Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat"

Átírás

1 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) fax: (06 1) Budapest Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat Személyes Adatok Igénylő/Adós Ügyfélazonosító: Titulus, Neve: Személyazonosító okmány száma: Állandó lakcím: Mióta él jelenlegi lakcímén: Tartózkodási hely: Neme: Állampolgárság: Családi állapot: Adóazonosító jel: Telefonszám: Telefonszám típusa: Jogviszony a jelenlegi tartózkodási helyen (bérli, tulajdonolja): Háztartásban élők száma: Legmagasabb iskolai végzettség: Munkahelyi adatok Munkahely neve: Munkáltató cégforma: Gazdasági szektor: Munkáltató adószáma: Vállalkozói engedély szám: Munkáltató telefonszám: Munkáltató/Vállalkozó működésének kezdete: Munkáltató címe: Foglalkozása: Jogviszony: Munkaviszony kezdete: Foglalkoztatás minősége: Munkaviszony vége: Bért átutalással kapja?: Pénzügyi adatok Havi nettó jövedelem: Ft Fő jövedelem típusa: Egyéb állandó havi nettó jövedelem: Ft Egyéb jövedelem típusa: Állandó havi kiadások (rezsi, egyéb): Ft Jövedelemmel rendelkezők száma a háztartásban: Bankkapcsolatok Elsődleges Bank neve: Bankkapcsolat kezdete: Hitelkártyák keretösszege összesen: Ft Bankkártyák száma összesen: db Ebből hitelkártyák száma összesen: db Beállított folyószámla hitelkeret(ek) összege összesen: Ft Igényléssel érintett további felek Egyéb kölcsönök összesen (lakásvásárlás, személyi kölcsön, autóvásárlás, áruhitel stb.): Kölcsön(ök) havi törlesztő részlete: Ft Személyes Adatok Társigénylő/Adóstárs Ügyfélazonosító: Titulus, Neve: Személyazonosító okmány száma: Állandó lakcím: Mióta él jelenlegi lakcímén: Tartózkodási hely: Neme: Állampolgárság: Családi állapot: Adóazonosító jel: Telefonszám: Telefonszám típusa: Jogviszony a jelenlegi tartózkodási helyen: Háztartásban élők száma: Adóssal való viszonya: Legmagasabb iskolai végzettség: Munkahelyi adatok Munkahely neve: Munkáltató cégforma: Gazdasági szektor: Munkáltató adószáma: Vállalkozói engedély szám: Munkáltató telefonszám: Munkáltató/Vállalkozó működésének kezdete: Munkáltató címe: Foglalkozása: Jogviszony: Munkaviszony kezdete: Foglalkoztatás minősége: Munkaviszony vége: Bért átutalással kapja?: Pénzügyi adatok Havi nettó jövedelem: Ft Fő jövedelem típusa: Egyéb állandó havi nettó jövedelem: Ft Egyéb jövedelem típusa: Állandó havi kiadások (rezsi, egyéb): Ft Jövedelemmel rendelkezők száma a háztartásban: Bankkapcsolatok Elsődleges Bank neve: Hitelkártyák keretösszege összesen: Bankkapcsolat kezdete: Ft Egyéb kölcsönök összesen (lakásvásárlás, személyi kölcsön, autóvásárlás, áruhitel stb.): Bankkártyák száma összesen: db Beállított folyószámla hitelkeret(ek) Kölcsön(ök) havi törlesztő részlete: Ft Ebből hitelkártyák száma összesen: db összege összesen: Ft

2 Az igényelt Kölcsön főbb jellemzői A személyi kölcsön igénylésének célja: Az igényelt kölcsön összege: Ft Az igényelt kölcsön futamideje (hónap) / Törlesztőrészletek száma: A Kölcsön Igénylő számára elfogadható minimális összege: Ft A Kölcsön kamatlába fix, mértéke évi: % Szerződéskötési díj, amely folyósításkor a Kölcsön összegéből kerül Induló teljes hiteldíj mutató (THM) mértéke: % levonásra: Ft, azaz forint A Törlesztőrészletek várható összege a jelenlegi annuitásos számítás, A Törlesztőrészletek Esedékessége: minden naptári hónap. napján kamatláb és kondíciók alapulvételével: Ft, azaz forint. A törlesztő számla GIRO-számlaszáma: Az Adós által fizetendő teljes összeg: Ft. 1. Igénylő/Adós és Társigénylő/Adóstárs (a továbbiakban együtt: Igénylő/Adós) kijelentik, hogy a jelen hitelkérelem benyújtása szerződéskötési ajánlatnak (a továbbiakban: Ajánlat) minősül a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: ) - a továbbiakban: Bank - Lakossági Hitelek Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), illetve a vonatkozó Hirdetményben foglalt feltételek szerint, melynek ajánlati kötöttsége a keltétől számított 30 nap. Igénylő/Adós tudomásul veszi, hogy az Ajánlat Bank általi elfogadásával a Bank elfogadó nyilatkozata (a továbbiakban: Elfogadó Nyilatkozat) keltének napján a Felek között személyi kölcsön szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre a Bank által elfogadott kölcsönösszegre az alábbiakban meghatározott feltételekkel. Amennyiben a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, jelen Szerződésben szereplő fogalmak az Üzletszabályzatban, az ÁSZF-ben és a mindenkor hatályos Hirdetményben írt jelentéssel bírnak. 2. Igénylő/Adós tudomásul veszi, hogy az igénylést a Bank saját feltételei szerint bírálja el, a Szerződés a jelen Ajánlatnak megfelelő és a Bank által az Elfogadó Nyilatkozatban visszaigazolt tartalommal jön létre, illetőleg az Ajánlat elutasítása esetén e tényről a Bank az Igénylőt írásban tájékoztatja. 3. Igénylő/Adós tudomásul veszi továbbá, hogy a Bank az általa jóváhagyott, a fenti igénynek megfelelő összegű Kölcsönt a Törlesztőszámlára történő jóváírás útján folyósítja. Igénylő/Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Ajánlatban a Törlesztő számla nem került megjelölésre, az Ajánlat Bank általi elfogadása esetén a Szerződés hatályba lépésének feltétele a Törlesztő számla Felek általi meghatározása. Amennyiben a Törlesztőszámla nem lakossági bankszámla (ún. technikai számla), az Igénylő/Adós köteles a folyósított kölcsönt belföldi átutalással más belföldi pénzintézetnél vezetett számlára utalni és/vagy készpénzben felvenni, a Kölcsön folyósításával egyidejűleg. 4. Igénylő/Adós büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti és aláírásával igazolja, hogy az Ajánlatban és a mellékelt dokumentációban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Igénylő/Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a hiányosan, hibásan kitöltött, meghamisított, hamis, nyilvánvalóan téves adatokat tartalmazó, vagy nem teljes hiteldokumentáció alapján szerződést nem köt. 5. Igénylő/Adós kijelenti, hogy tudomása szerint az Ajánlatban szereplő jövedelme után az előírt közterhek megfizetése kerültek. 6. A Bank a személyi kölcsönt a Szerződésben, az ÁSZF-ben meghatározottak, valamint a Bank szolgáltatásainak ellenértékéről, illetve a szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételekről szóló vonatkozó Hirdetményben és az Üzletszabályzatban foglaltak szerint nyújtja. Igénylő/Adós kijelenti, hogy az Ajánlat megtételét megelőzően elolvasta, megismerte és megértette a teljes szerződéses dokumentációt (így különösen az Üzletszabályzatot, az ÁSZF-et és a Hirdetményt). Igénylő/Adós annak tudatában teszi ezeket a kijelentéseit, hogy a Bank az Ajánlat megtételét megelőzően kifejezetten felhívta a figyelmét arra, hogy amennyiben a szerződéses dokumentáció valamely rendelkezése számára nem világos, akkor azt az Ajánlat megtételét megelőzően tisztázni szükséges. 7. Igénylő/Adós jelen Ajánlat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) található adatait a Bank Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezése alapján a hitelképesség megalapozottabb megítélése céljából a KHR-ből lekérdezze. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az Ajánlat Bank által történő elfogadásának feltétele, hogy a lekérdezés eredménye ne mutasson más pénzügyi szolgáltató felé fennálló lejárt tartozást. 8. Igénylő/Adós beleegyezik abba, hogy a Bank a Szerződésből fakadó követeléseit vagy jogosultságait harmadik személyre engedményezze, átruházza, tudomásul veszi, hogy Bank ebből a célból tárgyalásokat folytathat, és a Szerződésre vonatkozó valamennyi releváns információt, adatot és dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltathat. Igénylő/Adós tudomásul veszi továbbá, hogy az átruházással vagy a kölcsön behajtásával kapcsolatosan felmerült többletköltségek a Kölcsön járulékait képezik, és ezek megfizetésére ezért maradéktalanul köteles. 9. Igénylő/Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a harmadik személy részéről felajánlott teljesítést elfogadja. 10. Igénylő/Adós kijelenti, hogy a Bank a szerződéskötést megelőzően kifejezetten felhívta a figyelmét a Szerződés felmondásának lehetséges eseteire, illetve a szerződésszegési eseményekre és azok következményeire. Igénylő/Adós kijelenti továbbá, hogy a Bank tájékoztatását teljes mértékben megértette. 11. Igénylő/Adós a fentieken feltüntetett kamaton és díjakon felül az alábbi díjakat, jutalékokat, költséget köteles a kölcsönigénylés és szerződéskötés/szerződés fennállása során a Bank részére megfizetni: - A bármikor igényelhető Hiteljelentés kérelem díj és a kölcsön folyósítását követően a futamidő alatt az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás után fizetendő Szerződésmódosítási kérelem, Szerződésmódosítási díj, valamint az Elő- és Végtörlesztés díj, továbbá az Egyéb díj mértékét (pl. tételes számlakivonat, szerződésmásolat) az erre irányuló kérelem benyújtásakor érvényes vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. - A Szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből adódóan Adósnak az alábbi díjakat kell megfizetnie a Bank részére, amelyek jelen szerződés megkötésekor érvényes mértéke: i. az ÁSZF 6. pontjában meghatározott késedelmi kamatként: % ii. késedelem miatti felszólító levél, távirat díjaként: forint / levél, távirat iii. késedelem miatti felszólító levél postázási díja: a mindenkori postai díjszabás szerint iv. késedelem miatti felszólító távirat kiküldési díjaként: a mindenkori Magyar Telekom Távközlési Nyrt. díjszabás szerint v. késedelem miatti felszólító sms díjaként: forint / SMS vi. behajtással kapcsolatos személyes megkeresés díjaként: forint / kiszállás 12. A THM számítás során figyelembevételre kerülő valamennyi feltétel (amelyek pontos mértékét a vonatozó aktuális Hirdetmény, valamint a Bank Elfogadó Nyilatkozata tartalmazza): a kölcsön kamatlába, az esetleges kamatkedvezmény mértéke, szerződéskötési díj, a folyósítás várható dátuma, az első törlesztőrészlet esedékessége, a kölcsön futamideje, a kölcsön összege. 13. A Szerződésben feltüntetett költségek és díjak, illetőleg a változó kamat az ÁSZF-ben leírtak szerinti módon változtathatóak, mértékük a jelen Ajánlat megtételekor hatályos, vonatkozó Hirdetmény alapján került meghatározásra. NYILATKOZATOK 1. Kijelentem, hogy a K&H Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank), illetve a Bankkal szoros kapcsolatban álló vállalkozás vezető testületének tagja/könyvvizsgálója, vagy ezek közeli hozzátartozója Igénylő/Adós: vagyok nem vagyok Társigénylő/Adóstárs: vagyok nem vagyok 2

3 2. Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozatok: 2.1. Tudomásul veszem, hogy a Bank a jelen Ajánlatban (illetve az ezzel összefüggésben benyújtásra kerülő dokumentumokon, nyomtatványokon, igazolásokon) átadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően, biztonságosan kezeli. A Bank jogosult az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozót megbízni, és ennek keretében személyes adatot az adatfeldolgozást végző megbízott részére átadni Tudomással bírok arról, hogy az adatkezelés időtartama alatt tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről, kérhetem személyes adataim helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelés kivételével törlését, zárolását. Jogsérelem esetén tiltakozhatok azok kezelése ellen, a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhatok. A Bank adatvédelmi nyilvántartási száma: Aláírásommal egyben nyilatkozom, hogy adataim kezelésére vonatkozóan, a Bank az Ajánlat benyújtását megelőzően egyértelmű és részletes tájékoztatást adott, melyet ideértve az Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó fejezetében foglaltakat is megismertem, azt kifejezetten elfogadom és megerősítem, továbbá ezennel megadom a Bank részére az Üzletszabályzat hivatkozott fejezetében meghatározott felhatalmazásokat Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank vagy megbízottja az adatok valódiságát az adott dokumentum kibocsátójának megkeresésével a helyszínen, telefonon, levélben vagy fax útján ellenőrizze. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy jelen Ajánlat vagyoni-pénzügyi adatok és bankkapcsolatok részeiben az általam megjelölt hitelintézet(ek)nél, illetve intézmény(ek)nél fennálló tartozás összegéről, a törlesztés rendszerességéről, illetve a folyószámla fedezettségével kapcsolatban a Bank tájékozódjon. Egyidejűleg felhatalmazom a számlát vezető hitelintézet(ek)et, illetve intézmény(ek)et a kérés teljesítésére. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Bankkal szemben vállalt kötelezettségeim érvényesítéséhez szükséges személyi adataimat a hatályos jogszabályokban megjelölt nyilvántartási szervek a Bank írásbeli kérelmére kiszolgáltassák Hozzájárulok, hogy a Bank személyazonosítás, az Ajánlat elbírálása, a szerződés teljesítése, termék- és szolgáltatásfejlesztés, kockázatkezelés, illetve -értékelés, -csökkentés, valamint banki veszteségek elkerülése, ügyfél-tájékoztatás és panaszkezelés céljából a jelen Ajánlatban, valamint az általam benyújtott, illetve benyújtásra kerülő dokumentumokon, nyomtatványokon, igazolásokon feltüntetett, valamint a későbbiekben jelen Ajánlat Bank általi elfogadásával létrejövő szerződésen, illetve azokhoz kapcsolódóan bármilyen formában megadott adataimat az Ajánlat benyújtásától, illetve hitelezési vagy egyéb jogviszony kialakulása esetén az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 10 évig (de a kötelezően alkalmazandó jogszabályok által előírt időnél nem rövidebb ideig) e nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje Hozzájárulok, hogy a Bank a fenti adatokat az ott megjelölt határidőn belül hitelbírálati, hitelminősítési, kockázatkezelési és ellenőrzési célból a Bank 100%-os tulajdonosának, a KBC Bank N.V. (Havenlaan 2, 1080, Brussels, Belgium) és annak tulajdoni érdekeltségébe tartozó jogalanyok számára átadja Hozzájárulok, hogy a Bank az Ajánlatban foglalt adatok valódiságát igazoló okmányokról másolatot készítsen, és azokat a 2.5 pont szerint megőrizze, kezelje. 3. GIRINFO adatbázissal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat: 3.1. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank e Nyilatkozatban felsorolt általános, valamint az alábbiakban felsorolt specifikus célokból a természetes személyekre (is) kiterjedő Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatbázisaiból (polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, személyazonosító igazolvány nyilvántartás) a személyemmel kapcsolatos, jelen Nyilatkozatban meghatározott adatokat, tényeket, információkat és megoldásokat (e tények, információk, megoldások, adatok együttesen: adat/ok/) lekérdezze, feldolgozza, és nyilvántartsa, továbbá felhatalmazza az érintett adatbázisok kezelőit az adatszolgáltatásra. Hozzájárulok az adatbázisokból történő lekérdezéshez a GIRinfO elnevezésű rendszert üzemeltető GIRO Elszámolásforgalmi Zrt-n (1054 Budapest, Vadász u. 31., Cg ) mint adatfeldolgozón (a továbbiakban: Adatfeldolgozó ) keresztül. Tekintettel arra, hogy az adatbázisokból való lekérdezés az adatigénylés tárgyát azonosító adatok megadásával történik, felhatalmazom a Bankot, hogy az adatbázisokból történő lekérdezés céljából e Nyilatkozatban meghatározott, adatigénylés tárgyát azonosító adataimat az Adatfeldolgozónak átadja, kezelje, az Adatfeldolgozót pedig felhatalmazom arra, hogy ezen adatokat ugyanezen célból az érintett adatbázisok kezelőinek átadja és feldolgozza. Felhatalmazom továbbá az Adatfeldolgozót, hogy adataimat az adatfeldolgozási megbízási szerződés és adatszolgáltatási szerződés teljesítése céljából az érintett adatbázisokból közvetlenül lekérdezze, azokat feldolgozza, és továbbítsa a Bank részére Hozzájárulok aláírásomnak (aláírásom mintájának) az adatbázisokból történő lekérdezéséhez, kezeléséhez, továbbításához személyazonosítás céljából Adataim kezelése a hozzájárulásomon és a hatályos jogszabályokon alapul, mely hozzájárulást önkéntesen, külső befolyástól mentesen tettem meg A polgárok személyes adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvényben meghatározott nyilvántartások (adatbázisok) esetén: - a kért (kezelt és nyilvántartott) adatkör meghatározása: a.) a polgár név- és lakcímadatai (név, születési név, lakcím /cím típusa, lakcím érvényességének kezdete, település megnevezése, irányítószám, közterület megnevezése és jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó/), anyja neve, állampolgársága, születési helye, születési ideje, a nyilvántartásból való kikerülés (passziválás) oka b.) az érintett személyazonosító igazolványának kiadásának ténye, érvényességének, elvesztésének, ellopásának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének ténye c.) az érintett személyazonosító igazolványában szereplő alábbi adatok: név, születési hely, születési idő, állampolgárság, anyja neve, neme, arcképe, saját kezű aláírása, cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy törvényes képviselőjének aláírása, a személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, sorszáma és érvényességi ideje, lakcím (bejelentett lakóhely, tartózkodási hely címe) (Cím típusa, lakcím érvényességének kezdete, település megnevezése, irányítószám, közterület megnevezése és jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó) - az adatigénylés tárgyát azonosító adatok: a.) A fenti a.) alpont vonatkozásában a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás esetén az érintett azonosításra alkalmas természetes személyazonosító adatai, azaz: családi és utóneve(i), születési név, neme, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve(i), illetőleg, lakcíme (bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe) b.) A fenti b.) alpont vonatkozásában az igazolvány okmányazonosítója, vagyis személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány nyomtatványnak, illetőleg személyi azonosító igazolvány nyomtatványának azonosítására alkalmazott jel, sorszám. c.) A fenti c.) alpont vonatkozásában a jelen pont a.) alpontjában meghatározott adatkör, vagy a jelen pont b.) alpontjában meghatározott adatkör. - az adatkezelés célja: a Bank jogának vagy jogos érdekének érvényesítése, és az adatigénylő ügyfelei személyazonosító igazolvány adatainak, valamint az érintett lakcímének ellenőrzése, az érintett személy azonosítása. 4. A fenti Nyilatkozatok címszó 2-3. pontjaiban foglaltakat illetően az alábbi nyilatkozatot teszem annak tudatában, hogy azok valamelyikének elutasítása esetén (kivéve a személyazonosító okmányok másolására, kezelésére vonatkozó hozzájárulás hiányát) a Banknak nem áll módjában elfogadni jelen szerződéskötési ajánlatom: Igénylő/Adós: A fentieket elfogadom, és azokhoz hozzájárulok: A fentieket a következő megjegyzéssel fogadom el: A fentieket nem fogadom el, és nem adom hozzájárulásom az itt ismertetettekhez: Társigénylő/Adóstárs: A fentieket elfogadom, és azokhoz hozzájárulok: A fentieket a következő megjegyzéssel fogadom el: A fentieket nem fogadom el, és nem adom hozzájárulásom az itt ismertetettekhez: 5. Nyilatkozat marketing célú megkeresésekről Hozzájárulásom adom, hogy a Bank a K&H Márkacsoport tagjai részére (K&H Csoportszolgáltató Kft., K&H Befektetési Alapkezelő Zrt., K&H Biztosító Zrt., K&H Ingatlanlízing Zrt., K&H Autópark Kft., K&H Alkusz Kft., K&H Eszközlízing Kft.) a fentiekben megadott személyes adataimat, valamint a jelen szerződéskötési ajánlat alapján létrejövő szerződésemre vonatkozó 3

4 adataimat átadja abból a célból, hogy a Bank és a márkacsoporti tagok szolgáltatásaikkal közvetlenül keressenek meg telefonon, postai és elektronikus úton annak érdekében, hogy az ügyféligényeim magasabb szintű kielégítést nyerjenek. Kifejezem, hogy a fentiekben megadott hozzájárulásom önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul, továbbá tudomással bírok arról, hogy hozzájárulásom a Bank bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal bármikor visszavonható. Igénylő/Adós: A fentieket elfogadom, és azokhoz hozzájárulok Társigénylő/Adóstárs: A fentieket elfogadom, és azokhoz hozzájárulok 6. Nyilatkozat referenciaadatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéről (átadhatósági nyilatkozat) A fentieket nem fogadom el, és nem adom hozzájárulásom az itt ismertetettekhez A fentieket nem fogadom el, és nem adom hozzájárulásom az itt ismertetettekhez A K&H Bank Zrt., mint referenciaadat-szolgáltató (a továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) útján a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) működtető pénzügyi vállalkozás részére az alábbi nyilatkozatot teszem: A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés (így hitel- és pénzkölcsön-, pénzügyi lízing-, kezesség és bankgarancia- és egyéb bankári kötelezettség vállalás nyújtására vonatkozó szerződés), továbbá a befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés, továbbá a jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés (továbbiakban: adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés) megkötését követően a Referenciaadat-szolgáltató átadja a KHR részére a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) 5. (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi referenciaadatokat: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím. - szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; ha az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésen a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, akkor a feltételek bekövetkezésének időpontja; feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme; fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. A KHR tv. 6.. (5) bekezdése alapján a referenciaadat-szolgáltató a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a fennálló tőketartozás összegére és pénznemére vonatkozó adatot. A KHR tv. 6.. (6) bekezdése alapján, amennyiben a nyilvántartott természetes személy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a referenciaadatszolgáltató az előtörlesztést követő két munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az előtörlesztés tényére, idejére, az előtörlesztett összegre és a fennálló tőketartozás összegére, pénznemére vonatkozó adatot. Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a KHR tv. 5. (3) bekezdés alapján hozzájárul-e, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által kezelt referenciaadatait más referencia-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól átvehesse. Amennyiben nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, a hozzájárulás megtagadásának tényét a KHR tartalmazza. Ezen nyilatkozat valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére vonatkozik. Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződései vonatkozásában a jelen nyilatkozata tartalmán a későbbiekben változtathat, és írásbeli hozzájárulását visszavonhatja vagy az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt bármikor megadhatja. Amennyiben hozzájárulását a jövőben visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben a legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére. Alulírott, Igénylő/Adós a KHR tv. 5. (3) bekezdés alapján kijelentem, hogy a fentiekben meghatározott, a KHR által kezelt referenciaadataim más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez hozzájárulok nem járulok hozzá. Alulírott, Társigénylő/Adóstárs a KHR tv. 5. (3) bekezdés alapján kijelentem, hogy a fentiekben meghatározott, a KHR által kezelt referenciaadataim más referenciaadatszolgáltató általi átvételéhez hozzájárulok nem járulok hozzá. 7. Nyilatkozat a KHR-ben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez adott hozzájárulásról (tárolhatósági nyilatkozat) A K&H Bank Zrt., mint referenciaadat-szolgáltató (a továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) útján a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) működtető pénzügyi vállalkozás részére az alábbi nyilatkozatot teszem: Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a KHR tv. 9. (2) bekezdés alapján kéri-e a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozástól és egyben hozzájárul-e ahhoz, hogy a Referenciaadatszolgáltatónál lévő, a jelen Ajánlat elfogadása útján létrejövő pénzügyi szolgáltatási szerződésével kapcsolatos referenciaadatait a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje. Ez a nyilatkozat kizárólag a jelen Ajánlat szerinti pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozik. Hozzájárulása esetén tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen tájékoztató aláírásával egyidejűleg kezdeményezett szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulását a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonhatja. Alulírott Igénylő/Adós a KHR tv. 9. (2) bekezdése alapján ahhoz, hogy a jelen Ajánlat elfogadása útján létrejövő pénzügyi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos, a KHR részére a szerződéskötést követően átadott referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje hozzájárulok nem járulok hozzá. Alulírott Társigénylő/Adóstárs a KHR tv. 9. (2) bekezdése alapján ahhoz, hogy a jelen Ajánlat elfogadása útján létrejövő pénzügyi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos, a KHR részére a szerződéskötést követően átadott referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje hozzájárulok nem járulok hozzá. 4

5 HITELIGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK LISTÁJA Dokumentum megnevezése Érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú jogosítvány) és lakcímet igazoló okmány (lakcímkártya), továbbá adókártya/ adóigazolvány Nyugdíjas igazolvány Háztartás jövedelmét igazoló dokumentumok Munkáltatói jövedelemigazolás NAV-jövedelemigazolás (30 napnál nem régebbi) Közüzemi számla és befizetési igazolás (Utolsó havi közüzemi gáz-, elektromos vagy távfűtési számlalevél vagy telefonszámla és annak befizetését igazoló szelvény, vagy amennyiben a közüzemi díj befizetése folyószámláról történik a befizetést igazoló szelvény helyett utolsó havi bankszámla kivonat. Amennyiben a díj a K&H Banknál vezetett számláról került kiegyenlítésre, abban az esetben bankszámla kivonat nem szükséges.) Legutolsó 1 havi bankszámlakivonat Legutolsó 2 havi bankszámlakivonat Legutolsó 3 havi bankszámlakivonat Nyugdíjszelvény (legutolsó 2 havi) Személygépjármű adatok Költségvetési terv Egyéb:... Szükséges? () A fenti listában közölt dokumentumokon kívül a Bank jogosult az elbírálásához saját megítélése szerint bármilyen egyéb dokumentumot is bekérni, illetve egyéb feltételeket is meghatározni. Igénylő/Adós tudomásul veszi, hogy a hitelbírálat csak a hiánytalan dokumentáció benyújtásakor kezdődik meg, valamint hogy a Bank fenntartja magának a jogot további dokumentumok bekérésére! NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATÓ DOKUMENTUMOK ÁTVÉTELÉRŐL Alulírott Igénylő/Adós nyilatkozom, hogy az alábbi dokumentumokat a Bank részéről a hiteligénylés során megkaptam. Dokumentum neve Dokumentumot megkaptam Átvétel dátuma Apró betűk helyett tájékoztató MNB és PSZÁF közös tájékoztatója a túlzott eladósodottság kockázatairól MNB tájékoztató a KHR-ről Üzletszabályzat ÁSZF Hirdetmény Felmerült kérdések megválaszolása, írásbeli tájékoztatók szóbeli magyarázattal történő kiegészítése Megtörtént Igénylő/Adós annak figyelembevételével teszi meg jelen szerződéskötési ajánlatát, hogy a Bank felhívta a figyelmét arra, hogy felelősségteljesen fontolja meg hitelfelvételi döntését, figyelembe véve a háztartás teljes teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket. Kelt:, Igénylő/Adós Társigénylő/Adóstárs Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Tanú: 2. Tanú:. név:. lakcím: név:. lakcím: 5

6 Elfogadó nyilatkozat A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: ), mint hitelező (a továbbiakban: a Bank), az Igénylő/Adós által benyújtott személyi kölcsön szerződéskötési ajánlatot (Ajánlatot) az alábbi - az Ajánlatban foglaltakhoz képest nem módosított - feltételekkel fogadja el: 1. Ügyféladatok: Adós Ügyfélazonosító: Titulus, Neve: Személyazonosító okmány száma: Adóazonosító jel: Állandó lakcím: Adóstárs Ügyfélazonosító: Titulus, Neve: Személyazonosító okmány száma: Adóazonosító jel: Állandó lakcím: 2. A Bank által jóváhagyott szerződés kondíciói: A Bank az alábbi Kölcsönt nyújtja az Adósnak: Kampánykód: Kiegészítő termék feltételek: Kölcsön összege: Ft azaz forint. A kölcsön nyilvántartása forintban történik. Törlesztőrészletek száma: Lejárat napja: A Kölcsön kamatlába fix, mértéke évi: % Szerződéskötési díj, amely folyósításkor a Kölcsön összegéből kerül levonásra: Ft, azaz forint Induló teljes hiteldíj mutató (THM) mértéke: % Az első Törlesztőrészlet Esedékességének Napja: Kölcsönt folyósító fiók: A további Törlesztőrészletek Esedékessége: minden naptári hónap. napján A Törlesztőrészletek várható összege a jelenlegi annuitásos számítás, kamatláb és kondíciók alapulvételével: Ft, azaz forint. A törlesztőszámla GIRO-számlaszáma: Az Adós által fizetendő teljes összeg: Ft. 3. Az Igénylő/Adós által benyújtott Ajánlat Bank általi elfogadásával a Felek között személyi kölcsönszerződés jön létre. Amennyiben az Ajánlat, illetve jelen Elfogadó Nyilatkozat másként nem rendelkezik, a Kölcsönszerződésben szereplő fogalmak az Üzletszabályzatban, a Lakossági Hitelekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (az ÁSZF-ben) és a mindenkor hatályos Hirdetményben írt jelentéssel bírnak. 4. A Kölcsönszerződésben feltüntetett kamat, költségek és díjak az ÁSZF-ben leírtak szerinti módon változtathatóak, mértékük az Ajánlat aláírásának napján érvényes vonatkozó Hirdetmény alapján került meghatározásra. 5. A Bank az induló THM megállapításához a következő feltételeket vette figyelembe: - kamatláb: % - a szerződéskötési díj: Ft - a folyósítás várható dátuma: - az első törlesztőrészlet esedékessége: - a kölcsön futamideje: hónap - a kölcsön összege:. Ft Kelt:, A THM számítás során nem kerültek figyelembevételre az irányadó Hirdetményben feltüntetett és a kölcsönszerződésre alkalmazandó egyéb díjak és költségek. K&H Bank Zrt. 6

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete)

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) A lenti iktatószámmal megjelölt kérelemben szereplő további felek részére! Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy hosszú távú céljai megvalósításához a K&H Bankot választja.

Részletesebben

Kölcsönigénylés. Adóstárs KHR lekérdezés megtörtént (Bank tölti ki!) dátum: Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!

Kölcsönigénylés. Adóstárs KHR lekérdezés megtörtént (Bank tölti ki!) dátum: Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsön típusa: K&H Lombard hitel Kölcsönigénylés Választható kedvezmények

Részletesebben

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0-0 - 0 4 0 4 Jövedelemigazolással

Részletesebben

III. számú melléklet:

III. számú melléklet: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési

Részletesebben

A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2010. február 8-ig volt igényelhető)

A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2010. február 8-ig volt igényelhető) A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2010. február 8-ig volt igényelhető) 1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK COFIDIS: COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

Részletesebben

Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! AZONOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZEMÉLYI ADATOK

Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! AZONOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZEMÉLYI ADATOK Kölcsön igénylés Forint Személyi kölcsön Rétköz Takarékszövetkezet 3.sz.melléklet Befogadás dátuma: Átvette:. Iktatószám: Tisztelt Hiteligénylő! Bizonyára már tájékozódott a kölcsön feltételeiről ismeri

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL 2015. FEBRUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL 2015. FEBRUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RD_150201 A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL 2015. FEBRUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ

HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ I. Folyószámla adatok HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ 1. Rendelkezik-e az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél ( Bank ) bankszámlával? 0 igen 0 nem Banknál vezetett bankszámla száma ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗ

Részletesebben

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 2014. október 15. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, AZ ALÁBBI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT ÜZLETSZABÁLYZATA:

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 2014. október 15. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, AZ ALÁBBI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT ÜZLETSZABÁLYZATA: COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 2014. október 15. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, AZ ALÁBBI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT ÜZLETSZABÁLYZATA: COFIDIS KOMFORT HITEL ÉS COFIDIS KOMFORT CSEKKES HITEL COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Társaság : Retail Prod Zrt. Société: Szabályzat nyilvántartási száma: RPZ_PRO 01_14 Le numéro d enregistrement du Réglement: Hatályba lépés dátuma: 2015. február 1. La date d

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben