Szervezeti és működési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és működési szabályzat"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és működési szabályzat A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4 alapján Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 3 III. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 7 IV. AZ INTÉZMÉNNYEL JOGVISZONYBAN NEM ÁLLÓK BELÉPÉSÉNEK, BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE 9 V. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADAT MEGOSZTÁS 9 VI. AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI 14 VII. A HELYETTESÍTÉS RENDJE 23 VIII.A VEZETŐK ÉS AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 23 IX. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJA 24 X. ÜNNEPÉLYEK ÉS HAGYOMÁNYÁPOLÁS 25 XI. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 25 XII. EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET 26 XIII. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 26 XIV. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 26 XV. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL 27 XVI. EGYEZTETŐ ELJÁRÁS ÉS A TANULÓVAL SZEMBENI FEGYELMI ELJÁRÁS, AZ OKOZOTT KÁR MEGTÉRÍTÉSE 27 XVII.AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE 28 XVIII.AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE 29 XIX. TANKÖNYVTÁMOGATÁS, ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS 30 XX. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI 33 XXI. ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG (IDB) 33 XXII. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND 34 XXIII. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 XXIV. A KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 41 XXV. A PEDAGÓGUSOK ÁLTAL HASZNÁLHATÓ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK 44 XXVI.EGYHÁZ TANÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ VISELKEDÉSI ÉS MEGJELENÉSI, ILL. A HITÉLETI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK, KÖTELESSÉGEK ÉS JOGOK 45 Záradék 46 2

3 I. BEVEZETŐ Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások az intézménnyel munkaviszonyban álló valamennyi dolgozóra, az intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő diákokra, azok szüleire és az iskola épületébe lépő valamennyi személyre nézve kötelező érvényűek. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg, hatályon kívül helyeződik az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata. II.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 1. Az iskola működési rendje Nyitvatartási rend: A tanév során az iskola nyitva: a. hétfőtől péntekig óra között, b. hétvégén alkalom szerint Az épületben nyitvatartási időn kívül csak engedéllyel lehet tartózkodni Tanévközi tanítási szünetekben az iskolában az ügyelet biztosított. A technikai dolgozók ezeken a napokon is munkaidejüknek és beosztásuknak megfelelően az épületben tartózkodnak Nyári szünetben: Hetente egy alkalommal óra között ügyeletet tart az iskola vezetőségének egyik tagja. Ennek pontos beosztását minden évben közzétesszük. Az augusztus 20-át követő első munkanaptól szeptember l-jéig felkészülés az új tanévre. 2. A nevelőtestület működése A nevelőtestület jogállását, döntései, véleményezési és javaslattevései jogkörét a Nkt a határozza meg. Az iskola életével, hivatalos ügyeivel kapcsolatos intézkedések, viták a tájékoztatás célját szolgáló anyagok kivételével szolgálati titok, ezt a nevelőtestület minden tagja köteles megőrizni. A nevelőtestület döntéseit értekezleten, nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, kivéve a külön jogszabályban, illetőleg a rendeletben meghatározott eseteket. A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezletei: - tanévnyitó, - félév- és tanévzáró, - osztályozó. A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az iskola igazgatója hívja össze. Az igazgató rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend legkésőbb három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint a tárgy megjelölése szükséges. Az értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. 3

4 A nevelőtestületi értekezlet előkészítéséért és levezetéséért az iskola igazgatója a felelős. A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja és dönt a következőkben: - Szervezeti és Működési Szabályzat, - a Pedagógiai Program, - a Házirend, - a Munkarend, a tanév rendje, - fegyelmi ügyek, - a tanuló osztályozó vizsgára bocsátása, magasabb évfolyamba lépése, - szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapítása, - az iskolai munkára irányuló átfogó beszámoló, elemzés elfogadása, - diákönkormányzat SZMSZ-ének jóváhagyása, - nevelőtestületi jogkörök átruházása, - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. Az igazgató az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal korábban átadja a pedagógusoknak, valamint gondoskodik annak kifüggesztéséről. A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló szülői szervezet ill. IDB képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti, akit kötelez a szolgálati titok megtartása. Ha a nevelőtestület a képviseletére megbízott egy pedagógust, a soron következő munkaértekezleten köteles beszámolni a feladat elvégzéséről A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje: Hétfőtől péntekig: Az igazgató 9-17 óráig Az igazgató helyettesek 7-15 óráig Vasárnap délutántól péntek reggelig: A kollégiumvezető 6-8 óráig és óráig Ügyelet: l. Portaügyelet: óráig Folyosó- és udvari ügyelet: Felnőtt ügyelet: óra között reggeli ügyelet van, a későbbiekben a tanítási órák közötti szünetekben óra között beosztás szerint egy fő tart ügyeletet. A tanítási órák közötti szünetekben: a. a tanítók valamennyi szünetet a tanítványaik között töltik, b. felső tagozaton, gimnáziumban az órarend szerint készül, figyelemmel a pedagógusok egyenletes terhelésére, 40 gyermekre jusson egy felügyelő, aki nemcsak fegyelmez, hanem együtt van tanítványaival. Tanulói ügyelet: A tanulói ügyeletet évfolyamosok látják el heti váltással. Folyosónként 2 ügyeletes tanuló van. 4

5 Az ügyeletesek feladatai: - az ügyeletet ellátó tanárok munkájának segítése, - különös figyelmet kell fordítani az osztálytermek szellőztetésére, az óraközi szünetekben az udvarra történő le- és felvonulásra, - étkezések alkalmával a tisztaságra és a kulturált étkezésre. 3. A tanítás rendje: között reggeli ügyelet az azt igénylő gyermekek számára, előkészület a 8 órakor kezdődő tanításhoz az osztálytermekben tanítás előtti imával, napi evangéliumolvasással, - A tanítás 7.55-kor kezdődik,. - A tanítási órák 45 percesek. - A tanítási órák közötti szünetek 10 és 15 percesek. - A tanórák napi és heti elosztását az órarend, a csengetési rendet pedig a házirend tartalmazza. - A tanítást befejező óra végén a tanítás utáni imát imádkozzuk. - A tanítás befejezésének megfelelően lépcsőzetesen következik az étkezés azoknak, akik ezt igényelték. - A tanítási órák után folyamatosan következik a napközis tevékenység. Ennek első szakaszában a kötelező szabadidős tevékenység, második szakaszában a tanulási idő. - Uzsonna: alsó tagozaton , felső tagozaton között. - A csoportok 16,45 17,00 óra között a tanulótermükben közösen értékelik a napi munkájukat, magatartásukat. Az értékelés az egyház tanítása szerint történik (tízparancsolat, Újszövetségi Szentírás alapján). - Az iskola délutáni napirendjébe szervesen épülhetnek be az egyéb foglalkozások, azonban minden esetben és minden tanulónál ezek nem történhetnek az alapvető kötelesség rovására! 3.1 Tanórán kívüli foglalkozások Szervezeti formái: Kötelező szabadidős foglalkozások: - néptánc, - furulya, - úszás, - játékismeret / könyvtári foglalkozás /. Egyéb szabadidős foglalkozások: - énekkar, - szakkörök, - cserkészet, - A foglalkozásokról naplót kell vezetni. - Egy-egy szakkör akkor kezdheti meg munkáját, ha legalább 8 tanuló igényli azt. Az a tanuló, aki szakkörre jelentkezett, legalább 1 évig köteles annak munkájában becsületesen részt venni. 3.2 Mindennapi testedzés formái: A mindennapi testedzés, testmozgás feltételei intézményünkben a következők: - Testnevelés órák 5

6 - Sport szakkörök - Nép- és társastánc-oktatás Alsó tagozaton, azokon a napokon, amikor a fenti foglalkozások közül egyikre sincs lehetőség, a tanítók szervezik a tanítási órák, valamint a napközis foglalkozások keretén belől, illetve a tanórák közötti szünetekben a szükséges testmozgást. Az iskolai sportkört az intézményünk biztosítja, heti 2*45 perces edzések megtartásával. 4. Tantárgyfelosztás órarend: A tantárgyfelosztás az érvényes óratervek és a pedagógusok kötelező óraszámait tartalmazó jogszabályok alapján készül. Elkészítésénél fontossági sorrendben az alábbi elveket vesszük figyelembe: - kötelező óraszámok, órakedvezmények, - az osztály osztályfőnöke saját osztályában lehetőleg minden általa tanítható tantárgyat tanítson, - ha csak lehetséges, biztosítjuk a folyamatosságot felmenő rendszerben, - a pedagógus személyisége és az osztály közössége lehetőleg megfeleljen egymásnak, - arányos leterhelés, - egyéni kívánságok, - a tantárgyfelosztást a szakmai közösség-vezetők javaslatai alapján az iskola vezetői állítják össze, a nevelőtestület véleményezi Az órarend a tantárgyfelosztás alapján készül. Alsó tagozatban saját óráik tekintetében az osztálytanítók, felső tagozatban és a gimnáziumban az igazgató által felkért igazgatóhelyettes készíti el. Készítésénél figyelembe kell venni: - a tanuló csoportok heti optimális terhelését, - napi egyenletes terhelést, - tantárgyi speciális követelményeket, - bontott csoportok szervezését. 5. A létesítmények használati rendje: Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy az épület állagát, berendezését megóvja, mindennapi munkájával a tanulókat is erre nevelje Az épületek lépcsőházának, folyosóinak, osztály- és kollégiumi tanulótermeinek, azok dekorációjának megóvása, tisztán és rendben tartása a helyileg odatartozó osztály osztályfőnökének, kollégiumban a tanulócsoport nevelőjének a feladata Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtérítenie. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök, kollégiumban a nevelő köteles a szülőket értesíteni. Az igazgatóhelyettes, illetve a kollégiumvezető feladata a kár felmérése és a kártérítés részleteinek szülővel gondviselővel történő tisztázása Minden ,- Ft-nál nagyobb értékű audiovizuális eszközt, oktatási szemléltetőeszközt a pedagógus nyilvántartófüzetben vesz át az eszközök kezelőjétől. Az átvételt aláírók teljes anyagi felelősséggel tartoznak elszámolni. 6

7 5. 5. Az osztálytermeket minden tanóra, foglalkozás után (felelős az órát tartó pedagógus), valamint a késő délutáni takarítás után (felelős az ott takarító dolgozó) be kell zárni. Az osztálytermek zárása előtt gondoskodni kell az elektromos berendezések áramtalanításáról. A szaktantermeket a foglalkozások befejezése után be kell zárni. Ennek felelőse a szaktanár. A kollégium épületeit a szolgálatban lévő nevelő iskolába induláskor zárja, iskolából érkezéskor nyitja. Tanuló egyedül a kollégiumban nem tartózkodhat. A kollégiumi takarítónő(k) a tanítás ideje alatt végzi(k) munkájukat. A kollégium tisztaságáért felelősek. Távozásukkor bezárják az épületet. A kulcsokat a portán legkésőbb óráig leadják Az iskolaépület helyiségeinek a kulcsát azok kitakarítása után, de legkésőbb 20 óráig le kell adni Az iskolai könyvtárat a könyvtáros kezeli. Elszámolási kötelezettsége van. A könyvtárhelyiségben csak felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. A kollégiumban szabadpolcos könyvtárat létesítünk Az informatika számítógépteremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Kulcsát az igazgatói irodában őrizzük. A terem és a benne lévő gépek használatáért az ott foglalkozást tartó pedagógus a felelős Az iskola nyitva tartása alatt az épületben idegen személy csak az iskola valamely dolgozójának kíséretében tartózkodhat. - Tanítási idő alatt külső személy az oktatási és nevelési célra használt termekben csak igazgatói engedéllyel tartózkodhat, óralátogatáshoz előzetes engedély szükséges. - Akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, a portán jelentkeznek, elmondják jövetelük célját. A portás megkeresi a célszemélyt és a látogatóhoz vezeti. - Akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, ha engedélyt kaptak az intézménybe való belépésre, akkor távozáskor kötelesek a portán jelentkezni Tanuló az épületet nevelő kísérete nélkül az iskolába érkezés és a hazaindulás közötti időben csak az iskola valamely vezetőjének engedélyével hagyhatja el. A kollégiumból való rövidebb és hosszabb időre való távozáshoz engedélyt kell kérni az illetékes nevelőtől A tornatermet tanári felügyelet nélkül a diákok nem használhatják. III. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE a. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed: - a tanítási órákra és - a tanórán kívüli foglalkozásokra. 7

8 A tanulói teljesítmény ellenőrzésének formái: - szóbeli, - írásbeli, - gyakorlati, A szaktanár a dolgozatokat két héten belül kijavítja, a tapasztalatokat értékeli, ellenkező esetben annak okát jelenti az igazgatónak. Az ismeretek ellenőrzése tanév közben érdemjegyekkel történik, mely osztályzatokat a szaktanár az osztályozó naplóba és a tanuló ellenőrző könyvébe is köteles azonnal bevezetni. Az osztályozó értekezleteket a munkatervben meghatározott időben az osztályfőnök vezeti. Ez dönt a tanulók magatartási és szorgalmi jegyeiről, valamint a magasabb osztályba lépésről. Az osztályban tanító tanárokon kívül az igazgató vagy helyettese vesz részt rajta. b. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért, a hatékony működtetéséért az igazgató felel. Az ellenőrzés területeit és tartalmát, módszerét és ütemezését a évente készülő ütemezési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet az igazgató készíti el, és azt nyilvánosságra kell hozni. A belső ellenőrzésnek ez a fajtája különbözik a konzulensek és a kollégiumvezető óralátogatásaitól: az előbbi hivatalból, az utóbbi munkaköri kötelezettségből történik. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. c. Belső ellenőrzésre jogosultak: - az igazgató, - az igazgató egyetértésével az igazgatóhelyettesek, - kollégiumvezető, - a fenntartó képviselője. - a szakmai közösségek vezetői Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet köteles ellenőrizni. Közvetlenül ellenőrizheti az igazgatóhelyettesek és a kollégiumvezető munkáját: ennek egyik eszköze a beszámoltatás. Az igazgatóhelyettesek és a kollégiumvezető megbízásukból adódó területen végzik az ellenőrzést. d. Az ellenőrzés módszerei: - a tanórák látogatása, - írásos dokumentumok vizsgálata, - tanulói munkák vizsgálata, - beszámoltatás szóban és írásban. e. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal, illetve az érdekeltekkel személyesen meg kell beszélni. f. Az általánosítható és közhasznú tapasztalatokat tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 8

9 g. A jogszabályban meghatározottakon túlmenően az intézmény vezetősége a kiemelt munkavégzésért járó egyszeri kereset kiegészítéssel ismeri el a belső ellenőrzés alapján kimutatott magas színvonalú munkát. Az összeg odaítélése a vezetőség feladata, évente egy alkalommal. A folyamatos többletmunkát havonta állandó összegű kiemelt munkavégzésért járó rendszeres kereset kiegészítéssel értékeli az igazgató. IV. AZ INTÉZMÉNNYEL JOGVISZONYBAN NEM ÁLLÓK BELÉPÉSÉNEK, BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE: 1. A szülők, hozzátartozók a tanítás kezdetekor a gyermeket az iskola udvaráig kísérhetik, a tanítás befejezésekor gyermeküket az iskola bejáratánál várhatják. Az iskola épületében a szülő az alábbi alkalmakkor tartózkodhat: szülői értekezleten, iskolai fogadóórán, a pedagógus hivatalos fogadóóráján, a pedagógussal előre egyeztetett időpontban, iskolai rendezvényen, osztályrendezvényen (ha oda meghívást kapott), nyílt napok alkalmával. 2. A diákjaink számára más intézmények pedagógusai által tartott rendszeres foglalkozások (fejlesztő órák, zeneórák, külsős szakkörök) saját órarend szerint, rögzített terembeosztással folynak. Az órákat tartó tanárok teljes felelősséggel tartoznak az igénybe vett tantermekért, azok berendezési és oktatási eszközeiért. Munkájukban kötelesek intézményünk munkarendjét figyelembe venni. 3. Az intézményünkkel jogviszonyban nem állók számára más oktatási intézmény által tartott foglalkozások kötött órarend szerint, adott termekben, az intézmények közötti külön megegyezés szerint folynak. Az órákat tartó oktatók anyagi felelősséggel tartoznak az igénybe vett tantermekért, azok berendezési és oktatási eszközeiért, a hallgatóknak az intézményben tanúsított magatartásáért. 4. Az intézményünkben heti rendszerességgel, terembérlet formájában tartott külsős órák, foglalkozások rendje a felelős vezető megjelölésével a portán található. A foglalkozások vezetői, résztvevői csak a kijelölt termekben, a megjelölt időben tartózkodhatnak. Érkezésüket, távozásukat a portás felügyeli. 5. Egyéb külső személy az intézménybe csak a vezetőség engedélyével léphet, annak megadásáig a portánál köteles várakozni. 6. Előre meghirdetett, nyitott rendezvények előadói, vendégei csak az iskola erre kijelölt folyosóján, helyiségeiben tartózkodhatnak. V. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADAT MEGOSZTÁS 1. Együttműködés a szervezeti egységek között 1.1 A intézmény szervezeti egységei: Általános iskola Gimnázium Kollégium 9

10 A szervezeti egységek dolgozói közös értekezleteket tartanak a munkarendben meghatározott időközönként, rend szerint havonta egyszer. Itt kerülnek egyeztetésre a közös feladatok. Az osztályfőnökök és a napközis nevelők napi kapcsolatban állnak a kollégista gyerekek kollégiumi nevelőjével. 2. Az intézmény vezetője: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Az igazgató vezetői tevékenységét az igazgatóhelyettesek, a kollégiumvezető, a pályázati felelős, valamint a gazdasági vezető közreműködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a munkaszerződésben rögzített munkaköri leírás és a Közoktatási Törvény állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörbe utalt át nem ruházott feladatokat. 2.1 Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a fenntartó előzetes egyetértésével a pedagógusok és alkalmazottak feletti teljes munkáltatói jog, - munkaszerződések megkötése és a felmondás, - az SZMSZ és a Pedagógiai Program elkészítése, - a tanév beosztása, - kapcsolatok a szülőkkel / beiskolázás, ismerkedő, felvételi foglalkozások felelőse, személyes elbeszélgetések szervezője és vezetője /, - a nevelőtestületet vezeti: a nevelőtestülettel együtt biztosítja az iskola jó légkörét, amelyben lehet dolgozni és fejlődni, - nevelőtestületi értekezletek, - felvett tanulók osztályba sorolása, az osztályfőnökök és konzulensek megbízása, - bizonyítványokat, hivatalos iratokat aláírja, - felelős a vizsgák szabályszerű megtartásáért, - fegyelmi ügyekben dönt, - dönt a munkaügyi vitákban és kérdésekben, - a helyettes vagy helyettesek, a gazdasági vezető és a kollégiumvezető megbízása, - felelős az órarend összeállításáért és a tantárgyfelosztásért, - utalványozási jogkör, - felelős a költségvetés elkészítéséért és felterjesztéséért, - a karbantartási és beruházási terv elkészítése, - iskola jogi képviselete, - a hatályos törvények és rendelkezések megismerése és megtartása, - órák látogatása, azok megbeszélése a pedagógusokkal, - felelős az iskolai ügyvitel és számvitel pontosságáért, - óralátogatások és kirándulások engedélyezése, - felelős az iskola évkönyvének szerkesztéséért, - az iskolaújság felelős szerkesztője, - speciális feladatok elvégzésére a nevelőtestület bármely tagját megbízhatja, 10

11 - szülői szervezettel, IDB-vel, szülői közösségekkel való együttműködés. Munkaköri leírás minta: - a fenntartó előzetes egyetértésével a pedagógusok és alkalmazottak feletti teljes munkáltatói jog, - munkaszerződések megkötése és a felmondás, - az SZMSZ és a Pedagógiai Program elkészítése, - a tanév beosztása, - kapcsolatok a szülőkkel (beiskolázás, ismerkedő, felvételi foglalkozások felelőse, személyes elbeszélgetések szervezője és vezetője), - a nevelőtestületet vezeti: a nevelőtestülettel együtt biztosítja az iskola jó légkörét, amelyben lehet dolgozni és fejlődni, - nevelőtestületi értekezletek, - felvett tanulók osztályba sorolása, az osztályfőnökök és konzulensek megbízása, - bizonyítványokat, hivatalos iratokat aláírja, - felelős a vizsgák szabályszerű megtartásáért, - fegyelmi ügyekben dönt, - dönt a munkaügyi vitákban és kérdésekben, - a helyettesek, a gazdasági ügyintéző és a kollégiumi vezető megbízása, - felelős az órarend összeállításáért és a tantárgyfelosztásért, - utalványozási jogkör, - felelős a költségvetés elkészítéséért és felterjesztéséért, - a karbantartási és beruházási terv elkészítése, - iskola jogi képviselete, - a hatályos törvények és rendelkezések megismerése és megtartása, - órák látogatása, azok megbeszélése a pedagógusokkal, - felelős az iskolai ügyvitel és számvitel pontosságáért, - óralátogatások és kirándulások engedélyezése, - felelős az iskola évkönyvének szerkesztéséért, iskolaújság, - speciális feladatok elvégzésére a nevelőtestület bármely tagját megbízhatja, - Iskolaszékkel, Diákképviselettel, szülői közösségekkel való együttműködés. 3. Igazgatóhelyettesek: A magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Feladatukat a megbízásukkor rögzített kinevezésben határozzák meg. Ezen felül segítik az igazgatót az évközben felmerülő feladatok megoldásában. 3.1 Igazgatóhelyettesi feladatok: - az igazgató távollétében, annak felkérése alapján teljes jogkörrel helyettesíti őt, - az órarend elkészítése, - ügyeletek és délutáni foglalkozások megszervezése, - óracserék megszervezése, - gondoskodik a hiányzó tanárok helyettesítéséről, 11

12 - folyóiratok, nyomtatványok megrendelése, - naplók, dolgozatok ellenőrzése, - tanügyigazgatási feladatok / beiratkozás, felvételi, kimaradás, / adminisztrálása, - szülői fogadóórák és értekezletek megszervezése, - intézmény képviselete megbízás szerint, - iskolaorvosi vizsgálat megszervezése, - a statisztikai munkák elkészítésének felelőse, - felelős a személyi nyilvántartások pontosságáért, - szükség esetén másodlatot ad ki, - ünnepségek, évfordulók felelős szervezője, - a házi versenyek gyakorlati lebonyolításának szervezője, - a javító és osztályozó vizsgák ügyintézője, - az iskola dolgozóinak fizetését időben kiadja, a fizetési jegyzéket ellenőrizi, - közreműködik az évkönyv szerkesztésében, Az igazgatóhelyettesek feladatainak évi megosztása minden tanév első hetében történik meg az igazgató egyetértésével. Munkaköri leírás minta: - az igazgató távollétében, annak felkérése alapján teljes jogkörrel helyettesíti őt, - az igazgató kérésére elrendezi a napi postát, - az órarend elkészítése, - ügyeletek és délutáni foglalkozások megszervezése, - óracserék megszervezése, - gondoskodik a hiányzó tanárok helyettesítéséről, - folyóiratok, nyomtatványok megrendelése, - naplók, dolgozatok ellenőrzése, - tanügy-igazgatási feladatok (beiratkozás, felvételi, kimaradás, ) adminisztrálása, - szülői fogadóórák és értekezletek megszervezése, - intézmény képviselete megbízás szerint, - iskolaorvosi vizsgálat megszervezése, - a statisztikai munkák elkészítésének felelőse, - felelős a személyi nyilvántartások pontosságáért, szükség esetén másodlatot ad ki, - ünnepségek, évfordulók felelős szervezője, - a házi versenyek gyakorlati lebonyolításának szervezője, - a javító és osztályozó vizsgák ügyintézője, - az iskola dolgozóinak fizetését időben kiadja, a fizetési jegyzéket ellenőrizi, - közreműködik az évkönyv szerkesztésében, - az igazgató kérésére a technikai dolgozók egy csoportjának munkáját irányítja és ellenőrzi. 4. Kollégiumvezető: A kollégiumot szakmai tekintetben önálló szervezeti egység keretében vezeti. 12

13 4.1 Feladatai: - a kollégiumi nevelőtestület vezetése az igazgató egyetértésével, - a kollégiumi nevelő-oktató munka irányítása és ellenőrzése, - a kollégiumi nevelőtestülettel együtt biztosítja a kollégium jó légkörét, amelyben lehet dolgozni és fejlődni, - elkészíti a kollégium munkarendjét, amely összhangban van az iskolaival és alkalmazkodik ahhoz, - felelős a kollégium napi és heti rendjének összeállításáért, - a kollégiumba felvett tanulókat csoportokba sorolja, a csoportokhoz a nevelőket beosztja, - felelős az osztályfőnökkel és a konzulensekkel való rendszeres kapcsolattartásért, - a kollégiumi nevelőtestülettel együtt felelős azért, hogy tanítványaik a keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint nevelődjenek, Az igazgató fenntartja a jogot a munkaköri leírás szükségszerű módosítására, kiegészítésére. Munkaköri leírás minta: - a kollégiumi nevelőtestületet vezeti az igazgató egyetértésével, - a kollégiumi nevelő-oktató munkát irányítja és ellenőrzi, - a kollégiumi nevelőtestülettel együtt biztosítja a kollégium jó légkörét, amelyben lehet dolgozni és fejlődni, - elkészíti a kollégium munkarendjét, amely összhangban van az iskolaival és alkalmazkodik ahhoz, - felelős a kollégium napi és heti rendjének összeállításáért, - a kollégiumba felvett tanulókat csoportokba sorolja, a csoportokhoz a nevelőket beosztja, - felelős az osztályfőnökökkel és a konzulensekkel való rendszeres kapcsolattartásért, - a kollégiumi nevelőtestülettel együtt felelős azért, hogy tanítványaik a keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint nevelődjenek, 5. Gazdasági vezető: Közvetlen felettese az iskola igazgatója. Munkaköri feladataiban döntési kötelezettsége és felelőssége van. Az intézmény technikai, gazdasági és pénzügyeit intézi az igazgató irányításával. Munkáját egy személy segíti, aki a térítési díjakat időben beszedi. 5.1 Feladatai: - folyamatosan tartja a munkakapcsolatot a MEGA Kft.-vel, akik jelenleg szerződésben rögzített módon az idevonatkozó jogszabályok betartásával a könyvelést és bérszámfejtést végzik, - intézi az adó- és a társadalombiztosítási ügyeket, - az iskola dolgozóinak fizetését időben kiadja, a fizetési jegyzéket ellenőrzi, - gondoskodik a karbantartási és egyéb munkák gyakorlati lebonyolításáról, 13

14 - az igazgató szükség esetén adminisztratív feladatokkal megbízhatja. Munkakörébe tartozó dolgokkal kapcsolatosan a szolgálati titoktartás kötelezi. Munkaköri leírás minta: - folyamatosan tartja a munkakapcsolatot a MEGA KFT -vel, akik jelenleg szerződésben rögzített módon az idevonatkozó törvények betartásával és az igazgató irányításával vezetik a II. sz. főpénztárnaplót, - intézi az adó és a társadalombiztosítási ügyeket, - az iskola dolgozóinak fizetését időben kiadja, a fizetési jegyzéket ellenőrzi, - gondoskodik a karbantartási- és egyéb munkákhoz szükséges anyagok, valamint az élelmezési nyersanyagok beszerzéséről, - az igazgató szükség esetén adminisztratív feladatokkal megbízhatja 6. Iskolavezetőség: Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. Tagjai: - az igazgató, - az igazgatóhelyettesek, - a kollégiumvezető, Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján hetenként tanácskoznak a szervezeti egységek vezetői és aktualizálják a működési feladatokat. 7. Az intézmény kiadványozási joga: az igazgatót, akadályoztatása esetén helyetteseit és a gazdasági vezetőt illeti meg, tevékenységükkel összefüggésben. A költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő ügyekben az igazgató egy személyben is aláírhat, ilyen esetben azonban a gazdasági vezető ellenjegyzése szükséges. A költségvetési bankszámla feletti rendelkezés minden esetben az igazgató vagy helyettesei és a gazdasági vezető joga. A banknál vezetett folyószámlák okmányait cégszerűen aláírhatja az igazgató, helyettesei, a gazdasági vezető. (Egyik aláíró a gazdasági vezető.) A költségvetési hitelek, személyi kölcsön igénybevétele csak az igazgató engedélyével lehetséges. VI. AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI 1. Pedagógusok: Az egyházi iskola keresztény értékrendre épül. Ezeket az értékeket a nevelőtestület tagjai, és közössége valósítja meg példát mutatva tanítványainak. Ez egyaránt igaz az iskolai és az iskolán kívüli életmódra is. Az iskola tanulóitól a mindennapi életben szokásos figyelmesség kivételével ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt nem fogadhatnak el. A hivatali titok megőrzésére az iskola és diákotthon minden dolgozója köteles. 14

15 Az iskolai élet egészére figyelve saját munkakörükön túl is segítsék a közösség tagjainak emberi és keresztény kibontakozását. Esetleges akadályoztatásukat 3 nappal előtte jelezzék. Óra elhagyásra vagy cseréjére csak nagyon komoly ok miatt, igazgatói engedéllyel kerüljön sor. A szakhelyettesítések körültekintően és teljes jogkörrel történjenek. Személyi ügyekben: udvarias, segítőkész magatartást tanúsítsanak, a szeretetről és diszkrécióról soha ne feledkezzenek meg. 1.1 A pedagógus munkaköri kötelességei: - tantárgyanként írásban / tanmenet / megtervezi egész évi munkáját és azt megbeszéli az igazgatóval szeptember 15-ig, - szakmailag és módszertanilag felkészül minden órára, - az óráját pontosan kezdi és fejezi be, ha első órát tart, legkésőbb 7.45-kor az osztály/előadóteremben van, - ha becsengetés után 5 perccel nincs az osztályban, ezt a hetes jelenti a tanári szobában, - az átfogó dolgozatok idejét előre közli a tanulókkal, - az írásbeli munkákat két héten belül kijavítja, ellenkező esetben indokait közölje az igazgatóval, - külön gondja van a gyengébb tanulókra és elősegíti a tehetségesebb tanulók hatékony fejlődését is, - rendszeres önképzéssel, szakmai továbbképzéseken való részvétellel fejleszti a szaktárgyi és általános műveltséget, - vallási hovatartozásának megfelelően lelkiéletet él és évente legalább egyszer részt vesz az iskola közös pedagógus lelkigyakorlatán, - rendszeres kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel és a szülőkkel, - a tanulók dolgozatait és feleleteit értékeli, az érdemjegyet közli a tanulóval, - a naplókat precízen, naprakészen vezeti, A szaktanár az osztályozónapló pontos vezetése mellett osztályozó és hiányzásokat számon tartó füzetet vezethet (az érdeklődő szülőknek a diák valamennyi szaktantárgyi jegyét köteles kérésre felolvasni). A tanítók feladata a gyerekek iskolai életre szocializálása, kötelességtudatuk és feladattartásuk kialakítása és az alapkészségek fejlesztése, az egészséges és keresztény életmódnak megfelelő szokások, követelmények megismertetése, gyakoroltatása a gyerekekkel. Az igazgató a fenntartóval egyetértve a nevelőtestület néhány tagját megbízza az osztályfőnöki, illetve konzulensi (napközis csoportvezető) teendők ellátásával: Munkaköri leírás minta: - tantárgyanként írásban (tanmenet) megtervezi egész évi munkáját, és azt megbeszéli az igazgatóval szeptember 15-ig, - szakmailag és módszertanilag felkészül minden órára, - az óráját pontosan kezdi és fejezi be, ha első órát tart, legkésőbb kor, az osztály/előadóteremben van, 15

16 - ha becsengetés után 5 perccel nincs az osztályban, ezt a hetes jelenti a tanári szobában, - az átfogó dolgozatok idejét előre közli a tanulókkal, - az írásbeli munkákat két héten belül kijavítja, ellenkező esetben indokait közölje az igazgatóval, - külön gondja van a gyengébb tanulókra és elősegíti a tehetségesebb tanulók hatékony fejlődését is, - rendszeres önképzéssel, szakmai továbbképzéseken való részvétellel fejleszti a szaktárgyi és általános műveltséget, - vallási hovatartozásának megfelelően lelkiéletet él és évente legalább egyszer részt vesz az iskola közös pedagógus lelkigyakorlatán, - rendszeres kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel és a szülőkkel, - a tanulók dolgozatait és feleleteit értékeli, az érdemjegyet közlik a tanulóval, - a naplók precíz, naprakész vezetése, - a szaktanár az osztályozónapló pontos vezetése mellett, osztályozó és hiányzásokat számon tartó füzetet vezethet (érdeklődő szülőknek a diák valamennyi szaktantárgyi jegyét köteles felolvasni) 2. Osztályfőnök: Az igazgató bízza meg, úgy, hogy osztályát: - az általános iskolában lehetőleg 4 tanéven át, - gimnáziumban 6 éven át vezesse. 2.1 Feladatai: - gondoskodik arról, hogy tanítványai életkoruknak megfelelően megismerjék és valóra váltsák a keresztény tanítást, - a keresztény pedagógiai elvei és gyakorlata szerint neveli tanítványait, - céltudatosan összehangolja az értelmi, érzelmi és akarati nevelési tényezőket (mindenkor alapértékünk a becsületesség, az önzetlenség, segítőkészség és a fegyelem), - megismeri a meghatározó családi körülményeket, családlátogatásokat tesz, - olyan légkört alakít ki az osztályban, amelyben felnőhet a jó és gyenge tanuló egyaránt, gondoskodik arról, hogy osztályterme mindig tiszta, rendes és esztétikus legyen, - napi kapcsolatot tart osztályával, - elvégzi az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket, az osztálynaplót naprakészen, precízen vezeti, - félévenként szülői értekezletet tart és fogadóidőben rendelkezésére áll a szülőknek, - engedélyt adhat osztályában egy-egy tanuló egynapi távolmaradására, és azt az igazgató tudomására hozza, - gondoskodik arról, hogy tanítványai ellenőrző könyve rendben legyen, - tanulmányi kirándulásokat, sétákat szervez. Munkaköri leírás minta: - a tantervben előírt anyag megtanítása, - gondoskodik arról, hogy tanítványai életkoruknak megfelelően megismerjék és valóra váltsák a keresztény tanítást, - a keresztény pedagógiai elvei és gyakorlata szerint neveli tanítványait, - céltudatosan összehangolja az értelmi, érzelmi és akarati nevelési tényezőket. 16

17 - megismeri a meghatározó családi körülményeket, családlátogatásokat tesz, - olyan légkört alakít ki az osztályban, amelyben felnőhet a jó és gyenge tanuló egyaránt, gondoskodik arról, hogy osztályterme mindig tiszta, rendes és esztétikus legyen, - napi-kapcsolatot tart osztályával, elvégzi az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket, és az osztálynaplót naprakészen, precízen vezeti, - félévenként szülői értekezletet tart és fogadóidőben rendelkezésére áll a szülőnek, - engedélyt adhat osztályában egy-egy tanuló egynapi távolmaradására, és azt az igazgató tudomására hozza, - gondoskodik arról, hogy tanítványai ellenőrző könyve rendben legyen, - tanulmányi kirándulásokat, sétákat szervez. Munkáját a munkaközösség-vezető ellenőrzi az igazgató beleegyezésével. Munkaköri feladataiban döntési kötelezettsége és felelőssége van. 2.2 Az osztályfőnök konzulense: Az igazgató bízza meg úgy, hogy ugyanannak a csoportnak: - az általános iskolában lehetőleg 4, - a gimnáziumban lehetőleg 2 éven át legyen a konzulense. Az osztályfőnök/ök segítőtársa. Az osztályfőnökkel együtt felelős a tanulók előmeneteléért. A kötelező szabadidős tevékenységek és a napközivel járó feladatok felelős vezetője. Az osztályfőnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. Közösen felelősek azért, hogy: - tanítványaik a keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint nevelődjenek, - az osztályban olyan légkör legyen, amelyben felnőhet a jó tanuló és a gyenge egyaránt. - az általános iskola 5. évfolyamától kezdődően napközis feladatokat el nem látó pedagógus is lehet az osztályfőnök konzulense Feladatai: - biztosítja a tanuláshoz szükséges feltételeket, a rászoruló diákokat segíti, szükség esetén együtt tanul velük, - figyelemmel kíséri tanítványai személyiségének fejlődését ezért tanítási órát is látogathat, - gondoskodik a kötelező szabadidős tevékenység szakszerű megtartásáról, játékidőről, - a délutáni tevékenység befejeztével ő megy el utoljára a tanteremből, - az osztályfőnökkel együtt családlátogatást tesz, - részt vesz a szülői értekezleteken és a fogadóidőben rendelkezésére áll a szülőknek, - segíti az osztályfőnököt az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésében, a napközis naplót precízen vezeti, - segíti az osztályfőnököt a tanulmányi séták és kirándulások szervezésekor és lebonyolításában. 17

18 A munkaidőt a munka törvénykönyve szabályozza, amelyet a munkaügyi szabályzatban kell meghatározni. A pedagógusnak annyit kell teljes munkaidejéből az iskolában töltenie, amennyi a munkája hiánytalan és igényes elvégzéséhez szükséges. Év végén a pedagógusok csak akkor kezdhetik meg a szabadságukat, ha munkájukat befejezvén az igazgatóságnak az iratokat rendben átadták. Munkaköri leírás minta: - biztosítja a tanuláshoz szükséges feltételeket, a rászoruló diákokat segíti, szükség esetén együtt tanul velük, - figyelemmel kíséri tanítványai személyiségének fejlődését ezért tanítási órát is látogathat, - gondoskodik a kötelező szabadidős tevékenység szakszerű megtartásáról, játékidő. - a délutáni tevékenység befejeztével ő megy el utoljára a tanteremből, - az osztályfőnökkel együtt családlátogatást tesz, - részt vesz a szülői értekezleteken és a fogadóidőben rendelkezésére áll a szülőknek, - segíti az osztályfőnököt az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésében, a napközis naplót precízen vezeti, - segíti az osztályfőnököt a tanulmányi séták és kirándulások szervezésekor és lebonyolításában. Munkáját a munkaközösség-vezető ellenőrzi az igazgató beleegyezésével. Munkaköri feladataiban döntési kötelezettsége és felelőssége van. 3. Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő Segíti és összehangolja az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét. Feladatait az igazgató vagy az igazgató által megbízott igazgatóhelyettes irányításával látja el Főbb feladatai: Rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat, és ezekre felhívja az igazgató és a pedagógusok figyelmét. Minden tanév elején az iskolai munkaterv részeként elkészíti az iskola gyermekvédelmi munkatervét. Gyermekvédelmi munkáját önképzéssel és a szakirodalom tanulmányozásával folyamatosan fejleszti. Az osztályfőnökök jelzései alapján nyilvántartja a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. Szükség esetén tájékoztatja a szülőket és a tanulókat arról, hogy problémáikkal az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel. 18

19 A tanulók részére egészségvédő, mentálhigiéniás és szenvedélybetegség-megelőző programokat szervez. Figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatokat és lehetőség szerint részt vesz a pályázatokon. 3.2 Különleges feladatai, jogköre: A veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal kapcsolatos feladatai a következők: az ilyen jellegű problémákkal küzdő tanulók feltárására, nyilvántartására; családlátogatásaikra, a tanulók családi környezetének megismerésére; tanulmányi eredményük, magatartásuk és mulasztásaik figyelemmel kísérésére; anyagi problémák esetén gyermekvédelmi kedvezmény vagy természetbeni juttatás megállapítását kezdeményezi a polgármesteri hivatalnál; a gyermekvédelemmel foglalkozó szolgálat, hatóság részére e tanulókról az osztályfőnökökkel közösen környezettanulmányt készít; figyelemmel kíséri és segíti pályaválasztásukat, továbbtanulásukat; szükség esetén védőóvóintézkedéseket javasol, és közreműködik ezek megvalósításában az osztályfőnökök javaslatai alapján kezdeményezi a rászoruló tanulók számára pénzbeli támogatás vagy természetbeni juttatás megállapítását a polgármesteri hivatal felkérése alapján személyesen is részt vesz a támogatások elosztásában, a családokhoz történő eljuttatásában. munkája ellátásával kapcsolatban betekinthet az iskola összes tanulókkal kapcsolatos iratába, nyilvántartásába gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén haladéktalanul értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, és ennek felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken a tudomására jutott bizalmas információkat megőrzi, a tanulókkal kapcsolatban bárminemű információt csak a munkaköri leírásában rögzített körben szolgáltathat ki a bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag szükséges mértékben tárja a pedagógusok elé. 3.3 Ellenőrzés, értékelés Munkájáról minden félév végén írásban összefoglalót készít, és ezt ismerteti a nevelőtestülettel. Az igazgató megbízása alapján a fenntartó, az iskolaszék kérésére beszámol az iskola gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenységéről. Az igazgató kérésére értékeli az osztályfőnökök gyermekvédelmi munkáját. 3.4 Kapcsolatai Munkáját az igazgató utasításai alapján végzi. A gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedéseiről rendszeresen tájékoztatja az igazgatót. Rendszeres munkakapcsolatban kell állnia a nyilvántartott tanulók osztályfőnökeivel. Rendszeres kapcsolatban áll az iskolán kívüli gyermekvédelmi intézményekkel, hatóságokkal. 19

20 3.5 Munkakörülmények Feladatainak ellátásához előzetes egyeztetés után igénybe veheti az iskolatitkár segítségét (iratok összekészítése, gépelés, sokszorosítás, postázás stb.). Munkájához használhatja az iskola számítógépeit, telefonját, faxát. Munkaköri leírás minta: a. A főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása: 1. Segíti és összehangolja az intézmény pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét. 2. Rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat, és felhívja az igazgató és a pedagógusok figyelmét. 3. Gyermekvédelmi munkáját önképzéssel és a szakirodalom tanulmányozásával folyamatosan fejleszti. 4. Az osztályfőnökök jelzései alapján nyilvántartja a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési-, magatartási-, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. 5. Tájékoztatja a szülőket és tanulókat saját tevékenységéről, feladatáról és arról, hogy problémáikkal mikor és hol kereshetik fel. 6. Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények címét, illetve telefonszámát. b. Kiemelt felelősségei: 1. Személyekért: A veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési-, magatartási-, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal kapcsolatos feladatai: - az ilyen jellegű problémákkal küzdő tanulók feltárása, nyilvántartása; - családlátogatások, a családok környezetének megismerése; - tanulmányaik, magatartásaik és mulasztásaik figyelemmel kísérése; - anyagi problémák esetén gyermekvédelmi támogatás, vagy természetbeni juttatás megállapítását kezdeményezi a polgármesteri hivatalnál (osztályfőnökök javaslata alapján); - a gyermekvédelemmel foglalkozó szolgálat, hatóság részére e tanulókról az osztályfőnökkel közösen környezettanulmányt készít; - figyelemmel kíséri és segíti pályaválasztásukat, továbbtanulásukat; - szükség esetén védő-óvóintézkedéseket javasol, és közreműködik ezek megvalósításában. 2. Bizalmas információk - munkája ellátásával kapcsolatban betekinthet az iskola, tanulókkal kapcsolatos, összes iratába, nyilvántartásába; - a tudomására jutott bizalmas információkat megőrzi, a tanulókkal kapcsolatban bárminemű információt csak a munkaköri leírásban rögzített körben szolgáltathat ki; - a bizalmas szülői közléséket a pedagógiailag szükséges mértékben tárja a pedagógusok elé. 20

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Nevelő oktató munkát segítők. Feladatkör

Nevelő oktató munkát segítők. Feladatkör Nevelő oktató munkát segítők Feladatkör A gyengénlátó német nyelvtanárnő munkájának segítése a tanárnő Iskolai végzettsége Szakképzettsége igényeinek megfelelően. A nappali oktatás tanórái alatti felügyelet

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

Tótkomlós, 2012. január 30.

Tótkomlós, 2012. január 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tótkomlós, 2012. január 30. 0 Tartalomjegyzék 1. A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre...3. 1.1. A

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Igazgató munkaköri leírása

Igazgató munkaköri leírása Igazgató munkaköri leírása I. RÉSZ A.) MUNKÁLTATÓ NÉV, CÍM: :... JOGGYAKORLÓ:... B.) MUNKAVÁLLALÓ NÉV:... FIZETÉSI OSZTÁLY: :... KULCSSZÁM:... FEOR SZÁMA:... C.) MUNKAKÖR BEOSZTÁS: IGAZGATÓ CÉL: Egyéni

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

@Napló Működési Szabályzat

@Napló Működési Szabályzat Működési Szabályzat @Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló és Ellenőrzőkönyv TwinNet Kft. Minden jog fenntartva! Az elektronikus napló szabályzatot vagy annak bármely részét kizárólag az @Napló szoftverrendszer

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Emelt szintű érettségire készítés szabályzata

Emelt szintű érettségire készítés szabályzata Kandó Kálmán Szakközépiskola Emelt szintű érettségire készítés szabályzata 2009. Kandó Kálmán Szakközépiskola Az emelt szintű érettségire való felkészítésről 1. Jogszabályi alapok I. Az emelt szintű érettségire

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa Kissné Hegedűs Éva mb. igazgató részére Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai u. 6-14. Tárgy: házirend véleményezése. Tisztelt Igazgató Asszony! Köszönettel vettük a Batthyány Kázmér Gimnázium új házirendjének

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben