A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata"

Átírás

1 A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK A panasz fogalma Az Ügyfél (Panaszos) fogalma Ügyfélszolgálati Központ (Ügyfélcentrum) A PANASZ BEJELENTÉSE, FELVÉTELE A PANASZNYILVÁNTARTÁS A PANASZÜGY ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK FELŐSSÉGI KÖRÖK, KOMPETENCIÁK A PANASZÜGY INTÉZÉSE Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) kapcsolatos panaszok kezelésének különös szabályai A PANASZÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS UTÓLAGOS TEENDŐK JOGORVOSLAT ZÁRÓ RENDELKEZÉS sz. melléklet sz. melléklet PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

3 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI A Panaszkezelési szabályzat célja, hogy meghatározza a Porsche Bank Zrt.-hez (továbbiakban: Bank) érkezett panaszok nyilvántartására, kezelésére vonatkozó rendet, eleget téve a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvényben (továbbiakban: Hpt.) foglalt előírásoknak, valamint a Magyar Nemzeti Bank rendeletének, a rendelethez tartozó Mintaszabályzatnak. A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség, vélemény az Ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük igényeit, ezzel minél elkötelezettebb Ügyfelünkké tehessük, és ez által minél sikeresebb lehessen Bankunk. Jelen Szabályzat kiadásának célja: az Ügyfelek panaszainak megnyugtató kivizsgálása, megválaszolása, a jogszabályok által elvárt dokumentáltság mellett; az ügyfélpanaszok összegyűjtése, feldolgozása annak érdekében, hogy megismerjük a szolgáltatás kritikus elemeit és fejlesztendő területeit. Az átláthatóság és a könnyebb kezelhetőség érdekében szükséges akár közvetlenül az ügyfelektől, akár más - nevükben eljáró személyektől, közvetítőktől érkező levelek (továbbiakban: ügyféllevelek) megkülönböztetése aszerint, hogy azok panaszeljárás keretében vagy nem panaszeljárás keretében kezelendőek. A Panasz kivizsgálásáért Bankunk külön díjat nem számít fel és nem fogad el. A Panaszt ügyfélbarát, fogyasztóbarát módon vizsgáljuk ki, elsődlegesen szem előtt tartva az ügy mielőbbi békés rendezését. Bankunk a panaszkezelési eljárás során az ügyfelek szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének jogszabályba rögzített általános kereteit szem előtt tartva jár el. Bankunk a transzparencia elvének megfelelően a panaszkezelési eljárást megelőzően és az eljárás egésze alatt fokozottan biztosítja a közérthetőséget, az átláthatóságot, a kiszámíthatóságot, valamint az információk folyamatos hozzáférhetőségét. A panaszt benyújtó Ügyfél adatait Bankunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK 2.1. A panasz fogalma Bankunk a szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a szerződés Bankunk részéről történő teljesítésével, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységét vagy mulasztását érintő ügyfél kifogás. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél Bankunktól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel. 3PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

4 2.2. Az Ügyfél (Panaszos) fogalma 1. Az Ügyfél lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, illetve azok meghatalmazottja, aki/amely Bankunk szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje. Ügyfélnek minősül minden olyan személy is, aki Bankunkkal pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló üzleti kapcsolatban nem áll, és panasszal él. Fogyasztónak minősülő Ügyfél az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok értekében eljáró természetes személy. 2. A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén Bankunk vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. Bejelentésre szolgáló nyomtatvány alkalmazása esetén az Ügyfél neve mellett fel kell tüntetni az Ügyfél törvényes, illetve meghatalmazotti képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselője, természetes személy meghatalmazottja, stb.). Egyebekben a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni, a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni (a meghatalmazás formanyomtatványa megtalálható Bankunk honlapján), továbbá a banktitok-kört meg kell jelölnie. Meghatalmazás hiányában Bankunk közvetlenül az Ügyfélhez fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében. 3. Ügyfélnek tekintendő jelen szabályzat alkalmazása során - az a személy is, aki Bankunk eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja Ügyfélszolgálati Központ (Ügyfélcentrum) Az ügyfélpanaszok befogadása szempontjából ügyfélszolgálatnak kell tekinteni Bankunk ügyfélforgalom előtt nyitva álló, erre kijelölt helyiségét, és telefonon vagy interneten elérhető egységét (pl.: Call Center; Ügyfélcentrum elérhetőségei: Porsche Bank Zrt Budapest Fáy u. 27. II. emeleti Ügyfélszolgálati Központ hétfő: óráig (panaszügyben hétfőn óráig a hosszított ügyelet telefonszáma: ) kedd-csütörtök: óráig péntek: óráig Hitel-, és pénzügyi lízing ügyintézés: Tel: Fax: Betétügyletek, számlavezetés: Tel: (helyi tarifával hívható kék szám) Fax: PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

5 3. A PANASZ BEJELENTÉSE, FELVÉTELE Az Ügyfél felmerült panaszát a következő úton juttathatja el Bankunkhoz: Szóban: Írásban: Személyesen szóban: az Ügyfélcentrumban, annak nyitvatartási idejében, ahol a panaszt Bankunk munkatársai amennyiben lehetséges azonnal kivizsgálják, és érdemi döntést hoznak, ellenkező esetben a panaszt írásban, jegyzőkönyv formájában rögzítik és az írásba foglalt jegyzőkönyv másolati példányát az Ügyfél részére átadják. telefonon: ügyfélszolgálati időben (hétfőnként hosszított elérhetőséggel) bejelentett panasz esetében a munkatársaink amennyiben lehetséges a panaszt azonnal kivizsgálják és érdemi döntést hoznak, ellenkező esetben a panaszt írásban rögzítik jegyzőkönyv formájában (3.a, 3.b, 3.c. sz. melléklet) és a jegyzőkönyv másolati példányát az Ügyfél részére a panaszra adott válasszal együtt megküldi. Az Ügyfél és Bankunk munkatársa között elhangzott telefonos kommunikációt Bankunk hangfelvétellel rögzíti és a hangfelvételt 1 (egy) évig megőrzi, a hangfelvétel tartalmáról jegyzőkönyvet vesz fel. Az Ügyfél kérésére Bankunk biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását (az őrzési időn belül), továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet személyesen: az Ügyfélcentrumban, annak nyitvatartási idejében, az Ügyfél panaszát írásban benyújthatja telefaxon: hitel-, vagy pénzügyi lízing üggyel kapcsolatos panasz esetén a 06-1/ ös, betétügyek, számlavezetéssel kapcsolat panasz esetén a 06-1/ as telefax számon, a Porsche Bank Zrt. Ügyfélcentrumának címezve a panaszt tartalmazó levelet. postai úton: a Porsche Bank Zrt.-nek címezve; 1139 Budapest, Fáy u. 27. elektronikus levélben: hitel, vagy pénzügyi lízing üggyel kapcsolatban az betétügyek, számlavezetéssel kapcsolatban a címre, melyet Bankunk folyamatosan fogad. A beérkező írásbeli ügyfélpanaszt, annak dokumentumaival együtt a panasszal érintett tevékenység panaszfelelőséhez kell továbbítani, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az átvételt követő munkanapon. Az Ügyfélcentrumban személyesen leadott írásbeli panasz esetén Bankunk tájékoztatja az Ügyfelet, a panaszt továbbiakban kezelő szervezeti egység elérhetőségéről és az Ügyfél megkapja az általa benyújtott írásbeli panasz egy, az átvétel igazolásával ellátott másolati példányát. Szóbeli ügyfélpanasz esetén az Ügyfelet az általa panasszal érintett tevékenység panaszfelelőséhez kell haladéktalanul irányítani. Amennyiben az Ügyfél a szóbeli panaszát nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnél terjeszti elő, akkor Bankunk tájékoztatja az Ügyfelet a panaszt kezelő szervezeti egység elérhetőségéről. 5PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

6 4. A PANASZNYILVÁNTARTÁS A panaszt annak elintézéséig Bankunk minden esetben nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza: az ügyfél nevét, az ügyfél bankszámlaszámát az ügyfél állandó lakcímét/levelezési címét, az ügyfél telefonszámát (ha telefonon vár választ), az ügyfél címét (ha elektronikus levélben vár választ), az értesítés módját, a bejelentés típusát, a bejelentésben érintett termék(ek)et, a panasz okát, a panaszos igényét, a panasz rövid leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, a panasz benyújtásának időpontját, amely megegyezik az elektronikus nyilvántartásba vétel idejével, helyét és módját, panasz megválaszolásának határidejét, a panaszbejelentés kivizsgálásával foglalkozó, végrehajtásért felelős ügyintéző nevét, a kivizsgáláshoz illetve rendezéshez szükséges intézkedéseket, elutasítás esetén annak indokát, az intézkedések teljesítésének határidejét, a panasz megválaszolásának időpontját, egyenlegközlő kiadásának/továbbításának tényét. A beérkezett panaszokról a panaszügyben érintett főosztály/osztály külön nyilvántartást vezet. A panasznyilvántartás adatait Bankunk egész területére vonatkozóan - a Fogyasztóvédelmi felelős negyedévente összesíti, ill. ellenőrzi a bejelentések, panaszok intézésének szabályszerűségét, a tárgyhót követő hó 10. napjáig. Szabálytalanság észlelése esetén azonnal intézkedik annak orvoslására, a szükséges intézkedések megtételére. A Fogyasztóvédelmi felelős évente egyszer tevékenységéről és a panaszkezelés tapasztalatairól beszámol az Ügyvezetés és az Igazgatóság felé. Bankunk különös figyelmet fordít arra, hogy az azonosítás céljából bekért adatok ne sértsék az adatvédelmi előírásokat, és ne szolgáljanak más, a panaszügyek regisztrálásán kívüli egyéb adatgyűjtési célt. Bankunk igény szerint segíti az Ügyfelet a panasz megfogalmazásában és benyújtásában. Ennek érdekében a panasz benyújtásához megfelelő nyomtatványt biztosít számára, valamint elfogadja a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazását is. A Panaszbejelentő nyomtatvány (1. sz. melléket) és a Magyar Nemzeti Bank formanyomtatványa elérhető Bankunk honlapjáról (www.porschebank.hu), továbbá az Ügyfélcentrumban. A nem személyesen, vagy egyébként a benyújtási jogosultság 6PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

7 megállapítására alkalmas módon történő benyújtás esetén Bankunk kérheti a panasz benyújtásának utólagos megerősítését. A panaszt benyújtó ügyfél adatait Bankunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 5. A PANASZÜGY ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK A panaszügy által érintett pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: Aktív banki ügyletek: o hitel és pénzkölcsön nyújtása (pl. gépjármű hitel,), pénzügyi lízing ügylet; o kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; Passzív banki ügyletek: o betét gyűjtése; o pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; (pl. számlavezetés, elektronikus bankolás) o pénzváltási tevékenység 6. FELŐSSÉGI KÖRÖK, KOMPETENCIÁK A panaszok ügyintézése (kivizsgálása, a kapcsolódó dokumentumok összeállítása, határidőben történő megválaszolása) azon főosztályok/osztályok feladata, aki az adott szolgáltatást végzi: Számlavezetési Osztály: o betétgyűjtéshez; o pénzforgalmi szolgáltatáshoz; o pénzváltási tevékenységhez Márkakereskedői és Ügyfélkapcsolati Főosztály: o hitel és pénzkölcsön nyújtásához, pénzügyi lízing ügylet bonyolításához; o kezesség és bankgarancia vállalásához, valamit egyéb bankári kötelezettség vállaláshoz; Behajtási Osztály: o hitel és pénzkölcsön, pénzügyi lízing ügylet felmondásához és elszámolásához; o kapcsolódó panaszok kezelését végzi. Bankunk panaszfelelősöket jelöl ki, akinek feladata a panaszkezelési eljárások jogszabályoknak és jelen szabályzatnak megfelelő lefolytatásának biztosítása. Bankunk által kijelölt panaszfelelősök (tevékenységcsoportonként): Papp Beáta - Számlavezetési ügyintéző Filepné Szabó Györgyi - Ügyfélszolgálati Osztályvezető Olajné Serfőző Anikó Behajtási ügyintéző 7PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

8 A panaszfelelős feladatai: a panasz/reklamáció teljes körű kivizsgálása, határidőben és megfelelő színvonalon történő megválaszolása; a panasz/reklamáció nyilvántartásba vétele, a nyilvántartás vezetése; a panaszok elkülönülten történő nyilvántartása (a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie panaszügyi statisztikák, kimutatások készítésére); az eljárás menetének, határidők betartásának figyelemmel kísérése. A panasszal érintett osztály/főosztály vezetőjének feladatai: Jogi terület: az általa vezetett osztályt/főosztályt érintő panaszokkal kapcsolatos következtetések levonása, esetlegesen munkafolyamat-módosítása; az általa vezetett osztályt/főosztályt érintő panaszokról éves rendszerességgel kimutatás készítése az Ügyvezetés részére, amelyben felméri a panaszügyek kapcsán leginkább érintett termékeket, üzletágakat vagy egyéb működési területeket, és meghatározza a panaszok megelőzése, illetve csökkentése érdekében szükséges és lehetséges intézkedéseket. Amennyiben az Ügyfél panasz ügyvéden keresztül érkezik, akkor a válaszlevelet minden esetben Bankunk jogi képviselőjével együttműködve kell megválaszolni. Belső ellenőrzés kapcsolódó feladatai: A függetlenített Belső Ellenőr Bankunk tevékenységeinek munkatervi ellenőrzése során vizsgálja a beérkezett ügyfélpanaszokat és azok elintézésének szabályszerűségét. 7. A PANASZÜGY INTÉZÉSE 1. Személyes ügyfélkapcsolat esetén Bankunk biztosítja az Ügyfélnek a panaszkezelés menetének megismerését és lehetőséget biztosít a Panaszkezelési szabályzat áttanulmányozására. 2. Bankunk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és amennyiben a panasz azonnal teljes körűen kivizsgálható akkor a panaszügyben hozott érdemi döntéséről az Ügyfelet azonnal tájékoztatja. Az érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indokolással látja el, hivatkozva a vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegére és a megküldött elszámolásokra valamint a szerződéses jogviszony alatt teljesített egyéb tájékoztatásra. Ha a döntés jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismerteti. A szóbeli panasz azonnali elutasítása esetében Bankunk továbbá tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a panasz és a panaszkezelés álláspontja szerint: a) a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) fogyasztóvédelmi rendelkezései megsértésének kivizsgálására vagy b) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére irányult. 8PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

9 Bankunk egyúttal tájékoztatja az Ügyfelet, hogy - a fenti a) pont esetében a fogyasztóvédelmi eljárás a Magyar Nemzeti Banknál kezdeményezhető a szabályzat 9. pontjában meghatározott elérhetőségen, - a fenti b) pont esetében az Ügyfél döntése alapján a szabályzat 9. pontjában megjelölt Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. Amennyiben Bankunk álláspontja szerint a panasz mind az a), mind a b) pontot érinti, Bankunk az Ügyfelet tájékoztatja arról, hogy a panaszban foglaltak mely része tartozik az a) pont illetve a b) pont körébe, és ennek megfelelően mely panaszrésszel melyik hatósághoz vagy szervhez fordulhat. Ha a panasz sem az a) sem a b) pont alá nem sorolható, Bankunk tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy panaszával kapcsolatosan további jogorvoslatra nincs lehetőség. Ha a szóbeli panasz azonnal teljes körűen nem kivizsgálható vagy az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, Bankunk a panasz azonosítására szolgáló adatokat az Ügyféllel közli. Bankunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén - a panasszal kapcsolatos indokolással ellátott álláspontjával együtt a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az Ügyfélnek, és mind a panasz kivizsgálása, mind az érdemi döntés meghozatala és a jegyzőkönyv megküldése során az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 3. Telefonon történő panaszkezelés esetén Bankunk biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést, továbbá az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított 5 (öt) percen belüli élőhangos bejelentkezést. Telefonon történő panaszkezelés esetén Bankunk munkatársa és az Ügyfél közötti telefonos kommunikációt Bankunk hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt egy évig megőrzi. Bankunk a panasz megőrzési idején belül az Ügyfél kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített kivonatot, avagy a hangfelvételt tartalmazó elektronikus adathordozót. 4. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Bankunk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi és mind a panasz kivizsgálása, mind az érdemi döntés meghozatala és a jegyzőkönyv megküldése során az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A jegyzőkönyv legalább az alábbi adatokat rögzíti: a) ügyfél neve; b) ügyfél lakcíme, székhelye illetve amennyiben szükséges levelezési címe; c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő feltüntetése; e) panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfél azonosító szám; f) ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása; 9PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

10 h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe. 5. Amennyiben a panasz kivizsgálásához az Ügyfélnél rendelkezésre álló további így különösen az Ügyfél azonosításához, a panasszal érintett jogviszonnyal kapcsolatos információra van szüksége, úgy Bankunk haladéktalanul felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot, és beszerzi azokat. 6. Bankunk az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az Ügyfélnek. 7. Amennyiben az írásbeli panasz nem tartalmazza az alábbi adatokat, Bankunk jogosult azokat az Ügyféltől bekérni: a) ügyfél neve; b) szerződésszám, ügyfél azonosító száma; c) lakcíme, székhelye, levelezési címe; d) telefonszám; e) értesítés módja; f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás; g) panasz leírása, oka; h) panaszos igénye; i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata; j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás; k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 8. Bankunk a panasz teljes körű kivizsgálását követően a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indokolással látja el, hivatkozva a vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegére és a megküldött elszámolásokra valamint a szerződéses jogviszony alatt teljesített egyéb tájékoztatásra. Ha a döntés jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell. A panasz elutasítása esetében Bankunk továbbá tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a panasz és a panaszkezelés álláspontja szerint: a) a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) fogyasztóvédelmi rendelkezései megsértésének kivizsgálására vagy b) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére irányult. Bankunk egyúttal tájékoztatja az Ügyfelet, hogy - a fenti a) pont esetében a fogyasztóvédelmi eljárás a Magyar Nemzeti Banknál kezdeményezhető a szabályzat 9. pontjában meghatározott elérhetőségen, - a fenti b) pont esetében az Ügyfél döntése alapján a szabályzat 9. pontjában megjelölt Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. Amennyiben Bankunk álláspontja szerint a panasz mind az a), mind a b) pontot érinti, Bankunk az Ügyfelet tájékoztatja arról, hogy a panaszban foglaltak mely része tartozik az a) pont illetve a b) pont körébe, és ennek megfelelően mely panaszrésszel melyik hatósághoz vagy szervhez fordulhat. Ha a panasz sem az a) sem a b) pont alá nem sorolható, Bankunk tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy panaszával kapcsolatosan további jogorvoslatra nincs lehetőség. 10PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

11 Bankunk az érdemi döntését írásba foglalva továbbítja a panaszos/ügyfél részére oly módon, mely alkalmas annak igazolására, hogy a küldeményt kinek a részére küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és időpontját is. Az Ügyfél kérésére a válasz elektronikus üzenetben, az ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre, ill. telefax útján is továbbítható. Bankunk a panaszt és az arra adott választ a 8.1. pontban részletezett határidőig őrzi meg, és azt a Magyar Nemzeti Bank kérésére bemutatja. c) Bankunk a panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt határidőkre figyelemmel az általa vállalt határidőn belül teljesíti. Ha a határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatja az Ügyfelet az indok pontos megjelölésével. d) A panasszal kapcsolatos döntéshozatalban nem vehet részt Bankunk olyan alkalmazottja, aki a sérelmezett intézkedésben vagy döntésben részt vett. e) A panaszügyintézés nyelve a magyar, lehetőség szerint azonban biztosítani kell a panaszos által beszélt és értett nyelven történő panaszügyintézést Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) kapcsolatos panaszok kezelésének különös szabályai Az ügyfél kifogást emelhet referenciaadatainak átadása, azoknak a BISZ Zrt. által történő kezelése ellen, kérheti az átadott referenciaadatok helyesbítését, illetve törlését. A kifogást kizárólag írásban lehet benyújtani. Bankunk a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. Amennyiben Bankunk a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referencia adatot az ügyfél egyidejű értesítése mellett a BISZ Zrt. részére átadni. A KHR-rel kapcsolatos kifogást minden esetben rögzíteni kell a panasznyilvántartásban. 8. A PANASZÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS UTÓLAGOS TEENDŐK 1. A panaszt és az arra adott választ 3 (három) évig kell megőrizni. Az elektronikusan rögzített dokumentumok (telefonos felvétel) megőrzési határideje a felvétel napjától számított 1 év. 2. Bankunk a panaszokat elkülönülten tartja nyilván, a nyilvántartás alkalmas panaszügyi statisztikák és kimutatások készítésére. 3. Bankunk a panaszokról éves gyakorisággal elemzést készít, amelyben felméri a panaszügyek kapcsán leginkább érintett termékeket, üzletágakat vagy egyéb működési területeket, és meghatározza a panaszok megelőzése, illetve csökkentése érdekében szükséges és lehetséges intézkedéseket. 11PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

12 9. JOGORVOSLAT Abban az esetben, ha az ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát Bankunk nem megfelelően kezelte, a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény értelmében lehetősége van panaszával írásban a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához (továbbiakban MNB) fordulni, ahol kérheti a Magyar Nemzeti Bank közreműködését a rendezéshez, illetve igénybe veheti a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület eljárását. Amennyiben Bankunk álláspontja az Ügyfél számára nem elfogadható, úgy az Ügyfél a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a következő hatósághoz fordulhat: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levelezési címe: 1534 Budapest BKKP. Pf. 777 telefon: Az ügyfél a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy az illetékes bírósághoz fordulhat, amennyiben nem ért egyet Bankunk válaszával, és a panasz a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, megszűnésével, vagy szerződésszegéssel kapcsolatos. Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület Levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf telefon: (06 1) cím: Hatáskörébe tartozik a gazdasági versenyt nem érintő ügyekben történő eljárás a pénzügyi szervezetek vonatkozásában, e szervezetek jogszabályba, belső szabályzataiba, valamint az MNB határozatába ütköző magatartásban megnyilvánuló jogsértése esetén, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megsértése esetén az eljárás. Bankunk az ügyfél kérésére költségmentesen megküldi postai úton vagy elektronikus levélben a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához, illetve a Pénzügyi Békéltető Testülethez benyújtható formanyomtatványokat. Az MNB ellenőrzési tevékenysége során vizsgálhatja a panaszügyintézés gyakorlatát és jogszabályoknak való megfelelősségét az egyes pénzügyi szervezeteknél, illetve a pénzügyi szektorokban és ellenőrzési tevékenységének általános tapasztalatait a panasz ügyintézési tevékenység továbbfejlesztése érdekében nyilvánosságra hozhatja. 12PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

13 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉS A jelen Szabályzat módosítását - egységes szerkezetben - Bankunk Igazgatósága a 61/2014/2 számú határozatával elfogadta. A Szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen naptól kell alkalmazni. Egyidejűleg a január 1. napján hatályba lépett Panaszkezelési Szabályzat hatályát veszti. Budapest, augusztus Antall Pál Vezérigazgató 13PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

14 1. sz. melléklet PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY Panaszos adatai: Név Számlaszám Szerződésszám Panasszal érintett szolgáltató neve és címe: Panasszal érintett szolgáltatás: Lakcím/székhely Levelezési cím Telefon Fax Személyi ig. szám Útlevél száma (külföldi személy esetén) Meghatalmazott neve Értesítés módja Panasz és az azt alátámasztó tények rövid leírása 1 : Csatolt dokumentumok 2 : 1 Amennyiben szükséges, kérjük, folytassa a leírást további lapokon! 2 Kérjük csatolja a panaszát alátámasztó dokumentumok másolatait, amelyekre bizonyítékként hivatkozik, az eredeti példányokat pedig őrizze meg! Meghatalmazotti képviselet esetén kérjük a meghatalmazás eredeti példányának csatolását! 14PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

15 Döntésre vonatkozó konkrét igény megjelölése 3 Kelt: Panaszos aláírása Tájékoztatjuk, hogy amennyiben panasza kivizsgálásához minden szükséges információ rendelkezésünkre áll, akkor panaszával kapcsolatos álláspontunkról bejelentésének beérkezésétől számított 30 napon belül értesítjük. Ellenkező esetben a rendelkezésre álló adatok alapján döntünk. 3 Fogalmazza meg pontosan igényét, hogy panaszügye rendezése során milyen döntést kér Bankunktól! 15PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

16 Bank által kitöltendő rész. Kérjük, ne írjon ide! Panaszt felvevő munkatárs neve és szervezeti egysége Bejelentés időpontja Bejelentés módja A panasz oka Tájékoztatási hiányosság Nyilvántartási hiányosság Árfolyam használat, árfolyam különbözet Szolgáltatás minősége, ügyfélkiszolgálás minősége Jutalék, költség, díj mértéke Kamat, hozam mértéke Nyilvántartás, ügyviteli hiba Elszámolás, megbízás teljesítése Egyéb ügyviteli hibák Törlesztőrészlet mértéke KHR (BAR) lista Méltányossági kérelem Egyéb Érintett szolgáltatás megjelölése Hitelezés Folyószámlahitel Gépjárműhitel Pénzügyi lízing ügylet PSCC-Hitelkártya Jelzálog alapú szabad felhasználású hitel Deviza Forint Lakáshitel Deviza Forint Személyi kölcsön Deviza Forint Betéti konstrukció Számlavezetés Elektronikus banki szolgáltatás Egyéb tevékenység 16PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

17 2. sz. melléklet MEGHATALMAZÁS panaszkezelési eljáráshoz Alulírott (meghatalmazó) Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: Szem. ig. szám./adószám: meghatalmazom (meghatalmazott) Név: Lakcím: Szem. ig. szám.: hogy a számú szerződés ügyében a Porsche Bank Zrt-nél a nevemben panaszt tegyen, a panaszkezelési eljárás során helyettem és nevemben eljárjon, jognyilatkozatot tegyen akár írásban, akár szóban. Jelen meghatalmazásom kiterjed a szerződéssel kapcsolatban valamennyi banktitoknak minősülő információ, adat meghatalmazott részére történő kiadására. (helység), (dátum) Meghatalmazó Jelen meghatalmazást elfogadom: Előttünk, mint tanúk előtt: Meghatalmazott Név: Név: Lakcím: Lakcím: Szem. ig. szám: Szem. ig. szám: Aláírás: Aláírás: 17PBH_61.Panaszkezelési szabályzat_ rb-honlap

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére I. Bevezetés A CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának

Részletesebben

A Porsche Versicherungs AG. Magyarországi Fióktelepének Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Versicherungs AG. Magyarországi Fióktelepének Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Versicherungs AG. Magyarországi Fióktelepének Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 4 2.1. A

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZÁBÁLYZAT NOVIS Poisťovňa, a.s.

PANASZKEZELÉSI SZÁBÁLYZAT NOVIS Poisťovňa, a.s. NOVIS Poisťovňa, a.s. I. BEVEZETÉS Társaságunk kiemelt célja, hogy az ügyfelek elégedettségének és bizalmának növelése érdekében folyamatosan fejlessze szolgáltatásai minőségét. Jelen szabályzat célja,

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: augusztus 8-tól

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: augusztus 8-tól A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. augusztus 8-tól A CIB Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a CIB Biztosítási Alkusz Kft. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben 2014. szeptember 1. Panaszkezelési

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL 1. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Tekintettel arra, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) alapvető célja, hogy

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzata

Panaszkezelési szabályzata PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Üzletszabályzat 3. sz. melléklete AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési szabályzata V2.0 Az igazgatói utasítás hatályba

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Szabályzat száma: 801/2014.08.01. Szabályzat neve: ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. 08. 01.

Részletesebben

A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: június 30-tól

A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: június 30-tól A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. június 30-tól A CIB Lízing csoport. ügyfeleinek a társaság magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. Június 30-tól A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. -ában, a magánnyugdíjról és

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Letölthető dokumentumok: Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Meghatalmazás személyes panaszbejelentéshez Fogyasztói panaszbejelentő nyomtatvány I. Bevezetés Az Assure-Man

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Expressz Zálog Zrt. Panaszkezelési Szabályzat

Expressz Zálog Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Expressz Zálog Zrt. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Panaszkezelési Szabályzat 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

AZ UNICREDIT LEASING IMMOTRUCK ZRT. AZ UNICREDIT INGATLANLÍZING ZRT. ÉS (továbbiakban együtt: UniCredit Leasing) (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

AZ UNICREDIT LEASING IMMOTRUCK ZRT. AZ UNICREDIT INGATLANLÍZING ZRT. ÉS (továbbiakban együtt: UniCredit Leasing) (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. AZ UNICREDIT LEASING IMMOTRUCK ZRT. AZ UNICREDIT INGATLANLÍZING ZRT. ÉS (továbbiakban együtt: UniCredit Leasing) (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KIVONATA Panasz fogalma és

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.)

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: HU- 1138 Budapest, Váci út 144-150.; cégjegyzékszám: 01-10-044857;

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat az Euro Quattro Bróker Kft. tisztelt ügyfelei számára I. Bevezetés A EURO QUATTRO Biztosítási Alkusz Kft (továbbiakban: Alkusz) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A Tájékoztató közzététele... 2 III. A bejelentés módja... 2 IV. A bejelentés adattartalma...

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény (továbbiakban: FNYSZ) biztosítja, hogy a tag és csatlakozott munkáltató (továbbiakban: Ügyfél) az FNYSZ magatartására, tevékenységére

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

PANNÓNIA CIG ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANNÓNIA CIG ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANNÓNIA CIG ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. BEVEZETŐ Jelen szabályzat a Bszt. 121. -ának és a Kbftv. 8. mellékletének megfelelően szabályozza a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt-hez (továbbiakban

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. július

Részletesebben

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. július 1. - 1 - T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés Alapelvek II. III. IV. A Szabályzat hatálya Kapcsolódó szabályzatok Részletes

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016.

TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1 BEVEZETÉS Jelen szabályzattal az Tempo Nyugdíjpénztár a jogszabályokban rárótt kötelezettségnek tesz eleget. A szabályzat célja a pénztártagok

Részletesebben

Panaszügyintézési szabályzat

Panaszügyintézési szabályzat Panaszügyintézési szabályzat A Cofidis Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban mint Cofidis ) az ügyfelek panaszainak jogszerű kezelése, valamint annak érdekében, a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat (kivonat)

Panaszkezelési Szabályzat (kivonat) Panaszkezelési Szabályzat (kivonat) A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat A Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (a továbbiakban TIT) TTQM minőség irányítási rendszere, valamint alapszabálya rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Bohemian Financing Zrt. Panaszkezelési szabályzat Verzió Száma: V3 Készítette: Titkos Alexandra Jóváhagyó határozat száma: Igazgatóság 1/2013. (01. 25.) számú határozata Hatályba lépés napja: 2013. 01.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Bevezető PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ProfitSYSTEM Üzletág A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely:, cégjegyzékszám: 02-10-060382, adószám: 23867778-2-02 a továbbiakban: Szolgáltató) az MNB elnökének a

Részletesebben

Az MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Panaszkezelési Szabályzata. Budapest, december

Az MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Panaszkezelési Szabályzata. Budapest, december Az MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata Budapest, 2010. december A panaszkezelési szabályzat célja, hogy az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A Titán Group Alkusz Biztosítási Kft (továbbiakban: Alkusz,Kft célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

FOSTER Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

FOSTER Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata . - Panaszkezelési Szabályzat FOSTER Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2016. február 26. napjától 1 . - Panaszkezelési Szabályzat PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Preambulum A FOSTER

Részletesebben

Az UniCredit Operatív Lízing Kft. (továbbiakban: Lízing) (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KIVONATA

Az UniCredit Operatív Lízing Kft. (továbbiakban: Lízing) (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KIVONATA 4. sz. melléklet Az UniCredit Operatív Lízing Kft. (továbbiakban: Lízing) (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KIVONATA Panasz fogalma és tartalma Az ügyfélnek a Lízing részéről

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bevezető A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely: 7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 1. fszt. 1.., cégjegyzékszám: 02-10-060382, a továbbiakban: Szolgáltató) a PSZÁF 11/2012. (XI.8.)

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat 1 / 10 A BB Alkusz Kft. (a továbbiakban: Alkusz) a panaszok kezelése során a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény, valamint a 9/2012. számú

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület nevű civil szervezet

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörűen Működő Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2015. január 5. napjától A Pesti Hitel Zrt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései

Részletesebben

VT Biztosítási Alkusz Kft Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015.09.01-jétől

VT Biztosítási Alkusz Kft Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015.09.01-jétől . VT Biztosítási Alkusz Kft Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2015.09.01-jétől A VT Kft. (a továbbiakban: Alkusz) a panaszok kezelése során a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003.

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat Banco Primus Fióktelep Magyarország Panaszkezelési szabályzat Hatálybalépés időpontja: 2011. július 1. 1 Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok... 3 II. A panasz bejelentésének

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Budapest, január 7. Panaszkezelési szabályzat

Budapest, január 7. Panaszkezelési szabályzat Budapest, 2013. január 7. Panaszkezelési szabályzat 1. Panasz AZ SG ESZKÖZFINANSZÍROZÁS MAGYARORSZÁG ZRT. ÉS AZ SG JÁRMŰFINANSZÍROZÁS MAGYARORSZÁG ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az SG Eszközfinanszírozás

Részletesebben

BENKS Kft. Panaszkezelési szabályzata. 2015. július 7.

BENKS Kft. Panaszkezelési szabályzata. 2015. július 7. BENKS Kft Panaszkezelési szabályzata 2015. július 7. I. Bevezető rendelkezések A Benks Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cg.: 01-09-881089)

Részletesebben

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről MetLife Biztosító Zrt. 01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. január 04. Kibocsátó: Bartók János vezérigazgató Készítette: Harkácsi Gábor, compliance

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe. 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe. 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2014. augusztus 1. Kibocsátó: Szirtesi György

Részletesebben