Székhelyhasználati Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székhelyhasználati Szabályzata"

Átírás

1 POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelyhasználati Szabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos június 01-től TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szolgáltató cégazonosító adatai 1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálata, elérhetőségei 1.3. Az általános szerződési feltételek célja 1.4. Az ÁSZF személyi, tárgyi és területi hatálya 2. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 1. oldal 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 3.1. A Szerződés megkötése 3.2. A Szerződés hatályba lépése.. 2. oldal 4. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE 4.1. Az Ingatlan használata 4.2. Cégiratok rendelkezésre tartása 4.3. Küldemények kezelése oldal 4.4. Kapcsolattartás oldal 5. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA 5.1. A szolgáltatási díj megállapítása és megfizetése 5. oldal 5.3. Díjkedvezmények 1

2 6. KEDVEZMÉNYES SZÉKHELY 6.1. Székhelyhasználat ügyvédi megbízási díj nélkül 6. oldal 6.2. Székhelyhasználat illeték- és közzétételi költségek átvállalásával 6.3. Partnerprogram 7. NYILATKOZATOK ÉRVÉNYESSÉGE 8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE oldal 8.3. Azonnali felmondás 8.4. A Szerződés megszűnését követő intézkedések 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1. Az ÁSZF közzététele és módosítása 8. oldal 9.3. Jogviták rendezése 9.4. Alkalmazandó jog 9. oldal Melléklet 2

3 1.1. A Szolgáltató cégazonosító adatai 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szolgáltató cég elnevezése: POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített cégneve: POSTAHÁZ Kft. székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. cégjegyzékszáma: Cg adószáma: statisztikai számjele: A Szolgáltató ügyfélszolgálata, elérhetőségei: A Szolgáltató tevékenysége végzésének helye, egyben ügyfélszolgálata címe: Az ügyfélszolgálat nyitvatartása: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. munkanapokon óra között, ettől eltérő időpontban előzetes megbeszélés szerint A Szolgáltató levelezési címe: 1380 Budapest, Pf.: 1202 telefonszáma: hivatalos weblapja: címe: 1.3. Az általános szerződési feltételek célja A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a POSTAHÁZ Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) által a megrendelői részére biztosított székhelyhasználat általános és részletes feltételeit tartalmazza, továbbá meghatározza azon követelményeket, amelyeket a Szolgáltató a megrendelői felé érvényesíteni kíván Az ÁSZF személyi, tárgyi és területi hatálya Az ÁSZF kiterjed mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, vagy egyéb szervezetekre, amelyek szerződéskötési képességgel rendelkeznek, és az ÁSZF-ben foglalt feltételekkel - indokolt esetben az egyedi székhelyhasználati szerződésben foglalt eltérésekkel veszik igénybe a 2. pontban részletesen meghatározott szolgáltatásokat (a továbbiakban: Megrendelő) Az ÁSZF tárgyi hatálya a 2. pontban felsorolt szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató és a Megrendelő közt létrejött egyedi szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés) terjed ki Az ÁSZF területi hatálya: Magyarország közigazgatási területe. 2. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA A Szolgáltató a 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. alatti, összesen 19 m2 alapterületű helyiség (a továbbiakban: Ingatlan), tulajdonosával kötött megállapodás alapján az Ingatlant jogosult használni és hasznosítani, ezen belül az Ingatlant harmadik személy részére bérbe, albérletbe, illetve egyéb jogcímen használatba adhatja. 1

4 Ennek megfelelően a Szolgáltató - az Ingatlan tulajdonosának igazolása alapján - a Megrendelővel egyedileg megkötött székhelyhasználati szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) vállalja, hogy a Megrendelő részére a Szerződés teljes időtartama alatt részleges és korlátozott használatot engedélyez az Ingatlanon. A Megrendelőt a Szerződés alapján megilleti annak joga, hogy az Ingatlan 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. alatti címét székhelyeként felvegye, létesítő okiratát ennek megfelelően állapítsa meg és törvényi bejelentési kötelezettségét a nevezett cím feltüntetésével teljesítse, hatósággal folytatott, valamint üzleti levelezése során az Ingatlan címét levelezési címként feltüntesse és küldeményeit ezen levelezési címre érkeztesse (címhasználat), külön jogszabályban meghatározott, székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó taggyűlés, helyszíni hatósági ellenőrzés - céljából az Ingatlant igénybe vegye (ingatlanhasználat) A pontban részletesen meghatározott szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) megnevezése a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozása szerint: TESZOR 08 TESZOR Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb, m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás - kivéve: futárpostai szolgáltatás A Szolgáltató magyarországi székhelyű cég részére telephely-, vagy fióktelep szolgáltatást nem végez. 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 3.1. A Szerződés megkötése A Szerződés határozatlan időtartamra, de legalább három hónapra jön létre A Szolgáltató legalább három havi szolgáltatási díj előre megfizetése esetében köt szerződést, amennyiben a Megrendelő a következő feltételek legalább egyikének megfelel: egyesület vagy alapítvány, külön törvény szerint nonprofit szervezetnek minősülő jogi személy vagy egyéb szervezet (nonprofit szervezetek), egyéni vállalkozó, új alapítású, előzmény nélküli cég, amennyiben nem a Szolgáltatónál rendeli meg a Szolgáltatás ellátásához szükséges cégalapítását, vagy korábban alapított cégének módosítását A Szolgáltató a pontba nem tartozó Megrendelővel legalább hat havi szolgáltatási díj előre megfizetése esetében köt szerződést A Szerződés hatályba lépése A Szerződés hatályba lépésének feltételei a Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott szolgáltatási díjat megfizeti, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság megrendelő az egységes szerkezetű hatályos létesítő okiratát, vagy egyéni vállalkozó megrendelő a működési engedélyét (a továbbiakban: létesítő okirat) legalább másolatban a Szolgáltatónak átadja, a Megrendelő eredeti aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját a Szolgáltatónak átadja, a Megrendelő a küldemények teljes körének átvételére vonatkozó érvényes postai meghatalmazást ad a Szolgáltatónak. 2

5 4. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE 4.1. Az Ingatlan használata: A Szolgáltató külön íven fogalmazott befogadó nyilatkozatot ad ki, melynek felhasználásával a Megrendelő az Ingatlant az illetékes hatóságokhoz, bíróságokhoz és egyéb szervekhez is jogosult bejelenteni, elkészíti a Megrendelő névtábláját és az Ingatlan homlokzatán feltünteti a Megrendelő cégnevét A Szolgáltató a Megrendelő részére személyes jelenlétre előzetes egyeztetett időpontban legfeljebb 6 (hat) személy fogadására alkalmas tárgyalóhelyiséget biztosít. A Szolgáltató nem köteles olyan helyiséget biztosítani, amelyet a Szolgáltató kizárólagos jelleggel használ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan címe más cégek székhelyeként is szerepel, illetve a Szolgáltató más cégekkel is köthet Szerződést az Ingatlanra vonatkozóan a Megrendelő jogainak korlátozása nélkül A Megrendelő az Ingatlanba sem ideiglenesen, sem állandó jelleggel más természetes, vagy jogi személyt, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot nem jelenthet be, az Ingatlant semmiféle jogcímen használatba nem adhatja, továbbá a Szerződésből eredő, Ingatlanra vonatkozó jogait másra át nem ruházhatja Cégiratok rendelkezésre tartása Törvény előírása alapján a Megrendelő a székhelyén köteles tárolni a következő okiratokat: legalább másolatban: - jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság egységes szerkezetű, hatályos létesítő okirata, - jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság hatályos bejegyző végzése, vagy cégkivonata, - egyéni vállalkozó megrendelő működési engedélye, - hatósági engedély, vagy bejelentés alapján végezhető tevékenység esetében a tevékenységet engedélyező, vagy a Megrendelő hatósági nyilvántartásba vételéről szóló határozatok, eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglaltan: - a Megrendelő aláírás-mintája, vagy aláírási címpéldánya A pontban felsorolt iratoknak a Szolgáltató részére történő átadásáért, valóságtartalmáért, valamint az átadás elmaradásából eredő valamennyi következményért kizárólag a Megrendelő felelős. A Szolgáltató az okiratok valóságtartalmát nem vizsgálhatja A Szolgáltató részére átadott, pontban felsorolt cégiratok megőrzéséért és - hatóság helyszíni intézkedése alkalmával - a nevezett iratok hatósági rendelkezésre tartásáért a Szolgáltató felelős A Megrendelő a pontban felsorolt iratokon kívüli cégiratait - az iratok őrzésére vonatkozó megállapodás hiányában - a székhelytől eltérő helyen köteles tárolni és a székhelytől eltérő őrzési címét az eljáró hatóságok felé bejelenteni köteles. Megállapodás és bejelentés hiányában az iratok őrzési helyének a Megrendelő törvényes képviselőjének utolsó ismert magyarországi tartózkodási helyét, magyarországi székhellyel, vagy lakhellyel nem rendelkező képviselő esetében kézbesítési megbízottja cégjegyzékben szereplő címét kell tekinteni Küldemények kezelése A Szolgáltató a Megrendelővel megkötött Szerződés hatálya alatt a Magyar Posta Zrt. mint egyetemes postai szolgáltató (a továbbiakban: Posta) útján a Megrendelő részére címzett küldeményeket a Megrendelő kézbesítési meghatalmazottjaként átveszi és azokat a Megrendelő részére megőrzi, illetve átadja. 3

6 egyéb postai szolgáltatás keretében kézbesített küldeményeket, bírósági végrehajtó, jogszabályban meghatározott kézbesítési megbízott, kézbesítési meghatalmazott, kézbesítési ügygondnok, diplomáciai vagy katonai futár által kézbesített küldeményeket (Postatv. 4. a.), valamint magánszemély vagy szervezet saját kézbesítésű (Postatv. 4. b.) küldeményeit a Szerződés hatálya alatt a Megrendelő részére átveszi és azokat a Megrendelő részére megőrzi, illetve átadja. a Megrendelő részére címzett küldemények átvételéről, továbbá a küldemények feladóiról és postai jelzéseiről (ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes stb.) tájékoztatja a Megrendelőt az általa megadott e- mail címen. magánszemély részére címzett SAJÁT KÉZBE megjelöléssel ellátott hivatalos irat, illetve postán maradó, levélszekrénybe nem kézbesíthető küldemény érkeztéről a Megrendelőt ben értesíti, a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett havi legfeljebb 2 db (kettő darab) levélküldeményt szkennelt iratként csatolmányban továbbít a Megrendelő által megadott e- mail címre, külön meghatalmazással eljár a Postánál a Megrendelő adatváltozásainak bejelentése, utánküldési szolgáltatás teljesítése, küldeményének nyomon követése, panaszának intézése, valamint kártérítési igényének bejelentése érdekében A Szolgáltató felel a Megrendelő küldeményeinek átvételéért, valamint az átvett küldemények kezeléséért, az átvételről szóló tájékoztatásért, valamint a Megrendelő részére küldött üzenetek továbbításáért A Megrendelő a részére érkezett küldeményeket a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen veszi át A Szolgáltató a küldemények átvételére külön megállapodás szerint - a következő kézbesítési szolgáltatásokat biztosítja: a Megrendelő választása szerint könyvelt levélküldeményeinek, vagy minden levélküldeményének szkennelt iratként továbbítása csatolmányaként a Megrendelő által megadott címre, a Megrendelő mint címzett levélküldeményeinek borítékolása és postai feladása tértivevénnyel, vagy nyomon követéssel a Megrendelő által megadott székhelytől eltérő - levelezési címre, küldemények kiszállítása: Budapest közigazgatási területén belül, előzetesen megbeszélt időpontra és címhelyre, gyalogosan vagy tömegközlekedés igénybevételével, a BKV szállítási feltételeinek megfelelő, 5 kg (öt kilogram) összsúlyt meg nem haladó küldeményekre vonatkozóan rendelhető meg, küldemény továbbítása a Posta felé: kizárólag levélküldeményekre és 5 kg (öt kilogramm) összsúlyt meg nem haladó postacsomagokra vehető igénybe. A Szolgáltató a küldeményt kizárólag abban az esetben veszi át feladásra, ha annak csomagolása sértetlen, mérete és címzése a Posta előírásainak megfelel és a küldemény továbbításához szükséges nyomtatványokon a Megrendelő megjelöli a kívánt postai szolgáltatást (elsőbbségi, ajánlott, tértivevényes, értéknyilvánítás, csomag) Díjköteles postai szolgáltatás ügyében a Szolgáltató akkor intézkedik, ha a Megrendelő a postai szolgáltatás díját a szolgáltatás igénylésével egyidejűleg megfizeti. Amennyiben a küldemény átvételkor fizetendő tételt tartalmaz, abban az esetben Szolgáltató csak akkor köteles a küldeményt átvenni, ha a Megrendelő a küldemény költségeit a Szolgáltatónál előzetesen megfizeti A küldeménykezelés részletes leírását, díjazását és költségeit, igénybe vételének feltételeit és módját, valamint a felek jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzata rögzíti. A Küldeményforgalmi Üzletszabályzatot a Megrendelő önmagára kötelezőnek fogadja el Kapcsolattartás A Szolgáltató a székhelyingatlanon ügyfélszolgálati irodát tart fenn, hivatalos nyitvatartási idővel, nyitvatartási időben, valamint nyitvatartási időn kívül előzetesen egyeztetett időpontban bizosítja a Megrendelő küldeményeinek személyes átvételét és hatósági ellenőrzések lefolytatását, weblapot és elektronikus levelezési címet ( ) tart fenn, valamint állandó telefonos ügyeletet biztosít. 4

7 A Megrendelő köteles a részére átvett, valamint a postán maradó, személyesen átvehető küldeményeire vonatkozó üzeneteket visszaigazolni és a küldeményeket átvenni. A Megrendelő felelőssége, hogy megadott címén az üzeneteket fogadni tudja, továbbá biztosítani köteles, hogy azok ne kerülhessenek levélszemét (spam) mappába A Szolgáltató az , valamint SMS értesítéseket telekommunikációs cégek közreműködésével küldi el. A Szolgáltató mindent megtesz az e-értesítések sikeres továbbítása érdekében, de nem vállal felelősséget azok késedelmes kézbesítéséből, vagy kézbesíthetetlenségéből eredő károkért A Megrendelő felel azért, hogy cégadatai, valamint elérhetőségei székhelytől eltérő levelezési címe, telefon és elérhetősége, küldemények átvételére jogosult személyek - a valóságnak megfelelnek. A Megrendelő a cégadataiban, valamint elérhetőségében történt változást a Szolgáltató felé bejelenteni köteles. A bejelentés elmaradásából, illetve késedelmes közléséből eredő mindennemű joghátrányért így különösen a Megrendelőnek felróható kézbesíthetetlenség következményeiért - kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség. 5. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA 5.1. A szolgáltatási díj megállapítása és megfizetése A Szolgáltatás díja a Megrendelő cégtáblájának, valamint jogszabály által előírt, székhelyen történő kötelezettségteljesítéssel kapcsolatos irodahasználatának költségét tartalmazza. Az ettől eltérő célú irodahasználat külön díjazás ellenében történik. Az irodahasználat abban az esetben is díjköteles, ha jogszabály által kötelezően előírt taggyűlés tartása céljából, de az ügyfélszolgálat hivatalos nyitvatartási idején kívüli időpontban veszik igénybe A szolgáltatási díjnak nem képezi részét a székhelyhasználat igénybevételéhez szükséges cégalapítás, vagy módosítás költségei a pontban részletesen meghatározott meghatározott cégalapítás, vagy módosítás ügyvédi megbízási díja kivételével, a székhelyhasználat megszűnésekor a Megrendelő létesítő okirata módosítási költségei, az Ingatlan címére, valamint az Ingatlan címéről más címhelyre történő postai utánküldés költségei. A nevezett költségeket kizárólag a Megrendelő viseli, amely költségek Szolgáltatóra hárítására a Megrendelő nem jogosult A Szolgáltatás ezen belül a cím- és tárgyalóhasználat, valamint az alapszolgáltatás keretében nyújtott küldeménykezelés díjtételeit az ÁSZF melléklete tartalmazza A külön megállapodás alapján igényelt küldeménykezelési kényelmi szolgáltatások díjtételeit a Szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzatának mellékletei tartalmazzák A Szolgáltatás díjának megállapítása a Megrendelő által igényelt szolgáltatások, az ÁSZF-ben megállapított és igénybe vett kedvezmények, valamint a Szolgáltató által meghirdetett akció időtartamán belül juttatott kedvezmények figyelembe vételével történik A Megrendelő a Szolgáltatás díját köteles a Szolgáltatás teljesítését megelőző hónap utolsó napjáig, legalább három havi részletekben, a Szolgáltató által kiállított számla alapján megfizetni A Szolgáltatás díjának megfizetése a Szerződés megkötésekor a Szolgáltatás megkezdéséig készpénzben történik. A Megrendelő a további időszakokra szóló szolgáltatási díjat az igényelt időszak kezdő napjáig, a Szolgáltató által kiállított számla alapján, készpénzben, vagy banki átutalással, 8 (nyolc) napos határidővel fizeti meg. 5

8 5.3. Díjkedvezmények Azok a Megrendelők, akik a szolgáltatási díjat legalább hat hónapra előre megfizetik az alábbi díjkedvezményekben részesülnek: legalább hat havi Szolgáltatás, valamint kézbesítési szolgáltatások esetében egyhavi díjkedvezmény, legalább egy évre szóló Szolgáltatás, valamint kézbesítési szolgáltatások esetében három havi (negyedéves) díjkedvezmény, legalább kettő év Szolgáltatás, valamint kézbesítési szolgáltatások esetében kilenc havi (azaz három negyedéves) díjkedvezmény, illeti meg a Megrendelőt. 6. KEDVEZMÉNYES SZÉKHELY 6.1. Székhelyhasználat ügyvédi megbízási díj nélkül Amennyiben a Megrendelő székhelyét a Szolgáltatónál jelenti be, legalább hat havi Szolgáltatás díját a Szolgáltatás megkezdéséig megfizeti és tudomásul veszi, hogy amennyiben a székhelyhasználat a Megrendelő magatartásából eredő bármely okból megszűnik (a cég más székhelyre költözik), a Szolgáltató az igénybe nem vett időszakra megfizetett szolgáltatási díjat nem téríti vissza, a székhelyhasználathoz szükséges cégalapítás, vagy módosítás ( pont) ügyvédi megbízási díját a Szolgáltatás díja tartalmazza A székhelyhasználathoz szükséges cégalapítás, vagy módosítás körébe tartozik a székhelyhasználat igénybe vételéhez szükséges cégalapításra, illetve módosításra vonatkozó jogi tanácsadás, amennyiben megtörténik a cégalapítás, vagy módosítás, a cégalapítás, vagy módosítás a Ctv számú mellékleteiben megállapított szerződésminta (a továbbiakban: Szerződésminta) alkalmazásával, a cégmódosítás Szerződésmintára áttéréssel, a cégalapítás, vagy -módosítás, ha Szerződésminta szövegének felhasználásával kerül sor a létesítő okirat szövegének megállapítására. Ilyenek lehetnek: - nonprofit gazdasági társaság alapítása, vagy módosítása, - a Gt. 18. (3) bekezdésének alkalmazásával a cég képviselőjének felhatalmazása a cégnév, székhely, telephely és fióktelep, valamint a főtevékenység kivételével a tevékenységi körök megváltoztatására, - osztalékelőleg felvételére jogosultság megállapítása, - az egyes társasági tagokat terhelő mellékszolgáltatás feltételeinek megállapítása, a nem Szerződésmintával történő cégmódosítás, ha a módosítás kizárólag a cégnyilvántartás 5. (a cég székhelye) és 8. (a létesítő okirat kelte) rovataira vonatkozik A Szolgáltatás díjának nem képezik részét a következő költségek: a pontban felsoroltakon kívüli cégalapítás vagy -módosítás többletmunka költségei, székhely tulajdoni lap igazgatási szolgáltatási díja, kötelező ügyfél azonosítás díja (Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer JÜB használata), a cégalapítás, vagy módosítás illeték- és közzétételi költsége, tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági bejelentési vagy engedélyezési eljárás költségei. 6

9 6.2. Székhelyhasználat illeték- és közzétételi költségek átvállalásával Amennyiben a Megrendelő székhelyét a Szolgáltatónál jelenti be, a bejelentés alkalmával a Szolgáltatás díját a Szolgáltatás megkezdéséig legalább egy évre előre megfizeti és tudomásul veszi, hogy amennyiben a székhelyhasználat a Megrendelő magatartásából eredő bármely okból megszűnik (a cég más székhelyre költözik), a Szolgáltató az igénybe nem vett időszakra megfizetett szolgáltatási díjat nem téríti vissza, a Megrendelő a Szolgáltatás díjából egyszeri, Ft (tizennyolcezer forint) díjkedvezményben részesül A pontban meghatározott kedvezmény, a Szerződés első évének időtartamára illeti meg a Megrendelőt és a székhelyhasználat ügyvédi megbízási díj nélkül megnevezésű kedvezménnyel együtt nem vehető igénybe Partnerprogram Abban az esetben, ha a Megrendelő által ajánlott új felhasználó a Szolgáltatónál postafiók szolgáltatást legalább egy évre igényel, vagy a Szolgáltatást legalább hat hónapra igényli, vagy folyamatos kiszállítást legalább kettő hónapra kér, továbbá annak díját a szerződéskötéskor előre megfizeti, a Megrendelő plusz egyhavi Ingatlan használati díjkedvezményben részesül A partnerprogram kedvezmény a Megrendelőt minden egyes új felhasználó után megilleti amelyekkel a Szolgáltató a nevezett feltételekkel szerződik. A kedvezmény abban az esetben is jár a Megrendelőnek, ha az új felhasználóval megkötött szerződés annak lejártát megelőzően a Szolgáltató azonnali felmondásával, vagy a feleken kívülálló okból szűnik meg Az egyhavi kedvezmény kizárólag egy hónap térítésmentes Ingatlan használatot jelent. A Szolgáltató az előre megfizetett szolgáltatási díjból nem térít vissza. 7. NYILATKOZATOK ÉRVÉNYESSÉGE 7.1. Bármely félnek a másikhoz intézett nyilatkozatai, értesítései - a Szerződés felmondása kivételével, amely csak írásban, cégszerűen aláírt módon tehető - az ismert elérhetőségek bármelyikén joghatályosak és érvényesek. A felek az egymás részére útján megküldött leveleket, értesítéseket azok feladását követő első munkanap óráig elolvasottnak tekintik (kézbesítési vélelem), kivéve, ha a küldő fél az kézbesíthetetlenségéről hibaüzenetet kap Magánszemély megrendelő, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság törvényes képviselőjének utolsó ismert magyarországi tartózkodási helyére, magyarországi székhellyel, vagy lakhellyel nem rendelkező képviselő esetében kézbesítési megbízottja levelezési címére feladott küldeményt az ellenkező bizonyításig - annak postai feladásától számított 5. (ötödik) munkanapon a Megrendelő részére kézbesítettnek kell tekinteni. 8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE Amennyiben az Ingatlan székhelyeként való bejegyzése iránti cégbírósági eljárást a Megrendelő a Szerződés aláírásától számított 45 (negyvenöt) napon belül nem indítja meg és cégiratok benyújtását nem igazolja a Szolgáltató felé, a Szerződés a felek minden további intézkedése és nyilatkozata nélkül a határidő utolsó napján hatályát veszti és ezen időpontig kifizetett szolgáltatási díj a Szolgáltatót illeti Amennyiben az Ingatlan székhelyeként való bejegyzését a bíróság elutasítja, az elutasító végzés jogerőre emelkedésének napján a Szerződés a Felek minden további intézkedése és nyilatkozata nélkül hatályát veszti és ezen időpontig kifizetett szolgáltatási díj a Szolgáltatót illeti. 7

10 Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás díját az igényelt időszak kezdő napjáig nem fizeti be és a Felek fizetési haladékban előzetesen nem állapodtak meg, a Szerződés a Felek minden további intézkedése és nyilatkozata nélkül a szolgáltatási díjjal fedezett időszak utolsó napján hatályát veszti A Szerződést mindkét fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, indokolás nélkül, legalább harminc napos határidővel, a hónap utolsó napjával felmondani (rendes felmondás) Azonnali felmondás Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél a Szerződésben, illetve az ÁSZF-ben, vagy a Küldeményforgalmi Üzletszabályzatban előírt valamely kötelezettségét felróható módon megszegi. Az azonnali felmondás a felmondási ok megjelölésével érvényes A Szolgáltató jogosult a Szerződés azonnali felmondására és ezzel egyidejűleg a székhelyhasználati hozzájárulás (befogadó nyilatkozat) visszavonására, amennyiben hatóság intézkedéséből, vagy a Szolgáltató küldeményeinek kezelése során birtokába jutott dokumentumokból a Szolgáltató törvénysértő működéséről szerez tudomást, a Megrendelő magatartásával a Szolgáltató tevékenysége ellátását bármilyen módon akadályozza, így különösen, a Megrendelő a Szolgáltató megkereséseire legalább egy hónapon keresztül nem elérhető, a küldeményeit nem veszi át, vagy a küldemények kézbesíthetetlensége a Megrendelőnek felróható, a Megrendelő a szolgáltatási díj megfizetésének teljesítésére megállapított póthatáridőt elmulasztotta A Szerződés megszűnését követő intézkedések A Megrendelő a Szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) napon belül köteles székhelyének az Ingatlanról történő áthelyezéséről gondoskodni a létesítő okiratát az új székhelynek megfelelően módosítani és a változást a Ctv-ben előírt módon a cégbíróságon, továbbá a működéséhez kapcsolódó hatóságoknál bejelenti, a Posta felé levelezési címének megszűnését bejelenteni és küldeményei utánküldéséről gondoskodni Amennyiben a Megrendelő a székhely megszűnésével kapcsolatos kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, úgy Szolgáltató a Megrendelő költségére jogosult a szükséges bejelentések és intézkedések megtételére A Megrendelőt a Szerződés megszűnését követően is terheli az Ingatlan használati díja mindaddig, amíg a székhelyváltozás cégbírósági bejelentését a Szolgáltató felé nem igazolja, ennek hiányában, a cégbíróság a székhely megszűnését hivatalosan közzé nem teszi A Szolgáltató a Szerződésből eredő anyagi követelései érvényesítésére követeléskezelő vállalkozás igénybe vételére jogosult. A követelés érvényesítésével felmerülő többletköltségeket a Megrendelő viseli. 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1. Az ÁSZF közzététele és módosítása A jelen ÁSZF nyilvános, a Szolgáltató azt saját ügyfélszolgálati helyiségében és hivatalos weblapján (http://postafiok.ewk.hu) közzéteszi, valamint az egyedi szerződés aláírásakor a Megrendelő címére csatolmányként megküldi Az ÁSZF 2013 június 01. napjától hatályos. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépése napján és azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak Az ÁSZF rendelkezései mind a Megrendelőre, mind a Szolgáltatóra külön kikötések nélkül is kötelezőek, azonban azoktól a felek kölcsönös egyeztetéssel a jogszabályok keretein belül az eltérések kiemelésével írásban, az egyedi szerződésben eltérhetnek. 8

11 A Szolgáltató az ÁSZF módosítását a hatálybalépést megelőző 15 (tizenöt) napot megelőzően a hivatalos weblapján teszi közzé. A Szolgáltató a közzététellel egyidejűleg értesíti a vele szerződéses kapcsolatban álló Megrendelőket. Az értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: az ÁSZF módosított rendelkezéseire és azok webes elérhetőségére való pontos utalást, a módosítások közzétételének, valamint a módosított ÁSZF hatályba lépésének időpontját, a Megrendelőt az ÁSZF módosítása során megillető jogokat, beleértve a felmondásról szóló tájékoztatást A Megrendelő az ÁSZF módosítás hatályba lépéséig nyilatkozhat arról, hogy a megváltozott tartalommal kívánja-e fenntartani a Szerződést. Amennyiben a Megrendelő nem nyilatkozik, a folyamatban levő egyedi szerződés a módosítást megelőző változatlan tartalommal hatályban marad Jogviták rendezése A Megrendelő és a Szolgáltató kölcsönösen törekednek arra, hogy a Szolgáltatásból eredő vitás kérdéseket peres út mellőzésével egyeztetés, közvetítő, vagy postai szakértő igénybevételével rendezzék. A Megrendelőt megilleti továbbá annak joga, hogy a Szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Fővárosi Kerekedelmi és Iparkamara Békéltető Testületétől egyezség létrehozását, illetve - egyezség létrejöttének hiányában - döntését kérje Amennyiben a peren kívüli rendezés nem vezet eredményre, úgy a jogvita elbírálása tekintetében értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes Alkalmazandó jog Az ÁSZF-ben nem rendezett kérdések tekintetében Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadóak A küldemények kezelése tekintetében amennyiben arról az ÁSZF nem rendelkezik - a Szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzatát kell alkalmazni. Budapest, április 30. POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében: Soltész Béláné ügyvezető Melléklet! 9

12 Melléklet Székhelyhasználat díjai Érvényes június 01-től Székhelyhasználati szerződés időtartama három hónapra hat hónapra (5x egyhavi díj) egy évre (9x egyhavi díj) kettő évre (15x egyhavi díj) Ft (7.400 Ft/hó) Ft (6.165 Ft/hó) Ft (5.550 Ft/hó) Ft (4.625 Ft/hó) amelyből amelyből amelyből amelyből TESZOR címhely- és irodahasználat címhely- és irodahasználat címhely- és irodahasználat címhely- és irodahasználat Ft (4.900 Ft/hó) Ft Ft Ft TESZOR küldeménykezelés (posta átvétele, nyilvántartása, őrzése, kiadása) küldeménykezelés küldeménykezelés küldeménykezelés Ft (2.500 Ft/hó) Ft Ft Ft Székhelyhasználat illeték- és közzétételi költségek átvállalásával (bevezető ár, Ft egyszeri díjkedvezménnyel) Egy éves időszakra érvényes székhelyszolgáltatás díja szerződéskötéskor történő megfizetéskor Ft helyett Ft, amely összegből Ft a TESZOR alá tartozó ingatlan bérbeadása Ft a TESZOR alá tartozó küldeménykezelés Kettő éves időszakra érvényes székhelyszolgáltatás díja szerződéskötéskor történő megfizetéskor Ft helyett Ft, amelyből Ft a TESZOR alá tartozó ingatlan bérbeadása Ft a TESZOR alá tartozó küldeménykezelés Irodahasználat díja A külön jogszabályban meghatározott, székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó taggyűlés, helyszíni hatósági ellenőrzés céljából igényelt tárgyalóhasználat díját a székhelyszolgáltatás díja tartalmazza. Az ügyfélszolgálat nyitvatartásán kívüli taggyűlés, valamint nyitvatartástól függetlenül az egyéb célú tárgyalóhasználat díja megkezdett óránként Ft (ötezer forint) A küldeménykezeléshez igényelt kényelmi szolgáltatások díjait és költségeit a Szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzatának mellékletei tartalmazzák.

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT I./1.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Küldeményforgalmi Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. január 01-től (a módosított rendelkezéseket

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) a szerződő felek: Szolgáltató: az alábbiakban megjelölt gazdálkodó szervezet. Cég neve: Cégszolgálat Kft. Székhely:

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

SZÉKHELY CENTRUM KFT. Székhely szolgáltatásának általános szerződési feltételei

SZÉKHELY CENTRUM KFT. Székhely szolgáltatásának általános szerződési feltételei SZÉKHELY CENTRUM KFT Székhely szolgáltatásának általános szerződési feltételei,amelyek a Székhely Centrum Kft (székhely:1036 Budapest Evező u.6.i/3.) a továbbiakban Szolgáltató által biztosított székhely

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzata

Panaszkezelési szabályzata PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Üzletszabályzat 3. sz. melléklete AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési szabályzata V2.0 Az igazgatói utasítás hatályba

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adóhoz

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adóhoz I. Bejelentés jellege: Adóköteles tevékenység megkezdése Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése, megszűntetése I. I.1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség II.1. Adóalany neve (cégneve):

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat tartalmazza a DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1016. Budapest,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Érvényes: 2013. április 09. Utolsó módosítás: 2014. április 09. A GLOBAL

Részletesebben

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.OS-09-01956S/4 szám VÉGZÉS A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Bejelentkezés, Vátozás-Bejelentés. Benyújtandó a változást követő 30 napon belül! átvétel ideje: átvevő aláírása

Bejelentkezés, Vátozás-Bejelentés. Benyújtandó a változást követő 30 napon belül! átvétel ideje: átvevő aláírása Bejelentkezés, Vátozás-Bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Péteri Község Önkormányzat Adóhatósága 2209. Péteri, Kossuth L.

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület!

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület! Amennyiben a kérelem kitöltése során kérdése lenne, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján (www.felugyelet.mnb.hu/pbt) általános tájékoztatást talál a nyomtatvány kitöltésére. Kérdésére szívesen válaszolunk,

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. i XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény alapján a Söréd Község Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege Adóköteles

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Adóköteles tevékenység megkezdése. II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak:

Adóköteles tevékenység megkezdése. II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Kerepes Nagyközség Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS

Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS Érvényes 2015.01.01-től A hivatal tölti ki Martfű, év hó nap A kérelmet átvettem (aláírás:

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA 4456 Tiszadob, Andrássy u. 37. Tel.: 42/722660; Fax.: 42/724130 email: tiszadob4456@gmail.com 1 Az adóhatóság tölti ki! Beérkezés időpontja: 1 példányt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Tisztelt Cégvezető! Mint bizonyára Ön előtt is ismert a 2012-es törvényalkotás eredményeként szükségessé vált a gazdálkodó szervezetek helyzetének az áttekintése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2010. SZEPTEMBER 15.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2010. SZEPTEMBER 15. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 1.) A SZOLGÁLTATÓ 2010. SZEPTEMBER 15. Név: e-jogsegéd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1134 Budapest,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Engedje meg, hogy ismertessük a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14MKOZ közleményhez A 14MKOZ elnevezésű nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata

A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata Általános tájékoztató adatok: A Spirit & Wine Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolgáltató) a Holmikölcsönző Online

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Adózó azonosító száma:... Benyújtás napja:... IPARŰZÉSI ADÓRA BEJELENTÉS (BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS, MEGSZŰNÉS) az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Adóköteles tevékenység megkezdése. év hó nap, összege:

Adóköteles tevékenység megkezdése. év hó nap, összege: BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. -ában, a magánnyugdíjról és

Részletesebben