VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 V r A PSZAF VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Ikt./Ref.: ' /20U Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS /ÁC k- K /2011 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: adószám: képviseli: Dr. Szász Károly elnök, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a Katedra Nyelviskola Kft. (1061 Budapest, Ankerköz 1-3. fél) cégjegyzékszám: adószám: fizetési számlaszám: képviseli: Nagy Zoltán ügyvezető, mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) (a továbbiakban Fél vagy Felek) Érkezeti: 2011OKT 27. Iktatószám:.Af3l%3& Wis? M között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Előzmények Megrendelő KE 02/11 azonosító számon Angol és német nyelvű szaknyelvi nyelvtanfolyamok és angol nyelvű készségfejlesztő tréninek lebonyolítása ajánlatkérő munkatársai számára" tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alapján. A közbeszerzési eljárás 2. részének - angol nyelvű készségfejlesztő tréningek összesen legfeljebb 16 csoport / év részére - nyertese a Vállalkozó lett. 1. Értelmező rendelkezések Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, valamint az eljárás során feltett kiegészítő tájékoztatás kérésekkel és az azokra adott válaszokkal, a tárgyalási jegyzőkönyv(ek)ben rögzítettekkel, továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlatával együttesen értelmezendő és alkalmazandó, mely vonatkozó dokumentumok, dokumentum részek jelen Szerződés mellékletét képezik. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációja, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását is. c) Ellenszolgáltatás: a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatások díja. d) Szolgáltatások: a Szerződés alapján a Vállalkozó által nyelvi képzés keretében nyújtandó szolgáltatási kötelezettségek. e) Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontán közvetlenül részt vesz, kivéve az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, valamint a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyagszállítót, építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. f) Erintettek: Megrendelő, Vállalkozó, az e) pontban körülírt személyek vagy szervezetek, valamint a teljesítésben részt vevő egyéb személyek vagy szervezetek. 2. A Szerződés tárgya A szerződés tárgya nyelvi képzési szolgáltatás nyújtása, a Szerződésben rögzített és a Szerződés /. számú mellékletében részletezett módon. 3. A Szerződés hatálya és időtartama Jelen Szerződés - melyet a Felek határozatlan tartamra hoznak létre - a Felek általi aláírás napján lép hatályba. 4. A teljesítés menete 4.1. A Megrendelő a szerződéskötést követően összesíti és csoportosítja a szerződés szerinti szolgáltatásra vonatkozó munkatársi igényeket. Az összegyűjtött igényeket Megrendelő megküldi Vállalkozónak. Vállalkozó az igények alapján előkészíti a szintfelmérést, melynek tervezett időpontját Megrendelővel egyezteti. Az időpontok Megrendelő általi elfogadása esetén Vállalkozó valamennyi, az angol nyelvű készségfejlesztő tréningen részt venni kívánó munkatárs vonatkozásában szintfelmérést készít. KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés 7 1 /6 oldal

2 A szintfelmérés befejezését követő 5 munkanapon belül Vállalkozó elkészíti a csoportbeosztást és legkésőbb a tervezett kezdés előtt 15 munkanappal megküldi Megrendelőnek az oktatás tervezett időpontját (angol nyelvű készségfejlesztő tréning kezdő és befejező napja (dátum), azon napok megjelölése, melyeken a tréning megtartása tervezett (hét napjai), a tréning tervezett kezdő és befejező időpontja (óra, perc) megjelölésével). Megrendelő az időpontok elfogadásáról vagy azok módosítására vonatkozó javaslatról 5 munkanapon belül értesíti Vállalkozót. A képzés időpontjának Megrendelő általi elfogadását követően (az elfogadott időpontban) Vállalkozó, az ajánlatában megnevezett személyek részvételével megkezdi a nyelvtanfolyamot / a tréninget. Amennyiben valamely, az ajánlatban meg nem nevezett személy bevonása szükséges, azt Vállalkozó előzetesen köteles Megrendelővel elfogadtatni. Az új, teljesítésben részt vevő személy bevonásának feltétele, hogy a bevonni kívánt személy rendelkezzen felsőfokú vagy anyanyelvi szintű angol nyelvtudással, felsőfokú végzettséggel (egyetemi vagy főiskolai diplomával) és angol nyelvű készségfejlesztő tréningek lebonyolítása terén gyakorlati tapasztalattal. (Megrendelő angol nyelvű készségfejlesztő tréning lebonyolítása terén szerzett gyakorlatnak tekinti, amennyiben a megnevezett személy legalább három angol nyelvű készségfejlesztő tréninget folytatott le.), amit Vállalkozó a vonatkozó dokumentumok (végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz) megküldésével igazol. Vállalkozó a készségfejlesztő tréningen való részvételt minden alkalommal jelenléti íven rögzíti. A jelenléti íveket vagy azok másolatait az összefoglalóhoz csatolva meg kell küldeni Megrendelő részére. Az angol nyelvű készszégfejlesztő tréningek megtartásához szükséges valamennyi írott és egyéb anyagot, eszközt Válallkozó biztosít. Vállalkozó a tréningről, annak tematikájáról, a tréningen részt vett személyekről írásbeli összefoglalót készít Megrendelő részére. Az összefoglalót Vállalkozó a tréninget követő 8 napon belül megküldi Megrendelő részére Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Vállalkozó feladatának eredményességét vagy kellő időben történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Felek felelősséggel tartoznak az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 5. A teljesítés igazolása 5.1. Megrendelő képviselője a nyelvi tréning befejezését követően Vállalkozó által megküldött írásbeli összefoglaló és az annak mellékletét képező jelenléti ívek kézhezvételét követő 5 munkanapon belül Teljesítési igazolást állít ki Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Biró Szilvia 6. Ellenszolgáltatás 6.1. A Szerződés tárgyát képező szolgáltatás díja: Megnevezés Nettó egységár Afa mértéke Bruttó egységár (%) angol nyelvű készségfejlesztő tréning Ft/tréning Ft/tréning 6.2. A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti feladat végzése során felmerülő valamennyi költségét és egyéb kiadását, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszthat, kivéve a Megrendelő késedelmes fizetéséből eredő késedelmi kamatkövetelést, illetve a jogszabály által biztosított esetleges kártérítési igényt A vállalkozói díj a szerződéskötést követően 36 hónapig kötött. A díj először november hónap 1. napjától, ezt követően évente, minden év november 1. napjától, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan (KSH februári gyorstájékoztató) közzétett, az előző évre vonatkozó fogyasztói árindex (január hónapra vonatkozó év/év fogyasztói árindex) 33 %-ával növelhető. Vállalkozó a díjemelésről minden évben legkésőbb szeptember utolsó napjáig írásban tájékoztatja Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó az értesítést nem, vagy később küldi meg, azt úgy kell tekinteni, mintha az adott évben nem kívánna élni a díjemelés lehetőségével. A módosított vállalkozói díjat Felek minden évben október hónap 15. napjáig írásban rögzítik. A módosított díjak csak az azok rögzítését követően kezdődő készségfejlesztő tréningek vonatkozásában alkalmazhatók. A vállalkozói díj a fent meghatározott eseteken kívül semmilyen jogcímen nem emelhető. 7. Fizetési feltételek 7.1. Vállalkozó a Teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.) megfelelő számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KE 02/11) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási W k< számát: KS M ~ / Vállalkozó az eseti megrendelés szerinti számlát egy példányban, a Teljesítés Megrendelő általi elfogadását (Teljesítési igazolás kiállítása) követő 8 napon belül köteles Megrendelőhöz eljuttatni. A számlához csatolni kell a Teljesítési igazolás egy másolati példányát. KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés 2/6 oldal

3 7.4. Megrendelő a kifizetést az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. (j-ában foglaltaknak megfelelően teljesíti, figyelemmel a Kbt (4) bekezdésében foglaltakra is Vállalkozó - az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően - amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a fizetési határidő figyelembevételével Megrendelőhöz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. Ebben az esetben az adóigazolás a számla mellékletét képezi A fizetési határidő a szerződésnek megfelelően kiállított és szükséges mellékletekkel rendelkező számla kézhezvételétől számított 15 nap. Megrendelő a számlát az azon megjelölt - ennek hiányában a jelen Szerződésben rögzített - fizetési számlára, átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a számla legkésőbb a fizetési határidő lejártát megelőző 10. munkanapig nem érkezik be Megrendelőhöz, vagy amennyiben a számla vagy valamely melléklete nem felel meg jelen Szerződésben foglaltaknak vagy nem kerül benyújtásra, a számla pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldésre kerül, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. A fizetési határidő a számla és mellékletei ismételt beérkezésétől számítva újrakezdődik Megrendelő előleget nem fizet A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár a Megrendelő számláját megterheli Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a 7.6. pont szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által adott, jelen szerződés 4. számú mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó - a Teljesítési igazolás alapján kiállított számlán szereplő - része tekintetében A fizetés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 8. Alvállalkozók 8.1. A Szerződést a Vállalkozónak (nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattevők) kell teljesítenie A teljesítés során Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe Alvállalkozót. A Szerződés teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben, illetve a Kbt. 69. (8) bekezdése szerint megnevezett Alvállalkozó nem vesz részt A teljesítés során Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti Alvállalkozó(k) személyében történő bármilyen változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség Megrendelő az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, teljesítésükért a Vállalkozó úgy felel, mintha azt teljes egészében maga végezte volna. 9. Szavatosság 9.1. Vállalkozó szavatosságot vállal, hogy az általa teljesített Szolgáltatások a Dokumentáció feltételeinek, valamint a Megrendelő által elfogadott ajánlatának megfelelnek Vállalkozó szavatosságot vállal és Megrendelő nem köteles vizsgálni, hogy a Vállalkozó által nyújtott Szolgáltatások, illetve a szolgáltatás nyújtása során felhasznált könyvek, egyéb Termékek jogtiszták (per-, teher- és igénymentesek), továbbá, hogy mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a Termékek jogszerű átadását, illetve a szolgáltatások nyújtását lehetővé teszik Amennyiben Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását a Vállalkozó jogszavatossága ellenére harmadik személy joga akadályozza, Megrendelő választása szerint jogosult Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, eljárhat maga a tehermentesítés érdekében a Vállalkozó költségére, illetve alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben Megrendelő a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza, akkor a pont szerinti mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult, kötbért meghaladó esetleges kárigényének fenntartása mellett. 10. Késedelmes teljesítés, meghiúsulás Amennyiben a Vállalkozó ajelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségét neki felróható okból határidőben nem, vagy nem megfelelően teljesíti, vagy a készségfejlesztő tréning megkezdését követően azt megszakítja, a Megrendelő kötbérre jogosult azzal, hogy a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó minden megkezdett késedelmes nap után, a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó értékének (készségfejlesztő tréning ellenértéke) arányában köteles kötbérfizetésre. Késedelemnek minősül a teljesítés a rögzített időpontban történő megkezdésének elmulasztása, de a teljesítés megszakítása is. A késedelmi kötbér mértéke: - egy napot meg nem haladó késedelem esetén 0,5 %, - egy napot meghaladó késedelem esetén napi 1 % Tíz napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a készségfejlesztő tréningtől elállhat, mely esetben meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a készségfejlesztő tanfolyam díjának 30%-a A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés S/6 oldal

4 10.5. A Megrendelő jogosult kötbér követelését az általa a Vállalkozónak fizetendő összegbe beszámítani. Amennyiben a Megrendelőnek a Vállalkozó nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja, Megrendelő a fizetendő kötbér összegéről írásban tájékoztatja a Vállalkozót. Vállalkozó a kötbér összegét 8 napon belül köteles Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára befizetni. 11. A szerződés megszűnése A Szerződés megszűnik a Felek erre irányuló közös megegyezésével történő megszüntetése esetén Felek a Szerződést legkorábban a szerződéskötést követő 12 hónap elteltével, 4 havi felmondási idővel, a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal, írásban, indoklás nélküli rendes felmondás útján felmondhatják Megrendelő a Szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni Bármelyik fél jogosult a Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, írásban felmondani. A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen: - ha Vállalkozó szolgáltatási kötelezettségének teljesítését - jogszerű indok hiányában - számára felróható okból megtagadja; - ha a szerződéses tevékenység vagy tevékenységek valamelyike a Vállalkozónak felróható okból lehetetlenül; - ha a pontban meghatározott, a Megrendelő készségfejlesztő tréningtől való ellálását eredményező késedelem egy naptári éven belül belül négynél több alkalommal fordul elő; - ha Vállalkozó a szerződéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségét lényeges kérdésben megszegi; - ha Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben hamis adatot szolgáltat vagy valótlan nyilatkozatot tesz; - ha Vállalkozó számlaadási (elszámolási) és tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget; - ha Vállalkozó illetve az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozó vagy egyéb személy a titoktartási kötelezettségét megszegi. A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül különösen: - a díjfizetési kötelezettség írásbeli felszólítás ellenére történő és Megrendelőnek felróható elmulasztása; - ha a szerződéses tevékenység vagy tevékenységek valamelyike a Megrendelőnek felróható okból lehetetlenül; - ha Megrendelő a szerződéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségét lényeges kérdésben megszegi Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett feladat és költségei fejében a vállalkozói díj arányos része illeti meg; b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; c) a lehetetlenné válás oka Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, amelyből Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik Ha a Vállalkozó ellen felszámolási illetve végelszámolási eljárás indul, illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, ezen tényekről a tudomására jutást követően haladéktalanul írásban köteles értesíteni Megrendelőt, aki e tények alapján a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult Vállalkozó a szerződés neki felróható okból történő felmondása esetén ,- Ft meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelőnek a pontban foglaltak szerint. Megrendelő ebben az esetben is jogosult a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának érvényesítésére. 12. Vis maior Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötést követően bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződő felek nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságára sem. Ilyen események lehetnek különösen a következők: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk Ha vis maior áll elő, az érintett Félnek haladéktalanul írásban értesíteni kell a másik Felet a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a másik Fél írásban másképpen nem rendelkezik, folytatni kell a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használni a teljesítés érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hatvan (60) napot, Megrendelő jogosult a Szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben kártérítési kötelezettség terhelné. 13. Jogutódlás Minden, jelen Szerződésből adódó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja Megrendelő jogutódait. Vállalkozó a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles a Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezésekor haladéktalanul írásban értesíteni. KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés 4/6 oldal 4?

5 Megrendelő hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó jogutódja jelen Szerződés szerinti pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást a Megrendelő indokolatlanul nem tagadhat meg. Indokolt a hozzájárulás megtagadása különösen, ha a jogutód személye a szerződésszerű teljesítést nem, vagy a Megrendelő számára kedvezőtlenebb feltételekkel teszi lehetővé. 14. Együttműködés, értesítések 14.1 A Szerződés teljesítése során a Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul írásban kötelesek értesíteni egymást Felek nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban postán, faxon, elektronikus úton vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláírásának napján. Ha a címzett az átvételt megtagadta, a postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (feladóhoz nem kereste" jelzéssel érkezett vissza) a postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel, elektronikusan továbbított információ a küldést visszaigazoló üzenettel tekintendő kézbesítettnek Kapcsolattartásra kijelölt személyek: Vállalkozó részéről: Megrendelő részéről: Blatnyák Erika, képzési tanácsadó Tel/Fax: / 312 m. / Biró Szilvia Tel/Fax: /489/91/42 biro.szilvia(a).pszaf.hu A kapcsolattartók személyének megváltozása esetén a Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást. 15. Vitás ügyek elintézése, alávetés Felek a jelen Szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerinti általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 16. Alkalmazandó jog Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe venni. 17. A szerződés nyelve A Szerződés nyelve magyar. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okiratnak magyar nyelven kell készülnie. 18. Bizalmas információk felhasználása, titoktartás Vállalkozó a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott - Megrendelő működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen Szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Vállalkozó a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve a Megrendelőnek kárt okozzon Vállalkozó ajelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű, a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe általa bevont Alvállalkozók és egyéb, a Szerződés teljesítésébe bevont személyek is a fentieknek megfelelően járnak el. 19. A szerződés módosítása Jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag a Kbt ában foglaltak alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. 20. Egyéb rendelkezések Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, fizetési számlaszámuk, valamint adószámuk megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatják egymást. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges teljesítési késedelmet is, a másik Felet nem terheli felelősség Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységet a jogszabályoknak, valamint Megrendelő érdekeinek megfelelően ellátni Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a Szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés 5/6 oldal

6 titok körébe tartozó adatnak. Vállalkozó jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének lehetővé tétele céljából adja a Megrendelő számára. Megrendelő szerződéses állományában szereplő szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítésigazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattárazásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy az Érintettek üzleti titkai és a magánszemély adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés - összhangban a Kbt. 99/A. (3) bekezdésében foglaltakkal - a Kbt. 73. (1) bekezdése szerinti melléklete kivételével, a szerződéskötést követően Megrendelő honlapján közzétételre kerül Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg, sem a Felek, sem a Szerződésben Érintettek részéről. Az illetékes szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében Vállalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az annak alapján megkötött jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítést követő 5 évig megőrzi. Megrendelő vállalja, hogy erre irányuló felkérés esetén a Vállalkozó jelen Szerződés keretében nyújtott szolgáltatására vonatkozóan referenciaigazolást állít ki. Felek jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 5 db egymással szó szerint megegyező példányban, melyből 4 db eredeti példány Megrendelőt, 1 db eredeti példány Vállalkozót illet meg. Mellékletek: /. sz. Melléklet: Műszaki melléklet 2. sz. Melléklet: Adminisztratív melléklet 3. sz. Melléklet: Teljesítési igazolás minta 4. sz. Melléklet: Felhatalmazó levél Budapest, október 24. Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről: Tarjánhé dr- Molnár Eleonóra ügyvezető igazgató KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés 6/6 oldal

7 /. sz. MELLÉKLET: MŰSZAKI MELLÉKLET (Ajánlati dokumentáció és Vállalkozó műszaki (szakmai) ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, tárgyalási jegyzőkönyv(ek), stb. alapján) KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés Melléklelek

8 1 r MINTA 13. számú melléklet NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL i i i ] A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése és képzettsége (végzettsége): Részteljesítés -i. rc3z Nyelv angol (kijelölt)- Név 1.lősz" 1. rósz -11 rész 4r-résr- 1.résg- 1. róog 1 n*w 2. rész 2. rész 2. rész 2. rész angol (kijelölt). jmgo\ (kijelölt) -angol (kijelölt). ungol (lillyetléijrö'j némnt (kijhrilt) -német (kijelütr)- HtcniLl (liilyeiumiö) angol (kijelölt) angol (kijelölt) angol (kijelölt) angol (helyettesítő) Tisza Anikó Király (Bolya) Krisztina Varga László Tóth Ildikó Képzettség Angol nyolvtanái- Angol nyelv óa irodalom. ^zakos köacpickolai tanán éc könyvtáros Angol alakos nyelvtané* Angol caakot nyehrtannr ^ akua nyllvlünál- Núimt nyimv rn irnrlnlorrj, ^írnkm büli^csy, C-s-tanár, Nómot azakoa nyolvtánór -6zal(Q3 bölodócb cc tanár Angol szakos nyelvtanár Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár Angol szakos nyelvtanár A megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és a végzettségét (szakképesítést) igazoló dokumenrum(ok) másolati példányát az ajánlathoz csatolom. KATEDRA NYELVISKOLA^ Budapest. Ankerj' Adószám- 1065Í) I i I 1 j

9 mmifögim nyelviskola Budapest Katedra Nyelviskola Kft. Budapest, lool Anker köz 1-3.; levélcím: 1370Budapasi, Pl Web: Aoijzom: , Cégjegyiilozám: F.ny.u.: AkicredMcióí lojllromszám: AL-0071 Superíjrands II. rész: Készségfejlesztő tréningek Megvalósítási javaslat A PSZÁF részére szervezendő intenzív két napos tanfolyamokhoz Intenzív tréning/alkalmazott tréning módszer A tanfolyam megkezdése előtt, a képzésben résztvevők szintfelmérésen vesznek részt, amely során pontosan felmérjük a jelentkezők szintjét írásban (30 perc) és szóban (10 perc), majd ezt követően kialakítjuk a csoportokat, amelynek létszáma a hatékony tanulás érdekében 5-6 fő. A nyelvi szintfelméréssel egy időben részletes egyéni igényfelmérést tartunk, felmérve, hogy a résztvevők milyen kontextusban használják az angol nyelvet, milyen munkakapcsolatban vannak külföldiekkel, és konkrétan mire van a legnagyobb szükségük a célnyelvi kommunikáció során. Az intenzív két napos kurzus során célunk az, hogy a résztvevők a megszokott mindennapi tevékenységüktől, munkájuktól elszakadva,- stressz-mentes, oldott környezetben a lehető legnagyobb mértékben tudjanak a nyelvtanulásra koncentrálni, passzív szókincsük aktivizálódjon, a nap szinte minden percében a célnyelv használata legyen a központban. A siker legfontosabb záloga a motiváció, ezért annak fenntartása fontos feladata tanárainknak és lanfolyamszervezőinknek. Az alábbiakban bemutatásra kerülő tanfolyamterv mutatja, hogy milyen programmal készülünk. A képzés első napján délelőtt az ismerkedés, a bemutatkozás és a tanítás megkezdése mellett minden résztvevőnek választania kell egy, a munkaköréhez kapcsolódó egyéni projektfeladatot, amelyet a két nap során kidolgoz tanára segítségével, és a második nap végén a kurzus lezárásaként mini-prezentáció keretén belül, interaktív módon, az adott munkahelyzetet szimulálva bemutat csoporttársainak és tanfolyamvezető tanárának, akik kérdeznek és értékelik teljesítményét. A hét napon délelőtt és délután az alábbiakban részletesen kifejtett tanmenetek alapján folyik az oktatás, délelőtt négy és délután is négy tanórában. Az ebédidőben egy rövid pihenőre lesz lehetőség, ahol a résztvevőknek aktuális célnyelvi sajtó olvasása, valamint kötetlen célnyelvi kommunikáció ajánlott. A sajtótermékek Newsweek, Budapest Business Journal, Internet, stb. Keletkező haszon/ eredmény Célunk, hogy a két-napos intenzív kurzus végére a képzésben résztvevő képes le-gyen a munkájához szükséges lexikai és nyeivtani struktúrákat aktivizálni és hatékonyan használni, üzleti partnereivel tárgyalni ezért a tanmenetek összeállításánál törekszünk a célcsoport igényeinek megfelelő tematikát összeállítani, amely a szintfelmérés és az egyéni igényfelmérésnél még tovább módosítható. A tréning során a tanfolyamvezető tanárok műhelymurika keretein belül már a legelső óráktól törekszenek arra, hogy a résztvevőket aktívan bevonják a különféle szakmai problémakezelő és információszerzési feladatok megoldásába, valamint a munkájukhoz kapcsolódó beszédhelyzetek gyakorlására késztessék őket. A kialakított Y

10 1 / J L I Katedra Nyelviskola Kft. (fif. B I # 1 I Budapest, lool Anlcerköz 1-3.; levélcím: 1370Budapest, Pl. 365 f'linnnnnnnnil / I V r ^ B b B V # " ^ I infoökaledra hu. Web: lcotedra.hu. l U ü u j M U ű M t o o ' I D J i I Adószcm: V6-2 «, C*9Íeayi*ksióm: JUUU1 UJ unuu Oce"op -ÁíSí^iaia nyelviskola DUaapeSt F.r y.si.: alwh6cií4lai«ren»zám:al-0071 f-ihhimi módszertan számos tanítási gyakorlat gondosan kiegyensúlyozott, eklektikus elegye, de legfontosabb cél az, hogy a résztvevők a lehető leggyorsabban aktív használói legyenek a munkahelyen használatos általános üzleti nyelvnek. Ennek érdekében a csoportokkal foglalkozó tanárok a tréning során olyan elemeket alkalmaz, mint szakmai szituációs gyakorlatok, az adott munkához kapcsolódó szerepjátékok, tanulópáros és csoportos feladatok. A kommunikatív nyelvoktatási elemek mellett kiemelt szerep jut a feladatközpontú módszerek alkalmazásának és munkahelyi esettanulmányok elemzésének a képzés során. A tréning tanóráin a résztvevők aktivitása és szereplési ideje a meghatározó a tanáréval szemben. A tréning a célnyelven folyik, a tanárok a magyar nyelvet csak kivételes esetekben használják. Az oktatás mind a pedagógiai, mind az andragógiai szempontoknak megfeleltetve zajlik. A kommunikatív nyelvi készségek és kommunikatív stratégiák fejlesztése A tréning során a résztvevők különböző kommunikációs feladatokat oldanak meg, amelyhez nemcsak a kommunikatív készségeik használatára van szükség, hanem kommunikatív stratégiák alkalmazására is. Ennek megfelelően nemcsak a kommunikatív készségek fejlesztésére, hanem a kommunikatív stratégiák kialakítása, tudatosítása és bővítése is komoly hangsúlyt kap a tréning első órájától kezdve. A négy fő alapkészség (beszéd, Irás, olvasás, hallás) munkahelyi szituációkba helyezett fejlesztése során különösen nagy hangsúly helyeződik a produktív, receptív, és interaktív készségek fejlesztésére. Nagymértékben fejlesztett készségterület az interaktív beszéd. A két napos program A képzés során a kiscsoportos foglalkozások keretén belül a fő cél a minél pontosabb és folyékonyabb célnyelvi kommunikáció elérése. A főbb témakörök: munkához szükséges írásbeli és a szóbeli kommunikáció, prezentációs és tárgyalástechnikák, a felügyelet napi tevékenysége, a szakterületi szókincs bővítése, amelyeket az igényekhez a legmaximálisabb mértékben igazltjuk. A tanmeneteket a KERK B2-es (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő szint) és a KERK C1-es (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő szint) szinteken állítottuk össze. A végleges tananyagot és a kiegészítő anyagokat szakmai vezetésünk állítja össze csoportonként és a tanfolyam megkezdésekor a képzésben résztvevők rendelkezésére bocsátja. A program lezárásakor a részt vevők Tanúsítványt és egyéni teljesítményértékelő lapot kapnak. A Tanúsítvány átadásának a feltétele a tanórai foglalkozásokon való aktív részvétel és a mini-prezentáció/projektfeladat sikeres teljesítése Egyéni feladatok, vállalások kiosztása (2 tanóra} 9>3P-;9>45íw*í Délelőtti órák (2 tanóra) Délelőtti órák (2 tanóra) Délelőtti órák (2 tanóra) Délutáni órák (2 tanóra) Déiutáni órák rí - (2 tanóra) ~ -. '' Délutáni órák (2 tanóra) Délutáni órák (2 tanóra) Projektfeladat ~*Í- Y

11 KATEDRA Katedra Nyelviskola Kft. Budapest, 1061 Anker köz 1-3.; Levélcím: 1370 Budopeu, Pf Web: Adiizám: ; Cegjoayzéluiom: f.ny.n.: Akkreditócios loilfromjzom: AL-0071 nyelviskola Budapest ANGOL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNING B2 SZINTŰ MINTATANMENET ^cerlop Cél: kommunikációs, prezentációs és tárgyalástechnikai készségek, valamint az adott csoport szakterületéhez kapcsolódó szakmai lexika fejlesztése a napi aktualitásokkal kiegészítve B2-es szinten (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő szint) In Company Intermediate (New Edition) Longman Presenting in English LTP English File Business Resource Book Upper-Intermediate Első nap de Első nap de Első nap du Második nap de Második nap du Tanfolyamkezdés, ismerkedés, igényfelmérés, tanulási tippek, Egyéni vállalások kiosztása Értekezletek nyelvezete (In Company Intermediate Unit 4) Szaknyelvi lexika fejlesztése Szaknyelvi lexika fejlesztése Prezentációs technikák A prezentáció nyelvezete (In Company Intermediate Unit 12) A kommunikáció fenntartása (In Company Intermediate Unit 2) Szaknyelvi lexika fejlesztése Napi aktualitások Üzleti döntések Értekezletek nyelvezete Számok (In Company Intermediate Unit 8) Szaknyelvi lexika fejlesztése napi aktualitások Problémás nyelvtani területek feltérképezése Nyelvi alapozás A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása Szövegkohéziós elemek Kérdések A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása Bemutatkozás Szintrehozás, ismétlés, bemelegítés Emlékeztető frás Prezentációs technikák A kommunikáció fenntartása Döntéshozatal Második nap du Mini-prezentációk (projektek), egyéni nyelvi igények kielégítése A tréning nem igényel előzetes otthoni felkészülést, mindössze az első és második nap között szükséges egy alkalommal felkészülni a másnapi miniprezentációra.

12 KATEDRA Katedra Nyelviskola Kft. Budapest, lool Anlcer köz 1-3.; Levélcím: 1370 Budapest, Pf Web: Adószám: ; Cégjegyrtkszáni: F.ny.sz.: AkkredH6ci6> lajstromszám: Al-0071 nyelviskola Budapest ANGOL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNING C1-es SZINTŰ MINTATANMENET ^. ISO90O1 Cél: kommunikációs, prezentációs és tárgyalástechnikai készségek, valamint az adott csoport szakterületéhez kapcsolódó szakmai lexika fejlesztése a napi aktualitásokkal kiegészítve C1-es szinten (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő szint) In Company Upper- Intermediate (New Edition) Longman Presenting in English LTP Dynamic Presentations CUP English File Business Resource Book Upper-Intermediate Első nap de Első nap de Első nap du Második nap de Második nap du Tanfolyamkezdés, ismerkedés, igényfelmérés, tanulási tippek, Egyéni vállalások kiosztása Hang és szemléltetés Prezentáció Prezentációk nyelvezete Figyelemfelkeltés Prezentációk értékelése Szemléltetőeszközök használata prezentáción Hangelemzés a prezentáción Szaknyelvi lexika (In Company Upper Intermediate Unit 4) Értekezletek vezetése Az értekezletek dinamikája A diplomatikus egyet nem értés Magatartásformák az értekezleten A cégek és pénzügyeik szókincse (In Company Upper Intermediate Unit 6) Tárgyalástechnikák Benyomás gyakorlása Bevezetők Retorikai eszközök Befejezések Hatékony bevezetők prezentációkhoz Politikai beszédek (In Company Upper Intermediate Unit 13) Tárgyalások levezetése Komplikált tárgyalás levezetése Szerződés előkészítése (In Company Upper Intermediate Unit 17) Problémás nyelvtani területek feltérképezése Nyelvi alapozás A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása Segédigék A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása Szövegkohéziós elemek Ellentétek kifejezése A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása Metaforák Szövegek elemzése A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása Bemutatkozás Szintrehozás, ismétlés, bemelegítés Prezentációs készség Értékelés Statisztikák elemzése Üzenethagyás Üzleti Levelezés A diplomatikus egyet nem értés Memo-lrás Retorikai technikák Rábeszélés Tárgyalástechnikák Tárgyalási stílusok Második nap du Mini-prezentációk projektek, egyéni nyelvi igények kielégítése A tréning nem igényel előzetes otthoni felkészülést, mindössze az első és második nap között szükséges egy alkalommal felkészülni a másnapi miniprezentációra.

13 J 1 í KATEDRA mmmmmm nyelviskola Budapest Katedra Nyelviskola Kft. Budapest, 1061 Anker köz 1-3.; Levélcím: 1370 Budapest, Pf Web: Adószám: , Cégjegyzékszám: F.ny.sz.: Aldu-edilócios lajstromszám: AL-0071 (. Tananyag - a tréninghez használt tankönyvek Az angol nyelvű készségfejlesztő tréningek során javasolt tankönyvek és kiegészítő anyagok: Kiegészítő anyagok Market Leader Upper-Intermediate tk Longman, kazetta/cd - opcionális The Working Week tk LTP Presenting in English LTP Dynamic Presentations CUP Business Builder Modules 1-9 Macmillan Heinemann English File Business Resource Book Intermediate; Upper-Intermediate).J. r L_.

14 KATEDRA Katedra KSSBtSHCT nyelviskola Budapest Nyelviskola Kft. Budapest, 1 Oó I Anker köz 1-3.; Levélcím: 1370 Budapest, Pf Web: Adószám: ; Cégjegyzékszám F.ny.sz.: Akkrediláciés lajstromszám: AL J}c"ertop Supertíjs A kurzusok interaktív jellegének bemutatása i, és II. rész Az képzés interaktivitása két szinten valósul meg. Első szinten a tanfolyamvezető tanárok az órák keretein belül már a legelső óráktól törekszenek arra, hogy a résztvevőket aktívan bevonják a különféle szakmai problémakezelő és információszerzési szóbeli és frásbeli feladatok megoldásába, valamint a munkájukhoz kapcsolódó beszédhelyzetek gyakorlására késztessék őket. A kialakított módszertan számos tanítási gyakorlat gondosan kiegyensúlyozott, eklektikus elegye, de legfontosabb cél az, hogy a résztvevők a lehető leggyorsabban aktív használói legyenek a munkahelyen használatos általános üzleti nyelvnek. Ennek érdekében a csoportokkal foglalkozó tanárok a képzés során olyan elemeket alkalmaz, mint szakmai szituációs gyakorlatok, az adott munkához kapcsolódó szerepjátékok, tanulópáros és csoportos feladatok. A kommunikatív nyelvoktatási elemek mellett kiemelt szerep jut a feladatközpontú módszerek alkalmazásának és munkahelyi esettanulmányok elemzésének a képzés során. A képzés tanóráin a résztvevők aktivitása és szereplési ideje a meghatározó a tanáréval szemben. Az órák a célnyelven folynak, a tanárok a magyar nyelvet csak kivételes esetekben használják. Az oktatás mind a pedagógiai, mind az andragógiai szempontoknak megfeleltetve zajlik. Az interaktivitás második pillére az online anyagok integrálása a tanmenetbe. A tanárok törekszenek arra, hogy a napi aktualitások eljussanak a képzésben résztvevőkhöz az Internet és egyéb multimédiás eszközök segítségével. Ennek módszertanát lásd: es pontban. A kommunikatív nyelvi készségek és kommunikatív stratégiák fejlesztése A tréning során a résztvevők különböző kommunikációs feladatokat oldanak meg, amelyhez nemcsak a kommunikatív készségeik használatára van szükség, hanem kommunikatív stratégiák alkalmazására is. Ennek megfelelően nemcsak a kommunikatív készségek fejlesztésére, hanem a kommunikatív stratégiák kialakítása, tudatosítása és bővítése is komoly hangsúlyt kap a tréning első órájától kezdve. A négy fő alapkészség (beszéd, írás, olvasás, hallás) munkahelyi szituációkba helyezett fejlesztése során különösen nagy hangsúly helyeződik a produktív, receptív, és interaktív készségek fejlesztésére. Nagymértékben fejlesztett készségterület az interaktív beszéd.

15 KATEDRA vs.»hi nyelviskola Budapest Katedra Nyelviskola Kft. Budapest, loól Anker köz 1-3.; Levékim: 1370 Budapest, Pf Web: Adószám: ; Cégjegyzékszám: 0) F.ny.sz.: Akkrediláöós lojilromszám: Al-0071 A teljesítés menetének részletes leírását részenként külön-külön, így különösen: - szintfelmérés módszere, dokumentálása, - csoportbeosztás módszere, dokumentálása, - az órák / tréningek megtartásának menete, - az órákon / tréningeken való részvétel igazolása, dokumentálása hogyan történik, - a megrendelő részére a visszajelzés mikor és milyen módszerrel, illetve formában történik, - a tanfolyamon / tréningen részt vevő munkatársak milyen visszajelzést kapnak az előrehaladásról, stb. A szintfelmérés módszere, dokumentálásaj. és II. rész A szintfelmérés menete és eszközei, a nyelvi programban résztvevő munkavállalók szintfelmérésének módszerei, az eredmények feldolgozása és a tájékoztatás eszköze A vállalati képzésben résztvevők nyelvi szintjét egy komplex szintfelmérési rendszerrel mérjük fel, és az Európa Tanácí által javasolt Közös Európai Referencia Keret szerint határozzuk meg a pillanatnyi tudásszintet. Legtöbbször é nyelvhelyességi és lexikai cloze-teszt alapú Plusz Tudásszintmérés -t alkalmazzuk. Több éves szintfelmérési gyakorlatunk alapján az a tapasztalatunk, hogy a több ezer hallgatón tesztelt PIUSÍ Tudásszintmérés rendszer a leggyorsabb és leghatékonyabb módja a képzési rendszerbe belépők aktuális nyelv szintjének meghatározására. A Plusz Tudásszintmérés két részből áll, egy írásbeli és egy szóbeli részből. Az irásbel teszt fokozatosan nehezedő kérdésekből álló cloze-teszt, amely két szinttartományra készült, A1-B2 ill. B2-C2 szintekre és kb. 30 percet vesz igénybe. Azok a résztvevők, akik még nem rendelkeznek középfokú nyelvvizsgával a 60 kérdésbő álló A1-B2 tesztet töltik ki. Azok a résztvevők, akik már középfokú szinten állnak a magasabb szintű, 40 kérdésből állc B2-C2 tesztet írják meg, és így nem kell teljesen kezdő szintű kérdésekkel időt tölteniük. A fokozatosan nehezedő cloze-teszt tesztelési szakértők szerint több szempontból is a leghatékonyabb mérés forma. Mivel a tesztben nem többszörös választás van, hanem a nyelvhasználónak önállóan kell a példamondatokbó hiányzó egy szót, nyelvi elemet beírnia, ezért a találgatás teljesen kizárt. A teszt egyszerre mér olvasásértést helyesírást, nyelvhelyességet és lexikai tudást. Elengedhetetlen eleme a Plusz Tudásszintmérés -nek a szinttől függően 5-10 perces szóbeli interjú, amii képzett szaktanár végez. Jelenleg az üzleti és a magánszférában is a használható idegen nyelvtudás legfontosabb komponense a szóbeliség, hiszen az idegen nyelvi kommunikáció legnagyobb része szóban zajlik. Ezért önmagában egy írásbeli szintfelmérő nem elégséges eszköz a nyelvtudás feltérképezésére. Szintfelmérési gyakorlatunkban számos alkalommal tapasztaljuk azt, hogy a passzív, írásbeli tudás nem áll összhangban a nyelvhasznáió szóbeli készségeivel. Tipikus probléma, hogy szóban alacsonyabb szinten vannak a nyelvet nem aktívan, napi szinten használók. Természetesen van ellenpélda is, gyakran a grammatikai tudás kerül háttérbe a folyékony szóbeli nyelvhasználat mellett. A nyelvtanár által levezetett, kidolgozott szintezett kérdéssor alapján végzett szóbeli szintfelmérés a legalkalmasabb eszköz ezeknek a fontos különbségeknek a feltérképezésére. A képzelt nyelvtanár már az írásbeli szintfelmérő javitása közben is képet tud alkotni a résztvevő nyelvi erősségeiről és hiányosságairól, a szóbeli interjú alapján pedig teljesen kirajzolódik a valós nyelvi szint. r Az alábbiakban bemutatjuk a B2-C1 szintű tanulók nyelvi szintjének felméréséhez alkalmazott tesztet és jegyzőkönyvet: -sí- Y

16 KATEDRA Kismtsmam nyelviskola Budapest Katedra Nyelviskola Kft. Budapest, loól Anker köz 1-3.; Levékim: 1370 Budapest, Pl Web: Adosiam: ; Cégjegyzékszám: F.ny.iz.: Akkrediláöos lajstromszám: AL-0071 >certop rsosan A csoportok beosztás aj. és II. rész t. ',. Az alábbi leírásban kiemeltük szürke háttérrel a csoportok beosztására és dokumentálására vonatkozó információt. Katedra B2B EASY r r i Az elmúlt években lebonyolított képzésekre és a megrendelői igényekre alapozva a Katedra Nyelviskola kidolgozott egy a megrendelő vállalat HR osztálya számára a lehető legkevesebb munkával járó tanfolyam szervezési rendszert, a Katedra B2B EASY-t, amelyet sikerrel alkalmazott és alkalmaz jelenleg is számos kiemelt megrendelője esetén. A szervezendő tanfolyamok szervezési mátrixát elkészítettük. A mátrix pontosan definiálja a feladatok megoszlását a "megrendelő és szolgáltató között. A szervezést három fázisra osztottuk: Előkészületek Feladatok a tanfolyam ideje alatt Tanfolyamzárással kapcsolatos tevékenységek A szervezési mátrixból jól látható, hogy a nyelviskola szinte a teljes szervezési folyamatot kézben tartja, a HR osztályra az ellenőrzésen kívül más feladat szinte nem is hárul. A zárt tanfolyam rendszerű lebonyolítás a HR osztály számára nem jelent nagyobb szervezési kihívást, mintha cafeteria rendszerben beíratná a munkatársakat nyílt nyelvtanfolyamokra.

17 f k & JBk ff" ^ J ^ Katedra Nyelviskola Kft. K «K M B 1 # f l Budapesr, 1061 Ankerköz )-3; loveldni: 1370 Budapejl, Pf Pimnphpaiirlfl I ^ U ^ ^ tbm I V F ^ l Web: llllllll III ílllllll. _ l ' l r» I. Adauom: 1CW58W-2-42, Ceoiegyiikjicmi: JU JJUl Ul unuu fe'^iísieieab nyelviskola Budapesr AUcreditoavs.iojstrom«ám:M-0071 «ívm'im Határidő Felelős: Katedra Felelős: HR osztály A nyelvi képzés szabályrendszerének kidolgozása a dolgozók részére A képzések meghirdetése a dolgozók körében A képzésre jogosultak listájának elkészítése (személyes adatokkal kiegészítve: képzés helye, név, , telefon, továbbá a felnőttképzési szerződéshez szükséges adatok) A szintfelmérés megszervezése a résztvevőkkel folyatott direkt kommunikáció segítségével A szintfelmérések lebonyolítása A szintfelmérések eredményének közlése a résztvevőkkel A szintfelmérések eredményének közlése a HR osztály felé A teremkapacitás meghatározása és közlése a nyelviskolával Tanfolyamkezdés (-) 25 nap Tanfolyamkezdés (-) 25 nap Tanfolyamkezdés (-) 21 nap Tanfolyamkezdés (-) 21 nap Tanfolyamkezdés (-) 15 nap Tanfolyamkezdés (-) 15 nap Tanfolyamkezdés (-) 15 nap Tanfolyamkezdés (-) 15 nap Az egy tanfolyami szintre kerülő dolgozók listájának meghatározása dó gpzokkal ítörténöiközvétlénté^ csgportfmpghataroz kerm^ek:^ bejosztcás;^ Az^orar.endekweglegesiteserartanfoyamipfej i^s^tveyokkel^alfflatotttdirekfekomnj Tanfolyamkezdés (-) 10 nap istanfolyamkezdésíi A^tánfolyamokípáráméf^ pltánfolyamkezdésm r szeve ^ ' ' f p 1 1 p Í p ^ Í Í Í A tanfoiyamimistajílfogad^ pipili si Tanfolyamkezdés fé Étttf. H M i PispPppaiii j- /XT', r- Ssafessía ; * T - lirpp A képzésekhez leginkább megfelelő oktatók kiválasztása, eligazítása, szerződtetése Az engedélyezett tanfolyamok résztvevői részére közvetlen kommunikáció a tanfolyami paraméterekről (tanfolyam azonosító, tanár neve, a megvásárlandó tankönyv címe és ára, az órarend, a terem), másolatban csatolva a HR osztályt. Elektronikus általános tájékoztató füzet elküldése a résztvevőknek a tanfolyamokról Jelentés az előkészületi fázis lezárásról r Tanfolyamkezdés (-) 3 nap Tanfolyamkezdés (-) 2 nap Tanfolyamkezdés (-)2nap Tan folyamkezdés (-) 1 nap

18 B ü ^ fik " V " K? W % É k Nyelviskola Kft. K a t e d m H(K M A H"" H # 1 Budapest, 1061 Ankerköz I-3.; levétdm: 1370 Budoposí, Pl PimnnhParirlf) ^kat^ak h l r l l f l E-moil: Web: 1 I fl ll. I I I D J l Adfaxow: ^2: C*gjewiél»jom: U"r U J :#;& J SS!8 ^ nyelvi SKOla Budapest F.n y. tt Akkredliirios lojstromsróm-. AIWI mmmana mwmmíwmwimmmmm A megrendelő által biztosítandó tantermek szabaddá tétele, a beléptetés engedélyezése A felnőttképzési szerződések megkötése az egyes résztvevőkkel (egy pld. A hallgatóé, egy pld a nyelviskoláé) A tananyag leszállítása a tanfolyam helyszínére, értékesítés Nyelvoktatás kiváló minőségben, a nyelviskola előzetesen megadott és a megrendelővel egyeztetett módszertani elvárásainak megfelelően A tanfolyamok nyomon követése, ellenőrzése (óralátogatások, naplók ellenőrzése) Az első elégedettségi kérdőív kitöltése Tanfolyamkezdés 1. hét 1. hét Folyamatosan Folyamatosan 4. hét (tanfolyam első harmada) Az első elégedettségi kérdőívek értékelése 5. hét Az első elégedettségi kérdőívek eredményeinek közlése a tanárokkal A résztvevők részére emlékeztető központilag a szemeszterközi teszt időpontjáról 5. hét 7. hét A szemeszterközi tesztek lebonyolítása 8. hét A szemeszterközi jelentés elkészítése (egyéni részvételi arány, teszteredmények, haladás, kérdőív eredmények, ellenőrzések eredményei, költségkimutatás) A résztvevők részére emlékeztető központilag a záróvizsga időpontjáról 10. hét (illetve havonta) 15. hét A záróvizsga lebonyolítása 16. hét A tanfolyamzáró elégedettségi kérdőív kitölttetése a résztvevőkkel Az egyéni teljesítmény értékelési lapok és a tanfolyamzáró tanúsítványok kiosztása 16. hét Utolsó tanfolyami nap mmmmmmmrfcmmmmm A szemesztervégi jelentés elkészítése (egyéni részvételi arány, teszteredmények, haladás, kérdőív eredmények, ellenőrzések eredményei, tanári szakmai összefoglalók, egyéni teljesítmény értékelő lapok) A tanfolyamzáró elégedettségi kérdőív kitöltése a szervezőkkel (HR osztály) A képzések értékelése OSAP statisztikai jelentés elkészítése Tanfolyam vége (+) 15 nap Tanfolyam vége (+) 20 nap Tanfolyam vége (+) 20 nap Tanfolyam vége (+) 30 nap Az órák megtartásának menete J. és II. rész Minden tanfolyami óra megtartásra kerül az előzetesen a megrendelővel egyeztetett, a felnőttképzési szerződésben a hallgatóval szerződésbe foglalt ütemezés szerint.

19 KATEDRA ^&!83&iaaa nyelviskola Budapest Katedra Nyelviskola Kft. Budapesr, 10Ó1 Anker köz 1-3.; levélcím: 1370 Budapest, Pl 365. E mail: infoökaledra hu, Web: Adószám: , Cégjegyzékszám: F.rry.iz.: Akkreditáaot lajstromszám: AL-0071 Az órákon való részvétel igazolásaj. és II. rész fi Minden tanfolyamon a tanfolyam vezető oktató naplójának részét képezi a jelenléti ív. A tanfolyami résztvevők a jelenléti ív foglalkozásonkénti aláírásával igazolják a részvételt. A jelenléti Ivet a tanár is aláírja, aki aláírásával igazolja, hogy valóban azok a személyek írták alá a jelenléti ívet és hogy valóban jelen voltak a képzésen. A jelenléti ív képezi az elszámolás alapját a megrendelő és a nyelviskola között. Visszajelzés a megrendelő részér ej. és II. rész Havi jelentés Tanfolyam azonosító Hallgatók neve Tanfolyam dlj Hallgató kódja Nyelv Szint Havi óraszám 24 órán belül lemondott órák száma Havi megtartott órák száma Tesztek eredményei Zárójelentés Az összes havi jelentés görgetve, összesítve Záróvizsgák eredményei Elégedettségmérés visszacsatolása Tevékenység Hallgatói elégedettség mérése 1. Hallgatói elégedettség mérése II.. Szakmai összefoglaló Tevékenység részletesen Kérdőív a tanár tevékenységére nézve. Nem megfelelőség esetén mentori látogatás és tanácsadás, kirívó esetben tanárcsere Kérdőív a tanár tevékenységére nézve. A tanfolyam menetéről készített jelentés elemzése Időzítés Felelősség Dokumentálás Tanfolyam első 20 órája után Tanfolyam utolsó foglalkozásán Tanfolyam lezárását követően Tanfolyam szervező, szakmai vezető Tanfolyam szervező, szakmai vezető Tanár és szakmai vezető Kérdőív Kérdőív eredmények elektronikus összesítése Óralátogatási jegyzőkönyv Kérdőív Kérdőív eredmények elektronikus összesítése e Szakmai összefoglaló -C7_ Y

20 KATEDRA Basa nyelviskola Budapest Visszajelzés a hallgató feléj. és II. rész Katedra Nyelvisicola Kft. Budapest, I Oó 1 Anker köz 1-3.; Levékim: 1370 Budapest, Pl Web: Adószám: ; Cégjegyzékszám: F.ny.sz.: Akkredilóaos lojstrormzám: AL-0071 A tanfolyamokat sikerrel elvégző hallgatók az levégzett tanfolyamról tanúsítványt kapnak. Minden hallgató az alábbi egyéni teljesítményértékelő lapot kapja meg a tanfolyam végén függetlenül attól, hogy eredménye alapján kapott tanúsítványt, vagy nem. ^certop rsoícai Egyéni teljesítményértékelő lap Tanuló neve: Tanfolyam azonosító: Tanár neve: összes / résztvett óraszám: / Vállalat / szint / tankönyv: Záró teszt eredménye: Erősségek: Hiányosságok: Fejlesztendő készségek a következő tanfolyamon (az elvégzett tanfolyam követelményeit figyelembe véve): Beszéd: Olvasás: Beszédértés: írás: kiejtés általános értés általános értés mondatszerkesztés folyékonyság írott szöveg hallott szöveg szókincs / szókészlet nyelvhelyesség információ tartalmának információ tartalmának nyelvhelyesség szókincs / szókészlet felhasználása felhasználása szóhasználat egyéb: egyéb: egyéb: egyéb: További észrevételek, tanácsok: Budapest, év hó nap tanár aláírása Az eredeti példányt átvettem: Budapest, év hó nap Hallgató aláírása

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda)

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) amely alulírott helyen és időben jött létre az egyes pontban meghatározott felek között az alábbiak szerint: a Bérbeadó: neve:... székhelye:... cégjegyzékszám:...

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz. nev. int. névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név Születési név Lakhely Értesítési cím Anyja neve Születési hely, idő Adóazonosító jel E-mail cím Mobil mint megrendelő (a továbbiakban: ) másrészről

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 35-43., nyilvántartási szám: 646, adószám:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám:nü-006/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

ZJIOüL. M^iO. 0.9 lo\%ao. R. ^lu.u n. PK-6ö?spcX2. o2ba. áoiíi.to- /a-. . ío ö^. ÁO.CGZ}^ <2.o Jü. ÁOjö- Í?,.Chft^terX'..fh>ír>lí^. ^ej^huv!

ZJIOüL. M^iO. 0.9 lo\%ao. R. ^lu.u n. PK-6ö?spcX2. o2ba. áoiíi.to- /a-. . ío ö^. ÁO.CGZ}^ <2.o Jü. ÁOjö- Í?,.Chft^terX'..fh>ír>lí^. ^ej^huv! ö hto.0oo.--t //3,VC0.afv PO 005/06 Kötelezeltsegvállalást előkészítő qsztály : Humánpolitikai és Adatvédelmi Csoport A szerződés tárgya: Nyelvi felnőttképzés A kötelezettségvállalás a 2012. évi költségvetés

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bajai Szent Rókus Kórház Székhely: 6500 Baja, Rókus u. 10. Képviselő: Dr. Tóth Gábor, főigazgató főorvos Adószám: 15336282-2-03 Statisztikai számjel: 15336282-8610-322-03

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatási szám:../2014. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁR ÓL amelyet egyrészről másrészről iskola: székhely: képviselő: OM-azonosító:

Részletesebben

Biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés Tartozik a K-21/2011 sz. közbeszerzési eljáráshoz Biztosítási szerződés Jelen Szerződés létrejött egyrészről a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási- és PR tevékenység. Projektazonosító:

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről a Bajai Szent Rókus Kórház Székhely: 6500 Baja, Rókus u. 10. Képviselő: Dr. Tóth Gábor, főigazgató főorvos Adószám: 15336282-2-03 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Cím: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41 Bankszámlaszám: 10032000-01483257-00000000

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben