VÁZLATOK A VILÁGIRODALOMBÓL (oktatási segédanyag)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁZLATOK A VILÁGIRODALOMBÓL (oktatási segédanyag)"

Átírás

1 Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék BÁRDOS JÓZSEF VÁZLATOK A VILÁGIRODALOMBÓL (oktatási segédanyag) Kecskemét 2005

2

3 Világirodalom 3 1. AZ ÍRÁS ÉS AZ ÍRÁSBELISÉG TÖRTÉNETE I. Az írás a kommunikáció másodlagos formája kialakulása: összefügg a központi kormányzás szükségletével eredete: a mágikus rajzzal kapcsolja össze anyaga sokféle (agyag, kő, papirusz, selyem, stb.) jelentősége: ez az információátadás nem biológiai útja, nincs biológiai korlát az információátadás elválik az egyének biológiai lehetőségeitől végbemehet közvetlen kapcsolat nélkül (térben, időben) végtelen információ-felhalmozódáshoz vezet (modern kultúra) II. Az írás története képírás (fogalomírás) egy kép = egy fogalom (nincs jel!) fejlődése: konkrét elvont: átvezet a jelek kialakulásához (Egyiptom, Közép- és Dél-Amerika, Kína) erénye: írás, dekorativitás hátránya: nehézkesség, a képek burjánzása szótagírás a szó hangképének megközelítése szótagnyi jelekkel fejlődése: kép szótag mássalhangzó (átvezet a hangíráshoz) (Egyiptom, Fönícia, Izrael) erénye: egyszerűbb, gyorsabb, mint a képírás hátránya: nyelvhez kötött, a magánhangzók jelölése bizonytalan hangírás a szó hangképének visszaadása hangot jelölő írásjegyekkel

4 4 Világirodalom fejlődése: föníciai és héber írás (csak mássalhangzók) Görögország (plusz magánhangzók jelei: tökéletes írás!) latin írás latin betűs írás cirill írás (Fönícia, Görögország, Róma) erénye: egyszerű, kevés jel kombinációjával dolgozik, univerzális, bármely nyelv jelölésére alkalmazható a tökéletes ábécé minden hangra van egy betű, és minden betű csak egy hangot jelöl III. Ősi írások, mai írások kihalt írások: egyiptomi hieroglifák, krétai lineáris B írás, sumér-akkád ékírás, maja írás, szkíta rovásírás, stb. (megfejtetlen pl. az etruszk és a krétai lineáris A írás) mai írások: kínai írás, japán írás (szótagírás jellegű); görög ábécé; cirill ábécé (a késő antik görög minusculáris írásból alakult ki: Cirill és Metód); grúz ábécé; latin ábécé (az antik görögből etruszk közvetítéssel származik); ez a modern latin betűs írások alapja IV. A magyar írás története ősi rovásírásunk nyomai (régészeti emlékek, székely rovásírás) eredete tisztázatlan latin betűs írás a kereszténység felvételével együtt terjed el (hiteles helyek oklevelek; kolostorok kódexek) az első módszer: kódex-írásmód (betűkombinációk) a, latin betűk átvétele (b, d, f, g, k, l, m, n, e, i,, stb.) b, a latinból hiányzó, a magyarban meglévő hangok jelölésére latin betűkombinációk alkalmazása (sz, zs, ty, gy, ny, oe, eu, ew, cs) sok bizonytalanság, helyi írásváltozat, ma is kérdéses formák (szórványemlékek: Tihanyi Apátság Alapítólevele, korai oklevelek), első szövegemlékek (Königsbergi töredék,

5 Világirodalom 5 Halotti Beszéd, Ómagyar Mária-siralom), magyar nyelvű kódexek az új módszer: huszita írásmód (mellékjeles írás) a, latin betűk átvétele b, a latinból hiányzó, a magyarban meglévő hangok jelölésére mellékjeles latin betűk alkalmazása (t, g, ž,, ō, ŏ, ő, ě, ā, ó, ò) a modern magyar írás a kettő keveredéséből alakul ki a, a mássalhangzóknál latin betűk és a kódexírásmód módszere betűkettőzés = hosszúság; betűkombinációk = más mássalhangzók (pl.: akkor, Zsuzsa, asszony, Csaba) b, a magánhangzóknál latin betűk és a huszita írás módszere mellékjeles latin betűk a hosszúság jelölésére és a hiányzó betűk helyett (pl.: öreg, útravaló, ütődés) a nyelvújítás korában: ypszilonisták és jottisták harca marad a ly és a j is; elvetik a kiejtés szerinti írás egyeduralmát (ad, aggya, acc, tud, tuggya, tucc helyett ad, adja, adsz, tud, tudja, tudsz! így a magyar írás sem tökéletes ábécé: (pl. tudsz, vicc, látsz = cc; adja, higgye = ggy) V. A mai magyar helyesírás alapelvei a XIX. század második felében szilárdulnak meg 1. A kiejtés szerinti írásmód elve (a morfémák belsejében) pl. labda, bátyám 2. A szóelemző írásmód elve (a morfémák határán) pl. adja, bátyja 3. A hagyományos írásmód elve (ly írása, régi családnevek) pl. Széchenyi, folyik 4. Az egyszerűsítő írásmód elve (kettőzések, triplázások írása) pl. asszony, tollal

6 6 Világirodalom 2. A KLASSZIKUS IDŐMÉRTÉKES VERSELÉS I. Az időmértékes verselés lényege a hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozásán alapuló ritmus alapegysége egy rövid szótag kiejtési ideje: egy mora; egy hosszú szótag = 2 mora a magyarban a szótag magánhangzótól magánhangzóig számítódik pl. Ah, l/ágy/an k/él /az /est/i sz/él M/ilf/ord /öb/öl f/el/é rövid szótag: ha rövid a magánhangzó és utána legfeljebb csak egy mássalhangzó következik; jele : hosszú szótag: ha hosszú a magánhangzó és/vagy utána egynél több mássalhangzó következik; jele: II. Az időmértékes verselés egységei: a verslábak fajtái: 2 morás: = pirrichius 3 morás: = jambus = trocheus 4 morás: = anapesztus = daktilus = spondeus 6 morás: = choriambus = ionicus a minore = ionicus a maiore illetve: semleges: pirrichius, spondeus, choriambus (lehet emelkedő és ereszkedő hangzású is) emelkedő: jambus, anapesztus, ionicus a minore ereszkedő: trocheus, daktilus, ionicus a maiore

7 Világirodalom 7 III. Nagyobb verstani egységek kolón: fél vagy egész sornyi, kisebb egységekre nem tagolódó egység, a hatmorás verslábak is már annak tekinthetők sor: több verslábból vagy kolónokból álló verstani egység; néhány nevezetes: hexameter: hat, négymorás, ereszkedő verslábból álló sor, melynek ötödik verslába daktilus, hatodik pedig spondeus Férfiuról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott (Odüsszeia) / / / / / / pentameter: hat, négymorás, ereszkedő verslábból álló sor, melynek harmadik és hatodik verslába egy-egy fél spondeus, negyedik és ötödik verslába pedig daktilus, a harmadik után sormetszet van Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács (Kisfaludy) / / // / / / szapphói sor: tizenegy szótagos, ereszkedő dallamú sor Minden órádnak leszakaszd virágát (Berzsenyi) adoniszi sor (hexameterzárlat) S élj az idővel (Berzsenyi) strófa: két vagy több sorból álló, ritmikusan ismétlődő egység disztichon: egy hexameter és egy pentameter (szabályos váltakozásuk a disztichonos vers) Próféták által szólt rígen néked az Isten S az, kit igírt, ímé vígre megadta fiát. (Sylvester János; az első magyar disztichonos vers kezdete) / / / / / / / / // / / /

8 8 Világirodalom szapphói strófa: három szapphói és egy adoniszi sor Minden órádnak leszakaszd virágát: A jövendőnek sivatag homályit Bízd az istenség vezető kezére S élj az idővel. (Berzsenyi) alkaioszi strófa: két alkaioszi tizenkettes, egy jambikus kilences és egy alkaioszi tízes sorból álló strófaforma Romlásnak indult hajdan erős magyar! Nem látod, Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszús egeknek Ostorait nyomorult hazádon? (Berzsenyi) // // aszklepiádeszi strófa: (többféle létezik, a legismertebb Horatiustól Berzsenyiig és tovább kedvelt forma) három aszklepiádeszi sor és egy glükóni: Zúg immár Boreás a Kemenes fölött, Zordon fergetegek rejtik el a napot. Nézd a Ság tetejét hófuvatok fedik, S minden bús telelésre dőlt. (Berzsenyi) // // //

9 Világirodalom 9 IV. A magyar költészet és az időmértékes verselés rendkívüli szabályok: a sor utolsó szótagja mindig tekinthető hosszúnak ; az a névelő, az a mutató névmás és a vonatkozó névmások a eleme lehet hosszú; a XX. századi költészetben (Ady óta mindenképpen) már inkább négyféle szótagot tartanak nyilván: rövid és hangsúlytalan rövid, de hangsúlyos (ez a kettő akár rövid-hosszú párként is szerepelhet) hosszú de hangsúlytalan hosszú, de hangsúlyos (e kettő ismét alkothat párt) Góg és Magóg fia vagyok én / / / / / / / / a kettő együtt trochaikus dallamot eredményez, miközben a vers hangsúlyosan is értelmezhető: Góg és Magóg / fia vagyok / én (háromütemű kilences): így szimultán vers (azaz egyszerre hangsúlyosan és időmértékesen is értelmezhető)

10 10 Világirodalom 3. AZ ANTIK EPIKA I. Az epika múlt idejű, elbeszélő, cselekményes szerkezettel rendelkező műfajok, mindig van (legalább) egy elbeszélő II. Az eposz egész világ (egy nép) sorsát eldöntő eseményről szóló, a kor egész világképét átfogó, nagy terjedelmű epikus műfaj, jellemzője az extenzív totalitás eposzi jellegzetességek: mitológiai téma (mítoszt dolgoz fel, isteni, félisteni hősök, istenek, az istenvilág és a földi világ egésze jelen van); hexameteres forma (a görög mintájú eposz!); eposzi kellékek (invokáció, propozíció, enumeráció, epizódok, isteni beavatkozás, csodás elemek, toposzok, állandó jelzők, in medias res kezdés) III. Keleti eposzok: Mahabharáta (hogyan hódították meg az indoeurópaiak Indiát) Rámajána (Ráma királyfiról szóló történetek füzére) jellemzőjük: óriási terjedelem, szanszkrit nyelv, széteső szerkezet, az egységes kompozíció hiánya, sok önállósulásra hajlamos, nagy terjedelmű epizód (pl. Szávitri története) Gilgames-eposz története: Gilgames, mítikus uralkodóról és a hatalmas Enkiduról szól, akit az istenek Gilgames elpusztítására teremtenek, és aki, miután a szerelem emberré teszi, Gilgames barátja lesz; de egy közös hőstettük során az istenek megölik; ezért Gilgames útrakel, hogy visszahozza barátját a halálból; eljut a világ végére Utnapistimhez, aki egyedül

11 Világirodalom 11 élte túl a vízözönt (mint Noé); ő hozzásegíti Gilgamest az élet füvéhez, de a füvet ellopja Gilgamestől a kígyó; így Gilgamesnek bele kell nyugodnia, hogy senki sem kerülheti el a halált) nyelve: sumér illetve akkád (sok változatban, de csak töredékesen maradt ránk) tartalma-üzenete: ember és természet visszavonhatatlan kettészakadása a szerelem civilizáló hatása az ember tragikus (mert halandó) volta a barátság mindent legyőző ereje IV. Görög történetírók, filozófusok a történetírás és a filozófia kezdetben művészetnek számít az irodalom része a történeti elbeszélés közelebb áll a történelmi regényhez, mint a történettudományhoz az író elsősorban a stílusra ügyel Héródotosz (i. e. V. sz.) a történetírás atyja görög őstörténet, görög perzsa háborúk története 9 könyvben; VII. könyv: Thermopülai Thuküdidész (i. e ) a peloponnészoszi háború történetírója Xenophón (i. e ) Hellenika (a peloponnészoszi háború végéről); Anabazisz (a görögök részvétele a perzsa belháborúkban) Platón (i. e ) Szókratész tanítványa Állam utópia a tökéletes, filozófusok vezette államról (Madách!) Lakoma dialógus a szeretetről, szerelemről a valóság és az ideák világa: a barlang-hasonlat Arisztotelész (i. e ) Platón tanítványa, Nagy Sándor nevelője, Platón filozófiai ellenfele, kritikusa ő a nagy rendszerező irodalomelmélete a Poétika benne a görög dráma története alapján a drámai műnem jellemzői (a klasszicista hármasszabály hivatkozási alapja) a

12 12 Világirodalom katharzisz fogalma: a drámai mű által keltett hatás megnevezése (megtisztulás?) Démoszthenész (i. e ) Philippikák (II. Philipposz elleni szónoklatok) Plutarkhosz (i. e ) Párhuzamos életrajzok V. Latin prózaírók, történetírók, filozófusok Lucretius (i. e ) De rerum natura (a dolgok természetéről) Epikurosz filozófiájának költői átfogalmazása Sallustius (i. e 86-35) kiváló prózaíró, történész: A Jugurtha elleni háború; Catilina összeesküvése Cicero (i. e ) a szóbeli latin próza legfélelmetesebb mestere De oratore (a szónokról); Orator (a szónok); 58 szónoki beszéd (4 Catilina ellen); De republica (az államról); De natura deorum (az istenek természetéről); levelek C. J. Caesar (i. e ) Commentarii de bello Gallico (A gall háború) ; Commentarii de bello civili (A polgárháború) Livius (i. e. 59-i. sz. 17) Ab urbe condita (Róma története a város alapításától) 142 könyv az annales-módszer folytatója (töredék!) Phaedrus (i. e. 15-i. sz. 55) öt könyv (93 állatmese); történeteit Aiszóposztól veszi át, és továbbörökíti Petronius (?- i. sz. 66) Satyricon regény, töredéke maradt csak fenn (Trimalchio lakomája) ifj. Plinius (i. sz ) levelek 10 könyve Tacitus (i. sz ) Annales Historiae (sine ira et studio): római történet Apuleius (i. sz. 125-?) Az aranyszamár hatalmas epizódsorozatot tartalmazó későhellenisztikus regény, talán Luki ánosz-feldolgozás; benne Amor és Psziché története betétre gényként Marcus Aurelius (i. sz ) Önvallomások (Kosztolányi!)

13 Világirodalom 13 Longosz (i. sz. II-III. sz.) Daphnisz és Chloé pásztorkörnyezetben játszódó szerelmi történet, boldog befejezéssel (benne kitett gyermek, születő szerelem, féltékenység, kalózok, emberrablás, szerencsés felismerés) Héliodórosz (i. sz. VI. sz.) Sorsüldözött szerelmesek bonyolult meseszövésű, a hellenisztikus regény minden jellemzőjét egyesítő nagyméretű regény

14 14 Világirodalom I. A görög eposzok: 4. HOMÉROSZ ÉS VERGILIUS Iliász (Trója ostromáról) Odüsszeia (Odüsszeusz hazatéréséről) a homéroszi kérdés: az alkotó személyére vonatkozó kérdések összessége; feltételezések: közösségi alkotás ( a nép alkotása) a romantika néplélekfelfogásával rokon elképzelés a XIX. században alakult ki; a szerző Homérosz (már a klasszikus korban sem tudtak semmit róla, ezt mutatja a klasszikus sorpár: Hét város verseng, melyikük ringatta Homéroszt: Kűmé, Szmirna, Khiósz, Kolophón, Pülosz, Argosz, Athénai. Wolf szerint: sok apró hősi ének összefűződéseként jött létre az eposz ma elfogadott nézet: egy-egy (ismeretlen költő) alkotásai, az Odüsszeia szerzője ismerte az Iliászt, ez a mű kb. egy évszázaddal későbbi, valamikor a VIII. század táján jött létre a két eposz, de csak az V. században jegyezték le véglegesen (Babits félig tréfás állítása: az Odüsszeia szerzője talán nő, mert aprólékos, leíró, sok a nőszereplő, kimunkáltsága nőiesen finom) lényeges különbségek Iliász: világa: egy arisztokratikus, harcos világot ábrázol hőse: a legnagyobb harcos, aki bátor, hatalmas erejű, a félisteni származású Akhillész, apja a legnagyobb földi király, Péleusz, anyja Thetisz tengeristennő, azt mondta róla a jóslat, hogy rövid életű, de nagyobb hős lesz, mint az apja, ha elmegy Trójába harcolni témája a háború szerkezete: egyenes vonalú, egyszálú Odüsszeia: világa: egy kereskedő-hajós, utazó világot ábrázol

15 Világirodalom 15 hőse: a leleményes Odüsszeusz, aki elsősorban eszes, kíváncsi, az egész világot megismerni akaró, magát mindenütt feltaláló ember, Ithaka királya témája: Odüsszeusz hazatérése, a kérők legyőzése, békeszerzés Ithakában szerkezete: több szálon indul, a múlt (szigetszerűen) beleékelődik a valós történet belsejébe II. Az Iliász története: a trójai háború (Ilion=Trója) tizedik évének 52 napjáról, Akhillész haragjáról és megbéküléséről szól. Agamemnón elrabolja egy Apollón-pap lányát, és nem akarja váltságdíjért visszaadni, ezért járvány tör ki. A vezérek úgy döntenek, ki kell engesztelni Apollónt. Agamemnón csak akkor adja vissza a lányt, ha kárpótlásul megkapja a zsákmány elosztásakor Akhillészhez került Briszéiszt. Teljesítik kívánságát. Akhillész úgy érzi, megalázták, ezért elhatározza, nem harcol tovább, hanem hazatér. Anyja segítségével Zeuszt arra kéri, a görögök szenvedjenek vereséget, hogy megtanulják becsülni őt. A sorsot csak késleltetni lehet, de Hektór vezetésével a trójaiak már a görög hajókat veszélyeztetik. Akhillész többszöri kérlelés ellenére sem tér vissza a harcba, de a veszélyt látva tejtestvére, Patroklosz a mürmidonok seregével Akhillész páncélzatában, harci kocsiján a görögök megsegítésére megy. A trójaiak elmenekülnek, Hektór, hogy mentse városát, vállalja az egyenlőtlen(nek hitt) harcot, hisz tudja, Akhillész megöli őt. Legyőzi Patrokloszt, megszerzi Akhillész fegyvereit. Akhillész visszatér a harcba, hogy bosszút álljon, az istenek segítségével legyőzi Hektórt, holttestét meggyalázza. Priamosz isteni segítséggel felkeresi Akhillészt, hogy visszaszerezze fia, Hektór holttestét. Akhillész rádöbben, nemsokára az apja ugyanígy fogja siratni őt. Kiadja a holttestet,

16 16 Világirodalom és fegyverszünetet kötnek, a trójai síkon máglyákon hamvadnak a halott hősök tetemei. az istenek szerepe: a teljes görög istenvilág szerepel, különösen fontos szerep jut Zeusznak, Thetisznek, Poszeidónnak, de Hérának, Aphroditénak, Hermésznek, Apollónnak, Árésznak is. Az istenek részt vesznek a harcban, beavatkoznak a párviadalokba, módosítják az események sors megszabta menetét a legfőbb erények: a bátorság, a tisztesség, az erő, fontos a hősök nemes származása az eposz szerkezete: egyenes vonalú, időben előre haladó, mégis a jóslatok és elbeszélői kitérők (pl. Akhilleusz pajzsának leírása, a Hektórnak vagy Akhilleusznak, Parisznak szóló jóslat) révén a teljes görög világ, béke és háború, a múlt és a jövő egyaránt benne van a műben, különleges a szemléletmód is: a görög és trójai hősök egyaránt szimpatikusak, Homérosz azonos mércével mér, ugyanúgy szeretjük-siratjuk Hektórt, mint Patrokloszt vagy Akhillészt III. Az Odüsszeia története: a trójai háború vége óta tíz éve telt el, ennek a tizedik évnek 40 napját mondja el az eposz. Pallasz Athéné Poszeidón távollétét kihasználva közbenjár Zeusznál Odüsszeusz érdekében, Zeusz elrendeli, hogy Kalüpszó nimfa, akinek szigetén él évek óta Odüsszeusz, küldje haza a hőst. Pallasz Athéné arra buzdítja Odüsszeusz fiát, Télemakhoszt, hogy vegye kézbe Ithaka sorsát, induljon el, tudakozódjon a világban apja felől. Athéné álmában felkeresi Nauszikaá phaiák királylányt, és azt tanácsolja neki, hogy másnap menjen ki a tengerpartra a kíséretével mosni. Odüsszeusz tutajt ácsol, és útra kel, de Poszeidón visszatérésekor vihart támaszt, Odüsszeuszt Írisz menti ki a tengerből. A hős egy folyó torkolatánál ér partot, és elalszik. Ide érkezik ki Nauszikaá, a találkozásuk után Odüsszeusz a

17 Világirodalom 17 phaiák király udvarába megy, itt megígérik neki, hogy hazasegítik. Csak később derül ki, hogy ő Odüsszeusz. Ekkor meséli el kalandjait (az előző tíz év eseményeit, pl. a küklopsz-kalandot, Aiolosz szigetét, a lótuszevőket, Héliosz barmait, Kirké szigetét, az alvilági utat, a Szküllát és Kharübdiszt, Kalüpszót). Ünnepet rendeznek a tiszteletére, megajándékozzák, majd hajón hazaviszik (Poszeidón megbünteti a phaiákokat ezért). Odüsszeusz Athéné tanácsára Eumaiosznál, a kondásnál bevárja Télemakhoszt, együtt tervelik ki a kérőkkel való leszámolást. Odüsszeusz álruhában, koldusként tér haza, itt az íjverseny során bebizonyítja, ki ő, majd leszámol a kérőkkel. Pénelopé mégis próbára teszi (Odüsszeusz sikerrel bizonyítja kilétét), majd másnap felkeresi apját, itt a kérők rokonai harcba akarnak vele szállni, de Athéné (Mentór képében) békét teremt. az istenek szerepe: erősen korlátozott, lényegében egyetlen isten, Pallasz Athéné játszik fontos szerepet, de ő is elsősorban mint a bölcsesség van jelen a műben a legfőbb erények: a leleményesség, a hűség, a békeszeretet, az isteni törvények tisztelete az eposz szerkezete: bonyolult, az első hat énekben Odüsszeusz nem szerepel, de mindenki róla beszél, vele foglalkozik, itt Télemakhosz utazását követjük (pl. Menelaoszhoz és Helenéhez), és csak ezután indul el Odüsszeusz tutaján haza. Két szál fut össze Nauszikaá és Odüsszeusz találkozásakor, majd Odüsszeusz és Télemakhosz találkozásakor. A történet menete sem egyenes vonalú, mert a múlt beleékelődik a jelenbe IV. A latin eposz: Vergilius: Aeneis a nemzeti eposz megteremtése 12 ének homéroszi epizódok története: Aeneas menekülése Trójából, hosszú vándorlása a tengeren, találkozása Karthagóban Didóval, a szerelem, a

18 18 Világirodalom kalandok elmesélése, az elválás, Didó halála, partraszállás Szicíliában, leszállás az Alvilágba, célhoz érés Latiumban, letelepedés, harcok és házasság, a latin nép születése a két homéroszi eposzból teremti meg az eposz szabályait, melyeket innen vesz át az európai irodalom Aeneas végzet hajtotta hős, a tökéletes (augustusi) erények megtestesítője a mű szerkezeti érdekessége, hogy lezárt könyvek -ből, epizódokból épül fel, ezek önálló epillionok, de az alapeszme, a fő történet összekapcsolja őket magas érzelmi hőfok, patetikusság jellemzi leghíresebb része az Aeneas Didó epizód (Róma és Karthagó viszonyának történelmietlen visszavetítése és magyarázata is) tudatos imitatio a latinok honfoglalási eposza az augustusi politika költői megalapozása a régi dicsőség felidézése a római világhatalom visszavezetése Trója hatalmára az aranykori Róma kívánt erényeit (hősiesség, egyszerűség, bátorság, becsületesség) hirdeti első felén az Odüsszeia, a másodikon az Iliász hatása érezhető, vannak tudatosan átvett-átalakított elemei (pl. a Dido-szerelem, az alvilágba való leszállás, a tengeri hányódás, stb.) hatása: itt szilárdulnak meg azok a formák, amelyek továbbélnek az európai eposzokban ( eposzi kellékek ); minden eposzíró Vergiliust tekinti példaképének, tőle veszik át a legalapvetőbb eszközöket, módszereket V. A főbb görög és római istenek Zeusz főisten Juppiter Héra a felesége Juno Pallasz Athéné a bölcsesség Minerva Árész a háború Mars Aphrodité a szerelem Venus Héphaisztosz kovácsisten Vulcanus Poszeidón a tenger Neptunus

19 Világirodalom 19 Hádész az alvilág Pluto Hermész a tolvajisten Mercurius Apollón a költészet Apollo Artemisz a vadászat Diana Khaosz a zűrzavar. kezdet Uranosz az aranykor Kronosz az idő (Saturnus) háború és béke Janus

20 20 Világirodalom 5. AZ ANTIK GÖRÖG-LATIN LÍRA I. A líra jelen idejű, érzelemkifejező műfajok, általában nincs benne történet, szereplője a lírai én II. Az antik görög költészet és műfajai elégia: eredetileg fuvolakísérettel előadott, disztichonos lírai mű, határeset az epigramma: eredetileg sírfelirat, disztichonos, rövid, csattanós lírai mű Kallinosz (i. e. VII. sz. Türtaiosz (i. e. VII. sz.) Szolón (i. e. VII. sz.) iambosz: csúfolódó, később támadó hangvételű jambikus lírai mű Arkilokhosz (i. e. VII. sz.) melika: különböző (szerelmes, kultikus, szertartási, bort dicsőítő) témájú dal Szapphó (i. e. VI. sz. fordulója) a tizedik múzsa Leszbosz szigetén élt Édesanyám, nem perdül a rokka Úgy tünik nékem (Ady, Radnóti ford.) Alkaiosz (Szapphó kortársa) A hajó Anakreón (i. e. VI. sz. közepe) aiol nyelvjárásban írt anakreóni dalok (a megelégedés, a bor, a szerelem) anakreontikák Töredék a halálról Gyűlölöm kardal: eredetileg isteneket dicsőítő kultikus ének, később a versenyek győztesei tiszteletére is (talán a dráma forrása is)

21 Világirodalom 21 Szimonídész (i. e. V. sz.) epigrammája: A spártai hősök sírfelirata Pindarosz (i. e. V. sz.) pindaroszi óda (strófa antistrófa strófa) Muszaion (i. e. V. sz. Alexandria) Héró és Leander (epillion) Aszklepiádész (i. e. 300 körül) Szomjuhozónak szerelmi epigrammák III. A latin költészet a kezdetek: poetae novi (új költők) (i. e. I. sz.): a görög költészet hatása Catullus: (i. e I. sz.) a leglíraibb költő a görög formák meghonosítója témája: főként a szerelem Lesbia iránt ( leszboszi nő : Szapphó) formái: a teljes hellenisztikus műfaj- és versformakincs jellemzője: erős érzelmi töltés, eredetiség Lesbia madaráról, Gyűlölök és szeretek, Asszonyhűség, Éljünk, Lesbia, Péleus és Thetis lakodalma, Caesarhoz az aranykor: Vergilius (i. e. 70 i. e. 19.) Augustus korának legnagyobb költője Eclogae (Bucolica) tíz ekloga egy sosem létezett, boldog falusi világ idilljét fenyegeti a háború, a változás (Fazekas M., Radnóti M. ford.), Georgica az augustusi politika, a kisparaszti Itália dicsérete (Csokonai ford.) Horatius (i. e. 65-i. sz. 8.) ünnepélyes, emelkedett, bölcs, a legtekintélyesebb költő Ódák (carmen): jellemzően megszólítotthoz fordul, tanít, bölcselkedik Episztolák: köztük tanulmány-jellegű mű a költészetről, klasszicisztikus felfogás jellemzi Kisebb lírai költemények: a bor, a szerelem,

22 22 Világirodalom a barátság a témájuk, epikuroszi életfelfogás (a mértékletesség) uralja talán a legnagyobb hatású latin költő: carpe diem, ars poetica, exegi monumentum, aurea mediocritas nálunk pl. Berzsenyi, Virág Benedek, Kazinczy, Csokonai tekintette példaképének Ovidius (i. e. 43- i. sz. 18.) könnyedség, frivolság, enyhe dekadencia jellemzi Amores (Szerelmi elégiák) Heroides (Hősnők levelei) közvetett szerep-líra, mitológiai hősnők szerelmi elégiái Ars amatoria (A szerelem művészete) a szerelem mestersége, a szerelem gyógyszerei (szerelmi tankönyv) Metamorphoses (Átváltozások) 250 átváltozást tartalmazó mitológiai történet Fasti (Ünnepek) elégiák sorozata a latin ünnepekről és eredetükről száműzetés Tomiba: Tristia (Keservek) Epistulae ex Ponto (Levelek a Pontus mellől) (Juhász Gy.: Ovíd levele Júliához) az ezüstkor: Tibullus: elégiaköltő (szerelme Delia), Detestatio belli (A háború elátkozása Radnóti) Propertius: elégiák (szerelme Cynthia) Martialis: epigrammaköltő (Janus Pannonius példaképe)

23 Világirodalom AZ ANTIK DRÁMA I. A görög színház technikai jellemzői: előzménye: a Dionüszosz tiszteletére énekelt kardal (istentisztelet) Theszpisz: az első színész szembefordítása a karral az attikai tragédia: szenvedéstörténet megmarad benne a gyászdal, mint ősi elem általában erkölcsi kérdések állnak a középpontjában állandó szereplője a kar a színház: körszínház, a színpad emelt térség, mögötte oszlopok, oltár, az istenek gépezeten jelennek meg a magasban, nincs függöny, világítás, hangosítás, díszlet, jelmez, a színész kothurnuszt, köpenyt, álarcot visel, kiabálva beszél, a színészek amatőrök, csak férfiak, több szerepet is játszanak, kezdetben egy, később kettő majd három színészt fizet a város II. Az előadás menete: előadás: egyszer egy évben a Nagy Dionüszia ünnepén; három nap egy-egy tragikus trilógia + szatírjáték; drámaírói verseny alapján választanak három trilógiát előadásra; nappal játszanak; az előadás a kar bevonulásától kivonulásáig tart; váltakoznak a kardalok és a párbeszédes jelenetek; haláleset a színpadon nem történhet (hírnök); a téma a görög mitológia (kivétel: Aiszkhülosz: Perzsák); a feszültség folyamatosan növekszik a tragédiában a tetőpontig; a megoldás lényege a katharzisz (megtisztulás a rossztól) prologosz (színészjelenet, előzmények ismertetése) parodosz (a kar bevonulása, első kardal) epeiszodion (párbeszédes jelenet váltakozik a kardallal) kommosz (gyászdal) sztaszimón (a párbeszédes jelenetek közötti kardal)

24 24 Világirodalom katasztróphé (drámai csúcspont, tetőpont) exodosz (megoldás, az utolsó kardal, a kar kivonulása) III. A közönség és a színház viszonya: a fénykorban: néző a város összes polgára (napidíjat kapnak a szegények); ismerik a történetet, a mitológia közös kulturális örökség; a nézősereg igényes, a drámában, színháztechnikában járatos, az erkölcsi tisztaság történeteire vágyik (Szophoklész titka ez); győzni dicsőség (pl. Szophoklész), veszteni szégyen (Euripidész) később: az ókomédia nyomul előtérbe, igénytelenebb; a közönség már nem ünnepre érkezik; gyakoribb előadások, az ókomédia szórakoztat és politizál IV. A nagy tragédiaköltők Aiszkhülosz (i. e ) művei morzsák Homérosz asztaláról részt vett a szalamiszi ütközetben; ő vezette be a második színészt; alakjai félisteni hősök, akik bukásuk ellenére is tisztelik az isteneket, és hősiesen viselik vereségüket hét teljes műve maradt fenn; Oltalomkeresők, Heten Thébai ellen, leghíresebb műve: Leláncolt Prométheusz övé az egyetlen ránk maradt teljes trilógia (Elektra-trilógia: Agamemnón, Síri áldozók, Eumeniszek) a Perzsák az egyetlen ránk maradt nem mitológiai témájú tragédia, főhőse Xerxész, a görögöktől vereséget szenvedett perzsa uralkodó, aki tragikus hőssé emelkedik, mert nagyszerű ember, de szükségszerűen elbukik, mert a hübrisz (a gőg) lesújtja: többet akar, mint amit emberi mértékkel el lehet érni

25 Világirodalom 25 Szophoklész ( ) gyermekként köszöntötte a szalamiszi győzőket; művei mindig sikert arattak, sosem volt harmadik (utolsó) a drámai versenyen, nagy tekintélyű férfivá emelkedett; ő vezette be a harmadik színészt; felemelte a kar létszámát; mindig győzött a drámai versenyeken; alakjai hősi emberek, akik életük árán is végrehajtják az istenek (erkölcsi) parancsolatait (Elektra, Antigoné); a világirodalom első tökéletes "krimije" az Oidipusz király (fordított időszerkezet) művei: több mint száz művéből kevés maradt fenn; Aiasz, Elektra, Philoktétész, Oidipusz király, Oidipusz Kolonoszban, Trakhiszi nők, Antigoné, övé az egyetlen ránk maradt teljes szatírjáték (a szatírjáték igazi kecskedal : a mitológiai szatírok falánkságát, kéjsóvárságát kicsúfoló, mindig vaskosan vidám játék) Antigoné: témája a thébai mondakörből származik a prologoszban Antigoné és Iszméné párbeszédéből kiderül, hogy az előzmény Oidipusz két fiának, Polüneikésznek és Eteoklésznak harca a hatalomért, melynek eredményeként mindkettő meghal egymás kezétől esnek el Thébai kapujában az új király, Oidipusz sógora, Kreón a város ellen támadó Polüneikészt nem engedi eltemetni Antigoné az isteni parancsra hivatkozik, mely szerint köteles megadni a végtisztességet testvérének ezért húga, Iszméné intése ellenére egyedül is eltemeti testvérét, sőt amikor rákényszerül, meg is ismétli a szertartást elfogják, Kreón elé vezetik, ott is bátran vállalja tettét gőgösen visszautasítja Iszméné késői támogatását önmaga fölött gyászdalt énekelve a halálba vonul a barlangban, ahová bezárják, öngyilkos lesz megelőzve ezzel Kreón elkéső bocsánatát Kreón, a város új királya első döntésével tekintélyt akar szerezni, a tilalom megszegőjére halált szab büntetésül, e tettének foglya a továbbiakban, félti tekintélyét, makacsul ragaszkodik döntéséhez, nem törődik sem Antigoné tettének okával, sem fia, Haimón kérésével, sőt az isteni jóst,

26 26 Világirodalom Theiresziászt is aljas számítással vádolja, csak akkor ébred gőgjéből, amikor a Kar ellene fordul, ekkor mindent visszavonna, de kiderül, Antigoné már halott, fia ellene támad, majd öngyilkos lesz, és Haimón halálhírére Eurüdiké, Kreón felesége is megöli magát, a mindent elvesztő Kreón porrá zúzódik a tragédia végén a Kar végig a város bölcs férfiait jeleníti meg, a közönség velük azonosulhat, nem helyeslik Antigoné tettét, Kreón és Antigoné vitája kapcsán is a király hatalmáról és tekintélyéről bölcselkednek, Haimónt is az apa tiszteletére oktatják, ám Theiresziász szavai nyomán elfordulnak Kreóntól, hogy így annak bukását szintén kívülről kommentálhassák, így a néző véleménye velük együtt változik, a néző valóban megjavul, megtisztul a fő konfliktus Antigoné Kreón isteni törvény emberi törvény testvéri szeretet királyi hatalom mellékkonfliktusok: Antigoné és Iszméné Antigoné és az Őr az Őr és Kreón Iszméné és Kreón Haimón és Kreón Theiresziász és Kreón és Hírnök és Eurüdiké megoldás: Antigoné tragikus bukása: lázadása igazságos, jogos, de egyúttal egy másik isteni törvény megszegése is (a nő ne avatkozzék a férfiak dolgába, mert elragadja a gőg), ezért tette tiszteletet érdemlő, bátor választás eredménye, ugyanakkor bukása szükségszerű Kreón bukása nem tragikus, mert gyávasága, zsarnoksága miatt veszteségei ellenére sem azonosulunk vele, nem érdemel együttérzést (van olyan vélemény is, hogy az Antigoné kettős tragédia)

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL Tartalom I. A SZÉPIRODALOM Az irodalmi nyelv 12 Érték és értékelés 16 Az élmény 17 Mûnemek és mûfajok 18 Az epika 18 A líra 19 A dráma 20 Mû és befogadó 20 Egy epikai mû Kosztolányi Dezsõ: A kulcs 21 Egy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011

Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011 Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011 KULTÚRTÖRTÉNETI TESZT III. forduló I. kategória Szeged, 2011. március 19. JAVÍTÓKULCS 1. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, ismétlés; ismerkedés a tananyaggal Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek Ellentétek Szomjan halok a forrás vize mellett; Tűzben égek és mégis vacogok; Parazsas kályhánál vad láz diderget; Hazám földjén is száműzött vagyok; Csupasz féreg, díszes talárt 1 kapok; Hitetlen várok,

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

IV. A görög irodalom: epika, líra

IV. A görög irodalom: epika, líra IV. A görög irodalom: epika, líra 1. Milyen közös vonás kapcsolja össze a következő mitológiai személye ket? Mi bennük az egyéni? Kalliopé: Erató: Kleió: Terpszikhoré: Melpomené: Thaleia: Euterpé: Polühümnia:

Részletesebben

Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra. Színház- és drámatörténet az antik színház és dráma

Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra. Színház- és drámatörténet az antik színház és dráma 9. osztály Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy szemelvény a

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Görög színház és dráma

Görög színház és dráma Görög színház és dráma Mi a dráma? Drámai műfajok: Tragédia: drámai műfaj, melyben a főhős életének vagy személyiségének összeomlása árán éri el a célját, a harmónia rendkívüli érték pusztulása árán áll

Részletesebben

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor:

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor: 1. Milyen szófajúak az alábbi szavak? olvasva szépség hihetetlen forr leírt (szöveg) ott győri rögtön nézelődő hivatkozván 2. Írjad le helyesen az alábbi szavak melléknévképzős származékait! Arany János

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

A görög dráma kialakulása

A görög dráma kialakulása A görög dráma A görög dráma kialakulása előzmények: perzsa háborúk, demokrácia kialakulása társadalmi csoportok küzdelme, konfliktusai, állandó változás élménye a dráma lesz az irodalom vezető műneme forrása:

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Klasszikus örökségünkből

Klasszikus örökségünkből N. HORVÁTH MARGIT és SZILÁGYI ILONA Klasszikus örökségünkből szöveggyűjtemény középiskolásoknak T A N K Ö N Y V K I A D Ó TARTALOMJEGYZÉK 2 3 3 T ARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 Index - Ajánlás 6 I. AZ ARANYKORTÓL

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam 2 Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 11. évfolyam 3 Célok és feladatok A

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA. Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett.

AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA. Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. Dido: Karthágó királynője, aki Cupido nyilának hatására beleszeretett Aeneasba. Latinus: latinok királya,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita iskolákban).

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Tartalom. I. Szemelvények az antikvitás irodalmából

Tartalom. I. Szemelvények az antikvitás irodalmából Tartalom I. Szemelvények az antikvitás irodalmából Az antik görög epika Prométheusz és az emberek. Görög mítosz (Részlet Román József Mítoszok könyve címû mûvébõl) 16 Homérosz Iliász (Részletek. Devecseri

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Kultúrtörténeti kalandozások. Ókori költészet

Kultúrtörténeti kalandozások. Ókori költészet Kultúrtörténeti kalandozások Ókori költészet Mit tudsz az ókori Görögországról és Rómáról? Mivel foglalkoztak, miből éltek? Hogyan, milyen értékrend szerint éltek? Miben hittek? Keress az interneten görög

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Világirodalom A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! A javítási-értékelési útmutató tartalmi elemeitől eltérő minden jó választ el kell fogadni! NYELVI-IRODALMI

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred)

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred) Művelődés- és irodalomtörténeti vázlat Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Mágikus világkép, totemizmus, fetisizmus, animizmus. Nem különülnek el a megismerésformák (tudományvallás-művészet-mindennapi megismerés)

Részletesebben

TÖRTÉNELMI FELADATLAP

TÖRTÉNELMI FELADATLAP TÖRTÉNELMI FELADATLAP 1.) Válassza ki a barokk templomot ábrázoló képet! 2.) Válassza ki a következő kupolás épületek közül a barokk stílusút! 3.) Válassza ki, hogy az alábbi épületek közül melyik nem

Részletesebben

A francia klasszicista dráma

A francia klasszicista dráma A francia klasszicista dráma A NAPKIRÁLY HÁZI SZÍNPADÁN Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc 1. feladat Készíts egy 6 pontos etikettet osztálytársaidnak szánt jó tanácsokkal arról, hogyan kell megfelelően

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 2. kategória A versenyzı neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítı

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

V. Az európai romantika irodalmából

V. Az európai romantika irodalmából V. Az európai romantika irodalmából 1. Helyezd el időben a romantika stílusirányzatát! 2. Milyen irányzatokkal volt kapcsolatban, illetve ellentétben a romantika? 3. Milyen művészeti ágakban volt jelen?

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Homéroszi eposzok antikvitás: A ógörög irodalom korszakolása: Homéroszi kor Archaikus kor Klasszikus kor Hellenisztikus kor

Homéroszi eposzok antikvitás: A ógörög irodalom korszakolása: Homéroszi kor Archaikus kor Klasszikus kor Hellenisztikus kor Homéroszi eposzok antikvitás: ókori görög művelődést, tudományt, művészetet jelenti. kapcsolat: ókori Kelet hagyományaival, de átformálta azt. ógörög kultúra: Kr.e. VIII. sz.-tól-kr.e. I. sz.-ig ókori

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS SZÖVEGVILÁGOK TANKÖNYVHASZNÁLAT... 9

TARTALOM BEVEZETÉS SZÖVEGVILÁGOK TANKÖNYVHASZNÁLAT... 9 BEVEZETÉS TANKÖNYVHASZNÁLAT... 9 SZÖVEGVILÁGOK AZ IRODALOM EREDETE, SZÓBELISÉG ÉS ÍRÁSBELISÉG... 10 Falfirkák... 10 Viccek... 10 Örkény István: Csupa közhely részlet... 10 Varró Dániel: sms... 10 Podmaniczky

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 2. A GÖRÖG EPIKA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 2. A GÖRÖG EPIKA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 2. A GÖRÖG EPIKA TARTALOM A görög irodalom A görög epika Az epika jellemzői A homéroszi eposzok A trójai mondakör Az Iliász Az Odüsszeia A homéroszi eposzok világa A homéroszi eposzok

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 1. A mese jellemzői OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 2. A népdal; panaszdalok, párosító dalok, csúfdalok 3. Rímek 4. Az ütemhangsúlyos verselés 5. Petőfi Sándor életpályája

Részletesebben