RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/ , BM tel: Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó"

Átírás

1 RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/ , BM tel: Szám: / ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági helyzetérıl (2007) Lıcsei János r. alezredes kapitányságvezetı

2 2 BEVEZETÉS Meg akarjátok elızni a bőntetteket? Tegyétek, hogy a törvények Világosak, egyszerőek legyenek, és Hogy a nemzet egész ereje azok Védelmére összpontosuljon, s Egyetlen része se használtassék fel Megsemmisítésükre. Tegyétek, hogy az emberek Tartsanak tılük, de csak is tılük. ( Cesare Beccaria ) (A Bőnökrıl és a büntetésekrıl) A bőn, mint társadalmi tömegjelenség megelızése a társadalmi, gazdasági, szociális viszonyok fejlesztését feltételezi, mely megszünteti, korlátozza azon ellentmondásokat, hátrányos helyzeteket, és mindazon körülményeket, melyek társadalmi mértékben kriminogén hatást fejtenek ki. Mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy a kriminogén körülmények újratermelıdése, társadalmi mozgások létrejötte állandó társadalmi realitás. Mindezek figyelembevételével fı alapelvünk a bőn megelızése, a fı irányvonal kijelölése, és azon társadalmi és életviszonyok meghatározása, melyek tekintetében reális eséllyel tervezhetıek a bőnözés okainak megállapítása, illetve új okok létrejöttét gátló intézkedések meghatározása. A bőnmegelızés eszközeinek tekintjük mindazokat a társadalmi és jogi eszközöket, amelyek összhatásukban közvetve vagy közvetlenül alkalmasak a bőnözés okainak korlátozására, a sértetté vagy elkövetıvé válás akadályozására, valamint a törvények betartatására. A törvények betartatása, a bőn megelızése a polgárok önkéntes közremőködésével megvalósuló államilag és önkormányzati szinten szervezett tevékenység, melyben az adott szervezet intézkedéseket foganatosít a bőncselekmények elkövetését lehetıvé tevı okok, körülmények érvényesülésének, elkövetésének megakadályozása érdekében. Ezeket figyelembe véve jön a mi szerepünk, mint rendıröké, a törvények betartása, betartatása, biztonságérzet adása az állampolgárok felé.

3 3 Tisztelt Képviselı-testület! A rendırségrıl szóló évi XXXIV. tv. 8. (4.) bekezdése meghatározza, hogy az önkormányzatok képviselıtestületei elıtt minden évben be kell számolni a terület közbiztonsági helyzetérıl. A beszámoló alkalmával értékelésre kerül Tokaj város bőnügyi és közrendvédelmi helyzete, a közlekedésbiztonság állapota. A Tokaji Rendırırs a évi feladatait a B-A-Z. Megyei Rendır-fıkapitányság stratégiai céljainak megfelelıen, azok figyelembe vételével, az illetékességi terület és ezen belül Tokaj város sajátosságait szem elıtt tartva hajtotta végre. Elsıdleges cél volt a Rendırségi Törvényben meghatározott alapvetı feladatok, és a Fıkapitányi intézkedések, utasítások maradéktalan végrehajtása mellett, az önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel együttmőködve a lakosság számára megfelelı színvonalú közbiztonság szolgáltatása. A év valamint év elsı negyedéve a személyi állomány tekintetében - jelentıs és folyamatos változásokat hozott ırsünk életében, hiszen a személyi állomány minden területét érintıen tovább folytatódtak a nyugdíjazások és ennek okozataként az új kollégák kapitányságon belüli és más kapitányságról történı átvétele. A nyugdíjazások ugyan okoztak nehézségeket, azonban a személyi változások pezsdítıen is hatottak az ırs munkájára, mely munkát a továbbiakban kívánom részletezni.

4 4 A BŐNÜGYI- ÉS KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE A TOKAJI RENDİİRS TELJES ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN. () I. BŐNÜGYI TEVÉKENYSÉG A Tokaji Rendırırsre évben 320 ügy érkezett, melyekbıl 310 esetben rendeltük el a nyomozást bőncselekmény gyanúja miatt évben 290 ügy érkezett, melyekbıl 256 esetben éltünk nyomozás elrendelésével év vizsgált idıszakában 241 ügy érkezett, melybıl 206 esetben rendeltük el a nyomozást bőncselekmény gyanúja miatt év hasonló idıszakát vizsgálva 220 ügy érkezett, melybıl 210 esetben került sor nyomozás elrendelésére. Több ügyben jelenleg is folyik az eljárás. Megállapítható, hogy az ügyek érkezésében, iktatásában növekedés van, de az ügyek elrendelésében csökkenés tapasztalható annak ellenére, hogy illetékességi területünk évben növekedett három településsel. /1. sz. melléklet / A Tokaji Rendırırs illetékességi területének bőnügyi helyzetét nagymértékben meghatározza területi elhelyezkedése. Továbbra is minden irányból nyitott, jól megközelíthetı, elérhetı és így könnyedén el is hagyható. Meghatározó az átmenı személy- és teherforgalom mind vasúton, mind pedig közúton. Befolyásoló tényezıként lép fel az illetékességi terület más településein is a szezonális jelleggel megrendezett nagyszabású, nagy tömegeket vonzó események száma. Ezek fıképpen a nyári, illetve ıszi idıszakra jellemzıek, amikor is, egy-egy rendezvény idejére az idelátogatók száma az állandó lakosság létszámát is meghaladhatja. Illetékességi területünkön a vagyon elleni bőncselekmények teszik ki az ismertté vált bőncselekmények jelentıs hányadát. A vagyon elleni bőncselekmények között elıfordulnak a sorozat jellegő, fıleg hétvégi házak sérelmére elkövetett bőncselekmények és sok az iskolákban elkövetett kisebb értékő lopások száma (mobiltelefonok, készpénz, besurranások, kerékpárlopás stb.) Az elmúlt idıszakban megnıttek a színesfémhulladék lopások számai, mely bőncselekményeket nem helyi lakosok követték el, hanem más kapitányságok területérıl érkezett személyek. Sok esetben a bőncselekményeket csak késıbb jelentik be a Tokaji Rendırırsre, így nagyban megnehezíti munkánkat, mivel a bőncselekmények helyszínén kevés, vagy egyáltalán nem marad értékelhetı nyom. Elmondhatom azonban, hogy a helyi, illetve más hulladékfelvásárló MÉH telepekkel kialakult munkakapcsolat alapján az esetek nagy többségében eredményes nyomozást tudtunk lefolytatni. Ezekre az elkövetett cselekményekre is általában a vagyoni haszonszerzés a jellemzı, de az értékhatár szinte minden esetben Ft-on belül marad. Az adatokból megállapítható, hogy a Tokaji Rendırırs illetékességi területén a lopások, betöréses lopások vonatkozásában is növekedés tapasztalható és ez mondható el a garázdaság tekintetében is vizsgált idıszakában rablás bőncselekmény egy esetben történt.

5 5 A rongálás és egyéb bőncselekmény kategóriában csökkenés tapasztalható, mely kategóriába a testi sértés, okirat hamisítás, jogtalan elsajátítás, sikkasztás, csalás, kiskorú veszélyeztetése bőncselekmények sorolhatók. /2. sz. melléklet / Térségünkben nem tapasztalhatók azok a tipikus bőnelkövetıi formák, melyek a szervezett bőnözés jelenlétére utalnak, szervezett bőnözıi csoport illetékességi területünkön nem mőködik. Prostitúcióval kapcsolatos bőntett illetékességi területünkön nem vált ismertté. A statisztikai adatok alapján év napjában a Tokaji Rendırırs ismeretlen tetteses felderítési mutatója 60,07 %, míg a nyomozati eredményességi mutatója 80,54 %-os volt. Ugyanezen mutatók év napjában 90, 59 %-ra, illetve 90, 86 % -ra módosultak. /3. sz. melléklet / Ezek fontos mérıszámok a rendırségnél, azonban kell, hogy a számok mögött lévı munkánk eredménye találkozzon az állampolgárok biztonságérzetével is. Összességében az adatokból és más mutatókból is kitőnik, hogy a Tokaji Rendırırs bőnüldözı és felderítı tevékenysége jó színvonalon folyik. II. KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG Az átgondolt szolgálatszervezés eredményeképpen év vizsgált idıszakában a közrendvédelmi állomány több idıtartamban látott el közterületi szolgálatot, Ezzel együtt javult az intézkedési aktivitás, melynek következtében minden fıbb intézkedési mutatóban emelkedés mutatkozik. 1. Közrendvédelmi munka A közterület rendjének megtartása, a bőncselekmények megelızése mindig is elsıdleges faladata volt a Tokaji Rendırırs állományának. Kiemelt feladatként kezeltük a frekventált területeink ellenırzését. Tokaji Rendırırs illetékességi területéhez öt KMB székhely tartozik Tokaj KMB Tokaj székhellyel, Tarcal KMB Tarcal székhellyel, Takbabáj KMB székhellyel Csobaj község, Tiszaladány KMB székhellyel Tiszatardos község, valamint Szegi KMB székhellyel Szegilong, Erdıbénye községek. Fogadóórák megtartásával segítik az állampolgárokat, valamint folyamatosan tartják a helyi szervezetekkel a kapcsolatot, iskolai elıadásokat tartanak és felkeresik a településeken az idıskorú személyeket. A körzeti megbízotti rendszer felállításával, az illetékességi területünk teljes mértékben lefedésre került, szolgálatuk jelentıs részét a területükön töltik. A közterületi szolgálat ellátása során nagy hangsúlyt fektettünk a fontosabb intézmények visszatérı ellenırzésére, melyet az Országos Rendır-fıkapitány és a Határırség Országos Parancsnoka 1/2004. számú Együttes Intézkedésében foglaltak szerint hajtottunk végre évben illetékességi területünkön több községben kerültek megrendezésre Falunapi rendezvények, melyeket nagy számú érdeklıdı közönség látogatott meg. Az események zavartalan lebonyolítása végett megfelelı erıvel biztosítottuk azokat, így elmondhatom, hogy semmiféle garázda jellegő cselekmény nem történt, mely a rendezvények nyugalmát, az ott lévık biztonságérzetét zavarta volna.

6 6 Tudatos szolgálatszervezéssel és elırelátással sikerült elérnünk, hogy - a települések vezetıinek és állampolgárainak utólagos véleménye szerint is -, a területünkön tartott rendezvények ideje alatt rend uralkodott, mellyel az önkormányzatok meg voltak elégedve évben a Tokaji Rendırırsön is bevezetésre került az úgynevezett Távolléti kártya. Az állampolgárok leadhatják az ırsön a kártyát, ha hosszabb távra pl. üdülés céljából - elhagyják lakóhelyüket. Ez idáig sajnálatos, hogy csak egy esetben éltek ezzel a lehetıséggel. A közrendvédelmi állomány a tulajdonos távollétének ideje alatt folyamatosan visszatérıen ellenırzi a lakóhelyet és annak környékét. A közrendvédelmi tevékenységi fıbb mutatók tekintetében, a tavalyi év hasonló idıszakához képest növekedés tapasztalható, az intézkedési aktivitás nagymértékben nıtt. A helyszínbírság átlagát Ft-ról növeltük Ft-ra. Nıtt az ittasan vezetık elfogásának száma, mely véleményem szerint az éven történı fokozott rendıri ellenırzéseknek tudható be. Meg kell említenem, továbbá, hogy nıtt az elfogások, elıállítások száma, szabálysértési feljelentések száma is. /4. sz. melléklet. / Kiemelt figyelmet fordítottunk, a kiemelt szabálysértık kiszőrésére. 2. Közlekedésrendészeti munka A Tokaji Rendırırs illetékességi területén a személyi sérüléses és anyagi káros közúti, közlekedési baleset év elsı nyolc hónapjában 34, míg év hasonló idıszakában, 37 esetben fordult elı. / 5. sz. melléklet. / A balesetek vonatkozásában továbbá meg kell említenem, hogy azok nagy részben nem lakott területen belül történtek, hanem külterületeken. A baleseti okok és okozók tekintetében lényeges változás nincs. Legtöbb baleset a sebesség helytelen megválasztása, a gyorshajtás, az elsıbbségi, a kanyarodási, elızési szabályok megszegése miatt történt. A balesetek során kialakult személyi sérülések létrejöttében közreható tényezı az is, hogy a biztonsági öveket még mindig kevesen használják. A területünkön továbbra is nagy a személy és teherforgalom, a gépjármővezetık nem tartják be az elıírt sebességhatárokat, ezért több alkalommal szerveztünk fokozott közúti ellenırzéseket, melyekre segítséget kaptunk a Szerencsi Rendırkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály beosztottjaitól, illetve a Megyei Rendır-fıkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályától is. Kiemelt figyelmet fordítottunk az ittasság, az engedély nélküli vezetık, gyorshajtók, valamint a teherszállítást végzı tehergépjármővek ellenırzésére. Az ellenırzéseket különbözı idıpontokban végeztük, egyszerre több helyen is és a frekventált területekre, így a települések bevezetı útjaira koncentráltunk. Az elkövetkezendı idıszakban továbbra is kiemelt hangsúlyt fektetünk ezen útszakaszok fokozott visszatérı ellenırzésére. Értékelve az elmúlt idıtartamot, megállapítható, hogy az ellenırzött idıszakokban csökkent a személyi sérüléses balesetek száma. Szeptember hónapban az iskolák környékén az iskolakezdések idıpontjában rendıri jelenlétet biztosítunk a gyerekek úttesten történı biztonságos áthaladása érdekében.

7 7 1. Humán erıforrás gazdálkodás III. FUNKCIONÁLIS TEVÉKENYSÉG A Tokaji Rendırırsön jelenleg egy üres tiszti státusz van, mely az ırsparancsnok helyettesi beosztás, mivel a korábbi helyettes saját kérésére alacsonyabb beosztásba kérte magát. Jelen pillanatban egy fı közrendvédelmi és egy fı bőnügyi beosztott felmentési idejét tölti, akik november hónaptól vonulnak nyugállományba, valamint egy fı közrendvédelmi beosztott kezdeményezte FÜV eljárással történı nyugállományba vonulását február hónaptól Takács László r. alezredes úr a Tokaji Rendırırs ırsparancsnoka is - kezdeményezte nyugállományba vonulását, szintén FÜV eljárás keretében, aki jelenleg felmentési idejét tölti év február hónaptól Gaszper Tamás r. hadnagy, ırsparancsnok-helyettes úr irányította az ırsöt június 01-ig. Ezt követıen személyem került megbízásra a Tokaji Rendırırs parancsnoki beosztásába. A felmentési idejüket töltı személyek pótlására már intézkedések történtek. Sajnálatos eseményként kívánom megemlíteni, hogy év március hónapban tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Gábor r. törzszászlós úr, akinek munkája és személye nagy hiányt jelentett az ırs életében. A rendırırsön rendszeresített hivatásos állomány státuszainak száma 23 fı, +1 fı közalkalmazotti státusz, összesen Anyagi - technikai erıforrás A Tokaji Rendırırs anyagi-technikai felszerelése jó színvonalú. Jelenleg négy darab szolgálati gépjármővel rendelkezünk, melybıl három új. Továbbá rendelkezünk még egy Lada Niva típusú gépkocsival, melyre fıleg a külterületeken történı helyszíneken, valamint téli idıszakokban van nagy szükségünk. Az elızı három gépjármőbıl kettı megkülönböztetı jelzéssel is el van látva, egy pedig a bőnügyi állomány részére van rendszeresítve. Az ırsnek üzemanyag problémái nincsenek. Az ırs kilenc darab számítógéppel van ellátva, melyek korszerőek, így az ügyfeldolgozó munkánkat nagymértékben elısegíti. Ezen kívül rendelkezünk egy multifunkcionális FAXnyomtató géppel, mely szintén elısegíti a gyors munkavégzést. Telefonhálózatunk korszerő és mindezek mellett, az ırs épületében térfigyelı rendszer is ki van építve, mellyel Tokaj belváros utcáit, valamint a Tokaj Erzsébet-híd elıtti útszakaszt is folyamatosan figyelni tudjuk. 4. Kommunikációs tevékenység A kommunikáció nagyon fontos, sıt elmondható, hogy nélkülözhetetlen eleme, része a rendıri munkának, melyhez méltóan, kiemelt jelentıséggel kezeljük e területet. A kommunikációnk folyamatos fejlesztésének eredményeként még közvetlenebb viszonyt alakítottunk ki a helyi média képviselıivel, melynek során rendszeresen tájékoztatjuk ıket a rendırséghez kapcsolódó és a lakosságot érintı hírekrıl, felhívásokról. Ma már állandó jelleggel (heti, sıt napi gyakorisággal) teszünk megelızıleg is közé a helyi és megyei médiákban felhívásokat, az ırs életében történt szakmai és egyéb jellegő (pl. ünnepségeket) eseményeket. Híreinket csaknem minden esetben az internet ( ) közvetítésével küldjük meg az érintettek részére.

8 8 A sajtó nagyon kezdeményezı és közvetlen módon segíti tevékenységünket a bőncselekmények megelızése és a már említett felhívások közzététele módján is. Híreinket, felhívásainkat rendszeresen közzé tesszük a Tokaji Hírek helyi közéleti lapban, az Észak-Magyarország megyei napilapban, továbbá Tokaj város internetes honlapján, és a BOON internetes portálon. A megjelentetett információk a Fıkapitányság Kommunikációs Irodájának is megküldésre, kerülnek, általuk számos hírünk megjelent a Rendırség internetes honlapján, s több esetben országos hírértéket is képviseltek az írott és elektronikus sajtóban. A BŐNÜGYI- ÉS KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE TOKAJ VÁROS TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN. () I. BŐNÜGYI TEVÉKENYSÉG A Tokaji Rendırıs bőnügyi tevékenységét nézve és Tokaj városára vonatkoztatva a statisztikai adatok alapján az iktatásokat és nyomozáselrendeléseket vizsgálva csökkenés állapítható meg. Az iktatások száma év napjában 85, míg év hasonló idıszakában 83, így számszakilag 2 feljelentéssel érkezett kevesebb ebben az idıszakban. Az elrendelések vonatkozásában az iktatások tendenciájához hasonlóan szintén csökkenı mértékő változás tapasztalható, tekintettel arra, hogy a nyomozás elrendelések száma év napjában 81, míg évben 57 volt. / 6. sz. melléklet / Tokaj város területén jelentıs csökkenés állapítható meg a lopások tekintetében, annak ellenére, hogy több esetben egyes bőncselekmények elkövetıi olyan bőncselekmény elkövetését is elismerték, melyeket az állampolgárok nem jelentettek be, vagy még nem volt róla tudomásuk, de ezekben az esetekben is eljárást kezdeményeztünk, és értesítettük a sértetteket. Jellemzıbb a város iskoláiban, fıleg a szakközépiskolában, gimnáziumban, kollégiumban történı alkalmi lopások (telefon, készpénz) elkövetése. Ezek megelızése nagyon nehéz, és a felderítést az is nehezíti, hogy a sértettek csak jóval késıbb (esetleg több nappal) a bőncselekmény elkövetését követıen tesznek bejelentést. Elmondhatom, hogy Tokaj várost tekintve is az elkövetett vagyon elleni bőncselekmények vonatkozásában, szinte minden esetben sikerült az elkövetıket felderíteni, és a legtöbb esetben megállapítást nyert, hogy az elkövetıi kör nem tokaji illetıségő, hanem sátoraljaújhelyi, valamint rakamazi lakosok. Örvendetes tény, hogy a betöréses lopásokat vizsgálva jelentıs csökkenés állapítható meg. A rongálás és az egyéb kategóriába tartozó bőncselekményeket nézve is csökkenés állapítható meg, melyek fıleg hasonlóképpen, mint az illetékességi terület vonatkozásában csalás, sikkasztás, magánokirat hamisítás bőncselekmények. Sajnálatos azonban, hogy történt egy rablás bőncselekmény. /7. sz. melléklet/ év eltelt idıszakában, Tokaj városban is kiemelt feladatunk volt, és napjainkban is elvégzendı feladatként szerepel a MÁV állomás zavartalan rendjének biztosítása, valamint az ide érkezı és innen induló vonatok ellenırzése.

9 évben több garázdaság és vagyon elleni jogsértés történt az állomás területén és a vonatokon, annak ellenére, hogy mind a bőnügyi állomány, mind a közrendvédelmi állomány munkatársai kiemelten és fokozottan ellenırizték évben a megtett intézkedéseknek köszönhetın e területen csökkent a bőncselekmények elkövetésének száma. Önkritikusan meg kell jegyeznünk, hogy e téren van még feladatunk, de azt is jeleznem kell, hogy a MÁV Zrt. részérıl is szükséges a törekvés a zavartalan és nyugodt utazás biztosítása érdekében. Az év hátralévı részében folyamatosan tervezünk nyomozóportya szolgálatokat, fokozott ellenırzéseket a MÁV állomások, a szórakozóhelyek és az iskolák környékén a megelızés érdekében. Kiemelt figyelmet fogunk fordítani a Halottak Napja alatt a temetık környékének fokozott, visszatérı ellenırzésére, valamint az év végi ünnepek elıtt és alatt is a nagyobb boltok, üzletek visszatérı ellenırzésére. A Tokaji Rendırırs bőnügyi állománya stabil, jelenleg 6 fı nyomozó teljesít szolgálatot. Az állomány fiatal, összetartó, rendelkezik személy és helyismerettel, mely nagymértékben segíti munkájukat. A Tokaji Rendırırs évben, a kapitánysági rangsorban az ismeretlen tetteses felderítési, illetve a nyomozati eredményességi mutatót tekintve a második helyen végzett, ez év eltelt idıszakát vizsgálva viszont az elsı helyen áll. 1. Közrendvédelmi munka II. KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG A közterület rendjének megtartása, a bőncselekmények megelızése mindig is elsıdleges faladata volt a Tokaji Rendırırs állományának. Tokaj város frekventált területeinek ellenırzése, a közbiztonság folyamatosan jó szinten tartása joggal várható el tılünk. A Tokaji Rendırırs állománya Tokaj városban különös gonddal készült az idegenforgalmi szezonra és a fıként ezen idényre koncentrálódó, nagy tömegeket megmozgató rendezvényekre. Ennek érdekében, az idegenforgalmi szezonban gyalogos rendıri szolgálatot szerveztünk, valamint a nagy tömegeket vonzó rendezvények rendıri biztosítását kiemelten kezeltük. Külön ki kell emelnem a minden év július hónapban megrendezendı Hegyalja Fesztivált, mely ugyan a Rakamazi Rendırırs területén került megrendezésre, de a nagy létszámú tömeg folyamatosan Tokaj városban tartózkodik, mely jelentıs rendıri jelenlétet igényel. A rendezvény ideje alatt fı tömeg látogatja meg a város különbözı szórakozó helyeit. Ez évben a Hegyalja Fesztivál idején, Tokaj városát érintı két demonstrációra is sor került a nagy kamion forgalom ellen, melyet a rendırség biztosított. Ezen kívül minden évben megrendezésre kerül Tokaj városban a Borfesztivál, mely május hónap végén kerül lebonyolításra, valamint október hónapban a Szüreti Fesztivál. E három nagyszabású rendezvény mellett számos, egyéb nagy tömeget vonzó rendezvény is zajlik a nyári idıszakban a városban. Elmondhatom, hogy az eddig lezajlott rendezvények alatt sikerült a közrendet biztosítani, olyan jellegő cselekmény nem történt, mely a lakosság nyugalmát, a közrendet zavarta volna.

10 10 A rendezvények biztosítása érdekében a kapitányság vezetése, valamint a Tokaji Rendırırs is kiemelt figyelmet fordított a megfelelı rendıri erı jelenlétére, így a vizsgált idıszakban már többször is sor került a REBISZ, a Megyei Rendır-fıkapitányság, BÜKK Beavatkozó Alosztály igénylésére, valamint a Szerencsi Rendırkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály beosztottjai is sok segítséget nyújtottak a zavartalan lebonyolításban. Tokaj városába hétvégeken több száz turista látogat el, akik rendıri szempontból is nagyobb figyelmet igényelnek. A belváros rendjének fenntartására a nyári idıszakra, a nappali órákban ún. posztos rendıri szolgálatot szerveztünk. Július és augusztus hónapokban a posztos rendır mellett a helyi középiskolákból a nappali órákban ( TOURIST POLICE kezdeményezés keretében) tanulók láttak el szolgálatot, akik idegen nyelveket beszélnek. Közös feladatuk volt a külföldiek, illetve egyéb turisták útba igazítása, a város értékeinek megırzése, valamint a tilosban parkolások megszőntetése. Folyamatosan ellenıriztük a város szórakozó helyeit, közös ellenırzéseket hajtottunk végre a Polgármesteri Hivatal, valamint a Gyermekvédelmi Szolgálat szakembereivel. A sorozatos ellenırzések folytán közösen sikerült eredményeket elérnünk a nyitvatartási rendek szabályozásában, valamint a zeneszolgáltatás szabályainak betartatásában. Az elkövetkezendı idıszakban folyamatos ellenırzéseket tervezünk ezen intézményekre, kiemelt figyelmet fordítunk a fiatalkorú személyek szeszesitallal történı kiszolgálására. A Hegyalja Fesztivál ideje alatt is naponta ellenıriztük a szórakozó helyeket, melynek köszönhetıen nem történt garázda jellegő bőncselekmény. A szórakozó helyek ellenırzése során szigorúan jártunk el a szabálysértéseket (rendzavarás) elkövetı személyekkel szemben. Az állampolgári bejelentésekre azonnal reagáltunk, kiemelt hangsúlyt fektettünk a csendháborítás megelızésére. Véleményem, valamint az állampolgárok jelzései alapján az elmúlt 8 hónapban a városban, közbiztonságot súlyosan sértı cselekmények nem történtek, a lakók és a turisták nyugodtan sétálhatnak a város utcáin. Közrendvédelmi szempontból a Tokaji Rendırırs állományának a legnagyobb problémát a rakamazi oldalon megrendezett rendezvények biztosítása okozzák, mivel az is Tokaj város közbiztonságát érintik, így a tokaji rendıröknek adva jelentıs munkát. Mivel nem a Tokaji Rendırırshöz tartozik a terület, így nincs ráhatásunk, ezért sokszor az utolsó pillanatban szerzünk tudomást róla. Az ırs közrendvédelmi állományából 6 fı körzeti megbízott folyamatos önálló bőnügyi ügyfeldolgozó tevékenységet is folytat, fıként a kisebb kárértékő ügyekben. A közrendvédelmi állomány komplex bőnügyi tevékenységének értékeléséhez hozzátartozik az elfogások, elıállítások, önálló büntetı feljelentések kezdeményezése, információk győjtése. A bejelentések után elsıdleges a nyomozati cselekmények foganatosítása helyszínbiztosítás, adatgyőjtés, forrónyomon üldözés, helyszín megtekintés, panaszfelvétel és minden olyan tevékenység, melyet a megelızés, felderítés érdekében megfelelı szakmai színvonalon végez az állomány. Szeretném kiemelni a Polgárır Egyesület tagjaival való együttmőködésünket, akik nélkül a Tokaj Városban megtartott rendezvények biztosítása lényegesen nagyobb rendıri erıt vett volna igénybe.

11 11 A fıbb közrendvédelmi mutatókat vizsgálva megállapítható, hogy minden téren növekedés mutatható ki. Emelkedett az elfogások, elıállítások valamint a szabálysértési feljelentések száma is. Az elfogások tekintetében meg kívánom említeni, hogy nagy számban bőncselekmény tettenérése során, a helyszínen sikerült az elkövetıket elfogni. E kategóriába tartozik még a körözött személyek elfogása is. Tokaj városban lakó minden olyan személyt sikerült elfogni, akit valamely hatóság körözött. Elıállítások vonatkozásában meg kell említenem, hogy fıleg szabálysértést továbbfolytató, - többnyire ittas személyek - valamint bőncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek elıállítása került sor. / 8. sz. melléklet / 2. Közlekedésrendészeti munka Tokaj város belterületén a hegyaljai kıbányák, valamint a cukorgyár termelése miatt - az idegenforgalommal is kapcsolatos személyforgalommal egyidejőleg - még jobban megnıtt a teherforgalom, mely jelenleg is nagy gondot jelent mind a lakosság, mind a rendırség számára. A Tokaj Rendırırs mőködési területéhez tartozó Tarcal és Bodrogkeresztúr községekben egyre nagyobb a teher- valamint a személygépkocsi átmenı forgalom, mely legnagyobb mértékben Tokaj városát érinti, illetıleg ott összpontosul. A Tokajban élı, és ott pihenni vágyó állampolgárok érdekében, valamint a balesetek megelızése miatt is, a Tokaji Rendırırs közrendvédelmi állománya és a Szerencsi Rendırkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya is kiemelt figyelmet fordít a személy-, illetıleg a tehergépjármővek fokozott ellenırzésére. Az ellenırzések fı célja továbbá a kiemelt szabálysértık kiszőrésére, valamint a sebességhatárok betartatása. A területen gyakori mőszeres sebességellenırzés is végrehajtásra került a gyorshajtók kiszőrése érdekében, kiemelt figyelemmel a teherszállítást végzı kamionokra is. Kiemelt figyelmet fordítottunk továbbá a belvárosi parkolási rend ellenırzésére. Folyamatosan ellenıriztük, mind a belvárosban, mind pedig Tokaj város átvezetı útjain a parkolási rendet. Gyakori traffipaxos sebességellenırzést fogunk végrehajtani, valamint kiemelt figyelmet fordítunk a város útjain áthaladó személy, illetve teherforgalom folyamatos ellenırzésére is. A baleseti mutatóinkat vizsgálva megállapítható, hogy minden kategóriában emelkedés van. Nıtt az anyagi káros, a könnyő illetve a súlyos sérüléses balesetek száma is. Halálos közlekedési baleset Tokaj város területén nem történt. / 9. sz. melléklet / Meg kell azonban említenem, hogy e balesetek jelentıs része nem Tokaj város belterületén történtek, hanem külterületen a Tarcali, illetve Bodrogkeresztúri úton. A baleseti okként fıként a gyorshajtás, szabálytalan elızés a jellemzı. A gépjármővezetık türelmetlenek, nem tarják be a szabályokat, agresszívan vezetnek. A balesetek megelızése, valamint a közlekedés rendjének segítése, javítása érdekében év hátralévı idıszakában is a Közlekedésrendészeti Osztállyal közösen, fokozottan ellenırizni fogjuk a város közútjait, parkolóit hatékonyabb fellépéssel.

12 12 III. BŐN- ÉS BALESETMEGELİZÉSI TEVÉKENYSÉG A közrendvédelmi állományra különösen fontos feladat hárul, az un. családi ügyekben, hiszen a bántalmazás bizonyíthatósága érdekében az elsıdleges intézkedéseket nekik kell megtenni. A Tokaji Rendırırs közrendvédelmi állománya az ide vonatkozó jogszabály szerint jár el. A rendıri tevékenység megítélésében is egyre nagyobb hangsúlyt kap a közbiztonsági állomány bőnmegelızési munkája. Mindezeket szem elıtt tartva mindig prioritásként kezeltük a közterületi szolgálatot teljesítı állomány létszámának növelését, a közterületi szolgálatteljesítési idı emelését, mely közterületi jelenlét már önmagában visszatartó hatással bír a potenciális bőnelkövetıkre, továbbá intézkedéseikkel is nagymértékben hozzájárulnak a bőnügyi helyzet pozitív megítéléséhez. Az ırsön a klasszikus körzeti megbízotti rendszer visszaállítása szintén e tendenciát erısíti, akiket ezen túlmenıen az iskolai oktató tevékenységbe is bevontunk. A közterületen több idıt töltı és ez által az állampolgárokkal többször találkozó, közvetlenebb kapcsolatot kiépítı közrendvédelmi állomány jelentıs szerepet tölt be abban is, hogy a családon belüli erıszakos cselekmények száma csökkenjen. Az oktatási intézményekben megtartott bőnmegelızési osztályfınöki órák egyik eleme szintén ez a témakör. Nagy sikerrel kísérve és jelentıs érdeklıdéssel övezve rendeztük meg év végén a Rendırırs nyílt napját, amelyen tokaji óvoda, általános iskola, gimnázium és szakközépiskola képviselte magát csaknem összes diákjával. Ezt ebben az évben is meg szeretnénk valósítani. Tokaj városban nagyszámú bőnmegelızı elıadásokat tartottunk idıseknek, gyermekeknek, fiatalkorúaknak. Tájékoztatókat, felhívásokat tettünk közé, mind az írott, mind az elektronikus médiában is. Célja a sértetté válás megelızése, a gyermek, és fiatalkorú bőnelkövetık számának csökkentése volt. Az elkövetkezendı idıszakban tovább kívánjuk fokozni a bőnmegelızı tevékenységet, melynek kapcsán egyenruhás rendırök az iskolákban elıadások keretén belül ismertetik a tanulókkal azokat a dolgokat, információkat, melyekkel a bőncselekmény észlelését követıen haladéktalanul segíteni tudják a rendırség munkáját. A közúti közlekedésben leghatékonyabb megelızés részünkrıl az aktív rendıri jelenlét. Ennek megfelelıen baleseti helyzetünk, illetve a közlekedési fegyelem javítását célként megfogalmazva az İrs teljes hivatásos állományát bevonjuk a Tokaji közúti közlekedés ellenırzéseibe, melyek eredményét a sajtóban közétesszük. A parancsnoki eligazítás eszközeit felhasználva a végrehajtó állományt igyekeztünk hatékony intézkedésekre ösztönözni. A balesetet okozó személyeket vizsgálva meg kell állapítani, hogy jelentıs számban akad közöttük friss, kezdı vezetıi engedéllyel rendelkezı személy. A gépjármővezetés oktatás rendszerét nézve azt is meg kell állapítani, hogy a konkrét elméleti és gyakorlati közlekedési szabályok oktatása mellett egyéb, a gépjármő közlekedést érintı szabálysértési, illetve büntetıjogi normákról semmilyen tájékoztatást nem kap a tanuló.

13 13 Tokaj városban a gépjármővezetést oktató vállalkozásokkal fel kívánjuk venni a kapcsolatot, hogy az év hátralévı idıszakában több tanfolyam részére tájékozató elıadást tartsunk a közlekedés körében elkövethetı szabálysértésekrıl és bőncselekményekrıl, valamint a baleseteket kiváltó okokról, körülményekrıl, a megelızés lehetıségeirıl. IV. EGYÜTTMÜKÖDÉS A Tokaji Rendırıs együttmőködése Tokaj Város Önkormányzatával, a város Vezetésével, és az Önkormányzat intézményeivel példaértékő, kapcsolattartásunk napi. Ennek is köszönhetıen az İrs rendırségi hírei folyamatosan megjelennek Tokaj város internetes honlapján, valamint a Tokaji Hírek újságban. A város intézményeivel való együttmőködés közül megemlíteném a Gimnázium, valamint a Szakközépiskolákkal való együttmőködést is, mely nem csak vezetıi szinten mőködik, hanem az intézmény dolgozói közvetlenül, napi kapcsolatban állnak az İrs bőnügyi, közrendvédelmi végrehajtói állományával. Ezen túlmenıen szeretném megköszönni a Városi Kincstár Vezetıjének, valamint dolgozóinak a tavalyi, illetve ebben az évben is nyújtott segítségét, mivel a parkosításban, az ırs objektum környezetének tisztán tartásában jelentıs segítséget nyújtottak, és reményeink szerint a továbbiakban is támogatni fognak minket. Kiemelném még továbbá a Városi Mővelıdési Ház Igazgatójával való kapcsolatot, mely révén nem csak az elvégzett munkánkat tudjuk bemutatni a város lakosságának, hanem rajtuk keresztül jelentıs propaganda és bőnmegelızési tevékenységet tudunk folytatni. A Tokaji Rendırıs együttmőködése a Szerencsi Városi Ügyészséggel, Városi Bírósággal kiemelkedı, kapcsolattartásunk mindennapos. Nagyon jó együttmőködés alakult ki Tokaj Város Polgárır Egyesületével is. Rendszeresen hajtunk végre velük közös szolgálatokat (egy rendır egy polgárır), ezáltal egy idıben több területen tudunk rendıri jelenlétet biztosítani. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Jövedéki Hivatallal, velük is rendszeresen közös szolgálatot, közúti ellenırzéseket hajtunk végre. V. ÖSSZEGZÉS Összegezve kijelenthetjük, hogy a Tokaji Rendırırs év vizsgált idıszakában az elvárásokhoz és lehetıségekhez mérten, az elızı év hasonló idıszakához is viszonyítva kvalitatív és kvantitatív szempontból is javuló munkát mutatott, illetve mutat fel. Tokaj városban a tavalyi évben kitőzött célokat nagy részben sikerült teljesíteni (bőncselekmények számainak csökkentése, közrendvédelmi mutatók növelése). Azonban a szabálysértések (rendzavarás, csendháborítás), valamint a közlekedési rend (gyorshajtás, parkolás) területén hatékonyabb fellépés, megelızés szükséges. A jövıre nézve ígérhetem, hogy a Tokaji Rendırırs teljes személyi állománya azon lesz, hogy a Tokajban élık és oda látogatók biztonságban élhessenek, illetıleg érezzék magukat.

14 14 Céljaink az év hátralevı részére és évre Munkánk során igyekszünk még szorosabb kapcsolatot kialakítani, illetıleg azt fenntartani az állampolgárokkal, önkormányzatokkal, a társszervekkel, a helyi polgárır szervezetekkel, más társadalmi és civil szervezetekkel. Többek között az alábbiakban meghatározott célok, kell, hogy továbbra is prioritást kapjanak: További fokozott közúti ellenırzésekkel (kiemelt figyelemmel a gyorshajtók ellenırzésére), a város közlekedés biztonságának és közlekedési moráljának a további javítása, ittas vezetık kiszőrése, a parkolási rend betartása. A kitőzött baleset-megelızési programok végrehajtása a városban, a balesetmegelızési tevékenység folytatása. Tokaj Város vasútállomásának, illetve a Tokaji Rendırırs illetékességi területén áthaladó vonatszerelvények fokozott mértékő ellenırzése, az utazóközönséget zavaró garázda jellegő és egyéb jogsértı cselekmények megelızése, megszakítása céljából. A fontosabb létesítmények (Kulturális központ, Tokaji galéria, ABC üzletek, pénzintézetek, templomok iskolák, óvodák,) szórakozóhelyek fokozottabb ellenırzése. Munkánk során további fontos szerepet kapjon a bőnmegelızés, a rendıri jelenlét, az idısek, gyermekek védelme, a családon belüli erıszak kezelése, az ehhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység. Végezetül szeretném megköszönni Tokaj Város Vezetésének, illetve az Önkormányzatnak a jó együttmőködést, mellyel munkánkat segítik, azt maximálisan támogatják Az eddig leírtakra is figyelemmel, tisztelettel kérem az Önkormányzat Képviselıit, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. Tokaj, szeptember 10. Bognár István r. százados mb. ırsparancsnok

15 15 1. számú melléklet Iktatások és nyomozás elrendelések alakulása a Tokaji Rendırırs illetékességi területre vonatkozóan db ikt ikt elr elr. 2. számú melléklet Fıbb bőncselekmények alakulása a Tokaji Rendırırs illetékességi területére vonatkozóan év év. Eltérés Lopás Betöréses lopás Rablás Rongálás Garázdaság Egyéb

16 16 3. számú melléklet Az ismeretlen tetteses felderítési mutató alakulása 2007.év.I-VIII.hó 90, év.I-VIII.hó 60, A nyomozati eredményességi mutató alakulása 2007.év.I-VIII.hó 90, év.I-VIII.hó 80,

17 17 4. számú melléklet Fıbb közrendvédelmi intézkedési mutatók a Tokaj Rendırırs illetékességi területére vonatkozóan év év. Eltérés Elfogás Elıállítás Büntetı feljelentés Szabálysértési feljel Helyszíni bírság /fı / Helyszíni bírság /ft / Ittas vezetés számú melléklet Fıbb mutatók a Tokaj Rendırırs illetékességi területére vonatkozóan év év. Eltérés Anyagi káros baleset Könnyősérüléses baleset Súlyos sérüléses baleset Halálos kimenetelő baleset Összesen

18 18 6. számú melléklet Iktatások és nyomozás elrendelések alakulása Tokaj városra vonatkozóan db ikt ikt elr elr. 7. számú melléklet Fıbb bőncselekmények alakulása Tokaj városra vonatkozóan év év. Eltérés Lopás Betöréses lopás Rablás Rongálás Garázdaság Egyéb

19 19 8. számú melléklet Fıbb közrendvédelmi intézkedési mutatók Tokaj városra vonatkozóan év év. Eltérés Elfogás Elıállítás Büntetı feljelentés Szabálysértési feljel Helyszíni bírság /fı Helyszíni bírság /Ft Ittas vezetés számú melléklet Fıbb baleseti mutatók Tokaj városra vonatkozóan év év. Eltérés Anyagi káros baleset Könnyősérüléses bal Súlyos sérüléses baleset Halálos kimenetelő bal Összesen

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL DABASI RENDİRKAPITÁNYSÁG 2370 Dabas, Szent István tér 1. Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29)360-207, BM : 30-477 e-mail: dabasrk@pest.police.hu Szám: 13030-400/11/2013. ált. Elıadó: Bartuszek Csaba

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter. Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.hu Szám: 7861/2007. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Sajószentpéter város közrendjének nek és közbiztonságának helyzetérıl. 2009. év

BESZÁMOLÓ. Sajószentpéter város közrendjének nek és közbiztonságának helyzetérıl. 2009. év BORSOD-ABAÚJ ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG KAZINCBARCIKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 3700. KAZINCBARCIKA, BARÁTSÁG TÉR 1-3. Telefon: (48) 510-550/ 54-10, fax: 54-11 Szám:05040-1046/2010. ált. BESZÁMOLÓ

Részletesebben

GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT A BIZTONSÁGOS GYERMEKKORÉRT

GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT A BIZTONSÁGOS GYERMEKKORÉRT APÁTFALVA KÖZSÉG BŐNMEGELİZÉSI PROGRAMJA 2006. GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT A BIZTONSÁGOS GYERMEKKORÉRT A társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája öt pioritást jelölt ki feladatként: Gyermek és fiatalkori

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA Elfogadta: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 326/2009. (IX.30.) számú határozatával Papkeszi, 2009. 2 PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 66. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA A Regionális Parancsnokság A Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság hatósági jogkörrel rendelkezı középfokú szervk: A VPKDRP szervezeti ábrája

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

BALOG GÁBOR AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM BŐNÜLDÖZÉSI ÉS BŐNMEGELİZÉSI VETÜLETEI A HATÁRİRSÉG SZEMSZÖGÉBİL

BALOG GÁBOR AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM BŐNÜLDÖZÉSI ÉS BŐNMEGELİZÉSI VETÜLETEI A HATÁRİRSÉG SZEMSZÖGÉBİL BALOG GÁBOR AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM BŐNÜLDÖZÉSI ÉS BŐNMEGELİZÉSI VETÜLETEI A HATÁRİRSÉG SZEMSZÖGÉBİL A XXI. században megfeledkezünk arról, hogy még mindig léteznek olyan, emberi életeket

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer

ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer Környezetvédelemés falopás Fejér megye gazdag olyan erdıs, fás területekben, ahol a természeti környezet megırizte jellegzetes arculatát,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl.

BESZÁMOLÓ. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl. BESZÁMOLÓ az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl. Vecsés Vecsés, 2011. május 1 1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére A KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat, a Komárom Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

AMBRUS ZOLTÁN AZ EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA BIZTONSÁGÁÉRT BŐNMEGELİZÉSI PROJEKT. A projekt

AMBRUS ZOLTÁN AZ EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA BIZTONSÁGÁÉRT BŐNMEGELİZÉSI PROJEKT. A projekt AMBRUS ZOLTÁN AZ EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA BIZTONSÁGÁÉRT BŐNMEGELİZÉSI PROJEKT A projekt Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2006 utolsó negyedévében, az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó

Részletesebben

Rendőrkapitányság Püspökladány Iktatószám: 09070/5107/ 2010. ált. B E S Z Á M O L Ó A közrend-, közbiztonság-, közlekedésbiztonság helyzetéről, a foganatosított rendőri intézkedésekről, és a jövőben tervezett

Részletesebben

HAVASI ZOLTÁN A KOMPLEX BIZTONSÁG IDİSZERŐ KÉRDÉSEI I. BEVEZETÉS

HAVASI ZOLTÁN A KOMPLEX BIZTONSÁG IDİSZERŐ KÉRDÉSEI I. BEVEZETÉS HAVASI ZOLTÁN A KOMPLEX BIZTONSÁG IDİSZERŐ KÉRDÉSEI I. BEVEZETÉS Az utóbbi idıben a belsı biztonság megtestesítıje lett a rendırség a politikának, mintha a rendırséggel garantálni lehetne a mindent átfogó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának 2011. május 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag

Részletesebben

BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN

BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN 1. Bevezetés: A rendırség és a polgárırség a közbiztonság valamint a bőn- és balesetmegelızés letéteményesei 1.1. A biztonságról

Részletesebben

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. : 87/482-287, BM: 22/44-41, fax: 482-287/44-21 NovakP@veszprem.police.hu Szám:19070/338-1/2012.ált.

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2010. év május 20. napján tartandó

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás a családon belüli erıszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendıri feladatok végrehajtására Szám: 5-1/32/2007. TÜK Az elmúlt években a társadalmi érdeklıdés

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA 2008. 2 Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciója Mottó: Jobb megelızni a bőntettet, mint büntetni azt. (Cesare Beccaria) I. Bevezetı Hajdúnánás Hajdú-Bihar

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. 1. Bevezetés

HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. 1. Bevezetés HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN 1. Bevezetés A 2004. májusi EU tagság elıkészítı szakaszai több éven keresztül zajlottak. Át kellett gondolni, hogy mik lehetnek

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

KABLÁR JÁNOS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŐNMEGELİZÉSI PROGRAMJA ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ EMBERKERESKEDELEM MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

KABLÁR JÁNOS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŐNMEGELİZÉSI PROGRAMJA ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ EMBERKERESKEDELEM MEGAKADÁLYOZÁSÁRA KABLÁR JÁNOS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŐNMEGELİZÉSI PROGRAMJA ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ EMBERKERESKEDELEM MEGAKADÁLYOZÁSÁRA Napjainkra az emberek biztonságérzetének javítása mind a helyi, mind

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

9./ Edelény Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési terve.

9./ Edelény Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési terve. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. március 24-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

PINCZÉSNÉ KISS KLÁRA KÖRZETI MEGBÍZOTTAK FEJLESZTİ PROJEKTJE A MINİSÉGFEJLESZTÉS JEGYÉBEN. 1. Bevezetés

PINCZÉSNÉ KISS KLÁRA KÖRZETI MEGBÍZOTTAK FEJLESZTİ PROJEKTJE A MINİSÉGFEJLESZTÉS JEGYÉBEN. 1. Bevezetés PINCZÉSNÉ KISS KLÁRA KÖRZETI MEGBÍZOTTAK FEJLESZTİ PROJEKTJE A MINİSÉGFEJLESZTÉS JEGYÉBEN 1. Bevezetés A rendırség szervezeti kultúrájában az államhatalmi attitődöt a szolgáltató jellegő szervezeti felfogás

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához

ALAPÍTÓ OKIRAT. Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához ALAPÍTÓ OKIRAT Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához /Egységes szerkezetben a Vas Megyei Bíróság által Pk.60.134/1995/6. számú, Pk.60.134/1995/9. számú és Pk. 60.134/1995/11. számú végzésekkel

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Szakmai beszámoló A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı- testülete 346/2011. (XI. 25) KT. határozatával A Mővelıdés Háza

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében Kiss Csaba r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, az ORFK-OBB főtitkára Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Részletesebben

NYITRAI ENDRE CIVILNYILVÁNTARTÁSOK A NYOMOZÁSBAN. 1. A civilnyilvántartások jelentısége

NYITRAI ENDRE CIVILNYILVÁNTARTÁSOK A NYOMOZÁSBAN. 1. A civilnyilvántartások jelentısége NYITRAI ENDRE CIVILNYILVÁNTARTÁSOK A NYOMOZÁSBAN 1. A civilnyilvántartások jelentısége A nyomozó hatóság adatszerzés céljából általános szőrı-kutató munkát végez a rendészeti nyilvántartásokban. A klasszikus

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Polgárırsége

Kiskunmajsa Város Polgárırsége Kiskunmajsa Város Polgárırsége Kiskunmajsa, Kálvária utca 12/ a 06-30-62-10-457 6 1 2 0 és Fax / 06-77- 481-854 E-mail: polgarorseg@kiskunmajsa.hu Elnökségi Beszámoló Kiskunmajsa Város Polgárırségének

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

ZSIGOVITS LÁSZLÓ A BŐNMEGELİZÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSI LEHETİSÉGEI

ZSIGOVITS LÁSZLÓ A BŐNMEGELİZÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSI LEHETİSÉGEI ZSIGOVITS LÁSZLÓ A BŐNMEGELİZÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSI LEHETİSÉGEI Az illegális migráció megfelelı kezelése napjaink egyik, jelentıs biztonsági kihívása lett. Az illegális migráció akadályozása, visszaszorítása,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás szankciórendszere

A hulladékgazdálkodás szankciórendszere A hulladékgazdálkodás szankciórendszere Dr. Teszár László JNO, Jogi Fıosztály fıosztályvezetı helyettes Országgyőlési Biztosok Hivatala Budapest, 2010. szeptember 9. Az elıadás felépítése I. Környezetvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Dr.Friedmanszky Zoltán fıügyészségi ügyész BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE ( HATÁROZATOK AZ ÜGYÉSZSÉGI NYOMOZÁS KÖRÉBEN ) I. A büntetı határozatok fogalma A büntetı ügyben eljáró hatóságok jogszabályban

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbiakban kívánom összefoglalni a központi orvosi ügyelet mőködésének 2008. évi tapasztalatait. Egyúttal szeretném megköszönni

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SOMSSICH GABRIELLA MAGYARORSZÁG ERİFESZÍTÉSEI AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEMBEN. 1. Definíció

SOMSSICH GABRIELLA MAGYARORSZÁG ERİFESZÍTÉSEI AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEMBEN. 1. Definíció SOMSSICH GABRIELLA MAGYARORSZÁG ERİFESZÍTÉSEI AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEMBEN 1. Definíció Az emberkereskedelem egyike az emberi jogok legsúlyosabb megsértésének, ezért minden állam feladata, hogy

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Polgárır

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/ 1366-1/2013. ált. Jóváhagyom: Dr.Gyurosovics József r.dandártábornok rendőrségi főtanácsos címzetes főiskolai docens megyei főkapitány BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

BOI LÁSZLÓ AZ ÖNVÉDELEM TÁRSADALMI SZÜKSÉGLETE A BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSÉBEN. 1. Bevezetés

BOI LÁSZLÓ AZ ÖNVÉDELEM TÁRSADALMI SZÜKSÉGLETE A BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSÉBEN. 1. Bevezetés BOI LÁSZLÓ AZ ÖNVÉDELEM TÁRSADALMI SZÜKSÉGLETE A BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSÉBEN 1. Bevezetés A mások sérelmére megvalósított bőnelkövetés az emberi lét része volt az írásos dokumentáltság kezdete óta. A torzult

Részletesebben

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Bőnügyi Tudományok Intézete Büntetıjogi és Kriminológiai Tanszék FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Ph.D. értekezés Készült: a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Budapesti kerékpáros balesetek elemzése 2006 2009 Kertesy Géza vezető tervező, ügyvezető A baleseti adatok változása az elmúlt 10 évben A kerékpáros balesetek számának

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség tevékenységérıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI A rendészeti tevékenység legalább két módon kacsolódhat a tudományos kutatásokhoz. Egyfelıl a rendészet mint a társadalmi praxis

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek

A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek Jelen szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Rt. mint Biztosító (a továbbiakban: biztosító),

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINA NEKROLÓG A RENDİRSÉG TUDOMÁNYOS, TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS TANÁCSÁRÓL

GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINA NEKROLÓG A RENDİRSÉG TUDOMÁNYOS, TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS TANÁCSÁRÓL GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINA NEKROLÓG A RENDİRSÉG TUDOMÁNYOS, TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS TANÁCSÁRÓL A Rendırség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanácsa 2007 utolsó negyedévében kezdte meg mőködését

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben