Csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-ÉV/75-RK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-ÉV/75-RK)"

Átírás

1 Csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-ÉV/75-RK) Jelen szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. tv. (Bit.) szabályai alapján jöttek létre és az alkalmazásával megkötött biztosítási szerződésre a magyar jog irányadó. Jelen szerződési feltételek egyben a Bit. 10. sz. melléklete A) részének megfelelő ügyféltájékoztatónak minősülnek. Az ügyféltájékoztató elemeinek minősülő részek a szövegben kivastagított dőlt betűkkel olvashatóak. Társaságunk cégneve: SIGNAL Biztosító Zrt. Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Tulajdonos: SIGNAL IDUNA Holding (Németország) Központi ügyfélszolgálat: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Telefon: (361) ; Egyéb elérhetőség: Felügyelő hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1. Biztosítási szerződés alanyai Biztosító: a SIGNAL Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50). Biztosító a biztosítási díj ellenében a kockázatot viseli, és a jelen szerződési feltételek 2. pontjában meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén a szerződési feltételek 4. pontjában meghatározott szolgáltatások teljesítésére kötelezettséget vállal. Szerződő: a Biztosítóval Szerződő fél (továbbiakban: pénzintézet vagy hitelintézet), aki a biztosítási díjat tartozik fizetni. Biztosított lehet az a szerződéskötéskor 18. életévét betöltött természetes személy, ha a Biztosító kockázatvállalási feltételeinek megfelel és a Szerződőnél a biztosítási szerződés alapját képező hitel- vagy kölcsönszerződéssel (a továbbiakban kölcsönszerződés vagy hitelszerződés) rendelkezik és a szerződéskötést megelőzően egészségügyi állapotáról, valamint a biztosítási szerződéshez történő csatlakozási szándékáról a Biztosító formanyomtatványának (továbbiakban: Nyilatkozat) aláírásával írásban nyilatkozik. A Biztosított életkora biztosítási szerződés lejáratakor nem haladhatja meg a 75 évet. Ennek értelmében a biztosítási jogviszony nem jöhet létre, ha a leendő Biztosított életkora a biztosítási szerződés időbeli hatályának adott Biztosítottra vonatkozóan a lejáratakor meghaladná a 75. életévet. A Szerződő személyére vonatkozó megkötések (hitelintézet), és a szerződés jellege miatt a Biztosított nem léphet a Szerződő helyébe. A kedvezményezett jelen biztosítási szerződés esetében kizárólag a Szerződő hitelintézet. 1

2 2. Biztosítási események a) a Biztosított kockázatviselési időszakon belül bekövetkező halála, b) a Biztosított a jelen biztosítási szerződés Biztosítottra vonatkozó időbeli hatálya alatt bekövetkezett, és jelen szerződési feltételek 2.1. pontjában meghatározott balesetből eredő, a kockázatviselési időszakon belül bekövetkező olyan maradandó egészségkárosodása, amely során a Biztosított véglegesen 30%-os mértéket meghaladó egészségkárosodást szenved el, c) a Biztosítottra vonatkozóan a magyar társadalombiztosítási szerv, a biztosítási szerződés Biztosítottra vonatkozó időbeli hatálya alatt a szerződési feltételek 2.1. pontjában megfogalmazott és a kockázatviselési időszakban bekövetkezett balesetből eredő D-E vagy C2 típusú rokkantságot, illetve jelen biztosítási szerződés Biztosítottra vonatkozó időbeli hatálya alatt bekövetkezett betegségből származó D vagy E típusú rokkantságot állapít meg A baleset fogalma jelen biztosítási feltételek vonatkozásában: A Baleset a jelen biztosítás szerződés Biztosítottra vonatkozó időbeli hatálya alatt bekövetkező és a Biztosított akaratán kívül fellépő olyan hirtelen külső behatás, amelynek következtében a Biztosított a baleset következtében jelen szerződési feltételekben meghatározottak szerint, annak megtörténtétől számított 1 éven belül maradandó egészségkárosodást (rokkantságot) szenved. Balesetbiztosítási eseménynek minősülnek az alábbi, a Biztosított akaratán kívüli események is: vízbefúlás, égési sérülések, leforrázás, villámcsapás, vagy elektromos áram behatásai. Nem minősülnek balesetnek: - a betegségek és - az ételmérgezés. A betegség bekövetkeztének időpontja az a nap, amit a kezelőorvos a betegség bekövetkeztének, vagy - amennyiben nem állapítható meg egyértelműen, hogy mikor következett be a betegség első diagnosztizálásának napjaként megállapít és igazol A biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja: 2. a. pont szerinti biztosítási esemény esetén: Bármely okú halál biztosítási esemény esetén a biztosítási esemény időpontja a halál bekövetkezésének napja. 2. b. pont szerinti biztosítási esemény esetén: az a nap, amit a maradandó, 30%-ot meghaladó egészségkárosodás bekövetkeztének időpontjaként a Biztosító orvosa szakvéleményében megállapít, feltéve, ha az egészségkárosodás mértéke végleges. 2

3 Maradandó egészségkárosodás bekövetkeztének időpontja a Biztosított és Biztosító erre irányuló vitája esetén az a nap, amit jelen feltételek szerint független orvos szakértő a maradandó egészségkárosodás bekövetkeztének időpontjaként szakvéleményében megállapít. 2. c. pont szerinti biztosítási esemény esetén: az a nap, amit az egészségkárosodás mértékéről kiállított jogerős határozatban (NRSZH határozat) az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság a jelen biztosítási feltételek szerinti rokkantság kezdeteként megjelöl, mely nem lehet korábbi, mint a hitelszerződés aláírásának napja, vagy - amennyiben ilyen határozat nem áll rendelkezésre - az a nap, amit a Biztosító orvosa szakvéleményében a rokkantság bekövetkezésének napjaként szakvéleményében megjelöl. Vita esetén az a nap, amit jelen feltételek szerint független orvos szakértő a rokkantság időpontjaként szakvéleményében megállapít. 2.3 Az egészségkárosodás végleges mértékének megállapítására vonatkozó általános rendelkezések Biztosító kizárólag abban az esetben szolgáltat a jelen szerződési feltétel 2.b. pontjában meghatározott biztosítási esemény bekövetkezte esetén, ha a maradandó egészségkárosodás végleges mértéke megállapítható és az a 30%- ot meghaladja. A maradandó egészségkárosodás végleges mértékének megállapítása szempontjából a Biztosított alábbi időpontokban fennállott állapota irányadó: Amennyiben a maradandó egészségkárosodás mértéke egyértelműen és véglegesen megállapítható a jelen feltétel 3. pontja szerinti orvosi vélemény elkészítésekor, akkor az orvosi szakvélemény készítésekor fennálló állapot és annak alapján az orvosi szakvéleményben véglegesként meghatározott egészségkárosodás mértéke az irányadó Amennyiben az egészségkárosodás végleges mértéke a jelen szerződési feltételek 3. pontjában leírt orvosi vélemény elkészítésekor nem állapítható meg, mert a Biztosított állapotában orvosi kezelés, gyógykezelés, vagy egyéb ok miatt változás következhet még be, akkor legkorábban a baleset bekövetkeztét követő 1 év elteltével a Biztosító orvosa ismételt vizsgálata alapján kerül meghatározásra a Biztosított egészségkárosodásának végleges mértéke és a Biztosító szolgáltatási kötelezettségének meghatározása. Az ismételt vizsgálatra a jelen feltételek 3. pontjában rögzített, orvosi véleményre vonatkozó rendelkezései irányadóak. Az ismételt vizsgálat szükségességét és időpontját Biztosító orvosa állapítja meg orvosi véleményében Amennyiben a biztosítási esemény bejelentésére a balesetet követő egy éven túl kerül sor, az egészségkárosodás végleges mértékének meghatározása szempontjából a Biztosított kárigény bejelentésekor fennálló állapota az irányadó. 3

4 3. A maradandó egészségkárosodás meghatározása A jelen szerződési feltételek 2/b pontjához kapcsolódó maradandó egészségkárosodás mértékét a szervek, végtagok, illetve működésképességük elvesztése esetén az alábbi táblázat iránymutatása alapján kell meghatározni. Testrészek egészségkárosodása Térítés Mindkét szem látóképességének teljes elvesztése 100% Beszélőképesség teljes elvesztése vagy mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése Egy kar vállízületből való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége Egy láb combközép fölöttig való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége Egy kar könyökizület felettig való elvesztése vagy teljes működésképtelensége Egy kar könyökizület alatt való elvesztése illetve teljes működésképtelensége Egyik láb combközépig való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége Egy kéz teljes elvesztése illetve teljes működésképtelensége Egy láb térd alatt való elvesztése illetve teljes működésképtelensége 70% 70% 70% 65% 60% 60% 55% 50% Egyik szem látóképességének teljes elvesztése 50% Egyik láb lábszár közepéig való elvesztése vagy teljes működésképtelensége Egyik lábfej teljes elvesztése illetve teljes működésképtelensége 45% 40% Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 30% Egy hüvelykujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége Egyik mutatóujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége 20% 10% A szaglóérzék teljes elvesztése 10% Bármely másik ujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége 5% 4

5 Egyik nagylábujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége 5% Az ízlelőképesség teljes elvesztése 5% Bármely másik lábujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége 2% A fenti táblázatból adódó, egy balesetre vonatkozó egészségkárosodási százalékok összegeződhetnek, de nem haladhatják meg a 100%-ot. A Biztosító szolgáltatásának felső határa minden esetben a 4. pontban meghatározott fennálló hitelösszeg. Egyes testrészek vagy érzékszervek részbeni elvesztése, illetve részbeni működésképtelensége esetén az előző pontban megadott egészségkárosodási százalékok megfelelő hányadát kell figyelembe venni. Ha az egészségkárosodás foka az egészségkárosodási tábla alapján nem állapítható meg, a baleseti szolgáltatást aszerint kell megállapítani, hogy a testi vagy szellemi működésképesség orvosi szempontból milyen mértékben csökkent. A maradandó egészségkárosodás mértéke független a Biztosított foglalkozásától és egyéb tevékenységétől, a Biztosító a bármely munkavégzést akadályozó egészségkárosodást veszi figyelembe. A maradandó egészségkárosodás mértékét minden esetben a Biztosító orvosa állapítja meg, amely eltérhet a társadalombiztosítás által megállapított egészségkárosodási mértéktől. Ha a Biztosított a Biztosító orvosa által megállapított maradandó egészségkárosodás mértékével vagy bekövetkeztének időpontjával nem ért egyet, saját maga is szerezhet be orvosi véleményt. Amennyiben az a Biztosító orvosának véleményétől eltér, független, mindkét fél által elfogadott orvosszakértőt kell felülvizsgálatra felkérni. A független orvos szakértői felülvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költségeket (utazás, honorárium) a Biztosító csak abban az esetben viseli, ha az orvos szakértő magasabb egészségkárosodási százalékot állapított meg, vagy ha a felülvizsgálatot a Biztosító kérte. A jelen feltétel 2/c pontban meghatározottak esetében, amennyiben a hatályos jogszabályok értelmében nem tud a Biztosított becsatolni rokkantságot megállapító dokumentumot, úgy a Biztosító orvosa állapítja meg az egészségkárosodás és a rokkantság mértékét. Ha a Biztosított a Biztosító orvosa által megállapított maradandó egészségkárosodás, rokkantság mértékével vagy bekövetkeztének időpontjával nem ért egyet, saját maga is szerezhet be orvosi véleményt. Amennyiben az a Biztosító orvosának véleményétől eltér, független, mindkét fél által elfogadott orvosszakértőt kell felülvizsgálatra felkérni. A független orvos szakértői felülvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költségeket (utazás, honorárium) a Biztosító csak abban az esetben viseli, ha az orvos szakértő magasabb egészségkárosodási százalékot állapított meg, vagy ha a felülvizsgálatot a Biztosító kérte. Az egészségkárosodás mértéke, illetve a rokkantság foka eltérhet a társadalombiztosítás által megállapított egészségkárosodási mértéktől, illetve rokkantsági foktól. 5

6 A jelen feltétel 2/c pontjában meghatározott biztosítási esemény vonatkozásában a Biztosító orvosa által meghatározott egészségkárosodás, rokkantság mértéke a jelen feltétel 3. pontjában rögzített egészségkárosodási táblázat mértékektől eltérően is megállapításra kerülhet, függően az egészségkárosodás mértékét megalapozó valamennyi betegségre vagy baleseti sérülésre. 4. A Biztosító szolgáltatása A jelen biztosítási szerződés 2. pontjában meghatározott biztosítási események bármelyikének bekövetkezése esetén a Biztosító, a kedvezményezettnek egy összegben kifizeti a személyi kölcsön, folyószámlahitel, hitelkártya tartozás esetén a Biztosítottnak a biztosítási esemény bekövetkezése időpontjában a pénzintézet által lejelentett aktuális tartozás összegét, amely nem haladhatja meg a maximálisan felhasználható hitelkeret összegét, illetve a 20 millió forintot. Devizahitel esetén a Biztosító kizárólag a devizában folyósított kölcsön forintra átszámított ellenértékére vállal kockázatot, illetve biztosítási esemény esetén kizárólag forintban teljesíti a biztosítási szolgáltatást. A Szerződő pénzintézet a kölcsönszerződés aláírásának napján az adott devizára vonatkozó adott pénzintézet által alkalmazott deviza közép árfolyamon átszámítva határozza meg a kölcsön összegét forintban. A fenti bekezdés szerinti forint összeg képezi a biztosítás, illetve a díjszámítás alapját, a díjak elszámolására is kizárólag forintban kerül sor. Devizahitel esetén a Biztosító szolgáltatása a hitel,- vagy kölcsöntartozásnak a biztosítási esemény bekövetkezése napján érvényes adott pénzintézet által alkalmazott deviza közép árfolyamon, de maximum a kölcsönszerződés aláírásának napján alkalmazott, adott devizanemre vonatkozó deviza közép árfolyamon átszámított a pénzintézet által lejelentett aktuális tartozást összeget, amely nem haladhatja meg a maximálisan felhasználható hitelkeret összegét, illetve a 20 millió forintot. 5. A kölcsönszerződés A jelen szerződési feltételek alapján megkötött biztosítás a Szerződő által folyósított személyi kölcsön, folyószámlahitel vagy hitelkártya tartozásra vonatkozik, de a felvett hitel összege nem haladhatja meg a 20 millió Ft-ot. 6. A biztosítási szerződés létrejötte, tartama A biztosítási szerződés a Szerződő és Biztosító írásbeli megállapodása alapján jön létre. 6

7 A Biztosított a biztosítási szerződés hatályának rá való kiterjesztését Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és a Szerződő részére történő átadásával kezdeményezi. A biztosítási szerződés kiterjesztésének előfeltétele az is, hogy Biztosított a Szerződőnél kölcsönszerződéssel rendelkezzen. A Biztosító és Biztosított között a biztosítási jogviszony a Nyilatkozat Biztosított által történő aláírásával jön létre, amennyiben a jelen feltételben meghatározott előfeltételek teljesülnek. A Nyilatkozat a Biztosított jognyilatkozata is, amely tartalmazza a biztosítás hatályának rá való kiterjesztéséhez való hozzájárulását, az egészségi állapotával, a személyes adatainak kezelésével-, és a titoktartás alóli felmentéssel kapcsolatosan szükséges nyilatkozatait. 7. A biztosítási szerződés időbeli hatálya, a kockázatviselés kezdete A biztosítási szerződés a Biztosítottra vonatkozóan és ellenkező megállapodás hiányában a kölcsön folyósítása, valamint a biztosítási nyilatkozat aláírása közül a későbbi időpontot követő nap 0 órájával lép hatályba, feltéve, hogy a Szerződő a biztosítás első díját a szerződés hatálybalépését követő 45 napon belül a Biztosító díjbekérőn/számlán megadott bankszámlájára a megfelelő azonosító adatokkal együtt - átutalja. A biztosítási szerződés időbeli hatályának lejárata a Biztosítottra vonatkozóan a biztosítási tartam utolsó napjának 24. órája, mely a kölcsönszerződés időtartamához igazodva kerül megállapításra. A Biztosító kockázatviselése a Biztosítottra vonatkozóan a biztosítási szerződés adott Biztosítottra történő hatálybalépésével egy időben kezdődik. A Biztosító jelen szerződési feltételekbe foglalt biztosítási módozatok esetén várakozási időt nem alkalmaz. 8. Biztosítási díj A biztosítási díj nagysága az aktuális hiteltartozás összegétől függ és évente fizetendő. 9. Közlési és változás bejelentési kötelezettség A Szerződő és a Biztosított köteles a Biztosító és Biztosított közötti biztosítási jogviszony létrejöttekor a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt a Biztosítóval közölni, amelyet ismert, vagy ismernie kellett. Az ajánlattételkor írásban feltett kérdésekre adott, a valóságnak megfelelő válasszal a felek közlési kötelezettségüknek tesznek eleget. Az ajánlattételkor a Biztosítottnak a Nyilatkozat aláírásával egészségi állapotáról nyilatkoznia kell. A Nyilatkozatot akkor jogosultak aláírni, amennyiben egészségi állapotuk az aláírás időpontjában a nyilatkozatban foglaltakkal megegyezik. Biztosító a Biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony létrejöttét a Nyilatkozat aláírásától teszi függővé. 7

8 A közlési kötelezettség megsértése esetében a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, csak az esetleges visszavásárlási összeget fizeti ki, kivéve ha bizonyítják, hogy az elhallgatott körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem volt kihatással a biztosítási esemény bekövetkeztére. A 2/a pontban leírt biztosítási esemény esetén, ha a Biztosított és Biztosító közötti biztosítási jogviszony létrejöttekor fennállott lényeges körülményekről a Biztosító csak később szerez tudomást, az ebből eredő jogokat a szerződés létrejöttétől számított öt évig gyakorolhatja. Amennyiben a Szerződő vagy a Biztosított változás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a közlési kötelezettség megsértésére vonatkozó szabályok az irányadóak. Ha a Biztosító csak a Biztosító és Biztosított közötti biztosítási jogviszony létrejöttét követően szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről, vagy ha a szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele és a kockázatot jelen feltétel értelmében nem tudja vállalni, akkor a Biztosító a szerződést a Biztosítottra vonatkozóan harminc napra írásban felmondhatja. Ha a Biztosító e jogaival nem él, a szerződés az eredeti tartalommal hatályban marad. 10. Kizárt kockázatok Nem terjed ki a biztosítási védelem az alábbi biztosítási eseményekre, ha a Biztosított halálának vagy balesetének, vagy betegségének oka: - elme- és tudatzavar, vagy ittasság, kábító- illetve bódító szerek fogyasztása, - a Biztosított testén saját maga, vagy hozzájárulásával mások által végzett gyógyító célú kezelés és beavatkozás folytán előidézett testi károsodás, amennyiben erre nem valamely biztosítási esemény miatt került sor. - felkelésben, lázadásban, zavargásban való részvétel, kivéve, ha erre belföldön valamilyen hivatali vagy közszolgálati kötelesség teljesítése közben került sor. - öncsonkítás, a szerződéskötéstől számított két éven belül elkövetett öngyilkosság, vagy ezek kísérlete, még akkor sem, ha a Biztosított azt beszámítási képességének hiányában követte el. - megemelés, habituális ficam, patológiás törés. - napszúrás, hőguta, fagyás kivéve, ha az baleset következménye Nem terjed ki a biztosítási védelem az alábbi biztosítási eseményekre, ha a Biztosított balesetének oka: 8

9 - agyvérzés, epilepsziás roham és egyéb, a Biztosított egész testére kiterjedő görcsös roham. Ha az említett roham olyan baleset következménye, amelyre a kockázatviselés kiterjed, a biztosítási védelem fennáll. - a Biztosítottat ért szívinfarktus. A szívinfarktus semmilyen körülmények között nem tekinthető baleseti következménynek. - légi jármű pilótájaként vagy légi jármű személyzeteként elszenvedett, valamint légi járművel folytatott egyéb hivatás gyakorlása közben bekövetkezett baleset. - veszélyes sport- és egyéb célú tevékenységek: a) autó-motor sportok (pl. auto-crash (roncsautó) sport, go-kart, moto-cross, jet ski, motorcsónak sport, vízisízés, motorkerékpár sport, rally, ügyességi versenyek gépkocsival), b) búvárkodás légzőkészülékkel 40 méter alá, félkezes és nyílttengeri vitorlázás, surf, vadvízi evezés, c) hegy-, illetve sziklamászás a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló jogszabályok szerinti V. foktól, magashegyi expedíció, barlangászat, barlangi expedíció, Bungee Jumping (mélybe ugrás), bázisugrás, falmászás, d) privát-, illetve sportrepülés, repülősportok (pl. ejtőernyős ugrás, hőlégballonozás, léghajó, motoros vitorlázó repülő, paplanrepülő pilóta, siklóernyő, siklórepülő, sárkány és ultrakönnyű repülő pilóta, vitorlázó repülő). - közvetve vagy közvetlenül radioaktív sugárzás illetve ionizáló sugárzás (pl. röntgen), abban az esetben amennyiben az nem áll összefüggésben a Biztosított munkavédelmi szabályok betartása melletti munkavégzésével A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra az eseményekre, amelyek oka egészben vagy részben: a) kóros elmeállapot, b) HIV-fertőzés, c) nukleáris energia Nem minősül biztosítási eseménynek/ balesetnek a szilárd vagy folyékony anyagok okozta mérgezés, ha az szájon keresztül került a szervezetbe A Biztosító és Biztosított közötti biztosítási jogviszony létrejötte előtt már fennálló krónikus betegségek, illetve a jogviszony létrejöttének időpontjában bármely okból már károsodott, korábbi baleset vagy betegség miatt funkciójukban már korlátozott, sérült, károsodott vagy csonkolt, (nem ép) testrészek és szervek (továbbiakban együtt: sérült szervek) a biztosításból ki vannak zárva. Továbbá a biztosításból ki van zárva, a jelen pontban leír betegséggel, sérült szervvel ok okozati összefüggésben bekövetkezett maradandó egészségkárosodás, rokkantság is Nem terjed ki a Biztosító kockázatviselése azokra az eseményekre, amelyek - a Biztosított igazolt (versenyzői, sportolói licencecel, engedéllyel) sportolóként végzett sporttevékenységével vannak okozati összefüggésben. 9

10 - olyan, a biztosítási szerződés Biztosítottra vonatkozó hatálya előtt már meglévő szervezet támasztórendszerét érintő ártalomra, melynek meglétére a biztosítási szerződés Biztosítottra vonatkozó hatálya alatt bekövetkező baleseti esemény hívja fel a figyelmet. A degeneratív, ortopéd jellegű kórképek a biztosítási védelemből ki vannak zárva A Biztosított foglalkozásával összefüggésben bekövetkező biztosítási események, amennyiben a Biztosított foglalkozása: artista, búvár, bányász, - építőmunkás magas építményeken, fegyveres testület tagja, fegyveres őr, kaszkadőr, légiutas-kísérő, pilóta (repülő, helikopter, vadászrepülő), pirotechnikus, pénzszállító autó sofőrje vagy annak kísérője, robbanóanyaggal dolgozó ipari munkás, tűzijáték- és csillagszórógyártó, vadász, veszélyes anyagot szállító tehergépkocsi sofőr Nem téríti meg a Biztosító továbbá: bárminemű biztosítási eseményt, veszteséget, költséget, melynek eredménye, keletkezési oka közvetlenül vagy közvetve összefüggésbe hozható a terrorizmus bármilyen formájával az alábbiakban foglaltak szerint: - háború (hadüzenettel vagy anélkül), polgárháború, határvillongás, forradalom, zendülés, puccs vagy puccskísérlet, népi megmozdulás, függetlenül attól, hogy aktív vagy passzív részvételről volt szó. - Kizárásra kerülnek azon károk, beleértve minden egyéb, a szerződési feltételekben meghatározott biztosítási eseményekhez kapcsolódó kifizetéseket is, melyeket közvetlenül, vagy közvetve terrorcselekménnyel, vagy annak elkövetése során közveszély okozásával, vagy ezen cselekmények közrehatásával idéznek elő, illetve az alábbiakban meghatározott egyéb cselekményekkel okoztak, függetlenül attól, hogy más ok, vagy más esemény, történjék ez bármely időrendi sorrendben is közrehatott-e a kár bekövetkeztében. - Terrorista cselekménynek minősül továbbá minden olyan cselekmény függetlenül attól, hogy erőszakos cselekmény alkalmazásával, azzal való fenyegetéssel, vagy annak előkészítésével valósult-e meg, melyet önállóan, vagy egy bizonyos szervezet vagy kormány megbízásából, vagy ahhoz kapcsolódva hajt végre egy ember, vagy emberek csoportja(i), amelyet minden jel szerint azért hajtanak végre, hogy 10

11 egy jogszerű vagy tényleges kormányt, illetve államot, vagy a nyilvánosságot vagy a nyilvánosság egy részét megfélemlítse, vagy befolyásolja, vagy a gazdasági életet részben vagy egészben befolyásolja, vagy melyek módja és körülményei arra engednek következtetni, hogy azokat politikai, szociális, vallási, ideológiai vagy hasonló okokból vagy céllal hajtottak végre. - Kizárásra kerülnek továbbá azon károk, beleértve minden egyéb, a szerződési feltételekben meghatározott biztosítási eseményekhez kapcsolódó kifizetéseket is, melyeket közvetlenül vagy közvetve olyan cselekmények okoztak, vagy amelyekben közrehatottak olyan cselekmények, amelyek terrorista támadások ellenőrzésére, megelőzésére vagy elfojtására szolgálnak, vagy egyéb módon egy terrorista akcióval függnek össze. 11. A Biztosító mentesülése 11.1.A Biztosító mentesül a biztosítási szolgáltatás kifizetése alól, ha a Biztosított halála, illetve balesete, betegsége: a kedvezményezett szándékos magatartása következtében következett be A Biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a Biztosított halála a Biztosított jogellenesen, szándékosan elkövetett bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben következett be A Biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól a 2/b és 2/c pontokban leírt biztosítási események esetén, ha a baleset vagy a betegség a Biztosított, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozójuk szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán következett be. Súlyosan gondatlan magatartásnak minősül különösen, ha a biztosítási esemény nem az orvos által javasolt, illetve nem az orvos által előírt adagolásban szedett gyógyszer, nyugtató, tudatmódosító szer hatására állt be, a Biztosított jogosítvány nélküli vezetése következtében áll be, vagy a Biztosított munkavégzése során a munka- és tűzvédelmi szabályok be nem tartása miatt következett be. Hozzátartozó fogalma: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa; A Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól a 2/b és 2/c pontokban leírt biztosítási események esetén, ha a Biztosított a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségét szegi meg súlyosan gondatlanul vagy szándékosan. 11

12 12. Visszavásárlás, díjmentes leszállítás, értékkövetés, nyereségrészesedés, A biztosítási szerződés maradékjoggal nem rendelkezik, a szerződés visszavásárlására és díjmentes leszállítására nincs lehetőség. A szerződés értékkövetésére nincs lehetőség, a szerződés nyereségrészesedésre nem jogosít. A Biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaranciát. 13. A biztosítási esemény bejelentése A Biztosított valamint a Szerződő köteles a biztosítási esemény bekövetkeztét a Biztosítónak a bekövetkezéstől számított 5 munkanapon belül írásban bejelenteni, a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetővé tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A bejelentési határidők elmulasztása esetén a Biztosító annyiban tagadhatja meg a biztosítási szolgáltatást, amennyiben a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A Szerződő által késedelmesen továbbított iratok miatt bekövetkezett károkért a Biztosító semmilyen nemű felelősséget nem vállal. 14. A biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez szükséges iratok A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége csak akkor áll be, ha a Biztosított illetve a szolgáltatásra jogosult a szolgáltatási kötelezettség beálltának és összegszerűségének megállapításához szükséges iratokat maradéktalanul a Biztosító rendelkezésére bocsátotta A biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatás igénybevételéhez, a biztosítási szolgáltatás jogalapjának és összegszerűségének megállapításához a Biztosító a következő iratokat kéri be: Biztosítási eseménytől független iratok: a) hiánytalanul kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lap, b) baleseti jegyzőkönyv másolata, amennyiben készült ilyen, c) biztosítási szerződés, illetve biztosítási kötvény, d) azok az iratok, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához szükségesek, e) A hitelt nyújtó pénzintézet által kiállított írásos igazolás a biztosítási esemény napján fennálló aktuális hiteltartozás forintban megadott értékéről. (Deviza hitel esetén jelen szerződés 4. pontjában leírt módon meghatározott összegről) halál esetén: a Biztosított halotti anyakönyvi kivonata másolatban, a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány másolata, a halál közelebbi körülményeinek tisztázásához szükséges iratok másolati példányai, egészségkárosodás esetén: 12

13 a Biztosított érvényes személyi igazolványának vagy születési anyakönyvi kivonatának másolata, A biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatás igénybevételéhez, a biztosítási szolgáltatás jogalapjának és összegszerűségének megállapításához a Biztosító a következő iratokat is bekérheti (a Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a dokumentumok eredeti példányait bekérje): a) aktuális és részletes jelentés a Biztosított állapotáról, b) baleset után készült valamennyi orvosi lelet, dokumentáció, szakértői vélemény, c) baleseti rokkantsági nyugdíjra vagy rokkantsági nyugdíjra jogosító határozat, d) baleseti rokkantsági nyugdíjra vagy rokkantsági nyugdíjra jogosító határozat alapjául szolgáló betegségekre vonatkozó orvosi iratok: leletek, kórházi zárójelentések, ambuláns lapok, e) balesettel összefüggő, a baleset következményeinek felszámolására irányuló, a Biztosított nevére szóló, gyógyulásával kapcsolatos számlák, f) balesettel összefüggő, a baleset napjától számított két éven belüli kórházi kezelésről szóló zárójelentés és műtéti leírás, vagy az ambulánsan végzett műtét leírása, g) betegkarton kivonat (házi- vagy üzemorvosi, illetve állományilletékes orvosi karton), h) boncjegyzőkönyv, korbonctani lelet, i) gyámhatósági okirat, j) hozzájáruló nyilatkozat adatok átadásához, k) kórházi zárójelentés, l) közlekedési vállalat által a helyszínen felvett hivatalos baleseti jegyzőkönyv, m) külföldön bekövetkezett baleset esetén a baleset körülményeiről a külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar fordítása, n) műtéti költségek miatti számlák eredeti példánya, o) műtéti leírás, mely tartalmazza a WHO kódot, p) OEP/MEP igazolás, q) orvosi ambuláns lap, r) orvosi vizsgálati iratok (korábbi sérüléssel, betegséggel kapcsolatos), s) öröklési bizonyítvány, t) amennyiben a biztosítási eseménnyel összefüggésben hatósági eljárás indult, és annak eredménye a Biztosító szolgáltatási jogalapjának vagy összegszerűségének megállapításához elengedhetetlenül szükséges, akkor a Biztosító kérheti: hatósági eljárás esetén az eljárást lezáró határozatot, a nyomozást megszüntető vagy megtagadó határozatot vagy vádiratot, rendőrségi jegyzőkönyvet, rendőrségi vagy hatósági határozatot, v) rokkantsági, maradandó egészségkárosodási határozat (NRSZH), aa) röntgenfelvétel és a röntgen lelet valamint az orvosi igazolás, bb) Szerződő/Biztosított általi meghatalmazás, cc) teljes kórdokumentáció (munkakórlap, végleges kórlap, ápolási lap, labor eredmények, képalkotó műszeres vizsgálatok eredményei), dd) testfelületet 20%- felett ért és legalább II.fokú égési sérülés ellátásáról szóló orvosi dokumentáció, ee) eredeti hitelszerződés másolata, hiteltörténet vagy számlakivonat másolata Az igény érvényesítőjének a fentiek mellett lehetősége van a bizonyítás általános szabályai szerinti okirati bizonyítás lefolytatására. 13

14 14.4.A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratok beszerzésének költségeit annak kell viselnie, aki igényét a Biztosítóval szemben érvényesíti A Biztosított, illetve a biztosítási titokra és az adatvédelmi rendelkezésekre vonatkozó jogszabályok betartásával, a biztosítási szerződés létrejöttével, vagy a kárigény érvényesítésével egyidejűleg felhatalmazza a Biztosítót, hogy a biztosítási szerződéssel, illetve a szolgáltatási kötelezettség beálltával összefüggésben más Biztosítótól információkat szerezzen be, valamint azoktól az orvosoktól, egészségügyi intézményektől, hatóságoktól, akik, illetve amelyek a Biztosítottat kezelték, vizsgálták, a szükséges felvilágosításokat, orvosi jelentéseket és dokumentumokat közvetlenül beszerezze. A felhatalmazás megadását követően is köteles azonban a Biztosított, illetve a szolgáltatásra igényt érvényesítő az adatok, dokumentumok beszerzése során a Biztosítóval együttműködni. Minden olyan adatszerzés költsége, amely a biztosítási esemény körülményeinek tisztázásához nem volt szükséges, a Biztosítót terheli. 15. A Biztosított egyéb kötelezettségei A baleset után a Biztosítottnak haladéktalanul orvosi segítséget kell igénybe venni és az orvosi kezelést a gyógyító eljárás befejeztéig folytatni kell, gondoskodni kell a baleset következményeinek lehetőség szerinti elhárításáról és enyhítéséről. Indokolt esetben a Biztosított a Biztosító által megnevezett orvosokkal köteles megvizsgáltatni magát. A Szerződő, a Biztosított illetve a szolgáltatási igényt érvényesítő kedvezményezett a szerződés megkötéséhez, fenntartásához, vagy a szolgáltatás kifizetéséhez szükséges egyéb személyes, vagy különleges adatok beszerzése érdekében köteles eljárni. 16. A szolgáltatás kifizetése A szolgáltatási igény jogosságát igazoló utolsó irat beérkezését követő 30 napon belül a Biztosító átutalással fizeti ki a biztosítási szolgáltatást a kedvezményezett számára. Abban az esetben, ha a Biztosító által kért dokumentumokat felhívás ellenére sem, vagy ismételten hiányosan nyújtották be, a Biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetőleg azt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el. A szolgáltatás elmaradása esetén a Biztosító az elutasításról utolsó irat beérkezését követő 30 napon belül ad írásos tájékoztatást a hitelintézetnek. 17. A Biztosító és Biztosított közötti biztosítási jogviszony és Biztosító kockázatviselésének megszűnése adott Biztosítottra vonatkozóan 14

15 A kölcsönszerződés vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése adott Biztosítottra vonatkozóan díj visszatérítése nélkül megszűnik: - a kölcsön teljes előtörlesztésével, az előtörlesztés napjával; - a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási esemény bekövetkezésének napjával; - azon a napon, amikor a Biztosított Szerződővel kötött kölcsönszerződésének tartama lejár; - amennyiben a Szerződő az adott Biztosított vonatkozásában fedezetbe vont kölcsönösszeg után nem fizeti a biztosítási díjat, az utolsó biztosítási díj esedékességét követő 45. nap leteltével; - amennyiben a biztosítási szerződés hatálya alatt az adott Biztosított biztosítási eseménynek nem minősülő halála vagy balesetből eredő rokkantsága, valamint a kockázatviselési időszakban bekövetkezett baleseti eredetű D, E vagy C2-es típusú rokkantsága következik be; - a Szerződő és a Biztosított között fennálló kölcsönszerződés bármely egyéb okból történő megszűnése esetén, a megszűnés napjával; 18. A személyes adatkezelésre vonatkozó tudnivalók Személyes adat az olyan adat, adatból levonható következtetés, amely kapcsolatba hozható egy meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett). A Biztosító személyes adatokat a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. E célokkal összefüggésben a Biztosító a tudomására jutott adatokat a Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) értelmében az érintett külön hozzájárulása nélkül kezelheti. Ez a törvényi felhatalmazás kizárólag azokra személyes adatokra vonatkozik, amelyek nem minősülnek különleges adatnak. Ha a személyes adat egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, illetve szexuális életre vonatkozik, akkor az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adat kizárólag az érintett írásos hozzájárulása alapján kezelhető. A különleges adatok kezelésére vonatkozó írásos hozzájárulását az érintett ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv. (Info tv.) alapján a szerződés keretei között is megteheti. Az adatszolgáltatás önkéntes, de egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerződés létrejöttéhez. Az adatkezelés időtartama: a Biztosító a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a biztosítási jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A Bit. 78. (3) bekezdése alapján, amennyiben a kiszervezett tevékenység keretében a Biztosító az ügyfeleinek személyes adatát is továbbítja e kiszervezett 15

16 tevékenységet végző személyekhez, úgy a kiszervezett tevékenységet végző a Biztosító adatfeldolgozójának minősül. A Biztosító az érintett személyes (és különleges) adatait, továbbá biztosítási titoknak minősülő adatait kizárólag az érintettől vagy annak törvényes képviselőjétől kapott írásos hozzájárulás alapján továbbíthatja harmadik személynek, kivéve, ha az adattovábbítás a Bit. által felsorolt szervezetek számára jogszabály alapján végzett megkeresés vagy kötelező adatszolgáltatás teljesítése során történik. A Bit. által meghatározott szervezetek felsorolását a jelen szerződési feltételek 18. pontja tartalmazza. A Biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a biztosítási szolgáltatás nyújtásához szükség van a megbízott speciális szakértelmére. A (kiszervezett tevékenységet végző) megbízott személyes adatokat kezel, és a törvény alapján titoktartás kötelezi. Az érintett a Biztosító adatkezelésével kapcsolatosan az alábbi jogokkal élhet: Tájékoztatás kérése: az érintett bármely formában előterjesztett kérelmére a Biztosító 30 napon belül, írásos formában, közérthető módon tájékoztatást ad az általa az érintett vonatkozásában kezelt, feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve amennyiben az adatok továbbításra kerültek az adattovábbítás címzettjéről és jogalapjáról. A tájékoztatás naptári évente egyszer ingyenesen adandó. További tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg, kivéve, ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, illetőleg ha az adatkezelés jogellenesnek bizonyul. Az érintett tájékoztatását indoklással kizárólag a törvényben meghatározott esetekben lehet megtagadni. A tájékoztatás megtagadása esetén a Biztosító írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Biztosító tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Helyesbítés: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Az adatot meg kell jelölni, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helyessége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen. Törlés: a személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett ezt kérelmezi és arra a szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nincs elengedhetetlenül szükség; 16

17 az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (Hatóság) elrendelte. Zárolás: törlés helyett a személyes adat zárolandó, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.) Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az érintettel írásban közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről. Nyilvánosságra hozatal: a Biztosító szervezeti egységein belül kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala kivéve, ha arra az érintett felhatalmazást ad, illetve ha azt törvény rendeli el tilos. A Biztosító munkavállalóival, szállítóival, illetve ügyfeleivel kapcsolatos személyes adatokon is alapuló összesített statisztikai adatok közölhetőek, amennyiben azokból nem ismerhető fel az, akire az adat vonatkozik. Az adat közlése előtt az adat közlője köteles meggyőződni arról, hogy a közölt adatok alapján nem lehetséges természetes személyek azonosítása. 19. Titoktartási kötelezettség Biztosítási titok minden olyan minősített adatot nem tartalmazó, a Biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a Biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a Biztosító a következő bekezdésében meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti (1) A Biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. 17

18 (2) Az (1) előző bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból végzett adatkezelést a Biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny. (3) A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül ha törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító, a független biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) a Biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, b) a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn (1) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, e) a (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal, f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, g) a Biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli Biztosító, független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal, h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, i) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal, j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló Biztosítókkal, l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, m) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő Biztosítóval, n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek egymásközti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, illetve a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási adataihoz kíván hozzáférni, 18

19 o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, p) fióktelep esetében ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli Biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal a harmadik országbeli Biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval, q) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, valamint a pénzügyi jogok országgyűlési biztosával, r) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal. (2) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a Biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli. (3) A Biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó az (1) és (5) bekezdésekben, a ban, a ben és a ban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja. (4) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a (1) bekezdésben meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed. (5) A Biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak szerinti a) kábítószerrel visszaéléssel, b) terrorcselekménnyel, c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, d) lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, e) pénzmosással, f) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben. (6) A Biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási Szaktanácsadó a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő, biztosítási titoknak minősülő adatokról. (7) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a Biztosító, biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a magyar bűnüldöző szerv, illetőleg az Országos Rendőr-főkapitányság a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (Pmt.) meghatározott feladatkörében eljárva, 19

20 vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg külföldi Pénzügyi Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a Biztosítótól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérő által aláírt titoktartási záradékot (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által a harmadik országbeli Biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelő) történő adattovábbítás abban az esetben, ha a Biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelő székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal. (2) A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak, c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása, d) a Bit. Nyolcadik részének III. és III/A. fejezetében, a Tpt. XIX/B. fejezetében, valamint a Hpt. XIV/A. fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás. Az (1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a Biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg (1) Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított 5 év elteltével, a alá eső adatok vagy az adatvédelmi törvény szerint különleges adatnak minősülő adatok továbbítása esetén 20 év elteltével törölni kell. (2) A Biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a (1) bekezdés b), f) és j) pontjai, illetve a (5) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról. (3) A Biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a személyes adatokat a biztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető (1) A Biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. 20

Szerződő: a Biztosítóval Szerződő fél (továbbiakban: pénzintézet vagy hitelintézet), aki a biztosítási díjat tartozik fizetni.

Szerződő: a Biztosítóval Szerződő fél (továbbiakban: pénzintézet vagy hitelintézet), aki a biztosítási díjat tartozik fizetni. Kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételei egyszeri díjfizetés (KÉR-EGY/75-RK) és rendszeres éves díjfizetés (KÉR-ÉV/75-RK) esetén Jelen szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Utasbiztosítás. Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek

Utasbiztosítás. Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek Utasbiztosítás Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítás Tartalomjegyzék

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések 1) Jelen Csoportos Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Jelen biztosítási feltételek, a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17 TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...3 2) Biztosítási esemény...3 3) Fogalmak...3 4) A szerződés létrejötte...4 5) Közlési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17 TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...3 2) Biztosítási esemény...3 3) Fogalmak...3 4) A szerződés létrejötte...4 5) Közlési

Részletesebben

UNION Útlemondási Biztosítás feltételeii

UNION Útlemondási Biztosítás feltételeii UNION Útlemondási Biztosítás feltételeii Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. - továbbiakban: biztosító - a biztosítási feltétel alapján arra vállal kötelezettséget, hogy az ott meghatározott

Részletesebben

Milliós segítség balesetbiztosítási szerződés feltételei (Milliós2008)

Milliós segítség balesetbiztosítási szerződés feltételei (Milliós2008) Milliós segítség balesetbiztosítási szerződés feltételei (Milliós2008) Hatályos: 2008. október 1-jétől Nysz.: 14470 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Milliós

Részletesebben

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek BI502 / 20110101 Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 201 január 0 I. Fejezet Általános rendelkezések Jelen Csoportos Élet-,

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

PostaUtasŐr utasbiztosítás (termékkód: 160701)

PostaUtasŐr utasbiztosítás (termékkód: 160701) PostaUtasŐr utasbiztosítás (termékkód: 160701) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 160701 06 1506 Tájékoztató a külföldre utazó magyar állampolgárok sürgősségi egészségügyi

Részletesebben

Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója. PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás. Az elérhetô gondoskodás

Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója. PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás. Az elérhetô gondoskodás Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás Az elérhetô gondoskodás 3_MPB_utasor_kotF_online_2014_11.indd 1 3_MPB_utasor_kotF_online_2014_11.indd 2 Tájékoztató

Részletesebben

A MASTERCARD EZÜST KINCSTÁRI KÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MASTERCARD EZÜST KINCSTÁRI KÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MASTERCARD EZÜST KINCSTÁRI KÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI OTP BANK Nyrt. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 1 KINCSTÁRI VIP EZÜSTKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Invia Complex biztosítási szabályzat Érvényes: 2014.03.15.-tôl

Invia Complex biztosítási szabályzat Érvényes: 2014.03.15.-tôl Invia Complex biztosítási szabályzat Érvényes: 2014.03.15.-tôl 1. Biztosító adatai: 1.1. Biztosító: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 51. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2496/B1 Általános

Részletesebben

5. A biztosítás díja a mindenkori díjtáblázat szerint kalkulálandó

5. A biztosítás díja a mindenkori díjtáblázat szerint kalkulálandó Classic Plusz, Premium Plusz és Privileg Plusz biztosítási szabályzat (a külföldi túraszervezôk útjait forgalmazó utazási irodák részére) Érvényes: 2013. 01. 01.-tôl A Classic Plusz, a Prémium plusz és

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

Csoportos Kockázati Életbiztosítás

Csoportos Kockázati Életbiztosítás Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2015. július 20-tól Ny.sz.:1056V01

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS MJK: AEOLB 001-2015 MJK: AEOLB 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/41 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.)A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkező balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkező balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkező balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei Hatályos: 2007. június 1-jétől Nysz.: 14471 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÁSTYA MAX SZERZŐDÉSI FELTÉTEL MÓDOSÍTÁSa

BÁSTYA MAX SZERZŐDÉSI FELTÉTEL MÓDOSÍTÁSa BÁSTYA MAX SZERZŐDÉSI FELTÉTEL MÓDOSÍTÁSa Jelen ügyféltájékoztatónak is minősülő záradékban a 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai alapján a szerződési feltételek egyes pontjai az alábbiak szerint módosításra

Részletesebben

MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2013. szeptember 10.

MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2013. szeptember 10. MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás Budapest, 2013. szeptember 10. 2 TARTALOMJEGYZÉK Ügyféltájekoztató........................................................ 4 A biztosítási és az üzleti

Részletesebben

Általános Személybiztosítási Szabályzat

Általános Személybiztosítási Szabályzat Általános Személybiztosítási Szabályzat Érvényes: 2007. június 1-jei és azt követô technikai kezdetû szerzôdésekre 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD GAP PÉNZÜGYI VESZTESÉG BIZTOSÍTÁS

Részletesebben

QBE Insurance(Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1442 Budapest, Pf.101. e-mail cím: info@qbeatlasz.hu

QBE Insurance(Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1442 Budapest, Pf.101. e-mail cím: info@qbeatlasz.hu 2014. 03. 15. Atlasz-CLASSIC, Atlasz-PRÉMIUM és Atlasz-PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítô Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással, valamint Classic

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD SZÉLVÉDŐ ÉS VADKÁR BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD SZÉLVÉDŐ ÉS VADKÁR BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD SZÉLVÉDŐ ÉS VADKÁR BIZTOSÍTÁS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez ASTRA OTTHON. NYUGALOM Hatályos: 2015.01.01-től Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (MJK: ATHB 001-2015) MJK: ATHB 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/25 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek

Részletesebben