VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 V r A PSZAF VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Ikt./Ref.: ' /20U Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS /ÁC k- K /2011 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: adószám: képviseli: Dr. Szász Károly elnök, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a Katedra Nyelviskola Kft. (1061 Budapest, Ankerköz 1-3. fél) cégjegyzékszám: adószám: fizetési számlaszám: képviseli: Nagy Zoltán ügyvezető, mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) (a továbbiakban Fél vagy Felek) Érkezeti: 2011OKT 27. Iktatószám:.Af3l%3& Wis? M között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Előzmények Megrendelő KE 02/11 azonosító számon Angol és német nyelvű szaknyelvi nyelvtanfolyamok és angol nyelvű készségfejlesztő tréninek lebonyolítása ajánlatkérő munkatársai számára" tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alapján. A közbeszerzési eljárás 2. részének - angol nyelvű készségfejlesztő tréningek összesen legfeljebb 16 csoport / év részére - nyertese a Vállalkozó lett. 1. Értelmező rendelkezések Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, valamint az eljárás során feltett kiegészítő tájékoztatás kérésekkel és az azokra adott válaszokkal, a tárgyalási jegyzőkönyv(ek)ben rögzítettekkel, továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlatával együttesen értelmezendő és alkalmazandó, mely vonatkozó dokumentumok, dokumentum részek jelen Szerződés mellékletét képezik. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációja, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását is. c) Ellenszolgáltatás: a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatások díja. d) Szolgáltatások: a Szerződés alapján a Vállalkozó által nyelvi képzés keretében nyújtandó szolgáltatási kötelezettségek. e) Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontán közvetlenül részt vesz, kivéve az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, valamint a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyagszállítót, építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. f) Erintettek: Megrendelő, Vállalkozó, az e) pontban körülírt személyek vagy szervezetek, valamint a teljesítésben részt vevő egyéb személyek vagy szervezetek. 2. A Szerződés tárgya A szerződés tárgya nyelvi képzési szolgáltatás nyújtása, a Szerződésben rögzített és a Szerződés /. számú mellékletében részletezett módon. 3. A Szerződés hatálya és időtartama Jelen Szerződés - melyet a Felek határozatlan tartamra hoznak létre - a Felek általi aláírás napján lép hatályba. 4. A teljesítés menete 4.1. A Megrendelő a szerződéskötést követően összesíti és csoportosítja a szerződés szerinti szolgáltatásra vonatkozó munkatársi igényeket. Az összegyűjtött igényeket Megrendelő megküldi Vállalkozónak. Vállalkozó az igények alapján előkészíti a szintfelmérést, melynek tervezett időpontját Megrendelővel egyezteti. Az időpontok Megrendelő általi elfogadása esetén Vállalkozó valamennyi, az angol nyelvű készségfejlesztő tréningen részt venni kívánó munkatárs vonatkozásában szintfelmérést készít. KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés 7 1 /6 oldal

2 A szintfelmérés befejezését követő 5 munkanapon belül Vállalkozó elkészíti a csoportbeosztást és legkésőbb a tervezett kezdés előtt 15 munkanappal megküldi Megrendelőnek az oktatás tervezett időpontját (angol nyelvű készségfejlesztő tréning kezdő és befejező napja (dátum), azon napok megjelölése, melyeken a tréning megtartása tervezett (hét napjai), a tréning tervezett kezdő és befejező időpontja (óra, perc) megjelölésével). Megrendelő az időpontok elfogadásáról vagy azok módosítására vonatkozó javaslatról 5 munkanapon belül értesíti Vállalkozót. A képzés időpontjának Megrendelő általi elfogadását követően (az elfogadott időpontban) Vállalkozó, az ajánlatában megnevezett személyek részvételével megkezdi a nyelvtanfolyamot / a tréninget. Amennyiben valamely, az ajánlatban meg nem nevezett személy bevonása szükséges, azt Vállalkozó előzetesen köteles Megrendelővel elfogadtatni. Az új, teljesítésben részt vevő személy bevonásának feltétele, hogy a bevonni kívánt személy rendelkezzen felsőfokú vagy anyanyelvi szintű angol nyelvtudással, felsőfokú végzettséggel (egyetemi vagy főiskolai diplomával) és angol nyelvű készségfejlesztő tréningek lebonyolítása terén gyakorlati tapasztalattal. (Megrendelő angol nyelvű készségfejlesztő tréning lebonyolítása terén szerzett gyakorlatnak tekinti, amennyiben a megnevezett személy legalább három angol nyelvű készségfejlesztő tréninget folytatott le.), amit Vállalkozó a vonatkozó dokumentumok (végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz) megküldésével igazol. Vállalkozó a készségfejlesztő tréningen való részvételt minden alkalommal jelenléti íven rögzíti. A jelenléti íveket vagy azok másolatait az összefoglalóhoz csatolva meg kell küldeni Megrendelő részére. Az angol nyelvű készszégfejlesztő tréningek megtartásához szükséges valamennyi írott és egyéb anyagot, eszközt Válallkozó biztosít. Vállalkozó a tréningről, annak tematikájáról, a tréningen részt vett személyekről írásbeli összefoglalót készít Megrendelő részére. Az összefoglalót Vállalkozó a tréninget követő 8 napon belül megküldi Megrendelő részére Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Vállalkozó feladatának eredményességét vagy kellő időben történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Felek felelősséggel tartoznak az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 5. A teljesítés igazolása 5.1. Megrendelő képviselője a nyelvi tréning befejezését követően Vállalkozó által megküldött írásbeli összefoglaló és az annak mellékletét képező jelenléti ívek kézhezvételét követő 5 munkanapon belül Teljesítési igazolást állít ki Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Biró Szilvia 6. Ellenszolgáltatás 6.1. A Szerződés tárgyát képező szolgáltatás díja: Megnevezés Nettó egységár Afa mértéke Bruttó egységár (%) angol nyelvű készségfejlesztő tréning Ft/tréning Ft/tréning 6.2. A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti feladat végzése során felmerülő valamennyi költségét és egyéb kiadását, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszthat, kivéve a Megrendelő késedelmes fizetéséből eredő késedelmi kamatkövetelést, illetve a jogszabály által biztosított esetleges kártérítési igényt A vállalkozói díj a szerződéskötést követően 36 hónapig kötött. A díj először november hónap 1. napjától, ezt követően évente, minden év november 1. napjától, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan (KSH februári gyorstájékoztató) közzétett, az előző évre vonatkozó fogyasztói árindex (január hónapra vonatkozó év/év fogyasztói árindex) 33 %-ával növelhető. Vállalkozó a díjemelésről minden évben legkésőbb szeptember utolsó napjáig írásban tájékoztatja Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó az értesítést nem, vagy később küldi meg, azt úgy kell tekinteni, mintha az adott évben nem kívánna élni a díjemelés lehetőségével. A módosított vállalkozói díjat Felek minden évben október hónap 15. napjáig írásban rögzítik. A módosított díjak csak az azok rögzítését követően kezdődő készségfejlesztő tréningek vonatkozásában alkalmazhatók. A vállalkozói díj a fent meghatározott eseteken kívül semmilyen jogcímen nem emelhető. 7. Fizetési feltételek 7.1. Vállalkozó a Teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.) megfelelő számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KE 02/11) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási W k< számát: KS M ~ / Vállalkozó az eseti megrendelés szerinti számlát egy példányban, a Teljesítés Megrendelő általi elfogadását (Teljesítési igazolás kiállítása) követő 8 napon belül köteles Megrendelőhöz eljuttatni. A számlához csatolni kell a Teljesítési igazolás egy másolati példányát. KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés 2/6 oldal

3 7.4. Megrendelő a kifizetést az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. (j-ában foglaltaknak megfelelően teljesíti, figyelemmel a Kbt (4) bekezdésében foglaltakra is Vállalkozó - az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően - amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a fizetési határidő figyelembevételével Megrendelőhöz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. Ebben az esetben az adóigazolás a számla mellékletét képezi A fizetési határidő a szerződésnek megfelelően kiállított és szükséges mellékletekkel rendelkező számla kézhezvételétől számított 15 nap. Megrendelő a számlát az azon megjelölt - ennek hiányában a jelen Szerződésben rögzített - fizetési számlára, átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a számla legkésőbb a fizetési határidő lejártát megelőző 10. munkanapig nem érkezik be Megrendelőhöz, vagy amennyiben a számla vagy valamely melléklete nem felel meg jelen Szerződésben foglaltaknak vagy nem kerül benyújtásra, a számla pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldésre kerül, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. A fizetési határidő a számla és mellékletei ismételt beérkezésétől számítva újrakezdődik Megrendelő előleget nem fizet A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár a Megrendelő számláját megterheli Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a 7.6. pont szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által adott, jelen szerződés 4. számú mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó - a Teljesítési igazolás alapján kiállított számlán szereplő - része tekintetében A fizetés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 8. Alvállalkozók 8.1. A Szerződést a Vállalkozónak (nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattevők) kell teljesítenie A teljesítés során Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe Alvállalkozót. A Szerződés teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben, illetve a Kbt. 69. (8) bekezdése szerint megnevezett Alvállalkozó nem vesz részt A teljesítés során Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti Alvállalkozó(k) személyében történő bármilyen változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség Megrendelő az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, teljesítésükért a Vállalkozó úgy felel, mintha azt teljes egészében maga végezte volna. 9. Szavatosság 9.1. Vállalkozó szavatosságot vállal, hogy az általa teljesített Szolgáltatások a Dokumentáció feltételeinek, valamint a Megrendelő által elfogadott ajánlatának megfelelnek Vállalkozó szavatosságot vállal és Megrendelő nem köteles vizsgálni, hogy a Vállalkozó által nyújtott Szolgáltatások, illetve a szolgáltatás nyújtása során felhasznált könyvek, egyéb Termékek jogtiszták (per-, teher- és igénymentesek), továbbá, hogy mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a Termékek jogszerű átadását, illetve a szolgáltatások nyújtását lehetővé teszik Amennyiben Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását a Vállalkozó jogszavatossága ellenére harmadik személy joga akadályozza, Megrendelő választása szerint jogosult Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, eljárhat maga a tehermentesítés érdekében a Vállalkozó költségére, illetve alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben Megrendelő a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza, akkor a pont szerinti mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult, kötbért meghaladó esetleges kárigényének fenntartása mellett. 10. Késedelmes teljesítés, meghiúsulás Amennyiben a Vállalkozó ajelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségét neki felróható okból határidőben nem, vagy nem megfelelően teljesíti, vagy a készségfejlesztő tréning megkezdését követően azt megszakítja, a Megrendelő kötbérre jogosult azzal, hogy a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó minden megkezdett késedelmes nap után, a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó értékének (készségfejlesztő tréning ellenértéke) arányában köteles kötbérfizetésre. Késedelemnek minősül a teljesítés a rögzített időpontban történő megkezdésének elmulasztása, de a teljesítés megszakítása is. A késedelmi kötbér mértéke: - egy napot meg nem haladó késedelem esetén 0,5 %, - egy napot meghaladó késedelem esetén napi 1 % Tíz napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a készségfejlesztő tréningtől elállhat, mely esetben meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a készségfejlesztő tanfolyam díjának 30%-a A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés S/6 oldal

4 10.5. A Megrendelő jogosult kötbér követelését az általa a Vállalkozónak fizetendő összegbe beszámítani. Amennyiben a Megrendelőnek a Vállalkozó nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja, Megrendelő a fizetendő kötbér összegéről írásban tájékoztatja a Vállalkozót. Vállalkozó a kötbér összegét 8 napon belül köteles Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára befizetni. 11. A szerződés megszűnése A Szerződés megszűnik a Felek erre irányuló közös megegyezésével történő megszüntetése esetén Felek a Szerződést legkorábban a szerződéskötést követő 12 hónap elteltével, 4 havi felmondási idővel, a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal, írásban, indoklás nélküli rendes felmondás útján felmondhatják Megrendelő a Szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni Bármelyik fél jogosult a Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, írásban felmondani. A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen: - ha Vállalkozó szolgáltatási kötelezettségének teljesítését - jogszerű indok hiányában - számára felróható okból megtagadja; - ha a szerződéses tevékenység vagy tevékenységek valamelyike a Vállalkozónak felróható okból lehetetlenül; - ha a pontban meghatározott, a Megrendelő készségfejlesztő tréningtől való ellálását eredményező késedelem egy naptári éven belül belül négynél több alkalommal fordul elő; - ha Vállalkozó a szerződéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségét lényeges kérdésben megszegi; - ha Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben hamis adatot szolgáltat vagy valótlan nyilatkozatot tesz; - ha Vállalkozó számlaadási (elszámolási) és tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget; - ha Vállalkozó illetve az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozó vagy egyéb személy a titoktartási kötelezettségét megszegi. A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül különösen: - a díjfizetési kötelezettség írásbeli felszólítás ellenére történő és Megrendelőnek felróható elmulasztása; - ha a szerződéses tevékenység vagy tevékenységek valamelyike a Megrendelőnek felróható okból lehetetlenül; - ha Megrendelő a szerződéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségét lényeges kérdésben megszegi Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett feladat és költségei fejében a vállalkozói díj arányos része illeti meg; b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; c) a lehetetlenné válás oka Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, amelyből Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik Ha a Vállalkozó ellen felszámolási illetve végelszámolási eljárás indul, illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, ezen tényekről a tudomására jutást követően haladéktalanul írásban köteles értesíteni Megrendelőt, aki e tények alapján a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult Vállalkozó a szerződés neki felróható okból történő felmondása esetén ,- Ft meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelőnek a pontban foglaltak szerint. Megrendelő ebben az esetben is jogosult a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának érvényesítésére. 12. Vis maior Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötést követően bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződő felek nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságára sem. Ilyen események lehetnek különösen a következők: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk Ha vis maior áll elő, az érintett Félnek haladéktalanul írásban értesíteni kell a másik Felet a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a másik Fél írásban másképpen nem rendelkezik, folytatni kell a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használni a teljesítés érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hatvan (60) napot, Megrendelő jogosult a Szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben kártérítési kötelezettség terhelné. 13. Jogutódlás Minden, jelen Szerződésből adódó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja Megrendelő jogutódait. Vállalkozó a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles a Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezésekor haladéktalanul írásban értesíteni. KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés 4/6 oldal 4?

5 Megrendelő hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó jogutódja jelen Szerződés szerinti pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást a Megrendelő indokolatlanul nem tagadhat meg. Indokolt a hozzájárulás megtagadása különösen, ha a jogutód személye a szerződésszerű teljesítést nem, vagy a Megrendelő számára kedvezőtlenebb feltételekkel teszi lehetővé. 14. Együttműködés, értesítések 14.1 A Szerződés teljesítése során a Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul írásban kötelesek értesíteni egymást Felek nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban postán, faxon, elektronikus úton vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláírásának napján. Ha a címzett az átvételt megtagadta, a postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (feladóhoz nem kereste" jelzéssel érkezett vissza) a postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel, elektronikusan továbbított információ a küldést visszaigazoló üzenettel tekintendő kézbesítettnek Kapcsolattartásra kijelölt személyek: Vállalkozó részéről: Megrendelő részéről: Blatnyák Erika, képzési tanácsadó Tel/Fax: / 312 m. / Biró Szilvia Tel/Fax: /489/91/42 biro.szilvia(a).pszaf.hu A kapcsolattartók személyének megváltozása esetén a Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást. 15. Vitás ügyek elintézése, alávetés Felek a jelen Szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerinti általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 16. Alkalmazandó jog Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe venni. 17. A szerződés nyelve A Szerződés nyelve magyar. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okiratnak magyar nyelven kell készülnie. 18. Bizalmas információk felhasználása, titoktartás Vállalkozó a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott - Megrendelő működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen Szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Vállalkozó a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve a Megrendelőnek kárt okozzon Vállalkozó ajelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű, a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe általa bevont Alvállalkozók és egyéb, a Szerződés teljesítésébe bevont személyek is a fentieknek megfelelően járnak el. 19. A szerződés módosítása Jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag a Kbt ában foglaltak alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. 20. Egyéb rendelkezések Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, fizetési számlaszámuk, valamint adószámuk megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatják egymást. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges teljesítési késedelmet is, a másik Felet nem terheli felelősség Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységet a jogszabályoknak, valamint Megrendelő érdekeinek megfelelően ellátni Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a Szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés 5/6 oldal

6 titok körébe tartozó adatnak. Vállalkozó jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének lehetővé tétele céljából adja a Megrendelő számára. Megrendelő szerződéses állományában szereplő szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítésigazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattárazásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy az Érintettek üzleti titkai és a magánszemély adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés - összhangban a Kbt. 99/A. (3) bekezdésében foglaltakkal - a Kbt. 73. (1) bekezdése szerinti melléklete kivételével, a szerződéskötést követően Megrendelő honlapján közzétételre kerül Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg, sem a Felek, sem a Szerződésben Érintettek részéről. Az illetékes szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében Vállalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az annak alapján megkötött jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítést követő 5 évig megőrzi. Megrendelő vállalja, hogy erre irányuló felkérés esetén a Vállalkozó jelen Szerződés keretében nyújtott szolgáltatására vonatkozóan referenciaigazolást állít ki. Felek jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 5 db egymással szó szerint megegyező példányban, melyből 4 db eredeti példány Megrendelőt, 1 db eredeti példány Vállalkozót illet meg. Mellékletek: /. sz. Melléklet: Műszaki melléklet 2. sz. Melléklet: Adminisztratív melléklet 3. sz. Melléklet: Teljesítési igazolás minta 4. sz. Melléklet: Felhatalmazó levél Budapest, október 24. Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről: Tarjánhé dr- Molnár Eleonóra ügyvezető igazgató KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés 6/6 oldal

7 /. sz. MELLÉKLET: MŰSZAKI MELLÉKLET (Ajánlati dokumentáció és Vállalkozó műszaki (szakmai) ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, tárgyalási jegyzőkönyv(ek), stb. alapján) KE 02/11-2. rész - Vállalkozási szerződés Melléklelek

8 1 r MINTA 13. számú melléklet NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL i i i ] A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése és képzettsége (végzettsége): Részteljesítés -i. rc3z Nyelv angol (kijelölt)- Név 1.lősz" 1. rósz -11 rész 4r-résr- 1.résg- 1. róog 1 n*w 2. rész 2. rész 2. rész 2. rész angol (kijelölt). jmgo\ (kijelölt) -angol (kijelölt). ungol (lillyetléijrö'j némnt (kijhrilt) -német (kijelütr)- HtcniLl (liilyeiumiö) angol (kijelölt) angol (kijelölt) angol (kijelölt) angol (helyettesítő) Tisza Anikó Király (Bolya) Krisztina Varga László Tóth Ildikó Képzettség Angol nyolvtanái- Angol nyelv óa irodalom. ^zakos köacpickolai tanán éc könyvtáros Angol alakos nyelvtané* Angol caakot nyehrtannr ^ akua nyllvlünál- Núimt nyimv rn irnrlnlorrj, ^írnkm büli^csy, C-s-tanár, Nómot azakoa nyolvtánór -6zal(Q3 bölodócb cc tanár Angol szakos nyelvtanár Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár Angol szakos nyelvtanár A megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és a végzettségét (szakképesítést) igazoló dokumenrum(ok) másolati példányát az ajánlathoz csatolom. KATEDRA NYELVISKOLA^ Budapest. Ankerj' Adószám- 1065Í) I i I 1 j

9 mmifögim nyelviskola Budapest Katedra Nyelviskola Kft. Budapest, lool Anker köz 1-3.; levélcím: 1370Budapasi, Pl Web: Aoijzom: , Cégjegyiilozám: F.ny.u.: AkicredMcióí lojllromszám: AL-0071 Superíjrands II. rész: Készségfejlesztő tréningek Megvalósítási javaslat A PSZÁF részére szervezendő intenzív két napos tanfolyamokhoz Intenzív tréning/alkalmazott tréning módszer A tanfolyam megkezdése előtt, a képzésben résztvevők szintfelmérésen vesznek részt, amely során pontosan felmérjük a jelentkezők szintjét írásban (30 perc) és szóban (10 perc), majd ezt követően kialakítjuk a csoportokat, amelynek létszáma a hatékony tanulás érdekében 5-6 fő. A nyelvi szintfelméréssel egy időben részletes egyéni igényfelmérést tartunk, felmérve, hogy a résztvevők milyen kontextusban használják az angol nyelvet, milyen munkakapcsolatban vannak külföldiekkel, és konkrétan mire van a legnagyobb szükségük a célnyelvi kommunikáció során. Az intenzív két napos kurzus során célunk az, hogy a résztvevők a megszokott mindennapi tevékenységüktől, munkájuktól elszakadva,- stressz-mentes, oldott környezetben a lehető legnagyobb mértékben tudjanak a nyelvtanulásra koncentrálni, passzív szókincsük aktivizálódjon, a nap szinte minden percében a célnyelv használata legyen a központban. A siker legfontosabb záloga a motiváció, ezért annak fenntartása fontos feladata tanárainknak és lanfolyamszervezőinknek. Az alábbiakban bemutatásra kerülő tanfolyamterv mutatja, hogy milyen programmal készülünk. A képzés első napján délelőtt az ismerkedés, a bemutatkozás és a tanítás megkezdése mellett minden résztvevőnek választania kell egy, a munkaköréhez kapcsolódó egyéni projektfeladatot, amelyet a két nap során kidolgoz tanára segítségével, és a második nap végén a kurzus lezárásaként mini-prezentáció keretén belül, interaktív módon, az adott munkahelyzetet szimulálva bemutat csoporttársainak és tanfolyamvezető tanárának, akik kérdeznek és értékelik teljesítményét. A hét napon délelőtt és délután az alábbiakban részletesen kifejtett tanmenetek alapján folyik az oktatás, délelőtt négy és délután is négy tanórában. Az ebédidőben egy rövid pihenőre lesz lehetőség, ahol a résztvevőknek aktuális célnyelvi sajtó olvasása, valamint kötetlen célnyelvi kommunikáció ajánlott. A sajtótermékek Newsweek, Budapest Business Journal, Internet, stb. Keletkező haszon/ eredmény Célunk, hogy a két-napos intenzív kurzus végére a képzésben résztvevő képes le-gyen a munkájához szükséges lexikai és nyeivtani struktúrákat aktivizálni és hatékonyan használni, üzleti partnereivel tárgyalni ezért a tanmenetek összeállításánál törekszünk a célcsoport igényeinek megfelelő tematikát összeállítani, amely a szintfelmérés és az egyéni igényfelmérésnél még tovább módosítható. A tréning során a tanfolyamvezető tanárok műhelymurika keretein belül már a legelső óráktól törekszenek arra, hogy a résztvevőket aktívan bevonják a különféle szakmai problémakezelő és információszerzési feladatok megoldásába, valamint a munkájukhoz kapcsolódó beszédhelyzetek gyakorlására késztessék őket. A kialakított Y

10 1 / J L I Katedra Nyelviskola Kft. (fif. B I # 1 I Budapest, lool Anlcerköz 1-3.; levélcím: 1370Budapest, Pl. 365 f'linnnnnnnnil / I V r ^ B b B V # " ^ I infoökaledra hu. Web: lcotedra.hu. l U ü u j M U ű M t o o ' I D J i I Adószcm: V6-2 «, C*9Íeayi*ksióm: JUUU1 UJ unuu Oce"op -ÁíSí^iaia nyelviskola DUaapeSt F.r y.si.: alwh6cií4lai«ren»zám:al-0071 f-ihhimi módszertan számos tanítási gyakorlat gondosan kiegyensúlyozott, eklektikus elegye, de legfontosabb cél az, hogy a résztvevők a lehető leggyorsabban aktív használói legyenek a munkahelyen használatos általános üzleti nyelvnek. Ennek érdekében a csoportokkal foglalkozó tanárok a tréning során olyan elemeket alkalmaz, mint szakmai szituációs gyakorlatok, az adott munkához kapcsolódó szerepjátékok, tanulópáros és csoportos feladatok. A kommunikatív nyelvoktatási elemek mellett kiemelt szerep jut a feladatközpontú módszerek alkalmazásának és munkahelyi esettanulmányok elemzésének a képzés során. A tréning tanóráin a résztvevők aktivitása és szereplési ideje a meghatározó a tanáréval szemben. A tréning a célnyelven folyik, a tanárok a magyar nyelvet csak kivételes esetekben használják. Az oktatás mind a pedagógiai, mind az andragógiai szempontoknak megfeleltetve zajlik. A kommunikatív nyelvi készségek és kommunikatív stratégiák fejlesztése A tréning során a résztvevők különböző kommunikációs feladatokat oldanak meg, amelyhez nemcsak a kommunikatív készségeik használatára van szükség, hanem kommunikatív stratégiák alkalmazására is. Ennek megfelelően nemcsak a kommunikatív készségek fejlesztésére, hanem a kommunikatív stratégiák kialakítása, tudatosítása és bővítése is komoly hangsúlyt kap a tréning első órájától kezdve. A négy fő alapkészség (beszéd, Irás, olvasás, hallás) munkahelyi szituációkba helyezett fejlesztése során különösen nagy hangsúly helyeződik a produktív, receptív, és interaktív készségek fejlesztésére. Nagymértékben fejlesztett készségterület az interaktív beszéd. A két napos program A képzés során a kiscsoportos foglalkozások keretén belül a fő cél a minél pontosabb és folyékonyabb célnyelvi kommunikáció elérése. A főbb témakörök: munkához szükséges írásbeli és a szóbeli kommunikáció, prezentációs és tárgyalástechnikák, a felügyelet napi tevékenysége, a szakterületi szókincs bővítése, amelyeket az igényekhez a legmaximálisabb mértékben igazltjuk. A tanmeneteket a KERK B2-es (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő szint) és a KERK C1-es (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő szint) szinteken állítottuk össze. A végleges tananyagot és a kiegészítő anyagokat szakmai vezetésünk állítja össze csoportonként és a tanfolyam megkezdésekor a képzésben résztvevők rendelkezésére bocsátja. A program lezárásakor a részt vevők Tanúsítványt és egyéni teljesítményértékelő lapot kapnak. A Tanúsítvány átadásának a feltétele a tanórai foglalkozásokon való aktív részvétel és a mini-prezentáció/projektfeladat sikeres teljesítése Egyéni feladatok, vállalások kiosztása (2 tanóra} 9>3P-;9>45íw*í Délelőtti órák (2 tanóra) Délelőtti órák (2 tanóra) Délelőtti órák (2 tanóra) Délutáni órák (2 tanóra) Déiutáni órák rí - (2 tanóra) ~ -. '' Délutáni órák (2 tanóra) Délutáni órák (2 tanóra) Projektfeladat ~*Í- Y

11 KATEDRA Katedra Nyelviskola Kft. Budapest, 1061 Anker köz 1-3.; Levélcím: 1370 Budopeu, Pf Web: Adiizám: ; Cegjoayzéluiom: f.ny.n.: Akkreditócios loilfromjzom: AL-0071 nyelviskola Budapest ANGOL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNING B2 SZINTŰ MINTATANMENET ^cerlop Cél: kommunikációs, prezentációs és tárgyalástechnikai készségek, valamint az adott csoport szakterületéhez kapcsolódó szakmai lexika fejlesztése a napi aktualitásokkal kiegészítve B2-es szinten (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő szint) In Company Intermediate (New Edition) Longman Presenting in English LTP English File Business Resource Book Upper-Intermediate Első nap de Első nap de Első nap du Második nap de Második nap du Tanfolyamkezdés, ismerkedés, igényfelmérés, tanulási tippek, Egyéni vállalások kiosztása Értekezletek nyelvezete (In Company Intermediate Unit 4) Szaknyelvi lexika fejlesztése Szaknyelvi lexika fejlesztése Prezentációs technikák A prezentáció nyelvezete (In Company Intermediate Unit 12) A kommunikáció fenntartása (In Company Intermediate Unit 2) Szaknyelvi lexika fejlesztése Napi aktualitások Üzleti döntések Értekezletek nyelvezete Számok (In Company Intermediate Unit 8) Szaknyelvi lexika fejlesztése napi aktualitások Problémás nyelvtani területek feltérképezése Nyelvi alapozás A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása Szövegkohéziós elemek Kérdések A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása Bemutatkozás Szintrehozás, ismétlés, bemelegítés Emlékeztető frás Prezentációs technikák A kommunikáció fenntartása Döntéshozatal Második nap du Mini-prezentációk (projektek), egyéni nyelvi igények kielégítése A tréning nem igényel előzetes otthoni felkészülést, mindössze az első és második nap között szükséges egy alkalommal felkészülni a másnapi miniprezentációra.

12 KATEDRA Katedra Nyelviskola Kft. Budapest, lool Anlcer köz 1-3.; Levélcím: 1370 Budapest, Pf Web: Adószám: ; Cégjegyrtkszáni: F.ny.sz.: AkkredH6ci6> lajstromszám: Al-0071 nyelviskola Budapest ANGOL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNING C1-es SZINTŰ MINTATANMENET ^. ISO90O1 Cél: kommunikációs, prezentációs és tárgyalástechnikai készségek, valamint az adott csoport szakterületéhez kapcsolódó szakmai lexika fejlesztése a napi aktualitásokkal kiegészítve C1-es szinten (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő szint) In Company Upper- Intermediate (New Edition) Longman Presenting in English LTP Dynamic Presentations CUP English File Business Resource Book Upper-Intermediate Első nap de Első nap de Első nap du Második nap de Második nap du Tanfolyamkezdés, ismerkedés, igényfelmérés, tanulási tippek, Egyéni vállalások kiosztása Hang és szemléltetés Prezentáció Prezentációk nyelvezete Figyelemfelkeltés Prezentációk értékelése Szemléltetőeszközök használata prezentáción Hangelemzés a prezentáción Szaknyelvi lexika (In Company Upper Intermediate Unit 4) Értekezletek vezetése Az értekezletek dinamikája A diplomatikus egyet nem értés Magatartásformák az értekezleten A cégek és pénzügyeik szókincse (In Company Upper Intermediate Unit 6) Tárgyalástechnikák Benyomás gyakorlása Bevezetők Retorikai eszközök Befejezések Hatékony bevezetők prezentációkhoz Politikai beszédek (In Company Upper Intermediate Unit 13) Tárgyalások levezetése Komplikált tárgyalás levezetése Szerződés előkészítése (In Company Upper Intermediate Unit 17) Problémás nyelvtani területek feltérképezése Nyelvi alapozás A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása Segédigék A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása Szövegkohéziós elemek Ellentétek kifejezése A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása Metaforák Szövegek elemzése A kijelölt nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése, az adott témához kapcsolódó nyelvi elemek alkalmazása Bemutatkozás Szintrehozás, ismétlés, bemelegítés Prezentációs készség Értékelés Statisztikák elemzése Üzenethagyás Üzleti Levelezés A diplomatikus egyet nem értés Memo-lrás Retorikai technikák Rábeszélés Tárgyalástechnikák Tárgyalási stílusok Második nap du Mini-prezentációk projektek, egyéni nyelvi igények kielégítése A tréning nem igényel előzetes otthoni felkészülést, mindössze az első és második nap között szükséges egy alkalommal felkészülni a másnapi miniprezentációra.

13 J 1 í KATEDRA mmmmmm nyelviskola Budapest Katedra Nyelviskola Kft. Budapest, 1061 Anker köz 1-3.; Levélcím: 1370 Budapest, Pf Web: Adószám: , Cégjegyzékszám: F.ny.sz.: Aldu-edilócios lajstromszám: AL-0071 (. Tananyag - a tréninghez használt tankönyvek Az angol nyelvű készségfejlesztő tréningek során javasolt tankönyvek és kiegészítő anyagok: Kiegészítő anyagok Market Leader Upper-Intermediate tk Longman, kazetta/cd - opcionális The Working Week tk LTP Presenting in English LTP Dynamic Presentations CUP Business Builder Modules 1-9 Macmillan Heinemann English File Business Resource Book Intermediate; Upper-Intermediate).J. r L_.

14 KATEDRA Katedra KSSBtSHCT nyelviskola Budapest Nyelviskola Kft. Budapest, 1 Oó I Anker köz 1-3.; Levélcím: 1370 Budapest, Pf Web: Adószám: ; Cégjegyzékszám F.ny.sz.: Akkrediláciés lajstromszám: AL J}c"ertop Supertíjs A kurzusok interaktív jellegének bemutatása i, és II. rész Az képzés interaktivitása két szinten valósul meg. Első szinten a tanfolyamvezető tanárok az órák keretein belül már a legelső óráktól törekszenek arra, hogy a résztvevőket aktívan bevonják a különféle szakmai problémakezelő és információszerzési szóbeli és frásbeli feladatok megoldásába, valamint a munkájukhoz kapcsolódó beszédhelyzetek gyakorlására késztessék őket. A kialakított módszertan számos tanítási gyakorlat gondosan kiegyensúlyozott, eklektikus elegye, de legfontosabb cél az, hogy a résztvevők a lehető leggyorsabban aktív használói legyenek a munkahelyen használatos általános üzleti nyelvnek. Ennek érdekében a csoportokkal foglalkozó tanárok a képzés során olyan elemeket alkalmaz, mint szakmai szituációs gyakorlatok, az adott munkához kapcsolódó szerepjátékok, tanulópáros és csoportos feladatok. A kommunikatív nyelvoktatási elemek mellett kiemelt szerep jut a feladatközpontú módszerek alkalmazásának és munkahelyi esettanulmányok elemzésének a képzés során. A képzés tanóráin a résztvevők aktivitása és szereplési ideje a meghatározó a tanáréval szemben. Az órák a célnyelven folynak, a tanárok a magyar nyelvet csak kivételes esetekben használják. Az oktatás mind a pedagógiai, mind az andragógiai szempontoknak megfeleltetve zajlik. Az interaktivitás második pillére az online anyagok integrálása a tanmenetbe. A tanárok törekszenek arra, hogy a napi aktualitások eljussanak a képzésben résztvevőkhöz az Internet és egyéb multimédiás eszközök segítségével. Ennek módszertanát lásd: es pontban. A kommunikatív nyelvi készségek és kommunikatív stratégiák fejlesztése A tréning során a résztvevők különböző kommunikációs feladatokat oldanak meg, amelyhez nemcsak a kommunikatív készségeik használatára van szükség, hanem kommunikatív stratégiák alkalmazására is. Ennek megfelelően nemcsak a kommunikatív készségek fejlesztésére, hanem a kommunikatív stratégiák kialakítása, tudatosítása és bővítése is komoly hangsúlyt kap a tréning első órájától kezdve. A négy fő alapkészség (beszéd, írás, olvasás, hallás) munkahelyi szituációkba helyezett fejlesztése során különösen nagy hangsúly helyeződik a produktív, receptív, és interaktív készségek fejlesztésére. Nagymértékben fejlesztett készségterület az interaktív beszéd.

15 KATEDRA vs.»hi nyelviskola Budapest Katedra Nyelviskola Kft. Budapest, loól Anker köz 1-3.; Levékim: 1370 Budapest, Pf Web: Adószám: ; Cégjegyzékszám: 0) F.ny.sz.: Akkrediláöós lojilromszám: Al-0071 A teljesítés menetének részletes leírását részenként külön-külön, így különösen: - szintfelmérés módszere, dokumentálása, - csoportbeosztás módszere, dokumentálása, - az órák / tréningek megtartásának menete, - az órákon / tréningeken való részvétel igazolása, dokumentálása hogyan történik, - a megrendelő részére a visszajelzés mikor és milyen módszerrel, illetve formában történik, - a tanfolyamon / tréningen részt vevő munkatársak milyen visszajelzést kapnak az előrehaladásról, stb. A szintfelmérés módszere, dokumentálásaj. és II. rész A szintfelmérés menete és eszközei, a nyelvi programban résztvevő munkavállalók szintfelmérésének módszerei, az eredmények feldolgozása és a tájékoztatás eszköze A vállalati képzésben résztvevők nyelvi szintjét egy komplex szintfelmérési rendszerrel mérjük fel, és az Európa Tanácí által javasolt Közös Európai Referencia Keret szerint határozzuk meg a pillanatnyi tudásszintet. Legtöbbször é nyelvhelyességi és lexikai cloze-teszt alapú Plusz Tudásszintmérés -t alkalmazzuk. Több éves szintfelmérési gyakorlatunk alapján az a tapasztalatunk, hogy a több ezer hallgatón tesztelt PIUSÍ Tudásszintmérés rendszer a leggyorsabb és leghatékonyabb módja a képzési rendszerbe belépők aktuális nyelv szintjének meghatározására. A Plusz Tudásszintmérés két részből áll, egy írásbeli és egy szóbeli részből. Az irásbel teszt fokozatosan nehezedő kérdésekből álló cloze-teszt, amely két szinttartományra készült, A1-B2 ill. B2-C2 szintekre és kb. 30 percet vesz igénybe. Azok a résztvevők, akik még nem rendelkeznek középfokú nyelvvizsgával a 60 kérdésbő álló A1-B2 tesztet töltik ki. Azok a résztvevők, akik már középfokú szinten állnak a magasabb szintű, 40 kérdésből állc B2-C2 tesztet írják meg, és így nem kell teljesen kezdő szintű kérdésekkel időt tölteniük. A fokozatosan nehezedő cloze-teszt tesztelési szakértők szerint több szempontból is a leghatékonyabb mérés forma. Mivel a tesztben nem többszörös választás van, hanem a nyelvhasználónak önállóan kell a példamondatokbó hiányzó egy szót, nyelvi elemet beírnia, ezért a találgatás teljesen kizárt. A teszt egyszerre mér olvasásértést helyesírást, nyelvhelyességet és lexikai tudást. Elengedhetetlen eleme a Plusz Tudásszintmérés -nek a szinttől függően 5-10 perces szóbeli interjú, amii képzett szaktanár végez. Jelenleg az üzleti és a magánszférában is a használható idegen nyelvtudás legfontosabb komponense a szóbeliség, hiszen az idegen nyelvi kommunikáció legnagyobb része szóban zajlik. Ezért önmagában egy írásbeli szintfelmérő nem elégséges eszköz a nyelvtudás feltérképezésére. Szintfelmérési gyakorlatunkban számos alkalommal tapasztaljuk azt, hogy a passzív, írásbeli tudás nem áll összhangban a nyelvhasznáió szóbeli készségeivel. Tipikus probléma, hogy szóban alacsonyabb szinten vannak a nyelvet nem aktívan, napi szinten használók. Természetesen van ellenpélda is, gyakran a grammatikai tudás kerül háttérbe a folyékony szóbeli nyelvhasználat mellett. A nyelvtanár által levezetett, kidolgozott szintezett kérdéssor alapján végzett szóbeli szintfelmérés a legalkalmasabb eszköz ezeknek a fontos különbségeknek a feltérképezésére. A képzelt nyelvtanár már az írásbeli szintfelmérő javitása közben is képet tud alkotni a résztvevő nyelvi erősségeiről és hiányosságairól, a szóbeli interjú alapján pedig teljesen kirajzolódik a valós nyelvi szint. r Az alábbiakban bemutatjuk a B2-C1 szintű tanulók nyelvi szintjének felméréséhez alkalmazott tesztet és jegyzőkönyvet: -sí- Y

16 KATEDRA Kismtsmam nyelviskola Budapest Katedra Nyelviskola Kft. Budapest, loól Anker köz 1-3.; Levékim: 1370 Budapest, Pl Web: Adosiam: ; Cégjegyzékszám: F.ny.iz.: Akkrediláöos lajstromszám: AL-0071 >certop rsosan A csoportok beosztás aj. és II. rész t. ',. Az alábbi leírásban kiemeltük szürke háttérrel a csoportok beosztására és dokumentálására vonatkozó információt. Katedra B2B EASY r r i Az elmúlt években lebonyolított képzésekre és a megrendelői igényekre alapozva a Katedra Nyelviskola kidolgozott egy a megrendelő vállalat HR osztálya számára a lehető legkevesebb munkával járó tanfolyam szervezési rendszert, a Katedra B2B EASY-t, amelyet sikerrel alkalmazott és alkalmaz jelenleg is számos kiemelt megrendelője esetén. A szervezendő tanfolyamok szervezési mátrixát elkészítettük. A mátrix pontosan definiálja a feladatok megoszlását a "megrendelő és szolgáltató között. A szervezést három fázisra osztottuk: Előkészületek Feladatok a tanfolyam ideje alatt Tanfolyamzárással kapcsolatos tevékenységek A szervezési mátrixból jól látható, hogy a nyelviskola szinte a teljes szervezési folyamatot kézben tartja, a HR osztályra az ellenőrzésen kívül más feladat szinte nem is hárul. A zárt tanfolyam rendszerű lebonyolítás a HR osztály számára nem jelent nagyobb szervezési kihívást, mintha cafeteria rendszerben beíratná a munkatársakat nyílt nyelvtanfolyamokra.

17 f k & JBk ff" ^ J ^ Katedra Nyelviskola Kft. K «K M B 1 # f l Budapesr, 1061 Ankerköz )-3; loveldni: 1370 Budapejl, Pf Pimnphpaiirlfl I ^ U ^ ^ tbm I V F ^ l Web: llllllll III ílllllll. _ l ' l r» I. Adauom: 1CW58W-2-42, Ceoiegyiikjicmi: JU JJUl Ul unuu fe'^iísieieab nyelviskola Budapesr AUcreditoavs.iojstrom«ám:M-0071 «ívm'im Határidő Felelős: Katedra Felelős: HR osztály A nyelvi képzés szabályrendszerének kidolgozása a dolgozók részére A képzések meghirdetése a dolgozók körében A képzésre jogosultak listájának elkészítése (személyes adatokkal kiegészítve: képzés helye, név, , telefon, továbbá a felnőttképzési szerződéshez szükséges adatok) A szintfelmérés megszervezése a résztvevőkkel folyatott direkt kommunikáció segítségével A szintfelmérések lebonyolítása A szintfelmérések eredményének közlése a résztvevőkkel A szintfelmérések eredményének közlése a HR osztály felé A teremkapacitás meghatározása és közlése a nyelviskolával Tanfolyamkezdés (-) 25 nap Tanfolyamkezdés (-) 25 nap Tanfolyamkezdés (-) 21 nap Tanfolyamkezdés (-) 21 nap Tanfolyamkezdés (-) 15 nap Tanfolyamkezdés (-) 15 nap Tanfolyamkezdés (-) 15 nap Tanfolyamkezdés (-) 15 nap Az egy tanfolyami szintre kerülő dolgozók listájának meghatározása dó gpzokkal ítörténöiközvétlénté^ csgportfmpghataroz kerm^ek:^ bejosztcás;^ Az^orar.endekweglegesiteserartanfoyamipfej i^s^tveyokkel^alfflatotttdirekfekomnj Tanfolyamkezdés (-) 10 nap istanfolyamkezdésíi A^tánfolyamokípáráméf^ pltánfolyamkezdésm r szeve ^ ' ' f p 1 1 p Í p ^ Í Í Í A tanfoiyamimistajílfogad^ pipili si Tanfolyamkezdés fé Étttf. H M i PispPppaiii j- /XT', r- Ssafessía ; * T - lirpp A képzésekhez leginkább megfelelő oktatók kiválasztása, eligazítása, szerződtetése Az engedélyezett tanfolyamok résztvevői részére közvetlen kommunikáció a tanfolyami paraméterekről (tanfolyam azonosító, tanár neve, a megvásárlandó tankönyv címe és ára, az órarend, a terem), másolatban csatolva a HR osztályt. Elektronikus általános tájékoztató füzet elküldése a résztvevőknek a tanfolyamokról Jelentés az előkészületi fázis lezárásról r Tanfolyamkezdés (-) 3 nap Tanfolyamkezdés (-) 2 nap Tanfolyamkezdés (-)2nap Tan folyamkezdés (-) 1 nap

18 B ü ^ fik " V " K? W % É k Nyelviskola Kft. K a t e d m H(K M A H"" H # 1 Budapest, 1061 Ankerköz I-3.; levétdm: 1370 Budoposí, Pl PimnnhParirlf) ^kat^ak h l r l l f l E-moil: Web: 1 I fl ll. I I I D J l Adfaxow: ^2: C*gjewiél»jom: U"r U J :#;& J SS!8 ^ nyelvi SKOla Budapest F.n y. tt Akkredliirios lojstromsróm-. AIWI mmmana mwmmíwmwimmmmm A megrendelő által biztosítandó tantermek szabaddá tétele, a beléptetés engedélyezése A felnőttképzési szerződések megkötése az egyes résztvevőkkel (egy pld. A hallgatóé, egy pld a nyelviskoláé) A tananyag leszállítása a tanfolyam helyszínére, értékesítés Nyelvoktatás kiváló minőségben, a nyelviskola előzetesen megadott és a megrendelővel egyeztetett módszertani elvárásainak megfelelően A tanfolyamok nyomon követése, ellenőrzése (óralátogatások, naplók ellenőrzése) Az első elégedettségi kérdőív kitöltése Tanfolyamkezdés 1. hét 1. hét Folyamatosan Folyamatosan 4. hét (tanfolyam első harmada) Az első elégedettségi kérdőívek értékelése 5. hét Az első elégedettségi kérdőívek eredményeinek közlése a tanárokkal A résztvevők részére emlékeztető központilag a szemeszterközi teszt időpontjáról 5. hét 7. hét A szemeszterközi tesztek lebonyolítása 8. hét A szemeszterközi jelentés elkészítése (egyéni részvételi arány, teszteredmények, haladás, kérdőív eredmények, ellenőrzések eredményei, költségkimutatás) A résztvevők részére emlékeztető központilag a záróvizsga időpontjáról 10. hét (illetve havonta) 15. hét A záróvizsga lebonyolítása 16. hét A tanfolyamzáró elégedettségi kérdőív kitölttetése a résztvevőkkel Az egyéni teljesítmény értékelési lapok és a tanfolyamzáró tanúsítványok kiosztása 16. hét Utolsó tanfolyami nap mmmmmmmrfcmmmmm A szemesztervégi jelentés elkészítése (egyéni részvételi arány, teszteredmények, haladás, kérdőív eredmények, ellenőrzések eredményei, tanári szakmai összefoglalók, egyéni teljesítmény értékelő lapok) A tanfolyamzáró elégedettségi kérdőív kitöltése a szervezőkkel (HR osztály) A képzések értékelése OSAP statisztikai jelentés elkészítése Tanfolyam vége (+) 15 nap Tanfolyam vége (+) 20 nap Tanfolyam vége (+) 20 nap Tanfolyam vége (+) 30 nap Az órák megtartásának menete J. és II. rész Minden tanfolyami óra megtartásra kerül az előzetesen a megrendelővel egyeztetett, a felnőttképzési szerződésben a hallgatóval szerződésbe foglalt ütemezés szerint.

19 KATEDRA ^&!83&iaaa nyelviskola Budapest Katedra Nyelviskola Kft. Budapesr, 10Ó1 Anker köz 1-3.; levélcím: 1370 Budapest, Pl 365. E mail: infoökaledra hu, Web: Adószám: , Cégjegyzékszám: F.rry.iz.: Akkreditáaot lajstromszám: AL-0071 Az órákon való részvétel igazolásaj. és II. rész fi Minden tanfolyamon a tanfolyam vezető oktató naplójának részét képezi a jelenléti ív. A tanfolyami résztvevők a jelenléti ív foglalkozásonkénti aláírásával igazolják a részvételt. A jelenléti Ivet a tanár is aláírja, aki aláírásával igazolja, hogy valóban azok a személyek írták alá a jelenléti ívet és hogy valóban jelen voltak a képzésen. A jelenléti ív képezi az elszámolás alapját a megrendelő és a nyelviskola között. Visszajelzés a megrendelő részér ej. és II. rész Havi jelentés Tanfolyam azonosító Hallgatók neve Tanfolyam dlj Hallgató kódja Nyelv Szint Havi óraszám 24 órán belül lemondott órák száma Havi megtartott órák száma Tesztek eredményei Zárójelentés Az összes havi jelentés görgetve, összesítve Záróvizsgák eredményei Elégedettségmérés visszacsatolása Tevékenység Hallgatói elégedettség mérése 1. Hallgatói elégedettség mérése II.. Szakmai összefoglaló Tevékenység részletesen Kérdőív a tanár tevékenységére nézve. Nem megfelelőség esetén mentori látogatás és tanácsadás, kirívó esetben tanárcsere Kérdőív a tanár tevékenységére nézve. A tanfolyam menetéről készített jelentés elemzése Időzítés Felelősség Dokumentálás Tanfolyam első 20 órája után Tanfolyam utolsó foglalkozásán Tanfolyam lezárását követően Tanfolyam szervező, szakmai vezető Tanfolyam szervező, szakmai vezető Tanár és szakmai vezető Kérdőív Kérdőív eredmények elektronikus összesítése Óralátogatási jegyzőkönyv Kérdőív Kérdőív eredmények elektronikus összesítése e Szakmai összefoglaló -C7_ Y

20 KATEDRA Basa nyelviskola Budapest Visszajelzés a hallgató feléj. és II. rész Katedra Nyelvisicola Kft. Budapest, I Oó 1 Anker köz 1-3.; Levékim: 1370 Budapest, Pl Web: Adószám: ; Cégjegyzékszám: F.ny.sz.: Akkredilóaos lojstrormzám: AL-0071 A tanfolyamokat sikerrel elvégző hallgatók az levégzett tanfolyamról tanúsítványt kapnak. Minden hallgató az alábbi egyéni teljesítményértékelő lapot kapja meg a tanfolyam végén függetlenül attól, hogy eredménye alapján kapott tanúsítványt, vagy nem. ^certop rsoícai Egyéni teljesítményértékelő lap Tanuló neve: Tanfolyam azonosító: Tanár neve: összes / résztvett óraszám: / Vállalat / szint / tankönyv: Záró teszt eredménye: Erősségek: Hiányosságok: Fejlesztendő készségek a következő tanfolyamon (az elvégzett tanfolyam követelményeit figyelembe véve): Beszéd: Olvasás: Beszédértés: írás: kiejtés általános értés általános értés mondatszerkesztés folyékonyság írott szöveg hallott szöveg szókincs / szókészlet nyelvhelyesség információ tartalmának információ tartalmának nyelvhelyesség szókincs / szókészlet felhasználása felhasználása szóhasználat egyéb: egyéb: egyéb: egyéb: További észrevételek, tanácsok: Budapest, év hó nap tanár aláírása Az eredeti példányt átvettem: Budapest, év hó nap Hallgató aláírása

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben