KÖZJEGYZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-------------------------------------KÖZJEGYZ"

Átírás

1 KÖZJEGYZŐI OKIRAT TERVEZET Alulírott doktor közjegyző/helyettes dr... közjegyző irodájában/. ( ) évi hónap... ( ) napján megjelentek ügyfélként: (aki.. született, évi hónap.. napján, anyja neve:, kijelentése szerint magyar állampolgár és személyi azonosító jele:..,. utca... szám alatti lakos, aki személyazonosságát a..számú személyi igazolványával igazolta, a továbbiakban Adós / Zálogkötelezett, valamint (aki született, évi. hónap... napján, anyja neve:, kijelentése szerint magyar állampolgár és személyi azonosító jele:..utca szám alatti lakos, aki személyazonosságát a.számú személyi igazolványával igazolta, a továbbiakban Készfizető Kezes Az Adósok a továbbiakban együttesen: Adós A Zálogkötelezettek a továbbiakban együttesen: Zálogkötelezett A Készfizető Kezesek a továbbiakban együttesen: Készfizető Kezes Az ügyfelek felkértek, hogy foglaljam közjegyzői okiratba a rendelkezésemre bocsátott írásbeli tervezet alapján az alábbi EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATUKAT az alábbi szerződések szerinti kötelezettség fennállásáról és a Hitelező követelései az alábbi szerződések alapján történő kielégítésének tűréséről: Az ügyfelek előadják, hogy közöttük és az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út D torony, cégjegyzék száma: ) Hitelező és Zálogjogosult között Budapesten, ********* év ******** hónap **. napján ************************* szerződésszámon magánokiratban I. RÉSZ) Önálló zálogjoggal és készfizető kezességvállalással 5 biztosított SZABADFELHASZNÁLÁSÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS deviza-alapú kölcsönhöz és II. RÉSZ) EGYETEMLEGES 6 ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA Amennyiben készfizető kezességvállalás nincs, úgy ezen bekezdés törlendő. 2 Amennyiben csak egy adós van, úgy e sor törlendő. 3 Amennyiben csak egy zálogkötelezett van, úgy e sor törlendő. 4 Amennyiben csak egy kezes van, úgy e sor törlendő. 5 Amennyiben készfizető kezességvállalás nincs, úgy a dőlt betűs szövegrész törlendő. 6 Az egyetemleges jelző törlendő, amennyiben a kölcsönt egyetlen ingatlan fedezi.

2 jött létre az alábbiak szerint: I Önálló zálogjoggal és - amennyiben a szerződés készfizető kezességvállalással biztosított, készfizető kezességvállalással - biztosított KÖLCSÖNSZERZŐDÉS deviza alapú kölcsönhöz Banki ügyletazonosító: <ügyletazonosító> 1. A szerződés tárgya, a kölcsön célja és igénybevétele 1.1. A Hitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel hitelcél meghatározása nélkül az Adós részére <kölcsön összege> CHF, azaz < func_numberdetail> svájci frank összegű CHF devizanemben nyilvántartott kölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön) nyújt a jelen okirat II. részében megjelölt ingatlanon alapított önálló zálogjog fedezet és amennyiben a szerződés készfizető kezességvállalással biztosított, készfizető kezességvállalás mellett -, az Adós pedig kötelezi magát a Kölcsön és e szerződés szerinti járulékai Hitelező részére történő megfizetésére. Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a Kölcsön összegéből legfeljebb <folyósítási limit> Ft-nak, azaz < func_numberdetail> forintnak megfelelő ( a Banknak a folyósítás napjára jegyzett devizavételi árfolyamán átszámított) deviza összeget folyósít (a továbbiakban: folyósítási limit), amely deviza összeg tartalmazza a jelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott folyósítási jutalékot is. Amennyiben a Kölcsön teljes összege a folyósítási limit miatt nem került folyósításra, az igénybe nem vett résszel a Kölcsön összege automatikusan lecsökken, és az így esetlegesen fennmaradó összeg folyósítását az Adós a későbbiekben sem követelheti A Kölcsönt a Bank átutalással, egy összegben folyósítja valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és Hitelező felé való igazolását követő 5, azaz öt munkanapon belül úgy, hogy a Kölcsön Adós által igénybe vett devizaösszegét a Bank a folyósítás napjára az általa jegyzett devizavételi árfolyamon forintra átváltja és ezen forint ellenértéket utalja át az alábbiak szerint: <folyósítandó összeg> Ft-ot, azaz < func_numberdetail>forint összeget [ 7 jogosult neve] <számlavezető pénzintézet neve>-hitelintézetnél vezetett <számlaszám> számú számlájára [ 8, valamint <folyósítandó összeg> Ft-ot, azaz < func_numberdetail> forint összeget [ 9 jogosult neve] <számlavezető pénzintézet neve>- hitelintézetnél vezetett <számlaszám> számú számlájára]. A Hitelező ezzel egyidejűleg a Kölcsön igénybe vett összegével az Adós devizatörlesztéseinek jóváírására szolgáló számlát megterheli. Felek megállapodnak, hogy a Kölcsön folyósításának napjaként azt a napot tekintik, amikor a Bank a Kölcsön összegével az Adós pontban meghatározott devizatörlesztéseinek jóváírására szolgáló számlát megterheli. A folyósítás napjáról és az első esedékességi napról a Bank írásban értesíti az Adóst. Ez az értesítő tartalmazza a fizetendő induló havi törlesztő részlet deviza összegét is. Az értesítő levél jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt értelmezendő Ha a Kölcsön folyósításának valamennyi feltétele legkésőbb <szerződéskötés napja + 80 nap> napjáig (rendelkezésre tartási időszak vége) nem teljesül, e határnapot követően a Hitelezőt a Kölcsön rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége nem terheli. Ha e határnapig az Adós kérelme alapján a Hitelező egyoldalú hozzájáruló nyilatkozatával nem engedélyezi a rendelkezésre tartási időszak meghosszabbítását, akkor jelen hitelszerződés - a felek külön 7 A jogosult neve minden esetben beírandó. 8 A kijelölt szövegrész több számlaszám esetén ismétlődik 9 jogosult neve minden esetben beírandó. 2

3 jognyilatkozata nélkül, a rendelkezésre tartási időszak elteltével - megszűnik, és a jelen szerződés alapján az Adóst terhelő - a megszűnés napjáig nem teljesített - fizetési kötelezettségek a rendelkezésre tartási időszak végét követő napon esedékessé válnak. 2. A Kölcsön folyósításának együttes feltételei [ A biztosítékul lekötött, <település, helyrajzi szám> helyrajzi számú ingatlan <Σtulajdoni hányad adott ingatlanra vonatkozóan> tulajdoni hányadára a Bank javára a kölcsönszerződés biztosítására első zálogjogi ranghelyre az önálló zálogjogot a földhivatal határozattal bejegyezte vagy a bejegyzésre irányuló eljárás széljeggyel igazoltan folyamatban van. Az erre irányuló bejegyzési kérelmet, valamint annak mellékleteit, melyeket az Adós átvételi elismervény ellenében vesz át a Banktól, az Adós köteles benyújtani az illetékes földhivatalhoz, majd köteles ezek földhivatal által érkeztetett példányait hiánytalanul átadni a Bank részére ezen ingatlan fedezeti biztonságát sértő változás a <tulajdoni lap dátuma> napján kiállított és a jelen szerződés megkötéséhez alapul vett hiteles tulajdoni lap másolat szerinti állapothoz képest nem következett be. ] 2.2. A zálogul lekötött valamennyi ingatlanfedezet legalább tűz-, víz- és elemi kár kockázatokra, legalább annak javasolt hitelbiztosítéki értéke összegéig, a Kölcsön és járulékai erejéig a Kölcsön végső lejáratáig a Bankot első helyi kedvezményezettként megjelölve, vagyonbiztosítással biztosítva van és ezt az Adós a Hitelezőnél a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, a záradékolásról szóló nyilatkozat, és a biztosító nyilatkozata bemutatásával igazolta A Bank részére a kölcsönszerződés biztosítására az Adós eljuttatta az ügyletben illetékes (a hitelügyletet intéző) Lakáshitel Központba az Adós és Hitelező között korábban létrejött kölcsön- és zálogszerződés alapján a Bank számára elfogadható tartalommal létrehozott, közjegyző által elkészített egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat 1 (egy) darab eredeti példányát. Adós jelen okiratba foglalt nyilatkozatával kijelenti, hogy a vagyoni- és jövedelmi viszonyaiban a hitelbírálattól jelen szerződés megkötéséig számottevő változás nem következett be. 3. A Kölcsön futamideje és járulékai 3.1. A Kölcsön futamideje <futamidő leírás> év. A kölcsön végső lejárata <szerződéskötés dátuma + futamidő > napja Az Adós a folyósított Kölcsön összege után folyósítási jutalékot köteles fizetni, melynek mértéke <folyósítási jutalék> Ft, azaz <func_numberdetail> forint, mely összeget a Bank az Adós jelen szerződés aláírásával adott felhatalmazása alapján jogosult a folyósításra kerülő Kölcsön folyósítás napjára a Bank által jegyzett devizavételi árfolyamon számolt forint ellenértékéből levonni A Bank a jelen okirat II. részében foglalt szerződéssel alapított önálló zálogjogának ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését igazoló hiteles tulajdoni lap másolatot, a bejegyzést igazoló földhivatali határozat kézhezvételét követő 60, azaz hatvan napon belül beszerzi. A tulajdoni lap a jelen okiratban feltüntetett, Hitelező által elfogadott bejegyzéseken kívül más bejegyzést nem tartalmazhat, és nem szerepelhet rajta elintézetlen beadvány beadását tanúsító széljegy sem. Amennyiben a Bank által beszerzett tulajdoni lap ezen feltételnek nem felel meg, a Bank erre figyelmezteti az Adóst, aki köteles haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket az ingatlan-nyilvántartási helyzet rendezésére, amelynek eredményeként a fenti feltételnek is megfelelő hiteles tulajdoni lap másolatot a Bank rendelkezésére tudja bocsátani. A Kölcsön folyósítását megelőzően az Adós is beszerezheti a jelen pontban foglaltaknak megfelelő hiteles tulajdoni lap másolatot. 10 Ingatlanonként ismétlődik a kijelölt rész. Fontos, hogy az ismétlődő panel számozása folytatólagos legyen. (pl. 2.2 /2.2.1/ 2.2.2///2.3/2.3.1/2.3.2) 3

4 3.4. Az Adós tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Kölcsönt biztosító, az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre került önálló zálogjogot a Bank egy jelzálog-hitelintézet (e szerződés tekintetében az UniCredit Hungary Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44., a továbbiakban: Jelzálog-hitelintézet) részére értékesítse A pontban foglalt feltételnek való megfelelésről Adós köteles gondoskodni a folyósítási napot követő legkésőbb 2 (két) hónapon belül Az önálló zálogjog Jelzálog-hitelintézet általi megvásárlásának az önálló zálogjog szerződésszerű bejegyzésén túli alapvető feltétele, hogy az Adós a jelen szerződésekben meghatározott kötelezettségeit teljesítse, fizetési kötelezettségeinek késedelem nélkül maradéktalanul eleget tegyen, így a jelen ügylet problémamentesnek minősíthető legyen Az Adós az igénybe vett Kölcsön összege után a folyósítás napját követően a futamidő alatt a Bank mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott, a Bank által kamatperiódusonként egyoldalúan változtatható mértékű ügyleti kamatot köteles fizetni, melynek induló mértéke: évi <kamatláb értéke> %, azaz <func_numberdetail> százalék. Az éves ügyleti kamatláb a futamidő alatt <kamatperiódus években> (<func_numberdetail>) éves kamatperiódusonként változó. A kamatperiódus fordulónapja a kamatperiódusnak megfelelő időtartam elteltét követő a kamatperiódus kezdő napjával megegyező számú naptári nap. A Bank a megváltozott kamatmértéket kizárólag a kamatperiódus fordulónapjától a fordulónapon hatályos Hirdetményében rögzített mérték szerint jogosult alkalmazni Az Adós az igénybe vett Kölcsön összege után a folyósítás időpontjától havonta a Bank által egyoldalúan változtatható mértékű kezelési költséget köteles fizetni, melynek induló mértéke: évi <kezelési költség> %, azaz < func_numberdetail> százalék Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező a Kölcsön ügyleti kamatlábát az egyes kamatperiódusok fordulónapján, a kezelési költség és egyéb, a hitel igénybevételével kapcsolatos díjak, jutalékok, költségek mértékét pedig bármikor, a pénzpiaci viszonyok változásától függően jogosult egyoldalúan külön szerződés-módosítás nélkül - megváltoztatni 3.9. A pontban foglalt feltételnek való megfelelésről Adós köteles gondoskodni. Ha a Kölcsön folyósításának napjától az önálló zálogjog bejegyzését tartalmazó, jelen szerződésnek megfelelő tulajdoni lap másolat Bankhoz való benyújtását követő esedékességi napig tartó időszak hosszabb, mint 3 (három) hónap, az Adós a negyedik hónap első napjától - nem refinanszírozható ügyletek esetén a pontban foglalt refinanszírozhatósági feltételek teljesítéséig köteles a Banknak havonta a mindenkori aktuális Hirdetmény szerinti büntető díjat fizetni Induló teljes hiteldíjmutató (THM): évi <THM mértéke> %, azaz <func_numberdetail> százalék. A THM meghatározása a forintban teljesített fizetések alapján történt, a <státuszrend: zsüri jóváhagyva státusz állításának ideje> napján érvényes, a Hitelező által az adott devizanemre meghatározott és közzétett devizaárfolyamok figyelembe vételével. A teljes hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb költség: a szerződés közjegyzői okiratba foglalásának közjegyzői munkadíja, a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26) IM rendelet alapján, amelynek összegéről a közjegyzői okirat aláírását megelőzően közjegyző (közjegyzőhelyettes) tájékoztatta az Adóst, és amelynek végösszegét a díjjegyzék szerint kiállított számla átvételével az Adós tudomásul vette. Figyelembe nem vett egyéb költség továbbá a kölcsön folyósításához megkövetelt biztosítás díja, amelynek meghatározása módjáról és várható összegéről a szerződés aláírását megelőzően a Hitelező tájékoztatta az Adóst. 4. A Kölcsön törlesztése 4

5 4.1. A Kölcsön törlesztő összege annak nyilvántartási devizanemében kerül meghatározásra. A Kölcsön induló havi törlesztő összege a Kölcsön teljes összegének igénybe vételét feltételezve <havi törlesztőrészlet összege> CHF, azaz <func_numberdetail> svájci frank. Ez az összeg módosulhat a Kölcsön folyósítása napján kiszámított deviza kölcsönösszeg alapján az 1.1. pontban meghatározottak (a folyósítási limit) miatt. Az első törlesztő összeg a Kölcsön folyósításának napját követő hónapban esedékes; a törlesztő összegek minden naptári hónapban a Kölcsön folyósításának napjával megegyező számú napon, illetve a Kölcsön lejáratának napján, a kölcsönszerződés megszűnése esetén pedig a megszűnés napján esedékesek. Ha az előzőek szerint meghatározott esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy a fizetési határidő napja a munkaszüneti napot vagy bankszünnapot közvetlenül megelőző banki munkanap. Amennyiben a Kölcsön folyósításának napjával megegyező számú nap az adott hónapban nincs, a törlesztő részlet az adott hónap utolsó munkanapján válik esedékessé Az Adós kölcsöntartozását a futamidő alapján számított, annuitásos módszerrel meghatározott havi részletekben (törlesztőrészlet) tartozik megfizetni. A Kölcsön, valamint az ügyleti kamat és a kezelési költség havonta esedékessé váló része együttesen képezi a havi törlesztő összeget Kivételt képez a pont alól: a halasztás időtartama, amely alatt a Felek megállapodása alapján az Adós - az annuitás módszerétől eltérően csak ügyleti kamatot és kezelési költséget köteles fizetni az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint számolva. A halasztás időszakában az ügyleti kamat és a kezelési költség esedékességi napig esedékessé váló része képezi a havi törlesztő összeget. A halasztás kezdő időpontja a futamidő kezdő napja, időtartama: 13 <halasztás időtartama> (<func_numberdetail>) év. A halasztás a futamidő részét képezi. A halasztás lejártakor a Hitelező az eredeti esedékességi időpont változatlanul hagyásával új törlesztő összeget állapít meg, melyről az Adóst 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti Az Adós az őt terhelő, a Kölcsön devizanemében meghatározott fizetési kötelezettségeket azok forint ellenértékének a Bank <fizetőszámla száma> számú, jelen Kölcsönhöz kapcsolódó forint hitelelszámolási számlájára történő átutalásával köteles teljesíteni. A fizetési kötelezettségét az Adós legkésőbb a tartozás esedékességének napján érvényes, a Hitelező által az adott devizanemre meghatározott és az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint közzétett devizaeladási árfolyamon köteles teljesíteni úgy, hogy a forint ellenérték legkésőbb az esedékesség napján a fenti számlán rendelkezésre álljon. A Hitelező az esedékesség napján a jelen pontban meghatározott árfolyamon átszámítja az Adós nyilvántartási devizanemben meghatározott fizetési kötelezettségeit forintra, és ezen összeggel megterheli a forint hitelelszámolási számlát. Ezzel egyidejűleg az Adós devizatörlesztéseinek nyilvántartására szolgáló számlán jóváírja az Adós által a jelen pontban meghatározott módon teljesített fizetéseket. A forint hitelelszámolási számlára átutalt összegek után a Bank kamatot nem fizet. Késedelmes teljesítés esetén (ha az esedékességi napon a hiteleszámolási számla egyenlege, illetve a hitelelszámolási számlához kapcsolódó hitelkeret részben vagy egészben nem nyújt fedezetet) a Hitelező az esedékesség napja helyett az Adós általi átutalás napján terheli meg a forint hitelelszámolási számlát a jelen pontban meghatározott árfolyamon kiszámolt forint összeggel, és számolja el devizában törlesztésként. Amennyiben az Adós igénybe vette a hitelkeretet, az általa a hitelelszámolási számlára átutalt összegek elsősorban a hitelkeretből igénybe vett kölcsön törlesztésére számolandók el, csak ezt követően fordíthatók a Kölcsön törlesztésére a jelen pontban meghatározott módon. 11 halasztás hiánya esetén az előző pont sorszáma megfelelően módosítandó: 4.2. pontra 12 ez a pont csak halasztás esetén tüntetendő fel 13 a halasztás időtartama számmal és betűvel beírandó ide 5

6 Az Adós az őt terhelő forintban meghatározott fizetési kötelezettségeket a Bank pontban meghatározott számú forint hitelelszámolási számlájára történő átutalással köteles teljesíteni; a fizetés teljesítésének napja az a nap, melyen az összeg jóváírásra kerül a hitelelszámolási számlán Amennyiben az Adós a kölcsönszerződésből fakadó fizetési kötelezettségének határidőben bármely oknál fogva nem vagy csak részben tesz eleget, a Hitelező a lejárt tartozások után a késedelem idejére az esedékesség napjától a késedelem időszakában hatályban lévő Hirdetmény szerinti ügyleti kamat, valamint a Hirdetmény szerinti a szerződéskötés időpontjában évi 6% (hat százalék) mértékű késedelmi kamat együttes felszámítására jogosult, az Adós pedig annak megfizetésére köteles Amennyiben az Adós kérelmére a jelen szerződésben rögzített szerződési feltételek módosítására kerül sor (kivéve az előtörlesztést), a Banknak a szerződésmódosítással kapcsolatos ügyintézésért a Bank szerződési feltételek módosításakor hatályos Hirdetményében megjelölt mértékű szerződésmódosítási díjat köteles fizetni. A Bank és az Adós által kölcsönösen elfogadott szerződés-módosítást a szerződő felek az Adós költségére közjegyzői okiratba foglaltatják Amennyiben az Adós kérelmére előtörlesztésre kerül sor, az Adós a Banknak az előtörlesztéssel kapcsolatban a Banknál felmerülő költségekkel azonos mértékű, a Bank mindenkori Hirdetményében meghatározott előtörlesztési díjat köteles fizetni. Az előtörlesztésre vonatkozó további szabályozást az Üzletszabályzat tartalmazza A Kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítása, illetve a Kölcsön folyósításának időpontja és a szerződés alapján fennálló tartozás mindenkori összegének igazolása szempontjából a Bank üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadóak, az azokban foglaltakat kell mértékadónak és hitelesnek tekinteni. Ennek megfelelően a szerződő felek a mindenkor fennálló kölcsön- és járuléktartozás mértékének megállapítása tekintetében alávetik magukat a Hitelező nyilvántartásai és üzleti könyvei tartalmának, azt magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 5. A Kölcsön dologi biztosítéka(i) az önálló zálogjog 5.1. A szerződő felek a Hitelező, mint zálogjogosult javára a kölcsönszerződés biztosítására a jelen okirat II. részében foglalt zálogszerződés szerint első ranghelyű önálló zálogjogot alapítanak az ott megjelölt ingatlano(ko)n. Amennyiben Adós, a jelen okirat II. részében meghatározott ingatlant terhelő, öröklési jog biztosítékaként bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja, jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Bank Zálogjogának/Zálogjogainak bejegyzéséhez/bejegyzéseihez, valamint tudomásul veszi a Bank végrehajtáshoz való jogát Az Adós/Zálogkötelezett az önálló zálogjog átruházása érdekében ezennel felhatalmazást ad a Hitelező részére, hogy az e szerződésből eredő ügylethez kapcsolódó, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján banktitoknak minősülő adatait a Jelzálog-hitelintézet részére átadja Hitelező tájékoztatja az Adóst és a Zálogkötelezettet, hogy a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. törvény 8. (2) bekezdése alapján az önálló zálogjog megvásárlása esetén az önálló zálogjoggal terhelt ingatlano(ko)n a vásárló jelzáloghitelintézet javára törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn akkor is, ha e tilalmakat a földhivatali nyilvántartásba nem jegyezték be Adós a Hitelező írásbeli felszólítására köteles a felszólítás kézhezvételét követő 75, azaz hetvenöt naptári napon belül okiratba foglalt önálló zálogjogot alapító szerződés megkötésével egy, a Hitelező által elfogadott másik ingatlanon első ranghelyű önálló zálogjogot biztosítani, illetve a zálogjog határozattal bejegyzését igazoló 15, azaz tizenöt napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot a Bankhoz benyújtani (pótfedezet biztosítása), ha az Adós deviza tőketartozásának - a Magyar Nemzeti Bank által a Kölcsön 6

7 devizanemére vonatkozóan közzétett mindenkori középárfolyamán - forintban kiszámolt ellenértékének az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki, illetve fedezeti értékéhez viszonyított aránya a 70 %-ot, azaz hetven százalékot meghaladja. A Bank a futamidő alatt figyelemmel kíséri ennek az aránynak a változását. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget Adós köteles viselni Adós az 5.4. pontban meghatározott esetben pótfedezet biztosítása helyett a Hitelező írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 75, azaz hetvenöt naptári napon belül előtörlesztheti a Hitelező felszólításában megjelölt összeget. Ezen előtörlesztés vonatkozásában az Adós előzetes írásbeli bejelentését a Hitelező írásbeli felszólítása pótolja. Egyebekben az előtörlesztés szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza. 6. A Kölcsön személyi biztosítéka(i) a készfizető kezesség szabályai, amennyiben a szerződés kézfizető kezességvállalással biztosított 6.1. A Készfizető kezes az Adóst terhelő valamennyi fizetési kötelezettség teljesítéséért a Hitelezővel szemben - amennyiben több kezes van, egyetemleges felelősséggel - készfizető kezességet vállal, a Hitelező pedig a készfizető kezességet e szerződéssel elfogadja. A készfizető kezesség mind a főkövetelésre, mind annak járulékaira kiterjed, beleértve a késedelmi kamatokat is. Kezes kijelenti, hogy a jelen szerződés feltételeit ideértve a Bank egyoldalú, a hiteldíj megváltoztatására való jogosultságát is ismeri és tudomásul veszi A Készfizető Kezes kötelezi magát, hogy az e szerződéssel vállalt kezesi felelősség alapján maga fog az Adós helyett a Hitelező felhívására a Hitelezőnek teljesíteni, ha az Adós az e kezességgel biztosított fizetési kötelezettségeinek a felmondással lejárttá tett kötelezettségeket is beleértve bármely ok miatt nem tesz eleget. A Készfizető Kezes az Adós elleni igényérvényesítésével felmerülő perköltségeket és végrehajtási költségeket is köteles a Hitelezőnek megfizetni, feltéve, hogy őt a Hitelező az Adós elleni igényérvényesítés előtt a készfizető kezesi teljesítésre felszólította Szerződő felek megállapodnak abban, hogy akár az Adós, akár a Készfizető Kezes nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Hitelező követelését a Készfizető Kezes teljes vagyonával szemben jogosult érvényesíteni Amennyiben a fedezeti ingatlan készfizető kezességvállalással biztosított, mivel a fedezeti ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, akkor Bank és [<haszonélvező készfizető kezes név>] (továbbiakban: Haszonélvező), aki jelen szerződés alapján készfizető kezességet vállalt és a Bank megállapodnak, hogy a Haszonélvező a haszonélvezeti jogáról ezennel ellenérték nélkül lemond arra az esetre, ha a Bank a jelen okirat II. részébe foglalt zálogszerződés alapján kielégítési jogát gyakorolja a jelen Kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanra, valamint hozzájárul ahhoz és kötelezi magát annak tűrésére, hogy a kielégítési jog gyakorlása esetén az ingatlanra bejegyzett haszonélvezeti jogát a kielégítési jog gyakorlása szerinti vevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg a földhivatal törölje, és a vevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az ő haszonélvezeti jogától mentesen jegyezze be. A Haszonélvező kötelezi magát annak tűrésére, hogy a zálogból való kielégítési jog gyakorlásával befolyt összeget a Bank jelen szerződésben meghatározott követelése, annak járulékai, továbbá a kielégítési jog gyakorlásával, valamint a zálogjoggal biztosított követelés érvényesítésével felmerült költségek erejéig, ezek kiegyenlítésére használja fel. Amennyiben a kezesi kötelezettségvállalásra a haszonélvezeti jog/özvegyi jog léte miatt került sor és a kölcsön futamideje alatt e haszonélvezeti jog/özvegyi jog megszűnik, akkor ezáltal szerződésmódosítás nélkül a kezesség is megszűnik. 7. A szerződés felmondásának szabályai 7.1. A Hitelező jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az Adós /Zálogkötelezett avagy - amennyiben a szerződés készfizető kezességvállalással biztosított - Készfizető Kezes a jelen okiratba foglalt szerződések alapján fennálló kötelezettségét 14 A jelölt bekezdés törlendő akkor, ha a nincs kezes, valamint ha van kezes, de nem haszonélvező. 7

8 megszegi, avagy az őket e jogviszonyokban jogszabály vagy az Üzletszabályzat, illetőleg Hirdetmény szerint terhelő valamelyik kötelezettségüknek nem tesznek eleget. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek a Polgári Törvénykönyv ában, valamint az Üzletszabályzatban foglalt esetek, így különösen: --- ha az Adós a jelen szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségét annak esedékességét követő 30 (harminc) napon belül nem teljesíti; --- ha a Kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlan biztosítási szerződése bármely ok miatt megszűnik, illetve ha az Adós vagy a Zálogkötelezett a vagyonbiztosítási díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget; --- ha a földhivatal a jelen okirat II. részébe foglalt zálogszerződés szerinti zálogjog bejegyzését megtagadja; --- ha az Adós vagy a Zálogkötelezett a biztosítékul lekötött ingatlant a Bank írásbeli hozzájárulása nélkül megterheli, elidegeníti; --- ha az Adós nem tesz eleget a jelen szerződés és pontjaiban meghatározott kötelezettségének; --- ha az Adós vagyonára, avagy a biztosítékként zálogul lekötött ingatlanra bármely tartozás érvényesítésére, akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás indul, avagy a zálogul lekötött ingatlanra más Zálogjogosult az őt a bírósági végrehajtás mellőzésével megillető kielégítési jogát gyakorolja; --- ha az Adós az 5.4. pontban meghatározott pótfedezet-nyújtási kötelezettségének vagy az 5.5. pontban meghatározott előtörlesztési kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget; --- Adós a jelen okiratba foglalt hitelkeret-szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a hitelkeret-szerződést súlyosan megszegi Felmondás esetén a jelen szerződés alapján fennálló valamennyi követelés lejárttá válik, és megnyílik a Hitelező kielégítési joga. A jogkövetkezmények amennyiben a Hitelező a felmondásában más időpontot nem határoz meg a kézbesítést követő napon állnak be 7.3. Ha a Kölcsön folyósítását követően (vagy azt megelőzően) az e okirat II. részében hivatkozott, a jelen Kölcsön fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra a Hitelező által folyósított kölcsön fedezeteként zálogjog kerül (vagy került) bejegyzésre, akkor a Hitelező jogosult azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést, amennyiben a később (vagy korábban) folyósított kölcsön kölcsönszerződése felmondásra kerül A Hitelező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen kölcsönszerződés esetleges felmondása folytán esedékessé váló devizatartozást a felmondás napján érvényes devizaeladási árfolyamán forintra átszámíthatja és ezen időponttól a tartozás teljes megfizetéséig azt forintban tartja nyilván és a befolyó törlesztéseket forintban számolja el. A forintra átszámított követelés késedelmes teljesítése esetén a kamat mértéke a Bank forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelére vonatkozó Hirdetményben 15 az 1 (egy) éves kamatperiódusra meghatározott mértékű ügyleti kamat 16 a 6 (hat) havi kamatperiódusra meghatározott mértékű ügyleti kamat, valamint késedelmi kamat együttes összege. Adós Hitelező ezen jogosultságát tudomásul veszi és elfogadja. 8. Az előtörlesztés Előtörlesztés alatt a törlesztőrészlet és a tőketörlesztés esedékességét megelőző, az aktuális törlesztő részleten (tőketörlesztésen) felüli törlesztést értjük. Az előtörlesztésre külön szerződés-módosítás nélkül kerül sor. Az előtörlesztés a hitelszerződésben meghatározott futamidőt nem érinti, kizárólag a havi törlesztő részlet összegének csökkenését eredményezi. Teljes előtörlesztés pedig az Ügyfél tartozásának megszűnését eredményezi. Az előtörlesztés fajtái: ügyfél általi előtörlesztés, rendkívüli előtörlesztés, illetve partneri előtörlesztés. Az 15 Éves kamatperiódusú ügylet esetén ez a szöveg alkalmazandó. 16 Hat havi kamatperiódusú ügylet esetén ez a szöveg alkalmazandó. 8

9 előtörlesztés részletes szabályait, valamint díjtételeit a Bank mindenkori aktuális Hirdetménye tartalmazza 9. Kockázatfeltáró nyilatkozat A Kölcsön kockázataival kapcsolatban az Adós kijelenti, hogy az erre vonatkozó, Hitelező által részére nyújtott részletes tájékoztatást megismerte, megértette, a devizahitel igénybevételével együtt járó és kizárólagosan őt terhelő kockázatokkal tisztában van. Tudomása van különösen azon árfolyamkockázatról, hogy a futamidő alatt a forintnak a svájci frankhoz viszonyított árfolyamának kedvezőtlen változása (azaz a folyósításkor érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyamának gyengülése) esetén a devizában megállapított törlesztő részletek forintban fizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet. Jelen szerződés aláírásával Adós tudomásul veszi, hogy ezen kockázat vagyoni kihatásait teljes mértékben ő viseli. Kijelenti továbbá, hogy az árfolyamkockázatból adódó lehetséges hatásokat alapos megfontolás tárgyává tette, és a kockázatot fizetőképességének és vagyoni helyzetének megfelelően mérlegelve vállalta, a Bankkal szemben igényt az árfolyamkockázatból eredően nem érvényesít. II. ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA 1. Szerződő felek kijelentik, hogy Adós és a Hitelező, mint Zálogjogosult hitelcél meghatározása nélkül kölcsönszerződést kötöttek az alábbi lényeges feltételekkel: A Hitelező az Adósnak <kölcsön összege> CHF, azaz <func_numberdetail> svájci frank Kölcsön nyújtására, az Adós pedig a Hitelező részére <kölcsön összege>, azaz <func_numberdetail> svájci frank kölcsöntőke, annak járulékaként: -- ügyleti kamata, melynek induló mértéke évi <kamatláb értéke> %, azaz <func_numberdetail> százalék, és amely ügyleti kamat a Hitelező által a futamidő alatt <kamatperiódus években> (<func_numberdetail>) éves kamatperiódusonként egyoldalúan változtatható, --- valamint a Kölcsön évi <kezelési költség mértéke> %-ának (<func_numberdetail> százalékának) megfelelő mértékű induló, a Hitelező által egyoldalúan változtatható mértékű kezelési költsége, --- fizetési késedelem esetére a mindenkori ügyleti kamatláb plusz a Hitelező késedelem időpontjában érvényes Hirdetményében meghatározott jelenleg 6 % (hat százalék) mértékű késedelmi kamata megfizetésére vállalt kötelezettséget. 2. A Zálogkötelezett és a Hitelező jelen szerződés aláírásával az Adós által a Hitelezőtől felvett <kölcsön összege>, azaz <func_numberdetail> svájci frank Kölcsön, valamint annak járulékai mindenkori forint ellenértékére a fenti kölcsönügyletre tekintettel létrejött, de az alapul szolgáló követeléshez járulékosan nem kapcsolódó, anélkül is fennálló amennyiben több ingatlan a szerződés fedezete, egyetemleges önálló zálogjogot alapítanak a Bank javára az alant írott ingatlano(ko)n, az alant írott zálogjogi ranghelye(ke)n. A Kölcsön járulékai: --- évi <kamatláb értéke> %, azaz <func_numberdetail> százaléknak megfelelő mértékű induló ügyleti kamata, mely a Hitelező által a futamidő alatt <kamatperiódus években> (<func_numberdetail>)éves kamatperiódusonként egyoldalúan változtatható, --- valamint a Kölcsön évi <kezelési költség mértéke> %-ának (<func_numberdetail> százalékának) megfelelő mértékű induló, a Hitelező által egyoldalúan változtatható mértékű kezelési költsége, 9

10 --- fizetési késedelem esetére a mindenkori ügyleti kamatláb plusz a Hitelező késedelem időpontjában érvényes Hirdetményében meghatározott jelenleg 6 % (hat százalék) mértékű késedelmi kamat, --- valamint a kölcsöntőke 20%-a (húsz százaléka), mint a zálogjoggal biztosított követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire fedezetül szolgáló jogérvényesítési költségbiztosíték. A Bankot az önálló zálogjog az alábbi ingatlano(ko)n (továbbiakban: zálogtárgy), a következő zálogjogi ranghelye(ke)n illeti meg: [ A zálogtárgy helyrajzi száma: <település, helyrajzi szám>, természetbeni címe: <természetbeni cím> szám, megjelölése: <ingatlan típusa> [ 18,tulajdoni lap szerinti cím: <tulajdoni lap szerinti cím> szám,] a zálogjoggal terhelt tulajdoni hányad mértéke: <tulajdoni hányad>, tulajdonosa: <ingatlan tulajdonosának neve> zálogjogi ranghely: első]. Az önálló zálogjog fentieknek megfelelő alapítására annak tudomásul vételével került sor, hogy a Hitelező tájékoztatta az Adóst és a Zálogkötelezettet, hogy a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. törvény 8. (2) bekezdése alapján az önálló zálogjog megvásárlása esetén az önálló zálogjoggal terhelt ingatlano(ko)n a vásárló jelzáloghitelintézet javára törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn akkor is, ha e tilalmakat a földhivatali nyilvántartásba nem jegyezték be. [ Szerződő felek rögzítik, hogy a biztosítékul szolgáló, a jelen szerződés <2.n.> és <2.n+1.> pontjában/pontjaiban tulajdoni hányadok/hányad szerint megjelölt ingatlan jelen szerződés megkötésekor Hitelező által megállapított és Zálogkötelezett által elfogadott aktuális hitelbiztosítéki, illetve fedezeti értéke <ingatlan HB értéke> Ft, azaz <func_numberdetail> forint. Ingatlant az alábbi jogok, terhek fogják terhelni: az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság javára alapítandó első ranghelyű 20egyetemleges önálló zálogjog, <kölcsön összege> CHF, azaz <func_numberdetail> svájci frank kölcsön és járulékai mindenkori forint ellenértéke erejéig. 21Ingatlant az alábbi jogok, terhek terhelik: [<IF ingatlan teher = haszonélvezeti jog AND bejegyzés módja = határozat THEN insert bejegyzés száma ELSE delete footnote 13 > határozati számon <haszonélvező készfizető kezes neve> javára bejegyzett haszonélvezeti jog, vagy holtig tartó haszonélvezeti jog, vagy özvegyi jog.] 22[<IF ingatlan teher =... AND bejegyzés módja = határozat THEN insert bejegyzés száma ELSE delete footnote 13 > határozati számon <jogosult neve> javára bejegyzett 23...] 4. A zálogtárgyon létesített felépítménynek az e szerződés szerinti zálogjog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlankénti feltüntetése a Bank zálogjogának hatályát nem érinti, a zálogjog e szerződésben foglaltak szerint az önálló ingatlanként feltüntetett felépítményre is kiterjed. [ A Zálogkötelezett jótáll azért, hogy a biztosítékul szolgáló <település, helyrajzi szám>. helyrajzi számú ingatlan a hitelbírálat során általa közölt és a Hitelező által elfogadott, Tulajdoni hányadonként ismétlődő szövegrész önálló alpontokkal. Vagyis ha 2 ingatlan 2-2 tulajdonossal, összesen 4 alpont folyamatos sorszámozással (2.1./2.2./2.3./2.4.) 18 A jelölt szövegrész törlendő, ha nincs rögzítve tulajdoni lap szerinti cím. 19 Ingatlanonként ismétlődő szövegrész, ingatlanonként önálló alpontokkal. Az alpontok sorszámozása folyamatos. A szövegrészben 2. pont alpontjaira történik hivatkozás. Ingatlanonként grouppolt hivatkozási pontokkal. 20 Ha több ingatlan tartozik az ügylethez: az egyetemleges szó alkalmazandó a szövegben. 21 A bekezdés törlendő, ha nincs az ügyletnek haszonélvező készfizető kezes szereplője. Ha az ügylethez több olyan szereplő is kapcsolódik, amely haszonélvező készfizető kezes, akkor a jelölt szövegrész ismétlődik. 22 Ha a haszonélvezeti jogon túl az ügylethez több bank általi elfogadható teher kapcsolódik, akkor a jelölt szövegrész ismétlődik. A lábjegyzetelt szövegrész törlendő, ha nincs ilyen jellegű teher az ingatlano(ko)n. 23 A haszonélvezeti jogon túl a bank által elfogadható teher megnevezése írandó be. 24 Ingatlanonként ismétlődő szövegrész, ingatlanonként önálló alpontokkal. Az alpontok Sorszámozása folyamatos (5.1./ 5.2./ 5.3.). 10

11 pontban meghatározott terheken túl per-, teher- és igénymentes, azon a rendelkezési joga harmadik személyek által nem korlátozott, ez a jótállási kötelezettség a Zálogkötelezettet az e szerződés szerinti zálogjog fennállása teljes tartamára terheli. A Zálogkötelezett kijelenti, hogy a <tulajdoni lap dátuma> napján kiállított tulajdoni lap másolaton már feltüntetett, a Zálogjogosult által ismert és elfogadott bejegyzéseken és széljegyeken túl az illetékes földhivatalhoz további bejegyzési, törlési, feljegyzési vagy adatok átvezetése iránti kérelemmel nem fordult, és azt más személy(ek)nek sem engedte meg, a tulajdoni lap másolat az ingatlannak a szerződéskötéskor is fennálló tényleges ingatlan-nyilvántartási helyzetét tükrözi. A Zálogkötelezett jótáll a Zálogjogosult jelen okirat szerinti zálogjoga megszerzéséért.] 6. A Zálogkötelezett jelen szerződés aláírásával hozzájárul a Bank javára alapított első ranghelyű önálló zálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. A zálogjog ingatlan-nyilvántartásban széljegyként való feltüntetése, illetve bejegyeztetése érdekében a Zálogkötelezett/Adós jár el. A bejegyzés költségei a Zálogkötelezettet terhelik. Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy Adós kölcsönszerződésből eredő teljes tartozásának Zálogjogosult részére történő visszafizetéséig a Zálogjogosult önálló zálogjogával terhelt ingatlant a Zálogjogosult előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem terheli meg, illetve nem idegeníti el, és az ingatlanra vonatkozóan harmadik személyek részére nem enged olyan jogot sem, amely a Zálogjogosult zálogjogának érvényesítése esetén az ingatlan beköltözhető állapotban történő értékesítését és a vevő korlátozásmentes tulajdonszerzését bármely módon akadályozhatja, meghiúsíthatja. 7. Zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel alapított önálló zálogjog forgalomképes, azt a Zálogjogosult a zálogjog bejegyzését követően a Zálogjogosult és a Jelzálog-hitelintézet közötti külön megállapodás alapján átruházhatja a Jelzálog-hitelintézet részére. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen zálogjog-átruházás során a zálogjogból való kielégítési jog nem válik terhesebbé a Zálogkötelezett részére, továbbá a Zálogkötelezett az önálló zálogjog alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogait és kifogásait a kétszeres teljesítést kizárva az új Zálogjogosulttal szemben is érvényesítheti. 8. A zálogjogból való kielégítési jog megnyílása és a kielégítési jog gyakorlása 8.1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önálló zálogjogból való kielégítési jog ha jelen szerződés eltérően nem rendelkezik felmondással nyílik meg, felmondási idő nélkül, a felmondás közlését követő első napon. A Zálogjogosult és a Zálogkötelezett egyaránt élhetnek felmondási jogukkal. Zálogkötelezett felmondása esetén Zálogjogosultnak azonnal megnyílik a zálogból való kielégítési joga A Zálogjogosult felmondással akkor élhet, ha (i) a zálogjoggal biztosított követelés kötelezettje (Adós) az esedékességkor szerződésszerűen nem teljesíti a zálogjoggal biztosított fizetési kötelezettségeit, vagy (ii) ha a Zálogjogosult a kölcsönszerződést az abban megjelölt bármely ok miatt felmondja, vagy (iii) ha a zálog romlása (akár a zálogtárgy állagromlása, akár egyéb ok miatt a zálogfedezet értékének csökkenése) olyan mértékű, hogy az a biztosított követelésnek a zálogból való kielégítését veszélyezteti és a Zálogkötelezett a Zálogjogosult felhívása ellenére a Zálogjogosult által megszabott megfelelő határidő alatt a zálogfedezetet a szükséges értékig nem egészíti ki. A Szerződő felek már most megállapodnak abban, hogy a kielégítést veszélyeztető mértékű csökkenésnek minősül különösen, ha a zálogtárgy Zálogjogosult általi újraértékeléssel megállapított aktuális hitelbiztosítéki, illetve fedezeti értéke a szerződés megkötésekor megállapított hitelbiztosítéki, illetve fedezeti értékhez képest több, mint 10 (tíz) százalékkal kevesebb A Szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a Zálogjogosultnak a zálogból való kielégítési joga felmondás nélkül is megnyílik, és a Zálogjogosult a kielégítési jogát a biztosított követelés lejárta hiányában is gyakorolhatja, ha a zálogtárgyat - a Zálogjogosult követelése kivételével - bármely tartozás fejében akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás 11

12 alá vonják, vagy a Zálogtárgyra más zálogjogosult a bírósági végrehajtás mellőzésével, az őt megillető kielégítési jogát gyakorolja A Zálogjogosultnak zálogból való kielégítési joga érvényesítése esetén a Zálogkötelezett a zálogtárgyat kiürített, beköltözhető, a vevő részére korlátozás mentesen birtokba adható állapotban köteles a Zálogjogosult írásbeli felszólítására végrehajtásra bocsátani. A kiürített állapotban való birtokba bocsátás elmulasztása a megszabott határidő letelte után az ingatlan értékesítésének nem akadálya. A zálogból való kielégítés egyéb eseteiben a Zálogkötelezett a Zálogjogosult írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15, azaz tizenöt napon belül köteles kiürített állapotban a zálogtárgyat birtokba adni. Zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a zálogból való kielégítés esetében a kiürített állapotban történő birtokbaadásnak határidőre nem tesz eleget, a Zálogjogosult jogosult e meghatározott cselekmény végrehajtására bírósági végrehajtást kezdeményezni, a közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal való ellátását kérve. 9. A Zálogjogosult kötelezi magát, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti önálló zálogjoggal biztosított követelései hiánytalanul kielégítést nyertek, a Zálogkötelezett felhívására a jelen szerződés szerinti önálló zálogjogról lemond, és annak ingatlannyilvántartási törléséhez az engedélyt az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas alakiságokkal rendelkező okiratban kiadja a Zálogkötelezettnek. A törlés költségei (pl. illetéke) a Zálogkötelezettet terhelik. III. HITELKERET-SZERZŐDÉS 1. A hitelkeret célja, összege, biztosítása 1.1. A Hitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel az Adós részére <fizetőszámla hitelkerete> Ft, azaz <func_numberdetail> forint hitelkeretet (a továbbiakban: Hitel vagy Hitelkeret) tart rendelkezésre a jelen okirat II. részében megjelölt ingatlanon alapított önálló zálogjog fedezet és a <fizetőszámla száma> számú forint hitelelszámolási számlára (továbbiakban: Hitelelszámolási Számla) érkező jóváírások fedezete mellett. Adós pedig kötelezi magát a Hitel, az abból igénybe vett kölcsön és azok e szerződés szerinti járulékai Hitelező részére történő megfizetésére. A Hitelkeret biztosításának oka, hogy az Adós jelen okirat I. részébe foglaltan kölcsönszerződést köt a Bankkal, mely szerződés alapján a deviza alapú Kölcsön törlesztő részleteinek megfizetése a Hitelelszámolási Számlán keresztül történik. A Hitelkeret célja, hogy a Kölcsön törlesztő részletei forintösszegének az árfolyammozgásból adódó esetleges változásai esetén a deviza alapú Kölcsön késedelmes törlesztését az Adós a Hitelkeret igénybevételével elkerülje. Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelkeret kizárólag a Kölcsön törlesztőrészleteinek megfizetésére használható fel, és nem fordítható a Kölcsönhöz kapcsolódó egyéb díjak (pl. szerződés-módosítás díja, előtörlesztési díj, fizetési felhívás díja stb.) megfizetésére. Felek rögzítik, hogy a Hiteleszámolási Számla és az ahhoz kapcsolódó hitelkeret felett az Adós nem rendelkezhet A Hitelt a Bank a Hitelelszámolási Számlához kapcsolódva biztosítja, tartja rendelkezésre. A Hitelkeret biztosításának kezdő időpontja a Kölcsön folyósításának időpontja. A Hitelkeret biztosításának végső időpontja, egyben a Hitelkeretből igénybevett kölcsönösszegek lejáratának időpontja megegyezik a Kölcsön lejártával. E határnapot követően a Hitelezőt a Hitelkeret biztosításának, rendelkezésre tartásának kötelezettsége nem terheli. E határnapon a jelen hitelszerződés - a felek külön jognyilatkozata nélkül - megszűnik, és a jelen hitelkeret-szerződés alapján az Adóst terhelő - a megszűnés napjáig nem teljesített - fizetési kötelezettségek esedékessé válnak. 12

13 1.3. A Hitelező az Adós jelen szerződés aláírásával adott visszavonhatatlan felhatalmazása alapján és külön írásbeli rendelkezése nélkül a Hitelkeret terhére, de legfeljebb a Hitelkeret még ki nem merített összege erejéig kölcsönt folyósít az Adósnak úgy, hogy a Hitelelszámolási Számlát megterheli jelen hitelkeret-szerződésnek megfelelően a hiteldíjjal, illetve a Kölcsön törlesztése során esedékessé váló törlesztő összegekkel, ha a Kölcsön törlesztő részleteinek megfizetéséhez a Hitelelszámolási Számla látra szóló egyenlege egyébként nem vagy csak részben nyújtana fedezetet. Az így teljesített fizetések egyben külön kölcsönszerződések megkötése nélkül kölcsön folyósítását jelentik. A Hitelező a Hitelelszámolási Számlán jóváírt összegeket a jelen pontban meghatározott módon igénybe vett kölcsön automatikus törlesztésére, illetve a Hitelkeret biztosításának időtartama alatt a hitelkeret ismételt feltöltésére fordítja. 2. A hiteldíj 2.1. Az ügyleti kamat, a rendelkezésre tartási jutalék és az egyéb, a Bank jelen hitelkeretre vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott díjak együttesen alkotják a hiteldíjat Adós a Hitelkeret igénybe nem vett része után a Bank által egyoldalúan változtatható mértékű rendelkezésre tartási jutalékot köteles fizetni, melynek induló mértéke: évi 0 %, azaz nulla százalék 2.3. Az Adós a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön összege után a Bank mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott, a Bank által egyoldalúan külön szerződésmódosítás nélkül - változtatható mértékű ügyleti kamatot köteles fizetni, melynek a szerződéskötés időpontjában a mértéke: évi 14 %, azaz tizennégy százalék A hiteldíj a Hitelkeret biztosításának kezdő időpontjától kezdődően minden naptári hónap utolsó napján, illetve a Hitelkeret biztosításának végső időpontjában esedékes. 3. A hiteldíj megfizetése, a Hitelkeretből igénybevett kölcsön törlesztése 3.1. A Hitelelszámolási Számlán történt jóváírásokról és terhelésekről Bank minden hónapban elszámolást köteles küldeni Adósnak, tájékoztatva egyúttal a felszámított hiteldíjról Amennyiben az Adós kölcsöntartozása meghaladja a Hitelkeret összegét (hitelkeret túllépése), az Adós a hitelkeretet meghaladó kölcsön- és hiteldíjtartozását haladéktalanul köteles a Hitelezőnek visszafizetni Az Adós a Hitelkeret biztosításának végső időpontjáig valamennyi tartozását köteles Hitelezőnek megfizetni Az Adós az őt terhelő fizetési kötelezettségeket átutalással köteles teljesíteni a Hitelelszámolási Számlára. Az Adós által a Hitelező javára jelen szerződés alapján teljesített bármely fizetés teljesítésének napja az a nap, melyen az összeg jóváírásra kerül a Hitelelszámolási Számlán A Hitelkeret, az igénybevett kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítása és a szerződés alapján fennálló tartozás mindenkori összegének igazolása szempontjából a Bank üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadóak, az azokban foglaltakat kell mértékadónak és hitelesnek tekinteni. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A KÖLCSÖN-, HITELKERET- ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉSHEZ 1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződések okiratba (egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat közjegyző általi) foglalásának díját és költségeit Adós viseli. 2. Amennyiben jelen szerződés a Hitelező és több Adós vagy több Zálogkötelezett vagy több Készfizető Kezes között jön létre, akkor ahol a szerződés Adóst, Zálogkötelezettet, Készfizető Kezest említ, azon valamennyi, azonos státuszú szerződő felet érteni kell. 13

14 A felek megállapodnak abban, hogy az Adósokat az e szerződésekből eredő kötelezettségek a Hitelezővel szemben egyetemlegesen terhelik, így mindegyik Adós az egész szolgáltatással tartozik, valamint egymás szerződésszegéseiért is egyetemlegesen felelnek, továbbá a Hitelezőnek az Adósok bármelyikéhez intézett nyilatkozata valamennyi Adóssal szemben hatályos, és a Hitelezőnek bármelyik Adóssal szemben végzett jogcselekménye valamennyi Adósra kihat. 3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Hitelező által az Adóshoz, illetve Zálogkötelezetthez, illetve - amennyiben a szerződés készfizető kezességvállalással biztosított -, Készfizető Kezeshez intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket <adós neve> címzett megjelölésével Adós/Zálogkötelezett vagy Adós részére, <adós levelezési cím irányítószám> <adós levelezési cím város>, <adós levelezési cím utca név> <adós levelezési cím típus (utca, tér stb)> <adós levelezési cím házszám> címre [ 25,valamint <adós neve> címzett megjelölésével Adós/Zálogkötelezett vagy Adós részére, <adós levelezési cím> címre] [ 26,valamint <kezes neve> címzett megjelölésével - amennyiben a szerződés készfizető kezességvállalással biztosított - Készfizető Kezes részére, <kezes levelezési cím> címre] illetve az Adós, Zálogkötelezett, illetve Készfizető Kezes megjelölésével - amennyiben a szerződés készfizető kezességvállalással biztosított - által a Hitelezőhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság címzett megjelölésével, 1138 Budapest, Váci út D torony címre tértivevényes vagy ajánlott postai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást, - mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlésének napjától, - ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, - ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. 4. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésekben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzatban és a jelen hiteltípusra közzétett Hirdetményben foglaltak, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései és a bankkölcsönökről szóló mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Szerződő felek megállapítják, hogy a Bank valamennyi szerződő fél részére a jelen szerződés aláírását megelőzően kellő időben átadta az Üzletszabályzatot, és felhívta figyelmüket az Üzletszabályzatban foglalt általános szerződési feltételekre, különös tekintettel annak az előtörlesztés és az ingatlan-biztosíték bérbe adásának feltételeire vonatkozó, más hitelintézetektől eltérő rendelkezéseire, valamint azon rendelkezéseire, amelyek a szerződő felek részére hátrányos jogkövetkezményeket tartalmaznak. Az Adós és a Zálogkötelezett és - amennyiben a szerződés készfizető kezességvállalással biztosított -, Készfizető Kezes kijelenti továbbá, hogy a Hitelező Üzletszabályzatát és a jelenleg érvényes Hirdetményét szintén megismerte és magára kötelezőnek elfogadta. A felek megállapodnak abban, hogy a Banknak az e okiratba foglalt szerződések fennállása alatt mindenkor hatályos Üzletszabályzatát, valamint Hirdetményét kifejezetten a kölcsön jogviszony, a zálog jogviszony, valamint a kezesi jogviszony részévé teszik. Megállapodnak 25 A kijelölt szövegrész törlendő, ha csak egy adós van. Ha kettőnél több adós van, akkor a jelölt szöveg él és ismétlődik. 26 A bekezdés törlendő, ha nincs az ügylet résztvevői között készfizető kezes. 14

15 abban, hogy ezeknek az e okiratba foglalt szerződések fennállása alatt hatályos mindenkori rendelkezései minden külön jogcselekmény nélkül kötelezőek a felekre. 5. A jelen szerződés a Szerződő felek által való aláírásával lép hatályba. 6. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. 7. A szerződésekkel kapcsolatban felmerült jogviták rendezésére a felek pertárgy értékétől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 8. Felek úgy rendelkeznek, hogy erről az okiratról készített egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatból a Felek, valamint a Jelzálog-hitelintézet részére korlátlan számban adható ki hiteles kiadmány. 9. Bejegyzési kérelem és bejegyzési engedély [ 27 A szerződő felek ezennel közösen kérik a jelen okirat alapján a(z) <Földhivatal>t, hogy az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út D torony, a céget nyilvántartó bíróság: a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság; a cégjegyzékszáma: Cg , KSH- szám: ) Zálogjogosult javára a(z) <ingatlan természetbeni cím település>, < helyrajzi szám> helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a(z) <természetbeni cím > szám alatt fekvő ingatlan <Σtulajdoni hányad> tulajdoni hányadára az egyetemleges amennyiben jelen szerződés fedezeteként több ingatlan kerül bevonásra - önálló zálogjogot első zálogjogi ranghelyen <kölcsön összege> CHF azaz <func_numberdetail> svájci frank Kölcsöntőke és annak járulékai (azaz a Kölcsön évi <kamatláb értéke> %, azaz <func_numberdetail> százaléknak megfelelő mértékű induló ügyleti kamata, mely a Hitelező által kamatperiódusonként egyoldalúan változtatható; valamint a Kölcsön évi <kezelési költség mértéke> %-ának, azaz <func_numberdetail> százalékának megfelelő mértékű induló, a Hitelező által egyoldalúan változtatható mértékű kezelési költsége; fizetési késedelem esetére a lejárt kölcsöntőke, ügyleti kamat és egyéb járuléktartozás után a mindenkori ügyleti kamatláb plusz a Hitelező késedelem időpontjában érvényes Hirdetményében meghatározott jelenleg 6 %, azaz hat százalék mértékű késedelmi kamat; valamint a kölcsöntőke 20%-a, azaz húsz százaléka, mint a zálogjoggal biztosított követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire fedezetül szolgáló jogérvényesítési költségbiztosíték) mindenkori forint ellenértékére j e g y e z z e b e. ] A felek a fenti bejegyzéshez kölcsönösen hozzájárulnak és a Zálogkötelezett kötelezi magát annak tűrésére Z Á R Ó R E N D E L K E Z É S E K A KÖZJEGYZŐI OKIRATHOZ Az ügyfelek ezennel elismerik, hogy közöttük és az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság között Budapesten, ********** év ********** hónap **. napján magánokiratban a I. RÉSZ) Önálló zálogjoggal és készfizető kezességvállalással 28 biztosított SZABADFELHASZNÁLÁSÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS deviza-alapú kölcsönhöz és II. RÉSZ) EGYETEMLEGES 29 ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA Ingatlanonként ismétlődik a kijelölt szövegrész a jelen pont alpontokkal történő sorszámozásával. 28 Amennyiben készfizető kezességvállalás nincs, úgy a dőlt betűs szövegrész törlendő. 29 Az egyetemleges jelző törlendő, amennyiben a kölcsönt egyetlen ingatlan fedezi. 15

16 a jelen közjegyzői okiratban foglalt tartalommal létrejött, és elismerik, hogy őket az azokban foglalt kötelezettségek terhelik és kötelezik magukat a kötelezettségeik szerződésszerű teljesítésére Kijelentik, hogy a jelen közjegyzői okirat mint közokirat szerinti követeléseket ezennel elismerik ********* és *********** Adósokként egyetemlegesen kötelezik magukat arra is, hogy a szabadfelhasználású kölcsönszerződés szerinti kölcsön összegét kölcsön jogcímén valamint annak a Szerződésben írt jogcímű és mértékű járulékait - a felmondással esedékessé tett követeléseket is ideértve - a szerződésben rögzített jogcímen, módon és esedékességkor a Hitelezőnek megfizetik ********** és *************** Zálogkötelezettekként egyetemlegesen kötelezik magukat arra is, hogy a jelen okiratban részletezett tartalmú EGYETEMLEGES 30 ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA szerint a Zálogjogosulttal szemben fennálló és a hivatkozott szerződésben foglalt valamennyi kötelezettséget szerződésszerűen teljesítik ******** és ********* Zálogkötelezettekként egyetemlegesen kötelezik magukat továbbá annak tűrésére is, hogy a Zálogjogosult a zálogtárgyból a szerződés rendelkezéseinek megfelelően kielégítést keressen ha a személyes kötelezettek a jelen okiratban részletezett tartalmú szabadfelhasználású kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeket nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítik, vagy a Zálogjogosult kielégítési joga egyébként megnyílik, egyetemlegesen kötelezik továbbá magukat arra is, hogy a zálogul lekötött ingatlant beköltözhetően bocsátják a Zálogjogosult rendelkezésére a kielégítési jog gyakorlása céljából, történjék a zálogból való kielégítés akár bírósági végrehajtás, akár a Zálogjogosult és a Zálogkötelezettek általi közös értékesítés, akár a Zálogjogosult általi értékesítés, akár záloghitel nyújtásával, vagy árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek adott értékesítési megbízás útján ****** és ************* mint Készfizető kezesek egyetemlegesen kötelezik magukat, hogy a szabadfelhasználású kölcsönszerződésben vállalt kezesi felelősség alapján maguk fognak az Adósok helyett az esedékességkor a Hitelezőnek teljesíteni, ha az Adósok az e kezességgel biztosított fizetési kötelezettségeiknek a felmondással lejárttá tett kötelezettségeket is beleértve bármely ok miatt nem tesznek eleget Az ügyfelek kijelentik, hogy a jelen közjegyzői okiratban foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatuk a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. Törvény 6. b) pontja szerinti egyoldalú kötelezettségvállalás a szerződések szerinti kötelezettségük fennállásáról és a jelzálog-hitelintézet követelései e szerződések alapján történő kielégítésének tűréséről Az ügyfelek kijelentik hogy a hitelezőnél és a zálogjogosultnál vezetett számlák, a hitelező és a zálogjogosult bizonylatai, nyilvántartásai és üzleti könyvei alapján készített közjegyzői ténytanúsítványt elfogadják a szabadfelhasználású kölcsönszerződés szerinti Kölcsön folyósításának időpontja, a folyósított kölcsön összege, valamint a jelen közjegyzői okirat szerinti jogügyletek alapján keletkezett, valamint fennálló kölcsön, járulék és egyéb tartozás mindenkori összege közokirati tanúsításaként Az egyetemleges jelző törlendő, amennyiben a kölcsönt egyetlen ingatlan fedezi. 16

17 Alávetik magukat annak, hogy az e jogügyletekből keletkezett, valamint a fennálló tartozás mértékét, esetleges végrehajtási eljárás kezdeményezése esetére is, a hitelező vagy a zálogjogosult felkérésére a fenti módon közjegyző tanúsítsa Az ügyfelek akként rendelkeznek, hogy erről a közjegyzői okiratról korlátlan számú hiteles kiadmány adható ki az ügyfelek és az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság valamint az UniCredit Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére Alulírott közjegyző ezt az okiratot a rendelkezésemre bocsátott okirattervezet felhasználásával az ügyfelek kérésére elkészítettem, előttük felolvastam, tartalmára nézve megmagyaráztam, tájékoztattam az ügyfeleket arról is, hogy a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 21.. /1./ bekezdése szerint a bíróság végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza a. / a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló, vagy egyoldalú kötelezettség-vállalást,----- b. / a Jogosult és a Kötelezett nevét, c. / a kötelezettség tárgyát, mennyiségét / összegét / és jogcímét, d. / a teljesítés módját és határidejét; a /2./ bekezdés szerint, ha a kötelezettség feltételnek, vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa a /3./ bekezdés szerint e paragrafus alapján akkor van helye végrehajtásnak, ha a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági végrehajtási útra tartozik, és ha a követelés teljesítési határideje letelt, valamint arról is, hogy az évi LIII. törvény 22. c./ pontja szerint a bíróság végrehajtási záradékkal látja el a zálogszerződésről szóló közokiratot, ha a követelés teljesítési határideje letelt, tájékoztattam az ügyfeleket arról is, hogy a közjegyzői okirat mint közokirat - az Európai Parlament és a Tanács április 21-i, a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/ek rendeletében foglaltak szerint, a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat, továbbá felhívtam a figyelmüket a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 212. és ában foglaltakra is Az ügyfelek kijelentették, hogy az okirat tartalma mind valóságos ügyleti akaratukkal, mind jognyilatkozatukkal mindenben megegyezik, ezért azt a mai napon előttem saját kezűleg jóváhagyóan aláírták Kelt Budapesten, ****** év ***** hónap **. napján ********** ********** ügyfél ügyfél 17

18 ********* ********* ügyfél ügyfél ********* ********* ügyfél ügyfél ******************* közjegyzőhelyettes 18

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes március 28-tól a hivatalosan közzétett változtatásig. Ügyleti kamat

HIRDETMÉNY. érvényes március 28-tól a hivatalosan közzétett változtatásig. Ügyleti kamat Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről A kölcsön típusa: A kölcsön típusa: Aktív-kedvezmény akció Az ügyletet lebonyolító bankfiók neve, címe:, A bankfiók kódja: A kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. október 4. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

K Ö Z J E G Y Z Ő I O K I R A T

K Ö Z J E G Y Z Ő I O K I R A T KÖZJ EGY ZŐI OKIRAT Jelen voltak ügyfélként: --------------------------------------------------------------------------------------------------- az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 863/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. február 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS Szerződés száma: ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben