igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést"

Átírás

1 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt október 23-án községünk apraja-nagyja. Az ünnepség szervezõit egyenesen elkeserítette a majd hogy nem szakadó esõ. Mi lesz? - kérdeztük egymástól, s akkor jött a megmentõ ötlet. Az Evangélikus Egyház vezetõsége úgy döntött, hogy befogadja templomunk falai közé a községi ünnepséget. Ezért a döntésért itt is köszönetünket fejezzük ki. Az ünnepség 10 órakor kezdõdött. Soha még ilyen szépen nem hallottam a Himnuszt elõadni, mint most az ünneplõ és emlékezõ közönség énekelte. Utána az 1. sz. Ált. Iskola adott rendkívül színvonalas, az ünnepséghez méltó mûsort, melyet Burger Mihályné tanárnõ tanított be. Pintér Mihály és Sándor Béla A 40. éves évforduló ünnepi szónoka Bathó Géza képviselõ úr volt. Ma ismét ünnepelni jöttünk, ünnepelni és emlékezni. Ma 40 évvel ezelõtt egy békés tüntetésbõl, mint kályhából a szikra pattant ki a forradalom tüze, mely november 4-e után újkori történelmünk igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést adott az október 23-i forradalom eseményeirõl. Beszédét így folytatta: sorra alakultak az országban Nemzeti Bizottságok, Nemzetõrségek, így Pilisen is október 24-én megalakult a Nemzeti Bizottság és Nemzetõrség. A 7 tagú Nemzeti Bizottság elnökévé Sándor Bélát választották, az õ vezetésével a rend és az objektumok védelmét megszervezték. Gyakorlatilag Pilis községben komolyabb atrocitásra nem került sor, mert a Nemzeti Bizottság helyesen döntött, amikor megakadályozta a megütközést a páncélosokkal, így a község elkerülte a vérfürdõt és rombolást, melyért utólag is köszönetét fejezte ki a szónok, majd így folytatta. Az 1956-os forradalom tisztánlátását, szellemét és üzenetét is újra kell gondolni. Legyen 56 üzenete a jelen és a jövõ fiataljai számára kötelesség, amit õseink rájuk hagytak: ébren tartsák forradalmainkat, dicsõséges szabadságharcainkat és azt az utánuk következõ nemzedékeknek hamisítás nélkül adják át. Beszédének további részében aktuálpolitikai kérdésekkel foglalkozott, majd így fejezte be: Ha majd a médiánk, az iparunk, a bankjaink újra magyar kézben lesznek, magyar érdekeket szolgálnak, ha újra egységesek leszünk, akkor mondhatjuk, hogy volt értelme és eredménye a küzdelmünknek. (folytatás a 2. oldalon) TARTALOM: 1.oldal október 23-ára oldal - Testületi ülésen történt 3. oldal - Egy testületi határozat apropójaként - Beszámoló 4. oldal - Hármas ünnep a Katolikus Egyháznál - Mese felnõtteknek 5. oldal - Lábunk alatt zörgött az avar... - Íjász-kupa - Versenyfelhívás 6. oldal évre emlékeztünk 7. oldal - Idõsek napja 8. oldal - Úszni tanulunk - Tagfelvétel a DSE-ben - Nyílt túra a Börzsönyben 9. oldal - Októberben nyaraltunk 10. oldal - Gondolatok a Millecentenáriumi Napokra emlékezve - Küldöttség Piazza al Serchióban

2 2. oldal HÍRNÖK II. évfolyam 5. szám október 23-ára emlékeztünk (folytatás az 1. oldalról) tiszta és õszinte szelleme legyen útravaló a mostani problémáink megoldásában is, és akkor újra szabad és független lesz Magyarország! Úgy legyen! Az ünnepi beszéd után került sor a Pilis községért emlékplakettek adományozására, melyet képviselõ-testületünk idén elsõ ízben ítélt oda az arra érdemes polgároknak. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az emlékplakettet Kecskés Lajos szobrászmûvész és leánya alkotta meg, rekordidõ alatt. A Pilis községért emlékplakettet a testület 1996-ban Bánszki Mihály úrnak és Gyöngyösi Károly úrnak ítélte oda. A polgármester, mikor az emlékplaketteket átadta, hangsúlyozta, hogy Bánszki Mihálynak, a pilisi Sárkány Sámuel cserkészcsapat parancsnokának az ifjúság nevelésében végzett múlhatatlan érdemeiért és emberi magatartásáért adományozta. Bánszki Mihály az emlékplakett átvétele után meghatott szavakkal köszönte meg az elismerést. Gyöngyösi Károly, aki szinte nélkülözhetetlen a pilisi amatõr sportkör életében, a Pilis községért emlékérmet sporttevékenységéért kapta, azon belül is az évtizedeken végzett önzetlen társadalmi munkájáért. Munkája nagyban hozzájárult, hogy ma egy felfejlõdõben lévõ amatõr sportkör mûködik községünkben. A polgármester hangsúlyozta, hogy a képviselõ-testület 1996-ban is (kivételesen) két személy részére adományozott díszpolgári címet ban Pilis község díszpolgára lett Hinffner Erzsébet nyugalmazott tanítónõ és Sándor Béla, a községháza nyugdíjas dolgozója. Miután Hinffner Erzsébet egészségi állapota miatt az ünnepségen megjelenni nem tudott, ezért az utódok (Földvárszki Zsuzsa igazgatónõ) vették át a Díszpolgári oklevelet és a velejáró gyönyörû ajkai kristályvázát, melyet a közeljövõben kívánunk átadni a kitüntetettnek. Ezután Hinffner Erzsébetrõl szólt a polgármester a fiatalabbaknak, hiszen az idõsebbek mind ismerik kedves személyét, õt, aki kiváló szakmai tudással sok-sok gyermeket tanított meg írni, olvasni és ezekkel egyidõben elvetette bennük azt a magot, amely a jóra és a szépre törekvést jelenti. Ezután felolvasta Hinffner Erzsébet köszönõ levelét. Utána Sándor Béla urat szólította az emelvényhez, és így méltatta életútját: Igen Tisztelt Sándor Béla úr igen tisztelt Béla bácsi! Különös öröm számomra, hogy díszpolgári címét nemzeti ünnepünkhöz, október 23-ához kapcsolódva tudom Önnek átadni... Megköszönöm Önnek azt az emberi magatartást, mellyel a községet a nehéz napokban az 1956-os forradalom idején vezette, mindig szerényen, de mindig határozottan és eltökélten. Azt szolgálta, hogy a pilisi nép ne szenvedjen szükséget, és amennyire csak lehet a legkisebb áldozattal járjon az akkori országégés. Sándor Béla a mikrofonhoz lépett és meghatottan kedves szavakkal köszönte meg a kitüntetést. E sorok írója tudja, érezte a felcsattanó tapsokból, hogy jól választottak, amikor a kitüntetõ címeket adományozták a képviselõk. A Szózat hangjainak eléneklése után az ünneplõk a tavaly felállított kopjafánál elhelyezték a kegyelet koszorúit. - hírmondó - Testületi ülésen történt... Október 14-én került sor a Képviselõ-testület soros ülésére, amelynek TV-felvételét már láthatták olvasóink. A képviselõtestületi ülésen történtekrõl a következõ tájékoztatást adjuk. Napirend elõtti beszámolók és képviselõi felszólalások után elsõként a víz- és csatornahálózatot üzemeltetõ Gyáli Vízmû Kft.-hez való csatlakozás kérdését tárgyalták. Miután a csatlakozáshoz minõsített többségre volt szükség és ezt a javaslat nem kapta meg, a témát a következõ testületi ülésen újra kellett tárgyalni. Ezután a lakásokról szóló önkormányzati rendeletet helyezték hatályon kívül, mivel a rendelkezések szerint csak akkor van rá szükség, ha az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások száma meghaladja a húszat. Az elmúlt idõszakban történt változások és értékesítések miatt a jelenlegi lakásszám húsz, így különálló helyi rendeletre nincs szükség. A következõkben a háziorvosi álláshely pályázatának kiírásáról tárgyaltak és döntöttek úgy a képviselõk, hogy a munkajogi törvények értelmében - a korábbi döntés szellemében - a negyedik háziorvost a polgármester nevezze ki. Az ülés második részében a részben önálló intézmények gazdasági ügyintézõjének pótlékáról tárgyaltak és a képviselõ-testület határozatában 96. december 31-ig jóváhagyta a pótlékok kifizetését. Ezután utcaelnevezésrõl tárgyaltak, majd a Pilisi Amatõr Nagyközségi Sportkör támogatási kérelmét is megvitatták és Ft azonnali támogatást szavaztak meg a kiszolgáló helyiségek fûtéskorszerûsítésének megkezdésére, valamint Ft további támogatásra tettek ígéretet a sportkörnek, melyet a pénzügyi fedezet megteremtése után adnak át. A továbbiakban elõterjesztések hangzottak el. Itt a Testnevelési és Sportdíj adományozására tettek javaslatot a Pest megyei önkormányzatnak. A díjra Povázsan Jánost terjesztették fel, aki mint ismeretes, többek között a világbajnoki ezüstérem tulajdonosa. Az Egészségügyi Bizottság elnöke az Idõsek Napközi Otthona mûködésének felülvizsgálatára tett javaslatot, amit a testület elfogadott. A kulturális bizottság elnöke a Millecentenáriumi programok részeként létrehozott faluház megvásárlását javasolta a testületnek, amelyrõl pénzügyi fedezet hiányában úgy döntöttek, hogy a faluház megvásárlásának támogatására külön számlát nyitnak, ahová a lakosság is befizethet, ugyanis a testület szponzori támogatások nélkül nem tudja megvásárolni az ingatlant. A nyilvános ülés végén a Dolina Szövetkezet gázellátási kérelmérõl tárgyaltak és név szerinti szavazással a kérelemnek helyt adva úgy döntöttek, hogy január 1-tõl 3 éves részletfizetési kedvezmény megadása mellett 3 millió forintért engedélyezik a gázhálózatra való csatlakozást. Ezt követõen zárt ülést rendeltek el, miután a következõ napirendi pontok személyiségi jogokat érintettek. A már régóta húzódó fogorvosi álláspályázatról született döntés, mely értelmében december 1-tõl Dr. Bálint Nagy Ildikó kezdi meg rendelését községünkben. A doktornõ az elsõ idõszakban az önkormányzat alkalmazottjaként végzi munkáját. Ezután a díszpolgári címek adományozásáról tárgyaltak, s ez évben rendhagyó módon két díszpolgári cím, valamint két Pilis községért emlékérem adományozását határozták el. Díszpolgári címet adományoztak Hinffner Erzsébet nyugalmazott tanítónõnek és Sándor Béla úrnak, akik oly sokat tettek községünkért.

3 II. évfolyam 5. szám Pilisért emlékérem kitüntetésben részesült Gyöngyösi Károly a labdarúgás területén végzett munkájáért és Bánszki Mihály a cserkészcsapatban végzett eddigi tevékenységéért. A díjak átadására október 23-án délelõtt 10 órakor a községi ünnepségen került sor. Az ülés végén lakásbérleti kérelmeket, valamint fellebbezéseket, építési telkek cseréjére és értékesítésére vonatkozó kérelmeket tárgyaltak és hoztak döntést ez ügyekben. Rendkívüli ülés Október 23-án a községi ünnepség után rendkívüli testületi ülésre is sor került. Amint már olvashatták, október 14-én nem született döntés a víziközmûvek mûködtetését végzõ Gyáli Víziközmûhöz való csatlakozásról. A témát újra részletesen megvitatva a képviselõ-testület hosszas vita után név szerinti szavazással úgy döntött, hogy megbízza a polgármestert a csatlakozás szerzõdésének az elõkészítésével. A végleges szerzõdéstervezetet az aláírás elõtt a vitatott kérdések tisztázása után a képviselõ-testület hagyja jóvá. Felhívás Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy minden telek-, ingatlan- és kerttulajdonos kötelessége a portája elõtti utcarész, árok stb. tisztántartása, a falevelek összegyûjtése, a fák gallyazása, a gyalogjárda járhatóvá tétele. Kérjük, ezekrõl ne feledkezzenek meg, különösen nem a téli idõszak beköszöntése után! Mindannyiunk nevében köszönjük! HÍRNÖK 3. oldal Egy testületi határozat apropójaként A legutóbbi önkormányzati testületi ülés határozata a Dolina Szövetkezetnek a 150 m 3 /ó gáz vételezési kapacitást biztosított rendkívüli kedvezménnyel (3 millió Ft közmûfejlesztési hozzájárulást 4 év alatt, 3 részletben, amely az inflációt figyelembe véve 1.6 millió Ft mai reálértéknek felel meg.) Ez a kedvezmény (85%-os) azt jelenti, hogy a Dolina Szövetkezet csak Ft/m 3 -t fizet közmûfejlesztési hozzájárulásként, ugyanakkor a lakosságtól (aki most, vagy ezután köti be a gázt, és sokan közülük szociális támogatásra szorulnak) továbbra is megköveteljük a Ft/m 3 összeget. A Dolina Szövetkezet kérelmét ismét tárgyalásra javaslom, mivel a bizottság és a testület tagjait félreinformálták, nem került a téma alapos vizsgálatra. Számos olyan körülmény, érv merült fel a határozat óta, ami véleményem szerint döntõen befolyásolja az említett kérelem elbírálását. Kifogásolom, hogy amikor az önkormányzat pénzügyi gondokkal küzd, nem tud beruházni, utat karbantartani, építeni, hiteleket és kamatait (évi 42 millió Ft) idõben törlessze, ugyanakkor egy profitorientált, jól menõ szövetkezetnek adjon 85%- os kedvezményt? A Dolina Szövetkezet hitelképes, igen jelentõs (több tízmilliós) használaton kívüli pénzzé tett és tehetõ vagyonnal rendelkezik. Ilyen mértékû kedvezmény nyújtásával szûk csoportérdeket helyezünk elõtérbe a nagyobb közösség (nagyközség lakossága) érdekeinek rovására. Tekintettel arra, hogy igen jelentõs (10,5 millió vagy 1,6 millió) önkormányzati forrásról kell határozni, szükségesnek tartom, hogy e kérdéskörben a pilisi lakosság körében a közvélemény-kutatást elvégezni és ennek ismeretében hozni a végleges döntést. Vízvári Sándor Beszámoló Tisztelt pilisi polgárok! A Pilisi Dolina Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Szövetkezetet, mint a község egyik legnagyobb gazdálkodó szervezetét kívánjuk bemutatni. A Dolina Szövetkezet április 1-jén alakult, 60 fõ növénytermesztésben, az Újtanyai telephelyen dolgozó pilisi tagokból. Az Aranykalász Szövetkezet az év végére gazdaságilag mélypontra került, a szövetkezetben lévõ vagyon megmentése és mûködtetése érdekében a Dolina Szövetkezet is reorganizációs hitelt vett fel, a növénytermesztéshez szükséges gépek és berendezések, valamint ingatlanrészek megvásárlásához. Az 1993-ban vállalt hitelteher 22 millió forint volt. Az így megszerzett, valamint bérelt vagyonnal végezte tevékenységét szövetkezetünk május 23-ig, amikor is az Aranykalász Szövetkezet szétválásakor 172 nyugdíjas tag és 351 kívülálló üzletrész-tulajdonos csatlakozott szövetkezetünkhöz. A Dolina Szövetkezethez került üzletrészvagyon értéke eft lett. A csatlakozó tagok és üzletrésztulajdonosok bizalmát ezúton is megköszönjük. A Dolina Szövetkezet mintegy 2000 ha területen gazdálkodik, haszonbérleti szerzõdés és szolgáltatás keretében. Az évben új nagygépeket vásároltunk, amellyel célunk a bérelt termõföldek jó hatékonyságú mûvelése, szolgáltatásaink megbízható elvégzése, és a földtulajdonosok igényeinek maradéktalan kielégítése. Mintegy 1000 földtulajdonossal állunk szerzõdéses kapcsolatban. A helyi Földkiadó Bizottsággal való együttmûködéssel kívánjuk segíteni a termõföldek kijelölését, birtokbavételét, amely mindannyiunk érdeke. Szövetkezetünk minimális adminisztratív létszám mellett 59 dolgozót foglalkoztat, pilisi lakosokat. A Dolina Szövetkezet - a hátrányos gazdasági szabályozók, a kedvezõtlen idõjárás, évente felvett jelentõs növénytermesztési, valamint a fennálló reorganizációs hitelteher mellett - megõrizte fizetõképességét. A szolgáltatások költségcsökkentéséhez nagy segítséget jelentett Pilis Nagyközség Önkormányzati Képviselõtestületének október 14-i határozata, mely szerint az Újtanyai gázellátás hálózatfejlesztési költségeinek megfizetésére, 3 éves idõtartamra részletfizetési lehetõséget adott. Ezúton is köszönjük a Képviselõtestület támogatását. Tisztelettel: Dolina Szövetkezet Igazgatósága

4 4. oldal HÍRNÖK II. évfolyam 5. szám Hármas ünnep a Katolikus Egyházközösségben Nagy ünnepre hívott a harangszó október 27-én a katolikus templomba. A gyülekezet hármas ünnepet ünnepelt. Az elsõ ünnep a hagyományos templombúcsú volt, a másik ok az ünnepre a felvidékrõl 50 éve kitelepített magyarokról való megemlékezés (mely már 26-án a Községháza falán emléktábla elhelyezésével, és megemlékezõ ünnepséggel elkezdõdött), a hármas ünnep harmadik komoly és megemlékezésre méltó momentuma, hogy Dobozy István atya 20 évi pilisi szolgálat után nyugdíjba vonul, és átadta helyét -ha nem is véglegesen - Frajna András esperes úrnak. Az Istentisztelet végén, melyen a búcsúzó atya és az esperes úr is megemlékezett az ünnepekrõl, különbözõ szervezetek búcsúztak Dobozy István atyától. Fazekas János, a Katolikus Gyülekezet világi vezetõje méltatta a nyugdíjba vonuló érdemeit és kívánt neki hosszú életet és békés nyugdíjas éveket. Utána a társegyházak képviselõi búcsúztatták Dobozy István atyát. Szólt az ünneprõl és az Önkormányzat nevében elbúcsúzott a 20 éves szolgálattal Pilis községhez kötõdõ plébánostól Pintér Mihály polgármester is. Beszédét az alábbiakban adjuk közre. Igen Tisztelt Ünneplõ Katolikus Gyülekezet! Megtiszteltetés számomra, hogy a nagyközség vezetése nevében szólhatok Önökhöz. Mondandóm egy részét a Felvidékrõl 50 éve kitelepített és Pilisen otthonra talált katolikus hívõknek már tegnap az emléktábla avatásán elmondtam, de miután nem lehetett mindenki jelen, fõbb mondandóját itt most megismétlem. Amit elmulasztott az elmúlt 50 év vezetése, az egy apró gesztus volt, amely gesztus hiánya mindig bánthatta Õket, mert csak néhány szót kellett volna kimondani. Ezt a néhány szót most én ismét kimondom: Kedves 50 évvel ezelõtt betelepültek és leszármazottaik! Ez a község most hivatalosan is befogadja Önöket, és pilisi állampolgároknak tekinti mindannyiukat. Nem esett nehezemre kimondani ezeket a szavakat, hiszen Önök mindnyájan bebizonyították, hogy országunknak hû állampolgárai, községünknek pedig becsületes, szorgos, megbecsült polgárai. A másik ok, ami miatt szólni kívánok, az egy búcsú ténye. Nem szeretek búcsúzni. Valaki azt mondta: búcsúzni annyi, mint egy kicsit meghalni. Fájó szívvel búcsúzom Dobozy István atyától, aki 20 év pilisi szolgálat után megérdemelt nyugalomba vonul. Kedves Dobozy Atya! Kedves Pista Bátyám! (Volt szíves megengedni, hogy így szólítsam Önt.) Rövid 2 éves ismeretségünk alatt én Önben egy melegszívû, a híveiért élõ lelkipásztort ismertem meg, akitõl minden egyes beszélgetés alkalmával valamit tanultam. Kérem, ne veszítse el derûs optimizmusát, életigenlését a nyugdíjas éveiben sem. Önt hívei igen nagy szeretettel és tisztelettel övezik. Távozása nagy ûrt hagy, és tudom, hogy Frajna András esperes úr - aki átveszi Öntõl a szolgálatot - mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az Ön mûvét folytassa. Most, amikor Frajna esperes úrnak munkájához sok sikert, kitartást, erõt kívánok, és abbéli reményemet fejezem ki, hogy viszonyunk az Önkormányzat és az Egyház között töretlenül jó marad, csak azt tudom mondani: Isten Önnel, Dobozy Atya! Dobozy István plébános úr november 4-én költözött el Pilisrõl. - mester- Mese felnõtteknek Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, a Börzsöny lábánál, ahol a Garamba ömlik a Perec, volt egy kis falu. Ebben a kis faluban élt egy szegény ember feleségével és családjával, a falu, mint egy nagy család, szinte mindenki mindenkinek rokona testvér, sógor, koma. Minden ünnep és minden bánat közös volt. Földet mûveltek, állatokat neveltek. A földek zsírosak, jól termõk voltak. Az állatoknak volt makkot termõ erdõ, a szélén kis patak csordogált, a Perec. A szegény ember és felesége sokat dolgozott, kuporgatott és épített egy kis házat. Boldogan éltek, nevelgették egyetlen kislányukat, aki hamarosan nagylánnyá serdült és férjet is talált magának a faluban. A szegény ember és az asszony boldogok voltak, de a békés égen egyszercsak szürke felhõk mutatkoztak. A háború vihara közeledett, és nemsokára elérte, feldúlta a mesebeli kis falu békéjét. Katonák szállták meg a falut és felélték a szegény emberek tartalékát. Aztán, mint minden rossznak, egyszer ennek is vége lett. A katonák lassan kivonultak a faluból, de elvitték a szegény embert sok másik társával együtt. A faluban sok család apa nélkül maradt, az asszonyok végezték a nõi és férfi munkát egyaránt. Nehéz volt. A szegény ember hónapokig tartó deportálás után végre hazakerült családjához, ahol már egy kislányunokának örülhetett. Úgy tûnt, a háborúnak vége, de nem volt vége a megpróbáltatásoknak. A béke eredményeképpen a Felvidéket más országhoz csatolták. A faluban szárnyra kapott a hír, aki magyar, annak el kell mennie Magyarországra, mert ez itt már nem az. A szegény ember és családja nem hitte, hogy ez megtörténhet. Amikor hallottak róla, csak mosolyogtak, ilyet nem tehet meg senki ember fia - mondták. És mégis megtették. Hónapokig csak szájról-szájra járt a hír, de egy napon kidobták és felolvasták azok névsorát, akik magyarnak vallották magukat. A szegény ember is, hiszen magyar volt, nem mondhatott mást, csak az igazat, nem hitte, hogy ezért büntetés jár. Elkezdõdött a bizonytalanság ideje, minden nap ajándék volt, amit még övéik között tölthettek. Nemsokára jött egy teherautó és ami ráfért, azt föl lehetett rakni, ami nem, az ott maradt. Ott maradt a szegény ember keserves munkával épített háza, ott maradt a sógor, koma, ott maradt az ifjúsága és az öregjei a temetõben. Azután véget nem érõ utazás következett vonaton, vagonokban, sík vidéken. A szegény ember hegyekhez szokott szemének ez furcsa volt, míg egy alföldi faluban megállt a vonat és azt mondták, végállomás. Megérkeztünk október 20-a volt és 13 család érkezett a Felvidékrõl. Senki sem várta õket a falu vezetõi közül, még napokig a vagonokban laktak. Akkor még nem sejtették, hogy új otthonukba érkeztek, sõt évek múlva is gyakran mondogatták egymás közt: Visszamegyünk mi még! És az új helyen úgy is kezdtek élni, hogy egy percre sem feledték: hazamegyünk mi még! Kaptak házat, földet, de semmi sem pótolta azt, ami ott maradt, az otthont. A falu nehezen fogadta be õket - mások voltak, és nem is tettek sokat azért, hogy elismerjék, befogadják õket, - hiszen vissza akartak menni haza. Ahogy az évek teltek, be kellett látni, nincs visszaút! De már nem volt idõ újrakezdeni. A szegény ember elköltözött a temetõbe, sok év múlva a felesége is követte õt. Az unokák már nem ismertek más otthont, így nekik ez az egyetlen haza. És szüleik, nagyszüleik keserû életútját ismerve, õk már nem engedték senkinek, hogy otthonuk elhagyására kényszerítse õket. Bár a világ más tájain ma is megismétlõdik a történelem, mi ne engedjük, hogy ez újra megtörténjen. De sajnos egyszer megtörtént, így volt, igaz volt. Aki nem hiszi, járjon utána. Rihász Ferencné

5 II. évfolyam 5. szám Az egész évszakban figyeljék meg az idõjárás változékonyságát, a természet változásait, az õsz szépségeit. Ismerkedjenek olyan állatokkal, melyek vadon élnek. Ezek elsõsorban olyan négylábú állatok legyenek, amelyek nevei a mesébõl ismertek számukra - írja az óvodai nevelési program. Ez évben nyílt lehetõség arra, a szülõk anyagi segítségével, hogy az óvodai csoportok egész napos kirándulásokon vegyenek részt. Október 16-án a Rákóczi úti óvoda középsõ csoportosai már korán siettek az óvodába, hátizsákokkal felszerelkezve. Izgatott készülõdés vette kezdetét, miután megtízóraiztunk. Autóbusszal utaztunk Budapestre, célunk a Budakeszi Vadaspark megtekintése volt. Éppenhogy elértük a fõvárost, szakadni kezdett az esõ. Erre is felkészültünk így útirányt változtattunk. Irány a Pálvölgyi barlang - ott nem ázunk meg! A gyerekek elképzelni sem tudták, hogy lehet a föld gyomrába lemenni. Kissé szorosabbra fogták egymás kezét, néhányan a felnõttek közelébe férkõztek. A barlang túravezetõje rövid mesével vezette le a gyerekeket. S õk mind bátrabban, növekvõ kíváncsisággal lépkedtek HÍRNÖK Lábunk alatt zörgött az avar... A budapesti Elit-Huntertõl jöttek a legtöbben, õk 20 fõvel képviseltették magukat. Megkapó látvány volt, ahogyan az ünnepélyes megnyitón a közel 40, terepszínû ruhába öltözött, távcsöves íjjal felszerelkezett sportoló felsorakozott. A nagy érdeklõdésre való tekintettel a felnõttek mellett külön gyerekkategóriában is lehetett indulni. A 4 csoportba osztott társaság külön-külön indult a 16 céltáblás akadályterepre. A pálya II. Pilis Íjászkupa 5. oldal egymás után libasorban, hol szûkülõ, hol lefelé, hol felfelé vezetõ úton. Olyan fogalmakkal ismerkedhettek meg, mint a szakadék, hasadék, cseppkövek, megkövesedés, stb. A Tündérek kútjánál megvártuk, hogy a lecsepegõ víz fodrozza a víztükröt. A Hófehérke és hét törpéje nevû képzõdményt közösen számoltuk meg. Legmulatságosabb talán a Nagymama lekvárja cseppkõ volt, melyet a túravezetõ lámpájának fénye átvilágított. Láttunk sokféle cseppkövet, melyek formáját közösen találtuk ki, ilyenek voltak: erdõ, vízesés, függöny, krokodil. A barlang utolsó méterein megálltunk, s a vezetõ megkérdezte, akarjuk-e tudni, milyen sötét van a barlangban, s a gyerekek igenlõ válaszára lekapcsolta a világítást. A fekete sötétség rövid ideig tartott. Mire kiléptünk a barlangból, vakító napfény fogadott bennünket. A buszba visszaülve rövid idõ alatt átmentünk Budakeszire. Megebédeltünk a központi konyha által készített úticsomagból, majd bementünk a Vadasparkba. A gyerekek csodálkozva nézték, hogy az állatok mekkora területen élnek. Sokféle erdei állatot láttunk. Ezek közül a kis vadmalacok, a dagonyázó bivalyok, a hatalmas szarvasbika kerítése elõtt töltöttek a legtöbb idõt. Közben lábunk alatt zörgött az avar, fejünk fölött a harkály dolgozott nagy kopácsolással, s felfedeztük a fák törzsein a kisebb-nagyobb odúkat. A ketreceknél bámészkodva megjegyezték, hogy a rókának szomorú a szeme, biztosan nem szeret itt élni. A vadkacsák hangoskodására felelve énekelni kezdtek egy dalt, és nevettek, mikor a kacsák válaszként sudriztak. A madarakat megcsodálták, legjobban mégis a baglyok tetszettek, fõleg az egyik, amelyik fél szemével hunyorgott. A vadmacskát alig vettük észre, mert bundájának színe megegyezett a lehullott falevél színével. A mosómedve mókásan kapaszkodott a rácsba. A gyerekek sok új ismerettel, élménynyel érkeztek vissza az oviba, ahol a szülõk fogadták õket. A gyerekek nevében köszönjük a lehetõséget, s bízunk a kirándulások folytatásában. Hadas Jánosné Október 26-án, egy napsütéses szombati napon került megrendezésre a II. Pilisi Vadász- Íjászverseny. A tavalyi versennyel szemben, ahol csak a pilisi íjászok versenyeztek, idén nagyobb mezõnyben mérhették össze tudásukat az Ikerfenyõ mellõl indulva. össztávja kb. 2 km volt. A céltáblákat a versenyzõk tetszõleges sorrendben közelíthették meg. Nagy küzdelem jellemezte a versenyt, a leltárhoz pedig néhány elvesztett nyílvesszõ is hozzátartozik. Eredmények: Felnõtt férfi: 1., Szilágyi Antal (312 pont), 2., Povázsan János (302 pont), 3., Nagy Gábor (300 pont) Gyermek: 1., Jóvér István, 2., Bence István, 3., Cseh Anita Reméljük, jövõre versenyünk színvonalának híre megy, és a pilisiek még több idegenpályás csapattal szállhatnak versenybe. Bízunk abban is, hogy a következõ évben sikerül visszaszereznünk a kupát. Köszönjük a Vadásztársaság segítségét, megértését és türelmét! -DSE- FOTÓ: Baráth Bálint A verseny izgalmas pillanatai Asztalitenisz versenyfelhívás! Dec. 6-án Mikulás-váró éjszakai asztalitenisz verseny lesz a Széchenyi Iskola tornatermében. A versenyt a DSE szervezi. Nevezni bárkinek lehet a helyszínen 18 órától. A verseny 19 órától kezdõdik, addig, amíg tart a lelkesedés. -DSE-

6 FOTÓ: Baráth Bálint 6. oldal HÍRNÖK II. évfolyam 5. szám Érezzétek, tanuljátok meg már fiatalon, hogy - Zrínyivel szólva - :»Nem vagyunk alábbvalók egy nemzetnél sem.«érezzétek: magyarnak lenni szép és felemelõ érzés, és mindig is az volt, mert ez a magyarság 1100 éves történelme során példát adott kitartásból, szorgalomból, hazaszeretetbõl és toleranciából a világnak. Példát mutatott és mutat ma is emberségbõl... És tudjátok meg: ez a kis ország, mely a mi magyar hazánk, oly sokat adott a világnak és Európának, hogy ha bárhol a világon elhangzik a szó, hogy magyar, büszkén, emelt fõvel vállalhatjátok! A megkoszorúzott emlékkereszt Ezeket a szavakat Pintér Mihály polgármester mondta el azon a falunapon, mely a szeptember 14-e és október elseje között zajlott, egyhetes Pilisi Millecentenáriumi Napokat zárta. Igaz, már a valódi programsorozatot megelõzõen is több olyan esemény történt Pilisen, amelyet az 1100 év jegyében rendeztek. Ilyen volt az idõben talán legközelebb álló Jótékonysági hangverseny Szigeti Mária operaénekesnõ és a Gerje-Party Fúvósegylet részvételével. A hangversenyrõl olvasóink részletesebben a Hírnök elõzõ számában olvashattak. A millecentenáriumi napok igen sokféle programmal várták a pilisieket. Az 1100 évre emlékeztünk egy hét jelmondatát Anatole France-tól kölcsönözték: Ne veszítsünk semmit se a múltból. Csakis a múlttal alkotjuk a jövendõt! Ennek a mondatnak a szellemében több kiállítás is készült, és mind a múltat próbálta meg felidézni. A kiállítások színvonalának említésekor azt is el kell mondani, hogy azokat teljesen amatõrök hozták létre, a helyenként felfedezett hiányosságokat, apróbb hibákat ezért tekintsük el nekik! A leghosszabb idõtartamú kiállítást, melynek címe Szemelvények Pilis múltjából volt, a Polgármesteri Hivatalban tekinthették meg az érdeklõdõk. A tanácsteremben és a folyosón szinte minden pilisi szervezet felvonultatta múltjának legfontosabb eseményeit. Rengeteg érdekesség került elõ a tárlatra a két általános iskola, a három óvoda emlékeibõl. Teret kapott az evangélikus, a katolikus és a református egyház is, de mellettük volt látható a Gazdakör és az Ipartestületek kiállítása is. Szerepelt a sportélet néhány kiemelkedõ eredménye, és persze nem feledkezhetünk meg a cserkészekrõl sem. Szinte kizárólag a magángyûjtõk fiókjaiból került elõ az az anyag, amibõl sikerült összeállítani egy kulturális visszatekintést és szép számban láthattunk pilisi képeslapokat is. Pilis összefoglaló történelmét Ocztos István írta meg és állította össze, neki köszönhetõ egyébként a Pilisi történeti kiállítás szervezése. Rendkívül értékes leleteket bocsátott rendelkezésre a kiállítás idejére a ceglédi Múzeum: az egyik tárlóban a mai Pilis területérõl származó avarkori leleteket csodálhattuk meg. Érdekességként említeném meg a kiállítás azon képét, aminek elõkerülése sok más kiállított tárgyhoz hasonlóan nagy meglepetést okozott: honfoglalásunk 1000 éves évfordulójára készítették községünk akkori elöljáróinak tablóját. Lehetetlen felsorolni minden érdekességet, hisz minden olyan tárgy, fénykép, írás nagy ámulatot váltott ki, ami a maga idejében talán teljesen természetes volt, ám az évek során feledésbe merült. Sok emléknek sajnos nem jutott hely, de azt hiszem, minden pilisi vágyát fogalmazom meg akkor, amikor azt mondom: remélem, a most kiállító szervezetek, intézmények valamikor a közeljövõben helyet kapnak egy-egy önálló kiállításra is! Nagyon nehéz volt a kiállítást rendezõk dolga, hisz rengeteg emlék került elõ, sajnos helyhiány miatt nem mind kerülhetett ki a tárlókba. Mégis köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen tárggyal, fényképpel, emlékkel segítették vagy legalábbis szerették volna segíteni a kiállítás sikerét. A tárlatot a szervezõk nagy örömére nagy látogatottság jellemezte, meglepõen sokan nézték meg. A másik kiállítás, ami a múltat idézte, pénz híján egy kölcsönkapott magánházban kapott helyet. Ezt a századforduló táján épült parasztházat az aszszonyklubok hozták helyre rengeteg munkával. Régi álom Pilisen egy Faluház, hiszen a múlt megõrzését illetõen a 24. órában vagyunk! A faluház a tót hagyományokat mutatta be a használati tárgyakon és az egész ház berendezésén keresztül. Nemcsak a ház, de az udvar is érdekes látnivalókat tartogatott: gémeskút, köcsögfa és még sorolhatnám tovább. A megnyitón a Vidám Tavasz Asszonyklub tót népviseletben, szlovák népdalokkal fogadta a vendégeket. Ha a Pilis történeti kiállításon megemlítettem Ocztos Istvánt, akkor itt köszönetet érdemel Paulovicz Pálné Manyi néni, aki nemcsak a házat biztosította, hanem az ötlet szülõanyja is volt. Bár nem kiállítás volt, mégis a történeti visszatekintések közé kell sorolni több beszélgetéssel egybekötött vitaestet. Az elsõ ilyen elõadás Sárkány Sámuel életérõl és munkásságáról szólt. Sárkány Sámuel püspök talán legérdekesebb tette az, hogy 1894-ben õ temette újra Kossuth Lajost. Az elõadást kedden este Pálinkásné Princz Márta tartotta. Szerdán a Képek Pilis múltjáról címmel megrendezett vetítésen háború elõtti és háború utáni filmeket láthattak az érdeklõdõk. Itt fõként Bognár József amatõr filmfelvételeit nézhettük meg, valamint elõkerült néhány, a témához kapcsolódó régebbi kábeltelevíziós felvétel is, köztük olyan is, amely vágatlanul, teljes egészében adásban sosem volt. A vetítésen, melynek Haluszka Klára képviselõnõ volt a házigazdája, nagy élményt okozott, ha sikerült a nézõknek ismerõseiket ifjúkorukban felismerni. Bognár Józsi bácsi annak idején szinte minden jelentõs pilisi eseményen részt vett kamerájával, így maradhatott nyoma több konfirmációnak, színjátszóköri próbának, nevezetes falubeli eseménynek. Csütörtökön este Dr. R. Kiss

7 II. évfolyam 5. szám HÍRNÖK Csaba tartott elõadást szintén a múlthoz kapcsolódóan a Honfoglalásról. A fogorvos csak hobbiból foglalkozik a magyarok történetével - amint az az elõadáson kiderült, nem is rosszul! Több nézet is összecsapott az est folyamán, így R. Kiss Csaba elõadása szinte észrevétlenül vált tudományos vitává. Ez is a nagyfokú érdeklõdést bizonyítja. A héten az utolsó, múlthoz kapcsolódó beszámolót Keveházi László esperes úr tartotta. A téma itt az iskolák története, szerepe, fontossága, valamint az egyház és az iskola kapcsolata, több évszázados viszonya volt. A Pilis Díszpolgára címet viselõ nyugdíjas esperes ma a Teológián tanít egyháztörténetet. Az egy hét során nemcsak a múltat idézték fel, természetesen rengeteg olyan rendezvény közül választhattunk, amelyek ugyan témájukban kötõdnek a múlthoz - persze ez érthetõ a millecentenáriumi ünnepek alatt -, de mégis a jelenben zajlottak. Ilyen volt például a programsorozat legelsõ rendezvénye, a Pilis-ismereti vetélkedõ. A versenyen különbözõ csapatok vehettek részt. A feladatok között szerepelt helyismereti kérdés, de voltak érdekes kérdések a község múltjával és történelmével kapcsolatban is. A gyõztes csapat neve, a Tuareg egy régi indián törzset idéz. A gyerekek épphogy csak visszatértek a kutatóútjukról, nem sokkal késõbb ugyanis kezdõdött az Álmos címû rockopera a ceglédi Go-Hebi Színjátszó kör elõadásában. Az eredetileg szabadtérre tervezett bemutatót a rossz idõ miatt az Emeletes Iskola tornatermében rendezték meg. A darab történetét és zenéjét a színjátszó kör tagjai teljesen önállóan írták meg, a téma - ahogyan arra a cím is utal - a magyarok õstörténete volt. Talán mondani sem kell, hogy a ceglédiek óriási sikert arattak. Ha már a kultúránál tartunk, meg kell említeni a Károli Gáspár Református Egyetem Énekkarának hangversenyét, amelynek megrendezésére a második napon, vasárnap került sor. Aki ide látogatott el, magas színvonalú elõadást hallhatott, talán nem túlzás, ha azt mondom: csodálatos volt! A hivatalos ünnepi héten kívül, október 1-jén volt még egy hangverseny, amely azonban szintén a millecentenáriumi programsorozathoz kapcsolódik. A zene világnapján a Berlini Kórus adott nagyon szép hangversenyt az Evangélikus Templomban. Sajnos az érdeklõdés kisebb volt, mint amire a rendezõk számítottak, de aki eljött, igazán szép élményben volt része. Ide, a kulturális programok közé lehet továbbá sorolni - bár a hangversenyhez képest teljesen más mûfaj - a madár- és díszállat-kiállítást is. A kiállítás sikeréért a Monori Díszmadár és Kisállattenyésztõk Klubját illeti a dicséret. Több vetélkedõ is zajlott a hét folyamán. Fentebb már volt szó a Pilisismereti vetélkedõrõl. Ide bármilyen baráti társaság benevezhetett, kor nélkül. 18-án, szerdán és 20-án, pénteken azonban kizárólag az általános iskolások mérhették össze tudásukat és ügyességüket két vetélkedõn. Az elõbbi verseny inkább elméleti jellegû volt, játékos történelmi kérdéseket kellett megválaszolniuk a versenyzõknek. A gyerekek nagy felkészültségrõl tettek tanúbizonyságot, az eredmények is igazolják a verseny szorosságát. A második vetélkedõn a tanulók inkább az ügyességükre hagyatkozhattak. A két helyi iskola diákjai hét törzsben vetélkedtek, igen jó hangulatban. A megoldandó játékos sportfeladatok a honfoglalás eseményeihez és a honfoglalás kori magyarokhoz kapcsolódtak. A cím - Játék idõ- és iskolahatárok nélkül - nem véletlenül hasonlított a jól ismert televíziós sportjátékhoz! A gyõztes az 1. sz. iskola egyik csapata lett. 20-án délután iskolás labdarúgó tornát rendeztek, amelyen meghívott csapatok is részt vettek. Itt a pilisi Góliát- Mc Donald s FC második helyen végzett. Az egyhetes eseményekre a szeptember 21-iki, szombati Falunap tette fel a koronát. Igaz, a rossz idõ itt is meghiúsított néhány eseményt, de a többi bõven kárpótolt mindenkit. Délelõtt 10 órakor ökomenikus szertartás keretében felavatták az egykori 7. oldal Szentlélek Templom helyén létrehozott Millecentenáriumi Emlékligetet és felszentelték az Emlékkeresztet. A beszédet Pintér Mihály mondta el. A szertartáson részt vett olasz testvérvárosunk, Piazza al Serchio küldöttsége is, õk kifejezetten ezért jöttek Pilisre. Délután egy órakor indult útjára a szüreti felvonulók népes tábora, amely amellett, hogy lassan hagyománnyá válik, idén a falunapot is színesítette. Becsületükre legyen mondva a felvonulóknak - táncosoknak, lovasoknak és persze a nézõknek -, hogy a szakadó esõ ellenére sem adták fel és végigjárták a kitûzött utat. Míg a felvonulók járták az utcákat, az esõs idõ ellenére az íjászok érdekes bemutatót tartottak a Pilisen még fiatal sportágról. Ugyanekkor a Közösségi Házban Bessenyei Ferenc és Hatvani Kiss Gyöngyi adtak elõ népszerû nótákat és operettrészleteket. A rögtönzött színpadon - az idõ szólt bele itt is a helyszínbe - nagy sikert aratott a két elõadómûvész. A mûsor befejeztével a stafétát a Széchenyi Iskola tanulói vették át, táncokat, musicalrészleteket adtak elõ - szintén nagy sikerrel. Sötétedés után vette kezdetét a tûzijáték. Nehéz errõl elfogulatlanul beszélni, hisz csodálatos fényeket láthatott, aki nem bánta a szemerkélõ esõt sem. Az általános vélemény szerint talán az országos tûzijáték sem volt ilyen szép. Az egész hetet a szombat esti Szüreti Bál zárta. Este nyolckor kezdõdött a bál a táncos lábú fiatalok nyitótáncával, majd felszabadult hangulatban folytatódott a mulatás egészen hajnalig. Újat alkotott Pilis. Talán még az idõsebbek sem emlékeznek ilyen nagy jelentõségû és sikerû rendezvényre. Úgy érzem, eljött annak az ideje, hogy észrevegyük a körülöttünk lévõ világot, és efelé tett most ez a kicsi, de lelkes község egy óriási lépést. Bízom benne, hogy az évben is folytatódik kulturális örökségünk felkutatása és megõrzése! -sagi- Idõsek napja Az Idõsek Nemzetközi Napja (október 1.) alkalmából ezúton is sok szeretettel köszöntjük Pilis lakosságának idõseit. Kívánunk jó egészséget, hosszú, örömteli életet. Pilis Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága Ennek alkalmából október elsõ hetében a bizottság tagjai személyesen keresték fel az január 1. és december 31. között született pilisi idõseket, összesen 409 fõt és a település legidõsebb lakóját, Burka Lajosnét a Bence út 7. sz. alatt. Ebben az évben ezt a korosztály emeltük ki és csekély ajándékkal kedveskedtünk Nekik. (Elõzõ évben a 80 éven felüliekrõl emlékeztünk meg.) Átadtuk az emléklapot, a jókívánságainkat, és az Ft-os élelmiszer vásárlási utalványt. Tudtunk váltani néhány szót az idõsek gondjairól, problémáiról, bepillantást nyertünk életükbe, ez a bizottsági tagok számára sok fontos információt adott. Királymezei Ágnes SZEB elnöke

8 8. oldal HÍRNÖK II. évfolyam 5. szám Az 1. sz. Általános Iskola alsó tagozatos tanulói 6 éve, 1990 óta minden évben folyamatosan rendszeres úszásoktatáson vesznek részt. Az elsõ években 50 körüli létszámmal csak kezdõ csoportban tanultak úszni a gyerekek. Késõbb azonban az igény megnövekedett, már 2 autóbusszal 90 tanulónk tölt el minden pénteken délután egy órát a legegészségesebb sporttal. Az évek óta folyamatosan járó gyerekeknek haladó csoportot is szervezünk, ahol már a különbözõ úszásnemeket sajátítják el. Az évi kb. 35 foglalkozás a szülõk többségének igen nagy anyagi megterhelést jelent. Minden évben próbálkozunk ezt a terhet csökkenteni azzal, hogy az e témakörökben kiírt pályázatokon részt veszünk. Sajnos a pályázatok szûkös anyagi helyzete miatt csak az 1994-ben beadott pályázatunk volt sikeres, ekkor a Nemzeti- Ifjúsági és Sport Alapítványtól Ft támogatást kaptunk. Mindenki tudja, hogy napjainkban a gyerekek egyre jobban leterheltek és szabadidejükben is túl sokat ülnek a TV és a videó elõtt, egyre kevesebbet mozognak. Ezért különösen örülnek a szülõk, hogy olyan sporttal foglalkozhatnak szervezetten, pedagógus felügyelete mellett gyermekeik, amire egyébkent helyben nincs lehetõség. Úgy gondoljuk, ez a legfõbb oka annak, hogy egyre nagyobb az igény a szülõk és a gyerekek részérõl a tanfolyam Úszni tanulunk iránt. A létszám bõvítésének legfõbb akadálya az anyagi források hiánya, mind a nehéz anyagi helyzetben lévõ szülõk, mind az ugyanilyen gondokkal küszködõ iskola részérõl. A hat év alatt igen jó kapcsolat alakult ki a Kispesti Önkormányzat által mûködtetett uszodával, az ott dolgozó személyzettel, oktatókkal. Gyöngyi néni és Péter bácsi, a két szakképzett úszómester minden évben megkülönböztetett figyelemmel foglalkozik a pilisi gyerekekkel. Az edzések családias, vidám hangulatúak. Ebben a tanévben meglepetésként a tanmedencében egy csúszda várta a gyerekeket, aminek az óra végi játékidõben óriási a sikere. Évrõl évre a gyerekek utazásához Topor Kálmán biztosítja az autóbuszt, ami figyelemreméltó segítség, ha belegondolunk, hogy ez 6 éves szinten minden pénteki napra igaz. Reméljük, az egyre növekvõ nehézségek ellenére lesz még kitartás a szülõkben és a pedagógusokban annak érdekében, hogy egyre több pilisi gyerek mondhassa el magáról: Én már tudok úszni! Szõnyiné Bán Ilona, Senkeiné Duchaj Mária, Major Pálné tanfolyamszervezõk Tagfelvétel a DSE-nél A DSE a következõ szakosztályokba várja a sportolni vágyó diákokat és felnõtteket: Asztalitenisz: Hetente kétszer edzés (Kedden 19.00, pénteken órakor a Telepi Tornateremben) Jelentkezés: Bánhegyi Ferencnél a helyszínen. Íjászat: Heti kétszeri edzés. Jelentkezés: Povázsan Jánosnál, Gárdonyi G. u. 4. Ebbe a szakosztályba kizárólag felnõtteket várnak! Lovaglás: Hetente kétszeri edzés. Jelentkezés: Lovaspályán. Óvodás torna: Hetente egyszer. Jelentkezés: Óvodákban. Természetjárás: Havonta 1-szer, 2-szer. Jelentkezés: Kollár Judit, Bicskei u. 22. Tollaslabda: Hetente egyszeri edzés (Szombaton délelõtt). Jelentkezés: Szombati Gabriella, Bajcsy-Zs. u. 11. A Pilisi DSE új szakosztállyal is bõvült! Sakk: Hetente 1 alkalommal (Péntek órakor a Vasúti Óvodában) Jelentkezés: Pálinkás Jánosnál, Bence út 3. A tagdíj változatlanul 200 Ft/hó. Minden sportolni vágyót szeretettel vár: a DSE Nyílt túra a Börzsönyben Igazi indián nyári nap volt október 27-e, amikor a DSE szervezésében a Börzsönybe indultak a lelkes túrázók. A nagy csapat igen tarka volt: a legfiatalabb természetjáró alig töltötte be a 2. évét, a legidõsebb pedig már a hatvanas éveit taposta. A túra a nagybörzsönyi Malom-múzeumban kezdõdött. A környék 6 hajdani vízimalma közül ma már csak ez az egy mûködik. A XIV-XV. század fordulóján betelepített Nagybörzsöny nevû helység ben kapott bányavárosi jogot, ám a XVIII. század végére a kiapadó bányák miatt jelentõségét vesztette, községi szintre zsugorodott. Innen indult tehát a túra a sárga jelzésen. A 44 fõs csapat jókedvûen, ragyogó hangulatban tette meg az elsõ kilométereket. Az 5. km környékén egy erdei patakban a vidám csapat duzzasztógátat is épített Halgas Sára fõ részvételével. A 10 km-es túra végén a túrázók a kisinóci turistaházhoz érkeztek meg, több tonna õszi falevéllel a hátizsákokban. A fáradt lábak, izmok lazítására számháború kezdõdött. Az erdõben egyre erõsödõ sötétség komoly nehézséget jelentett a számok leolvasásában. A zászlót sikerült megszerezni, hivatalos eredményt mégsem hirdettek, mivel a vesztes csapat óvást nyújtott be. Alapvetõen azonban mindenki nyert, aki a túrán részt vett! Jólesõ fáradtsággal, újabb élményekkel gazdagodva tértek haza a harcosok. Akinek kedve támadt csatlakozni egy vidám társasághoz, azt szívesen látjuk 97. január 18-án, a következõ túránkon! K.-S.

9 II. évfolyam 5. szám 1996 júniusában a Sansz újság pályázatot hirdetett az önkormányzatok részére, melyben több témában lehetett pályázni hátrányos helyzetû gyermekek számára. A pilisi önkormányzat pályázati anyaga eredményes volt, és így nyílt lehetõség arra, hogy október 1-4 között 40 gyerek kirándulhatott Bakonyoszlopra, térítésmentesen. A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskolából 13 tanulót javasolt a tantestület, az 1. sz. Általános Iskolából 24 gyereket, míg az egyházak vezetõi 3 tanulót javasoltak a kiránduláson való részvételre. A gyerekek a éves korosztályt képviselték. A csoportkísérõk: Hadas Jánosné, Kovács Károlyné, Kottász Katalin. A csoport október 1-jén reggel indult Pilisrõl a Bakony hegyei közé. Utunk elsõ megállója Székesfehérvár volt. A város alapjait Géza fejedelem vetette meg. Ma is jól ismert új latin nevét - Alba Regia - a magyar középkor idején kapta. Ezen a környéken volt a honfoglaló Árpád vezérnek és fejedelmi törzsének elsõ szálláshelye, és itt alakult ki az állami szervezet elsõ központja, székhelye. I. István korában már fallal övezték a települést és különleges kiváltságokkal ruházták fel. I. István építtette fel az elsõ székesegyházat, királyi palotát. Gyaloglás után egy kis pihenés Októberben nyaraltunk Fél évezreden keresztül, 1527-ig itt koronázták a királyokat, és az uralkodóház tagjait is jórészt itt temették el. A középkori Székesfehérvár a török idõkben pusztult el, a törökök felrobbantották a székesegyházat és a királyi palotát. A barokk idõben nagyarányú építkezések folytak Székesfehérvárott és a város mai képét jórészt ez, illetve a következõ klasszicista idõszak teremtette meg. A belváros fõtere a város fóruma, legfontosabb történelmi és építészeti emlékeinek gyûjtõpontja. Tekintélyes helyet foglal el a Püspöki palota impozáns épülettömbje, valamint szépen szimbolizálja az Országalma az akkori állami élet központja, Székesfehérvár egykori koronázó székváros jellegét. A Romkertben a hajdani székesegyház és királyi palota maradványai láthatók. Néhány lépésre a romkerttõl áll a ciszterciták temploma, melynek épületrészében mûködik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat irodája. A város északkeleti szélén, az Öreghegy nevû városrészben van Székesfehérvár egyik sajátos, igen népszerû látnivalója, az ún. Bory vár. A különbözõ történelmi építészeti stílusok jellemzõ vonásait utánzó hangulatos épületegyüttes számos látogatót vonz. A különös hangulatú várkastélyt és parkját az építõ Bory Jenõ szobrászmûvész közel 500 szobra díszíti. Kanyargós utunk végén megérkeztünk Bakonyoszlopra, egy kedves faluba, és az ott mûködõ Diákotthonban volt a szállásunk. Rövid séta után megismerkedtünk a településsel, majd a gyerekek birtokba vették a Diákotthon sportpályáját. HÍRNÖK 9. oldal Az elkövetkezõ néhány napban ellátogattuk a környék nevezetességeihez. Zircen járva meglátogattuk a III. Béla által alapított cisztercita Apátságot. A török harcban az Apátság elpusztult, majd a Rákóczi-szabadságharcot követõen népesült be újra Zirc és kezdték el építeni a jelenleg renoválás alatt álló barokk stílusú templomot és apátságot. Zircen született Régely Antal nyelvtudós, aki Oroszországban kutatta a magyar nép finnugor rokonainak életét és nyelvét. Az õ nevét viseli az apátság épületében mûködõ Mûemlék Könyvtár, mely az Országos Széchenyi Könyvtár tulajdona. Szintén az apátság épületében található a Bakonyi Természettudományi Múzeum, ahol a Bakony jellegzetes növény- és állatvilágával ismerkedhettek meg a gyerekek. A barokk épületcsoport mögött hatalmas kiterjedésû, fallal kerített arborétum található. Sajátossága, hogy két évszázadon keresztül tervszerûen telepítették ide a világ különbözõ részeirõl származó növénykülönlegességeket. Kellemes sétát tettünk az érdekes növények között. Kicsit fárasztó volt a gyalogtúra, melyet Csesznek várához tettünk. A várdombon látható a XIII. sz.-i eredetû vár romja. A gótikus stílusú várnak jelentékeny hányada maradt meg. Valószínûleg a Csák nemzetség tagjai építették. Sajnos a várba nem mehettünk be az omlásveszély miatt. Ezzel szemben megtekintettük a Faluházat, amelyben a vidék jellegzetes eszközeit, ruháit láthattuk, sõt a vár makettjét is, amely teljes egészében mutatta be az épületegyüttest. A gyalogtúrát a gyerekek agyagozással-harangozással pihenhették ki, szakavatott mester irányításával, melyre a Diákotthonban került sor. Az elkészített alkotásaikat haza is hozhatták. Az idõjárás is kedvezett számunkra, kivéve egy napot, amikor Pannonhalmára készültünk. Igazán azonban az esõ sem tudott visszatartani minket. Pannonhalmán a mai Várhegyen Szt. Márton tiszteletére építtetett templomot Nagy Károly frank császár. A ma látható Szt. Márton Bazilika alapjait Géza fejedelem rakta le, majd I. István király építtette tovább az 1001-ben felszentelt templomot és monostort. A bencés rendet 1786-ban II. József feloszlatta, majd 1802-ben I. Ferenc visszaállította. Jelentõs a klasszicista stílusban épült könyvtára, mely az ország egyik leggazdagabb könyvgyûjteményének ad otthont. Ebben az évben ünnepli a Pannonhalmi Apátság fennállásának 1000 éves évfordulóját, melyrõl iskolatörténeti kiállítással emlékeznek meg. Következõ úticélunk Tés volt, amely kis község, de a Dunántúlon ritka szélmalmok közül kettõ is megmaradt ebben a községben. A napot mozifilm megtekintésével zártuk a Diákotthonban, majd disco következett. A társaság nehezen kezdett csomagolni, nagyon gyorsan elrepült ez a néhány nap, de még hazafelé jövet is volt látnivaló: Veszprém városa. Itt alakult ki az elsõ magyar püspökség Géza fejedelem idején. Veszprém közelében a sólyi mezõn gyõzték le István király hadai az új rend ellen lázadó Koppány seregeit. A Veszprém-völgyi monostor apácái készítették 1031-ben azt a miseruhát, amelyet 9 évszázadon át koronázási palástként használtak a magyar királyok. Veszprém mai arca a barokk idõben alakult ki. A várnegyed kapuja alatt a várfalban nagyméretû vastábla kétnyelvû felirata meséli el a vár történetét. Itt található a Püspöki palota - melyben idõszakos egyháztörténeti kiállítást tekinthettünk meg -, valamint Gizella királyné múzeuma. A meredek várfal peremén magasodik I. István és Gizella királyné szobra. A tûztoronyból csodálatos kilátás nyílik Veszprém városára. A városban tett sétánkat az állatkert megtekintése zárta, majd indulás haza. E kis csoport tagjai felejthetetlen élményekkel tértek haza, akik saját anyagi erejükbõl talán soha nem jutottak volna el ezekre a szép helyekre. Kottász Katalin

10 HÍRNÖK 10. oldal II. évfolyam 5. szám Gondolatok a pilisi Millecentenáriumi Napokra emlékezve Másfél hónap elteltével kinek mi maradt meg abból az ünnepi hétbõl? A Szervezõ Bizottság több hónapi elõkészítõ munkája mennyire tekinthetõ sikeresnek? Mennyire sikerült az egész községet úgy mozgósítani, hogy mindenki találjon a maga számára valami emlékezeteset? Nagyon remélem, hogy sikerült. Amit biztosan elmondhatunk, az az, hogy megtanultuk múltunk értékeit becsülni, megõrizni. Köszönet és hála mindazoknak, akik mindebben segítettek, akár az elõkészületekben, akár a megvalósításban, akár az eseményeken való tevékeny részvételben vagy anyagi támogatásban. Õrizzük meg és a késõbbiekben hasznosítsuk azt az Anatole France-tól származó gondolatot, hogy: Ne veszítsünk semmit se a múltból. Csakis a múlttal alkotjuk a jövendõt. Haluszka Klára Küldöttség Piazza al Serchióban A lakosság elõtt már ismert, hogy Pilis község az olaszországi Piazza al Serchióval testvérvárosi kapcsolatot létesített, amit az Európai Unió szervezete nyilvántartásba vett és támogat. E kapcsolatot községünkben létrejött Olasz-Magyar Baráti Kör ápolta és tartotta fenn. a serchiói önkormányzat testületi ülése, ahol a polgármesterünk rövid beszédet mondott, melyben hangsúlyozta, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat kiállta az idõk próbáját, erõsíteni kell a lakosság mind szélesebb rétegeinek bevonásával. A korábban kötött testvérvárosi szerzõdés újabb cikkellyel kiegészítve Pisa város világhírû mûemlékeinek megtekintése és a Ligur tengerparti kirándulás. A küldöttség részt vett egy Gregorián énekek templomi hangversenyén, valamint a pilisiek bemutatására rendezett fogadáson és két családi meghíváson. Minden alkalommal meggyõzõdhetett a küldöttség a serchióiak megkülönböztetett vendégszeretetérõl, s arról, hogy ezt a kapcsolatot szükségesnek és fontosnak tartják. Örömmel újságolták és gondoltak vissza Pilisen a családoknál eltöltött napjaikra, valamint a szervezett programokra, rendezvényekre. Kinyilvánították, hogy a jövõben mind több serchióit kívánnak bevonni a pilisi (magyarországi) cserelátogatásba, ezzel elõsegítve egymás megismerését, a két nép barátságát. V.S. A megerõsített szerzõdés a polgármesterek hitelesítésével A testvérvárosi együttmûködési megállapodást még az elõzõ képviselõtestület kötötte meg és ennek alapján több kölcsönös látogatás volt, népes csoportokkal, gazdag programokkal. Az új képviselõ-testület is szükségesnek tartja e kapcsolat fenntartását, ápolását. Így került sor többszöri meghívás után a polgármester, alpolgármester és feleségeik látogatására Piazza al Serchióba szeptember 27. és október 2-a között, ahol a résztvevõk különbözõ kulturális és hivatalos programon vettek részt. Ezek között szerepelt került elfogadásra, illetve megerõsítésre. A serchiói polgármesterrel történt egyeztetés során megállapodás született a csoportok létszámáról, a fogadás, illetve küldés idõpontjáról és a csoportokban résztvevõ képviselõk munkaprogramjáról. Különösen fontosnak tartották a felek az ifjúság bevonását a kapcsolatok ápolásába. A pilisi vendégeket rendkívüli szívélyességgel fogadták és látták vendégül. A kulturális programban szerepelt a környék gyönyörû hegyvidékének, régi településrészeinek bejárása, a közeli HÍRNÖK A PILISI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Kiadja: Pilis Nagyközség Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. út 47. Felelõs kiadó: Pintér Mihály polgármester Fõszerkesztõ: Mátrai Edit Korrektúra: Sedró Ágnes Tördelés: Tóth Zoltán 2721 Pilis, Kossuth L. út 30. Telefon: Készült 2000 példányban.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 78/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról Előterjesztő:

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.21.) számú önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd aranykönyvének alapításáról szóló 4/1994. (VIII.20.) számú

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló A nagyvisnyói táborban 170 diák vett részt, és 7 kisebb tábort foglalt magába. A mi táborunk a kézilabda lánytábor, amelynek 40 résztvevője volt. Ezen

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN

BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN Pályázat (16.348) beszámoló Papnövelde u. 2. társasház 1053 Budapest, Papnövelde u.2. Tel.: +36/30/9-642-169 Mail: attila.jeney@gmail.com Web: http://papnovelde2.hu/ Papnövelde

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: PROJEKTNAPLÓ Együtt egymásért a zene és a tánc világában Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: A testvériskolának választott Premier Művészeti Szakközépiskola

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Technikatörténeti barangolás a Felvidéken

Technikatörténeti barangolás a Felvidéken Technikatörténeti barangolás a Felvidéken A Kossuth Lajos Általános Iskola hetedikes diákjai három napon át ismerkedhettek meg a Felvidék híres településeivel, történelmi látnivalóival, technikai vívmányokkal,

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09.

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09. 2014. április 09. 1. A verseny célja: A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az elért eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014

Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014 Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014 1 2 / Special Olympics Általános ismertető A Speciális Olimpia Nyári Európai Játéka Antwerpen városában, Belgiumban került megrendezésre 2014.

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27. Ügyszám: 16-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 27. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1..

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.. Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2004. (V.26.) KT.számú rendelete a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét á z h i y g e k e r e D Hírek zám 7. s am foly v é X. s júliu. 9 2 00 t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Községi kitüntetések

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Kedves gyerekek! A kalandpark

Kedves gyerekek! A kalandpark Kedves gyerekek! Szeretném bemutatni nektek a gyulai GELLÉNY birtokot, ahol a kirándulásunk harmadik napját fogjuk tölteni. Ez a birtok, megfelelő helyszín a tökéletes lakodalomhoz, családi eseményekhez,

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét.

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5. napján 15,30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Részletes programterv

Részletes programterv Részletes programterv 1. nap 2015. május 26. (kedd) 2. nap 2015. május 27. (szerda) 7:45 Gyülekező Ászáron az iskola előtt 8:00 Indulás az Erdei iskolába 11:00 Megérkezés Zebegénybe 11:15 Hajózás történeti

Részletesebben