E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület április 29-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére"

Átírás

1 DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi családsegítői tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! Az Emberi erőforrás Bizottság április 19-én tartott ülésének egyik napirendi pontjaként a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi családsegítői tevékenységéről szóló beszámoló szerepelt. A bizottság a beszámolót megtárgyalta és egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot terjeszti a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra: HATÁROZATI JAVASLAT Dorog Város Képviselő-testülete a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi családsegítői tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Dorog, április 19. Jászberényi Károly s.k.

2 Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Dorog város területén A családsegítő szolgáltatás olyan a helyi szükségletek szerint kialakított személyes szociális szolgáltatások összessége, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez, fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. A település lakosságának egészére kiterjed. A Családsegítő Szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatása keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái, vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízis helyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Célunk olyan ellátás biztosítása, amely segít a hozzánk fordulóknak érdekei érvényesítésében, a családokat támogató külső források feltárásában és az ezekhez való hozzájutás lehetőségeinek megtalálásában. Mentálhigiénés tevékenységünk célja, hogy képessé tegyük az embereket az önmagukban rejlő erők mozgósítására, s ez által váljanak alkalmassá problémáik megoldására. Bázisintézményünk Dorog városában, a tavalyi évben új helyre költözött, az Intézmények Házába. Ezáltal az intézményi, és tárgyi feltételeink is javultak, a korszerűbb intézmény és bővült informatikai lehetőség segíti a szakmai munkánkat. Az elmúlt években a szolgáltatást igénybe vevők számának alakulása: 2007-ben 2008-ban 2009-ben 2010-ben 361 fő 384 fő 486 fő 531 fő A szolgálat által végzett tevékenység éves mutatói (1. sz. melléklet) ben a családsegítő szolgálatnál összesen 531 fő fordult meg 3170 alkalommal (forgalmi napló alapján), ebből 255 fő első alkalommal kereste fel szolgálatunkat. Együttműködési megállapodás alapján 159 főt gondoztunk problémájának megoldása érdekében. Az ügyfelek száma a korábbi évekhez hasonlóan növekvő tendenciát mutat évben a növekedés továbbra is a gazdasági válság következményeinek tudható be. Az év folyamán a szolgálatnál megfordult ügyfelek 64%-a nő volt. A 35 és 49 év közötti korosztályból kértek a legtöbben segítséget 42%, de a 18 és 34 év közötti ügyfelek száma is magas volt 30%. A statisztikai kimutatások (lsd. melléklet) alapján a szolgáltatást igénybevevők 48 %-a inaktív kereső. Második helyen az aktív keresők állnak, ide soroljuk a közfoglalkoztatás keretében meghatározott ideig dolgozókat, illetve az alkalmi munkát végzőket is, ami nagyban csökkenti az álláskeresők számát. A szolgáltatást igénybe vevők 31%-a házastársi/élettársi kapcsolatban él és gyermeket nevel. Az egyedül élő ügyfeleink száma 21%. A gyermekét egyedülállóként nevelő szülőket (14%) két kategóriába lehet sorolni: a válás miatt gyermeket egyedül nevelő szülők, illetve a másik szülő halála miatt gyermekét egyedül nevelő szülők. Az egyéb kategóriába (25%) tartozók száma jelentősen megnövekedett: ide soroljuk a többgenerációs családformát, az összetett családot, a felnőtt testvérek együttélését és a szívességből együtt élőket. Tapasztaltunk az év folyamán olyan esetet is, amikor egymással rokoni kapcsolatban nem álló, két külön család lakhatásuk megoldása érdekében közösen bérel kétszobás lakótelepi lakást. 2

3 Klienseink többsége (51%) az általános iskola 8 osztályát elvégezte, 35%-a szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzett. 21 fő (4%) az általános iskola nyolc osztályánál is kevesebbel rendelkezik, az ő esetükben jelentős hátrányokat kell leküzdeni az élet minden területén. A hozott probléma jellege elsősorban anyagi természetű, de a háttérben családi konfliktusok, életviteli problémák, szenvedélybetegség áll. Az anyagi gondok jelentős részét a válság miatti rossz gazdasági helyzet, hosszantartó munkanélküliség okozza. A család nem tudja fizetni a magas törlesztő részleteket és a megemelkedett közüzemi díjakat. Gyakori gond, hogy nem ismerik fel anyagi korlátaikat, ezért túlvállalják magukat a pénzintézeti kölcsönök felvételénél (pl.: lakástörlesztés, személyi kölcsön, áruhitel stb.). Munkahelyet keresve a hozzánk forduló, alacsony iskolai végzettségű kliensek vannak nehéz helyzetben, mert elsősorban ők válnak munkanélkülivé, és tartósan kiszorulnak a munkaerőpiacról. A kliensek tájékoztatást, információt kapnak a különböző szociális ellátások számukra elérhető formáiról, különböző anyagi, természetbeni, segítő, gondozói intézményekről, szervezetekről. Szükség szerint segítünk a kérelmek kitöltésében, az igazolások beszerzésében, postázásában. Intézett szociális ellátások Egyre magasabb azon ügyfelek száma, akik a különböző forrásokból elérhető pénzbeli ellátásokat szeretnék igényelni. 276 alkalommal nyújtottunk segítséget az önkormányzatnál elérhető szociális ellátások igénylésében: 98 esetben átmeneti segélyt, 51 esetben rendkívüli gyerekvédelmi támogatást, 40 esetben lakásfenntartási támogatást, 36 esetben rendszeres gyerekvédelmi kedvezményt, 14 esetben szociális alapon egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, 13 esetben közgyógyellátást, 12 esetben krízissegélyt, 6 esetben rendelkezésre állási támogatást, 3 esetben temetési segélyt, 2 esetben köztemetést, 1 esetben közlekedési támogatást intéztünk. Az egyéb forrásból igényelhető ellátásokat 43 esetben intéztünk: MEP segélyt 35, NYUFIG segélyt 8 alkalommal (a kapott összeg alkalmanként Ft között van). Ebben az évben különösen nagy problémát jelent, hogy számos olyan ügyfél fordul a Családsegítő Szolgálathoz, akinek különféle tartozások miatt, több hitelszerződését is felmondta a pénzintézet. Ennek következményeként növekszik a végrehajtás alatt álló ingatlan ügyében felkereső ügyfelek száma. Ezekben az esetekben sokszor a hitelezők által követelt összeg behajthatatlan, mivel az ingatlan piaci értéke nem fedezi a tartozásokat. Meg kell említeni, hogy a hitelek szinte teljes egészében deviza alapúak, ezért a gazdasági válság következtében a tőketartozások is jelentősen megemelkedtek, nem beszélve a különféle kamat- és eljárási költségekről, amikkel még sújtják a végrehajtási eljárás alá vont adósok terheit. Nyilvánvalóan sok az olyan eset, ahol meggondolatlan hitelfelvételről beszélhetünk, sajnos a tanácsadást felkeresők között már átlagosnak tekinthető, ha valakinek akár 4-5 féle hitele van, az sem ritka, ha ennél is több. A különféle tartozások, akár közüzemi hátralékok, felszólítások miatt is sokan az újabb hitelfelvétel lehetőségét választották kiútnak, ami valójában csak még nehezebb helyzetbe sodorta őket, és csak pillanatnyi megoldást jelentett gondjaikra. Ezen családok esetében legtöbbször kialakul a minden mindegy esete, mivel helyzetük kilátástalan, adósságaik törlesztésére megoldást nem találnak, ha van is hivatalos munkájuk a tartozások miatt letiltással terhelt a bérük. A végrehajtást követően, pedig még rosszabb helyzetbe kerülnek, mivel lakhatásuk megszűnik, így a hajléktalanság fenyegeti őket, mivel nem rendelkeznek annyi jövedelemmel, hogy lakhatásukat és létüket biztosítani tudják. 3

4 Ezeknek a családoknak sajnos nem jelentene megoldást az adósságkezelési szolgáltatás, mivel irreális elvárás egy erősen deficites háztartástól, hogy rendszeres számlafizetővé váljon, és ne keletkezzen több hátraléka, ha a bevétele nem ritkán több tízezer forinttal kevesebb, mint a minimálisan számolt havi kötelező kiadása, átlagos rezsiköltsége, hitel-törlesztése, étkezése. Felhalmozott közüzemi díjtartozásokkal 93 fő kereste Szolgálatunkat (villanytartozás: 48 fő, vízdíj: 22 fő, távfűtés: 18 fő, vezetékes gázdíj: 5 fő). A tartozások összege szolgáltatónként Ft és Ft között volt. A villanytartozások esetében aki a jogosultsági feltételeknek megfelelt - 37 főnek intéztünk védett fogyasztói státuszt, illetve ezzel együtt kértünk részletfizetési lehetőséget. Vízdíj tartozások esetében 10 fő, távfűtés esetében 7 fő, vezetékes gáz esetében 2 fő kapta meg a részletfizetést. Klienseink egy részének a részletfizetési lehetőség intézésében sem tudtunk eljárni, mert akkora összeget halmoztak fel (jellemző, hogy több szolgáltatónál is tartozásuk van), hogy az aktuális havi számlák mellett nem tudják a részleteket befizetni. Ebből kifolyólag a kamatok miatt a felhalmozott összeg egyre csak nő. A Polgármesteri Hivatal önkormányzati bérlakásban élők díjhátraléka ügyében 15 esetben kért tájékoztatást. A hátralékkal rendelkező fizetni szándékozó és fizetésre képes családoknak segítséget nyújtottunk a részletfizetés lehetőségének intézésében: díjhátralékot 6 esetben fűtés, 9 esetben több közüzemi díjtartozás egyidejű fennállása jelentette. Volt olyan hátralékos, ahol a lakbér, a vízdíj, az áram és a fűtés díjakban is mutatkozott tartozás. Adósságkezelési szolgáltatás 2010-es évben folytatódott az önkormányzat által 2009-es évben indított adósságkezelési program. A szolgáltatás, a szociálisan rászorult személyek részére, lakhatást segítő természetbeni ellátás, amely a lakásfenntartással összefüggő hátralék felhalmozódásakor az adósság mérséklésére irányuló pénzbeli támogatásokat foglalja magába. Elsősorban fizetőképes és fizetési készséget mutató személy/családok részesülhetnek a támogatásban, amennyiben megfelelnek a törvényi feltételeknek. Dorog városban azon személyt/családokat érinti, akik lakbértartozást halmoztak fel. A szolgáltatás lehetőséget nyújt az adósságcsapdából való kilábalásra, amelyhez a saját erőforrásokat is mozgósítani kell. Az állam, amennyiben az igénylők megfelelnek a feltételeknek, a tartozás 75%-át átvállalja, az adósnak a tartozás 25 %-át kell befizetni, havi részletekben. Ezzel egyidejűleg az adós lakásfenntartási támogatásban is részesül. A szolgáltatás része a személyes tanácsadói tevékenység, amelynek során a tanácsadás mellett ügyintézési segítséget is nyújt a tanácsadó, valamint figyelemmel kíséri az adósságrendezés teljesítését, követi az aktuális közüzemi díjak kiegyenlítését. Az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítő Szolgálatnál egy fő látja el, a családgondozói tevékenység mellett es évben 9 fő/család részesült adósságkezelési szolgáltatásban, 2010-es évben 16 fő/család vett részt a programban Tartozás 761 EFt EFt +80% Támogatás: 571 EFt EFt +80% A támogatás időtartama minden esetben 6 hónap volt. A résztvevőknek juttatott lakásfenntartási támogatás összesen: ,- Ft es évben 14 fő/család sikeresen rendezte az önrész befizetését, két család - akik az ősz folyamán kerültek be a programba -, márciusában rendezték hátralékukat. 4

5 Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő családok eladósodásának megelőzése érdekében, különböző juttatások intézésében működünk közre: - szociális és önkormányzati ellátások /rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/ igénybevétele, - jövedelemhez juttatás, lehetőség szerint munkába állással, - elérhető kedvezmények igénylésével, védendő fogyasztói hely, részletfizetési lehetőség, kamat és illeték elengedés/mérséklés, - egyéb adósságfizetési átütemezés, - adható támogatások kihasználása, krízissegély. Gondozott családjaink többsége tartósan munkanélküli/álláskereső, vagy alkalmi munkát végez. Ebbe a körbe beletartozik az inaktív keresők egy része is (aktív korúak ellátásában részesülők, álláskeresési támogatásból/segélyből élők). A gazdasági válságot megelőzően, az ügyfelet álláskeresési technikák elsajátításában és önéletrajz írásában kellett segíteni, hiszen a munkahelyek, a gyárak adottak voltak. A válság óta negyedére csökkent az álláshirdetések száma, a meghirdetett állásokra is megjelölt végzettséggel rendelkező személyeket keresnek. Minden meghirdetett álláslehetőségre többszörös a túljelentkezés. A leginkább munkanélküliséggel érintett réteg az alacsonyan iskolázott álláskeresők. Az álláskereső ügyfelekkel folytatott segítő beszélgetések a megoldásokra és a jövőre összpontosítanak. A találkozás minden esetben egy konkrét cselekvési tervvel zárul. A következő találkozó lehetőséget ad a cselekvési tervek megvalósulásának nyomon követésére és az elért eredmények, illetve a meg nem valósult elképzelések fényében egy újabb terv kidolgozására. Ennek a módszernek a segítségével az ügyfél fontosnak érezheti magát és a folyamatos visszajelzésnek köszönhetően, elindulhat a változás, a változtatás útján. Munkanélküli ügyfél esetében a legfontosabb első lépés a Munkaügyi Központban álláskeresőként történő regisztráció elérése! Ez évben 19 fő részére tartottunk önéletrajzíró csoportot: számítógéppel fényképes önéletrajzokat készítettünk, mindenkivel egyénileg elbeszélgettünk, hogy ne csak sablonos önéletrajzok készüljenek, valamint az állásinterjún való megjelenést. Elektronikus úton több munkáltatóhoz is eljuttattuk. A kliensek fénymásolatot is vittek magukkal önéletrajzukból, annak érdekében, hogy önállóan is keressenek munkahelyet. Az emberek egyéni boldogulását leginkább befolyásoló kérdés, hogy van-e munkája, és abból meg tud-e élni. Kapjon munkát az aki képes dolgozni, mert ezzel az egyén méltósága is visszaadható. Rendszeres szociális segélyben részesülők Az együttműködésre kötelezettek célcsoportján belül a rendszeres szociális segélyben részesülők az egyik legnehezebb csoport, mivel hosszabb ideje inaktivitásban vannak, ezért leépült, vagy leépülőben lévő készségekkel és munkavállalási szándékkal rendelkeznek. A segítő folyamat ebben az esetben nem szűkülhet le a munkaerőpiacra történő visszatéréssel kapcsolatos tájékoztatásra. A hatékony segítségnyújtás érdekében fontos az állapot és helyzet, az egyéb problémák feltérképezése, a prioritások felállítása, a készségeknek és képességeknek megfelelő célok kitűzése. A rendszeres szociális segélyezettek életkorukból adódóan - 55 év felettiek szinte esélytelenek a munkaerőpiacon. Egyéb ellátásba történő áthelyezésük is nehézségekbe ütközik a nyugdíjaztatás szabályainak szigorítása miatt év folyamán összesen 25 fő rendszeres szociális segélyezettel tartottunk kapcsolatot. 1 fő esetében már a kapcsolatfelvétel sem valósulhatott meg, mivel az ügyfél külföldön tartózkodott. Iskolai végzettségük: 2 fő esetében kevesebb, mint 8 általános, 10 fő 8 általános, 9 fő szakmunkásképző, 1 fő szakközépiskola, 2 fő gimnázium, 1 fő pedig főiskolai 5

6 végzettséggel rendelkezik. Az év folyamán 9 fő került ki a rendszeres szociális segélyezettek köréből: 3 fő munkahelyet létesített, 2 fő öregségi nyugdíjra vált jogosulttá, 1 főt egészségének állapotrosszabbodása miatt leszázalékolták és rokkantnyugdíjra vált jogosulttá, 3 fő pedig más ellátásba került (III. típusú álláskeresési segély). Megnövekedett a családi-kapcsolati problémák száma. Az év folyamán 61 esettel találkoztunk. Mediációs jellegű esetkezelésben 46 fő vett részt. Ilyen esetekben a családgondozó elsődleges feladata a bizalmi kapcsolat kiépítése a családtagokkal, annak érdekében, hogy őszintén beszéljenek problémáikról, egymáshoz fűződő viszonyukról, a kapcsolat, a házasság megromlásához vezető okokról. A hatékony esetkezelés érdekében elengedhetetlen, hogy a felek szembenézzenek problémáikkal, ne egymást okolják, hanem vállalják a felelősséget az elkövetett hibákért. Mediációs jellegű beszélgetésekkel támogatjuk a párbeszéd kialakítását, az egymással szemben támasztott elvárások, igények tisztázását. Célunk a kapcsolat normalizálása, annak végleges megromlása esetén a válás békés, közös megegyezéssel történő lebonyolításának segítése, figyelemmel kísérése. Az év folyamán életviteli problémával 47 esetben foglalkoztunk, nagyrészükben felmerül az alkohol, mint a feszültség oldás eszköze. Rohanó, teljesítmény-centrikus világunkban gyakran az alkohol jelenti a terhek lerakását, a stresszoldást. Vannak, akik egész életükben megmaradnak "szociális ivónak", nem veszítik el a kontrollt, nem alakul ki függőség, észrevétlen csúsznak bele, s válnak az alkohol rabjává. Az alkoholizmus kialakulását gyakran, valamilyen módon a család, a párkapcsolat is elősegíti tudattalanul. Sokan elmondják, hogy alkoholos állapotban az egyébként rájuk nehezedő, súlyosnak érzékelt gondok, mintha eltörpülnének, könnyűvé, kezelhetővé válnak, megszűnik a szorongás. A függők másik csoportjába tartoznak, akik gátlásaik csökkentése, ún. szociális fóbiás tüneteik enyhítése miatt válnak alkoholistává. Ha ittas, megnő az önbizalma, kezdeményezőbb, jobban feloldódik társaságban, gördülékenyebbé válik az önkifejezés. Szintén a stresszt, a szorongást csökkentve ezzel. Gyakran már tizenévesen kezdenek élni a lehetőséggel, természetesen nem számolva a rabsággal. Nagyon sok alkoholista a függőség rabságában még jó ideig áltatja magát azzal, hogy bármikor le tudná tenni a poharat, ha akarná. Az alkoholfüggőség hátterében számos genetikai, pszichoszociális és különböző környezeti faktor állhat, ezért a kezelése is komplex feladat. A legfontosabb, hogy a beteg is akarjon változtatni. Ebben segítséget nyújthat a családgondozó, a pszichiáter szakorvos, pszichológus, addiktológus szakemberek bevonásával. A hajléktalanná válás, a társadalom perifériájára való kerülés feldolgozhatatlansága miatt, hajléktalan ügyfeleink mindegyike rendszeresen fogyaszt alkoholt. Saját bevallásuk szerint az alkohol hatásának idejére problémáiktól megszabadulnak, kilátástalan helyzetük nem nyomasztja őket és a társadalom megvető tekintetét is könnyebb elviselni. Dorog város területén az év folyamán 20 fő hajléktalan személlyel álltunk kapcsolatban, ebből 14 fő részére levelezési címet is biztosított szolgálatunk. 12 fő rendszeres jövedelemmel is rendelkezik (6 fő rendelkezésre állási támogatás, 4 fő rendszeres szociális segély, 1 fő rehabilitációs járadék, 1 fő szociális járadék), a többiek alkalmi munkából, segélyekből oldják meg a mindennapjaikat. Rendszeres jövedelemhez jutás céljából mindegyiküket a Munkaügyi Központba irányítottuk, hogy regisztráltassák magukat, mint álláskeresők. Utcán éjszakázó személyről továbbra sincs tudomásunk: tartózkodási helyüket gyakran váltogatják, a legstabilabban együttműködők a krízisszállón lévő hajléktalan személyek. Többségük továbbra is szívességi lakáshasználóként, illetve megtűrt személyként él ismerőseinél, családi kapcsolatot 4 fő ápol. Pszichiátriai esetek Pszichés problémával küzdő ügyfelünk az év folyamán 50 fő volt. Kórházi kezelésre 18 fő esetében volt szükség. 3 fő esetében kifejezetten pszichiátriai betegekkel foglalkozó intézményben történő elhelyezés vált szükségessé, terápiás jelleggel. Több mint 90%-uk 6

7 rendszeresen jár ambuláns kezelésre. A problémák hátterében többnyire depresszió, öngyilkossági gondolatok, illetve szenvedélybetegség áll, de előfordul pánikbetegség, skizofrénia és időskori demencia is a diagnózisok között. Pszichiátriai problémákkal küzdő ügyfeleinknél a szakorvos igénybevétele mellett a segítő beszélgetések során feltárjuk az életkörülményeket, a múltbéli, illetve a jelenlegi állapotot és a lehetséges jövőbeli kilátásokat. Az esetek többségében az értő figyelemmel végzett meghallgatás, a problémák, feszültségek kibeszélése is nagy segítséget jelent számukra. 6 fő esetében gondnokság alá helyezés vált indokolttá, ügyeik viteléhez szükséges belátási képességének részben vagy teljes mértékben lévő hiánya miatt: 4 fő esetében szenvedélybetegség, 1 fő esetében skizofrénia, 1 fő esetében pedig időskori demencia miatt vált szükségessé a hatósági intézkedés megtétele. 4 főnél a gondnoki teendőket közeli hozzátartozó vállalta, 1 fő esetében hivatásos gondnok lett kirendelve, 1 fő pedig az eljárás folyamán elhunyt. A szolgálat által biztosított jogi tanácsadást 177 fő vette igénybe, ez 10%-al haladja meg a évi szolgáltatást igénybevevők számát. A tanácsadás kiterjed a keresetlevelek szerkesztésére, valamint a bírósági beadványok készítésére. Továbbra is gyermektartásdíj megállapítás/megváltoztatás/megszűntetés ügyében, ezt követően gyermekelhelyezés, majd házasság felbontása ügyekben kértek jogi segítséget a legtöbben. A korábbi évekkel összevetve bővül a segítségigénylési ügyek köre. Az ügyek tartalmát tekintve a következőképp alakult az év folyamán: gyermektartásdíj 29 esetben eltartási szerződés 5 esetben gyermekelhelyezés 23 esetben kapcsolattartás 5 esetben ingatlan 25 esetben bérleti szerződés 4 esetben házasságbontás 17 esetben hagyaték 4 esetben információ+tanácsadás 16 esetben vagyonmegosztás 4 esetben végrehajtás/letiltás 14 esetben gondnokság alá helyezés 3 esetben közüzemi tartozás 8 esetben büntetőügy 3 esetben bankhitel 6 esetben állampolgárság 2 esetben munkajog 6 esetben egyéb ügyek 16 esetben (Egyéb kategóriába tartoznak: kegyeletsértés, kezesség, vállalkozás, bírságelengedésköltségmentesség, feljelentés, nyugdíjügy, kiskorú veszélyeztetése, lakásszövetkezeti vita, fizetési meghagyás, kilakoltatás, adóügy, biztosítási vita, nyeremény, szerződés megváltoztatása, árvaellátás ügyek.) Ingyenes jogi képviselet igénybevétele miatt 4 főt irányítottunk a Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó- és Áldozatsegítő Szolgálatának kihelyezett esztergomi ügyfélszolgálatához. Környezettanulmány készítésére 150 esetben kapott felkérést szolgálatunk: - bíróságtól 70 esetben: gyermektartásdíj 25, gyermekelhelyezés 24, házasságbontás 13, szülői felügyeleti jog 3, kapcsolattartás 2, gondnokság alá helyezés 3 esetben - polgármesteri hivataltól 44 esetben: lakbér hátralék-adósságkezelés 20, gondozási díj 9, ápolási díj 5, gyermekelhelyezés 3, házasságbontás 2, lakáskérelem 1, életkörülmény feltárása 1, büntetésvégrehajtáshazalátogatás 1, kegyelmi kérvény 1, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1 esetben - gyámhivataltól 36 esetben: családbafogadás 12, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezés 7, gyámrendelés 3, gondnokság alá helyezés 2, ideiglenes elhelyezés felülvizsgálat 2, kapcsolattartás 2, örökbe fogadás 2, házasságbontás 1, belföldi jogsegély 1, otthonteremtési támogatás 1, 7

8 gyermekelhelyezés 1, rokon befogadás 1, átmeneti nevelés felülvizsgálat 1, házasságkötés engedélyezés 1 esetben. Adományok A évben 62 főt, 101 alkalommal részesítettünk különböző adományokban. Szervezett ruhaosztást januártól júliusig (az Intézmények Házába költözésünk időpontjáig) minden csütörtökön 9-12 óráig tartottunk, amelyen 40 fő vett részt. Ezenkívül üvegtészta-adományt 61 fő kapott. Szolgálatunk a különböző programok szervezése kapcsán, illetve folyamatos jelleggel gyűjt és oszt főként ruhanemű, játék, könyv adományokat. Az adományok osztásánál igyekszünk mindig a legrászorultabb családokat megtalálni, és legtöbbször családlátogatások alkalmával személyesen visszük ki. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat dorogi csoportjának a segítségével az év folyamán 6 fő részére kaptunk élelmiszer csomagot. Kapcsolattartás a jelzőrendszerrel A Családsegítő Szolgálat a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő-jelző rendszert működtet (egészségügyi szolgáltatók, háziorvosok, szakorvosok, kórházak, oktatási-, nevelési intézmények, személyes gondoskodást nyújtó intézmények) ben 19 jelzés érkezett szolgálatunkhoz. A legtöbb jelzés, 5 esetben az esztergomi Vaszary Kolos Kórházból érkezett. Abban kérte a segítségünket, hogy térképezzük fel a betegek élet- és lakáskörülményeit a kórházból való hazabocsátásuk miatt. 4 jelzést a Polgármesteri Hivataltól, 3 jelzést lakossági bejelentőtől, 2 jelzést pszichiátertől, 2 jelzést háziorvostól, 1 jelzést Városi Gyámhivataltól, 1 jelzést óvodától, 1 jelzést személyes gondoskodást nyújtó intézménytől kaptunk. Az esetek többségében egészségügyi, mentális okok, közüzemi díjtartozások, anyagi jellegű gondok miatt jeleztek. A szomszédok, utcabeliek, a helyi lakosok bejelentése esetében, bentlakásos intézménybe történő elhelyezésben, illetve más ellátások közvetítésével tudott segíteni Szolgálatunk. Krízishelyzet az év folyamán 9 esetben volt, 6 esetben sürgős elhelyezést, lakhatást kellett megszerveznünk, a többi kliensnél azonnali anyagi támogatás igénybevétele vált szükségessé. Mindegyik esetben sikerült a családok/egyének problémáit kezelni, megoldásokat találni. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködéséről A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei, a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül, e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. Közös programjaink a év folyamán: Farsangi Játszóház Nyári Játszóház Környezettudatos Játszónapon történő aktív részvétel a Dorogi BEBTE szervezésében Karácsonyi Játszóház Tisztelt Emberi Erőforrás Bizottság! Kérem, szíveskedjenek a Családsegítő Szolgálat beszámolóját megvitatni és elfogadni. Munkánkhoz nyújtott segítő támogatásukat köszönjük! 8

9 Dorog, Veszprémi Tímea CsSSZ családgondozó dr. Némethy Józsefné intézményvezető 9

10 10

11 2010. év tevékenységének mutatói 1. sz. melléklet A szolgáltatást igénybe vevők nem és korcsoport szerinti megoszlása év 4 fő (0 férfi, 4 nő) év 160 fő (47 férfi, 113 nő) év 221 fő (81 férfi, 140 nő) év 116 fő (57 férfi, 59 nő) 62 éves és idősebb 30 fő (9 férfi, 21 nő) A szolgáltatást igénybe vevők száma a legmagasabb iskolai végzettség szerint Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb 21 fő Általános iskola nyolc osztálya 269 fő Általános iskola 10 osztálya 4 fő Szakmunkásképző iskola, szakiskola 185 fő Szakközépiskola 18 fő Gimnázium 29 fő Felsőfokú iskola 5 fő A szolgáltatást igénybe vevők száma a család összetétele szerint Házastársi-élettársi kapcsolatban együtt élők 18 év alatti gyermek(ek)kel Házastársi-élettársi kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül Egy szülő 18 év alatti gyermek(ek)kel Egyedül élő Egyéb 164 fő 50 fő 72 fő 113 fő 132 fő A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint Aktív kereső 188 fő Álláskereső 75 fő Inaktív 255 fő - ebből nyugdíjas 40 fő Eltartott 13 fő - ebből gyermek-, és fiatalkorú (0-17 éves) 4 fő A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái Életviteli Családi - kapcsolati Lelki - mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézéshez segítségkérés Információkérés 47 eset 61 eset 28 eset 28 eset 146 eset 49 eset 16 eset 89 eset 67 eset 11

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Piliscsév község területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Piliscsév község területén DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. Telefon: (33) 431-170, tel/fax: (33) 441-730 Gyermekjóléti Szolgálat mobil:06-20-561-5226 Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Gondolatok a családsegítő- és a gyermekjóléti szolgáltatás helyzetéről

Gondolatok a családsegítő- és a gyermekjóléti szolgáltatás helyzetéről Gondolatok a családsegítő- és a gyermekjóléti szolgáltatás helyzetéről Intézményünk, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat módszertani feladatokat lát el a Nyugat-dunántúli

Részletesebben