JEGYZŐKÖNYV. A bizottságok egyhangú igen szavazattal Vantara Gyula polgármestert levezetőelnöknek megválasztották.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. A bizottságok egyhangú igen szavazattal Vantara Gyula polgármestert levezetőelnöknek megválasztották."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: május 21-én a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága és Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság soron kívüli együttes ülésén Jelen vannak: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság részéről: - Fodor Lajos bizottság elnöke - Tímár Ella bizottsági tag - Baji Lajos bizottsági tag - Kovács Sándor külső bizottsági tag - Molnár Viktor külső bizottsági tag - Labos Tibor külső bizottsági tag Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság részéről: - Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke - Fodor Jánosné bizottsági tag - Majernik László külső bizottsági tag A napirendi pont tárgyalásánál jelen volt: - Vantara Gyula polgármester - Hanó Miklós alpolgármester - Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző - Dr. Kiss Gyula Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport vezetője - Bornné dr. Stefkovics Valéria Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetője - Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály vezetője - Opauszki Zoltán Kabinetfőnök - Uhrin Nándor Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője - Soczóné Dömény Edit Pénzügyi és Gazdasági Osztály munkatársa - Vámos József képviselő - Bánfi Ádám PIU szakértő Tárgy: A békéscsabai önkormányzati vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása, valamint kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással. A bizottságok egyhangú igen szavazattal Vantara Gyula polgármestert levezetőelnöknek megválasztották. A határozati javaslatokról minden bizottság külön szavaz. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 7 tagjából 6, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 7 tagjából 3 fő jelen van. Varga Mihály a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság külső bizottsági tagja az SZMSZ 35.. (3) bekezdése alapján Fodor Jánosné bizottsági tagnak eseti megbízólevelet adott, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2 2 Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte az összevont bizottsági ülés résztvevőit. Elmondta, hogy a bizottsági tagok az előterjesztést CD mellékletben megkapták. A közös bizottsági ülést azért kérte, hogy a 22-i közgyűlésre a bizottsági vélemények összegzése megjelenhessen. Felkérte Opauszki Zoltán kabinetfőnököt, hogy tartsa meg tájékoztatóját. Opauszki Zoltán kabinetfőnök: Az IFUA Horváth Partnerts Kft. által készített tanulmányt mutatta be, mely arra kapott megbízást, hogy készítsen javaslatot az Önkormányzat tulajdonában lévő vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítására. Elmondta, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata amikor az IFUA Horváth Kft-t megbízta az ezzel kapcsolatos tanulmány elkészítésével, akkor a következő kérdések vizsgálatát helyezte fókuszba: 1.) az egységes irányítás alá vonandó társaságok körének meghatározását, 2.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében a követendő egységes irányítási rendszerre vonatkozó kérdéskör kibontását 3.) Az egységes irányítás eszköztárára és szervezetére és az egységes irányítás kialakításának lépéseire és ütemezésére vonatkozó javaslatsorra 4.) Az intézmények vizsgálata az egységes irányítás alá helyezett vállalatcsoport és az intézmények között kihasználható színergiák szempontjából 5.) Végezetül pedig a kistérségi feladatellátás és irányítási rendszer vizsgálatát az önkormányzat tulajdonában lévő társaságok és a város vagyongazdálkodásának optimalizálása szempontjából. A szervezeti struktúrán látható, hogy a vizsgálat elvégzése során mely szervezetekkel történt kapcsolatfelvétel, mely szervezetek képviselőivel készítettek interjút annak érdekében, hogy egy átfogó objektív kép kialakítására sor kerülhessen. Végigtekintették az önkormányzat intézményeit, a hivatal egyes szervezeti egységeit, a bizottságokat, valamint a vállalatcsoport vezetőit. A tanulmány négy fontos téma meghatározását tűzte ki célul. Ezek az elemek a következők: - az irányítási struktúra - gazdálkodás és pénzügyek - alaptevékenységek - támogató tevékenységek és szolgáltatások vizsgálata A vizsgálat megállapította, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város vállalatai, amelyekben különböző mértékben gyakorol és tulajdonol részesedést a város, összességében, megyei méretben kiemelkedő gazdasági erőt képviselnek mind mérleg főösszegük, mind árbevételük alapján. Igencsak megállapítható az is - számos nagy várossal ellentétben -, hogy városunk vállalatai között nagy közszolgáltató cégek nincsenek jelen, illetve ahol a városnak tulajdona van, csak kisebbségi tulajdonnal rendelkezik. Ezen vállalatok vonatkozásában az irányítás az közvetlenül az önkormányzat részéről valósul meg a képviselő testület döntéseinek megvalósításával. Megállapítható volt, hogy a város vállalatai között közvetlen kapcsolat jellemzően és kimutathatóan nincsen. Ugyancsak önállóan működnek abban a tekintetben, hogy a támogató és kiszolgáló feladataikat - olyanokat mint pl. karbantartás, takarítás, beszerzések - gyakorlatilag önállóan végzik. Ezen tevékenységekből adódó színergikus lehetőségeket nem használják ki. A vállalati struktúra vizsgálata során megállapításra került, hogy az egységes vállalat irányítás rendszere nem alakult ki, jelenlegi működési struktúra esetében az irányítási jogok és feladatok a polgármester, a különböző bizottságok és a közgyűlés között oszlanak meg. A város cégei a valódi tulajdonosi kontroll nélkül viszonylag nagy önállósággal működnek, azt lehet mondani, hogy a tulajdonosi kontroll megnyilvánulása az két dologra vezethető vissza. Az egyik a Felügyelő Bizottságokban gyakorolt ellenőrző szerep, a másik pedig az igazgatóságok irányában megfogalmazott eredmény célok, amelyekben talán jelentős tartalékok kimutathatóak, ahol a város komolyabb előrelépést felmutathat a jövőben.

3 3 A vizsgálat több komponensre terjed ki: az IFUA Horváth Kft. megvizsgálta a város által tulajdonolt vállalatok működési struktúráját, működési mechanizmusait, ezen kívül megvizsgálta az önkormányzati intézmények működését, továbbá vizsgálat tárgyává tette a kistérségi társulás munkaszervezetének feladat ellátását. A vállalatok jelenleg erőteljes tulajdonosi kontroll nélkül, egymástól elkülönültek működnek, nem használják ki a szorosabb együttműködésben rejlő lehetőségeket. Az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az intézmények saját bevételének forrása csekély mértékű, döntő mértékben a költségvetési forrásból származó bevételekből gazdálkodnak, nem döntő mértékű a saját bevételek nagysága. A kistérségi társulás munkaszervezete vonatkozásában kimutatható hogy a központi költségvetési normatívák átalakítása abba az irányba vitte, kényszerítette a megyei jogú városokat, hogy a feladatellátás jelentős részét kistérségi munkaszervezetek hatáskörébe vigye. Éppen ennek betudhatóan valósult meg az elmúlt időszakban, hogy pl. az Egyesített Szociális Intézmény kistérségi társulás fenntartásában van, éppen annak érdekében, hogy a biztonságos működtetés megvalósulhasson, hiszen a normatívák jelentős mértékben magasabbak a kistérségi társulások esetében, mint a megyei jogú városok esetében. Kimutatható, hogy az elmúlt években jelentős mértékben növekedett a társulás normatíva bevétele, viszont a munkaszervezet működésében, struktúrájában talán ez nem kellő mértékben ment még át, itt ildomos még bizonyos elemzéseket elvégezni. Abban az esetben, ha az említett vállalatcsoport intézmények működését a tevékenységek oldaláról közelítjük, akkor megállapítható, hogy a Vagyonkezelő Zrt. kivételével valamennyi vállalat külső szolgáltatót vesz igénybe a gazdasági és humán adminisztráció elvégzése, elvégeztetése céljából. Pénzintézeti kapcsolatok vonatkozásában kiderült, hogy rendkívül heterogén a helyzet abban a tekintetben, hogy számos banknál, számos számla vezetésére kerül sor és ebből adódóan kimondható, hogy itt tartalékok mutatkoznak abban a tekintetben, hogy amennyiben bevezetésre kerülne egy úgymond cash-flow rendszer, mely gyakorlatilag hasonló azzal, ami az önkormányzat esetében 1996-ban kialakításra került (kiskincstári rendszer létrehozása), gyakorlatilag ennek a mintáját javasolja megvalósítani a vállalatcsoport vonatkozásában. Az ingatlanok vonatkozásában az ingatlanok tulajdonjoga, illetve a vagyonkezelői jog megoszlik az önkormányzat, a Vagyonkezelő Zrt. és a használó(k) között, kimondható, hogy az egységes kezelés többé-kevésbé megoldott. Az infrastruktúra működtetését illetően a takarítási, őrzés-védelmi és karbantartási feladatokat a vállalatok ugyancsak elkülönülten különböző cégektől szerzik be, azt gondolom, hogy itt is tartalékok kimutathatóak, feltárhatóak. Beszerzések vonatkozásában a helyzet: egészen hasonlatos a korábbiakhoz, itt is jelentős tartalékok mutathatóak ki abban az esetben, ha mind az intézmények, mind az önkormányzat, mind a vállalatok vonatkozásában esetleg vizsgálat tárgyát képezi az, hogy nagy volumenű, un. flotta jellegű beszerzések milyen árleszorító hatással lehetnek a fajlagos költségek leszorításában. Gépjárművek beszerzésében ugyancsak nincsen közös beszerzési tevékenység, ugyan a tanulmányból az is kiderül, hogy ez nem egy olyan beszerzési típus, ahol rettentő nagy volumen mutatható ki, az itt elérhető előnyök viszonylag csekélyebb méretűek. Az informatikai és telekommunikáció vonatkozásában ugyancsak semmi eltérőt megállapítani nem lehetett, ott is azt lehet kimondani, ahány intézmény, ahány vállalat annyiféle szolgáltatótól veszik igénybe a telekommunikációs ill. az internet szolgáltatásokat, ebben a tekintetben volna lehetőség arra, hogy kedvezőbb pozíciót érjen el a tulajdonos. A tanulmány megállapította, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, ill. az önkormányzat hivatalában a vagyongazdálkodás tekintetében nem kellően kihasználtak azok a lehetőségek, amelyek akár az elmúlt években megvalósult elektronikus önkormányzati rendszer bevezetéséből adódó pozíciókat biztosíthatják, illetve a hivatali feladat megoszlásában is mutatkozhatnak olyan tartalékok, amelyekben áttekinthetőbb, operatívabb vagyongazdálkodási tevékenységet segíthet elő annak érdekében, hogy a vagyonelemek

4 4 hasznosítása jobban, jelentősebb mértékben járuljon hozzá a város jobb költségvetési pozíciójának eléréséhez. Az önkormányzat vállalati vagyona viszonylag jelentős mértékben széttöredezett, csupán néhány olyan vállalata van az önkormányzatnak, amelyben 100%-os mértékű tulajdonosi joggyakorlás valósul meg és számos olyan vállalat van, ahol kisebbségi tulajdonos, ill. nem egy olyan, ahol csekély mértékű - akár 20% alatti - tulajdonrésszel rendelkezik az önkormányzat. Kimondható, hogy ezen csekély mértékű tulajdonrészek birtoklása nem tekinthető stratégiai jellegűnek. A tanulmány javaslata kiterjed elsődlegesen - és talán a legfontosabb célkitűzésként - az egységes irányítási rendszer kialakítására, ehhez kapcsolódóan kiterjed az önkormányzati intézményekre vonatkozó javaslatokra, a kistérségi társulás munkaszervezetéhez kapcsolódó javaslatokra, az önkormányzat vagyongazdálkodására vonatkozóan, ill. a tevékenységek továbbfejlesztése és a városfejlesztési funkciók áttekintésére. Az IFUA Horváth Kft. vizsgálatának végén megállapította - megvizsgálva azt, hogy a város tulajdonában lévő vállalatok, vállalatcsoport működtetésére és továbbfejlesztésére mely működési megoldások lehetnek a legkedvezőbbek -, háromféle modell nevesítésére került sor. 1. az egységes vállalat, mely teljesen homogén irányítási struktúrát feltételez 2. törzsház konszern 3. holding rendszerű irányítási struktúra Megvizsgálva valamennyi rendelkezésre álló és elérhető adatot, a megfogalmazott javaslat az, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város számára a törzsház konszern létrehozását javasolja az IFUA Horváth Kft. Ennek megvalósítása során fontos lépés lenne elsődlegesen az, hogy az egységes irányítási funkciókat az önkormányzat ill. a közgyűlés által kijelölt vállalat vegye át, - az IFUA Horváth Kft. javaslata alapján ez a Vagyonkezelő Zrt. volna -, úgy, hogy a Vagyonkezelő Zrt. a további vállalatok tulajdonrészeit vegye át, tehát itt egyfajta apportálásra kerülne sor. Az önkormányzat átruházná tulajdonjogát a Vagyonkezelő Zrt-re. Az egységes irányítás alá történő bevonás előtt javasolja a Foglalkozás-egészségügyi Kft. Réthy Pál Kórház által tulajdonolt üzletrészének megvásárlását és így ilyen módon ezen vállalat is a cégcsoport része lehetne. Az IFUA Horváth Kft. tanulmányában foglalkozott azzal a kérdéssel is, hogy a vállalatcsoport átalakítása során figyelembe véve a városfejlesztési projektjének az előre haladását - különös tekintettel a belváros revitalizációs projektre - szükséges, ill. pályázati előírás is un., városfejlesztési társaság létrehozása. A tanulmány megállapítja, hogy nem szükségszerű egy teljesen új gazdasági társaság létrehozása ebből a célból, hanem lehetőség pl. a Vállalkozói Centrum Kft. ilyen jogokkal történő felruházása annak érdekében, hogy a városi fejlesztési projektek megvalósításában közreműködjön és az NFÜ elvárásainak megfelelő módon vezényelje ezeket a projekteket. Az önkormányzati fenntartási intézmények vonatkozásában megvizsgálandó az intézmények közös beszerzésbe való bekapcsolódása, az infrastrukturális feladatokban való bekapcsolódás. Megfontolandó kistérség vonatkozásában is energetikus foglalkoztatása, hiszen jól látható milyen energia áremelkedések állnak még előttünk. Vantara Gyula polgármester: Az anyagot előzetesen véleményeztettük és jöttek olyan kérdések, amelyek úgy gondolom, hogy bevezetésként néhány olyan dologra választ adnak, melyek később kerülnének elő. Hat cég van felsorolva az anyagban, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy előkészítő anyag, tehát nyilván a Békéscsaba Előre 1912 Kft-t a tanulmányt összeállító cégnek be kellett venni, hiszen az a város 100%-os tulajdona. Az, hogy ezt most hogy kezeljük ebben a vállalati egységben, un. törzsház-rendszerben, az más kérdés. Abban egyetérthetünk, hogy ennek nem ott a helye. Tekintettel arra, hogy az IFUA Horváth Kft-nek

5 5 az volt a feladata, hogy a város 100%-os ill. bizonyos résztulajdonaiban lévő cégekre terjedjen ki a vizsgálata, ezért bevette a Békés Megyei Vízművek Zrt-t, ami megint egy speciális helyzet. Ugyanilyen a Békés Megyei Temetkezési Vállalat, hiszen ezt 50-50%-ban birtokoljuk a Megyei Önkormányzattal. A Foglalkozás-Egészségügyi Kft. a következő, ugye ez is 50-50%-os a Kórház ill. a város birtokolja. Ezekkel kapcsolatban továbbgondolásra annyit szeretnék elmondani, hogy a Békéscsaba Előre 1912 Kft. Vállalat csoportba történő beemelése ma nem látszik célszerűnek. A határozati javaslat arról szól, hogy a stratégiát fogadjuk el és a stratégia mentén átgondolva alakítsuk ki ezt a rendszert, valószínű, hogy ez lesz a végeredmény. Azon már érdemes lesz elgondolkodni, hogy a Foglalkozás Egészségügyi Kft-nek mi legyen a további sorsa, mert van egy olyan elképzelés is, hogy ha Békéscsaba város ezt 100%-ban megszerzi, ill. a szolgáltatási díj 11 ezer forint kötött díjú lesz, akkor lehet hogy nem is fog veszteségesen működni a Kft. Van olyan elképzelés is,hogy menedzser vizsgálat lesz bevezetve Békéscsabán, aminek az ára ezer Ft/vizsgálat, amire a kórház gépi berendezései, személyzete és egész felszereltsége alkalmas. Az más kérdés, hogy a foglalkoztatás egészségügyből nem vett ki osztalékot a város, hanem visszaforgattuk ezt a kb. 1,5 millió forintnyi keletkező hasznot. Ezt úgy gondolom, hogy felajánlhatjuk a jövőben is a kórház gépeinek korszerűsítésére. Temetkezés kérdése: ez a cég most vergődik, itt is érdemes elgondolkodni, hogy a városnak van városi köztemetője, ezt a temetkezési szolgáltatást bevállalja-e, erre létrehoz egy Kft-t aki ezt működteti, vagy pedig értékesíti. Úgy tűnik, hogy a temetkezés is hosszútávon nézve üzlet. Az Árpád Fürdőt 2009-ben át tudjuk venni üzemeltetésre a Vízművek Zrt-től. Ajánlott létrehozni egy olyan karbantartó céget, mely non-profit jellegűen működne és a város intézményeinek festését, javítását végezné. Takarítás, őrzés-védelem, rendezvény-szervezés azok a témakörök, melyek a törzsház-konszernen belül működhetnének. Mik azok a kérdések, amik még felmerültek? Miből áll össze az anyagban szereplő megtakarítás, mekkora ennek a mértéke, erről beszéltünk. Az anyag millió forintos megtakarítást hoz, ez az intézményi kör bevonásával együtt értendő, mely intézményi kör bevonás alatt azt értjük, amiről az előbb beszéltem, tehát az intézmény pénzügyi önállósága nem sérül, azokat a közbeszerzéseket, amelyek írószer, papír, hogy a legjobban követhetőt mondjam, ezeknek a beszerzéséből adja ezt a számot. A részletes elemzés olvasható az anyagban. Nem veszíti-e el a város és a közgyűlés az ellenőrzést a cégek és a vagyon felett? Ez a következő kérdés. Nem veszíti el, mert az ellenőrzési és a döntési kompetenciák az új cégcsoport létrehozásánál rögzíthetők. Az önkormányzat egy olyan döntési mechanizmust írhat elő, aminek a előírásaiban az önkormányzat érdekei maradéktalanul teljesülhetnek. Tehát a vagyonvesztésről annyit szeretnék mondani, hogy nem kerül át a vagyon, mert nem kerülhet át ennek a cégnek a birtokába, tehát a vagyon marad a városé, és a vagyonkezelést végzi ez az úgynevezett törzsház. Következő kérdés: nem vezet-e ellenőrizhetetlen privatizációhoz mindez? Azért nem vezet, mert 100 %-os önkormányzati tulajdonú marad ez a cég. Biztosítani kell, hogy a tulajdonosok hozzájárulása nélkül ne lehessen elidegeníteni ebből a vagyonból semmilyen elemet. Értékhatárt lehet szabni, az alatt értékesíthet bizonyos dolgokat, de az új szabályzatba az beemelendő, hogy 100 %-os önkormányzati tulajdonban marad és nem értékesíthető ez a vagyon. A törzsház lesz az önkormányzati vagyon tulajdonosa? Erre kitértem. Nem. Nem is lehet, a törzsház csak vagyonkezelő lesz és csak a társasági részesedések kerülnek a tulajdonába.

6 6 Nem jár-e az átalakítás a jelenlegi vezetők pozíciójának és munkájának degradálásával? Nem, mert az egyes tagvállalatok, ahogy ez az anyagból is kiderül, olyan szinten látják el ezt a munkát, ami egy magasabb szint. A bizottsági tagok egy része nem volt itt a közgyűlésen, de a két 100 %-os önkormányzati tulajdonú cégünknek az üzleti tervét, a évi beszámolóját fogadtuk el a múlt közgyűlésen. Ott is szembetűnő volt, hogy az igazi vagyonkezelői jogokat a közgyűlés nem, vagy nehezen tudja érvényesíteni. Gondoljanak arra, hogy a két vezető illetménye, illetve a prémiumrendszere is teljesen ellenkező. Tehát nem akarjuk ezeket a jelenlegi vezetőket szakmai munkájukban gátolni, ugyanazt a tevékenységet fogja ellátni, a csatlakozó kft-k, vállalkozások vezetői ugyanolyan szakmai feladatot fogják ellátni. Úgy gondoljuk, hogy egy közös stratégia, egy közös gondolkozás inkább segíteni fogja és erősíti a munkájukat, mint a jelenlegi nem igazán egységes és felügyelt munkájuk. Megszűnnek-e az igazgatósági és FEB tagságok? Természetesen ez döntés kérdése. A FEB-ek létszámának, melyik cégnél milyen FEB álljon fel, igazgatósági tanács, stb.., ez a részletes kialakítások szerint szabályozható. Nem jár-e az átalakítás a jelenlegi állomány elvándorlásával, a cégek szétesésével? Nem, mert olyan feladatokat fog ez az új cég és az azt alkotó vállalatok alkotni és összehozni, amelyek új feladatokat fognak számukra jelenteni, és a motiváció lényegesen nagyobb lesz, mint idáig volt. Minden intézményre kiterjed a közös beszerzések és szolgáltatások köre? Nem, erről többször beszéltünk; gondoljanak például a kórházra; a kórháznak vannak olyan beszerzései, melyek nem vonhatók össze több intézményével, tehát van ahol meg kell, hogy őrízze a kórház az önállóságát, mint például laboreszköz. Itt nyilván nem lehet összevonni. Azokra a beszerzésekre gondolunk, melyet többször említettünk, melyeken spórolhatunk; ezek a már sokszor emlegetett papír- és írószer. Nem lesznek-e drágábbak a közös beszerzések, nem szorulnak-e ki a helyi cégek? A jelenlegi magyar közbeszerzési törvény nem engedi meg a helyi vállalkozók preferálását. Többször kértük minden szinten azt, hogy akinek ezzel kapcsolatban olyan ötlete van, amelyik nem törvénybe ütköző, azt legyen szíves közölje. A korábbi közbeszerzési törvényben volt olyan, hogy kapott 10 % pluszt az a vállalkozó, aki bebizonyította, hogy ő helyi. Ez egy elég furfangos kitétele volt a közbeszerzési törvénynek, de ezt az első módosításnál ki is szedték. Kedves jelenlévők! Innentől kezdve ki lehet találni mindenféle módszereket, mi hajlandók vagyunk elmenni sok helyre és megnézni ott, ahol ez működik, de ennek törvényes kereten belül kell működnie. Az, hogy magasabb árak alakulnak ki, arról pedig hadd mondjak annyit, hogy a közbeszerzés miatt, a nagyobb mennyiség miatt az áraknak le kellene mennie, de ez a magyar közbeszerzési törvények miatt nem mindig így van. Mi számolunk arra, hogyha nem 2000 ív A4-es papírt veszünk, hanem db-ot, akkor ez a beszállítónál jelentős árengedménnyel jár. A piac szabályai szerint ennek így kellene történnie. Mennyibe kerül a városnak ez a városfejlesztési társaság, amiről Opauszki úr beszélt, és hogy kell ezt érteni és kialakítani? Ezt a városfejlesztési társaságot létre kell hozni. Fogjuk tárgyalni a következő közgyűlésen és Önök is bizottságon az úgynevezett Integrált Városfejlesztési Stratégiát. Ennek része ez a városfejlesztési társaság, amennyiben én ezt jól tudom, aminek a költségeit bele lehet építeni a majdani belvárosi rekonstrukció költségei közé. Tehát ez része az anyagnak, csak rákérdeztek erre is. Ezt a társaságot a projekt keretében elszámolható költségként fogjuk létrehozni.

7 7 Milyen támogató tevékenységeket végez el a törzsház maga és mit szerveznek ki? Olyan új tevékenységet nem fog bevállalni ez az úgynevezett törzsház; a legfontosabb szakmai háttér és érv az, hogy a gazdasági adminisztráció, a karbantartás, a közös beszerzések szervezése, és a már említett részbeni takarítás és egyéb üzletágak tartozhatnának. Az anyag a különböző szempontok szerint a Vagyonkezelő Zrt-t tartja alkalmasnak a törzsház funkciójának ellátására. A törzsház látja el az összes később integrálandó, vagy jelenleg is integrálható társaságok pl. gazdasági adminisztrációját. A törzsházat alkotó kft-k pl. nap végén zárnak, beküldik az elszámolást, lezárják a számlájukat, és az az napi gazdasági tevékenységük így a törzsházban nyomon követhető. Ez miért előnyös? Létszám-megtakarítás, egységes szemlélet, egységes gazdálkodás miatt. Ami miatt még lényeges: a cash-flow miatt is. Ha a társaságok közül valamelyik likvidproblémákkal küzd, ettől a társaságtól felvehet hitelt és az átmeneti gondjait ezzel kezelheti. Hogyan fog működni a karbantartó szolgálat, hogyan illeszthető ez az iskolai tanítási időszakhoz? Általában ennek a karbantartó szervezetnek kisebb javítások, festések lenne a feladata. Nagyobb feladatnál vagy meghirdetnénk, vagy saját erő között lehet választani. Kérdés az, hogy mit akarunk ebből a cégből csinálni. A tanév az általában június végén befejeződik, és szeptember elején kezdődik. Aki emlékszik a költségvetési üzemi időszakra, ilyenkor felvonultak egyik iskolából a másikba és a meghatározott feladatot elvégezték. Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy a világ legolcsóbb dolga a non-profit úton ellátott ilyen fajta feladatellátás, minden ellenkező hírrel ellentétben. Egy non-profit cég azért non-profit, mert nincs haszon. Ha mindenki tisztességesen kifizeti a munkásának a bért, a járulékot, boltban veszi az anyagot számlára, ezt beépíti, akkor minden tisztességes vállalkozás tesz hasznot rá. Ezzel a haszonnal olcsóbb egy non-profit szervezet, mert nem tesz rá hasznot. Egyébként mindent ugyanúgy csinál. Itt tévesek azok az információk, hogy az állam rossz gazda. Az állam akkor rossz gazda, ha nem jó gazda módjára viselkedik. Ezt az előnyét az üzleti világgal szemben nem használja ki, és ezen kell nekünk is elgondolkodni, hogy ezt az előnyt egy non-profit szervezet kialakításával akarjuk-e, tudjuk-e érvényesíteni. Ez természetesen csak hangosan gondolkodás. Ezek voltak azok a kérdések, amik nagyjából felmerültek kritikai észrevételként. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az anyag és az ebből készült előterjesztés, ami Önök előtt is szerepel, arról szól, hogy a koncepcióját jónak tartjuk-e, illetve a törzsház konszern forma megfelelő-e és a törzsház konszern vezetőjének az előbb említett okok miatt a Vagyonkezelő Zrt. alkalmas-e. Szóba került természetesen a Vállalkozói Centrum ilyen formában történő szerepeltetése is, de aki ismeri a Vállalkozói Centrumot összesen ketten-hárman vannak, tehát ennek a feladatnak, hogy pl. a gazdasági tevékenységet összefogja, elemezze és vigye, nem alkalmas. Nyilvánvalóan személyi kérdésekről is szó van. Személyi kérdésekről annyit szeretnék elmondani, hogy ennek a törzsháznak a menedzsmentjére pályázatot kell kiírni. Az, hogy a jelenlegi szóba jöhető emberek ezen indulnak-e, ezt vállalják-e egyáltalán, egyetértenek-e ezzel a kialakítással, ezt ma nem tudom megmondani. Pályázatot fogunk kiírni, közgazdász végzettségű ember lesz ennek a vezetésére alkalmas, ha egyáltalán úgy dönt a közgyűlés, hogy ezt támogathatónak tartja. Nem a Vagyonkezelő Zrt. megerősítéséről van szó, hanem egyszerűen objektív tények azok, hogy a Vagyonkezelő Zrt. a hat önkormányzati cégből a legalkalmasabb. Felmerül még a kérdés bizonyára Önökben, hogy vannak olyan cégek, ahol olyan minimális az üzletrészünk, amiért nem kerültek be a listába. Az anyag úgy tárgyalja, hogy vannak részvényeink is (Amfora, Univerzál, stb.) olyan cégeknél, amelyek vagy megszűntek, vagy a megszűnés határán vannak. Közgyűlési tagok emlékeznek, hogy rendszeresen felszólítjuk őket, hogy vegyék meg névértéken a részvényeket, van aki arra sem méltat, hogy válaszoljon. Ezeket minimálisan sem vette figyelembe az anyag.

8 Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, Önöké a szó. 8 Baji Lajos bizottsági tag: Az anyagot készítő cég képviselőjének mikor tudunk kérdést feltenni? Lesz-e erre mód, lehetőség? Vantara Gyula polgármester: Igen, tekintettel arra, hogy különböző okok miatt ezt a találkozót hétfőre szerveztük, de nem jött össze, most ők mára már nem tudtak lejönni, de holnap a közgyűlésen itt lesznek. Baji Lajos bizottsági tag: Tehát akkor holnap a közgyűlésen lehet a kérdéseket feltenni. A másik kérdésem pedig a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnökéhez szól, hogy értékeli ezt az anyagot? Fodor Lajos bizottsági elnök: Vártam a kérdést, mert Tóth úr is feltette a múlt közgyűlésen, akkor nem tudtam válaszolni. A jelenlegi előterjesztést részletesen áttanulmányoztam, közgazdászként nagyon jó megoldásnak találom. Átgondolásra méltónak tartom, mint a polgármester úr is említette, a központi beszerzések, a teljesítmény-gazdálkodás, a cash-flow rendszer, a karbantartásra, felújítása vonatkozó javaslatok miatt. Az intézmények felújítására, karbantartására 100 millió forint került biztosításra ebben az évben is. A vállalkozóiknak kifizetett összeg ennek a 40 %-a, ezt sajnálom, nem a saját vállalkozóinktól. Ha békéscsabai vállalkozók csinálnák az egészet, akkor nem sajnálnám, de sajnos nem a helyi vállalkozók végzik ezeket a munkákat, ezért ez a pénz kimegy a városból. Vantara Gyula polgármester: Köszönöm. Van még kérdés? Ha nincs Kedves Bizottságok, akkor átadom az elnök uraknak a formális intéznivalót. Baji Lajos bizottsági tag eltávozott. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Mint hozzászóló kérnék szót. Az ittlévőknek mondanám a gondolataimat. Minden ilyen tervezést meg kell előznie a célok pontos és szabatos megfogalmazásának. Mi a célunk, a város vagyonának jó részét felélte, vannak olyan párhuzamosságok, vannak olyan kapcsolódási pontok, ahol az önként vállalt feladatokban is és törvényi kötelezettségeink miatt is nagyon sok plusz kiadásunk van. Célunk az gondolom én hogy ezeket a támogatásokat lehetőleg áthelyezzük a gazdaságossági hatékonysági szempontokra, a vállalatok úgy tudjanak működni, hogy meg is éljenek belőle, csökkentjük az önkormányzati támogatás mértékét és intenzitását irányukba, hiszen egy racionálisabb, hatékonyabb gazdálkodással meg tudják teremteni azokat a feltételeket, amelyek a működésükhöz szükségesek. Sőt, még akár nyereséget is termelhetnek. Tehát nemcsak megtakarítás, hanem akár nyereségtermelés is lehetséges. Egyetértek azzal, hogy megvizsgáljuk Békéscsabán ennek a gazdálkodásnak, ennek a racionális, hatékonyabb működésnek a feltételeit. Azért kérném a tisztelt bizottságokat, hogy támogassuk ezt az elképzelést, hiszen a bizottsági határozatban egy elképzelés szervezésére, tervezésre való felhatalmazás áll, ami szerint megbízzuk a polgármester urat, hogy ilyen irányban kezdje meg a tárgyalásokat, a tapogatózó lépéseket. Maga az IFUA tanulmány - úgy gondolom, hogy az a cég, aki ezt végrehajtotta a Corvinus Egyetemről kikerült szakemberekből állva, egy igen nívós és megbízható és nagy szakértelemmel bíró szakemberekből áll, akiknek a munkájukra támaszkodhatunk - nagyon megérte, hogy egy tiszta, világos, átlátható képet kapjunk Békéscsaba mai intézményrendszeréről, és vállalati struktúrájáról. Javasolni szeretném, hogy ebbe az irányba lépjünk tovább. Köszönöm szépen a szót. Van-e a Városfejlesztési Bizottság részéről valakinek kérdése?

9 9 Vantara Gyula polgármester: Érdekes és megfontolandó, amit Ferenczy elnök úr felvetett, el kell dönteni a városnak, mint tulajdonosnak, hogy mit akar. El kell döntenünk, hogy a törzsház konszern létrehozásával azt akarjuk-e, hogy a cégek ezentúl hasznot hajtsanak és a tevékenységüket úgy végezzék, ahogy a tanulmányban le van írva, vagy pedig átmegyünk egy kvázi kommuna szervezetbe, akik dolgoznak, valami haszon van-e, mert ha belegondolunk a mostani rendszerbe a VAK Rt-nek a gazdálkodásában sincs egyértelmű iránymutatás az önkormányzat részéről, hogy osztalékot akarunk kivenni, vagy oldjunk meg olyan feladatokat, amiket úgy egyébként mondunk neki, és működik a vállalat, mint egy vállalat. Tehát olyan döntések előtt állunk, amikor a tulajdonosnak kell elmondania, hogy mit szeretne. Ha ezt meg tudjuk fogalmazni a törzsház felé, akkor ez úgy fog működni, ahogy az anyagban le van írva. Számíthatunk arra a 100 millió forintra, vagy ha több társaság belép, akkor biztos fejlesztési forrásként bevételre. Erről szól a dolog. Majernik László külső bizottsági tag: Jó gondolatnak tartom a törzsház megalakítását, azt nem tudom, hogy az eddigi város tulajdonával bíró kft-knek a vezetői hogyan állnak ehhez a dologhoz. Ők gondolom nem non-profit szervezet voltak, hanem profit-orientáltak. Innentől egy óriási változáson mennek át, hiszen elesnek az esetleges osztaléktól. Vantara Gyula polgármester: Van egy olyan elképzelés, hogy a karbantartó szervezetet ami a városi tulajdonú épületeken történő felújítást végezné, ezen lenne érdemes elgondolkodni, hogy érdemes lenne-e profit-orientálttá tenni. A volt költségvetési üzem, aki érti a régi dolgot Magyarul: magunknak önköltségen felújítjuk az intézményhálózatot, ez lenne ezen a cégen belül egy non-profit kft. A többi az profitorientált lenne, ugyanúgy a VAK Zrt. az ingatlan-bérbeadásával, a parkoló üzletágával, és még mellé a fürdő és az összes kft. igyekezne azon dolgozni, hogy profit jöjjön be a városhoz. Majernik László külső bizottsági tag: Már csak azért, mert az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy ez továbbra is nyereséget kell, hogy termeljen, más különben majdnem mondhatni, hogy működésképtelen lenne. Ez nagy veszéllyel jár, pl. a fürdő esetében. Vantara Gyula polgármester: Ez a cég arra is jó, hogyha eldönti a város azt, hogy mit akar egy fürdővel szerintünk a Vízmű nem jól üzemelteti a város szempontjából a fürdőt, mert egységes jegy van, nincs 6-8-ig, ig jegy. Beléptető rendszer hiányzik, sok szabadjegy van, nem tisztázott az ott vízilabdázók sorsa. Mindig szoktuk mondani, hogy a meleg vizet gázzal melegítik, ez van horribilis árak. Mi azt mondjuk, ha a város, a város polgárai úgy döntenek, hogy nekik kell egy fürdő, az ő igényeik szerint, akkor ahhoz nekünk alkalmazkodni kell, meg kell teremteni a feltételeket. A feltétel azt jelenti, hogy valószínűleg beruházni kell, fúrni kell millió forintért egy olyan kutat, ahol a most már lecsökkenő hőmérsékletű víz helyett feljön egy 50 fokos és a gyógyvíz melegítése megszűnik, ami jelenleg elvisz 40 millió forintot/ év. Hogy mi mennyibe kerül? Te is mondod, hogy már vagy ötféle számot hallottál. Csak egy dolog: a 4-5 milliárdos Vízmű cégnek az általános költségei 1 milliárd forintot tesznek ki. Abból 100 millió forintot rátesz a fürdőre. Amikor megkérdeztük, hogy miért, azt mondták, hogy csak. Nincs önköltségképzési szabályzata, nagyon jól tudják egyébként a költségeiket, de eddig rányomtak minden veszteséget a fürdőre. Biztos, hogy van veszteség, mert egy fürdő nem veszteség nélkül üzemel egyébként sem. De annak a mértéke, hogy azt mi tudjuk-e viselni, 20 vagy 50 milliót. Azt mondja a költségvetés, hogy igenis rászánunk, hogy fönntartsuk a fürdőt, akkor azt fogjuk mondani, hogy igen. Egyszer. Kétszer: Csiaki úrral körülbelül egy fél éve járunk a Vízműhöz minden szombat délelőtt, meg egyéb időpontokban, és kiderült, hogy 42,70 Ft volt köbméterenként a szennyvízen az a szolidaritás, amit mi békéscsabai polgárok befizettünk a Vízműnek azért,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. január 21-én a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsággal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 240/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A békéscsabai önkormányzati vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása, valamint kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i rendkívüli ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben