K-*_. orszacos MAGyAR nmntszetr reyustr,ut. Helve: Budapest IX. ker., Viola u Kdzponti lroda. Ellen6rzd Biaottsrlg. bizottstigi illdsrdl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K-*_. orszacos MAGyAR nmntszetr reyustr,ut. Helve: Budapest IX. ker., Viola u. 50. - Kdzponti lroda. Ellen6rzd Biaottsrlg. bizottstigi illdsrdl"

Átírás

1 orszacos MAGyAR nmntszetr reyustr,ut Ellen6rzd Biaottsrlg bizottstigi illdsrdl Idfipontiq:2015. janudr 16. Helve: Budapest IX. ker., Viola u Kdzponti lroda Jelen vannak: A mell6kelt jelenl6ti iv szerint Hatdrozatkipqssie: EB-elndke meg6llapitj4 hogy 5 EB tag megjelent, a bizottsrig hatarozatk6pes. Napirendz Az elorc megkiild<itt meghiv6 szerint, kieg6szitve a Petrus Lajos level6ben foglaltak vizsgilatdval. Dr.Karmendy-Rdcz Jdnos k6r6se egyhangtian elfogadva, mely szerint az l. napirend ker0ljdn utoljrlra megtargyalisra, ameghivottak jelenl6te n6lkiil. A napirendi pontok trirgyalis elottaz EB elnrjk, szavazdsra feltett k6rd6se, hogy az irj, vagy a r6gi alapszab6ly szerint dolgozik tov6bb az EB. Dr.Miszdros Ldszli elndk szerint az nj alapszabrily hat6lyos. EB szavazdsa: 2 fb ardgi 2 fb aznj I fri mindket alapszab6ly figyelembevdtel6vel kell dolgozni v v6ei leltir 6s seleitez6s ellen6rz6se: M6szriros J6zsef hivatalvezeto bemutatta a selejtez6si 6s leltriroz6si dokument6ci6t. A bizottsrigi tagok egyhangiran drjntdttek an6l, hogy a leltdrozds 6s selejtez s ellenorz6s6t a kdzponti irod6val egyeztetett id6pontban M6szaros Janos 6s Ficzere Peter vegzi el, legk6sdbb februar 13.-ig. A selejtez6sre sz6nt eszkdz6k mrikdd6 kdpess6g6t 6s hasznosithat6s6g6t fokozottan vizsgrilni fogjek. Az EB k6ri a hivatalvezet6t, hogy atagszervezetekpetueszkdzeinek leltiedtt6telesen k6szitse el. 3. Az ewesiileti Kft vi eazdilkodisa: Az EB irtadta a meghivottaknak a bizottsiig elndke 6ltal megfogalmazott 6s a bizotts6gi tagoknak janurlr 6.-rin elektronikus lev6lben megktildcitt, egyeztetett dszrev6teleit, amelyben v6lem6nyezi az OMME Magyarors zig Kft. v ezetojdnek munk6j 6t. EB elndk: bevezetdj6ben t6j6koztatta a jelenl6voket a Kft. megalapitbsanak el6zm6nyeir6l: o 2013 szeptember6ben Fekete J6zsef 6ltal6nos elndkhelyettes vezet6s6gi el6terjeszt6s6ben felveti, hogy az egyesiileti tulajdonri gazdasdgi trirsas6g (kft.) alapitdsa azert lenne c6lszeni 6s megfontoland6, hogy a Nemzeti Program esetleges csdkken6se, illetve hirinya eset6n is az egyestilet mtikcidtetni tudja az MNP idej6n, t6mogatilsb6l ki6pitett, a magyar m6h6szek 6rdekeit szolgdl6 rendszereit (szaktan6csad6s, monitoring hiiozat, m6zmin6s6g vizsg6latok, mdzmarketing stb.) Az egyestilet Sltal szewezett 6s koordinrllt mdhdszkdzdss6gek komoly belso piacot jelentenek, melynek mindk6t fel szitmflra kedvez6 aron tclrt6n6 kiszolg6l6sa megteremtheti azt a gazdasrigi h6tteret, ami biztositja az eddig el6rt,,vivmdnyok" fenntarthat 6sag6t. o Az egyesiileti kft. alapitrisiinak 6tletgazd6i 6s kezdemenyezoi: Dr. Cser6nyi P6ter 6s F6skerti Lbszl6. A korl6tolt felel6ss6gri t6rsas6gi form6ban folyatott gazdasdgi tev6kenys6g kockdzatai nem veszdlyeztetik az OMME vagyon6t 6s alacsony indulo t6k6vel is megkezdhets a munka. Figyelembe v6ve a mirlt tanuls6gait (Mellifera Kft.) a -1- K-*_

2 'CMME - Ellendre0 Eizeitts{g E * -j e gt slf la g nyv 3 A I 5. 0 f.i6_rdgleges-?3. Ilyen dokumentumokat az tigyvezet6 nem tudott felmutatni, az EB csak tovribbi magyariakod6st kapott, igy azeb elndk, szavar:esra feltett k6rd6se: - Elfogadja-e azeb az tigyvezet6 villaszdt, a kft. alapit6s kortilm6nyeire 6s az OMME sz6ml6jan bonyolitou p lnzfor galomra vonatk o z6 an? EB szavazdsa: egyhangrian nem. b) EB elndk6hez rkezett inform6lis megkeres6sek szerint az rtjsdg elflizetise a nem egyesiileti tagok 6s hataron trili magyar m6h6szek r6sz6re nincs kell6en szorgalmazva, rendezvdnyeken nincs lehetdsdg megrendel6s6re, el6fizetdsre. Eged 1,.:- ezt c6folja, minden rendezv6nyen jelen vannak 6s felveszik a megrendel6seket. A jelenl6v6 meghivottak, akik hivatalb6l rendszeresen rdszt vesznek a m6h6szeti rendezv6nyeken, ezt igazoljek 6s meger6sitik. Az EB a v illaszt elfo gadj a. c) Az EB-hez inform6lisan eljutott v6lem6nyek szerint az Oroshiai Uveggy6nal megl6v6 el6re fizeteses szerz6d6s lassitja az igyintez6st. Az iiveg forgalmazdsa kis t6tel eset6ben a k6szlet erej6ig gyorsabb, nagy tdteln6l bonyolultabb. Eged l.;- elmondja a megrendel6s menet6t kis (20 raklap alatti) 6s nagy (20 raklap feletti) t6telek eset6n. Az iigyintezes iltlagosan egy f6l nap alatt lerendezhet6. Term6szetesen el6fordulnak 6tmeneti tiveghianyok, annak ellen6re, hogy 6lland6 kapcsolatban van az tiveggy6rral 6s adatokat k6r 6s kap az egyesiileti iivegek k6szletnyilvintartdsilb6l. A gy6rt6sra nincs kdzvetlen r6hat6sa, csak jelezni, illetve kdrni tudja azt, ha nagyon lecs<ikken a k6szlet. Ficzere P. kerdezi mi6rt volt sztiks6g, mi indokolta, hogy a Piroda Kft.-t is bevont6k az tivegforgalmazdsba? Mennyibe kertil ez a kft.-nek? Egted l.:- elmondja, hogy az iveggyir jelz6se szerint a kist6teles 6rukiad6s miatt sok a torl6d6s 6s igy a vdrakozitsi id6 minden partner6n6l n<ivekedett. Ha az OMME kft.,,leveszi a nyak6r6l" a sokszor n6h6ny raklapos vev6ket, hajland6 60 fill6r/db rlrengedm6nyt adni. Ekkor kerestek egy olyan helyb6li partnert - hogy a szillititsi kdlts6g ne okozzon plusz aki gyakorlatilag csak lerakatk6nt mtikddik 6s a kist6teles vev6ket szolg6lja ki. kiaddst - Ellent6telez6sk6nt azt a 60 fill6r/db, - nevezziik t6rol6si vagy raktriroz6si dijnak - cisszeget kapja, amelyet az iveggyir ad a kft.-nek arengedm6ny cim6n. igy u kist6teles tivegeken semmilyen felar nincs, ugyanannyiba kertl, mint a gyrirban kiadott iiveg. A Piroda Kft. telephelye krizvetlentil a f6rit mellett van, j6l megkcizelithet6, v6llal6sa szerint 6lland6 k6szletet tart. A jelenl6v6 2 elndks6gitag az elmondottakatigazolja6s megerdsiti. AzEB aviiaszt elfogadja, de k6ri aszerzodesek bemutat6s5t k6s6bbi id6pontban. d) Az EB kifog6solja kft. p6nzi.igyi terv6ben foglaltak nem lettek k<ivetkezetesen nyomon kcivetve: a kiilfi)ldiford[ttisok megjelentetdse k6sett, nem volt elegend6 forditiis, monitoring vizsg6lat jelent meg azijsdgban. Egted i.:- villaszilban tdjekoztat, hogy az idegen nyelvri cikkek megjelentet6se sok probl6m6t okoz, val6ban kevds a fordit6s, illetve nagyon sok az azonos temdji, tartalmri cikk, p6ldak nthozza az insiai l6dari2sr6l sz6l6 cikkeket, aminek,,se szeri, se sz6ma". Ha lapz6rt6ig nem 6rkezik kelki mennyisdg, egyszeriien a nyomdai papiivek nagys6ga miatt 4 oldal megjelentet6se nem gazdasiigos, csak 8 oldalas ivnagysdgndl lehet a fajlagos krllts6geket a rogzitett aron tartani. Az EB avdlaszt elfogadja. -3-

3 'OMME - Ellendrzd Biznttsig E *-jeg$11 6*yv 2 0 I 5.0 l. I 6*r,dgl eges-z 3. e) Az EB kifog6solja, hogy az rd;gryezetb nem volt jelen Kaposvdron a,,cttkoriigtlet" megkdtisin, csak Dr.M6szriros L6szl6 6s Dr.Cser6nyi P6ter utazott el a szerz6d6sk0t6sre. Eged l.;- elmondja, hogy a k6rd6ses napon m6s, a kft. tigyeivel kapcsolatos kor6bban egyeztetett id6pontu megbesz6l6sen vett r6szt. A cukorforgalmazist 6rint6 valamennyi trirgyal6son 6s a szerz6d6sktit6s el6k6szft6s6ben r6szt vett. A jelenl6v6 Dr.M6sz6ros L6szl6 6s Dr.Cserdnyi P6ter az elmondottakat meger6siti. Yfulaszdt kieg6sziti a cukorforgalmaz6sr6l k0t6tt szerz6d6s r6szleteivel (egys6grlr, hatiirid6s garant6lt rir, min6s6gi garancia, szdllitisra vonatkoz6 inform6ci6k stb.) Bemutatja az ene vonatkoz6 tiljdkodat6 cikket a M6hdszirjsrig febru6ri szrim6nak 2. oldal6n. Az EB a v ilaszt elfogadj a. 0 Az EB k6rd6se: a hirdet6sek ism6telt havi megjelendse 6rdek6ben milyen tizletkot6i tev6kenyseget folyat a kft. Kifejtenek-e megfelel6 hirdet6sszewezoi tev6kenysdget rij partnerek(hirdet6k) bevon6s6ra. Az OMME rendezvdnyek hirdet6s6nek szorgalmaz6sa nem minden esetben tdrt6nt meg (pl. Gyula, Kaposv6r). Egted l.:- villaszdban ismerteti, hogy a megl6v6 hirdet6kkel folyamatosan tartja a szem6lyes kapcsolatot, rendszeresen kdrbetelefon6lja a vev6it. U; partnerek bevon6s6ra eleinte ir6sos megkeres6st alkalmaztak, de hamar fi kellet jdnnitik, hogy a,,6l6szavas"(telefonos) r6besz6l6s sokkal eredmdnyesebb. L6tkdrd6s a megfelel6 mennyis6gti hirdet6s, hiszen ez nyhjt fedezetet a szerkeszt6si munk6kra, e-n6lkiil nem tarthatja az elore rogzitett l92ftlpl. fuat. A konkurencia hivatalos egys6garaihoz nem igazodhat, mert a piaci kdriilm6nyek miatt, esetenk6nt ott is m6rs6kelik a dijakat ilyenolyan indokl6ssal. Az OMME rendezv6nyek ingyenes hirdet6sein6l visszautal az el6z6ekben adott magyarinatira, mely szerint r6szben a lapzirhs id6pontjrin tfli megkeres6s, r6szben a nyomdai papirivek nagys6ga miatt maradhatott ki egy-k6t ilyen hirdet6s. Az EB a villaszt elfogadj a. g) AzEB 6szrev6telezi,hogy tobbek v6lem6nye szerint a M6h6sz Kalendrlrium k6s6n jelent meg, az 6tlet 6prilisi, a minta p6ldtiny november elej6n lett k6sz, els6 megjelen6s december 13. Egted l.;- elismeri, hogy a megjelendst minimum I h6nappal kor6bbra kellett volna id6ziteni, kar6csonyi m6h6szaj6nd6kkdnt tah{n j6val tobb fogyott volna. Az eredeti elk6pzel6s is ez volt, de a bels6 tartalmi d,sszerendez6s 6s a gyfurtisjobban elhriz6dott atervezetn6l. Mint az els6 ilyen jellegii term6knek, nem tudja megj6solni a fogadtat6s6t, a p6ldrinyszimmal ezdrt is brintak 6vatosan. Az EB avilaszt elfogadja. h) Az egyesiilet 6s a kft. kozcltti irjs6g elszrimolas januar - szeptember kozdtti kimen6 szimlirid0nt6 tdbbs6gtikben tartalmi hib6sak, Lithat6an nincsenek ellen6rizve, rossz az AFA tartalmuk. Az egyestilet alanyi Afa mentessdge miatt a brutt6 risszeg az OMME vonatkoz6s6ban nem befoly6solja a kdnywiteli elszrimol6st, de az Afa alany Kft.-n6l ez probl6ma. Mivel a bizotts6g ezt mfir kor6bban vizsgdlta, tdrgyalta 6s az lintettek tudomdsitrahozta itt csak a t6makdr megt6rgyal6sa, ki6rt6kel6se miatt lett megemlitve. A sztinetben, a meghivottak jelenl6te n6lkiil tartott gyors v6lem6nynyilvanit6s eredm6nyek6nt, els6dlegesen az ellzokben felsorolt a) 6s ft/ pontok alapjrin, a bizotts6g tagjai a2014. november 28.-i iil6sen milr megfogalmazottak szerint tov6bbra is aggrilyosnak tartj6k az :drgyvezetb -4-

4 ,' iomme - Ellendrzd Bizotts*g E B-ie gtz6k duyv 2A I 5.4 L I 6_vdgteges-2 i. A vita kapcs6n kialakult hangulat es az elhiz6d6 iil6s miatti k6s6i id6pont okan a bizotts6g tagjai a napirendi pont tov6bbi meglargyalfusit egyhangfan t h6ttel k6s6bbre (anutlr 23.-ra) elhalasztott6k, 6s az iil6st berekesztett6k. k.m.f. -6-

de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag

de emellett ddnt6ttiink, thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag A,A rnn/jililktqt HERCEGKTJT K6ZSfG I- A* I INFoRMACI6s LAPJA I tzo rt I 2l)06. {prilis. 7. dvfolyam. tl. sz:im f-{fl,se3s Hr{zassigi ajhnlat a magyar Hercegkritnak de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

A tankönyv ellátással kapcsolatos problémák felvetése. Egyeztetés a NPK és a tankönyvellátásért felelős vezetők között

A tankönyv ellátással kapcsolatos problémák felvetése. Egyeztetés a NPK és a tankönyvellátásért felelős vezetők között A tankönyv ellátással kapcsolatos problémák felvetése Egyeztetés a NPK és a tankönyvellátásért felelős vezetők között Résztvevők: Hegedüs István miniszteri biztos Arany László Tamás a KELLO ügyvezető igazgatója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Nem titok, hogy ki mennyit fizet!

Nem titok, hogy ki mennyit fizet! IT Hány biztosításközvetítő használja a rendszert, és mennyit fizetnek ezért? Jelen pillanatban az összes SK Trenddel szerződött biztosításközvetítő által fizetett havi díj átlaga 15 ezer forint. Havonta

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Kutatási eredmény Ta r t a l m i s z e m p o n t o k :

Kutatási eredmény Ta r t a l m i s z e m p o n t o k : Kutatási eredmény A kutatás 2013. áprilisi állapotot tükröz, a fókuszcsoportban a városok, a megyei jogú városok, valamint a megyék önkormányzatai voltak. Összesen 370 önkormányzatot vizsgáltunk meg. A

Részletesebben

Egy hosszúra nyúló visszatekintés az elôszó ürügyén

Egy hosszúra nyúló visszatekintés az elôszó ürügyén Védőoltás 13 Egy hosszúra nyúló visszatekintés az elôszó ürügyén Valószínűleg kevés olyan könyv van a világon, aminél percre pontosan meg lehet mondani, hogy mikor kezdődött a története. Ez azonban ilyen:

Részletesebben

Kivel (is) fordíttassunk?

Kivel (is) fordíttassunk? Kivel (is) fordíttassunk? Lehet, hogy meglepő a címben feltett kérdés, hiszen általában mindenki tudja, hogy fordítani fordítók szoktak. Sok esetben azonban a fordítóiroda is tud fordítani, sőt bizonyos

Részletesebben

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások I. Szerz déskötés / Formai követelmények / Ajánlat 1. A köztünk és a megbízott közötti jogviszonyokra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A megbízott feltételei és eltér megállapodások csak akkor

Részletesebben

Merre tovább erdészeti integráció, merre tovább magánerdôk?

Merre tovább erdészeti integráció, merre tovább magánerdôk? M A G Á N E R D Ô B E N MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY 1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Dobozos vagy egyedi szoftver

Dobozos vagy egyedi szoftver Konstantinusz Kft. 2011 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Mit értünk dobozos vagy egyedi rendszeren... 4 3.1 Dobozos rendszer:... 4 3.2 Egyedi rendszer:... 4 4 A megrendelő szempontjából...

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 12

1. oldal, összesen: 12 Kérdés Válasz 1) Mi az az szám és miért van erre szükség? 2) Milyen okmányok/ adatok szükségesek az igényléshez? 3) A Vám- és Pénzügyőrség mely szerve adja ki az számot? 4) Vámügynök vagyok, és ügyfelem

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Arra a kérdésre, hogy mennyire szabad és sokszínű a média, nem csak abból az irányból érdemes választ adni, hogy milyen

Részletesebben

Van egy eladó cége? Nem tudja, hogy mit kezdjen a feleslegessé vált cégével? Súlyos terhet cipel?

Van egy eladó cége? Nem tudja, hogy mit kezdjen a feleslegessé vált cégével? Súlyos terhet cipel? Van egy eladó cége? Nem tudja, hogy mit kezdjen a feleslegessé vált cégével? Súlyos terhet cipel? Kedves Olvasó! A Cégeladás BLOGOMAT azért hoztam létre, hogy segítsek azoknak a vállalkozásoknak, akik

Részletesebben

Lakhatáshoz való jog egykor és most [*]

Lakhatáshoz való jog egykor és most [*] macher gábor Lakhatáshoz való jog egykor és most [*] I. LAKHATÁSHOZ VALÓ JOG NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOKBAN, EGYEZ- MÉNYEKBEN Az emberi jogok generációit [1] alapul véve (mely esetben a csoportosítási alap

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI B[BOSIK ZOLT[N A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1 1. A kezdetek Haz{nkban a kora középkortól szerveződő egyh{zi nevelés elsősorban a latin nyelvet és kultúr{t terjesztette.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben