A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig"

Átírás

1 A NYELVISKOLÁK SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK ÁLLÁSPONTJA A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig címmel a Magyar Kormány által kiadott Fehér könyvre vonatkozóan Budapest, január 02.

2 A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének álláspontja A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig címmel a Magyar Kormány által kiadott Fehér könyvre vonatkozóan A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) köszönettel vette a Magyar Kormány idegennyelv-oktatási stratégiájára vonatkozó fehér könyv véleményezésére történő felkérést. Az Egyesület szakértői által készített anyagban elsőként a stratégia egészére, azt követően pedig annak egyes fejezeteire, illetve főbb pontjaira vonatkozó álláspontunkat ismertetjük. 1. Átfogó vélemény a nemzeti idegennyelv-oktatási stratégiáról A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete üdvözlendőnek tartja, hogy a stratégia a nyelvoktatás minden területét felöleli, hiszen a nyelvoktatás - nyelvtanulás valóban hosszú folyamat, amely a kisgyermekkortól a felnőttoktatáson keresztül élethosszig tarthat, illetve, hogy középpontjában a folyamatosság és az abból eredő hatékonyság elvének érvényesítése áll. A NYESZE azt a koncepciót támogatja, amely szerint az első kötelező idegennyelv az angol legyen, hiszen ez az informatika, a nemzetközi tudományos élet, kereskedelem és idegenforgalom nyelve. Éppen ezért, nem tudunk azonosulni azzal az elképzeléssel, hogy a közoktatásban az angol prioritását a német, vagy esetleg más nyelv (például francia) vegye át. A második idegennyelvet illetően, a stratégiában kiemelt ajánlatként szerepel az angol, a német és a francia. Véleményünk szerint, érdemes lenne a második nyelv megválasztását a tanulóra (a legkisebb korosztályoknál esetleg a szülőkre) bízni. Ez jelentősen növelné a tanulást nagymértékben elősegítő motivációt. Egyetértünk a stratégiában megfogalmazott - a közoktatásban eddig is érvényben lévő - azon elvvel, miszerint az általános iskolában csak olyan nyelvet lehessen tanulni, melynek tanulása a középiskolában folytatható. Fontos azonban, hogy a korábbi gyakorlat abban a vonatkozásban is érvényben maradjon, hogy a középiskolában minél több nyelv közül lehessen második idegennyelvet választani. Nem értünk egyet a stratégia azon megközelítésével, mi szerint az idegennyelv tanításttanulást úgy kezeli, mintha az döntően a közoktatási intézményrendszer állami irányításán, nem pedig elsősorban a tanulón és a tanáron, az ő motiváltságukon, munkájukon múlna. A stratégia nem foglalkozik azzal, hogy a tanuló miért és hogyan tanul, sem pedig azzal, hogy a tanár mit, és hogyan tanít. Abból indul ki, hogy mindenki úgy teszi a dolgát, ahogyan azt központilag előírják számukra. Mindez azonban ellentmond a korszerű (nyelv) pedagógiai - 1 -

3 elvekkel. Hasonlóképpen látjuk a rendszer túlzott egységesítésére, uniformizálására való törekvést a tantervek, tanmenetek, haladási ütemtervek, tankönyvválaszték stb. tekintetében. A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete helyesli azt az elképzelést, hogy rendszeres időközönként sor kerüljön a nyelvtudás korszerű és egységes eszközökkel történő mérésére, illetve, hogy a mérés a KER szintrendszer alapján történjen. Ugyanakkor a felmérő feladatok kidolgozása épp olyan bonyolult szakmai feladat (vagy talán, mert a KER két szintje közé eső szintet hivatott mérni, még nehezebb is), mint az érettségi feladatok előállítása, amelynek értékelése egyébként nem egészen a KER elvei szerint történik. Ebből következően, ezt a munkát célszerűbb lenne tudományos műhelyekre, nem pedig a gyakorló tanárokra bízni. Ugyancsak egyetértünk a szakfelügyelői rendszer működtetésének gondolatával is, amennyiben a szakfelügyelők elméletileg sokoldalúan képzettek, és munkájukat megfelelő toleranciával, empátiával végzik. Racionális és a koncepcióba szervesen illő a nyelvi és kulturális ismeretekre, a tudásmérésre, a korszerű technológiák megismerésére, szaknyelvi ismeretekre irányuló továbbképzések tematikai meghatározása, ugyanakkor hiányoljuk, hogy a kommunikatív szemléletű nyelvoktatás fejlesztését célzó szakmódszertani továbbképzéseket a koncepció nem említi. Egyesületünk is úgy véli, hogy segíteni kell a tanárokat a tankönyv/tananyag kiválasztásában, de meglátásunk szerint ennek nem a tankönyvválaszték szűkítésre révén kell megtörténnie, hanem oly módon, hogy továbbképzések keretében megtanítjuk a tanárokat könyvet elemezni, megtanítjuk őket arra, hogy képesek legyenek élni a szabad könyvválasztás jogával, ami szerves része a tanári szabadságnak. Támogatandónak tartjuk azt az elképzelést, hogy a nyelvoktatás kerete ne az osztály, hanem a nyelvi csoport legyen. Ennek előfeltétele, hogy egy évfolyamon legalább két osztály tagjai tanulják ugyanazt a nyelvet. Ebből következik, hogy az évfolyamonként négy-öt osztályos iskolában ez többnyire csak angolból és németből valósulhat meg. A rendszer akkor lehetne igazán hatékony, ha évfolyamoktól függetlenül hoznának létre szintek szerinti csoportokat. Nem világos, hogy a koncepcióban szerepelő akár évfolyamokon átívelően, nem osztályonként kell megszervezni a csoportokat megfogalmazás mit jelent: az egyes évfolyamokon megszervezett csoportokat, vagy pedig évfolyamoktól független nyelvi csoportokat. Az Európai Nyelvtanulási Napló bevezetése, a tanulók önértékelése pozitív elképzelés, de kérdés, hogy az általunk kifogásolt uniformizált iskolaeszménynek ellentmondani látszó szellemisége miként illeszkedik a stratégiába. Ugyancsak ellentmondásosnak látjuk, hogy a koncepció a közoktatásban elérendő szintet - a létrehozni kívánt új, kontinuus rendszerben ilyen magas óraszám mellett ilyen alacsony szinten határozza meg

4 Ami az egyetemi programot illeti, a szaknyelvi képzés nem irreális cél, amennyiben a közoktatásban valóban megfelelően magas szintet ér el a tanulók nyelvtudása és amennyiben valóban lesznek megfelelő szaknyelvi ismerettel rendelkező nyelvtanárok. Az egyetemi tanárképzés visszatér a kétszakos tanárképzéshez és lényegében a régi tanárképző főiskola mintáját veszi át 4+1-es képzéssel az általános iskola felső tagozata, illetve 5+1-es rendszerrel a középiskolai tanárok számára. Újdonság az iskolai gyakorlatra szánt +1 tanév. A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája egészére vonatkozóan még az alábbiakat tartottuk lényegesnek a jelen anyagban leírni: A koncepció alapvető problémája, hogy azt a látszatot kelti, a közoktatásban az oktatási rend racionalizálása elegendő arra, hogy a nyelvtanulás lényegesen hatékonyabbá váljon. Ezzel szemben a valóság az, hogy akkor lesz igazán hatékony a közoktatásbeli nyelvoktatás, ha a támogatandó racionalizálás mellett a tanárok képzése, továbbképzése a mostaninál erőteljesebben a (poszt) kommunikatív szemléletű nyelvpedagógiák irányába mozdul el. Véleményünk szerint ez olyan metodológiák bevezetésével érhető el, amelyek a tanulókat az induktív, önálló, kooperatív, autentikus szövegeken és magatartásokon, továbbá a nyelvelsajátításon (akvizíción) alapuló, ciklikus, a nyelvi készségeket és nyelvtani, funkcionális és lexikai ismereteket egyszerre fejlesztő órai tevékenységek végzésére serkentik. Egyetértünk azzal, hogy a nyelvtanítást az óvodában elkezdeni kivéve a nemzetiségi óvodákat teljesen felesleges. Különbséget kell tenni a között a helyzet között, amikor az óvodáskorú gyermek idegen nyelvi környezetbe kerülve, természetes úton szívja magába a nyelvet, és a között, amikor a gyerekek hetente egy-két alkalommal percig idegen nyelven énekelnek, tapsikolnak, játszanak, mely utóbbi esetben az előbbihez fogható mennyiségű és minőségű input egyáltalán nem biztosítható. Azzal is egyetértünk, hogy az iskolák kötelezően a 4. osztályban kezdjék meg az idegen nyelvek tanítását, bár ehhez hozzá kell tenni, hogy ekkor még csak játékos formában. Sok gyerek kezdeti motivációját elveszi, ha már az alsó tagozatban nyelvtanozással és szódolgozatokkal gyötrik, sokszor szülői nyomásra. Kétségeket fogalmazunk meg azonban azzal az elképzeléssel kapcsolatban, hogy a jövőben két szakon végzett, jól képzett pedagógusok fognak megjelenni a közoktatásban, ezáltal nagyobb nyelvi kínálat biztosítására lesz lehetőség. Nem lehet tudni, hogy milyen nyelvtanárok fognak kikerülni az iskolákba, és nem látszik semmi biztosíték arra, hogy a legjobb jelöltek fognak a közoktatásban elhelyezkedni. Régi és fontos téma Az idegennyelv-oktatás és az óraszámok kérdése. Örvendetes, hogy a stratégia olyan kutatást idéz, amely a magyarországi nyelvoktatás magas óraszám melletti alacsony hatékonyságra hívja fel a figyelmet as EACEA adatok szerint is Magyarországon magas az idegen nyelvek oktatására fordított évek száma, a heti óraszám - 3 -

5 pedig lényegesen nagyobb, mint olyan országokban, ahol a lakosság mintegy 90%-a beszél angolul: Magyarország: 944 óra/9 év; Dánia: 570 óra/7 év; Svédország: 480 óra/9 év, pedig ezekre az országokra is igaz, hogy az iskolát tekintik a nyelvtanulás elsődleges színterének. Valóban nagy probléma, hogy az iskolák nem építenek a korábbi tanulmányokra, hanem minden iskolaváltás egyben újrakezdést jelent a tanult idegennyelvből. Ez rontja a nyelvoktatás költséghatékonyságát, és rendkívüli mértékben demotiváló. Jóllehet egyetértünk a szakközépiskolákban folyó nyelvoktatás fejlesztésének szükségességével, úgy véljük, hogy ezt nem a szaknyelvoktatás túlzott előtérbe helyezésével kell elérni. Attól, hogy egy kiskamasz vegyipari szakközépiskolában folytatja tanulmányait, még nem következik, hogy lázba jön a vegyipari angol vagy német szakkifejezések elsajátításának a lehetőségétől. Ő is csak egy fiatal, mint a gimnazisták, akit ha valami, akkor az általános nyelvtanulási célok, az internetezés, a chatezés, a külföldi utazás vagy a popzene jobban fognak motiválni, mint a szaknyelv. A szaknyelvi ismereteket valószínűleg érdemesebb lenne a tanulmányok végére hagyni, és esetleg csak azoknak felkínálni, akik már elérték a B1 általános nyelvi szintet. Találkozik véleményünkkel az a felvetés, hogy a szakiskolákban az idegennyelvek tanítását célszerű lenne a szóbeli kommunikatív készségek, a beszéd és a beszédértés tanítására használni, de ehhez érdemes hozzátenni az idegennyelvi olvasási készség és a szótárhasználat fejlesztését is. Tudjon a tanuló ismerkedni, egyszerűbb információt adni az adott nyelven, de legyen képes megérteni egy üzenetet vagy egy egyszerűbb Web oldalt is. Háttérbe kellene szorítani a nyelvtanozást, és a nyelvhelyesség sulykolását, és csak a megértést, illetve az érthető beszédet tűzni ki célul (ez angolból egy lingua franca megközelítésű oktatást jelentene), és kapjon annyi pozitív megerősítést minden tanuló, hogy legyen bátorsága megszólalni az adott nyelven. A két tanítási nyelvű iskolák száma valóban gyorsabban szaporodott, mint amilyen tempóban a minőségi oktatás körülményei megteremthetők lettek volna. Ezeknek az iskoláknak a népszerűsége azonban arra utal, hogy fenntartásuk valós igényt elégít ki. A nyelvoktatás és az idegennyelven tanított tantárgyak oktatásában elért minőség és hatékonyság ellenőrzése mindenképpen szükséges. A nyelvi előkészítő évfolyam a mi megítélésünk szerint sem volt szerencsés kísérlet, ideje levonni a következtetéseket, és ezt a költséges programot bezárni, kivéve a két tanítási nyelvű iskolákat, ahol a nyelvi előkészítő évre mindenképpen szükség van, és ahol az oktatás minősége fenntartható. Végezetül, a stratégia helyesen állapítja meg, hogy Magyarország népességének átlagos nyelvtudása meglehetősen lehangoló, és hogy ez az állapot a nemzetközi gazdasági életben való részvételünket igen hátrányosan befolyásolja. Riasztó, hogy 2012-ben éppúgy az utolsó helyet foglaltuk el, mint a 2005-ös EU adatok szerint, és hogy az előző felmérés adataihoz képest még 7%-kal csökkent is azoknak az aránya, akik saját bevallásuk szerint valamilyen szinten el tudnak boldogulni legalább egy idegen nyelven

6 Érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy a befogadó (receptív, passzív ) készségek terén mennyire le vagyunk maradva az összes európai országhoz képest. A magyarok 75%-a (EU 56%) nyilatkozott úgy, hogy egyetlen nyelven sem képes a rádióban vagy a televízióban követni a híreket, és 77% (EU 56%) úgy, hogy egyetlen nyelven sem tud újságot vagy folyóiratot olvasni, és ezzel az utolsó helyen állunk. Mi több, saját bevallása szerint online kommunikációra sem képes idegen nyelven a magyarok 74%-a (EU 61%), ami szintén a sereghajtók közé pozícionálja hazánkat. Ez arra utal, hogy nem pusztán az idegennyelven való megszólalás feszélyezi a magyarokat, és nem pusztán ez vezet a statisztikában betöltött kedvezőtlen helyünkhöz. 2. Nyelvoktatás az általános és középiskolában 2.1 Általános iskolai nyelvoktatás A fentiekben már röviden érintettük az első és második idegennyelv választásának kérdését. Leírtuk, hogy véleményünk szerint mind az egyén, mind pedig a szélesebb társadalmigazdasági érdek szempontjából lényeges, hogy az elsőként tanított idegennyelv az angol legyen. Azon túlmenően, hogy a német nyelv angol elé helyezése a már említett szempontok miatt irracionális döntés lenne, tudományosan nem megalapozott a stratégia azon megállapítása, mi szerint megnehezíti a német (vagy más nyelv) második idegennyelvként való elsajátítását, ha az első idegenynelv az angol. Ezt az állítást több kiváló nyelvész (Nádasdy Ádám és mások) is hitelt érdemlően megcáfolta. Ahogyan arra ők is rámutattak, a nyelvek között nem lehet ilyenfajta sorrendet (könnyebb nyelv, nehezebb nyelv) felállítani. Van, ami az egyik nyelv tanulása, elsajátítása során okoz több nehézséget a tanuló számára, van, ami egy másik nyelv esetében. Mindez természetesen az angol és a német nyelv viszonylatában is igaz. Az angol-német problematikával kapcsolatban azt is fontos hangsúlyozni, hogy könnyen elvesztheti a motiváltságot, a nyelvtanulás iránti érdeklődését az a fiatal, aki arra kényszerül, hogy ne a közismerten rendkívül népszerű angol nyelvet tanulja elsőként. Ami a második nyelvet illeti, a stratégia a gazdasági érdekeket emeli ki, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy választható neolatin nyelv, az orosz (melynek kivezetésével komoly hátrányba kerültünk az orosz piac nyitásakor!), valamint a szomszédos országok nyelve (ami teljesen indokolatlan, mert semmi nem bizonyítja, hogy egy általános iskolás diák abban a régióban vállal később munkát, így ez a későbbi esélyegyenlőtlenséget gerjeszthet). Választható továbbá a kínai, a japán, illetve az arab nyelv, ami kétségkívül növeli a kulturális sokszínűséget és színesebbé teszi a palettát, de a gyakorlatiassági szempontokat, illetve a stratégia által említett gazdasági szempontokat illetően érdemes hangsúlyozni, hogy ez utóbbi országok, illetve régiók is az angolt használják a nemzetközi kommunikáció nyelveként

7 A stratégia a második idegen nyelv indításának szükségességét (7. évfolyam) komoly gazdasági hátrányokkal indokolja, ugyanakkor nem kötelező második nyelvet választani. E vonatkozásban tehát meglátásunk szerint a stratégia nem következetes. A stratégiában vázolt óraszámok és munkaszervezés tükrében problematikusnak ítéljük meg a nyelvi csoportok szervezésének feltételeit. 2.2 Középiskola Gimnázium Az általános iskolához hasonlóan (lásd feljebb), itt is komoly finanszírozási és munkaszervezési kérdésként merül fel a nyelvi csoportok szervezése. Az általános nyelvi érettségit pozitív elgondolásnak tartjuk, mivel egy réteg számára mentesítést jelent. Kérés azonban, hogy később milyen feltételekkel tehetnek speciális nyelvi érettségit, vagy szintező vizsgát, esetleg ezeket kiváltó nyelvvizsgát azok, akik mégis tovább szeretnének később tanulni Szakiskola A stratégia ebben az iskolatípusban a négy nyelvi alapkészségből csak kettő fejlesztését tartja szükségesnek. Véleményünk szerint nincs olyan sajátos nyelvpedagógiai szempont, amely ezt indokolttá tenné. Ilyen jellegű funkció alapú nyelvoktatás a kisgyermekkori nyelvoktatásban, illetve a felnőttképzésben a valamilyen szakmához vagy munkaterülethez szorosan kötődő nyelvtanfolyamok esetében lehet indokolt, középszinten azonban nem szerencsés. 3. Nyelvtanárképzés Remélhetőleg, a kéttípusú osztatlan képzés visszaállításával rendezni lehet a tanárképzésben kialakult értelmetlen és kaotikus állapotokat. Az egyenlő súlyú szakok visszaállítását és a kiemelt képzési területek meghatározását pozitív lépésnek tartjuk, ugyanakkor fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy nem lenne szerencsés, ha ez utóbbi más, ugyancsak fontos területek visszaszorításával járna, azok kárára történne. Véleményünk szerint a bemeneti szinten történő alkalmassági vizsga bevezetése megkérdőjelezhető (bár hozzá kell tennünk, hogy ennek részletei nem ismertek előttünk). Talán fontosabb és hasznosabb lenne egy kimeneti szinten történő képesítő vizsga. A PhD fokozat megszerzése elméleti tudományos munkát feltételez. Nem látjuk értelmét, hogy a gyakorló pedagógusokat erre ösztönözzék, a praxis innovációi eddig más fórumokon valósultak meg (kompetencia-alapú oktatás kidolgozása stb.); véleményünk szerint érdemesebb lenne a jövőben is ezeket támogatni

8 4. Felsőoktatás Úgy ítéljük meg, hogy a felsőoktatási intézményekre vonatkozóan a stratégia nem következetes. Valóban kívánatos lenne két nyelv legalább középszintű ismerete, de a közoktatásban tanult nyelveket csak igen nagy anyagi és szervezési erőfeszítések árán lehetne összehangolni az egyetemi nyelvoktatási lehetőségekkel. Sajnálatos módon, jó egy évtizeddel ezelőtt az ország számos egyetemén és főiskoláján megszüntették az intézményes nyelvoktatást. A nyelvóráért nem jár kredit, így a hallgatók egyszerűen fel sem veszik a nyelvórát. Mindezzel kapcsolatban meg kell említeni a nyelvvizsga hiánya miatt bennragadt diplomák problematikáját is. Jellemző eset, hogy az egyetemi, főiskolai hallgató tisztában van ugyan azzal, hogy a diploma kézhezvételéhez nyelvvizsga szükséges, mégis halogatja a nyelvtanulást, és végül az utolsó félévben szeretné gyorsan letenni a nyelvvizsgát. Addigra azonban elfelejti a középiskolában tanultakat is, szinte újra kellene kezdenie a nyelvtanulást, így nem tud levizsgázni. Éppen ezért, a nyelvórát kötelezően fel kellene vennie az olyan hallgatóknak, akiknek tanulmányaik megkezdésekor még nincs meg a diplomához szükséges nyelvvizsgájuk, illetve abban az esetben is, ha a képzés szaknyelvi órák látogatását vagy szaknyelvi vizsga letételét írja elő. Meglátásunk szerint a nyelvórák látogatását mindenképpen szorgalmazni kellene, ugyanis a hallgatókban a nyelvvizsga szükségessége gyakran későn tudatosodik, mint ahogy az is, hogy egy nyelvvizsgára nem lehet felkészülni annyi idő alatt, mint egy szaktárgyi szigorlatra. Ezért is tartjuk jónak az egyes főiskolák által alkalmazott azon eljárás, miszerint: heti 4 nyelvóra ingyenesen jár a hallgatóknak, ha egymást követő félévekben felveszik a nyelvet, és nem hagynak ki félévet a nyelvtanulásban. Ha egy félévet kihagynak, fizetniük kell a nyelvórákért. Véleményünk szerint a szaknyelveknek a kötelező vagy kötelezően választható kredites tárgyak közé kellene tartozniuk, azonban kérdéses, hogy abban az esetben is szükség van-e akkreditált nyelvvizsga letételére szaknyelvből, ha általános nyelvből a hallgató már rendelkezik akkreditált nyelvvizsgával igazolt nyelvismerettel. Ilyen esetekben elegendő lehet a felsőoktatásban megszerzett szaknyelvi záróvizsga letétele, amely bizonyítja a hallgatónak a szaknyelvben megszerzett jártasságát. A szaknyelvi képzés valóban főként az alapképzésben valósul meg. Nem értünk azonban egyet azzal a nézettel, hogy a szaknyelvi oktatásnak teljes egészében át kellene helyeződnie a mesterképzésbe. Mindkét képzésben biztosítani kell a szaknyelvoktatást, hiszen a szaknyelvre annak is szüksége van, aki az alapképzés után nem tanul tovább. A mesterképzés során elsősorban a szaknyelvi ismeretek elmélyítésére lehetne fókuszálni. A stratégia megfogalmazása szerint: Szükséges az alap-és mesterképzés képzési és kimeneti követelményeiben a szaknyelvi ismeretek előírása, amennyiben azt a szak jellege indokolja

9 Ezt a megközelítést nem tartjuk helytállónak, ugyanis véleményünk szerint minden szaknak van olyan síkja, ahol a szaknyelv ismerete elengedhetetlen. Tekintettel arra, hogy a szaknyelvek a szókincs, illetve a nyelvhasználat tekintetében jelentős mértékben eltérnek az általános nyelvektől, külön tárgyként történő oktatásuk mindenképpen szükséges lenne a felsőoktatási intézményekben. Egyre több karon indulnak idegen nyelvű képzések, amelyeken a magyar hallgatók is továbbfejleszthetik szakmai és (szak)nyelvi ismereteiket, de ehhez célszerű a szaknyelvi alapozás. Alapozó ismeretek nélkül ugyanis nehezen követik a szaknyelvi kommunikációt, az idegen nyelvű órákon való részvétel nem hatékony. A mesterszakokon általában nem emelkedik a nyelvi követelmény, amellyel nem tudunk egyetérteni. Véleményünk szerint a mesterszakon történő nyelvoktatásnak akkor van értelme, ha a megszerzett ismeretek meghaladják az alapszakokon megszerezhető nyelvtudást. Úgy véljük, hogy a felsőfokú szaknyelvtudás megszerzése egyáltalán nem túlzott elvárás, hiszen a fejvadász cégek mindig azt hangsúlyozzák, hogy megfelelő állást azok a diplomások remélhetnek, akik a középfokúnál magasabb szintű nyelvtudással rendelkeznek-- lehetőleg két nyelvből. Az is kérdés, hogy milyen nyelveken hasznos és érdemes szaknyelvet oktatni. Az angol nyelv prioritása vitathatatlan, ugyanakkor második nyelvként a németet, illetve a neolatin és szláv nyelveket is a szaknyelvoktatási programba kellene illeszteni az egyes szakok külföldi gyakorlati lehetőségeinek figyelembe vételével. Általános probléma, hogy a felsőoktatásban dolgozó lektorátusi nyelvtanárok önképzéssel fejlesztik szaknyelvi ismereteiket, semmilyen szervezett szaknyelvoktatási továbbképzésen nem áll módjukban részt venni sem Magyarországon, sem külföldön. Ehhez társul még az a probléma is, hogy azok a nyári külföldi továbbképzések, tudásfrissítő pályázati lehetőségek, amelyek mind a középiskolában tanító nyelvtanároknak, mind pedig a nyelvi tanszékek oktatóinak rendszeresen elérhetőek, a lektorátusokon (illetve ezek utódintézeteiben) egyáltalán nem állnak az oktatók rendelkezésére. 5. Iskolarendszeren kívüli nyelvoktatás 5.1. Nyelviskolák A stratégia csak nagyon röviden foglalkozik az iskolarendszeren kívüli nyelvoktatás kérdésével. Tévesnek tartjuk az abban foglalt azon megállapítást, mely szerint a nyelviskolák, mint üzleti alapon működő intézmények kizárólag a profitszerzésben, az üzleti haszonban érdekeltek, és a minőség esetükben a háttérbe szorul

10 Véleményünk szerint a nyelviskolák döntő többsége a minőségi követelmények, az általuk nyújtott szolgáltatások magas színvonalának, illetve a fogyasztók érdekeinek szem előtt tartásával működik. Különösen igaz ez a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tagiskoláira, hiszen a NYESZE tagság, illetve az azzal járó Minősített és Ajánlott Nyelviskola cím szigorú minőségi követelményekhez, az Egyesület által működtetett minőségirányítási rendszer előírásainak történő megfeleléshez kötött. A négyévente sorra kerülő minősítési ellenőrzés az iskola szakmai irányítására, az oktatók munkájára, a magas színvonalú szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúrára, valamint a tisztességes piaci magatartásra egyaránt kiterjed. Úgy véljük, hogy a kétségtelenül létező minőségi, illetve fogyasztóvédelmi problémák megoldása a rossz minőségű szolgáltatásokat nyújtó, a fogyasztókat megtévesztő, tisztességtelen piaci magatartást tanúsító nyelviskolák rendszerből való kiszűrésében rejlik. Nem értünk maradéktalanul egyet a nyelviskoláknak szánt jövőbeni szereppel sem. Megítélésünk szerint a választékbővítésen túl a nyelviskolák a jövőben is fontos szerepet tölthetnek majd be a közoktatási és felsőoktatási rendszer esetleges hiányosságainak pótlásában, illetve az ott folyó nyelvoktatás kiegészítésében, valamint a vállalatok, intézmények számára nyújtott általános és szaknyelvi képzések biztosításában. Emellett, számos nyelviskola akkreditált vizsgahelyként is működik Az államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendszere A nyelvvizsgarendszerekre vonatkozóan a stratégiában az a megállapítás szerepel, hogy az egyes nyelvvizsgák eltérő nehézségűek, vannak könnyebb és nehezebb nyelvvizsgák. Véleményünk szerint azonban ez a megállapítás téves. Igaz ugyan, hogy a KER skálákkal és sávokban mér, ugyanakkor a vizsgarendszerek szintező vizsgák, vagyis egy adott, a KER-ben meghatározott tudásszint elérésének tényét vizsgálják. Tény, hogy vannak olyan vizsgarendszerek (pl.: Goethe, Telc, City&Guilds), amelyek a fő sávokon belül megkülönböztetik a sikeres és sikeresebb teljesítést. Ez azonban nem feltétlenül jelent könnyebb vagy nehezebb teljesítési feltételeket. Az a megállapítás sem helytálló, hogy a jobb eredmények érdekében egyes nyelvvizsgaközpontok az adott KER szint sávjának alsó régióját célozzák meg, ezzel növelve a sikeres teljesítés esélyét, melynek révén biztosítják a nagyobb jelentkezői létszámot, vagyis végső soron a magasabb bevételt. Ahogyan a fentiekben már említettük, a vizsgák szintező vizsgák, vizsgálatuk célja éppen a szint teljesítésének vagy nem teljesítésének ténye. Az adott KER szint sávja alsó régiójának elérése is pozitív eredményt jelent, a felső régió elérése viszont nem jelenti a magasabb szinten való megfelelést, megmérettetést. Miközben természetes, hogy a nyelvvizsgaközpontok számára fontos a bevételszerzés, hiszen ez elengedhetetlen a - 9 -

11 működésükhöz, nem elfogadható az a vélekedés, hogy legfőbb céljuk bevételeik növelése lenne. Kitér a stratégia a Magyarországon akkreditált három nyelvvizsgaszint (B1, B2, C1) A2 szinttel történő kibővítésével, amely céllal egyet tudunk érteni. Az A2 szint ilyen jellegű elismerése komoly motivációt jelentene a nyelvtanulók, illetve az alacsonyabb szintű tudással rendelkező nyelvhasználók motiválásában. Emellett valóban vannak olyan szakmák, foglalkozások, melyek végzéséhez elegendő az A2 szintű nyelvtudás, és ezen szint elismerése a szakképzésben részesülők számára is előnyt jelentene. Ugyancsak foglalkozik a vitaanyag a nyelvvizsgahelyek magas számával, illetve ennek a vizsgák megfelelő színvonalon történő lebonyolítására gyakorolt hatásával. A NYAK ezt a problémát igyekezett kezelni akkor, amikor néhány évvel ezelőtt a vizsgahelyek számának korlátozásáról döntött (a korlátozás a korábban létesített vizsgahelyekre nem vonatkozik). Véleményünk szerint a nyelvvizsgák megfelelő színvonalon történő és zavartalan lebonyolítása megoldható, és jellemzően megoldott, ráadásul a NYAK és maguk a vizsgaközpontok is rendszeresen ellenőrzik a vizsgáknak az egyes vizsgahelyeken történő megfelelő lebonyolítását. Ugyanakkor elfogadhatónak tartjuk a vizsgahelyek számának korlátozását abban az esetben, ha a vizsgaközpontok lehetőséget kapnak arra, hogy egy inaktívvá váló vizsgahely helyett egy újabb, reményeik szerint jobban működő vizsgahelyet nyissanak. A stratégia szorgalmazza az iskolai nyelvoktatás és a nyelvvizsgáztatás különválasztását, azt, hogy az iskolai nyelvoktatás célja ne a nyelvvizsgára történő felkészítés legyen. A vitaanyag szerint az üzleti alapon álló nyelvoktatás és vizsgáztatás a jövőben elsősorban a felnőttképzésben, valamint a közoktatásban és a felsőoktatásban nem elérhető nyelvek tanításában kell, hogy szerepet töltsön be. A fenti célokkal nem tudunk egyetérteni. Amennyiben az iskola nem készít fel vizsgára, akkor milyen lehetősége van bármiféle megmérettetésre, hatékonyság és színvonal tartására? Éppen ez a tény mozgatja a tanulókat a másik irányba. Az üzleti alapon álló nyelvoktatás és nyelvvizsgáztatás természetes ma már többszörösen szabályozott és ellenőrzés alatt tartott műhelyei a nyelvtudás átadásának. A vizsgarendszerek minőségbiztosítási rendszerei pedig sokszorosan és szigorúan felügyelik a vizsgarendszer szabályzatának betartását mind szakmai, mind jogszabályi kérdésekben. Az üzleti alapon álló nyelvoktatás és nyelvvizsgáztatás műhelyeiben érdemes megvizsgálni a nyelvtanulók és nyelvvizsgázók arányát, ami a hosszú és időigényes tanulási folyamat miatt azt jelenti, hogy az aktuálisan tanulók létszámának töredéke: 10-20%-a tanul éppen nyelvvizsga előkészítő tanfolyamokon

12 6. Tankönyvek Problémaként kezeli a stratégia azt, hogy a tankönyvjegyzékben túl sok tankönyv szerepel, és hogy ez sokszor megnehezíti a nyelvtanulást tanár-, vagy iskolaváltás esetén, illetve kevés az olyan szakmai fórum, ahol kiadói érdekektől függetlenül, kizárólag szakmai oldalról mutatnák be a tankönyveket. Javaslatként az szerepel, hogy a tankönyvlista csak korlátozott számú címet tartalmazzon, mivel ezzel elkerülhető a tankönyvek túlkínálata, iskolaváltás esetén pedig jobb az esély a beilleszkedésre, és a tanároknak valós választási lehetőségük marad. Meglátásunk szerint nem szerencsés, hogy a vitaanyag a címek tételes megszámolásával azt a látszatot kelti, mintha nagyon erős túlkínálatról lenne szó. Valójában azonban a sok tétel abból adódik, hogy a komolyabb tankönyvcsaládoknak 5-6 szintjük is van, azon belül tankönyv és munkafüzet is. Példának okáért, angol nyelvből a es tanévben a jegyzékben 14 tankönyvcsalád szerepelt alsó tagozaton, 16 tankönyvcsalád felső tagozaton, valamint 23 tankönyvcsalád középiskolásoknak. Megítélésünk szerint ez távolról sem tekinthető túlkínálatnak, hanem csupán sokszínűségről beszélhetünk, és a tanárok számára nyújtott választási lehetőség semmiféle problémát nem okoz. Elfogadjuk, hogy kevés kiadói érdekektől független szakmai fórumra kerül sor, legalábbis a közoktatásban. A nyelviskolák szakmai vezetői, vezető tanárai rendszeresen tartanak ilyen jellegű továbbképzéseket az ott dolgozó tanárok számára, és úgy gondoljuk, ez a lehetőség a közoktatási intézmények számára is nyitva áll

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

2014.03.04. Egyszer volt. Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK

2014.03.04. Egyszer volt. Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A felnőttoktatás egy speciálisterülete: nyelvoktatási és nyelvvizsgarendszer Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK? Egyszer volt 1 A 10 legelterjedtebb nyelv 1. Mandarin 2. Spanyol 3.

Részletesebben

(Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható, extra és ÖTB tárgyakról infó a Dokumentumtárban.)

(Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható, extra és ÖTB tárgyakról infó a Dokumentumtárban.) Böngészde (Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható, extra és ÖTB tárgyakról infó a Dokumentumtárban.) Nappalis vagyok Kötelező szemeszterek: 3 Heti óraszám: 4 Az Üzleti idegen nyelv 1 felvételének

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

SZEGEDI FELSŐOKTATÁSI FELHÍVÁS ÉRDEKLŐDŐKNEK!

SZEGEDI FELSŐOKTATÁSI FELHÍVÁS ÉRDEKLŐDŐKNEK! SZEGEDI FELSŐOKTATÁSI NYELVVIZSGA FELHÍVÁS ÉRDEKLŐDŐKNEK! Tisztelt Nyelvvizsgázni Vágyó! Szeretnénk a figyelmét ismételten felhívni arra a nyelvvizsgázási és felkészülési lehetőségre, amit a szegedi Gál

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket?

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? 2015. szeptember 12. 1 Rólunk A NYESZE az ország legnagyobb nyelviskolai szervezete és szakmai érdekképviseleti szerve

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. -a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája SZAKMAI PROGRAM Nappali és esti tagozat Elfogadta az Eötvös József Iskolaalapítvány Nevelőtestülete 2005. március 30-án megtartott ülésén. Piller Sándor

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÉGZETT HALLGATÓKNAK

TÁJÉKOZTATÓ VÉGZETT HALLGATÓKNAK TÁJÉKOZTATÓ VÉGZETT HALLGATÓKNAK BAJA 2015 Kedves Végzett Hallgatónk! A diplomaátadó ünnepségre az Eötvös József Főiskola Bajcsy-Zsilinszky utcai Campus, Nagyelőadó 2015. január 28-án (szerdán) 12 órai

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Világnyelvek világszínvonalon

Világnyelvek világszínvonalon ILS Nyelviskola Akkreditált nyelviskola, akkreditált nyelvi képzésekkel Nyelvtanfolyamtípusok Általános nyelvtanfolyam Ez a képzés az általános idegen nyelvű kommunikáció egységes fejlesztésére irányul,

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. -a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Szakmai képzés Németországban

Szakmai képzés Németországban Szakmai képzés Németországban Német Szövetségi Köztársaság Területe: 352 022 km² Lakossága: 82 millió Fővárosa: Berlin (3,4 mio lakos) Internet: www.bund.de Tartományai: ZWH Zentralstelle für die Weiterbildung

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév nappali 1223 0255 1478 Pécs 2012 Köszöntöm Önt, Kedves Érdeklődő! Comenius Johannes Amos (Jan Amos Komensky) 1592-1670 A Comenius Szakközépiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak Az EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi-Albert Orvostudományi és Gyógyszerészeti Centrum Angol-magyar Orvosi Szakfordítóképző

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2014/2015.

DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2014/2015. DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2014/2015. Fenntartó: Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány

Részletesebben

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 1886 2009 Képzési kínálat a Berzeviczyben Iskolánk, a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ az ország egyik legrégebben működő

Részletesebben