ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010"

Átírás

1 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az idegen nyelven való kommunikációs képességek fejlesztése A gyakorlati nyelvi készségek elsajátítása, alkalmazása A rendelkezésre álló kommunikációs eszközök által közvetített információk megértése és felhasználása Az idegen nyelven való önkifejezés képességének kialakítása A tanulók önmegvalósítását szolgáló tevékenységi formák kiválasztása és felhasználása Hatékony nyelvtanulási módszerek kialakítása Az idegen nyelven beszélı népek kultúrájának megismerése és megértése Tantárgyi integráció erısítése, különösen a magyar nyelv, a földrajz, az ének és a rajz tantárgyakkal A mindennapi beszédhelyzetek megoldása a nyelvi ismeretek alkalmazásával (nyelvtani szabályok, szókincs, olvasmányok, dalok, játékok) Angol nyelv 1 3. évfolyam (választható órakeret terhére) Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Célok és feladatok az 1 3. évfolyamon Az angol nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel. A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése. Az artikulációs bázis fejlesztése, a speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megfigyelése. Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése. Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba. A fıbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása, illetve megkezdése. A továbbiakban erre koncentrikusan bıvülve épülhet a tananyag. Dalok, versek megismerése, melyek tematikusan segítik a beszélt nyelv és nyelvtan elsajátítását. Aktív és passzív szókincs győjtése a dalokon, a játékokon keresztül is. Az utasítások megértése és végrehajtása. Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élı helyzetekben is. Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása. Követelmények várható eredmények Ismerjék a tanulók a megadott szavakat és alapmondatokat. Magyarul is nevezzék meg ezek jelentését. A tanult kérdéseket és válaszokat párbeszédes játékban használják. A megtanult mintamondatokban helyesen mondják a szavakat és nyelvtani elemeket. Ezek segítségével, szócserével önálló mondatokat is képesek legyenek alkotni. Értsék meg és hajtsák végre a tanult utasításokat. Az írás és olvasás még nem követelmény, de a szóképek és mondatképek legyenek ismerısek. A tanult verseket, dalokat egyedül is mondják, énekeljék.

2 2. oldal 1. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 óra ök Az én világom (dalok, játékok) HELLO Számok NUMBERS Színek COLOURS Iskola SCHOOL Vásárlás SHOPPING Testrészek BODY Család FAMILY Mesék COLLECTION Tartalmak Dalok, versek, játékok, köszönési formák, bemutatkozás. Utasítások végrehajtása, mozgásos játékok, alapszavak, tárgyak neve. A számok önálló ismerete, számlálás. Kérdésre válasz adása. A színek megnevezése, szókapcsolás. A közvetlen tárgyak neve, utasítások adása. Érdeklıdés, tetszés, nem tetszés. Egyszerő tárgyak vásárlása jelenetekkel. Megnevezés, számlálás. Páros részek, ruházat bemutatása. Közeli családtagok, cselekvések játékkal. Rövid szövegek megtanulása, értelmezı kézjelekkel, mozgással bemutatás, közös elıadás. Ismétlés, gyakorlás, ellenırzés (5 óra) Fogalomkörök, nyelvtani elemek Cselekvés, történés, létezés kifejezése. A to be létige bemutatása. Mennyiségi viszonyok kifejezése. Többes szám: -s Minıségi viszonyok kifejezése. Jelzıs szerkezetek. Dolgok, személyek megnevezése. Egyszerő birtoklás kifejezése. Mennyiségi és minıségi viszonyok kifejezése. Dolgok, személyek megnevezése. I like. I don t like. Mennyiségi és minıségi viszonyok. Többes számú alakok. Cselekvés, történés, létezés kifejezése. A folyamatos jelen megismerése. Dolgok, személyek megnevezése. Cselekvés, történés, létezés kifejezése. Életszerő kifejezések használata. Nyelvi kifejezések Hello. Good morning. What s your name? I m... I m a boy... (dal, játék) Stand up. Sit down... I am walking... (dal) What is it? pen, pencil numbers 1 10, two potatoes, more How old are you? Six. What colour is it? Red apple, yellow banana teacher, desk, board, chair my, your rubber, ruler Go to the door. Do you like..? Yes, I do. I like. I don t like. Can I have two apples, please? Here you are. Thank you. eye, ear, nose, mouth, hair, finger, toe, hand, leg, foot, feet dress, jeans, shoes, T shirt mother, father, sister, brother Are you sleeping? I m not. present Story in the wood (dal) The sky is falling down (láncmese) The three little pigs I am cooking (tanmese) A továbbfejlesztés alapjai Fontos, hogy ezek jelentését is megtanulja a gyerek. Néhány szót már önállóan ismer (boy, girl, dog, cat, up, down). Néhány alapkérdésre választ ad. (What s your name?, What s this?) Az utasításokat végrehajtja. (Come here. Sit down.) Egyszerő tárgyakat felismer, megmutat, megnevezés után (pencil, door, ball).

3 3. oldal 2. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 óra ök Az én világom HELLO Számok NUMBERS Színek COLOURS Az iskola SCHOOL Otthonunk AT HOME A cirkuszban CIRCUS Ételek PICNIC Győjtemény COLLECTION Tartalmak Köszönés, bemutatkozás. Beszéljünk magunkról. Beszéljünk társunkkal. Az íróasztalom tárgyai. Dolgok megnevezése. Születésnapunk. Ruháink. Ruhadarabok nyáron és télen. Szemünk és hajunk színe. Az osztályteremben. Felszereléseink. Dolgok és személyek megnevezése. Családunk és otthoni tevékenységek. A családtagok megnevezése. Testrészeink. Cselekvések, mozgások. Szabadidı, szórakozás. Kedvenc idıtöltés. Étkezések. Kedvelt ételek és italok. Szokások megismerése. Vásárlás. Udvariassági formák. Mesék, ünnepek. Játékok. Ismétlés, gyakorlás, ellenırzés (5 óra) Fogalomkörök, nyelvtani elemek Információkérés és -adás. Utasítások. A to be létige bevezetése. A többes szám jelölése. Mennyiségi viszonyok. Egyes és többes számú mondatok. Minıségi viszonyok. Helymeghatározás. in, on, under Térbeli viszonyok. Dolgok és személyek megnevezése. Folyamatos jelen. Cselekvések kifejezése. Dolgok és személyek megnevezése. Képesség kifejezése. can, can t Cselekvés, történés, létezés kifejezése. Egyszerő jelen. Minıségi viszonyok. Szótár, feladatlapok. Utasítások. Nyelvi kifejezések I am. You are. Go! Look at me. What s your name? How old are you? two pencils What colour? My eyes are blue. Where is it? in, or, under I am reading. Are you playing? Can you ride a bike? can, can t Can I have a? I like. I don t like. Do you like? Christmas, Easter, Boardgame. words, songs, tests A továbbfejlesztés alapjai Az 1. osztály bevezetı idıszakában tanultakat feleleveníti. A kérdéseket és válaszokat már önállóan elıadja. A gyermekek körül lévı tárgyakat megnevezi a számok, a színek segítségével. A környezetükben, életükben szereplı új kifejezéseket is megismeri, használja.

4 4. oldal 3. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 óra ök A mi világunk HELLO Az iskola SCHOOL (7 óra) A szabadban SEASONS A házban HOUSE Vásárlás SHOPPING Egy napom MY DAY Mesék, játékok COLLECTION Tartalmak Köszönés, bemutatkozás. Fontos információk magunkról és társunkról. Érdekességek a nagyvilágból. Állatok a világban. Dolgok, személyek megnevezése. Számok, színek, betőzés. Testrészek. Tantárgyak. Képességek, cselekvések kifejezése. Szórakozás, kedvenc idıtöltés. Az évszakok, az idıjárás. A ház részei, szobái. A családtagok és fı tevékenységeik. Játék, sport, tevékenységek. Üzletek és fontos árucikkek. Kérés. Tulajdonviszonyok.. Napirend, szokásos tevékenységek Idıbeosztás. A mesevilág és a valós élet megismerése. Ismétlés, gyakorlás, ellenırzés (6 óra) Fogalomkörök, nyelvtani elemek Cselekvés, történés, létezés kifejezése. A to be ige megismerése. Egyes és többes számú alakok. Minıségi viszonyok. Mennyiségi viszonyok. Egyes és többes számú alakok. Minıségi viszonyok. Térbeli viszonyok. Irányok és helymeghatározás Cselekvések, történések kifejezése. Képességek kifejezése. can, can t Idıbeli viszonyok.. Cselekvések, történések kifejezése. A folyamatos jelen idı. A birtoklás kifejezése. A have got szerkezet. Mennyiségi viszonyok. Idıbeli viszonyok. Cselekvés, történés, létezés kifejezése. Az egyszerő jelen idı Cselekvés, történés kifejezése. Információszerzés. Nyelvi kifejezések I am, you are he, she, it What s this? We are from Hungary. What s your name? Where are you from? big, small, old, young in the classroom my bag there is, are numbers, timetable, abc Where is it? in, on, under, next to can, can t What can we do? I can run. What s the weather like? It s raining. Where are you? I m in the kitchen. What are you doing? I m cooking. some, any my, your, his, her How much/many? a pair of in the morning on Monday; I get up. I don t go to school. Who? What? Where? When do you...? In London. words, songs, tests A továbbfejlesztés alapjai Az eddig tanultak alapján a közvetlen környezetben szereplı személyeket és tárgyakat bemutatja. Mondatokban való önkifejezés minták segítségével a 2. osztályos anyagra építve. (My name is..., I m.) Az egyes szám 3. személyő alakok használatát megismeri új dalok, versek segítségével. A tanultakat felidézi a régi dalok, versek, mintamondatok segítségével. Az 1-3. évfolyam helyi tanterve az Apáczai Kiadó akkreditált kerettanterve alapján adaptálva

5 5. oldal Angol nyelv 4 8. évfolyam (kötelezı + választható órakeret terhére) Évfolyam Heti óraszám 2, Éves óraszám Célok és feladatok Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelı kihívást jelentı tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak elıre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idısebb korosztályra jellemzı látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzıje a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhetı el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetıvé a diákok számára. A kerettanterv az 1 4. évfolyamok anyanyelven megismert témaköreire, beszédszándékaira, fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlıdését az órai utasítások és a cselekvésre épülı játékos feladatok teljesítésébıl követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). Természetes része a gyerekek órai beszédének a magyar nyelvő kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerısítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerő mondat szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerő várni, míg a gyerekekben felmerül erre az igény. Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerısek a feladattípusok, órai tevékenységek, motiváltak, bíznak magukban, és néhány alapvetı stratégiát már használnak. A öt tanév céljai között elsı helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. Továbbra is a receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a középpontban, mivel a produktív készségeket (beszéd és írás) a receptív készségek közvetve fejlesztik. Az évek elırehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség. Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti, illusztrált hosszabb szövegek olvastatásával. A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve információ-feldolgozásra. A kereszttantervi törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetıvé tételéhez, de a tartalmakat más szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak. A éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszerőségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok ismerete ugyanakkor csak kismértékben segíti nyelvi fejlıdésüket. A nyelvhasználatban a folyamatosság erısebb a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van a legfontosabb struktúrák automatizálására is. Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük ıket autonóm nyelvtanulóvá válni. A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintő használatához, melyek lehetıvé teszik számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (filmek, zene, tévémősorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást. A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhetı szintet, mellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvő információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni. Kiemelt közös követelmények A tanterv fı célkitőzése, hogy a nyelvtanulási célok mellett, olyan általános közös nevelési és oktatási célokat is teljesítsen, amelyek a tanulók felnıtté válásának, illetve társadalmi beilleszkedésének alap pillérei lehetnek. Mivel a nyelvtanítás nem meghatározott ismeretanyag átadását tőzi ki céljául, hanem a nyelvi készségek elsajátítását (a nyelvtani szerkezetek csupán a nyelvi funkciók mőködését, ill. mőködtetését teszik lehetıvé, és

6 6. oldal elsajátításuk nem képezi a tanulási folyamat végsı célját), ezért lehetségessé válik általános, a társadalom által elismert értékek és tudásanyag közvetítése a nyelvi órán. Fejlesztési követelmények A tanuló képes idegen nyelvő információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival a célnyelven együttmőködni a nyelvórai feladatok megoldásában. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (beszédkészség, olvasásértés, szókincs stb.), kialakult, továbbfejleszthetı nyelvtanulási stratégiái vannak. Kialakul az igény benne, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévémősorok, újságok stb.) is megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében. KULCSKOMPETENCIÁK MEGJELENÉSE Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhetı: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelı keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidıs tevékenységek, az egyén szükségleteinek megfelelıen. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése (vö. szociális és állampolgári kompetencia). Az ehhez szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását), valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelıen. A fentieken kívül a nyelvtanítás és -tanulás lehetıleg járuljon hozzá a gyermek személyiségének alakításához a holisztikus, vagyis az egész személyiséget figyelembe vevı általános nevelési célok szem elıtt tartásával. A nyelvi nevelés csupán egy területe a személyiségfejlesztésnek, a nyelvórán azonban gondot kell fordítanunk a testi, érzelmi, társas fejlesztésre is. Ha a tanulói tevékenységekbıl indulunk ki, fontos szerephez jut az esztétikai-mıvészeti tudatosság és (fıként) kifejezıkészség kompetencia, pl. projektmunka, daltanulás, szerepjátszás során. A nyelvoktatás alkalmas terep egyéb általános készségek és kompetenciák (például: gondolkodási, szövegértési készségek, a koncentráció képességének alapozása, az önismeret elmélyítése) elsajátítására és begyakorlására is: Tágítsa a gyermek látókörét, nyisson ablakot a világra! Segítse hozzá a gyermeket a nyelvi tudatosodáshoz! A gyermek legyen tudatában annak, hogy anyanyelvén kívül más nyelvek is léteznek, és azokon éppúgy kifejezheti gondolatait! A több csatornán (anyanyelven és célnyelven) történı ismeretszerzés az ismeretet megerısíti. A nyelvek iránti fokozott fogékonyság pozitívan hat anyanyelvi fejlıdésére is. Az idegen nyelv tanításakor a tanári és tanulói tevékenységformák között elsı helyen a kommunikatív feladatok állnak. Szakítani kell az évtizedeken keresztül szinte egyeduralkodó ún. nyelvtani fordító módszerrel (Grammar Translation Method). Idegen nyelvet azért tanulunk, hogy használjuk. Ha a kommunikáció folyamatos és sikeres, a nyelvtani hibák kevésbé lényegesek. Mind a négy alapkészség beszédértés (listening), beszédkészség (speaking), olvasásértés (reading), írás (writing) fejlesztésében a kommunikatív tevékenységekre kell a hangsúlyt fektetni. A nyelvtani szabályok sulykolása helyett életszerő feladatokra koncentráljunk! Sokkal motiválóbbak azok a helyzetek, amelyekkel az életben is találkozhatnak a tanulók. Közismert tény, hogy egy átlagos tanórán egy tanuló átlagosan 20 másodpercet beszél. Ha csak 5 perc pármunkát alkalmazunk, ez az idı már a 15-szörösére nıhet. A frontális osztálymunka helyett különösen nagy létszámú osztályok esetében sokkal célravezetıbb páros és csoportos tevékenységeket, illetve projetmunkát alkalmazni. Témalista (ajánlás) 1. Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendık, kötelességek; családi ünnepek. 2. Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külsı és belsı jellemzése. 3. Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása; lakóhelyünk megóvása. 4. Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; veszélyeztetett növények és állatok. 5. Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola. 6. Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések. 7. Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és ételreceptek; viselkedés az étkezésnél. 8. Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre. 9. Utazás: utazási elıkészületek; a kedvenc közlekedési eszközöd. 10. Szabadidı és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, videó, számítógép és olvasás.

7 7. oldal Értékelés A számonkérésnél fontos szempont, hogy a tanuló felismerje, nem a nyelvrıl, annak grammatikai, lexikai, szemantika rendszerérıl tanul, hanem magát a nyelvet tanulja. Ennek megvalósítása érdekében kerülni kell a szövegkörnyezetbıl kiragadott, csupán a nyelvtani, ill. lexikai tudást mérı dolgozatokat. Helyettük olyan kommunikatív feladatokat kell a tanulókkal elvégeztetni, mind írásban, mind pedig szóban, melyek természetüknél fogva képesek jelezni a tanulók nyelvhasználási képességét. Mindazonáltal figyelembe kell venni a mindenkori vizsgarendszer követelményeit is, hiszen az oktatás egyik célja az, hogy a tanulók sikeres vizsgát tegyenek tanulmányaik végén, esetleg az iskolarendszeren kívül mőködı nyelvvizsga-követelményeknek megfeleljenek. Számonkérés módja: A szóbeli számonkérés mellett évente két nagydolgozat, mely a következı feladattípusokat tartalmazza: - Olvasásmegértési készséget mérı feladat - Nyelvhasználatot mérı feladat hiányzó szavak, nyelvtani szerkezetek behelyettesítése összefüggı szövegbe - Íráskészséget mérı feladat - Beszéd utáni megértési készséget felmérı feladatok Javasoljuk a dolgozatok két tanórára történı lebontását, mivel így a tanulók számára ez kevésbé megterhelı. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A megfelelı tananyag kiválasztásánál két területet kell a gyakorló tanárnak megvizsgálnia: a tanulói csoport igényeit és annak jellemzıit, illetve az értékelésre kiválasztott tananyagot. A tanulók megvizsgálásakor a következı pontokra kell a tananyag választónak koncentrálnia: Kor, nem, társadalmi/kulturális háttér, motiváció/az idegen nyelvhez való hozzáállás, a gyerekek nyelvtudása, ill. Általános ismereteik, érdeklıdési körük. Amikor a tanulók nyelvtanulási igényeit vizsgáljuk, fontos, hogy az alábbi kérdésekre válaszokat kapjunk: - Melyek azok a leggyakoribb és legvalószínőbb beszédhelyzetek, amelyekben a tanulók a jövıben az idegen nyelvet használni fogják? - A nyelvi készségeket (beszéd, írás, olvasás, hallás utáni megértés) milyen fontossági sorrendbe lehet állítani az elızı kérdés alapján? - Az órai munkából százalékos arányban mennyi idıt kell a fenti készségek fejlesztésére szánni? A kérdésekre válaszolva már meg lehet határozni, hogy milyen típusú és szerkezető tananyagra van szükségünk egy adott tanulói csoport oktatásához. Ki kell azonban azt is hangsúlyozni, hogy nem csupán a tanulók igényeit és jellemzıit kell a tananyag kiválasztásakor figyelembe venni, hanem a tantervi elıírásokat és az iskola pedagógiai programját is. Miután megfelelı adatokkal rendelkezik a tanár a tanulókról és a követelményrendszerekrıl, akkor kerülhet sor a tananyag értékelésére. Az értékelésnél ajánlott az alábbi fıbb pontokat megvizsgálni: - Gyakorlati szempontok: - 1. A tananyag ára reális-e? - 2. A tananyag részét képezı komponensek elérhetıek-e (pld. Hanganyag, videó, tanári kézikönyv, munkafüzet, stb.)? - Tervezés és kivitelezés: - 1. Mennyire felel meg a tananyag formai kivitelezése a korcsoport igényeinek? - Feladatok: 1. Megfelelı arányban tartalmazza-e a tananyag azokat a feladattípusokat, amelyekkel a kitőzött célok elérhetıek? 2. Vannak-e olyan feladatok, amelyek a kommunikatív nyelvhasználatot gyakoroltatják? Elegendı-e a számuk? 3. Találhatóak-e olyan feladatok a könyvben, amelyek segítik a tanulók logikai képességeinek, ill. Készségeinek fejlıdését (pld. Ismeretlen szavak jelentésének kitalálása szövegkörnyezet alapján)? - 4. Az új nyelvi szerkezeteket megfelelı kontextusban mutatja be a könyv? - Nyelvi készségek: - 1. A gyakorolt készségek összhangban vannak-e a tanulók számára fontos készségekkel? - 2. A gyakorolt készségeket önmagukban, egymástól elkülönítve, vagy együtt gyakoroltatja-e a könyv?

8 8. oldal Nem szakrendszerő oktatás óraszáma (kimenı rendszerben) az ANGOL NYELV tantárgy keretében: tanévtıl 5. évfolyam / évi 0 óra tanév 6. évfolyam / évi 29 óra; tanévtıl / évi 0 óra Nem szakrendszerő oktatás keretében ( tanévben 6. évf.) fejlesztett kulcskompetenciák: Idegen nyelvi kommunikáció, Digitális kompetencia, Hatékony, önálló tanulás, Szociális és állampolgári kompetencia. A nem szakrendszerő oktatás kiemelt fejlesztési irányai Az olvasáskészség, vagyis a szövegértı, élményszerzı olvasás kritikus feltétele az optimálisan fejlett, optimális használhatóságú olvasáskészség (olvasástechnika). Az íráskészség a kézírással mőködı írásbeli kifejezés, közlés kritikus feltétele, amely a tevékeny iskolai tanulás ma még nélkülözhetetlen eszköze. Az elemi számolási készség összefoglaló megnevezés alatt a számírás készségét, a mértékegység-váltás és a négy alapmővelet készségeit értelmezzük. Az elemi rendszerezı képesség, ezen belül az elemi kombinatív képesség. Tantervünkben témakörönként jelöltük a témakörön belüli nem szakrendszerő oktatásra fordított óraszámot. Ezeken az órákon új ismeret oktatása nem zajlik, a nem szakrendszerő oktatást a fentebb jelzett kulcskompetenciák fejlesztésére fordítjuk. Felhasználjuk azonban a témakör ismeretanyagának mélyítésére, azzal, hogy a kulcskompetencia fejlesztéshez olyan gyakorló feladatokat adunk, melyek mélyítik a témakör anyagának elsajátítását. Figyelmet szentelünk: - az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítására éves korban, - az információszerzés-, és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkalmazás) képességének fejlesztésére, - a kommunikációs képességek erısítésére, - a szociális kompetenciák fejlesztésére, - a térbeli, idıbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódásra.

9 9. oldal ANGOL 4. ÉVFOLYAM ÓRATERV Óra Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása. 10 Az otthon: a szőkebb környezet 10 Idıjárás: a kedvenc évszak 8 Étkezés: kedvenc és kevésbé kedvenc ételek, italok. 10 Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron; testrészek 10 Iskola: az osztályterem tárgyai, az iskola helyiségei 10 Tágabb környezetünk: állatok a világ különbözı tájain. 10 Szabadidı, szórakozás: kedvenc sport; győjtemények 10 Szabadon felhasználható órakeret 14 Ö s s z e s e n : 92 óra Szabadon felhasználható óra: Ezeket használjuk fel a hallás utáni megértés gyakoroltatására és a beszédkészség fejlesztésére, hiszen az angol nyelvvel történı ismerkedés során a tanulóknak nehézséget okozhat a hallott szöveg megértése a magyar és az angol nyelvek közötti hangsúlyozásbeli különbségekbıl adódóan. A szabadon felhasználható órakeret felhasználható továbbá egyes angol hangzók kiejtésének gyakoroltatására is. Ki kell hangsúlyozni az olyan feladatok szükségességét is, amelyek a nyelvelsajátítást segítik a tudatos tanulással szemben. Tanulói és tanítást-tanulást segítı taneszközök A következı tankönyvcsaládok könyvei ajánlottak alkalmazásra. A tankönyvcsalád magába foglalja a tankönyvet, a tanári kézikönyvet, a munkafüzetet, a kiegészítı hanganyagot, és egyes esetekben a videó anyagot is. Mindegyik kiadó rendelkezik a tankönyvcsaládokhoz készített kiegészítı gyakorló feladatlapokkal, illetve győjteményekkel, amelyek használata az átlagosnál jobb képességő csoportok esetében javasolt. Stepping Stones 1 Julia Ashworth & John Clark. Longman Chatterbox 1. Holderness, J.A. Oxford University Press Smart Beginner Michael Vince, Judy West, David A. Hill. Macmillan Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: - köszönés, elköszönés, - bemutatkozás, - köszönet és arra reagálás. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: - tetszés, nem tetszés. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: - dolgok, személyek megnevezése, - információkérés, információadás, - igenlı vagy nemleges válasz, - tudás, nem tudás. Fogalomkörök - Cselekvés, történés, létezés kifejezése, - Birtoklás kifejezése, - Térbeli viszonyok, - Idıbeli viszonyok, - Mennyiségi viszonyok, - Minıségi viszonyok, - Logikai viszonyok, - Szövegösszetartó eszközök. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló megért: - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, max. kétmondatos kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést.

10 10. oldal Beszédkészség A tanuló: - hiányos vagy egyszerő mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerőbb szerkezető szövegeket (legalább néhány mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál. Olvasott szöveg értése A tanuló: - felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas; - ismert nyelvi elemekbıl álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. Íráskészség A tanuló: 11. felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló ismerje fel az egyszerő kommunikációs szándékokat és tudjon reagálni azokra. Legyen képes információt kérni és információt adni személyekre vonatkozóan ill. egyszerő kérdéseket alkotni és azokra válaszolni.

11 11. oldal ANGOL 5. ÉVFOLYAM ÓRATERV tanévtıl Az én világom Szőkebb és tágabb környezetünk Napirend, szabadidı Múltbeli események Jövıbeli tervek, szándékok Óraszám + választható keret Szabadon felhasználható órakeret Ö s s z e s e n : óra Szabadon felhasználható óra: Ezeket használjuk fel a hallás utáni megértés gyakoroltatására és a beszédkészség fejlesztésére, hiszen az angol nyelvvel történı ismerkedés során a tanulóknak nehézséget okozhat a hallott szöveg megértése a magyar és az angol nyelvek közötti hangsúlyozásbeli különbségekbıl adódóan. A szabadon felhasználható órakeret felhasználható továbbá egyes angol hangzók kiejtésének gyakoroltatására is. Tanulói és tanítást-tanulást segítı taneszközök A következı tankönyvcsaládok könyvei ajánlottak alkalmazásra. A tankönyvcsalád magába foglalja a tankönyvet, a tanári kézikönyvet, a munkafüzetet, a kiegészítı hanganyagot, és egyes esetekben a videó anyagot is. Mindegyik kiadó rendelkezik a tankönyvcsaládokhoz készített kiegészítı gyakorló feladatlapokkal, illetve győjteményekkel, amelyek használata az átlagosnál jobb képességő csoportok esetében javasolt. World Class 1. Harris, M. and Mower, D. Longman New Project English 1. Hutchinson, Tom. Oxford University Press Go! 1 Elsworth, S. and Rose, J. Longman Wow 1. Nolasco, R. Oxford University Press Cambridge English for Schools 1. Littlejohn, A. and Hicks, D. Cambridge University Press Smart Elementary Michael Vince, Judy West, David A. Hill. Macmillan A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló: 1. ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; 2. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; 3. ismert nyelvi eszközökkel, egyszerő mondatokban megfogalmazott szövegbıl fontos információt kiszőr. Beszédkészség A tanuló 4. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerő mondatban válaszol; 5. tanult minta alapján egyszerő mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; 6. megértési probléma esetén segítséget kér. Olvasott szöveg értése A tanuló: 7. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; 8. ismert nyelvi eszközökkel, egyszerő mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál; 9. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerő mondatokból álló szöveg lényegét megérti. Íráskészség A tanuló: 12. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír; 13. egyszerő közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló ismerje fel és tudja használni egyszerő kommunikációs helyzetekben az alábbi nyelvtani struktúrákat: Egyszerő jelen idı ismétlıdı cselekvések kifejezésére, Folyamatos jelen idı a beszéd pillanatában történı cselekvések kifejezésére, Utalás a múltra és a jövıre alapfokon.

12 12. oldal Az én világom Óraszám: óra Személyi adatok Bemutatkozás, ismerkedés Mit szeretek, mit nem szeretek Család és barátok Foglalkozások Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, köszönet és arra reagálás, bemutatkozás, Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírása, igenlı vagy nemleges válasz. Létezés kifejezése (there is / there are) A létige (to be) ragozása, különös figyelemmel az egyes szám harmadik személyben jelentkezı irregularitásra Birtoklás kifejezése (to have, to have got) A birtoklás kifejezése a have segédige használatával Megjegyzés: a have segédige illetve annak fıigei használata ennél a szintnél még nem jelentkezik, a tanuló csupán kifejezés formájában sajátítja el a birtoklás kifejezésének képességét Birtokos névmások: My, your, his/her, stb. Mennyiségi viszonyok: Számok A többesszám kifejezése egyszerő esetekben: book-books, chair-chairs, stb. Logikai viszonyok: Határozott és határozatlan névelık: a, an, the Mutató névmások: this, that, these, those What's your name? Where do you live? My name is... He is... stb. I like...., I don't like..., What do you like? Do you like...? Családtagok nevei, szülık, nagymama, nagypapa, testvérek, nagybácsi, nagynéni, unokatestvérek Foglalkozások: DJ, teacher, pupil, a szülık foglalkozása Óraszám: Szőkebb és tágabb környezetünk óra Ház, lakás bemutatása Állatok, növények a ház körül A település, ahol élünk Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: információkérés, információadás, dolgok, személyek megnevezése, leírása, igenlı vagy nemleges válasz A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: egyszerő utasítások adása, azok követése Térbeli viszonyok kifejezése Helyhatározók: in, on, between, next to, to, at Birtoklás kifejezése (to have, to have got)

13 13. oldal A birtoklás kifejezése a have segédige használatával A birtoklás kifejezése a 's jelöléssel: pld. Tom's book Minıségi viszonyok Alap színek (colours: blue, red, white, black, green) Alak, kiterjedés: shapes, big, small Mennyiségi viszonyok Sorszámnevek first, second, third, stb. downstairs, upstairs, living room, bathroom, bedroom, dining room, stb. cat, pet, dog, stb. Óraszám: Napirend, szabadidı óra Egy napom Az iskola Szórakozás, hobbi A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: javaslat és arra reagálás, meghívás és arra reagálás Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: egyetértés, egyet nem értés, tetszés, nem tetszés Mennyiségi viszonyok: Mérték legegyszerőbb kifejezése: small, big, old, young Idıbeli viszonyok: Idıpontok: what s the time? o clock, to, past Gyakoriság kifejezése: once, twice, times, often, usually. stb. Fogalmak: Egyszerő jelen idı rendszeres, ismétlıdı cselekvések kifejezésére Folyamatos jelen idı pillanatnyi cselekvések kifejezésére: I am reading Tantárgyak: Geography, History, Art, P.E., Music, Computer Studies, Maths, English, break, lunch, stb. Különbözı sportok nevei (volleyball, football go skiing, go windsurfing, etc.) Szabadidıs tevékenységek felsorolása Óraszám: Múltbeli események óra Mi történt a közelmúltban? A nyári / téli / tavaszi szünet eseményei Múlt héten beteg voltam Múltbeli cselekvésekre történésekre való utalás

14 14. oldal Fogalmak: A létige múltidejő alakjai: was, were Az igék szabályosan és nem szabályosan képzett múlt idejő alakja: -ed, ill. went, did, took, put, stb. Múltidejő kérdések és tagadások a did segédigével: Did you go to the cinema? No, I didn't Idıbeli viszonyok: Múlt idejő idıhatározók: yesterday, last week, last month,... ago, stb. A múltidı kfejezését szolgáló szavak és szószerkezetek, pld. last, ago, before, after, stb. Szabadidıs tevékenységek nevei: go skiing, camping, going on hliday, stb. Betegségek nevei: headache, sore throat, cold, to have a temperature, stb. Óraszám: Jıvıbeli tervek, szándékok óra Mi szeretnél lenni? Mit csinálsz majd a szünetben? Az emberiség jövıje. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: Egyetértés, egyet nem értés Véleménykérés, és arra reagálás Fogalom: A jövı idejő cselekmények események kifejezése a will segédige használatával: I will go to London. A jövı idejő cselekmények események tagadása a will not ill. annak rövid alakjának a won't segédigék használatával. Egyes szám elsı és többes szám elsı személyekben a shall segédige használata is megengedett a will helyett. Idıbeli viszonyok: A jövı idıt kifejezı idıhatározók: tomorrow, next... Foglalkozások nevei Utazással kapcsolatos tárgyak nevei pld. tent, suntan lotion, rucksack, stb. Utazási módok, pld. by plane, bus, coach, car, train, stb.

15 15. oldal ANGOL 6. ÉVFOLYAM ÓRATERV tanév Családi kapcsolatok meghatározása. 15 (5 )+ 5 Egészség, betegség 20 (6 )+ 7 Idıjárás 15 (4) + 5 Étkezés 15 (4 ) + 5 Városok, települések 10 (4 ) + 3 Foglalkozások, szakmák. 15 (3 ) + 5 Óraszám (ebbıl NEM SZAKRENDSZERŐ óra) + választható keret Szabadon felhasználható órakeret 21 (5 ) + 7 Ö s s z e s e n : 111 (31) + 37 óra ÓRATERV tanévtıl Óraszám+ választható keret Családi kapcsolatok meghatározása Egészség, betegség Idıjárás Étkezés Városok, települések Foglalkozások, szakmák Szabadon felhasználható órakeret Ö s s z e s e n : óra Szabadon felhasználható óra: Ezeket használjuk fel a beszédkészség fejlesztésére. Különösen ajánlott szituációs játékokon keresztül a nyelvtanulók szociolingvisztikai kompetenciájának fejlesztése. Tanulói és tanítást-tanulást segítı taneszközök A következı tankönyvcsaládok könyvei ajánlottak alkalmazásra. A tankönyvcsalád magába foglalja a tankönyvet, a tanári kézikönyvet, a munkafüzetet, a kiegészítı hanganyagot, és egyes esetekben a videó anyagot is. Mindegyik kiadó rendelkezik a tankönyvcsaládokhoz készített kiegészítı gyakorló feladatlapokkal, illetve győjteményekkel, amelyek használata az átlagosnál jobb képességő csoportok esetében javasolt. World Class 2. Harris, M. and Mower, D. Longman New Project English 2. Hutchinson, Tom. Oxford University Press Go! 2 Elsworth, S. and Rose, J. Longman Wow 1, 2. Nolasco, R. Oxford University Press Cambridge English for Schools 1, 2.. Littlejohn, A. and Hicks, D. Cambridge University Press Smart Beginner / Pre-Intermediate Michael Vince, Judy West, David A. Hill. Macmillan. 2001/2002. A továbbhaladás feltételei Beszédértési készség: 1. A tanuló ismerje fel a számára fontos részleteket néhány mondatos egyszerő közlésben, képes legyen a meg nem értett szavakat, kifejezéseket átugorva a lényeges információt kiszőrni. 2. Tudjon reagálni (szóban, írásban, vagy cselekvést végrehajtva) rövid, három-négy mondatos közlésre. 3. Legyen képes megoldani a hallás utáni szövegértéshez kapcsolódó feladatok, ismerkedjen meg és sajátítsa el a feladatok megoldásához szükséges stratégiákat (igaz/hamis állítások, táblázatok kitöltése, stb.). Beszédkészség: 1. A tanuló beszédében minél jobban közelítse meg az angol nyelv hangjainak képzését. FIGYELMEZTETÉS: a cél nem a nyelv anyanyelvi beszélıinek kiejtésének imitálása, hanem helyes hangok képzése és ezáltal érthetı közlések átadása. 2. Tudjon néhány szóval, rövid mondatokban reagálni hallott vagy látott jelenségekre, információra. 1. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult anyaggal, vagy érdeklıdési köréhez kapcsolódó ismeretekkel kapcsolatban. 2. Ha nehézségei vannak a megértéssel, tudjon angolul segítséget, ismétlést kérni. 3. Tudjon képekrıl röviden beszélni (jellemezni emberek ruházatát, külsı megjelenését). Olvasásértési készség:

16 16. oldal 4. A szöveg alaposabb, önállóbb megértése céljából fejlessze tovább és sajátítsa el a néma olvasás készségét. 5. Legyen képes új szövegkörnyezetben is felismerni az ismert nyelvi elemeket, képes legyen egyszerő információt kiszőrni a szövegbıl. 1. Értsen meg egyszerő, rövid szövegeket (pld. képeslap, hirdetés, stb.) és képes legyen reagálni rájuk. Írásbeli készség: 2. A tanuló tudjon egyszerő mondatokat logikai kötıelemekkel egymásba főzni. 1. Tudjon (elıször minta alapján - parallel writing) egyszerő szöveget írni. 2. Tudjon egyszerő eseménysort önállóan leírni. 3. Tudjon képeslapot megírni és megcímezni. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló ismerje és tudja használni az alábbi nyelvtani struktúrákat kommunikációs helyzetekben: Az egyszerő múlt és a folyamatos múlt idık múltbeli cselekvések leírásakor. A befejezett jelen idı a közelmúltban történt cselekmények leírásakor. Családi kapcsolatok meghatározása Óraszám : 15 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 5 ÓRA) + 5 óra Óraszám tól: óra Családfa A királyi család vagy az amerikai elnök családjának bemutatása A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: Bemutatás Minıségi viszonyok: Személyek jellemzése, külsı, belsı tulajdonságok ismertetése, leírása Modalitás: A can / cannot segédigék használata képesség kifejezésére Mennyiségi viszonyok: Távolság, súly, méret, hosszúság, őrtartalom legegyszerőbb kifejezése Logikai viszonyok: Határozatlan névmások: somebody, anybody, nobody, everybody Visszaható névmások: me, him, them, stb. A családi kapcsolatok részletesebb szókincse, pld. unokatestvér, anyós, após, dédszülık, stb. Melléknevek személyek külsı jellemzésére, pld. short, tall, heavy, fat, thin, curly, long, stb. Melléknevek belsı tulajdonságok leírására, pld. understanding, patient, happy, clever, stb. Egészség, betegség Óraszám : 20 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 6 ÓRA)+ 7 óra Óraszám tól: óra Gyakori betegségek Balesetek Az orvosnál

17 17. oldal Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Tudás, nem tudás Interakcióban jellemzı kommunikációs szándékok, megértés biztosítása: Betőzés kérése, betőzés Fogalom: A múltidı-kör, a Past Simple és a Past Continuous alapvetı funkciói és jelentésbeli árnyalataik. A felszólító mód eszköztára, tanácsolás, figyelmeztetés pld. Eat a lot of vegetables but don't eat chocolate. Logikai viszonyok: Kapcsolatos: and választó: either, or ellentétes: but Idıbeli viszonyok: Prepozíciók idıbeli viszonyok kifejezésére. Pld, in August, on Friday, stb. Modalitás: A must, have to, mustn't és needn't segédigék használata a kötelezettség, szükségesség és a tiltás kifejezésére Gyakori betegségek nevei, pld. flu, cold, chickenpox, stb. Tünetek leírása pld. fever, temperature, running nose, spots, aches and pains, stb. Utasítások, pld. Open your mouth, drink tea, breath deeply, stb. Az orvosnál elıforduló kifejezések, pld. surgery, prescription, medicine, stb. Idıjárás Óraszám : 15 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 4 ÓRA) + 10 óra Óraszám tól: óra Évszakok Idıjárási viszonyok Interakcióban jellemzı kommunikációs szándékok, megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Fogalom: A going to szerkezet használata következtetések levonására. Minıségi viszonyok: A melléknevek fokozása pld. cold, colder, coldest illetve a rendhagyó fokozás dangerous, more dangerous, most dangerous. Hasonlító kötıszavak, pld. as. as, than, Mennyiségi viszonyok: Számok Évszakok nevei Melléknevek idıjárási viszonyok jellemzésére pld. sunny, cold, foggy, stb. Étkezés Óraszám : 15 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 4 ) + 5 óra Óraszám tól: óra

18 18. oldal Fıbb étkezések Étteremben Fızés Vásárlás A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Mennyiségi viszonyok: Egységek nevei, pld. a pint of.., a kilo of..., a tin of.., stb Határozatlan számnevek: some, any Mennyiségre vonatkozó kérdések: How much? How many? Fogalom: Megszámlálható és megszámlálhatatlan fınevek pld, cheese, milk, bread, apple, tomato Modalitás: Udvarias kérések a can és a may segédigékkel Ételek, italok nevei A fızéssel kapcsolatos igék, kifejezések, pld. to cook, to bake, to boil, to fry, stb. Különbözı boltok ill. osztályok nevei pld. grocery, bakery, butchery, stb. Városok, települések Óraszám : 10 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 4 ) + 3 óra Óraszám tól: óra Utazás Útbaigazítás Egy város, település bemutatása Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Információkérés, adás Fogalom: A Present Perfect igeidı múltbéli események leírására A Present Perfect igeidı a since és for elöljáró szavak használatával Határozott névelı Idıbeli viszonyok kifejezése: How long...? When...? Elöljárószavak, pld.in, next to, by bus, on foot, stb. Szókinc: Útbaigazítással kapcsolatos kifejezések Nevezetességek leírása, azok nevei pld. Big Ben, Houses of Parliement, stb. Utazási eszközök pld. bus, train, ferry, foot, plane

19 19. oldal Foglalkozások, szakmák Óraszám : 15 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 3) + 5 óra Óraszám tól: óra Egy foglalkozás bemutatása Egy munkafolyamat leírása Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Dolgok, személyek megnevezése, leírása Fogalom: A szenvedı szerkezet jelen, múlt és jövı idıben A by prepozíció használata Idıbeli viszonyok: First, second, then, after that.. stb. Egy kiválasztott foglalkozáshoz kapcsolódó igék és fınevek

20 20. oldal ANGOL 7. ÉVFOLYAM ÓRATERV Utazás, Magyarország Szabadidı, szórakozás Tágabb környezetünk,telefonálás,posta Emberi kapcsolatok,levelezés, internet, Óraszám + választható keret Szabadon felhasználható órakeret Ö s s z e s e n : óra Tanulói és tanítást tanulást segítı taneszközök A következı tankönyvcsaládok könyvei ajánlottak alkalmazásra. A tankönyvcsalád magába foglalja a tankönyvet, a tanári kézikönyvet, a munkafüzetet, a kiegészítı hanganyagot, és egyes esetekben a videoanyagot is. Mindegyik kiadó rendelkezik a tankönycsaládokhoz készített kiegészítı gyakorló feladatlapokkal, illetve győjteményekkel, amelyek használata az átlagosnál jobb képességő csoportok esetében javasolt. World Class 3. Harris, M. and Mower, D. Longman New Project English 3. Hutchinson, Tom. Oxford University Press Go! 3 Elsworth, S. and Rose, J. Longman Wow 2, 3. Nolasco, R. Oxford University Press Cambridge English for Schools 2, 3.. Littlejohn, A. and Hicks, D. Cambridge University Press Smart Pre-intermediate Michael Vince, Judy West, David A. Hill. Macmillan A továbbhaladás feltételei Beszédértési készség: 1. A tanuló értse meg a tanárának a tananyaggal vagy a mindennapi élettel kapcsolatos egyszerő, angol nyelvő magyarázatát. 2. Értse meg az elızı évfolyamoknál változatosabb és összefoglalóbb jellegő kérdéseket és tudjon azokra válaszolni. 3. Képes legyen a rá vonatkozó információt a szövegbıl kiemelni és megérteni. Beszédkészség: 4. A tanuló tudjon információt kérni és képes legyen akár több mondatból álló információ közlésére. 1. Tudjon embereket, tárgyakat és helyeket egyszerően jellemezni. Tudja tetszését, nem tetszését, érzelmeit, véleményét kifejezni, ill. ezek iránt másoknál érdeklıdni. 2. Tudjon egyszerően, de összefüggıen beszélni a mindennapi életben vele, családjával és társaival történtekrıl. Tudjon érdeklıdni ezek iránt. Olvasásértési készség: 3. A tanuló tudjon a maga tudásszintjén számára megfelelı szöveget önállóan vagy tanári segítséggel megérteni. Tudjon a szövegrıl általános képet alkotni. Tudja a számára szükséges információt kikeresni. Tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerő és nehezebb feladatokat megoldani. Írásbeli készség: A tanuló tudjon több mondatból álló egyszerő, összefüggı szöveget írni változatos közlésmódokban és stílusokban (formális, nem-formális). Tudjon megadott szövegmodelleket felhasználva új szövegeket írni. Tudja írásban kifejezni tetszését, nem tetszését, érzelmeit és véleményét. Tudjon ezek után másoknál érdeklıdni. Tudjon egyszerő levelet fogalmazni. Ismerje meg a formai követelményeket. Tudjon megoldani egyszerőbb írásbeli feladatokat (pld. jegyzetelés). Írásbeli feladatainál tudja használni a kétnyelvő szótárt. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló ismerje és tudja használni az alábbi nyelvtani struktúrákat kommunikációs helyzetekben: Feltételes mód alapesetei a Type 1 és Type 2 conditionals.

Angol 4-8. évfolyam A tanterv, a NAT Élő idegen nyelv műveltségterület, a 4-8. évfolyamok követelményeit dolgozza fel.

Angol 4-8. évfolyam A tanterv, a NAT Élő idegen nyelv műveltségterület, a 4-8. évfolyamok követelményeit dolgozza fel. Angol 4-8. évfolyam A tanterv, a NAT Élő idegen nyelv műveltségterület, a 4-8. évfolyamok követelményeit dolgozza fel. A tantárgy óraszáma: 629 A Nyíregyházi Tanterv/helyi tervezés aránya: ~80/20 %. Ennek

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv

HELYI TANTERV Angol nyelv HELYI TANTERV Angol nyelv 1. évfolyam Évi óraszám: 36 Ajánlott témakörök az 1. évfolyamra Ajánlott témakörök Órakeret Kapcsolódási pontok Család Én és a családom. Családtagok megnevezése, néhány tulajdonsággal

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Angol nyelv. 1-4. évfolyam

Angol nyelv. 1-4. évfolyam Angol nyelv 1-4. évfolyam 1. Az angol nyelv tanításának célja, feladata Az általános iskola 1 3. évfolyamán az élő idegen nyelv tanításának négy fontos célja van: Járuljon hozzá a gyermek személyiségének

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM Célok és alapelvek ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM Az idegen nyelv tanítása elsősorban a gyakorlati készségek elsajátítását szolgálja. Egyben megismerteti

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Magical World 1. alapján

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Magical World 1. alapján Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Amit ebben az életkorban a nyelvtanulás, nyelvtanítás célja és amit a Magical World is nyújtani tud: 1. A tanított anyag

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv SOLUTIONS Elementary Angol nyelv Kommunikációs szándékok, szókincs Introduction unit (Section A and B) Bemutatkozás (név, életkor, származás) Mások bemutatása Információ kérése, adása Az angol ábécé, betűzés

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

Klett Kiadó Budapest. Helyi tanterv Javaslat Német nyelv

Klett Kiadó Budapest. Helyi tanterv Javaslat Német nyelv Klett Kiadó Budapest Helyi tanterv Javaslat Német nyelv Kedves Német szakos nyelvtanár! Reméljük, hogy az alábbi tantervjavaslattal segítjük az Ön munkáját és megkönnyítjük az új tantervi elvárásokra való

Részletesebben

Német nyelv Helyi tanterv

Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv 5 8. évfolyam Német 5-8. évfolyam 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI TANTERV 1-8. ÉVFOLYAM. Bevezető

ANGOL NYELV HELYI TANTERV 1-8. ÉVFOLYAM. Bevezető Bevezető ANGOL NYELV HELYI TANTERV 1-8. ÉVFOLYAM Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

NT-56431/NAT TEAM 1 Javasolt tanmenet

NT-56431/NAT TEAM 1 Javasolt tanmenet NT-56431/NAT TEAM 1 Javasolt tanmenet A TEAM 1 tankönyvcsomag anyaga az angol nyelvet kezdő szinten tanuló, 9-10 éves diákokkal kb. 100-105 iskolai foglalkozás alatt végezhető el, átlagos haladást feltételezve.

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének mőködését. Bevezet

Részletesebben

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra Magical World 2

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra Magical World 2 Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra Magical World 2 Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

IDEGEN NYELV TÉMAKÖR

IDEGEN NYELV TÉMAKÖR IDEGEN NYELV TÉMAKÖR Angol nyelv A tantárgy évfolyamonkénti heti és éves óraszámai A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma angol német angol német 2. évfolyam* 1 1 36 36 3. évfolyam 2 2 72 72

Részletesebben

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 124 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Helyi tanterv idegen nyelv

Helyi tanterv idegen nyelv Helyi tanterv idegen nyelv 1-4. évfolyam Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás fejlesztési egységeit; ezek: a hallott és olvasott szöveg értése, a

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 10. évfolyam Készítette:. Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 4. évfolyam... 2 Én és a családom... 2 Időjárás... 5 Étkezés... 7 Öltözködés... 9 Iskola... 12 Tágabb környezetünk... 15 Szabadidő, szórakozás... 18 1. oldal 4. évfolyam Én és a családom Bemutatkozás,

Részletesebben

ANGOL TANTERV 5-7. ÉVFOLYAM HETI HÁROM ÓRÁBAN TANULÓ CSOPORTOK SZÁMÁRA

ANGOL TANTERV 5-7. ÉVFOLYAM HETI HÁROM ÓRÁBAN TANULÓ CSOPORTOK SZÁMÁRA ANGOL TANTERV 5-7. ÉVFOLYAM HETI HÁROM ÓRÁBAN TANULÓ CSOPORTOK SZÁMÁRA Bevezetõ Tantervünket a School Bus tankönyvsorozat alapján az 5-7. osztály számára készítettük el. A tankönyvek anyaga így teljes

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be

THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be HASZNÁLATA A) Ha a létezés tényét (VAN valami) akarjuk hangsúlyozni pl. VAN légy a levesben. = There is a fly in the soup. / A létezést

Részletesebben

Német nyelv. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola

Német nyelv. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola Német nyelv Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben IDEGEN NYELVEK Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL Az OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

ANGOL NYELV 1-4. évfolyam

ANGOL NYELV 1-4. évfolyam ANGOL NYELV 1-4. évfolyam 1 ANGOL NYELV 1-4. évfolyam Alsó tagozat Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1.

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

Angol nyelv emelt szint

Angol nyelv emelt szint Angol nyelv emelt szint 3-8. évfolyam ANGOL NYELV, EMELT SZINT 3. ÉVFOLYAM 1. ANGOL NYELV 3. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 heti óraszám: 2 TÉMAKÖRÖK ÉS ÓRASZÁMOK Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam Angol nyelv Készítette: Átdolgozta: Átdolgozta: Farkas Piroska 2004. Forsthofferné Fekete Kinga 2008. Forsthofferné Fekete Kinga 2013. 1 Általános

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Ajánlás az 1-4. évfolyamok számára

Ajánlás az 1-4. évfolyamok számára BEVEZETŐ Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium_emelt szint KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes

Részletesebben

nyelvoktatásban Bernadett

nyelvoktatásban Bernadett Világh gháló a nyelvoktatásban Angol Német Készítette: Dobó Gabriella és s dr. Gaál Bernadett soha nem volt még ilyen könnyő a tudás létrehozásához szükséges információkat összegyőjteni, míg tudást létrehozni

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Mit l jó egy nyelvvizsga? Nemzetközi közegben értelmezhet követelmények Valódi autentikus

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2012/2013.

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2012/2013. Angol nyelvi munkaközösség Tantárgyi szabályozás 2012/2013. 4 és 6 évfolyam 7. évfolyam Szeptember első hetében csoportbontó tesztet íratunk. Cél a két osztályból három nyelvi csoport kialakítása. Heti

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

NÉMET NYELV. A tantárgy heti óraszáma

NÉMET NYELV. A tantárgy heti óraszáma NÉMET NYELV A tantárgy heti és éves óraszáma évfolyamonként (táblázat) Alapelvek, célok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 2. évfolyam* 1 36 3. évfolyam 2 72 4. évfolyam 3 108 5. évfolyam

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 5-8. osztály TANKÖNYVEK: Klett

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben