BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak 1.1. Közvetítő: a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca em. 3., képviselő: Kolláth Bálint, ügyvezető, adószám: , cégjegyzékszám: Cg , felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) tevékenységi engedélyének száma: , szakmai felelősségbiztosítási kötvény száma: EN I 1655/2010, vezetőállású személy: Kolláth Bálint.). A Közvetítő státusz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének nyilvántartásban ellenőrizhető a következő weboldalon: Ügyfél: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely részére a Közvetítő pénzügyi szolgáltatást közvetít Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 1.4. Pénzügyi intézmény: A Közvetítővel kötött együttműködési / ügynöki megállapodás alapján, az Ügyfél részére ajánlatot adó gazdálkodó szervezet Termék: A Pénzügyi intézmények azon termékei, amelyek közvetítésére a Közvetítő jogosult, így különösen: lakáshitel, szabad felhasználású hitel, személyi kölcsön, Lakás takarékpénztári megtakarítás, stb. 2. Az Üzletszabályzat hatálya és módosítása 2.1. Jelen Üzletszabályzat rendelkezései annak kihirdetésének/közzétételének napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Közvetítő és az Ügyfél között a jelen Üzletszabályzat a közvetítői szerződés létrejöttével válik a közvetítői megállapodás részévé Az Üzletszabályzat külön kikötés nélkül is kötelező a Felekre. Az Üzletszabályzat nyilvános, az bárki által megtekinthető és megismerhető a Közvetítő székhelyén, valamint hivatalos internetes oldalán (www.bankracio.hu). A Közvetítő és az Ügyfél azonban közös megegyezéssel az egyes szerződésekben, az Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérhetnek Jelen Üzletszabályzat magyar nyelven készült el A Felek közötti szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja A Közvetítő bármikor egyoldalúan módosíthatja az Üzletszabályzatot, azonban ennek tényét legalább annak hatályba lépését megelőzően 15 munkanappal közzéteszi hivatalos internetes honlapján (www.bankracio.hu). 3. A Közvetítő jogállása 3.1. A Közvetítő a Hpt (bek.) ba) pontja szerinti független többes ügynöki tevékenységet végez, amely alapján a Közvetítő jogosult több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásait közvetíteni A Közvetítő tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján (engedély száma: EN I 1655/2010; ) végzi, amelynek során a pénzügyi intézmény megbízásából, annak 1

2 kockázatára jár el, de önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A Közvetítő díjat kizárólag a Pénzügyi intézménytől fogadhat el A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de ha a piacon hozzáférhető legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásának minősülő ajánlatát elemezni, átadni A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Közvetítő köteles az ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az ügyfél igényeit, és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják. A Közvetítő felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért. A Közvetítő tájékoztatása nem helyettesíti a Pénzügyi intézmény által, legkésőbb a szerződéskötés előtt adandó és a mindenkor hatályos jogszabályok által aláírt tájékoztatást, amely vonatkozásában kizárólag a Pénzügyi Intézmény tartozik felelősséggel. 4. A Közvetítő szolgáltatása 4.1. A Közvetítő a jelen szerződés időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: a hitelkérelem jellegének megfelelő pénzintézet ajánlása, az átadott dokumentumok alapján segítő közreműködés hitelkérelem elkészítésében, a hitel fedezetének, illetve a felajánlott fedezett forgalmi értékének megállapításához, értékeléséhez, az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi intézmény által elfogadott értékbecslő kiajánlásához segítő közreműködés, közreműködés és segítségnyújtás a hitelkérelem mellékleteinek összeállításában, és a hitelkérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtásában A Közvetítő nem szavatolja a kölcsönkérelem Ügyfél javára történő pozitív elbírálást, illetőleg a kölcsönkérelem alapján igényelt bankhitel, (bankkölcsön) tényleges nyújtását, folyósítását. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a pénzügyi intézménynek jogában áll az ügyfelet elutasítani, és ezt nem megindokolni. Ebben az esetben a Közvetítőt semminemű felelősség nem terheli A Közvetítő tevékenysége kifejezetten és kizárólag az Ügyfél igényeihez igazodó pénzintézet felkutatására és kiajánlására irányul, és tevékenysége nem minősül eredménykötelesnek A Közvetítő kijelenti, hogy felelősség nem terheli a pénzintézet által esetlegesen pótlólag bekért a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok, bizonylatok az Ügyfél részéről történt késedelmes teljesítésért, az ebből adódó időbeni eltolódásért, valamint ennek következményéből származóan az Ügyfelet ért károkért, és az erre visszavezethető esetleges elutasításért, továbbá az indokolt ügyintézési határidő alatti árfolyam különbözetből eredő károkért A Közvetítő által közzétett reklám nem minősül nyilvános ajánlattételnek, és a benne lévő tájékoztatás nem teljes körű. A mindenkori hiteligénylést a pénzügyi intézmény bonitás vizsgálat alá veti. Az egyes banki kölcsönök hitelbírálatát követően elfordulhat, hogy hiánypótlásként további dokumentumokat kér a pénzügyi intézmény. 5. Kapcsolattartás és együttműködés, képviseleti jog, értesítés 5.1. A Közvetítő az alábbi módok bármelyikén kapcsolatot tarthat az Ügyféllel, illetve kapcsolatba kerülhet az ügyféllel: elsődlegesen e mail, telefon, hirdetés, ajánlás, hivatalos internetes oldal (www.bankracio.hu) másodlagosan az ügyfél igénye alapján: személyesen A Közvetítő és az Ügyfél a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködni kötelesek. A Felek kötelesek a szerződésekhez kapcsolódó tényekről és körülményekről egymást késedelem nélkül tájékoztatni, felhívni egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. 2

3 5.3. A Közvetítő bármikor jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról A Közvetítő által küldött értesítés, kérés, dokumentum attól az időponttól tekintendő kézbesítettnek, amikor a Közvetítő az Ügyfél részére az értesítést elküldte. Elektronikus úton, e mailen keresztül megküldött értesítés, dokumentum elküldöttnek tekintendő, amennyiben a Közvetítő központi számítógéprendszere az e mailt elküldte, illetőleg amennyiben a fogadó rendszer alkalmas rá a kézbesítést visszaigazolta. Ellenkező bizonyítás hiányában az elküldés központi számítógéprendszeren regisztrált időpontja, illetőleg visszaigazolás esetén a visszaigazoláson feltüntetett időpont tekinthető a kézbesítés időpontjának is, azzal, hogy munkaszüneti napon küldött e mail a legközelebbi munkanapon tekintendő kézbesítettnek. A Közvetítő az Ügyfelének szóló értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, melyet az Ügyfél megadott részére, ennek hiányában az Ügyfél által a Közvetítő tudomására hozott legutolsó címére (székhelyére). Az Ügyfél által hibásan közölt cím miatti téves postázásból származó károk és költségek az Ügyfelet terhelik, megfizetésük azonnal esedékes. Amennyiben a Közvetítő rendelkezésére egyáltalán semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából eredő felelősség nem terheli. A Közvetítő az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Bármely levél, melyet a Közvetítő az Ügyfél által megadott címre küldött, kézbesítettnek tekintendő, ha a posta számára a kézbesítéshez általában szükséges idő eltelt. Szokásos postai időnek bármely belföldi küldemény feladását követő ötödik munkanap tekintendő. A feladás megtörténtének időpontjaként a feladóvevényen feltüntetett időpont tekintendő. 6. Felelősségi szabályok 6.1. A Közvetítő tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A Közvetítő jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásáért felelős. A Közvetítő szakmai tevékenysége során okozott károkért a Generali Biztosító Zrt. mint a Közvetítő felelősségbiztosítója áll helyt (kötvényszám: ). A Közvetítő köteles megtéríteni mindazt a kárt, amelyet a kötelezettségének esetleges megszegésével az Ügyfélnek okoz. A Közvetítő nem felel azért a kárért, amely a Közvetítő elvárható gondos eljárása ellenére következett be, továbbá nem felel a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az Ügyfél szerződésszegése esetében. A Közvetítő nem felel az olyan kárért sem, amely erőhatalom (vis major), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély (bejegyzés) megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következett be Közvetítő jogosult közreműködő igénybevételére. Amennyiben a Közvetítő a szerződés teljesítéséhez közreműködőt vesz igénybe, a Közvetítő a közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Amennyiben a közreműködő felelősségét jogszabály vagy üzletszabályzat korlátozza, a Közvetítő felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. 7. Díjazás Jelen szerződésben vállalt szolgáltatásért a Közvetítőt díjazás a Hpt. 69. a alapján Ügyfél részéről nem illeti meg. A Közvetítő attól a Pénzügyi intézménytől jogosult díjazásra (jutalékra), amellyel az Ügyfél a Közvetítő közvetítésével szerződést köt. A Közvetítő más jogcímen (így különösen: pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatásért, egyebek) nem jogosult díj igényt támasztani az Ügyfél irányában (kivéve: ha abban kifejezetten írásban megállapodtak és az adott tevékenység nem képezi a jelen szerződés tárgyát). A Közvetítő hivatalos internetes oldalán elhelyezett összehasonlító program használata díjmentes. 8. Panaszkezelés 8.1. Panasz esetén az Ügyfél a következő módon és elérhetőségeken kérheti az ügylet kivizsgálását: Telefon: Cím: 1027 Budapest, Ganz utca em. 3. Levelezési cím: 1027 Budapest, Ganz utca em. 3. Ügyfelek számára nyitva álló helyiség címe: 1027 Budapest, Ganz utca em

4 Honlap: Nyitva tartás (Ügyfelek számára nyitva álló helyiség): Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 8 és 16 óra között személyesen, e mailben folyamatosan; telefonon szerdán 8 és 20 óra között Közvetítő panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja: szóban (személyesen, telefonon) írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) 8.3. A panasz közlésével kapcsolatos eljárás során a Közvetítő a) a szóbeli panaszt az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, b) a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján 8 órától 20 óráig (ez a nap a szerda), c) elektronikus eléréssel üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja Írásban benyújtandó panasztétel igénye esetén Társaságunk segítséget nyújt Önnek az írásos panasz megfogalmazásában, mely az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében elérhető panasz adatlapon, illetve a honlapon megtalálható formanyomtatványon történik. Telefonon történő panaszkezelés esetén a Közvetítő biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A telefonos beszélgetésekről hangfelvétel készül, melyet a Közvetítő egy évig megőriz, és minderre felhívja az Ügyfél figyelmét a panasztétel előtt. Az Ügyfél külön kérése esetén lehetőség van a hangfelvétel visszahallgatására, továbbá a felvételről készített hitelesített jegyzőkönyv térítésmentes rendelkezésre bocsátására Közvetítő a szóbeli panaszt kivéve azt az esetet, ha a panasz azonnali kivizsgálása adott esetben nem lehetséges azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Közvetítő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontnak a panasz közlését követő 30 napon belüli az Ügyfél részére történő megküldésével megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Közvetítő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontnak a panasz közlését követő 30 napon belüli az Ügyfél részére történő megküldésével megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Közvetítő az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A panasz elutasítása esetén a Közvetítő a válaszában tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az MNB tv. szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál (MNB), mint felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Magyar Nemzeti Bank (Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ) Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza) Központi levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. Ügyfélszolgálat telefonszáma: E mail: Pénzügyi Békéltető Testület Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: H 1525 Budapest BKKP Pf.: 172. Telefon: E mail: 8.6. A Közvetítő a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg, és azt az MNB kérésére bemutatja. 4

5 8.7. A Közvetítő az Ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. Ezen nyilvántartás tartalmazza a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, b) a panasz benyújtásának időpontját, c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát, d) a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá e) a panasz megválaszolásának időpontját A Közvetítő a panasz kivizsgálásáért az Ügyféllel szemben külön díjat nem számít fel A Közvetítő a fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót jelöl ki, aki az alábbi személy: Katona Diána (Elérhetősége: ). A Közvetítő az MNB nek 15 napon belül annak változását írásban bejelenti. A fogyasztóvédelmi kapcsolattartó a fogyasztói panaszok kezelése vonatkozásában együttműködik a panaszkezelési szervezeti egységgel. Ennek során biztosítja, hogy a panaszkezelési szabályzat a mindenkori jogszabályoknak, jelen szabályzatnak és a pénzügyi szervezetek belső szabályozó eszközeinek, folyamatainak megfelelően került kialakításra, valamint biztosítja, hogy a panaszkezelés minőségi színvonalon, az ügyfelek érdekei védelme szem előtt tartásával történjen. 9. Tájékoztatási kötelezettség, Egyebek 9.1. A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban egyértelmű tájékoztatást adni: a cégnevéről, székhelyéről, és a felügyeleti hatóságának megjelöléséről, a felügyeleti nyilvántartásból, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet, arról, hogy a tevékenység során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt, arról, hogy többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el, arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el A Közvetítő a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet Mind a Közvetítő, mind az ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint szerződési nyilatkozatokat köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni A Közvetítő hitel termékekkel esetén az azokkal kapcsolatos lényeges feltételekről tájékoztatja az Ügyfelet. Ezen túlmenően az Ügyfélnek lehetősége van az alábbiak vonatkozásában tájékoztatást kérni a Közvetítőtől: a hitel típusáról, a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről, a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről, a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről, a hitel futamidejéről, termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezéséről és készpénzáráról, a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeiről, alkalmazása esetén a vonatkozó referenciakamatlábról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságáról, feltételeiről és eljárási szabályairól (amennyiben az egyes hitelkamatok alkalmazásának feltételei eltérnek egymástól, a hitelkamat módosításának gyakoriságára, feltételeire és eljárási szabályaira vonatkozó tájékoztatást valamennyi hitelkamat tekintetében meg kell adni). a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével, a fogyasztó által fizetendő teljes összegről, 5

6 a fogyasztó által fizetendő törlesztő részletek összegéről, a törlesztő részletek számáról, és a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztő részleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjéről, a fizetési számlához vagy készpénz helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről kivéve, ha a fizetési számla vagy a készpénz helyettesítő fizetési eszköz fenntartása nem kötelező, a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról ideértve díjat, jutalékot és költséget, és módosításuk feltételeiről, adott esetben a közjegyzői díjról, a hitelhez kapcsolódó olyan járulékos szolgáltatásokról (például biztosítás), amely a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, a késedelmi kamatról, vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a fizetés elmulasztásának következményeiről, a szükséges biztosítékok meghatározásáról, az elállási jogról, illetve annak hiányáról, az előtörlesztéshez való jogról esetleges költségeiről, 9.5. Hitel termékek esetén és amennyiben a hitelszerződés alapján a hitel lehívására több módon kerülhet sor, és ez eltérő hitelkamatokat vagy eltérő hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatást ideértve díjat, jutalékot és költséget jelentenek, a hitelező és a hitelközvetítő ennek lehetőségét köteles jelezni. Ha az Ügyfél által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, a tájékoztatás során a hitelező és a hitelközvetítő köteles egyértelműen és tömören tájékoztatni, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve, ha a szerződésben a felek erről megállapodtak A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló évi V. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi CCXXXVII törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 10. Adatvédelem, adatkezelés, KHR, azonosítás Az Ügyfél hitel termékek esetén hozzájárul, hogy a Közvetítő a központi hitelinformációs rendszer (KHR) adatbázisában való nyilvántartás felől tájékoztató információt kérdezzen le Az adatkezelés célja annak megelőzése, hogy a nevében eljáró ügynökökkel kapcsolatban az egyes pénzintézetek részéről összeférhetetlennek minősülő körülmények a partnerekkel való szerződéskötést megelőzően kiderülhessenek A Közvetítő, mint adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére A Közvetítő az általa nyújtott szolgáltatás jellegére való tekintettel jogosult a személyes adatok továbbítására a vele szerződéses kapcsolatban álló Pénzügyi intézmény(ek) felé. A Pénzügyi intézmény pontos kiválasztása az ügyfél által történik az előkalkuláció folyamata során. A Közvetítő a személyes adatokat a Pénzügyi intézmények vagy harmadik fél részére nem adja át. A Pénzügyi intézmény részére átadott adatok további kezelésére a hitelintézetekre vonatkozó jogszabályok irányadóak. 6

7 10.5. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény alapján történik. A személyes adatok kezeléséről bármikor tájékoztatás kérhető az Üzemeltetőtől, illetve az előzetes hozzájárulás alapján küldött hírlevél küldése bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtiltható a következő elérhetőségeken: BankRáció.hu ügyfélszolgálat E mail: Cím: 1027 Budapest, Ganz utca 11. Telefonszám: Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni. A Nemzeti Adatvédelmi, és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH 63814/2013. Az Ügyfél tudomással rendelkezik arról, hogy a évi CXII. törvény alapján kérelmezheti a Társaságnál a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. Az Ügyfél kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az Ügyfél általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (1) a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság, illetve az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (2) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; (3) egyéb, törvényben meghatározott esetekben. Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén a Társaság, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat A Közvetítő a pénzmosás megelőzése és megakadályozása tárgyában a mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően jogosult és köteles az Ügyfél azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni, az ügylet tényleges tulajdonosára vonatkozóan az Ügyféltől nyilatkozatot kérni. A Közvetítő az Ügyféllel történő kapcsolattartás és a különböző szolgáltatások magasabb színvonalon történő nyújtása érdekében a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt ügyféladatokon túl az egyes szolgáltatások esetén az egyedi szerződésekben jogosult további azonosító adatok megadását kérni az Ügyféltől, illetve igazolására felhívni az Ügyfelet. Kelt: Budapesten, április 18. napján 7

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Általános rendelkezések Az SJGY Tanácsadó Kft. a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-09-070987 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. tel.: 59/511-192, fax.: 59/511-193 e-mail: kozpont@tiszafured.tksz.hu honlap: www.tiszafured.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

BG FINANCE ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Fogyasztók részére nyújtott Jelzáloghitelek vonatkozásában. Hatályos: 2015. február 27.

BG FINANCE ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Fogyasztók részére nyújtott Jelzáloghitelek vonatkozásában. Hatályos: 2015. február 27. BG FINANCE ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Fogyasztók részére nyújtott Jelzáloghitelek vonatkozásában Hatályos: 2015. február 27. I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 2 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015.02.01-től

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015.02.01-től ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.02.01-től Tartalomjegyzék ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT... 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban rövidítve:

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat tartalmazza a DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1016. Budapest,

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA - A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖNZÉS TEKINTETÉBEN - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben