RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENDÉSZETI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Rendészeti alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / május 19.

3 Egyszerű, rövid választ igénylő, teszt jellegű feladatok A) Informatikai alkalmazások használata 10 pont 1. Jelölje I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! 4 pont... I Egy bekezdésben a sortávolság lehet 1,3-szeres.... H A hasábtörések a többhasábos szövegrész kezdetét és végét jelölik.... I Egy dokumentumon belül lehet háromféle élőfej.... H Függő behúzásnak nevezzük, ha az első sor beljebb kezdődik, mint a bekezdés többi sora. 2. Párosítsa össze a bal oldalon felsorolt kiterjesztéseket a jobb oldalon felsorolt szavakkal! Írja a kipontozott helyekre a megfelelő betűjelet! DOC... c a. időzítés PNG... d b. stíluslap PPT... a c. fattyúsor CSS... b d. radíreszköz 4 pont 3. Írja a kipontozott helyre a megfelelő egyszavas fogalmat! 2 pont ISP internetszolgáltató... A weboldalon lévő kattintható elem, amellyel egy másik weboldal vagy éppen egy tetszőleges fájl megnyitása végezhető el.... link B) Pszichológiai, szociálpszichológiai alapismeretek, társadalomismeret, életmód alapfogalmak 20 pont 1. Mire szolgál az MMPI vizsgálat? Olyan személyiségvizsgálati teszt, amely a személyiség különböző dimenzióit méri. 2. Ki határozta meg a stressz fogalmát? Húzza alá a helyes választ! Karácsony Sándor Selye János Mérei Ferenc írásbeli vizsga / május 19.

4 3. Egészítse ki a szocializáció mikrostrukturális szintereit tartalmazó felsorolást! 2 pont Család Iskolai közösség Munkahely Baráti kör 4. A felsorolt cselekvések melyik közös fogalom alá tartoznak? Válaszát írja a kijelölt vonalra! Csavargás Hazudozás Lopás Agresszív viselkedés Öngyilkosság Játékszenvedély Magatartászavar 5. Döntse el, hogy a szabadidővel kapcsolatos alábbi megállapítások igazak, vagy hamisak! Válaszát I vagy H betűvel jelezze! 2 pont 1990 után a társadalmilag kötött idő hosszabb lett. H A megnövekedett szabadidő szükségképpen együtt jár annak változatos és igényes eltöltésével. H 6. Mely fogalmakat takarják az alábbi meghatározások? A fogalom nevét írja a meghatározás alá! 2 pont A közösségek életében a cselekvéseknek a gyakorlat révén kialakult olyan módja, amelyet általában mindenki követ, noha az nem feltétlenül kötelező. Szokás Régi korokból fennmaradt, nemzedékről nemzedékre szálló és tovább élő szokás, ízlés, felfogás. Hagyomány írásbeli vizsga / május 19.

5 7. Párosítsa az egyes szegénységkategóriákat a hozzájuk kapcsolódó jellemzővel! Válaszát a szám mellé írt betűjellel jelezze! 1) új szegénység 2) etnikai szegénység 3) demográfiai szegénység a) A roma népességen belül a szegények aránya magasabb az átlagnál. b) 1990 óta a gyermekek felé tolódott el a szegénység. c) Hajléktalanság, munkanélküliség, elszegényedő középosztály. 1) c 2) a 3) b 3 pont 8. Válassza ki az alábbi felsorolásból azokat az új társadalmi kategóriákat, amelyek nálunk 1990 után jelentek meg! Válaszát a szó aláhúzásával jelezze! 2 pont Munkás Maszek Kisiparos Köztisztviselő Vállalkozó Mezőgazdasági munkás Menedzser 9. Válassza ki az ingázás jelentését az alábbi meghatározásokból! Aláhúzással jelezze válaszát! Az a jelenség, amikor az egyén áttelepül egyik országból a másikba. Az a jelenség, amikor az egyén lakóhelye és munkahelye bár ugyanazon a településen van, de elérésükhöz naponta sokat kell utazni. Az a jelenség. amikor az egyén megváltoztatja lakóhelyét, hogy ne kelljen sokat utazni munkahelyére. Az a jelenség, amikor az egyén lakhelye és munkahelye más-más településen van, és azokat utazással tudja elérni. 10. Idegen szóval az alábbi felsorolásból melyik jelenti a kisebbséget? Válaszát aláhúzással jelezze! Majoritás Identitás Minorita, Minoritás írásbeli vizsga / május 19.

6 11. Egészítse ki a mellékelt szókészletből a rendőri intézkedésekkel és kényszerítőeszközök alkalmazásával kapcsolatos általános meghatározást! A kiegészítéseket a mondatba illő toldalékokkal a vonalakra írja! 4 pont Szó- és kifejezéskészlet: legkisebb, nem észlelhető, előny, kedvezmény, eredményesség, arány, kudarc, hátrány, bántalmazás, mérték, legnagyobb. A rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. Több lehetséges és alkalmas rendőri intézkedés, illetve kényszerítőeszköz közül azt kell választani, amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintett személyre a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár. Szöveges, kifejtendő feladat 1. Ismerni a jót könnyebb, mint követni. - írta Kölcsey Ferenc. Ismertesse a köznapi értelem szerinti segítségnyújtás három tipikus motívumát példával illusztrálva! A büntető törvénykönyvben szerepel a segítségnyújtás elmulasztása törvényi tényállása. Mi indokolja ezt a szabályozást, mely helyzetekben és milyen mértékű segítségnyújtást vár el? 15 pont A segítségnyújtás, azaz az altruizmus az emberi kapcsolatok egyik formája. Tipikus motívumai lehetnek: Szülői gondoskodás. Biológiai okokra a génállomány továbbörökítésére vezethető vissza. A rászorulók, a bajba jutottak segítése az empátiával magyarázható. A bajba jutottban magát látó ember jobban segít. A szükséghelyzet észlelése okozta feszültség a segítségnyújtással oldható fel. Az önzetlen segítségnyújtás révén fokozódik a segítségnyújtó önbecsülése. Az önzetlen vagy önzetlennek beállított tettek társadalmilag pozitív megítélést eredményeznek. Ezek az eredmények segítségnyújtásra ösztönöznek. A segítségnyújtást eseményekbe, illetve helyzetekbe való belesodródás is eredményezheti. A segítségnyújtó így elkerülheti a szívtelenség vádját. A segítségnyújtás jó befektetés is lehet. A segítségnyújtó hasonló helyzetben elvárja a viszonzást, a segítséget. Segítségnyújtással enyhíthető a segítségnyújtó személy által okozott kár. A társadalmi normák (erkölcsi szabályok, törvények) megsértésétől való idegenkedés a szocializáció során tanultak alapján. A társadalom önvédelme érdekében egyes helyzetekben a segítségnyújtást az esetleges motívumokon túl törvénnyel törekszik garantálni. Segítséget kell nyújtani a sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van. A segítségnyújtótól elvárható mértékben kell a rászorulónak segíteni. írásbeli vizsga / május 19.

7 2. lennének-e egyáltalában legjobb családok, ha nem fordulnának elő dolgok, amelyek a legjobb családban is előfordulnak? írta Karinthy Frigyes ban önálló törvényi tényállásként került be a büntető törvénykönyvbe a családon belüli erőszak egyes elkövetési magatartása kapcsolati erőszak néven. Ismertesse a köznapi értelemben vett családon belüli erőszak három konkrét elkövetési formáját példa segítségével! A családon belüli erőszak esetében miért lehet szerepe a mediációnak? 15 pont Elkövetési forma lehet: Tettleges bántalmazás vagy azzal való fenyegetés, Nemi önrendelkezési jog megsértése, közösülésre vagy fajtalanságra való kényszerítés, vagy ezzel való fenyegetés, Kényszerítés vagy fenyegetés, hogy a bántalmazott valamit tegyen vagy ne tegyen, Személyi szabadságtól való megfosztás, A mindennapi biztonság, az életvitelben való tartós vagy rendszeres zavarás (zaklatás), Az emberi méltóság vagy becsület rendszeres vagy súlyos megsértése, Közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javak elvonása és nélkülözés okozása. Mediáció = közvetítés Az elkövető és a sértett közötti, mediátor segítségével történő, büntető eljáráson kívüli önkéntes megegyezés, jóvátétel. A családon belüli erőszak elkövetésének egyes formái csak magánindítványra minősülnek bűncselekménynek. Ezekben az esetekben lehet szerepe a mediációnak. Értékelési szempontok minkét szöveges feladatnál: 1.) A feladat megértése és helyes megoldása (tárgyi tudás) 2.) A szakkifejezések helyes használata 2.) Az esszé logikus felépítése, érvrendszeri megalapozottsága, a példák helyessége, a lényegkiemelés 4.) A nyelvhelyesség, a helyesírás Az értékelési szempontok alapján adható maximális pontszámok: 1. szempont 6 pont 2. szempont 3 pont 3. szempont 4 pont 4. szempont 2 pont írásbeli vizsga / május 19.

8 10 perces másolás szövegszerkesztéssel 20 pont Minta: A kerékpárosokat érintő KRESZ változások A kerékpárosok közlekedésére vonatkozó rendelkezéseket lényegében teljesen felülvizsgálták. Az ok, hogy a kerékpáros közlekedés napjainkban az EU-ban és Magyarországon egyaránt megkülönböztetett figyelmet élvez. Annak ellenére, hogy a kerékpárosok a közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevői, mégis részarányuk az összes közlekedési baleseten belül aránytalanul magas, ezért elengedhetetlenné váltak bizonyos változtatások. A változtatások az érintett közútkezelők (a településeken az önkormányzatok) forgalomszabályozási tevékenységét segítik a kerékpáros-forgalom biztonságos kialakításában, ahol ez lehetséges, a kerékpáros és az egyéb járműforgalom szétválasztásában. A kerékpáros nyom és a nyitott kerékpársáv fogalmának, a burkolati jelének meghatározása mellett pontosították azokat a rendelkezéseket is, amelyek a kerékpárút és a gyalog- és kerékpárút forgalmi rendjét szabályozták. A kerékpárosok szoros jobbra tartási kötelezettsége az út jobb széléhez történő húzódás kötelezettségére változik. A kerékpárutak kötelező használata alól a közút kezelője külön burkolati jel alkalmazásával felmentést adhat. A kerékpár fogalmának és a kerékpárosokra vonatkozó sebességi szabályok pontosítása igazodik az általános európai gyakorlathoz. A kerékpárosok esetében külön jelzőtáblák kihelyezésekor lehetőség nyílik a kerékpárosok ellenirányú közlekedésére. Ha a vizsgázó a feladatban megadott beállításokkal dolgozik, akkor a fenti mintának megfelelő írásképet kap. Az értékelés folyamata: Tényleges leütésszám meghatározása A leütésszám pontos meghatározását nagymértékben segítik a feladatlap nyers szövegének sorai mellett látható számok, ezek pontosan kiszámolt értékek. Minden sor mellett az addig bevitt szövegre vonatkozó leütésszám látható. A javító tanárnak elegendő az utolsó nem teljes sor leütésszámát az utolsó teljes sor melletti számhoz hozzáadni. Egy kijelölt szöveg karaktereinek a számát (Office 2003 használata esetén) az Eszközök/Szavak száma menüpont kiválasztásával kapott ablakban a Karakterek száma (szóközökkel) által megadott érték helyesen jelzi. Ezt az értéket növelni kell a kijelölt szövegbe eső bekezdés vége karakterek számával, illetve azon karakterek számával, amelyek leütéséhez két billentyű egyidejű leütése szükséges (pl. nagybetű, kettőspont, gondolatjel stb.) Ha a vizsgázó esetleg nem magyar billentyűzetet használt, a leütött karakterek száma tovább növelhető (három billentyű egyidejű leütése esetén a leütésszám kettővel növekszik). írásbeli vizsga / május 19.

9 Gépelési hibák számának a meghatározása Lehetséges gépelési hibák, pl.: helytelen karakter leütése (pl. a helyett b ) felesleges karakter bevitele (pl. és helyett éss ) valamely karakter elhagyása (pl. hogy helyett hog ) felesleges szóköz sorvégén felesleges bekezdésjel (Enter) bekezdés végén lágy Enter (Shift-Enter) Alappontszám meghatározása A karakterszám és a hibák száma alapján az alábbi táblázat alapján kell meghatározni az alappontszámot: Hibaszámtól függő elérhető pontszám Leütésszám Beállítások ellenőrzése Ellenőrizni kell, hogy a vizsgázó az előírt beállításokat alkalmazta-e. Ezek a következők: Oldalbeállítás: A4, margó körben 2,5 cm Fejléc: balra igazított, tartalma a vizsgázó neve Lábléc: tartalma a fájl neve és elérési útja Betűtípus, bekezdés: Times New Roman, 12 pont; balra igazított Sorköz, mentés: szimpla sorköz; mentés <saját_név_másolás> néven Bekezdés térköz: előtte 6 pont Ha valamely beállítás helytelen, akkor a mellette feltüntetett pontszámot le kell vonni a táblázat alapján meghatározott alappontszámból. Az így kapott pontszám nullánál nem lehet kevesebb. Az értékelés a beadott fájl alapján történik. A pontozást a kinyomtatott papíron fel kell tüntetni. A fájl és a nyomtatott változat egyaránt a vizsgadokumentáció része. írásbeli vizsga / május 19.

10 Összetett feladat megoldása számítógépen A) Táblázatkezelés (15 pont) a) Táblázat létrehozása A táblázat szerkezete a mintának megfelelő, a szükséges cellaösszevonást elvégezte. Az összes adatot pontosan beírta a megfelelő helyre. A B11:F11 cellákban helyesen határozta meg az összegeket. A G3:G10 cellákban helyesen határozta meg a negyedéves értékek átlagát. A H3:H11 cellákban függvény alkalmazásával helyesen határozta meg az összegeket. A B12:F12 és a H12 cellákban helyesen határozta meg a kerékpárosok által okozott balesetek számának arányát. b) Táblázat formázása Beállította a megadott oszlopszélességeket és sormagasságokat. Beállította a betűméreteket és a megfelelő helyeken a félkövér betűstílust (az első két sorban, az A oszlopban, a számított értékeket tartalmazó cellákban). A cellákban az igazítások vízszintesen és függőlegesen is a mintának megfelelőek. A szükséges helyeken beállította a cellán belüli sortörést. A táblázatban alkalmazott szegélyek a mintának és leírásnak megfelelnek. A megfelelő cellák kitöltését beállította világoskék, citromsárga, illetve szürke színűre. Az eredmények a G3:G10 cellákban egy tizedesjegy pontosan, a B12:F12 és a H12 cellákban százalék formátummal, két tizedesjegy pontosan jelennek meg. c) Diagram A megfelelő adatokkal és 16-os betűméretű minta szerinti címmel létrehozta a jelmagyarázat nélküli kördiagramot Minden körcikk mellett a kategóriák neve és helyes érték jelenik meg két tizedesjegy pontossággal százalék formátumban. A cikkek mellett a szövegek elhelyezése nem teszi szükségessé vezetővonal alkalmazását. B) Hivatalos feljegyzés készítése szövegszerkesztővel (5 pont) A feljegyzés tartalmazza a hivatalos levelek minden szükséges formai elemét, elmentve a megadott néven, a végén beszúrt dátum frissül. Betűmérete 12 pontos, betűtípusa a program alapértelmezett betűtípusától eltérő. A megszólítás balra igazított és félkövér stílusú, a szövegtörzs sorkizárt. A szövegtörzsben 1,5-es a sortávolság, előtte és utána 20 pontos a térköz. A szövegtörzs után az elkészített diagram középre igazítva beszúrásra került. írásbeli vizsga / május 19.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1122 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. május 16. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

1. Az Office programcsomag

1. Az Office programcsomag 1. Az Office programcsomag Az Office programcsomag elemei Az Office 2000-nek több kiadása létezik: Standard, Small Business, Professional és Premium. A Standard kiadás általános irodai alkalmazásokat (Word,

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Szövegszerkesztés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Szövegszerkesztés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Bacsó Miklós Szövegszerkesztés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 ALAPISMERETEK...7 ADATBÁZIS...7 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...7 ADATMODELL...9 ADATBÁZISOK

Részletesebben

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ AZ INTERNET KIALAKULÁSA AZ INTERNET-EXPLORER HASZNÁLATA KERESÉS AZ INTERNETEN 2-3 TANULÁSI EGYSÉG POWERPOINT XP A PROGRAM ABLAKÁNAK ÁTTEKINTÉSE BEMUTATÓ LÉTREHOZÁSA,

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK Ügyviteli alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

Bemutató készítés Jegyzet

Bemutató készítés Jegyzet Bemutató készítés Jegyzet Verzió: 0.030-1- Tartalomjegyzék Bevezetés...6 PowerPoint munkakörnyezet...7 PowerPoint program megnyitása...7 A PowerPoint ablak felépítése...8 Speciális beállítások...9 Nézetek...9

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0913 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az útmutatóban szereplő pontszámok nem bonthatók tovább, csak a megadott módon!

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az útmutatóban szereplő pontszámok nem bonthatók tovább, csak a megadott módon! FKIAV205-.forduló II. kategória / JK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az útmutatóban szereplő pontszámok nem bonthatók tovább, csak a megadott módon!. Adatbázis-kezelés CERN Videók (40 pont) Importálás Videos Importálás

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat

Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat Szakács Béla Excel 2003: hol, mikor és hogyan használjuk a programot Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... Táblázatkezelés (Excel)... A könyvről...

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 3. sz. melléklete 3. témakör A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

Online mérés-értékelés

Online mérés-értékelés Lengyelné Molnár Tünde Online mérés-értékelés Eger, 2013. Készült az Eszterházy Károly Főiskolán a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 támogatásával. Tartalom 1. Bevezetés. A papíralapú kérdőívtesztektől az online kérdőívekig

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

KAPINFÓ az Ózdi Rendőrkapitányság tájékoztató kiadványa

KAPINFÓ az Ózdi Rendőrkapitányság tájékoztató kiadványa ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Tisztelt állampolgár! KAPINFÓ

Részletesebben

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása Kiss Anna Mészáros Ádám A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása A büntetőeljárás gyorsítása Az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúly került a büntetőeljárás gyorsítását célzó megoldások keresésére.

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben