TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ Az Országgyűlés elnöke július 1-én küldte meg a köztársasági elnöknek aláírásra a múlt hét közepén elfogadott, egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló, összesen 16 jogszabályt változtató törvényt. Az elmúlt évek egészségügyi salátatörvényeihez hasonlóan ez esetben is számos olyan módosításra kerül sor, amelyek megváltoztatják a gyógyszerellátás jogi környezetét. Az előző alkalmakhoz hasonlóan a fontosabb változásokról most is rövid tájékoztatást adunk, azzal, hogy az egymásra épülő szabályozási elemek miatt az Országgyűlés által elfogadott más jogszabályra és a Patikaalappal kapcsolatos szabályozásra is utalunk, és a salátatörvény ismertetésére több részletben kerül sor. A gyógyszertárak tulajdonlásával és a hozzá kapcsolódó gyógyszerészi kompetenciákkal kapcsolatos új rendelkezésekről A költségvetési törvény módosításáról Annak érdekében, hogy a Patikaalap kedvezményes hitelkonstrukciójában azok a gyógyszerészek is részt tudjanak venni, akiknek nincs a hitel banki fedezetére felajánlható vagyontárgyuk, az Országgyűlés a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény módosításáról rendelkező évi XCII. tv. keretei között megteremtette a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának törvényi feltételeit. A költségvetési törvény 42. (3) bekezdése szerint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az állam visszavonhatatlan viszontgaranciájával készfizető kezességet vállalhat gyógyszerészi vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény (Gyftv) 74. (1) bekezdésében és 83/A. (1) bekezdésében foglalt (gyógyszerészi tulajdonhányadra vonatkozó) feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében július 1-je és december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez. Az indoklás szerint Annak érdekében, hogy a gyógyszerészek (a tulajdonhányadra vonatkozó) jogszabályi kötelezettségnek eleget tudjanak tenni és ezzel meg tudjanak felelni a Gyftv.-ben foglalt feltételeknek, szükséges, hogy a tulajdoni hányad megszerzését szolgáló MFB Zrt. Patika Hitelprogram keretében július 1. és december 31. között létrejövő kamattámogatott hitelkonstrukcióra kiterjedjen a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása. A szabályozás jelenleg nem teszi lehetővé, hogy a garantőr szervezet magánszemélyek hiteleihez is kezességet vállaljon, így a javaslat kifejezetten e programra koncentráltan lehetővé teszi a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. ügyfélkörének bővítését. A javaslatot május 30-án a költségvetési bizottság javaslataként terjesztették az Országgyűlés elé, melyet június 3-án fogadtak el. A törvény zárószavazására június 11-én, kihirdetésére június 20-án került sor. (Talán azért lehet érdemes a dátumokat feltüntetni, mert a zárószavazással lényegében egy időben június között jelent meg több olyan sajtóhír, miszerint ahhoz, hogy a gyógyszerészek részt vehessenek a patikaalapban, be kell tolni a 1

2 családi ezüstöt. A törvénymódosítás értelmében családi ezüst nélkül is részt lehet venni a hitelprogramban.) A salátatörvény gyógyszertárak tulajdonlásával és a hozzá kapcsolódó gyógyszerészi kompetenciákkal kapcsolatos rendelkezéseiről 1. A Gyftv 74. (2) bek. szerint eddig a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság társasági szerződését a megalakuláskor az egészségügyi államigazgatási szervnek be kellett mutatni és a módosításokat a változást követő harminc napon belül be kellett jelenteni. A mostani módosítás értelmében a társasági szerződés másolatát a megalakuláskor az egészségügyi államigazgatási szervnek be kell nyújtani, és a módosításokat a változást követő harminc napon belül a módosított társasági szerződés másolatának benyújtásával be kell jelenteni. Az újonnan létesítendő gyógyszertárak esetén az új rendelkezést a törvénymódosítás hatályba lépésétől alkalmazni kell, a január 1-jén érvényes működési engedéllyel rendelkező közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság pedig január 31-ig köteles benyújtani az egységes szerkezetbe foglalt, benyújtáskor hatályos állapot szerinti társasági szerződés vezető tisztségviselők által hitelesített másolatát az egészségügyi államigazgatási szervnek. A módosítás által válik lehetővé olyan naprakész nyilvántartás létrehozása az OTH-ban, amely a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság érvényes társasági szerződésében foglaltakat folyamatosan képes monitorozni, beleértve a társasági szerződés tulajdonosok személyére, tulajdoni arányára és a tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit. 2. Új előírásként megjelent a szindikálás tilalma. A Gyftv. 74. új (6) bekezdése szerint a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság működése során a gyógyszerészi tulajdoni hányad tekintetében biztosítani kell a tagsági jogoknak a tulajdoni hányadnak megfelelő a társasági szerződésben rendezett gyakorlását. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Az indoklás szerint nem biztosított kellő módon a többségi gyógyszerészi tulajdonláshoz kapcsolódó célok megvalósulása, ha a Gyftv. által megkövetelt gyógyszerészi tulajdon csak papíron létezik, és a tagsági jogok gyakorlása (így különösen a szavazati jogok) nem követi a tulajdoni arányokat. A módosítás e probléma kezelését célozza. Tekintettel arra, hogy a rendelkezés beavatkozást jelent a jelenleg fennálló társasági szerződéses kapcsolatokba, indokolt az érintettek részére fél év felkészülési időt biztosítani. A szindikálás tilalma tehát január 1-től lesz érvényes. 3. A Gyftv 74. (5) bekezdés eddigi rendelkezései szerint a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság ügyvezetését, képviseletét a 73. (1) bekezdésében foglalt esetekben tehát az ún. menedzsment jogokban az adott gyógyszertár vonatkozásában a személyi joggal rendelkező gyógyszerész látja el. Mivel az eredeti rendelkezésből is levezethető önálló képviselet jogát egyes gyógyszertárak esetén a befektetők vitatták, az önálló képviselet jogát előíró pontosítás a már korábban megfogalmazott jogalkotói cél napi gyakorlatban való egyértelmű megvalósulását célozza. 4. Módosul, azaz bővül a szakmai és menedzsment jogok tartalma is azzal, hogy a gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó személyeket ezen túl a kereskedelmi gyakorlatra (marketingre) vonatkozóan sem utasíthatja a gazdasági társaság. A Gyftv 73. (1) bek. új szövege szerint Gyógyszertárat működtető gazdasági társaság a gyógyszertár szakmai vezetését, irányítását, valamint a gyógyszertárban szakellátási feladatokat ellátó 2

3 személyeket gyógyszerellátással kapcsolatos szakmai kérdésekben, így a gyógyszerek kiadása, eltartása, a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenység tekintetében nem utasíthatja. A gyógyszertárat működtető gazdasági társaság legfőbb szerve (tagok gyűlése, taggyűlés, közgyűlés) kizárólag a gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi jogos gyógyszerész igenlő szavazatával hozhat döntést a gyógyszertár szakmai vezetésével, irányításával és a közfinanszírozással kapcsolatos szakmai kérdésekben, így a gyógyszertári termékkör kialakítására, a gyógyszerek beszerzésére, készletezésére, eltartására, kiadására, a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenységre, a gyógyszertárban szakellátási feladatokat ellátó személyek foglalkoztatására, valamint a közfinanszírozási szerződések megkötésére és módosítására vonatkozóan. Az ezzel ellentétes intézkedés, megállapodás semmis. A gyógyszertári marketingre is kiterjed tehát az a szabályozási elv, mely szerint a személyi jogos gyógyszerész jóváhagyása nélkül nem folytatható. Ez nemcsak a beleszólási jogot, hanem a tevékenységért való felelősségvállalást is jelenti. 5. Mint ismeretes, a Patikaalap egyrészt az MFB által meghirdetett, refinanszírozott, hosszú lejáratú, kamattámogatott hitelkonstrukcióból áll (melynek részletszabályait a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet rögzíti), továbbá része az ún. tőkeprogram is, amely a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. (KvfP. Zrt.) közreműködésével valósul meg. A tőkeprogram szabályzata szerint a KvfP. Zrt. tulajdonhányadát a tőkeprogram időtartama alatt be kell számítani a gyógyszerészi tulajdonhányadba, a KvfP. Zrt. pénzügyi befektetőként lehet jelen és együtt szavaz a gyógyszerésszel. Ahhoz, hogy a tőkeprogramot el lehessen indítani, szükséges volt a Gyftv olyan módosítása, mely szerint a KvfP. Zrt. tulajdoni hányada beszámít a gyógyszerészi tulajdoni hányadba, másrészt a KvfP. Zrt. ideiglenes tulajdonszerzését mentesíteni kellett az ún. négyes szabály alól. Ezért a salátatörvénnyel a Gyftv 83/A -ába ennek megfelelő tartalmú új 6. bekezdés került beillesztésre. 6. Zárószavazás előtti módosító indítványként került az Országgyűlés elé, majd az Országgyűlés el is fogadta az elővásárlás intézményének Gyftv-be történő beemelését. A módosítás értelmében a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdoni hányadának átruházása esetén, más jogszabályon alapuló elővásárlási jogot megelőzően, elővásárlási jog illeti o első helyen a személyi jogos illetve az érintett gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal rendelkező gyógyszerészt, o második helyen az adott gyógyszertárban munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező gyógyszerészt, o harmadik helyen az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő bármely gyógyszerészt, o negyedik helyen az államot. Az elővásárlási jog jogosultjának 30 napja van a nyilatkozattételre. Ha a tulajdoni hányadot az elővásárlásra jogosultak bármelyikének ruházzák át, az elővásárlási jog csak a sorrendben előtte lévőt illeti meg. Ha az állam az elővásárlási joggal tulajdont szerez, 3

4 o a tulajdonhányad beszámít a gyógyszerészi tulajdonhányadba, o az állam azonnal pályázatot ír ki, ha az elővásárlási sorrendben első két helyen lévők bármelyike jelzi a vételi szándékát, o amennyiben erre három éven belül nem kerül sor, a tulajdoni hányad értékesítésére az állam legkésőbb a harmadik év leteltéig pályázatot ír ki, o a pályázat kiírásakor az elővásárlási jog már nem alkalmazható. Azon a településen, amelynek a lakosságszáma meghaladja a 2000-et és csupán egy közforgalmú gyógyszertár működik, az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság értékesítésre felkínált hányadát az elővásárlási jog létrejöttének hiányában is megszerezheti az állam, és az így megszerzett tulajdonhányadot is be kell számítani a gyógyszerészi tulajdonhányadba. Az indoklás szerint a módosítás célja a gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdon növelésének elősegítése, ezáltal a gyógyszertárak működésében a szakmai szempontok érvényesülésének és a magas színvonalú gyógyszerellátás további előmozdítása. Továbbá fontos azt rögzíteni. hogy a már működő és ellátásbiztonsági szempontból fontos szerepet betöltő gyógyszertárak továbbműködését az állam biztosítsa. A módosítás felhatalmazza a kormányt, hogy rendeletben szabályozza az elővásárlási jog gyakorlására, a pályázat kiírására és lebonyolítására vonatkozó szabályokat. Úgyszintén kormányrendeletben jelölhető ki az elővásárlási jogot és a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv. Néhány értelmező megjegyzés 1. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv szerint a gazdasági társaság tulajdonhányadának átruházása esetén elővásárlási jog illeti meg a gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal rendelkezőt, a Gyftv mostani módosítása szerinti elővásárlási jog azonban megelőzi a gazdasági társaságokról szóló tv alapján alkalmazható elővásárlási jogot. 2. Az elővásárlási jog előfeltétele a polgári törvénykönyv rendelkezéseinek értelmében, hogy az adott dolog (jelen esetben a gazdasági társaság tulajdonhányada) értékesítéséről az eladó és a vevő megállapodjon, beleértve a vételárat is. Az elővásárlási jogot az elővásárlási jog jogosultja ennek a megállapodásnak a feltételei szerint gyakorolhatja. Amennyiben az elővásárlási jog jogosultja a jogával élni kíván, a tulajdoni hányad átruházására vonatkozó adásvételi szerződést az eladóval ő köti meg. Amennyiben az elővásárlási joggal egyetlen jogszabályban rögzített kedvezményezett sem kíván élni, az átruházásra vonatkozó eredeti szerződés lép hatályba. 3. Az ellátásbiztonsági szempontból fontos, az adott település gyógyszerellátást egyedüliként biztosító közforgalmú gyógyszertárak esetében fennállhat annak a lehetősége, hogy a tulajdonhányad birtokosának átruházási szándéka esetén sem jön létre megállapodás, így elővásárlási jog sem érvényesíthető. Amennyiben ez esetben a törvényben előírt gyógyszerészi tulajdoni hányad nem lenne biztosítható, fennállna a lehetősége, hogy az adott településen megszűnik a gyógyszerellátás. Ezért született meg az a rendelkezés, hogy ebben az esetben az állam elővásárlási jog nélkül is tulajdoni hányadot szerezhet, amely beszámít a gyógyszerészi tulajdonhányadba. Felmérések szerint jelenleg 38 olyan 4

5 gyógyszertár van, amelyben a 25%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdonhányad nem biztosított és a gyógyszertár az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítja. 4. Mivel az elővásárlási jog sorrendjében első helyen a személyi jogos illetve a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerész áll, átruházás esetén az elővásárlási jognak nincs más, sorrendben előtte lévő kedvezményezettje, így az általa kötött megállapodás azonnal hatályba léphet. 5. A mostani törvénymódosítás több rendelkezést hozott a gyógyszertárak többségi gyógyszerészi tulajdonlásának érdekében. Indokolt tehát összefoglalni, hogy az elmúlt években hogyan alakult az ezzel kapcsolatos jogalkotási tevékenység januártól új gyógyszertár létesítése és működtetése csak többségi gyógyszerészi tulajdon garantálása mellett engedélyezhető januártól hatályos az a rendelkezés, miszerint az akkor már működő közforgalmú gyógyszertárakat működtető gazdasági társaságban január 1.-ig a 25%-ot meghaladó, január 1.-ig többségi gyógyszerészi tulajdont kell biztosítani. Ezzel az 1994-ben, majd 2001-ben már jogszabályban rögzített rendelkezések újra előírásra kerültek. Gyógyszergyár, gyógyszer-nagykereskedő január 1.-től sem közvetlenül, sem közvetett módon gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdont nem szerezhet, a január 1. előtt szerzett tulajdoni hányadát nem növelheti. Off-shore cégek gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban május 31.-től sem közvetlenül, sem közvetett módon tulajdonhányaddal nem rendelkezhetnek. A közötti időszakban a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdonosi összetételében bekövetkező bármilyen változás esetén a január 1.-i, januártól a januári tulajdonosi előírásoknak meg kell felelni. A gyógyszerészi tulajdonhányad szempontjából a gyógyszertárban dolgozó (személyi jogos és alkalmazott) gyógyszerészek mellett a január 1-én hatályba lépett módosítás értelmében a gazdasági társaságban üzletrésszel rendelkező gyógyszerészek tulajdonhányada is számításba vehető. A gyógyszerészi tulajdonhányad szempontjából figyelembe vehető tulajdoni hányaddal maximum 4 gyógyszertárban rendelkezhet gyógyszerész. Négynél több gyógyszertárban gazdasági társaság januártól nem szerezhet tulajdont, 2012-től a rendelkezés a magánszemélyekre is kiterjesztésre került. Amennyiben január 1.-jén a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság a tulajdoni hányadra vonatkozó előírásnak (25%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdon) nem felel meg, a közfinanszírozási szerződést fel kell mondani, amennyiben január 1.-jén a többségi gyógyszerészi tulajdont nem biztosítja, a működési engedélye visszavonásra kerül. Ez a rendelkezés januártól hatályos. A Gyftv 73. (1) bekezdés rögzíti azokat az eseteket, ahol a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság legfőbb szerve (tagok gyűlése, taggyűlés, közgyűlés) kizárólag a 5

6 gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi jogos gyógyszerész igenlő szavazatával hozhat döntést a gyógyszertár szakmai vezetésével, irányításával és a közfinanszírozással kapcsolatos szakmai kérdésekben. Ezek az ún. menedzsment jogok. Az ezzel kapcsolatos legutolsó korrekcióra a jelenlegi törvénymódosítás során került sor, a menedzsment jogok részletes ismertetése fentebb már megtörtént. A Gyftv 73. (1) bek.-ben foglaltak vonatkozásában a képviseletet a személyi jogos gyógyszerész látja el, a mostani módosítás szerint a képviseleti jogot önállóan gyakorolja. A kormány júliustól kedvezményes hitellel és tőkealappal segíti a gyógyszerészek tulajdonszerzését. A gyógyszertárat működtető gazdasági társaság társasági szerződésében rögzített tulajdonosi aránytól a tulajdonosi jogok gyakorlása során január 1-től érvényesen eltérni nem lehet. Ez a módosítás a szindikálás, illetve a zsebszerződések kizárását célozza. A gyógyszertárat működtető gazdasági társaság az érvényben lévő társasági szerződését január 1.-től egységes szerkezetben köteles az OTH-hoz benyújtani és a változások benyújtására is folyamatosan kötelezetté válik. A gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdoni hányadának átruházása során a gyógyszerészeket elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az elővásárlási joggal nem él gyógyszerész, az elővásárlási jog jogosultjává az állam válik. Az állam az így szerzett tulajdonhányad megvásárlására 3 éven belül gyógyszerészek számára pályázatot ír ki. A fentiek alapján a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális függetlenségét célzó jogalkotási folyamat 2010 ősze óta töretlen, a kormány és az Országgyűlés a gyógyszerészek többségi gyógyszerészi tulajdonlását ténylegesen megvalósítandó célnak tekinti. 6. A szindikálási tilalom jogszabályi rögzítésének egyik kezdeményezője a Kamara volt és a mostani salátatörvény előkészítése során ebben a patikaalap előkészítéséért felelős miniszteri biztossal konszenzusos álláspontot képviseltünk. A zsebszerződések ugyanis a jogalkotói akarat kikerülését jelenthetik. 7. A gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságát lehetővé tevő folyamatba beleilleszthető az elővásárlási jog első három helyen történő biztosítása is a gyógyszerészek részére. Sőt az elővásárlási jog gyógyszerészi tulajdonhányad szempontjából számításba vehető tulajdoni hányadon túli tulajdoni hányadokra történő biztosítása megteremti a gyógyszerészek számára a kizárólagos gyógyszerészi tulajdonlás lehetőségét is. 8. Az elővásárlási jog és ezen belül az állam tulajdonosi szerepvállalásának lehetősége a patikaalappal kapcsolatos tárgyalásokon és a salátatörvénnyel kapcsolatos egyeztetéseken nem merült fel. Azonban a befektetők egy része a korábbi status quo bombabiztos megtartásáért az utóbbi hónapokban a jogszabályi előírások megkerülésére alkalmas zsebszerződéseket íratott alá gyógyszerészekkel, és a vagyonkimentés különböző technikáit is kidolgozták. Úgyszintén köztudott, hogy a hálózatokban dolgozó 6

7 gyógyszerészek bizonytalanok és olyan felmérés is megjelent, amely előre vetítette annak kockázatát, hogy a törvény tulajdoni előírásainak a gyógyszertárak egy része januárban nem fog megfelelni. Az elővásárlási jog minden gyógyszerészre érvényes életre hívása és az államra történő kiterjesztése a tulajdonrendezés és az ellátásbiztonság egyidejű megvalósulását segítheti. Elvileg megnyitja a lehetőséget arra is, hogy a még bizonytalan, a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság gazdálkodási paramétereit információk hiányában felelősen felmérni nem tudó gyógyszerészek haladékot kapjanak és három éven belül egy későbbi időpontban érvényesítsék vételi szándékukat a tulajdonosi jogokat akkor gyakorló állami szervvel szemben. 9. Kétségtelen tény, hogy az állam tulajdonosi szerepvállalásának jogszabályi lehetővé tétele ellentétes a kormány korábbi kommunikációjával, azonban az ezzel kapcsolatos döntésre feltehetően a gyógyszerpiaci folyamatok ismeretében és az eredeti célok védelme érdekében került sor. A mostani intézkedések kézzelfogható közelségbe hozzák a liberalizált modell tényleges lezárását. 10. A kamara elvi álláspontja is egyértelmű a tekintetben, hogy sem a szabadpiaci liberalizált, sem az állami gyógyszerellátást nem tartjuk elfogadhatónak. Ez utóbbi érvényesülését a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális függetlenségét lehetővé tevő eddigi kormányzati intézkedések, a kormányzat által vállalt garanciális elemek szabályozásba történő beépítése és az elkészítendő kormányrendelet garantálhatják. A salátatörvény gyógyszerészetet érintő további rendelkezéseit a tájékoztató II. részében ismertetjük. A Kamara elnöksége a patikaalap bemutatására regionális megbeszéléseket szervez, melyeken reményeink szerint az MFB és a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. szakemberei is részt vesznek. A Kamara honlapján korábban megjelölt időpontok és helyszínek előzetes tájékoztatásra szolgálnak, a találkozók pontos időpontját és helyszínét a honlapon jelezzük, továbbá az érintett gyógyszerészek közvetlen levélben történő tájékoztatását is tervezzük. A patikaalap igénybe vételével és a tulajdonosi programmal kapcsolatban számos olyan kérdés merülhet fel, melyek megválaszolása sokak számára lehet iránymutató. Ezért a kamarai tagok címre küldött, közérdeklődésre számot tartó kérdéseire néhány napon belül a kamarai honlap Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) menüpontja alatt illetékes szakember közreműködésével igyekszünk válaszolni. A kérdés feltevőjének anonimitását a honlapon megjelenő válaszadás során biztosítjuk. Budapest, július 2. Dr. Hankó Zoltán elnök 7

Változik a gyógyszerellátás szabályozása

Változik a gyógyszerellátás szabályozása Változik a gyógyszerellátás szabályozása Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy évente kétszer salátatörvény keretei között módosulnak az egészségügyet szabályozó törvények. A 2013. első félévében előkészített

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY LÉS HIVATALA Érkezett: 2014 OKT 2 7. B/1764. számú JELENTÉ S a közforgalmú gyógyszertárakró l Előadó : Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. október

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról

2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról 2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról Annak érdekében, hogy a többszektorúvá vált egészségügyi ágazatban az egészségügyi

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. július 15. 2014. 20. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 20/2014. (VII. 3.) AB határozat A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény koncepciójáról Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció Felnőttképzés új szabályozása Rendszerhibák és javításuk Szakiskolai tanulók képzési útjai EQAVET minőség Resource Kit és a pályaorientáció Interjú Mayer Andreával Gyakorlati képzés nagyvállalatnál A tanulószerződés

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság B E L S Ő S Z A B Á L Y Z A T a 2007. évi CXXXVI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 1 I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben