VÁZLATOK A VILÁGIRODALOMBÓL (oktatási segédanyag)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁZLATOK A VILÁGIRODALOMBÓL (oktatási segédanyag)"

Átírás

1 Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék BÁRDOS JÓZSEF VÁZLATOK A VILÁGIRODALOMBÓL (oktatási segédanyag) Kecskemét 2005

2

3 Világirodalom 3 1. AZ ÍRÁS ÉS AZ ÍRÁSBELISÉG TÖRTÉNETE I. Az írás a kommunikáció másodlagos formája kialakulása: összefügg a központi kormányzás szükségletével eredete: a mágikus rajzzal kapcsolja össze anyaga sokféle (agyag, kő, papirusz, selyem, stb.) jelentősége: ez az információátadás nem biológiai útja, nincs biológiai korlát az információátadás elválik az egyének biológiai lehetőségeitől végbemehet közvetlen kapcsolat nélkül (térben, időben) végtelen információ-felhalmozódáshoz vezet (modern kultúra) II. Az írás története képírás (fogalomírás) egy kép = egy fogalom (nincs jel!) fejlődése: konkrét elvont: átvezet a jelek kialakulásához (Egyiptom, Közép- és Dél-Amerika, Kína) erénye: írás, dekorativitás hátránya: nehézkesség, a képek burjánzása szótagírás a szó hangképének megközelítése szótagnyi jelekkel fejlődése: kép szótag mássalhangzó (átvezet a hangíráshoz) (Egyiptom, Fönícia, Izrael) erénye: egyszerűbb, gyorsabb, mint a képírás hátránya: nyelvhez kötött, a magánhangzók jelölése bizonytalan hangírás a szó hangképének visszaadása hangot jelölő írásjegyekkel

4 4 Világirodalom fejlődése: föníciai és héber írás (csak mássalhangzók) Görögország (plusz magánhangzók jelei: tökéletes írás!) latin írás latin betűs írás cirill írás (Fönícia, Görögország, Róma) erénye: egyszerű, kevés jel kombinációjával dolgozik, univerzális, bármely nyelv jelölésére alkalmazható a tökéletes ábécé minden hangra van egy betű, és minden betű csak egy hangot jelöl III. Ősi írások, mai írások kihalt írások: egyiptomi hieroglifák, krétai lineáris B írás, sumér-akkád ékírás, maja írás, szkíta rovásírás, stb. (megfejtetlen pl. az etruszk és a krétai lineáris A írás) mai írások: kínai írás, japán írás (szótagírás jellegű); görög ábécé; cirill ábécé (a késő antik görög minusculáris írásból alakult ki: Cirill és Metód); grúz ábécé; latin ábécé (az antik görögből etruszk közvetítéssel származik); ez a modern latin betűs írások alapja IV. A magyar írás története ősi rovásírásunk nyomai (régészeti emlékek, székely rovásírás) eredete tisztázatlan latin betűs írás a kereszténység felvételével együtt terjed el (hiteles helyek oklevelek; kolostorok kódexek) az első módszer: kódex-írásmód (betűkombinációk) a, latin betűk átvétele (b, d, f, g, k, l, m, n, e, i,, stb.) b, a latinból hiányzó, a magyarban meglévő hangok jelölésére latin betűkombinációk alkalmazása (sz, zs, ty, gy, ny, oe, eu, ew, cs) sok bizonytalanság, helyi írásváltozat, ma is kérdéses formák (szórványemlékek: Tihanyi Apátság Alapítólevele, korai oklevelek), első szövegemlékek (Königsbergi töredék,

5 Világirodalom 5 Halotti Beszéd, Ómagyar Mária-siralom), magyar nyelvű kódexek az új módszer: huszita írásmód (mellékjeles írás) a, latin betűk átvétele b, a latinból hiányzó, a magyarban meglévő hangok jelölésére mellékjeles latin betűk alkalmazása (t, g, ž,, ō, ŏ, ő, ě, ā, ó, ò) a modern magyar írás a kettő keveredéséből alakul ki a, a mássalhangzóknál latin betűk és a kódexírásmód módszere betűkettőzés = hosszúság; betűkombinációk = más mássalhangzók (pl.: akkor, Zsuzsa, asszony, Csaba) b, a magánhangzóknál latin betűk és a huszita írás módszere mellékjeles latin betűk a hosszúság jelölésére és a hiányzó betűk helyett (pl.: öreg, útravaló, ütődés) a nyelvújítás korában: ypszilonisták és jottisták harca marad a ly és a j is; elvetik a kiejtés szerinti írás egyeduralmát (ad, aggya, acc, tud, tuggya, tucc helyett ad, adja, adsz, tud, tudja, tudsz! így a magyar írás sem tökéletes ábécé: (pl. tudsz, vicc, látsz = cc; adja, higgye = ggy) V. A mai magyar helyesírás alapelvei a XIX. század második felében szilárdulnak meg 1. A kiejtés szerinti írásmód elve (a morfémák belsejében) pl. labda, bátyám 2. A szóelemző írásmód elve (a morfémák határán) pl. adja, bátyja 3. A hagyományos írásmód elve (ly írása, régi családnevek) pl. Széchenyi, folyik 4. Az egyszerűsítő írásmód elve (kettőzések, triplázások írása) pl. asszony, tollal

6 6 Világirodalom 2. A KLASSZIKUS IDŐMÉRTÉKES VERSELÉS I. Az időmértékes verselés lényege a hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozásán alapuló ritmus alapegysége egy rövid szótag kiejtési ideje: egy mora; egy hosszú szótag = 2 mora a magyarban a szótag magánhangzótól magánhangzóig számítódik pl. Ah, l/ágy/an k/él /az /est/i sz/él M/ilf/ord /öb/öl f/el/é rövid szótag: ha rövid a magánhangzó és utána legfeljebb csak egy mássalhangzó következik; jele : hosszú szótag: ha hosszú a magánhangzó és/vagy utána egynél több mássalhangzó következik; jele: II. Az időmértékes verselés egységei: a verslábak fajtái: 2 morás: = pirrichius 3 morás: = jambus = trocheus 4 morás: = anapesztus = daktilus = spondeus 6 morás: = choriambus = ionicus a minore = ionicus a maiore illetve: semleges: pirrichius, spondeus, choriambus (lehet emelkedő és ereszkedő hangzású is) emelkedő: jambus, anapesztus, ionicus a minore ereszkedő: trocheus, daktilus, ionicus a maiore

7 Világirodalom 7 III. Nagyobb verstani egységek kolón: fél vagy egész sornyi, kisebb egységekre nem tagolódó egység, a hatmorás verslábak is már annak tekinthetők sor: több verslábból vagy kolónokból álló verstani egység; néhány nevezetes: hexameter: hat, négymorás, ereszkedő verslábból álló sor, melynek ötödik verslába daktilus, hatodik pedig spondeus Férfiuról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott (Odüsszeia) / / / / / / pentameter: hat, négymorás, ereszkedő verslábból álló sor, melynek harmadik és hatodik verslába egy-egy fél spondeus, negyedik és ötödik verslába pedig daktilus, a harmadik után sormetszet van Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács (Kisfaludy) / / // / / / szapphói sor: tizenegy szótagos, ereszkedő dallamú sor Minden órádnak leszakaszd virágát (Berzsenyi) adoniszi sor (hexameterzárlat) S élj az idővel (Berzsenyi) strófa: két vagy több sorból álló, ritmikusan ismétlődő egység disztichon: egy hexameter és egy pentameter (szabályos váltakozásuk a disztichonos vers) Próféták által szólt rígen néked az Isten S az, kit igírt, ímé vígre megadta fiát. (Sylvester János; az első magyar disztichonos vers kezdete) / / / / / / / / // / / /

8 8 Világirodalom szapphói strófa: három szapphói és egy adoniszi sor Minden órádnak leszakaszd virágát: A jövendőnek sivatag homályit Bízd az istenség vezető kezére S élj az idővel. (Berzsenyi) alkaioszi strófa: két alkaioszi tizenkettes, egy jambikus kilences és egy alkaioszi tízes sorból álló strófaforma Romlásnak indult hajdan erős magyar! Nem látod, Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszús egeknek Ostorait nyomorult hazádon? (Berzsenyi) // // aszklepiádeszi strófa: (többféle létezik, a legismertebb Horatiustól Berzsenyiig és tovább kedvelt forma) három aszklepiádeszi sor és egy glükóni: Zúg immár Boreás a Kemenes fölött, Zordon fergetegek rejtik el a napot. Nézd a Ság tetejét hófuvatok fedik, S minden bús telelésre dőlt. (Berzsenyi) // // //

9 Világirodalom 9 IV. A magyar költészet és az időmértékes verselés rendkívüli szabályok: a sor utolsó szótagja mindig tekinthető hosszúnak ; az a névelő, az a mutató névmás és a vonatkozó névmások a eleme lehet hosszú; a XX. századi költészetben (Ady óta mindenképpen) már inkább négyféle szótagot tartanak nyilván: rövid és hangsúlytalan rövid, de hangsúlyos (ez a kettő akár rövid-hosszú párként is szerepelhet) hosszú de hangsúlytalan hosszú, de hangsúlyos (e kettő ismét alkothat párt) Góg és Magóg fia vagyok én / / / / / / / / a kettő együtt trochaikus dallamot eredményez, miközben a vers hangsúlyosan is értelmezhető: Góg és Magóg / fia vagyok / én (háromütemű kilences): így szimultán vers (azaz egyszerre hangsúlyosan és időmértékesen is értelmezhető)

10 10 Világirodalom 3. AZ ANTIK EPIKA I. Az epika múlt idejű, elbeszélő, cselekményes szerkezettel rendelkező műfajok, mindig van (legalább) egy elbeszélő II. Az eposz egész világ (egy nép) sorsát eldöntő eseményről szóló, a kor egész világképét átfogó, nagy terjedelmű epikus műfaj, jellemzője az extenzív totalitás eposzi jellegzetességek: mitológiai téma (mítoszt dolgoz fel, isteni, félisteni hősök, istenek, az istenvilág és a földi világ egésze jelen van); hexameteres forma (a görög mintájú eposz!); eposzi kellékek (invokáció, propozíció, enumeráció, epizódok, isteni beavatkozás, csodás elemek, toposzok, állandó jelzők, in medias res kezdés) III. Keleti eposzok: Mahabharáta (hogyan hódították meg az indoeurópaiak Indiát) Rámajána (Ráma királyfiról szóló történetek füzére) jellemzőjük: óriási terjedelem, szanszkrit nyelv, széteső szerkezet, az egységes kompozíció hiánya, sok önállósulásra hajlamos, nagy terjedelmű epizód (pl. Szávitri története) Gilgames-eposz története: Gilgames, mítikus uralkodóról és a hatalmas Enkiduról szól, akit az istenek Gilgames elpusztítására teremtenek, és aki, miután a szerelem emberré teszi, Gilgames barátja lesz; de egy közös hőstettük során az istenek megölik; ezért Gilgames útrakel, hogy visszahozza barátját a halálból; eljut a világ végére Utnapistimhez, aki egyedül

11 Világirodalom 11 élte túl a vízözönt (mint Noé); ő hozzásegíti Gilgamest az élet füvéhez, de a füvet ellopja Gilgamestől a kígyó; így Gilgamesnek bele kell nyugodnia, hogy senki sem kerülheti el a halált) nyelve: sumér illetve akkád (sok változatban, de csak töredékesen maradt ránk) tartalma-üzenete: ember és természet visszavonhatatlan kettészakadása a szerelem civilizáló hatása az ember tragikus (mert halandó) volta a barátság mindent legyőző ereje IV. Görög történetírók, filozófusok a történetírás és a filozófia kezdetben művészetnek számít az irodalom része a történeti elbeszélés közelebb áll a történelmi regényhez, mint a történettudományhoz az író elsősorban a stílusra ügyel Héródotosz (i. e. V. sz.) a történetírás atyja görög őstörténet, görög perzsa háborúk története 9 könyvben; VII. könyv: Thermopülai Thuküdidész (i. e ) a peloponnészoszi háború történetírója Xenophón (i. e ) Hellenika (a peloponnészoszi háború végéről); Anabazisz (a görögök részvétele a perzsa belháborúkban) Platón (i. e ) Szókratész tanítványa Állam utópia a tökéletes, filozófusok vezette államról (Madách!) Lakoma dialógus a szeretetről, szerelemről a valóság és az ideák világa: a barlang-hasonlat Arisztotelész (i. e ) Platón tanítványa, Nagy Sándor nevelője, Platón filozófiai ellenfele, kritikusa ő a nagy rendszerező irodalomelmélete a Poétika benne a görög dráma története alapján a drámai műnem jellemzői (a klasszicista hármasszabály hivatkozási alapja) a

12 12 Világirodalom katharzisz fogalma: a drámai mű által keltett hatás megnevezése (megtisztulás?) Démoszthenész (i. e ) Philippikák (II. Philipposz elleni szónoklatok) Plutarkhosz (i. e ) Párhuzamos életrajzok V. Latin prózaírók, történetírók, filozófusok Lucretius (i. e ) De rerum natura (a dolgok természetéről) Epikurosz filozófiájának költői átfogalmazása Sallustius (i. e 86-35) kiváló prózaíró, történész: A Jugurtha elleni háború; Catilina összeesküvése Cicero (i. e ) a szóbeli latin próza legfélelmetesebb mestere De oratore (a szónokról); Orator (a szónok); 58 szónoki beszéd (4 Catilina ellen); De republica (az államról); De natura deorum (az istenek természetéről); levelek C. J. Caesar (i. e ) Commentarii de bello Gallico (A gall háború) ; Commentarii de bello civili (A polgárháború) Livius (i. e. 59-i. sz. 17) Ab urbe condita (Róma története a város alapításától) 142 könyv az annales-módszer folytatója (töredék!) Phaedrus (i. e. 15-i. sz. 55) öt könyv (93 állatmese); történeteit Aiszóposztól veszi át, és továbbörökíti Petronius (?- i. sz. 66) Satyricon regény, töredéke maradt csak fenn (Trimalchio lakomája) ifj. Plinius (i. sz ) levelek 10 könyve Tacitus (i. sz ) Annales Historiae (sine ira et studio): római történet Apuleius (i. sz. 125-?) Az aranyszamár hatalmas epizódsorozatot tartalmazó későhellenisztikus regény, talán Luki ánosz-feldolgozás; benne Amor és Psziché története betétre gényként Marcus Aurelius (i. sz ) Önvallomások (Kosztolányi!)

13 Világirodalom 13 Longosz (i. sz. II-III. sz.) Daphnisz és Chloé pásztorkörnyezetben játszódó szerelmi történet, boldog befejezéssel (benne kitett gyermek, születő szerelem, féltékenység, kalózok, emberrablás, szerencsés felismerés) Héliodórosz (i. sz. VI. sz.) Sorsüldözött szerelmesek bonyolult meseszövésű, a hellenisztikus regény minden jellemzőjét egyesítő nagyméretű regény

14 14 Világirodalom I. A görög eposzok: 4. HOMÉROSZ ÉS VERGILIUS Iliász (Trója ostromáról) Odüsszeia (Odüsszeusz hazatéréséről) a homéroszi kérdés: az alkotó személyére vonatkozó kérdések összessége; feltételezések: közösségi alkotás ( a nép alkotása) a romantika néplélekfelfogásával rokon elképzelés a XIX. században alakult ki; a szerző Homérosz (már a klasszikus korban sem tudtak semmit róla, ezt mutatja a klasszikus sorpár: Hét város verseng, melyikük ringatta Homéroszt: Kűmé, Szmirna, Khiósz, Kolophón, Pülosz, Argosz, Athénai. Wolf szerint: sok apró hősi ének összefűződéseként jött létre az eposz ma elfogadott nézet: egy-egy (ismeretlen költő) alkotásai, az Odüsszeia szerzője ismerte az Iliászt, ez a mű kb. egy évszázaddal későbbi, valamikor a VIII. század táján jött létre a két eposz, de csak az V. században jegyezték le véglegesen (Babits félig tréfás állítása: az Odüsszeia szerzője talán nő, mert aprólékos, leíró, sok a nőszereplő, kimunkáltsága nőiesen finom) lényeges különbségek Iliász: világa: egy arisztokratikus, harcos világot ábrázol hőse: a legnagyobb harcos, aki bátor, hatalmas erejű, a félisteni származású Akhillész, apja a legnagyobb földi király, Péleusz, anyja Thetisz tengeristennő, azt mondta róla a jóslat, hogy rövid életű, de nagyobb hős lesz, mint az apja, ha elmegy Trójába harcolni témája a háború szerkezete: egyenes vonalú, egyszálú Odüsszeia: világa: egy kereskedő-hajós, utazó világot ábrázol

15 Világirodalom 15 hőse: a leleményes Odüsszeusz, aki elsősorban eszes, kíváncsi, az egész világot megismerni akaró, magát mindenütt feltaláló ember, Ithaka királya témája: Odüsszeusz hazatérése, a kérők legyőzése, békeszerzés Ithakában szerkezete: több szálon indul, a múlt (szigetszerűen) beleékelődik a valós történet belsejébe II. Az Iliász története: a trójai háború (Ilion=Trója) tizedik évének 52 napjáról, Akhillész haragjáról és megbéküléséről szól. Agamemnón elrabolja egy Apollón-pap lányát, és nem akarja váltságdíjért visszaadni, ezért járvány tör ki. A vezérek úgy döntenek, ki kell engesztelni Apollónt. Agamemnón csak akkor adja vissza a lányt, ha kárpótlásul megkapja a zsákmány elosztásakor Akhillészhez került Briszéiszt. Teljesítik kívánságát. Akhillész úgy érzi, megalázták, ezért elhatározza, nem harcol tovább, hanem hazatér. Anyja segítségével Zeuszt arra kéri, a görögök szenvedjenek vereséget, hogy megtanulják becsülni őt. A sorsot csak késleltetni lehet, de Hektór vezetésével a trójaiak már a görög hajókat veszélyeztetik. Akhillész többszöri kérlelés ellenére sem tér vissza a harcba, de a veszélyt látva tejtestvére, Patroklosz a mürmidonok seregével Akhillész páncélzatában, harci kocsiján a görögök megsegítésére megy. A trójaiak elmenekülnek, Hektór, hogy mentse városát, vállalja az egyenlőtlen(nek hitt) harcot, hisz tudja, Akhillész megöli őt. Legyőzi Patrokloszt, megszerzi Akhillész fegyvereit. Akhillész visszatér a harcba, hogy bosszút álljon, az istenek segítségével legyőzi Hektórt, holttestét meggyalázza. Priamosz isteni segítséggel felkeresi Akhillészt, hogy visszaszerezze fia, Hektór holttestét. Akhillész rádöbben, nemsokára az apja ugyanígy fogja siratni őt. Kiadja a holttestet,

16 16 Világirodalom és fegyverszünetet kötnek, a trójai síkon máglyákon hamvadnak a halott hősök tetemei. az istenek szerepe: a teljes görög istenvilág szerepel, különösen fontos szerep jut Zeusznak, Thetisznek, Poszeidónnak, de Hérának, Aphroditénak, Hermésznek, Apollónnak, Árésznak is. Az istenek részt vesznek a harcban, beavatkoznak a párviadalokba, módosítják az események sors megszabta menetét a legfőbb erények: a bátorság, a tisztesség, az erő, fontos a hősök nemes származása az eposz szerkezete: egyenes vonalú, időben előre haladó, mégis a jóslatok és elbeszélői kitérők (pl. Akhilleusz pajzsának leírása, a Hektórnak vagy Akhilleusznak, Parisznak szóló jóslat) révén a teljes görög világ, béke és háború, a múlt és a jövő egyaránt benne van a műben, különleges a szemléletmód is: a görög és trójai hősök egyaránt szimpatikusak, Homérosz azonos mércével mér, ugyanúgy szeretjük-siratjuk Hektórt, mint Patrokloszt vagy Akhillészt III. Az Odüsszeia története: a trójai háború vége óta tíz éve telt el, ennek a tizedik évnek 40 napját mondja el az eposz. Pallasz Athéné Poszeidón távollétét kihasználva közbenjár Zeusznál Odüsszeusz érdekében, Zeusz elrendeli, hogy Kalüpszó nimfa, akinek szigetén él évek óta Odüsszeusz, küldje haza a hőst. Pallasz Athéné arra buzdítja Odüsszeusz fiát, Télemakhoszt, hogy vegye kézbe Ithaka sorsát, induljon el, tudakozódjon a világban apja felől. Athéné álmában felkeresi Nauszikaá phaiák királylányt, és azt tanácsolja neki, hogy másnap menjen ki a tengerpartra a kíséretével mosni. Odüsszeusz tutajt ácsol, és útra kel, de Poszeidón visszatérésekor vihart támaszt, Odüsszeuszt Írisz menti ki a tengerből. A hős egy folyó torkolatánál ér partot, és elalszik. Ide érkezik ki Nauszikaá, a találkozásuk után Odüsszeusz a

17 Világirodalom 17 phaiák király udvarába megy, itt megígérik neki, hogy hazasegítik. Csak később derül ki, hogy ő Odüsszeusz. Ekkor meséli el kalandjait (az előző tíz év eseményeit, pl. a küklopsz-kalandot, Aiolosz szigetét, a lótuszevőket, Héliosz barmait, Kirké szigetét, az alvilági utat, a Szküllát és Kharübdiszt, Kalüpszót). Ünnepet rendeznek a tiszteletére, megajándékozzák, majd hajón hazaviszik (Poszeidón megbünteti a phaiákokat ezért). Odüsszeusz Athéné tanácsára Eumaiosznál, a kondásnál bevárja Télemakhoszt, együtt tervelik ki a kérőkkel való leszámolást. Odüsszeusz álruhában, koldusként tér haza, itt az íjverseny során bebizonyítja, ki ő, majd leszámol a kérőkkel. Pénelopé mégis próbára teszi (Odüsszeusz sikerrel bizonyítja kilétét), majd másnap felkeresi apját, itt a kérők rokonai harcba akarnak vele szállni, de Athéné (Mentór képében) békét teremt. az istenek szerepe: erősen korlátozott, lényegében egyetlen isten, Pallasz Athéné játszik fontos szerepet, de ő is elsősorban mint a bölcsesség van jelen a műben a legfőbb erények: a leleményesség, a hűség, a békeszeretet, az isteni törvények tisztelete az eposz szerkezete: bonyolult, az első hat énekben Odüsszeusz nem szerepel, de mindenki róla beszél, vele foglalkozik, itt Télemakhosz utazását követjük (pl. Menelaoszhoz és Helenéhez), és csak ezután indul el Odüsszeusz tutaján haza. Két szál fut össze Nauszikaá és Odüsszeusz találkozásakor, majd Odüsszeusz és Télemakhosz találkozásakor. A történet menete sem egyenes vonalú, mert a múlt beleékelődik a jelenbe IV. A latin eposz: Vergilius: Aeneis a nemzeti eposz megteremtése 12 ének homéroszi epizódok története: Aeneas menekülése Trójából, hosszú vándorlása a tengeren, találkozása Karthagóban Didóval, a szerelem, a

18 18 Világirodalom kalandok elmesélése, az elválás, Didó halála, partraszállás Szicíliában, leszállás az Alvilágba, célhoz érés Latiumban, letelepedés, harcok és házasság, a latin nép születése a két homéroszi eposzból teremti meg az eposz szabályait, melyeket innen vesz át az európai irodalom Aeneas végzet hajtotta hős, a tökéletes (augustusi) erények megtestesítője a mű szerkezeti érdekessége, hogy lezárt könyvek -ből, epizódokból épül fel, ezek önálló epillionok, de az alapeszme, a fő történet összekapcsolja őket magas érzelmi hőfok, patetikusság jellemzi leghíresebb része az Aeneas Didó epizód (Róma és Karthagó viszonyának történelmietlen visszavetítése és magyarázata is) tudatos imitatio a latinok honfoglalási eposza az augustusi politika költői megalapozása a régi dicsőség felidézése a római világhatalom visszavezetése Trója hatalmára az aranykori Róma kívánt erényeit (hősiesség, egyszerűség, bátorság, becsületesség) hirdeti első felén az Odüsszeia, a másodikon az Iliász hatása érezhető, vannak tudatosan átvett-átalakított elemei (pl. a Dido-szerelem, az alvilágba való leszállás, a tengeri hányódás, stb.) hatása: itt szilárdulnak meg azok a formák, amelyek továbbélnek az európai eposzokban ( eposzi kellékek ); minden eposzíró Vergiliust tekinti példaképének, tőle veszik át a legalapvetőbb eszközöket, módszereket V. A főbb görög és római istenek Zeusz főisten Juppiter Héra a felesége Juno Pallasz Athéné a bölcsesség Minerva Árész a háború Mars Aphrodité a szerelem Venus Héphaisztosz kovácsisten Vulcanus Poszeidón a tenger Neptunus

19 Világirodalom 19 Hádész az alvilág Pluto Hermész a tolvajisten Mercurius Apollón a költészet Apollo Artemisz a vadászat Diana Khaosz a zűrzavar. kezdet Uranosz az aranykor Kronosz az idő (Saturnus) háború és béke Janus

20 20 Világirodalom 5. AZ ANTIK GÖRÖG-LATIN LÍRA I. A líra jelen idejű, érzelemkifejező műfajok, általában nincs benne történet, szereplője a lírai én II. Az antik görög költészet és műfajai elégia: eredetileg fuvolakísérettel előadott, disztichonos lírai mű, határeset az epigramma: eredetileg sírfelirat, disztichonos, rövid, csattanós lírai mű Kallinosz (i. e. VII. sz. Türtaiosz (i. e. VII. sz.) Szolón (i. e. VII. sz.) iambosz: csúfolódó, később támadó hangvételű jambikus lírai mű Arkilokhosz (i. e. VII. sz.) melika: különböző (szerelmes, kultikus, szertartási, bort dicsőítő) témájú dal Szapphó (i. e. VI. sz. fordulója) a tizedik múzsa Leszbosz szigetén élt Édesanyám, nem perdül a rokka Úgy tünik nékem (Ady, Radnóti ford.) Alkaiosz (Szapphó kortársa) A hajó Anakreón (i. e. VI. sz. közepe) aiol nyelvjárásban írt anakreóni dalok (a megelégedés, a bor, a szerelem) anakreontikák Töredék a halálról Gyűlölöm kardal: eredetileg isteneket dicsőítő kultikus ének, később a versenyek győztesei tiszteletére is (talán a dráma forrása is)

21 Világirodalom 21 Szimonídész (i. e. V. sz.) epigrammája: A spártai hősök sírfelirata Pindarosz (i. e. V. sz.) pindaroszi óda (strófa antistrófa strófa) Muszaion (i. e. V. sz. Alexandria) Héró és Leander (epillion) Aszklepiádész (i. e. 300 körül) Szomjuhozónak szerelmi epigrammák III. A latin költészet a kezdetek: poetae novi (új költők) (i. e. I. sz.): a görög költészet hatása Catullus: (i. e I. sz.) a leglíraibb költő a görög formák meghonosítója témája: főként a szerelem Lesbia iránt ( leszboszi nő : Szapphó) formái: a teljes hellenisztikus műfaj- és versformakincs jellemzője: erős érzelmi töltés, eredetiség Lesbia madaráról, Gyűlölök és szeretek, Asszonyhűség, Éljünk, Lesbia, Péleus és Thetis lakodalma, Caesarhoz az aranykor: Vergilius (i. e. 70 i. e. 19.) Augustus korának legnagyobb költője Eclogae (Bucolica) tíz ekloga egy sosem létezett, boldog falusi világ idilljét fenyegeti a háború, a változás (Fazekas M., Radnóti M. ford.), Georgica az augustusi politika, a kisparaszti Itália dicsérete (Csokonai ford.) Horatius (i. e. 65-i. sz. 8.) ünnepélyes, emelkedett, bölcs, a legtekintélyesebb költő Ódák (carmen): jellemzően megszólítotthoz fordul, tanít, bölcselkedik Episztolák: köztük tanulmány-jellegű mű a költészetről, klasszicisztikus felfogás jellemzi Kisebb lírai költemények: a bor, a szerelem,

22 22 Világirodalom a barátság a témájuk, epikuroszi életfelfogás (a mértékletesség) uralja talán a legnagyobb hatású latin költő: carpe diem, ars poetica, exegi monumentum, aurea mediocritas nálunk pl. Berzsenyi, Virág Benedek, Kazinczy, Csokonai tekintette példaképének Ovidius (i. e. 43- i. sz. 18.) könnyedség, frivolság, enyhe dekadencia jellemzi Amores (Szerelmi elégiák) Heroides (Hősnők levelei) közvetett szerep-líra, mitológiai hősnők szerelmi elégiái Ars amatoria (A szerelem művészete) a szerelem mestersége, a szerelem gyógyszerei (szerelmi tankönyv) Metamorphoses (Átváltozások) 250 átváltozást tartalmazó mitológiai történet Fasti (Ünnepek) elégiák sorozata a latin ünnepekről és eredetükről száműzetés Tomiba: Tristia (Keservek) Epistulae ex Ponto (Levelek a Pontus mellől) (Juhász Gy.: Ovíd levele Júliához) az ezüstkor: Tibullus: elégiaköltő (szerelme Delia), Detestatio belli (A háború elátkozása Radnóti) Propertius: elégiák (szerelme Cynthia) Martialis: epigrammaköltő (Janus Pannonius példaképe)

23 Világirodalom AZ ANTIK DRÁMA I. A görög színház technikai jellemzői: előzménye: a Dionüszosz tiszteletére énekelt kardal (istentisztelet) Theszpisz: az első színész szembefordítása a karral az attikai tragédia: szenvedéstörténet megmarad benne a gyászdal, mint ősi elem általában erkölcsi kérdések állnak a középpontjában állandó szereplője a kar a színház: körszínház, a színpad emelt térség, mögötte oszlopok, oltár, az istenek gépezeten jelennek meg a magasban, nincs függöny, világítás, hangosítás, díszlet, jelmez, a színész kothurnuszt, köpenyt, álarcot visel, kiabálva beszél, a színészek amatőrök, csak férfiak, több szerepet is játszanak, kezdetben egy, később kettő majd három színészt fizet a város II. Az előadás menete: előadás: egyszer egy évben a Nagy Dionüszia ünnepén; három nap egy-egy tragikus trilógia + szatírjáték; drámaírói verseny alapján választanak három trilógiát előadásra; nappal játszanak; az előadás a kar bevonulásától kivonulásáig tart; váltakoznak a kardalok és a párbeszédes jelenetek; haláleset a színpadon nem történhet (hírnök); a téma a görög mitológia (kivétel: Aiszkhülosz: Perzsák); a feszültség folyamatosan növekszik a tragédiában a tetőpontig; a megoldás lényege a katharzisz (megtisztulás a rossztól) prologosz (színészjelenet, előzmények ismertetése) parodosz (a kar bevonulása, első kardal) epeiszodion (párbeszédes jelenet váltakozik a kardallal) kommosz (gyászdal) sztaszimón (a párbeszédes jelenetek közötti kardal)

24 24 Világirodalom katasztróphé (drámai csúcspont, tetőpont) exodosz (megoldás, az utolsó kardal, a kar kivonulása) III. A közönség és a színház viszonya: a fénykorban: néző a város összes polgára (napidíjat kapnak a szegények); ismerik a történetet, a mitológia közös kulturális örökség; a nézősereg igényes, a drámában, színháztechnikában járatos, az erkölcsi tisztaság történeteire vágyik (Szophoklész titka ez); győzni dicsőség (pl. Szophoklész), veszteni szégyen (Euripidész) később: az ókomédia nyomul előtérbe, igénytelenebb; a közönség már nem ünnepre érkezik; gyakoribb előadások, az ókomédia szórakoztat és politizál IV. A nagy tragédiaköltők Aiszkhülosz (i. e ) művei morzsák Homérosz asztaláról részt vett a szalamiszi ütközetben; ő vezette be a második színészt; alakjai félisteni hősök, akik bukásuk ellenére is tisztelik az isteneket, és hősiesen viselik vereségüket hét teljes műve maradt fenn; Oltalomkeresők, Heten Thébai ellen, leghíresebb műve: Leláncolt Prométheusz övé az egyetlen ránk maradt teljes trilógia (Elektra-trilógia: Agamemnón, Síri áldozók, Eumeniszek) a Perzsák az egyetlen ránk maradt nem mitológiai témájú tragédia, főhőse Xerxész, a görögöktől vereséget szenvedett perzsa uralkodó, aki tragikus hőssé emelkedik, mert nagyszerű ember, de szükségszerűen elbukik, mert a hübrisz (a gőg) lesújtja: többet akar, mint amit emberi mértékkel el lehet érni

25 Világirodalom 25 Szophoklész ( ) gyermekként köszöntötte a szalamiszi győzőket; művei mindig sikert arattak, sosem volt harmadik (utolsó) a drámai versenyen, nagy tekintélyű férfivá emelkedett; ő vezette be a harmadik színészt; felemelte a kar létszámát; mindig győzött a drámai versenyeken; alakjai hősi emberek, akik életük árán is végrehajtják az istenek (erkölcsi) parancsolatait (Elektra, Antigoné); a világirodalom első tökéletes "krimije" az Oidipusz király (fordított időszerkezet) művei: több mint száz művéből kevés maradt fenn; Aiasz, Elektra, Philoktétész, Oidipusz király, Oidipusz Kolonoszban, Trakhiszi nők, Antigoné, övé az egyetlen ránk maradt teljes szatírjáték (a szatírjáték igazi kecskedal : a mitológiai szatírok falánkságát, kéjsóvárságát kicsúfoló, mindig vaskosan vidám játék) Antigoné: témája a thébai mondakörből származik a prologoszban Antigoné és Iszméné párbeszédéből kiderül, hogy az előzmény Oidipusz két fiának, Polüneikésznek és Eteoklésznak harca a hatalomért, melynek eredményeként mindkettő meghal egymás kezétől esnek el Thébai kapujában az új király, Oidipusz sógora, Kreón a város ellen támadó Polüneikészt nem engedi eltemetni Antigoné az isteni parancsra hivatkozik, mely szerint köteles megadni a végtisztességet testvérének ezért húga, Iszméné intése ellenére egyedül is eltemeti testvérét, sőt amikor rákényszerül, meg is ismétli a szertartást elfogják, Kreón elé vezetik, ott is bátran vállalja tettét gőgösen visszautasítja Iszméné késői támogatását önmaga fölött gyászdalt énekelve a halálba vonul a barlangban, ahová bezárják, öngyilkos lesz megelőzve ezzel Kreón elkéső bocsánatát Kreón, a város új királya első döntésével tekintélyt akar szerezni, a tilalom megszegőjére halált szab büntetésül, e tettének foglya a továbbiakban, félti tekintélyét, makacsul ragaszkodik döntéséhez, nem törődik sem Antigoné tettének okával, sem fia, Haimón kérésével, sőt az isteni jóst,

26 26 Világirodalom Theiresziászt is aljas számítással vádolja, csak akkor ébred gőgjéből, amikor a Kar ellene fordul, ekkor mindent visszavonna, de kiderül, Antigoné már halott, fia ellene támad, majd öngyilkos lesz, és Haimón halálhírére Eurüdiké, Kreón felesége is megöli magát, a mindent elvesztő Kreón porrá zúzódik a tragédia végén a Kar végig a város bölcs férfiait jeleníti meg, a közönség velük azonosulhat, nem helyeslik Antigoné tettét, Kreón és Antigoné vitája kapcsán is a király hatalmáról és tekintélyéről bölcselkednek, Haimónt is az apa tiszteletére oktatják, ám Theiresziász szavai nyomán elfordulnak Kreóntól, hogy így annak bukását szintén kívülről kommentálhassák, így a néző véleménye velük együtt változik, a néző valóban megjavul, megtisztul a fő konfliktus Antigoné Kreón isteni törvény emberi törvény testvéri szeretet királyi hatalom mellékkonfliktusok: Antigoné és Iszméné Antigoné és az Őr az Őr és Kreón Iszméné és Kreón Haimón és Kreón Theiresziász és Kreón és Hírnök és Eurüdiké megoldás: Antigoné tragikus bukása: lázadása igazságos, jogos, de egyúttal egy másik isteni törvény megszegése is (a nő ne avatkozzék a férfiak dolgába, mert elragadja a gőg), ezért tette tiszteletet érdemlő, bátor választás eredménye, ugyanakkor bukása szükségszerű Kreón bukása nem tragikus, mert gyávasága, zsarnoksága miatt veszteségei ellenére sem azonosulunk vele, nem érdemel együttérzést (van olyan vélemény is, hogy az Antigoné kettős tragédia)

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

Tartalom. I. Szemelvények az antikvitás irodalmából

Tartalom. I. Szemelvények az antikvitás irodalmából Tartalom I. Szemelvények az antikvitás irodalmából Az antik görög epika Prométheusz és az emberek. Görög mítosz (Részlet Román József Mítoszok könyve címû mûvébõl) 16 Homérosz Iliász (Részletek. Devecseri

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Homéroszi eposzok antikvitás: A ógörög irodalom korszakolása: Homéroszi kor Archaikus kor Klasszikus kor Hellenisztikus kor

Homéroszi eposzok antikvitás: A ógörög irodalom korszakolása: Homéroszi kor Archaikus kor Klasszikus kor Hellenisztikus kor Homéroszi eposzok antikvitás: ókori görög művelődést, tudományt, művészetet jelenti. kapcsolat: ókori Kelet hagyományaival, de átformálta azt. ógörög kultúra: Kr.e. VIII. sz.-tól-kr.e. I. sz.-ig ókori

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Olasz reneszánsz, olasz reneszánsz irodalom. I. Reneszánsz

Olasz reneszánsz, olasz reneszánsz irodalom. I. Reneszánsz Olasz reneszánsz, olasz reneszánsz irodalom I. Reneszánsz A reneszánsz francia szó, jelentése: újjászületés. A XIV-XVI. század kultúrtörténeti és mővészeti korstílusa. Észak-Itáliából indult, ahol a gazdag

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

művelődéstörténeti korszak.

művelődéstörténeti korszak. A középkor A középkor Sokrétűen tagolt, hosszú időt felölelő művelődéstörténeti korszak. Kialakulása és lezárulása Európa különböző területein más-más időponthoz köthető. Kb. 1000 éves időszak, ami a klasszikus

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása 9. évfolyam IRODALOM I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása II. epocha: líra jegyzet Egyéb feladat: nincs III. epocha: dráma Szophoklész:

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály 3. osztály Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hat) szót vagy kifejezést, amely a kicsi szóval rokon értelmű! (Ugyanannak a szónak -ka / -ke képzős változata nem számít újabb szónak.) A keresztrejtvények

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI Sz a b ó X a v ér Salamon zsoltárai B e v e z e t é s - f o r d ít á s - je g y z e t e k A Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

DEBRECENI ANIKÓ. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 10. osztálya számára. Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma

DEBRECENI ANIKÓ. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 10. osztálya számára. Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma DEBRECENI ANIKÓ Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 10. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma ЛЬВІВ Видавництво СВІТ 2010 УДК 82.161.2(075.2) ББК 83.3(4УГО)я7

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 21. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Apokalipszis: Külön irodalmi műfaj az i.e. II. évszázadban.

Apokalipszis: Külön irodalmi műfaj az i.e. II. évszázadban. IRODALOM Irodalmi fogalomtár A betűvel kezdődő szavak Adoniszi sor: A szapphói versszak negyedik sora. Egy daktilusból és egy trocheusból illetve spondeusból áll. Képlete: ( UU, ) vagy ( UU, U) Akció:

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok Helyi tanterv Bibliaismeret 9 1. évfolyam BIBLIAISMERET Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot év folyamán dolgozza fel. A négyéves képzés az anyag mennyisége

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR REFERENSZ KÉRDÉSEK 6-7. osztályosoknak KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR TÉMAKÖRBEN Tanulói példány 1 1. a) Melyik a helyes írásmód? Széchenyi vagy Széchényi Hogyan kell elválasztani ezt a személynevet?

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége. 1.1. Isten szava emberi nyelven 1.2. Az olvasói szemüvegtől az olvasott szövegig

1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége. 1.1. Isten szava emberi nyelven 1.2. Az olvasói szemüvegtől az olvasott szövegig Tartalom 1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége 2. Bibliaértelmezés egykor és ma 3. A Genezis 1-11 műfaja 4. A Genezis 1-3 üzenete 5. A műfaji értelmezés értékelése 1. Az irodalmi formák ismeretének

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. Orvosok és mágia az ókori Keleten

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. Orvosok és mágia az ókori Keleten Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2015 Orvosok és mágia az ókori Keleten TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Írja be a táblázatba a szerzők neve mellé a

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c.

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. 1. feladat: Memória a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. A képek felmutatása után mondjuk az első

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló40/2002. (V. 24.) OM rendeletmódosításáról Budapest, 2006. február VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Megjelent a Kormány 256/2005.

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben