Székhelyhasználati Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székhelyhasználati Szabályzata"

Átírás

1 POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelyhasználati Szabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos június 01-től TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szolgáltató cégazonosító adatai 1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálata, elérhetőségei 1.3. Az általános szerződési feltételek célja 1.4. Az ÁSZF személyi, tárgyi és területi hatálya 2. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 1. oldal 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 3.1. A Szerződés megkötése 3.2. A Szerződés hatályba lépése.. 2. oldal 4. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE 4.1. Az Ingatlan használata 4.2. Cégiratok rendelkezésre tartása 4.3. Küldemények kezelése oldal 4.4. Kapcsolattartás oldal 5. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA 5.1. A szolgáltatási díj megállapítása és megfizetése 5. oldal 5.3. Díjkedvezmények 1

2 6. KEDVEZMÉNYES SZÉKHELY 6.1. Székhelyhasználat ügyvédi megbízási díj nélkül 6. oldal 6.2. Székhelyhasználat illeték- és közzétételi költségek átvállalásával 6.3. Partnerprogram 7. NYILATKOZATOK ÉRVÉNYESSÉGE 8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE oldal 8.3. Azonnali felmondás 8.4. A Szerződés megszűnését követő intézkedések 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1. Az ÁSZF közzététele és módosítása 8. oldal 9.3. Jogviták rendezése 9.4. Alkalmazandó jog 9. oldal Melléklet 2

3 1.1. A Szolgáltató cégazonosító adatai 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szolgáltató cég elnevezése: POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített cégneve: POSTAHÁZ Kft. székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. cégjegyzékszáma: Cg adószáma: statisztikai számjele: A Szolgáltató ügyfélszolgálata, elérhetőségei: A Szolgáltató tevékenysége végzésének helye, egyben ügyfélszolgálata címe: Az ügyfélszolgálat nyitvatartása: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. munkanapokon óra között, ettől eltérő időpontban előzetes megbeszélés szerint A Szolgáltató levelezési címe: 1380 Budapest, Pf.: 1202 telefonszáma: hivatalos weblapja: címe: 1.3. Az általános szerződési feltételek célja A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a POSTAHÁZ Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) által a megrendelői részére biztosított székhelyhasználat általános és részletes feltételeit tartalmazza, továbbá meghatározza azon követelményeket, amelyeket a Szolgáltató a megrendelői felé érvényesíteni kíván Az ÁSZF személyi, tárgyi és területi hatálya Az ÁSZF kiterjed mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, vagy egyéb szervezetekre, amelyek szerződéskötési képességgel rendelkeznek, és az ÁSZF-ben foglalt feltételekkel - indokolt esetben az egyedi székhelyhasználati szerződésben foglalt eltérésekkel veszik igénybe a 2. pontban részletesen meghatározott szolgáltatásokat (a továbbiakban: Megrendelő) Az ÁSZF tárgyi hatálya a 2. pontban felsorolt szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató és a Megrendelő közt létrejött egyedi szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés) terjed ki Az ÁSZF területi hatálya: Magyarország közigazgatási területe. 2. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA A Szolgáltató a 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. alatti, összesen 19 m2 alapterületű helyiség (a továbbiakban: Ingatlan), tulajdonosával kötött megállapodás alapján az Ingatlant jogosult használni és hasznosítani, ezen belül az Ingatlant harmadik személy részére bérbe, albérletbe, illetve egyéb jogcímen használatba adhatja. 1

4 Ennek megfelelően a Szolgáltató - az Ingatlan tulajdonosának igazolása alapján - a Megrendelővel egyedileg megkötött székhelyhasználati szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) vállalja, hogy a Megrendelő részére a Szerződés teljes időtartama alatt részleges és korlátozott használatot engedélyez az Ingatlanon. A Megrendelőt a Szerződés alapján megilleti annak joga, hogy az Ingatlan 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. alatti címét székhelyeként felvegye, létesítő okiratát ennek megfelelően állapítsa meg és törvényi bejelentési kötelezettségét a nevezett cím feltüntetésével teljesítse, hatósággal folytatott, valamint üzleti levelezése során az Ingatlan címét levelezési címként feltüntesse és küldeményeit ezen levelezési címre érkeztesse (címhasználat), külön jogszabályban meghatározott, székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó taggyűlés, helyszíni hatósági ellenőrzés - céljából az Ingatlant igénybe vegye (ingatlanhasználat) A pontban részletesen meghatározott szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) megnevezése a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozása szerint: TESZOR 08 TESZOR Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb, m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás - kivéve: futárpostai szolgáltatás A Szolgáltató magyarországi székhelyű cég részére telephely-, vagy fióktelep szolgáltatást nem végez. 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 3.1. A Szerződés megkötése A Szerződés határozatlan időtartamra, de legalább három hónapra jön létre A Szolgáltató legalább három havi szolgáltatási díj előre megfizetése esetében köt szerződést, amennyiben a Megrendelő a következő feltételek legalább egyikének megfelel: egyesület vagy alapítvány, külön törvény szerint nonprofit szervezetnek minősülő jogi személy vagy egyéb szervezet (nonprofit szervezetek), egyéni vállalkozó, új alapítású, előzmény nélküli cég, amennyiben nem a Szolgáltatónál rendeli meg a Szolgáltatás ellátásához szükséges cégalapítását, vagy korábban alapított cégének módosítását A Szolgáltató a pontba nem tartozó Megrendelővel legalább hat havi szolgáltatási díj előre megfizetése esetében köt szerződést A Szerződés hatályba lépése A Szerződés hatályba lépésének feltételei a Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott szolgáltatási díjat megfizeti, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság megrendelő az egységes szerkezetű hatályos létesítő okiratát, vagy egyéni vállalkozó megrendelő a működési engedélyét (a továbbiakban: létesítő okirat) legalább másolatban a Szolgáltatónak átadja, a Megrendelő eredeti aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját a Szolgáltatónak átadja, a Megrendelő a küldemények teljes körének átvételére vonatkozó érvényes postai meghatalmazást ad a Szolgáltatónak. 2

5 4. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE 4.1. Az Ingatlan használata: A Szolgáltató külön íven fogalmazott befogadó nyilatkozatot ad ki, melynek felhasználásával a Megrendelő az Ingatlant az illetékes hatóságokhoz, bíróságokhoz és egyéb szervekhez is jogosult bejelenteni, elkészíti a Megrendelő névtábláját és az Ingatlan homlokzatán feltünteti a Megrendelő cégnevét A Szolgáltató a Megrendelő részére személyes jelenlétre előzetes egyeztetett időpontban legfeljebb 6 (hat) személy fogadására alkalmas tárgyalóhelyiséget biztosít. A Szolgáltató nem köteles olyan helyiséget biztosítani, amelyet a Szolgáltató kizárólagos jelleggel használ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan címe más cégek székhelyeként is szerepel, illetve a Szolgáltató más cégekkel is köthet Szerződést az Ingatlanra vonatkozóan a Megrendelő jogainak korlátozása nélkül A Megrendelő az Ingatlanba sem ideiglenesen, sem állandó jelleggel más természetes, vagy jogi személyt, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot nem jelenthet be, az Ingatlant semmiféle jogcímen használatba nem adhatja, továbbá a Szerződésből eredő, Ingatlanra vonatkozó jogait másra át nem ruházhatja Cégiratok rendelkezésre tartása Törvény előírása alapján a Megrendelő a székhelyén köteles tárolni a következő okiratokat: legalább másolatban: - jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság egységes szerkezetű, hatályos létesítő okirata, - jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság hatályos bejegyző végzése, vagy cégkivonata, - egyéni vállalkozó megrendelő működési engedélye, - hatósági engedély, vagy bejelentés alapján végezhető tevékenység esetében a tevékenységet engedélyező, vagy a Megrendelő hatósági nyilvántartásba vételéről szóló határozatok, eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglaltan: - a Megrendelő aláírás-mintája, vagy aláírási címpéldánya A pontban felsorolt iratoknak a Szolgáltató részére történő átadásáért, valóságtartalmáért, valamint az átadás elmaradásából eredő valamennyi következményért kizárólag a Megrendelő felelős. A Szolgáltató az okiratok valóságtartalmát nem vizsgálhatja A Szolgáltató részére átadott, pontban felsorolt cégiratok megőrzéséért és - hatóság helyszíni intézkedése alkalmával - a nevezett iratok hatósági rendelkezésre tartásáért a Szolgáltató felelős A Megrendelő a pontban felsorolt iratokon kívüli cégiratait - az iratok őrzésére vonatkozó megállapodás hiányában - a székhelytől eltérő helyen köteles tárolni és a székhelytől eltérő őrzési címét az eljáró hatóságok felé bejelenteni köteles. Megállapodás és bejelentés hiányában az iratok őrzési helyének a Megrendelő törvényes képviselőjének utolsó ismert magyarországi tartózkodási helyét, magyarországi székhellyel, vagy lakhellyel nem rendelkező képviselő esetében kézbesítési megbízottja cégjegyzékben szereplő címét kell tekinteni Küldemények kezelése A Szolgáltató a Megrendelővel megkötött Szerződés hatálya alatt a Magyar Posta Zrt. mint egyetemes postai szolgáltató (a továbbiakban: Posta) útján a Megrendelő részére címzett küldeményeket a Megrendelő kézbesítési meghatalmazottjaként átveszi és azokat a Megrendelő részére megőrzi, illetve átadja. 3

6 egyéb postai szolgáltatás keretében kézbesített küldeményeket, bírósági végrehajtó, jogszabályban meghatározott kézbesítési megbízott, kézbesítési meghatalmazott, kézbesítési ügygondnok, diplomáciai vagy katonai futár által kézbesített küldeményeket (Postatv. 4. a.), valamint magánszemély vagy szervezet saját kézbesítésű (Postatv. 4. b.) küldeményeit a Szerződés hatálya alatt a Megrendelő részére átveszi és azokat a Megrendelő részére megőrzi, illetve átadja. a Megrendelő részére címzett küldemények átvételéről, továbbá a küldemények feladóiról és postai jelzéseiről (ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes stb.) tájékoztatja a Megrendelőt az általa megadott e- mail címen. magánszemély részére címzett SAJÁT KÉZBE megjelöléssel ellátott hivatalos irat, illetve postán maradó, levélszekrénybe nem kézbesíthető küldemény érkeztéről a Megrendelőt ben értesíti, a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett havi legfeljebb 2 db (kettő darab) levélküldeményt szkennelt iratként csatolmányban továbbít a Megrendelő által megadott e- mail címre, külön meghatalmazással eljár a Postánál a Megrendelő adatváltozásainak bejelentése, utánküldési szolgáltatás teljesítése, küldeményének nyomon követése, panaszának intézése, valamint kártérítési igényének bejelentése érdekében A Szolgáltató felel a Megrendelő küldeményeinek átvételéért, valamint az átvett küldemények kezeléséért, az átvételről szóló tájékoztatásért, valamint a Megrendelő részére küldött üzenetek továbbításáért A Megrendelő a részére érkezett küldeményeket a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen veszi át A Szolgáltató a küldemények átvételére külön megállapodás szerint - a következő kézbesítési szolgáltatásokat biztosítja: a Megrendelő választása szerint könyvelt levélküldeményeinek, vagy minden levélküldeményének szkennelt iratként továbbítása csatolmányaként a Megrendelő által megadott címre, a Megrendelő mint címzett levélküldeményeinek borítékolása és postai feladása tértivevénnyel, vagy nyomon követéssel a Megrendelő által megadott székhelytől eltérő - levelezési címre, küldemények kiszállítása: Budapest közigazgatási területén belül, előzetesen megbeszélt időpontra és címhelyre, gyalogosan vagy tömegközlekedés igénybevételével, a BKV szállítási feltételeinek megfelelő, 5 kg (öt kilogram) összsúlyt meg nem haladó küldeményekre vonatkozóan rendelhető meg, küldemény továbbítása a Posta felé: kizárólag levélküldeményekre és 5 kg (öt kilogramm) összsúlyt meg nem haladó postacsomagokra vehető igénybe. A Szolgáltató a küldeményt kizárólag abban az esetben veszi át feladásra, ha annak csomagolása sértetlen, mérete és címzése a Posta előírásainak megfelel és a küldemény továbbításához szükséges nyomtatványokon a Megrendelő megjelöli a kívánt postai szolgáltatást (elsőbbségi, ajánlott, tértivevényes, értéknyilvánítás, csomag) Díjköteles postai szolgáltatás ügyében a Szolgáltató akkor intézkedik, ha a Megrendelő a postai szolgáltatás díját a szolgáltatás igénylésével egyidejűleg megfizeti. Amennyiben a küldemény átvételkor fizetendő tételt tartalmaz, abban az esetben Szolgáltató csak akkor köteles a küldeményt átvenni, ha a Megrendelő a küldemény költségeit a Szolgáltatónál előzetesen megfizeti A küldeménykezelés részletes leírását, díjazását és költségeit, igénybe vételének feltételeit és módját, valamint a felek jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzata rögzíti. A Küldeményforgalmi Üzletszabályzatot a Megrendelő önmagára kötelezőnek fogadja el Kapcsolattartás A Szolgáltató a székhelyingatlanon ügyfélszolgálati irodát tart fenn, hivatalos nyitvatartási idővel, nyitvatartási időben, valamint nyitvatartási időn kívül előzetesen egyeztetett időpontban bizosítja a Megrendelő küldeményeinek személyes átvételét és hatósági ellenőrzések lefolytatását, weblapot és elektronikus levelezési címet ( ) tart fenn, valamint állandó telefonos ügyeletet biztosít. 4

7 A Megrendelő köteles a részére átvett, valamint a postán maradó, személyesen átvehető küldeményeire vonatkozó üzeneteket visszaigazolni és a küldeményeket átvenni. A Megrendelő felelőssége, hogy megadott címén az üzeneteket fogadni tudja, továbbá biztosítani köteles, hogy azok ne kerülhessenek levélszemét (spam) mappába A Szolgáltató az , valamint SMS értesítéseket telekommunikációs cégek közreműködésével küldi el. A Szolgáltató mindent megtesz az e-értesítések sikeres továbbítása érdekében, de nem vállal felelősséget azok késedelmes kézbesítéséből, vagy kézbesíthetetlenségéből eredő károkért A Megrendelő felel azért, hogy cégadatai, valamint elérhetőségei székhelytől eltérő levelezési címe, telefon és elérhetősége, küldemények átvételére jogosult személyek - a valóságnak megfelelnek. A Megrendelő a cégadataiban, valamint elérhetőségében történt változást a Szolgáltató felé bejelenteni köteles. A bejelentés elmaradásából, illetve késedelmes közléséből eredő mindennemű joghátrányért így különösen a Megrendelőnek felróható kézbesíthetetlenség következményeiért - kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség. 5. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA 5.1. A szolgáltatási díj megállapítása és megfizetése A Szolgáltatás díja a Megrendelő cégtáblájának, valamint jogszabály által előírt, székhelyen történő kötelezettségteljesítéssel kapcsolatos irodahasználatának költségét tartalmazza. Az ettől eltérő célú irodahasználat külön díjazás ellenében történik. Az irodahasználat abban az esetben is díjköteles, ha jogszabály által kötelezően előírt taggyűlés tartása céljából, de az ügyfélszolgálat hivatalos nyitvatartási idején kívüli időpontban veszik igénybe A szolgáltatási díjnak nem képezi részét a székhelyhasználat igénybevételéhez szükséges cégalapítás, vagy módosítás költségei a pontban részletesen meghatározott meghatározott cégalapítás, vagy módosítás ügyvédi megbízási díja kivételével, a székhelyhasználat megszűnésekor a Megrendelő létesítő okirata módosítási költségei, az Ingatlan címére, valamint az Ingatlan címéről más címhelyre történő postai utánküldés költségei. A nevezett költségeket kizárólag a Megrendelő viseli, amely költségek Szolgáltatóra hárítására a Megrendelő nem jogosult A Szolgáltatás ezen belül a cím- és tárgyalóhasználat, valamint az alapszolgáltatás keretében nyújtott küldeménykezelés díjtételeit az ÁSZF melléklete tartalmazza A külön megállapodás alapján igényelt küldeménykezelési kényelmi szolgáltatások díjtételeit a Szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzatának mellékletei tartalmazzák A Szolgáltatás díjának megállapítása a Megrendelő által igényelt szolgáltatások, az ÁSZF-ben megállapított és igénybe vett kedvezmények, valamint a Szolgáltató által meghirdetett akció időtartamán belül juttatott kedvezmények figyelembe vételével történik A Megrendelő a Szolgáltatás díját köteles a Szolgáltatás teljesítését megelőző hónap utolsó napjáig, legalább három havi részletekben, a Szolgáltató által kiállított számla alapján megfizetni A Szolgáltatás díjának megfizetése a Szerződés megkötésekor a Szolgáltatás megkezdéséig készpénzben történik. A Megrendelő a további időszakokra szóló szolgáltatási díjat az igényelt időszak kezdő napjáig, a Szolgáltató által kiállított számla alapján, készpénzben, vagy banki átutalással, 8 (nyolc) napos határidővel fizeti meg. 5

8 5.3. Díjkedvezmények Azok a Megrendelők, akik a szolgáltatási díjat legalább hat hónapra előre megfizetik az alábbi díjkedvezményekben részesülnek: legalább hat havi Szolgáltatás, valamint kézbesítési szolgáltatások esetében egyhavi díjkedvezmény, legalább egy évre szóló Szolgáltatás, valamint kézbesítési szolgáltatások esetében három havi (negyedéves) díjkedvezmény, legalább kettő év Szolgáltatás, valamint kézbesítési szolgáltatások esetében kilenc havi (azaz három negyedéves) díjkedvezmény, illeti meg a Megrendelőt. 6. KEDVEZMÉNYES SZÉKHELY 6.1. Székhelyhasználat ügyvédi megbízási díj nélkül Amennyiben a Megrendelő székhelyét a Szolgáltatónál jelenti be, legalább hat havi Szolgáltatás díját a Szolgáltatás megkezdéséig megfizeti és tudomásul veszi, hogy amennyiben a székhelyhasználat a Megrendelő magatartásából eredő bármely okból megszűnik (a cég más székhelyre költözik), a Szolgáltató az igénybe nem vett időszakra megfizetett szolgáltatási díjat nem téríti vissza, a székhelyhasználathoz szükséges cégalapítás, vagy módosítás ( pont) ügyvédi megbízási díját a Szolgáltatás díja tartalmazza A székhelyhasználathoz szükséges cégalapítás, vagy módosítás körébe tartozik a székhelyhasználat igénybe vételéhez szükséges cégalapításra, illetve módosításra vonatkozó jogi tanácsadás, amennyiben megtörténik a cégalapítás, vagy módosítás, a cégalapítás, vagy módosítás a Ctv számú mellékleteiben megállapított szerződésminta (a továbbiakban: Szerződésminta) alkalmazásával, a cégmódosítás Szerződésmintára áttéréssel, a cégalapítás, vagy -módosítás, ha Szerződésminta szövegének felhasználásával kerül sor a létesítő okirat szövegének megállapítására. Ilyenek lehetnek: - nonprofit gazdasági társaság alapítása, vagy módosítása, - a Gt. 18. (3) bekezdésének alkalmazásával a cég képviselőjének felhatalmazása a cégnév, székhely, telephely és fióktelep, valamint a főtevékenység kivételével a tevékenységi körök megváltoztatására, - osztalékelőleg felvételére jogosultság megállapítása, - az egyes társasági tagokat terhelő mellékszolgáltatás feltételeinek megállapítása, a nem Szerződésmintával történő cégmódosítás, ha a módosítás kizárólag a cégnyilvántartás 5. (a cég székhelye) és 8. (a létesítő okirat kelte) rovataira vonatkozik A Szolgáltatás díjának nem képezik részét a következő költségek: a pontban felsoroltakon kívüli cégalapítás vagy -módosítás többletmunka költségei, székhely tulajdoni lap igazgatási szolgáltatási díja, kötelező ügyfél azonosítás díja (Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer JÜB használata), a cégalapítás, vagy módosítás illeték- és közzétételi költsége, tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági bejelentési vagy engedélyezési eljárás költségei. 6

9 6.2. Székhelyhasználat illeték- és közzétételi költségek átvállalásával Amennyiben a Megrendelő székhelyét a Szolgáltatónál jelenti be, a bejelentés alkalmával a Szolgáltatás díját a Szolgáltatás megkezdéséig legalább egy évre előre megfizeti és tudomásul veszi, hogy amennyiben a székhelyhasználat a Megrendelő magatartásából eredő bármely okból megszűnik (a cég más székhelyre költözik), a Szolgáltató az igénybe nem vett időszakra megfizetett szolgáltatási díjat nem téríti vissza, a Megrendelő a Szolgáltatás díjából egyszeri, Ft (tizennyolcezer forint) díjkedvezményben részesül A pontban meghatározott kedvezmény, a Szerződés első évének időtartamára illeti meg a Megrendelőt és a székhelyhasználat ügyvédi megbízási díj nélkül megnevezésű kedvezménnyel együtt nem vehető igénybe Partnerprogram Abban az esetben, ha a Megrendelő által ajánlott új felhasználó a Szolgáltatónál postafiók szolgáltatást legalább egy évre igényel, vagy a Szolgáltatást legalább hat hónapra igényli, vagy folyamatos kiszállítást legalább kettő hónapra kér, továbbá annak díját a szerződéskötéskor előre megfizeti, a Megrendelő plusz egyhavi Ingatlan használati díjkedvezményben részesül A partnerprogram kedvezmény a Megrendelőt minden egyes új felhasználó után megilleti amelyekkel a Szolgáltató a nevezett feltételekkel szerződik. A kedvezmény abban az esetben is jár a Megrendelőnek, ha az új felhasználóval megkötött szerződés annak lejártát megelőzően a Szolgáltató azonnali felmondásával, vagy a feleken kívülálló okból szűnik meg Az egyhavi kedvezmény kizárólag egy hónap térítésmentes Ingatlan használatot jelent. A Szolgáltató az előre megfizetett szolgáltatási díjból nem térít vissza. 7. NYILATKOZATOK ÉRVÉNYESSÉGE 7.1. Bármely félnek a másikhoz intézett nyilatkozatai, értesítései - a Szerződés felmondása kivételével, amely csak írásban, cégszerűen aláírt módon tehető - az ismert elérhetőségek bármelyikén joghatályosak és érvényesek. A felek az egymás részére útján megküldött leveleket, értesítéseket azok feladását követő első munkanap óráig elolvasottnak tekintik (kézbesítési vélelem), kivéve, ha a küldő fél az kézbesíthetetlenségéről hibaüzenetet kap Magánszemély megrendelő, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság törvényes képviselőjének utolsó ismert magyarországi tartózkodási helyére, magyarországi székhellyel, vagy lakhellyel nem rendelkező képviselő esetében kézbesítési megbízottja levelezési címére feladott küldeményt az ellenkező bizonyításig - annak postai feladásától számított 5. (ötödik) munkanapon a Megrendelő részére kézbesítettnek kell tekinteni. 8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE Amennyiben az Ingatlan székhelyeként való bejegyzése iránti cégbírósági eljárást a Megrendelő a Szerződés aláírásától számított 45 (negyvenöt) napon belül nem indítja meg és cégiratok benyújtását nem igazolja a Szolgáltató felé, a Szerződés a felek minden további intézkedése és nyilatkozata nélkül a határidő utolsó napján hatályát veszti és ezen időpontig kifizetett szolgáltatási díj a Szolgáltatót illeti Amennyiben az Ingatlan székhelyeként való bejegyzését a bíróság elutasítja, az elutasító végzés jogerőre emelkedésének napján a Szerződés a Felek minden további intézkedése és nyilatkozata nélkül hatályát veszti és ezen időpontig kifizetett szolgáltatási díj a Szolgáltatót illeti. 7

10 Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás díját az igényelt időszak kezdő napjáig nem fizeti be és a Felek fizetési haladékban előzetesen nem állapodtak meg, a Szerződés a Felek minden további intézkedése és nyilatkozata nélkül a szolgáltatási díjjal fedezett időszak utolsó napján hatályát veszti A Szerződést mindkét fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, indokolás nélkül, legalább harminc napos határidővel, a hónap utolsó napjával felmondani (rendes felmondás) Azonnali felmondás Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél a Szerződésben, illetve az ÁSZF-ben, vagy a Küldeményforgalmi Üzletszabályzatban előírt valamely kötelezettségét felróható módon megszegi. Az azonnali felmondás a felmondási ok megjelölésével érvényes A Szolgáltató jogosult a Szerződés azonnali felmondására és ezzel egyidejűleg a székhelyhasználati hozzájárulás (befogadó nyilatkozat) visszavonására, amennyiben hatóság intézkedéséből, vagy a Szolgáltató küldeményeinek kezelése során birtokába jutott dokumentumokból a Szolgáltató törvénysértő működéséről szerez tudomást, a Megrendelő magatartásával a Szolgáltató tevékenysége ellátását bármilyen módon akadályozza, így különösen, a Megrendelő a Szolgáltató megkereséseire legalább egy hónapon keresztül nem elérhető, a küldeményeit nem veszi át, vagy a küldemények kézbesíthetetlensége a Megrendelőnek felróható, a Megrendelő a szolgáltatási díj megfizetésének teljesítésére megállapított póthatáridőt elmulasztotta A Szerződés megszűnését követő intézkedések A Megrendelő a Szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) napon belül köteles székhelyének az Ingatlanról történő áthelyezéséről gondoskodni a létesítő okiratát az új székhelynek megfelelően módosítani és a változást a Ctv-ben előírt módon a cégbíróságon, továbbá a működéséhez kapcsolódó hatóságoknál bejelenti, a Posta felé levelezési címének megszűnését bejelenteni és küldeményei utánküldéséről gondoskodni Amennyiben a Megrendelő a székhely megszűnésével kapcsolatos kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, úgy Szolgáltató a Megrendelő költségére jogosult a szükséges bejelentések és intézkedések megtételére A Megrendelőt a Szerződés megszűnését követően is terheli az Ingatlan használati díja mindaddig, amíg a székhelyváltozás cégbírósági bejelentését a Szolgáltató felé nem igazolja, ennek hiányában, a cégbíróság a székhely megszűnését hivatalosan közzé nem teszi A Szolgáltató a Szerződésből eredő anyagi követelései érvényesítésére követeléskezelő vállalkozás igénybe vételére jogosult. A követelés érvényesítésével felmerülő többletköltségeket a Megrendelő viseli. 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1. Az ÁSZF közzététele és módosítása A jelen ÁSZF nyilvános, a Szolgáltató azt saját ügyfélszolgálati helyiségében és hivatalos weblapján (http://postafiok.ewk.hu) közzéteszi, valamint az egyedi szerződés aláírásakor a Megrendelő címére csatolmányként megküldi Az ÁSZF 2013 június 01. napjától hatályos. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépése napján és azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak Az ÁSZF rendelkezései mind a Megrendelőre, mind a Szolgáltatóra külön kikötések nélkül is kötelezőek, azonban azoktól a felek kölcsönös egyeztetéssel a jogszabályok keretein belül az eltérések kiemelésével írásban, az egyedi szerződésben eltérhetnek. 8

11 A Szolgáltató az ÁSZF módosítását a hatálybalépést megelőző 15 (tizenöt) napot megelőzően a hivatalos weblapján teszi közzé. A Szolgáltató a közzététellel egyidejűleg értesíti a vele szerződéses kapcsolatban álló Megrendelőket. Az értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: az ÁSZF módosított rendelkezéseire és azok webes elérhetőségére való pontos utalást, a módosítások közzétételének, valamint a módosított ÁSZF hatályba lépésének időpontját, a Megrendelőt az ÁSZF módosítása során megillető jogokat, beleértve a felmondásról szóló tájékoztatást A Megrendelő az ÁSZF módosítás hatályba lépéséig nyilatkozhat arról, hogy a megváltozott tartalommal kívánja-e fenntartani a Szerződést. Amennyiben a Megrendelő nem nyilatkozik, a folyamatban levő egyedi szerződés a módosítást megelőző változatlan tartalommal hatályban marad Jogviták rendezése A Megrendelő és a Szolgáltató kölcsönösen törekednek arra, hogy a Szolgáltatásból eredő vitás kérdéseket peres út mellőzésével egyeztetés, közvetítő, vagy postai szakértő igénybevételével rendezzék. A Megrendelőt megilleti továbbá annak joga, hogy a Szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Fővárosi Kerekedelmi és Iparkamara Békéltető Testületétől egyezség létrehozását, illetve - egyezség létrejöttének hiányában - döntését kérje Amennyiben a peren kívüli rendezés nem vezet eredményre, úgy a jogvita elbírálása tekintetében értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes Alkalmazandó jog Az ÁSZF-ben nem rendezett kérdések tekintetében Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadóak A küldemények kezelése tekintetében amennyiben arról az ÁSZF nem rendelkezik - a Szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzatát kell alkalmazni. Budapest, április 30. POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében: Soltész Béláné ügyvezető Melléklet! 9

12 Melléklet Székhelyhasználat díjai Érvényes június 01-től Székhelyhasználati szerződés időtartama három hónapra hat hónapra (5x egyhavi díj) egy évre (9x egyhavi díj) kettő évre (15x egyhavi díj) Ft (7.400 Ft/hó) Ft (6.165 Ft/hó) Ft (5.550 Ft/hó) Ft (4.625 Ft/hó) amelyből amelyből amelyből amelyből TESZOR címhely- és irodahasználat címhely- és irodahasználat címhely- és irodahasználat címhely- és irodahasználat Ft (4.900 Ft/hó) Ft Ft Ft TESZOR küldeménykezelés (posta átvétele, nyilvántartása, őrzése, kiadása) küldeménykezelés küldeménykezelés küldeménykezelés Ft (2.500 Ft/hó) Ft Ft Ft Székhelyhasználat illeték- és közzétételi költségek átvállalásával (bevezető ár, Ft egyszeri díjkedvezménnyel) Egy éves időszakra érvényes székhelyszolgáltatás díja szerződéskötéskor történő megfizetéskor Ft helyett Ft, amely összegből Ft a TESZOR alá tartozó ingatlan bérbeadása Ft a TESZOR alá tartozó küldeménykezelés Kettő éves időszakra érvényes székhelyszolgáltatás díja szerződéskötéskor történő megfizetéskor Ft helyett Ft, amelyből Ft a TESZOR alá tartozó ingatlan bérbeadása Ft a TESZOR alá tartozó küldeménykezelés Irodahasználat díja A külön jogszabályban meghatározott, székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó taggyűlés, helyszíni hatósági ellenőrzés céljából igényelt tárgyalóhasználat díját a székhelyszolgáltatás díja tartalmazza. Az ügyfélszolgálat nyitvatartásán kívüli taggyűlés, valamint nyitvatartástól függetlenül az egyéb célú tárgyalóhasználat díja megkezdett óránként Ft (ötezer forint) A küldeménykezeléshez igényelt kényelmi szolgáltatások díjait és költségeit a Szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzatának mellékletei tartalmazzák.

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

Mert a minőségből siker születik

Mert a minőségből siker születik NB Forsz Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 8900 Zalaegerszeg Toldi Miklós út 11 Telefon: (36) 92-510005 Fax \ Üzenetrögzítő: (36) 92-510006 Mert a minőségből siker születik Zalaegerszeg:

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT I./1.

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) a szerződő felek: Szolgáltató: az itt megjelölt gazdálkodó szervezet. Cég neve: Strigula-Bit Szolgáltató Bt.

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Tiszavárkony Polgármesteri Hivatal Kézbesítési Szabályzata

Tiszavárkony Polgármesteri Hivatal Kézbesítési Szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat J e g y z ő j e 5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37. Tel. 56/436-036, fax: 56/436-555 Tiszavárkony Polgármesteri Hivatal Kézbesítési Szabályzata A közigazgatási hatósági

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Küldeményforgalmi Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. január 01-től (a módosított rendelkezéseket

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) a szerződő felek: Szolgáltató: az alábbiakban megjelölt gazdálkodó szervezet. Cég neve: Cégszolgálat Kft. Székhely:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rész 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: Társaság cégneve: Vital Europe Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe: 1113 Budapest, Nagyszőlős

Részletesebben

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS- BEJELENTÉS az idegenforgalmi adóról AO. 35/1 Adóhatóság tölti ki Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály I. Bejelentkezés, bejelentés jellege Benyújtandó

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adóhoz

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adóhoz I. Bejelentés jellege: Adóköteles tevékenység megkezdése Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése, megszűntetése I. I.1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség II.1. Adóalany neve (cégneve):

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja:

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja: 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2017. március 7-dikétől Készítés időpontja: 2017.02.02. SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ, MEGHATALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. Június 30-tól A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szolgáltató cégazonosító adatai A Szolgáltató cég elnevezése: POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

SZÉKHELY CENTRUM KFT. Székhely szolgáltatásának általános szerződési feltételei

SZÉKHELY CENTRUM KFT. Székhely szolgáltatásának általános szerződési feltételei SZÉKHELY CENTRUM KFT Székhely szolgáltatásának általános szerződési feltételei,amelyek a Székhely Centrum Kft (székhely:1036 Budapest Evező u.6.i/3.) a továbbiakban Szolgáltató által biztosított székhely

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: június 30-tól

A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: június 30-tól A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. június 30-tól A CIB Lízing csoport. ügyfeleinek a társaság magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A Tájékoztató közzététele... 2 III. A bejelentés módja... 2 IV. A bejelentés adattartalma...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bejelentkezés, Vátozás-Bejelentés. Benyújtandó a változást követő 30 napon belül! átvétel ideje: átvevő aláírása

Bejelentkezés, Vátozás-Bejelentés. Benyújtandó a változást követő 30 napon belül! átvétel ideje: átvevő aláírása Bejelentkezés, Vátozás-Bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Péteri Község Önkormányzat Adóhatósága 2209. Péteri, Kossuth L.

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016.

TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1 BEVEZETÉS Jelen szabályzattal az Tempo Nyugdíjpénztár a jogszabályokban rárótt kötelezettségnek tesz eleget. A szabályzat célja a pénztártagok

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország ASP BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS ADO BEJ-2016 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 06-27-595-100 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 06-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzata

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzata POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT I./1.

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS EGER16BEJ

BEJELENTKEZÉS EGER16BEJ 1 BEJELENTKEZÉS EGER16BEJ I. Bejelentés jellege az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat adóhatóságához

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

B E J E L E N T K E Z É S VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

B E J E L E N T K E Z É S VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: ado@etyek.hu B E J E L E N T K E Z É S VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben