A tanúvédelem és a személyi védelem szabályozásának összefüggései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanúvédelem és a személyi védelem szabályozásának összefüggései"

Átírás

1 A tanúvédelem és a személyi védelem szabályozásának összefüggései Dr. Papp András r. alezredes A világ számos országában jelentõs problémát jelent a hatóságokkkal együttmûködõ és a büntetõeljárásokban vallomást tett személyek védelme. A személyi védelem és a tanuvédelem szabályozása és gyakorlati végrehajtása országonként különbözõ. A cikk bemutatja a témakör magyarországi helyzetét, összehasonlítva több külföldi országgal az azonosságokat és a különbségeket. The article shows the position of this theme in Hungary comared with many other foreign countries. The protection of the persons who has cooperating with the authorities and deposit of a witness is a huge problem in many countries of the world. The regulation and the practical way of the protection of the witnesses are different in the countries. Az 1980-as évek elejétõl politikai elvi kérdésként kezelték a szervezett bûnözés létét, létezését vagy nem létezését. Természetesen a rendszerváltozásig a politikai álláspont gyõzött a szakmai állásponttal szemben, tehát nem létezett szervezett bûnözés. Ezzel szemben rendõrségi szakmai körökben egyértelmûen jelezték, hogy a 80-as évek közepétõl az addig gazdasági pozíciókkal nem rendelkezõ bûnözõi körök és bûnszervezetek a bûnözõi életvitelbõl, bûncselekményekbõl szerzett javaik, illetve vagyonuk beintegrálásába kezdtek a legális gazdaságba. Ez már egy fejlettebb szintje a bûnözésnek, és egyben fontos fegyelmi ismérve a szervezett bûnözésnek, melyen keresztül pozíciókat szereznek a legális gazdaságnak. Tulajdonképpen ebben a formában mûködik az egész világon az elit bûnözõi körök által folytatott pénzmosás is. Az 1990-es évek elejétõl megjelentek az ún. maffia-típusú ügyek, amelyek felállítására és a nyomozások lefolytatására vegyes nyomozó és vizsgáló csoportokat hoztak létre. A nyomozások tapasztalatai azt mutatták, hogy az ekkor hatályos büntetõjogszabályok nem biztosítanak, de nem is biztosíthatnak megfelelõ védelmet a bizonyítás szempontjából döntõ és releváns bizonyítékokat biztosító tanúknak. Az akkor hatályos büntetõjogszabályok a tanúk védelmét elsõsorban speciális iratkezelési és a tanúk anonimitását szolgáló, 1999-tõl hatályos az Európa Tanács Emberi Jogi Egyezményének 6. cikkelyében megfogalmazott fair eljárás követelményeit is érvényesítõ megoldásokat biztosított. Ez ben fogalmazódott meg a BM részérõl, a szervezett bûnözés elleni fellépést szolgáló büntetõjogszabályok javaslatai- 130

2 DR. PAPP ANDRÁS: A tanúvédelem és a személyi védelem szabályozásának összefüggései ban, amely több ponton ütközött az IM javaslataival. A BM elõször itt fogalmazta meg hivatalosan a tanúk jogi és fizikai védelmét. A maga hol békés, hol kevésbé békés medrében folyó kodifikációs eljárást az 1995-ben megkezdõdött bandaháború, leszámolások, bérgyilkos akciók, robbantások terelték más irányba. Az igazságszolgáltatás minden szereplõjének rendõrség, ügyészség, bíróság, de a büntetés-végrehajtás is valódi maffia-típusú ügyekkel kellett szembeszállnia, és minden hatóságnak reagálni kellett az új kihívásokra. Természetesen döbbenten állt az eseményekkel szemben a társadalom is, de az ország politikai vezetése is. Az Aranykéz utcában, 1998-ban történt robbantás áldozatai és maga az a pusztítás, ami történt, adta meg a végsõ lökést a szigorúbb büntetõjog kidolgozására tõl kerültek elõször a büntetõeljárásba a tanúvédelmi szabályok, amelyek figyelembe vették az Európai Unió Tanács Tanácsának február 23-án kihirdetett 95/C. 327/04. sz. A tanúk védelmérõl, a nemzetközi szervezett bûnözés elleni küzdelemben címû állásfoglalását, valamint az Európa Tanács tagországai Miniszteri Bizottságának R (7) 13. számú a tanúk megfélemlítésérõl és a védelem jogáról szóló ajánlásban foglaltakat. Ezen kívül összhangban voltak az akkori módosítások az EU Tanács XII /C. 10/01. állásfoglalásával is a nemzetközi szervezett bûnözéssel szemben folytatott küzdelemben a bírósági eljárás során együttmûködõ egyénekrõl címmel. A tanúvédelem, illetve a büntetõeljárásban szereplõ tanúk védelmének elsõ lépcsõfokát, a 34/1999. (II. 26.) kormányrendelet jelentette, amely a büntetõeljárásban résztvevõk, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeirõl és végrehajtásának szabályairól szól. Közvetlenül a fenti kormányrendelet után lépett hatályba az áldozatok védelmérõl szóló 1074/1999. (VII. 7.) kormányrendelet, melynek 3. pontja többek között arra kötelezi a kormányt, hogy dolgozza ki a büntetõeljárásban résztvevõ személyek új személyazonosságon alapuló védelmének jogi szabályait. Az itt megfogalmazott törekvések és célok biztosították az alapját a tanúvédelemben részesülõ személyek programszerû védelmének gazdasági, szociális és jogi támogatásának. A személyi védelemrõl szóló kormányrendelet azonban kizárólag a fizikai védelmet biztosítja az érintetteknek, a személyazonosság cserét, valamint a programszerû védelmet, az új személyazonossággal együtt járó társadalmi beintegrálódást azonban nem. A jogrend védelme, a tanúk védelme, a lakosság biztonságérzete szempontjából, nemzetközi kitekintés A szervezett bûnszervezetek vezetõinek utasítására a korábban velük együtt dolgozó, de késõbb a hatóságokkal együttmûködõ ún. pentitákat, de a relendus vallomással bíró tapasztalatot is életre-halálra keresik. Kezdetben fenyegetés kilátásba helyezése, aztán fizikai erõszak, eltorzítás, végsõ esetben akár bérgyilkosok alkalmazásával fizikai megsemmisítés is lehet az együttmûködõk sorsa. Ezek a fenyegetések potenciálisan beváltásuk nélkül is nagy veszélyt jelentenek, hiszen a jogállamiságba vetett bizalom és hit, az állam feltétlen büntetõhatalmának elve, valamint az állampolgári kötelezettségek teljesítésének alkotmányos elvei is sérülnek. 131

3 A német rendõrség Szolgálati Szabályzata és a Baden-württembergi Tartományi Bûnügyi Hivatal tanúvédelmi egységeinek belsõ normája. A büntetõeljárásban tanúként számba vehetõ személyek számára de a társadalom minden tagjának is biztosnak kell lennie abban, hogy amennyiben a törvény oldalán, az egész társadalom érdekében lép fel, az ellene irányuló fenyegetõ, megtorló jellegû támadások ellen az államhatalom õt és családját a szükséges és elégséges, hatékony védelemben akarja és tudja részesíteni. A Wiesbadeni Német Szövetségi Bûnügyi Hivatal Tanúvédelmi Jegyzete (BKA) alapján a tanúvédelem létjogosultsága más megfogalmazásban és retorika szerint: Az állampolgár és az állam között létezik egy szóbeli szerzõdés, amely alapján az állampolgár lemond a hasznos együttélés érdekében egyes emberi- és szabadságjogokról. Így átengedi az államnak az erõhatalmi monopóliumot, és egyben magára vállal egyes állampolgári kötelezettségeket, ennek részét képezi a hatóságok elõtti tanúskodási kötelezettség. A tanúvallomás megtételéért, illetve annak fenntartásáért az állam legmagasabb szinten, az Alkotmányban és egyéb alaptörvényekben garantálja az életre, az egészségre, a szabadságra és részben a vagyonra vonatkozó jogokat, ezek megsértõit szigorúan szankcionálja. Természetesen amennyiben a tanú állampolgári kötelezettsége teljesítése miatt (tanúvallomás tétele és fenntartása) veszélybe kerül, fennállnak a különleges állami intézkedések és rendelkezések szükségessége. A szervezett bûnözõi körök fõbb tevékenységi, megjelenési formái, amelyek a vallomást (terhelõ) tevõ tanúkkal szemben megfogalmazódnak: az eljárásban résztvevõk megfélemlítése és megfenyegetése a vádlottak felmentése érdekében; a már ismert vallomások alapján a koronatanúk eltüntetése; az érintettek megfélemlítésén alapuló hallgatása, vallomások megtagadása, esetleg viszonozása. A lakosság ilyen ügyekkel kapcsolatosan meglévõ biztonságérzete a kiemelt büntetõügyekben szereplõ tanúk elleni látványos merényletekkel meredeken zuhan. Az állampolgárok az államhatalom tehetetlenségét és gyengeségét érzik, amennyiben õk kerülnek hasonló helyzetbe, gondolkodás nélkül megtagadják a tanúvallomást, vagy csak amnéziásan emlékeznek bizonyos eseményekre, amelyek köznapi kifejezéssel elõsegítik a hosszú távú egészséges életet. A fennálló jogrend védelme megköveteli az állam büntetõhatalmának feltétlen érvényesítését. Az EU Tanács Emberi Jogi Egyezményének 6. sz. által megfogalmazott fair büntetõeljárás érdekében egyértelmû tárgyi és személyi bizonyítékokat kell a nyomozóhatóságoknak, az ügyésznek és a bírónak felhasználni. A szervezett bûnözés elleni küzdelemben ez egyértelmûen olyan tanút jelent, akit kiszakítottak egy bûnszervezet struktúrájából, és aki hajlandó vallomást is tenni. A szervezett bûnszervezetek alapvetõ érdeke, hogy akadályozza, lehetetlenné tegye a személyi bizonyítékok körébe tartozó tanúvallomások megtételét és fenntartását a jogerõs bírói ítéletig. Az államhatalom ily módon levezethetõ kötelezettsége a tanúvédelem megteremtése, hogy a fair büntetõeljárások sikeres végig viteléhez biztosítsák azokat az intézkedéseket, amelyek megteremtik a tanúbizonyítékok felhasználásának alapjait. 132

4 DR. PAPP ANDRÁS: A tanúvédelem és a személyi védelem szabályozásának összefüggései A fejezet lezárásaként érdemes szólni igen érdekes és hasznos megfogalmazásokat tartalmazó, európai szinten összehívott szakértõi bizottság és Bûnügyi Problémák Európai Bizottsága (Europen Communittee in Crime Problems-CDPC) által készített jelentésrõl. A szakértõi bizottság a Tanúk megfélemlítésével és a védelem jogaival foglalkozó szakértõk bizottsága néven (Communittee of Ceperts on Intimidation of Witnesses and the Rights of the Deffence PC WI) a tanúk megfélemlítésének specifikus problémáit vizsgálta. Néhány idézet a bizottság megállapításaiból és ajánlásaiból. A vallomástétel, amennyiben azt a büntetõ igazságszolgáltatás rendszere megköveteli, már hosszú ideje mindenki számára elsõdleges állampolgári kötelezettség, hacsak a személy mentességet nem élvez. Ez a jogi kötelezettség a tanúk részérõl elméletileg feltétel nélkül teljesítendõ. A bûnözés bizonyos formáival, pl. a szervezett bûnözéssel és a családon belüli erõszakkal kapcsolatban azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni annak kockázatát, hogy a tanúk az elkövetõ vagy társai megtorlásának teszik ki magukat. A büntetõ igazságszolgáltatásnak ezért figyelemmel kell lennie ezeknek a személyeknek a sajátos igényeire, akiknek a bizonyítéka gyakran létfontosságú az igazság feltárásában. A vallomástétel kötelezettsége magában foglalja az államnak a felelõsségét, hogy biztosítsa a tanúk számára, hogy ennek a kötelezettségnek a fenti következmények nélkül tehetnek eleget. Az államnak ez a felelõssége a tanúk jogaként is értelmezhetõ. A törvényeknek egyértelmûen tartalmaznia kell, hogy a tanú helyzetét egyszerre két dolog határozza meg: a vallomástétel kötelezettsége, valamint a jog, hogy ennek a kötelezettségnek bármilyen beavatkozás sérelem vagy kockázat nélkül tehet eleget. A tanúk ezen jogainak elismerésével a különbözõ körülményeknek megfelelõ rendelkezéseknek kell párosulnia. Az államoknak különbséget kell tenni a tanúk veszélyeztetett, és a potenciálisan veszélyeztetett csoportja között, és megfelelõ eljárási, illetve védelmi és/vagy segítõ intézkedéseket kell biztosítani. Az állam részérõl biztosított lehetõségek alapvetõen, vagy a kormányrendelet szerinti személyi védelem, vagy a Védelmi Program által biztosított védelmi intézkedések formájában nyilvánulnak meg. A szász Belügyminisztérium és a szász Igazságügyi Minisztérium közös közigazgatási rendelete a veszélyeztetett tanúk védelmérõl: A szász tartományi szabályozás az elõzõekben felsorolt külföldi országokba és más német tartományi példákhoz hasonlóan fogalmazza meg a tanúvédelem szükségességét és annak teoritikus fogalmát. Megfogalmazásuk szerint a súlyos bûncselekmények, különösen a terrorista jellegû erõszakos bûncselekmények és a szervezett bûnözés elleni eredményes harc gyakran csak tanúvallomások segítségével válik lehetõvé. Ilyen esetekben elsõsorban azok a tanúk, illetve tanúvallomásuk tesznek különösen nagy jelentõségre a bizonyítás szempontjából, akik a felsorolt bûncselekmények esetén azok megtervezésével és végrehajtásával kapcsolatosan perdöntõ vallomást tehetnek. Ezeknek a tanúknak a helyzete egyébként is eleve veszélyeztetett és fenyegetett tekintettel a szervezett bûnözés jellemzõire ezért intézkedéseket kell tenni saját és közeli hozzátartozóinak védelme érdekében. Amennyiben az állam védelmi 133

5 intézkedései megfelelõek, a veszélyeztetett személyeket nem érik különbözõ fizikai és pszichikai ráhatások, és így nem állnak el a büntetõeljárás sikeres befejezése szempontjából fontos vallomástételtõl. A 34/1999. (II. 26.) kormányrendelet alapján a személyi védelem A kormányrendelet szerinti védelem legfontosabb szabályai azok, amelyek megfogalmazzák a személyi védelemben részesíthetõ személyi kört, a fenyegetett személy, a hatóság fenyegetett helyzetben lévõ tagjának fogalmát. Rendelkezik továbbá a személyi védelem elrendelésérõl, a védelem feltételeirõl, az elrendelõ határozatról és az ezzel kapcsolatos jogorvoslati szabályokról. A személyi védelem elrendelése és megszüntetése jelenleg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény szerinti határozattal történik. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról és anomáliákról a késõbbiekben részletesen is kívánok szólni. Elrendelés feltételei A kormányrendelet a személyi védelem ellátása, módjai, valamint a védelmet ellátó és az érintett jogai és kötelezettségei vonatkozásában az érintett, az elrendelésre jogosult nyomozóhatóságok és a védelmet ellátó szervek megfelelõ együttmûködését biztosítja. Lehetõséget teremt arra is, hogy a védelmet a büntetõeljárásban résztvevõ, illetve a nyomozóhatóság tagjának bármelyikére tekintettel amennyiben a feltételei fennállnak más személyre, hozzátartozóra is ki lehet terjeszteni a személyi védelmet. Ez alapján házastárs, élettárs, gyermek stb. vonatkozásában is kiegészíthetõ a védelem. A EU Tanács XII. 20-ai állásfoglalása A/ részének 3. pontja meghatározza, hogy a tanúk részére hatékony és megfelelõ védelmet kell biztosítani a büntetõeljárást megelõzõen (lásd: az áldozatok védelmérõl szóló 1074/1991. (VII. 7.) kormányrendelet) annak tartalma alatt, illetve ezt követõen. Ennek eleget tesz a kormányrendelet is, mivel lehetõvé teszi a személyi védelem büntetõeljárás alatti, illetve a büntetõeljárás befejezését követõen történõ alkalmazását is. Sajnos elõfordulhat, mint ahogy már elõ is fordult, hogy a büntetõeljárás alatt fenyegetõ gyanúsított, illetve terhelt a jogerõs szabadságvesztés letöltését követõen akár elõzetes letartóztatása megszüntetése után is ismételten fenyegetést jelent az érintettre, így a védelem továbbfolytatásának feltételei is fennállhatnak. Az utóbbi évek során a nyomozóhatóságok, valamint a személyi védelem ellátásában közremûködõ hatóságok tapasztalatai is azt igazolják, hogy a védelem e hagyományos formájának független a védelem ellátásának módjától lehetõségei korlátozottak. Az igen hatékonyan mûködõ és extraprofitot termelõ szervezett bûnözés (kábítószer, sugárzó anyag kereskedelem, embercsempészet, prostitúció és fõleg a terrorszervezetek) belsõ mûködését, mechanizmusát a technikai eszközökkel történõ megfigyelés mellett, mindenképpen szükséges személyi bizonyítással is megismerni. A nyomozások során, valamint az egész büntetõeljárás során a tanúkat és nyomozóhatóságok tagjait fizikai és pszichikai fenyegetések érik. 134

6 DR. PAPP ANDRÁS: A tanúvédelem és a személyi védelem szabályozásának összefüggései A személyi védelem 1999-es szabályozása is egyfajta elsõ lépcsõs válasz volt a korábban említett robbantásos cselekmények, maffia leszámolások nyomozásában egyértelmûen nyomon követhetõ tanúkkal szembeni fenyegetésekre és atrocitásokra. A tanúk ilyen esetekben élhetnek azzal a jogukkal, hogy a büntetõeljárás során bármikor megváltoztathatják vagy visszavonhatják tanúvallomásukat, inkább vállalják az így elszenvedhetõ joghátrányokat is. A személyi védelem lényegét egyértelmûen a hatóság védelmi intézkedéseinek demonstratív jellegében kell keresni, a cél a fenyegetett helyzetet létrehozó és fenntartó személyek elrettentése a kilátásba helyezett atrocitások elkövetésétõl. Tekintettel azonban a védelmi intézkedések rendkívül magas költségigényére, kivéve a folyamatos hír-összeköttetést és a védõruházat biztosítását valamint arra, hogy ez az állapot akár évekig is fennállhat, a veszélyhelyzet megszüntetéséhez és az érintett biztonságának hosszú távú megoldásához, a Védelmi Program bevezetése szükséges. A tanúvédelem és a személyi védelem szabályozásának helyzete, egymáshoz való viszonyuk A évi LXXV. törvény a büntetõeljárásban résztvevõk, az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjáról (továbbiakban: Program). Az eddigi fejezetek tulajdonképpen több oldalról, más és más aspektusból, de ugyanazt a végkövetkeztetést mutatják, a program szükségességét. A személyi védelem önmagában a tanúk fizikai õrzésére koncentráltan nem elégséges egy magas szinten szervezett bûnözõi kör konkrét és tényleges fenyegetésének tartós elhárítására. A Program megfogalmazása a Tvdt. értelmezõ rendelkezõ részben: a büntetõeljárásban résztvevõ tanú, terhelt, illetve ezen személyek hozzátartozója, továbbá az érintettekre tekintettel fenyegetett helyzetben lévõ más személy védelmének a személyi védelem keretében nem biztosítható olyan szervezett formája: a.) amelyeket a rendõrség polgári jogi jogviszony keretében a fenyegetett helyzetben lévõ személlyel megkötött megállapodás szerint végez és b.) amelynek során különleges intézkedések alkalmazása, illetve az érintett társadalmi beilleszkedésének elõsegítése érdekében mentális, morális, gazdasági, humán és jogi támogatás nyújtása szükséges. A Program magyar jogrend szerinti megfogalmazását összevetve a korábban idézett külföldi szemelvényekkel, megállapítható, hogy nagyfokú a hasonlóság. A filozófia és az ars poetica markánsan jelenik meg, azonban a Tvdt. megalkotói is vállalták az elsõsorban német és osztrák (kisebb részben olasz) jól mûködõ rendszerekbõl átvett megoldásokat, jogintézményeket. A Program magáévá teszi a német tanúvédelmi modell arányossági és mérsékletességi elveit, a személyi adatokat érintetlenül hagyó névcserét a különbözõ hatósági regisztrációs rendszerekben. A nagyobb nyilvántartásokban regisztrált személyes adatokhoz való hozzáférést és adatforgalmat, az adatzárlat jogintézményét szintén használja a magyar Program, azonban a sok hasonlóság mellett az alapokat szolgáltató német modellnek van egy jelentõs eltérése: a személyazonosság-csere intézménye. Alapvetõen alkotmányossági megfontolásokból a német jogrendben a sze- 135

7 mélyazonosság-csere nem alkalmazható. Ez az igen komoly és az érintett életére nézve fordulópontot és mérföldkövet jelentõ intézmény az olasz rendszerben mûködik elsõsorban, a maffia-ügyekben értek el komoly sikereket azzal, hogy az együttmûködõ pentítókat különbözõ módszerekkel új élethez segítik hozzá. Ez ténylegesen az érintett valós és fiktív adatainak párhuzamos meghatározott idõintervallumban történõ regisztrációját, vagy a valódi adatokat végérvényesen ad acta tevõ és a nyilvántartások fiktív adatokkal feltöltõ jogtechnikákon keresztül mûködik. A Program különleges óvintézkedések jogcímén az érintett élete, testi épsége, személyi szabadsága elleni jogellenes cselekmény megelõzése érdekében az alábbi intézkedéseket foglalja magában (Tvdt. 16..): lakásból, tartózkodási hely megváltoztatásával az érintettet biztonságos helyre elhelyezni (elköltöztetés); a Programba bevont fogva tartottaknak az elhelyezését szolgáló büntetés-végrehajtási intézetbõl másik büntetés-végrehajtási intézetbe lévõ átszállítása; személyi védelem igénybevétele; a nyilvántartásokban adatzárlat elrendelése, illetve a nyilvántartott adatokkal kapcsolatos megkereséseknek, jelzéseknek elõírása, amely a védett személy identitását nem érinti; névváltozás; személyazonosság megváltoztatása az érintett identitását érinti, új, személyes adatok nyilvántartásba vétele; nemzetközi együttmûködésben való részvétel, az érintett áttelepítése, nemzetközi együttmûködés keretében; a védett személy gazdasági, szociális és mentális támogatása, jogi megsegítése. Jól látható, hogy a fenti óvintézkedések fokozatosságot mutatnak egymásutániságukban, az adott esetben az alkalmazandó intézkedések a veszélyhelyzet indokolt és tényleges fokához igazodnak. Fontos követelmény a Program során, hogy az érintettek vonatkozásában kötött céljogi megállapodás alapján olyan intézkedések kerülnek bevezetésre, amelyek a hatékony védelem ellátásához valóban szükségesek, és mérlegelve a szituáció körülményeit, arányosak is. Az óvintézkedések közül egy idõben több is alkalmazható, természetesen a védelem olyan módja nem alkalmazható, amelyhez az érintett nem járult hozzá. Ez alól egyetlen kivételt állapít meg a Tvdt., amikor az érintett biztonságát közvetlenül fenyegetõ és másként el nem hárítható veszély esete áll fenn. A tanúvédelem és a személyi védelem összefüggései a Védelmi Programban A tanúvédelem filozófiája alapján a cél az, hogy az érintettet kiemelje a veszélyeztetõ személyek közegébõl, abból a környezetbõl, ahol a veszélyeztetettség közvetlen és magas fokú. Az érintettet ezt követõen konspirált módon, más földrajzi helyen (belföldön vagy ha indokolt, külföldön) normális környezetbe helyezik. A Tvdt. által biztosított lehetõségek alkalmazásával gazdasági, morális, jogi, illetve mentálhigiénés támogatással segítik az új élet mindennapi gondjainak megoldását. Jogos a kérdés, ebben a folyamatban milyen szerepe lehet az érintett fizikai õrzésének, a személyi védelemnek. 136

8 DR. PAPP ANDRÁS: A tanúvédelem és a személyi védelem szabályozásának összefüggései A személyi védelem alkalmazását a Tvdt. több esetben lehetõvé teszi, hiszen az érintettekkel kapcsolatos óvintézkedések során valós a veszélye az esetleges dekonspirációnak. Ezen kívül természetesen a Programba felvett személyeknek is meg kell jelennie különbözõ büntetõeljárási cselekményeken, ilyen esetekben gondoskodni kell a hagyományos, a kormányrendelet szerinti védelmükrõl. A Tvdt sürgõsségi intézkedés keretén belül halaszthatatlan szükség esetén ha a késedelem veszélyes és az érintettel a megállapodás megkötése valószínûsíthetõ a Tanúvédelmi Szolgálat vezetõje elrendelheti a személyi védelmet. Tulajdonképpen ez egy olyan krízis helyzetet feltételez, amelyben a Programba vételhez elõírt hivatalos eljárási határidõk betartása esetén az érintett közvetlen veszélyhelyzetbe kerülhet. Sürgõsségi intézkedés keretében a megállapodás megkötését megelõzõen is foganatosítható a személyi védelem, amely biztosítja az érintett elsõdleges védelmét, a késõbb Program szerinti tervezett és szervezett intézkedésekig. Ilyen esetekben konspiráltan és lehetõleg az érintett környezetének tudta és kontrollja nélkül olyan távoli, nem túl forgalmas helyre (csendes panziókban, nyaralókban, esetleg rendõrségi, rendvédelmi objektumokban stb.) várják ki a megállapodás megkötésének engedélyezésérõl szóló országos rendõr-fõkapitányi állásfoglalást, veszélyeztetettség nélkül, fizikai védelem mellett töltheti el így az érintett az elõírt hivatalos határidõket. Természetesen a megállapodás megkötése az érintettel a Programba történõ felvétel tárgyában nem következik be automatikusan, annak kezdeményezése esetén. Amennyiben a programszerû védelem jogi feltételei nem állnak fenn, és a személyi védelem kormányrendelet szerinti feltételei is hiányoznak, úgy a sürgõsségi intézkedéseket is meg kell szüntetni. A programszerû védelem elrendelését jelentõ megállapodás hiányában is fennállhatnak a továbbiakban a személyi védelem fenntartásának feltételei sürgõsségi intézkedés keretében történõ elrendelés esetén így a Program keretein kívül, a kormányrendelet szabályai alapján a személyi védelem tovább mûködhet. A Tvdt /d. pontja lehetõvé teszi a névváltoztatást a különleges óvintézkedések kategóriájában. A névváltoztatás részletes eljárási szabályait a Tvdt. részletesen szabályozza, az fontos, hogy a magyar állampolgárságú érintett a névváltoztatásra vonatkozó jogszabály szerint a Szolgálat útján kezdeményezheti a belügyminiszternél családi, illetve utónevének megváltoztatását. A névváltoztatás széles körben elterjedt óvintézkedés a külföldi országokban mûködõ tanúvédelmi programokban, külön említése egy másik büntetõeljárás jogi intézmény, a videokonferencia lényegi ismertetése miatt szükséges. Az érintett névváltoztatása esetén az eredeti adatok helyett új adatok (név) lépnek és kerülnek rögzítésre a különbözõ nyilvántartásokba. Az ilyen módon történõ változtatással az érintett új okmányokhoz jut, személyazonosságot a megváltoztatott néven és adatokkal igazolja, illetve vesz részt a legkülönbözõbb jogügyletekben, és teljesíti állampolgári és egyéb kötelezettségeit. A névváltoztatásnak azonban létezik több neuralgikus, dekonspirációs pontja. Az érintett (tanú) a védelem elrendelésének alapjául szolgáló büntetõeljárásban adott esetben személyes megjelenésre kötelezett. A bíróság elõtt eredeti adataival, (néven) lakcímmel stb. jelenik meg az eljáró bíró is így szólítja meg, a jegyzõköny- 137

9 vekben is így szerepel, nyilatkozatait is az eredeti néven teszi meg. A tárgyaláson (eljárási cselekményen) az érintett személyesen is találkozhat azzal a személlyel, akire nézve terhelõ vallomást tett, és aki azt a veszélyeztetõ szituációt létrehozta, amely a Programba vételhez hozzájárult. Az ilyen és hasonló veszélyeztetõ szituációk elkerülésének egy megoldási lehetõségét biztosíthatja a videokonferencia. A videokonferencia A videokonferencia intézményét világszerte, ezen belül a legtöbb EU tagországban alkalmazzák. Az EU tagállamai egymás között elõsegítik és támogatják az eljárások iratainak kölcsönös kézbesítését, az információcserét, az elõzetesen fogva tartott személyek szállítását, közös nyomozó csoportok felállítását, végül a telefonos és videokonferenciák kölcsönös lebonyolítását (Draft Council Act Estabilishing the Convention on Mutual Assistance in Criminal Malters between the Member States of the European Union az EU tagállamai közötti kölcsönös büntetõjogi segítségnyújtásról szóló egyezményt létrehozó tanácsi jogszabály). A videokonferencia lebonyolításának fõbb feltételei között szerepel, hogy Uniós tagállam területén tartózkodjon az érintett személy, és más tagállambeli kihallgatása szükséges, továbbá a kihallgatandó személy jelenléte lehetetlen vagy nem kívánatos legyen az õt kihallgatni kívánó állam területén. A megkeresett tagállam elfogadja a videokonferencia megtartását, jogelveivel nem ellenkezik, és a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állnak. Fontos, hogy a meghallgatás a megkeresett tagállam bírói felügyelete mellett zajlik, aki figyelemmel kíséri a cselekményt és intézkedik, ha a megkeresett jogállam jogelvei sérülnek. Ezek a leglényegesebb feltételek, amelyek a vádlottak tekintetében is alkalmazhatóak. Az elõbbi rövid ismertetésbõl is kitûnik, hogy az Európai Uniós büntetõ igazságszolgáltatás a szoros együttmûködés, az eljárásban résztvevõk jogainak minél eredményesebb védelme irányába halad. A videokonferencia alkalmazására, széles körû felhasználására jó példa az olaszországi videokonferencia-rendszer, amely 25 fellebbviteli bíróságon 157 bírósági tárgyaló teremben és 9 büntetés végrehajtási intézetben, 126 helyiségben üzemeltethetõ.* A rendszer biztonságos üzemeltetését egy központ bonyolítja le, egy napon összesen 42 ügyben, átlagosan 6 helyszínnel megbízhatóan mûködik az olasz rendszer. Az ismertetett elõzmények alapján a magyar büntetõeljárás jog lehetõvé teszi a videokonferencia intézményét, amelyet az igazságszolgáltatásban alkalmaznak is, azonban a felhasználásával kapcsolatos gyakorlati és jogi tapasztalatok összegzése megfelelõ esetszám hiányában a késõbbiekben várható reálisan. A cikk szerzõje 2001 decemberében tanulmányi úton vett részt több német tartományban a személyi védelem és a tanúvédelem gyakorlati és jogi tapasztalatainak megismerése céljából. Ennek során a baden-württembergi tartományi tanúvédelmi * Az olasz Központi Védelmi Szolgálat (Servizio Centrale Di Protezione), S.C.P. statisztikai adatai alapján. 138

10 DR. PAPP ANDRÁS: A tanúvédelem és a személyi védelem szabályozásának összefüggései szolgálat munkatársai lehetõvé tették, hogy Constanzban egy videokonferencián keresztül lebonyolított bírósági tárgyalás megtekinthetõ legyen. A Genfi-tó partján lévõ bírósági épület videokonferencián keresztül volt összekötve egy milánói bíróság erre a célra kialakított tárgyalójával, ahol egy nemzetközi kábítószercsempész társaság büntetõ ügyében hallgattak ki tanúkat, illetve szembesítettek a vádlottakkal. Az egész eljárás tolmácsok felhasználásával történt, amely így igen idõigényes volt, azonban a tanúk és a terheltek szállítását nélkülözni lehetett, amely pénzügyileg elõnyösebb, a tanúk biztonsága szempontjából pedig sokkal kisebb kockázattal járt. A személyi védelem és a tanúvédelem hazai gyakorlati tapasztalataiból levonható következtetések A kormányrendelet március 1-jétõl lépett hatályba, az alkalmazása óta eltelt közel 7 év alapvetõ tapasztalata az, hogy a már korábban kifejtett módon, államigazgatási határozattal elrendelt személyi védelem nem tölti be a védelmet ellátó szerv és az érintett közötti jogviszonyban a szükséges szerepet. A fenyegetett helyzetben lévõ személyt a hatékony és eredményes személyi védelem ellátásához szükséges és elvárt módon a közigazgatósági határozat nem motiválta és kényszerítette olyan mértékû együttmûködésre, amelyet a védelmet ellátó hatóság a biztonságos és szakszerû szakmai munkavégzéshez elvárna. Az érintett részérõl olyan önként vállalt, aktív magatartásra és együttmûködésre van szükség, amely támogatja és nem nehezíti a védelmet ellátó hatóság tevékenységét, az élet és testi épség, a személyes szabadság megóvásában. A fenyegetett helyzetben lévõ személyek konstruktivitást nélkülözõ és csak a szükséges minimum együttmûködésen alapuló hozzáállását megváltoztatni szükséges, kölcsönös elõnyökön nyugvó megállapodással kell új alapokra helyezni jogait és kötelezettségeit. Indokolt, hogy a büntetõeljárásban résztvevõk, az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjáról szóló évi LXXXV. törvény (Tvdt.) mintájára polgári jogi tartalmú szerzõdés, megállapodás alapján kerüljön sor a személyi védelem alá helyezésre és annak végrehajtására. A Rendõrség által ellátott személyi védelmek gyakorlati tapasztalatainak értékelése és elemzése alapján egyértelmûen prognosztizálhatók a megállapodás megkötésével végrehajtott védelmi intézkedések elõnyösebb hatásai. A polgári jogon alapuló szerzõdés egyformán keletkeztet kötelezettségeket (együttmûködés, pontosság, fegyelmezettség stb.) az érintett részére, de egyúttal jogokat is biztosít számára, amely a személyi védelmet ellátó hatóságot is kötelezi. Az így kikényszerített szükséges mértékû konstruktív magatartás és együttmûködés esetleges jelentõs csökkenése vagy megszûnése a szerzõdésben pontosan megnevezett feltételek fennállása esetén maga után vonhatja a személyi védelem megszüntetését is. A személyi védelem és a Program szerinti tanúvédelem módosítására irányuló közigazgatási egyeztetõ eljárásban és egyéb szakmai egyeztetések során egy további vonatkozásban alakult ki konszenzus. Amennyiben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (Tvdt.) 71.. szerinti hatósági határozattal formájában és tartalmában a október 31-ig hatályos államigazgatási határozat nem 139

11 váltható ki, abban az esetben a kormányrendelet és a Tvdt. felhasználásával egy egységes, új szemléletû törvényjavaslatot kell kidolgozni, és a büntetõeljárásban résztvevõk, az igazságszolgáltatást segítõk, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelmérõl és Védelmi Programjáról új törvénytervezetet kell készíteni. Ez alapján a személyi védelem és a fenyegetett helyzetben lévõ személy védelmének magasabb fokozatot teljesítõ Védelmi Program egy törvényben jelenne meg. FELHASZNÁLT IRODALOM évi LXXXV. törvény a büntetõeljárásban résztvevõk, az igazságszolgáltatást segítõk védelmi programjáról. 34/1999. (II. 26.) kormányrendelet a büntetõeljárásban résztvevõk, valamint az eljárást folytató hatóság személyi védelme elrendelésének feltételeirõl és végrehajtásának szabályairól. Elõterjesztés a büntetõeljárásban résztvevõk, az igazságszolgáltatást segítõk, valamint az eljárást folytató hatóság tagja személyi védelmérõl és védelmi programjáról szóló törvényjavaslat tervezetéhez. Tanúvédelem (közép-európai együttmûködés mintája) Heiko Held wiesbadeni bûnügyi fõfelügyelõ tanulmánya. (Közép-Európai Rendõr Akadémia 1995.) A Baden-Württembergi Tartományi Hivatal Tanúvédelmi Egységének belsõ normája alapján készült tájékoztató anyag. A tanúvédelem intézményének általános alapelvei, követendõ irányvonalak, szervezeti keretei, együttmûködési szabályai és a végrehajtásra vonatkozó intézkedések rendszere (vázlat és munkaanyag) Készítette: Liktor Lajos ny. r. alezredes rendõrségi fõtanácsos, Az olasz Tanúvédelmi Rendszer és a Központi Védelmi Szolgálat (Servizio Centrale Di Protezione), S.C.P. felépítésérõl és mûködésérõl készült tanulmány. A Tanúvédelmi Program, a tanúk és a büntetõeljárásban résztvevõ más személyek, valamint a kollaboránsok védelmérõl szóló koncepció. Készítették: Dr. Borai Ákos és Dr. Vas Gizella, Belügyminisztérium. A Szász Belügyminisztérium és a Szász Igazságügyi Minisztérium közös Közigazgatási Rendelete a veszélyeztetett tanúk védelmérõl,

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Olaszország 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL Betegjogi képviselő tevékenységei önkéntes, sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén. 1. PROTOKOLL CÉLJA

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A.

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkosszolgálati eszközök története Heltai Gáspár (1570) az inkvizíció vizsgálati módszereiről: annakutána egynéhány

Részletesebben

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya végrehajtás szervezete továbbítja, a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben foglaltak szerint. Az első két nyilvántartás közvetlen felhasználói a büntetőeljárásban közreműködő szervek, a harmadik adatbázisnak

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3636/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3636/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3636/2012. számú ügyben Ügyintéző: dr. Zséger Barbara Az eljárás megindulása Panaszos nagykorú, gondnokság alatt nem álló, autista lányával szemben foganatosított

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Közlemények. A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

Közlemények. A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Közlemények A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet

Részletesebben

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG. R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG. R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról (Elfogadva 1997. szeptember 10-én a miniszteri megbízottak 600. ülésén) A Miniszteri Bizottság

Részletesebben

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése ÁROP- 1.1.19-2012-2012-0004 kódszámú projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásainak teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges (1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el. (2) A hamis tanúzásra vonatkozó rendelkezéseket kell

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1.

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. 2/2014. i Utasítás A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

Dr. Boros Réka: A különösen védett tanú a magyar büntetőeljárásban

Dr. Boros Réka: A különösen védett tanú a magyar büntetőeljárásban Dr. Boros Réka: A különösen védett tanú a magyar büntetőeljárásban 1. A tanúvédelem A Be. 95. -a szerint: A tanú életének és testi épségének vagy személyes szabadságának védelme, valamint annak érdekében,

Részletesebben

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás 2013.

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 AZ ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN A TÉRFIGYELŐ-RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉBEN VALÓ POLGÁRŐRI KÖZREMŰKÖDÉSHEZ I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI A POLGÁRŐRSÉGRŐL ÉS A POLGÁRŐRI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Az áldozatokra vonatkozó irányelv

Az áldozatokra vonatkozó irányelv CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Az áldozatokra vonatkozó irányelv Az áldozat büntetőügyi tárgyalás alatti, azt megelőző és követő védelme az Európai

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 Ezt az elfogatóparancsot az illetékes igazságügyi hatóság bocsátotta ki. Kérem, hogy az alább megnevezett személyt büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés-büntetés,

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. véleménye

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. véleménye A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet véleménye a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (Kivonat - az elektronikus adat hozzáférhetetlenné

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 30., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 30., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 30., péntek Tartalomjegyzék 2012. évi CLXXX. törvény Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl 26718 2012. évi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 51/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz.

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Irányelvére Szerző: dr. Mezei Kitti 2015. június 14. Az információs rendszerek

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

MÜK fellépés a védői jogok biztosítása érdekében Bánáti János levele Polt Péterhez

MÜK fellépés a védői jogok biztosítása érdekében Bánáti János levele Polt Péterhez MÜK fellépés a védői jogok biztosítása érdekében Bánáti János levele Polt Péterhez 2015.08.27 Szerkesztőség Kiemelt, Hírek Az ügyvédi munka egyik fontos területe a védői tevékenység. A védői hivatás az

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados

Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóság

Részletesebben

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról pénzügyekben hitelesen Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról INFORMÁCIÓS ANYAGOK Tanácsadásra bejelentkezés: email: info@hitelszovetseg.hu telefon: +36(30) 7091269 S Z É C H E N Y

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Szám: INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60., adószám: 15722744-2-51,

Részletesebben

Gyermekvédelmi szempontok a 2016-os költségvetési javaslatban

Gyermekvédelmi szempontok a 2016-os költségvetési javaslatban Gyermekvédelmi szempontok a 2016-os költségvetési javaslatban Társaság a Szabadságjogokért 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Gyermeki jogok A gyermekeket

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

2012. évi CLXXX. törvény. az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések MÁSODIK RÉSZ

2012. évi CLXXX. törvény. az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések MÁSODIK RÉSZ 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések 1. E törvényt a büntetőügyekben az Európai Unió más tagállamával (a továbbiakban:

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA Budapest, 2015 Szerzők: Széll Zoltánné dr. Asztalos Zsuzsa Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-481-4

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/19. szám Budapest, 2012. október 30. Szám: 35941/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2012. (OT 19.) ORFK intézkedés a Személy-,

Részletesebben

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Németh József hőr. alezredes TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Az Amszterdami Szerződéssel szorosabb együttműködés kezdődött az Unió bel- és igazságügy

Részletesebben

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak: 2014. évi a Toyota Fund for Europe, a Toyota Motor Hungary Kft. és a WWF Magyarország által kiírt Palánták program 2014 - Zöld Kihívás verseny adatvédelmi nyilatkozata Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

KÜLFÖLDI BANKSZÁMLÁK. Moór Marianna. 2013. Október 8.

KÜLFÖLDI BANKSZÁMLÁK. Moór Marianna. 2013. Október 8. KÜLFÖLDI BANKSZÁMLÁK Moór Marianna 2013. Október 8. A NEMZETKÖZI BANKOLÁS ELŐNYEI A vagyon diverzifikálása A vagyon megőrzése Pénzügyi titoktartás NEMZETKÖZI BANKOLÁS AUSZTRIA, LIECHTENSTEIN, SVÁJC Gazdasági

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE. 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE. 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag. ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 12/2014. (VII. 11.) OBH utasítása

Részletesebben

2003. évi XI. törvény

2003. évi XI. törvény 2003. évi XI. törvény az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról 1. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ügytv.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. Az ügyvéd

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni!

A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni! A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni! A vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 25.1. Az eljárás alá vont személy Szabs. tv. 52. (1) Eljárás alá vont személy az, akivel szemben szabálysértési eljárás folyik. (2) Az eljárás alá vont

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben