Székhelyhasználati Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székhelyhasználati Szabályzata"

Átírás

1 POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelyhasználati Szabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos június 01-től TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szolgáltató cégazonosító adatai 1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálata, elérhetőségei 1.3. Az általános szerződési feltételek célja 1.4. Az ÁSZF személyi, tárgyi és területi hatálya 2. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 1. oldal 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 3.1. A Szerződés megkötése 3.2. A Szerződés hatályba lépése.. 2. oldal 4. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE 4.1. Az Ingatlan használata 4.2. Cégiratok rendelkezésre tartása 4.3. Küldemények kezelése oldal 4.4. Kapcsolattartás oldal 5. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA 5.1. A szolgáltatási díj megállapítása és megfizetése 5. oldal 5.3. Díjkedvezmények 1

2 6. KEDVEZMÉNYES SZÉKHELY 6.1. Székhelyhasználat ügyvédi megbízási díj nélkül 6. oldal 6.2. Székhelyhasználat illeték- és közzétételi költségek átvállalásával 6.3. Partnerprogram 7. NYILATKOZATOK ÉRVÉNYESSÉGE 8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE oldal 8.3. Azonnali felmondás 8.4. A Szerződés megszűnését követő intézkedések 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1. Az ÁSZF közzététele és módosítása 8. oldal 9.3. Jogviták rendezése 9.4. Alkalmazandó jog 9. oldal Melléklet 2

3 1.1. A Szolgáltató cégazonosító adatai 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szolgáltató cég elnevezése: POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített cégneve: POSTAHÁZ Kft. székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. cégjegyzékszáma: Cg adószáma: statisztikai számjele: A Szolgáltató ügyfélszolgálata, elérhetőségei: A Szolgáltató tevékenysége végzésének helye, egyben ügyfélszolgálata címe: Az ügyfélszolgálat nyitvatartása: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. munkanapokon óra között, ettől eltérő időpontban előzetes megbeszélés szerint A Szolgáltató levelezési címe: 1380 Budapest, Pf.: 1202 telefonszáma: hivatalos weblapja: címe: 1.3. Az általános szerződési feltételek célja A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a POSTAHÁZ Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) által a megrendelői részére biztosított székhelyhasználat általános és részletes feltételeit tartalmazza, továbbá meghatározza azon követelményeket, amelyeket a Szolgáltató a megrendelői felé érvényesíteni kíván Az ÁSZF személyi, tárgyi és területi hatálya Az ÁSZF kiterjed mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, vagy egyéb szervezetekre, amelyek szerződéskötési képességgel rendelkeznek, és az ÁSZF-ben foglalt feltételekkel - indokolt esetben az egyedi székhelyhasználati szerződésben foglalt eltérésekkel veszik igénybe a 2. pontban részletesen meghatározott szolgáltatásokat (a továbbiakban: Megrendelő) Az ÁSZF tárgyi hatálya a 2. pontban felsorolt szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató és a Megrendelő közt létrejött egyedi szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés) terjed ki Az ÁSZF területi hatálya: Magyarország közigazgatási területe. 2. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA A Szolgáltató a 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. alatti, összesen 19 m2 alapterületű helyiség (a továbbiakban: Ingatlan), tulajdonosával kötött megállapodás alapján az Ingatlant jogosult használni és hasznosítani, ezen belül az Ingatlant harmadik személy részére bérbe, albérletbe, illetve egyéb jogcímen használatba adhatja. 1

4 Ennek megfelelően a Szolgáltató - az Ingatlan tulajdonosának igazolása alapján - a Megrendelővel egyedileg megkötött székhelyhasználati szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) vállalja, hogy a Megrendelő részére a Szerződés teljes időtartama alatt részleges és korlátozott használatot engedélyez az Ingatlanon. A Megrendelőt a Szerződés alapján megilleti annak joga, hogy az Ingatlan 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. földszint 1. alatti címét székhelyeként felvegye, létesítő okiratát ennek megfelelően állapítsa meg és törvényi bejelentési kötelezettségét a nevezett cím feltüntetésével teljesítse, hatósággal folytatott, valamint üzleti levelezése során az Ingatlan címét levelezési címként feltüntesse és küldeményeit ezen levelezési címre érkeztesse (címhasználat), külön jogszabályban meghatározott, székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó taggyűlés, helyszíni hatósági ellenőrzés - céljából az Ingatlant igénybe vegye (ingatlanhasználat) A pontban részletesen meghatározott szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) megnevezése a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozása szerint: TESZOR 08 TESZOR Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb, m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás - kivéve: futárpostai szolgáltatás A Szolgáltató magyarországi székhelyű cég részére telephely-, vagy fióktelep szolgáltatást nem végez. 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 3.1. A Szerződés megkötése A Szerződés határozatlan időtartamra, de legalább három hónapra jön létre A Szolgáltató legalább három havi szolgáltatási díj előre megfizetése esetében köt szerződést, amennyiben a Megrendelő a következő feltételek legalább egyikének megfelel: egyesület vagy alapítvány, külön törvény szerint nonprofit szervezetnek minősülő jogi személy vagy egyéb szervezet (nonprofit szervezetek), egyéni vállalkozó, új alapítású, előzmény nélküli cég, amennyiben nem a Szolgáltatónál rendeli meg a Szolgáltatás ellátásához szükséges cégalapítását, vagy korábban alapított cégének módosítását A Szolgáltató a pontba nem tartozó Megrendelővel legalább hat havi szolgáltatási díj előre megfizetése esetében köt szerződést A Szerződés hatályba lépése A Szerződés hatályba lépésének feltételei a Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott szolgáltatási díjat megfizeti, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság megrendelő az egységes szerkezetű hatályos létesítő okiratát, vagy egyéni vállalkozó megrendelő a működési engedélyét (a továbbiakban: létesítő okirat) legalább másolatban a Szolgáltatónak átadja, a Megrendelő eredeti aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját a Szolgáltatónak átadja, a Megrendelő a küldemények teljes körének átvételére vonatkozó érvényes postai meghatalmazást ad a Szolgáltatónak. 2

5 4. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE 4.1. Az Ingatlan használata: A Szolgáltató külön íven fogalmazott befogadó nyilatkozatot ad ki, melynek felhasználásával a Megrendelő az Ingatlant az illetékes hatóságokhoz, bíróságokhoz és egyéb szervekhez is jogosult bejelenteni, elkészíti a Megrendelő névtábláját és az Ingatlan homlokzatán feltünteti a Megrendelő cégnevét A Szolgáltató a Megrendelő részére személyes jelenlétre előzetes egyeztetett időpontban legfeljebb 6 (hat) személy fogadására alkalmas tárgyalóhelyiséget biztosít. A Szolgáltató nem köteles olyan helyiséget biztosítani, amelyet a Szolgáltató kizárólagos jelleggel használ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan címe más cégek székhelyeként is szerepel, illetve a Szolgáltató más cégekkel is köthet Szerződést az Ingatlanra vonatkozóan a Megrendelő jogainak korlátozása nélkül A Megrendelő az Ingatlanba sem ideiglenesen, sem állandó jelleggel más természetes, vagy jogi személyt, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot nem jelenthet be, az Ingatlant semmiféle jogcímen használatba nem adhatja, továbbá a Szerződésből eredő, Ingatlanra vonatkozó jogait másra át nem ruházhatja Cégiratok rendelkezésre tartása Törvény előírása alapján a Megrendelő a székhelyén köteles tárolni a következő okiratokat: legalább másolatban: - jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság egységes szerkezetű, hatályos létesítő okirata, - jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság hatályos bejegyző végzése, vagy cégkivonata, - egyéni vállalkozó megrendelő működési engedélye, - hatósági engedély, vagy bejelentés alapján végezhető tevékenység esetében a tevékenységet engedélyező, vagy a Megrendelő hatósági nyilvántartásba vételéről szóló határozatok, eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglaltan: - a Megrendelő aláírás-mintája, vagy aláírási címpéldánya A pontban felsorolt iratoknak a Szolgáltató részére történő átadásáért, valóságtartalmáért, valamint az átadás elmaradásából eredő valamennyi következményért kizárólag a Megrendelő felelős. A Szolgáltató az okiratok valóságtartalmát nem vizsgálhatja A Szolgáltató részére átadott, pontban felsorolt cégiratok megőrzéséért és - hatóság helyszíni intézkedése alkalmával - a nevezett iratok hatósági rendelkezésre tartásáért a Szolgáltató felelős A Megrendelő a pontban felsorolt iratokon kívüli cégiratait - az iratok őrzésére vonatkozó megállapodás hiányában - a székhelytől eltérő helyen köteles tárolni és a székhelytől eltérő őrzési címét az eljáró hatóságok felé bejelenteni köteles. Megállapodás és bejelentés hiányában az iratok őrzési helyének a Megrendelő törvényes képviselőjének utolsó ismert magyarországi tartózkodási helyét, magyarországi székhellyel, vagy lakhellyel nem rendelkező képviselő esetében kézbesítési megbízottja cégjegyzékben szereplő címét kell tekinteni Küldemények kezelése A Szolgáltató a Megrendelővel megkötött Szerződés hatálya alatt a Magyar Posta Zrt. mint egyetemes postai szolgáltató (a továbbiakban: Posta) útján a Megrendelő részére címzett küldeményeket a Megrendelő kézbesítési meghatalmazottjaként átveszi és azokat a Megrendelő részére megőrzi, illetve átadja. 3

6 egyéb postai szolgáltatás keretében kézbesített küldeményeket, bírósági végrehajtó, jogszabályban meghatározott kézbesítési megbízott, kézbesítési meghatalmazott, kézbesítési ügygondnok, diplomáciai vagy katonai futár által kézbesített küldeményeket (Postatv. 4. a.), valamint magánszemély vagy szervezet saját kézbesítésű (Postatv. 4. b.) küldeményeit a Szerződés hatálya alatt a Megrendelő részére átveszi és azokat a Megrendelő részére megőrzi, illetve átadja. a Megrendelő részére címzett küldemények átvételéről, továbbá a küldemények feladóiról és postai jelzéseiről (ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes stb.) tájékoztatja a Megrendelőt az általa megadott e- mail címen. magánszemély részére címzett SAJÁT KÉZBE megjelöléssel ellátott hivatalos irat, illetve postán maradó, levélszekrénybe nem kézbesíthető küldemény érkeztéről a Megrendelőt ben értesíti, a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett havi legfeljebb 2 db (kettő darab) levélküldeményt szkennelt iratként csatolmányban továbbít a Megrendelő által megadott e- mail címre, külön meghatalmazással eljár a Postánál a Megrendelő adatváltozásainak bejelentése, utánküldési szolgáltatás teljesítése, küldeményének nyomon követése, panaszának intézése, valamint kártérítési igényének bejelentése érdekében A Szolgáltató felel a Megrendelő küldeményeinek átvételéért, valamint az átvett küldemények kezeléséért, az átvételről szóló tájékoztatásért, valamint a Megrendelő részére küldött üzenetek továbbításáért A Megrendelő a részére érkezett küldeményeket a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen veszi át A Szolgáltató a küldemények átvételére külön megállapodás szerint - a következő kézbesítési szolgáltatásokat biztosítja: a Megrendelő választása szerint könyvelt levélküldeményeinek, vagy minden levélküldeményének szkennelt iratként továbbítása csatolmányaként a Megrendelő által megadott címre, a Megrendelő mint címzett levélküldeményeinek borítékolása és postai feladása tértivevénnyel, vagy nyomon követéssel a Megrendelő által megadott székhelytől eltérő - levelezési címre, küldemények kiszállítása: Budapest közigazgatási területén belül, előzetesen megbeszélt időpontra és címhelyre, gyalogosan vagy tömegközlekedés igénybevételével, a BKV szállítási feltételeinek megfelelő, 5 kg (öt kilogram) összsúlyt meg nem haladó küldeményekre vonatkozóan rendelhető meg, küldemény továbbítása a Posta felé: kizárólag levélküldeményekre és 5 kg (öt kilogramm) összsúlyt meg nem haladó postacsomagokra vehető igénybe. A Szolgáltató a küldeményt kizárólag abban az esetben veszi át feladásra, ha annak csomagolása sértetlen, mérete és címzése a Posta előírásainak megfelel és a küldemény továbbításához szükséges nyomtatványokon a Megrendelő megjelöli a kívánt postai szolgáltatást (elsőbbségi, ajánlott, tértivevényes, értéknyilvánítás, csomag) Díjköteles postai szolgáltatás ügyében a Szolgáltató akkor intézkedik, ha a Megrendelő a postai szolgáltatás díját a szolgáltatás igénylésével egyidejűleg megfizeti. Amennyiben a küldemény átvételkor fizetendő tételt tartalmaz, abban az esetben Szolgáltató csak akkor köteles a küldeményt átvenni, ha a Megrendelő a küldemény költségeit a Szolgáltatónál előzetesen megfizeti A küldeménykezelés részletes leírását, díjazását és költségeit, igénybe vételének feltételeit és módját, valamint a felek jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzata rögzíti. A Küldeményforgalmi Üzletszabályzatot a Megrendelő önmagára kötelezőnek fogadja el Kapcsolattartás A Szolgáltató a székhelyingatlanon ügyfélszolgálati irodát tart fenn, hivatalos nyitvatartási idővel, nyitvatartási időben, valamint nyitvatartási időn kívül előzetesen egyeztetett időpontban bizosítja a Megrendelő küldeményeinek személyes átvételét és hatósági ellenőrzések lefolytatását, weblapot és elektronikus levelezési címet ( ) tart fenn, valamint állandó telefonos ügyeletet biztosít. 4

7 A Megrendelő köteles a részére átvett, valamint a postán maradó, személyesen átvehető küldeményeire vonatkozó üzeneteket visszaigazolni és a küldeményeket átvenni. A Megrendelő felelőssége, hogy megadott címén az üzeneteket fogadni tudja, továbbá biztosítani köteles, hogy azok ne kerülhessenek levélszemét (spam) mappába A Szolgáltató az , valamint SMS értesítéseket telekommunikációs cégek közreműködésével küldi el. A Szolgáltató mindent megtesz az e-értesítések sikeres továbbítása érdekében, de nem vállal felelősséget azok késedelmes kézbesítéséből, vagy kézbesíthetetlenségéből eredő károkért A Megrendelő felel azért, hogy cégadatai, valamint elérhetőségei székhelytől eltérő levelezési címe, telefon és elérhetősége, küldemények átvételére jogosult személyek - a valóságnak megfelelnek. A Megrendelő a cégadataiban, valamint elérhetőségében történt változást a Szolgáltató felé bejelenteni köteles. A bejelentés elmaradásából, illetve késedelmes közléséből eredő mindennemű joghátrányért így különösen a Megrendelőnek felróható kézbesíthetetlenség következményeiért - kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség. 5. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA 5.1. A szolgáltatási díj megállapítása és megfizetése A Szolgáltatás díja a Megrendelő cégtáblájának, valamint jogszabály által előírt, székhelyen történő kötelezettségteljesítéssel kapcsolatos irodahasználatának költségét tartalmazza. Az ettől eltérő célú irodahasználat külön díjazás ellenében történik. Az irodahasználat abban az esetben is díjköteles, ha jogszabály által kötelezően előírt taggyűlés tartása céljából, de az ügyfélszolgálat hivatalos nyitvatartási idején kívüli időpontban veszik igénybe A szolgáltatási díjnak nem képezi részét a székhelyhasználat igénybevételéhez szükséges cégalapítás, vagy módosítás költségei a pontban részletesen meghatározott meghatározott cégalapítás, vagy módosítás ügyvédi megbízási díja kivételével, a székhelyhasználat megszűnésekor a Megrendelő létesítő okirata módosítási költségei, az Ingatlan címére, valamint az Ingatlan címéről más címhelyre történő postai utánküldés költségei. A nevezett költségeket kizárólag a Megrendelő viseli, amely költségek Szolgáltatóra hárítására a Megrendelő nem jogosult A Szolgáltatás ezen belül a cím- és tárgyalóhasználat, valamint az alapszolgáltatás keretében nyújtott küldeménykezelés díjtételeit az ÁSZF melléklete tartalmazza A külön megállapodás alapján igényelt küldeménykezelési kényelmi szolgáltatások díjtételeit a Szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzatának mellékletei tartalmazzák A Szolgáltatás díjának megállapítása a Megrendelő által igényelt szolgáltatások, az ÁSZF-ben megállapított és igénybe vett kedvezmények, valamint a Szolgáltató által meghirdetett akció időtartamán belül juttatott kedvezmények figyelembe vételével történik A Megrendelő a Szolgáltatás díját köteles a Szolgáltatás teljesítését megelőző hónap utolsó napjáig, legalább három havi részletekben, a Szolgáltató által kiállított számla alapján megfizetni A Szolgáltatás díjának megfizetése a Szerződés megkötésekor a Szolgáltatás megkezdéséig készpénzben történik. A Megrendelő a további időszakokra szóló szolgáltatási díjat az igényelt időszak kezdő napjáig, a Szolgáltató által kiállított számla alapján, készpénzben, vagy banki átutalással, 8 (nyolc) napos határidővel fizeti meg. 5

8 5.3. Díjkedvezmények Azok a Megrendelők, akik a szolgáltatási díjat legalább hat hónapra előre megfizetik az alábbi díjkedvezményekben részesülnek: legalább hat havi Szolgáltatás, valamint kézbesítési szolgáltatások esetében egyhavi díjkedvezmény, legalább egy évre szóló Szolgáltatás, valamint kézbesítési szolgáltatások esetében három havi (negyedéves) díjkedvezmény, legalább kettő év Szolgáltatás, valamint kézbesítési szolgáltatások esetében kilenc havi (azaz három negyedéves) díjkedvezmény, illeti meg a Megrendelőt. 6. KEDVEZMÉNYES SZÉKHELY 6.1. Székhelyhasználat ügyvédi megbízási díj nélkül Amennyiben a Megrendelő székhelyét a Szolgáltatónál jelenti be, legalább hat havi Szolgáltatás díját a Szolgáltatás megkezdéséig megfizeti és tudomásul veszi, hogy amennyiben a székhelyhasználat a Megrendelő magatartásából eredő bármely okból megszűnik (a cég más székhelyre költözik), a Szolgáltató az igénybe nem vett időszakra megfizetett szolgáltatási díjat nem téríti vissza, a székhelyhasználathoz szükséges cégalapítás, vagy módosítás ( pont) ügyvédi megbízási díját a Szolgáltatás díja tartalmazza A székhelyhasználathoz szükséges cégalapítás, vagy módosítás körébe tartozik a székhelyhasználat igénybe vételéhez szükséges cégalapításra, illetve módosításra vonatkozó jogi tanácsadás, amennyiben megtörténik a cégalapítás, vagy módosítás, a cégalapítás, vagy módosítás a Ctv számú mellékleteiben megállapított szerződésminta (a továbbiakban: Szerződésminta) alkalmazásával, a cégmódosítás Szerződésmintára áttéréssel, a cégalapítás, vagy -módosítás, ha Szerződésminta szövegének felhasználásával kerül sor a létesítő okirat szövegének megállapítására. Ilyenek lehetnek: - nonprofit gazdasági társaság alapítása, vagy módosítása, - a Gt. 18. (3) bekezdésének alkalmazásával a cég képviselőjének felhatalmazása a cégnév, székhely, telephely és fióktelep, valamint a főtevékenység kivételével a tevékenységi körök megváltoztatására, - osztalékelőleg felvételére jogosultság megállapítása, - az egyes társasági tagokat terhelő mellékszolgáltatás feltételeinek megállapítása, a nem Szerződésmintával történő cégmódosítás, ha a módosítás kizárólag a cégnyilvántartás 5. (a cég székhelye) és 8. (a létesítő okirat kelte) rovataira vonatkozik A Szolgáltatás díjának nem képezik részét a következő költségek: a pontban felsoroltakon kívüli cégalapítás vagy -módosítás többletmunka költségei, székhely tulajdoni lap igazgatási szolgáltatási díja, kötelező ügyfél azonosítás díja (Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer JÜB használata), a cégalapítás, vagy módosítás illeték- és közzétételi költsége, tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági bejelentési vagy engedélyezési eljárás költségei. 6

9 6.2. Székhelyhasználat illeték- és közzétételi költségek átvállalásával Amennyiben a Megrendelő székhelyét a Szolgáltatónál jelenti be, a bejelentés alkalmával a Szolgáltatás díját a Szolgáltatás megkezdéséig legalább egy évre előre megfizeti és tudomásul veszi, hogy amennyiben a székhelyhasználat a Megrendelő magatartásából eredő bármely okból megszűnik (a cég más székhelyre költözik), a Szolgáltató az igénybe nem vett időszakra megfizetett szolgáltatási díjat nem téríti vissza, a Megrendelő a Szolgáltatás díjából egyszeri, Ft (tizennyolcezer forint) díjkedvezményben részesül A pontban meghatározott kedvezmény, a Szerződés első évének időtartamára illeti meg a Megrendelőt és a székhelyhasználat ügyvédi megbízási díj nélkül megnevezésű kedvezménnyel együtt nem vehető igénybe Partnerprogram Abban az esetben, ha a Megrendelő által ajánlott új felhasználó a Szolgáltatónál postafiók szolgáltatást legalább egy évre igényel, vagy a Szolgáltatást legalább hat hónapra igényli, vagy folyamatos kiszállítást legalább kettő hónapra kér, továbbá annak díját a szerződéskötéskor előre megfizeti, a Megrendelő plusz egyhavi Ingatlan használati díjkedvezményben részesül A partnerprogram kedvezmény a Megrendelőt minden egyes új felhasználó után megilleti amelyekkel a Szolgáltató a nevezett feltételekkel szerződik. A kedvezmény abban az esetben is jár a Megrendelőnek, ha az új felhasználóval megkötött szerződés annak lejártát megelőzően a Szolgáltató azonnali felmondásával, vagy a feleken kívülálló okból szűnik meg Az egyhavi kedvezmény kizárólag egy hónap térítésmentes Ingatlan használatot jelent. A Szolgáltató az előre megfizetett szolgáltatási díjból nem térít vissza. 7. NYILATKOZATOK ÉRVÉNYESSÉGE 7.1. Bármely félnek a másikhoz intézett nyilatkozatai, értesítései - a Szerződés felmondása kivételével, amely csak írásban, cégszerűen aláírt módon tehető - az ismert elérhetőségek bármelyikén joghatályosak és érvényesek. A felek az egymás részére útján megküldött leveleket, értesítéseket azok feladását követő első munkanap óráig elolvasottnak tekintik (kézbesítési vélelem), kivéve, ha a küldő fél az kézbesíthetetlenségéről hibaüzenetet kap Magánszemély megrendelő, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság törvényes képviselőjének utolsó ismert magyarországi tartózkodási helyére, magyarországi székhellyel, vagy lakhellyel nem rendelkező képviselő esetében kézbesítési megbízottja levelezési címére feladott küldeményt az ellenkező bizonyításig - annak postai feladásától számított 5. (ötödik) munkanapon a Megrendelő részére kézbesítettnek kell tekinteni. 8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE Amennyiben az Ingatlan székhelyeként való bejegyzése iránti cégbírósági eljárást a Megrendelő a Szerződés aláírásától számított 45 (negyvenöt) napon belül nem indítja meg és cégiratok benyújtását nem igazolja a Szolgáltató felé, a Szerződés a felek minden további intézkedése és nyilatkozata nélkül a határidő utolsó napján hatályát veszti és ezen időpontig kifizetett szolgáltatási díj a Szolgáltatót illeti Amennyiben az Ingatlan székhelyeként való bejegyzését a bíróság elutasítja, az elutasító végzés jogerőre emelkedésének napján a Szerződés a Felek minden további intézkedése és nyilatkozata nélkül hatályát veszti és ezen időpontig kifizetett szolgáltatási díj a Szolgáltatót illeti. 7

10 Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás díját az igényelt időszak kezdő napjáig nem fizeti be és a Felek fizetési haladékban előzetesen nem állapodtak meg, a Szerződés a Felek minden további intézkedése és nyilatkozata nélkül a szolgáltatási díjjal fedezett időszak utolsó napján hatályát veszti A Szerződést mindkét fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, indokolás nélkül, legalább harminc napos határidővel, a hónap utolsó napjával felmondani (rendes felmondás) Azonnali felmondás Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél a Szerződésben, illetve az ÁSZF-ben, vagy a Küldeményforgalmi Üzletszabályzatban előírt valamely kötelezettségét felróható módon megszegi. Az azonnali felmondás a felmondási ok megjelölésével érvényes A Szolgáltató jogosult a Szerződés azonnali felmondására és ezzel egyidejűleg a székhelyhasználati hozzájárulás (befogadó nyilatkozat) visszavonására, amennyiben hatóság intézkedéséből, vagy a Szolgáltató küldeményeinek kezelése során birtokába jutott dokumentumokból a Szolgáltató törvénysértő működéséről szerez tudomást, a Megrendelő magatartásával a Szolgáltató tevékenysége ellátását bármilyen módon akadályozza, így különösen, a Megrendelő a Szolgáltató megkereséseire legalább egy hónapon keresztül nem elérhető, a küldeményeit nem veszi át, vagy a küldemények kézbesíthetetlensége a Megrendelőnek felróható, a Megrendelő a szolgáltatási díj megfizetésének teljesítésére megállapított póthatáridőt elmulasztotta A Szerződés megszűnését követő intézkedések A Megrendelő a Szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) napon belül köteles székhelyének az Ingatlanról történő áthelyezéséről gondoskodni a létesítő okiratát az új székhelynek megfelelően módosítani és a változást a Ctv-ben előírt módon a cégbíróságon, továbbá a működéséhez kapcsolódó hatóságoknál bejelenti, a Posta felé levelezési címének megszűnését bejelenteni és küldeményei utánküldéséről gondoskodni Amennyiben a Megrendelő a székhely megszűnésével kapcsolatos kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, úgy Szolgáltató a Megrendelő költségére jogosult a szükséges bejelentések és intézkedések megtételére A Megrendelőt a Szerződés megszűnését követően is terheli az Ingatlan használati díja mindaddig, amíg a székhelyváltozás cégbírósági bejelentését a Szolgáltató felé nem igazolja, ennek hiányában, a cégbíróság a székhely megszűnését hivatalosan közzé nem teszi A Szolgáltató a Szerződésből eredő anyagi követelései érvényesítésére követeléskezelő vállalkozás igénybe vételére jogosult. A követelés érvényesítésével felmerülő többletköltségeket a Megrendelő viseli. 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1. Az ÁSZF közzététele és módosítása A jelen ÁSZF nyilvános, a Szolgáltató azt saját ügyfélszolgálati helyiségében és hivatalos weblapján (http://postafiok.ewk.hu) közzéteszi, valamint az egyedi szerződés aláírásakor a Megrendelő címére csatolmányként megküldi Az ÁSZF 2013 június 01. napjától hatályos. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépése napján és azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak Az ÁSZF rendelkezései mind a Megrendelőre, mind a Szolgáltatóra külön kikötések nélkül is kötelezőek, azonban azoktól a felek kölcsönös egyeztetéssel a jogszabályok keretein belül az eltérések kiemelésével írásban, az egyedi szerződésben eltérhetnek. 8

11 A Szolgáltató az ÁSZF módosítását a hatálybalépést megelőző 15 (tizenöt) napot megelőzően a hivatalos weblapján teszi közzé. A Szolgáltató a közzététellel egyidejűleg értesíti a vele szerződéses kapcsolatban álló Megrendelőket. Az értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: az ÁSZF módosított rendelkezéseire és azok webes elérhetőségére való pontos utalást, a módosítások közzétételének, valamint a módosított ÁSZF hatályba lépésének időpontját, a Megrendelőt az ÁSZF módosítása során megillető jogokat, beleértve a felmondásról szóló tájékoztatást A Megrendelő az ÁSZF módosítás hatályba lépéséig nyilatkozhat arról, hogy a megváltozott tartalommal kívánja-e fenntartani a Szerződést. Amennyiben a Megrendelő nem nyilatkozik, a folyamatban levő egyedi szerződés a módosítást megelőző változatlan tartalommal hatályban marad Jogviták rendezése A Megrendelő és a Szolgáltató kölcsönösen törekednek arra, hogy a Szolgáltatásból eredő vitás kérdéseket peres út mellőzésével egyeztetés, közvetítő, vagy postai szakértő igénybevételével rendezzék. A Megrendelőt megilleti továbbá annak joga, hogy a Szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Fővárosi Kerekedelmi és Iparkamara Békéltető Testületétől egyezség létrehozását, illetve - egyezség létrejöttének hiányában - döntését kérje Amennyiben a peren kívüli rendezés nem vezet eredményre, úgy a jogvita elbírálása tekintetében értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes Alkalmazandó jog Az ÁSZF-ben nem rendezett kérdések tekintetében Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadóak A küldemények kezelése tekintetében amennyiben arról az ÁSZF nem rendelkezik - a Szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzatát kell alkalmazni. Budapest, április 30. POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében: Soltész Béláné ügyvezető Melléklet! 9

12 Melléklet Székhelyhasználat díjai Érvényes június 01-től Székhelyhasználati szerződés időtartama három hónapra hat hónapra (5x egyhavi díj) egy évre (9x egyhavi díj) kettő évre (15x egyhavi díj) Ft (7.400 Ft/hó) Ft (6.165 Ft/hó) Ft (5.550 Ft/hó) Ft (4.625 Ft/hó) amelyből amelyből amelyből amelyből TESZOR címhely- és irodahasználat címhely- és irodahasználat címhely- és irodahasználat címhely- és irodahasználat Ft (4.900 Ft/hó) Ft Ft Ft TESZOR küldeménykezelés (posta átvétele, nyilvántartása, őrzése, kiadása) küldeménykezelés küldeménykezelés küldeménykezelés Ft (2.500 Ft/hó) Ft Ft Ft Székhelyhasználat illeték- és közzétételi költségek átvállalásával (bevezető ár, Ft egyszeri díjkedvezménnyel) Egy éves időszakra érvényes székhelyszolgáltatás díja szerződéskötéskor történő megfizetéskor Ft helyett Ft, amely összegből Ft a TESZOR alá tartozó ingatlan bérbeadása Ft a TESZOR alá tartozó küldeménykezelés Kettő éves időszakra érvényes székhelyszolgáltatás díja szerződéskötéskor történő megfizetéskor Ft helyett Ft, amelyből Ft a TESZOR alá tartozó ingatlan bérbeadása Ft a TESZOR alá tartozó küldeménykezelés Irodahasználat díja A külön jogszabályban meghatározott, székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó taggyűlés, helyszíni hatósági ellenőrzés céljából igényelt tárgyalóhasználat díját a székhelyszolgáltatás díja tartalmazza. Az ügyfélszolgálat nyitvatartásán kívüli taggyűlés, valamint nyitvatartástól függetlenül az egyéb célú tárgyalóhasználat díja megkezdett óránként Ft (ötezer forint) A küldeménykezeléshez igényelt kényelmi szolgáltatások díjait és költségeit a Szolgáltató Küldeményforgalmi Üzletszabályzatának mellékletei tartalmazzák.

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

NET-TV Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz

NET-TV Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Budajenő Budapest XXI. kerület Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén Utolsó módosítás

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. március 01. Utolsó módosítás kelte: 2015.

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. augusztus 1. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 1./ Általános rendelkezések A HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy

Részletesebben

HFC-Network Kft. szolgáltató

HFC-Network Kft. szolgáltató HFC-Network Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Dány, Kartal, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás,Valkó,

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

Részletesebben

79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA. II.

79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA. II. 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről A Kormány a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) 53. -a (1) bekezdésének b), c)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Alsópáhok, Balatonszentgyörgy,

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Vitech Uno Kft szolgáltató

Vitech Uno Kft szolgáltató Vitech Uno Kft szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Ácsteszér, Bakonysárkány,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben