Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!"

Átírás

1 Ikt. SZ.: XI /2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-mai!: NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Rendőrkapitányság Véleményező: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése május 30. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A gyermek- és ifjúságvédelem azt a tevékenységrendszert, jogszabályrendszert és intézményrendszert jelenti, amelynek célja a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése, valamint azoknak a gyermekeknek a helyettesítő védelme és a nevelésükről-gondozásukról történő gondoskodás, akik hatósági intézkedés következtében kikerülnek vér szerinti családjukból. A gyermekvédelem jogi hátterét egymásra épülő koherens jogszabályrendszer biztosítja. A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXIV. törvény 3. cikke értelmében a szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy a gyermek számára, figyelembe véve szülei, gyámjai és az érte törvényesen felelős más személyek jogait és kötelességeit, biztosítják a jólétéhez szükséges védelmet és gondozást, e célból meghozzák a szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket. Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermekkel foglalkozó és védelmét biztosító intézmények, hivatalok és létesítmények működése megfeleljen az illetékes hatóságok által megállapított szabályoknak, különösen a biztonság és az egészség területén, valamint ezek személyzeti létszámával és szakértelmével, továbbá a megfelelő ellenőrzés meglétével kapcsolatban.

2 2 Magyarország Alaptörvénye a XVI. cikkben rögzíti, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A Gyvt. meghatározza a célok elérése érdekében a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait. A Gyvt. 2. (1) bekezdése szerint a gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek a törvény alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. A fenti rendelkezés szerint eljáró szervezetek és személyek tevékenységük során együttműködnek a családdal és - jogszabályban meghatározottak szerint - elősegítik a gyermek családban történő nevelkedését. A Gyvt.-vel összhangban került megalkotásra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete azért, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve megállapítsa a feltételrendszert és az eljárási szabályokat, amely december 31. napjáig volt hatályban. A gyermekvédelmi rendszer egy adott állam gyermekvédelmének leírására szolgáló kategória, magában foglalja a gyermekvédelem funkcióit, szabályait, megoldásait, szervezeteit. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni támogatások és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt.- ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A pénzbeli és természetbeni ellátások: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (2013. december 31. napjáig), a gyermektartásdíj megelőlegezése, az otthonteremtési támogatás. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekek átmeneti gondozása.

3 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, a védelembe vétel, a családbafogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése, az utógondozói ellátás elrendelése. 3 A Gyvt. 96. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig - külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a közgyűlés megtárgyal. A beszámoló bemutatja a gyermekvédelem rendszerének helyi kialakítását, betekintést ad annak működésébe. A beszámoló tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú mellékiete tartalmazza január 1. napjától jelentősen módosult a gyermekvédelem ellátó rendszere. A jegyzői gyámhatósági hatáskörök közül egyes hatáskörök a járási hivatal hatáskörébe kerültek, míg a városi gyámhivatal a járási hivatal szakigazgatási szerveként működik. A fentiek alapján módosultak a beszámoló elkészítésének tartalmi követelményeit meghatározó rendelkezések is. Ennek megfelelően a Gyer. 10. számú mellékletében a december 31. napjáig hatályos rendelkezéseik közül a 4. pontot Gegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálatok eredménye) és az 5. pontot (a gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is) a JaraSI (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 93. (1) bekezdés e) pont em) alpont ja hatályon kívül helyezte. A Gyer. hatályos rendelkezései a települési önkormányzat számára, a Gyvt ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez az alábbi tartalmi követelményeket határozzák meg: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,

4 4 gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemeit gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, és az ezzel összefüggő tapasztalatok. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működés ét engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pont jainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). A fentiek alapján a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ és a Békéscsabai Rendőrkapitányság együttműködésével elkészítettük a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. Békéscsaba Megyei Jogú Város demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: Békéscsaba Megyei Jogú Város lakossága december 31. napján fő amelyből ( fő) a lakosság 30 %-a tartozik a gyermek, ifjúsági, illetve fiatal felnőtt korosztályba a következő megoszlás szerint: 1. volt, Gyermek korosztály (0-14 éves korig): Ifjúsági korosztály (15-22 éves korig): Fiatal felnőtt korosztály (23-30 éves korig): Összesen: 7461 fő fő 6080 fő fő Békéscsaba demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály tekintetében az alábbiak szerint alakultak a éves adatokkal összevetve:

5 5 életkor O I II összesen Megállapítható, hogy évben a 0-18 éves korcsoportba tartozó személyek száma tovább csökkent (9,8 %-kal) az előző évi adatokhoz képest, azonban a csökkenés mérséklődött. A korcsoporthoz tartozó személyek száma az összlakosság számához viszonyítva 16 % volt. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 2.1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatáskört Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere és Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője gyakorolja. A támogatások megállapítása során az érdemi döntések előkészítése és meghozatala, valamint az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása - a gyámhatósági feladatok átszervezése okán január 1. napjától Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály szervezeti struktúrájába tartoznak évben a pénzbeli és természetbeni juttatások megállapításával kapcsolatos feladatokat - egyéb feladatkörük mellett - kilenc fő ügyintéző látta el. Az ügyintézők a képesítési előírásoknak megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeztek. Az ügyintézőknek külön hivatali helyiség állt rendelkezésre az ügyfelek kulturált, ügyfélbarát fogadására.

6 6 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény év folyamán fő részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. Az Önkormányzat ,- Ft-ot fordított e kedvezmény biztosítására. A Oyvt. 21/ A. - ára tekintettel természetbeli támogatásként, Erzsébet-utalvány formájában ,- Ft került kifizetésre évben 49 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem került elutasításra, amelynek oka minden esetben az volt, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladta ajogszabályban meghatározott összeget. A december 31-én nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok figyelembevételével a gyermekek száma a következő volt: l vagy 5 6 vagy annál több Összesen gyermekes családok száma Családok száma Ebből egyedülálló szülő O 668 A december 31-i állapotnak megfelelően nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, illetve fiatal felnőttek az alábbi korcsoportba tartoztak: O-6 I 7-14 I I 19 - éves Gyermekek száma 516 I 968 I 419 I Összesen Az egy főre jutó családi jövedelem a következők szerint alakult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családoknál: Egy főre jutó családi jövedelem az öregségi az öregségi nyugdíj legkisebb nyugdíj összegének fele, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének legkisebb Összesen illetve annál több, felét nem éri összegét eléri, de az öregségi illetve nyugdíj legkisebb meghaladja összegét nem éri el A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás l évben 976 család részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban összesen esetben. A támogatásra fordított összeg ,- Ft volt. I A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértékét, az igénylés feltételeit Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a gyermekvédelem he lyi szabályozásáról szóló 5/20 ll. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) határozta meg.

7 7 A december 31-i állapotnak megfelelően nyilvántartott rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek száma életkor szerint: O-6 I 7-14 I I 19 - éves Összesen Gyermekek száma 44 I 70 I 42 I ban 18 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem került elutasításra. 16 esetben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott összeget, 1 elutasítás oka, az volt hogyakérelmezőnek adóssága állt fenn az önkormányzattal szemben, 1 esetben pedig az eljárás megszüntetésre került ban rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az alábbi megoszlásban részesültek a családok: Egyszer részesült támogatásban 511 Kétszer részesült támogatásban 221 Háromszor vagy többször részesült támogatásban 244 Összesen 976 Az óvodáztatási támogatás A év folyamán 34 fő részére került megállapításra óvodáztatási támogatásra való jogosultság. Az Önkormányzat ,- Ft-ot állapított meg e támogatás biztosítására ban óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem 4 esetben került elutasításra, amelynek oka 1 esetben az volt, hogy a gyermek a rendszeres óvodába járás jogszabályban meghatározott feltételeinek nem tett eleget, 2 esetben a gyermek nem volt halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 1 esetben a kérelmező visszavonta a kérelmet Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok Az Önkormányzat az alábbi, a Gyvt.-ben nem szabályozott juttatásokkal támogatja a rászoruló gyermekes családokat. a) Tanévkezdési támogatás évben 360 fő részesült tanévkezdési támogatásban. Az Önkormányzat évben ,- Ft-ot állapított meg a támogatás biztosítására. b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöridíjpályázat Az Önkormányzat évben nem csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndijpályázathoz. A évben lnegállapított "A" és "B" típus ú ösztöndíjak (10 fő) önkormányzati támogatására évben ,- Ft összegben került átutalásra a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő számlájára. 2 Az iskolakezdési támogatás mértékét, az igénylés feltételeit a Rendelet határozza meg.

8 c) Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj3 8 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj helyett november 1. napjától az Önkormányzat felsőfokú tanuhnányokat támogató szociális ösztöndíj ban részesíti azokat a fiatal felnőtteket, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű - nappali tagozatos - alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat, és ezzel kapcsolatos költségeket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem képesek fedezni évben 121 fő részesült felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj ban. Az Önkormányzat ,- Ft-ot fordított erre a támogatásra Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok A Gyvt. rendelkezései alapján gyermekétkeztetés esetén: a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, ab) óvodás, ac) ad) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 % át, d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 9. pontja alapján ,- Ft állt rendelkezésre a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzat feladatellátásának támogatására. A költségvetési törvény 77. (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter - az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérésével - rendeletet alkotott a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátása támogatásának szabályozása érdekében. A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelettel került kihirdetésre. A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhették, amelyek vállalták, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszer meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be a szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításának a támogatására. 3 A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj mértékét az igénylés feltételeit a Rendelet szabályozza

9 9 Az Emberi Erőforrások Miniszterének a JunlUS 6. napján kelt /2013. iktatószámú értesítése alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ,- Ft támogatásban részesült a gyermekétkeztetés biztosításához. Az Önkormányzat 229 szociálisan rászorult gyermek étkeztetés ét 45 munkanapon keresztül (összesen adag, június 17-től augusztus 16-ig) biztosította a Gyermekélelmezési Intézmény közreműködésével a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény nappali ellátást nyújtó telephelyein. 3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemeit gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai). A gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele és az ezzel összefüggő tapasztalatok. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti központként is funkcionál, önálló szakmai egységként (a továbbiakban: Gyermekjóléti Központ) az integrált intézmény keretein belül. Illetékességi köre Békéscsaba, Telekgerendás, Csabaszabadi, Kétsoprony, Szabadkígyós és Újkígyós közigazgatási területe A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatási feladatai: utcai és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti szolgálat. Békéscsabán az alapellátásban részesült gyermekek száma 777, védelembe vett gyermekek száma 68. A gyermekek veszélyeztetettségének okai: 20,8 %-ban 20,7 %-ban 12,6 %-ban 9,8 %-ban 14,5 0/0-ban 11,7 %-ban 9,9 %-ban anyagi jellegű problémák, gyermeknevelési gondok, magatartászavar, teljesítményzavar, gyermekintézménybe beilleszkedési gondok, szülők, család életvitele, szenvedélybetegsége, családi konfliktus, elhanyagolás, bántalmazás. A Gyermekjóléti Központ 3 válsághelyzetben lévő várandós anyával került kapcsolatba és mind a három esetben szükségessé vált a Családok Átmeneti Otthonának igénybevétele. 72 fő átmeneti nevelésben lévő gyermek vérszerinti szüleivel állt kapcsolatban a Gyermekj óléti Központ a beszámolási időszakban.

10 10 A jelzőrendszerrel való együttműködés tapasztalatai: Szakmai megbeszélés 6 alkalommal került megrendezésre, előre témákban: 1. alkalom Témák: 2. alkalom Témák: 3. alkalom Téma: meghatározott "Járási hivatalokhoz került feladat-és hatáskörök bemutatása" "A pártfogói és áldozatsegítői munka bemutatása" "A védőnői szűrésekről és azok jelentőségéről" "A gyermekjóléti munkáról azokban az esetekben, amikor a szülő nem kéri a védőnői ellátást" "Részleteiben a pártfogói munkáról" 4. alkalom Témák: 5. alkalom Téma: 6. alkalom Téma: "A droghasználat és egyéb szenvedélybetegségek megjelenésiformái a gyermekpszich iátriai ellátás ban" "A szenvedélybetegekkel kapcsolatos tapasztalatok a sürgősségi ellátás ban" "Amit a dizájner drogokról tudni lehet" "Az internet használat veszélyei" " Szenvedélybetegek felépülése terápiás közösségben" "A HIV és Hepatitisfertőzések és a droghasználat összefüggései" "Az iskolarendőri munkáról" Esetmegbeszélés Összességében elmondható, hogy az észlelő- és jelzőrendszerrel való együttműködés jó, aktív részesei a problémák feltárásának és megoldásának. Az esetlegesen felmerülő problémák haladéktalanul megbeszélésre, tisztázásra kerültek. Az észlelő-és jelzőrendszer tagjai állandó meghívott j ai az intézményben tartott esetkonferenciáknak, amelyre 2013-ban 109 alkalommal került sor A gyermekek napközbeni ellátása - a Bölcsődei ellátás A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozó i munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái a gyermekek életkorának megfelelően: a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a házi gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás.

11 11 A Gyvt. 94. (1 )-(2) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Gyvt. 94. (3) bekezdés d) pontja alapján a települési önkormányzat, amelynek területén negyvenezernél több állandó lakos él - egyéb ellátások mellett - köteles bölcsődét működtetni. A Gyvt. 42. (1) bekezdése alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Békéscsaba Megyei Jogú Városban jelenleg három önkormányzati fenntartású bölcsőde (244 férőhely) és egy vállalkozásban működtetett bölcsőde (42 férőhely) biztosítja a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását. Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzata a bölcsődei ellátás mellett időszakos gyermekfelügyelet és a játszóház szolgáltatást is nyújt. Az önkormányzati fenntartású bölcsődék férőhely megoszlása: 3. sz. Bölcsőde Békéscsaba, Wlassics sétány sz. Bölcsőde Békéscsaba, Szigligeti u sz. Bölcsőde Békéscsaba, Pásztor u férőhely 48 férőhely 74 férőhely Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a DAOP-4.1.3/B-11 kódszámú, "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" pályázati felhívás keretében, "A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán" CÍmű pályázat megvalósításával a 8. számú Bölcsőde (5600 Békéscsaba, Pásztor utca 66.) férőhelyfejlesztéseit valósította meg 14 új férőhellyel. A 3. számú Bölcsőde (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) esetében a pályázat keretében 2 csoport, 26 új férőhely kialakítására volt lehetőség 2013-ban. A fentiekben ismertetett férőhelyszámok a fejlesztések eredményeként alakultak ki. A pályázat keretében az Önkormányzat a két bölcsőde épületének részleges felújítását, és összesen 40 férőhely fejlesztését biztosította. Az Önkormányzati fenntartású bölcsődék statisztikai kimutatása Sorszám: l Megnevezés: 3. sz. 6. sz. 8. sz. Bölcsőde: Bölcsőde: Bölcsőde: Férőhelyek száma (fő): átlag 48 átlag 98,16 71,66 Nyitvatartási napok száma: Beíratott gyermekek száma (fő): Teljesített gondozási napok száma: Beíratott gyermekek számához 113,64 % 107,61 % 110,72 % viszonyítva ( %): Gondozott gyermekek számához 84,11 % 82,66 % 77,64 % viszonyítva (%): Időszakos gyermekfelügyelet: Beíratott gyermekek száma az év utolsó napján: Napi átlag gyermeklétszám: Gondozott sérült gyermek: l Összesen: átlag 217,82 átlag 244, ,65 % 81,47 % l

12 Gyermekek átmeneti gondozása A Családok Átmeneti Otthonát 13 család (20 felnőtt, 15 gyermek) vette igénybe, a gondozási napok száma: A szobák kihasználtságának tekintetében az arány más és más. Az 1. szoba esetében 96 %-os (l5 napig üres), a 2. szoba esetében 97 %-os (ll napig üres), amíg a 3. szoba 94 %-os (22 napig üres), míg a 4. szoba tekintetében 89 %-os (40 napig üres) kihasználtság mutatható ki. A bekerült családok halmozottan hátrányos helyzetűek voltak. A családi összetételeket tekintve a 13 családból 7 volt egyszülős család, 3 család élt házasságban, 3 család élettársi kapcsolatban. Képzettségüket, végzettségüket tekintve alacsony szint tapasztalható, legáltalánosabb a 8 általános iskolai végzettség, illetve voltak olyan szülők, akik szakmával is rendelkeztek. Érettségizett, vagy magasabb iskolai végzettséggel rendelkező bentlakóval a tavalyi évben nem találkoztunk. A bekerülés is különböző okokból történt. Legjellemzőbb ok a lakásprobléma volt, amely összekapcsolódott a hajléktalanná válás veszélyével, 1 esetben elégtelen lakáskörülményekkel, ugyanis a családok - általánosan - nem tudták fizetni az albérletet. Ez általában szociális helyzetükre volt visszavezethető, főként a munkanélküliségre, a munkanélkülivé válásra, illetve kevés jövedelemre. Két esetben fordult elő, hogyabekerült családok valamely felnőtt tagja munkaviszonyból származó bevétellel is rendelkezett. Jellemző volt, hogy amennyiben munkaviszonyból szerezte valaki a jövedelmét, akkor az közfoglalkoztatás volt. Nagy számban tapasztalhatóak voltak a szülők részéről életvezetési, pénzbeosztási és gyermeknevelési problémák ban 1 esetben fordult elő szenvedélybetegség ban is igyekeztek szem előtt tartani, hogy a bentlakás időtartama alatt a gyermekek bölcsődét, óvodát és iskolát ne kényszerüljenek váltani. Maradhattak a megszokott környezetükben, ami nagyban segítette abeilleszkedésüket. Az Otthon engedélyezett férőhelyeinek a száma: 16 fő, ellátási területünk Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Szabadkígyós, Újkígyós. Gondozás időtartama szerint: O-3 hónap: 9 felnőtt + 5 gyermek (6 család) 4-6 hónap: 4 felnőtt + 5 gyermek (3 család) 7-10 hónap: 4 felnőtt + 3 gyermek (2 család) hónap: 1 felnőtt + 1 gyermek (1 család) 12 hónapnál hosszabb ideig: 2 felnőtt + l gyermek (l család) Gyermekek Átmeneti Otthona: a gondozás keretében a gyermekek részére teljes körű ellátást biztosítanak. Az Otthon engedélyezett férőhelyeinek a száma: 12 fő, ellátási területünk Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Szabadkígyós, Újkígyós. Ellátottak száma kor szerint: O-3 év: l fő 4-5 év: 6-13 év: év: O fő 9 fő 7 fő

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben