FELHÍVÁS NYILATKOZAT. Kelt: Kisoroszi, április hónap... napján.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS NYILATKOZAT. Kelt: Kisoroszi, 2008. április hónap... napján."

Átírás

1 FELHÍVÁS A Kisoroszi Önkormányzat kéri azokat a kisoroszi szülôket, akiknek gyermeke(-i) az 1 és 14 év közötti korosztály tagjai, hogy az alábbiakban nyilatkozzanak arról, hogy gyermekeik számára igénybe kívánják-e venni a kullancscsípés által okozott agyhártyagyulladás elleni védôoltást. A védôoltás nem kötelezô, de akik igénylik, azok számára az Önkormányzat támogatást kíván nyújtani. A támogatás mértékérôl a Képviselô Testület az elôzetes igények ismeretében dönt. A támogatás várhatóan a következô években is elérhetô lesz, az ismétlô oltásokra vonatkozóan is. NYILATKOZAT Alulírott kérem, hogy a Kisoroszi Önkormányzat 2008-ben gyermekem(-im) számára a kullancscsípés okozta agyhártyagyulladás elleni védôoltáshoz támogatást nyújtson. Gyermek Gyermek Oltás típusa neve életkora kezdô (3 oltás) ismétlô (immunizáló) Szülô neve: Aláírása: Kelt: Kisoroszi, április hónap... napján. Akik igénybe kívánják venni a támogatást, azoktól kérjük, hogy a nyilatkozatokat április 11-ig - juttassák el kitöltve a Polgármesteri Hivatalba, - vagy a címre azonos adattartalommal küldjék el. Greff Magdolna

2 66. szám, április A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja A kisoroszi önkormányzat 2007-ben rendeletet alkotott az épített környezet értékeinek helyi védelmérôl. A rendelet néhány fontosabb pontjára hívnám fel a figyelmet: A rendelet célja Kisoroszi község (a továbbiakban: község) faluképe, történelme, identitása szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a község építészeti örökségének, arculatának a jövô nemzedékek számára való megtartása, védett értékeinek fenntartása és jó karbantartottságának biztosítása. Helyi értékvédelem feladata a falukép védelme, a különleges oltalmat érdemlô építészeti, építészettörténeti, régészeti, településtörténeti, kultúrtörténeti, mûvészeti, ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épületegyüttesek, épületek, építészeti elemek, köztéri alkotások megóvása. Helyi egyedi védelem, melynek hatálya kiterjed: a Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselô-testületének 5/2006. (IX. 29.) rendeletének (Kisoroszi Község Helyi Építési Szabályzata) 13. -ában felsorolt építményekre. Ezen az ó-falu régi házait, homlokzatokat, kerítéseket kell érteni (a Kisoroszi Hírmondó februári számában térképen vannak bejelölve a védelem alatt álló épületek). A helyi védelem alatt álló épületeken, kerítéseken szigorúan tilos engedély nélküli munkálatokat végezni! Így építési engedély köteles: a védett homlokzat (és közterületrôl látható homlokzat) felújítása, festése, védett épület nyílászáróinak cseréje, védett tetôzet, védett épület tetôzetének felújítása, védett épület vagy épületrész belsô dekoratív falfestése, burkolatainak felújítása, létesítése, védett mûtárgy, utcabútor cseréje, vagy áthelyezése, védett területen új mûtárgy elhelyezése. Nem adható építési (elvi építési) engedély olyan építési (bontási) munkára, amely a védett érték létét, állagát veszélyezteti, vagy azt értékvédelmi szempontból károsan befolyásolja. Nem adható fennmaradási engedély olyan építési munkálatokra, amelyek a védett értéket károsan érintik. Ilyen esetben az építtetôt kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására. TISZTELT KISOROSZI LAKOSOK! A védett ó-falu épületeinek felújítására, az eredeti állapot visszaállítására szolgál az önkormányzat által immár második éve meghirdetett pályázat. Aki a rendelet hatálya alá tartozó védett értéket megrongálja, vagy megsemmisíti amennyiben cselekménye más jogszabály szerint súlyosabb elbírálás alá nem esik szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. A képviselô-testület másik fontos rendeletébôl, a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezô igénybevételérôl szintén röviden ismertetnék néhány fontos rendelkezést: A rendelet célja, hogy Kisoroszi község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelôen rendezze. A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik. Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyûjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése a Kaposvári Városgazdálkodási Zárkörûen Mûködô Részvénytársaság mint szolgáltató útján történik, aki a tevékenységet térítés ellenében végzi. A község területén lévô ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megmûvelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttôl, vadonélô bokortól megtisztítani. Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegû takarításáról, síkosság-mentesítésérôl, a szilárd burko- Kérjük, hogy adója 1 százalékával támogassa továbbra is a Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítványt! adószáma: Köszönettel: Csontos Elek az alapítvány elnöke

3 Önkormányzati hírek Kisoroszi Hírmondó április latú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezésérôl, ürítésérôl az önkormányzat gondoskodik. Az ingatlan elôtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növô gaz kiirtása (különösen a fô szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelme), a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelô nyesése. A közterületen lévô fák kivágása engedély nélkül szigorúan tilos! Az engedély nélküli fakivágás szabálysértés, és pénzbírsággal sújtható. Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hôsugárzása kárt ne okozzon. Égetéssel hulladékot megsemmisíteni április 15-tôl október 15-ig terjedô idôszakban csak hétfôn és pénteken szabad! A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE KISOROSZIBAN Névjegyzékbe felvett szavazópolgárok száma: 728 Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 459 kérdés igen szav. nem szav. érvénytelen Kórházi napidíj Vizitdíj Tandíj Dr. Szabó Ferenc jegyzô Ingyenes szakképzések / felzárkóztató program! Lépj egyet elôre! Az Állami Foglalkoztató Szolgálat ingyenes képzéseket hirdet: > a 6 osztálynál alacsonyabb végzettségûek felzárkóztató képzésben vehetnek részt, majd szakmát szerezhetnek, > a legalább 6 osztályt végzettek elérhetik az alapfokú iskolai végzettséget, majd szakmát szerezhetnek, > az alapfokú iskolai végzettségûek szakképesítést szerezhetnek, > érettségizettek piacképes szakmában képesítést szerezhetnek, > elavult szakmával rendelkezôk új szakképesítést szerezhetnek keresett szakmákban, > szakképzettek a keresett szakmákban magasabb szintû szakképesítést szerezhetnek. Részletekrôl a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa Ruskó Rita tájékoztatja az érdeklôdôket telefonos vagy személyes egyeztetés után Kisorosziban keddi napokon. Telefon: Személyesen kedd délelôttönként tól ig a könyvtár feletti klubteremben. Osztálytársak voltunk a 60-as években. Csodáltuk az apját, Fajtit, aki a homlokizmaival tudta mozgatni simléderes sapkáját. Ô fuvaros is volt, sokszor felvett Visegrádon lovaskocsijával maga mellé a bakra, s lehozott a révig árvizes nyarán Jóskával együtt tereltük a kisoroszi tehéncsordát a szentygörgypusztai oldalon, az oroszi legelôket elöntötte a víz. Jóska azon a nyáron a "Szigorúúú taníítóó ez az élet nagyon.." címû slágert harsogta a literális völgyet felderítve. Engem egy megkésett itatás elôtt combon harapott Szabó Pista fakó lova, a Bandi, meg is operáltak, fél nyaram ráment. Jóska azóta mindig ezzel cukkolt, még a múlt nyáron is, na Gyuri fáj-e még a lábad? Columbo sokkal késôbb lett, megállt és visszanézett a régi kocsma ajtajából, felvéve Peter Falk testtartását: FAJTI JÓSKA, COLUMBO, ÚTON "Volna még itt egy kis probléma..." A régi Oroszi embere volt. S mint ilyen, íz és alkotás maga. A tehén-, juh-, és kecskecsorda világáé. Melyben ott vannak a rôzseszedô öregasszonyok, a lovaskocsik, fuvarosok, Tóth Jóska bácsi, a lelkek és elesettek pásztora, Maha Gyula és apró anyja, meg Máté, a bagolyvadász, Marcello apja, a kiváló cimbalmos és horgász, a kuglipálya, a vadevezôsök és a Macskalyuk a Szigetvégen. S ott vagyok én is, rövidnadrágosan, átveszem a két kanna tejet reggelente a révészektôl a másik oldalon. S ha majd együtt legeltetünk megint, ügyelni fogok, hogy idôben vigyük le a felhevült lovakat a Dunára. Mészáros Gyuri 2008 március 26, Bréma 2

4 2008. április Kisoroszi Hírmondó Egyházi hírek A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA ÁPRILISI HÍREI Imaszándékok áprilisra Általános: hogy a keresztények hûségesen és kitartóan hirdessék a feltámadt Krisztust, reményünk és békénk forrását. Missziós: hogy a fiatal egyházak papjai felkészülten hirdessék az evangéliumot. Április 13. (Húsvét 4. vasárnapja) lesz a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. Imáinkkal, erkölcsi és anyagi segítségünkkel támogassuk a hivatások ügyét! Április 19. XVI. Benedek pápa megválasztásának évfordulója (2005.). Imádkozzunk Szentatyánkért! Az ünnepélyes megemlékezés a pápáról április 20-án, vasárnap lesz. Április 23. Szent Adalbert püspök és vértanú emléknapja. Az Esztergom Budapesti Fôegyházmegyében az ünnepélyes megemlékezés a védôszentrôl 27-én, vasárnap, 1/2 11-kor lesz az esztergomi Bazilikában. Ezalkalomra szeretettel várják a kedves híveket. Április 24. Szent György vértanú emléknapja. Április 25. Szent Márk evangélista ünnepe. E naphoz kötôdik a búzaszentelés hagyománya. Április 27-én imádkozunk a jó termésért. Ez a vasárnap a tömegtájékoztatási világnap is. Azért imádkozunk, hogy minden hírközlô eszköz az igazságnak megfelelôen tájékoztassa az embereket. Május 3-án, szombaton, országos engesztelô zarándoklat lesz az esztergomi Bazilikában. A szentmise 1/2 11-kor kezdôdik, erre szeretettel hívja és várja a papságot és a kedves híveket Erdô Péter bíboros, prímás, érsek fôpásztorunk. Kalász István kanonok, plébános TÖBBET ÉR, MINT GONDOLNÁ Rendelkezzen adója 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára! A legkisebb, akár a nulla adóról szóló rendelkezés is értékes, mert az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az Egyháznak. Ne hagyja veszni! Technikai szám: 0011 Köszönjük! Magyar Katolikus Egyház 3

5 Egyházi hírek Kisoroszi Hírmondó április A KISOROSZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Emlékezetes lesz a reformátusoknak és a kisorosziaknak is az idei márciusi Virágvasárnap és nemzeti ünnepünk napja, mert Illés Lajosnak, a gyülekezet kántorának emléktábláját is ezen a napon helyezte el a gyülekezet a parókia falán. A templom megtelt a kisoroszi és környékbeli települések, de távolabbról érkezett testvéreink és barátaink ünneplô és emlékezô seregével. Fónagy Miklós, egyházmegyénk esperese hirdette az igét Máté evangéliumának virágvasárnapi története és a tíz szûz példázata alapján. Az alapige mélyszántása nyomán maradandó nyomot hagyott az egybegyûltekben az Isten elôtti készenlétünkrôl szóló igehirdetés. Életünk Isten országának keresése és felkészülés a színrôl színre látásra. Az Ige kibontotta számunkra azt is, hogy Illés Lajos Isten keresése és Isten elé készülése, Krisztusban való hit által inspirált muzsikájában nemcsak a gyülekezet, de évtizedeken át tisztelôinek szívét is megérintette a Velünk az Isten, Magyar Ének, Betlehem csillaga, a Te Deum-ok, de a negyven év óta énekelt dalaiban is. Az ünnepi elmélyülést a Velünk az Isten Miatyánkjával a gyülekezet kórusa, a cselekvô hazaszeretetre felhívást Szvorák Kati, Varga Miklós, Homonyik Sándor és Szabó Gyula Gyôzô a Magyar Ének részleteinek éneklése szolgálta méltó elôkészületként Illés Lajos emléktáblája elôtt elhelyezni a szeretet és emlékezés koszorúit, virágait. Ez a márványtábla a zeneszerzô bronzportréjával, Katona Zsuzsa szobrászmûvész alkotásával a gyülekezet közadakozásából készült és hirdeti az utódoknak, hogy itt élt és alkotott Illés Lajos ig. Ebben a házban és ebben a templomban születtek meg azok a hangok, amelyek dallammá, nagy ívû, áradó, Istendícsérô oratóriummá lettek Illés Lajos kompozícióiban. A Kossuth díjjal, a Magyar Köztársaság érdemrendjének tiszti keresztjével generációk és egy ország a zeneszerzôt ismerte el. Kántori hivatásában, amelyre talán büszkébb volt, mint polcain sorakozó kitüntetéseire és emberi mivoltában a gyülekezet szeretete és a díszpolgári elismerés övezte Illés Lajos hitében, tartásában, hazaszeretetében, emberi kapcsolataiban derûs és közvetlen személyiségét. Nemcsak az iránta érzett szeretet vezette Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezetôjének, Illés Lajos személyes jó barátja laudációjának szavait, hanem zenei életútja mellett emberi tartásának és magyarságának is emléket emelt: Tudom, hogy figyel ránk a túlpartról. Már csak azért is, hogy lássa, tudjuk-e újrakezdeni életünket, ha úgy adódik. Azt mondta: az ember azért ember, hogy mindig mindent újra tudjon kezdeni. Új zenekart alapítani, új tartalmat a zenében, új értelmet és célt az életben, mert Illés Lajos tudott újrakezdeni, mert Istennel kezdett újat. Bárdos Ágnes elôadómûvész József Attila: Imádság megfáradtaknak címû versével adózott barátja és Felvidék szerte sikeres gyerekelôadásainak zeneszerzôje elôtt. Ormós Zsolt, a gyülekezet presbitere beszédében felelevenítette a gyülekezet és egész Kisoroszi által szeretett mindig jókedvû, tréfálkozásra kész kántort, barátot, akinek a helyén a templomban még sokan fognak orgonálni, de a helyét már soha senki el nem tudja foglalni, mert kitörölhetetlenül benne marad a gyülekezet és barátai szívében. Amikor a templomban megszólal az orgona, azoknak, akik ismerték ôt, mindig ô fog elôször az eszükbe jutni. ( Bárdos Gyula és Ormós Zsolt beszéde a oldalon teljes egészében olvasható lesz) Szvorák Kati és Varga Miklós énekei úgy szálltak a tavaszi szellô szárnyán, itt a Hôsök tere sarkán, hogy egyenesen az égiek is meghallották, mint ahogyan a még nyilvánosan sosem énekelt dalát is Illés Lajosnak, az Ady Endre: Intés az ôrzôkhöz címû versére a gyülekezet kórusának elôadásában, Czikora Rita és Szabó Gyula Gyôzô szólóénekével és Méhes Imre karnagy dirigálásával. Fónagy Miklós nagytiszteletû úr áldásával és Makkai Lilla lelkipásztor szeretetvendégségre invitálásával indultak mintegy kétszázan Illés Lajos népes családjával együtt a misszió termei felé baráti, testvéri együttlétre és szeretetközösségre, ahogyan a mi Urunk is erre hív minket, hogy méltók lehessünk az elôttünk járókra, a márciusi ifjakra, szabadságharcosokra, és azokra, akiknek életén láthatóvá lett Jézus munkája: Isten, ember és hazaszeretet. Makkai Lilla Szeretettel kérjük testvéreink adójának 1%-át a Református Egyház javára, a 0066 technikai szám, és a PIMM Alapítvány javára, a adószám feltüntetésével támogassák Kisoroszi polgárainak közösségeit. Köszönjük! 4

6 2008. április Kisoroszi Hírmondó Iskolai, óvodai hírek BÁBSZÍNHÁZ Március 18-án egy aranyos bábmûsorban volt részünk. A Palánta Misszió Mosoly társulata jött el hozzánk, hogy egy húsvéti mûsorral lepjen meg bennünket. Karácsonykor, korábbi fellépésükkor olyan jól sikerült az elôadás, hogy a társulattal megbeszéltük, hogy ezt meg kellene ismételnünk húsvétkor is, de immár az óvodások is részesedjenek benne. Készségesen rendelkezésünkre álltak és március 18-át beszéltük meg, az utolsó tanítási napot a tavaszi szünet elôtt. A nagy létszámra való tekintettel az elôadásra a Kultúrházban került sor. A húsvéti mûsor vallásos jellegû volt, Jézus feltámadását hirdette. A Mosoly társulat neve tükrözi azt, ami egyben céljuk is: mosolyt csalni az arcunkra. Ez sikerült nekik! Az elôadás után CD-vel, könyvekkel ajándékoztak meg bennünket. Köszönjük szépen! Budai Zsuzsanna RÜGYMOZDÍTÓ MÁRCIUS... Mondják a gyerekek a Hónapsoroló cimû versben. Március, melyben egymást követték az ünnepek: Nônap, Március 15., Húsvét. Nagyon sok verset, éneket tanultunk, s változatos technikákkal készítettük az ünnepekhez kapcsolódó jelképeket, díszeket, dekorációkat. E technikákkal sok-sok lehetôséget biztosítottunk a gyerekek kreatív fejlôdéséhez, az ünnepi hagyományok ápolásához. A hónapot bábszínház látogatással zártuk. Pihenésre nincs idônk, újabb feladatok, ünnepek, programok várnak ránk. Mindemellett a legfontosabb, hogy óvodásaink jól érezzék magukat óvodánkban. Magdi óvó néni MÁRCIUS 15-EI ÜNNEPSÉG Az március 15-i eseményekre március 14-én 17:00 órakor emlékeztünk meg a Kultúrházban. Az iskolások szorgalmasan tanulták a verseket, dalokat és tanulták be a táncokat. A tanulók kivétel nélkül részt vettek az ünnepi mûsorban. Az ünnepi mûsor menetének rövid összefoglalása: A Himnusz eléneklése után az iskolások mûsora következett: Köszöntôt Szöghy Olivér (4. oszt.) tanuló mondott. Ôt követték a második osztályosok Csanádi Imre: Március ünnepére. Az elsô osztályosok szavalták el a Nemzeti dalt. Ének: Fényes napsugár... Kísérte ôket: Budai Zsuzsanna furulyán. Kiss Péter: 12 pont elszavalása 3. osztályosok: 15. március 1848 Hajdu Zsombor (4. oszt.) Petôfi naplójából Mirza Sólyom (4. oszt.) Föltámadott a tenger Táncok: Kísérte ôket citerán könyvtárosunk, Futaki Horog József Huszárgyerek, huszárgyerek... kezdetû dal Kossuth Lajos táborában Csatadal: 4. osztályosok szavalták el Juhász Gyula: Március idusára (4. osztályosok) Dal: Kossuth Lajos azt üzente Az iskolások mûsora után Magyar Csilla alpolgármester asszony mondott ünnepi beszédet. A mûsor végén Csontos Elek úr olvasott fel egy újságcikket, majd végezetül a Szózattal zárult megemlékezésünk. Budai Zsuzsanna 5

7 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó április Örömmel jelentjük be, hogy hamarosan elérhetôvé válik portáljellegû oldalunk, ahol mindenki megtalálhatja az ôt érdeklô, hasznos információt, érdekességet. A weblap tartalmassá tételéhez azonban az Ön segítségére is szükségünk van. Kérem, ha valamelyik menüponthoz tud anyagot adni, vagy más almenüpontot javasol, keressen meg minket. Elérhetôségeinket az újság utolsó oldalán találja. Várjuk olyan segítôk jelentkezését is, akik vállalják régi fotók szkennelését, szövegek beírását, videók konvertálását. Lássuk sorban a menüpontokat: Fôoldal (A legfrissebb információk címsorai olvashatók egymás alatt, idôrendi sorrendben.) Kisorosziról: Az alábbi almenüpontokat tervezzük: A falu története, Épített értékek (Templomok, Szobrok, Védett házak), Természeti értékek, Természetvédelem, Régi fotók, Családmesék, Mûvészeti alkotások Kisorosziról. Emberek, információk: Közérdekû adatok (menetrendek, orvos, rendôr, stb.) -telefonkönyv (ide várjuk mindenkinek a jelentkezését, aki a telefonkönyvben szereplô adatokon túl mást is szeretne megjelentetni: cím, Skype, MSN, mobil, stb.), Óvoda, Iskola, Katolikus Egyház, Református Egyház, Nyugdíjasklub, Kékszilva Néptáncegyütes, Horgászegylet, Centrál, Kosbor Civil Egyesület, stb., Mûvészek Kisorosziban. (Minden szervezetnek, mûvésznek lesz egy saját almenüpontja, ahova képeket, írásokat, videókat rakhat fel. Például óvodai anyák napján, farsangon készült képek, dzsúdóvagy néptánc bemutatóról videó, mûvészek élete és munkássága, ízelítô Kisoroszival kapcsolatos mûveikbôl.) Újság (Innen is letölthetôek az eddigi számok.) Üdüljön nálunk!: Épített értékek, Természeti értékek, Programajánló, Szálláshelyek, Boltok, Vendéglátóhelyek, Lovardák, Túraajánlatok (ha van egy kipróbált útvonala, menetrenddel, stb., ossza meg az érdeklôdôkkel), Hasznos linkek. Programajánló (Havi bontásban.) Cégek, vállalkozások: Építés szerelés, Szolgáltatás, Ôstermelôk, Kézmûvesség bútor, Bolt vendéglátás, Egyéb (Ez a menüpont arra szolgál, hogy ne a kocsmában kelljen érdeklôdni, ha szükségünk van valamire. Minden vállalkozásnak lehetôsége lesz bemutatkozni, megadni elérhetôségeit egy egységes méretû formában.) Eladó ingatlanok (Szeretnénk segíteni a faluban eladó ingatlanok értékesítésében. Egy kép és néhány sornyi leírás elhelyezésére lesz lehetôség.) Kisoroszi.hu: link az önkormányzat oldalára A felsorolt menüpontokba a bekerülés ingyenes. Bízunk benne, hogy színvonalas oldalt fogunk együtt szerkeszteni! Duotone Kft. 6

8 2008. április Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek EGY, KETTÔ... VASÁRNAPI VÁSÁRNAP Amíg a fiúcska a lovagi ötpróbát teljesítette, addig édesanyja a javasasszonnyal beszélgetett. Csudás népzene hallatszott, az íjászok a célra tartottak, mézeskalács árus kínálta házi portékáját. A nagylány válogatta a szebbnélszebb népi iparmûvész ékszereket, apukája pedig a Dézsma pincében ízlelte a finom borokat. Merre jártam én? Elképzeltem a Második Vasárnapi Vásárnapot Tahitótfaluban a tavaly augusztusi elsô alkalom nyomán. Mert lesz folytatás április 20-án. Teremtôdik a hagyomány, ahogyan a szervezôk (Béres Gabriella és Rokob Orsolya) ígérték. Lesznek azon az immáron második vasárnapon újra helyi termelôk és meghívottak, szép, értékes, hazai ételt, italt, csizmát, ruhát, ékszert, hangszert s oly sok egyebet létrehozó alkotók, akik önmaguk kínálják majd terméküket. Lesznek kiváló muzsikusok, igazi régi vásárhangulat. S lesz majd reméljük jó idô és jó kedv, hogy folytatódhassék, ami a tavalyi esztendôben megkezdôdött. Mi volt a cél? Hogy ismerkedjék meg helyben lakó és helyben alkotó. A környékbeli emberek elsôsorban a környékükön termelôtôl vásárolhassanak megnyugtató eredetû ételt, italt, vagy ne kelljen távolabbra utazniuk, ha állatot vennének. Ne fussunk mindjárt valamelyik nagynevû bevásárlóhálózatba, ismerjük és tudjuk, ha sajtot, tejet vagy mézet szeretnénk, hol, kitôl szerezhetnénk be közelebbrôl. Vegyen jobbat itthon! ez volna a reklám szövege, ha volna szükség hírverésre. De oly jól sikerült az augusztusi Vasárnapi Vásárnap a Tahi híd lábánál, hogy remélem, elég, ha megemlítem: az Eperfesztiválról ismert területet ismét kölcsönadta a tulajdonos, Magyar Zoltán úr. Jöjjenek hát majd, jöjjenek, egyenek, vegyenek, töltsék ki a Régi tárgy totót, borozzanak, beszélgessenek. Tahitótfalu szeretettel várja kedves mindnyájukat! László Kriszta 7

9 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó április KIS OROSZI CSODA Ahogyan a kiszebaba lángolva zuhant a Dunába, lent a révállomásnál, egyszerre csak kisütött a Nap Húsvét szombatja volt, bánatos, hideg, esôs délelôtt. Néhány kisoroszi néptáncos leány és Szabó Adrienn, kiváló hegedûsünk szép viseletben ázva fázva, de fennhangon dalolva égették el a telet és rosszat jelképezô bábut. Csak néhány lelkes érdeklôdô dacolt még az idôjárással és figyelte a partról a lángoló, vizen úszó jelképet. Szólt a mondóka, harsogott a dal, álltunk a parton bevallom meghatottan. Élnek, hatnak, erôt képviselnek ezek a megélt hagyományok. Beleborzong az ember. Beleborzong és elgondolkodik: miért is hisszük oly sokan, hogy mi, büszke, okos és rátarti modernkori emberek többet tudunk elôdeinknél És kisütött a Nap, tanúim, akik ott voltak velünk Húsvét szombat délelôttjén. Mintha megköszönte volna valamennyiünknek, hogy hiszünk. Ha nem is a csodában, de a hagyományôrzés csodájában mindenképp. Még a kiszebaba-égetés elôtt a lányok végigjárták a falut. Ember nem járt odakint, a cudar idô elôl mindenki a házakba húzódott. Ôk pedig járták az utcákat, kezükben a villô ággal, ajkukon a dallal faluvégén selyemsátor haj villô Betértek a házakba, hogy festeni való tojást kérjenek. Fordultak, repült a szoknya, zendült a kérdés: Van magának Virágvasárnapja? s az idôsebb asszonyok közül még volt, aki tudta, a régi szokás szerint itt válaszolnia kell. A délután már a református Misszióban találta a kis csoportot. Egyre több anyuka és gyerek érkezett. A bejáratnál díszített kalácsfonat jelezte, itt lesz a HÚSVÉTVÁRÓ SZÖSZMÖTÖLÉS. A kertben magyar baromfifajták tojásait láthatták az érdeklôdôk, odabent pedig hatalmas fateknônyi, kemencében sült kalács, tea, tojásfestés, koszorúfonás, dalolás, hegedûszó várta az érkezôket. Mi pedig reméljük, lesz még több kis oroszi csoda, talán legközelebb Pünkösdkor. Ha ôszibarackszín plakátot lát a faluban, kedves olvasó, figyelmezzen rá. Érdemes velük tartanunk! Végezetül külön köszönet Makkai Lilla tiszteletes asszonynak, hogy a Misszióban tölthettük ezt a szép húsvéti szombatot. László Krisztina HAZATALÁLÁS ELÔADÁSSOROZAT MÚLTUNKRÓL, JELENÜNKRÔL, JÖVÔNKRÔL Mi elôadók nem agitálunk, nem politizálunk, nem beszélünk rá senkit semmire: tükröt tartunk. Abban hiszünk, hogy nem a világegyetem porszemei vagyunk, hanem az Eget a Földdel összekötô teremtô lények. Abban hiszünk, amiben ôseink, hogy a világ közepe ott van, ahol a botunkat leszúrjuk! Mi itt szúrtuk le botjainkat Az indító elôadások: Április 3. (csütörtök) ig Az égigérô fának ha nem nô újra ága... Géczy Gábor elôadása: A magyarság küldetése, a Kárpát-medence szerepe a világban Április 10. (csütörtök) ig Tartson neve, míg a Föld tart Vukics Ferenc elôadása Hagyományôrzés vagy hagyományaink újraélése? Április 17. (csütörtök) ig Hagyjátok hogy mi is éljünk Leidinger Dániel elôadása A városi lét kialakulása és lemerevedése a világban Helyszín: Tahitótfalu, Faluház, Szabadság út 2. Az elôadássorozat a MAG (Mintaként Alkalmazott Gondviselés) közösséghez tartozó elôadók válasza egy olyan világ kihívásaira, amely szétzúzza a közösségeket, elszigeteli az embereket, hogy félelemben tartva könnyebben uralkodhasson felettük. A MAG mintája azt nyújtja, ami a különbözôségek felett is összeköti az embereket: a közös célt, amiért a világra jöttünk. Az elsô elôadást Géczy Gábor, az ELTE Természetföldrajz Tanszék munkatársa tartja a magyarság küldetésérôl, és a Kárpát-medence szerepérôl: Induljunk ki abból, amit a természetben élô népek vallanak: a Föld egy hozzánk hasonló, gondolkodó élôlény, csak két számmal nagyobb kabátot hord. A folyók az ô erei, a talajok a bôre, a kôolaj, kôszén a zsírja Mi, emberek ennek a lénynek vagyunk EGÉSZséges, vagy beteg sejtjei. A globális felmelegedés azt mutatja, hogy ez az élôlény beteg, lázas, megpróbál küzdeni a kórokozókkal. Sajnos ezek a kórokozók mi vagyunk, a mai fogyasztói társadalomba hajszolt emberiség. Harcunk a bolygónk ellen reménytelen és értelmetlen. Vagy a Föld nyer, és mi pusztulunk el, vagy mi és a Föld pusztul bele Vagy van más megoldás? Béres Gabriella és Béres Attila 8

10 2008. április Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek SZEMÉTSZEDÉS A FÖLD NAPJÁN Április 22-e a Föld napja. Ennek alkalmából civil kezdeményezéssel szemétszedést szervezünk a falu határában, körben a Duna partján. Találkozó 19-én szombaton 9 órakor a Hôsök téren A szervezôk ezúton is felkérik a Óvoda, Iskola, Nyugdíjasklub, Kékszilva Néptánccsoport, Horgászegylet, Kosbor Civil Egyesület, Centrál tagjait, a falu összes lakóját és nyaralóját, hogy vegyenek részt a kezdeményezésben környezetünk szebbé tételéért. Információs telefonszám: Köszönet a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-nek, aki az elsô perctôl fogva támogatja tervünket. A szervezôk Kiadványok, weboldalak készítése névjegykártya, szórólap, prospektus, termékcímke, naptár, újság, könyv, plakát, matrica, molinó, sajtóhirdetés, reklámtábla, cégtábla, autóreklám, weboldal, webáruház, weboptimalizálás, webtárhely, stb. Duotone Kft Kisoroszi, Rigó utca 19. Telefon/fax: CENTRÁL Márciusi alkalmunkon ismét filmvetítést tartottunk. Tim Burton filmjét néztük meg, a címe Big Fish (Nagy hal). Akik jelen voltak, számukra élmény volt a film, bár ez alkalommal sajnos nem voltunk túl sokan. Áprilisi összejövetelünket 25-én (pénteken) tartjuk este 20 órától tartjuk a jól bevált Rácz Fogadóban. Tovább folytatjuk vallástörténeti elôadás-sorozatunkat, most az iszlám világába látogatunk el. Ebben Kovács Attila lesz segítségünkre (aki egy korábbi alkalommal a buddhizmussal ismertetett meg bennünket.) Minden érdeklôdôt szeretettel várunk. Péterfy Márta Bozóki I. Csaba mobil: Bozóki I. Csaba mobil: Bozóki I. Csaba mobil: Bozóki I. Csaba mobil: Kisoroszi árvízmentes részén, a Rigó utcában, 860 m 2 -es telek eladó alpesi faházzal, 80 m 2 -es garázzsal, 9,4 millió forintos irányáron Bozóki I. Csaba mobil: Bozóki I. Csaba mobil: Bozókiné Antal Rita mobil: Bozókiné Antal Rita mobil: Dubniczki István villanyszerelô teljes körû ELMÛ-ügyintézés Tel.: Bozókiné Antal Rita mobil: Bozókiné Antal Rita mobil: Bozókiné Antal Rita mobil: Bozókiné Antal Rita mobil:

11 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó április A Szentendrei-szigeten fekvô Kisoroszi amolyan igazi hajós falu. Matrózok, révészek, kormányosok és vitorlamesterek élnek itt, köztük Czilik Ede. Jól lehet túl a hetvenen, ma is aktív résztvevôje a falu életének. Tanácstag. Házuk kapujában a felesége fogad. Az illendôség úgy kívánja, elôször ôt kérdezem. Milyen volt a hajós feleség élete? Nehéz. Ha újra fiatal lennék, nem mennék hajóshoz feleségül, mert csak vendégségbe jár haza... De akkor, 1938-ban mégis hajós feleség lett. Igen, de nyugtalan életet éltünk. Örökké féltem, féltettem az uramat. Akiért hajdan oly sokat aggódtak, most csendesen ül a szobában, mosolyog felesége pörölésén. Gyerekkora, ifjúsága szegénységben telt. Amikor felserdült, munkája, állása hol volt, hol nem. Életében a döntô fordulat augusztus 5-én következett be: fölszerelt és behajózott a 667-es gabonaszállító uszályra matróznak. Örültem fenemód, hogy mindig a vízen vagyok, s nem a falumban, ahol a csendôrök gyakran megfordultak. A beosztásom nyagyon kemény volt, de ez mégis maga volt a boldogság. Igen, mert kiszabadultam a munkanélküliség szorongó világából. MESÉL AZ ÖREG HAJÓS Matróznak lenni mesterség. Száz fortélya is van. Amikor Czilik Ede már sok mesterfogást elsajátított, nagyobb uszályra került. Ezen már olykor olykor a felesége is vele utazhatott. Egy egy út négy öt hónapig tartott, ha nem jött közbe semmi. Géphiba, jegesedés. Mert ha a Duna befagyott, akkor bizony ott kellett telelni valamelyik külföldi kikötôben. De a hajó ússzon vagy horgonyozzon akár Németországban, Jugoszláviában vagy éppen Romániában egy darabka Magyarország. Czilik Ágnes, aki a bulgáriai Rusze kikötôben a hajón született, Magyarországon született. Czilik Ede élete összekapcsolódott a régi folyami hajózással. Dolgozott uszályokon, vontatókon, kis lokálgôzösökön. Volt matróz a Szent Imrén, vitorlamester az István fôhercegen és a Deák Ferencen. Aztán jöttek a zavaros évek: a háború! De hajózni akkor is kellett. Éjjel nappal vízen volt. A felfokozott igénybevételt nemcsak az emberek, a gépek is megérezték: Orthnál, Ausztriában géphiba miatt két hónapig vesztegeltek. Hajója pedig 1944 augusztus elején Mohács fölött fölrobbant. A gépész a helyszínen meghalt, ô súlyosan megsérült. Még ugyanebben az évben, noha a parancsnokságon tudták, hogy veszélyes az út, elindították ôket Bulgária felé. Céljukhoz nem jutottak el, mert a jugoszláv partizánok elfogták a hajót. A legénységet két nap után elengedték, de a hajót nem. És mi lett magával a felszabadulás után? Hajózásról akkor szó sem lehetett. Nem volt mivel, hiszen december 8-án az összes hajót kivonták Budapestrôl. Aztán a vízbe robbantották a hidakat, és aknákkal rakták meg a Dunát. Szárazra került tehát a hajós? Nem éppen. Elôször evezôs ladikon szállítottam az embereket Buda és Pest között, majd amikor elkészült a József Attila úszódaru, azon szolgáltam. Meg a híres hídépítô Ady Endrén. Czilik Ede a sok vízi utat megjárt hajós, öt gyerek apja, janiár 1-tôl van nyugdíjban. Most csak tanácstag. Akad elfoglaltsága bôven, hiszen a község szépülni, gyarapodni, gazdagodni akar. Vajon gondol-e számos napi teendôje közt a régi hajós életre? Néha néha leballagok a Duna-partra és nézem a folyót, meg az új hajókat. És akkor emlékezem... Karácsonyi István, Ország Világ 15. szám A VIFA Visegrádi Faipari Kft. szakképzett munkatársakat keres, igényes kivitelû beltéri ajtók gyártásához, az alábbi munkakörökbe: Bér- és munkaügyi elôadó Asztalos (bútor- és épületasztalos) Bútoripari felületkezelô vagy autófényezô Gyártás elôkészítô (mûszaki rajzok és dokumentációk készítése) Jelentkezni az alábbi címen lehet: VIFA Visegrádi Faipari Kft., Visegrád, Bányatelep, Telefon:

12 2008. április Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek GYEREKSZÁJ Az udvaron játszottunk, s Benji szólt, hogy pisilni kell. Gyorsan bementünk, levettem a kabátját és indulni akartam vele a wc-re, de ô le akarta venni a sapkáját is. Benjikém a sapkát nem kell levenni mondtam mert rögtön megyünk vissza az udvarra. De ô így felelt: Le kell venni, nehogy lepisiljem! «......» Drágám, hol lettél sáros? Nincs is pocsolya az udvaron. Van az óvó néni, csak keresni kell. «......» Dávid napszemüveggel jött az oviba, ami az udvaron állandóan rajta volt. Megkérdeztem tôle: Minek van mindig rajtad az a szemüveg? Anyukám azt mondta, hogy hordjam, mert különben megsüketül a szemem. « » A délutáni alvásnál Benjit ébresztgetni kellett. Mikor kinyitotta a szemét, megsímogattam és megkérdeztem tôle: Mit mondtál Benjikém? Félálomban így válaszolt: Anyukám is azt szokta kérdezni, hogy nincs-e izomlázam. «......» Viola hamarosan hozzátok is megyünk családlátogatásra. Jó, de csokit ne hozzatok, mert tele van az édességes polc! Tisztelt Leendô Ügyfelünk! Teljeskörû hitelügyintézéssel (tanácsadással és hitelképességének vizsgálatával) állunk rendelkezésére. Meglévô hitelének kiváltása Új hitel megszerzése Több, különbözô hitel összevonása Jelzálog hitel elintézése Személyi kölcsön Lakás- és ingatlanvásárlási hitel Segítünk a dokumentumok kitöltésében, eljárunk a banknál hitele ügyében, vállaljuk a földhivatali ügyintézést is! Megszervezzük a banki szerzôdés aláírását, valamint a közjegyzôi okirat aláírását szükség esetén. Az Ön megkeresésétôl a hitel folyósításáig meglévô dokumentumok esetén 2-4 héten belül pénzéhez juthat. Érdeklôdjön a részletekrôl munkatársunknál: Kosznovszki Csilla, Térítésmentes akciónk április 30-ig érvényes. hamarosan A LEÁNYFALUI TERMÁLFÜRDÔBE a Kisorosziban állandó vagy ideiglenes bejelentett lakcímmel rendelkezô lakosok (lakcímkártya alapján) kedvezményes jegyet vagy bérletet válthatnak április 30-ig. Felnôtt napi jegy ára: 1250 Ft helyett 850 Ft Nyugdíjasok és gyermek napi jegy ára 650 Ft További kedvezmények: 7 alkalmas bérlet 6 napijegy áráért (14% kedvezmény), 20 alkalmas bérlet 16 napijegy áráért (20% kedvezmény). Fürdônk egész évben nyitva tart, a hét minden napján 6:00 19:00-ig. Élmény-, gyógymedencével, valamint fedett úszómedencével várjuk Önt is. További információ:

13 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó április AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK: MAGYAR ZSOMBOR óta vagyok a Természet Világa olvasója. A lap mellékleteként szokták leközölni minden évben a Természet Tudomány Diákpályázat legjobb mûveit. A áprilisi számban megakadt a szemem egy lovakról szóló cikken, amely nem mellékesen az Önálló kutatások, elméleti összegzések kategória elsô helyezett alkotása volt. A képeken a táj, a lovasok, szinte még a lovak is olyan ismerôsek voltak. Ahogy a szerzô és az iskola nevét elolvastam, azonnal rájöttem, hogy csakis Te lehetsz a mû írója. Mesélj egy kicsit arról, milyen szerepet játszanak a lovak az életedben? A Csillagösvényen címû film forgatásán Családom révén beleszülettem a lovas életbe, és nem is tudnék magamnak mást kitalálni. Versenyszerûen is foglalkoztam a lovaglással, a díjugratással, de egy két éve abbahagytam, egyrészt, mert nincs jelenleg megfelelô lovam, másrészt, mert tavaly érettségiztem, felvételire készültem. Késôbb szeretnék visszatérni és military stílusban is versenyezni. Honnan szereztél tudomást a Természet Tudomány Diákpályázatról? A gimnáziumi biológiatanárom, Kis-Székely Zoltán, benevezett rá, én gyakorlatilag csak utólag tudtam ezt meg. A nyertes pályamûben a lovak viselkedésérôl, egymás közti kommunikációjáról írsz. Megfigyeléseidet már a pályázat elôtt is gyûjtötted, vagy csak annak hatására kezdtél bele a vizsgálódásba? Már régóta gyûjtöm ezeket a tapasztalatokat. Szerencsés vagyok, mert van lehetôségem a lovakat természetes közegükben megfigyelni. Ráadásul Kazahsztánból importált vadlovakat. Náluk sokkal jobban kiütnek az ôsi ösztönök és beidegzôdések. Munkámban a lovak általános egyéni és társas viselkedésérôl, egymás közötti kommunikációjáról írtam. A lovak kommunikációja a testbeszéden alapul. A hangok szerepe elenyészô. Ezen talán sokan csodálkoznak, de így van: a nyerítés csak egyfajta helyzetmeghatározás, érzelemkifejezô jelentôsége csekély. Nagyon komoly a mimikájuk, illetve a mozgásukkal fejezik ki magukat. Meglepôdtél, hogy Te lettél az elsô a kategóriádban? Igen, mert tulajdonképpen el is felejtettem, hogy benevezett oda a tanár úr. Ô ösztönzött, hogy írjam le tapasztalataimat, és el is küldött egy másik versenyre, ahol szinte utolsó utáni lettem. Ezután nevezett be a Természet Tudomány Diákpályázatra. Egyszer csak hozta az intézô néni a levelet az iskolába, én meg nem értettem, mi ez a Magyar Tudományos Akadémiától, meg a Természet Világától. Mindenki nagyon meg volt lepôdve. Milyen volt a díjkiosztó? Nagyon szép volt, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében tartották. Magam részérôl nem tartom a munkámat hatalmas tudományos eredménynek, csak amit láttam, leírtam. Talán azt furcsállom, hogy részletesen nem nagyon foglalkozott ezzel a területtel még senki. A pályázat megnyerése hatással van mostani életedre? Nem igazán. Nagyon büszke voltam magamra, hogy ott lehettem, de ez számomra egy jó emlék marad csupán. Tervezel-e hosszabb távon tudományos pályafutást? Szeretném az életemet a lovaglásra feltenni. Ez egy olyan terület, ahol az elmélet és a gyakorlat egybeesik. A tavalyi sikertelen felvételi után idén újra az orvosi egyetemre jelentkeztem. Ha továbbfolytatnám édesapám háziorvosi praxisát, mellette tudnék a lovakkal is foglalkozni. Szerintem fontos a több lábon állás. Remélem, meg tudod valósítani terveidet. Köszönöm a beszélgetést. Bozókiné Antal Rita APRÓHIRDETÉS Kisoroszi árvízmentes részén, a Rigó utcában, 860m 2 -es telek eladó alpesi faházzal, 80 m 2 -es garázzsal, 9,4 m forintos irányáron MAGELLÁN BIKE+ SPECIALIZED CATEYE BALÁZS kerékpárbolt nyitvatartási idô: hétfôtôl péntekig , szombaton 9 14 Cím: 2000 Szentendre, Elôd utca 2/a. Telefon:

14 2008. április Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek HOGYAN ÉLT KISOROSZI AZ 1900-AS ÉVEKBEN? 1. RÉSZ A Kisoroszi Kincsei sorozat elôkészítése során egy hatalmas élményt éltem át. Kiderült, hogy sok sok helytörténeti kincsesbánya él a község szép, régi házaiban. Az ezüstkorukat élô idôsebb szomszédaink fantasztikus memóriájából kiömlô nevek, évszámok, történetek élni szeretnének. Mindannyian azt gondoljuk, hogy ennek a községnek van jövôje. A jövô márpedig csak a múltból tud táplálkozni, méghozzá a minél részletesebben, alaposabban megismert múltból. Ezeket az emlékeket meg kell menteni! Én arra gondoltam, hogy egyenlôre csak írjuk össze ôket, aztán mikor már úgy látjuk, hogy minden múltmorzsát összeszedtünk, elkezdünk gondolkodni azon, miképpen lehetne ebbôl egy szép, közös kiadványt szerkeszteni mindenki örömére és tanulságára. Az a gond, hogy én ezt egyedül nem tudom megoldani. Arra gondoltam hát, hogy ezúton felkérem mindazokat, akik ebben a múltfeltárásban szívesen részt vennének, jelentkezzenek nálam annak érdekében, hogy felkeressenek ôk is egy egy idôsebb helybéli nénit, bácsit, akivel elbeszélgetve, lejegyeznének minden érdemleges információt, nagyjából úgy, ahogy ezt én most tenni fogom a következôkben Kató néniék szavai alapján. Olyan falubéliek kellenének, akik ismernek egy egy idôs embert, mint pl. Orbán Rudolfnét, Sándor Andrásnét (Kecskés Ilus), Varga Gyulánét (Pintér Sári), Angelmayer Rudolfnét, Aradi Ilonkát, Aradi Alit, Kecskés Lászlónét, Ciri Rózsikát, vagy bárki mást. Én Bruder Vili bácsit és Juliska nénit fogom felkeresni, és ugyanerrôl a korról még az ô történeteiket is fel fogom jegyezni. Sok mindenrôl többen is fognak mesélni, de az nem baj. Ebbôl a sokféleségbôl fog összeállni egy hiteles kép, amit a jövô nemzedékeinek át lehet adni. A Széchenyi u. 51. sz. ház postaládájába dobjon be egy cetlit, aki vállalkozna, vagy kérem, hívjon fel a telefonszámon. Most pedig, lássuk elsônek Dudás Kató néni és Czikora Gyula bácsi elbeszélése nyomán, hogyan élt ez a község az 1920-as évek végétôl kezdve, kb. a háborúig! Induljunk onnan, ahonnan minden további jellegzetesség fakad, nevezetesen abból a ténybôl, hogy a község férfi lakosainak kb. 80 %-a a hajózásból, vagy a hajózás valamely kapcsolódó tevékenységébôl élt, mint a Duna-parti települések többsége esetében. A hajózás ezidôtájt virágzott. Közel 600 ezer utast, és 600 ezer tonna árut szállítottak a gôzhajók évente a magyar folyókon, közel 500 (!) magyar hajón, vontatón és uszályon. Többek között magyar búzát a bajor sörfôzdékbe, merthogy a bajor sörmesterek ebbôl tudták a legjobb minôségû búzasörhöz a malátát fôzni, a magyar búza magasabb keményítô és alacsonyabb fehérjetartalma miatt (ezért fuzionált a Magyar Folyami és Tengerhajózási Részvénytársaságba (MEFTER) többek között a Bajor Loyd Hajózási RT is). Az 1929-es világválság visszavetette a hajózást is, de államsegéllyel, országgyûlési határozattal 1932-ben ismét fejlôdô pályára állították, mely fejlôdés egészen a II. világháború végéig tartott, amikor is 200 hajót robbantottak fel a Dunára ledobott német mágneses aknák, ami meg megmaradt, hadizsákmányként az orosz hajózás tulajdonába került. A Szovjetúnió ezzel a hozománnyal késôbb beszállt a magyar hajózásba, majd 1955-tôl a magyar kormány ezen hajók egy részét visszavásárolva alapította meg a MAHART-ot. A hajózás mellett a hajóépítés is szép pályát futott be tôl kezdve az Újpesti öbölben 8 hajógyár mûködött, és közben elkezdett hajókat építeni az Óbudai Hajógyár is. Mindkét hajóépítô központban számtalan, Kisorosziból naponta vagy hetente oda vissza utazó hajóácsot, kormányost, gépészt, matrózt, hajóútkitûzôt, hajóépítô szakembert lelhettünk volna akkoriban (a hajóácsok hétfôn elmentek, a hét végén jöttek csak haza). Egyes családokban ez többgenerációs szakma volt. Kisoroszi népessége akkoriban nagyjából 1200 lelket számolt. A távolsági közlekedés és az áruszállítás legalapvetôbb eszköze a hajó volt. Nem véletlen, hogy ebben a községben soha nem volt piac. Amit itt megtermeltek, vagy maga a falu használta fel, vagy hajóra rakták, és elvitték Pestre eladni, esetleg feldolgozni. Még ebben az idôben is elôfordult, hogy ladikokon, dereglyén szállították a kisebb árumennyiségeket. A búzát például jobban szerették a helyiek Vácra vinni a malomba, mint Tahiba. Ez a váci búzaszállítás úgy folyt, hogy a családok felrakták a búzazsákokat Kenderesi Lajos bácsi 70 t raksúlyú teherladikjába, felvontatták a Spitz-ig, onnan leúsztatták Vácig. A malomban keletkezô lisztet visszarakták a dereglyére, felvontatták a Spitz fölé a váci oldalon, onnan leúsztatták a Kisorosz-i kikötôig, ahonnan kézikocsin, talicskán hazahozta mindenki a saját lisztjét. Még Budapestre is vitt a dereglye árut, fôleg zöldség- és gyümölcsféléket, az ezeket termelô gazdasszonyokkal együtt, akik, miután eladták az árut a piacon, maguk húzták vissza a dereglyét Kisorosziba! Ez nem mese, kedves olvasó! Ha eddig nem értettük, mitôl olyan kemények, erôsek, dolgosak az idevaló asszonyok, most egy kicsit közelebb kerülünk a megértéshez. Simon Ilona, Dudás Kató és Czikora Gyula elmesélése nyomán Folytatás a következô számban. 13

15 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó április MINDENNAPI KENYERÜNK KEDVENC ÉTELEINK Kedves Olvasó! Két igen egyszerû, mégis afféle gyerekek kedvence ennivaló receptjét választottam PUDING! 1 evôkanál kakaóport, 2 evôkanál étkezési keményítôt, 3 evôkanál cukrot összekeverünk, majd felöntjük 3/4 liter tejjel (ha krémet szeretnénk, 1 literrel). Feltesszük fôzni. Ajánlom, hogy ne túl nagy lángon, mert hamar leéghet, amikor sûrûsödni kezd. Tetszés szerinti állagúra sûrítjük a krémet. Tehetünk hozzá mazsolát, mogyorót, a fôzés végén csokidarabokat. Ha a pudingot szeretnénk majd kiborítani, a formába elôzetesen tegyünk hideg vizet, amelyet a forró krém elôtt öntsünk csak ki. Persze az is lehet, hogy az éhes sáskák félmeleg állapotban már a lábosból kikanalazzák az egészet... BÁLNAPECSENYE Nem kell megijedni, a bálnapecsenye (melegszendvicskrém) tonhalkonzervbôl készül, csak a gyerekek nevezték el így! Hozzávalók: 1 db, 185 g-os aprított tonhaldarabok növényi olajban vagy sós lében konzerv. 2 db kis, vagy 1 db családi májkrémkonzerv (sokkal kevesebb benne az E, mint a kenômájasokban), ketchup, reszelt sajt. A tonhalat, májkrémet és a ketchupot összekeverjük. Megkenjük vele a kenyérszeleteket, reszelt sajtot szórunk a tetejére, majd sütôben szép pirosra megsütjük. Türelmetlenebbek mikróban is melegíthetik, de akkor a kenyér nem sül ropogósra. Bozókiné Antal Rita Ezúton szeretnék mindenkit megkérni, ossza meg velünk kedvenc receptjét. Elérhetôségeink az utolsó oldalon találhatóak. Fôtér ABC áprilisi akciók: Jackpot csokoládé, 100 g 69 Ft Porcukor, 500 g 149 Ft Milky Way tejital, 180 ml 129 Ft Fantastic lekvárok, 340 g 145 Ft Kocka margarin, 250 g 85 Ft A Rácz Fogadó tavaszi akciója: kettôt fizet hármat kap! Akció idôtartama: március 1. május 31. Áprilisi új nyitva tartása: Éttermünk már pénteken (12-étôl) várja vendégeit. péntek 8 22 szombat 8 22 vasárnap 8 22 Telefon: ,

16 2008. április Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek AMERIKÁBÓL JÖTTEM, HÍRES MESTERSÉGEM CÍMERE 1. RÉSZ Biztosan mindenki emlékszik erre a régi játékra, amikor a kis strófa elmondása után elkezdtünk mutogatni valamilyen foglalkozásra utaló mozdulatokkal, gesztusokkal. Nagyon illik ez az én történetemre is. Abban a nagy szerencsében részesültem, hogy a kézmûves könyveim révén eljutottam Dél-Amerikába. Két hónapot töltöttem Uruguayban, Argentínában és Brazíliában. Az ott élô magyarokhoz készültem, hogy kis tudományomat megmutassam, továbbadjam Nekik. Az elsô és második világháború és az 56-os forradalom kivándorlói és azok leszármazottai, akik már ott születtek és sokan közülük még nem látták Magyarországot hûen ôrzik magyarságukat. Mindenhol magyar ház, könyvtár, cserkészcsoportok, néptánc együttesek és Argentínában havonta megjelenô Magyar Hírlap segíti nyelvük és hagyományaik ôrzését, ápolását. Megható volt találkozni azokkal a helyes fiatalokkal, akik nagy érdeklôdéssel és nyitottsággal fogadtak, és érdeklôdtek minden iránt, ami magyar. Magyarországi hímzési technikákkal és különbözô tájegységek motívumvilágával ismertettem meg ôket. A kukorica ugyan Közép-Amerikából származik, de a csuhé és szár megmunkálhatóságát nem ismerték. Úgy látszik, azt csak a magyar ember kreativitása, praktikussága volt képes kitalálni. Ebbôl az anyagból használati tárgyak, játékok és egyéb dekoratív formák létrehozását sem ismerték. Ez azért is furcsa, mert fûzfavesszôbôl ami ott nagyon sokféle van, és nagy kézmûves ipar épül rá nagyon változatos tárgyakat készítenek. Nagyon kedvelt természetes anyaguk a maté tök", amit nagyon változatosan használnak és nagyon míves tárgyakat alkotnak belôle (1. kép). Egyik leggyakoribb 1. kép felhasználási módja, hogy a kikapart, fémmel szegélyezett és gyönyörûen díszített tökbe különbözô ízesített általam nagyon keserûnek vélt yerba teát raknak és leöntik forróvízzel. Egy szûrôvel ellátott szipkán otthon, utcán, jármûveken fiatalok, öregek egyaránt fogyasztják. Télen a hideg, nyáron a meleg elviselhetôbb számukra, mert szerintük ellenálló képességet, fittséget biztosít fogyasztójának. Így aztán nem is kávéznak (2. kép). 2. kép A kézmûvesség nagyon népszerû arrafelé. 20-tól 80 évesig mindenki csinál valamit. Uruguayban és Argentínában un. Garden klubokban ami kertészkedésbôl, virágkötészetbôl nôtte ki magát ma már mindenféle 3. kép anyag és technika érdekli ôket. Kézmûves vendégeket hívnak külföldrôl is, tanulnak egymástól, és jól érzik magukat. Én is vendégük voltam, és az ottani tanárok és kézmûvesek mellett nekik is megmutattam a kukoricacsuhé, -szár és -szalma feldolgozási lehetôségeit (3. kép). Bubcsóné Hornyák Klára 15

17 Közhasznú adatok Kisoroszi Hírmondó április Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Rendôrség Vadászi László Tel.: Polgárôrség Kovács Géza Tel.: Okmányiroda, Visegrád Tel.: Fax: H: , K: Sz: , Cs: Orvosi rendelô Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idô: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Orvosi Ügyelet Tahitótfalu, Visegrádi út 12. Tel.: Munkanapokon 17 7-ig, munkaszüneti napokon folyamatosan. Gyermekorvosi ügyelet 2000 Szentendre, Liget u. 1. Tel.: Munkaszüneti napokon: 9 13 óráig Gyógyszertár Dunabogdány, Kossuth u. 94. Tel.: Nyitva: H P: 8 17 Tahitótfalu, Hôsök tere 6. Tel.: Nyitva: H P: Könyvtár és internet Nyitva: P: 15 19, Szo: Szentmise a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor Istentisztelet a református templomban: vasárnap kor Baktay Ervin western játékok emlékhelye május 01. szeptember 30. Sze. Szo. Vas ig Elôzetes bejelentkezésre is. Falugazdász Losonczi Zoltán Fogadóóra: hétfô a Polgármesteri Hivatalban Impresszum Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Duotone Kft. Felelôs szerkesztô: Dr. Szabó Ferenc Nyomdai elôkészítés és kivitelezés: Duotone Kft Kisoroszi, Rigó u. 19. Tel.: , Terjesztik: kisoroszi önkéntesek Lapzárta: minden hónap 25-én Következô megjelenések: május 3 4. május 31 június 1. Hirdetési árak: apróhirdetés 240,- Ft (20 szóig) 1/16 oldal 750,- Ft 1/8 oldal 1.500,- Ft 1/4 oldal 3.000,- Ft 1/2 oldal 6.000,- Ft 1/1 oldal ,- Ft Áraink az ÁFÁt tartalmazzák. Féléves lekötés esetén 5%, éves lekötés esetén 10% kedvezményt adunk. Köszönjük hirdetôinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság elôállítási költségeihez ban is rendezünk indián- és lovastáborokat, amelyekre már most jelentkezhetnek! Az alábbi idôpontok közül választhatnak: I. június 29 július 4, II. július 6 július 11, III. július 13 július 18, IV. július 20 július 25, V. július 27 augusztus 1, VI. augusztus 3 augusztus 8, VII. augusztus 10 augusztus 15, VIII. augusztus 17 augusztus 22. Jelentkezését a ös telefonszámon illetve a e- mail címen várjuk. További információt a weboldalon olvashat. Építôanyag Áruház Kft. Minden, ami az építkezéshez kell! homok - sóder - mész - cement (magyar, import) téglák (Porotherm, Ytong, kisméretû, mûemlékjellegû) szigetelôanyagok (Therwoolin, Isover, Nikecell) fóliák - tetôfedôanyagok - gipszkarton Baumit termékek zsalukô - járdalap - pázsitrácskô térburkolókô - terméskô További kínálatunkat tekintse meg a helyszínen! Házhozszállítás megrendelhetô! Tahitótfalu, Ifjúság u. 2. Tel./fax: , Tel.: Nyitvatartás: H-P: 7-16-ig, Szo: 7-12-ig 16

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról BESZÁMOLÓ a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl BÁNRÉVE KÖZSÉGI... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése Programok egyeztetése

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

2015. szept. 4. XII. évf. 36. hét Érv.: szept. 4.-szept. 18-ig

2015. szept. 4. XII. évf. 36. hét Érv.: szept. 4.-szept. 18-ig 2015. szept. 4. XII. évf. 36. hét Érv.: szept. 4.-szept. 18-ig 2 3 4 APróHIrdETÉSEK: Adás-vétel Kukoricán nevelt, vágni való csirke kapható a baromfikeltetőnél! Pomáz, Bethlen G. u. 1/A. Tel.: 06-26/325-869

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13.

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. Július 10. csütörtök Nap közben népzene, népdal és néptánc tanítás az Interaktív

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL HACS neve: Déli Napfény LEADER Egyesület Projektlátogatás helyszíne és időpontja: Algyő A projektlátogatást végző személy/ek: Terhes Csaba Az ügyfél képviseletében: Katona

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

2015. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95.

2015. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. 2015. évi munkaterv Készítette: Guba Péterné művelődésszervező Sárrétudvari

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ. Siófok, 2011. március 25-27.

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ. Siófok, 2011. március 25-27. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ Siófok, 2011. március 25-27. http://www.diamond-congress.hu/sejt2011 A Magyar Genetikusok Egyesülete és a Magyar Biológiai Társaság Sejt- és Fejlődésbiológiai

Részletesebben