SEMJÉNI KRÓNIKA. Ballagás, évzáró, vakáció. Fõzõverseny a falunapon. Kállósemjén Önkormányzatának lapja június 2009/3. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMJÉNI KRÓNIKA. Ballagás, évzáró, vakáció. Fõzõverseny a falunapon. Kállósemjén Önkormányzatának lapja. 2009. június 2009/3. szám"

Átírás

1 Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA Ballagás, évzáró, vakáció Mozgalmas volt a június a diákok, illetve a szüleik számára, hiszen fontos események követték egymást: a nyolcadikosok ballagása, a tanévzáró ünnepség, aztán pedig a következett az oly várva várt vakáció. Reméljük, a nyolcadikosok számára a nyolc év megkoronázása volt a ballagási ünnepség, amelyet a sok június 2009/3. szám szép virág, illetve a sok virágszirom tett ünnepélyesebbé, méltóságteljessé. Mint képünk is bizonyítja, dolgoztak is serényen a diákok, hogy minél szebb legyen a végzõsök búcsúztatása, amelyrõl képet a 10. oldalon találhatnak olvasóink. Fõzõverseny a falunapon Sok érdekes program várt májusban az óvodásokra. Az ügyesebbek, no meg a bátrabbak lóra is felülhettek, mint képünkön ez a kicsi huszár. (7-8. oldal) A tartalomból: Járdát avattunk (2. o.) Lelkesen ropták a táncot (5. o.) Színekben az érzelmek (6. o.) Egy gólon múlt a gyõzelem (10.o.) Jubilálnak a tûzoltók (12. o.) Fontak, nyújtottak, válogattak (15. o.) Szabadon kószálnak az ebek (17. o.) Búcsúzik a diákelnök (18. o.) Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosok! tisztelt lakosságot, hogy az Ha kedvet éreznek ahidei falunappal kapcsolatos hoz, hogy összemérjék fõzéelsõ megbeszélésen, felvetõ- si tudományukat másokkal, dött az a javaslat, hogy szer- akkor jelezzék azt a polgárvezzünk fõzõversenyt a falu- mesteri hivatalban Pappné napon. A jelenlévõknek tet- Szegedi Angélának minél szett az ötlet, s az a megálla- hamarabb, de legkésõbb júpodás született, hogy az új- lius 15-ig, hogy idõben tudság hasábjain közzé tesszük juk kidolgozni a részleteket. ezt az elképzelést, s ha van rá Reméljük, sokan éreznek kellõ számú jelentkezés, ak- kedvet ehhez a nemes megkor kidolgozzuk a részlete- mérettetéshez, s ezáltal egy ket. (Nevezési díj; zsûrizés új színfolttal gazdagodhatna szabályai; díjazás stb) községünk falunapi programja.

2 Semjéni Krónika június Járdán járhatunk a fõút mentén gyûlési képviselõje ünnepi alakítása lesz a legkritikubeszédükben egyaránt hang- sabb szakaszokon. Emellett súlyozták a beruházás égetõ a Dózsa György úti járda felfontosságát és a lakosság ré- újítása sem halogatható toszérõl a kedvezõ fogadtatá- vább. Mindannyian bízunk sát. Ugyanakkor határozot- abban, hogy az elkészült jártan kijelentették, hogy a fej- da méltán büszke mérföldlesztések nem állhatnak meg köve lesz településünk inezen a ponton. A tervek sze- frastrukturális fejlõdésének, rint a következõ lépés a Kos- melyet számos hasonló vosuth úti csapadékvíz-elveze- lumenû fejlesztés követ tõ rendszer zárt rendszerré majd! Demendi László országgyûlési képviselõ átvágja a szalagot, s ezzel a lakosság használatába adta a járdát. Községünk 2008-ban te- Az építés befejeztével és rületi kiegyenlítést szolgáló a kivitelezéssel járó kelleönkormányzati fejlesztések metlenségek elmúlásával tetámogatása (TEKI) címen lepülésünk valamennyi lapályázatot nyújtott be a kosa örömmel vette birtokba Közlekedés biztonságát az új járdát, amelynek a hiszolgáló gyalogjárda létesí- vatalos átadási ünnepségét tésére. A projekt megvaló- június 12-én rendezte meg sítására 2009 áprilisában és az önkormányzat. Nagy Bémájusában került sor. A ki- la polgármester és Demendi vitelezõ Teszovál Kft.-t köz- László, térségünk országbeszerzési eljárás lefolytatását követõen a képviselõ-testület választotta ki három ajánlatot tevõ cég közül. A beruházás megvalósításához szükséges pénzöszszeget nagyobb részben a pályázaton nyert Ft-ot kitevõ hazai forrásból, valamint önkormányzati önerõbõl fedeztük. A beruházás összköltsége Ft lett, ez az összeg a járda megépítése mellett magában foglalja a tervdokumentáció elkészítésének és a közbeszerzési eljárás lefolytatásának költségeit is. Zökkenõmentesen közlekedhetnek most már az új járdán a babakocsik és a kerékpárok A járdaavatási ünnepség résztvevõi Semjéni Krónika Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2009/2 Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Felelõs kiadó: Pappné Szegedi Angéla Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u Készült: Örökségünk Könyvkiadó Kft. nyomdájában

3 2009. június 3 Semjéni Krónika Felújított hivatalt avattunk Mint arról már korábban megjelent különszámunkban is hírt adtunk az elmúlt hóna- pokban önkormányzatunk törvényben elõírt kötelezettségének eleget téve a polgár- mesteri hivatal épületének akadálymentesítési munkálatait végezte. Az akadálymen- Egyházaink képviselõi is megáldották az akadálymentesített polgármesteri hivatalt. Állampolgársági esküt tettek tesítés fizikai és egyéb kap- tunk. csolódó tevékenységeinek A fejlesztés eredménye- megvalósításához uniós for- képpen a hivatal valamennyi rásból kaptunk Ft helyisége akadálymentesen összegû támogatást az Észak- megközelíthetõvé vált. Az Alföldi Operatív Program ke- épület elõtt kialakításra keretein belül. Ezt az összeget rült egy mozgáskorlátozottak mintegy 1 millió Ft önerõvel számára fenntartott parkolóegészítette ki önkormányza- hely.(ezúton is kérünk mindenkit, hogy ne foglalja el a A folyosón került elhelyezésre helyet az arra jogosultaktól, a lakosság tájékozódását mivel ott kizárólag az engedéllyel segítõ információs pult. rendelkezõk parkol- hatnak!) Az épületbe való be- mosdó is. A fejlesztés megjutást egy Auer típusú emelõ- valósulását követõen büszlap segíti elõ. A nyílászárók kén mondhatjuk, hogy hivacseréjével, burkolati elemek tali épületünk az uniós elõlerakásával, könnyen érzé- írásokon túl megfelel az kelhetõ jelölések segítségé- esélyegyenlõség követelmével valamennyi iroda aka- nyei által támasztott feltétedálymentesen megközelíthe- leknek is. Minderrõl Nagy tõvé vált a mozgás- és látás- Béla polgármester és Desérült ügyfelek számára. A mendi László országgyûlési hallássérültek ügyintézésnek képviselõ is szót ejtettek az elõsegítése érdekében induk- akadálymentesített polgárciós hurok kiépítésére került mesteri hivatal átadásának sor. Akadálymentesített lett a ünnepségén. Amatõr mûvészek április 27-én, hétfõn, Nagy Béla polgármester elõtt tett állampolgársági esküt Vass Gábor és felesége. Erre az ünnepélyes pillanatra azután került sor, miután a Magyar Köztársaság Elnöke az általa aláírt honosítási okirattal a magyar állampolgárok kötelékébe honosította õket. kerestetnek Fodor Sándorné anyakönyvvezetõ Különleges és egyben Célunk az, hogy az áltanagyszerû kérésnek teszünk luk készített tárgyakból egy eleget akkor, amikor keres- kiállítást hozzunk létre a kösük azokat az alkotó embere- zösségi házban. Tárjuk a falu ket, akik önmaguk örömére lakossága elé azokat a tárotthon valamilyen mûvészi gyakat, amelyeket nagy mûtevékenységet folytatnak. gonddal készítgettek estérõl Több helybeli felnõttrõl estére, kitöltve minden szaés fiatalról hallottuk a közel- bad percüket. Ha kedvet múltban, hogy otthon, iskola éreznek részt venni egy ilyen vagy munka után festeget, tárlaton, és szívesen megoszverset ír, vagy makettet ké- tanák munkájuk gyümölcsét szít. Biztosan többen vannak, a közönséggel, akkor várjuk mint amennyirõl tudunk! Ép- jelentkezésüket a községi pen ezért várjuk azokat az könyvtárban Blazsán Péteramatõr (Fotó: Pappné Szegedi Angéla) mûvészeket, akik ef- nénél vagy a polgármesteri féle tevékenységet végez- hivatalban Pappné Szegedi Az eskütétel ünnepélyes pillanata nek. Angélánál.

4 Semjéni Krónika június Virágozni szeretne a Nõszirom Mindannyian könnyen elszakadó fonal vagyunk, de micsoda falikárpitot alkotunk együtt! Június 3-án a közösségi házba szólt az a meghívó, amely elsõ körben az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmények nõi dolgozóit invitálta egy kötetlen be- szélgetésre. A találkozó lényege az volt, hogy egy olyan közösséget hozzanak létre, amely fellendülést hoz a község kulturális életébe. A vitaindítót Pappné Szegedi Angéla tartotta. Felvázolta, hogy milyen nagy szükség van egy olyan társaságra, amelynek a tagjai együttes erõvel tudnak tenni a településért. Említést tett néhány, az országban és határainkon túli jól mûködõ nõszövetségrõl, egyletrõl, társaságról, ismertette, milyen céllal ala- kultak meg, s céljaik elérése alapító tagok Ft-os hozzájárulással alapozzák meg az egyesület induló va- gyonát. Az alakuló gyûlés június 17-én tartották a közösségi házban. Az egybegyûltek a NÕSZIROM Kállósemjéni Nõk Egyesülete nevet választotta magának. Megvitatták és elfogadták az alapszabályzatot, valamint megválasztották a 3 tagú elnökséget: Teremi Sa- rolta, Fodor Sándorné és Pappné Szegedi Angéla sze- mélyében. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy sorainkba hívjunk minden olyan nõt, aki az egyesület alapgondolatá- val, célkitûzéseivel egyet ért, azt fel tudja vállalni, magáé- nak tudja mondani, és képes arra, hogy komoly munkával az egyesület hasznára legyen. Pappné Szegedi Angéla Az alapító tagok egy csoportja érdekében milyen tevékeny- gokra lehetünk képesek. Ezt séget folytatnak. tartva szem elõtt, mindenki A jelenlévõ nõk pozitívan arra szavazott, kell egy olyan fogadták az ötletet, s vala- egyesület, amely a tenni aka- mennyien egyetértettek azzal ró nõket fogja össze. A jó a meghívóban szereplõ mot- hangulatú, kötetlen beszél- tóval, hogy: Mindannyian getés folyamán megegyeztek könnyen elszakadó fonal va- abban, hogy a megalakult gyunk, de micsoda falikárpi- egyesület kulturális és karita- tot alkotunk együtt! azaz tív tevékenységet kíván folyerõinket összeadva nagy dol- tatni, valamint azt, hogy az Idézzük fel a múltat! (Nosztalgiázzunk fényképekkel!) Tisztelt Újságolvasók! Asztalos Katalin. A képen ugyan nem szerepelnek, de a Amint láthatják, egy igen csapat tagja volt még: Szõke régi felvétel köszön Önökre Mária; Vizi Mária; Domovissza az újságból. A kép sze- kos Éva és Papp Jolán is. replõi azóta régen családot alapítottak, sõt mi több, már Tisztelt Olvasók! gyerekeik is talán idõsebbek, Ha van az Önök birtokámint Õk maguk ezen a felvé- ban olyan felvétel (focicsatelen. Hogy miért is érdekes patról; osztálykirándulásról; ez a fotó? Mert a rajta szerep- vagy bármi más, ami közérlõ lányok voltak a kállósem- deklõdésre tarthat számot) és jéni kézilabdacsapat alapító szívesen megosztanák azt tagjai, akkori edzõjükkel másokkal, kérem, juttassák Molnár Ferenccel. Név sze- el a polgármesteri hivatalba rint (balról jobbra állnak) Pappné Szegedi Angélának, Gyulai Erzsébet; Katona vagy küldjék el ben a: Erzsébet; Sziráki Margit; Molnár Ferenc edzõ; gug- hu címre, mellékelve hozzá golnak: Tar Valéria; Papp egy rövid kis ismertetõt. Erzsébet; Terdik Ilona; Több évtizeddel ezelõtti eseményeket, emlékeket eleveníthetnek fel az archív fényképek

5 2009. június 5 Semjéni Krónika Füvet nyírnak, virágot ültetnek (Közfoglalkoztatás 2009) A közfoglalkoztatottak ros területének folyamatos A könyvtár épülete elõtt által eddig elvégzett felada- ápolása (fûnyírás, cserjeirtás, díszburkolat készítés, virág- A képviselõ-testület ápri- tok: sövény vágás, gaztalanítás.) ültetés. lis 15-én a 34/2009.(IV.15.) Közterületek, járdák, Péterhalmon található sz. határozatával fogadta el a Intézményeknél takarí- parkok tisztán tartása, fûnyí- közösségi ház belsõ festése, évre vonatkozó köz- tói, udvaros, karbantartói fel- rás, virágládák elhelyezése, külsõ vakolása, festése, nyífoglalkoztatási tervet. Ezen adatok ellátása virágok ültetése és ápolása. lászárók festése. terv alapján folyamatosan Házi gondozói felada- Parkok ápolása, fûnyí- A Mohos-tó ápolása. hívjuk be a Rendelkezésre tok ellátása rása. Bontott betontörmelék Állási Támogatásban része- Adminisztratív felada- Csapadékvíz elvezetõ összetörése. sülõ személyeket 90 munka- tok ellátása intézményekben árkok takarítása, burkolt ár- Csapadékvíz elvezetõ nap közfoglalkoztatásra. Gyermekfelügyelet az kok burkolatának felújítása. árkok takarítása. Jelenleg önkormányza- óvodában Önkormányzati ingatla- Útjelzõ táblák, szeméttunknál és intézményeinél A polgármesteri hivatal nok, területek gyomtalanítá- tároló edények, virágládák összesen 77 fõ van foglal- külsõ homlokzatának javítá- sa, parlagfû mentesítése. készítése. koztatva közfoglalkoztatás sa, kõporozása. Önkormányzati útpad- Forgalmi jelzõtáblák keretében. A Kastélykert 7 hektá- kák leszedése, karbantartása. cseréje. Lelkesen ropták a táncot Az év végi vizsgaelõadá- sát június 5-én rendezte meg a Nyíri Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény. A gálát a Bóbita mazsorettcso- port nyitotta meg. A mûsorra két pomponos számmal is készültek. Utánuk a Szivár- vány csoport elõször chacha-chával, majd a késõbbiek folyamán egy Tom Jones zeneszámra készült koreo- gráfiával kápráztatta el a kö- zönséget. A színpadon egy- mást követték a jobbnál-jobb produkciók. A népi táncok sorában láthattunk: játékfûzést, ugrós alapokat, dunántúli ugróst és nyírségi táncokat, s végül a legnagyobbak vajdaszentiványi sebesfor- dulóval és cigánycsárdással szórakoztatta a közönséget. Spisák Krisztina, az intézmény igazgatója nagy elis- meréssel szólt a gyerekek munkájáról, s már felhívta a szülõk figyelmét a jövõ évi Az éjjel álmomban volt a címe a 2. osztályosok produkciójának. Színpadon a Szivárvány mazsorett csoport lehetõségekre. Szeptember- A táncos produkciók meltõl várnak minden érdeklõ- lett a közönség megtekintdõt, akik kedvet és kitartást hette azt a kiállítást, amely a éreznek magukban, hogy el- festészet tanszakos gyerekek sajátítsák a népi kultúránk ta- munkáiból készült. A festõ lán egyik legszebb ágát. A fiatalok munkáját Kapin Istnépi tánc mellett lesz zongo- vánné irányította. ra és festészet tanszak is. A gála záró száma idén is Kellõ számú érdeklõdés ese- a népi táncot oktatók pedagótén tanfolyami szinten egy gusok Márton Attila, Éder társastánc csoport indítását is Róbert és Teremi László tervezik. tánca volt.

6 Semjéni Krónika június Színekben és formákban az érzelmek Filmvetítés A lelki egészségnek két kritériuma van: képesség a munkára és képesség a A biztató és elismerõ szaszeretetre. vak után a kiállítás megnyi- (Sigmund Freud) tóján résztvevõk a Kapcsolatok címû kisfilmet nézhették A Sántha Kálmán Mentá- meg, amelyben a pszichiátlis Egészségközpont és Szak- riai gondozottak számoltak kórház Rehabilitációs Osztá- be arról, miként segíti elõ lya kiállítást szervezett a gyógyulásukat a foglalkopszichiátriai gondozottak zásterápia, a kreatív- és mûkreatív terápiában született vészetterápiák. alkotásaiból. A kisfilmben az alábbiak A kiállításnak a kállósem- is elhangzottak: jéni közösségi ház adott teret, Az alkotás folyamatáahol a Sz. Sz. B. Megyei ban öngyógyító mechaniz- Ápoló-Gondozó Otthon musok indulnak meg és jut- (Nyírbéltek), Kenézy Kór- nak érvényre. ház Egészségügyi Szolgál- Oldódik a szorongás, tató Kft. Felnõtt Pszichiátriai növekszik az önértékelés, a osztály Nappali Kórháza külvilággal kommunikáció Köszöntõt mondott: Nagy Béla polgármester és dr. Pollák Csaba orvos- és Kontrolling Igazgató (Debrecen), Sz. Sz. B. Me- jön létre. A mûvészetterápiák hatáért mata, a sikerélmények az elgyei Önkormányzat Ápoló- Nõ a kapcsolatteremtõ sa sokrétû, a beteg érzelmisan eredménnyel párhuzamo- Gondozó Otthona (Gyõrte- készség, pontosabb lesz az indulati konfliktusait szimdés haladó személyiségfejlõ- lek), Sz. Sz. B. Megyei Ön- önkifejezés: háttérbe szorul- bolikus anyaggal (színek, a sikeres rehabilitáció kormányzat Viktória Ápoló- nak a kóros élmények, katar- formák, dallam stb.) vetíti ki. egyik katalizátora lehet. Gondozó Otthona Észak-al- zis élmény és rendszeres ak- A pszichés zavarokban szenzel A kiállítás célja, hogy ezföldi Regionális Szociális tív tevékenység (munkatevé- vedõk legtöbbször nem tudbetegek elõsegítsük a pszichiátriai Fejlesztõ Tanácsadó és Mód- kenység) jön létre. ják szavakkal kifejezni bántó rehabilitációját. szertani Központ (Hodász) Elõsegítik a személyi- gondolataikat és érzéseiket, Ebben a rohanó, zaklatott pszichiátriai gondozottai ál- ség épségének a helyreállítá- panaszaikat, nem tudnak hichiátriai világban bárki válhat pszital készített szebbnél szebb sát. telesen beszámolni élményebi beteggé, de az aláb- alkotásaiban gyönyörköd- Az Én megerõsítésére ikrõl és cselekedeteik indítéhettek idézetre hivatkozva: az érdeklõdõk. A kiál- szolgálnak. kairól, mert ezek gyakran el- Minden egyes ember csak lítást amelyet június 9. és Az esztétikai és etikai fojtás alá kerülnek. Ezért el- ember, ennél te sem vagy 12. között lehetett megtekin- érzelmek újraalakulását segí- sõsorban nem az a fontos, több és õ sem kevesebb! teni, dr. Gulácsi István mb. tik elõ, és a személyiség elõ- hogy a produkció mûvészi osztályvezetõ fõorvos nyitot- rehaladó összerendezéséhez vagy magas technikai színta meg. vezetnek. vonalú legyen, hanem, hogy Szuhi Valéria jól kifejezze az érzelmeket, indulatokat Szebbek lesznek A beteg javulása abban mutatkozik meg, hogy mûvei szebbek lesznek és esztétikusabbak, a vonalak és az alakok határozottabbak, az alkotás pedig formákban és színekben (érzelmekben) gazdagabb. Az alkotás folya- Kínálat a portékákból Tisztelt Lakosok! Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy akik a gondozottak által készített kerámia dísztárgyakat kívánnak vásárolni, akkor ezt minden hétköznap megtehetik a kállósemjéni telephelyen, (Kossuth út 137 sz.) 8 és 16 óra között. Ha egyedi darabot szeretnének, bátran felkereshetik a foglalkoztató mûhelyt, hiszen itt nem készül két egyforma dísztárgy. Igazi kuriózum lehet egy-egy alkotás.

7 2009. június 7 Semjéni Krónika Tavaszi zsongás a Ficánka Óvodában A tavasz közeledtével az iskolában kezdi el az új tanóvodások élete is felpezsúton évet. A szülõk figyelmét ez- szeretnénk felhívni arra, dült. Események sorozata követte egymást az óvodai hogy az óvodában lehetõség munkás hétköznapokamennyiben van a folyamatos beíratásra, ban. a gyermek meg- * * * felel a jogszabályokban elõír- Nagy meglepetésünkre taknak. Várunk minden óvováratlan ajándék érkezett, dáskorú kisgyermeket! amely a görög katolikus egyház áldásos közremûködésével jutott el óvodánkba. A Akadályverseny meglepetés dobozok megannyi a gyermekek életkozett, Ahogyan a tavasz érke- rának megfelelõ és széles választékú úgy köszöntött ránk a játékot és pihe-puha Föld napja, melyet hagyomá- plüssállatokat rejtettek. A nyaink szerint akadályver- gyermekek nagy örömmel és sennyel ünnepeltünk. Az Anyák napi ünnepség a Napsugár csoportban izgatott kíváncsisággal bújés akadályversenyen a középsõ tak a dobozok mélyére. Ezrészt, nagycsoportok vettek úton szeretnénk megköszönkek a feladatok a gyermeúton ni a kedvességet az ajándéismeretekbõl által év közben szerzett kok küldõjének és a közvetítõ merítkeztek, szerepét felvállaló görög katolikus melyek környezetünkkel és a egyháznak, valamint körülöttünk élõ állatokkal Kocsis Imre parochusnak. kapcsolatosak (madárhang- Április elején fontos nalós felismerés, állat-puzzle, talápok köszöntöttek ránk, hiszen kérdések, környezetvé- ezekben a napokban delmi alapismeretek). nyílt lehetõségük a szülõkügyesen A gyermekek nagyon nek, hogy gyermekeiket beaz és kreatívan vették írassák az óvoda 2009/2010. akadályokat és az eredírassák nevelési évére. Közel 30 fõa ményhirdetés után, elültettük vel bõvül szeptembertõl az szülõk által felajánlott virá- óvoda létszáma, bár nagycsoportos gokat, melyben már a kiscsoportosaink nagy része már az gyermekek is segítet- Kertész leszek, fát nevelek, kelõ nappal és is kelek tek. Ezekkel a növényekkel mányosan csoportonként köszebbé és barátságosabbá szöntjük az édesanyákat. Az vált az óvoda udvara. Közös óvoda minden pici polgára feladatunknak tekintjük a kiveszi részét az ünnepi elõgyermekekkel a növények készületekbõl, és szereplése ápolását, környezetünk szép- által mond köszönetet édességének és tisztaságának anyjának a sok törõdésért, megóvását. Nagyon szépen szeretetért. Kis mûsorral és köszönjük a szülõknek a fel- apró ajándékkal tesszük emajánlott virágokat! lékezetessé ezt a napot mind az édesanyák, mind a magunk számára. Mérföldkõ ez Köszönet a szeretetért a legkisebbek számára, mert ezen a napon szerepelnek Május elején az év egyik elõször a nagy nyilvánosság legmeghatóbb ünnepére ké- elõtt! szültünk, anyák napjára. Ezt a napot évrõl évre nagy izgalom elõzi meg, mivel hagyo- (Fotók: Pappné Szegedi Angéla) Akadályverseny a Föld napján

8 Semjéni Krónika június Lóra is pattanhattak a kicsinyek A május is eseménydúaz Örömnapot tartottunk san telt számunkra, egylangó óvoda udvarán. A Pil- csoport a napkori mást érték a programok. A madarak és fák napján a Linzenbold Lovas tanyán Harangodi Erdei Iskolába töltötte a napot, lovas kolátogattak el a kis-, középjátékok csizással, lovaglással, népi sõ és nagy csoportos gyermekek, felelevenítésével. ahol közelebbrõl megismerkedhettek az erdõ világával, és tanulságos sétát tehettek a tanösvényen. A Harangodi Erdei Ugráló vár Iskola jóvoltából az élményszerzõ az Örömnapon kirándulás in- gyenes volt a csoportok A többi csoport Nyír- számára. egyházán a vadasparkban tett körsétát, mely során az Sétakocsikázás is szerepelt a programban A Nyuszi csoport a állatok világával ismerkedhettek gyermekek igényét teljenapon meg. Az Örömgyermekek sítve a környezeti neveléssel már kora reggeltõl tott a szülõk által felaján- Szeretném köszönetesítve összhangban, kirándu- ugráló vár várta a gyerme- lott és saját kezûleg sütött met kifejezni az iskola vekeket, lást tett Nyíregyházára, zenés mûsor, közös süteményekbõl, melyek- zetõségének, hogy rendellást amely során a gyermekek játékos torna és tánc tette nek ellenértéke nagymér- kezésünkre bocsátotta a megismerkedhettek a vo- felejthetetlenné a délelõt- tékben növelte az SZMK tornatermet. nat- és a buszközlekedésként töt. Gyermeknapi ajándék- kasszáját, amit a következõ sel, mivel a csoport nagy udvari játékkészle- tanévben ismét a gyerme- Nyáron az óvoda össze- része még nem utazott vo- tünket bõvíthettük az óvo- kekre fordíthatnak. vont csoportokkal mûködai nattal és busszal is kevesenket SZMK jóvoltából, eze- dik, hogy a szükséges karnattal a homokozó játékokat a Pünkösd elõtti napon bantartási és takarítási gyermekek azonnal birtok- búcsúztak el nagyjaink, munkákat elvégezhessék A gyermeknapot idén is ba vették. Ebéd után az a Cica-mica és a Csiga dolgozóink. A Napsugár kétféleképpen ünnepeltük SZMK idén is megren- csoportból. csoport kis tagjainak van meg, egyik nap kirándul- dezte az Ovi cukit, me- nyári feladata, mivel a falyen tunk, második nap pedig mindenki vásárolha- A ballagási mûsort, me- lunapi rendezvény keretetunk, lyet a csoportok óvodape- in belül tartandó mûsorban dagógusai állítottak össze, õk készülnek egy kis mûa pünkösdi hagyományok sorszámmal. ihlették. Ezúton is szeretném megköszönni az intézmény dolgozóinak és az Bensõséges hangulat SZMK tagjainak az egész éves munkát és segítséget! Sajnos, az idõjárás kedvezõtlensége miatt a balla- Kívánok Mindenkinek gás az iskola tornatermé- kellemes pihenést és felben került megrendezésre, töltõdést! ennek ellenére bensõséges hangulatban búcsúztak el Papp Györgyné nagycsoportosaink. óvoda vezetõ A ballagási ünnepség egy pillanata

9 2009. június 9 Semjéni Krónika SZABOLCS TAKARÉKSZÖVETKEZET KÖZEL ÖNHÖZ Lakossági ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások, hitelkonstrukciók Számlavezetés(kedvezõ számlavezetési díjak) Bankkártya(POS és ATM tranzakciók) E-Banking szolgáltatás(sms értesítés számla mûveletekrõl, számlaforgalomról. NetBank szolgáltatás(pl. utalások; tartós megbízások rögzítése, egyenleg lekérdezése interneten keresztül) Deviza utalások teljesítése és fogadása VIBER utalások(aznapi teljesítésû tranzakciók) Szabad pénzeszközök lekötése FUNDAMENTA Lakáskassza(lakás-elõ takarékosság) Vagyon biztosítás, kölcsönfedezeti élet- és rokkantságbiztosítás START számla(babakötvény) Személyi kölcsön Gazdálkodó szervek, egyéni vállalkozók, õstermelõk részére nyújtott szolgáltatások, hitelkonstrukciók Számlavezetés(kedvezõ számlavezetési díjak) Bankkártya(POS és ATM tranzakciók) E-Banking szolgáltatás(sms értesítés számla mûveletekrõl, számlaforgalomról. NetBank szolgáltatás(pl. utalások; tartós megbízások rögzítése, egyenleg lekérdezése interneten keresztül) Deviza utalások teljesítése és fogadása VIBER utalások(aznapi teljesítésû tranzakciók) Szabad pénzeszközök lekötése Széchenyi Kártya Hitel Gazdakártya Hitel Éven belüli és éven túli forgóeszköz hitelek SZABOLCS Földvásárlási hitel SZABOLCS Beruházási hitel Folyószámla hitel Területalapú, nemzeti kiegészítõ támogatásokat elõfinanszírozó hitel Lombard hitelek,bank garancia nyújtása A MEGBÍZHATÓ HAZAI PÉNZINTÉZET Kondíciókról és további részletekrõl érdeklõdjön személyesen, vagy telefonon. Kállósemjéni Kirendeltség 4324 Kállósemjén Kossuth út 104. Tel.: 42/ Mobil:

10 Semjéni Krónika 10 Diákélet június Egy gólon múlt a gyõzelem A Kállay-napok rendezvénysorozat ágakban már körzeti szinelõször az idén ten folyt a verseny. A került megrendelajdonosa Kállay Kupa boldog tuzésre a Kállay Miklós Általános a geszterédi ál- talános Iskolában. A progfociban iskola kézilabda-, ram május 4-én, hétfõn pedig a nagykállói Papp János iskolaigazgató Arany láb csapat lett. A megnyitójával kezdõdött, fociban holtverseny ala- majd délután a matematigólarány kult ki az elsõ helyen, és a ka és a magyar szaktanpa döntötte el a ku- tárgyi versenyek kerültek sorsát. A semjéni tanutárgyi megrendezésre. lók nagy bánata volt, hogy egyetlen góllal rúgtak kevesebbet, mint a kállóiak, A kedd délután legizígy csak a dobogó másogalmasabb része a Kasdik Kapin Miklós Jakab a rajzverseny gyõztese télykertben megrendezett fokára állhattak fel. természetvédelmi vetél- Minõsítését, valamint itt kegyes hozzájuk. Az el- kedõ volt. A feladatok kö- Az összesítés szerint került megrendezésre a maradt napot június 5-én zött szerepelt totó; nösenysorozaton, 330 fiatal vett részt a ver- VIII. Vass Lajos Népzenei pótolták. Az elsõ évfovény- és kõzetfelismerés, természe- Találkozó és Verseny is. A lyam és a 8.b osztály nyír- valamint képrejtvény, tûztöbb tesen voltak olyanok, akik kislányok nagy izgalom- egyházi vadasparkba tetgyújtási ismeret, és tájérették versenyen is megmé- mal várták az eredmény- tek látogatást, a 2. a osz- kozódási feladat is. Az 5 tudásukat. A pénte- hirdetést, ugyanis év eleje tály a Forrástanyán kerekozódási fõs csapatok önszervezõ- ki díjkiosztó ünnepségen a óta nagyon sokat dolgoz- sett magának szórakozási dõ módon alakultak meg. Kállay család képviseleté- tak a siker érdekében. A lehetõséget, a 6. b. a Va- Egyetlen kikötés volt, ben dr. Kállay Kristóf adta munkájuknak meg lett a dászházhoz, míg a többi hogy a 4-8. évfolyamból át az elsõ helyezetteknek a jutalma, hiszen az orszá- osztály most már tényleg legyen egy-egy diák a csazetteknek könyv, a II. és III. helye- gos minõsítésen bronz, Harangodra ment. patban. pedig az oklevél a Vass Lajos Népzenei jutalmat. Versenyen pedig arany A gyermeknapot megfokozatot Szerdán mind a nyolc kaptak, így to- elõzõ csütörtök délután a évfolyamot átölelõ népnépdalkör Május 9-én a Rezeda vább jutottak a régiós dön- rajzolóké volt a terep. Kadaléneklõ versenyt tartottak, részt vett a tõbe. Ezúton is gratulá- pin Istvánné szervezésé- csütörtökön pedig az Mándokon megrendezett lunk nekik. ben az idén is megrendealsó tagozatos tanulóknak VI. Megyei Ifjúsági Nép- zésre került az aszfaltrajz- szavalóverseny volt. A kéték zenei találkozón, ahol kér- Május 29-én, pénteken verseny, amelynek témája zilabda és a futball sportesett a KÓTA 15. Országos a gyerekek nagy bánatára az állatkert volt. Ebben az esõ, így az arra a az évben 29 csapat mérte napra tervezett gyermek- össze rajzbéli tudását. A napi program elmaradt. hagyományokhoz híven Ebben az évben az osztá- külön értékelték az alsó és lyok alternatív módon a felsõ tagozatot. A zsûri szerették volna eltölteni nehéz helyzetben volt, hiezt a napot, s többen a Ha- szen szebbnél-szebb rajrangodra akartak menni, zok közül kellett kiválaszám az idõjárás nem volt tani a lehetõ legjobbat. A Rezedások a Kállay-napokon is hozták a formájukat. A csoportos verseny I. helyezését énekelték ki maguknak.

11 2009. június 11 Semjéni Krónika Elballagtak a nyolcadikos diákok Ehhez társul még a tanév fo- ven a tanév utolsó napján sora következett. Az a oszlyamán elért versenyered- megtartották a Kölyökgó- tály a 8 év alatt elõfordult mények. A kettõ együtt adja lya búcsúztatót, ahol a vég- sületlenségeiket szedte az évfolyam elsõséget, zõsöknek mókás feladatokat össze egy csokorra és eleve- mellyel a következõ tanulók kellett kiállni, majd ezután nítette meg tanóra formájábüszkélkedhetnek: 2. évfo- fogadalmat tettek, hogy nem ban. A b osztály egy táncos lyam: Papp Zsófia 2.a; 3. év- hoznak szégyent volt iskolá- produkcióval aratott osztat- folyam: Egri Krisztina 3.a; jukra. Ezt követõen a nyol- lan sikert az itt maradó gye- 4. évfolyam: Radó Eszter cadikos osztályok búcsúmû- rekek körében. Másnap, június 13-án tartotta ballagási ünnepségét a Kállay Miklós Általános Iskola ahol 41 gyerek vett búcsút az intézménytõl. Az ünnepségen elõször ítélték oda a Kállay-díjat, amelyet Oláh Ferenc és Bokri Noémi kapott a 8 éven át tartó kitûnõ tanulmányi eredményéért, a versenyeken való sikeres szereplésekért, és a kulturális és a 8. b. osztály tevékenység terén végzett aktív munkájáért. Az általános iskola tantestülete június 10-én tartotta a tanév végi osztályozó értekezletét, ahol az iskola valamennyi tanulója górcsõ alá került. Itt nyert végleges rögzítést azon tanulók osztályzata, akiknek eddig kétes volt egy-egy tantárgyból az érdemjegye. Sajnos, az idén 9 gyerek kapott 1 vagy 2 tantárgyból elégtelen osztályzatot, de ami még ennél is elkeserítõbb, hogy 7 gyerek még ezt is felül tudta múlni az- zal, hogy 3 vagy több tan- tárgyból nem tudta az elégségest megszerezni. Ettõl a tanévtõl kezdve a törvény ki- mondja, hogy nincs automatikus évismétlés azoknak, akik 3 tantárgyból nem tudták teljesíteni a minimális A 8.a osztály szintet, hanem kapnak még egy utolsó esélyt, így 16 gye- rek várja reménykedve az augusztusi javítóvizsgát. Évfolyamelsõk Ettõl azonban vannak jobb hírek is, hiszen az alsó tagozaton 35 gyerek teljesített kiválóan, míg a felsõsök közül 23 tanuló örülhetett kitûnõ bizonyítványnak. Ebben az évben is kiosztották Az évfolyam elsõ tanulója kitüntetõ címet. A cím elnye- résének alapfeltétele a kitûnõ tanulmányi eredmény. 4.b; 5. évfolyam: Páll Flóra 5.b; 6. évfolyam: Papp Olívia 6.a; 7. évfolyam: Tóth Gábor 7.b; 8. évfolyam: Oláh Ferenc 8.a. Az általános iskola az évfolyamelsõket és azokat a tanulókat, akik eredményesen szerepeltek az év folyamán megrendezett tanulmányi versenyeken, egy jutalomki- rándulással díjazza. Az idén 47 diák vehetett rész Aggteleken a vöröstói barlangtú- rán, és 2,3 km-en át csodálhatták a szebbnél szebb cseppkõképzõdményeket. A hagyományokhoz hí- A végzõs osztályok névsora: 8.a: Osztályfõnök: Farkas Lászlóné, az osztály tagjai: Bojti Bettina, Bota János, sákányos Bettina, Csákányos Tímea, Csipkés Csaba, Hamza Tamás, Harsányi Dávid, Harsányi Tamás, Dorina, László Dávid, Oláh Ferenc, Páll Márk, Rózsa Erik, Séra Balázs, Szondi Tímea, Wéber Richárd. 8.b: Osztályfõnök: Katona Györgyné, az osztály tagjai: Benke Ádám, Bokri Noémi, Czimre Gergõ, Demku Nikoletta, Gurzó Tímea, Hamza Tamás, Hollósi Tamás, Horváth Marietta, Horváth Péter, Horváth Vivien, Juhász Gyöngyi, Károly Roland, Lajos Róbert, Márczi Ferenc, Margitics Viktória Edit, Medvigy Miklós, Papp Emese, Papp József Ágoston, Papp Sándor, Pisák Richárd, Piskóti Anita, Rácz Roxána, Riczu Richárd, Toldi Enikõ, Tóth István.

12 Semjéni Krónika június Hetvenöt éve védik a községet Rétközi András lassan a tapasztalattal rendelkezõ település fõ szponzorává lép többi csapat között hõsiesen elõ, hiszen minden hozzá helyt állva, a 7. helyezést forduló egyesület, civilszerkészítését szerezte meg. A csapat felvezet részesül valamilyen tárancsnok Miron Ferenc pa- mogatásban. Legutóbb az végezte. Gratulámogatásban. Kállósemjéni Önkéntes Tûza lunk a szép eredményhez, és oltó Egyesület kért és kapott további munkájukhoz sok tõle segítséget. Az ÖTE tagjainak sikert kívánunk. egységes formapólót és baseball sapkát ajándékozott, amelyért ezúton is köszönetét fejezi ki Csernyák Jubileumi ünnepség A Kállósemjéni Önkén- József, az egyesület elnöke. tes Tûzoltó Egyesület 75 A tûzoltó csapat teljes éves jubileumi ünnepségre gõzerõvel készült a megyei készül, amelyet majd a XIII. Csernyák József átveszi a pólókat és a sapkákat tûzoltó versenyre, amelyet Kállósemjéni Falunap kere- Rétközi Andrástól és feleségétõl. Nyírbogdányban rendeztek tei között tartanak. Az ünmeg június 6-án. A támogató nepség megszervezésével tözésre azért volt szükség, szére, ugyanis könyvelõ ironevével is ellátott formaruelnököt Csernyák József egyesületi mert Páll Csaba és felesége dát alakítanak ki a helyiség- hában már egységes képet bízta meg Nagy Béla egy újabb szolgáltatási for- bõl. mutatott a semjéni tûzoltó polgármester. mával áll majd a lakosság ré- gárda. Az egyesület életében Pappné Szegedi Angéla A fiatalokból álló csapat újabb változás állt be, hiszen az 1100 l/perc Honda szi- a közel egy éve birtokba vett vattyú felnõtt férfi kategóritöztek Szervezetek házából kiköl- 6. hely a bajnoki tabellán ában versenyzett és a nagy a hátsó lakásba. A köl- Tavasszal a felkészülés lelkesedéssel kívánják folykeretén belül tornát szervezmár tatni a munkát. A nevezés tünk, amelyre meghívtuk a meg is történt a követke- mátészalkai; a gyöngyösi és zõ bajnoki idényre. Minda kassai csapatokat. Ez jó allandó ezek a változások, és az ál- kalom volt a lányoknak arra, játékos hiány, igazán hogy magasabb osztályban sok fejtörést okozott a veze- játszó csapatoktól tanuljaminden! tõségnek, és ez még nem nak, s felmérjék erõnlétüket A legnagyobb meg- a bajnokság elõtt. lepetést az okozta, hogy Ha- Az ellátásukban nagy seja nufer Sándor edzõ, nem tudgítséget nyújtott a Zöldfa tovább folytatni a munkát. Vendéglõ tulajdonosa, Dinváltozás A fõfoglalkozásában beállt kó Pál és felesége Edit, akikvolt miatt, kénytelen Verseny közben, és pihenõidõben. tõlünk elbúcsúzni. Ez- nek ezúton is köszönjük a seúton szeretnénk megköszöngítségét. A tavaszi idény befejezlõ ni munkáját, hiszen az elõketével újra megcsappant a 6. helyre segítette fel a csapat létszáma, hiszen Szamunka csapatunkat. Õ, az edzõi bó Valéria anyai örömök elé mellett nagyon sok néz. Csordás Judit fõiskolai segítséget nyújtott, meg- tanulmányai miatt nem tudja könnyítve ezzel a vezetõség tovább erõsíteni a gárdát. munkáját. A csapat törzsgárdája A következõ szezonra ugyan nem örült a személyi már megállapodtunk az új változásoknak, de biztosítothelyett, edzõvel, így Hanufer Sándor ta a vezetõséget a tenni akarásukról, az utódja, Németh a pozitív hozzááltani. Tibor fogja a csapatot irányílásukról, és még nagyobb Tibi már a megyei baj-

13 2009. június 13 Semjéni Krónika Felhívás! A közérdekû védekezé- a lombos fák számára az sek teljes költségét (amely amerikai fehér szövõlepke. tartalmazza a vállalkozói díkárosító hernyófészkei a ker- Június elején megjelentek a jat, a Földhivatal és a Nötekben és út menti fákon. Terrületek felmérését külterüle- vény- és Talajvédelmi Igazten a körzeti Földhivatalok, gatóság költségeit) a föld- mesztett gyümölcsfáink kö- A parlagfû belterületen a jegyzõ végzi. A használó, földtulajdonos zül leggyakrabban a csonthé- elleni védekezésre parlagfûvel fertõzött területek ismeretében külterületen köteles megtéríteni. jasokat károsítja, de almán és Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók, gazdasági Szakigazgatási a területileg illetékes Mezõ- Kertmûvelõk! Hivatal, belterület esetén a település jegyzõje a kötelezettség elmulasztása esetén A módosított növényvéelrendelik a közérdekû védelmi törvény értelmében a földtulajdonos, földhaszná- dekezést, mely azonnal végló köteles az adott év június rehajtandó. 30. napjáig az ingatlanon a A törvényben meghatároparlagfû virágbimbó kiala- zott feltételek meglétekor kulását megakadályozni és kultúrnövények esetében is ezt az állapotot a vegetációs elrendelhetõ a közérdekû véidõszak végéig folyamato- dekezés. san fenntartani. A védekezéseket elrendelõ határozatokat a helyi önkormányzatok hirdetõtáblá- E határidõ után a védekejukon, kifüggesztéssel teszik zési kötelezettség helyszíni ellenõrzését, és a fertõzött te- közzé. Sajnos, a szigorú büntetések ellenére gyakran találni parlagfûvel benõtt területeket nokság alatt volt edzõje a lá- tik a kézilabdát. Sosem lehet nyoknak, így ismerõsként tudni, hogy nem éppen egy köszönthetjük Kállósemjén- edzést szemlélve kap kedvet ben. valamelyik kislány ennek a Az ifjúsági csapat létszá- sportágnak a mûveléséhez. ma továbbra is szûkös. Saj- Az õszi bajnokság elõtt, nos addig, amíg a gyerekek felkészülési tornára hivatalonem érzik a felelõsséget a sak kézis lányaink, amelyet csapat iránt, és a tehetség Gyöngyös és Szlovákia renmellé nem párosul szorga- dez. A Szlovákiai részvétel lom és kitartás, addig ezzel teljesen ingyenes a csapat számolnunk kell. Minden számára, amely nagy segítegyes mérkõzés elõtt attól ség ebben a szûkös anyagi kell félnünk, hogy nem lesz helyzetben. A bajnokság meg a csapat, és ezzel a na- szeptember 13-án kezdõdik, gyok munkája is hiábavaló, változatlanul Nagykállóban ha büntetõpontok levonására lesznek a mérkõzéseket vakerül sor. Természetesen, sárnap délelõttönként. Várnem mindenkire igaz ez a juk továbbra is az érdeklõdõhozzáállás, hiszen az ifik kö- ket, a kézilabdát szeretõ között is van jó pár gyerek, akik zönséget, hogy szurkolásáa felnõtteket meghazudtoló val segítse a lányok játékát. módon lelkiismeretes, kitar- A csapat tagjai jobbulást tó, szorgalmas. Nyáron min- kívánnak Ica mamának, akit 00 den csütörtök délután 16 egy sajnálatos baleset miatt, órától, az általános iskola jó ideje, hogy nem tud olyan udvarán edzést tart a gyemunkában,de tevékenyen részt venni a rekeknek Pisákné Papp Ererõvel õsszel újult zsébet. Minden érdeklõdõ várják vissza. gyereket várnak, még azokat is, akik csak nézni szere- Herczku Sándorné A költségek meg nem fiveszteséget, dión is képes komoly lombzetésük esetén adók módjára esetenként tardión behajthatók! rágást okozni. A közérdekû védekezés Sok fás növényen is megelrendelése mellett a növényleginkább találhatók a hernyófészkek, védelmi szerv növényvédelron, eperfákon, juha- mi bírságot szab ki azzal bodzán és nyárfákon felmi szemben, aki a károsító elleni tûnõek a fiatal hernyók által védekezési kötelezettségét összeszõtt levelek. Ekkor a elmulasztja. A bírság mérté- legegyszerûbb a védekezés, ke a terület nagyságától és a ugyanis a hernyófészek elgyomosodás mértékétõl távolításával és megsemmifüggõen sítésével megelõzhetõ a to- Ft. vábbi kártétel. A vegyszeres Felhívom a községben élõ védekezés is a fiatal hernyók valamennyi ingatlannal renutolsó ellen a leghatékonyabb. Az delkezõ, vagy ingatlant haszmár két lárvastádiumban náló figyelmét, hogy az általa elhagyják a hernyófésználó használt terület parlagfû ket, így felismerésük és az elmentesítésérõl június 30-ig, lenük való védekezés is ne- és azt követõen a gyommenkár hezebb, az általuk okozott tes állapot fenntartásáról, a pedig a legnagyobb. Je- vegetációs idõszak végéig, lenleg a hernyófészkek elérik folyamatosan gondoskodjon. a 20 cm nagyságot, és várha- tó, hogy a hernyók szétrajzá- Az amerikai fehér szövõ- sa hamarosan megkezdõdik. lepke (Hyphantria cunea) Szabolcs-Szatmár-Bereg MgSzH megyében Növény-és Talajvédelmi Megyénkben minden év- Igazgatósága ben visszatérõ veszélyt jelent

14 Semjéni Krónika június Nagyító alatt a gazdálkodók Már ellenõrzik a hatósá- tésének. vántartás) vezetése szüksé- lik, hogy az állatállomány tegok a kölcsönös megfeleltetés Az elõírások gyakorlati- ges szeptember 1-tõl a nyészetinformációs rendmezõgazdasági uniós szabályainak lag a társadalom biztonságos nitrát érzékeny területen gaz- szerbe történõ bejelentése és betartását. élelmiszer-ellátását s az dálkodóknak, mindenkinek, elhullás, vágás esetén kije- Ezért a gazdálkodók szátartását egészséges környezet fenn- aki az 59/2008. (IV.29) FVM lentése megtörtént-e, annak mára nem árt tudni, mire szolgálják. Ezt a rendelet szerint adatszolgál- változása esetén naprakész-e is kíváncsiak a szakembedalom szolgáltatást végzi a társa- tatásra kötelezettek. Ez nem a dokumentáció. Az állatok rek. számára a gazdálko- lehet új azoknak, akik egy- jelölése a helyszínen jól lát- * * * dó, s ezt honorálja az EU és ben KAT, NATURA 2000, ható, pontos legyen, a szállí- Magyarország a számára vagy AKG intézkedésekben tási dokumentumok naprakébiz.tosított Mindenekelõtt a pontosan támogatással. vesznek részt, mivel szá- szen álljanak rendelkezésre. vezetett Gazdálkodási A KM elõírások terén ta- mukra ez kötelezõ a gazda- Kötelezõ továbbá a He- Naplóra, az állatnyilvántarzony pasztalt szabálytalanság bi- ságuk teljes területén. Nitrát lyes Mezõgazdasági és Körtásokra, ki- és bejelentésekmeghatározott a támogatás egészének érzékeny területen szüksé- nyezeti Állapot feltételrend- re, igazolásokra, dokumentutörténõ százalékban ges, (pl.: Veszprém megye szerének (50/2008. (IV.24) mokra. A kellemetlenségek csökkentését vonhat- több mint 75%-a) hogy mû- FVM rendelet) maradéktalan és meglepetések elkerülése ja maga után attól függõen, trágya felhasználás esetén 5 érvényesítése, többek között miatt nem árt felkészülni hogy gondatlanul (1-5 %), éven belüli talajvizsgálat, a gyommentesítés biztosívagy hívja fel a figyelmet a Magyar szándékosan ( vagy a vizsgálat megkezdé- tása, a rendelet szerint meghívja Agrárkamara. %) esetleg ismételten for- sének igazolása rendelkezés- határozott esetekben a mono január 1-jétõl valaló dult-e elõ az elõírásoktól va- re álljon. Ugyancsak ellenõ- kultúra kerülése, a tarló égemennyi területalapú támogatás eltérés. rizhetõ dokumentum az éves tésének mellõzése. SAPS, agrár-környezetsére Mely elõírások ellenõrzé- jelentés adatlapja. A Magyar Agrárkamara gazdás, NATURA 2000, kedben, is kell felkészülni ez év- szerint, tehát minden a vezõtlen adottságú területek mire is kell figyelni a gazdálkodáshoz szükséges támogatása (KAT), vala- gazdálkodóknak? Vizek védelme nyomtatványt, igazolást, mint néhány egyéb szõlõmertetése A teljes elõíráshalmaz is- nyilvántartást át kell tekinte- ültetvény szerkezet átalakítákusan nélkül néhány tipi- A felszín alatti vizek vé- ni, annak naprakész voltáról sa és átállása, kivágása, a metumra, elõforduló dokumen- delme érdekében nem szabad és helyességérõl meg kell zõgazdasági földterület elsõ feladatra hívja fel a fi- sem közvetlenül (pl. vízfo- gyõzõdni annak érdekében, erdõsítése; erdõ-környezetmara. gyelmet a Magyar Agrárka- lyásba), sem közvetve (pl. hogy a gazdálkodó biztosan védelmi - kifizetés esetében szivárgó, lyukas tárolókból) tudja, hogy a környezetvé- kötelezõ elõírás a Kölcsönös Környezetvédelmi jog- a szennyezõanyagot, ez lehet delmi, élelmiszerbiztonságot Megfeleltetés (KM) szabálynõrzése szabályok betartásának elle- trágya, üzemanyag, stb. a fel- megalapozó tevékenység sorendszere. Ezeket az elõírásokat terén a Gazdálkodási szín alatti vízbe juttatni. E rán alapvetõ hibát, jogsza- be kell tartani, ez a felkû Napló (vagy azzal egyenérté- szabályzókat helyszínen el- bálytól való eltérést a gazdál- tétele a támogatások kifize- tartalommal bíró nyil- lenõrzik az Mezõgazdasági kodás során nem követett-e Szakigazgatási Hivatal el. A Gazdálkodói Informá- (MgSzH) ellenõrei. ciós Szolgálat tanácsadói a Fontos, hogy aki NATU- gazdálkodókat ingyenesen RA 2000 területen gazdál- tájékoztatják az elõírásokról kodik tartsa be a 269/2007. és az elõírások betartásának a (X.18) Korm. rendeletben gyakorlati élet szemszögébõl rögzített elõírásokat, úgy- történõ betartásáról. mint kaszálás megkezdésének idõpontját jelentse be írásban, a téli legeltetésre Kontaktszemély: kért-e írásos engedélyt a területileg illetékes Nemzeti Téli Róbert Parktól stb / Az ellenõrök azt is figye- A környezetvédelmi jogszabályokat kötelezõ a gazdáknak betartaniuk

15 2009. június 15 Semjéni Krónika Nagyszabású rendeza rozni, valamint elkészítették vénynek adott otthont május színpad mögötti dekorációt 16-án a Kállay Miklós Álta- is. lános Iskola. Itt rendezték 9 órakor megérkezett az meg ugyanis az Arany Alvendég elsõ csoport, aztán a többi kony Nyugdíjas Klub szervezésében is. A rendezvényt a szépkorúak tatotta Nagy Béla polgármester nyilálkozóját. meg, majd Kocsis Já- A rendezvényre meghíkáját. nosné bemutatta a klub munvást kaptak a kistérség nyugtalános A színpadi mûsor az ál- díjas klubjai, s nagy öröportjainak iskola mazsorett csodíjas münkre szolgált, hogy Biri, szereplésével kezmünkre Szakoly, Geszteréd, Balnyugdíjas dõdött, ezután a meghívott kány, Érpatak és Nagykálló egyesületek mu- is elfogadta az invitálást. tatkoztak be. Nagyon színvo- A program elõkészületei nalas produkciókat láthattunk mindenkitõl, s nagy már napokkal korábban megtapssal jutalmazták egymást kezdõdtek, majd pénteken Fonás guzsalyról Énekszó mellett még a munka is jobban megy. több kemencére való káposz- a csoportok. táspogácsát sütöttek a vendédés Ebéd után tréfás vetélke- ben vettek egymástól búcsút, fejezik ki a Kállay Miklós gek fogadására, amely a diós vette kezdetét. Rég nem s mindannyiunk nevében Általános Iskola és az önkor- és mákos bejgli mellett naelevenítõdtek gyakorolt tevékenységek mondhatom, hogy egy iga- mányzat azon dolgozóinak, gyon kapós volt. fel. Nagy izga- zán tartalmas napnak lehet- akik munkájukkal segítették Délután az iskola rajzterhoz, lommal készülõdtek a fonás- tünk részesei. a program megvalósulását, s mében elkészítették a kiállílamint a tésztanyújtáshoz, va- Errõl tanúskodik az aláb- köszönnek minden olyan fel- tást, amely a klub elmúlt 6 a paszuly és a tengeri bi képes beszámolónk is a 20. ajánlást, ami lehetõvé tette, évében készült munkákat és szétválogatásához. oldalon. hogy egy színvonalas proga kirándulásokról készült A gyõzelmet a szakolyi rammal lett gazdagabb Kál- emlékeket dolgozta fel. Az új csapat szerezte meg, a máso- lósemjén kulturális élete. keletû kiállítási darabok meldikon pedig Biri és Balkány a támogatóknak dik helyen Érpatak, a harma- Köszönet lett megjelentek a több évtizedes múltra visszatekintõ végzett. A díjkiosztás után Támogatók: falvédõk, abroszok és drapézett, tombolasorsolás követke- Kocsis Jánosné elmondá- riák is. majd a napot egy közös sa szerint, a rendezvény sike- Szabolcs Másnap, azaz szombaton, énekléssel a Szeressük réhez nagymértékben hozzá- Takarékszövetkezet, már 8 órától folyt a munka. egymást gyerekek c. dal el- járult az is, hogy szép szám- Privát KSB III. csemege, Megbeszélték, hogy ki me- éneklésével fejezték be. mal akadtak támogatói e ne- Teszovál Kft., lyik csoportot fogja gardí- A viszontlátás reményé- mes célnak. Köszönetüket Farkas Divatáru, A hazai csapat PA & KO Kft., Borsi Andrásné, Papp Miklós, Kóth Elek, Herczku János, 100-as bolt, Flóra Patika, Rétközi András, Petromán Istvánné, Dinkó Pálné, Hajduné Orha Ilona vállalkozók, valamint Tóth György Miklósné, Hegyes Magdolna, Lipcsei Imre Andrásné, Katona Gáborné, Pappné Szegedi Angéla, pedagógusok.

16 június Szorgos segítõk a könyvtárban Akik mostanában be- cím; kiadás éve stb, vatérnek a könyvtárba, felfi- lamint a tartalmának röggyelhettek rá, hogy meg- zítése is folyamatban van, gyarapodott az ott dolgo- s ezáltal egy olyan adatzók létszáma. bázis áll majd a rendelkezésére mind az olvasók- A közcélú foglalkoz- nak, mind a könyvtárotatás keretében Bezdán soknak, amely jelentõs Edina és Fábián Edina mértékben megkönnyíti a már jó pár hónapja segíti a keresést az állományban. könyvtárosok munkáját, Lehetõség lesz a címszaígy végre lehetõség nyílt vas és a téma szerinti kerá, hogy a régóta áhított resésre is. számítógépes kölcsönzés feltételeit lassan megte- Páll Józsefné nyugdíjremtsék. ba vonulása óta a könyvtár takarítási munkáit közcélú Fábián Edinát elsõ- foglalkoztatottakkal olsorban a földalapú támo- dotta meg az intézmény. gatás igénylésének mun- Most Czimre Jánosné kálataira alkalmazták, de végzi ezt a munkát, amely miután annak lejárt a ha- cseppet sem mondható tárideje, így már õ is a könnyûnek, a napi több könyvek terén szorgosko- mint 100 látogató után. dik. Kóth Enikõ az Ötlet A lányok az összes program résztvevõjeként a könyvet vonalkóddal lát- Kalamáris Egyesület ják el, ugyanis ez lesz majd koordinálásában került a a számítógépes kölcsön- könyvtárba, és 10 hónapon zés alapja. A könyvek leg- keresztül segíti a könyvfõbb adatainak: szerzõ; tárosok munkáját. Az Ötlet Edina és Enikõ a meseolvasó pályázathoz válogatja a könyveket 2007 program célja, hogy munkaerõ piacon, a páa munkanélküliség veszé- lyaorientációban és különlyének kitett éves féle munkahelyek és a fiatalok és a 45 év feletti munkahelyi kultúra megtartós munkanélküliek ismerésében, valamint a munkaerõ piaci bevonását munkavégzéshez szükséelõsegítse önkéntes tevé- ges kulcsképességek és kenység által, hogy ta- készségek fejlesztésében. pasztalatot szerezzenek a Kedves Gyerekek! Szeretnélek emlékez- amely több hetes, hónapos tetni benneteket, hogy a csúszás esetén már jelenkönyvtári könyvek köl- tõs összeget tehet ki. csönzési ideje 3 hét, amelyet sokan közületek nem A számítógépes költartanak be. Jó lenne, ha csönzés életbe lépésével a már elolvasott könyve- nálunk is lehetõség lesz a ket minél elõbb vissza- késedelmi díj bevezetésévinnétek a könyvtárba, re, úgy hogy akik nem szehiszen másoknak is szük- retnének fizetni, legyenek ségük van rá! szívesek betartani a kölcsönzési idõt, és még idejében visszavinni a könyv- A megyei könyvtárba tárba a könyveket. már évek óta bevett szokás, hogy késedelmi díjat Pappné Szegedi Angéla fizettetnek a feledékeny olvasókkal (10 Ft/nap), (Fotók: Pappné Szegedi Angéla) Fábián Edina a számítógépes rendszerhez készíti elõ a könyveket

17 2009. június Közkincs Kerekasztal 17 Semjéni Krónika erõsségeket amely általában minden településre jellemzõ, majd ennek alapján a jövõbeni elképzelések konkrét öt- letek megfogalmazása, lehetséges jó megoldások meghatározása volt a feladat. Április 2-án a közösségi házban tartotta soron következõ összejövetelét a Dél-Nyírségi Közkincs Kerekasztal. A megbeszélésen jelen voltak a kistérségi települések közmûvelõdési szakemberei, valamint Hollósi Istvánné. a községi könyvtár, Kocsis Jánosné, a nyugdíjas klub vezetõje, valamint Pappné Szegedi Angéla rendezvényszervezõ. A községünkben a közmûvelõdési feladatokat a Kállay Miklós Általános Iskola, a Ficánka Óvoda, a nagyközségi és iskolai könyvtár, valamint az Aranyalkony Nyugdíjas Klub közösen végzi, így ezen intézmények és civilszervezet munkájából tevõdik össze Kállósemjén közmûvelõdési tevékenysége. A beszámoló után SWOT analízist készítettek a résztvevõk, próbálták fel- térképezni azokat a gyengeségeket és Kocsis Jánosné horgolt tojásokkal ajándékozza meg a résztvevõket A munkát Huszti Csaba az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök- ség csoportvezetõje irányította. (Fotó: Pappné Szegedi Andrea) Megszépült a könyvtár környezete A közcélú foglalkoztatás program A terület egyhangúságát megtörve, keretében a könyvtár elõtt is megszépült két virágágyást alakítottak ki, amelyea környezet. A munkások felszedték a ket egynyári növényekkel ültettek be. sakktáblaszerûen lerakott járólapokat, Igazán látványos változás történt. kikapálták a fûcsomókat, és az egészet Jó lenne, ha így is maradna, hiszen viacolor burkolattal látták el. mindannyiunk érdeke, hogy gondozott, ápolt, rendezett legyen településünk. Szabadon kószálnak községünkben az ebek Több bejelentés is érkezett hivatalunkhoz, mert az utcákon szabadon kószáló ebek megtámadják meg a gyalogosokat, kerékpárosokat, a munkából késõ este hazasietõ embereket. Felhívom a lakosok figyelmét, hogy a helyi állattartás szabályairól szóló 10/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet szerint Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani szükség esetén megkötve, zárt helyen, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. Aki a rendelet elõírásait megszegi szabálysértést követ el és forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Pisákné Páll Ilona jegyzõ Virágzó ágyások a könyvtár elõtt

18 június Vidékfejlesztõk napja Nagykállóban A napkoriak és a kállósemjéniek egy csapatban. A Magyarországért Európában A programnak helyet adó nagy- Egyesület és a Nyírség Vidékfejlesz- kállói városi sportcsarnokban találtési Közhasznú Egyesület közösen kozhattak az Észak-alföldi Helyi együttmûködve, hagyományterem- Akció Csoportok, és Vidékfejleszté- tõ szándékkal rendezte meg március si Irodák, valamint a Nyírség Leader 26-án a Vidékfejleszõk Napja elne- Helyi Akciócsoport tagönkormányvezésû rendezvényét zatainak képviselõi. Céljuk az volt, hogy a vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek egy egész napos program keretében, kötetlen, informális keretek között találkozhassanak egymással. A nap elsõ részében szakmai fórumot tartottak, majd ezt követõen sportversenyek várták a résztvevõket. Településünket a szakmai oldalról Pisákné Páll Ilona jegyzõ és Nagy Béla polgármester képviselte, míg a sportversenyeken Pappné Dzsunyák Beatrix, Pappné Szegedi Angéla és Kõrizs Tibor állt a rajtvonal mögé. A csapatunk a napkori résztvevõkkel alkotott legyõzhetetlen egységet, hiszen a játékos ügyességi versenyszámokban mindenkit maguk mögé utasítottak. A városismereti vetélkedõn a III. helyet szerezték meg, s ezen eredményekhez hozzáadva a foci csapat teljesítményét, összesítve a II. helyezést mondhatták magukénak. A résztvevõk sok hasznos tapasztalattal lettek gazdagabbak, s új kapcsola- tokra találva, reméljük még eredményesebben fognak tudni dolgozni ezen a szakterületen. Búcsúzik a diákelnök Az általános iskolában a diákön- sa szerint végezte. A munka mellett a kormányzat május 12-én új elnököt tanulást sem hanyagolta el. Minden választott: a tanulóifjúság Kóródi évben kitûnõ tanulmányi eredmény- Brigitta 7. b osztályos tanulónak sza- nyel büszkélkedhetett. Rendszerevazott bizalmat, így szeptem- sen, és sikeresen szerepelt iskolai, ber 1-jétõl õ tölti be az elnöki pozí- körzeti, megyei versenyeken, melyciót. A választásra azért került sor, nek eredményeképpen a 6. és most a mert a jelenlegi elnök, Oláh Ferenc 8. osztályban is Az évfolyam elsõ õsszel már más oktatási intézmény- tanulója cím boldog tulajdonosa ben folytatja tanulmányait. lett. A 2009/2010-es tanévet a nyír- Feri mindig megbízható tagja volt egyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium a DÖK-nek, így nem csoda, hogy a diákjaként kezdi, kezdõ német tagomegválasztásakor döntõ fölénnyel zaton. Középiskolai tanulmányaihoz nyert a szavazáson. Két éven keresz- jó egészséget és sok sikert kívánunk, tül töltötte be az elnöki pozíciót, lel- valamint azt, hogy a gimnáziumban kiismeretesen vett részt a munkában, is öregbítse tovább Kállósemjén nea rábízott feladatokat a legjobb tudá- vét.

19 2009. június 19 Semjéni Krónika Merészebb terveket is szövögethetünk Március 8-án megkezdõdött a bajnokság tavaszi fordulója, melyre a felkészülés elképzelésünk sze- rint sikerült. Az elsõ mérkõzést ugyan elveszítettük, de a rákövetkezõ meccsek úgy alakultak, ahogy szerettük volna, így a csapat teljesítette a vezetõség által kitûzött célt. A vezetõség számított rá, hogy a fiatal csapat teljesítménye ingadozó lesz, de a kritikus idõszakokat ügyesen átvészel- A jövõ reménységei ték. A közönséget arra kér- jük, legyenek türelmesek, 7. helyen végeztek 46 pont- Az ifjúsági csapat átlag és szurkolásukkal bíztassák tal, amire nagyon régen életkora 17 év. Vannak te- a fiatal srácokat a követke- volt csak példa. Hosszú tá- hetséges, jó képességû játézõ szezonban is. A célunk vú együttmûködésre szá- kosaink, akikre a közeljöezzel a csapattal megvaló- mítunk ezzel a gárdával, és võben a felnõtt csapatban is sult, ami az elsõ nyolcba akár merészebb terveket is számítunk. Az idény navaló bekerülés volt: a fiúk a szövögethetünk. gyon jól kezdõdött a szá- mukra, hiszen 2 mérkõzést 14-0 gólkülönbséggel nyertek meg. A következõ mérkõzések felemásra sikerültek, mert sérülések és eltiltások sújtották a csapa- tot. Reményre adott okot, hogy a lendületükbõl nem vesztettek, és tovább dol- goztak a kitûzött célokért, amely nem más volt, mint a dobogóra kerülés, ez azon- ban elmaradt, hiszen csak az 5. helyen végzett a csapat. Büszkék vagyunk a fiatalokra, s reméljük, érzik maguk mögött a támogató erõt. További munkájukhoz sok sikert kívánunk nekik. Vezetõség Táblák segítik a tájékozódást Június hónap közepén kerültek kihelyezésre azok az láthatók, míg a 3. a polgármesteri hivatal elõtt segíti a információs táblák, amely a községbe érkezõ idege- tájékozódást. A képekkel illusztrált információs táblákneknek ad felvilágosítást a falu történetérõl, nevezetes- hoz pályázat útján jutott a hivatal, amelyrõl már tájéségeirõl. koztattuk a lakosságot a Semjéni Krónika egy korábbi A táblák a Haladás utca és a Batthyány utca elején számában. A tábla egyik oldalán a kistérség településeit ábrázoló térkép és néhány elkészült projekt fotója látható., míg a másik oldalon Kállósemjén térképe, az intézmények megnevezése és elérhetõsége; valamint a község története található, néhány nagyon szép fényképpel.

20 Semjéni Krónika június A Kállay-napok keretében megrendezett sportmérkõzésen Kállósemjén küzdött Kállósemjén ellen. A nyolcadikos diákok májusban utoljára vettek részt az aszfaltrajz-versenyen. A nyugdíjas találkozó résztvevõi bebizonyították, értenek még a tésztanyújtáshoz. A jó hangulatot bizonyítja, hogy a kállósemjéni nyugdíjas találkozó résztvevõi táncra is perdültek. Az iskolai aszfaltrajz-versenyen a 4. a. osztály dobogóra került. Ay nakönvi y h ír e k Gólya hozta: Lakatos Cintia Andicsku Bence Berki Vanda Harsányi Gréta Nagy Flóra Nagy Mónika Virág Netri Vivien Russzó Zoltán Az óvodások ballagásán kedves kis mûsort láthattak a vendégek Házasságot kötöttek: Üveges Beáta - Gál Zsolt Kígyósi Vera - Verbai Ákos Vámos Piroska - Petró András Elhunytak: Bartha Ferencné Schwartz Lászlóné Varga István Bencsik János Sári János Boritás Béláné Bárkányi László Kokas Miklósné Lipcsei Jánosné Mészáros Istvánné Harsányi Mihály Domokos István Szabó Pálné Mogyorósi Kálmánné Rozsnyai Mihályné Hajdu Ilona Pósán Arnold Berki Dezsõ Csaba

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. szep tem ber 7. T A R T A L O M Szám Tárgy Ol dal Kormányrendelet 215/2007. (VIII. 14.) Korm. r. A Nem ze ti Föld alap pal kapcsolatos egyes kormányrendeletek

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben