Akadémikusnô. a magyar viszonyok gyûrûjében E S S Z É. Tanulnak, tanulnak, tanulnak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akadémikusnô. a magyar viszonyok gyûrûjében E S S Z É. Tanulnak, tanulnak, tanulnak"

Átírás

1 E S S Z É ÚJ EGYENLÍTÔ 31 Ô R S Z I G E T H Y E R Z S É B E T Akadémikusnô a magyar viszonyok gyûrûjében Tanulnak, tanulnak, tanulnak A szüntelen tanulás szokása a diplomáig sokakat elvezethet, s a statisztikai számok a nemek közötti különbségek mérséklődését bizonyítják egyfelől. Elmondható, hogy mintegy ezerrel több nő szerez manapság diplomát, mint férfi. A főiskolán és felsőfokú alapképzésben oklevelet szerzettek között a nők aránya 62 százalék. A férfiak a felsőfokú mesterképzésben és a doktoriskolát végzettek körében viszont megelőzik a nőket, igaz, hogy csak kettő százalékkal. (2011. KSH) Úgy látszik, a fajsúlyosabb végzettségű férfiak csekély előnye is hozzájárul ahhoz, hogy a tanult nők tömegét igazgatva férfiak legyenek a vezetők. Összességében valamennyi diplomás közül 56 százalék nő. Ezzel az aránnyal közelítjük az Európai Unió 60 százalékos átlagát. A politikai és a gazdasági elitben a nők aránya 9-10 százalék, a tudományos elitben még alacsonyabb. Az aspiránsok ambícióit visszafogja az a közvélekedés is, miszerint a nő nem a tudományos életbe való. A tudományos pályán a versenyfutás már alsóbb szinteken megkezdődik. Az egyetemi hallgatók között a nők aránya (53,8 százalék) még meghaladja a férfiakét, de már a PhD/DLA hallgató körében felülkerekednek a férfiak. Az egyetemi tanárok közt már az egyötödöt sem éri el a nők aránya. A tudományos pálya csúcsára igen kevesen jutnak fel: a Magyar Tudományos Akadémia (rendes és levelező) tagjainak mindöszsze 6,5 százaléka nő. A leghátrányosabb helyzetben tehát azok a nők vannak, akik tudós rangra, címre pályáznak. Ma a tudós pozíció a legvalószínűbb egy fővárosi, többgenerációs értelmiségi család leánya számára. Egy vidéki származású, munkáscsaládba született lány abszurd a tudományos pályán. Törté ne tem főszereplője, Pálné Kovács Ilona akadémikus magát vidéki származásúnak és elsőgenerációs értelmi-» A szerző szociográfus

2 32 ÚJ EGYENLÍTÔ ségnek tartja és joggal büszke tudományos karrierjére. 59 éves volt, amikor a Magyar Tudomá - nyos Akadémia tagjai közé választotta ban tartotta székfoglaló beszédét az Akadémián, A jó kormányzás és a decentralizáció címmel. Mérvadó politikusoknak okulására szolgált volna, ha meghallgatják. Talán épp azért lett Ilonából tudós, mert a politikusok nem hallgattak rá, amikor szakmai (közigazgatási, közjogi, kormányzási szisztémákkal kapcsolatos) tanácsokat adott. Vélhetően a pártok nem arra figyeltek, amit mondott, hanem inkább arra, ahogyan mondta ugyanis tárgyszerűen és közérthetően, pontosan fogalmazott. Pálné Kovács Ilona 1954-ben született Dél- Magyarország mediterrán hangulatú, attraktív vá - rosában, Pécsett. Született pedig a város legkevésbé attraktív negyedében, az Uránvárosban, amelynek lakótelepét a negyven éven át üzemelő uránbánya dolgozói számára építették. Apja az uránbánya felszíni munkásaként nehézgépkezelő volt, anyja különféle üzemi konyhákban dolgozott. A lakótelepi gyerekekhez igazított alacsony színvonalú uránvárosi iskolában könnyedén éltanuló lett. Mivel az osztálytársak közti népszerűségnek ártott a jótanulóság, Ilona, hogy bandavezér lehessen-maradhasson, eminens eredményeit szántszándékkal lerontotta. Szóval rossz, balhés gyerek volt, ezért osztályfőnöke nem ajánlotta neki a középiskolát. Szülei tanácsára kereskedelmi tanulónak jelentkezett. A bandavezérség megbosszulta magát: az osztályfőnöki jellemzés miatt nem vették fel ipari tanulónak. És végül is ez a kudarc volt a szerencséje. Az elutasítás után a városi hivatalba ment, hogy segítsenek neki munkahelyet találni. Miközben sorára várt a folyosón, tizennégy évesen nem röstellt sírdogálni, mert ő tanulni szeretett volna. Egy arra járó szakfelügyelő megsajnálta, és beajánlotta egy egészségügyi szakközépiskolába. A kórházi gyakorlatok elvették a kedvét az egészségügytől. Tanárai ja - vaslatára a tanárképzőbe jelentkezett, magyar történelem szakra. Ide sem vették fel talán a középiskola politikai komisszárjának komisz jellemzése miatt. A következő évben a jogi fakultásra készült, közben dolgozott. Úgy ítélte, hogy szülei az ő ta - nulásának költségeit tovább nem tudják fedezni, s talán nem is igen értik, hogy miért nem lett boltos, aztán ápolónő sem, és most a tanári pálya is kicsúszott alóla. Amikor felvették a pécsi jogi karra, beállt a postára, újságkihordónak. Akkortájt csak az járhatott nappali tagozatra, akinek nem volt munkahelye, Ilona csak esti tagozatra iratkozhatott be. A második évben sikeres tanulmányi eredményeire való tekintettel engedélyezték, hogy napi nyolcórás munkája mellett nappali tagozatra járjon. Egyetemi évei alatt leginkább a közigazgatási jog, az államigazgatás érdekelte. Nagyra becsült professzora az alkotmányjog hazai és nemzetközi szaktekintélye volt, emellett a szocialista államszervezet és az államigazgatás elméleti kérdéseivel foglalkozott. Ilona a kedvenc tanítványa lett, s a professzornak köszönhette, hogy megismerkedett a tereppel (a helyi közigazgatással) és az államigazgatás szakirodalmával ban, miu - tán egyetemi tanulmányait befejezte, a professzor felvette segédmunkatársnak a Magyar Tudo má - nyos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézeté - be, amelynek évek óta az igazgatója volt. Ez a központ számos regionális kutatást indított, az itt dolgozó kutatók sokféle tudomány jeles szakértői voltak: a társadalomföldrajzban, a közgazdaságtudományban, a politikatudományban, a szociológiában, az etnográfiában járatos kutatók a többség a regionális tudománnyal foglalkozott. Ebben az interdiszciplináris tudományos műhelyben Ilona tehát újfent tanult kutatásmódszertant, és a jellemzően team-be szervezett kutatások során megismerhette a többi kutató tudományát és a tudományterületekhez tartozó magyar és nemzetközi szakirodalmat. Kutatásai során főként az érdekelte, hogyan születnek a helyi politikai döntések, s milyen a viszony a helyi kormányzatok és az állampolgárok között. E témakör kutatásából írta meg politikatudományi kandidátusi értekezését 1988-ban. Akkor már forrongott az ország, a szocialista kormány közigazgatási reformra készült. A véletlen úgy hozta, hogy kandidátusi értekezésének opponense helyettes belügyminiszter lett, s Ilonát a Belügyminisztériumba hívta dolgozni. Azzal bízta meg, hogy segédkezzen az új önkormányzati törvény kidolgozásában. Ekkor került először kapcsolatba a politikusokkal, és nem tetszett neki, amit tapasztalt. A helyettes miniszter ugyan átélt he - lyesléssel meghallgatta javaslatait, de a törvényben nyoma sem volt annak, amit Ilona mondott. Szaladt hát vissza Pécsre a társadalomkutatók közé. Visszatérte után főmunkatárs lett, s a következő húsz évben igazgató-helyettes, majd igazgató ben akadémiai doktori címet szerzett, két év múlva a pécsi egyetemen nevezték ki egyetemi tanárnak, Politikai Tanulmányok Tanszékre. Eközben a politikusok egyre kerülgették. Még a nyolcvanas évek végén szakértőnek kérte fel a rendszerváltás utáni első kormányzópárt Ilona éppen azon a településen kutatott, ahol a rendszerváltók tervezgették a jövőt. Amikor figyelmeztették a pártoskodás veszélyeire, kijelentette, akkor utasítsák rendre, ha a szakértői véleménye és a szakmai publikációi közt ellentmondást látnak. A rendszerváltás után az ellenzékbe került párt szerette volna szakértőként megnyerni vidék-

3 ÚJ EGYENLÍTÔ 33 politikai programjához. A pártba ugyan nem lé pett be, de a soron következő választáson képviselőjelöltként indult (sikertelenül). Ez egy tévedés volt az életemben állapította meg a minap, amikor beszélgettünk. És hozzátette még, hogy ugyan többször kapacitálták a politikai szereplésre, de a tanácsait sosem fogadták meg, holott két éven át a miniszterelnök tanácsadó testületének is a tagja volt. Úgy látszik, a magyar politikusok nem sokra tartják a szakértelmet. A jelenlegi (centralizációt pártoló) kormány már meg sem kérdezi. Pedig Ilonából akár politikus is lehetett volna, hiszen a politikai tudományokban tájékozott volt. Kutatásai révén és a nemzetközi kutatásokból tudta, hogy milyen a jó kormányzási praxis, mi - lyen gyakorlatok váltak be, vagy végződtek ku - darc cal, és miért. Mégsem való politikusnak, mert a tudományos kutatások és elemzések által feltárt valóság bűvöletében él, s negligálja a pártpolitikai érdekeket. Hogy belőle nem lett politikus, elsősorban a magyar politikai viszonyokat minősíti, és nem a nőket általában, akikről szokás azt mondani, hogy apolitikusak. Ilonának a tudomány terepe a politikához ké - pest a szabadságot kínálta. Lehetőséget arra, hogy megismerje, hogyan működik a kormányzás intézményrendszere. Publikációinak, konferenciákon tartott előadásainak visszhangja van: a kilencvenes évek óta rendszeres előadó a hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon ez idáig 28 országba kapott meghívást. A pécsi egyetem politikatudományi doktori programjának az alapítója és vezetője. Hét könyve és 28 szerkesztett kötete jelent meg eddig, és mintegy 400 minősített publikációja. A tudományos élet rangos díjakkal ismerte el munkásságát. (A Magyar politika tu - dományi Társaság Kolnay Aurél-díja és a Bibó istván-díj.) Mellesleg felnevelt két fiúgyermeket, s mellette lett a férje Munkácsy-díjas, Magyarországon és külföldön egyaránt elismert szobrászművész. Pálné Kovács Ilona Korrajz az esélyegyenlőségről A legtöbb korunkbeli társadalmi modellben férfiaké a vezető szerep. Nőközpontú társadalmi berendezkedés manapság már csak néhány kö - zösségre jellemző, ilyen törzsek léteznek például Indiában, Bangladeshben, Szumátra szigetén. Be - vezetésül egy huszadik századi matriarchátusról fogok mesélni, amelyben a nőközpontúság nem az előbb említett közösségeket vezérlő termékenységnek, a biológiai nem felértékelődésének köszönhető, hanem a nők társadalmi, gazdasági szerepének. Az új (kvázi) matriarchátust a huszadik század hetvenes-nyolcvanas éveiben fedeztem fel Hévízgyörkön, egy háromezer lelkes faluban Magyarországon, a fővárostól ötven kilométerre. Hogy pontos legyek, nem én voltam a felfedező, hanem a lutheránus gyülekezet lelkipásztora, aki olyan presbitériumot hozott össze, amelynek csak nő tagjai voltak. Tette ezt azért, mert a korábbi férfi-presbitériumok hiába határoztak bármiről, az asszonyok odahaza megvétózták a döntést. A szerepváltozás társadalmigazdasági okait magam próbáltam feltárni. A piac látszott a vezérlő motívumnak. Ennek a falunak a lakói akkor már nagyjából három évszázada árusítottak a fővárosi piacokon. Míg alkalmas méretű szántóföldjük volt, kocsi szám hordták a zöldséget, a lovat férfiak hajtották, az asszonyok otthon hajladoztak. Ahogy a nagybirtok terjeszkedett és a parasztbirtokok aprózódtak, a szántóföldi zöldségekhez piaci áruként a konyhakertek termését is hozzácsapták. Az 1945-ös politikai változás és a kollektivizálás még inkább megnyirbálta a földeket, olyannyira, hogy a család eltartására nem látszott elegendőnek. A férfiak a vasúthoz és a villamos vállalathoz mentek el dolgozni, az asszonyok a helyi kollektív gazdaságnál vállaltak munkát, aminek fejében földjárandóságot kaptak. Ezen a földön és a konyhakertekben lehetett termelni a piacra való zöldséget. A piac gondja az asszonyoké lett, s a piaci bevétel hamarosan meghaladta a férfiak fizetését. A férfiak segédmunkások lettek városi munkahelyükön és a zöldséges kertekben is. Komoly hozadék volt viszont, hogy a férfiaknak és családtagjaiknak járt a szabadjegy a vonatra. Így a feleségek a vonaton ingyen vihették a piaci árut. Idővel a termelés mennyiségét is növelni tudták fóliasátrak felállításával. A képzetlen vasutas férfiak lassan szakmát szereztek: hegesztették a fóliasátrak tartó elemeit, később a sátrakba központi fűtést szereltek. A gazdagodás autót hozott a családi gazdaságba, s a férfiak lettek a sofőrök, munkába menet vitték az asszonyokat az áruval piacra, munkából jövet pedig hazavitték a kiürült ládákat. A családi üzemet az asszonyok látták át, s továbbra is ők irányítottak. De mivel ez hagyományőrző, tisztességes falu, a világért sem vállalták, hogy az asszonyoké volna főszerep. Amikor a faluban szerzett első tapasztalataimról folyóiratcikkben számoltam be, a következő falusi bálon félrehívott az egyik házaspár, s a férj-feleség egyöntetűen azt bizonygatta, hogy bizony náluk a férfi az úr. Az asszonyi kiválóság manifesztációja a vezető asszonygazdák asszonykórusa.

4 34 ÚJ EGYENLÍTÔ Ebben a magyar faluban a társadalom szövete determinálta a női és férfi szerepeket, s a nyilvánvaló női elsőbbség ellenére is a férfiak és a nők közt béke volt. Ezek az asszonyok nem a jogiak kiharcolásának köszönhették élen állásukat, nem is a szocializációnak a politikai, gazdasági változások kényszerítették ki az átrendeződést. És ebben az individuumnak, az egyéni ambícióknak nem jutott szerep. Az ambíciók a gyermekek taníttatásában mutatkoztak meg, s talán az már a szocializáció jele volt, hogy több lány szerzett felsőfokú végzettséget, mint fiú (a nyolcvanas években ez még nem általános Magyarországon). De úgy látszott, a falubeli asszonystátus vonzóbb a diplomával betölthető állásnál: az egyik jó piacos család diplomás lánya híres budapesti áruház főkönyvelője lett, mégis visszatért asszonygazdának mert piacolással többet kereshetett. Az individuális sikernél többre becsülte falubeli társadalmi státusát. A helyi társadalmi szereposztás lehet a véletlen műve. Mindenesetre ma is találkozom falubeli asszonyokkal a budapesti piacokon. De az is tény, hogy némelyik férfi kezd élre törni a ke reskedéssel találkoztam a fővárosi nagycsarnokban olyan férfival, aki már nemcsak a saját termését árusítja, és élelmiszerüzletet is nyitott. A cs alád falusi istállójában hátaslovat tartanak. (Az asszony és a leánygyermek lovagol.) Ma szinte egyáltalán nem látni olyan társadalmat, amelyikben a férfiak vezető szerepét kikezdené a politikai vagy gazdasági változás. Pedig nagy a veszteség a nők háttérbe szorítása miatt. A társadalom felét nők alkotják, tehát igazságtalan és torz helyzet az, hogy a vezető pozíciókat többségében férfiak töltik be. Ha a társadalomkutatók nőkről beszélnek, a genderről, mint társadalmi nemről van szó és nem a kromoszómákról. Ugyanakkor a gender -kutatók egy része a nőket vizsgálva az individuum teljesítményét, szerepét elemzi. Azzal foglalkozik, hogy a nő egyénként, illetve az egyének összességeként hogyan pozícionálható a férfiakhoz képest. Tehát ahhoz képest, hogy nő, miként minősíthető. Az egyenlőtlenségen alapuló berendezkedés máig uralkodó tendencia, s tartósítja a nőkkel szembeni előítéleteket, a közfelfogást. Hogy az elpazarolt tudás és képesség a társadalom vesztesége a politikában, az üzleti életben és a tudományban is megmutatkozik. A nemi alapú egyenlőtlenségek és vélekedések mérséklésére, megszűntetésére a legnagyobb esélye és lehetősége a politikának, a kormányzásnak van. Az Európai Női Lobby magyar tagszervezete, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetsége A nőtlen évek ára címmel kötetet jelentetett meg neves gender-kutatók tanulmányaival. A 2014-ben megjelent kötet alcíme: A nők helyzetének közpolitikai elemzése A tanulmányok a magyar politikai életben való női jelenléttel, a nemi egyenlőtlenség társadalmi következményeivel foglalkoznak. Az elemzések, kutatási beszámolók hívták fel a figyelmem az egyenlőtlenségeket felerősítő, (olykor csak a kérdés iránt közömbös és nem tudatos) káros politikai tendenciákra. Magyarországi politikai világ nők nélkül A politikát minősíti, hogy figyelembe veszi, mérlegeli-e azt, hogy az egyes döntések hogyan hatnak a nemek közötti egyenlőségre elősegítik-e azt, vagy az egyenlőtlenségeket erősítik.

5 ÚJ EGYENLÍTÔ 35 Ma a közpolitikai döntések pártelvűek, az egyenlőségre való törekvésnek hovatovább az esélyei is elenyésznek. Ezt példázza a társadalmi egyenlőségre való törekvés kormányzati, intézményi szintű képviseletének változása ben hozták létre a Nőpolitikai Titkárságot a Munkaügyi Minisztériumban, között esélyegyenlőségi (tárca nélküli) minisztert neveztek ki ban még volt esélyegyenlőségi főosztály, 2010 óta csak Szociális és Családügyért Felelős Állam - titkárság van (ezt 2014-ben ráadásul Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárságra nevezték át, ezzel is hangsúlyozva, hogy társadalomból kirekesztett csoportok egy másik kategóriába tartoznak, akik csak a lekezelő felzárkóztatásra érdemesek, mivel feltehetően önhibájukból lemaradtak a társadalom normális részétől). A kormányzat érdektelenségét jelzi, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlő - sége tanácsot 2010 után egyszer sem hívták össze. A jelenlegi kormányzati szisztéma azt su - gallja, hogy a nőnek helye és szerepe kizárólag a családban van mint ahogy ezt az egyik kormánypárti országgyűlési képviselő szó szerint ki is fejtette egy családon belüli erőszakról szóló parlamenti vitában: A nők az önmegvalósítás, emancipáció mellett elfelejtenek gyereket szülni. [...] Talán az anyáknak vissza kellene térni elsősorban a gyermeknevelés mellé. Véleménye szerint tehát a nők és a velük szembeni erőszak kérdéskörében Azzal kellene foglalkozni, hogy ebben a társadalomban ne egy vagy két gyermek szülessen, hanem három, négy vagy öt gyermek. És akkor lenne értelme an - nak, hogy jobban megbecsülnénk egymást, és fel sem merülhetne a családon belüli erőszak. Az uralkodó politikusi szemlélet (és a csak na - gyon kevesek által megkérdőjelezett szexista közgondolkodás) együttes következménye 2014-es országgyűlési választások végeredménye. A kormányzó párt-koalíció frakciójában hat százalék a női képviselők aránya, a jobboldali, ellenzékben lévő párt képviselőinek szintén hat százaléka nő. A női kvótát fontosnak tartó ellenzéki pártban az öt képviselőből kettő nő, másik két ellenzéki pártban négyből egy, a 2010 előtti kormánypártban pedig tizenhét százalék. Az egyes pártok parlamenti nagyságrendjéből következően összességében a parlamenti képviselők kilenc és fél százaléka nő. A kelet-közép-európai régióban ez a legalacsonyabb arány. Amikor az egyik ellenzéki párt javasolta az országgyűlésben a kvótarendszer bevezetését, a kormányzati koalíció kereszténydemokrata frakcióvezetője kinyilatkoztatta, hogy a női kvóta az ultrafeminizmus vadhajtása, torzszülöttje, ehelyett ő inkább a természetes fejlődés híve. A parlamenti hangulatnak (beszólásoknak) is köze lehet ahhoz, hogy a 2014-es választáson már nem indult az a hölgy, akit ben a Bátor Nők Nemzetközi Díjjal tüntetett ki az amerikai külügyminisztérium. Az Interparlamentáris Unió 2010-es statisztikái szerint Svédországban negyvenhat, Izlandon negy venhárom, Hollandiában negyvenegy, Finn - or szág ban negyven százalék a hölgy parlamenterek aránya, további hat európai országban (Nor - vé gia, Belgium, Dánia, Spanyolország, Német or - szág, Macedónia) pedig harminc százalék feletti. Magyarországnál kisebb arányt csak az ukrán és a máltai törvényhozásban regisztráltak. A 135 mért országból a 104. helyen állunk. A régiós orszá gok mindegyike előttünk jár. Magyar orszá - gon jelenleg női miniszter sincs: 2014-ben kilenc olyan ország volt a világon, melynek kormánytagjai között egyetlen nő sem kapott helyet: Libanon, Szaúd-Arábia, Pakisztán, Brunei, San Marino, Bosz - nia-hercegovina, a Szolomon-szigetek, Vanuatu

6 36 ÚJ EGYENLÍTÔ és Magyarország. A kormányzati elitnek az el - múlt húsz évben átlagosan alig több mint kilenc százaléka volt nő. A helyi politikában, a települési önkormányzatokat tekintve sem jobb a helyzet. A főváros huszonhárom kerületéből csak egyetlen egyben nő a polgármester. A harminchárom tagú fővárosi testületben három nő árválkodik. A huszonhárom megyei jogú város közül szintén csak egyet vezet nő, a hatvan legnépesebb település közül pedig ötöt. A kistelepülések javítják a statisztikát. A 2500-nál kevesebb lakost számláló települések húsz százalékának női polgármestere van. A törvényi szabályozásnak megfelelően az ilyen nagyságrendű településeken nem főállású a polgármester. Az önkormányzati képviselőtestületek zöme férfiklubként működik. Hogy a férfias politika kedvére garázdálkodhat, a közvéleménynek is köszönhető. A nőknek otthon a helye állítja minden harmadik ember Magyarországon ben Reuters/Ipsos felmérés végzett huszonhárom országban. Oroszor - szággal és Kínával jutottunk egy kategóriába: ezekben az országokban harmincnégy százalék állítja azt, hogy a nők helye otthon van. Csak Indiában, Törökországban és Japánban magasabb ez az arány. (A katolikus Olaszországban tizenkilenc, Lengyelországban tizennyolc százalék az arány.) Apró lépés a magyar üzleti világban Egy 2014-es felmérés szerint a 200 legerősebb magyar üzleti vállalkozásban az első számú vezetők között a nők arány épp csak hogy megközelíti a tíz százalékot, a női igazgatósági tagok aránya Magyarországon tizenegy százalék. A helyzet áttekintésére és egy cselekvési program megalkotására gyűltek össze a magyar üzleti világ vezetői a Magyar Tudományos Akadémián 2014 márciusában. A Hungarian Business Leaders Forum elnökének kezdeményezésére huszonöt női vezető megalakította a klubot, amely újraértelmezi a jó vállalatirányítás fogalmát. Az elnök egyúttal kinyilvánította, hogy a vállalatoknak önkéntesen követni kell a nemek közötti egyenlőség normáit, növelni kell a női vezetők arányát a szervezetek minden szintjén. A cél, hogy ra Magyarországon a vállalatok vezetőségében és az igazgatóságokban a nők aránya 20 százalék legyen, vagy annál magasabb. A klubhoz az alapításkor harminc férfi cégvezető csatlakozott. Ez a kezdeményezés önkéntesen vállalt kvóta, de nem túl magas az európai elvárásokhoz képest. Az Európa parlament 2020-ra a tőzsdén bejegyzett vállalatok igazgatóságában negyven százalékos a női arányt szeretne látni. A magyar vállatok vezetésében való női részvétel is a nemzetközi trend szerint alakul: alsó és középszinten magasabb a nők aránya, mint felső szinten az általános tendencia az, hogy minél kisebb a cég, annál valószínűbb, hogy nő a vezetője. Érdemes elgondolkodni jeles magyar gender-kutatónk (Nagy Beáta) előrejelzésén, miszerint a nemzetközi adatok alapján nem várható gyors változás. Ha a nők vezetővé válásának üte - me továbbra is a jelenlegi szinten marad, további hetvenhárom évre lesz szükség, mire a száz legnagyobb cég élén ugyanannyi női igazgató lesz, mint férfi. A politikában viszont, ha nem történik gyökeres változás, további kettőszáz év is eltelhet, mire a parlamentben a nemek aránya ki - egyen lítődik. Kitekintés Az európai társadalmakban lassabban alakulnak át az évezredek alatt berögződött nemi szerepek, mint ahogyan szeretnénk. Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi szervezete (ILO International Labour Organization) felmérésének eredményéről a Wasingthon Post közölt beszámolót 2015 januárjában. Az ILO 126 országban azt vizsgálta, hogy milyen arányban töltik be a vezetői-igazgatói posztokat nők. A mért országok átlaga egyharmad, a legalacsonyabb arány a közel-keleti és afrikai országokra jellemző, de átlag alatti az arány számos fejlett európai országban is, például Hollan - diában, Dániában, Olaszországban, Luxem burg - ban, Finnországban. A listát közép-amerikai országok vezetik; Jamaicában a vezetők csaknem hatvan százaléka nő, utána Kolumbia, majd Saint Lucia, egy 160 ezer lakosú szigetállam következik szintúgy ötven százalék fölötti aránnyal. Mind - három ország a XX. század második felében nyerte el teljes függetlenséget. Talán nem véletlen, hogy az európaiak közül azok kerültek az élbolyba, amelyek a huszadik század végén váltak független, önálló országgá: Fehéroroszország (46,2 százalék), Litvánia (45,7 százalék) és Moldova (44,1 százalék). Persze a vezetők magas arányának gazdasági, nagyságrendi okai is lehetnek. Az ILO becslése szerint világ legnagyobb cégeinek mindössze öt százalékában nők a vezetők vagy a tulajdonosok. A vizsgálatba vont összes céget tekintve a listán Magyarország a harmincharmadik helyen áll (38,6 százalék), Románia pedig a hatvanötödik helyen (31,4 százalék). Ha Magyarországon a kettőszáz leg nagyobb céget nézzük, a magyar kutatók szerint a tíz százalékot sem éri el ez az arány. Az amerikai Forbes üzleti magazin minden év - ben összeállítja a világ száz legbefolyásosabb asszonyának listáját. A lista összeállítói figyelembe veszik a politikusnők, a pénzügyekkel foglalkozók, a médiavezető személyiségek, a műszaki pá lyán tevékenykedők, az üzletasszonyok, a köz-

7 ÚJ EGYENLÍTÔ 37 hasznú és civil szervezeteket vezető nők és egyéb hírneves és vagyonos nők befolyását. E kategóriákon belül szempont azt, hogy a nők mekkora vagyon fölött rendelkezhetnek, milyen a jelenlétük a médiában, és befolyásuk milyen intenzív, s a befolyás övezete milyen tágas. A száz legbefolyásosabb nők sorában évek óta Angela Merkel német kancellár a listavezető ben az ötödik Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója lett. A befolyásos nők közt egyébként kevés az európai (a százból öt személy), hatvan százalékuk észak-, ill. dél-amerikai, egynegyedük ázsiai. A száz nő csaknem egyötöde politikus, köztük van az angol királynő, a brazil, a dél-koreai, az argentin, a chilei köztársasági elnök és Bangla - desh miniszterelnöke. A száz nő több mint egyötöde üzletasszony: közülük az egyik legbefolyásosabb a brazil olajtársaság vezérigazgatója, az európaiakat egy világhírű milánói divatcég tulajdonosa képviseli. A műszaki pályán hasonló arány ban jelennek meg a nők: itt találjuk az IBM el nök vezérigazgatóját, a youtube vezérigazgatóját, a yahoo! vezérigazgatóját és a Facebook ügy - vezető igazgatóját. A pénzügyi szektorban jeleskedik az amerikai jegybank elnöke, az indiai állami bank igazgatója, az orosz központi bank el - nöke, bár őt a listán politikusok közé sorolják. A jótékonysági, közhasznú és civil szervezetek a befolyásos nők tizenkét százalékát adják. Az Egészségügyi Világszervezet(WHO) főigazgatója kínai hölgy, az ENSZ Fejlesztési Programját (UNDP) új-zélandi asszony vezeti, a világbank ügyvezető igazgatója indonéziai. A befolyásos nőknek mondhatók még az ún. celebrityk, e csapat tevékenysége bajosan körülhatárolható, mint ahogy a média vezetőiről sem gondolom, hogy szereplésükkel javítják a női esé ly egyenlőséget. Aztán kétségtelen, hogy né - me lyik asszony férje révén is befolyást szerezhet, mint például az amerikai first lady vagy a Micro - soft alapítójának, Bill Gatesnek a felesége. Magyarországon egyes médiák szerint a legbefolyásosabb nő a miniszterelnök felesége. Ha így is volna, nem szerzett hírnevet sem politikusként, sem alapítványok kurátoraként. A vagyonáról jelenik meg számos hír a médiában, kevesebb olvasható arról, hogy olykor önkéntes munkát végez karitatív szervezeteknél. A közvélemény, úgy tetszik, nem tartja befolyásosnak ben a ma - gyar Le Femme női magazin által fölkért zsűri állította össze az ötven legbefolyásosabb magyar nő listáját. (Ezen nem szerepel a miniszterelnök felesége.) E listát szemlélve úgy tetszik, hogy a válogatáskor fontosabb volt a közismertség és a véleményformáló képesség, mint a tényleges befolyás. A világ és Magyarország befolyásos asszo nyai közti különbség példázza azt is, hogy a világlistás nőknek van hatása a társadalomra, a magyar nőknek viszont alig. A különbség szembeszökő, ha az egyes kategóriákba sorolható nők arányát összehasonlítjuk. A politikusok aránya a világlistán tizenkilenc, a magyar listán mindössze kettő százalék. A műszaki területet a világban tizenkilenc százalék képviseli, a magyar nők közt négy százalék az arány. Az üzletasszonyok aránya áll a legközelebb egymáshoz. A magyar befolyásos nők többsége azonban csupán híresség (celebrity) vagy média-személyiség (összesen 44 százalék), a világlistán e két kategória együttes ará - nya tizenhat százalék. A magyar lista készítői nem állapították meg a befolyásosok sorrendjét. Ennek talán az lehet az oka, hogy e társaság java részének inkább presztízse van, mint befolyása. Tekintélye okán kerülhetett fel a listára öt akadémikus, akiknek kompetenciái a maguk tudományában, illetve szakterületén vitathatatlanok, még sincs befolyásuk a szakterületeken illetékes politikai döntéshozókra. A szakértelem és a szaktekintély devalválódását mutatja például, hogy az ez idő szerint utolsó magyar női miniszternek egyetemi diplomája sem volt.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány. Jelentés 2002: a változások, az ígéretek és a várakozások éve

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány. Jelentés 2002: a változások, az ígéretek és a várakozások éve Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Cigánynak lenni Magyarországon Jelentés 2002: a változások, az ígéretek és a várakozások éve Szerkesztette: Kállai Ernõ és Törzsök Erika Budapest

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2

VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2 VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2 2002 Tizennégy cigányszervezet csatlakozott ahhoz a megállapodáshoz, amelyet a 2002- es országgyûlési választásokon való együttmûködésrôl

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. a nők helyzetének közpolitikai elemzése, 1989-2013

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. a nők helyzetének közpolitikai elemzése, 1989-2013 Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség A nőtlen évek ára a nők helyzetének közpolitikai elemzése, 1989-2013 A nőtlen évek ára a nők helyzetének közpolitikai elemzése 1989 2013 Magyar Női Érdekérvényesítő

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL...

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL... Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Czeglédi Csilla Okleveles közgazdász A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon Doktori értekezés Konzulens: Prof. Dr. Józsa

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN *

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * 1. Bevezetés

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. LXIX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2013. MÁRCIUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN EZ A KÉRDÉS, VÁLASSZATOK! Felemelő témákat kínál a március, nemzetközi ünnepként

Részletesebben

A cigányság megítélése Nak környékén

A cigányság megítélése Nak környékén Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Szociológia BA A cigányság megítélése Nak környékén Témavezető tanár: Daróczi Gergely óraadó A szakdolgozat készítője: Kovárczi

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

ÖN K O R K É P. RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának. Fókuszban: a gyermekszegénység 21. oldal. Esélyek és lehetőségek. 7.

ÖN K O R K É P. RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának. Fókuszban: a gyermekszegénység 21. oldal. Esélyek és lehetőségek. 7. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 7 5. s z á m ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 545 Ft tizenhetedik évfolyam, 160. szám RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának

Részletesebben

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9.

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9. AJÁNLÓ Tisztelt Olvasó! A jó cselekedetek lapja Lapunk fejléce mellett ez olvasható: A jó cselekedetek lapja. Miért? Mert azt gondolom, az egymás érdekeiért vagy a közjóért való kiállás olyan erény, amely

Részletesebben

Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében...

Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... Tartalomjegyzék Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... 5H5 Hallgatók a szociálismunkás-képzésről...

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Van-e recept a sikerre? És

Van-e recept a sikerre? És Konkrétumok 80 70 60 50 40 30 20 10 0 27 Magyarországon minden századik embernek van patikakártyája, minden második gyógyszertárban és magán egészségügyi intézményben lehet fizetni patikakártyával, minden

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE A hazai ifjúságkutatások alapján megállapítható, hogy a magyar fiatalok az ezredforduló végére, különösen a kilencvenes években felgyorsult társadalmi átalakulás

Részletesebben

AJÁNLÓ. A BESZT Szövetség első nemzetközi konferenciája Egy nemzetközi konferencia megrendezésével a nyilvánosság elõtt

AJÁNLÓ. A BESZT Szövetség első nemzetközi konferenciája Egy nemzetközi konferencia megrendezésével a nyilvánosság elõtt AJÁNLÓ Nélkülözhetetlen a média segítsége Valamennyi civil szervezet életében a legfontosabb pénzszerzési idõszak minden év január elsejétõl május 20-ig terjed. Az adóbevallásoknak a magyar törvények szerint

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon készítette: Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete Jelen kiadvány létrejöttét az Európai Bizottság Alapvető Jogok és Állampolgársági Programja támogatta.

Részletesebben

A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai

A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Vágóképek rögzítve 2008

Vágóképek rögzítve 2008 Vágóképek rögzítve 2008 Vágóképek rögzítve 2008 Nincs mese, ha egyszer ki kell fizetni, akkor ki kell fizetni A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a szegénységben vagy annak közelében élõ gyerekes

Részletesebben

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN STATISZTIKAI ELEMZÉSEK AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN A tudományos kutatás, a nemzetközi és a hazai gyakorlat egyaránt igazolja azt az állítást, hogy az oktatás színvonala hozzájárul

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

ROMA GYEREKEK A SZEGREGÁLT OKTATÁSBAN SZÜLŐK ÉS GYEREKEK BESZÁMOLÓI

ROMA GYEREKEK A SZEGREGÁLT OKTATÁSBAN SZÜLŐK ÉS GYEREKEK BESZÁMOLÓI ROMA GYEREKEK A SZEGREGÁLT OKTATÁSBAN SZÜLŐK ÉS GYEREKEK BESZÁMOLÓI A Romani CRISS, romániai jogvédő szervezet, partnerségben a Harvard Egyetem Emberi és Egészségügyi Jogokért FXB Központjával, az Antigoné

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008 április

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008 április Mindenki színes bőrű, különben nem látszana. falfirka ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008 április A Romák Világnapja 1971-ben a romák első londoni világkongresszusán az Indiából

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben