biztosítani a személyi feltételeket iskolánkban. A személyi feltételek, a szakos ellátottság a kezdetektől folyamatosan biztosított Sárközi Lászlóné tanító - angol Pelikánné Lengyel Ibolya angol - pedagógia Janotyik Dóra angol - történelem Bene Béláné tanító - angol Tóthné Molnár Andrea angol - testnevelés Kalina Béláné tanító - angol Havrán Zoltán magyar - angol II.3. A célnyelven tanító tanárok tanulásszervezési módszerei, eljárásai megfelelőek az idegen nyelven való gondolkodás, problémamegoldás képességeinek elsajátításához Elsődleges feladatunk az alapvető nyelvi készségek - a beszéd, a beszédértés, az olvasásértés és az írás - megalapozása. Cél, hogy a tanulókat olyan alapszintű tudás birtokába juttassuk, ami a középiskolában és később jó alap lehet. Alsó tagozatban az angol nyelvi órákon, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve fontos, hogy a játékosság kerüljön, előtérbe. A kisiskolások úgy tanulnak meg könnyen sok újat, ha egyszerre minél több érzékszervükre hatunk. Jó, ha látják, hallják, esetleg érzékelik, amit tanulnak. Ezért használunk sok képet, játékot, bábot. Az angol nyelvi órákon kívül az alapkészségek fejlesztésére jó lehetőséget nyújtanak a rajz, ének, technika és testnevelés órák is. 7

9 Fontos, hogy a gyerekek minél aktívabb résztvevői legyenek az óráknak és ehhez írásban és szóban is változatos feladatokra, és módszerekre van szükség. A kommunikáció fejlesztésére a pármunka, a csoportmunka, a kooperatív tanulás a leginkább alkalmas, de az egyéni és frontális munka is fontos része az oktatásnak. A gyerekek érdeklődését, a technika fejlődését követve nagy segítség a nyelvoktatásban a számítógép, és az internet használata. Minden felsős évfolyam tanulói iskolánk honlapján gyakorló feladatokat találnak az éppen tanult anyaggal kapcsolatban. Arra is van lehetőség, hogy a felsőbb évfolyamok tanulói az interneten keresztül adják le dolgozataikat, vagy készítsék el házi feladataikat. Néhányszor arra is lehetőséget adtunk, hogy a szülők az interneten keresztül is betekinthessenek az angol nyelvi órákba. Általánosságban véve nyitottak vagyunk arra, hogy megismertessük a szülőkkel az iskolánkban folyó munkát. Már hagyomány, hogy márciusban az "Iskolába hívogató" keretein belül a két tanítás nyelvű osztályba járó gyerekek is műsort adnak, a szülők és a leendő elsősök pedig nyílt órákon ismerkedhetnek az iskolánkban folyó munkával. A munkaközösség minden tagja módszertanilag jól képzett nyelvtanár. A vezetőség rendszeresen látogatja többek között a nyelvi órákat is, figyelemmel kíséri, értékeli a pedagógusok munkáját. Módszertani kultúránk színvonalának bizonyítéka lehet az is, hogy iskolánk többször adott otthont különböző angol nyelvi továbbképzéseknek, illetve a kollégák többször tartottak bemutató órákat különböző nyelvi konferenciákon ben az iskolánkban vendégeskedő dunántúli iskolaigazgatók bemutató órát láthattak az akkori elsős két tannyelvű osztályban. A British Council és a Megyei 8

10 Pedagógiai Intézet által szervezett 30 órás módszertani továbbképzésnek iskolánk volt az egyik helyszíne. Ennek a továbbképzésnek a célja elsősorban az volt, hogy a két tanítási nyelvű iskolákban alsó tagozatban tanítók munkáját segítse. A továbbképzés egyik foglalkozásaként Douglas Allan tartott bemutató órát a résztvevő kollégák számára az 1/2 osztályban ban a Hernádnémeti Általános Iskola igazgatója és az általuk akkor tervezett kétnyelvű programban érdekelt kollégák tettek látogatást iskolánkban, hogy a tapasztalatainkról érdeklődjenek. Órákat is látogattak kéttannyelvű osztályainkban ban pedig az edelényi kollégák kértek hasonló segítséget októberében a Kazinczy Általános Iskolában megtartott országos Longman Konferencián bemutató órákat tartottunk - Bene Béláné az akkori 8/2 osztállyal egy angol órát, Janotyik Dóra a 6/2 osztállyal egy országismereti órát. A későbbi hasonló Longman konferenciákon Bene Béláné és Sárközi Lászlóné módszertani foglalkozásokat vezetett novemberében Budapesten a Karinthy Általános Iskolában Bene Béláné A technika tantárgy tanítása címmel tartott előadást és 2008 között minden évben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 2-3 végzős angol szakos hallgatója végezte nálunk tanítási gyakorlatát. II.4. Az intézmény rendelkezik legalább egy olyan pedagógussal, akinek a célnyelv az anyanyelve Anyanyelvi lektorunk feladata elsősorban a szóbeli kommunikáció és a hallás utáni megértés fejlesztése a tananyaggal összhangban. Sokat segíthet az angol nyelvű országok kultúrájának, szokásainak életmódjának megismertetésében azzal is, hogy személyes tapasztalatait adja át a tanulóknak. Iskolánkban a két tanítási nyelvű képzés beindítása óta tanít nyelvi lektor. Ted Bailey Elena Deis Pasi Pekkonen

11 III. EREDMÉNYEK, SIKEREK III.1. Az iskola eredményességének megítélése (felvételi mutatók, tanulmányi versenyek) III.1.1. Felvételi mutatók Munkánk sikerét leginkább a felvételi eredményekkel mérhetjük. Büszkék vagyunk arra, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban végzett tanulók jelentős számban tanulnak tovább a középiskolák különböző nyelvi osztályaiban, illetve már az egyetemek különböző angol nyelvhez kapcsolódó szakterületein. A 2007 és 2011 közötti évek felvételi eredményei: Két tanítási nyelvű angol Angol Más nyelv Egyéb Nyolcadik osztályos tanulóink %-a gimnáziumokban tanul tovább, két tanítási nyelvű, illetve angol szakosított tantervű osztályokban, amelyet a fenti grafikon szemléltet. Természetesen vannak olyan diákjaink, akik számára a szakközépiskolai képzés a vonzó, ezért ők külkereskedelmi, idegenforgalmi szakot választanak. Ez a tanulók %-a. /3. sz. melléklet/ 10

12 III.1.2. Tanulmányi versenyek eredményei A gyerekek szeretnek versenyezni, szívesen megmutatják, hogy mire képesek. /4.sz.melléklet/ óta sok versenyre neveztünk be és szép eredményeket értünk el. Ezek közül legfontosabbak a két tanítási nyelvű versenyek, ahol csapatban és egyéniben is értünk el első helyezést, a Szilágyi Általános Iskola angol feladatmegoldó versenye, különböző országismereti vetélkedők, mint például a budapesti Kapocs Általános Iskola országos versenye Írországról, ahol 2011 februárjában ötödik helyezést értünk el. Legeredményesebb versenyzőink: Pitty Oliver, Lovas Bence, Viola Nóra, Bodnár Attila, Nagy Bence, Zelenák Gellért, Simon Marcell, Turcsány Ádám, Herschmann Ádám, Békési Dalma Dorottya, Kalocsai Vivien, Türk Emese, Horváth Lívia, Kósa Bálint, Oravecz Fábián, Nagy Zsombor, Nagy Soma és Szabó Barbara. De nemcsak a szép eredményeinkre lehetünk büszkék, hanem arra is, hogy mi magunk is szervezünk, városi illetve iskolai szintű versenyeket. Korábban a legjelentősebb ezek közül az angol nyelvű Drámadélután -ok megszervezése volt a megye két tanítási nyelvű iskolái számára és 2005 decemberében. A rendezvényen mindkét évben közel 100 gyerek vett részt. Az ott látott jelenetek, műsorszámok a zsűri és a nézők szerint is nagyon színvonalasak voltak, a résztvevő gyerekek nagyon jól érezték magukat. A kisiskolások lételeme a játék. Szívesen szerepelnek, adnak elő jeleneteket, személyesítenek meg mesealakokat. A játék közben kevesebb gátlással nyilvánulnak meg idegen nyelven, természetes módon sajátítják el az angol nyelv hangsúlyát, hanglejtését. 11

13 Ilyenkor a tanulócsoportok kevésbé eredményes tagjai is lehetőséget kapnak a szereplésre és ez feltétlenül ösztönzően hat a további nyelvtanulásra óta iskolánk ad otthont az Oxford University Press évenként kiírt pályázatára érkező munkák kiállításának. Volt olyan tanév, amikor 100-nál is több, pályamunka érkezett a megye különböző iskoláiból. A mi feladatunk, a legjobb 10 mű kiválasztása, amelyek az országos kiállításra kerülnek, valamint a díjkiosztó megszervezése ünnepélyes keretek között. Iskolánk tanulói számára is szervezünk projectkiállítást, illetve 2002 óta szépkiejtési vagy szövegértési versenyeket. Ezekkel a versenyekkel az is a célunk, hogy azok a gyerekek, akik városi esetleg versenyen nem tudnának jó eredményt elérni, itt sikerélményhez juthassanak. Minden rendezvényünkön szívesen látjuk az Avastetői-Széchenyi Általános Iskola tanulóit és angol szakos kollégákat, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk. Az utóbbi két év szintű rendezvénye volt a hatodikosok számára kiírt országismereti vetélkedő volt melynek témájaként az angol fővárost jelöltük meg. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy mindkét alkalommal nagyon jó hangulatú vetélkedőt sikerült létrehoznunk, ahol a gyerekek egy jót játszottak, amellett, hogy megmutathatták, hogy már éves korukban is sokat tudnak Londonról. A felkészítő kollégák és a résztvevő gyerekek is eredményesnek, érdekesnek ítélték a versenyt elsősorban a változatos feladatok miatt. Különösen a szellemi árverésnek volt nagy sikere. 12

14 III.2. Nyelvvizsgát szerző tanulóink száma (alap -, és középfokon) tanévenkénti bontásban Célunk az, hogy a két tannyelvű osztályokba járó tanulók a nyolcadik évfolyam végére elérjék az Európa Tanács nyelvi szintleírásaiban meghatározott B1 szintet júniusában nyolc tanuló vállalkozott megmérettetésre az egynyelvű Cambridge PET típusú nyelvvizsga keretében. A hatfokú nyelvvizsga 3. szintjén bizonyították tudásukat. A vizsga írásbeli (szövegértési és fogalmazási), hallott szövegértési és szóbeli feladatokból állt. Ez utóbbi két angol anyanyelvű tanár előtt zajlott, akik rendkívül jó hangulatban vizsgáztattak, és elismerően nyilatkoztak a tanulók tudásáról, illetve a tanárok felkészítő munkájáról. Szeptemberben ünnepélyes keretek között átadtuk a vizsgabizonyítványokat annak a 6 tanulónak, akiknek a vizsgája sikeres volt. / Bukó Barbara, Gadnai Valentin, Gyenes Dávid, Kovács László, Tóth Gergő, Viola Nóra/ Az eseményről a Miskolc Városi Televízió is tudósított ban újra felajánlottuk a nyelvvizsga lehetőségét az akkori végzős tanulóknak, de anyagi okok miatt nem volt igény a vizsgáztatásra. Ezután próbavizsgát hirdettünk nyolcadikos tanulóinknak és Borsod-Abaúj-Zemplén megye angol két tanítási nyelvű általános iskolásainak. A nyelvvizsga a London Tests of English - a Pearson Language Assessments által kifejlesztett nemzetközi angol nyelvvizsga (jelenleg Pearson Test of English néven). A próbanyelvvizsgát Havrán Zoltán vezette. Ő rendelkezik nemzetközi angol nyelvvizsgáztatási tapasztalatokkal, mivel az általa alapított miskolci székhelyű nyelviskola 1992-től a Londoni Egyetem Graded Tests (később London Tests of English, illetve Pearson Test of English) vizsgaközpontjaként működik.. 13

15 A 2007/2008-as tanévtől kezdődően minden év májusában lehetőséget kapnak nyolcadikosaink a megmérettetésre próbanyelvvizsga keretében, amely a B1 szintnek felel meg. Az osztályok átlageredménye tanévekre lebontva a következő: 2007/ % 2008/ % 2009/ % mutatja: A 2010/2011-es tanév eredményeit tanulókra lebontva a következő diagram 14

16 III.3. Év végi eredmények statisztikája (a két tanítási nyelvű osztályok és az iskolai átlagok összehasonlítása) A két tanítási nyelvű osztályok tanulmányi átlaga 4,6 és 4,8 között mozog nemcsak idegen nyelvből és az angolul tanított tantárgyakból érnek el jobb eredményt. Ezért átlaguk ezeknek az osztályoknak lényegesen jobb, mint az azonos évfolyamon tanuló, de nem tagozatos társaiké. Magyarázható ez, MSSST vizsgálatnak, amelynek alkalmával ki lehetett szűrni a tanulási zavarral küzdő gyermeket, így ezekbe az osztályokba részképesség zavarral küzdő diák nem jutott be. Számukra kudarc lett volna a gyenge tanulmányi átlag. Kiemelkedő teljesítményeik a kitartó gyakorlással, a rendszeres tanulással és a támogató családi háttérrel magyarázható. Az utolsó két tanév tanulmányait az alábbi két diagram szemlélteti: Tanulmányi átlagok 2009/ Általános tantervű és testnevelés orientált osztáyok Két tanítási nyelvű osztályok évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4.évfolyam 5. évfolyam 6.évfolyam 7. évfoyam 8. évfolyam Tanulmányi átlagok 2010/ Általános tantervű és testnevelés orientát osztályok Két tanítási nyelvű osztáyok évfoyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 15

17 III.4. A célnyelv gyakorlásának színterei (anyanyelvi területen szerzett nyelvismeret, nyelvgyakorlás lehetősége, csereprogram, külföldi utazás), esetleg pályázat útján februárjában a Kazinczy Általános Iskola nyílt napján felvettük a kapcsolatot a Beckworthben levő Lindfieldi Általános Iskola tanáraival. Ebbe az iskolába kapott meghívást Sárközi Lászlóné, aki június végén bemutató anyagot vitt iskolánkról és a gyerekek kedves leveleiből. Levelezés indult az akkori 4/2 osztály tanulói és az ottani angol kisdiákok között. Angliai tartózkodása alatt Sárközi Lászlóné beszámolót tartott egyetemistáknak és érdeklődőknek az iskolánkban folyó két tanítási nyelvű képzésről Dr Janet Enever kérésére, aki a London University tanára. Munkaközösségünk majdnem minden tagja járt már angol nyelvterületen és a tanulók közül is többnek nyílt arra lehetősége, hogy eredeti környezetben gyakorolja az angol nyelvet. Az elmúlt években többször is fogadtuk külföldi delegációk látogatásait októberében egy angol pedagógusokból álló küldöttséget látott vendégül az iskolánk. Bemutató órákon majd tapasztalatcsere keretében ismerkedtek az iskolánkban folyó munkával április 15-én újra angol vendégek látogattak el iskolánkba. Elsősorban a tehetséggondozó munkánkra voltak kíváncsiak. A bemutató órákon kívül angol nyelvű ismertetőket is készítettünk annak érdekében, hogy jobban megismerjék 16

18 intézményünket. Ezek a látogatások újra jó alkalmat adtak az angol iskolákkal való kapcsolatfelvételre. A 2010/2011es tanévben pedig kétszer, szeptember 21-én és február 23-án üdvözölhettünk külföldi pedagógusokból álló csoportot iskolánkban. Mindkét alkalommal újra bemutató órákat láthattak a két tanítási nyelvű osztályainkban. A február 23-i látogatásról a MiKom honlapján a következő tudósítás olvasható: Angol pedagógusok nézelődtek a miskolci iskolákban Angliából érkeztek óvodapedagógusok, általános és középiskolai tanárok február végén egy hétre Magyarországra, szakmai továbbképzés céljából. Eger és Budapest mellett február 23-án Miskolcra is ellátogattak az Avastetői Általános Iskolába, Avastetői Óvodába és az Avasi Gimnáziumba. Az Európai Unió Life Long Learning oktatási programjának keretében szervezett továbbképzés célja, hogy több szempontot is figyelembe véve összehasonlítsák az angol és magyarországi közoktatást. A Newham, Croydon, Tower Hamlets és Essex városából érkező pedagógusok tanulmányozzák a magyar oktatási rendszert. Megfigyelik a tanórákon alkalmazott stratégiákat, az idegen nyelvek oktatásának módját, illetve a kompetencia alapú oktatás, a tehetséggondozás magyarországi folyamatai mellett a két tanítási nyelvű oktatás célját, és azt, hogy miért és hogyan vezették be Magyarországon. Nagyon izgalmas élmény a magyarországi tartózkodásunk, hiszen már most észrevettünk sok hasonlóságot és különbséget is a két ország iskolarendszerében mondja Peter Labuschagne általános iskolai pedagógus, aki Newham városából érkezett. Lényeges hasonlóság hangsúlyozza, hogy London környékéhez hasonlóan az itteni iskolákban is fontosak a gyerekek. Az oktatási intézményeket erőteljes gyermekközpontúság jellemzi. Interaktívabbak itt az órák, ami főként a nyelvoktatás területén fontos az ismeretanyag hatékony átadása szempontjából. Érdekes különbség ugyanakkor Labuschagne szerint, hogy 17

19 míg náluk az iskolákban egyenruhában járnak a gyerekek, itt ez nem jellemző. Személyiségük, színes egyéniségük már első pillanatban leolvasható a ruházatukból, míg Angliában csupán az, melyik iskolába járnak. A képzés első miskolci állomása a Városháza díszterme volt, ahol megismerték a város oktatási programját. Ezt követően különböző intézményekbe látogattak el, elsőként az Avastetői Általános Iskolába. Itt az alsó tagozatosok műsora után az iskola hétköznapi életét figyelték meg külföldi vendégeink. Az egyhetes program keretén belül főként tanórákon vesznek részt a pedagógusok, hogy Magyarország teljes körű oktatási rendszerét elemezni tudják. (Kiss J. Fotó: Juhász Á.) A Miskolci Városi Televízió híradójában elhangzott tudósítás megtekinthető: Nemcsak angol pedagógusokat, hanem angol anyanyelvű diákokat is láttunk vendégül iskolánkban. Ők nagyon sok mindent megtudhattak így Miskolcról, Magyarországról, a mi tanulóinknak pedig nagyon nagy előnyt jelentett, hogy angolul beszélhettek a szünetekben, közös programokat szervezhettek október végén például, Carry Paulin az akkor éppen nálunk tanuló amerikai gyerekek édesanyja, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium nyelvi lektora HALLOWEEN PARTY-val örvendeztette meg a 3/2 és az 5/2 osztály tanulóit. Az angol és amerikai karácsonyi szokásokat megidézve minden év decemberében CHRISTMAS PARTY-t szerveztünk a két tanítási nyelvű osztályok tanulói számára. Különböző helyszíneken különböző feladatokat oldanak meg a gyerekek az ünnep témakörében. A kicsik például karácsonyfát készíthetnek, a nagyobbak különböző játékos nyelvi feladatokat oldanak meg, dalt tanulnak, vagy a nyelvi laborban kapnak internetes feladatokat. 18

20 Többször volt már vendégünk a karácsonyi klubdélutánunkon iskolánk volt tanára, Nagy Ottilia és férje Barry Pither is. A karácsonyi klubdélutánon kívül országismeret órákon is tartottak vetítéssel egybekötött előadást Londonról, illetve Kanadáról a gyerekeknek. Kapcsolataink különböző országokkal 19

21 IV. TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA IV.1. Az eszközellátottság értékelése Tárgyi feltételeink jók. Könyvek, CD-k, videókazetták, DVD-k, nyelvi labor, nyelvi tantermek, magnók, CD-lejátszók, DVD-lejátszók térképek, nyelvtani táblázatok, transzparensek és más szemléltető eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyek a Pedagógiai program Idegen nyelv taneszköz jegyzékében is szerepelnek. A nyelvi laborunk rendszeres használata segíti a tanulók szóbeli kifejezőképességének és beszédértésének nagyfokú fejlődését. A számítógép, az internet, az angol nyelvi CD-k használata a tanórákon ösztönzőleg hat a gyerekekre. A megfelelően kialakított környezet hatékonyan hozzájárul az idegen nyelv sikeres elsajátításához. A nyelvi laboron kívül az osztálytermeket is úgy alakítottuk ki, hogy alkalmasak legyenek a változatos tevékenység- és munkaformák megvalósítására. Meglévő taneszközeink a gyerekek számára is könnyen hozzáférhetőek, így élhetnek a lehetősséggel, használhatják az őket körülvevő környezet kínálta impulzusokat a feladatok elvégzése során és az önellenőrzésben. 20

22 IV.2. Változások, problémák ismertetése az indulástól Intézményünkben a két tanítási képzés beindításától kezdve, gondot jelentett a célnyelvű lektorok alkalmazása. Törekedtünk arra, hogy olyan nevelőt alkalmazzunk, aki a törvényi előírásoknak megfelelt. A célnyelven tanított tantárgyak esetében nem tudjuk megoldani a csoportbontásokat a kevés óraszám miatt. Harmadik tanéve, hogy nem végezhetünk szűrővizsgálatot az első osztályba való lépés előtt, emiatt bekerülnek olyan tanulók, akik tanulási zavarral küzdenek. A nyolcosztályos és hatosztályos gimnáziumi jelentkezés, nem nagy százalékban, de csökkenti az ötödik és hetedik évfolyam létszámát két tanítási nyelvű osztályainkban, mivel jól felkészült, tehetséges tanulóinkat szívesen fogadják a középiskolák. Az idei tanévtől kezdve az önkormányzat által biztosított órákat elvették. Intézményünk ezt az órakeretet nagy százalékban az angol nyelv csoportbontásban történő oktatására használta fel. Az eredményesebb, hatékonyabb nyelvoktatás miatt szükségünk lenne, a nyelvi csoportbontásokra, azokban az osztályokban is ahol már nem tudtuk biztosítani. A romló gazdasági helyzet miatt emelkedett az angol nyelvkönyvek ára, amely megfizetése a szülők számára anyagi megterhelést jelent. A nyelvvizsga díjak emelkedése miatt, tanévről tanévre kevesebben próbálkoznak nyelvvizsgával tanítványaink közül. E tanévtől szeretnénk iskolánk alapítványa által támogatni azon tanulók díjának kifizetését, akiknél anyagi gondot jelent. 21

23 V. ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS, ELEMZÉS V.1. SWOT-analízis BELSŐ TÉNYEZŐK (szervezeti jellemzők) KÜLSŐ TÉNYEZŐK (környezeti jellemzők) ERŐSSÉGEK a két tanítási nyelvű oktatás jó híre versenyeredmények felkészült tanárok kis fluktuáció nemzetközi kapcsolatok tehetséggondozás kapcsolattartás más iskolákkal jól felszerelt könyvtár idegen nyelvi labor az internet használata az angol órákon fogyatékkal élők lehetőségei csoportbontás az osztályok többségében napközis csoportok, tanuló szobák LEHETŐSÉGEK szülők nyitottsága megközelíthetőség helyi környezeti adottságok jó kapcsolat az óvodákkal pályázatok lakótelepi programok jó kapcsolat a helyi Pedagógiai Intézettel hazai elvárások nyelvvizsgák GYENGESÉGEK helyenként magas osztálylétszám romló eszközrendszer VESZÉLYEK létszámcsökkenés gyakori változás középiskolák elszívó hatása értékrend romlása Erősségeink: - Az iskolának, ezen belül az angol nyelv oktatásának jó hírét bizonyítja, hogy évrőlévre mindig többen érdeklődnek a két tanítási nyelvű oktatás iránt, mint amennyi férőhelyet tudunk biztosítani. - Aktívan részt veszünk a városban és a megyében megrendezett versenyeken, melyeken jó eredményeket érnek el tanítványaink. Ezek közül legfontosabbak a két tanítási nyelvű versenyek, ahol csapatban és egyéniben is értünk el első 22

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Nyelvi sokszínűség. Az iskola vezetése az első angol-számítástechnika orientációs osztályt 1997-ben beiskolázott 1.c osztállyal indította útnak.

Nyelvi sokszínűség. Az iskola vezetése az első angol-számítástechnika orientációs osztályt 1997-ben beiskolázott 1.c osztállyal indította útnak. Nyelvi sokszínűség Az 10 éves hagyományokkal rendelkező és tagozatként működő német nemzetiségi nyelv mellett, iskolánkban az angol, spanyol és orosz nyelv is színesíti a palettát. Az angol nyelv tanítása

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. www.vm.zene.hu OM: 035322 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév 1 INTÉZMÉNYÜNK

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény Igazgató: Somogyi László Cím:1133 Budapest, Kárpát u. 49 53. Tel./fax: 359-1613, 359-2205 Internet: www.berzsenyi.hu Az iskola OM azonosítója: 035243 BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Minőségi Nevelési-Oktatási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium KIEMELT FELADAT MEGNEVEZÉSE Felkészítő foglalkozások Az AJTP foglalkozási egység TEVÉKENYSÉG Felzárkóztató foglalkozások magyarból és matematikából Idegen nyelvi

Részletesebben

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Orosháza, Táncsics u. 2 5900 Telefon: 68/411-362 68/411-502 Fax: 68/416-515 E-mail: tancsics@tancsics-ohaza.sulinet.hu Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Kedves Szülők! 1125 Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium bemutatása

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium bemutatása Csordásné Marton Melinda BME GTK Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés Első félév gyakorlati feladata Konzulens: Sipos Imre Gyakorlatvezető: Ráczné

Részletesebben

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny A nyíregyházi Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskolában jelenleg 489 diák tanul, és 35 pedagógus végzi oktató nevelő munkáját. Iskolánkban négy tagozat működik. Az építészet

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben