RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/ , BM tel: Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó"

Átírás

1 RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/ , BM tel: Szám: / ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági helyzetérıl (2007) Lıcsei János r. alezredes kapitányságvezetı

2 2 BEVEZETÉS Meg akarjátok elızni a bőntetteket? Tegyétek, hogy a törvények Világosak, egyszerőek legyenek, és Hogy a nemzet egész ereje azok Védelmére összpontosuljon, s Egyetlen része se használtassék fel Megsemmisítésükre. Tegyétek, hogy az emberek Tartsanak tılük, de csak is tılük. ( Cesare Beccaria ) (A Bőnökrıl és a büntetésekrıl) A bőn, mint társadalmi tömegjelenség megelızése a társadalmi, gazdasági, szociális viszonyok fejlesztését feltételezi, mely megszünteti, korlátozza azon ellentmondásokat, hátrányos helyzeteket, és mindazon körülményeket, melyek társadalmi mértékben kriminogén hatást fejtenek ki. Mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy a kriminogén körülmények újratermelıdése, társadalmi mozgások létrejötte állandó társadalmi realitás. Mindezek figyelembevételével fı alapelvünk a bőn megelızése, a fı irányvonal kijelölése, és azon társadalmi és életviszonyok meghatározása, melyek tekintetében reális eséllyel tervezhetıek a bőnözés okainak megállapítása, illetve új okok létrejöttét gátló intézkedések meghatározása. A bőnmegelızés eszközeinek tekintjük mindazokat a társadalmi és jogi eszközöket, amelyek összhatásukban közvetve vagy közvetlenül alkalmasak a bőnözés okainak korlátozására, a sértetté vagy elkövetıvé válás akadályozására, valamint a törvények betartatására. A törvények betartatása, a bőn megelızése a polgárok önkéntes közremőködésével megvalósuló államilag és önkormányzati szinten szervezett tevékenység, melyben az adott szervezet intézkedéseket foganatosít a bőncselekmények elkövetését lehetıvé tevı okok, körülmények érvényesülésének, elkövetésének megakadályozása érdekében. Ezeket figyelembe véve jön a mi szerepünk, mint rendıröké, a törvények betartása, betartatása, biztonságérzet adása az állampolgárok felé.

3 3 Tisztelt Képviselı-testület! A rendırségrıl szóló évi XXXIV. tv. 8. (4.) bekezdése meghatározza, hogy az önkormányzatok képviselıtestületei elıtt minden évben be kell számolni a terület közbiztonsági helyzetérıl. A beszámoló alkalmával értékelésre kerül Tokaj város bőnügyi és közrendvédelmi helyzete, a közlekedésbiztonság állapota. A Tokaji Rendırırs a évi feladatait a B-A-Z. Megyei Rendır-fıkapitányság stratégiai céljainak megfelelıen, azok figyelembe vételével, az illetékességi terület és ezen belül Tokaj város sajátosságait szem elıtt tartva hajtotta végre. Elsıdleges cél volt a Rendırségi Törvényben meghatározott alapvetı feladatok, és a Fıkapitányi intézkedések, utasítások maradéktalan végrehajtása mellett, az önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel együttmőködve a lakosság számára megfelelı színvonalú közbiztonság szolgáltatása. A év valamint év elsı negyedéve a személyi állomány tekintetében - jelentıs és folyamatos változásokat hozott ırsünk életében, hiszen a személyi állomány minden területét érintıen tovább folytatódtak a nyugdíjazások és ennek okozataként az új kollégák kapitányságon belüli és más kapitányságról történı átvétele. A nyugdíjazások ugyan okoztak nehézségeket, azonban a személyi változások pezsdítıen is hatottak az ırs munkájára, mely munkát a továbbiakban kívánom részletezni.

4 4 A BŐNÜGYI- ÉS KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE A TOKAJI RENDİİRS TELJES ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN. () I. BŐNÜGYI TEVÉKENYSÉG A Tokaji Rendırırsre évben 320 ügy érkezett, melyekbıl 310 esetben rendeltük el a nyomozást bőncselekmény gyanúja miatt évben 290 ügy érkezett, melyekbıl 256 esetben éltünk nyomozás elrendelésével év vizsgált idıszakában 241 ügy érkezett, melybıl 206 esetben rendeltük el a nyomozást bőncselekmény gyanúja miatt év hasonló idıszakát vizsgálva 220 ügy érkezett, melybıl 210 esetben került sor nyomozás elrendelésére. Több ügyben jelenleg is folyik az eljárás. Megállapítható, hogy az ügyek érkezésében, iktatásában növekedés van, de az ügyek elrendelésében csökkenés tapasztalható annak ellenére, hogy illetékességi területünk évben növekedett három településsel. /1. sz. melléklet / A Tokaji Rendırırs illetékességi területének bőnügyi helyzetét nagymértékben meghatározza területi elhelyezkedése. Továbbra is minden irányból nyitott, jól megközelíthetı, elérhetı és így könnyedén el is hagyható. Meghatározó az átmenı személy- és teherforgalom mind vasúton, mind pedig közúton. Befolyásoló tényezıként lép fel az illetékességi terület más településein is a szezonális jelleggel megrendezett nagyszabású, nagy tömegeket vonzó események száma. Ezek fıképpen a nyári, illetve ıszi idıszakra jellemzıek, amikor is, egy-egy rendezvény idejére az idelátogatók száma az állandó lakosság létszámát is meghaladhatja. Illetékességi területünkön a vagyon elleni bőncselekmények teszik ki az ismertté vált bőncselekmények jelentıs hányadát. A vagyon elleni bőncselekmények között elıfordulnak a sorozat jellegő, fıleg hétvégi házak sérelmére elkövetett bőncselekmények és sok az iskolákban elkövetett kisebb értékő lopások száma (mobiltelefonok, készpénz, besurranások, kerékpárlopás stb.) Az elmúlt idıszakban megnıttek a színesfémhulladék lopások számai, mely bőncselekményeket nem helyi lakosok követték el, hanem más kapitányságok területérıl érkezett személyek. Sok esetben a bőncselekményeket csak késıbb jelentik be a Tokaji Rendırırsre, így nagyban megnehezíti munkánkat, mivel a bőncselekmények helyszínén kevés, vagy egyáltalán nem marad értékelhetı nyom. Elmondhatom azonban, hogy a helyi, illetve más hulladékfelvásárló MÉH telepekkel kialakult munkakapcsolat alapján az esetek nagy többségében eredményes nyomozást tudtunk lefolytatni. Ezekre az elkövetett cselekményekre is általában a vagyoni haszonszerzés a jellemzı, de az értékhatár szinte minden esetben Ft-on belül marad. Az adatokból megállapítható, hogy a Tokaji Rendırırs illetékességi területén a lopások, betöréses lopások vonatkozásában is növekedés tapasztalható és ez mondható el a garázdaság tekintetében is vizsgált idıszakában rablás bőncselekmény egy esetben történt.

5 5 A rongálás és egyéb bőncselekmény kategóriában csökkenés tapasztalható, mely kategóriába a testi sértés, okirat hamisítás, jogtalan elsajátítás, sikkasztás, csalás, kiskorú veszélyeztetése bőncselekmények sorolhatók. /2. sz. melléklet / Térségünkben nem tapasztalhatók azok a tipikus bőnelkövetıi formák, melyek a szervezett bőnözés jelenlétére utalnak, szervezett bőnözıi csoport illetékességi területünkön nem mőködik. Prostitúcióval kapcsolatos bőntett illetékességi területünkön nem vált ismertté. A statisztikai adatok alapján év napjában a Tokaji Rendırırs ismeretlen tetteses felderítési mutatója 60,07 %, míg a nyomozati eredményességi mutatója 80,54 %-os volt. Ugyanezen mutatók év napjában 90, 59 %-ra, illetve 90, 86 % -ra módosultak. /3. sz. melléklet / Ezek fontos mérıszámok a rendırségnél, azonban kell, hogy a számok mögött lévı munkánk eredménye találkozzon az állampolgárok biztonságérzetével is. Összességében az adatokból és más mutatókból is kitőnik, hogy a Tokaji Rendırırs bőnüldözı és felderítı tevékenysége jó színvonalon folyik. II. KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG Az átgondolt szolgálatszervezés eredményeképpen év vizsgált idıszakában a közrendvédelmi állomány több idıtartamban látott el közterületi szolgálatot, Ezzel együtt javult az intézkedési aktivitás, melynek következtében minden fıbb intézkedési mutatóban emelkedés mutatkozik. 1. Közrendvédelmi munka A közterület rendjének megtartása, a bőncselekmények megelızése mindig is elsıdleges faladata volt a Tokaji Rendırırs állományának. Kiemelt feladatként kezeltük a frekventált területeink ellenırzését. Tokaji Rendırırs illetékességi területéhez öt KMB székhely tartozik Tokaj KMB Tokaj székhellyel, Tarcal KMB Tarcal székhellyel, Takbabáj KMB székhellyel Csobaj község, Tiszaladány KMB székhellyel Tiszatardos község, valamint Szegi KMB székhellyel Szegilong, Erdıbénye községek. Fogadóórák megtartásával segítik az állampolgárokat, valamint folyamatosan tartják a helyi szervezetekkel a kapcsolatot, iskolai elıadásokat tartanak és felkeresik a településeken az idıskorú személyeket. A körzeti megbízotti rendszer felállításával, az illetékességi területünk teljes mértékben lefedésre került, szolgálatuk jelentıs részét a területükön töltik. A közterületi szolgálat ellátása során nagy hangsúlyt fektettünk a fontosabb intézmények visszatérı ellenırzésére, melyet az Országos Rendır-fıkapitány és a Határırség Országos Parancsnoka 1/2004. számú Együttes Intézkedésében foglaltak szerint hajtottunk végre évben illetékességi területünkön több községben kerültek megrendezésre Falunapi rendezvények, melyeket nagy számú érdeklıdı közönség látogatott meg. Az események zavartalan lebonyolítása végett megfelelı erıvel biztosítottuk azokat, így elmondhatom, hogy semmiféle garázda jellegő cselekmény nem történt, mely a rendezvények nyugalmát, az ott lévık biztonságérzetét zavarta volna.

6 6 Tudatos szolgálatszervezéssel és elırelátással sikerült elérnünk, hogy - a települések vezetıinek és állampolgárainak utólagos véleménye szerint is -, a területünkön tartott rendezvények ideje alatt rend uralkodott, mellyel az önkormányzatok meg voltak elégedve évben a Tokaji Rendırırsön is bevezetésre került az úgynevezett Távolléti kártya. Az állampolgárok leadhatják az ırsön a kártyát, ha hosszabb távra pl. üdülés céljából - elhagyják lakóhelyüket. Ez idáig sajnálatos, hogy csak egy esetben éltek ezzel a lehetıséggel. A közrendvédelmi állomány a tulajdonos távollétének ideje alatt folyamatosan visszatérıen ellenırzi a lakóhelyet és annak környékét. A közrendvédelmi tevékenységi fıbb mutatók tekintetében, a tavalyi év hasonló idıszakához képest növekedés tapasztalható, az intézkedési aktivitás nagymértékben nıtt. A helyszínbírság átlagát Ft-ról növeltük Ft-ra. Nıtt az ittasan vezetık elfogásának száma, mely véleményem szerint az éven történı fokozott rendıri ellenırzéseknek tudható be. Meg kell említenem, továbbá, hogy nıtt az elfogások, elıállítások száma, szabálysértési feljelentések száma is. /4. sz. melléklet. / Kiemelt figyelmet fordítottunk, a kiemelt szabálysértık kiszőrésére. 2. Közlekedésrendészeti munka A Tokaji Rendırırs illetékességi területén a személyi sérüléses és anyagi káros közúti, közlekedési baleset év elsı nyolc hónapjában 34, míg év hasonló idıszakában, 37 esetben fordult elı. / 5. sz. melléklet. / A balesetek vonatkozásában továbbá meg kell említenem, hogy azok nagy részben nem lakott területen belül történtek, hanem külterületeken. A baleseti okok és okozók tekintetében lényeges változás nincs. Legtöbb baleset a sebesség helytelen megválasztása, a gyorshajtás, az elsıbbségi, a kanyarodási, elızési szabályok megszegése miatt történt. A balesetek során kialakult személyi sérülések létrejöttében közreható tényezı az is, hogy a biztonsági öveket még mindig kevesen használják. A területünkön továbbra is nagy a személy és teherforgalom, a gépjármővezetık nem tartják be az elıírt sebességhatárokat, ezért több alkalommal szerveztünk fokozott közúti ellenırzéseket, melyekre segítséget kaptunk a Szerencsi Rendırkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály beosztottjaitól, illetve a Megyei Rendır-fıkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályától is. Kiemelt figyelmet fordítottunk az ittasság, az engedély nélküli vezetık, gyorshajtók, valamint a teherszállítást végzı tehergépjármővek ellenırzésére. Az ellenırzéseket különbözı idıpontokban végeztük, egyszerre több helyen is és a frekventált területekre, így a települések bevezetı útjaira koncentráltunk. Az elkövetkezendı idıszakban továbbra is kiemelt hangsúlyt fektetünk ezen útszakaszok fokozott visszatérı ellenırzésére. Értékelve az elmúlt idıtartamot, megállapítható, hogy az ellenırzött idıszakokban csökkent a személyi sérüléses balesetek száma. Szeptember hónapban az iskolák környékén az iskolakezdések idıpontjában rendıri jelenlétet biztosítunk a gyerekek úttesten történı biztonságos áthaladása érdekében.

7 7 1. Humán erıforrás gazdálkodás III. FUNKCIONÁLIS TEVÉKENYSÉG A Tokaji Rendırırsön jelenleg egy üres tiszti státusz van, mely az ırsparancsnok helyettesi beosztás, mivel a korábbi helyettes saját kérésére alacsonyabb beosztásba kérte magát. Jelen pillanatban egy fı közrendvédelmi és egy fı bőnügyi beosztott felmentési idejét tölti, akik november hónaptól vonulnak nyugállományba, valamint egy fı közrendvédelmi beosztott kezdeményezte FÜV eljárással történı nyugállományba vonulását február hónaptól Takács László r. alezredes úr a Tokaji Rendırırs ırsparancsnoka is - kezdeményezte nyugállományba vonulását, szintén FÜV eljárás keretében, aki jelenleg felmentési idejét tölti év február hónaptól Gaszper Tamás r. hadnagy, ırsparancsnok-helyettes úr irányította az ırsöt június 01-ig. Ezt követıen személyem került megbízásra a Tokaji Rendırırs parancsnoki beosztásába. A felmentési idejüket töltı személyek pótlására már intézkedések történtek. Sajnálatos eseményként kívánom megemlíteni, hogy év március hónapban tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Gábor r. törzszászlós úr, akinek munkája és személye nagy hiányt jelentett az ırs életében. A rendırırsön rendszeresített hivatásos állomány státuszainak száma 23 fı, +1 fı közalkalmazotti státusz, összesen Anyagi - technikai erıforrás A Tokaji Rendırırs anyagi-technikai felszerelése jó színvonalú. Jelenleg négy darab szolgálati gépjármővel rendelkezünk, melybıl három új. Továbbá rendelkezünk még egy Lada Niva típusú gépkocsival, melyre fıleg a külterületeken történı helyszíneken, valamint téli idıszakokban van nagy szükségünk. Az elızı három gépjármőbıl kettı megkülönböztetı jelzéssel is el van látva, egy pedig a bőnügyi állomány részére van rendszeresítve. Az ırsnek üzemanyag problémái nincsenek. Az ırs kilenc darab számítógéppel van ellátva, melyek korszerőek, így az ügyfeldolgozó munkánkat nagymértékben elısegíti. Ezen kívül rendelkezünk egy multifunkcionális FAXnyomtató géppel, mely szintén elısegíti a gyors munkavégzést. Telefonhálózatunk korszerő és mindezek mellett, az ırs épületében térfigyelı rendszer is ki van építve, mellyel Tokaj belváros utcáit, valamint a Tokaj Erzsébet-híd elıtti útszakaszt is folyamatosan figyelni tudjuk. 4. Kommunikációs tevékenység A kommunikáció nagyon fontos, sıt elmondható, hogy nélkülözhetetlen eleme, része a rendıri munkának, melyhez méltóan, kiemelt jelentıséggel kezeljük e területet. A kommunikációnk folyamatos fejlesztésének eredményeként még közvetlenebb viszonyt alakítottunk ki a helyi média képviselıivel, melynek során rendszeresen tájékoztatjuk ıket a rendırséghez kapcsolódó és a lakosságot érintı hírekrıl, felhívásokról. Ma már állandó jelleggel (heti, sıt napi gyakorisággal) teszünk megelızıleg is közé a helyi és megyei médiákban felhívásokat, az ırs életében történt szakmai és egyéb jellegő (pl. ünnepségeket) eseményeket. Híreinket csaknem minden esetben az internet ( ) közvetítésével küldjük meg az érintettek részére.

8 8 A sajtó nagyon kezdeményezı és közvetlen módon segíti tevékenységünket a bőncselekmények megelızése és a már említett felhívások közzététele módján is. Híreinket, felhívásainkat rendszeresen közzé tesszük a Tokaji Hírek helyi közéleti lapban, az Észak-Magyarország megyei napilapban, továbbá Tokaj város internetes honlapján, és a BOON internetes portálon. A megjelentetett információk a Fıkapitányság Kommunikációs Irodájának is megküldésre, kerülnek, általuk számos hírünk megjelent a Rendırség internetes honlapján, s több esetben országos hírértéket is képviseltek az írott és elektronikus sajtóban. A BŐNÜGYI- ÉS KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE TOKAJ VÁROS TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN. () I. BŐNÜGYI TEVÉKENYSÉG A Tokaji Rendırıs bőnügyi tevékenységét nézve és Tokaj városára vonatkoztatva a statisztikai adatok alapján az iktatásokat és nyomozáselrendeléseket vizsgálva csökkenés állapítható meg. Az iktatások száma év napjában 85, míg év hasonló idıszakában 83, így számszakilag 2 feljelentéssel érkezett kevesebb ebben az idıszakban. Az elrendelések vonatkozásában az iktatások tendenciájához hasonlóan szintén csökkenı mértékő változás tapasztalható, tekintettel arra, hogy a nyomozás elrendelések száma év napjában 81, míg évben 57 volt. / 6. sz. melléklet / Tokaj város területén jelentıs csökkenés állapítható meg a lopások tekintetében, annak ellenére, hogy több esetben egyes bőncselekmények elkövetıi olyan bőncselekmény elkövetését is elismerték, melyeket az állampolgárok nem jelentettek be, vagy még nem volt róla tudomásuk, de ezekben az esetekben is eljárást kezdeményeztünk, és értesítettük a sértetteket. Jellemzıbb a város iskoláiban, fıleg a szakközépiskolában, gimnáziumban, kollégiumban történı alkalmi lopások (telefon, készpénz) elkövetése. Ezek megelızése nagyon nehéz, és a felderítést az is nehezíti, hogy a sértettek csak jóval késıbb (esetleg több nappal) a bőncselekmény elkövetését követıen tesznek bejelentést. Elmondhatom, hogy Tokaj várost tekintve is az elkövetett vagyon elleni bőncselekmények vonatkozásában, szinte minden esetben sikerült az elkövetıket felderíteni, és a legtöbb esetben megállapítást nyert, hogy az elkövetıi kör nem tokaji illetıségő, hanem sátoraljaújhelyi, valamint rakamazi lakosok. Örvendetes tény, hogy a betöréses lopásokat vizsgálva jelentıs csökkenés állapítható meg. A rongálás és az egyéb kategóriába tartozó bőncselekményeket nézve is csökkenés állapítható meg, melyek fıleg hasonlóképpen, mint az illetékességi terület vonatkozásában csalás, sikkasztás, magánokirat hamisítás bőncselekmények. Sajnálatos azonban, hogy történt egy rablás bőncselekmény. /7. sz. melléklet/ év eltelt idıszakában, Tokaj városban is kiemelt feladatunk volt, és napjainkban is elvégzendı feladatként szerepel a MÁV állomás zavartalan rendjének biztosítása, valamint az ide érkezı és innen induló vonatok ellenırzése.

9 évben több garázdaság és vagyon elleni jogsértés történt az állomás területén és a vonatokon, annak ellenére, hogy mind a bőnügyi állomány, mind a közrendvédelmi állomány munkatársai kiemelten és fokozottan ellenırizték évben a megtett intézkedéseknek köszönhetın e területen csökkent a bőncselekmények elkövetésének száma. Önkritikusan meg kell jegyeznünk, hogy e téren van még feladatunk, de azt is jeleznem kell, hogy a MÁV Zrt. részérıl is szükséges a törekvés a zavartalan és nyugodt utazás biztosítása érdekében. Az év hátralévı részében folyamatosan tervezünk nyomozóportya szolgálatokat, fokozott ellenırzéseket a MÁV állomások, a szórakozóhelyek és az iskolák környékén a megelızés érdekében. Kiemelt figyelmet fogunk fordítani a Halottak Napja alatt a temetık környékének fokozott, visszatérı ellenırzésére, valamint az év végi ünnepek elıtt és alatt is a nagyobb boltok, üzletek visszatérı ellenırzésére. A Tokaji Rendırırs bőnügyi állománya stabil, jelenleg 6 fı nyomozó teljesít szolgálatot. Az állomány fiatal, összetartó, rendelkezik személy és helyismerettel, mely nagymértékben segíti munkájukat. A Tokaji Rendırırs évben, a kapitánysági rangsorban az ismeretlen tetteses felderítési, illetve a nyomozati eredményességi mutatót tekintve a második helyen végzett, ez év eltelt idıszakát vizsgálva viszont az elsı helyen áll. 1. Közrendvédelmi munka II. KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG A közterület rendjének megtartása, a bőncselekmények megelızése mindig is elsıdleges faladata volt a Tokaji Rendırırs állományának. Tokaj város frekventált területeinek ellenırzése, a közbiztonság folyamatosan jó szinten tartása joggal várható el tılünk. A Tokaji Rendırırs állománya Tokaj városban különös gonddal készült az idegenforgalmi szezonra és a fıként ezen idényre koncentrálódó, nagy tömegeket megmozgató rendezvényekre. Ennek érdekében, az idegenforgalmi szezonban gyalogos rendıri szolgálatot szerveztünk, valamint a nagy tömegeket vonzó rendezvények rendıri biztosítását kiemelten kezeltük. Külön ki kell emelnem a minden év július hónapban megrendezendı Hegyalja Fesztivált, mely ugyan a Rakamazi Rendırırs területén került megrendezésre, de a nagy létszámú tömeg folyamatosan Tokaj városban tartózkodik, mely jelentıs rendıri jelenlétet igényel. A rendezvény ideje alatt fı tömeg látogatja meg a város különbözı szórakozó helyeit. Ez évben a Hegyalja Fesztivál idején, Tokaj városát érintı két demonstrációra is sor került a nagy kamion forgalom ellen, melyet a rendırség biztosított. Ezen kívül minden évben megrendezésre kerül Tokaj városban a Borfesztivál, mely május hónap végén kerül lebonyolításra, valamint október hónapban a Szüreti Fesztivál. E három nagyszabású rendezvény mellett számos, egyéb nagy tömeget vonzó rendezvény is zajlik a nyári idıszakban a városban. Elmondhatom, hogy az eddig lezajlott rendezvények alatt sikerült a közrendet biztosítani, olyan jellegő cselekmény nem történt, mely a lakosság nyugalmát, a közrendet zavarta volna.

10 10 A rendezvények biztosítása érdekében a kapitányság vezetése, valamint a Tokaji Rendırırs is kiemelt figyelmet fordított a megfelelı rendıri erı jelenlétére, így a vizsgált idıszakban már többször is sor került a REBISZ, a Megyei Rendır-fıkapitányság, BÜKK Beavatkozó Alosztály igénylésére, valamint a Szerencsi Rendırkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály beosztottjai is sok segítséget nyújtottak a zavartalan lebonyolításban. Tokaj városába hétvégeken több száz turista látogat el, akik rendıri szempontból is nagyobb figyelmet igényelnek. A belváros rendjének fenntartására a nyári idıszakra, a nappali órákban ún. posztos rendıri szolgálatot szerveztünk. Július és augusztus hónapokban a posztos rendır mellett a helyi középiskolákból a nappali órákban ( TOURIST POLICE kezdeményezés keretében) tanulók láttak el szolgálatot, akik idegen nyelveket beszélnek. Közös feladatuk volt a külföldiek, illetve egyéb turisták útba igazítása, a város értékeinek megırzése, valamint a tilosban parkolások megszőntetése. Folyamatosan ellenıriztük a város szórakozó helyeit, közös ellenırzéseket hajtottunk végre a Polgármesteri Hivatal, valamint a Gyermekvédelmi Szolgálat szakembereivel. A sorozatos ellenırzések folytán közösen sikerült eredményeket elérnünk a nyitvatartási rendek szabályozásában, valamint a zeneszolgáltatás szabályainak betartatásában. Az elkövetkezendı idıszakban folyamatos ellenırzéseket tervezünk ezen intézményekre, kiemelt figyelmet fordítunk a fiatalkorú személyek szeszesitallal történı kiszolgálására. A Hegyalja Fesztivál ideje alatt is naponta ellenıriztük a szórakozó helyeket, melynek köszönhetıen nem történt garázda jellegő bőncselekmény. A szórakozó helyek ellenırzése során szigorúan jártunk el a szabálysértéseket (rendzavarás) elkövetı személyekkel szemben. Az állampolgári bejelentésekre azonnal reagáltunk, kiemelt hangsúlyt fektettünk a csendháborítás megelızésére. Véleményem, valamint az állampolgárok jelzései alapján az elmúlt 8 hónapban a városban, közbiztonságot súlyosan sértı cselekmények nem történtek, a lakók és a turisták nyugodtan sétálhatnak a város utcáin. Közrendvédelmi szempontból a Tokaji Rendırırs állományának a legnagyobb problémát a rakamazi oldalon megrendezett rendezvények biztosítása okozzák, mivel az is Tokaj város közbiztonságát érintik, így a tokaji rendıröknek adva jelentıs munkát. Mivel nem a Tokaji Rendırırshöz tartozik a terület, így nincs ráhatásunk, ezért sokszor az utolsó pillanatban szerzünk tudomást róla. Az ırs közrendvédelmi állományából 6 fı körzeti megbízott folyamatos önálló bőnügyi ügyfeldolgozó tevékenységet is folytat, fıként a kisebb kárértékő ügyekben. A közrendvédelmi állomány komplex bőnügyi tevékenységének értékeléséhez hozzátartozik az elfogások, elıállítások, önálló büntetı feljelentések kezdeményezése, információk győjtése. A bejelentések után elsıdleges a nyomozati cselekmények foganatosítása helyszínbiztosítás, adatgyőjtés, forrónyomon üldözés, helyszín megtekintés, panaszfelvétel és minden olyan tevékenység, melyet a megelızés, felderítés érdekében megfelelı szakmai színvonalon végez az állomány. Szeretném kiemelni a Polgárır Egyesület tagjaival való együttmőködésünket, akik nélkül a Tokaj Városban megtartott rendezvények biztosítása lényegesen nagyobb rendıri erıt vett volna igénybe.

11 11 A fıbb közrendvédelmi mutatókat vizsgálva megállapítható, hogy minden téren növekedés mutatható ki. Emelkedett az elfogások, elıállítások valamint a szabálysértési feljelentések száma is. Az elfogások tekintetében meg kívánom említeni, hogy nagy számban bőncselekmény tettenérése során, a helyszínen sikerült az elkövetıket elfogni. E kategóriába tartozik még a körözött személyek elfogása is. Tokaj városban lakó minden olyan személyt sikerült elfogni, akit valamely hatóság körözött. Elıállítások vonatkozásában meg kell említenem, hogy fıleg szabálysértést továbbfolytató, - többnyire ittas személyek - valamint bőncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek elıállítása került sor. / 8. sz. melléklet / 2. Közlekedésrendészeti munka Tokaj város belterületén a hegyaljai kıbányák, valamint a cukorgyár termelése miatt - az idegenforgalommal is kapcsolatos személyforgalommal egyidejőleg - még jobban megnıtt a teherforgalom, mely jelenleg is nagy gondot jelent mind a lakosság, mind a rendırség számára. A Tokaj Rendırırs mőködési területéhez tartozó Tarcal és Bodrogkeresztúr községekben egyre nagyobb a teher- valamint a személygépkocsi átmenı forgalom, mely legnagyobb mértékben Tokaj városát érinti, illetıleg ott összpontosul. A Tokajban élı, és ott pihenni vágyó állampolgárok érdekében, valamint a balesetek megelızése miatt is, a Tokaji Rendırırs közrendvédelmi állománya és a Szerencsi Rendırkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya is kiemelt figyelmet fordít a személy-, illetıleg a tehergépjármővek fokozott ellenırzésére. Az ellenırzések fı célja továbbá a kiemelt szabálysértık kiszőrésére, valamint a sebességhatárok betartatása. A területen gyakori mőszeres sebességellenırzés is végrehajtásra került a gyorshajtók kiszőrése érdekében, kiemelt figyelemmel a teherszállítást végzı kamionokra is. Kiemelt figyelmet fordítottunk továbbá a belvárosi parkolási rend ellenırzésére. Folyamatosan ellenıriztük, mind a belvárosban, mind pedig Tokaj város átvezetı útjain a parkolási rendet. Gyakori traffipaxos sebességellenırzést fogunk végrehajtani, valamint kiemelt figyelmet fordítunk a város útjain áthaladó személy, illetve teherforgalom folyamatos ellenırzésére is. A baleseti mutatóinkat vizsgálva megállapítható, hogy minden kategóriában emelkedés van. Nıtt az anyagi káros, a könnyő illetve a súlyos sérüléses balesetek száma is. Halálos közlekedési baleset Tokaj város területén nem történt. / 9. sz. melléklet / Meg kell azonban említenem, hogy e balesetek jelentıs része nem Tokaj város belterületén történtek, hanem külterületen a Tarcali, illetve Bodrogkeresztúri úton. A baleseti okként fıként a gyorshajtás, szabálytalan elızés a jellemzı. A gépjármővezetık türelmetlenek, nem tarják be a szabályokat, agresszívan vezetnek. A balesetek megelızése, valamint a közlekedés rendjének segítése, javítása érdekében év hátralévı idıszakában is a Közlekedésrendészeti Osztállyal közösen, fokozottan ellenırizni fogjuk a város közútjait, parkolóit hatékonyabb fellépéssel.

12 12 III. BŐN- ÉS BALESETMEGELİZÉSI TEVÉKENYSÉG A közrendvédelmi állományra különösen fontos feladat hárul, az un. családi ügyekben, hiszen a bántalmazás bizonyíthatósága érdekében az elsıdleges intézkedéseket nekik kell megtenni. A Tokaji Rendırırs közrendvédelmi állománya az ide vonatkozó jogszabály szerint jár el. A rendıri tevékenység megítélésében is egyre nagyobb hangsúlyt kap a közbiztonsági állomány bőnmegelızési munkája. Mindezeket szem elıtt tartva mindig prioritásként kezeltük a közterületi szolgálatot teljesítı állomány létszámának növelését, a közterületi szolgálatteljesítési idı emelését, mely közterületi jelenlét már önmagában visszatartó hatással bír a potenciális bőnelkövetıkre, továbbá intézkedéseikkel is nagymértékben hozzájárulnak a bőnügyi helyzet pozitív megítéléséhez. Az ırsön a klasszikus körzeti megbízotti rendszer visszaállítása szintén e tendenciát erısíti, akiket ezen túlmenıen az iskolai oktató tevékenységbe is bevontunk. A közterületen több idıt töltı és ez által az állampolgárokkal többször találkozó, közvetlenebb kapcsolatot kiépítı közrendvédelmi állomány jelentıs szerepet tölt be abban is, hogy a családon belüli erıszakos cselekmények száma csökkenjen. Az oktatási intézményekben megtartott bőnmegelızési osztályfınöki órák egyik eleme szintén ez a témakör. Nagy sikerrel kísérve és jelentıs érdeklıdéssel övezve rendeztük meg év végén a Rendırırs nyílt napját, amelyen tokaji óvoda, általános iskola, gimnázium és szakközépiskola képviselte magát csaknem összes diákjával. Ezt ebben az évben is meg szeretnénk valósítani. Tokaj városban nagyszámú bőnmegelızı elıadásokat tartottunk idıseknek, gyermekeknek, fiatalkorúaknak. Tájékoztatókat, felhívásokat tettünk közé, mind az írott, mind az elektronikus médiában is. Célja a sértetté válás megelızése, a gyermek, és fiatalkorú bőnelkövetık számának csökkentése volt. Az elkövetkezendı idıszakban tovább kívánjuk fokozni a bőnmegelızı tevékenységet, melynek kapcsán egyenruhás rendırök az iskolákban elıadások keretén belül ismertetik a tanulókkal azokat a dolgokat, információkat, melyekkel a bőncselekmény észlelését követıen haladéktalanul segíteni tudják a rendırség munkáját. A közúti közlekedésben leghatékonyabb megelızés részünkrıl az aktív rendıri jelenlét. Ennek megfelelıen baleseti helyzetünk, illetve a közlekedési fegyelem javítását célként megfogalmazva az İrs teljes hivatásos állományát bevonjuk a Tokaji közúti közlekedés ellenırzéseibe, melyek eredményét a sajtóban közétesszük. A parancsnoki eligazítás eszközeit felhasználva a végrehajtó állományt igyekeztünk hatékony intézkedésekre ösztönözni. A balesetet okozó személyeket vizsgálva meg kell állapítani, hogy jelentıs számban akad közöttük friss, kezdı vezetıi engedéllyel rendelkezı személy. A gépjármővezetés oktatás rendszerét nézve azt is meg kell állapítani, hogy a konkrét elméleti és gyakorlati közlekedési szabályok oktatása mellett egyéb, a gépjármő közlekedést érintı szabálysértési, illetve büntetıjogi normákról semmilyen tájékoztatást nem kap a tanuló.

13 13 Tokaj városban a gépjármővezetést oktató vállalkozásokkal fel kívánjuk venni a kapcsolatot, hogy az év hátralévı idıszakában több tanfolyam részére tájékozató elıadást tartsunk a közlekedés körében elkövethetı szabálysértésekrıl és bőncselekményekrıl, valamint a baleseteket kiváltó okokról, körülményekrıl, a megelızés lehetıségeirıl. IV. EGYÜTTMÜKÖDÉS A Tokaji Rendırıs együttmőködése Tokaj Város Önkormányzatával, a város Vezetésével, és az Önkormányzat intézményeivel példaértékő, kapcsolattartásunk napi. Ennek is köszönhetıen az İrs rendırségi hírei folyamatosan megjelennek Tokaj város internetes honlapján, valamint a Tokaji Hírek újságban. A város intézményeivel való együttmőködés közül megemlíteném a Gimnázium, valamint a Szakközépiskolákkal való együttmőködést is, mely nem csak vezetıi szinten mőködik, hanem az intézmény dolgozói közvetlenül, napi kapcsolatban állnak az İrs bőnügyi, közrendvédelmi végrehajtói állományával. Ezen túlmenıen szeretném megköszönni a Városi Kincstár Vezetıjének, valamint dolgozóinak a tavalyi, illetve ebben az évben is nyújtott segítségét, mivel a parkosításban, az ırs objektum környezetének tisztán tartásában jelentıs segítséget nyújtottak, és reményeink szerint a továbbiakban is támogatni fognak minket. Kiemelném még továbbá a Városi Mővelıdési Ház Igazgatójával való kapcsolatot, mely révén nem csak az elvégzett munkánkat tudjuk bemutatni a város lakosságának, hanem rajtuk keresztül jelentıs propaganda és bőnmegelızési tevékenységet tudunk folytatni. A Tokaji Rendırıs együttmőködése a Szerencsi Városi Ügyészséggel, Városi Bírósággal kiemelkedı, kapcsolattartásunk mindennapos. Nagyon jó együttmőködés alakult ki Tokaj Város Polgárır Egyesületével is. Rendszeresen hajtunk végre velük közös szolgálatokat (egy rendır egy polgárır), ezáltal egy idıben több területen tudunk rendıri jelenlétet biztosítani. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Jövedéki Hivatallal, velük is rendszeresen közös szolgálatot, közúti ellenırzéseket hajtunk végre. V. ÖSSZEGZÉS Összegezve kijelenthetjük, hogy a Tokaji Rendırırs év vizsgált idıszakában az elvárásokhoz és lehetıségekhez mérten, az elızı év hasonló idıszakához is viszonyítva kvalitatív és kvantitatív szempontból is javuló munkát mutatott, illetve mutat fel. Tokaj városban a tavalyi évben kitőzött célokat nagy részben sikerült teljesíteni (bőncselekmények számainak csökkentése, közrendvédelmi mutatók növelése). Azonban a szabálysértések (rendzavarás, csendháborítás), valamint a közlekedési rend (gyorshajtás, parkolás) területén hatékonyabb fellépés, megelızés szükséges. A jövıre nézve ígérhetem, hogy a Tokaji Rendırırs teljes személyi állománya azon lesz, hogy a Tokajban élık és oda látogatók biztonságban élhessenek, illetıleg érezzék magukat.

14 14 Céljaink az év hátralevı részére és évre Munkánk során igyekszünk még szorosabb kapcsolatot kialakítani, illetıleg azt fenntartani az állampolgárokkal, önkormányzatokkal, a társszervekkel, a helyi polgárır szervezetekkel, más társadalmi és civil szervezetekkel. Többek között az alábbiakban meghatározott célok, kell, hogy továbbra is prioritást kapjanak: További fokozott közúti ellenırzésekkel (kiemelt figyelemmel a gyorshajtók ellenırzésére), a város közlekedés biztonságának és közlekedési moráljának a további javítása, ittas vezetık kiszőrése, a parkolási rend betartása. A kitőzött baleset-megelızési programok végrehajtása a városban, a balesetmegelızési tevékenység folytatása. Tokaj Város vasútállomásának, illetve a Tokaji Rendırırs illetékességi területén áthaladó vonatszerelvények fokozott mértékő ellenırzése, az utazóközönséget zavaró garázda jellegő és egyéb jogsértı cselekmények megelızése, megszakítása céljából. A fontosabb létesítmények (Kulturális központ, Tokaji galéria, ABC üzletek, pénzintézetek, templomok iskolák, óvodák,) szórakozóhelyek fokozottabb ellenırzése. Munkánk során további fontos szerepet kapjon a bőnmegelızés, a rendıri jelenlét, az idısek, gyermekek védelme, a családon belüli erıszak kezelése, az ehhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység. Végezetül szeretném megköszönni Tokaj Város Vezetésének, illetve az Önkormányzatnak a jó együttmőködést, mellyel munkánkat segítik, azt maximálisan támogatják Az eddig leírtakra is figyelemmel, tisztelettel kérem az Önkormányzat Képviselıit, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. Tokaj, szeptember 10. Bognár István r. százados mb. ırsparancsnok

15 15 1. számú melléklet Iktatások és nyomozás elrendelések alakulása a Tokaji Rendırırs illetékességi területre vonatkozóan db ikt ikt elr elr. 2. számú melléklet Fıbb bőncselekmények alakulása a Tokaji Rendırırs illetékességi területére vonatkozóan év év. Eltérés Lopás Betöréses lopás Rablás Rongálás Garázdaság Egyéb

16 16 3. számú melléklet Az ismeretlen tetteses felderítési mutató alakulása 2007.év.I-VIII.hó 90, év.I-VIII.hó 60, A nyomozati eredményességi mutató alakulása 2007.év.I-VIII.hó 90, év.I-VIII.hó 80,

17 17 4. számú melléklet Fıbb közrendvédelmi intézkedési mutatók a Tokaj Rendırırs illetékességi területére vonatkozóan év év. Eltérés Elfogás Elıállítás Büntetı feljelentés Szabálysértési feljel Helyszíni bírság /fı / Helyszíni bírság /ft / Ittas vezetés számú melléklet Fıbb mutatók a Tokaj Rendırırs illetékességi területére vonatkozóan év év. Eltérés Anyagi káros baleset Könnyősérüléses baleset Súlyos sérüléses baleset Halálos kimenetelő baleset Összesen

18 18 6. számú melléklet Iktatások és nyomozás elrendelések alakulása Tokaj városra vonatkozóan db ikt ikt elr elr. 7. számú melléklet Fıbb bőncselekmények alakulása Tokaj városra vonatkozóan év év. Eltérés Lopás Betöréses lopás Rablás Rongálás Garázdaság Egyéb

19 19 8. számú melléklet Fıbb közrendvédelmi intézkedési mutatók Tokaj városra vonatkozóan év év. Eltérés Elfogás Elıállítás Büntetı feljelentés Szabálysértési feljel Helyszíni bírság /fı Helyszíni bírság /Ft Ittas vezetés számú melléklet Fıbb baleseti mutatók Tokaj városra vonatkozóan év év. Eltérés Anyagi káros baleset Könnyősérüléses bal Súlyos sérüléses baleset Halálos kimenetelő bal Összesen

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA 2008. 2 Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciója Mottó: Jobb megelızni a bőntettet, mint büntetni azt. (Cesare Beccaria) I. Bevezetı Hajdúnánás Hajdú-Bihar

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE 1. Röviden a közbiztonságról, közlekedésbiztonságról és a baleset-megelızésrıl A közbiztonság,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás a családon belüli erıszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendıri feladatok végrehajtására Szám: 5-1/32/2007. TÜK Az elmúlt években a társadalmi érdeklıdés

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI A rendészeti tevékenység legalább két módon kacsolódhat a tudományos kutatásokhoz. Egyfelıl a rendészet mint a társadalmi praxis

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

HAJAS BARNABÁS TÖMEGRENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK VIZSGÁLATA MÓDSZERTAN ÉS TAPASZTALATOK

HAJAS BARNABÁS TÖMEGRENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK VIZSGÁLATA MÓDSZERTAN ÉS TAPASZTALATOK HAJAS BARNABÁS TÖMEGRENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK VIZSGÁLATA MÓDSZERTAN ÉS TAPASZTALATOK Számos olyan indikátor közül választhatunk, amelyek egy adott szerv tevékenységének kultúráját,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Összehasonlító tanulmány a Magyar és a Brit vagyonvédelmi rendszerek és Kamarák tekintetében

Összehasonlító tanulmány a Magyar és a Brit vagyonvédelmi rendszerek és Kamarák tekintetében Összehasonlító tanulmány a Magyar és a Brit vagyonvédelmi rendszerek és Kamarák tekintetében Készítette: Albertzki Zoltán Ferenc Bevezetés A tanulmány célja összehasonlítani az angolszász és a magyar vagyonvédelmi

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben