ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010"

Átírás

1 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az idegen nyelven való kommunikációs képességek fejlesztése A gyakorlati nyelvi készségek elsajátítása, alkalmazása A rendelkezésre álló kommunikációs eszközök által közvetített információk megértése és felhasználása Az idegen nyelven való önkifejezés képességének kialakítása A tanulók önmegvalósítását szolgáló tevékenységi formák kiválasztása és felhasználása Hatékony nyelvtanulási módszerek kialakítása Az idegen nyelven beszélı népek kultúrájának megismerése és megértése Tantárgyi integráció erısítése, különösen a magyar nyelv, a földrajz, az ének és a rajz tantárgyakkal A mindennapi beszédhelyzetek megoldása a nyelvi ismeretek alkalmazásával (nyelvtani szabályok, szókincs, olvasmányok, dalok, játékok) Angol nyelv 1 3. évfolyam (választható órakeret terhére) Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Célok és feladatok az 1 3. évfolyamon Az angol nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel. A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése. Az artikulációs bázis fejlesztése, a speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megfigyelése. Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése. Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba. A fıbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása, illetve megkezdése. A továbbiakban erre koncentrikusan bıvülve épülhet a tananyag. Dalok, versek megismerése, melyek tematikusan segítik a beszélt nyelv és nyelvtan elsajátítását. Aktív és passzív szókincs győjtése a dalokon, a játékokon keresztül is. Az utasítások megértése és végrehajtása. Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élı helyzetekben is. Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása. Követelmények várható eredmények Ismerjék a tanulók a megadott szavakat és alapmondatokat. Magyarul is nevezzék meg ezek jelentését. A tanult kérdéseket és válaszokat párbeszédes játékban használják. A megtanult mintamondatokban helyesen mondják a szavakat és nyelvtani elemeket. Ezek segítségével, szócserével önálló mondatokat is képesek legyenek alkotni. Értsék meg és hajtsák végre a tanult utasításokat. Az írás és olvasás még nem követelmény, de a szóképek és mondatképek legyenek ismerısek. A tanult verseket, dalokat egyedül is mondják, énekeljék.

2 2. oldal 1. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 óra ök Az én világom (dalok, játékok) HELLO Számok NUMBERS Színek COLOURS Iskola SCHOOL Vásárlás SHOPPING Testrészek BODY Család FAMILY Mesék COLLECTION Tartalmak Dalok, versek, játékok, köszönési formák, bemutatkozás. Utasítások végrehajtása, mozgásos játékok, alapszavak, tárgyak neve. A számok önálló ismerete, számlálás. Kérdésre válasz adása. A színek megnevezése, szókapcsolás. A közvetlen tárgyak neve, utasítások adása. Érdeklıdés, tetszés, nem tetszés. Egyszerő tárgyak vásárlása jelenetekkel. Megnevezés, számlálás. Páros részek, ruházat bemutatása. Közeli családtagok, cselekvések játékkal. Rövid szövegek megtanulása, értelmezı kézjelekkel, mozgással bemutatás, közös elıadás. Ismétlés, gyakorlás, ellenırzés (5 óra) Fogalomkörök, nyelvtani elemek Cselekvés, történés, létezés kifejezése. A to be létige bemutatása. Mennyiségi viszonyok kifejezése. Többes szám: -s Minıségi viszonyok kifejezése. Jelzıs szerkezetek. Dolgok, személyek megnevezése. Egyszerő birtoklás kifejezése. Mennyiségi és minıségi viszonyok kifejezése. Dolgok, személyek megnevezése. I like. I don t like. Mennyiségi és minıségi viszonyok. Többes számú alakok. Cselekvés, történés, létezés kifejezése. A folyamatos jelen megismerése. Dolgok, személyek megnevezése. Cselekvés, történés, létezés kifejezése. Életszerő kifejezések használata. Nyelvi kifejezések Hello. Good morning. What s your name? I m... I m a boy... (dal, játék) Stand up. Sit down... I am walking... (dal) What is it? pen, pencil numbers 1 10, two potatoes, more How old are you? Six. What colour is it? Red apple, yellow banana teacher, desk, board, chair my, your rubber, ruler Go to the door. Do you like..? Yes, I do. I like. I don t like. Can I have two apples, please? Here you are. Thank you. eye, ear, nose, mouth, hair, finger, toe, hand, leg, foot, feet dress, jeans, shoes, T shirt mother, father, sister, brother Are you sleeping? I m not. present Story in the wood (dal) The sky is falling down (láncmese) The three little pigs I am cooking (tanmese) A továbbfejlesztés alapjai Fontos, hogy ezek jelentését is megtanulja a gyerek. Néhány szót már önállóan ismer (boy, girl, dog, cat, up, down). Néhány alapkérdésre választ ad. (What s your name?, What s this?) Az utasításokat végrehajtja. (Come here. Sit down.) Egyszerő tárgyakat felismer, megmutat, megnevezés után (pencil, door, ball).

3 3. oldal 2. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 óra ök Az én világom HELLO Számok NUMBERS Színek COLOURS Az iskola SCHOOL Otthonunk AT HOME A cirkuszban CIRCUS Ételek PICNIC Győjtemény COLLECTION Tartalmak Köszönés, bemutatkozás. Beszéljünk magunkról. Beszéljünk társunkkal. Az íróasztalom tárgyai. Dolgok megnevezése. Születésnapunk. Ruháink. Ruhadarabok nyáron és télen. Szemünk és hajunk színe. Az osztályteremben. Felszereléseink. Dolgok és személyek megnevezése. Családunk és otthoni tevékenységek. A családtagok megnevezése. Testrészeink. Cselekvések, mozgások. Szabadidı, szórakozás. Kedvenc idıtöltés. Étkezések. Kedvelt ételek és italok. Szokások megismerése. Vásárlás. Udvariassági formák. Mesék, ünnepek. Játékok. Ismétlés, gyakorlás, ellenırzés (5 óra) Fogalomkörök, nyelvtani elemek Információkérés és -adás. Utasítások. A to be létige bevezetése. A többes szám jelölése. Mennyiségi viszonyok. Egyes és többes számú mondatok. Minıségi viszonyok. Helymeghatározás. in, on, under Térbeli viszonyok. Dolgok és személyek megnevezése. Folyamatos jelen. Cselekvések kifejezése. Dolgok és személyek megnevezése. Képesség kifejezése. can, can t Cselekvés, történés, létezés kifejezése. Egyszerő jelen. Minıségi viszonyok. Szótár, feladatlapok. Utasítások. Nyelvi kifejezések I am. You are. Go! Look at me. What s your name? How old are you? two pencils What colour? My eyes are blue. Where is it? in, or, under I am reading. Are you playing? Can you ride a bike? can, can t Can I have a? I like. I don t like. Do you like? Christmas, Easter, Boardgame. words, songs, tests A továbbfejlesztés alapjai Az 1. osztály bevezetı idıszakában tanultakat feleleveníti. A kérdéseket és válaszokat már önállóan elıadja. A gyermekek körül lévı tárgyakat megnevezi a számok, a színek segítségével. A környezetükben, életükben szereplı új kifejezéseket is megismeri, használja.

4 4. oldal 3. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 óra ök A mi világunk HELLO Az iskola SCHOOL (7 óra) A szabadban SEASONS A házban HOUSE Vásárlás SHOPPING Egy napom MY DAY Mesék, játékok COLLECTION Tartalmak Köszönés, bemutatkozás. Fontos információk magunkról és társunkról. Érdekességek a nagyvilágból. Állatok a világban. Dolgok, személyek megnevezése. Számok, színek, betőzés. Testrészek. Tantárgyak. Képességek, cselekvések kifejezése. Szórakozás, kedvenc idıtöltés. Az évszakok, az idıjárás. A ház részei, szobái. A családtagok és fı tevékenységeik. Játék, sport, tevékenységek. Üzletek és fontos árucikkek. Kérés. Tulajdonviszonyok.. Napirend, szokásos tevékenységek Idıbeosztás. A mesevilág és a valós élet megismerése. Ismétlés, gyakorlás, ellenırzés (6 óra) Fogalomkörök, nyelvtani elemek Cselekvés, történés, létezés kifejezése. A to be ige megismerése. Egyes és többes számú alakok. Minıségi viszonyok. Mennyiségi viszonyok. Egyes és többes számú alakok. Minıségi viszonyok. Térbeli viszonyok. Irányok és helymeghatározás Cselekvések, történések kifejezése. Képességek kifejezése. can, can t Idıbeli viszonyok.. Cselekvések, történések kifejezése. A folyamatos jelen idı. A birtoklás kifejezése. A have got szerkezet. Mennyiségi viszonyok. Idıbeli viszonyok. Cselekvés, történés, létezés kifejezése. Az egyszerő jelen idı Cselekvés, történés kifejezése. Információszerzés. Nyelvi kifejezések I am, you are he, she, it What s this? We are from Hungary. What s your name? Where are you from? big, small, old, young in the classroom my bag there is, are numbers, timetable, abc Where is it? in, on, under, next to can, can t What can we do? I can run. What s the weather like? It s raining. Where are you? I m in the kitchen. What are you doing? I m cooking. some, any my, your, his, her How much/many? a pair of in the morning on Monday; I get up. I don t go to school. Who? What? Where? When do you...? In London. words, songs, tests A továbbfejlesztés alapjai Az eddig tanultak alapján a közvetlen környezetben szereplı személyeket és tárgyakat bemutatja. Mondatokban való önkifejezés minták segítségével a 2. osztályos anyagra építve. (My name is..., I m.) Az egyes szám 3. személyő alakok használatát megismeri új dalok, versek segítségével. A tanultakat felidézi a régi dalok, versek, mintamondatok segítségével. Az 1-3. évfolyam helyi tanterve az Apáczai Kiadó akkreditált kerettanterve alapján adaptálva

5 5. oldal Angol nyelv 4 8. évfolyam (kötelezı + választható órakeret terhére) Évfolyam Heti óraszám 2, Éves óraszám Célok és feladatok Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelı kihívást jelentı tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak elıre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idısebb korosztályra jellemzı látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzıje a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhetı el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetıvé a diákok számára. A kerettanterv az 1 4. évfolyamok anyanyelven megismert témaköreire, beszédszándékaira, fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlıdését az órai utasítások és a cselekvésre épülı játékos feladatok teljesítésébıl követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). Természetes része a gyerekek órai beszédének a magyar nyelvő kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerısítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerő mondat szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerő várni, míg a gyerekekben felmerül erre az igény. Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerısek a feladattípusok, órai tevékenységek, motiváltak, bíznak magukban, és néhány alapvetı stratégiát már használnak. A öt tanév céljai között elsı helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. Továbbra is a receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a középpontban, mivel a produktív készségeket (beszéd és írás) a receptív készségek közvetve fejlesztik. Az évek elırehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség. Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti, illusztrált hosszabb szövegek olvastatásával. A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve információ-feldolgozásra. A kereszttantervi törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetıvé tételéhez, de a tartalmakat más szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak. A éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszerőségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok ismerete ugyanakkor csak kismértékben segíti nyelvi fejlıdésüket. A nyelvhasználatban a folyamatosság erısebb a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van a legfontosabb struktúrák automatizálására is. Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük ıket autonóm nyelvtanulóvá válni. A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintő használatához, melyek lehetıvé teszik számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (filmek, zene, tévémősorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást. A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhetı szintet, mellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvő információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni. Kiemelt közös követelmények A tanterv fı célkitőzése, hogy a nyelvtanulási célok mellett, olyan általános közös nevelési és oktatási célokat is teljesítsen, amelyek a tanulók felnıtté válásának, illetve társadalmi beilleszkedésének alap pillérei lehetnek. Mivel a nyelvtanítás nem meghatározott ismeretanyag átadását tőzi ki céljául, hanem a nyelvi készségek elsajátítását (a nyelvtani szerkezetek csupán a nyelvi funkciók mőködését, ill. mőködtetését teszik lehetıvé, és

6 6. oldal elsajátításuk nem képezi a tanulási folyamat végsı célját), ezért lehetségessé válik általános, a társadalom által elismert értékek és tudásanyag közvetítése a nyelvi órán. Fejlesztési követelmények A tanuló képes idegen nyelvő információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival a célnyelven együttmőködni a nyelvórai feladatok megoldásában. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (beszédkészség, olvasásértés, szókincs stb.), kialakult, továbbfejleszthetı nyelvtanulási stratégiái vannak. Kialakul az igény benne, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévémősorok, újságok stb.) is megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében. KULCSKOMPETENCIÁK MEGJELENÉSE Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhetı: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelı keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidıs tevékenységek, az egyén szükségleteinek megfelelıen. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése (vö. szociális és állampolgári kompetencia). Az ehhez szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását), valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelıen. A fentieken kívül a nyelvtanítás és -tanulás lehetıleg járuljon hozzá a gyermek személyiségének alakításához a holisztikus, vagyis az egész személyiséget figyelembe vevı általános nevelési célok szem elıtt tartásával. A nyelvi nevelés csupán egy területe a személyiségfejlesztésnek, a nyelvórán azonban gondot kell fordítanunk a testi, érzelmi, társas fejlesztésre is. Ha a tanulói tevékenységekbıl indulunk ki, fontos szerephez jut az esztétikai-mıvészeti tudatosság és (fıként) kifejezıkészség kompetencia, pl. projektmunka, daltanulás, szerepjátszás során. A nyelvoktatás alkalmas terep egyéb általános készségek és kompetenciák (például: gondolkodási, szövegértési készségek, a koncentráció képességének alapozása, az önismeret elmélyítése) elsajátítására és begyakorlására is: Tágítsa a gyermek látókörét, nyisson ablakot a világra! Segítse hozzá a gyermeket a nyelvi tudatosodáshoz! A gyermek legyen tudatában annak, hogy anyanyelvén kívül más nyelvek is léteznek, és azokon éppúgy kifejezheti gondolatait! A több csatornán (anyanyelven és célnyelven) történı ismeretszerzés az ismeretet megerısíti. A nyelvek iránti fokozott fogékonyság pozitívan hat anyanyelvi fejlıdésére is. Az idegen nyelv tanításakor a tanári és tanulói tevékenységformák között elsı helyen a kommunikatív feladatok állnak. Szakítani kell az évtizedeken keresztül szinte egyeduralkodó ún. nyelvtani fordító módszerrel (Grammar Translation Method). Idegen nyelvet azért tanulunk, hogy használjuk. Ha a kommunikáció folyamatos és sikeres, a nyelvtani hibák kevésbé lényegesek. Mind a négy alapkészség beszédértés (listening), beszédkészség (speaking), olvasásértés (reading), írás (writing) fejlesztésében a kommunikatív tevékenységekre kell a hangsúlyt fektetni. A nyelvtani szabályok sulykolása helyett életszerő feladatokra koncentráljunk! Sokkal motiválóbbak azok a helyzetek, amelyekkel az életben is találkozhatnak a tanulók. Közismert tény, hogy egy átlagos tanórán egy tanuló átlagosan 20 másodpercet beszél. Ha csak 5 perc pármunkát alkalmazunk, ez az idı már a 15-szörösére nıhet. A frontális osztálymunka helyett különösen nagy létszámú osztályok esetében sokkal célravezetıbb páros és csoportos tevékenységeket, illetve projetmunkát alkalmazni. Témalista (ajánlás) 1. Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendık, kötelességek; családi ünnepek. 2. Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külsı és belsı jellemzése. 3. Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása; lakóhelyünk megóvása. 4. Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; veszélyeztetett növények és állatok. 5. Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola. 6. Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések. 7. Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és ételreceptek; viselkedés az étkezésnél. 8. Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre. 9. Utazás: utazási elıkészületek; a kedvenc közlekedési eszközöd. 10. Szabadidı és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, videó, számítógép és olvasás.

7 7. oldal Értékelés A számonkérésnél fontos szempont, hogy a tanuló felismerje, nem a nyelvrıl, annak grammatikai, lexikai, szemantika rendszerérıl tanul, hanem magát a nyelvet tanulja. Ennek megvalósítása érdekében kerülni kell a szövegkörnyezetbıl kiragadott, csupán a nyelvtani, ill. lexikai tudást mérı dolgozatokat. Helyettük olyan kommunikatív feladatokat kell a tanulókkal elvégeztetni, mind írásban, mind pedig szóban, melyek természetüknél fogva képesek jelezni a tanulók nyelvhasználási képességét. Mindazonáltal figyelembe kell venni a mindenkori vizsgarendszer követelményeit is, hiszen az oktatás egyik célja az, hogy a tanulók sikeres vizsgát tegyenek tanulmányaik végén, esetleg az iskolarendszeren kívül mőködı nyelvvizsga-követelményeknek megfeleljenek. Számonkérés módja: A szóbeli számonkérés mellett évente két nagydolgozat, mely a következı feladattípusokat tartalmazza: - Olvasásmegértési készséget mérı feladat - Nyelvhasználatot mérı feladat hiányzó szavak, nyelvtani szerkezetek behelyettesítése összefüggı szövegbe - Íráskészséget mérı feladat - Beszéd utáni megértési készséget felmérı feladatok Javasoljuk a dolgozatok két tanórára történı lebontását, mivel így a tanulók számára ez kevésbé megterhelı. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A megfelelı tananyag kiválasztásánál két területet kell a gyakorló tanárnak megvizsgálnia: a tanulói csoport igényeit és annak jellemzıit, illetve az értékelésre kiválasztott tananyagot. A tanulók megvizsgálásakor a következı pontokra kell a tananyag választónak koncentrálnia: Kor, nem, társadalmi/kulturális háttér, motiváció/az idegen nyelvhez való hozzáállás, a gyerekek nyelvtudása, ill. Általános ismereteik, érdeklıdési körük. Amikor a tanulók nyelvtanulási igényeit vizsgáljuk, fontos, hogy az alábbi kérdésekre válaszokat kapjunk: - Melyek azok a leggyakoribb és legvalószínőbb beszédhelyzetek, amelyekben a tanulók a jövıben az idegen nyelvet használni fogják? - A nyelvi készségeket (beszéd, írás, olvasás, hallás utáni megértés) milyen fontossági sorrendbe lehet állítani az elızı kérdés alapján? - Az órai munkából százalékos arányban mennyi idıt kell a fenti készségek fejlesztésére szánni? A kérdésekre válaszolva már meg lehet határozni, hogy milyen típusú és szerkezető tananyagra van szükségünk egy adott tanulói csoport oktatásához. Ki kell azonban azt is hangsúlyozni, hogy nem csupán a tanulók igényeit és jellemzıit kell a tananyag kiválasztásakor figyelembe venni, hanem a tantervi elıírásokat és az iskola pedagógiai programját is. Miután megfelelı adatokkal rendelkezik a tanár a tanulókról és a követelményrendszerekrıl, akkor kerülhet sor a tananyag értékelésére. Az értékelésnél ajánlott az alábbi fıbb pontokat megvizsgálni: - Gyakorlati szempontok: - 1. A tananyag ára reális-e? - 2. A tananyag részét képezı komponensek elérhetıek-e (pld. Hanganyag, videó, tanári kézikönyv, munkafüzet, stb.)? - Tervezés és kivitelezés: - 1. Mennyire felel meg a tananyag formai kivitelezése a korcsoport igényeinek? - Feladatok: 1. Megfelelı arányban tartalmazza-e a tananyag azokat a feladattípusokat, amelyekkel a kitőzött célok elérhetıek? 2. Vannak-e olyan feladatok, amelyek a kommunikatív nyelvhasználatot gyakoroltatják? Elegendı-e a számuk? 3. Találhatóak-e olyan feladatok a könyvben, amelyek segítik a tanulók logikai képességeinek, ill. Készségeinek fejlıdését (pld. Ismeretlen szavak jelentésének kitalálása szövegkörnyezet alapján)? - 4. Az új nyelvi szerkezeteket megfelelı kontextusban mutatja be a könyv? - Nyelvi készségek: - 1. A gyakorolt készségek összhangban vannak-e a tanulók számára fontos készségekkel? - 2. A gyakorolt készségeket önmagukban, egymástól elkülönítve, vagy együtt gyakoroltatja-e a könyv?

8 8. oldal Nem szakrendszerő oktatás óraszáma (kimenı rendszerben) az ANGOL NYELV tantárgy keretében: tanévtıl 5. évfolyam / évi 0 óra tanév 6. évfolyam / évi 29 óra; tanévtıl / évi 0 óra Nem szakrendszerő oktatás keretében ( tanévben 6. évf.) fejlesztett kulcskompetenciák: Idegen nyelvi kommunikáció, Digitális kompetencia, Hatékony, önálló tanulás, Szociális és állampolgári kompetencia. A nem szakrendszerő oktatás kiemelt fejlesztési irányai Az olvasáskészség, vagyis a szövegértı, élményszerzı olvasás kritikus feltétele az optimálisan fejlett, optimális használhatóságú olvasáskészség (olvasástechnika). Az íráskészség a kézírással mőködı írásbeli kifejezés, közlés kritikus feltétele, amely a tevékeny iskolai tanulás ma még nélkülözhetetlen eszköze. Az elemi számolási készség összefoglaló megnevezés alatt a számírás készségét, a mértékegység-váltás és a négy alapmővelet készségeit értelmezzük. Az elemi rendszerezı képesség, ezen belül az elemi kombinatív képesség. Tantervünkben témakörönként jelöltük a témakörön belüli nem szakrendszerő oktatásra fordított óraszámot. Ezeken az órákon új ismeret oktatása nem zajlik, a nem szakrendszerő oktatást a fentebb jelzett kulcskompetenciák fejlesztésére fordítjuk. Felhasználjuk azonban a témakör ismeretanyagának mélyítésére, azzal, hogy a kulcskompetencia fejlesztéshez olyan gyakorló feladatokat adunk, melyek mélyítik a témakör anyagának elsajátítását. Figyelmet szentelünk: - az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítására éves korban, - az információszerzés-, és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkalmazás) képességének fejlesztésére, - a kommunikációs képességek erısítésére, - a szociális kompetenciák fejlesztésére, - a térbeli, idıbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódásra.

9 9. oldal ANGOL 4. ÉVFOLYAM ÓRATERV Óra Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása. 10 Az otthon: a szőkebb környezet 10 Idıjárás: a kedvenc évszak 8 Étkezés: kedvenc és kevésbé kedvenc ételek, italok. 10 Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron; testrészek 10 Iskola: az osztályterem tárgyai, az iskola helyiségei 10 Tágabb környezetünk: állatok a világ különbözı tájain. 10 Szabadidı, szórakozás: kedvenc sport; győjtemények 10 Szabadon felhasználható órakeret 14 Ö s s z e s e n : 92 óra Szabadon felhasználható óra: Ezeket használjuk fel a hallás utáni megértés gyakoroltatására és a beszédkészség fejlesztésére, hiszen az angol nyelvvel történı ismerkedés során a tanulóknak nehézséget okozhat a hallott szöveg megértése a magyar és az angol nyelvek közötti hangsúlyozásbeli különbségekbıl adódóan. A szabadon felhasználható órakeret felhasználható továbbá egyes angol hangzók kiejtésének gyakoroltatására is. Ki kell hangsúlyozni az olyan feladatok szükségességét is, amelyek a nyelvelsajátítást segítik a tudatos tanulással szemben. Tanulói és tanítást-tanulást segítı taneszközök A következı tankönyvcsaládok könyvei ajánlottak alkalmazásra. A tankönyvcsalád magába foglalja a tankönyvet, a tanári kézikönyvet, a munkafüzetet, a kiegészítı hanganyagot, és egyes esetekben a videó anyagot is. Mindegyik kiadó rendelkezik a tankönyvcsaládokhoz készített kiegészítı gyakorló feladatlapokkal, illetve győjteményekkel, amelyek használata az átlagosnál jobb képességő csoportok esetében javasolt. Stepping Stones 1 Julia Ashworth & John Clark. Longman Chatterbox 1. Holderness, J.A. Oxford University Press Smart Beginner Michael Vince, Judy West, David A. Hill. Macmillan Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: - köszönés, elköszönés, - bemutatkozás, - köszönet és arra reagálás. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: - tetszés, nem tetszés. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: - dolgok, személyek megnevezése, - információkérés, információadás, - igenlı vagy nemleges válasz, - tudás, nem tudás. Fogalomkörök - Cselekvés, történés, létezés kifejezése, - Birtoklás kifejezése, - Térbeli viszonyok, - Idıbeli viszonyok, - Mennyiségi viszonyok, - Minıségi viszonyok, - Logikai viszonyok, - Szövegösszetartó eszközök. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló megért: - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, max. kétmondatos kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést.

10 10. oldal Beszédkészség A tanuló: - hiányos vagy egyszerő mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerőbb szerkezető szövegeket (legalább néhány mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál. Olvasott szöveg értése A tanuló: - felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas; - ismert nyelvi elemekbıl álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. Íráskészség A tanuló: 11. felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló ismerje fel az egyszerő kommunikációs szándékokat és tudjon reagálni azokra. Legyen képes információt kérni és információt adni személyekre vonatkozóan ill. egyszerő kérdéseket alkotni és azokra válaszolni.

11 11. oldal ANGOL 5. ÉVFOLYAM ÓRATERV tanévtıl Az én világom Szőkebb és tágabb környezetünk Napirend, szabadidı Múltbeli események Jövıbeli tervek, szándékok Óraszám + választható keret Szabadon felhasználható órakeret Ö s s z e s e n : óra Szabadon felhasználható óra: Ezeket használjuk fel a hallás utáni megértés gyakoroltatására és a beszédkészség fejlesztésére, hiszen az angol nyelvvel történı ismerkedés során a tanulóknak nehézséget okozhat a hallott szöveg megértése a magyar és az angol nyelvek közötti hangsúlyozásbeli különbségekbıl adódóan. A szabadon felhasználható órakeret felhasználható továbbá egyes angol hangzók kiejtésének gyakoroltatására is. Tanulói és tanítást-tanulást segítı taneszközök A következı tankönyvcsaládok könyvei ajánlottak alkalmazásra. A tankönyvcsalád magába foglalja a tankönyvet, a tanári kézikönyvet, a munkafüzetet, a kiegészítı hanganyagot, és egyes esetekben a videó anyagot is. Mindegyik kiadó rendelkezik a tankönyvcsaládokhoz készített kiegészítı gyakorló feladatlapokkal, illetve győjteményekkel, amelyek használata az átlagosnál jobb képességő csoportok esetében javasolt. World Class 1. Harris, M. and Mower, D. Longman New Project English 1. Hutchinson, Tom. Oxford University Press Go! 1 Elsworth, S. and Rose, J. Longman Wow 1. Nolasco, R. Oxford University Press Cambridge English for Schools 1. Littlejohn, A. and Hicks, D. Cambridge University Press Smart Elementary Michael Vince, Judy West, David A. Hill. Macmillan A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló: 1. ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; 2. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; 3. ismert nyelvi eszközökkel, egyszerő mondatokban megfogalmazott szövegbıl fontos információt kiszőr. Beszédkészség A tanuló 4. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerő mondatban válaszol; 5. tanult minta alapján egyszerő mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; 6. megértési probléma esetén segítséget kér. Olvasott szöveg értése A tanuló: 7. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; 8. ismert nyelvi eszközökkel, egyszerő mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál; 9. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerő mondatokból álló szöveg lényegét megérti. Íráskészség A tanuló: 12. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír; 13. egyszerő közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló ismerje fel és tudja használni egyszerő kommunikációs helyzetekben az alábbi nyelvtani struktúrákat: Egyszerő jelen idı ismétlıdı cselekvések kifejezésére, Folyamatos jelen idı a beszéd pillanatában történı cselekvések kifejezésére, Utalás a múltra és a jövıre alapfokon.

12 12. oldal Az én világom Óraszám: óra Személyi adatok Bemutatkozás, ismerkedés Mit szeretek, mit nem szeretek Család és barátok Foglalkozások Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, köszönet és arra reagálás, bemutatkozás, Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírása, igenlı vagy nemleges válasz. Létezés kifejezése (there is / there are) A létige (to be) ragozása, különös figyelemmel az egyes szám harmadik személyben jelentkezı irregularitásra Birtoklás kifejezése (to have, to have got) A birtoklás kifejezése a have segédige használatával Megjegyzés: a have segédige illetve annak fıigei használata ennél a szintnél még nem jelentkezik, a tanuló csupán kifejezés formájában sajátítja el a birtoklás kifejezésének képességét Birtokos névmások: My, your, his/her, stb. Mennyiségi viszonyok: Számok A többesszám kifejezése egyszerő esetekben: book-books, chair-chairs, stb. Logikai viszonyok: Határozott és határozatlan névelık: a, an, the Mutató névmások: this, that, these, those What's your name? Where do you live? My name is... He is... stb. I like...., I don't like..., What do you like? Do you like...? Családtagok nevei, szülık, nagymama, nagypapa, testvérek, nagybácsi, nagynéni, unokatestvérek Foglalkozások: DJ, teacher, pupil, a szülık foglalkozása Óraszám: Szőkebb és tágabb környezetünk óra Ház, lakás bemutatása Állatok, növények a ház körül A település, ahol élünk Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: információkérés, információadás, dolgok, személyek megnevezése, leírása, igenlı vagy nemleges válasz A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: egyszerő utasítások adása, azok követése Térbeli viszonyok kifejezése Helyhatározók: in, on, between, next to, to, at Birtoklás kifejezése (to have, to have got)

13 13. oldal A birtoklás kifejezése a have segédige használatával A birtoklás kifejezése a 's jelöléssel: pld. Tom's book Minıségi viszonyok Alap színek (colours: blue, red, white, black, green) Alak, kiterjedés: shapes, big, small Mennyiségi viszonyok Sorszámnevek first, second, third, stb. downstairs, upstairs, living room, bathroom, bedroom, dining room, stb. cat, pet, dog, stb. Óraszám: Napirend, szabadidı óra Egy napom Az iskola Szórakozás, hobbi A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: javaslat és arra reagálás, meghívás és arra reagálás Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: egyetértés, egyet nem értés, tetszés, nem tetszés Mennyiségi viszonyok: Mérték legegyszerőbb kifejezése: small, big, old, young Idıbeli viszonyok: Idıpontok: what s the time? o clock, to, past Gyakoriság kifejezése: once, twice, times, often, usually. stb. Fogalmak: Egyszerő jelen idı rendszeres, ismétlıdı cselekvések kifejezésére Folyamatos jelen idı pillanatnyi cselekvések kifejezésére: I am reading Tantárgyak: Geography, History, Art, P.E., Music, Computer Studies, Maths, English, break, lunch, stb. Különbözı sportok nevei (volleyball, football go skiing, go windsurfing, etc.) Szabadidıs tevékenységek felsorolása Óraszám: Múltbeli események óra Mi történt a közelmúltban? A nyári / téli / tavaszi szünet eseményei Múlt héten beteg voltam Múltbeli cselekvésekre történésekre való utalás

14 14. oldal Fogalmak: A létige múltidejő alakjai: was, were Az igék szabályosan és nem szabályosan képzett múlt idejő alakja: -ed, ill. went, did, took, put, stb. Múltidejő kérdések és tagadások a did segédigével: Did you go to the cinema? No, I didn't Idıbeli viszonyok: Múlt idejő idıhatározók: yesterday, last week, last month,... ago, stb. A múltidı kfejezését szolgáló szavak és szószerkezetek, pld. last, ago, before, after, stb. Szabadidıs tevékenységek nevei: go skiing, camping, going on hliday, stb. Betegségek nevei: headache, sore throat, cold, to have a temperature, stb. Óraszám: Jıvıbeli tervek, szándékok óra Mi szeretnél lenni? Mit csinálsz majd a szünetben? Az emberiség jövıje. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: Egyetértés, egyet nem értés Véleménykérés, és arra reagálás Fogalom: A jövı idejő cselekmények események kifejezése a will segédige használatával: I will go to London. A jövı idejő cselekmények események tagadása a will not ill. annak rövid alakjának a won't segédigék használatával. Egyes szám elsı és többes szám elsı személyekben a shall segédige használata is megengedett a will helyett. Idıbeli viszonyok: A jövı idıt kifejezı idıhatározók: tomorrow, next... Foglalkozások nevei Utazással kapcsolatos tárgyak nevei pld. tent, suntan lotion, rucksack, stb. Utazási módok, pld. by plane, bus, coach, car, train, stb.

15 15. oldal ANGOL 6. ÉVFOLYAM ÓRATERV tanév Családi kapcsolatok meghatározása. 15 (5 )+ 5 Egészség, betegség 20 (6 )+ 7 Idıjárás 15 (4) + 5 Étkezés 15 (4 ) + 5 Városok, települések 10 (4 ) + 3 Foglalkozások, szakmák. 15 (3 ) + 5 Óraszám (ebbıl NEM SZAKRENDSZERŐ óra) + választható keret Szabadon felhasználható órakeret 21 (5 ) + 7 Ö s s z e s e n : 111 (31) + 37 óra ÓRATERV tanévtıl Óraszám+ választható keret Családi kapcsolatok meghatározása Egészség, betegség Idıjárás Étkezés Városok, települések Foglalkozások, szakmák Szabadon felhasználható órakeret Ö s s z e s e n : óra Szabadon felhasználható óra: Ezeket használjuk fel a beszédkészség fejlesztésére. Különösen ajánlott szituációs játékokon keresztül a nyelvtanulók szociolingvisztikai kompetenciájának fejlesztése. Tanulói és tanítást-tanulást segítı taneszközök A következı tankönyvcsaládok könyvei ajánlottak alkalmazásra. A tankönyvcsalád magába foglalja a tankönyvet, a tanári kézikönyvet, a munkafüzetet, a kiegészítı hanganyagot, és egyes esetekben a videó anyagot is. Mindegyik kiadó rendelkezik a tankönyvcsaládokhoz készített kiegészítı gyakorló feladatlapokkal, illetve győjteményekkel, amelyek használata az átlagosnál jobb képességő csoportok esetében javasolt. World Class 2. Harris, M. and Mower, D. Longman New Project English 2. Hutchinson, Tom. Oxford University Press Go! 2 Elsworth, S. and Rose, J. Longman Wow 1, 2. Nolasco, R. Oxford University Press Cambridge English for Schools 1, 2.. Littlejohn, A. and Hicks, D. Cambridge University Press Smart Beginner / Pre-Intermediate Michael Vince, Judy West, David A. Hill. Macmillan. 2001/2002. A továbbhaladás feltételei Beszédértési készség: 1. A tanuló ismerje fel a számára fontos részleteket néhány mondatos egyszerő közlésben, képes legyen a meg nem értett szavakat, kifejezéseket átugorva a lényeges információt kiszőrni. 2. Tudjon reagálni (szóban, írásban, vagy cselekvést végrehajtva) rövid, három-négy mondatos közlésre. 3. Legyen képes megoldani a hallás utáni szövegértéshez kapcsolódó feladatok, ismerkedjen meg és sajátítsa el a feladatok megoldásához szükséges stratégiákat (igaz/hamis állítások, táblázatok kitöltése, stb.). Beszédkészség: 1. A tanuló beszédében minél jobban közelítse meg az angol nyelv hangjainak képzését. FIGYELMEZTETÉS: a cél nem a nyelv anyanyelvi beszélıinek kiejtésének imitálása, hanem helyes hangok képzése és ezáltal érthetı közlések átadása. 2. Tudjon néhány szóval, rövid mondatokban reagálni hallott vagy látott jelenségekre, információra. 1. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult anyaggal, vagy érdeklıdési köréhez kapcsolódó ismeretekkel kapcsolatban. 2. Ha nehézségei vannak a megértéssel, tudjon angolul segítséget, ismétlést kérni. 3. Tudjon képekrıl röviden beszélni (jellemezni emberek ruházatát, külsı megjelenését). Olvasásértési készség:

16 16. oldal 4. A szöveg alaposabb, önállóbb megértése céljából fejlessze tovább és sajátítsa el a néma olvasás készségét. 5. Legyen képes új szövegkörnyezetben is felismerni az ismert nyelvi elemeket, képes legyen egyszerő információt kiszőrni a szövegbıl. 1. Értsen meg egyszerő, rövid szövegeket (pld. képeslap, hirdetés, stb.) és képes legyen reagálni rájuk. Írásbeli készség: 2. A tanuló tudjon egyszerő mondatokat logikai kötıelemekkel egymásba főzni. 1. Tudjon (elıször minta alapján - parallel writing) egyszerő szöveget írni. 2. Tudjon egyszerő eseménysort önállóan leírni. 3. Tudjon képeslapot megírni és megcímezni. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló ismerje és tudja használni az alábbi nyelvtani struktúrákat kommunikációs helyzetekben: Az egyszerő múlt és a folyamatos múlt idık múltbeli cselekvések leírásakor. A befejezett jelen idı a közelmúltban történt cselekmények leírásakor. Családi kapcsolatok meghatározása Óraszám : 15 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 5 ÓRA) + 5 óra Óraszám tól: óra Családfa A királyi család vagy az amerikai elnök családjának bemutatása A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: Bemutatás Minıségi viszonyok: Személyek jellemzése, külsı, belsı tulajdonságok ismertetése, leírása Modalitás: A can / cannot segédigék használata képesség kifejezésére Mennyiségi viszonyok: Távolság, súly, méret, hosszúság, őrtartalom legegyszerőbb kifejezése Logikai viszonyok: Határozatlan névmások: somebody, anybody, nobody, everybody Visszaható névmások: me, him, them, stb. A családi kapcsolatok részletesebb szókincse, pld. unokatestvér, anyós, após, dédszülık, stb. Melléknevek személyek külsı jellemzésére, pld. short, tall, heavy, fat, thin, curly, long, stb. Melléknevek belsı tulajdonságok leírására, pld. understanding, patient, happy, clever, stb. Egészség, betegség Óraszám : 20 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 6 ÓRA)+ 7 óra Óraszám tól: óra Gyakori betegségek Balesetek Az orvosnál

17 17. oldal Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Tudás, nem tudás Interakcióban jellemzı kommunikációs szándékok, megértés biztosítása: Betőzés kérése, betőzés Fogalom: A múltidı-kör, a Past Simple és a Past Continuous alapvetı funkciói és jelentésbeli árnyalataik. A felszólító mód eszköztára, tanácsolás, figyelmeztetés pld. Eat a lot of vegetables but don't eat chocolate. Logikai viszonyok: Kapcsolatos: and választó: either, or ellentétes: but Idıbeli viszonyok: Prepozíciók idıbeli viszonyok kifejezésére. Pld, in August, on Friday, stb. Modalitás: A must, have to, mustn't és needn't segédigék használata a kötelezettség, szükségesség és a tiltás kifejezésére Gyakori betegségek nevei, pld. flu, cold, chickenpox, stb. Tünetek leírása pld. fever, temperature, running nose, spots, aches and pains, stb. Utasítások, pld. Open your mouth, drink tea, breath deeply, stb. Az orvosnál elıforduló kifejezések, pld. surgery, prescription, medicine, stb. Idıjárás Óraszám : 15 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 4 ÓRA) + 10 óra Óraszám tól: óra Évszakok Idıjárási viszonyok Interakcióban jellemzı kommunikációs szándékok, megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Fogalom: A going to szerkezet használata következtetések levonására. Minıségi viszonyok: A melléknevek fokozása pld. cold, colder, coldest illetve a rendhagyó fokozás dangerous, more dangerous, most dangerous. Hasonlító kötıszavak, pld. as. as, than, Mennyiségi viszonyok: Számok Évszakok nevei Melléknevek idıjárási viszonyok jellemzésére pld. sunny, cold, foggy, stb. Étkezés Óraszám : 15 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 4 ) + 5 óra Óraszám tól: óra

18 18. oldal Fıbb étkezések Étteremben Fızés Vásárlás A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Mennyiségi viszonyok: Egységek nevei, pld. a pint of.., a kilo of..., a tin of.., stb Határozatlan számnevek: some, any Mennyiségre vonatkozó kérdések: How much? How many? Fogalom: Megszámlálható és megszámlálhatatlan fınevek pld, cheese, milk, bread, apple, tomato Modalitás: Udvarias kérések a can és a may segédigékkel Ételek, italok nevei A fızéssel kapcsolatos igék, kifejezések, pld. to cook, to bake, to boil, to fry, stb. Különbözı boltok ill. osztályok nevei pld. grocery, bakery, butchery, stb. Városok, települések Óraszám : 10 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 4 ) + 3 óra Óraszám tól: óra Utazás Útbaigazítás Egy város, település bemutatása Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Információkérés, adás Fogalom: A Present Perfect igeidı múltbéli események leírására A Present Perfect igeidı a since és for elöljáró szavak használatával Határozott névelı Idıbeli viszonyok kifejezése: How long...? When...? Elöljárószavak, pld.in, next to, by bus, on foot, stb. Szókinc: Útbaigazítással kapcsolatos kifejezések Nevezetességek leírása, azok nevei pld. Big Ben, Houses of Parliement, stb. Utazási eszközök pld. bus, train, ferry, foot, plane

19 19. oldal Foglalkozások, szakmák Óraszám : 15 (EBBİL NEM SZAKRENDSZERŐ 3) + 5 óra Óraszám tól: óra Egy foglalkozás bemutatása Egy munkafolyamat leírása Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Dolgok, személyek megnevezése, leírása Fogalom: A szenvedı szerkezet jelen, múlt és jövı idıben A by prepozíció használata Idıbeli viszonyok: First, second, then, after that.. stb. Egy kiválasztott foglalkozáshoz kapcsolódó igék és fınevek

20 20. oldal ANGOL 7. ÉVFOLYAM ÓRATERV Utazás, Magyarország Szabadidı, szórakozás Tágabb környezetünk,telefonálás,posta Emberi kapcsolatok,levelezés, internet, Óraszám + választható keret Szabadon felhasználható órakeret Ö s s z e s e n : óra Tanulói és tanítást tanulást segítı taneszközök A következı tankönyvcsaládok könyvei ajánlottak alkalmazásra. A tankönyvcsalád magába foglalja a tankönyvet, a tanári kézikönyvet, a munkafüzetet, a kiegészítı hanganyagot, és egyes esetekben a videoanyagot is. Mindegyik kiadó rendelkezik a tankönycsaládokhoz készített kiegészítı gyakorló feladatlapokkal, illetve győjteményekkel, amelyek használata az átlagosnál jobb képességő csoportok esetében javasolt. World Class 3. Harris, M. and Mower, D. Longman New Project English 3. Hutchinson, Tom. Oxford University Press Go! 3 Elsworth, S. and Rose, J. Longman Wow 2, 3. Nolasco, R. Oxford University Press Cambridge English for Schools 2, 3.. Littlejohn, A. and Hicks, D. Cambridge University Press Smart Pre-intermediate Michael Vince, Judy West, David A. Hill. Macmillan A továbbhaladás feltételei Beszédértési készség: 1. A tanuló értse meg a tanárának a tananyaggal vagy a mindennapi élettel kapcsolatos egyszerő, angol nyelvő magyarázatát. 2. Értse meg az elızı évfolyamoknál változatosabb és összefoglalóbb jellegő kérdéseket és tudjon azokra válaszolni. 3. Képes legyen a rá vonatkozó információt a szövegbıl kiemelni és megérteni. Beszédkészség: 4. A tanuló tudjon információt kérni és képes legyen akár több mondatból álló információ közlésére. 1. Tudjon embereket, tárgyakat és helyeket egyszerően jellemezni. Tudja tetszését, nem tetszését, érzelmeit, véleményét kifejezni, ill. ezek iránt másoknál érdeklıdni. 2. Tudjon egyszerően, de összefüggıen beszélni a mindennapi életben vele, családjával és társaival történtekrıl. Tudjon érdeklıdni ezek iránt. Olvasásértési készség: 3. A tanuló tudjon a maga tudásszintjén számára megfelelı szöveget önállóan vagy tanári segítséggel megérteni. Tudjon a szövegrıl általános képet alkotni. Tudja a számára szükséges információt kikeresni. Tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerő és nehezebb feladatokat megoldani. Írásbeli készség: A tanuló tudjon több mondatból álló egyszerő, összefüggı szöveget írni változatos közlésmódokban és stílusokban (formális, nem-formális). Tudjon megadott szövegmodelleket felhasználva új szövegeket írni. Tudja írásban kifejezni tetszését, nem tetszését, érzelmeit és véleményét. Tudjon ezek után másoknál érdeklıdni. Tudjon egyszerő levelet fogalmazni. Ismerje meg a formai követelményeket. Tudjon megoldani egyszerőbb írásbeli feladatokat (pld. jegyzetelés). Írásbeli feladatainál tudja használni a kétnyelvő szótárt. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló ismerje és tudja használni az alábbi nyelvtani struktúrákat kommunikációs helyzetekben: Feltételes mód alapesetei a Type 1 és Type 2 conditionals.

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Angol 4-8. évfolyam A tanterv, a NAT Élő idegen nyelv műveltségterület, a 4-8. évfolyamok követelményeit dolgozza fel.

Angol 4-8. évfolyam A tanterv, a NAT Élő idegen nyelv műveltségterület, a 4-8. évfolyamok követelményeit dolgozza fel. Angol 4-8. évfolyam A tanterv, a NAT Élő idegen nyelv műveltségterület, a 4-8. évfolyamok követelményeit dolgozza fel. A tantárgy óraszáma: 629 A Nyíregyházi Tanterv/helyi tervezés aránya: ~80/20 %. Ennek

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

Angol 3-8. évfolyam A tanterv, a NAT Élő idegen nyelv műveltségterület, a 3-8. évfolyamok követelményeit dolgozza fel.

Angol 3-8. évfolyam A tanterv, a NAT Élő idegen nyelv műveltségterület, a 3-8. évfolyamok követelményeit dolgozza fel. Angol 3-8. évfolyam 2 Angol 3-8. évfolyam A tanterv, a NAT Élő idegen nyelv műveltségterület, a 3-8. évfolyamok követelményeit dolgozza fel. A tantárgy óraszáma: 592 A Nyíregyházi Tanterv/helyi tervezés

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás 20 TANMENETJAVASLATOK Javasolt időelosztás Órakeret: Heti 1 óra, évi 37 óra Heti 2 óra, évi 74 óra Heti 3 óra, évi 111 óra Szempontok és tanácsok a tanmenet felépítéséhez Egy oldal általában egy óra anyagát

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam

Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam Célok és feladatok Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni

Részletesebben

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve.

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. NT-56473 Sebők Judit: English for You 2 Tanmenetjavaslat Az English for You 2 8-9 éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. A készségfejlesztéshez,

Részletesebben

Helyi tanterv. A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret. 4. évfolyam: vi óraszám

Helyi tanterv. A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret. 4. évfolyam: vi óraszám Helyi tanterv A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret Tematikai egység rövid címe 4. évfolyam: Kerettanter vi óraszám Én és a családom. Családtagok

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv

HELYI TANTERV Angol nyelv HELYI TANTERV Angol nyelv 1. évfolyam Évi óraszám: 36 Ajánlott témakörök az 1. évfolyamra Ajánlott témakörök Órakeret Kapcsolódási pontok Család Én és a családom. Családtagok megnevezése, néhány tulajdonsággal

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE. Készítette: Mészárosné Stef Ilona munkaközösség-vezető

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE. Készítette: Mészárosné Stef Ilona munkaközösség-vezető IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE Készítette: Mészárosné Stef Ilona munkaközösség-vezető A munkaközösség tagjai: Német: Balla Károlyné Ökrös Katalin He who does not know a foreign language does not

Részletesebben

Angol nyelv. 1-4. évfolyam

Angol nyelv. 1-4. évfolyam Angol nyelv 1-4. évfolyam 1. Az angol nyelv tanításának célja, feladata Az általános iskola 1 3. évfolyamán az élő idegen nyelv tanításának négy fontos célja van: Járuljon hozzá a gyermek személyiségének

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Angol

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Angol Bolyai János Általános, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52 420-377 Tel./fax: (52 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Angol Élő idegen nyelv

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM Célok és alapelvek ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM Az idegen nyelv tanítása elsősorban a gyakorlati készségek elsajátítását szolgálja. Egyben megismerteti

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV III. Angol nyelvi előkészítő 1-3 évfolyam Angol nyelv 4-8 évfolyam Angol nyelv emeltszintű 4-8 évfolyam

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV III. Angol nyelvi előkészítő 1-3 évfolyam Angol nyelv 4-8 évfolyam Angol nyelv emeltszintű 4-8 évfolyam ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV III. Angol nyelvi előkészítő 1-3 évfolyam Angol nyelv 4-8 évfolyam Angol nyelv emeltszintű 4-8 évfolyam 281 Angol nyelv 1-3. évfolyam ELŐKÉSZÍTŐ IDŐSZAK, BEVEZETŐ

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Helyi tanterv. 4. évfolyam

Helyi tanterv. 4. évfolyam Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Angol kéttannyelvű képzés

Angol kéttannyelvű képzés Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Angol kéttannyelvű képzés tantárgy 1-8. évfolyam heti 5 óra, évi 182 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Bevezetés

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Magical World 1. alapján

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Magical World 1. alapján Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Amit ebben az életkorban a nyelvtanulás, nyelvtanítás célja és amit a Magical World is nyújtani tud: 1. A tanított anyag

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ FELSŐ TAGOZAT Angol nyelv Saját innováció 2015. KÉSZÜLT AZ APÁCZAI

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI TANTERV 1-8. ÉVFOLYAM. Bevezető

ANGOL NYELV HELYI TANTERV 1-8. ÉVFOLYAM. Bevezető Bevezető ANGOL NYELV HELYI TANTERV 1-8. ÉVFOLYAM Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET

ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 4. évfolyam HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET 2013. oldal 1 BEVEZETŐ Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből,

Részletesebben

Német nyelv Helyi tanterv

Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv 5 8. évfolyam Német 5-8. évfolyam 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Angol nyelv 3-4.o.

Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Angol nyelv 3-4.o. Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Angol nyelv 3-4.o. Módosítva: 2016.06.30-án Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet

Részletesebben

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv SOLUTIONS Elementary Angol nyelv Kommunikációs szándékok, szókincs Introduction unit (Section A and B) Bemutatkozás (név, életkor, származás) Mások bemutatása Információ kérése, adása Az angol ábécé, betűzés

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben