ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010"

Átírás

1 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az idegen nyelven való kommunikációs képességek fejlesztése A gyakorlati nyelvi készségek elsajátítása, alkalmazása A rendelkezésre álló kommunikációs eszközök által közvetített információk megértése és felhasználása Az idegen nyelven való önkifejezés képességének kialakítása A tanulók önmegvalósítását szolgáló tevékenységi formák kiválasztása és felhasználása Hatékony nyelvtanulási módszerek kialakítása Az idegen nyelven beszélı népek kultúrájának megismerése és megértése Tantárgyi integráció erısítése, különösen a magyar nyelv, a földrajz, az ének és a rajz tantárgyakkal A mindennapi beszédhelyzetek megoldása a nyelvi ismeretek alkalmazásával (nyelvtani szabályok, szókincs, olvasmányok, dalok, játékok) Angol nyelv 1 3. évfolyam (választható órakeret terhére) Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Célok és feladatok az 1 3. évfolyamon Az angol nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel. A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése. Az artikulációs bázis fejlesztése, a speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megfigyelése. Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése. Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba. A fıbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása, illetve megkezdése. A továbbiakban erre koncentrikusan bıvülve épülhet a tananyag. Dalok, versek megismerése, melyek tematikusan segítik a beszélt nyelv és nyelvtan elsajátítását. Aktív és passzív szókincs győjtése a dalokon, a játékokon keresztül is. Az utasítások megértése és végrehajtása. Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élı helyzetekben is. Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása. Követelmények várható eredmények Ismerjék a tanulók a megadott szavakat és alapmondatokat. Magyarul is nevezzék meg ezek jelentését. A tanult kérdéseket és válaszokat párbeszédes játékban használják. A megtanult mintamondatokban helyesen mondják a szavakat és nyelvtani elemeket. Ezek segítségével, szócserével önálló mondatokat is képesek legyenek alkotni. Értsék meg és hajtsák végre a tanult utasításokat. Az írás és olvasás még nem követelmény, de a szóképek és mondatképek legyenek ismerısek. A tanult verseket, dalokat egyedül is mondják, énekeljék.

2 2. oldal 1. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 óra ök Az én világom (dalok, játékok) HELLO Számok NUMBERS Színek COLOURS Iskola SCHOOL Vásárlás SHOPPING Testrészek BODY Család FAMILY Mesék COLLECTION Tartalmak Dalok, versek, játékok, köszönési formák, bemutatkozás. Utasítások végrehajtása, mozgásos játékok, alapszavak, tárgyak neve. A számok önálló ismerete, számlálás. Kérdésre válasz adása. A színek megnevezése, szókapcsolás. A közvetlen tárgyak neve, utasítások adása. Érdeklıdés, tetszés, nem tetszés. Egyszerő tárgyak vásárlása jelenetekkel. Megnevezés, számlálás. Páros részek, ruházat bemutatása. Közeli családtagok, cselekvések játékkal. Rövid szövegek megtanulása, értelmezı kézjelekkel, mozgással bemutatás, közös elıadás. Ismétlés, gyakorlás, ellenırzés (5 óra) Fogalomkörök, nyelvtani elemek Cselekvés, történés, létezés kifejezése. A to be létige bemutatása. Mennyiségi viszonyok kifejezése. Többes szám: -s Minıségi viszonyok kifejezése. Jelzıs szerkezetek. Dolgok, személyek megnevezése. Egyszerő birtoklás kifejezése. Mennyiségi és minıségi viszonyok kifejezése. Dolgok, személyek megnevezése. I like. I don t like. Mennyiségi és minıségi viszonyok. Többes számú alakok. Cselekvés, történés, létezés kifejezése. A folyamatos jelen megismerése. Dolgok, személyek megnevezése. Cselekvés, történés, létezés kifejezése. Életszerő kifejezések használata. Nyelvi kifejezések Hello. Good morning. What s your name? I m... I m a boy... (dal, játék) Stand up. Sit down... I am walking... (dal) What is it? pen, pencil numbers 1 10, two potatoes, more How old are you? Six. What colour is it? Red apple, yellow banana teacher, desk, board, chair my, your rubber, ruler Go to the door. Do you like..? Yes, I do. I like. I don t like. Can I have two apples, please? Here you are. Thank you. eye, ear, nose, mouth, hair, finger, toe, hand, leg, foot, feet dress, jeans, shoes, T shirt mother, father, sister, brother Are you sleeping? I m not. present Story in the wood (dal) The sky is falling down (láncmese) The three little pigs I am cooking (tanmese) A továbbfejlesztés alapjai Fontos, hogy ezek jelentését is megtanulja a gyerek. Néhány szót már önállóan ismer (boy, girl, dog, cat, up, down). Néhány alapkérdésre választ ad. (What s your name?, What s this?) Az utasításokat végrehajtja. (Come here. Sit down.) Egyszerő tárgyakat felismer, megmutat, megnevezés után (pencil, door, ball).

3 3. oldal 2. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 óra ök Az én világom HELLO Számok NUMBERS Színek COLOURS Az iskola SCHOOL Otthonunk AT HOME A cirkuszban CIRCUS Ételek PICNIC Győjtemény COLLECTION Tartalmak Köszönés, bemutatkozás. Beszéljünk magunkról. Beszéljünk társunkkal. Az íróasztalom tárgyai. Dolgok megnevezése. Születésnapunk. Ruháink. Ruhadarabok nyáron és télen. Szemünk és hajunk színe. Az osztályteremben. Felszereléseink. Dolgok és személyek megnevezése. Családunk és otthoni tevékenységek. A családtagok megnevezése. Testrészeink. Cselekvések, mozgások. Szabadidı, szórakozás. Kedvenc idıtöltés. Étkezések. Kedvelt ételek és italok. Szokások megismerése. Vásárlás. Udvariassági formák. Mesék, ünnepek. Játékok. Ismétlés, gyakorlás, ellenırzés (5 óra) Fogalomkörök, nyelvtani elemek Információkérés és -adás. Utasítások. A to be létige bevezetése. A többes szám jelölése. Mennyiségi viszonyok. Egyes és többes számú mondatok. Minıségi viszonyok. Helymeghatározás. in, on, under Térbeli viszonyok. Dolgok és személyek megnevezése. Folyamatos jelen. Cselekvések kifejezése. Dolgok és személyek megnevezése. Képesség kifejezése. can, can t Cselekvés, történés, létezés kifejezése. Egyszerő jelen. Minıségi viszonyok. Szótár, feladatlapok. Utasítások. Nyelvi kifejezések I am. You are. Go! Look at me. What s your name? How old are you? two pencils What colour? My eyes are blue. Where is it? in, or, under I am reading. Are you playing? Can you ride a bike? can, can t Can I have a? I like. I don t like. Do you like? Christmas, Easter, Boardgame. words, songs, tests A továbbfejlesztés alapjai Az 1. osztály bevezetı idıszakában tanultakat feleleveníti. A kérdéseket és válaszokat már önállóan elıadja. A gyermekek körül lévı tárgyakat megnevezi a számok, a színek segítségével. A környezetükben, életükben szereplı új kifejezéseket is megismeri, használja.

4 4. oldal 3. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 óra ök A mi világunk HELLO Az iskola SCHOOL (7 óra) A szabadban SEASONS A házban HOUSE Vásárlás SHOPPING Egy napom MY DAY Mesék, játékok COLLECTION Tartalmak Köszönés, bemutatkozás. Fontos információk magunkról és társunkról. Érdekességek a nagyvilágból. Állatok a világban. Dolgok, személyek megnevezése. Számok, színek, betőzés. Testrészek. Tantárgyak. Képességek, cselekvések kifejezése. Szórakozás, kedvenc idıtöltés. Az évszakok, az idıjárás. A ház részei, szobái. A családtagok és fı tevékenységeik. Játék, sport, tevékenységek. Üzletek és fontos árucikkek. Kérés. Tulajdonviszonyok.. Napirend, szokásos tevékenységek Idıbeosztás. A mesevilág és a valós élet megismerése. Ismétlés, gyakorlás, ellenırzés (6 óra) Fogalomkörök, nyelvtani elemek Cselekvés, történés, létezés kifejezése. A to be ige megismerése. Egyes és többes számú alakok. Minıségi viszonyok. Mennyiségi viszonyok. Egyes és többes számú alakok. Minıségi viszonyok. Térbeli viszonyok. Irányok és helymeghatározás Cselekvések, történések kifejezése. Képességek kifejezése. can, can t Idıbeli viszonyok.. Cselekvések, történések kifejezése. A folyamatos jelen idı. A birtoklás kifejezése. A have got szerkezet. Mennyiségi viszonyok. Idıbeli viszonyok. Cselekvés, történés, létezés kifejezése. Az egyszerő jelen idı Cselekvés, történés kifejezése. Információszerzés. Nyelvi kifejezések I am, you are he, she, it What s this? We are from Hungary. What s your name? Where are you from? big, small, old, young in the classroom my bag there is, are numbers, timetable, abc Where is it? in, on, under, next to can, can t What can we do? I can run. What s the weather like? It s raining. Where are you? I m in the kitchen. What are you doing? I m cooking. some, any my, your, his, her How much/many? a pair of in the morning on Monday; I get up. I don t go to school. Who? What? Where? When do you...? In London. words, songs, tests A továbbfejlesztés alapjai Az eddig tanultak alapján a közvetlen környezetben szereplı személyeket és tárgyakat bemutatja. Mondatokban való önkifejezés minták segítségével a 2. osztályos anyagra építve. (My name is..., I m.) Az egyes szám 3. személyő alakok használatát megismeri új dalok, versek segítségével. A tanultakat felidézi a régi dalok, versek, mintamondatok segítségével. Az 1-3. évfolyam helyi tanterve az Apáczai Kiadó akkreditált kerettanterve alapján adaptálva

5 5. oldal Angol nyelv 4 8. évfolyam (kötelezı + választható órakeret terhére) Évfolyam Heti óraszám 2, Éves óraszám Célok és feladatok Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelı kihívást jelentı tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak elıre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idısebb korosztályra jellemzı látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzıje a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhetı el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetıvé a diákok számára. A kerettanterv az 1 4. évfolyamok anyanyelven megismert témaköreire, beszédszándékaira, fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlıdését az órai utasítások és a cselekvésre épülı játékos feladatok teljesítésébıl követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). Természetes része a gyerekek órai beszédének a magyar nyelvő kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerısítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerő mondat szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerő várni, míg a gyerekekben felmerül erre az igény. Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerısek a feladattípusok, órai tevékenységek, motiváltak, bíznak magukban, és néhány alapvetı stratégiát már használnak. A öt tanév céljai között elsı helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. Továbbra is a receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a középpontban, mivel a produktív készségeket (beszéd és írás) a receptív készségek közvetve fejlesztik. Az évek elırehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség. Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti, illusztrált hosszabb szövegek olvastatásával. A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve információ-feldolgozásra. A kereszttantervi törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetıvé tételéhez, de a tartalmakat más szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak. A éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszerőségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok ismerete ugyanakkor csak kismértékben segíti nyelvi fejlıdésüket. A nyelvhasználatban a folyamatosság erısebb a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van a legfontosabb struktúrák automatizálására is. Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük ıket autonóm nyelvtanulóvá válni. A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintő használatához, melyek lehetıvé teszik számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (filmek, zene, tévémősorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást. A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhetı szintet, mellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvő információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni. Kiemelt közös követelmények A tanterv fı célkitőzése, hogy a nyelvtanulási célok mellett, olyan általános közös nevelési és oktatási célokat is teljesítsen, amelyek a tanulók felnıtté válásának, illetve társadalmi beilleszkedésének alap pillérei lehetnek. Mivel a nyelvtanítás nem meghatározott ismeretanyag átadását tőzi ki céljául, hanem a nyelvi készségek elsajátítását (a nyelvtani szerkezetek csupán a nyelvi funkciók mőködését, ill. mőködtetését teszik lehetıvé, és

6 6. oldal elsajátításuk nem képezi a tanulási folyamat végsı célját), ezért lehetségessé válik általános, a társadalom által elismert értékek és tudásanyag közvetítése a nyelvi órán. Fejlesztési követelmények A tanuló képes idegen nyelvő információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival a célnyelven együttmőködni a nyelvórai feladatok megoldásában. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (beszédkészség, olvasásértés, szókincs stb.), kialakult, továbbfejleszthetı nyelvtanulási stratégiái vannak. Kialakul az igény benne, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévémősorok, újságok stb.) is megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében. KULCSKOMPETENCIÁK MEGJELENÉSE Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhetı: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelı keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidıs tevékenységek, az egyén szükségleteinek megfelelıen. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése (vö. szociális és állampolgári kompetencia). Az ehhez szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását), valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelıen. A fentieken kívül a nyelvtanítás és -tanulás lehetıleg járuljon hozzá a gyermek személyiségének alakításához a holisztikus, vagyis az egész személyiséget figyelembe vevı általános nevelési célok szem elıtt tartásával. A nyelvi nevelés csupán egy területe a személyiségfejlesztésnek, a nyelvórán azonban gondot kell fordítanunk a testi, érzelmi, társas fejlesztésre is. Ha a tanulói tevékenységekbıl indulunk ki, fontos szerephez jut az esztétikai-mıvészeti tudatosság és (fıként) kifejezıkészség kompetencia, pl. projektmunka, daltanulás, szerepjátszás során. A nyelvoktatás alkalmas terep egyéb általános készségek és kompetenciák (például: gondolkodási, szövegértési készségek, a koncentráció képességének alapozása, az önismeret elmélyítése) elsajátítására és begyakorlására is: Tágítsa a gyermek látókörét, nyisson ablakot a világra! Segítse hozzá a gyermeket a nyelvi tudatosodáshoz! A gyermek legyen tudatában annak, hogy anyanyelvén kívül más nyelvek is léteznek, és azokon éppúgy kifejezheti gondolatait! A több csatornán (anyanyelven és célnyelven) történı ismeretszerzés az ismeretet megerısíti. A nyelvek iránti fokozott fogékonyság pozitívan hat anyanyelvi fejlıdésére is. Az idegen nyelv tanításakor a tanári és tanulói tevékenységformák között elsı helyen a kommunikatív feladatok állnak. Szakítani kell az évtizedeken keresztül szinte egyeduralkodó ún. nyelvtani fordító módszerrel (Grammar Translation Method). Idegen nyelvet azért tanulunk, hogy használjuk. Ha a kommunikáció folyamatos és sikeres, a nyelvtani hibák kevésbé lényegesek. Mind a négy alapkészség beszédértés (listening), beszédkészség (speaking), olvasásértés (reading), írás (writing) fejlesztésében a kommunikatív tevékenységekre kell a hangsúlyt fektetni. A nyelvtani szabályok sulykolása helyett életszerő feladatokra koncentráljunk! Sokkal motiválóbbak azok a helyzetek, amelyekkel az életben is találkozhatnak a tanulók. Közismert tény, hogy egy átlagos tanórán egy tanuló átlagosan 20 másodpercet beszél. Ha csak 5 perc pármunkát alkalmazunk, ez az idı már a 15-szörösére nıhet. A frontális osztálymunka helyett különösen nagy létszámú osztályok esetében sokkal célravezetıbb páros és csoportos tevékenységeket, illetve projetmunkát alkalmazni. Témalista (ajánlás) 1. Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendık, kötelességek; családi ünnepek. 2. Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külsı és belsı jellemzése. 3. Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása; lakóhelyünk megóvása. 4. Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; veszélyeztetett növények és állatok. 5. Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola. 6. Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések. 7. Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és ételreceptek; viselkedés az étkezésnél. 8. Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre. 9. Utazás: utazási elıkészületek; a kedvenc közlekedési eszközöd. 10. Szabadidı és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, videó, számítógép és olvasás.

7 7. oldal Értékelés A számonkérésnél fontos szempont, hogy a tanuló felismerje, nem a nyelvrıl, annak grammatikai, lexikai, szemantika rendszerérıl tanul, hanem magát a nyelvet tanulja. Ennek megvalósítása érdekében kerülni kell a szövegkörnyezetbıl kiragadott, csupán a nyelvtani, ill. lexikai tudást mérı dolgozatokat. Helyettük olyan kommunikatív feladatokat kell a tanulókkal elvégeztetni, mind írásban, mind pedig szóban, melyek természetüknél fogva képesek jelezni a tanulók nyelvhasználási képességét. Mindazonáltal figyelembe kell venni a mindenkori vizsgarendszer követelményeit is, hiszen az oktatás egyik célja az, hogy a tanulók sikeres vizsgát tegyenek tanulmányaik végén, esetleg az iskolarendszeren kívül mőködı nyelvvizsga-követelményeknek megfeleljenek. Számonkérés módja: A szóbeli számonkérés mellett évente két nagydolgozat, mely a következı feladattípusokat tartalmazza: - Olvasásmegértési készséget mérı feladat - Nyelvhasználatot mérı feladat hiányzó szavak, nyelvtani szerkezetek behelyettesítése összefüggı szövegbe - Íráskészséget mérı feladat - Beszéd utáni megértési készséget felmérı feladatok Javasoljuk a dolgozatok két tanórára történı lebontását, mivel így a tanulók számára ez kevésbé megterhelı. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A megfelelı tananyag kiválasztásánál két területet kell a gyakorló tanárnak megvizsgálnia: a tanulói csoport igényeit és annak jellemzıit, illetve az értékelésre kiválasztott tananyagot. A tanulók megvizsgálásakor a következı pontokra kell a tananyag választónak koncentrálnia: Kor, nem, társadalmi/kulturális háttér, motiváció/az idegen nyelvhez való hozzáállás, a gyerekek nyelvtudása, ill. Általános ismereteik, érdeklıdési körük. Amikor a tanulók nyelvtanulási igényeit vizsgáljuk, fontos, hogy az alábbi kérdésekre válaszokat kapjunk: - Melyek azok a leggyakoribb és legvalószínőbb beszédhelyzetek, amelyekben a tanulók a jövıben az idegen nyelvet használni fogják? - A nyelvi készségeket (beszéd, írás, olvasás, hallás utáni megértés) milyen fontossági sorrendbe lehet állítani az elızı kérdés alapján? - Az órai munkából százalékos arányban mennyi idıt kell a fenti készségek fejlesztésére szánni? A kérdésekre válaszolva már meg lehet határozni, hogy milyen típusú és szerkezető tananyagra van szükségünk egy adott tanulói csoport oktatásához. Ki kell azonban azt is hangsúlyozni, hogy nem csupán a tanulók igényeit és jellemzıit kell a tananyag kiválasztásakor figyelembe venni, hanem a tantervi elıírásokat és az iskola pedagógiai programját is. Miután megfelelı adatokkal rendelkezik a tanár a tanulókról és a követelményrendszerekrıl, akkor kerülhet sor a tananyag értékelésére. Az értékelésnél ajánlott az alábbi fıbb pontokat megvizsgálni: - Gyakorlati szempontok: - 1. A tananyag ára reális-e? - 2. A tananyag részét képezı komponensek elérhetıek-e (pld. Hanganyag, videó, tanári kézikönyv, munkafüzet, stb.)? - Tervezés és kivitelezés: - 1. Mennyire felel meg a tananyag formai kivitelezése a korcsoport igényeinek? - Feladatok: 1. Megfelelı arányban tartalmazza-e a tananyag azokat a feladattípusokat, amelyekkel a kitőzött célok elérhetıek? 2. Vannak-e olyan feladatok, amelyek a kommunikatív nyelvhasználatot gyakoroltatják? Elegendı-e a számuk? 3. Találhatóak-e olyan feladatok a könyvben, amelyek segítik a tanulók logikai képességeinek, ill. Készségeinek fejlıdését (pld. Ismeretlen szavak jelentésének kitalálása szövegkörnyezet alapján)? - 4. Az új nyelvi szerkezeteket megfelelı kontextusban mutatja be a könyv? - Nyelvi készségek: - 1. A gyakorolt készségek összhangban vannak-e a tanulók számára fontos készségekkel? - 2. A gyakorolt készségeket önmagukban, egymástól elkülönítve, vagy együtt gyakoroltatja-e a könyv?

8 8. oldal Nem szakrendszerő oktatás óraszáma (kimenı rendszerben) az ANGOL NYELV tantárgy keretében: tanévtıl 5. évfolyam / évi 0 óra tanév 6. évfolyam / évi 29 óra; tanévtıl / évi 0 óra Nem szakrendszerő oktatás keretében ( tanévben 6. évf.) fejlesztett kulcskompetenciák: Idegen nyelvi kommunikáció, Digitális kompetencia, Hatékony, önálló tanulás, Szociális és állampolgári kompetencia. A nem szakrendszerő oktatás kiemelt fejlesztési irányai Az olvasáskészség, vagyis a szövegértı, élményszerzı olvasás kritikus feltétele az optimálisan fejlett, optimális használhatóságú olvasáskészség (olvasástechnika). Az íráskészség a kézírással mőködı írásbeli kifejezés, közlés kritikus feltétele, amely a tevékeny iskolai tanulás ma még nélkülözhetetlen eszköze. Az elemi számolási készség összefoglaló megnevezés alatt a számírás készségét, a mértékegység-váltás és a négy alapmővelet készségeit értelmezzük. Az elemi rendszerezı képesség, ezen belül az elemi kombinatív képesség. Tantervünkben témakörönként jelöltük a témakörön belüli nem szakrendszerő oktatásra fordított óraszámot. Ezeken az órákon új ismeret oktatása nem zajlik, a nem szakrendszerő oktatást a fentebb jelzett kulcskompetenciák fejlesztésére fordítjuk. Felhasználjuk azonban a témakör ismeretanyagának mélyítésére, azzal, hogy a kulcskompetencia fejlesztéshez olyan gyakorló feladatokat adunk, melyek mélyítik a témakör anyagának elsajátítását. Figyelmet szentelünk: - az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítására éves korban, - az információszerzés-, és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkalmazás) képességének fejlesztésére, - a kommunikációs képességek erısítésére, - a szociális kompetenciák fejlesztésére, - a térbeli, idıbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódásra.

9 9. oldal ANGOL 4. ÉVFOLYAM ÓRATERV Óra Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása. 10 Az otthon: a szőkebb környezet 10 Idıjárás: a kedvenc évszak 8 Étkezés: kedvenc és kevésbé kedvenc ételek, italok. 10 Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron; testrészek 10 Iskola: az osztályterem tárgyai, az iskola helyiségei 10 Tágabb környezetünk: állatok a világ különbözı tájain. 10 Szabadidı, szórakozás: kedvenc sport; győjtemények 10 Szabadon felhasználható órakeret 14 Ö s s z e s e n : 92 óra Szabadon felhasználható óra: Ezeket használjuk fel a hallás utáni megértés gyakoroltatására és a beszédkészség fejlesztésére, hiszen az angol nyelvvel történı ismerkedés során a tanulóknak nehézséget okozhat a hallott szöveg megértése a magyar és az angol nyelvek közötti hangsúlyozásbeli különbségekbıl adódóan. A szabadon felhasználható órakeret felhasználható továbbá egyes angol hangzók kiejtésének gyakoroltatására is. Ki kell hangsúlyozni az olyan feladatok szükségességét is, amelyek a nyelvelsajátítást segítik a tudatos tanulással szemben. Tanulói és tanítást-tanulást segítı taneszközök A következı tankönyvcsaládok könyvei ajánlottak alkalmazásra. A tankönyvcsalád magába foglalja a tankönyvet, a tanári kézikönyvet, a munkafüzetet, a kiegészítı hanganyagot, és egyes esetekben a videó anyagot is. Mindegyik kiadó rendelkezik a tankönyvcsaládokhoz készített kiegészítı gyakorló feladatlapokkal, illetve győjteményekkel, amelyek használata az átlagosnál jobb képességő csoportok esetében javasolt. Stepping Stones 1 Julia Ashworth & John Clark. Longman Chatterbox 1. Holderness, J.A. Oxford University Press Smart Beginner Michael Vince, Judy West, David A. Hill. Macmillan Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: - köszönés, elköszönés, - bemutatkozás, - köszönet és arra reagálás. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: - tetszés, nem tetszés. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: - dolgok, személyek megnevezése, - információkérés, információadás, - igenlı vagy nemleges válasz, - tudás, nem tudás. Fogalomkörök - Cselekvés, történés, létezés kifejezése, - Birtoklás kifejezése, - Térbeli viszonyok, - Idıbeli viszonyok, - Mennyiségi viszonyok, - Minıségi viszonyok, - Logikai viszonyok, - Szövegösszetartó eszközök. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló megért: - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, max. kétmondatos kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést.

10 10. oldal Beszédkészség A tanuló: - hiányos vagy egyszerő mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerőbb szerkezető szövegeket (legalább néhány mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál. Olvasott szöveg értése A tanuló: - felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas; - ismert nyelvi elemekbıl álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. Íráskészség A tanuló: 11. felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló ismerje fel az egyszerő kommunikációs szándékokat és tudjon reagálni azokra. Legyen képes információt kérni és információt adni személyekre vonatkozóan ill. egyszerő kérdéseket alkotni és azokra válaszolni.

11 11. oldal ANGOL 5. ÉVFOLYAM ÓRATERV tanévtıl Az én világom Szőkebb és tágabb környezetünk Napirend, szabadidı Múltbeli események Jövıbeli tervek, szándékok Óraszám + választható keret Szabadon felhasználható órakeret Ö s s z e s e n : óra Szabadon felhasználható óra: Ezeket használjuk fel a hallás utáni megértés gyakoroltatására és a beszédkészség fejlesztésére, hiszen az angol nyelvvel történı ismerkedés során a tanulóknak nehézséget okozhat a hallott szöveg megértése a magyar és az angol nyelvek közötti hangsúlyozásbeli különbségekbıl adódóan. A szabadon felhasználható órakeret felhasználható továbbá egyes angol hangzók kiejtésének gyakoroltatására is. Tanulói és tanítást-tanulást segítı taneszközök A következı tankönyvcsaládok könyvei ajánlottak alkalmazásra. A tankönyvcsalád magába foglalja a tankönyvet, a tanári kézikönyvet, a munkafüzetet, a kiegészítı hanganyagot, és egyes esetekben a videó anyagot is. Mindegyik kiadó rendelkezik a tankönyvcsaládokhoz készített kiegészítı gyakorló feladatlapokkal, illetve győjteményekkel, amelyek használata az átlagosnál jobb képességő csoportok esetében javasolt. World Class 1. Harris, M. and Mower, D. Longman New Project English 1. Hutchinson, Tom. Oxford University Press Go! 1 Elsworth, S. and Rose, J. Longman Wow 1. Nolasco, R. Oxford University Press Cambridge English for Schools 1. Littlejohn, A. and Hicks, D. Cambridge University Press Smart Elementary Michael Vince, Judy West, David A. Hill. Macmillan A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló: 1. ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; 2. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; 3. ismert nyelvi eszközökkel, egyszerő mondatokban megfogalmazott szövegbıl fontos információt kiszőr. Beszédkészség A tanuló 4. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerő mondatban válaszol; 5. tanult minta alapján egyszerő mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; 6. megértési probléma esetén segítséget kér. Olvasott szöveg értése A tanuló: 7. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; 8. ismert nyelvi eszközökkel, egyszerő mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál; 9. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerő mondatokból álló szöveg lényegét megérti. Íráskészség A tanuló: 12. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír; 13. egyszerő közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló ismerje fel és tudja használni egyszerő kommunikációs helyzetekben az alábbi nyelvtani struktúrákat: Egyszerő jelen idı ismétlıdı cselekvések kifejezésére, Folyamatos jelen idı a beszéd pillanatában történı cselekvések kifejezésére, Utalás a múltra és a jövıre alapfokon.

12 12. oldal Az én világom Óraszám: óra Személyi adatok Bemutatkozás, ismerkedés Mit szeretek, mit nem szeretek Család és barátok Foglalkozások Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, köszönet és arra reagálás, bemutatkozás, Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírása, igenlı vagy nemleges válasz. Létezés kifejezése (there is / there are) A létige (to be) ragozása, különös figyelemmel az egyes szám harmadik személyben jelentkezı irregularitásra Birtoklás kifejezése (to have, to have got) A birtoklás kifejezése a have segédige használatával Megjegyzés: a have segédige illetve annak fıigei használata ennél a szintnél még nem jelentkezik, a tanuló csupán kifejezés formájában sajátítja el a birtoklás kifejezésének képességét Birtokos névmások: My, your, his/her, stb. Mennyiségi viszonyok: Számok A többesszám kifejezése egyszerő esetekben: book-books, chair-chairs, stb. Logikai viszonyok: Határozott és határozatlan névelık: a, an, the Mutató névmások: this, that, these, those What's your name? Where do you live? My name is... He is... stb. I like...., I don't like..., What do you like? Do you like...? Családtagok nevei, szülık, nagymama, nagypapa, testvérek, nagybácsi, nagynéni, unokatestvérek Foglalkozások: DJ, teacher, pupil, a szülık foglalkozása Óraszám: Szőkebb és tágabb környezetünk óra Ház, lakás bemutatása Állatok, növények a ház körül A település, ahol élünk Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: információkérés, információadás, dolgok, személyek megnevezése, leírása, igenlı vagy nemleges válasz A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: egyszerő utasítások adása, azok követése Térbeli viszonyok kifejezése Helyhatározók: in, on, between, next to, to, at Birtoklás kifejezése (to have, to have got)

13 13. oldal A birtoklás kifejezése a have segédige használatával A birtoklás kifejezése a 's jelöléssel: pld. Tom's book Minıségi viszonyok Alap színek (colours: blue, red, white, black, green) Alak, kiterjedés: shapes, big, small Mennyiségi viszonyok Sorszámnevek first, second, third, stb. downstairs, upstairs, living room, bathroom, bedroom, dining room, stb. cat, pet, dog, stb. Óraszám: Napirend, szabadidı óra Egy napom Az iskola Szórakozás, hobbi A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: javaslat és arra reagálás, meghívás és arra reagálás Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: egyetértés, egyet nem értés, tetszés, nem tetszés Mennyiségi viszonyok: Mérték legegyszerőbb kifejezése: small, big, old, young Idıbeli viszonyok: Idıpontok: what s the time? o clock, to, past Gyakoriság kifejezése: once, twice, times, often, usually. stb. Fogalmak: Egyszerő jelen idı rendszeres, ismétlıdı cselekvések kifejezésére Folyamatos jelen idı pillanatnyi cselekvések kifejezésére: I am reading Tantárgyak: Geography, History, Art, P.E., Music, Computer Studies, Maths, English, break, lunch, stb. Különbözı sportok nevei (volleyball, football go skiing, go windsurfing, etc.) Szabadidıs tevékenységek felsorolása Óraszám: Múltbeli események óra Mi történt a közelmúltban? A nyári / téli / tavaszi szünet eseményei Múlt héten beteg voltam Múltbeli cselekvésekre történésekre való utalás

14 14. oldal Fogalmak: A létige múltidejő alakjai: was, were Az igék szabályosan és nem szabályosan képzett múlt idejő alakja: -ed, ill. went, did, took, put, stb. Múltidejő kérdések és tagadások a did segédigével: Did you go to the cinema? No, I didn't Idıbeli viszonyok: Múlt idejő idıhatározók: yesterday, last week, last month,... ago, stb. A múltidı kfejezését szolgáló szavak és szószerkezetek, pld. last, ago, before, after, stb. Szabadidıs tevékenységek nevei: go skiing, camping, going on hliday, stb. Betegségek nevei: headache, sore throat, cold, to have a temperature, stb. Óraszám: Jıvıbeli tervek, szándékok óra Mi szeretnél lenni? Mit csinálsz majd a szünetben? Az emberiség jövıje. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: Egyetértés, egyet nem értés Véleménykérés, és arra reagálás Fogalom: A jövı idejő cselekmények események kifejezése a will segédige használatával: I will go to London. A jövı idejő cselekmények események tagadása a will not ill. annak rövid alakjának a won't segédigék használatával. Egyes szám elsı és többes szám elsı személyekben a shall segédige használata is megengedett a will helyett. Idıbeli viszonyok: A jövı idıt kifejezı idıhatározók: tomorrow, next... Foglalkozások nevei Utazással kapcsolatos tárgyak nevei pld. tent, suntan lotion, rucksack, stb. Utazási módok, pld. by plane, bus, coach, car, train, stb.

15 15. oldal ANGOL 6. ÉVFOLYAM ÓRATERV tanév Családi kapcsolatok meghatározása. 15 (5 )+ 5 Egészség, betegség 20 (6 )+ 7 Idıjárás 15 (4) + 5 Étkezés 15 (4 ) + 5 Városok, települések 10 (4 ) + 3 Foglalkozások, szakmák. 15 (3 ) + 5 Óraszám (ebbıl NEM SZAKRENDSZERŐ óra) + választható keret Szabadon felhasználható órakeret 21 (5 ) + 7 Ö s s z e s e n : 111 (31) + 37 óra ÓRATERV tanévtıl Óraszám+ választható keret Családi kapcsolatok meghatározása Egészség, betegség Idıjárás Étkezés Városok, települések Foglalkozások, szakmák Szabadon felhasználható órakeret Ö s s z e s e n : óra Szabadon felhasználható óra: Ezeket használjuk fel a beszédkészség fejlesztésére. Különösen ajánlott szituációs játékokon keresztül a nyelvtanulók szociolingvisztikai kompetenciájának fejlesztése. Tanulói és tanítást-tanulást segítı taneszközök A következı tankönyvcsaládok könyvei ajánlottak alkalmazásra. A tankönyvcsalád magába foglalja a tankönyvet, a tanári kézikönyvet, a munkafüzetet, a kiegészítı hanganyagot, és egyes esetekben a videó anyagot is. Mindegyik kiadó rendelkezik a tankönyvcsaládokhoz készített kiegészítı gyakorló feladatlapokkal, illetve győjteményekkel, amelyek használata az átlagosnál jobb képességő csoportok esetében javasolt. World Class 2. Harris, M. and Mower, D. Longman New Project English 2. Hutchinson, Tom. Oxford University Press Go! 2 Elsworth, S. and Rose, J. Longman Wow 1, 2. Nolasco, R. Oxford University Press Cambridge English for Schools 1, 2.. Littlejohn, A. and Hicks, D. Cambridge University Press Smart Beginner / Pre-Intermediate Michael Vince, Judy West, David A. Hill. Macmillan. 2001/2002. A továbbhaladás feltételei Beszédértési készség: 1. A tanuló ismerje fel a számára fontos részleteket néhány mondatos egyszerő közlésben, képes legyen a meg nem értett szavakat, kifejezéseket átugorva a lényeges információt kiszőrni. 2. Tudjon reagálni (szóban, írásban, vagy cselekvést végrehajtva) rövid, három-négy mondatos közlésre. 3. Legyen képes megoldani a hallás utáni szövegértéshez kapcsolódó feladatok, ismerkedjen meg és sajátítsa el a feladatok megoldásához szükséges stratégiákat (igaz/hamis állítások, táblázatok kitöltése, stb.). Beszédkészség: 1. A tanuló beszédében minél jobban közelítse meg az angol nyelv hangjainak képzését. FIGYELMEZTETÉS: a cél nem a nyelv anyanyelvi beszélıinek kiejtésének imitálása, hanem helyes hangok képzése és ezáltal érthetı közlések átadása. 2. Tudjon néhány szóval, rövid mondatokban reagálni hallott vagy látott jelenségekre, információra. 1. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult anyaggal, vagy érdeklıdési köréhez kapcsolódó ismeretekkel kapcsolatban. 2. Ha nehézségei vannak a megértéssel, tudjon angolul segítséget, ismétlést kérni. 3. Tudjon képekrıl röviden beszélni (jellemezni emberek ruházatát, külsı megjelenését). Olvasásértési készség:

16 16. oldal 4. A szöveg alaposabb, önállóbb megértése céljából fejlessze tovább és sajátítsa el a néma olvasás készségét. 5. Legyen képes új szövegkörnyezetben is felismerni az ismert nyelvi elemeket, képes legyen egyszerő információt kiszőrni a szövegbıl. 1. Értsen meg egyszerő, rövid szövegeket (pld. képeslap, hirdetés, stb.) és képes legyen reagálni rájuk. Írásbeli készség: 2. A tanuló tudjon egyszerő mondatokat logikai kötıelemekkel egymásba főzni. 1. Tudjon (elıször minta alapján - parallel writing) egyszerő szöveget írni. 2. Tudjon egyszerő eseménysort önállóan leírni. 3. Tudjon képeslapot megírni és megcímezni. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló ismerje és tudja használni az alábbi nyelvtani struktúrákat kommunikációs helyzetekben: Az egyszerő múlt és a folyamatos múlt idık múltbeli cselekvések leírásakor. A befejezett jelen idı a közelmúltban történt cselekmények leírásakor. Családi kapcsolatok meghatározása Óraszám : 15 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 5 ÓRA) + 5 óra Óraszám tól: óra Családfa A királyi család vagy az amerikai elnök családjának bemutatása A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: Bemutatás Minıségi viszonyok: Személyek jellemzése, külsı, belsı tulajdonságok ismertetése, leírása Modalitás: A can / cannot segédigék használata képesség kifejezésére Mennyiségi viszonyok: Távolság, súly, méret, hosszúság, őrtartalom legegyszerőbb kifejezése Logikai viszonyok: Határozatlan névmások: somebody, anybody, nobody, everybody Visszaható névmások: me, him, them, stb. A családi kapcsolatok részletesebb szókincse, pld. unokatestvér, anyós, após, dédszülık, stb. Melléknevek személyek külsı jellemzésére, pld. short, tall, heavy, fat, thin, curly, long, stb. Melléknevek belsı tulajdonságok leírására, pld. understanding, patient, happy, clever, stb. Egészség, betegség Óraszám : 20 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 6 ÓRA)+ 7 óra Óraszám tól: óra Gyakori betegségek Balesetek Az orvosnál

17 17. oldal Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Tudás, nem tudás Interakcióban jellemzı kommunikációs szándékok, megértés biztosítása: Betőzés kérése, betőzés Fogalom: A múltidı-kör, a Past Simple és a Past Continuous alapvetı funkciói és jelentésbeli árnyalataik. A felszólító mód eszköztára, tanácsolás, figyelmeztetés pld. Eat a lot of vegetables but don't eat chocolate. Logikai viszonyok: Kapcsolatos: and választó: either, or ellentétes: but Idıbeli viszonyok: Prepozíciók idıbeli viszonyok kifejezésére. Pld, in August, on Friday, stb. Modalitás: A must, have to, mustn't és needn't segédigék használata a kötelezettség, szükségesség és a tiltás kifejezésére Gyakori betegségek nevei, pld. flu, cold, chickenpox, stb. Tünetek leírása pld. fever, temperature, running nose, spots, aches and pains, stb. Utasítások, pld. Open your mouth, drink tea, breath deeply, stb. Az orvosnál elıforduló kifejezések, pld. surgery, prescription, medicine, stb. Idıjárás Óraszám : 15 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 4 ÓRA) + 10 óra Óraszám tól: óra Évszakok Idıjárási viszonyok Interakcióban jellemzı kommunikációs szándékok, megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Fogalom: A going to szerkezet használata következtetések levonására. Minıségi viszonyok: A melléknevek fokozása pld. cold, colder, coldest illetve a rendhagyó fokozás dangerous, more dangerous, most dangerous. Hasonlító kötıszavak, pld. as. as, than, Mennyiségi viszonyok: Számok Évszakok nevei Melléknevek idıjárási viszonyok jellemzésére pld. sunny, cold, foggy, stb. Étkezés Óraszám : 15 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 4 ) + 5 óra Óraszám tól: óra

18 18. oldal Fıbb étkezések Étteremben Fızés Vásárlás A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Mennyiségi viszonyok: Egységek nevei, pld. a pint of.., a kilo of..., a tin of.., stb Határozatlan számnevek: some, any Mennyiségre vonatkozó kérdések: How much? How many? Fogalom: Megszámlálható és megszámlálhatatlan fınevek pld, cheese, milk, bread, apple, tomato Modalitás: Udvarias kérések a can és a may segédigékkel Ételek, italok nevei A fızéssel kapcsolatos igék, kifejezések, pld. to cook, to bake, to boil, to fry, stb. Különbözı boltok ill. osztályok nevei pld. grocery, bakery, butchery, stb. Városok, települések Óraszám : 10 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 4 ) + 3 óra Óraszám tól: óra Utazás Útbaigazítás Egy város, település bemutatása Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Információkérés, adás Fogalom: A Present Perfect igeidı múltbéli események leírására A Present Perfect igeidı a since és for elöljáró szavak használatával Határozott névelı Idıbeli viszonyok kifejezése: How long...? When...? Elöljárószavak, pld.in, next to, by bus, on foot, stb. Szókinc: Útbaigazítással kapcsolatos kifejezések Nevezetességek leírása, azok nevei pld. Big Ben, Houses of Parliement, stb. Utazási eszközök pld. bus, train, ferry, foot, plane

19 19. oldal Foglalkozások, szakmák Óraszám : 15 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 3) + 5 óra Óraszám tól: óra Egy foglalkozás bemutatása Egy munkafolyamat leírása Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Dolgok, személyek megnevezése, leírása Fogalom: A szenvedı szerkezet jelen, múlt és jövı idıben A by prepozíció használata Idıbeli viszonyok: First, second, then, after that.. stb. Egy kiválasztott foglalkozáshoz kapcsolódó igék és fınevek

20 20. oldal ANGOL 7. ÉVFOLYAM ÓRATERV Utazás, Magyarország Szabadidı, szórakozás Tágabb környezetünk,telefonálás,posta Emberi kapcsolatok,levelezés, internet, Óraszám + választható keret Szabadon felhasználható órakeret Ö s s z e s e n : óra Tanulói és tanítást tanulást segítı taneszközök A következı tankönyvcsaládok könyvei ajánlottak alkalmazásra. A tankönyvcsalád magába foglalja a tankönyvet, a tanári kézikönyvet, a munkafüzetet, a kiegészítı hanganyagot, és egyes esetekben a videoanyagot is. Mindegyik kiadó rendelkezik a tankönycsaládokhoz készített kiegészítı gyakorló feladatlapokkal, illetve győjteményekkel, amelyek használata az átlagosnál jobb képességő csoportok esetében javasolt. World Class 3. Harris, M. and Mower, D. Longman New Project English 3. Hutchinson, Tom. Oxford University Press Go! 3 Elsworth, S. and Rose, J. Longman Wow 2, 3. Nolasco, R. Oxford University Press Cambridge English for Schools 2, 3.. Littlejohn, A. and Hicks, D. Cambridge University Press Smart Pre-intermediate Michael Vince, Judy West, David A. Hill. Macmillan A továbbhaladás feltételei Beszédértési készség: 1. A tanuló értse meg a tanárának a tananyaggal vagy a mindennapi élettel kapcsolatos egyszerő, angol nyelvő magyarázatát. 2. Értse meg az elızı évfolyamoknál változatosabb és összefoglalóbb jellegő kérdéseket és tudjon azokra válaszolni. 3. Képes legyen a rá vonatkozó információt a szövegbıl kiemelni és megérteni. Beszédkészség: 4. A tanuló tudjon információt kérni és képes legyen akár több mondatból álló információ közlésére. 1. Tudjon embereket, tárgyakat és helyeket egyszerően jellemezni. Tudja tetszését, nem tetszését, érzelmeit, véleményét kifejezni, ill. ezek iránt másoknál érdeklıdni. 2. Tudjon egyszerően, de összefüggıen beszélni a mindennapi életben vele, családjával és társaival történtekrıl. Tudjon érdeklıdni ezek iránt. Olvasásértési készség: 3. A tanuló tudjon a maga tudásszintjén számára megfelelı szöveget önállóan vagy tanári segítséggel megérteni. Tudjon a szövegrıl általános képet alkotni. Tudja a számára szükséges információt kikeresni. Tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerő és nehezebb feladatokat megoldani. Írásbeli készség: A tanuló tudjon több mondatból álló egyszerő, összefüggı szöveget írni változatos közlésmódokban és stílusokban (formális, nem-formális). Tudjon megadott szövegmodelleket felhasználva új szövegeket írni. Tudja írásban kifejezni tetszését, nem tetszését, érzelmeit és véleményét. Tudjon ezek után másoknál érdeklıdni. Tudjon egyszerő levelet fogalmazni. Ismerje meg a formai követelményeket. Tudjon megoldani egyszerőbb írásbeli feladatokat (pld. jegyzetelés). Írásbeli feladatainál tudja használni a kétnyelvő szótárt. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló ismerje és tudja használni az alábbi nyelvtani struktúrákat kommunikációs helyzetekben: Feltételes mód alapesetei a Type 1 és Type 2 conditionals.

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Tanterv Óraszám: 7. osztály: 70 óra 8. osztály: 70 óra 9. osztály: 64 óra ÖSSZESEN: 204 óra Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő

Részletesebben