BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44) Fax.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax."

Átírás

1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44) Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/ ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság évi munkájáról, különös tekintettel a város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és azzal kapcsolatos feladatokról 2009.

2 2 Fehérgyarmat Rendőrkapitányság évi feladatainak végrehajtása során a rendelkezésre álló erők és eszközök hatékony kihasználásával törekedett arra, hogy a térség lakosságának részére elfogadható közbiztonságot biztosítson. Rendőreink tevékenysége, bűnmegelőző tevékenységünk eredményeként a bűnözés nem nőtt területünkön, a polgárok biztonság érzete javult. A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. /4/ bekezdés alapján a város közbiztonságáról az alábbiak szerint számolok be: A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság feladatait évi munkatervében is megfogalmazott célkitűzések érdekében hajtotta végre. A rendőrkapitányság bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatait a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek mellett valósította meg. Ez évi tevékenységünket és a jövőbelieket is meghatározza a Schengeni csatlakozással járó felkészülés, és feladatok ellátása. Az új körözési rendszer működtetése alapvető feladatként hárul a parancsnoki, illetve a végrehajtó állományra. Vezetés, irányítás, együttműködés, gazdasági helyzet Vezetés, irányítás: A rendőrkapitányság teljes tevékenységét az állományilletékes parancsnok irányítása alatt látja el, aki meghatározza szervezetünk alapvető célrendszerét, tevékenységének alapelveit. A kapitányságvezető közvetlen irányítása útján végzi munkáját a bűnügyi, a közrendvédelmi osztályvezető valamint a közlekedésrendészeti, az igazgatásrendészeti alosztályvezető és a hivatalvezető. A kapitányság szolgálati ágai az osztályvezetők irányításával végzik munkájukat, akik beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Együttműködés: A kapitányság szolgálati ágai között, valamint más kapitányságok között az együttműködés jó, kölcsönös információadással segítik egymás munkáját. Kiemelkedőnek mondható a társszervekkel való együttműködés. A rendőrkapitányság viszonya a helyi önkormányzattal korrekten alakult. Kapitányságvezető évben is eleget tett beszámolási kötelezettségének, a

3 3 képviselő testület egyhangúan elfogadta a beszámolót, és köszönetét fejezte ki a város közrend- és közbiztonság javulása terén elért eredményes munkájáért. Gazdasági helyzetünk: A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság évi költségvetési gazdálkodására, az előző évekhez hasonlóan, a szigorú költségtakarékos gazdálkodás volt a jellemző. E területen jelentős segítséget jelent a Polgármesteri Hivatalok által átutalt úgynevezett benzinpénz, mely nélkül még szűkebb keretek között kellene ellátni feladatainkat. Technikai felszereltségünk jónak mondható annak ellenére, hogy a számítógép parkunk elöregedett, a gépek nagy része cserélésre szorul. Gépkocsi parkunk mennyiségileg és minőségileg nem kifogásolható. A kapitányság épülete jelentős felújításra szorulna, bízunk benne, hogy az új vezetés erre is megoldást talál. Személyügyi helyzetünk: A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság szervezetében új szervezeti egység sem kialakításra, sem megszüntetésre nem került. A szervezeti egységek változtak annyiban, hogy a Közlekedésrendészeti Alosztály önálló jogállású lett, míg korábban a Közrendvédelmi Osztályon belül végezték tevékenységüket. Az ügyelet korábban a hivatal irányítása alá tartozott, míg január 01-től a Közrendvédelmi Osztályhoz került át. Az igazgatásrendészet a korábbi osztály jogállású szervezet helyett önálló alosztályként működik az idei évtől. Állománytábla szerinti létszáma a kapitányságnak 84 fő, ebből 69 hivatásos és 15 közalkalmazott. A határőrséggel végrehajtott integráció során nagyon sokan kerültek állományunkba, akik korábban határőrként tevékenykedtek évben a kapitányság vezetésében változás nem történt, kivéve a vidéki őrsparancsnoki beosztásokat. A évben jelentős személyi mozgás volt tapasztalható. Kapitányságunk állományából 8 fő nyugállományba vonult, 4 fő áthelyezésre került, 1 fő saját kérésére leszerelt. Az áthelyezéssel összesen az év során 20 fő érkezett, nagyrészt a korábbi határőrség szervezeti egységeiből. Az év során 4 fő került vezényléssel hozzánk, szintén a korábbi határőr állományból. Fegyelmi helyzetünk értékelésénél figyelembe kell venni a szervezetet alkotó apparátus szakmai felkészültségét, pszichikai, fizikai állapotát is. Jelenleg a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság állománya szakmailag felkészült és

4 4 pszichikailag is alkalmas a terület sajátosságainak megfelelő szolgálat teljesítésére. Fegyelmi helyzetünk jónak mondható annak ellenére, hogy évben 8 ügyben 7 fő lett elmarasztalva fegyelemsértés miatt, de ezek döntő többsége kisebb mulasztásban nyilvánult meg, egy esetben az eljárás megszüntetésre került, mivel az érintett időközben leszerelt. A kapitányság személyi állományának erkölcsi-fegyelmi helyzetét kizárólag a számszerű adatok összehasonlítása tükrében egyértelműen értékelni nem célszerű. Az állomány döntő többsége tisztességesen, becsületesen teljesíti hivatását. Bűnügyi helyzet értékelése 1. Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság illetékességi területén: 1. számú táblázat Bűnügyi tevékenységi adatok Ismertté vált bűncselekmények összesen Nyomozás befejezés összesen: Nyomozás elutasítása összesen: Nyomozásmegszüntetés összesen: Vádemelés: Egyéb befejezés: Nyomozás eredményességi mutató: Ismeretlen elkövető ellen indított eljárás: Felderítették: Ismeretlen maradt: Ismeretlen tetteses felderítési mutató:

5 5 Bűnügyi tevékenységi adatok Ismeretlen tetteses felderítési mutató: Ismeretlen maradt: Felderítették: Ismeretlen elkövető ellen indított eljárás: Nyomozás eredményességi mutató: Egyéb befejezés: Vádemelés: Nyomozásmegszüntetés összesen: Nyomozás elutasítása összesen: Nyomozás befejezés összesen: Ismertté vált bűncselekmények összesen A táblázat adataiból megállapítható, hogy a kapitányság egészét tekintve év óta a bűncselekmények számszerű alakulásában folyamatos csökkenés mutatkozik. Az értékelt időszakra a kapitányság egyéb mutatói lényegesen nem változtak, melyek tekintetében sem a megyei, de még az országos átlag tekintetében sincs szégyenkezni valónk. 2. A bűncselekmények kriminalisztikai szempontú megoszlása, jellemzői Fehérgyarmat város vonatkozásában: 2.sz. táblázat Bűnügyi tevékenységi adatok VÁLTOZ ÁS VÁLTOZ ÁS %- BAN Személy elleniek ,4 Közlekedési ,2 Házastárs, család, ifjúság elleniek Államig. tisztaság elleniek Közrend elleniek ,9 Gazdaságiak Tulajdon elleniek ,6 Honvédelmi kötel. Elleni ,00 ÖSSZESEN:

6 6 Bűnügyi tevékenységi adatok 2007 Tulajdon elleniek Gazdaságiak Honvédelmi kötel. elleni Közrend elleniek Személy elleniek Közlekedési Házastárs, család, ifjúság elleniek Bűnügyi tevékenységi adatok 2008 Tulajdon elleniek Gazdaságiak Honvédelmi kötel. elleni Személy elleniek Közlekedési Házastárs, család, ifjúság elleniek Közrend elleniek Államig. tisztaság elleniek

7 7 A táblázat adataiból megállapítható, hogy évben a személy elleni, az államigazgatás elleni, a gazdasági és a tulajdon elleni bűncselekmények kategóriájába tartozó bűncselekmények körében növekedés, míg a többi kategóriában csökkenés volt kimutatható. Fehérgyarmat városában a növekedés száma és aránya nagyobb volt, mint a csökkenés, így a kapitányság székhelyén az összes bűncselekmények alakulásában növekedés mutatkozik az előző év hasonló időszakához képes 244-ről 277-re, mely 12 %-os növekedést jelent. Az egyes bűncselekmény-kategóriákban bekövetkezett változások, és az azok mögött lévő események és okok az alábbiak szerint értékelhetőek Személy elleni bűnözés: A személy elleni bűncselekmények alakulása az előző évhez képest kedvezőtlenül alakultak, számuk 20-ról 33-ra nőtt. Ezen kategórián belül zömében testi sértésről (14) és zaklatásról (14) beszélhetünk, elenyésző a személyi szabadság megsértése és a magánlaksértés és más ide sorolható bűncselekmények száma. A testi sértések száma az előző évhez képest nem változtak. Ezeknél a bűncselekményeknél zömében közterületen elkövetett bűncselekményekről beszélhetünk, amit a garázdaságokkal halmazatban valósítanak meg. A városban elenyésző a családon belül elkövetett bántalmazások száma. Mint kiemelt kategóriába tartozó, a köznyugalmat súlyosan sértő bűncselekményt, a testi sértéseket, illetve az ehhez tartozó jelenségeket kiemelten kezeljük. A felderítésükre, valamint az eljárások hatékonyságára nagy hangsúlyt fektetünk. A zaklatás, mint bűncselekmény január 01.-től lépett hatályba. Ezen bűncselekmények elkövetőit általában személyes sérelmek, érzelmek motiválják, ezért a lakosság szubjektív biztonságérzetére nincsenek különösebb hatással Közlekedési bűncselekmények: A város területén előforduló közlekedési bűncselekmények vonatkozásában az előző évhez képest némileg kedvezőbb jelenség mutatható ki. Az előző év hasonló időszakához képest 5 %-al csökkent az ide sorolható bűncselekmények száma (39-ről 37-re). Nem csökken azonban a kapitányság aktivitása az ittas vezetők felfedése és elfogása tekintetében évben a kapitányság székhelyén 18 fő ittas járművezető ellen folytattunk le büntetőeljárást.

8 8 Az előző évhez képest csökkent a közúti balesetek száma 7-ről 6-ra, valamint a maradék két bűncselekmény mögött közlekedés biztonság elleni bűncselekmény és cserbenhagyás mutatható ki, mely bűncselekmények eshetőleges szándékkal és gondatlan magatartással is megvalósíthatóak. Ebből eredően a rendőrségnek igen kis esélye van arra, hogy megakadályozza azt, hogy a figyelmetlen gépkocsivezető ne törje le a vasúti átjárót védő félsorompót, vagy a színesfém tolvaj a közúti jelzőtáblákat ne tulajdonítsa el A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények: Ezen bűncselekménycsoportba tartozó bűncselekmények körében arányait tekintve lényeges változás nem következett be, hiszen az előző évi 2-ről 1-re csökkent. Az értékelt időszakban tartás elmulasztása bűncselekmény fordult elő egy esetben. Országosan megfigyelhető, illetve a média és a közérdeklődés középpontjában van a családon belüli erőszak, melyek megnyilvánulási formái ezen bűncselekmény kategóriába sorolhatóak. Erre tekintettel a rendőrségnek a gyermekvédelmi jelzőrendszer többi tagjával együtt továbbra is kiemelt kell fordítania erre a területre, valamint a még szorosabb kapcsolattartásra Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztaság elleni bűncselekmények: Az itt előforduló bűncselekmények jellemzően nem befolyásolják lényegesen a város közbiztonságát, illetve az itt lakó emberek szubjektív biztonságérzetét, azonban számukban az értékelt időszakban növekedés mutatható ki. Az elmúlt évhez képest számuk 0-ról 5-re emelkedett. Ezen bűncselekmény többsége (3) közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett erőszak, melyek sértettjei általában egészségügyi intézmények dolgozói. Az elkövetői kör minden esetben az ügyfelek közül került ki, akik ily módon kívánták elrendezni sérelmeiket.

9 Közrend elleni bűncselekmények: A közrend elleni bűncselekmények kategóriájába tartozó bűncselekmények már lényegesen nagyobb szelet az összes bűncselekményeken belül. Itt is kedvezőbb változás következett be a tavalyi évhez képest, számuk 62-ről 55-re csökkent. Ebben a kategóriában meghatározó bűncselekmény a garázdaság, aminek az előfordulása 27 volt, mely a évhez képest (32) némileg csökkent. Az állandó magas szám oka az állampolgárok egyre növekvő agresszivitása. Vitás helyzetüket továbbra is erőszakos úton próbálják megoldani, illetve alkohol fogyasztás során, vagy azt követően helyezkednek szembe a társadalmi együttélési szabályokkal. Jellegükből adódóan a rendőrség ezen bűncselekményeket java részt csak feldolgozni (reagálni) tudja, a megelőzés területén nem tud eredményesen fellépni. A másik jelentős bűncselekmény az okirattal visszaélés (11), ami a lopások, mint vagyon elleni bűncselekmény járulékos bűncselekménye. Halmazatban követik el főként akkor, amikor az elkövetők áldozataik őrizetlenül hagyott táskáját, vagy tárcáját célozzák meg, és eshetőleges szándékkal az azokban lévő okiratokat is megszerzik. Mint a köznyugalmat jelentősen érintő és a társadalmi érdeklődés középpontjában lévő másik bűncselekmény, a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye, aminek előfordulása a statisztikai adatok alapján nőtt az előző évhez képest 4-ről 8-ra. Meg kell azonban jegyezni, hogy egyedi fogyasztásokról van szó, szervezetten elkövetett vagy terjesztéssel is foglalkozó bűnözői csoportokról vagy személyekről a rendőrségnek jelen pillanatban nincs tudomása. Természetesen ezen vonalon is a felderítő munka folyamatos, ilyen jellegű magatartás megjelenése esetén képesek vagyunk azt megfelelően reagálni Gazdasági bűncselekmények: A gazdasági bűncselekmények száma és aránya évek óta nem meghatározó a város bűnügyi helyzetében és nem történt jelentős változás az értékelt időszakban sem. A tavalyi 8 esethez képest az idén 10 ide tartozó bűncselekmény fordult elő. Nőtt 5-ről 7-re a hamis pénz kiadása bűncselekmények száma. Bár a hamis pénz kiadása a pénzhamisításhoz kapcsolódó bűncselekmény, különösebb

10 10 aggodalomra már csak előfordulását tekintve sem adhat okot, bár a rendőrség ezen bűncselekmények felderítésében sincs nyerő pozícióban, hiszen a hamisított címletek szinte kivétel nélkül a pénzgyűjtő központi egységekben kerülnek felfedésre, és csak az azonosító zsákok alapján tudják behatárolni azt a pénzintézetet, ahol a hamis pénzt forgalomba hozták. Ebből eredően a rendőrségnek igen kicsi esélye van ezen bűncselekményben eredmények produkálására, már csak azért sem, mert magát a feljelentést is a MNB hónapokkal később teszi meg, az elkövető beazonosítása szinte lehetetlen. A fentieken túl 2 esetben történt a készpénzt helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélés, ami szintén a vagyon elleni bűncselekményekhez kapcsolódik hasonlóan az okirattal visszaélésekhez amikor az elkövetők a sértettek bankkártyáját megszerezve próbálnak meg készpénzhez jutni a jogosulatlan használat során. Természetesen a rendőrkapitányság továbbra is komoly erőfeszítéseket fejt ki a jövedéki termékekhez kötődő bűncselekmények, így különösen a jövedéki orgazdaság felderítése érdekében. A városban több látványos intézkedésünk volt évben Vagyon elleni bűnözés: A bűncselekmények kriminalisztikai szempontú strukturális megoszlásának vizsgálatakor megállapítható, hogy az összes bűncselekményeken belül a vagyon elleni bűncselekmények elkövetése a leggyakoribb. Ezen bűncselekményeknél az előző években folyamatos növekedés volt kimutatható. Az ide sorolható bűncselekmények száma 113-ról 133-ra nőtt.

11 11 Az egyes bűncselekmények alakulását a következő táblázat tartalmazza: VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK MEGOSZLÁSA VÁLTOZ ÁS 3. számú táblázat VÁLTOZÁS %-BAN Lopás ,4 Betöréses lopás Sikkasztás ,3 Csalás ,7 Rablás Jármű önkényes elvétele Egyéb ,3 ÖSSZESEN: ,1 Vagyon elleni bűncselekmények megoszlása Betöréses lopás Sikkasztás Csalás Rablás Jármű önkényes elvétele Egyéb Lopás

12 12 Vagyon elleni bűncselekmények megoszlása Betöréses lopás Sikkasztás Csalás Rablás Jármű önkényes elvétele Egyéb Lopás A táblázat adataiból megállapítható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények közül a jármű önkényes elvétele bűncselekmény kivételével valamennyi bűncselekmény vonatkozásában növekedés következett be. A növekedés azonban nem számottevő. Ezen kategóriában külön elemzést érdemel a legjellemzőbb, és egyben a kiemelt bűncselekmények közé tartozó lopás, valamint a másik két kiemelt bűncselekmény, nevezetesen a betöréses lopás és a rablás. A lopások vonatkozásában megállapítható, hogy évek óta a legjellemzőbb bűncselekmény, az értékelt időszakban száma jelentősen nem változott 74-ről 79-re nőtt. Sorozat-bűncselekményt e vonatkozásban nem követtek el a városban, az esetek szinte kivétel nélkül az egyéb személyek javait károsító kategóriába sorolhatóak. Kiemelkedik köztük a mobiltelefon lopás - amelyeket zömében a város tanintézményeiben követnek el illetve az év első felében a színesfémlopás, az év második felében a kerékpárlopás. A gazdasági válság eredményeképpen a színesfém ára jelentősen visszaesett, ezáltal az ilyen jellegű bűncselekmények száma szinte a nullára csökkent. Kerékpárlopást többségében vendéglátóhelyek elől illetve lépcsőházakból tulajdonítottak el. Az ügyben több személyt is sikerült eljárás alá vonnunk, így a látenciába került bűncselekmények közel 90%-a felderítésre került. A köznyugalmat jobban befolyásoló gépkocsi lopás nem történt, a jármű önkényes elvétele bűncselekmény száma is csökkent az előző évhez képest 4-ről 2-re.

13 13 Besurranás módszerével szintén kevés számú, 6 bűncselekmény követtek el, melyek között sorozatjellegű nem volt. Szintén nem jellemző a város területén a zsebtolvajlással elkövetett lopás (1) sem. Tekintettel arra, hogy a kapitányság egészét tekintve is a lopások száma az egyik meghatározó bűncselekmény, felderítésükre és nyomozásukra is kiemelt hangsúlyt fektetünk. Arányait tekintve mindkét mutató megközelíti a 60 %-ot. Jellegéből és súlyából eredően szintén nagy közérdeklődésre tart számot a betöréses lopások városunkban történő előfordulása, alakulása is. Számuk az előző évhez képest lényegesen nőtt, 9-ről 19-re. Sorozatjelleggel vagy új módszer alkalmazásával elkövetett bűncselekmény nem volt. A betörések közül 5 lakásbetörés volt melyből 2 kísérleti szakban maradt -, a többi kivétel nélkül különböző tároló helyek, raktárak egyéb nem lakás céljára szolgáló építmények sérelmére követték el. Jellegük miatt ezen bűncselekmény felderítése és nyomozása is kiemelt hangsúlyt kap, az eredményességi mutatószámok itt is megközelítik a 60 %-ot. Ennél a kategóriánál nevesítették az egyik legsúlyosabb bűncselekményt, a rablást, amelyből a város területén az előző évi 1 esethez képet idén 3 bűncselekmény fordult elő. Ezen bűncselekményt a Május 14. téren található ún. éjjel-nappali élelmiszerüzlet alkalmazottja sérelmére követték el a hajnali órákban, amikor a lopáson tetten ért tolvaj a lopott dolog megtartása érdekében alkalmazott erőszakot az üzlet alkalmazottjával szemben. A másik esetben a buszpályaudvaron egy fiatalkorú személytől vette el erőszakkal egy felnőtt korú személy a mobiltelefonját, míg a harmadik esetben a nyomozást bűncselekmény hiányában szűntettük meg. A fenti ügyekben a nagy erőkkel végzett forrónyomon üldözés, a precíz helyszíni munka minden esetben meghozta eredményét, az elkövetőket néhány órán belül sikerült beazonosítanunk. A fentiekből eredően, ezekben az ügyekben mind a felderítés, mind pedig a nyomozás eredményessége 100 %-os. Az elemzések befejezése előtt meg kell még említenünk a csalások alakulását, hiszen számuk az elmúlt években a lopás után meghatározó volt a vagyon elleni bűncselekmények alakulásában évben 19, évben 5, míg az értékelt időszakban 6 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el városunkban.

14 14 Közrendvédelmi tevékenység Kapitányságunk szervezeti rendjében legnagyobb létszámú és legszélesebb tevékenységi kört ellátó szervezeti egységet foglalja magába. A Közrendvédelmi Osztály a Körzeti megbízotti csoportból valamint járőr csoportból, valamint Rozsály és Kölcse Rendőrőrsből tevődik össze. A Közrendvédelmi Osztály beosztottjainak intézkedései a bűncselekmények megakadályozására, bűncselekmény elkövetése esetén az elkövető felderítésére, elfogására és előállítására, valamint a szabálysértések, közlekedési balesetek megelőzésére irányulnak. Fő tevékenység a közterületi szolgálat ellátása. A Közrendvédelmi Osztályon belül működik a Fehérgyarmat székhelyű, négy tagból álló körzeti megbízotti csoport, valamint a járőr állomány. A szervezeti változásokat tekintve januártól újabb két hely került betöltésre, egy fő viszont a csoportvezető nyugállományba került. A KMB csoporthoz tartoznak még Fehérgyarmat városon kívül a szomszédos falvak: Tunyogmatolcs, Nábrád, Kérsemjén, Panyola, Olcsvaapáti, Kisar, Nagyar községek is. Ezeken a településeken történő bűncselekmények kisebb volumenű és szabálysértések során az éppen szolgálatban lévő körzeti megbízott intézkedik. Nyomozati és vizsgálati munkát is folytatnak. Az osztály fő feladatának tekinti, hogy a közterületi szolgálatot ellátó rendőrök minden általuk észlelt szabálysértésre reagáljanak, az elkövetett szabálysértéseket súlyozzák, éljenek a figyelmeztetési lehetőségekkel, lehetőség szerint csak a kiemelt szabálysértés elkövetése esetén kezdeményezzenek szabálysértési vagy közigazgatási eljárást. A Közrendvédelmi Osztály az alábbi intézkedéseket foganatosította: Intézkedések: Év 2008 Fgy. Elfogások száma Előállítások száma Biztonsági intézkedés Büntető feljelentés Szabálysértési feljelentések Helyszíni bírság (fő) Helyszíni bírság (Ft)

15 15 A számadatokból az állapítható meg, hogy csökkentek az intézkedési mutatók, ami nem jelenti azt, hogy a városban romlott a közrend és a közbiztonság, vagy az intézkedek minősége és intenzitása, hanem azzal is magyarázható, hogy megszűnt az un. vonulós csoport, akik tagjai koncentráltan a városban teljesítettek szolgálatot, valamint nagymértékben hozzájárult a helyszíni bírságok számának csökkenéséhez, hogy hótól meghibásodása miatt nincs folyamatos sebességellenőrzés. Idén is megfelelő rendőri erővel biztosítottuk az illetékességi területünkön megtartott rendezvényeket, így a Szatmári Vígasságok keretében a Gyarmati Vígasságokat is. Rendbontás nem történt, sem szabálysértés, sem bűncselekmény miatt nem kellett eljárást kezdeményeznünk. Köszönetemet fejezem ki a rendezőknek, mert a rendezvény lebonyolítását maximálisan megszervezték. Közlekedés- és közlekedés biztonság helyzete: évben Fehérgyarmat városban és a városhoz tartozó közigazgatási területen 68 közlekedési baleset történt az alábbi megosztásban: Tárgy Év Év Összes baleset Halálos 1 0 súlyos sérüléses 8 5 könnyű sérüléses anyagi kárral járó Ittas okozók 1 0 Az előző évhez viszonyítva az összes balesetek száma 88-ról 68-ra csökkent, és kiemelkedő eredmény az is hogy halálos baleset e területen nem történt. A közlekedési balesetek okait vizsgálva első helyen továbbra is a sebesség helytelen megválasztása, az előzési és elsőbbségi jog be nem tartása áll. További jelentős számmal bíró baleseti ok a szabálytalan kanyarodás, amely szintén elsőbbségi jog elmulasztására vezethető vissza, illetve a követési távolság be nem tartása.

16 16 Baleseti veszélyforrásként a városban a következő hely említhetők, ahol a leggyakrabban történik közlekedési balesetek: Kiss Ernő út, Ady Endre utca, Dózsa György utca, Mártírok út kereszteződései, ahol Állj! Elsőbbségadás kötelező! jelzőtábla van ugyan kihelyezve, de ezt több esetben figyelmen kívül hagyják a gépkocsivezetők, valamint a Damjanich utca és kereszteződései, ahol a kórház miatt főként a nappali órákban erős forgalom jelent veszélyforrást, továbbá a Szatmári út és arra csatlakozó utak környéke, ahol szintén az erős forgalom nemzetközi is jelent veszélyforrást. Fokozottan ellenőrizzük a rendelkezésünkre álló eszközökkel a Fehérgyarmat város mellékutcáiban lévő szórakozóhelyek környékén, hogy kiszűrjük az alkoholos állapotban közlekedőket. Fehérgyarmat városban ittas járművezetés miatti feljelentés évben 20 esetben történt, míg 2008-ban 18 esetben. Bűnmegelőzési tevékenység: A bűnmegelőzési tevékenység, mint komplex tevékenység az elmúlt év során szinte valamennyi szolgálati ág feladataiban megjelent. Munkánk során fontos feladatnak tekintjük a biztonságért érzett egyéni és közösségi felelősség kialakítását, hogy személyének és vagyonának biztonságáért elsősorban mindenki önmaga felelős. Megelőző tevékenységünk gerincét az ifjúságvédelem, a vagyonvédelmi és az áldozatvédelmi tevékenység képezte, fokozott figyelmet fordítottunk a biztonságos közlekedés megfelelő propagálására. A bűnmegelőzési tevékenységünk megcélozta az óvodásoktól, iskolásokon keresztül valamennyi korcsoportot. Óvodai oktatás keretében a város óvodáiban játékos előadásokat tartottunk, főként a gyalogos közlekedés, a biztonsági eszközök használata témakörében. A rendőri állomány a nyári szünidőtől kezdődően fokozott ellenőrzéseket tartott a gyermek- és fiatalkorúak által leginkább látogatott számos veszélyt is rejtő helyeken, mint például játéktermekben, strand, környékén. A korábbi évek tapasztalatai alapján nagy hangsúlyt fektettünk a tanévkezdéssel összefüggő megelőzési feladatokra is. A balesetveszélyesnek ítélt helyeken a tanévkezdéskor a tanítás előtti és utáni órákban egyenruhás rendőrök teljesítettek szolgálatot.

17 17 Mindkét fehérgyarmati általános iskola belépett a D.A.D.A programba. A D.A.D.A program bűnmegelőzéssel foglalkozik, ezen belül szól a reklámok, bevásárlóközpontok, barátok rossz hatásáról a gyermekekre, melyet figyelemfelhívó és megelőző jelleggel beépítenek a tantervbe évtől a helyi Deák Ferenc Gimnáziumban belügyi rendészeti ismeretek tantárgy oktatása folyik fakultatív formában, mely oktatásokat teljes egészében a kapitányság erre megbízott tiszti állománya végzi. Igazgatásrendészeti tevékenység Az igazgatásrendészeti szolgálati ág tevékenységi körébe tartozik a rendészeti, engedélyügyi és a szabálysértési ügyintézés. a./ Szabálysértési tevékenység Az Igazgatásrendészeti Alosztály évi munkáját az érvényben lévő és hatályba lépő törvények, rendeletek, utasítások, intézkedések alapján végezte. Fenntartottuk a már kialakult és bevált módszereket, a gyors, kultúrált ügyfélszolgálatot, a szolgáltató jelleget, az eredményes és pontos munkavégzést. Ezen szakterületen fokozódtak a törvényességi követelmények és az állampolgárok elvárásai. A szabálysértési tevékenységet az Igazgatásrendészeti Osztály állományán belül kettő fő végzi, akik önállóan dolgozzák fel a szabálysértési feljelentéseket és az azzal kapcsolatos végrehajtási feladatokat is elvégzik. Az évi LXIX. törvény (Sztv.) az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni szabálysértések közül a rendőrség hatáskörébe utalja az ipari robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos, a lőfegyverrel kapcsolatos, a rendzavarás (2) bekezdés a szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma, a szexuális szolgáltatás felkínálásának, hirdetésének tilalma, a vallásgyakorlás jogának megsértése, a gyülekezési joggal visszaélés, és a valótlan bejelentés szabálysértéseket. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet a közrendelleni szabálysértések közül az állatviadal tilalmának megszegése, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértést, a kábítószer-rendészeti szabálysértést, a jogosulatlan személy- és vagyonvédelmi illetőleg magánnyomozói tevékenység, a jogosulatlan címerhasználat, a kitiltás szabályainak megszegése, a pártfogói felügyelet szabályainak megszegése, a számszeríj, szigonypuska jogellenes használata, a tiltott határátlépés, úti

18 18 okmánnyal kapcsolatos szabálysértést, a titokvédelmi szabálysértést, a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértést, a közlekedési szabálysértések közül 32 közlekedésrendészeti szabálysértést évben a szabálysértési feljelentések száma a fehérgyarmati lakosokkal szemben stagnál, évben 278, évben 298 személlyel szemben került sor az eljárás lefolytatására. A 298 személlyel szemben 140 főnél kapitányságunk, 158 főnél pedig más hatóság állományába tartozó hivatásos dolgozó kezdeményezte az eljárás lefolytatását. Közrend elleni szabálysértés miatt 7, közlekedési szabálysértés miatt 210, kiemelt szabálysértés miatt, melyek súlyosan sértik, vagy veszélyeztetik a közlekedés biztonságát 123 fővel szemben jártunk el. A 123 kiemelt közlekedési szabálysértés miatt alkalmazott intézkedés során 39 járművezetői engedély visszavonására került sor. A feljelentett személyek közül 185 fő lett pénzbírsággal sújtva. A kiszabott pénzbírság összege Ft, ami Ft/fő átlagbírságnak fele meg. b./ Engedélyügyi tevékenység Az Igazgatásrendészeti osztályon belül az engedélyügyi tevékenységet személyesen az osztályvezető végzi. A lőfegyver megszerzési és tartási ügyekben az engedélyezési eljárás minden esetben a közigazgatási eljárásról szóló évi CXL. törvény alapján történt. A lőfegyverek megszerzését és tartását a lőfegyverekről és lőszerekről szóló évi XXIV. törvény és a 253/2004 (VIII.31.) Kormányrendelet tartalmazza. A fenti rendelet értelmében első fokon eljárunk a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem, a színházi fegyver javítása, megszerzése és tartása, továbbá a légfegyver javítása a gáz- és riasztófegyver viselése, a lőfegyver hatástalanítása a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatának, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tároló hely üzemeltetésének engedélyezésében. Fehérgyarmat Városban 130 fő rendelkezik lőfegyvertartási engedéllyel. A lőfegyverek összesen 330 db - tartása vadászati célból van engedélyezve, A városban fegyverbolt nem üzemel. Gáz-riasztó fegyverengedély nélkül vásárolható, de közterületen való viseléséhez engedély szükséges ban 7 engedélyt adtunk ki és összesen illetékességi területünkön 41 gáz-riasztó fegyvert viselhetnek közterületen az állampolgárok, természetesen önvédelmi célból.

19 19 A társas vadászatokat rendszeresen ellenőrizzük, vadászbaleset nem történt területünkön. A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló évi CXXXIII. törvény által hatáskörükbe utalt feladatok végzése során eljárunk az egyéni és társas vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezésében, a személy- és vagyonőr, a magánnyomozói, biztonságtechnikai tervező- szerelő igazolványok kiadásának elbírálásában az igazolványok kiadásában. Illetékességi területünkön 11 egyéni vállalkozó és 1 betéti társaság folytat vállalkozás keretében személy- és vagyonőri, magánnyomozói, valamint biztonság technikai szerelő és tervező tevékenységet évben 57 db (109 db) személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységének hatósági engedélyezésével kapcsolatos ügyforgalom bonyolódott le a rendőrkapitányságon, melynek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza. Tevékenység Összes kérelem Engedélye zés Elutasítá s Új eljárás Nincs döntés Biztonságtechnikai szerelő Biztonságtechnikai tervező szerelő Magánnyomozó Mechanikai vagyonvédelmi szerelő Mechanikai vagyonvédelmi tervező szerelő Személy- és vagyonőr Összesen Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységének hatósági engedélyezésével kapcsolatos ügyforgalom Az engedélyezési eljárások lefolytatására a jogszabályban előírt 30 napos határidőn belül került sor. A kérelmek elutasítására az ügyfél büntetett előélete miatt, vagy az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás miatt került sor.

20 évben figyelmeztető jelzés engedélyezésére 1 esetben került sor, pirotechnikai termék tároló helyének engedélyezésével kapcsolatos intézkedésre (még) nem került sor. Ellenőrzések: Az engedélyügyi tevékenység során meg kell említeni a fenti tevékenységek ellenőrzését is. A fegyverengedélyezési ügyekben az Igazgatásrendészeti Alosztály és a Közrendvédelmi Osztály végzi az ellenőrzési tevékenységet, ide értve a lőfegyverek tárolásának rendőrhatósági ellenőrzését és a vadászatok ellenőrzését is. A személy- és vagyonőri tevékenység (egyéni, vállalkozó) helyszíni ellenőrzése a Közrendvédelmi Osztály hatáskörébe tartozik, a magánnyomozói tevékenység ellenőrzésére a Bűnügyi Osztály jogosult, melyre évben is sor került. A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonőrök, biztonságtechnikai szerelők ellenőrzése során (10 vállalkozás) nem került sor hiányosság felfedésére. A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság évben alapvető feladatait ellátta, fő célkitűzéseit megvalósította. Rendkívül fontos minden területen, hogy a közterületi rendőri jelenlétbe továbbra is nagyobb súllyal fejeződjék ki az elérhetőség és a segítőkészség. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy beszámolómat a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (4-5) bekezdése alapján elfogadni szíveskedjen. Várom észrevételeiket és javaslataikat, annak érdekében, hogy a évi munkatervünkbe azokat beépíthessük. Fehérgyarmat, január 10. Takács Zsolt r. alezredes kapitányságvezető

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2010. év május 20. napján tartandó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása 2011. évi. törvény a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény valamint a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. : 87/482-287, BM: 22/44-41, fax: 482-287/44-21 NovakP@veszprem.police.hu Szám:19070/338-1/2012.ált.

Részletesebben

Rendőrkapitányság Püspökladány Iktatószám: 09070/5107/ 2010. ált. B E S Z Á M O L Ó A közrend-, közbiztonság-, közlekedésbiztonság helyzetéről, a foganatosított rendőri intézkedésekről, és a jövőben tervezett

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2. 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. április 23. Szám: 05070-467/2015. Ált. B E SZ Á M

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1751-2/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati, járőrözési, vagyonvédelmi, őrzési és recepciós

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ A Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról

Részletesebben

12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/361-1/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/361-1/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/361-1/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről Előterjesztő:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT. Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a 2011. év közbiztonsági helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2247/2012. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. A BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága 2006. évi munkájáról

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. A BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága 2006. évi munkájáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ A BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága 2006. évi munkájáról Készítette: Császár Mihály Kapitányságvezető Dr. Kerpán Mátyásné

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2008. június 23- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2007. évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) teljes ismerete minden tétel esetében szükséges. A felkészüléshez ajánlott szakmai irodalom:

Részletesebben

KAPINFÓ az Ózdi Rendőrkapitányság tájékoztató kiadványa

KAPINFÓ az Ózdi Rendőrkapitányság tájékoztató kiadványa ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Tisztelt állampolgárok! KAPINFÓ

Részletesebben

:8500 Pápa, Széchenyi u. 18.; 8501 Pápa, Pf.: 70. /fax: 89/313-011 : ugyelet.papark@veszprem.police.hu B E S Z Á M O L Ó

:8500 Pápa, Széchenyi u. 18.; 8501 Pápa, Pf.: 70. /fax: 89/313-011 : ugyelet.papark@veszprem.police.hu B E S Z Á M O L Ó 49. P Á P A I R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G :8500 Pápa, Széchenyi u. 18.; 8501 Pápa, Pf.: 70. /fax: 89/313-011 : ugyelet.papark@veszprem.police.hu Szám: 19030/1580-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó Pápa

Részletesebben

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Szám: 2061/2009. ált. Jóváhagyom: Dr. Kassai László r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Készült: Kerekegyháza

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/277/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Részletesebben

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE A közgyűlési határozatokról Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2011. október 10-én 10.00 órakor éves rendkívüli közgyűlést tartott.

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény (Btk.) Egyes tételeknél ezen túl az ott feltüntetett jogszabályok megjelölt rendelkezéseinek ismerete

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

Tel. BM: (03/32-36-18) Városi: (06/42-524-600) Fax. BM: (03/32-31-67) Városi: (06/42-311-943) E-mail: szabolcsmrfk@bm.gov.hu

Tel. BM: (03/32-36-18) Városi: (06/42-524-600) Fax. BM: (03/32-31-67) Városi: (06/42-311-943) E-mail: szabolcsmrfk@bm.gov.hu R E N DŐRKAPI T Á N Y S Á G N Y Í R E G Y H Á Z A 4 4 N yí r e g yh á z a, S t a d i o n u t c a 1-5. 4 4 1. N yí r e g yh á z a, P f. : 1 9 6. Tel. BM: (3/32-36-18) Városi: (6/42-524-6) Fax. BM: (3/32-31-67)

Részletesebben

BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi munkájáról értékelő jelentés

BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi munkájáról értékelő jelentés Szám: 01090-9892 / 2012. ált. Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője 1096 Budapest, Haller u. 7-9. Pf.: 35 tel.: 455-4800/49-139 fax: 455-4800 e-mail: 09rk@budapest.police.hu

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/ 1366-1/2013. ált. Jóváhagyom: Dr.Gyurosovics József r.dandártábornok rendőrségi főtanácsos címzetes főiskolai docens megyei főkapitány BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Az előterjesztés előadója: A térfigyelő kamerák

Részletesebben

C/1. KÉRELEM. (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi magánnyomozói

C/1. KÉRELEM. (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi magánnyomozói Iktatószám: /2- C/1. KÉRELEM (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi magánnyomozói működési engedély kiváltásához/megújításához.

Részletesebben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi Értékelő Jelentése

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi Értékelő Jelentése Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság Budapest, IV. ker. Árpád út 87. 1325 Budapest, Pf. 79 06-1-231-3400 BM 44-191 06-1- 231-3421 BM 44-401 04rk@budapest.police.hu A Budapesti

Részletesebben

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról Szám: 7/2012. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/A-18/E.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Teleki József pénzügyőr ezredes főigazgató NAV Repülőtéri Főigazgatóság

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Bács-Kiskun megye 2005. évi közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

B e s z á m o l ó. Bács-Kiskun megye 2005. évi közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről BÁCS - KISKUN MEGYEI RENDŐR - FŐKAPITÁNYSÁG Kecskemét Szám:220-74/4/2006.ált B e s z á m o l ó Bács-Kiskun megye 2005. évi közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről A Bács-Kiskun

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014.

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL Békési Rendőrkapitányság Mezőberé;i Rendőrőrs [565O Mezöbeiény, Petőfi u. 12. O6/66/352-522; Fax: 66/352-522, 33/57-00 E-mail: bekes.rkekes.p e.hu V( Jovahagyom: * Ladányi

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 AZ ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN A TÉRFIGYELŐ-RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉBEN VALÓ POLGÁRŐRI KÖZREMŰKÖDÉSHEZ I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI A POLGÁRŐRSÉGRŐL ÉS A POLGÁRŐRI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív befektetési vállalkozásban minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL DABASI RENDİRKAPITÁNYSÁG 2370 Dabas, Szent István tér 1. Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29)360-207, BM : 30-477 e-mail: dabasrk@pest.police.hu Szám: 13030-400/11/2013. ált. Elıadó: Bartuszek Csaba

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 54. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és

Részletesebben

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Budapesti kerékpáros balesetek elemzése 2006 2009 Kertesy Géza vezető tervező, ügyvezető A baleseti adatok változása az elmúlt 10 évben A kerékpáros balesetek számának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről BEVEZETÉS

B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről BEVEZETÉS B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről BEVEZETÉS A Kapitányság illetékessége két kerület közigazgatási területére

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy; A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009. év közbiztonsági helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Törvények. 2012. évi XII. törvény a közkegyelem gyakorlásáról*

Törvények. 2012. évi XII. törvény a közkegyelem gyakorlásáról* MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 6033 II. Törvények 2012. évi XII. törvény a közkegyelem gyakorlásáról* Az Országgyûlés Magyarország Alaptörvényének hatályba lépése alkalmából az Alaptörvény 1. cikk (2)

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

Radványi~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Radványi~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés J,!_! szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. MÁJUS 16-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER

ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. MÁJUS 16-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 03-3/296-2/2013. TÁRGY: A PÉCSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA PÉCS M. J. VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZ- TONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS A 2013. ÉVI FELADATOKRÓL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

2004/december (80. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2004/december (80. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2004/december (80. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Miként az előző számban jeleztem, a jogszabály részletes elemzését az alanyi jogosultsággal kezdem, hiszen itt

Részletesebben

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA A Regionális Parancsnokság A Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság hatósági jogkörrel rendelkezı középfokú szervk: A VPKDRP szervezeti ábrája

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor megbízott őrsparancsnok

Részletesebben

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2.

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-071, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-071/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070/901-2013. ált. B E

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról. Szám: 17010/1427/2013. ált. Szekszárd 2012.

Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról. Szám: 17010/1427/2013. ált. Szekszárd 2012. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010/1427/2013. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás 29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására Szám: 5-1/29/2007. TÜK A személy-

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1.

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. 2/2014. i Utasítás A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről

Részletesebben

A fs-. szám ú előterjesztés

A fs-. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere A fs-. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő-rendszer 2012. évi tevékenységének értékeléséről I.

Részletesebben

ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT

ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT I. 9. évf. 1. Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. tantárgy 72 óra 1.3.1. A magyarországi fegyveres szervek története 6 óra 1.3.2. Fegyveres szervek alapismerete

Részletesebben

BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIÓFOK

BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIÓFOK BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIÓFOK 8600 Siófok Mártírok út 5. Pf.: 190 84/310-712, 23/51-02 fax: 23/52-08 Vízi segélyhívó telefonszám: 1817 E-mail: balatonivizirendeszetirk@somogy.police.hu

Részletesebben

KOSÁRLABDA - JÉGKORONG MÉRKŐZÉSEK 2014/15-ÖS IDÉNYBEN

KOSÁRLABDA - JÉGKORONG MÉRKŐZÉSEK 2014/15-ÖS IDÉNYBEN KOSÁRLABDA - JÉGKORONG MÉRKŐZÉSEK 2014/15-ÖS IDÉNYBEN SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. évi (III. 31.) Korm. rendelet (Rendelet)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

Büntető elvi határozatok

Büntető elvi határozatok Szerkesztők: Dr. Berkes György Dr. Szabó Győző SUB Qöttlngen 208 396 551 Szerzők: Dr. Berkes György Dr. Katona Sándor Dr. Kiss Zsigmond Dr. Kónya István 7 Dr. Rabóczki Ede 98 A 2072 Büntető elvi határozatok

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. november

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben