Akadémikusnô. a magyar viszonyok gyûrûjében E S S Z É. Tanulnak, tanulnak, tanulnak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akadémikusnô. a magyar viszonyok gyûrûjében E S S Z É. Tanulnak, tanulnak, tanulnak"

Átírás

1 E S S Z É ÚJ EGYENLÍTÔ 31 Ô R S Z I G E T H Y E R Z S É B E T Akadémikusnô a magyar viszonyok gyûrûjében Tanulnak, tanulnak, tanulnak A szüntelen tanulás szokása a diplomáig sokakat elvezethet, s a statisztikai számok a nemek közötti különbségek mérséklődését bizonyítják egyfelől. Elmondható, hogy mintegy ezerrel több nő szerez manapság diplomát, mint férfi. A főiskolán és felsőfokú alapképzésben oklevelet szerzettek között a nők aránya 62 százalék. A férfiak a felsőfokú mesterképzésben és a doktoriskolát végzettek körében viszont megelőzik a nőket, igaz, hogy csak kettő százalékkal. (2011. KSH) Úgy látszik, a fajsúlyosabb végzettségű férfiak csekély előnye is hozzájárul ahhoz, hogy a tanult nők tömegét igazgatva férfiak legyenek a vezetők. Összességében valamennyi diplomás közül 56 százalék nő. Ezzel az aránnyal közelítjük az Európai Unió 60 százalékos átlagát. A politikai és a gazdasági elitben a nők aránya 9-10 százalék, a tudományos elitben még alacsonyabb. Az aspiránsok ambícióit visszafogja az a közvélekedés is, miszerint a nő nem a tudományos életbe való. A tudományos pályán a versenyfutás már alsóbb szinteken megkezdődik. Az egyetemi hallgatók között a nők aránya (53,8 százalék) még meghaladja a férfiakét, de már a PhD/DLA hallgató körében felülkerekednek a férfiak. Az egyetemi tanárok közt már az egyötödöt sem éri el a nők aránya. A tudományos pálya csúcsára igen kevesen jutnak fel: a Magyar Tudományos Akadémia (rendes és levelező) tagjainak mindöszsze 6,5 százaléka nő. A leghátrányosabb helyzetben tehát azok a nők vannak, akik tudós rangra, címre pályáznak. Ma a tudós pozíció a legvalószínűbb egy fővárosi, többgenerációs értelmiségi család leánya számára. Egy vidéki származású, munkáscsaládba született lány abszurd a tudományos pályán. Törté ne tem főszereplője, Pálné Kovács Ilona akadémikus magát vidéki származásúnak és elsőgenerációs értelmi-» A szerző szociográfus

2 32 ÚJ EGYENLÍTÔ ségnek tartja és joggal büszke tudományos karrierjére. 59 éves volt, amikor a Magyar Tudomá - nyos Akadémia tagjai közé választotta ban tartotta székfoglaló beszédét az Akadémián, A jó kormányzás és a decentralizáció címmel. Mérvadó politikusoknak okulására szolgált volna, ha meghallgatják. Talán épp azért lett Ilonából tudós, mert a politikusok nem hallgattak rá, amikor szakmai (közigazgatási, közjogi, kormányzási szisztémákkal kapcsolatos) tanácsokat adott. Vélhetően a pártok nem arra figyeltek, amit mondott, hanem inkább arra, ahogyan mondta ugyanis tárgyszerűen és közérthetően, pontosan fogalmazott. Pálné Kovács Ilona 1954-ben született Dél- Magyarország mediterrán hangulatú, attraktív vá - rosában, Pécsett. Született pedig a város legkevésbé attraktív negyedében, az Uránvárosban, amelynek lakótelepét a negyven éven át üzemelő uránbánya dolgozói számára építették. Apja az uránbánya felszíni munkásaként nehézgépkezelő volt, anyja különféle üzemi konyhákban dolgozott. A lakótelepi gyerekekhez igazított alacsony színvonalú uránvárosi iskolában könnyedén éltanuló lett. Mivel az osztálytársak közti népszerűségnek ártott a jótanulóság, Ilona, hogy bandavezér lehessen-maradhasson, eminens eredményeit szántszándékkal lerontotta. Szóval rossz, balhés gyerek volt, ezért osztályfőnöke nem ajánlotta neki a középiskolát. Szülei tanácsára kereskedelmi tanulónak jelentkezett. A bandavezérség megbosszulta magát: az osztályfőnöki jellemzés miatt nem vették fel ipari tanulónak. És végül is ez a kudarc volt a szerencséje. Az elutasítás után a városi hivatalba ment, hogy segítsenek neki munkahelyet találni. Miközben sorára várt a folyosón, tizennégy évesen nem röstellt sírdogálni, mert ő tanulni szeretett volna. Egy arra járó szakfelügyelő megsajnálta, és beajánlotta egy egészségügyi szakközépiskolába. A kórházi gyakorlatok elvették a kedvét az egészségügytől. Tanárai ja - vaslatára a tanárképzőbe jelentkezett, magyar történelem szakra. Ide sem vették fel talán a középiskola politikai komisszárjának komisz jellemzése miatt. A következő évben a jogi fakultásra készült, közben dolgozott. Úgy ítélte, hogy szülei az ő ta - nulásának költségeit tovább nem tudják fedezni, s talán nem is igen értik, hogy miért nem lett boltos, aztán ápolónő sem, és most a tanári pálya is kicsúszott alóla. Amikor felvették a pécsi jogi karra, beállt a postára, újságkihordónak. Akkortájt csak az járhatott nappali tagozatra, akinek nem volt munkahelye, Ilona csak esti tagozatra iratkozhatott be. A második évben sikeres tanulmányi eredményeire való tekintettel engedélyezték, hogy napi nyolcórás munkája mellett nappali tagozatra járjon. Egyetemi évei alatt leginkább a közigazgatási jog, az államigazgatás érdekelte. Nagyra becsült professzora az alkotmányjog hazai és nemzetközi szaktekintélye volt, emellett a szocialista államszervezet és az államigazgatás elméleti kérdéseivel foglalkozott. Ilona a kedvenc tanítványa lett, s a professzornak köszönhette, hogy megismerkedett a tereppel (a helyi közigazgatással) és az államigazgatás szakirodalmával ban, miu - tán egyetemi tanulmányait befejezte, a professzor felvette segédmunkatársnak a Magyar Tudo má - nyos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézeté - be, amelynek évek óta az igazgatója volt. Ez a központ számos regionális kutatást indított, az itt dolgozó kutatók sokféle tudomány jeles szakértői voltak: a társadalomföldrajzban, a közgazdaságtudományban, a politikatudományban, a szociológiában, az etnográfiában járatos kutatók a többség a regionális tudománnyal foglalkozott. Ebben az interdiszciplináris tudományos műhelyben Ilona tehát újfent tanult kutatásmódszertant, és a jellemzően team-be szervezett kutatások során megismerhette a többi kutató tudományát és a tudományterületekhez tartozó magyar és nemzetközi szakirodalmat. Kutatásai során főként az érdekelte, hogyan születnek a helyi politikai döntések, s milyen a viszony a helyi kormányzatok és az állampolgárok között. E témakör kutatásából írta meg politikatudományi kandidátusi értekezését 1988-ban. Akkor már forrongott az ország, a szocialista kormány közigazgatási reformra készült. A véletlen úgy hozta, hogy kandidátusi értekezésének opponense helyettes belügyminiszter lett, s Ilonát a Belügyminisztériumba hívta dolgozni. Azzal bízta meg, hogy segédkezzen az új önkormányzati törvény kidolgozásában. Ekkor került először kapcsolatba a politikusokkal, és nem tetszett neki, amit tapasztalt. A helyettes miniszter ugyan átélt he - lyesléssel meghallgatta javaslatait, de a törvényben nyoma sem volt annak, amit Ilona mondott. Szaladt hát vissza Pécsre a társadalomkutatók közé. Visszatérte után főmunkatárs lett, s a következő húsz évben igazgató-helyettes, majd igazgató ben akadémiai doktori címet szerzett, két év múlva a pécsi egyetemen nevezték ki egyetemi tanárnak, Politikai Tanulmányok Tanszékre. Eközben a politikusok egyre kerülgették. Még a nyolcvanas évek végén szakértőnek kérte fel a rendszerváltás utáni első kormányzópárt Ilona éppen azon a településen kutatott, ahol a rendszerváltók tervezgették a jövőt. Amikor figyelmeztették a pártoskodás veszélyeire, kijelentette, akkor utasítsák rendre, ha a szakértői véleménye és a szakmai publikációi közt ellentmondást látnak. A rendszerváltás után az ellenzékbe került párt szerette volna szakértőként megnyerni vidék-

3 ÚJ EGYENLÍTÔ 33 politikai programjához. A pártba ugyan nem lé pett be, de a soron következő választáson képviselőjelöltként indult (sikertelenül). Ez egy tévedés volt az életemben állapította meg a minap, amikor beszélgettünk. És hozzátette még, hogy ugyan többször kapacitálták a politikai szereplésre, de a tanácsait sosem fogadták meg, holott két éven át a miniszterelnök tanácsadó testületének is a tagja volt. Úgy látszik, a magyar politikusok nem sokra tartják a szakértelmet. A jelenlegi (centralizációt pártoló) kormány már meg sem kérdezi. Pedig Ilonából akár politikus is lehetett volna, hiszen a politikai tudományokban tájékozott volt. Kutatásai révén és a nemzetközi kutatásokból tudta, hogy milyen a jó kormányzási praxis, mi - lyen gyakorlatok váltak be, vagy végződtek ku - darc cal, és miért. Mégsem való politikusnak, mert a tudományos kutatások és elemzések által feltárt valóság bűvöletében él, s negligálja a pártpolitikai érdekeket. Hogy belőle nem lett politikus, elsősorban a magyar politikai viszonyokat minősíti, és nem a nőket általában, akikről szokás azt mondani, hogy apolitikusak. Ilonának a tudomány terepe a politikához ké - pest a szabadságot kínálta. Lehetőséget arra, hogy megismerje, hogyan működik a kormányzás intézményrendszere. Publikációinak, konferenciákon tartott előadásainak visszhangja van: a kilencvenes évek óta rendszeres előadó a hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon ez idáig 28 országba kapott meghívást. A pécsi egyetem politikatudományi doktori programjának az alapítója és vezetője. Hét könyve és 28 szerkesztett kötete jelent meg eddig, és mintegy 400 minősített publikációja. A tudományos élet rangos díjakkal ismerte el munkásságát. (A Magyar politika tu - dományi Társaság Kolnay Aurél-díja és a Bibó istván-díj.) Mellesleg felnevelt két fiúgyermeket, s mellette lett a férje Munkácsy-díjas, Magyarországon és külföldön egyaránt elismert szobrászművész. Pálné Kovács Ilona Korrajz az esélyegyenlőségről A legtöbb korunkbeli társadalmi modellben férfiaké a vezető szerep. Nőközpontú társadalmi berendezkedés manapság már csak néhány kö - zösségre jellemző, ilyen törzsek léteznek például Indiában, Bangladeshben, Szumátra szigetén. Be - vezetésül egy huszadik századi matriarchátusról fogok mesélni, amelyben a nőközpontúság nem az előbb említett közösségeket vezérlő termékenységnek, a biológiai nem felértékelődésének köszönhető, hanem a nők társadalmi, gazdasági szerepének. Az új (kvázi) matriarchátust a huszadik század hetvenes-nyolcvanas éveiben fedeztem fel Hévízgyörkön, egy háromezer lelkes faluban Magyarországon, a fővárostól ötven kilométerre. Hogy pontos legyek, nem én voltam a felfedező, hanem a lutheránus gyülekezet lelkipásztora, aki olyan presbitériumot hozott össze, amelynek csak nő tagjai voltak. Tette ezt azért, mert a korábbi férfi-presbitériumok hiába határoztak bármiről, az asszonyok odahaza megvétózták a döntést. A szerepváltozás társadalmigazdasági okait magam próbáltam feltárni. A piac látszott a vezérlő motívumnak. Ennek a falunak a lakói akkor már nagyjából három évszázada árusítottak a fővárosi piacokon. Míg alkalmas méretű szántóföldjük volt, kocsi szám hordták a zöldséget, a lovat férfiak hajtották, az asszonyok otthon hajladoztak. Ahogy a nagybirtok terjeszkedett és a parasztbirtokok aprózódtak, a szántóföldi zöldségekhez piaci áruként a konyhakertek termését is hozzácsapták. Az 1945-ös politikai változás és a kollektivizálás még inkább megnyirbálta a földeket, olyannyira, hogy a család eltartására nem látszott elegendőnek. A férfiak a vasúthoz és a villamos vállalathoz mentek el dolgozni, az asszonyok a helyi kollektív gazdaságnál vállaltak munkát, aminek fejében földjárandóságot kaptak. Ezen a földön és a konyhakertekben lehetett termelni a piacra való zöldséget. A piac gondja az asszonyoké lett, s a piaci bevétel hamarosan meghaladta a férfiak fizetését. A férfiak segédmunkások lettek városi munkahelyükön és a zöldséges kertekben is. Komoly hozadék volt viszont, hogy a férfiaknak és családtagjaiknak járt a szabadjegy a vonatra. Így a feleségek a vonaton ingyen vihették a piaci árut. Idővel a termelés mennyiségét is növelni tudták fóliasátrak felállításával. A képzetlen vasutas férfiak lassan szakmát szereztek: hegesztették a fóliasátrak tartó elemeit, később a sátrakba központi fűtést szereltek. A gazdagodás autót hozott a családi gazdaságba, s a férfiak lettek a sofőrök, munkába menet vitték az asszonyokat az áruval piacra, munkából jövet pedig hazavitték a kiürült ládákat. A családi üzemet az asszonyok látták át, s továbbra is ők irányítottak. De mivel ez hagyományőrző, tisztességes falu, a világért sem vállalták, hogy az asszonyoké volna főszerep. Amikor a faluban szerzett első tapasztalataimról folyóiratcikkben számoltam be, a következő falusi bálon félrehívott az egyik házaspár, s a férj-feleség egyöntetűen azt bizonygatta, hogy bizony náluk a férfi az úr. Az asszonyi kiválóság manifesztációja a vezető asszonygazdák asszonykórusa.

4 34 ÚJ EGYENLÍTÔ Ebben a magyar faluban a társadalom szövete determinálta a női és férfi szerepeket, s a nyilvánvaló női elsőbbség ellenére is a férfiak és a nők közt béke volt. Ezek az asszonyok nem a jogiak kiharcolásának köszönhették élen állásukat, nem is a szocializációnak a politikai, gazdasági változások kényszerítették ki az átrendeződést. És ebben az individuumnak, az egyéni ambícióknak nem jutott szerep. Az ambíciók a gyermekek taníttatásában mutatkoztak meg, s talán az már a szocializáció jele volt, hogy több lány szerzett felsőfokú végzettséget, mint fiú (a nyolcvanas években ez még nem általános Magyarországon). De úgy látszott, a falubeli asszonystátus vonzóbb a diplomával betölthető állásnál: az egyik jó piacos család diplomás lánya híres budapesti áruház főkönyvelője lett, mégis visszatért asszonygazdának mert piacolással többet kereshetett. Az individuális sikernél többre becsülte falubeli társadalmi státusát. A helyi társadalmi szereposztás lehet a véletlen műve. Mindenesetre ma is találkozom falubeli asszonyokkal a budapesti piacokon. De az is tény, hogy némelyik férfi kezd élre törni a ke reskedéssel találkoztam a fővárosi nagycsarnokban olyan férfival, aki már nemcsak a saját termését árusítja, és élelmiszerüzletet is nyitott. A cs alád falusi istállójában hátaslovat tartanak. (Az asszony és a leánygyermek lovagol.) Ma szinte egyáltalán nem látni olyan társadalmat, amelyikben a férfiak vezető szerepét kikezdené a politikai vagy gazdasági változás. Pedig nagy a veszteség a nők háttérbe szorítása miatt. A társadalom felét nők alkotják, tehát igazságtalan és torz helyzet az, hogy a vezető pozíciókat többségében férfiak töltik be. Ha a társadalomkutatók nőkről beszélnek, a genderről, mint társadalmi nemről van szó és nem a kromoszómákról. Ugyanakkor a gender -kutatók egy része a nőket vizsgálva az individuum teljesítményét, szerepét elemzi. Azzal foglalkozik, hogy a nő egyénként, illetve az egyének összességeként hogyan pozícionálható a férfiakhoz képest. Tehát ahhoz képest, hogy nő, miként minősíthető. Az egyenlőtlenségen alapuló berendezkedés máig uralkodó tendencia, s tartósítja a nőkkel szembeni előítéleteket, a közfelfogást. Hogy az elpazarolt tudás és képesség a társadalom vesztesége a politikában, az üzleti életben és a tudományban is megmutatkozik. A nemi alapú egyenlőtlenségek és vélekedések mérséklésére, megszűntetésére a legnagyobb esélye és lehetősége a politikának, a kormányzásnak van. Az Európai Női Lobby magyar tagszervezete, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetsége A nőtlen évek ára címmel kötetet jelentetett meg neves gender-kutatók tanulmányaival. A 2014-ben megjelent kötet alcíme: A nők helyzetének közpolitikai elemzése A tanulmányok a magyar politikai életben való női jelenléttel, a nemi egyenlőtlenség társadalmi következményeivel foglalkoznak. Az elemzések, kutatási beszámolók hívták fel a figyelmem az egyenlőtlenségeket felerősítő, (olykor csak a kérdés iránt közömbös és nem tudatos) káros politikai tendenciákra. Magyarországi politikai világ nők nélkül A politikát minősíti, hogy figyelembe veszi, mérlegeli-e azt, hogy az egyes döntések hogyan hatnak a nemek közötti egyenlőségre elősegítik-e azt, vagy az egyenlőtlenségeket erősítik.

5 ÚJ EGYENLÍTÔ 35 Ma a közpolitikai döntések pártelvűek, az egyenlőségre való törekvésnek hovatovább az esélyei is elenyésznek. Ezt példázza a társadalmi egyenlőségre való törekvés kormányzati, intézményi szintű képviseletének változása ben hozták létre a Nőpolitikai Titkárságot a Munkaügyi Minisztériumban, között esélyegyenlőségi (tárca nélküli) minisztert neveztek ki ban még volt esélyegyenlőségi főosztály, 2010 óta csak Szociális és Családügyért Felelős Állam - titkárság van (ezt 2014-ben ráadásul Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárságra nevezték át, ezzel is hangsúlyozva, hogy társadalomból kirekesztett csoportok egy másik kategóriába tartoznak, akik csak a lekezelő felzárkóztatásra érdemesek, mivel feltehetően önhibájukból lemaradtak a társadalom normális részétől). A kormányzat érdektelenségét jelzi, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlő - sége tanácsot 2010 után egyszer sem hívták össze. A jelenlegi kormányzati szisztéma azt su - gallja, hogy a nőnek helye és szerepe kizárólag a családban van mint ahogy ezt az egyik kormánypárti országgyűlési képviselő szó szerint ki is fejtette egy családon belüli erőszakról szóló parlamenti vitában: A nők az önmegvalósítás, emancipáció mellett elfelejtenek gyereket szülni. [...] Talán az anyáknak vissza kellene térni elsősorban a gyermeknevelés mellé. Véleménye szerint tehát a nők és a velük szembeni erőszak kérdéskörében Azzal kellene foglalkozni, hogy ebben a társadalomban ne egy vagy két gyermek szülessen, hanem három, négy vagy öt gyermek. És akkor lenne értelme an - nak, hogy jobban megbecsülnénk egymást, és fel sem merülhetne a családon belüli erőszak. Az uralkodó politikusi szemlélet (és a csak na - gyon kevesek által megkérdőjelezett szexista közgondolkodás) együttes következménye 2014-es országgyűlési választások végeredménye. A kormányzó párt-koalíció frakciójában hat százalék a női képviselők aránya, a jobboldali, ellenzékben lévő párt képviselőinek szintén hat százaléka nő. A női kvótát fontosnak tartó ellenzéki pártban az öt képviselőből kettő nő, másik két ellenzéki pártban négyből egy, a 2010 előtti kormánypártban pedig tizenhét százalék. Az egyes pártok parlamenti nagyságrendjéből következően összességében a parlamenti képviselők kilenc és fél százaléka nő. A kelet-közép-európai régióban ez a legalacsonyabb arány. Amikor az egyik ellenzéki párt javasolta az országgyűlésben a kvótarendszer bevezetését, a kormányzati koalíció kereszténydemokrata frakcióvezetője kinyilatkoztatta, hogy a női kvóta az ultrafeminizmus vadhajtása, torzszülöttje, ehelyett ő inkább a természetes fejlődés híve. A parlamenti hangulatnak (beszólásoknak) is köze lehet ahhoz, hogy a 2014-es választáson már nem indult az a hölgy, akit ben a Bátor Nők Nemzetközi Díjjal tüntetett ki az amerikai külügyminisztérium. Az Interparlamentáris Unió 2010-es statisztikái szerint Svédországban negyvenhat, Izlandon negy venhárom, Hollandiában negyvenegy, Finn - or szág ban negyven százalék a hölgy parlamenterek aránya, további hat európai országban (Nor - vé gia, Belgium, Dánia, Spanyolország, Német or - szág, Macedónia) pedig harminc százalék feletti. Magyarországnál kisebb arányt csak az ukrán és a máltai törvényhozásban regisztráltak. A 135 mért országból a 104. helyen állunk. A régiós orszá gok mindegyike előttünk jár. Magyar orszá - gon jelenleg női miniszter sincs: 2014-ben kilenc olyan ország volt a világon, melynek kormánytagjai között egyetlen nő sem kapott helyet: Libanon, Szaúd-Arábia, Pakisztán, Brunei, San Marino, Bosz - nia-hercegovina, a Szolomon-szigetek, Vanuatu

6 36 ÚJ EGYENLÍTÔ és Magyarország. A kormányzati elitnek az el - múlt húsz évben átlagosan alig több mint kilenc százaléka volt nő. A helyi politikában, a települési önkormányzatokat tekintve sem jobb a helyzet. A főváros huszonhárom kerületéből csak egyetlen egyben nő a polgármester. A harminchárom tagú fővárosi testületben három nő árválkodik. A huszonhárom megyei jogú város közül szintén csak egyet vezet nő, a hatvan legnépesebb település közül pedig ötöt. A kistelepülések javítják a statisztikát. A 2500-nál kevesebb lakost számláló települések húsz százalékának női polgármestere van. A törvényi szabályozásnak megfelelően az ilyen nagyságrendű településeken nem főállású a polgármester. Az önkormányzati képviselőtestületek zöme férfiklubként működik. Hogy a férfias politika kedvére garázdálkodhat, a közvéleménynek is köszönhető. A nőknek otthon a helye állítja minden harmadik ember Magyarországon ben Reuters/Ipsos felmérés végzett huszonhárom országban. Oroszor - szággal és Kínával jutottunk egy kategóriába: ezekben az országokban harmincnégy százalék állítja azt, hogy a nők helye otthon van. Csak Indiában, Törökországban és Japánban magasabb ez az arány. (A katolikus Olaszországban tizenkilenc, Lengyelországban tizennyolc százalék az arány.) Apró lépés a magyar üzleti világban Egy 2014-es felmérés szerint a 200 legerősebb magyar üzleti vállalkozásban az első számú vezetők között a nők arány épp csak hogy megközelíti a tíz százalékot, a női igazgatósági tagok aránya Magyarországon tizenegy százalék. A helyzet áttekintésére és egy cselekvési program megalkotására gyűltek össze a magyar üzleti világ vezetői a Magyar Tudományos Akadémián 2014 márciusában. A Hungarian Business Leaders Forum elnökének kezdeményezésére huszonöt női vezető megalakította a klubot, amely újraértelmezi a jó vállalatirányítás fogalmát. Az elnök egyúttal kinyilvánította, hogy a vállalatoknak önkéntesen követni kell a nemek közötti egyenlőség normáit, növelni kell a női vezetők arányát a szervezetek minden szintjén. A cél, hogy ra Magyarországon a vállalatok vezetőségében és az igazgatóságokban a nők aránya 20 százalék legyen, vagy annál magasabb. A klubhoz az alapításkor harminc férfi cégvezető csatlakozott. Ez a kezdeményezés önkéntesen vállalt kvóta, de nem túl magas az európai elvárásokhoz képest. Az Európa parlament 2020-ra a tőzsdén bejegyzett vállalatok igazgatóságában negyven százalékos a női arányt szeretne látni. A magyar vállatok vezetésében való női részvétel is a nemzetközi trend szerint alakul: alsó és középszinten magasabb a nők aránya, mint felső szinten az általános tendencia az, hogy minél kisebb a cég, annál valószínűbb, hogy nő a vezetője. Érdemes elgondolkodni jeles magyar gender-kutatónk (Nagy Beáta) előrejelzésén, miszerint a nemzetközi adatok alapján nem várható gyors változás. Ha a nők vezetővé válásának üte - me továbbra is a jelenlegi szinten marad, további hetvenhárom évre lesz szükség, mire a száz legnagyobb cég élén ugyanannyi női igazgató lesz, mint férfi. A politikában viszont, ha nem történik gyökeres változás, további kettőszáz év is eltelhet, mire a parlamentben a nemek aránya ki - egyen lítődik. Kitekintés Az európai társadalmakban lassabban alakulnak át az évezredek alatt berögződött nemi szerepek, mint ahogyan szeretnénk. Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi szervezete (ILO International Labour Organization) felmérésének eredményéről a Wasingthon Post közölt beszámolót 2015 januárjában. Az ILO 126 országban azt vizsgálta, hogy milyen arányban töltik be a vezetői-igazgatói posztokat nők. A mért országok átlaga egyharmad, a legalacsonyabb arány a közel-keleti és afrikai országokra jellemző, de átlag alatti az arány számos fejlett európai országban is, például Hollan - diában, Dániában, Olaszországban, Luxem burg - ban, Finnországban. A listát közép-amerikai országok vezetik; Jamaicában a vezetők csaknem hatvan százaléka nő, utána Kolumbia, majd Saint Lucia, egy 160 ezer lakosú szigetállam következik szintúgy ötven százalék fölötti aránnyal. Mind - három ország a XX. század második felében nyerte el teljes függetlenséget. Talán nem véletlen, hogy az európaiak közül azok kerültek az élbolyba, amelyek a huszadik század végén váltak független, önálló országgá: Fehéroroszország (46,2 százalék), Litvánia (45,7 százalék) és Moldova (44,1 százalék). Persze a vezetők magas arányának gazdasági, nagyságrendi okai is lehetnek. Az ILO becslése szerint világ legnagyobb cégeinek mindössze öt százalékában nők a vezetők vagy a tulajdonosok. A vizsgálatba vont összes céget tekintve a listán Magyarország a harmincharmadik helyen áll (38,6 százalék), Románia pedig a hatvanötödik helyen (31,4 százalék). Ha Magyarországon a kettőszáz leg nagyobb céget nézzük, a magyar kutatók szerint a tíz százalékot sem éri el ez az arány. Az amerikai Forbes üzleti magazin minden év - ben összeállítja a világ száz legbefolyásosabb asszonyának listáját. A lista összeállítói figyelembe veszik a politikusnők, a pénzügyekkel foglalkozók, a médiavezető személyiségek, a műszaki pá lyán tevékenykedők, az üzletasszonyok, a köz-

7 ÚJ EGYENLÍTÔ 37 hasznú és civil szervezeteket vezető nők és egyéb hírneves és vagyonos nők befolyását. E kategóriákon belül szempont azt, hogy a nők mekkora vagyon fölött rendelkezhetnek, milyen a jelenlétük a médiában, és befolyásuk milyen intenzív, s a befolyás övezete milyen tágas. A száz legbefolyásosabb nők sorában évek óta Angela Merkel német kancellár a listavezető ben az ötödik Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója lett. A befolyásos nők közt egyébként kevés az európai (a százból öt személy), hatvan százalékuk észak-, ill. dél-amerikai, egynegyedük ázsiai. A száz nő csaknem egyötöde politikus, köztük van az angol királynő, a brazil, a dél-koreai, az argentin, a chilei köztársasági elnök és Bangla - desh miniszterelnöke. A száz nő több mint egyötöde üzletasszony: közülük az egyik legbefolyásosabb a brazil olajtársaság vezérigazgatója, az európaiakat egy világhírű milánói divatcég tulajdonosa képviseli. A műszaki pályán hasonló arány ban jelennek meg a nők: itt találjuk az IBM el nök vezérigazgatóját, a youtube vezérigazgatóját, a yahoo! vezérigazgatóját és a Facebook ügy - vezető igazgatóját. A pénzügyi szektorban jeleskedik az amerikai jegybank elnöke, az indiai állami bank igazgatója, az orosz központi bank el - nöke, bár őt a listán politikusok közé sorolják. A jótékonysági, közhasznú és civil szervezetek a befolyásos nők tizenkét százalékát adják. Az Egészségügyi Világszervezet(WHO) főigazgatója kínai hölgy, az ENSZ Fejlesztési Programját (UNDP) új-zélandi asszony vezeti, a világbank ügyvezető igazgatója indonéziai. A befolyásos nőknek mondhatók még az ún. celebrityk, e csapat tevékenysége bajosan körülhatárolható, mint ahogy a média vezetőiről sem gondolom, hogy szereplésükkel javítják a női esé ly egyenlőséget. Aztán kétségtelen, hogy né - me lyik asszony férje révén is befolyást szerezhet, mint például az amerikai first lady vagy a Micro - soft alapítójának, Bill Gatesnek a felesége. Magyarországon egyes médiák szerint a legbefolyásosabb nő a miniszterelnök felesége. Ha így is volna, nem szerzett hírnevet sem politikusként, sem alapítványok kurátoraként. A vagyonáról jelenik meg számos hír a médiában, kevesebb olvasható arról, hogy olykor önkéntes munkát végez karitatív szervezeteknél. A közvélemény, úgy tetszik, nem tartja befolyásosnak ben a ma - gyar Le Femme női magazin által fölkért zsűri állította össze az ötven legbefolyásosabb magyar nő listáját. (Ezen nem szerepel a miniszterelnök felesége.) E listát szemlélve úgy tetszik, hogy a válogatáskor fontosabb volt a közismertség és a véleményformáló képesség, mint a tényleges befolyás. A világ és Magyarország befolyásos asszo nyai közti különbség példázza azt is, hogy a világlistás nőknek van hatása a társadalomra, a magyar nőknek viszont alig. A különbség szembeszökő, ha az egyes kategóriákba sorolható nők arányát összehasonlítjuk. A politikusok aránya a világlistán tizenkilenc, a magyar listán mindössze kettő százalék. A műszaki területet a világban tizenkilenc százalék képviseli, a magyar nők közt négy százalék az arány. Az üzletasszonyok aránya áll a legközelebb egymáshoz. A magyar befolyásos nők többsége azonban csupán híresség (celebrity) vagy média-személyiség (összesen 44 százalék), a világlistán e két kategória együttes ará - nya tizenhat százalék. A magyar lista készítői nem állapították meg a befolyásosok sorrendjét. Ennek talán az lehet az oka, hogy e társaság java részének inkább presztízse van, mint befolyása. Tekintélye okán kerülhetett fel a listára öt akadémikus, akiknek kompetenciái a maguk tudományában, illetve szakterületén vitathatatlanok, még sincs befolyásuk a szakterületeken illetékes politikai döntéshozókra. A szakértelem és a szaktekintély devalválódását mutatja például, hogy az ez idő szerint utolsó magyar női miniszternek egyetemi diplomája sem volt.

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nyüsti Szilvia Educatio Nkft. A felsőoktatási struktúrába kódolt egyenlőtlenségek Műhelykonferencia Budapest, 2014. május

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás?

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Női vállalkozók Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig Horváth Anna SEED Alapítvány Vállalkozónői konferencia, Budapest, 2006. május 30. A vállalkozások

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Ilyen az új politikai elit. A Policy Solutions elemzése a Magyar Orsz{ggyűlés képviselői összetételéről

Ilyen az új politikai elit. A Policy Solutions elemzése a Magyar Orsz{ggyűlés képviselői összetételéről Ilyen az új politikai elit A Policy Solutions elemzése a Magyar Orsz{ggyűlés képviselői összetételéről Bevezető A 2010 tavaszán felállt új magyar parlament nem csak a kormánypárt Fidesz soha nem látott

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 22. lecke: A teljes valószínűség tétele és a Bayes-tétel Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék az USA-ban és Lengyelországban?

Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék az USA-ban és Lengyelországban? BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék az USA-ban és Lengyelországban? Több mint 30 évvel ezelőtt, a női mozgalmak fénykorában, a tüntetések gyakori jelszava volt az egyenlő

Részletesebben

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot Az oktatás megváltoztatja a világot 1.o. Az oktatás alapjog, nem kiváltság. Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, mellyel képes megváltoztatni az életünket. Ayswarrya Ganapathiraman

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Kecskemét 2014.06.24. Dr. Kovács Teréz egyetemi tanár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Confederation of Hungarian Employers and Industrialists 1 Tisztelt Olvasó! Dr. Futó Péter elnök A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a

Részletesebben

Reform után A kistérségi közszolgáltatási reform hatásai a Téti kistérség szociális szolgáltatási rendszerére

Reform után A kistérségi közszolgáltatási reform hatásai a Téti kistérség szociális szolgáltatási rendszerére SOÓS ZSOLT Reform után A kistérségi közszolgáltatási reform hatásai a Téti kistérség szociális szolgáltatási rendszerére A tanulmányban arra próbáltam választ keresni, hogy a kormányzat által 2004-ben,

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28.

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Felsőoktatási körkép Rendszerváltozás utáni expanzió (hallgatói, intézményi oldalról

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje Juhász Béla Róbert Béla közgazdász, politológus és felsőfokú közigazgatási végzettsége van. Feleségével és két kislányával csaknem 10 éve él Sződligeten.

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

2014. július szeptember EPSA Hírlevél

2014. július szeptember EPSA Hírlevél Kedves Önérvényesítők! Ez az Önérvényesítők Európai Platformjának hírlevele. Az Önérvényesítők Európai Platformját röviden EPSA-nak hívják. Ebben a számban sok érdekes hírt szeretnénk megosztani veled.

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Maga ez a kötet nem más, mint egy elsõsorban az Ifjúságról szóló civil jelentés. Ennek a Parlament hasonló jelentésével egyidejûleg

Tisztelt Olvasók! Maga ez a kötet nem más, mint egy elsõsorban az Ifjúságról szóló civil jelentés. Ennek a Parlament hasonló jelentésével egyidejûleg UISZ jelentes.qxd 2006. 10. 21. 16:40 Page 4 Tisztelt Olvasók! Több okból vállaltam el, hogy e könyvnyi lapszámot mindenki figyelmébe ajánlom, akinek felelõssége és dolga van gyermekeink és ifjúságunk

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban 1. Legalább egy idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 2. Legalább két idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 3. Angol

Részletesebben

Nők a parlamentben, 1990 2014

Nők a parlamentben, 1990 2014 Tanulmányok Nők a parlamentben, 1990 2014 Koncz Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára E-mail: professor.katalin.koncz@gmail.com A rendszerváltást követően Magyarországon és a térség országaiban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL Intézményi fejléc (neve stb.) és arculat: az intézmény adja meg! I.1/a. Hogyan kapcsolódik ehhez az intézményhez? LÉNYEGES SZŰRŐ KÉRDÉS! Ha a válasz 1 HALLGATÓI ÉS VÉGZETT

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven. A program

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt ESETTANULMÁNY 10-es csoport Módszertani nap 2006 február 14 Készítette: Kovács Zsolt Személyi adatok: Név: B Tamás Szül: Sz., 1987. október 31 Iskolai végzettség 8 osztály Ítélete: B Tamás növendék 10-es

Részletesebben