VESZPRÉM MEGYE PÓKFAUNÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYE PÓKFAUNÁJA"

Átírás

1 FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI Zirc, ; VESZPRÉM MEGYE PÓKFAUNÁJA KOVÁCS PÉTER 1 SZINETÁR CSABA 2 1 Szombathelyi Arachnológiai M hely, NYME, Savaria Egyetemi Központ H 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4. 2 NYME, Savaria Egyetemi Központ, Természettudományi Kar, Állattani Tanszék H 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4. KOVÁCS, P. & SZINETÁR, CS.: Spider fauna of Veszprém County Abstract: This spider fauna list is based on all the published and unpublished data available to the two authors up to date, it includes Herman s monograph (1879), all the scientific papers published till date and data from various other sources, which are not considered as publications, such as bachelor and master theses from University of West Hungary and some unpublished data from the two authors. The data regarding to the 479 species originated from 66 localities of Veszprém County. The number of species included in this list reached about 65% of the total number of spider species described in Hungary. The high incidence of rare species indicates Veszprém County s special natural richness. Keywords: spiders, protected species, Veszprém County Bevezetés Veszprém megye zoológiai kutatottsága és feltártsága érthet okokból kiemelked en jónak tekinthet hazai és európai viszonylatban egyaránt. A Balaton, mint Közép-Európa legnagyobb állóvize és a rendkívül változatos természetföldrajzi adottságú Bakony hegység méltán vonzotta és vonzza ma is a kutatókat. A pókokra vonatkozó els adatok Herman Ottótól (HERMAN 1879) származnak, aki Balatonfüredr l és Veszprémb l közöl el fordulásokat. Herman Ottót követ en Chyzer & Kulczynski (CHYZER & KULCZYNSKI 1891, 1894, 1897) monográfiájában, illetve Chyzer (CHYZER 1891, 1909) közleményeiben találunk adatokat, melyek szintén f leg a Balaton mellékére vonatkoznak, de náluk lényegesen több lel hely és a megye északabbra lév települései is szerepelnek már (pl. Várpalota, Berhida, Zirc, Inota). A 19. századi kutatásokat lezáró és összegz munkának tekinthet a Királyi Magyar Természettudományi Társulat által 1918-ban ki- 73

2 adott könyv, A Magyar Birodalom Állatvilága, melyhez hasonló sem el tte, sem azóta nem készült. Ennek önálló arachnológiai fejezetét szintén CHYZER & KULCZYNSKI (1918) állította össze korábbi monográfiájukra alapozva. A 20. század els felében Kolosváry Gábor számos publikációjában szerepelnek Veszprém megye területét érint adatok (KOLOSVÁRY 1925, 1928, 1930, 1935, 1936a, 1936b, 1938, 1939a, 1939b, 1939c, 1943, 1948). Ezek közül csak néhány az, ami konkrétan ezzel a területtel foglalkozik, a publikációk többsége nagyobb természeti egységet, vagy csak egyes pókfajokat vizsgál. Az általa közölt adatok egy részének revidiálására mindmáig nem vállalkozott az utókor. Balogh János néhány korai munkájában (BALOGH 1933, 1936) szintén foglalkozott a Balaton-felvidék pókfaunájával, majd kés bb Loksa Imrével közös közleményeikben közöltek fontos faunisztikai adatokat (BALOGH & LOKSA 1946, 1947a, 1947b) Veszprém megye területére. Loksa Imre önálló munkákat néhány balaton-felvidéki barlang faunájáról közölt el ször (LOKSA 1960a, 1960b), majd a Dél-Kelet-Európa molyhostölgyes bokorerd ivel foglalkozó monográfiájának elkészítéséhez végzett kutatásokat a Bakony több pontján (LOKSA 1966). Két további munkáját kell még megemlíteni ben az Északi-Bakonyban végzett szisztematikus kutatás eredményeit, 1978-ban pedig a Szigligeti Arborétum talajfelszíni pókjainak felmérését közölte (LOKSA 1971, 1978). A fenti munkákat is magában foglalva az 1970-es évekig bezárólag jelent meg a Bakony állattani bibliográfiája (PAPP 1971). A múlt század nyolcvanas éveinek végén intenzív gy jtéseket végzett a Balaton északi partjának két öblözeti nádasában, a Bozsai-, és a Paloznaki-öbölben. Eredményeit kutatási jelentések tartalmazták, melyeket kés bb Szathmáry Kinga publikált számos további balatonparti lel hely kutatási adataival együtt (SZATHMÁRY 1995). A nyolcvanas és kilencvenes években több, a Bakonyi Természettudományi Múzeumhoz köt d arachnológiai kutatás is zajlott a megyében, melyek eredményeit a kutatásokat végz Kasper Ágota publikálta (KASPER 1985, 1992, 1994). Szintén a nyolcvanas évek második felében indultak azok a kutatások, melyek a Berzsenyi Dániel Tanárképz F iskola (és jogutódjai) Állattani Tanszékéhez köt dnek. Els ként a Somló, valamint a Bakonyalja térségét érintették a vizsgálatok (SZINETÁR 1991). A kés bbiekben a tanszéken több a térség faunájával foglalkozó diplomamunka is készült (KENYERES 1997, KOVÁCS H TAKÁCS 1998, GUITPRECHT 2001), melyek eredményei többnyire publikálásra is kerültek a Bakonyi Természettudományi Múzeum közleményeiben (SZINETÁR et al. 1999, SZINETÁR & GUITPRECHT 2001). A kilencvenes évek végén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park megbízásából több országos védettség terület természetvédelmi kezelési tervének készítésében vett részt tanszékünk. Több kezelési terv is önálló fejezetben fogalakozik a pókokkal. Néhány esetben a kezelési tervek kézirataiban közölt faunisztikai adatokat is felhasználtuk jelen közleményhez (SZINETÁR 1999a, 1999b), ahol azok eddig nem kerültek publikálásra. A Bakony természeti képe kutatási program keretében els sorban a Balaton-felvidék nádasaiban zajlottak több éven keresztül kutatások, melyek faunisztikai adatai néhány ritka faj biológiájával foglalkozó tanulmányban került közlésre (SZINETÁR & EICHARDT 2004). Az ezredfordulót követ en két alkalommal is Veszprém megyében került megrendezésre a Biodiverzitás Nap nevet visel kutatási akció ban Porván, 2009-ben pedig a szentbékkálai Fekete-hegyen. Mindkét program kutatási eredményeit önálló kötetben jelentette meg a Bakonyi Természettudományi Múzeum, bennük az arachnológiai vizsgálatok eredményeit közl önálló tanulmányokkal (KOVÁCS & SZINETÁR 2010, SZINETÁR & KO- VÁCS 2013). (2014-ben ismét Veszprém megyében, Hegymagas közelében került lebonyolításra a Biodiverzitás Nap kutatóprogramja. Ennek eredményei reményeink szerint ismételten egy önálló kötetben lesznek hozzáférhet ek.) Három további kutatásunk még nem publikált adatait szintén felhasználtuk jelen tanulmányban. Ezek a tihanyi Küls -tó körzetében (SZINETÁR 2009), valamint két mára rekultivált hulla- 74

3 déklerakó környezetében (Somlójen, Vaszar) (KOVÁCS 2009, 2010) végzett közelmúltbeli vizsgálatok voltak. Egy-egy ritka vagy természetvédelmi szempontból jelent s pókfaj el fordulási adatát közli néhány további publikáció, így a piroslábú döcög pók (Ballus rufipes) bakonyi el fordulásáról számolnak be BAUER et al. (2000), a hazai bikapókfajok (Eresus spp.) elterjedését és biológiáját tárgyaló cikkben KOVÁCS et al. (2010) közölnek megyére vonatkozó adatokat, továbbá a hazánkból leírt ritka vitorláspók (Pelecopsis loksai) újabb el fordulási adatáról számolt be SZINETÁR & SAMU (2012). Jelen faunalista területi lehatárolása követi a korábban elkészült négy dunántúli megye (Somogy, Zala, Vas, Gy r-moson-sopron) esetében is alkalmazott megyei közigazgatási határokat. Okkal merülhet fel az adatok természetföldrajzi egységekhez, határokhoz való rendelésének igénye. Azt reméljük, hogy a településekhez (amennyiben a gy jt megadta, akkor sz kebb gy jt helyhez) és az UTM kódokhoz rendelt adatok a kés bbi feldolgozások során definiált természetföldrajzi egységhez rendelt faunalisták és elterjedési térképek elkészítését teszik lehet vé. A mostanra öt megyére kiterjed összefügg terület faunalistája, valamint a vele párhuzamosan b vül faunisztikai és térképi adatbázis kiválóan szolgálja a további kutatásokat és reményeink szerint hamarosan tovább b vül. Anyag és módszer A településekhez a 10x10-es UTM fokbeosztást rendeltük hozzá (1. táblázat). Nem minden esetben volt egyértelm a terület beazonosítása. Sok esetben lokalitásként csak a település szerepelt. Ezekben az esetekben a településsel érintett UTM kódot rendeltük mellé. Ha több kódot is érintett a terület (település) akkor a nagyobb területtel rendelkez t adtuk meg. A munka során azon adatokat dolgoztuk fel, amikhez egyértelm en köthet település (UTM kód), így figyelmen kívül hagytuk például a frequens (gyakori) vagy commune (közönséges), ad lacum Balaton (Balaton körül) megjelöléseket. Egy, két esetben tettünk kivételt, BA- LOGH & LOKSA (1947a, 1947b) munkájában több faj el fordulási helyeként a Bakony hegység és a Hódos-ér szerepel, amit ebben a formában tüntettünk fel. Az adott faj után a települést, azt követ en amennyiben szerepelt a sz kebb területet tüntettük fel és az adat forrását, hivatkozás formájában. Sok esetben pedig az irodalomban közölt szinonímát zárójelben a hivatkozás után tettük a pontos vessz pedig lezárja az adott hivatkozáshoz tartozó adatokat. A szerz k által az egyes területek azonosítására szolgáló megnevezéseket meghagytuk annak ellenére, hogy nem minden esetben földrajzi megjelölést használtak (pl. NIKE-terület, Lánczi út, kert, halastavak környéke). A faunisztikai adataink a cikk megjelenésének évében aktuális Veszprém megyei közigazgatási lehatárolást követték. A nyugat-magyarországi peremvidék pókfaunáját feldolgozó munka (KOVÁCS et al. 2012) folytonossága miatt LOKSA (1966) munkájában érintett Zala megye területéhez tartozó, Keszthelyi-hegységi el fordulási adatok (Apró-hegyek, Pet -hegyek) itt kerültek közlésre. Szintén a két szomszédos megye Zala és Veszprém közigazgatási határa szeli ketté két ritka nádasban él kerekhálós faj ismert el fordulási helyét. Ebb l kifolyólag Balatongyörök (jelenleg Zala megye) községhatár megjelöléssel ebben a munkában közöljük a Larinia jeskovi Marusik, 1986, valamint a Larinia elegans Spassky, 1939 adatát (SZINETÁR & EICHARDT 2004). A közlemény nevezéktanában követi a pókok világkatalógusának aktuális verzióját (WORLD SPIDER CATALOG 2014). A védett fajokat aláhúzással jelöltük. 75

4 A 2. táblázatban azon fajokat gy jtöttük össze, melyeket SAMU & SZINETÁR (1999) munkája nem szerepelteti, de most javasoljuk az adat érvényességét. A 3. táblázatban azon fajokat soroltuk fel, melyek validitása többször megkérd jelez dött és mi sem javasoljuk elfogadásukat. 1. táblázat: A települések és az UTM kódok listája Település Terület UTM Hivatkozás Ábrahámhegy XM98 BALOGH 1933; SZATHMÁRY 1995 Aszóf YN10 BALOGH 1933; BALOGH & LOKSA 1947b Aszóf Bozsai-öböl YN10 SZATHMÁRY 1995 Badacsony XM98 CHYZER & KULCZYNSKI 1918; KOLOSVÁRY 1928, 1936a Badacsonylábdihegy XM88 SZINETÁR et al Badacsonytomaj XM98 CHYZER & KULCZYNSKI 1918 Badacsonytomaj Badacsony XM98 PFLIEGLER et al Bakonybél YN04 KOLOSVÁRY 1928 Bakonybél Odvask YN04 LOKSA 1971 Bakonybél Szarvad-árok YN04 LOKSA 1971 Bakonybél Pálháza-hegy YN04 LOKSA 1971 Bakonygyepes Széki-erd XN92 SZINETÁR 1991 Bakony hegység BALOGH & LOKSA 1947b Bakony hegység Gaja-völgy BT94 LOKSA 1966 Bakonykoppány YN04 KOLOSVÁRY 1943 Balatonakali YM09 SZATHMÁRY 1995; SZINETÁR & SAMU 2012 Balatonaliga BT80 KOLOSVÁRY 1928 Balatonalmádi BT71 CHYZER & KULCZYNSKI 1918; KOLOSVÁRY 1939a; BALOGH & LOKSA 1947b Balatonarács Péter-hegy YN10 LOKSA 1966 Balatonederics XM88 KOLOSVÁRY 1939b Balatonfüred YN10 HERMAN 1879; CHYZER & KULCZYNSKI 1918; BALOGH 1933 Balatonfüred Lóczy-barlang YN10 LOKSA 1960a Balatonf zf BT 71 KASPER 1994 Balatonf zf NIKE-terület BT 71 KASPER 1994 Balatonf zf Balaton-part BT 71 KASPER 1994 Balatongyörök Apró-hegyek XM78 LOKSA 1966; SZINETÁR & EICHARDT 2004 Balatonkenese BT81 CHYZER & KULCZYNSKI 1918; KASPER 1994; SZATHMÁRY 1995 Balatonszentgyörgy XM89 CHYZER & KULCZYNSKI 1918 Balatonszepezd YM09 SZATHMÁRY 1995 Balatonudvari YM19 BALOGH 1933; SZATHMÁRY 1995 Berhida BT82 CHYZER & KULCZYNSKI 1918 Csabrendek Rendeki-hegy XN70 KASPER 1992 Csabrendek Nagytárkánypuszta XN70 KASPER 1992 Csabrendek Tüskéspuszta XN70 KASPER 1992 Csopak YN20 BALOGH 1933; KOLOSVÁRY 1935 Csögle XN63 SZINETÁR & KOVÁCS 2003 Doba Somló XN82 LOKSA 1966 Fels örs YN21 CHYZER & KULCZYNSKI

5 Kádárta Gyenesdiás XM78 BALOGH 1933 Gyenesdiás Pet -hegy XM78 LOKSA 1966 Gyepükaján XN71 KASPER 1992 Gyulakeszi Csobánchegy XM99 BAUER et al Hajmáskér elágazás BT72 KASPER 1994 Hajmáskér benzinkút környéke BT72 KASPER 1994 Inota BT83 CHYZER & KULCZYNSKI 1918 Halastavak környéke YN22 KASPER 1994 Ferenc-forrás környéke YN22 KASPER 1994 Kádárta Kádárta Lánczi út, kert YN22 KASPER 1994 Káptalanfüred- Alsó rs BT71 SZATHMÁRY 1995 Kéttornyúlak XN84 HÖRÖMPÖLY 1967 Királyszentistván Ugri-hegy BT72 KASPER 1994 Kispirit XN63 SZINETÁR & KOVÁCS 2003 Lesenceistvánd XM79 BALOGH 1933 Litér Mogyorós-hegy BT72 KASPER 1994 Litér Bendola mente BT72 KASPER 1994 Litér Bendola-patak BT72 KASPER 1994 Litér Hársas-völgy BT72 KASPER 1994 Nitrokémia II. telep mellett BT72 KASPER 1994 Litér Lovas YN20 BALOGH 1933 Nagypirit XN63 SZINETÁR & KOVÁCS 2003 Nagyvázsony Kabhegy YN01 BALOGH 1933 Paloznak Paloznaki-öböl YN20 SZATHMÁRY 1995 Pápakovácsi Attyai-láprét XN93 SZINETÁR 1999b Papkeszi Bendola mente YN22 KASPER 1994 Papkeszi Séd mente YN22 KASPER 1994 Porva YN14 KOVÁCS & SZINETÁR 2010 Porva (Porvacsesznek) YN14 KOLOSVÁRY 1936b Bakony hegység Hódosér YN14 BALOGH & LOKSA 1947b Révfülöp XM98 KOLOSVÁRY 1928; SZINETÁR et al Salföld XM99 SZINETÁR et al Sebron XM89 SZINETÁR et al Sóly BT 71 CHYZER & KULCZYNSKI 1918; KASPER 1994 Sóly Kocsmáros-d l BT 71 KASPER 1994 Sóly 8. sz. f út mellett BT 71 KASPER 1994 Somlójen Téglavet -d l XN71 KOVÁCS 2009 Somlóvásárhely Holt-tó XN82 GUITPRECHT 2001 Szent György-hegy XM89 SZINETÁR et al Szentbékkálla XM99 SZINETÁR et al Szentbékkálla Fekete-hegy XM99 SZINETÁR & KOVÁCS 2013 Szentkirályszabadja Vörös-gödör YN21 KASPER 1994 Szentkirályszabadja Rom-kúti-d l YN21 KASPER 1994 Szentkirályszabadja Bagó-hegy YN21 KASPER

6 Szigliget Arborétum XM88 LOKSA 1978 Szigliget XM88 SZATHMÁRY 1995 Tapolca XM89 KOLOSVÁRY 1943; SZINETÁR et al Tapolca Tavas-barlang XM89 LOKSA 1960b Tapolcaf Tapolcaf i-láprét XN93 SZINETÁR 1999a; SZINETÁR & GUITPRECHT 2001 Tihany YM19 BALOGH 1933; KOLOSVÁRY 1936, 1938, 1948; MIKHAILOV & SZINETÁR 1997; SZINETÁR et al. 1999; SZINETÁR & EICHARDT 2004 Tihany Küls -tó YM19 SZINETÁR 2009 Várpalota BT83 Vaszar Vaszari-erd XN95 KOVÁCS 2010 CHYZER & KULCZYNSKI 1918; BALOGH & LOKSA 1946; TAKÁCS 1998 Veszprém YN21 HERMAN 1879; CHYZER & KULCZYNSKI 1918; BALOGH 1933; KOVÁCS et al Veszprém Jeruzsálemhegy YN21 BALOGH 1933 Vilonya Sukori csúcsa BT72 KASPER 1994 Vilonya Küls -hegy BT72 KASPER 1994 Vörösberény Megye-hegy BT71 KASPER 1994 Zalaszegvár XN62 SZINETÁR & KOVÁCS 2003 Zánka YM09 BALOGH 1933 Zirc YN13 CHYZER & KULCZYNSKI 1918; KOLOSVÁRY 1943; BALOGH & LOKSA 1947a, 1947b; MIKHAILOV & SZINETÁR 1997 Zirc Arborétum YN13 KASPER táblázat: Revidiált el fordulású adatok Fajnév (ahogy a szerz közölte) Linyphia peltata Wid - Reuss Theridium undulatum Mge Theridion formosum (Cl.) Dicymbium tibiale Bl. Singa pygmeae Sund. Faj érvényes neve Neriene peltata (Wider, 1834) Theridion melanurum Hahn, 1831 Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Zilla x-notata Cl. Zygiella x-notata (Clerck, 1757) Irodalmi említés KOLOSVÁRY 1928 KOLOSVÁRY 1928 BALOGH 1933 KOLOSVÁRY 1928 KOLOSVÁRY 1928 KOLOSVÁRY 1928 Megjegyzés Az 1999-es faunalista sem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem vette be az érvényes el fordulások közé, de el kerülése várható volt ben Vas megyében el került (KOVÁCS et al. 2012). Javasoljuk a korábbi adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. 78

7 Bolyphantes alticeps Sund. Lophomma rufipes Bösenberg Epiblemum cingulatum Panz. Pholcus pluchi Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Typhochrestus digitatus (O.P.- Cambridge, 1872) Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) KOLOSVÁRY 1928 KOLOSVÁRY 1928 KOLOSVÁRY 1928 HERMAN 1879 Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. 3. táblázat: Bizonytalan el fordulású fajok, kérdéses érvénytelen taxonok Fajnév (ahogy a szerz közölte) Lycosa nigripes Lendl Philaeus bilineatus Walckenaer, 1825 Theridion lepidum (Walck) Araeoncus brunneus Bösenberg Dictyna bicolor Sim. Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) Pardosa nigriceps Thorell, 1856 Faj érvényes neve Nem ismert Phylaeus chrysops (Poda, 1761) Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Diplocephalus permixtus (O. Pickard- Cambridge, 1871) Marilyna bicolor (Simon, 1870) A. barbipes (Sundevall, 1833), de a szerz más fajra alkalmazta Pardosa nigriceps Thorell, 1856 Irodalmi említés KOLOSVÁRY 1928 LOKSA 1966 BALOGH 1933 KOLOSVÁRY 1928 KOLOSVÁRY 1928 LOKSA 1966 SZINETÁR 1999a, 1999b Megjegyzés Eddig nem sikerült tisztázni. Elképzelhet, hogy a Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) adataként közölte, de az nem él hazánkban. Loksa önálló fajként kezelte a Phylaeus chrysops (Poda, 1761) mellett. Szinonimizálása kés bb történt (PRÓSZYNSKI 1971) Bizonytalan adat. Nagy valószín séggel Neottiura bimaculata (Linné, 1767) fajra vonatkozik, de Balogh János Walckenaert tüntette fel leíróként, míg a Theridion lepidum leírója Becker (1896). Az es faunalista sem közli az adatot. Az 1999-es faunalista (SAMU & SZINETÁR 1999) nem vette be az érvényes el fordulások közé, de el kerülése várható. Az adat érvényességét a kés bbiekben érdemes felülvizsgálni. LOKSA (1969) kétségbe vonta a hazai el fordulását. t követve az 1999-es faunalista (SAMU & SZINETÁR 1999) nem vette be az érvényes el fordulások közé Kolosváry közlését. A faj jelenlegi elterjedését látva a szerz k nem zárják ki, hogy ténylegesen tagja a faunánknak, de az egyetlen, nem bizonyítható adat alapján továbbra is kétséges, a faj aktuális el fordulása. Loksa 1966-os monográfiájában az A. accentuata esetében használta ezt a szinoním nevet. Az A. barbipes érvényes fajnév, Nyugat-, és Észak- Európában elterjedt farkaspók, mely a Kárpátmedencében nagy valószín séggel nem fordul el. Saját revízió. A vizsgált példányok kivétel nélkül Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 fajba tartoznak. 79

8 Aranea inconspicua Sim Trochosa hungarica Herman, 1879 Lycosa albulata Thor. Tegenaria atrica Araniella inconspicua (Simon, 1874) Trochosa hungarica Herman, 1879 KOLOSVÁRY 1928 HERMAN 1879 Pardosa albulata KOLOSVÁRY (Roewer, 1951) 1936b Eratigena atrica KOLOSVÁRY (C. L. Koch, 1843) 1936b Az 1999-es faunalistát követve továbbra is kétségesnek tekintjük. A fajt eredeti leírása óta nem gy jtötték. Bár HER- MAN rajzot is közölt róla (1879), kés bbi szerz k CHYZER & KULCZYNSKY (1891, 1918) csak idézik Herman munkáját. LOKSA (1972) már nem is említi. Az aktuális világkatalógusban érvényes fajként találjuk. LOKSÁT (1972), valamint az 1999-es faunalistát (nem említi) követve, mi sem szerepeltetjük ebben a közleményben. Az 1999-es faunalistát követve továbbra is kétségesnek tekintjük. Az 1999-es faunalistát követve továbbra is kétségesnek tekintjük. Veszprém megye területér l kimutatott pókfajok ATYPIDAE Thorell, 1870 Atypus affinis Eichwald, 1830: Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy, Doba: Somló (LOKSA 1966); Bakonybél: Odvask (LOKSA 1971); Litér (KASPER 1994); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009). Atypus piceus (Sulzer, 1776): Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b). NEMESIIDAE Simon, 1889 Nemesia pannonica Herman, 1879: Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy (LOKSA 1966); Litér: Mogyorós, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994). SCYTODIDAE Blackwall, 1864 Scytodes thoracica (Latreille, 1802): Badacsonylábdihegy, Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). PHOLCIDAE C. L. Koch, 1850 Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763): Balatonfüred (HERMAN 1879) (Pholcus pluchi). Hoplopholcus forskali (Thorell, 1871): Badacsonylábdihegy, Révfülöp, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Pholcus opilionoides (Schrank, 1781): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf, Csopak, Tihany (BALOGH 1933); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Doba: Somló (SZINETÁR 1991). Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775): Szentbékkálla (SZINETÁR et al. 1999). Spermophora senoculata (Duges, 1836): Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). SEGESTRIIDAE Simon, 1893 Segestria bavarica C. L. Koch, 1843: Tihany (BALOGH 1933); Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Segestria senoculata (Linnaeus, 1758): Bakonybél: Odvask (LOKSA 1971). 80

9 DYSDERIDAE C. L. Koch, 1837 Dasumia canestrinii (L. Koch, 1876): Bakonybél: Pálháza-hegy, Szarvad-árok, Odvask (LOKSA 1971). Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802): Lovas (BALOGH 1933); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Bakonygyepes: Széki-erd, Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Balatonf zf, Litér: Bendola mente, Sóly: Sólyi-erd, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994). Dysdera hungarica Kulczynski, 1897: Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971). Dysdera longirostris Doblika, 1853: Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy, Szarvad-árok (LOKSA 1971). Dysdera ninnii Canestrini, 1868: Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). Dysdera westringi O. Pickard - Cambridge, 1872: Balatonalmádi, Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918). Harpactea hombergi (Scopoli, 1763): Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Harpactea hombergii); Lovas (BALOGH 1933); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Szarvad-árok, Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Doba: Somló (SZINETÁR 1991). Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Harpactes seidelii). Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838): Balatonfüred (HERMAN 1879) (Harpactea rubicundus); Tihany (BALOGH 1933) (Harpactea rubicundus); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Szigliget: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Harpactea rubicundus); Arborétum (LOKSA 1978); Bakonygyepes: Széki-erd, Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Litér: Bendola mente, Bendola-patak, Sóly: Sólyi-erd, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Harpactea saeva (Herman, 1879): Sóly: Sólyi-erd (KASPER 1994). MIMETIDAE Simon, 1881 Ero aphana (Walckenaer, 1802): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonszepezd (SZATHMÁRY 1995); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Ero cambridgei Kulczynski, 1911: Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Ero furcata (Villers, 1789): Aszóf (BALOGH 1933); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). Mimetus laevigatus (Keyserling, 1863): Aszóf (BALOGH 1933) (Mimetus interfector); Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918). ERESIDAE C. L. Koch, 1845 Eresus kollari Rossi, 1846: Balatonalmádi, Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Eresus niger); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (E. cinnaberinus); Doba: Somló (SZINETÁR 1991) (E. cinnaberinus); Litér: Hársas-völgy (KASPER 1994) (E. cinnaberinus). Eresus moravicus Rezac, 2008: Veszprém (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). NESTICIDAE Simon, 1894 Nesticus cellulanus (Clerck, 1757): Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). 81

10 THERIDIIDAE Sundewall, 1833 Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Theridion pulchellum). Asagena phalerata (Panzer, 1801): Nagypirit (SZINETÁR & KOVÁCS 2003) (Steatoda phalerata). Crustulina guttata (Wider, 1834): Berhida, Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837): Balatonarács: Péter-hegy (LOKSA 1966); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Enoplognatha mordax (Thorell, 1875): Káptalanfüred-Alsóörs (SZATHMÁRY 1995) (Enoplognatha schaufussi). Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875): Várpalota (BALOGH & LOKSA 1946) (Enoplognatha corollata). Enoplognatha ovata (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Phyllonethis lineata); Aszóf, Csopak, Balatonfüred, Lovas, Veszprém: Jeruzsálemhegy (BALOGH 1933) (Theridion lineatum); Csabrendek: Tüskéspuszta, Nagytárkánypuszta (KASPER 1992) (Enoplognatha lineata); Aszóf : Bozsaiöböl, Balatonakali, Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833): Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Episinus maculipes Cavanna, 1876: Badacsonytomaj: Badacsony (PFLIEGLER et al. 2012). Episinus truncatus Latreille, 1809: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Episinus lugubris); Aszóf (BALOGH 1933) (Episinus lugubris); Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatonarács: Péter-hegy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Badacsonylábdihegy (SZINETÁR et al. 1999); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836): Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009). Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873): Balatonalmádi, Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Theridion nigrovariegatum). Lasaeola tristis (Hahn, 1833): Aszóf : (BALOGH 1933) (Dipoena tristis). Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767): Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995) (Theridion bimaculata); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Neottiura suaveolens (Simon, 1879): Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Paidiscura pallens (Blackwall, 1834): Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995) (Theridion pallens). Parasteatoda lunata (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Theridion formosum); Tihany (BALOGH 1933) (Theridion formosum). Parasteatoda simulans (Thorell, 1875): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Theridion simulans). Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Theridion tepidariorum); Badacsonylábdihegy, Révfülöp, Tapolca, Tihany (SZINETÁR et al. 1999) (Achaearanea tepidariorum). Phylloneta impressa (L. Koch, 1881): Tihany (BALOGH 1933) (Theridion impressum); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Phylloneta sisyphia (Clerk, 1757): Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995) (Theridion sisyphium). Robertus arundineti (O. Pickard Cambridge, 1871): Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995). 82

11 Robertus lividus (Blackwall, 1836): Bakonygyepes: Széki-erd, Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Robertus neglectus (O.Pickard Cambridge, 1871): Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatonarács: Péter-hegy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy, (LOKSA 1966); Bakonybél: Pálháza-hegy (LOKSA 1971). Rugathodes instabilis (O. Pickard Cambridge, 1871): Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758): Balatonaliga, Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf, Veszprém: Jeruzsálemhegy (BALOGH 1933); Révfülöp, Szentbékkálla, Tapolca, Tihany (SZINETÁR et al. 1999). Steatoda castanea (Clerck, 1757): Veszprém (HERMAN 1879); Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928). Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Teutana grossa); Salföld, Szigliget, Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802): Sebron, Szent György-hegy, Szigliget, Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Theridion hemerobium Simon, 1914: Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Theridion melanurum Hahn, 1831: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Theridium undulatum). Theridion pinastri L. Koch, 1872: Balatonkenese (SZATHMÁRY 1995). Theridion varians Hahn, 1833: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Zánka (BALOGH 1933) (Theridion varians); Ábrahámhegy, Balatonakali, Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). THERIDIOSOMATIDAE Simon, 1881 Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877): Aszóf, Csopak, Lovas (BALOGH 1933); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). MYSMENIDAE Petrunkevitch, 1928 Mysmenella jobi (Kraus, 1967): Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). LINYPHIIDAE Blackwall, 1859 Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872): Bakonybél: Szarvad-árok (LOKSA 1971); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Acartauchenius scurrilis (O. Pickard Cambridge, 1872): Bakony hegység: Hódosér (BALOGH & LOKSA 1947a). Agyneta affinis (Kulczynski, 1898): Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001) (Meioneta beata). Agyneta mollis (O. Pickard - Cambridge, 1871): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Sintula aeria); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013) (Meioneta mollis). Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Micryphantes rurestris); Lovas (BALOGH 1933) (Meioneta rurestris); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Doba: Somló (LOKSA 1966) (M. rurestris); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995) (M. rurestris); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013) (M. rurestris). Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851): Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Leptyphantes angulipalpis); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971) (Leptyphantes angulipalpis); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978) (Leptyphantes angulipalpis); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (Leptyphantes angulipalpis). Araeoncus humilis (Blackwall, 1841): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Diplocephalus humilis); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Csopak (BALOGH 1933), Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). 83

12 Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851): Bakony hegység: Hódosér (BALOGH & LOKSA 1947b) (Stylophora nigrina); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995). Bathyphantes similis Kulczynski, 1894: Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928). Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) sensu lato: feltételezhet, hogy a Centromerita concinna (THORELL, 1875): Balatonarács: Péter-hegy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966). Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872): Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971) (Centromerus jacksoni); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (Centromerus jacksoni). Centromerus sellarius (Simon, 1884): Bakonybél: Pálháza-hegy (LOKSA 1971) (Centromerus similis). Centromerus serratus (O. Pickard Cambridge, 1875): Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966). Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841): Bakonybél: Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Ceratinella brevipes (Westring, 1851): Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Ceratinella brevis (Wider, 1834): Bakonygyepes: Széki-erd, Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Ceratinella scabrosa (O. Pickard - Cambridge, 1871): Zirc (CHYZER & KULCZYNSKI 1918); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991). Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834): Zirc (BALOGH & LOKSA 1947a); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928). Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Araeoncus brunneus). Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841): Zirc (CHYZER & KULCZYNSKI 1918); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Diplostyla concolor (Wider, 1834): Bakony hegység: Hódosér (BALOGH & LOKSA 1947b) (Stylophora concolor); Bakony hegység: Gaja-völgy (LOKSA 1966) (S. concolor); Bakonybél: Szarvad-árok (LOKSA 1971) (S. concolor); Bakonygyepes: Széki-erd, Doba: Somló (SZINETÁR 1991) (S. concolor); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Donacochara speciosa (Thorell, 1875): Balatonalmádi (BALOGH & LOKSA 1947b); Balatonkenese, Szigliget (SZATHMÁRY 1995); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Drapetisca socialis (Sundevall, 1833): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928). Entelecara omissa (O. Pickard Cambridge, 1902): Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Erigone atra Blackwall, 1833: Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Erigone dentipalpis (Wider, 1834): Bakony hegység (BALOGH & LOKSA 1947b); Aszóf (BA- LOGH 1933), Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolca (SZINETÁR et al. 1999); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907): Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971) (Leptyphantes pisai). 84

13 Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834): Bakonykoppány (KOLOSVÁRY 1943) (Linyphia frutetorum); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Gnathonarium dentatum (Wider, 1834): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Trachygnatha dentata); Csopak, Lovas (BALOGH 1933) (Neriene dentata); Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Tmeticus dentatus); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995) (Trachygnatha dentata); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869): Paloznak: Paloznaki-öböl, Aszóf : Bozsai-öböl (SZATH- MÁRY 1995) (Gonatium corallipes); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Gongylidiellum murcidum Simon, 1884: Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Paloznak: Paloznaki-öböl, Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758): Balatonfüred (BALOGH 1933). Incestophantes crucifer (Menge, 1866): Berhida (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Lepthyphantes crucifer); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Bolyphantes crucifer). Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Lepthyphantes Keyserlingii). Kaestneria pullata (O. Pickard Cambridge, 1863): Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995) (Bathyphantes pullatus); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Tihany (BALOGH 1933); Balatonfüred: Lóczy-barlang (LOKSA 1960a). Linyphia hortensis Sundewall, 1830: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Bakonygyepes: Székierd (SZINETÁR 1991); Vörösberény Megye-hegy (KASPER 1994); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Balatonakali, Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). Linyphia triangularis (Clerck, 1757): Veszprém (HERMAN 1879); Balatonaliga, Révfülöp, (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf, Csopak, Balatonfüred, Tihany, Zánka (BALOGH 1933); Ábrahámhegy, Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonszepezd, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tihany (SZINETÁR et al. 1999); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Macrargus rufus (Wider, 1834): Zirc (KOLOSVÁRY 1943) (Macrargus rufus); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Maso sundevalli (Westring, 1851): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928). Mecopisthes silus (O. Pickard Cambridge, 1872): Balatonederics (KOLOSVÁRY 1939b) (Cnephalocotes silus). Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872): Tihany (BALOGH 1933) (Leptyphantes collinus); Balatonarács: Péter-hegy, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (L. collinus). Metopobactrus ascitus (Kulczynski, 1894): Balatonarács: Péter-hegy, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Abacoproeses ascitus). Micraragus laudatus (O. Pickard - Cambridge, 1881): Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854): Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Microlinyphia impigra (O. Pickard Cambridge, 1871): Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Linyphia pusilla); Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995) (L. pusilla). Microneta viaria (Blackwall, 1841): Berhida (CHYZER & KULCZYNSKI 1918); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). 85

14 Minicia marginella (Wider, 1834): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Mughiphantes mughi (Fickert, 1875): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Lepthyphantes mughi). Nematognus sanguinolentus (Walckenaer, 1841): Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznakiöböl (SZATHMÁRY 1995). Neriene clathrata (Sundewall, 1830): Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978) (Linyphia clathrata); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Neriene emphana (Walckenaer, 1841): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Linyphia emphana). Neriene furtiva (O. Pickard Cambridge, 1871): Aszóf (BALOGH 1933) (Linyphia furtiva). Neriene montana (Clerck, 1757): Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (Linyphia montana); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992). Neriene peltata (Wider, 1834): Balatonaliga (KOLOSVÁRY, 1928) (Linyphia peltata). Neriene radiata (Walckenaer, 1841): Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Kulczynskiellum apicatum); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Vaszar: Vaszari-erd (KOVÁCS 2010); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Oedothorax fuscus (Balckwall, 1834): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Kulczynskiellum fuscum). Oedothorax retusus (Westring, 1851): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Kulczynskiellum retusum). Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871): Balatonfüred: Lóczy-barlang (LOKSA 1960a) (Leptyphantes pallidus); Tapolca: Tavas-barlang (LOKSA 1960b) (L. pallidus); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971) (L. pallidus); Bakonygyepes: Széki-erd, Doba: Somló (SZINETÁR 1991) (L. pallidus). Palliduphantes pillichi (Kulczynski, 1915): Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978). Panamomops affinis Miller & Kratochvil, 1939: Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009). Panamomops mengei Simon, 1926: Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971). Panamomops sulcifrons (Wider, 1834): Berhida (CHYZER & KULCZYNSKI 1918). Pelecopsis elongata (Wider, 1834): Sóly, Zirc (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Brachycentrum elongatum). Pelecopsis loksai Szinetár & Samu, 2003: Balatonakali (SZINETÁR & SAMU 2013). Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872): Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009). Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953: Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) sensu lato feltételezhet, hogy a Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953: Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966). Porrhomma convexum (Westring, 1851): Balatonfüred: Lóczy-barlang (LOKSA 1960a) (Poecilochroa conspicua). Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834): Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Prinerigone vagans (Audouin, 1826): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Erigone vagans); Tihany (BALOGH 1933) (E. vagans). Saloca diceros (O. Pickard - Cambridge, 1871): Zirc (BALOGH & LOKSA 1947b). Saloca kulczynskii Miller & Kratochvil, 1939: Bakonybél: Pálháza-hegy (LOKSA 1971). Sintula spiniger (Balogh, 1935): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Microneta spiniger). 86

15 Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Stemoniphantes bucculentus); Aszóf (BALOGH 1933) (Linyphia lineata); Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Styloctetor romanus (O. Pickard Cambridge, 1872): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918). Styloctetor stativus (Simon, 1881): Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001) (Ceratinopsis stativa). Tallusia experta (O. Pickard Cambridge, 1871): Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995) (Centromerus expertus); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869): Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869): Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Tapinopa longidens (Wider, 1834): Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918). Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Leptyphantes relativus). Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854): Aszóf (BALOGH & LOKSA 1947b); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Leptyphantes henricae); Bakonybél: Odvask, Szarvad-árok, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978) (L. flavipes); Doba: Somló (SZINETÁR 1991) (L. flavipes). Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 1887): Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978) (Leptyphantes mengei). Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971) (Leptyphantes pygmaeus); Doba: Somló (SZINETÁR 1991) (L. tenebricola); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001) (L. tenebricola). Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852): Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001) (Lepthyphantes tenuis); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KO- VÁCS 2013). Theonina cornix (Simon, 1881): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Bathyphantes cyaneonitens). Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979: Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Trichoncus affinis Kulczynski, 1894: Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Typhochrestus digitatus (O. Pickard -Cambridge, 1872): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Lophomma rufipes). Walckenaeria antica (Wider, 1834): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Wideria antica); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (W. antica). Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard Cambridge, 1878): Bakonybél: Szarvad-árok (LOKSA 1971) (Wideria melanocephala); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009). Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836): Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (Wideria cucullata). Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834): Bakonybél: Odvask (LOKSA 1971) (Wideria fugax). Walckenaeria furcillata (Menge, 1869): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Tigellinus furcillatus); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978) (T. furcillatus); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (T. furcillatus); Doba: Somló (SZINETÁR 1991). 87

16 Walckenaeria incisa (O. Pickard Cambridge, 1871): Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978) (Prosopotheca incisa). Walckenaeria kochi (O. Pickard Cambridge, 1872): Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Walckenaeria mitrata (Menge, 1868): Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (Wideria mitrata). Walckenaeria simplex Chyzer, 1894: Bakonybél: Pálháza-hegy, Szarvad-árok (LOKSA 1971) (Wideria simplex). Walckenaeria unicornis O. Pickard Cambridge, 1861: Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853): Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995). TETRAGNATHIDAE Menge, 1866 Meta menardi (Latreillei, 1804): Tihany (BALOGH 1933); Balatonfüred: Lóczy-barlang (LOKSA 1960a). Metellina mengei (Blackwall, 1870): Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928) (Meta mengei). Metellina segmentata (Clerck, 1757): Veszprém (HERMAN 1879) (Meta segmentata); Aszóf, Csopak, Tihany, Vászoly (BALOGH 1933) (M. segmentata); Zirc (KOLOSVÁRY 1943) (M. reticulata); Balatonf zf : NIKE-terület (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonkenese, Balatonszepezd, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995) (M. segmentata). Pachygnatha clercki Sundewall, 1823: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf (BALOGH 1933) (Pachygnatha Clercki); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Vaszar: Vaszari-erd (KOVÁCS 2010); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Pachygnatha degeeri Sundewall, 1830: Balatonfüred (HERMAN 1879); Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf, Balatonfüred, Csopak, Tihany (BALOGH 1933) (Pachygnatha De Geeri); Aszóf : Bozsaiöböl, Balatonakali, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Kispirit (SZINETÁR & KOVÁCS 2003). Pachygnatha listeri Sundewall, 1830: Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Tetragnatha dearmata Thorell, 1873: Balatonaliga, Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928) (Tetragnatha punctipes); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali (SZATHMÁRY 1995). Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758): Balatonfüred (HERMAN 1879); Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928) (Tetragnatha solandrii); Lovas, Tihany, Veszprém: Jeruzsálemhegy, Zánka, Balatonfüred (BALOGH 1933); Bakonykoppány (KOLOSVÁRY 1943); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonkenese, Balatonszepezd, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Várpalota (TAKÁCS 1998); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Tetragnatha montana Simon, 1874: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf (BALOGH 1933) (Tetragnatha Solandri); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Tetragnatha nigrita Lendl, 1886: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Gyepükaján (KASPER 1992); Balatonszepezd (SZATHMÁRY 1995). Tetragnatha obtusa C. L. Koch 1837: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Balatonfüred, Tihany, Vászoly (BALOGH 1933). Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Ábrahámhegy, Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). Tetragnatha reimoseri (Rosca, 1939): Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Tetragnatha shoshone Levi, 1981: Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). ARANEIDAE Clerck, 1757 Agalenatea redii (Scopoli, 1763): Hajmáskér: elágazás, benzinkút környéke, Kádárta: Ferenc-forrás környéke, Sóly (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Ta- 88

17 polcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Araneus alsine (Walckenaer, 1802): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea alsine); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b). Araneus angulatus Clerck, 1757: Aszóf, Veszprém: Jeruzsálemhegy, Tihany (BALOGH 1933); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Balatonf zf : NIKE-terület, Litér (KASPER 1994); Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Araneus circe (Audouin, 1826): Csopak (KOLOSVÁRY 1935). Araneus diadematus Clerck, 1757: Balatonaliga, Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea diademata); Zánka (BALOGH 1933); Csabrendek: Tüskéspuszta), Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Balatonf zf : NIKE-terület, Litér (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonszepezd, Paloznak: Paloznaki-öböl, Szigliget (SZATHMÁRY 1995); Badacsonylábdihegy, Révfülöp, Sebron, Tapolca (SZINETÁR et al. 1999); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Araneus grossus (C.L.Koch, 1844): Vilonya: Sukori csúcsa (KASPER 1994). Araneus marmoreus Clerck, 1757: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea marmoreata); Balatonf zf : NIKE-terület (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonkenese (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Sebron (SZINETÁR et al. 1999). Araneus quadratus Clerck, 1757: Veszprém (HERMAN 1879) (Epeira quadrata); Aszóf : Bozsaiöböl, Balatonakali, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf iláprét (SZINETÁR 1999a); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Araneus sturmi (Hahn, 1831): Zirc (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Araneus Sturmii); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992) (Atea sturmi). Araneus triguttatus (Fabricius, 1793): Zánka (BALOGH 1933); Tapolca (SZINETÁR et al. 1999); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Araniella cucurbitina (Clerck, 1757): Csopak (BALOGH 1933) (Aranea cucurbitina); Bakonybél, Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (A. cucurbitina); Csabrendek: Tüskéspuszta, Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Litér: Mogyorós-hegy, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Araniella displicata (Hentz, 1847): Szentkirályszabadja: Vörös-gödör (KASPER 1994). Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905): Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Argiope bruennichi (Scopoli, 1772): Ábrahámhegy, Lesenceistvánd, Lovas, Tihany (BALOGH 1933) (Argiope Bruennichi); Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Balatonf zf : Balaton-part, Sóly: Rácz-úti-d l (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Pápakovácsi: Attyailáprét (SZINETÁR 1999b); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Cercidia prominens (Westring, 1851): Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Cyclosa conica (Pallas, 1772): Lovas (BALOGH 1933); Litér: Mogyorós-hegy (KASPER 1994). Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802): Ábrahámhegy, Balatonakali, Aszóf : Bozsai-öböl (SZATH- MÁRY 1995). Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802): Bakonykoppány (KOLOSVÁRY 1943) (Aranea dromaderia); Hajmáskér: elágazás, benzinkút környéke, Kádárta: Ferenc-forrás környéke, Halastavak környéke, Litér: Mogyorós-hegy (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995). Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea gibbosa). Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835): Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Epeira Ullrichii). 89

18 Hypsosinga heri (Hahn, 1831): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Singa Herii); Csopak (BALOGH 1933) (S. Herii); Ábrahámhegy, Aszóf : Bozsai-öböl, Káptalanfüred-Alsóörs, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b). Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Királyszentistván: Ugri-hegy, Vilonya: Küls -hegy, Sukori-hegy (KASPER 1994). Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Singa sanguinea). Larinia bonneti Spassky, 1939: Balatongyörök (SZINETÁR & EICHARDT 2004). Larinia elegans Spassky, 1939: Tihany (SZINETÁR & EICHARDT 2004). Larinia jeskovi Marusik, 1987: Balatongyörök (SZINETÁR & EICHARDT 2004). Larinioides cornutus (Clerck, 1757) sensu lato: feltételezhet, hogy az adatok Larinioides suspicax (O. Pickard - Cambridge, 1876) példányokra vonatkoznak): Balatonfüred, Veszprém (HERMAN 1879); Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf, Ábrahámhegy, Csopak, Balatonfüred, Lovas, Balatonudvardi (BALOGH 1933); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Balatonf zf : Balatonpart, Balatonkenese, Kádárta: Ferenc-forrás környéke, Halastavak környéke, Papkeszi: Bendola mente, Séd mente (KASPER 1994); Ábrahámhegy, Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonkenese, Balatonudvari, Káptalanfüred-Alsóörs, Paloznak: Paloznaki-öböl, Szigliget (SZATHMÁRY 1995). Larinioides ixobolus (Thorell, 1873): (Aranea ixobia); Balatonaliga, Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea ixobia); Aszóf, Tihany (BALOGH 1933); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Badacsonylábdihegy, Salföld, Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Larinioides patagiatus (Clerck, 1757): Veszprém (HERMAN 1879) (Epeira patagiata); Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea patagiata); Aszóf, Tihany, Zánka (BALOGH 1933); Gyepükaján (KASPER 1992); Kádárta: Ferenc-forrás környéke, Halastavak környéke (KASPER 1994); Balatonakali, Balatonszepezd (SZATHMÁRY 1995); Tihany (SZINETÁR et al. 1999). Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757): Papkeszi: Bendola mente, Séd mente (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Larinioides suspicax (O. Pickard - Cambridge, 1876): Káptalanfüred-Alsóörs, Szigliget (SZATHMÁRY 1995) (Larinioides folium); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a) (L. folium); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Leviellus thorelli (Ausserer, 1871): Aszóf (BALOGH 1933) (Zilla Thorelli). Mangora acalypha (Walckenaer, 1802): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea acalypha); Zánka (BALOGH 1933); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Csabrendek: Tüskéspuszta, Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Királyszentistván: Ugri-hegy, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Balatonkenese, Balatonszepezd, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Neoscona adianta (Walckenaer, 1802): Badacsony (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Epeira adianta); Aszóf, Veszprém: Jeruzsálemhegy, Tihany (BALOGH 1933) (Aranea adianta); Csabrendek: Tüskéspuszta, Nagytárkánypuszta, Rendeki-hegy (KASPER 1992); Szentkirályszabadja: Rom-kúti-d l (KASPER 1994); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Nuctenea umbratica (Clerck, 1757): Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea umbratica); Litér: Mogyorós-hegy (KASPER 1994); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Singa hamata (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Balatonkenese (KASPER 1994); Ábrahámhegy, Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonkenese, Balatonudvari, Káptalanfüred-Alsóörs, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Porva (KO- VÁCS & SZINETÁR 2010). Singa lucina (Audouin, 1826): Csopak (BALOGH 1933) (Singa Lucina); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonkenese, Káptalanfüred-Alsóörs (SZATHMÁRY 1995). Singa nitidula C. L. Koch, 1844: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonkenese, Balatonudvari, Káptalanfüred-Alsóörs, Paloznak: Paloznaki-öböl, Szigliget (SZATHMÁRY 1995). Stroemiellus stroemi (Thorell, 1870): Tihany (BALOGH 1933) (Zilla Stroemi). 90

19 Zilla diodia (Walckenaer, 1802): Tihany (BALOGH 1933) (Aranea diodia); Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Balatonkenese (SZATHMÁRY 1995). Zygiella x-notata (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Zilla notuta). LYCOSIDAE Sundewall, 1833 Alopecosa accentuata (Latreille, 1817): Inota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Tarentula accentuata); Litér: Mogyorós-hegy (KASPER 1994); Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatonarács: Péter-hegy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Alopecosa barbipes). Alopecosa aculeata (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Tarentula aculeata); Lovas (BALOGH 1933) (T. aculeata); Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b). Alopecosa cuneata (Clerck, 1757): Zirc (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Tarentula cuneata); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992); Litér: Mogyorós-hegy (KASPER 1994); Kispirit, Nagypirit, Zalaszegvár (SZINETÁR & KOVÁCS 2003). Alopecosa cursor (Hahn, 1831): Litér: Mogyorós-hegy, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994). Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Tarentula pulverulenta); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf iláprét (SZINETÁR 1999a); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Kispirit, Nagypirit (SZINETÁR & KOVÁCS 2003); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Alopecosa schmidti (Hahn, 1835): Veszprém: Jeruzsálemhegy (BALOGH 1933) (Tarentula Schmidti); Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994). Alopecosa solitaria (Herman, 1879): Litér: Hársas-hegy, Mogyorós-hegy, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994). Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Tarentula striatipes); Kéttornyúlak (HÖRÖMPÖLY 1967) (T. striatipes). Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Litér: Mogyorós-hegy, Sóly: Kocsmáros-d l, Sólyi-erd, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994). Alopecosa trabalis (Clerck, 1757): Badacsony (KOLOSVÁRY 1928) (Tarentula trabalis); Zirc: Arborétum (KASPER 1985); Litér: Mogyorós-hegy, Bendola mente, Sóly: Sólyi-erd, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Arctosa cinerea (Fabricius, 1777): Badacsony (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Trochosa cinerea). Arctosa leopardus (Sundevall, 1833): Balatonfüred (BALOGH 1933) (Trochosa leopardus). Arctosa lutetiana (Simon, 1876): Balatonarács: Péter-hegy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Tricca lutetiana). Arctosa maculata (Hahn, 1882): Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Aulonia albimana (Walckenaer, 1805): Aszóf, Csopak (BALOGH 1933); Balatongyörök: Apróhegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Litér (KASPER 1994); Tapolca (SZINETÁR et al. 1999); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009); Vaszar: Vaszari-erd (KOVÁCS 2010); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Geolycosa vultuosa (C.L.Koch, 1838): Badacsony (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Trochosa infernalis); Badacsony (KOLOSVÁRY 1928) (T. infernalis); Badacsony, Tihany (KOLOSVÁRY 1936); Szentkirályszabadja: Vörös-gödör, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994) (Lycosa vultuosa). Hogna radiata (Latreille, 1817): Badacsony, Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Tarentula radiata); Csopak, Tihany, Lesenceistvánd (BALOGH 1933) (T. radiata); Balatonarács: Péter-hegy, 91

20 Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992) (Lycosa radiata). Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770): Tihany (BALOGH 1933, KOLOSVÁRY 1936, KOLOSVÁRY 1948) (Trochosa singoriensis). Pardosa agrestis (Westring, 1861): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Lycosa agrestis); Tihany (BALOGH 1933); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Kispirit, Nagypirit (SZINETÁR & KOVÁCS 2003); Vaszar: Vaszari-erd (KOVÁCS 2010); Porva (KO- VÁCS & SZINETÁR 2010). Pardosa agricola (Thorell, 1856): Bakonykoppány (KOLOSVÁRY 1943) (Lycosa agricola); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833): Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009); Vaszar: Vaszari-erd (KOVÁCS 2010); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Pardosa amentata (Clerck, 1757): Veszprém: Jeruzsálemhegy, Lovas, Balatonudvardi, Zánka (BA- LOGH 1933); Bakonykoppány (KOLOSVÁRY 1943) (Lycosa saccata); Balatonarács: Péter-hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Zirc: Arborétum (KASPER 1985); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Kádárta: halastavak környéke (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Pardosa hortensis (Thorell, 1872): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Lycosa annulata); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992); Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802): Tihany, Balatonfüred (BALOGH 1933); Bakonykoppány (KOLOSVÁRY 1943) (Lycosa lugubris); Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Zirc: Arborétum (KASPER 1985); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992); Balatonf zf, Litér: Bendola mente, Mogyorós-hegy, Sóly: Sólyi-erd, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982: Pápakovácsi: Attyai-láprét, Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR, GUITPRECHT 2001); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Csögle (SZINETÁR & KO- VÁCS 2003); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Pardosa monticola (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Lycosa monticola); Aszóf, Csopak, Tihany (BALOGH 1933); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Pardosa nebulosa (Thorell, 1872): Balatonkenese (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Lycosa nebulosa). Pardosa paludicola (Clerck, 1757): Balatonfüred (BALOGH 1933); Kádárta: halastavak környéke (KASPER 1994); Ábrahámhegy, Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Pardosa palustris (Linnaeus, 1758): Balatonudvardi (BALOGH 1933); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Nagypirit, Zalaszegvár (SZINETÁR & KOVÁCS 2003). Pardosa prativaga (L. Koch, 1870): Balatonszentgyörgy (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Lycosa prativaga); Aszóf (BALOGH 1933); Zirc: Arborétum (KASPER 1985); Balatonakali, Káptalanfüred-Alsóörs (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Kispirit, Nagypirit, Zalaszegvár (SZINETÁR & KOVÁCS 2003); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Vaszar: Vaszari-erd (KOVÁCS 2010); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). 92

Somogy megye pókfaunája (Aranea)

Somogy megye pókfaunája (Aranea) Natura Somogyiensis 1 57-70 Kaposvár, 2001 Somogy megye pókfaunája (Aranea) SZINETÁR CSABA SZINETÁR CS.: Spider fauna of Somogy county (Aranea) Abstract: CHYZER and KULCZYNSKI (1891, 1894, 1897), KOLOSVÁRY

Részletesebben

Adatok a Körös-Maros Nemzeti Park pókfaunájához

Adatok a Körös-Maros Nemzeti Park pókfaunájához Crisicum I. pp. 100-104. Adatok a Körös-Maros Nemzeti Park pókfaunájához Szita Éva - Botos Erika - Samu Ferenc Abstract Data to the spider fauna (Araneae) of Körös-Maros National Park (Hungary).: In the

Részletesebben

Adatok a Tornai-dombság és a Keleti-Cserehát pók-faunájához

Adatok a Tornai-dombság és a Keleti-Cserehát pók-faunájához FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 141 147 Adatok a Tornai-dombság és a Keleti-Cserehát pók-faunájához DUDÁS GYÖRGY & VARGA JÁNOS ABSTRACT: (Data to the spider fauna of the Tornai-dombság

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XIX. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 14.

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XIX. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 14. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XIX. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 14. PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF WEST HUNGARY SAVARIA CAMPUS NATURAL SCIENCES Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

A Blaskovics puszta (KMNP) pók (Araneae) együtteseinek összehasonlító elemzése

A Blaskovics puszta (KMNP) pók (Araneae) együtteseinek összehasonlító elemzése Crisicum 3. pp.157-164. A Blaskovics puszta (KMNP) pók (Araneae) együtteseinek összehasonlító elemzése Szita Éva - Samu Ferenc - Botos Erika Abstract Analysis of arthropod assemblages (Araneae) of the

Részletesebben

A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei

A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei Kovács Péter, Szita Éva és Szinetár Csaba Euregionális Természettudományi Konferencia NYME SEK, Szombathely 2011 Biodiverzitás Napok Gyökerek

Részletesebben

ADATOK A BALATON-FELVIDÉK NÉHÁNY TELEPÜLÉSÉNEK ÉPÜLETLAKÓ PÓKFAUNÁJÁHOZ (ARANEAE) Bevezetés

ADATOK A BALATON-FELVIDÉK NÉHÁNY TELEPÜLÉSÉNEK ÉPÜLETLAKÓ PÓKFAUNÁJÁHOZ (ARANEAE) Bevezetés FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 14-1995 (1999) ADATOK A BALATON-FELVIDÉK NÉHÁNY TELEPÜLÉSÉNEK ÉPÜLETLAKÓ PÓKFAUNÁJÁHOZ (ARANEAE) SZINETÁR CS.

Részletesebben

A I. Magyar Biodiverzitás Napok (Gyűrűfű 2006-2008) arachnológiai eredményei (Araneae)

A I. Magyar Biodiverzitás Napok (Gyűrűfű 2006-2008) arachnológiai eredményei (Araneae) Natura Somogyiensis 13 43-52 Ka pos vár, 2009 A I. Magyar Biodiverzitás Napok (Gyűrűfű 2006-2008) arachnológiai eredményei (Araneae) Kovács Péter; Szinetár Csaba & Eichardt János Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A Magyar Biodiverzitás Napok (Porva, 2008) arachnológiai eredményei (Araneae)

A Magyar Biodiverzitás Napok (Porva, 2008) arachnológiai eredményei (Araneae) A Magyar Biodiverzitás Napok (Porva, 2008) arachnológiai eredményei (Araneae) Kovács Péter és Szinetár Csaba NYME, Savaria Egyetemi Központ, Természettudományi és Mőszaki Kar, Állattan Tanszék. Szombathelyi

Részletesebben

EICHARDT JÁNOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

EICHARDT JÁNOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR EICHARDT JÁNOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Személyi adatok Családi állapot: nős Születési év: 1976 Születési hely: Oroszlány Iskolák Eötvös Loránd Szakközépiskola, Oroszlány Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola,

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés I. számú melléklet: A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája Sorszám Település Ajkai gyűjtőkörzet 1 Adorjánháza 2 Ajka 3 Apácatorna 4 Bakonyjákó 5 Bakonypölöske 6 Bodorfa

Részletesebben

Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának ismeretéhez III.

Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának ismeretéhez III. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2010 34: 45 58 Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának ismeretéhez III. KENYERES ZOLTÁN ABSTRACT: (Data to the Orthoptera fauna

Részletesebben

Újabb adatok a Körös-Maros Nemzeti Park pókfaunájához

Újabb adatok a Körös-Maros Nemzeti Park pókfaunájához Crisicum 2. pp.93-97. Újabb adatok a Körös-Maros Nemzeti Park pókfaunájához Szita Éva - Samu Ferenc - Botos Erika Abstract Some new data to the spider fauna of the Körös-Maros National Park: In the first

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Szennyvízcsatorna ellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatónkénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2000.01.01 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 1996.01.01

Részletesebben

XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Épületlakó pókok Kolozsváron Párdi Katalin, III. éves diák Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezettudományi Tanszék

Részletesebben

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Ivóvízellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatókénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések Nagyvázsony

Részletesebben

Natura Somogyiensis 5 59-76 Kaposvár, 2003 A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület pókfaunisztikai (Araneae) vizsgálatának eredményei SZINETÁR CSABA 1 ÉS KERESZTES BALÁZS 2 1 Department of Zoology Berzsenyi

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Veszprém coop mini 8256 Ábrahámhegy Patak u.1. Veszprém coop abc 1 8561 Adásztevel Árpád u. 4. Veszprém coop abc 1 8451 Ajka Padragi út 177. Veszprém Marci Abc 8400 Ajka

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek. Aggteleki-karszt (HUAN10001)

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek. Aggteleki-karszt (HUAN10001) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek Aggteleki-karszt (HUAN10001) Aggtelek 010, 0100, 0101, 0102/7, 0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/6, 0103/7,

Részletesebben

Adatok Dél-Heves pókfaunájához

Adatok Dél-Heves pókfaunájához FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2001 25: 69-78 Adatok Dél-Heves pókfaunájához DUDÁS GYÖRGY - KÁLMÁN DOROTTYA - VARGA JÁNOS ABSTRACT: (Datas of spiderfauna of South-Heves.) In the South-Heves

Részletesebben

Veszprém megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Veszprém megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Veszprém megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 3 Ajka 700 Ft/m2 6000 Ft/év 2% 4000 Ft/nap 70 Ft/m2 4 Alsóörs 700 Ft/m2

Részletesebben

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Ábrahámhegy Tapolcai kistérség Dunántúli-dombság Balaton-medence 4.1.15. Adásztevel Pápai kistérség Kisalföld Marcal-medence 2.2.13. Adorjánháza Ajkai

Részletesebben

Október 4. péntek. Október 5. szombat

Október 4. péntek. Október 5. szombat 2013. október hónapra tervezett sebességmérések (Veszprém MRFK) Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 08.30-09.30 8-as sz. főút Devecser és Ajka-Bakonygyepes közötti szakasza 09.50-11.00 Devecser,

Részletesebben

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2008. június 10. Fejlesztési Térkép céljai Mire irányul? A Balaton

Részletesebben

A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciaméréseinek eredményei. 2013/2014. tanév

A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciaméréseinek eredményei. 2013/2014. tanév A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciaméréseinek eredményei 2013/2014. tanév Oszt.átl. és Oszt.átl. és 1. Zánka 6. 1614 1678 1646 13. Balatonfüred 6. 1503 1547 1525 Bozzay Pál 8. 1878 1656 1767

Részletesebben

SPIRIT OF BALATON. 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra július 2. szombat, 8:00. Nyomtatványok

SPIRIT OF BALATON. 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra július 2. szombat, 8:00. Nyomtatványok 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra szombat, 8:00 Nyomtatványok Ez a file az alábbi nyomtatványokat tartalmazza: - pecsétkönyv - ellenőrzőlapok - rajttábla (A4 és 2xA5) - plakát - matricák Név:

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 PROGRESSIO MérnökiIroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczyköz6/Cfsz. 3. MérnökiIroda Kft. Iroda: E-mail: 8000Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel:06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

Részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat Részvételi és játékszabályzat Komposztáljon és nyerjen! Nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A MonDay Consulting Kft. (továbbiakban Szervező ) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek... 2. I. Általános szabályok...

Tartalomjegyzék. A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek... 2. I. Általános szabályok... Tartalomjegyzék A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek... 2 I. Általános szabályok... 2 1. Illetékességi terület:... 2 2. Az ügyfélfogadás rendje... 4 3. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Veszprém megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Veszprém megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 3 Ajka 450 Ft/m2 I 230 Ft/m2 6000 Ft/év 2,0% 4000 Ft/nap 900 Ft/m2

Részletesebben

Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS

Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS A 68/2004. (VI. 17.) MÖK határozat mellékletei Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklet Amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. képviseli:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. II. Egyes Hatósági ügyek, ügyleírások.12

Tartalomjegyzék. II. Egyes Hatósági ügyek, ügyleírások.12 1 Tartalomjegyzék I. Általános szabályok.2 1. Illetékességi terület..2 2. Az ügyfélfogadás rendje.4 3. Az ügyintézés határideje.6 4. Alapvető eljárási szabályok...7 5. Tájékoztatás az ügyfelet megillető

Részletesebben

A talajlakó pókok (Araneae) vizsgálata a Bajánsenye-Őriszentpéter Gázmező (BÖG) gázkútjainál valamint, gázvezetékeinél (1999-2002)

A talajlakó pókok (Araneae) vizsgálata a Bajánsenye-Őriszentpéter Gázmező (BÖG) gázkútjainál valamint, gázvezetékeinél (1999-2002) Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Állattani Tanszék A talajlakó pókok (Araneae) vizsgálata a Bajánsenye-Őriszentpéter Gázmező (BÖG) gázkútjainál valamint, gázvezetékeinél (1999-2002)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. június 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. június 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás önkormányzati társulási

Részletesebben

BIOLÓGIA. A BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XV. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 10. Szombathely, pp

BIOLÓGIA. A BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XV. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 10. Szombathely, pp BIOLÓGIA A BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XV. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 10. Szombathely, 2006. pp. 69-79. SZINETÁR CSABA 1, KOVÁCS PÉTER 1, SAMU FERENC 2, HORVÁTH ROLAND 3 EGY KISPARCELLÁS

Részletesebben

A SAS-HEGY PÓKFAUNÁJA II. A SAS-HEGY FAUNAKUTATÁSÁNAK 80 ÉVE A HEGYRŐL KIMUTATOTT PÓKFAJOK KOMMENTÁLT LISTÁJA

A SAS-HEGY PÓKFAUNÁJA II. A SAS-HEGY FAUNAKUTATÁSÁNAK 80 ÉVE A HEGYRŐL KIMUTATOTT PÓKFAJOK KOMMENTÁLT LISTÁJA Természetvédelem és kutatás a budai Sas-hegyen, pp. 333 362. A SAS-HEGY PÓKFAUNÁJA II. A SAS-HEGY FAUNAKUTATÁSÁNAK 80 ÉVE A HEGYRŐL KIMUTATOTT PÓKFAJOK KOMMENTÁLT LISTÁJA SZINETÁR CSABA 1, RÁKÓCZI ANDRÁS

Részletesebben

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR 1. függelék Területi mérleg TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR % Adásztevel hagyományosan vidéki települési térség 93,65 11,0 Adásztevel erdőgazdálkodási térség 113,26 13,3 Adásztevel mezőgazdasági

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység a projektek megvalósítása során

Kommunikációs tevékenység a projektek megvalósítása során Tartalomjegyzék Kommunikációs tevékenység a projektek megvalósítása során...2 Területi áttekintés...6 1. Mogyorós-hegy HUBF20022...7 2. Bogaras HUBF20026...7 3. Szentkirályszabadja HUBF20031...7 4. Balatonkenesei

Részletesebben

XXVI. Intézetek és intézmények

XXVI. Intézetek és intézmények XXVI. Intézetek és intézmények 1 A Veszprémi Vegyipari Egyetem iratai 1949 1985, 1988 6,02 ifm 2 A veszprémi Tanácsakadémia, (1962 )1963 1978( 1982) 5,10 1970-től Tanácsakadémia Veszprémi Oktatási Intézete,

Részletesebben

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek)

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) 1.2. A közúthálózat fő elemei Gyorsforgalmi út Főutak M8: (Ausztria) Szentgotthárd térsége Veszprém

Részletesebben

Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém.

Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Megye Cím Kerta Kúltúrház Kerta, Kossuth u 5. Somlójenő Művelődési Ház Somlójenő, Petőfi u. 99. Megyer Megyer, Fő u 24. Vid Vid, Széchenyi tér 14 Devecser Városi Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3. Városlőd

Részletesebben

Futóbogarak és pókok talajcsapdás vizsgálata a Kis- Balaton II. ütemén (terep és labormunka)

Futóbogarak és pókok talajcsapdás vizsgálata a Kis- Balaton II. ütemén (terep és labormunka) JELENTÉS Futóbogarak és pókok talajcsapdás vizsgálata a Kis- Balaton II. ütemén (terep és labormunka) Készítették: Dr. Nádasy Miklós témavezető Munkatársak: Takács József PhD hallgató Sághy Zsolt PhD hallgató

Részletesebben

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165 VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 1 A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170 rk. 789/2 1847-1873 106 rk. 789/3 1874-1894 165 rk. 789/4 1891-1895 31 rk. 789/5 1847-1870 36 rk. 789/6 1871-1894

Részletesebben

TÁJIDEGEN PÓKOK (ARACHNIDA: ARANEAE) ERDÉLY FAUNÁJÁBAN

TÁJIDEGEN PÓKOK (ARACHNIDA: ARANEAE) ERDÉLY FAUNÁJÁBAN TÁJIDEGEN PÓKOK (ARACHNIDA: ARANEAE) ERDÉLY FAUNÁJÁBAN Urák István Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Környezettudományi Tanszék, Mátyás király u. 4 sz., Ro 400112, Kolozsvár, e-mail: istvan.urak@milvus.ro

Részletesebben

Balaton VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen működő részvénytársaság

Balaton VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen működő részvénytársaság 8200 Veszprém, Pápai u. 30. Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 77. Tel.: *(06 )88/590-686, Fax: (06) 88/590-652 E-mail: balatonvolan@balatonvolan.hu Internetcím: www.balatonvolan.hu Balaton VOLÁN Személyszállítási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Lasztovicza Jenő részére Veszprém Megyeház tér 1. 8200 Ügyszámunk: 27464 /2012.

Részletesebben

A magyar arachnológia a világhálón:

A magyar arachnológia a világhálón: A magyar arachnológia a világhálón: 2 VIII. Magyar Pókász Találkozó Program Előadások összefoglalói Résztvevők 2007. szeptember 21-23. Dunasziget Sérfenyősziget 3 Böckh György (1822 1874) emlékének Böckh

Részletesebben

Szeptember 4. szerda. Szeptember 5. csütörtök

Szeptember 4. szerda. Szeptember 5. csütörtök 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések (Veszprém MRFK) Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 08.30-09.30 8-as sz. főút Devecser és Ajka-Bakonygyepes közötti szakasza 09.50-11.00 Devecser,

Részletesebben

Révfülöp, Badacsonyi út Ábrahámhegy, Badacsonyi út 84-es út, Nemesvita-Uzsa közötti szakasza 84-es út, Lesencetomaj-Uzsa közötti szakasza

Révfülöp, Badacsonyi út Ábrahámhegy, Badacsonyi út 84-es út, Nemesvita-Uzsa közötti szakasza 84-es út, Lesencetomaj-Uzsa közötti szakasza nius hónapra tervezett sebességmérések (Veszprém MRFK) Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 02.00-04.00 8-as főút, Ajka-Bakonygyepes-Kislőd közötti szakasza 04.20-06.20 8-as főút, Kislőd-Ajka-Bakonygyepes

Részletesebben

Veszprém megye területrendezési terv módosításával érintett települések

Veszprém megye területrendezési terv módosításával érintett települések 1.1 1.15. melléklet az 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet Veszprém megye területrendezési terv módosításával érintett települések Adásztevel, Adorjánháza, Ajka, Apácatorna, Bakonybél,

Részletesebben

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Operatív program parti és partközeli települések támogatott pályázat, db elnyert Balaton kiemelt üdülőkörzet további települések

Részletesebben

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 0 -. melléklet: Természetes fürdőhelyek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 0 -. melléklet: Természetes fürdőhelyek A /00 (IV..) Korm. rendelet szerint kijelölt fürdőhelyek listája,,

Részletesebben

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága The wildlife of calcareous sand steppe areas in military use in the Hungarian Little Plain Tanulmánygyűjtemény RENCE 1. A kisalföldi

Részletesebben

Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának ismeretéhez IV.

Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának ismeretéhez IV. FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2014 38: 47 55 Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának ismeretéhez IV. KENYERES ZOLTÁN ABSTRACT: (Data to the Orthoptera fauna

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Veszprém Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Veszprém Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/73/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Veszprém Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/150-63/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési,

Részletesebben

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm XXIII. Tanácsok Megyei tanács 1 Veszprém Megye Tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm a Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950 1990 2,86 b Tanácsülési iratok 1957 1959 0,03 c Elnökök, elnökhelyettesek és bizottságok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/305-11/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet. a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet. a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról 110/1997 (VI 25) Korm rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról A belkereskedelemről szóló 1978 évi I törvény 40 -ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a magánszállásadói

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Testület! P L A N T E U S K f t. ÉPÍTÉSZ- TELEPÜLÉSRENDEZÉSI és MÉRNÖKI IRODA székhely: 8273 Monoszló, Fő u. 23. Tel./fax: (87) 469-209 E-mail: planteus@planteus.hu Nagyvázsony Község Polgármestere Fábry Szabolcs

Részletesebben

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek A Duna vízgyűjtő magyarországi része 2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek 2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek A 78/2008 (IV. 3.) Korm. rendelet szerint kijelölt fürdőhelyek listája 1 szegmens AIT511

Részletesebben

Táji adottságok. 8.a. számú melléklet. Alsó-kemeneshát A kistáj Vas és Veszprém megyében helyezkedik el. Területe 551 km 2. Területhasznosítás

Táji adottságok. 8.a. számú melléklet. Alsó-kemeneshát A kistáj Vas és Veszprém megyében helyezkedik el. Területe 551 km 2. Területhasznosítás 8.a. számú melléklet Táji adottságok Alsó-kemeneshát A kistáj Vas és Veszprém megyében helyezkedik el. Területe 551 km 2. 1. lakott terület 4,1 2263,6 2. szántó 51,0 28140,2 3. kert 2,2 1214,6 4. szőlő

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI KÖTETÉHEZ

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI KÖTETÉHEZ MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI KÖTETÉHEZ ÉNYKK ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. 9700 Szombathely, Körmendi út 92. Tel.: 94/517-600 Fax.:

Részletesebben

Adományozó neve, székhelye Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Adományozó neve, székhelye Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Adományozó neve, székhelye Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Adomány leírása, értéke Adomány célja, rendeltetése Adomány elfogadójának megnevezése, székhelye 1 000 000 Ft pénzügyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 28. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /92-17/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú

Részletesebben

~KÖZÚT. Úri Asszony! Tisztelt Polgármester

~KÖZÚT. Úri Asszony! Tisztelt Polgármester rm ~KÖZÚT Magyar Kozút Nonprofit Zártko1l.ien Mukodo Részvénytarsaság Veszprém megyel igazgatósága 7

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-6/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

XXIV. A központi államigazgatás területi szervei. Belügyi igazgatási és rendészeti szervek

XXIV. A központi államigazgatás területi szervei. Belügyi igazgatási és rendészeti szervek XXIV. A központi államigazgatás területi szervei Belügyi igazgatási és rendészeti szervek 1 A Népgondozó Hivatal pápai és devecseri kirendeltségének iratai 1945 1946 0,03 ifm 11 A Veszprém megyei Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 110791 HAUSER ROLAND 4 2016.10.30 12. GYULAFIRÁTÓT SE - AJKA KRISTÁLY SE 2. AJKA KRISTÁLY SE 237663 UDVARDI MÓZES 2 2016.10.30 12. GYULAFIRÁTÓT SE

Részletesebben

Természetjárás Veszprém megyében

Természetjárás Veszprém megyében Természetjárás Veszprém megyében I. Az Országos Kék Túra Veszprém megyén áthaladó szakasza 5/ I. 1 5/ 2 5/ 3 6/ 1 6/ 2 6/ 3 6/ 4 6/ 5 7/ 1 7/ 2 7/ 3 8/ 1 8/ 2 8/ 3 8/ 4 8/ 5 9/ 1 9/ 2 9/ 3 9/ 4 Tapolca

Részletesebben

ADATOK HÁRS- ÉS JUHARFÁK PÓKFAUNÁJÁHOZ (ARANEAE)

ADATOK HÁRS- ÉS JUHARFÁK PÓKFAUNÁJÁHOZ (ARANEAE) NÖVÉNYVÉDELEM 47 (10), 2011 413 ADATOK HÁRS- ÉS JUHARFÁK PÓKFAUNÁJÁHOZ (ARANEAE) Keresztes Balázs 1, Kondorosy Elôd 1 és Markó Viktor 2 1 Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet, 8360 Keszthely,

Részletesebben

A magyar aknászpók (Nemesia pannonica Herman, 1879) újabb előfordulása Magyarországon

A magyar aknászpók (Nemesia pannonica Herman, 1879) újabb előfordulása Magyarországon Természetvédelmi Közlemények 18, pp. 480-486, 2012 A magyar aknászpók (Nemesia pannonica Herman, 1879) újabb előfordulása Magyarországon Szmatona-Túri Tünde 1 és Vona-Túri Diána 2 1 Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági

Részletesebben

2007. június 25.-i ülésére

2007. június 25.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. június 25.-i ülésére Tárgy: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítás

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítás ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 236-001 fax (88) 236-001 Ügyiratszám: 11/595/2013. Készítette: Venczel Antal Tárgy: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék

Részletesebben

Az Aggteleki Nemzeti Park fejeslégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Conopidae)

Az Aggteleki Nemzeti Park fejeslégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Conopidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2004 28: 273 278 Az Aggteleki Nemzeti Park fejeslégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Conopidae) TÓTH SÁNDOR ABSTRACT: (Thick-headed fly fauna

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt. Veszprém Megyei I.o. U19 férfi

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt. Veszprém Megyei I.o. U19 férfi Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 110791 HAUSER ROLAND 2 2016.10.01 8. AJKA KRISTÁLY SE - BALATONFÜREDI FC 2. AJKA KRISTÁLY SE 201813 SZABÓ BENCE 1 2016.10.01 8. AJKA KRISTÁLY SE -

Részletesebben

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI 1993 MATRAENSIS 18: 75-79 Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról KOVÁCS TffiOR-HEGYESSY GÁBOR ABSTRACT: (New and rare beetles from Hungary.) The paper is reporting

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELTÁRÓ - ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLAT Az egyeztetések során beérkezett javaslatok figyelembevételével átdolgozott

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. április 19.-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. április 19.-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/64-2/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal 2016. évi hatósági ellenőrzési terve - szervezeti egységek szerinti bontásban -

Veszprém Megyei Kormányhivatal 2016. évi hatósági ellenőrzési terve - szervezeti egységek szerinti bontásban - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Bányászati Osztály Műszaki Engedélyezési és Fogyaszóvédelmi Főosztály Nyíltárkos műszaki felülvizsgálatok, építésfelügyelti és munkabiztonsági

Részletesebben

ADATOK A BALATON ÉS A KIS-BALATON SÁSBOGÁR (CHRYSOMELIDAE: DONACIINAE) FAUNÁJÁHOZ

ADATOK A BALATON ÉS A KIS-BALATON SÁSBOGÁR (CHRYSOMELIDAE: DONACIINAE) FAUNÁJÁHOZ 187 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 187 194, 2005 ADATOK A BALATON ÉS A KIS-BALATON SÁSBOGÁR (CHRYSOMELIDAE: DONACIINAE) FAUNÁJÁHOZ POZSGAI GÁBOR Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett ajánlatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 201813 SZABÓ BENCE 2 2016.10.08 9. VÁRPALOTAI BSK - AJKA KRISTÁLY SE 2. AJKA KRISTÁLY SE 201830 KARDOS ATTILA 3 2016.10.08 9. VÁRPALOTAI BSK - AJKA

Részletesebben

Regisztrált TDM szervezetek listája. u.2/a, tel: 46/420-926. @tourinform.hu. Schäfer Andrea ügyvezető. 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4/B, e-

Regisztrált TDM szervezetek listája. u.2/a, tel: 46/420-926. @tourinform.hu. Schäfer Andrea ügyvezető. 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4/B, e- Regisztrált szervezetek listája Regisztrációs szám Szervezet neve Kapcsolattartó neve Elérhetőség Működési terület -REG-P/31/2011 -REG-75/2012 -REG-79/2012 -REG-72/2012 Aba Alföld Szíve Térségi Badacsonyi

Részletesebben

Regisztrált TDM szervezetek listája. u.2/a, tel: 46/420-926. @tourinform.hu. Schäfer Andrea ügyvezető. 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4/B, e-

Regisztrált TDM szervezetek listája. u.2/a, tel: 46/420-926. @tourinform.hu. Schäfer Andrea ügyvezető. 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4/B, e- Regisztrált szervezetek listája Regisztrációs szám Szervezet neve Kapcsolattartó neve Elérhetőség Működési terület -REG-P/31/2011 -REG-75/2012 -REG-79/2012 -REG-72/2012 Aba Alföld Szíve Térségi Badacsonyi

Részletesebben

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóőrs,

Részletesebben

TERMELŐ BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE TERMŐHELY ÉVJÁRAT ÉREM BADACSONYI SZÜRKEBARÁT TÖPPEDT SZÜRETELÉSŰ BADACSONYI BORVIDÉK 2014 NAGY ARANY

TERMELŐ BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE TERMŐHELY ÉVJÁRAT ÉREM BADACSONYI SZÜRKEBARÁT TÖPPEDT SZÜRETELÉSŰ BADACSONYI BORVIDÉK 2014 NAGY ARANY TERMELŐ BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE TERMŐHELY ÉVJÁRAT ÉREM SZÜRKEBARÁT BADACSONYI SZÜRKEBARÁT TÖPPEDT SZÜRETELÉSŰ BADACSONYI BORVIDÉK 2014 NAGY ARANY BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET OLASZRIZLING JÉGBOR BADACSONYI

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 125419 KRÉN ÁKOS 5 2016.04.02 24. AJKA KRISTÁLY SE - DEVECSER SE 2. AJKA KRISTÁLY SE 201813 SZABÓ BENCE 5 2016.04.02 24. AJKA KRISTÁLY SE - DEVECSER

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 161262 KOVÁCS KÁLMÁN 3 2016.03.28 23. AJKA KRISTÁLY SE - DUDAR SE 2. AJKA KRISTÁLY SE 172275 MÉNES BALÁZS 2 2016.03.28 23. AJKA KRISTÁLY SE - DUDAR

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 2000101 Ravazdi Erdészet 9091 Ravazd Erdészet út 1. 8701 Gic 10,19 7,75 2000101 Ravazdi Erdészet 9091 Ravazd Erdészet út 1. 8756 Nagydém 9,67 Gazdálkodó összesen: 10,19 17,42 2005438 VÁRPALOTA VÁROS 3,32

Részletesebben

A BALATON LEGNAGYOBB VITORLÁSKIKÖTŐ LÁNCA

A BALATON LEGNAGYOBB VITORLÁSKIKÖTŐ LÁNCA A BALATON LEGNAGYOBB VITORLÁSKIKÖTŐ LÁNCA VITORLÁSKIKÖTŐK A BALATON KÖRÜL 2016 BALATONI HAJÓZÁSI ZRT. Ha Balaton, akkor Hajózás! BAHART KIKÖTŐ LÁNCA, ILLETVE TÚRAHELYEI BAHART vitorláskikötők Balatonalmádi

Részletesebben

Balaton felvidéki Vízitársulat. alapszabálya

Balaton felvidéki Vízitársulat. alapszabálya Balaton felvidéki Vízitársulat alapszabálya (módosítás és egységes szerkezet) Elfogadva:.../2010 (V.21.) Kgy. határozattal. 2 Bevezető rész A vízitársulat az alapszabályát a 2009. évi CXLIV. törvény 62..

Részletesebben

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt

Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt Veszprém Megyei I.o. férfi felnőtt 1. AJKA KRISTÁLY SE 111479 MÓGER BALÁZS 2 2016.04.30 28. PEREMARTON SC BERHID - AJKA KRISTÁLY SE 2. AJKA KRISTÁLY SE 125419 KRÉN ÁKOS 6 2016.04.30 28. PEREMARTON SC BERHID

Részletesebben

azok a hónapok, amikor a legnagyobb faj- és egyedszámmal találkozhatunk. Az adataink ökológiai elemzéséhez kiszámítottuk

azok a hónapok, amikor a legnagyobb faj- és egyedszámmal találkozhatunk. Az adataink ökológiai elemzéséhez kiszámítottuk URÁKIstván Az Olt vízgyujto medencéjének felso szakaszán eloforduló pókok (Arachnida: Araneae) faunisztikai és ökológiai vizsgálata (Kivonat) Jelen dolgozatban az Olt vízgylíjto medencéjének felso szakaszán

Részletesebben