Az avantgárd 1. Kubizmus 2. Futurizmus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az avantgárd 1. Kubizmus 2. Futurizmus"

Átírás

1 Az avantgárd A XX. század első három évtizedében jelentkező irodalmi és művészeti irányzat, amely a festészetből indult ki. Francia eredetű műszó, jelentése előörs. Áramlatait két csoportba oszthatjuk: Formaépítő irányzatok, amelyek gondolati, intellektuális irányzatoknak felelnek meg. Kubizmus, Konstruktivizmus Formabontó, érzelmi, indulati irányzatok: Futurizmus Expresszionizmus Dadaizmus Szürrealizmus Közös jellemzők: Lerombolni az eddigi hagyományos művészi formákat. Ennek oka az volt, hogy az új életérzést, az új világszemléletet úgy gondolták csak újfajta művészi eszközökkel lehet kifejezni. Több akar lenni puszta művészetnél, radikális társadalmi programmal léptek fel. Amellyel újfajta életstílust, újfajta társadalmat akartak megteremteni. Az irodalomban felbontották a nyelvi formákat, elvetették a poétikai eszközöket. Nem volt ritmus, rím. Ezek az un. szabad versek. Önálló képeket alkalmaztak, amelyekkel a céljuk a meghökkentés felrázás, valamint a polgárpukkasztás volt. 1. Kubizmus Az elnevezés a kocka szóból ered. Az 1900-as években már megindult, és elsőként a festészetben jelentkezett. Az első kubista festvény, Picassonak Az avignoni kisasszonyok című festménye. Az ő leghíresebb műve a Guernica, amely a háborút jeleníti meg. Geometriai formákra egyszerűsíti le a látványt. Jellemző a több oldalról való ábrázolás, a többszempontúság. Elvetették a logikát. Újszerű tér és időt használ. Nem azt ábrázolják amit látnak, hanem amit tudnak. Irodalmi megjelenését sokan vitatják, mások Guillaume Apollinaire műveiben vélik felfedezni. 2. Futurizmus Jelentése: jövő. Az 1910-es években indult Olaszországból: Marinetti Futurista kiáltványával, és Oroszországból Majakovszkij Pofon ütjük a közízlést című művével. A modern technikát, a mozgást, a dinamizmust dicsőíti. Az élet értelmét a tettben, a cselekvésben látja. Az olasz futurizmus egészen addig elmegy, hogy dicsőíteni kezdi a háborút.

2 A mozgást, a gyorsaságot akarja visszaadni. Az irodalomban lerombolja a mondat szerkezetét, szabad szavakat használ. Hiányoznak az írásjelek, a kötőszavak. A versben matematikai és zenei eszközöket használ. Pl: Marinetti: Óda a versenyautomobilhoz. Ez egy modern téma, a modern technikát dicsőíti benne. 3. Expresszionizmus Az impresszionizmus ellenmozgalmaként jött létre. A művész belső látomásait, érzéseit, lelki élményeit igyekszik kivetíteni között bontakozott ki. Tiltakoztak a világháború ellen, részvétet éreztek a szenvedő emberiség iránt. Emiatt szembenáll a futurizmussal. A latin expressio, kifejezés szóból származik. Az irodalomban jellemző rá a mondatépítkezés lazasága, mondatértékű szavakat helyeztek mindig egymás mellé. Gyakoriak a felkiáltások, és jellemző rájuk a költői képek újszerűsége. A festészetben eltorzítják a természetes formákat, és kifejező színeket alkalmaznak. A széthulló világban magára maradó, elesett emberért emelték fel szavukat. Irodalmi képviselője pl.: Kassák Lajos, de ide sorolhatjuk Babits: Húsvét előtt című költeményét és Ady háborús verseit is. A festészetben kiemelkedő alakja volt Van Gogh. 4. Dadaizmus közötti korszakra tehető. A háborús vérontás elleni irányzat. Svájcban és Zürichben született meg. Vezéregyénisége Tristan Tzara. A dada hívei a hagyományos érték lerombolására, az értelem, a logika eltörlésére törekedtek. Alkotásaik a szavak önkényes egymásra dobálásából álltak. Nincs a dada szónak jelentése, véletlenszerű a név kiválasztása. Az értelem eltörlését tűzték ki célul. A mozgalom a szürrealizmus előkészítője. 5. Szürrealizmus A két világháború közötti időszak vezető avantgárd mozgalma. A francia surrealisme szóból ered, jelentése realizmusfölöttiség. Létrejöttének oka a tiltakozás volt a hazugabb és embertelenebb világ és intézményei ellen. Híveire nagy hatást tett Freud tanítása, a tudatalatti lelki világ felfedezése. Szerintük a tudatalatti kiaknázása a költészet ismeretlen gazdagságát tárhatja fel. Legfőbb módszerük az automatikus írás, ez tette lehetővé a meghökkentő költői képalkotást. A festészetben a fő képviselők: Salvador Dali, Picasso, Miró, Chirico. Az irodalomban Franz Kafka, Garcia Lorca, József Attila, Nagy László, Weöres Sándor néhány verse.

3 6. Konstruktivizmus Non-figuratív ábrázolási mód. Szembeállítja egymással a természetet és a kultúrát. A XX. század első harmadában jött létre. Neve: szerkezetesség. Elvont geometriai elemeket tartalmaz. Elveti az alakos ábrázolást. Képviselője pl.: Moholy-Nagy László. Az avantgárd hatása a különböző műnemekben Líra Távoli, össze nem illő dolgokat egy képbe kapcsol. Szokatlan, merész képzettársítások vannak benne. Összekapcsolja a konkrét és az elvont dolgokat. Megteremti az un. komplex képeket, a kép nem bemutat, hanem inkább sugall egy érzést. Szabad versformát vezet be, nincs rím, ritmus, de a gondolatok azok ismétlődnek. Epika Szimultanizmus jellemzi, a térben és időben távol lévő dolgokat kapcsolja össze. Az idősíkokat váltogatja, nem tartja be azok logikai rendjét. Pl.: Proust : Az eltűnt idő nyomában Egy teasütemény íze elindít egy emlékfolyamatot a múltból. Jellemző a nézőpontváltás, amikor ugyanaz az esemény többféle nézőpontból is megjelenik. Belső monológot is alkalmaz, a szereplő tudatfolyamatán keresztül látjuk az eseményeket. Megjelenik az esszéregény, amely filozófiai, gondolati tartalmakat közvetít. Dráma Megjelenik a narrátor a színpadon. Megteremtődik az epikus színház. A művek gondolkodtatni akarnak. I. Élete Guillaume Apollinaire Francia költő. Eredeti neve Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky. Rómában született augusztus 26-án, törvénytelen gyerekként. Apja Flugi d Aspremont gróf, olasz katonatiszt, utazgató arisztokrata; anyja egy emigráns lengyel nemes lánya. Zavaros családi és állampolgársági körülmények közt telt gyermek- és ifjúkora. Öt évvel fiuk születése után a szülők (házassággal sosem legalizált) kapcsolata felbomlott. Hétéves korától a fiú Franciaországban élt kalandor életvitelű táncosnő anyjával, akinek a nevét viselve hol lengyelnek, hol olasznak írták az iratokba és a

4 bizonyítványokba. Monacóban, Cannes-ban, Nizzában folytatta tanulmányait, az érettségit valószínűleg nem sikerült letennie. Egy rövid ideig Párizsban hivatalnokoskodott, de végzettség és állampolgárság híján komoly munkához nem jutott. Néhány külföldi utazás után 1901-ben Németországban házitanítói állást vállalt egy gazdag kölni család lánya mellett. Két döntő élményt hozott számára ez az év: egyrészt a rajnai tájat (ennek gyümölcsei későbbi rajnai versei ), másrészt reménytelen, soha be nem teljesülő szerelmét tanítványa angol nevelőnője, Annie Playden iránt, aminek legszebb emléke a már végleges elválásuk után keletkezett A megcsalt szerető éneke első megfogalmazása. Ez akkor íródott, amikor rövid időre Londonba utazott, hogy még egyszer megpróbálja magához hajlítani Annie-t. Párizsba visszatérve bekapcsolódott az irodalmi és művészeti életbe. Kapcsolatba került Jarryval, Max Jacobbal, Picassóval, az avantgárd több képviselőjével ban ismerte meg Marie Laurencin festőnőt, korabeli verseinek egyik ihletőjét; szerelme szította föl mindig is meglevő érdeklődését a festészet iránt. Képzőművészeti kritikáiban, katalógusokhoz írt előszavaiban és előadásaiban ettől fogva az új festészet szószólója lett. Kellemetlen helyzetbe hozta barátsága egy belga újságíróval: ez a Piéret nevű kalandor 1911-ben a Louvre-ból ellopott néhány szobrocskát, melyeket Apollinairenél helyezett el. Bűntársként a költőt is letartóztatták néhány napra, s csak 1912-ben tisztázhatta magát teljesen. (A vizsgálati fogság emléke a Börtönben ciklus a Szeszek kötetben.) Az első világháborút izgalmas kalandnak tekintette ben a német offenzíva elől Nizzába ment; itt lobbant föl a rövid életű és szintén Apollinaire megcsalatásával végződő Lou-szerelem. Önkéntesként decemberben bevonult a tüzérséghez, majd áthelyeztette magát a gyalogsághoz. Közben levélbeli ismeretséget kötött egy algériai francia lánnyal, Madeleine Pagèsszel, megkérte a kezét, majd meg is látogatta Oranban ban egy ütközetben egy gránátrepesz átütötte a koponyáját. Megoperálták, koponyáját haláláig vaskarika tartotta össze. Párizsba visszatérte után ismét bekapcsolódott a művészeti életbe, főként avantgárd lapokba írt tavaszán megnősült, elvette Jacqueline Kolbot, az Egy szép vörösesszőkéhez című versének ihletőjét őszén az egész Európán végigsöprő spanyolnátha elérte legyengült szervezetét és november 9-én Párizsban meghalt. II. Művészete Először prózai művekkel jelentkezik, erotikus és fantasztikus novellákkal, valamint A rothadó varázsló, 1908 című hosszabb elbeszélésével. (Ebben csapongó képzelete mutatkozik meg: görög mítoszok, bibliai történetek és barokk epikus hősök menete vonul a kelta rengetegben, Merlin és Viviane históriájának keretében). Első, nyomtatásban megjelent verseskötete antropomorf állat-epigrammák ciklusa (Bestiárium avagy Orpheus kísérete); a 16. században divatos négysorosokat eleveníti fel, de megmutatkozik hajlama a bizarra, a groteszkre, a csattanóra.

5 Barátai, a kubista festők védelmében számos cikket ír, amelyeket A kubista festők, Esztétikai elmélkedések, 1913 című kötetben gyűjt egybe. Tizenöt év alatt ( között) keletkezett verseinek gyűjteménye a Szeszek, A költemények nagyrészt életének eseményeihez kapcsolódnak, de különböző költői fejlődési szakaszokat, stílusváltozatokat tükröznek; stilárisan legalább három réteget képviselnek. A korai versek a szimbolista hangulatlírát folytatják, illetve a múltból vett jelképes értelmű történeteket beszélnek el (A remete; A lator). A rajnai versekben (külön ciklus ebben a Rajnai dalok) a költő az egyszerű dalformát kelti új életre, visszanyúlva a trubadúrok, Villon, a romantika, a német Lied, Heine, Verlaine örökségéhez (Az Ősz; Loreley; Május). A táj, mint a csalódott szerelmes mélabújára felelő természet hatja át dalait, igazi lelki táj - és a múlt időtlen tudattartamként él tovább. A rajnai korszak tudatos művészi lezárása A megcsalt szerető éneke, A versek harmadik csoportját a modern szintézisre törekvő, kubista-szimultanista szerkesztésű költemények jelentik (a legmodernebbek az esemény-versek : Égöv; Menet; Az utas; Vendémiaire). Néhány költeményének kubista képalkotása (a meglepetés esztétikájának jegyében) sokkoló hatású volt. (A tűzkosár; Eljegyzés). A Szeszeket tehát az újítás és a hagyományőrzés egyaránt jellemzi, és a kötet tükrözi Apollinaire alkotásmódjának átalakulását: miként bontja fel a hagyományos mondatszerkezeteket, törli az írásjeleket, kapcsol össze egyre távolibb síkokat, illetve hogyan halad a kötött formáktól a szabad vers irányába. Apollinaire a líra megszokott témáit kibővítette a háborús élmények, a szenvedélyes erotikus szerelem megfogalmazásával. Az újítás lehetőségét kutatva eljutott a szürrealizmusig. A hagyományokra épülő modernség útját járta, a klasszikus és a romantikus költészet örökségét gazdagította a 20. sz.-i ember új látomásaival. Szürrealizmusa nem az álomszerű víziók és az automatizmus kultusza, képei a valóság szubjektív, de tudatos átéléséből fakadnak. A magyar irodalomban Kassák és köre révén hatott először; verseit Radnóti Miklós, Rónay György és Vas István fordították. Teiresziász emlői című darabjából Poulenc vígoperát írt. A Kikericsek, Valószínűleg még az Annie-versekhez tartozik. Oldott, kötetlen, szabad versépítés jellemzi. Az őszi rét jelenségei, eseményei töredékes képekben villannak fel a szerelmi motívummal együtt; a két téma kölcsönösen idézi fel egymást. A méreg, megmérgeződik, halni készülő motívumsor általánosabb jelentést is sugall: a világban méreg van, a dolgok, az emberi élet szükségszerűen romlanak és múlnak el. A költő az értelem működésének kikapcsolásával jelenít meg lelki tartalmakat, a külvilág jelenségei az érzelmek tükörképének tűnnek fel. A Mirabeau-híd, 1912.

6 A Marie Laurencinnel való kapcsolat megszakadása idején született; a bánatot sanzonszerű dalban oldja fel. A vers központi motívuma az idő feltartóztathatatlan múlása, ezt a folyton-folyású víz motívumában jelképszerűen érzékelteti. A szerelmi csalódás az elmúlás érzetét váltja ki, és ennek fájdalma lesz a költemény alaphangja. Így a híd alatt áramló víz egyszerre jeleníti meg az idő futását, a halál közeledését, a szerelem elmúlását, s egyre erősebben érzékelhető a búcsúzás gesztusa is. A költemény központozás nélkülivé alakított sorai a víz folyását is érzékeltetik; a vers zenéjének folyamatos áramlása hangulati-érzelmi összefüggést teremt a vers motívumai, képei között. A jelképeknek és a verszenének ez az egysége Apollinaire költészetének egyik legjellegzetesebb vonása. Égöv, 1912 A Szeszek nyitó verse. Összegző és programadó költemény: számadás a költő eddigi életéről és egy újfajta világszemlélet kifejezése; ez legérettebb esemény-verse. Időbeli kerete egyetlen, hajnaltól hajnalig tartó napé, de ebben a keretben ezer merész képsor állítja szembe a régi világgal az újat. A költő a régitől unottan fordul el, új hitek, új lehetőségek után sóvárog. Felmerülő emlékképekben idézi meg életének elmúlt eseményeit, miközben fantáziája abszurd látomásokba ragadja. A költői tudat időben és térben szabadon csapong, így a versben egymás mellé kerülnek egymástól távol eső jelenségek: a modern élet, a technikai civilizáció, a nagyváros motívumai keverednek a múlt, a történelem, a vallások és mitológiák elemeivel, fantasztikus álomképekkel. Szimultanizmusa szinte túlárad. (A kubista festészet látásmódjához hasonló módszer ez: az alkotás tárgyát a művész elemeire bontja, és ezeket az elemeket valamennyi oldalukról megjelenítve új egységbe helyezi.) Együtt-látva, egy enciklopédikus látomásban egyesíti a darabokra tört világ elemeit, és a külső és belső világ jelenségeit együtt, valóságos összefüggéseikben tárja elénk, úgy, ahogy azok a lelki élet folyamatában valóban együtt vannak. Vendémiaire A kötet záró verse. Az egész világot egy pillanatra birtokló szimultanizmus hitvallása. Bennük a nyers prózai világ, a költői emlék és látomás foszlányai szeszélyes sorokban illeszkednek egymáshoz, ám az egészet összefogja az élet lényegét, szeszét kifejező költői lendület, líraiság. Másik nagy kötetében, a Kalligrammákban, 1918 tovább folytatja kísérletezését. A beszélgetés-versekben (párbeszédversek) egy konkrét helyen elhangzott mondatfoszlányokat regisztrál; a lényeg, hogy az indító benyomásokat riportszerűen váltják fel a versírás közben elhangzó mondatok s a lezajló események kommentárjai (Az ablakok; Hétfő rue Christine). Ahogy a költő korábban össze nem illő szavakat és kifejezéseket rendelt egymás

7 mellé, és ért el meglepő eredményeket, most mondatokkal teszi ugyanezt, de a közlésnek ez az illogikussága az életnek a kereteket szétfeszítő bőségét és ugyanakkor közvetlen természetességét érezteti. A kötet-címadó képversek ősi hagyományt újítanak fel. A címben megjelölt jelenséget vagy tárgyat tipográfiailag ábrázolják (Esik; A megsebzett galamb és a szökőkút); játékos próbálkozások a vers időbeli és térbeli jellegének összekapcsolására. A nyakkendő és a zsebóra nyomdai szedése e két tárgy vizuális képét idézi fel, akárcsak A szív, korona és tükör hármas nyomdai képe is - a képversben a szöveg kifejező értéke általában másodrendű és művészileg gyakran jelentéktelen. Apollinaire maga csupán a szabad vers természetes következményének tekintette a kalligramma műfaját. A kötet legmegragadóbb versei a háború élményéből fakadnak; ezek jelzik a háború csodájáért való lelkesedéstől a belefáradásig vezető utat. Utolsó művei közül az Egy csillag bánata önéletrajzi vallomás. Egy szép vörösesszőkéhez A kötetzáró darab, a feleségéhez, Jacqueline Kolbhoz írta. Az ars poetica és szerelmes vers vegyülése, a költő végrendelete, a kutatás és képzelet testvériségének himnikus éneke. Ez a mű programtanulmány, Apollinaire esztétikai hagyatéka, új költészet-esztétikai alapvetése. Leszámol a múltba merengő poézissel, saját régebbi eszményeivel is; a költőt az újat felfedező, kísérletező tudóssal állítja párhuzamba.(de nem tagadja a francia nemzeti hagyományokat, a rendet). A hagyomány és lelemény vitájában a hagyományt is lényegesnek tartja, de új tüzekkel, új látomásokkal, az izzó értelem termékeivel akarja új életre kelteni. Posztumusz köteteiben a háború alatt Louhoz (Louise de Coligny Châtillon), valamint a Madeleine Pagèshez írott szenvedélyes és erotikus szerelmes verseit adták ki. (Versek Louhoz; Gyengéd, mint az emlék). I.Élete Kassák Lajos Kassák Lajos március 21-én született Érsekújváron. Apja, Kassák István gyógyszertári laboráns, anyja, Istenes Erzsébet mosónő volt. A gimnáziumból kimaradva lakatosinasnak adták, szakmát szerezve vasmunkásként dolgozott Győrben ben Angyalföldre költözött. Gyári munkáját folytatta, de közben részt vett a szocialista mozgalomban és autodidaktaként művelődött ben gyalogosan, csomagok és pénz nélküli vándormunkásként bejárta Nyugat- Európát, eljutott Párizsig. A munkásmozgalom és nyugat-európai útja hatására alakult ki avantgárd, művészeti forradalmat hirdető esztétikai felfogása. A Tett címmel 1915-ben folyóiratot alapított, az első avantgárd folyóiratot Magyarországon.

8 Antimilitarista kiállása miatt a cenzúra betiltotta a lapot, de Kassák 1916-ban újabb folyóiratot indított Ma címmel. Bár 1919-ben az írói direktórium tagja volt, bírálta a diktatúra rendszerét és kultúrpolitikáját. Folyóiratát a tanácskormány júliusban betiltotta. A kommün bukása után letartóztatták, szabadulása után hajón Bécsbe szökött, ahol újraindította a hamarosan nemzetközi viszonylatban is jelentőssé váló Mát ben Németh Andorral 2x2 címmel újabb - rövid életű - folyóiratot alapított. Művészi módszereiben Kassák rövidebb-hosszabb ideig, kisebb vagy nagyobb mértékben az összes izmusba belekóstolt. A maga avantgárdváltozatát aktivizmusnak nevezte. Az aktivizmus nem jelentett művészeti programot; elsősorban a művész elkötelezettségét jelenti a társadalmi igazságosság, a tömegek felemelése, egy majdani jobb élet reménye mellett. Ily módon Kassák társadalmi-politikai alapállása mindig baloldali, a háború idején pedig pacifista volt; ugyanakkor semmilyen párthoz vagy politikai csoportosuláshoz köthető eszmének nem volt kritikátlan híve ban visszatelepült Magyarországra, ezután jelentette meg az avantgárd megújítására törekvő, rövid életű Dokumentum című folyóiratát, amelyet többek között Illyés Gyulával és Déry Tiborral szerkesztett. Ezt követte 1928-tól az 1938-ban betiltott Munka című folyóirat. A laphoz kötődő fiatal munkások, értelmiségiek számára szervezett önművelő kört, amelynek tagjait a fotó és a rajz felé irányította tõl rendszeresen írt a Népszavába és a Szocializmusba ben izgatásért kéthavi börtönbüntetést kapott ben teljesen visszavonult a nyilvánosságtól ben Fodor Józseffel együtt szerkesztette az Új Időket. A Magyar Művészeti Tanács alelnöke lett, szerkesztette a Tanács Alkotás ( ) című folyóiratát és a Kortárs ( ) című folyóiratot ben Baumgarten-díjat kapott tõl belső száműzetésbe kényszerült, művei nem jelenhettek meg tól térhetett vissza a művészeti életbe, az Írószövetség elnökségének tagjává választották ben Kossuth-díjat kapott július 22- én halt meg Budapesten. II. Munkássága Első verseskötete Eposz Wagner maszkjában címmel jelent meg. A kötet mind a 13 költeménye az avantgárd jegyét mutatja. Nagyarányú körkép tárul fel benne a háborúban szenvedő világról. Nyíltan elutasította az öldöklést, a háborút. Kiemelkedő költeménye: A mesteremberek. Formája szabadvers, elveti a hagyományos rímeket, de a gondolati rím továbbra is jelen van. Az egész költeményt bizakodó hangnem hatja át, amely a közeli jövőtől és a munkásosztálytól várja a világ megváltását.

9 Negatív önmeghatározással indul a költemény, ez az elkülönülés egy történelmi korszak elítélését, megtagadását is jelenti. A szünetet jelző három pont után fordulat következik, melyben megjelenik a jövő nagyszerű látomása. Hatalmas szerkezetek, építmények halmozásával jelzi az elképzelt jövőt, és új mítoszt teremt, a technika mítoszát. A megváltott új korszak fiai és leányai méltók lesznek majd a jövőhöz. 71 ( A mellékutcából jöttem) Megjelenik nála az elégikus hangnem. Az ifjúkori öntudatos magabiztosságtól eljut a csalódásig. A tizenkét szivart elszívó hetyke fiatalember a társadalom mélyebb rétegéből jött és az élet kezdetén áll. Helyüket keresik a világban, közösségre vágynak. Egy megújult világ, egy megújult világ képe lebeg a szemük előtt, nem akarnak együtt élni a pöffeszkedő nagyurakkal és megalázott társaikkal. A vers hőse egy jelre vár, de csalódnia kell, mert a világ nem változik. A barátok elalszanak, a szivarok kialusznak. A természet örök, ritmikus rendje is a változatlanságot sugallja. Egy fényképem alá Utolsó költeményeinek egyike. Búcsúvers. Számvetés az életéről, és így nyolcvan évesen egyfajta előérzet a közeledő haláláról. Nincs benne önsajnálat, sem lelkifurdalás kisiklott élete miatt. Az elmagányosodást egy fényképbe vetíti ki. A kép egy kegyetlenül megformált embert mutat, akit az élet kudarcai tettek műremekké. Ilyennek vállalja magát és azt mondja, hogy megtöretlen marad a megtörtek között.

Aszalós Sándor Az avantgárd irányzatok

Aszalós Sándor Az avantgárd irányzatok Aszalós Sándor Az avantgárd irányzatok Az expresszionizmus A fauvizmus A futurizmus A kubizmus A dadaizmus A szürrealizmus A konstruktivizmus - Bauhaus Az aktivizmus és a magyar avantgárd A beat kultúra

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

József Attila (1905 1937)

József Attila (1905 1937) József Attila (1905 1937) József Attila ars poeticái: A XX. századi költői hitvallások sajátossága, hogy bennük a lírai én nem csupán a versírás szakmaielméleti problémáival vet számot, hanem életprogramot

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

Nem sűlyed az emberiség!

Nem sűlyed az emberiség! Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

0 17 Y MŰHEL AR Y G MA 170

0 17 Y MŰHEL AR Y G MA 170 170 MAGYAR MŰHELY 170 170 Mûvészeti folyóirat www.magyarmuhely.hu TARTALOM 100 ÉVES AZ AVANTGÁRD Avantgárd 100 1 Slavko Matković: G. Apollinaire-ről 4 Triceps: Ha, aha, ah. Tréfa Kapitány teapartiját mesélem

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Esztétizmus, esztétizáló modernség. kötik (Aesthiticism vagy Aesthetic movement néven), annak ellenére, hogy a l art pour l art

Esztétizmus, esztétizáló modernség. kötik (Aesthiticism vagy Aesthetic movement néven), annak ellenére, hogy a l art pour l art 1 Esztétizmus, esztétizáló modernség Az esztétizmust kifejlett formájában általában a 19. század utolsó harmadának Angliájához kötik (Aesthiticism vagy Aesthetic movement néven), annak ellenére, hogy a

Részletesebben

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Bölcsészdoktori értekezés Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Balázs Ildikó Debreceni Egyetem BTK 2008 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a... tudományágban

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám (ItK), 111(2007). SZALAI ANNA ELSÜLLYEDT KÖZÖSSÉGEK KRÓNIKÁSA, UJVÁRI PÉTER Pályavázlat * Ujvári Péter neve a (Magyar) Zsidó lexikon szerkesztőjeként máig megtalálható a zsidó témájú tanulmányok, kötetek

Részletesebben

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás)

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Antal Margit Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Reményik Sándor és az Erdélyi Helikon kapcsolata Sokak keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik sorai: Eredj, ha tudsz [

Részletesebben

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen IV. évfolyam 2012 4. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDRŐL Kozma László: Ünnepi színpad... 3 Fülöp Lajos: Az

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen MEGHÍVÓ 3 MEGHÍVÓ Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen Az idei, minden korábbinál nyitottabb TEK-tábort Csillebércen rendezzük augusztus 17. és 26. között. A tábori előadások és körök fő témái: a társadalomtudomány

Részletesebben

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE Tanulmányok, előadások Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Pomogáts Béla, 2014 Intermix Kiadó, 2014 Intermix Kiadó E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua

Részletesebben

Kísérlet a világ rendszerbe foglalására

Kísérlet a világ rendszerbe foglalására Pécsi Györgyi Kísérlet a világ rendszerbe foglalására Emeletek vagy a láz enciklopédiája 1 A hatvanas évek közepétől radikálisan átrendeződik Szilágyi Domokos lírai életműve, az évtized végére pedig megjelennek

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

KONYVHET JANIKOVSZKY ÉVA. Ember és gondolat. Színház Mozi Video Folyóiratszemle. Kertész Ákos Eltörjem a kezed? Összefognak a kicsik

KONYVHET JANIKOVSZKY ÉVA. Ember és gondolat. Színház Mozi Video Folyóiratszemle. Kertész Ákos Eltörjem a kezed? Összefognak a kicsik 144 FT KONYVHET IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2000. MÁJUS 4. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Kertész Ákos Eltörjem a kezed? Összefognak a kicsik Interjú Lackfi Jánossal A Kalákaegyüttessel Színház Mozi Video Folyóiratszemle

Részletesebben

Magyarság és zsidóság találkozásának,

Magyarság és zsidóság találkozásának, Iskolakultúra 2004/4 A választott nép Ady Endre és Tábor Béla mûveiben szemle A mai zsidó kiválasztottság természetesen tárgyalhatatlan a kereszténységhez fűződő viszony vizsgálata nélkül. Mármost, a kiválasztottság

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK!

FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK! SZEKFŰ ANDRÁS FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK! Jancsó Miklós filmjeiről Magvető Könyvkiadó, Budapest Szekfű András, 1974 B. Nagy László emlékének Meghalt 1973. április 18-án, Balatonszárszón Jutka: Az első kérdés

Részletesebben

Á nos amours passés! *

Á nos amours passés! * Á nos amours passés! * Vendégségben Mészöly Dezsőnél Mészöly Dezső Kossuth-díjas író, költő, műfordító 1918. augusztus 27-én született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának elvégzése

Részletesebben

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó Szentkuthy Körbejárt, egyre kitaposottabb utakon 005 Interjú Tompa Máriával A szex mint gondolkodás? 014 Interjú Filip Sikorskival Mit csinált Wermer András a szocializmusban? 018 Interjú Wermer Andrással

Részletesebben