ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN"

Átírás

1 Hatályos: február 1. napjától A.....sz. szerződés... számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN A Környe-Bokod Takarékszövetkezet (továbbiakban: Hitelintézet) a Fogyasztókkal kötött - a hitelkártya-szerződéshez kapcsolódó hitelre vonatkozó szerződések, valamint egyedi megállapodás hiányában a Takarékpont keretében kötött Takarék Classic Számlahitel, TakarékPont Személyi Kölcsön, valamint Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel elnevezésű hitelszerződések kivételével valamennyi hitel / kölcsön ügyletre (és biztosítékaira) vonatkozó szerződésében (továbbiakban: Szerződés) a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ben foglalt általános szerződési feltételeket alkalmazza. 1. A Szerződésben előforduló fogalmak, díjak és költségek Az ÁSZF-ben szerepelő fogalmak, valamint díjak és költségek kizárólag általánosságban, felsorolásként kerültek megfogalmazásra, így azok nem mindegyike kerül alkalmazásra valamennyi Szerződésben. Az adott Szerződésre irányadó díjakat és költségeket az egyedi Szerződés, valamint a Szerződésre irányadó Hirdetmény 1.1. Fogyasztó: Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Adós: Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a Hitelintézettel hitel/kölcsönszerződést köt BUBOR: (Budapest Interbank Offered Rate): azt az éves százalékban kifejezett, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) is közzétett budapesti bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor "BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBORként megjelenik. A bankok forint hitelezéseinek elsődlegesen alkalmazott kamatbázisa a hazai piacon. A kamat számítása 360 napos bázison történik JBA: (Jegybanki alapkamat): A Magyar Nemzeti Bank által a pénzpiacok és a gazdaság helyzete alapján meghatározott, éves százalékban kifejezett kamatláb. A JBA mértékéről a Monetáris Tanács önállóan dönt, annak mértékét nyilvánosan kihirdeti, illetve közzéteszi a honlapján EURIBOR: "Euro Interbank Offered Rate": azt az éves százalékban kifejezett, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) is közzétett európai irányadó bankközi kamatlábat jelenti, amelyet az eurózóna határain belül a bankok közötti műveletekben alkalmaznak azokban az esetekben, amikor Európa első osztályú bankjai (prime bank) nyújtanak egymásnak hitelt euróban. Az EURIBOR referencia kamatlábként működik, mértékét a Reuters ügynökség számolja és teszi közzé minden nap délelőtt 11 órakor. A kamat számítása 360 napos bázison történik LIBOR (vagy CHF LIBOR): London Interbank Offered Rate azaz londoni bankközi kamatláb. Azt az éves százalékban kifejezett, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) is közzétett kamatlábat jelenti, amelyet a londoni tőkepiacon a bankok közötti műveletekben alkalmaznak. A LIBOR referencia kamatlábként működik, mértékét a Reuters ügynökség számolja és teszi közzé minden nap 11 órakor. A kamat számítása 360 napos bázison történik. A LIBOR kamatláb mindig devizánként értendő, azonban a felek egyedi megállapodása hiányában a Szerződésben azalatt a CHF LIBOR értendő Deviza alapú hitel/kölcsön: Devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztendő hitel/kölcsön Ügyleti kamat: A hitel/kölcsön ügyletre a Szerződésben éves szinten, százalékos mértékben meghatározott kamat, amelynek mértéke - eltérő megállapodás hiányában - változó. A referencia kamatlábhoz kötött kamat esetében az ügyleti kamat az adott ügyletre alkalmazott referencia kamatláb és a kamatfelár összege. A kamatot a Hitelintézet naptári napokra számítja fel és utólag, a kamatfizetési napon esedékes. Az első kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelőző nap. Az utolsó kamatfizetés a kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Adós a kölcsönt lejárat előtt fizeti vissza, a kamat a kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A Hitelintézet a kamatot a tényleges visszafizetés napját megelőző napig számítja fel. A kamatszámítás képlete: tőke x naptári napok x kamatláb kamat = x Referencia kamatláb: A Szerződésben meghatározott, a hitel/kölcsön ügyleteknél az Ügyleti kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Hitelintézetnek nincs ráhatása.(pl: JBA; BUBOR; EURIBOR, LIBOR) Kamatfelár: a Szerződésben meghatározott, a referenciakamatlábon felül az Ügyleti kamat részeként fizetendő kamat, az Ügyleti kamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész Késedelmi kamat: Amennyiben az Adós a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, úgy az ezt követő naptól a Hitelintézet jogosult a késedelmes tőke-, kamat-, díj- vagy költségtartozás után tőketartozás esetén az Ügyleti

2 kamaton felül a Szerződésre irányadó Hirdetmény szerinti késedelmi kamatot felszámítani. Az esedékességet követő naptól a Hitelintézet jogosult a teljes lejárt hiteldíjat tőkésíteni és az így megállapított tőke után az Ügyleti kamaton felül a Szerződésre irányadó Hirdetmény szerinti késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamatot a Hitelintézet naptári napokra számítja fel és azonnal esedékes. A késedelmi kamatszámítás módja megegyezik az ügyleti kamatszámítás módszerével Kamatfizetési nap: Eltérő megállapodás hiányában minden naptári hónap első napját jelenti azzal, hogy amennyiben bármely kamatfizetési nap nem banki munkanap, akkor a kamatfizetési napnak az ezt követő banki munkanap minősül Kamatperiódus: A Szerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a Hitelintézet nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A fizetési számlához kapcsolódó hitelek kivételével: Amennyiben a Szerződés futamideje nem haladja meg a 3 évet, úgy a hitel/kölcsön kamatperiódusa a futamidővel megegyező. Amennyiben a Szerződés futamideje meghaladja a 3 évet, úgy: a) Referencia kamatlábhoz kötött változó kamatozású Szerződés esetén az első kamatperiódus a kamatszámítás kezdő napjától számított 3. év elteltét követő, a referenciakamat futamidejéhez igazodóan: 3 havi futamidejű referenciakamat alkalmazása esetén a következő naptári negyedév első napját megelőző napig tart, 6 havi futamidejű referenciakamat alkalmazása esetén a következő naptári félév első napját megelőző napig tart, 12 havi futamidejű referenciakamat alkalmazása esetén a következő naptári év első napját megelőző napig tart, míg a további, minden egyes kamatperiódus az adott kamatperiódust közvetlenül megelőző kamatperiódus utolsó napját követő napon kezdődik és 3 év időtartamú azzal, hogy a Szerződés utolsó kamatperiódusa (a 3 év helyett) a Szerződés lejáratának napján zárul. b) Amennyiben a Hitelintézet a Szerződésben kifejezetten nem rögzíti, hogy a hitel/kölcsön Ügyleti kamata a teljes futamidő alatt fix mértékű, úgy a nem referencia-kamatlábhoz kötött kamatozás esetén az első kamatperiódus a kamatszámítás kezdő napjától számított 3. év elteltét követő naptári év első napját megelőző napig tart, míg a további, minden egyes kamatperiódus az adott kamatperiódust közvetlenül megelőző kamatperiódus utolsó napját követő napon kezdődik és 3 év időtartamú azzal, hogy a Szerződés utolsó kamatperiódusa (a 3 év helyett) a Szerződés lejáratának napján zárul Kamatváltoztatási mutató: A fizetési számlához tartozó hitel kivételével a Szerződésben meghatározott, a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel/kölcsön nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a Hitelintézet által nem befolyásolható, tőle független, valamint általa el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, az Ügyleti kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) közzétett viszonyszám. A Hitelintézet által alkalmazott és a hitel/kölcsön ügyletre irányadó kamatváltoztatási mutatót a Szerződésre irányadó Hirdetmény Kamatfelár-változtatási mutató: A fizetési számlához tartozó hitel kivételével a Szerződésben meghatározott, a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) közzétett kamatváltoztatási mutató. A Hitelintézet által alkalmazott és a hitel/kölcsön ügyletre irányadó kamatváltoztatási mutatót a Szerződésre irányadó Hirdetmény Hitel-előkészítési díj: A Hitelintézet által a hitel/kölcsönkérelem hitelbírálati eljárásáért felszámított, a hitel/kölcsön igénylő által teljesítendő, tételesen meghatározott díj, amely a felek eltérő rendelkezése hiányában a hitelkérelem benyújtásakor esedékes és A díj a hitelkérelem elutasítása esetén sem téríthető vissza Szerződéskötési díj: A Hitelintézet által a Szerződés megkötésével összefüggésben felszámított, az Adós által teljesítendő, tételesen meghatározott díj, amely a felek egyedi megállapodása hiányában a szerződéskötéssel egyidejűleg esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény Kezelési költség: A Hitelintézet által a hitel/kölcsön százalékában vagy tételes összegben meghatározott díj, amelynek Adós általi megfizetése egyszeri költség esetén a szerződéskötés időpontjában, míg kamatszerűen felszámítva a kamat megfizetésével egyidejűleg esedékes. A felek eltérő rendelkezése hiányában mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény A költség a február 1. napja előtt kötött Szerződések esetén alkalmazható Rendelkezésre tartási jutalék(díj): A Hitelintézet által a Szerződésben meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartásáért az Adósnak felszámított, a rendelkezésre tartott keret összege alapul vételével meghatározott (évi) százalékos díj, amely a felek egyedi megállapodása hiányában az Ügyleti Kamattal egyidejűleg esedékes és Folyósítási díj: A Hitelintézet által a hitel/kölcsön folyósításával közvetlenül összefüggő költségek megtérítésére felszámított, az Adós által teljesítendő, a folyósított összeg százalékában meghatározott díj, amely a felek egyedi megállapodása hiányában a folyósítással egyidejűleg esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény Helyszínelési díj: A Hitelintézet által az Adós részére felszámított, a folyósítani kért kölcsön célja szerinti felhasználásának (készültségi fok) helyszíni ellenőrzésével összefüggésben meghatározott ügyviteli díj, amely a helyszíneléssel egyidejűleg esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény 2

3 1.22. Értékbecslés szakértői költsége: A hitel/kölcsön biztosítékául szolgáló vagyontárgyak forgalmi értékmegállapításának szakértői költsége, amely az értékbecslés megrendelésével egyidejűleg a szakértő részére teljesítendő és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény TAKARNET díj: A Hitelintézet által, az ingatlannyilvántartás adatainak elektronikus lekérdezésével összefüggésben a hiteligénylőnek/adósnak felszámított ügyviteli díj, amely a lekérdezéskor esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény A díj magában foglalja a lekérdezés adatátviteli költségét is Földhivatali ügyintézés díja: Az Adós (zálogkötelezett) eseti kérelmére tekintettel az ingatlan-nyilvántartási kérelem Hitelintézet általi földhivatali benyújtásának ügyintézési díja, amely az erre irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény A díj nem tartalmazza a Földhivatali eljárás költségét Földhivatali eljárás költsége: A Jelzáloghitel Szerződéshez kapcsolódó zálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének/módosításának/törlésének földhivatal által mindenkor felszámított igazgatási szolgáltatási díja, amely az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezésekor esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény Postaköltség: A Hitelintézet által az Adós részére felszámított, a Szerződéssel összefüggő kapcsolattartással, illetve postai úton történő értesítéssel felmerülő költség, amely a postai küldemény feladásakor esedékes és Rendkívüli ügyintézési díj: Az részéről kezdeményezett és a Hitelintézet számára a Szerződés (vagy jogszabály) kötelező rendelkezése által díjmentesen elő nem írt, eseti jellegű ügyintézésre (így különösen: igazolások, kimutatások, Szerződés másolatok kiadására) felszámított ügyviteli díj, amely az erre irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg esedékes és KHR lekérdezés és feltöltés díja: A Hitelintézet által a hiteligénylőnek/adósnak felszámított, a központi hitelinformációs rendszer adatbázisából történő elektronikus lekérdezés és késedelemből adódó mulasztás esetén az adatátadás ügyviteli díja, amely a hitel/kölcsön kérelem benyújtásakor, illetve a mulasztással kapcsolatos adatátadáskor esedékes és A díj magában foglalja a lekérdezés (adatátadás) adatátviteli költségét is OEP megkeresés díja: A Hitelintézet által az Adósnak felszámított, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az felhatalmazása alapján történő adatigénylés ügyviteli díja, amely a megkeresés előterjesztésével egyidejűleg esedékes és mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény Lakcím keresés (tudakozvány) díja: A Hitelintézet által az Adósnak felszámított, a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való adatigénylés ügyviteli díja, amely az adatigényléssel egyidejűleg esedékes és A díj kizárólag abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az nem szerződésszerű magatartására figyelemmel a Hitelintézet által feladott postai küldemény elköltözött ; ismeretlen vagy cím elégtelen jelzéssel érkezett vissza. A díj tartalmazza az adatigénylés igazgatási szolgáltatási díját Szerződésmódosítási díj: A Hitelintézet által az lel megkötött Szerződésben az Adós egyedi kérelmére végrehajtott változtatásra figyelemmel felszámított, az Adós által teljesítendő, tételesen meghatározott díj. Szerződésmódosításnak minősül különösen a prolongálás (futamidő hosszabbítás), a törlesztési átütemezés, a felek személyét, vagy a biztosítékokat érintő bármely változtatás. A Felek egyedi megállapodása hiányában a díj a szerződési feltételek módosításával egyidejűleg esedékes és Előtörlesztési díj: A Hitelintézet által a Szerződésben megállapított teljesítési határidő előtti törlesztés esetén, az előtörlesztéssel kapcsolatban felmerült adminisztrációs költségek megtérítéseként az előtörlesztést teljesítő részére felszámított díj, melynek mértéke az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és megfizetése az előtörlesztéssel egyidejűleg esedékes. A díj mértékére az adott hitel/kölcsönügyletre az előtörlesztés időpontjában hatályos Hirdetmény az irányadó Felszólítási díj: A Hitelintézet által, a szerződésszerű teljesítés elmaradása esetén az adminisztrációs költségek fedezésére felszámított tételes díj, amely a mulasztásra történő írásbeli felszólítás megküldésekor esedékes és A díj felszólításonként (Ügyfelenként) kerül felszámításra és annak teljesítésére az Adós köteles Felmondási díj: Az Ügyfelek szerződésszegésére figyelemmel a Szerződés Hitelintézet általi felmondása esetén az adminisztrációs költségek fedezésére felszámított tételes díj, amely a felmondással egyidejűleg esedékes és A díj Ügyfelenként kerül felszámításra és annak teljesítésére az Adós köteles Felmondást követő követelésérvényesítési díj: A Szerződés megszűnése ellenére vissza nem fizetett Hitelintézeti követelés érvényesítésével összefüggő ügyviteli feladatok ellátására az Adósnak felszámított, tételesen meghatározott egyszeri díj, amely a megszűnéssel összefüggő teljesítés elmulasztásakor esedékes és Monitoring díj: A Hitelintézet által a hátralékos (lejárt) tartozás folyamatos kezeléséért, figyeléséért az Adós részére minden késedelemmel érintett naptári hónapban felszámított tételes díj, amelynek mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény A díj Lakáscélú Szerződés esetén a felmondást követő 90 nap eltelte után nem került felszámításra. A díj a február 1. napjától kötött vagy e naptól a felek által közösen módosított Szerződések esetén alkalmazható. 3

4 1.37. Külső monitoring díj: A Hitelintézet által az Adós részére felszámított, a hátralékos (lejárt) tartozás behajtása érdekében a rendelkezésre álló telefonos vagy postai elérhetőségeken megkísérelt kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén végzett helyszíni cselekményekre (Ügyfelek személyes felkeresésére) megállapított tételes díj, amelynek mértékét a Szerződésre irányadó Hirdetmény A díj Lakáscélú Szerződés esetén a felmondást követő 90 nap eltelte után nem került felszámításra. A díj a február 1. napjától kötött vagy e naptól a felek által közösen módosított Szerződések esetén alkalmazható Hirdetmény (Kondíciós lista): A Hitelintézet fiókjaiban kifüggesztett, valamint annak internetes weboldalán (www.kornyeitakarek.hu) is elérhető tájékoztató, mely a Szerződés részeként tartalmazza valamennyi, a Szerződésre irányadó, a Hitelintézet részére ellenszolgáltatásként fizetendő hiteldíjat. Amennyiben a Szerződés, vagy jelen ÁSZF, illetve az Általános Üzletszabályzat másként nem rendelkezik a Hitelintézet az Ügyfelet a Szerződésre irányadó feltételek (hiteldíjak, továbbá az ÁSZF, valamint az Általános Üzletszabályzat) változásáról jogosult Hirdetmény útján értesíteni Hiteldíj: A hitel / kölcsön összege után a Hitelintézet által ismert és részére teljesítendő minden olyan ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a Szerződés kapcsán megfizet, illetve az vele szemben felszámítható Hitel teljes díja: A Hitelintézet által ismert minden olyan a THM számításánál figyelembe veendő ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a Szerződés kapcsán megfizet Teljes- hiteldíj mutató (THM): A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve, melynek meghatározása az arra irányadó jogszabály [jelenleg 83/2010.(III.25.) Kormányrendelet] szerint az alábbiaknak megfelelően történik: ahol: C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, D 1: az 1 sorszámú törlesztő részlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztő részlet vagy díjfizetés sorszáma, t k : az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1 =0, s 1 : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve X: a THM értéke. A THM számításánál nem kerül figyelembe vételre az esetleges prolongálás költsége, a Késedelmi kamat, a Szerződés esetleges közokiratba foglalásával kapcsolatban felmerülő közjegyzői díj, valamint mindazon költségek és díjak, amelyek a Szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítéséből adódnak. A közokiratba foglalás díját az arra irányadó jogszabály [jelenleg 14/1991. (XI.26.) IM. Rendelet] határozza meg Jelzáloghitel Szerződés: Az Adós részére ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitel/kölcsön Lakáscélú Szerződés: Olyan Jelzáloghitel Szerződés: a) amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, vagy b) amelynek igazolt célja az a) pontban meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget Magatartási kódex: Olyan - piaci önszabályozás keretében létrehozott - megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Hitelintézet csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódexhez A Hitelintézet működésére, valamint a Szerződésekben alkalmazott egyéb fogalmak Ügyfelet segítő magyarázatára a Hitelintézet internetes weboldalán (www.kornyeitakarek.hu), valamint fiókjaiban elérhető fogalomtár további részletes útmutatásul szolgál. 2. A Hitelintézet egyoldalú szerződésmódosítási joga 2.1. A Hitelintézet az Adós számára kedvezően bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a Szerződés feltételeit, melyről az Adóst Hirdetmény útján (vagy más, közvetlen módon) értesíti A Hitelintézet jogosult az Ügyleti kamat, kamatfelár, valamint bármely díj vagy költség mértékét a Szerződésben (ideértve a jelen ÁSZF-et is) meghatározott módon, az Adósra nézve kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani. A referenciakamat változásából adódó kamatváltozás nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. A fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a Hitelintézet a hitel/kölcsön futamideje alatt az Adós számára kedvezőtlenül legfeljebb öt alkalommal, az egyes kamatperiódusok lejárta után módosíthatja egyoldalúan a) az Ügyleti kamatot a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási mutató, b) a Kamatfelárat a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató szerint A Hitelintézet - a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével - a Szerződésben meghatározott tételes díjat évente csak egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időpontban, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 4

5 előző éves fogyasztói árindex mértékével jogosult az Adós számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani A Hitelintézet a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével - a Hitelintézet a Szerződésben meghatározott tételes költséget csak annak növekedésével arányosan, a növekedés felmerülésekor jogosult az Adós számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani Amennyiben a Szerződés egyoldalú, az Adós számára kedvezőtlen módosításának alapjául szolgáló feltételek az Ügyleti kamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Hitelintézet e feltételek kedvező változását kötelezően érvényesíti az Adós javára. Amennyiben a Hitelintézet az Adós számára kedvezőtlen, egyoldalú kamatmódosítása során a kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt (annak erejéig) a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja. Az e pontban írt rendelkezések a fizetési számlához kapcsolódó hitelre nem irányadóak A Hitelintézet a fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a Szerződés Adós számára kedvezőtlen, egyoldalú módosításáról (fizetési számlához tartozó hitel esetén a módosítás tényéről, a fizetési kötelezettség új mértékéről, a módosítást követően fizetendő törlesztő részletek összegéről és ha ennek kapcsán a törlesztő részletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről) annak hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal korábban papíron vagy más, tartós adathordozón értesíti az Adóst A hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződés feltételeinek az Adós számára kedvezőtlen, egyoldalú módosítása esetén az Adós a Szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerződést határozott időre kötötték. A felmondás akkor érvényes,ha az Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható valamennyi kamatát a felmondási határidő leteltéig a Hitelintézetnek visszafizeti A Hitelintézet a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével, a referencia kamatlábhoz kötött hitelkamattal nyújtott hitel/kölcsön ügyletek kapcsán a referencia kamatláb változásának kivételével, továbbá az állami kamattámogatással nyújtott hitel/kölcsön ügyletek kivételével - a Szerződés kamatfeltételeinek egyoldalú módosítása esetén a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal korábban papíron, vagy más, tartós adathordozón tájékoztatja az Adóst az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről és a módosítást követően fizetendő törlesztő részletek várható összegéről (és ha ennek kapcsán a törlesztő részletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről) A Hitelintézet a referencia kamatlábhoz kötött hitelkamattal nyújtott hitel/kölcsön ügyletek esetén az Adóst a referencia kamatláb változásáról a honlapján (www.kornyeitakarek.hu) és a fiókjaiban kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja. A fizetési számlához tartozó hitel kivételével a referencia kamatláb mértékét a Szerződésben meghatározott Referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani A Hitelintézet a fizetési számlához tartozó hitel, valamint az állami kamattámogatással nyújtott hitel/kölcsön ügyletek kivételével - a kamaton kívüli tételes díj vagy költség Adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén a módosítás tényéről és a díj vagy költség új mértékéről annak hatályba lépését megelőző legalább 30 nappal korábban Hirdetményben, vagy más, közvetlen módon tájékoztatja az Adóst Az állami kamattámogatással nyújtott hitel/kölcsön esetén a Hitelintézet az Adóst az Ügyleti kamat, díj vagy költség változásáról a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a fiókjaiban kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti A Hitelintézet a hitel/kölcsön kamatfeltételeinek, tételes díj vagy költségelemeinek módosításával kapcsolatos tájékoztatást az internetes weboldalán (www.kornyeitakarek.hu) folyamatosan elérhetővé teszi Amennyiben a Hitelintézet által egyoldalúan végrehajtott kamat, kamatfelár módosításra figyelemmel a kamat, illetve kamatfelár az Adós számára hátrányosan változik, úgy a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 60 nappal korábban közölt (azaz a Hitelintézethez e határidőig beérkezett) nyilatkozattal az Adós jogosult a Szerződés költség és díjmentes felmondására. A felmondás érvényességéhez szükséges, hogy a fennálló teljes tartozás legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Hitelintézet részére visszafizetésre kerüljön. Amennyiben az Adós a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal korábban nem értesti a Hitelintézetet a felmondási jog gyakorlásáról, vagy a határidőben előterjesztett felmondás ellenére a kamatperiódus utolsó napjáig nem kerül visszafizetésre a teljes fennálló tartozás, úgy a Hitelintézet az újabb kamatperiódustól kezdődően jogosult a tájékoztatásban meghatározott (módosított) kamat, kamatfelár alkalmazására. Az e pontban írt rendelkezések a fizetési számlához kapcsolódó hitelre nem irányadóak. 2. Elállási jog 3.1. Az Adós amennyiben a hitel/kölcsön folyósítására még nem került sor - a Jelzáloghitel Szerződés kivételével a hitel / kölcsönszerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a Szerződéstől Az Adós a jelzáloghitel Szerződés kivételével - a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt / kölcsönt már folyósították Az elállási (felmondási) jog gyakorlása határidőben történik, amennyiben azt az utolsó napon postára adják, vagy igazolható módon a Hitelintézetnek elküldésre kerül Felmondás esetén az Adós a nyilatkozatának elküldésével egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül köteles a hitel/kölcsön összegét és a rendelkezésre bocsátás 5

6 időpontjától annak teljes visszafizetéséig járó, a Szerződés szerint járó kamatát (Késedelmi kamatát) a Hitelintézetnek megfizetni. A Hitelintézet ezen összegen felül kizárólag azon, általa már teljesített és vissza nem téríthető összeg Adóssal történő megtéríttetésére jogosult, amelyet a hitellel/kölcsönnel kapcsolatban az államnak vagy önkormányzatnak megfizetett. 4. A hitel/kölcsön lehívása (folyósítása), illetve nyilvántartása 4.1. Forint hitel/kölcsön esetén a Hitelintézet a hitel/kölcsön összegét forintban folyósítja Deviza alapú hitel/kölcsön esetén a Hitelintézet a folyósítási feltételek teljesítését követően - a hitel/kölcsön összegét az Adós részére megnyitott devizahitel elszámolási számlára folyósítja, majd a folyósítás napján érvényes, általa megállapított és közzétett saját deviza-középárfolyamon forintra konvertálja és az így kapott forint összeget vezeti át az Adós fizetési számlájára. A konvertálással összefüggésben a Hitelintézet egyéb díjat vagy költséget nem számít fel A Hitelintézet a forintban nyújtott hitelt HUF-ban, a Deviza alapú hitelt/kölcsönt a tételesen megállapított díjak és költségek kivételével - a Szerződésben meghatározott devizában tartja nyilván. A Hitelintézet a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a Hitelintézet kizárólag a százalékos arányban meghatározott díjakat állapítja meg a hitel/kölcsön pénznemében, míg a tételesen meghatározott díjak és költségek forintban kerülnek megállapításra. 5. Törlesztés és előtörlesztés 5.1. Az Adós a kölcsön összegét és járulékait (kamat, díj, költség) a Szerződésben megjelölt teljesítési időpontokban és összegben tartozik visszafizetni Ha a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége olyan napra esik, amely az adott hónapban nincs, úgy a teljesítés határnapja az adott hónap legutolsó napja. Ha az esedékesség napja nem banki munkanap, akkor a teljesítés napja az ezt követő első banki munkanap Az Adós a fizetési kötelezettségét elsősorban a Szerződésben feltüntetett fizetési számlájáról köteles teljesíteni, ennek megfelelően köteles a fizetési számláján a Szerződés szerint esedékes összeget legkésőbb az esedékesség napján biztosítani A felek egyedi megállapodása hiányában a hitel/kölcsön törlesztése függetlenül annak deviza nemétől - forintban történik Deviza alapú hitel/kölcsön esetén a Hitelintézet az esedékessé vált deviza összeget a teljesítés napján általa megállapított és közzétett saját deviza- középárfolyamon forintra konvertálja és az Adós a forint összeget köteles teljesíteni. A konvertálással összefüggésben a Hitelintézet egyéb díjat vagy költséget nem számít fel Törlesztési táblázat: A Szerződés fennállása alatt az Adós kérésére a Jelzáloghitel Szerződés kivételével - a Hitelintézet a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen biztosít. Jelzáloghitel Szerződés esetén a Hitelintézet évente egyszer, illetve a kamatperiódus fordulónapján tájékoztatást ad az Adósnak a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen Felhatalmazás beszedési megbízásra: Az Adós a Szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy az az esedékesség napján a Szerződésben meghatározott, illetve fedezethiány esetén a Hitelintézetnél vezetett bármely fizetési számláját az esedékessé vált összeggel megterhelje. Az Adós e felhatalmazást a Hitelintézettel szembeni valamennyi kötelezettségének teljesítéséig kizárólag a Hitelintézet írásbeli hozzájárulásával jogosult visszavonni Beszámítási jog: Az Adós és a Kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés szerint teljesítendő összeget az Adós az esedékességkor nem fizeti meg, úgy a Hitelintézet a lejárt követelését (annak erejéig) - a kezes esetében annak felszólítását követően a Ptk. beszámításra vonatkozó rendelkezései szerint jogosult bármely, a Hitelintézetnél vezetett fizetési számláján fennálló követeléssel szemben beszámítani. Az Adós és a kezes felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy amennyiben az Adós fizetési számlájának megterhelése nem vezetett eredményre az előzőek szerint gyakorolható beszámítási jogát lekötött pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti, függetlenül a lekötési idő lejáratától. Az ebből eredő esetleges kamatveszteségek, illetve költségek megtérítése a Hitelintézettől nem követelhető Előtörlesztés: Az minden esetben jogosult a lejárat, illetve az esedékesség előtt a kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztésére, mely esetben a Hitelintézet méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére - előtörlesztési díjat számolhat fel. Nem Jelzáloghitel Szerződés esetén a díj felszámításának feltétele, hogy az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. Előtörlesztés esetén a Hitelintézet csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a Szerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal és a hitelkamaton kívül minden egyéb ellenszolgáltatással. A hitel/kölcsön ügyletre vonatkozó előtörlesztési díj mértéke a Szerződésre irányadó Hirdetmény szerint kerül megállapításra, de annak összege nem lehet több, mint: a) Nem Jelzáloghitel Szerződés vonatkozásában: - egy éven belüli lejárat esetén az előtörlesztett összeg 0,5 (fél) százaléka, - egy éven túli lejárat esetén az előtörlesztett összeg 1 (egy) százaléka. A díj nem lehet több az előtörlesztés időpontja és a Szerződés lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő Ügyleti kamat összegénél (az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembe vételével). b) Jelzáloghitel Szerződés esetén: - az előtörlesztett összeg 2 (kettő) százaléka, illetve 6

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. .sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága a szabályzatot a 2015. június 24-i ülésén az 5-23/2015. számú határozatával megtárgyalta és elfogadta.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Dél Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.08.12. Jóváhagyta: MTB Zrt., SZHISZ 2110000/15/0065 sz. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/34/2015. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében . Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete A....sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. június 11. A jelen ÁSZF

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben