VESZPRÉM MEGYE PÓKFAUNÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYE PÓKFAUNÁJA"

Átírás

1 FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI Zirc, ; VESZPRÉM MEGYE PÓKFAUNÁJA KOVÁCS PÉTER 1 SZINETÁR CSABA 2 1 Szombathelyi Arachnológiai M hely, NYME, Savaria Egyetemi Központ H 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4. 2 NYME, Savaria Egyetemi Központ, Természettudományi Kar, Állattani Tanszék H 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4. KOVÁCS, P. & SZINETÁR, CS.: Spider fauna of Veszprém County Abstract: This spider fauna list is based on all the published and unpublished data available to the two authors up to date, it includes Herman s monograph (1879), all the scientific papers published till date and data from various other sources, which are not considered as publications, such as bachelor and master theses from University of West Hungary and some unpublished data from the two authors. The data regarding to the 479 species originated from 66 localities of Veszprém County. The number of species included in this list reached about 65% of the total number of spider species described in Hungary. The high incidence of rare species indicates Veszprém County s special natural richness. Keywords: spiders, protected species, Veszprém County Bevezetés Veszprém megye zoológiai kutatottsága és feltártsága érthet okokból kiemelked en jónak tekinthet hazai és európai viszonylatban egyaránt. A Balaton, mint Közép-Európa legnagyobb állóvize és a rendkívül változatos természetföldrajzi adottságú Bakony hegység méltán vonzotta és vonzza ma is a kutatókat. A pókokra vonatkozó els adatok Herman Ottótól (HERMAN 1879) származnak, aki Balatonfüredr l és Veszprémb l közöl el fordulásokat. Herman Ottót követ en Chyzer & Kulczynski (CHYZER & KULCZYNSKI 1891, 1894, 1897) monográfiájában, illetve Chyzer (CHYZER 1891, 1909) közleményeiben találunk adatokat, melyek szintén f leg a Balaton mellékére vonatkoznak, de náluk lényegesen több lel hely és a megye északabbra lév települései is szerepelnek már (pl. Várpalota, Berhida, Zirc, Inota). A 19. századi kutatásokat lezáró és összegz munkának tekinthet a Királyi Magyar Természettudományi Társulat által 1918-ban ki- 73

2 adott könyv, A Magyar Birodalom Állatvilága, melyhez hasonló sem el tte, sem azóta nem készült. Ennek önálló arachnológiai fejezetét szintén CHYZER & KULCZYNSKI (1918) állította össze korábbi monográfiájukra alapozva. A 20. század els felében Kolosváry Gábor számos publikációjában szerepelnek Veszprém megye területét érint adatok (KOLOSVÁRY 1925, 1928, 1930, 1935, 1936a, 1936b, 1938, 1939a, 1939b, 1939c, 1943, 1948). Ezek közül csak néhány az, ami konkrétan ezzel a területtel foglalkozik, a publikációk többsége nagyobb természeti egységet, vagy csak egyes pókfajokat vizsgál. Az általa közölt adatok egy részének revidiálására mindmáig nem vállalkozott az utókor. Balogh János néhány korai munkájában (BALOGH 1933, 1936) szintén foglalkozott a Balaton-felvidék pókfaunájával, majd kés bb Loksa Imrével közös közleményeikben közöltek fontos faunisztikai adatokat (BALOGH & LOKSA 1946, 1947a, 1947b) Veszprém megye területére. Loksa Imre önálló munkákat néhány balaton-felvidéki barlang faunájáról közölt el ször (LOKSA 1960a, 1960b), majd a Dél-Kelet-Európa molyhostölgyes bokorerd ivel foglalkozó monográfiájának elkészítéséhez végzett kutatásokat a Bakony több pontján (LOKSA 1966). Két további munkáját kell még megemlíteni ben az Északi-Bakonyban végzett szisztematikus kutatás eredményeit, 1978-ban pedig a Szigligeti Arborétum talajfelszíni pókjainak felmérését közölte (LOKSA 1971, 1978). A fenti munkákat is magában foglalva az 1970-es évekig bezárólag jelent meg a Bakony állattani bibliográfiája (PAPP 1971). A múlt század nyolcvanas éveinek végén intenzív gy jtéseket végzett a Balaton északi partjának két öblözeti nádasában, a Bozsai-, és a Paloznaki-öbölben. Eredményeit kutatási jelentések tartalmazták, melyeket kés bb Szathmáry Kinga publikált számos további balatonparti lel hely kutatási adataival együtt (SZATHMÁRY 1995). A nyolcvanas és kilencvenes években több, a Bakonyi Természettudományi Múzeumhoz köt d arachnológiai kutatás is zajlott a megyében, melyek eredményeit a kutatásokat végz Kasper Ágota publikálta (KASPER 1985, 1992, 1994). Szintén a nyolcvanas évek második felében indultak azok a kutatások, melyek a Berzsenyi Dániel Tanárképz F iskola (és jogutódjai) Állattani Tanszékéhez köt dnek. Els ként a Somló, valamint a Bakonyalja térségét érintették a vizsgálatok (SZINETÁR 1991). A kés bbiekben a tanszéken több a térség faunájával foglalkozó diplomamunka is készült (KENYERES 1997, KOVÁCS H TAKÁCS 1998, GUITPRECHT 2001), melyek eredményei többnyire publikálásra is kerültek a Bakonyi Természettudományi Múzeum közleményeiben (SZINETÁR et al. 1999, SZINETÁR & GUITPRECHT 2001). A kilencvenes évek végén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park megbízásából több országos védettség terület természetvédelmi kezelési tervének készítésében vett részt tanszékünk. Több kezelési terv is önálló fejezetben fogalakozik a pókokkal. Néhány esetben a kezelési tervek kézirataiban közölt faunisztikai adatokat is felhasználtuk jelen közleményhez (SZINETÁR 1999a, 1999b), ahol azok eddig nem kerültek publikálásra. A Bakony természeti képe kutatási program keretében els sorban a Balaton-felvidék nádasaiban zajlottak több éven keresztül kutatások, melyek faunisztikai adatai néhány ritka faj biológiájával foglalkozó tanulmányban került közlésre (SZINETÁR & EICHARDT 2004). Az ezredfordulót követ en két alkalommal is Veszprém megyében került megrendezésre a Biodiverzitás Nap nevet visel kutatási akció ban Porván, 2009-ben pedig a szentbékkálai Fekete-hegyen. Mindkét program kutatási eredményeit önálló kötetben jelentette meg a Bakonyi Természettudományi Múzeum, bennük az arachnológiai vizsgálatok eredményeit közl önálló tanulmányokkal (KOVÁCS & SZINETÁR 2010, SZINETÁR & KO- VÁCS 2013). (2014-ben ismét Veszprém megyében, Hegymagas közelében került lebonyolításra a Biodiverzitás Nap kutatóprogramja. Ennek eredményei reményeink szerint ismételten egy önálló kötetben lesznek hozzáférhet ek.) Három további kutatásunk még nem publikált adatait szintén felhasználtuk jelen tanulmányban. Ezek a tihanyi Küls -tó körzetében (SZINETÁR 2009), valamint két mára rekultivált hulla- 74

3 déklerakó környezetében (Somlójen, Vaszar) (KOVÁCS 2009, 2010) végzett közelmúltbeli vizsgálatok voltak. Egy-egy ritka vagy természetvédelmi szempontból jelent s pókfaj el fordulási adatát közli néhány további publikáció, így a piroslábú döcög pók (Ballus rufipes) bakonyi el fordulásáról számolnak be BAUER et al. (2000), a hazai bikapókfajok (Eresus spp.) elterjedését és biológiáját tárgyaló cikkben KOVÁCS et al. (2010) közölnek megyére vonatkozó adatokat, továbbá a hazánkból leírt ritka vitorláspók (Pelecopsis loksai) újabb el fordulási adatáról számolt be SZINETÁR & SAMU (2012). Jelen faunalista területi lehatárolása követi a korábban elkészült négy dunántúli megye (Somogy, Zala, Vas, Gy r-moson-sopron) esetében is alkalmazott megyei közigazgatási határokat. Okkal merülhet fel az adatok természetföldrajzi egységekhez, határokhoz való rendelésének igénye. Azt reméljük, hogy a településekhez (amennyiben a gy jt megadta, akkor sz kebb gy jt helyhez) és az UTM kódokhoz rendelt adatok a kés bbi feldolgozások során definiált természetföldrajzi egységhez rendelt faunalisták és elterjedési térképek elkészítését teszik lehet vé. A mostanra öt megyére kiterjed összefügg terület faunalistája, valamint a vele párhuzamosan b vül faunisztikai és térképi adatbázis kiválóan szolgálja a további kutatásokat és reményeink szerint hamarosan tovább b vül. Anyag és módszer A településekhez a 10x10-es UTM fokbeosztást rendeltük hozzá (1. táblázat). Nem minden esetben volt egyértelm a terület beazonosítása. Sok esetben lokalitásként csak a település szerepelt. Ezekben az esetekben a településsel érintett UTM kódot rendeltük mellé. Ha több kódot is érintett a terület (település) akkor a nagyobb területtel rendelkez t adtuk meg. A munka során azon adatokat dolgoztuk fel, amikhez egyértelm en köthet település (UTM kód), így figyelmen kívül hagytuk például a frequens (gyakori) vagy commune (közönséges), ad lacum Balaton (Balaton körül) megjelöléseket. Egy, két esetben tettünk kivételt, BA- LOGH & LOKSA (1947a, 1947b) munkájában több faj el fordulási helyeként a Bakony hegység és a Hódos-ér szerepel, amit ebben a formában tüntettünk fel. Az adott faj után a települést, azt követ en amennyiben szerepelt a sz kebb területet tüntettük fel és az adat forrását, hivatkozás formájában. Sok esetben pedig az irodalomban közölt szinonímát zárójelben a hivatkozás után tettük a pontos vessz pedig lezárja az adott hivatkozáshoz tartozó adatokat. A szerz k által az egyes területek azonosítására szolgáló megnevezéseket meghagytuk annak ellenére, hogy nem minden esetben földrajzi megjelölést használtak (pl. NIKE-terület, Lánczi út, kert, halastavak környéke). A faunisztikai adataink a cikk megjelenésének évében aktuális Veszprém megyei közigazgatási lehatárolást követték. A nyugat-magyarországi peremvidék pókfaunáját feldolgozó munka (KOVÁCS et al. 2012) folytonossága miatt LOKSA (1966) munkájában érintett Zala megye területéhez tartozó, Keszthelyi-hegységi el fordulási adatok (Apró-hegyek, Pet -hegyek) itt kerültek közlésre. Szintén a két szomszédos megye Zala és Veszprém közigazgatási határa szeli ketté két ritka nádasban él kerekhálós faj ismert el fordulási helyét. Ebb l kifolyólag Balatongyörök (jelenleg Zala megye) községhatár megjelöléssel ebben a munkában közöljük a Larinia jeskovi Marusik, 1986, valamint a Larinia elegans Spassky, 1939 adatát (SZINETÁR & EICHARDT 2004). A közlemény nevezéktanában követi a pókok világkatalógusának aktuális verzióját (WORLD SPIDER CATALOG 2014). A védett fajokat aláhúzással jelöltük. 75

4 A 2. táblázatban azon fajokat gy jtöttük össze, melyeket SAMU & SZINETÁR (1999) munkája nem szerepelteti, de most javasoljuk az adat érvényességét. A 3. táblázatban azon fajokat soroltuk fel, melyek validitása többször megkérd jelez dött és mi sem javasoljuk elfogadásukat. 1. táblázat: A települések és az UTM kódok listája Település Terület UTM Hivatkozás Ábrahámhegy XM98 BALOGH 1933; SZATHMÁRY 1995 Aszóf YN10 BALOGH 1933; BALOGH & LOKSA 1947b Aszóf Bozsai-öböl YN10 SZATHMÁRY 1995 Badacsony XM98 CHYZER & KULCZYNSKI 1918; KOLOSVÁRY 1928, 1936a Badacsonylábdihegy XM88 SZINETÁR et al Badacsonytomaj XM98 CHYZER & KULCZYNSKI 1918 Badacsonytomaj Badacsony XM98 PFLIEGLER et al Bakonybél YN04 KOLOSVÁRY 1928 Bakonybél Odvask YN04 LOKSA 1971 Bakonybél Szarvad-árok YN04 LOKSA 1971 Bakonybél Pálháza-hegy YN04 LOKSA 1971 Bakonygyepes Széki-erd XN92 SZINETÁR 1991 Bakony hegység BALOGH & LOKSA 1947b Bakony hegység Gaja-völgy BT94 LOKSA 1966 Bakonykoppány YN04 KOLOSVÁRY 1943 Balatonakali YM09 SZATHMÁRY 1995; SZINETÁR & SAMU 2012 Balatonaliga BT80 KOLOSVÁRY 1928 Balatonalmádi BT71 CHYZER & KULCZYNSKI 1918; KOLOSVÁRY 1939a; BALOGH & LOKSA 1947b Balatonarács Péter-hegy YN10 LOKSA 1966 Balatonederics XM88 KOLOSVÁRY 1939b Balatonfüred YN10 HERMAN 1879; CHYZER & KULCZYNSKI 1918; BALOGH 1933 Balatonfüred Lóczy-barlang YN10 LOKSA 1960a Balatonf zf BT 71 KASPER 1994 Balatonf zf NIKE-terület BT 71 KASPER 1994 Balatonf zf Balaton-part BT 71 KASPER 1994 Balatongyörök Apró-hegyek XM78 LOKSA 1966; SZINETÁR & EICHARDT 2004 Balatonkenese BT81 CHYZER & KULCZYNSKI 1918; KASPER 1994; SZATHMÁRY 1995 Balatonszentgyörgy XM89 CHYZER & KULCZYNSKI 1918 Balatonszepezd YM09 SZATHMÁRY 1995 Balatonudvari YM19 BALOGH 1933; SZATHMÁRY 1995 Berhida BT82 CHYZER & KULCZYNSKI 1918 Csabrendek Rendeki-hegy XN70 KASPER 1992 Csabrendek Nagytárkánypuszta XN70 KASPER 1992 Csabrendek Tüskéspuszta XN70 KASPER 1992 Csopak YN20 BALOGH 1933; KOLOSVÁRY 1935 Csögle XN63 SZINETÁR & KOVÁCS 2003 Doba Somló XN82 LOKSA 1966 Fels örs YN21 CHYZER & KULCZYNSKI

5 Kádárta Gyenesdiás XM78 BALOGH 1933 Gyenesdiás Pet -hegy XM78 LOKSA 1966 Gyepükaján XN71 KASPER 1992 Gyulakeszi Csobánchegy XM99 BAUER et al Hajmáskér elágazás BT72 KASPER 1994 Hajmáskér benzinkút környéke BT72 KASPER 1994 Inota BT83 CHYZER & KULCZYNSKI 1918 Halastavak környéke YN22 KASPER 1994 Ferenc-forrás környéke YN22 KASPER 1994 Kádárta Kádárta Lánczi út, kert YN22 KASPER 1994 Káptalanfüred- Alsó rs BT71 SZATHMÁRY 1995 Kéttornyúlak XN84 HÖRÖMPÖLY 1967 Királyszentistván Ugri-hegy BT72 KASPER 1994 Kispirit XN63 SZINETÁR & KOVÁCS 2003 Lesenceistvánd XM79 BALOGH 1933 Litér Mogyorós-hegy BT72 KASPER 1994 Litér Bendola mente BT72 KASPER 1994 Litér Bendola-patak BT72 KASPER 1994 Litér Hársas-völgy BT72 KASPER 1994 Nitrokémia II. telep mellett BT72 KASPER 1994 Litér Lovas YN20 BALOGH 1933 Nagypirit XN63 SZINETÁR & KOVÁCS 2003 Nagyvázsony Kabhegy YN01 BALOGH 1933 Paloznak Paloznaki-öböl YN20 SZATHMÁRY 1995 Pápakovácsi Attyai-láprét XN93 SZINETÁR 1999b Papkeszi Bendola mente YN22 KASPER 1994 Papkeszi Séd mente YN22 KASPER 1994 Porva YN14 KOVÁCS & SZINETÁR 2010 Porva (Porvacsesznek) YN14 KOLOSVÁRY 1936b Bakony hegység Hódosér YN14 BALOGH & LOKSA 1947b Révfülöp XM98 KOLOSVÁRY 1928; SZINETÁR et al Salföld XM99 SZINETÁR et al Sebron XM89 SZINETÁR et al Sóly BT 71 CHYZER & KULCZYNSKI 1918; KASPER 1994 Sóly Kocsmáros-d l BT 71 KASPER 1994 Sóly 8. sz. f út mellett BT 71 KASPER 1994 Somlójen Téglavet -d l XN71 KOVÁCS 2009 Somlóvásárhely Holt-tó XN82 GUITPRECHT 2001 Szent György-hegy XM89 SZINETÁR et al Szentbékkálla XM99 SZINETÁR et al Szentbékkálla Fekete-hegy XM99 SZINETÁR & KOVÁCS 2013 Szentkirályszabadja Vörös-gödör YN21 KASPER 1994 Szentkirályszabadja Rom-kúti-d l YN21 KASPER 1994 Szentkirályszabadja Bagó-hegy YN21 KASPER

6 Szigliget Arborétum XM88 LOKSA 1978 Szigliget XM88 SZATHMÁRY 1995 Tapolca XM89 KOLOSVÁRY 1943; SZINETÁR et al Tapolca Tavas-barlang XM89 LOKSA 1960b Tapolcaf Tapolcaf i-láprét XN93 SZINETÁR 1999a; SZINETÁR & GUITPRECHT 2001 Tihany YM19 BALOGH 1933; KOLOSVÁRY 1936, 1938, 1948; MIKHAILOV & SZINETÁR 1997; SZINETÁR et al. 1999; SZINETÁR & EICHARDT 2004 Tihany Küls -tó YM19 SZINETÁR 2009 Várpalota BT83 Vaszar Vaszari-erd XN95 KOVÁCS 2010 CHYZER & KULCZYNSKI 1918; BALOGH & LOKSA 1946; TAKÁCS 1998 Veszprém YN21 HERMAN 1879; CHYZER & KULCZYNSKI 1918; BALOGH 1933; KOVÁCS et al Veszprém Jeruzsálemhegy YN21 BALOGH 1933 Vilonya Sukori csúcsa BT72 KASPER 1994 Vilonya Küls -hegy BT72 KASPER 1994 Vörösberény Megye-hegy BT71 KASPER 1994 Zalaszegvár XN62 SZINETÁR & KOVÁCS 2003 Zánka YM09 BALOGH 1933 Zirc YN13 CHYZER & KULCZYNSKI 1918; KOLOSVÁRY 1943; BALOGH & LOKSA 1947a, 1947b; MIKHAILOV & SZINETÁR 1997 Zirc Arborétum YN13 KASPER táblázat: Revidiált el fordulású adatok Fajnév (ahogy a szerz közölte) Linyphia peltata Wid - Reuss Theridium undulatum Mge Theridion formosum (Cl.) Dicymbium tibiale Bl. Singa pygmeae Sund. Faj érvényes neve Neriene peltata (Wider, 1834) Theridion melanurum Hahn, 1831 Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Zilla x-notata Cl. Zygiella x-notata (Clerck, 1757) Irodalmi említés KOLOSVÁRY 1928 KOLOSVÁRY 1928 BALOGH 1933 KOLOSVÁRY 1928 KOLOSVÁRY 1928 KOLOSVÁRY 1928 Megjegyzés Az 1999-es faunalista sem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem vette be az érvényes el fordulások közé, de el kerülése várható volt ben Vas megyében el került (KOVÁCS et al. 2012). Javasoljuk a korábbi adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. 78

7 Bolyphantes alticeps Sund. Lophomma rufipes Bösenberg Epiblemum cingulatum Panz. Pholcus pluchi Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Typhochrestus digitatus (O.P.- Cambridge, 1872) Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) KOLOSVÁRY 1928 KOLOSVÁRY 1928 KOLOSVÁRY 1928 HERMAN 1879 Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. Az 1999-es faunalista nem szerepelteti. Javasoljuk az adat érvényességét, ezért szerepeltetjük. 3. táblázat: Bizonytalan el fordulású fajok, kérdéses érvénytelen taxonok Fajnév (ahogy a szerz közölte) Lycosa nigripes Lendl Philaeus bilineatus Walckenaer, 1825 Theridion lepidum (Walck) Araeoncus brunneus Bösenberg Dictyna bicolor Sim. Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) Pardosa nigriceps Thorell, 1856 Faj érvényes neve Nem ismert Phylaeus chrysops (Poda, 1761) Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Diplocephalus permixtus (O. Pickard- Cambridge, 1871) Marilyna bicolor (Simon, 1870) A. barbipes (Sundevall, 1833), de a szerz más fajra alkalmazta Pardosa nigriceps Thorell, 1856 Irodalmi említés KOLOSVÁRY 1928 LOKSA 1966 BALOGH 1933 KOLOSVÁRY 1928 KOLOSVÁRY 1928 LOKSA 1966 SZINETÁR 1999a, 1999b Megjegyzés Eddig nem sikerült tisztázni. Elképzelhet, hogy a Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) adataként közölte, de az nem él hazánkban. Loksa önálló fajként kezelte a Phylaeus chrysops (Poda, 1761) mellett. Szinonimizálása kés bb történt (PRÓSZYNSKI 1971) Bizonytalan adat. Nagy valószín séggel Neottiura bimaculata (Linné, 1767) fajra vonatkozik, de Balogh János Walckenaert tüntette fel leíróként, míg a Theridion lepidum leírója Becker (1896). Az es faunalista sem közli az adatot. Az 1999-es faunalista (SAMU & SZINETÁR 1999) nem vette be az érvényes el fordulások közé, de el kerülése várható. Az adat érvényességét a kés bbiekben érdemes felülvizsgálni. LOKSA (1969) kétségbe vonta a hazai el fordulását. t követve az 1999-es faunalista (SAMU & SZINETÁR 1999) nem vette be az érvényes el fordulások közé Kolosváry közlését. A faj jelenlegi elterjedését látva a szerz k nem zárják ki, hogy ténylegesen tagja a faunánknak, de az egyetlen, nem bizonyítható adat alapján továbbra is kétséges, a faj aktuális el fordulása. Loksa 1966-os monográfiájában az A. accentuata esetében használta ezt a szinoním nevet. Az A. barbipes érvényes fajnév, Nyugat-, és Észak- Európában elterjedt farkaspók, mely a Kárpátmedencében nagy valószín séggel nem fordul el. Saját revízió. A vizsgált példányok kivétel nélkül Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 fajba tartoznak. 79

8 Aranea inconspicua Sim Trochosa hungarica Herman, 1879 Lycosa albulata Thor. Tegenaria atrica Araniella inconspicua (Simon, 1874) Trochosa hungarica Herman, 1879 KOLOSVÁRY 1928 HERMAN 1879 Pardosa albulata KOLOSVÁRY (Roewer, 1951) 1936b Eratigena atrica KOLOSVÁRY (C. L. Koch, 1843) 1936b Az 1999-es faunalistát követve továbbra is kétségesnek tekintjük. A fajt eredeti leírása óta nem gy jtötték. Bár HER- MAN rajzot is közölt róla (1879), kés bbi szerz k CHYZER & KULCZYNSKY (1891, 1918) csak idézik Herman munkáját. LOKSA (1972) már nem is említi. Az aktuális világkatalógusban érvényes fajként találjuk. LOKSÁT (1972), valamint az 1999-es faunalistát (nem említi) követve, mi sem szerepeltetjük ebben a közleményben. Az 1999-es faunalistát követve továbbra is kétségesnek tekintjük. Az 1999-es faunalistát követve továbbra is kétségesnek tekintjük. Veszprém megye területér l kimutatott pókfajok ATYPIDAE Thorell, 1870 Atypus affinis Eichwald, 1830: Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy, Doba: Somló (LOKSA 1966); Bakonybél: Odvask (LOKSA 1971); Litér (KASPER 1994); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009). Atypus piceus (Sulzer, 1776): Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b). NEMESIIDAE Simon, 1889 Nemesia pannonica Herman, 1879: Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy (LOKSA 1966); Litér: Mogyorós, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994). SCYTODIDAE Blackwall, 1864 Scytodes thoracica (Latreille, 1802): Badacsonylábdihegy, Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). PHOLCIDAE C. L. Koch, 1850 Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763): Balatonfüred (HERMAN 1879) (Pholcus pluchi). Hoplopholcus forskali (Thorell, 1871): Badacsonylábdihegy, Révfülöp, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Pholcus opilionoides (Schrank, 1781): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf, Csopak, Tihany (BALOGH 1933); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Doba: Somló (SZINETÁR 1991). Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775): Szentbékkálla (SZINETÁR et al. 1999). Spermophora senoculata (Duges, 1836): Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). SEGESTRIIDAE Simon, 1893 Segestria bavarica C. L. Koch, 1843: Tihany (BALOGH 1933); Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Segestria senoculata (Linnaeus, 1758): Bakonybél: Odvask (LOKSA 1971). 80

9 DYSDERIDAE C. L. Koch, 1837 Dasumia canestrinii (L. Koch, 1876): Bakonybél: Pálháza-hegy, Szarvad-árok, Odvask (LOKSA 1971). Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802): Lovas (BALOGH 1933); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Bakonygyepes: Széki-erd, Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Balatonf zf, Litér: Bendola mente, Sóly: Sólyi-erd, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994). Dysdera hungarica Kulczynski, 1897: Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971). Dysdera longirostris Doblika, 1853: Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy, Szarvad-árok (LOKSA 1971). Dysdera ninnii Canestrini, 1868: Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). Dysdera westringi O. Pickard - Cambridge, 1872: Balatonalmádi, Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918). Harpactea hombergi (Scopoli, 1763): Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Harpactea hombergii); Lovas (BALOGH 1933); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Szarvad-árok, Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Doba: Somló (SZINETÁR 1991). Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Harpactes seidelii). Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838): Balatonfüred (HERMAN 1879) (Harpactea rubicundus); Tihany (BALOGH 1933) (Harpactea rubicundus); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Szigliget: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Harpactea rubicundus); Arborétum (LOKSA 1978); Bakonygyepes: Széki-erd, Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Litér: Bendola mente, Bendola-patak, Sóly: Sólyi-erd, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Harpactea saeva (Herman, 1879): Sóly: Sólyi-erd (KASPER 1994). MIMETIDAE Simon, 1881 Ero aphana (Walckenaer, 1802): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonszepezd (SZATHMÁRY 1995); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Ero cambridgei Kulczynski, 1911: Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Ero furcata (Villers, 1789): Aszóf (BALOGH 1933); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). Mimetus laevigatus (Keyserling, 1863): Aszóf (BALOGH 1933) (Mimetus interfector); Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918). ERESIDAE C. L. Koch, 1845 Eresus kollari Rossi, 1846: Balatonalmádi, Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Eresus niger); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (E. cinnaberinus); Doba: Somló (SZINETÁR 1991) (E. cinnaberinus); Litér: Hársas-völgy (KASPER 1994) (E. cinnaberinus). Eresus moravicus Rezac, 2008: Veszprém (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). NESTICIDAE Simon, 1894 Nesticus cellulanus (Clerck, 1757): Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). 81

10 THERIDIIDAE Sundewall, 1833 Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Theridion pulchellum). Asagena phalerata (Panzer, 1801): Nagypirit (SZINETÁR & KOVÁCS 2003) (Steatoda phalerata). Crustulina guttata (Wider, 1834): Berhida, Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837): Balatonarács: Péter-hegy (LOKSA 1966); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Enoplognatha mordax (Thorell, 1875): Káptalanfüred-Alsóörs (SZATHMÁRY 1995) (Enoplognatha schaufussi). Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875): Várpalota (BALOGH & LOKSA 1946) (Enoplognatha corollata). Enoplognatha ovata (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Phyllonethis lineata); Aszóf, Csopak, Balatonfüred, Lovas, Veszprém: Jeruzsálemhegy (BALOGH 1933) (Theridion lineatum); Csabrendek: Tüskéspuszta, Nagytárkánypuszta (KASPER 1992) (Enoplognatha lineata); Aszóf : Bozsaiöböl, Balatonakali, Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833): Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Episinus maculipes Cavanna, 1876: Badacsonytomaj: Badacsony (PFLIEGLER et al. 2012). Episinus truncatus Latreille, 1809: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Episinus lugubris); Aszóf (BALOGH 1933) (Episinus lugubris); Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatonarács: Péter-hegy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Badacsonylábdihegy (SZINETÁR et al. 1999); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836): Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009). Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873): Balatonalmádi, Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Theridion nigrovariegatum). Lasaeola tristis (Hahn, 1833): Aszóf : (BALOGH 1933) (Dipoena tristis). Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767): Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995) (Theridion bimaculata); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Neottiura suaveolens (Simon, 1879): Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Paidiscura pallens (Blackwall, 1834): Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995) (Theridion pallens). Parasteatoda lunata (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Theridion formosum); Tihany (BALOGH 1933) (Theridion formosum). Parasteatoda simulans (Thorell, 1875): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Theridion simulans). Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Theridion tepidariorum); Badacsonylábdihegy, Révfülöp, Tapolca, Tihany (SZINETÁR et al. 1999) (Achaearanea tepidariorum). Phylloneta impressa (L. Koch, 1881): Tihany (BALOGH 1933) (Theridion impressum); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Phylloneta sisyphia (Clerk, 1757): Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995) (Theridion sisyphium). Robertus arundineti (O. Pickard Cambridge, 1871): Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995). 82

11 Robertus lividus (Blackwall, 1836): Bakonygyepes: Széki-erd, Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Robertus neglectus (O.Pickard Cambridge, 1871): Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatonarács: Péter-hegy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy, (LOKSA 1966); Bakonybél: Pálháza-hegy (LOKSA 1971). Rugathodes instabilis (O. Pickard Cambridge, 1871): Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758): Balatonaliga, Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf, Veszprém: Jeruzsálemhegy (BALOGH 1933); Révfülöp, Szentbékkálla, Tapolca, Tihany (SZINETÁR et al. 1999). Steatoda castanea (Clerck, 1757): Veszprém (HERMAN 1879); Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928). Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Teutana grossa); Salföld, Szigliget, Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802): Sebron, Szent György-hegy, Szigliget, Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Theridion hemerobium Simon, 1914: Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Theridion melanurum Hahn, 1831: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Theridium undulatum). Theridion pinastri L. Koch, 1872: Balatonkenese (SZATHMÁRY 1995). Theridion varians Hahn, 1833: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Zánka (BALOGH 1933) (Theridion varians); Ábrahámhegy, Balatonakali, Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). THERIDIOSOMATIDAE Simon, 1881 Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877): Aszóf, Csopak, Lovas (BALOGH 1933); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). MYSMENIDAE Petrunkevitch, 1928 Mysmenella jobi (Kraus, 1967): Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). LINYPHIIDAE Blackwall, 1859 Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872): Bakonybél: Szarvad-árok (LOKSA 1971); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Acartauchenius scurrilis (O. Pickard Cambridge, 1872): Bakony hegység: Hódosér (BALOGH & LOKSA 1947a). Agyneta affinis (Kulczynski, 1898): Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001) (Meioneta beata). Agyneta mollis (O. Pickard - Cambridge, 1871): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Sintula aeria); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013) (Meioneta mollis). Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Micryphantes rurestris); Lovas (BALOGH 1933) (Meioneta rurestris); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Doba: Somló (LOKSA 1966) (M. rurestris); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995) (M. rurestris); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013) (M. rurestris). Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851): Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Leptyphantes angulipalpis); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971) (Leptyphantes angulipalpis); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978) (Leptyphantes angulipalpis); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (Leptyphantes angulipalpis). Araeoncus humilis (Blackwall, 1841): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Diplocephalus humilis); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Csopak (BALOGH 1933), Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). 83

12 Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851): Bakony hegység: Hódosér (BALOGH & LOKSA 1947b) (Stylophora nigrina); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995). Bathyphantes similis Kulczynski, 1894: Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928). Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) sensu lato: feltételezhet, hogy a Centromerita concinna (THORELL, 1875): Balatonarács: Péter-hegy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966). Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872): Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971) (Centromerus jacksoni); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (Centromerus jacksoni). Centromerus sellarius (Simon, 1884): Bakonybél: Pálháza-hegy (LOKSA 1971) (Centromerus similis). Centromerus serratus (O. Pickard Cambridge, 1875): Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966). Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841): Bakonybél: Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Ceratinella brevipes (Westring, 1851): Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Ceratinella brevis (Wider, 1834): Bakonygyepes: Széki-erd, Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Ceratinella scabrosa (O. Pickard - Cambridge, 1871): Zirc (CHYZER & KULCZYNSKI 1918); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991). Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834): Zirc (BALOGH & LOKSA 1947a); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928). Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Araeoncus brunneus). Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841): Zirc (CHYZER & KULCZYNSKI 1918); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Diplostyla concolor (Wider, 1834): Bakony hegység: Hódosér (BALOGH & LOKSA 1947b) (Stylophora concolor); Bakony hegység: Gaja-völgy (LOKSA 1966) (S. concolor); Bakonybél: Szarvad-árok (LOKSA 1971) (S. concolor); Bakonygyepes: Széki-erd, Doba: Somló (SZINETÁR 1991) (S. concolor); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Donacochara speciosa (Thorell, 1875): Balatonalmádi (BALOGH & LOKSA 1947b); Balatonkenese, Szigliget (SZATHMÁRY 1995); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Drapetisca socialis (Sundevall, 1833): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928). Entelecara omissa (O. Pickard Cambridge, 1902): Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Erigone atra Blackwall, 1833: Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Erigone dentipalpis (Wider, 1834): Bakony hegység (BALOGH & LOKSA 1947b); Aszóf (BA- LOGH 1933), Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolca (SZINETÁR et al. 1999); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907): Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971) (Leptyphantes pisai). 84

13 Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834): Bakonykoppány (KOLOSVÁRY 1943) (Linyphia frutetorum); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Gnathonarium dentatum (Wider, 1834): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Trachygnatha dentata); Csopak, Lovas (BALOGH 1933) (Neriene dentata); Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Tmeticus dentatus); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995) (Trachygnatha dentata); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869): Paloznak: Paloznaki-öböl, Aszóf : Bozsai-öböl (SZATH- MÁRY 1995) (Gonatium corallipes); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Gongylidiellum murcidum Simon, 1884: Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Paloznak: Paloznaki-öböl, Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758): Balatonfüred (BALOGH 1933). Incestophantes crucifer (Menge, 1866): Berhida (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Lepthyphantes crucifer); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Bolyphantes crucifer). Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Lepthyphantes Keyserlingii). Kaestneria pullata (O. Pickard Cambridge, 1863): Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995) (Bathyphantes pullatus); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Tihany (BALOGH 1933); Balatonfüred: Lóczy-barlang (LOKSA 1960a). Linyphia hortensis Sundewall, 1830: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Bakonygyepes: Székierd (SZINETÁR 1991); Vörösberény Megye-hegy (KASPER 1994); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Balatonakali, Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). Linyphia triangularis (Clerck, 1757): Veszprém (HERMAN 1879); Balatonaliga, Révfülöp, (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf, Csopak, Balatonfüred, Tihany, Zánka (BALOGH 1933); Ábrahámhegy, Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonszepezd, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tihany (SZINETÁR et al. 1999); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Macrargus rufus (Wider, 1834): Zirc (KOLOSVÁRY 1943) (Macrargus rufus); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Maso sundevalli (Westring, 1851): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928). Mecopisthes silus (O. Pickard Cambridge, 1872): Balatonederics (KOLOSVÁRY 1939b) (Cnephalocotes silus). Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872): Tihany (BALOGH 1933) (Leptyphantes collinus); Balatonarács: Péter-hegy, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (L. collinus). Metopobactrus ascitus (Kulczynski, 1894): Balatonarács: Péter-hegy, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Abacoproeses ascitus). Micraragus laudatus (O. Pickard - Cambridge, 1881): Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854): Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Microlinyphia impigra (O. Pickard Cambridge, 1871): Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Linyphia pusilla); Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995) (L. pusilla). Microneta viaria (Blackwall, 1841): Berhida (CHYZER & KULCZYNSKI 1918); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). 85

14 Minicia marginella (Wider, 1834): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Mughiphantes mughi (Fickert, 1875): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Lepthyphantes mughi). Nematognus sanguinolentus (Walckenaer, 1841): Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznakiöböl (SZATHMÁRY 1995). Neriene clathrata (Sundewall, 1830): Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978) (Linyphia clathrata); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Neriene emphana (Walckenaer, 1841): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Linyphia emphana). Neriene furtiva (O. Pickard Cambridge, 1871): Aszóf (BALOGH 1933) (Linyphia furtiva). Neriene montana (Clerck, 1757): Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (Linyphia montana); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992). Neriene peltata (Wider, 1834): Balatonaliga (KOLOSVÁRY, 1928) (Linyphia peltata). Neriene radiata (Walckenaer, 1841): Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Kulczynskiellum apicatum); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Vaszar: Vaszari-erd (KOVÁCS 2010); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Oedothorax fuscus (Balckwall, 1834): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Kulczynskiellum fuscum). Oedothorax retusus (Westring, 1851): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Kulczynskiellum retusum). Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871): Balatonfüred: Lóczy-barlang (LOKSA 1960a) (Leptyphantes pallidus); Tapolca: Tavas-barlang (LOKSA 1960b) (L. pallidus); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971) (L. pallidus); Bakonygyepes: Széki-erd, Doba: Somló (SZINETÁR 1991) (L. pallidus). Palliduphantes pillichi (Kulczynski, 1915): Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978). Panamomops affinis Miller & Kratochvil, 1939: Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009). Panamomops mengei Simon, 1926: Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971). Panamomops sulcifrons (Wider, 1834): Berhida (CHYZER & KULCZYNSKI 1918). Pelecopsis elongata (Wider, 1834): Sóly, Zirc (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Brachycentrum elongatum). Pelecopsis loksai Szinetár & Samu, 2003: Balatonakali (SZINETÁR & SAMU 2013). Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872): Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009). Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953: Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) sensu lato feltételezhet, hogy a Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953: Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966). Porrhomma convexum (Westring, 1851): Balatonfüred: Lóczy-barlang (LOKSA 1960a) (Poecilochroa conspicua). Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834): Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Prinerigone vagans (Audouin, 1826): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Erigone vagans); Tihany (BALOGH 1933) (E. vagans). Saloca diceros (O. Pickard - Cambridge, 1871): Zirc (BALOGH & LOKSA 1947b). Saloca kulczynskii Miller & Kratochvil, 1939: Bakonybél: Pálháza-hegy (LOKSA 1971). Sintula spiniger (Balogh, 1935): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Microneta spiniger). 86

15 Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Stemoniphantes bucculentus); Aszóf (BALOGH 1933) (Linyphia lineata); Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Styloctetor romanus (O. Pickard Cambridge, 1872): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918). Styloctetor stativus (Simon, 1881): Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001) (Ceratinopsis stativa). Tallusia experta (O. Pickard Cambridge, 1871): Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995) (Centromerus expertus); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869): Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869): Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001). Tapinopa longidens (Wider, 1834): Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918). Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Leptyphantes relativus). Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854): Aszóf (BALOGH & LOKSA 1947b); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Leptyphantes henricae); Bakonybél: Odvask, Szarvad-árok, Pálháza-hegy (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978) (L. flavipes); Doba: Somló (SZINETÁR 1991) (L. flavipes). Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 1887): Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978) (Leptyphantes mengei). Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Odvask, Pálháza-hegy (LOKSA 1971) (Leptyphantes pygmaeus); Doba: Somló (SZINETÁR 1991) (L. tenebricola); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001) (L. tenebricola). Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852): Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001) (Lepthyphantes tenuis); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KO- VÁCS 2013). Theonina cornix (Simon, 1881): Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Bathyphantes cyaneonitens). Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979: Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Trichoncus affinis Kulczynski, 1894: Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Typhochrestus digitatus (O. Pickard -Cambridge, 1872): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Lophomma rufipes). Walckenaeria antica (Wider, 1834): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Wideria antica); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (W. antica). Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard Cambridge, 1878): Bakonybél: Szarvad-árok (LOKSA 1971) (Wideria melanocephala); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009). Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836): Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (Wideria cucullata). Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834): Bakonybél: Odvask (LOKSA 1971) (Wideria fugax). Walckenaeria furcillata (Menge, 1869): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Tigellinus furcillatus); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978) (T. furcillatus); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (T. furcillatus); Doba: Somló (SZINETÁR 1991). 87

16 Walckenaeria incisa (O. Pickard Cambridge, 1871): Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978) (Prosopotheca incisa). Walckenaeria kochi (O. Pickard Cambridge, 1872): Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Walckenaeria mitrata (Menge, 1868): Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991) (Wideria mitrata). Walckenaeria simplex Chyzer, 1894: Bakonybél: Pálháza-hegy, Szarvad-árok (LOKSA 1971) (Wideria simplex). Walckenaeria unicornis O. Pickard Cambridge, 1861: Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853): Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995). TETRAGNATHIDAE Menge, 1866 Meta menardi (Latreillei, 1804): Tihany (BALOGH 1933); Balatonfüred: Lóczy-barlang (LOKSA 1960a). Metellina mengei (Blackwall, 1870): Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928) (Meta mengei). Metellina segmentata (Clerck, 1757): Veszprém (HERMAN 1879) (Meta segmentata); Aszóf, Csopak, Tihany, Vászoly (BALOGH 1933) (M. segmentata); Zirc (KOLOSVÁRY 1943) (M. reticulata); Balatonf zf : NIKE-terület (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonkenese, Balatonszepezd, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995) (M. segmentata). Pachygnatha clercki Sundewall, 1823: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf (BALOGH 1933) (Pachygnatha Clercki); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Vaszar: Vaszari-erd (KOVÁCS 2010); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Pachygnatha degeeri Sundewall, 1830: Balatonfüred (HERMAN 1879); Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf, Balatonfüred, Csopak, Tihany (BALOGH 1933) (Pachygnatha De Geeri); Aszóf : Bozsaiöböl, Balatonakali, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Kispirit (SZINETÁR & KOVÁCS 2003). Pachygnatha listeri Sundewall, 1830: Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Tetragnatha dearmata Thorell, 1873: Balatonaliga, Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928) (Tetragnatha punctipes); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali (SZATHMÁRY 1995). Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758): Balatonfüred (HERMAN 1879); Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928) (Tetragnatha solandrii); Lovas, Tihany, Veszprém: Jeruzsálemhegy, Zánka, Balatonfüred (BALOGH 1933); Bakonykoppány (KOLOSVÁRY 1943); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonkenese, Balatonszepezd, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Várpalota (TAKÁCS 1998); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Tetragnatha montana Simon, 1874: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf (BALOGH 1933) (Tetragnatha Solandri); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Tetragnatha nigrita Lendl, 1886: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Gyepükaján (KASPER 1992); Balatonszepezd (SZATHMÁRY 1995). Tetragnatha obtusa C. L. Koch 1837: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Balatonfüred, Tihany, Vászoly (BALOGH 1933). Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Ábrahámhegy, Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). Tetragnatha reimoseri (Rosca, 1939): Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Tetragnatha shoshone Levi, 1981: Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). ARANEIDAE Clerck, 1757 Agalenatea redii (Scopoli, 1763): Hajmáskér: elágazás, benzinkút környéke, Kádárta: Ferenc-forrás környéke, Sóly (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Ta- 88

17 polcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Araneus alsine (Walckenaer, 1802): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea alsine); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b). Araneus angulatus Clerck, 1757: Aszóf, Veszprém: Jeruzsálemhegy, Tihany (BALOGH 1933); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Balatonf zf : NIKE-terület, Litér (KASPER 1994); Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Araneus circe (Audouin, 1826): Csopak (KOLOSVÁRY 1935). Araneus diadematus Clerck, 1757: Balatonaliga, Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea diademata); Zánka (BALOGH 1933); Csabrendek: Tüskéspuszta), Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Balatonf zf : NIKE-terület, Litér (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonszepezd, Paloznak: Paloznaki-öböl, Szigliget (SZATHMÁRY 1995); Badacsonylábdihegy, Révfülöp, Sebron, Tapolca (SZINETÁR et al. 1999); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Araneus grossus (C.L.Koch, 1844): Vilonya: Sukori csúcsa (KASPER 1994). Araneus marmoreus Clerck, 1757: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea marmoreata); Balatonf zf : NIKE-terület (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonkenese (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Sebron (SZINETÁR et al. 1999). Araneus quadratus Clerck, 1757: Veszprém (HERMAN 1879) (Epeira quadrata); Aszóf : Bozsaiöböl, Balatonakali, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf iláprét (SZINETÁR 1999a); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Araneus sturmi (Hahn, 1831): Zirc (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Araneus Sturmii); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992) (Atea sturmi). Araneus triguttatus (Fabricius, 1793): Zánka (BALOGH 1933); Tapolca (SZINETÁR et al. 1999); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Araniella cucurbitina (Clerck, 1757): Csopak (BALOGH 1933) (Aranea cucurbitina); Bakonybél, Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (A. cucurbitina); Csabrendek: Tüskéspuszta, Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Litér: Mogyorós-hegy, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Araniella displicata (Hentz, 1847): Szentkirályszabadja: Vörös-gödör (KASPER 1994). Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905): Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Argiope bruennichi (Scopoli, 1772): Ábrahámhegy, Lesenceistvánd, Lovas, Tihany (BALOGH 1933) (Argiope Bruennichi); Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Balatonf zf : Balaton-part, Sóly: Rácz-úti-d l (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Pápakovácsi: Attyailáprét (SZINETÁR 1999b); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Cercidia prominens (Westring, 1851): Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Cyclosa conica (Pallas, 1772): Lovas (BALOGH 1933); Litér: Mogyorós-hegy (KASPER 1994). Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802): Ábrahámhegy, Balatonakali, Aszóf : Bozsai-öböl (SZATH- MÁRY 1995). Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802): Bakonykoppány (KOLOSVÁRY 1943) (Aranea dromaderia); Hajmáskér: elágazás, benzinkút környéke, Kádárta: Ferenc-forrás környéke, Halastavak környéke, Litér: Mogyorós-hegy (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995). Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea gibbosa). Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835): Várpalota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Epeira Ullrichii). 89

18 Hypsosinga heri (Hahn, 1831): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Singa Herii); Csopak (BALOGH 1933) (S. Herii); Ábrahámhegy, Aszóf : Bozsai-öböl, Káptalanfüred-Alsóörs, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b). Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Királyszentistván: Ugri-hegy, Vilonya: Küls -hegy, Sukori-hegy (KASPER 1994). Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Singa sanguinea). Larinia bonneti Spassky, 1939: Balatongyörök (SZINETÁR & EICHARDT 2004). Larinia elegans Spassky, 1939: Tihany (SZINETÁR & EICHARDT 2004). Larinia jeskovi Marusik, 1987: Balatongyörök (SZINETÁR & EICHARDT 2004). Larinioides cornutus (Clerck, 1757) sensu lato: feltételezhet, hogy az adatok Larinioides suspicax (O. Pickard - Cambridge, 1876) példányokra vonatkoznak): Balatonfüred, Veszprém (HERMAN 1879); Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf, Ábrahámhegy, Csopak, Balatonfüred, Lovas, Balatonudvardi (BALOGH 1933); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Balatonf zf : Balatonpart, Balatonkenese, Kádárta: Ferenc-forrás környéke, Halastavak környéke, Papkeszi: Bendola mente, Séd mente (KASPER 1994); Ábrahámhegy, Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonkenese, Balatonudvari, Káptalanfüred-Alsóörs, Paloznak: Paloznaki-öböl, Szigliget (SZATHMÁRY 1995). Larinioides ixobolus (Thorell, 1873): (Aranea ixobia); Balatonaliga, Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea ixobia); Aszóf, Tihany (BALOGH 1933); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Badacsonylábdihegy, Salföld, Tapolca (SZINETÁR et al. 1999). Larinioides patagiatus (Clerck, 1757): Veszprém (HERMAN 1879) (Epeira patagiata); Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea patagiata); Aszóf, Tihany, Zánka (BALOGH 1933); Gyepükaján (KASPER 1992); Kádárta: Ferenc-forrás környéke, Halastavak környéke (KASPER 1994); Balatonakali, Balatonszepezd (SZATHMÁRY 1995); Tihany (SZINETÁR et al. 1999). Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757): Papkeszi: Bendola mente, Séd mente (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Larinioides suspicax (O. Pickard - Cambridge, 1876): Káptalanfüred-Alsóörs, Szigliget (SZATHMÁRY 1995) (Larinioides folium); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a) (L. folium); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Leviellus thorelli (Ausserer, 1871): Aszóf (BALOGH 1933) (Zilla Thorelli). Mangora acalypha (Walckenaer, 1802): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea acalypha); Zánka (BALOGH 1933); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Csabrendek: Tüskéspuszta, Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Királyszentistván: Ugri-hegy, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Balatonkenese, Balatonszepezd, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Neoscona adianta (Walckenaer, 1802): Badacsony (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Epeira adianta); Aszóf, Veszprém: Jeruzsálemhegy, Tihany (BALOGH 1933) (Aranea adianta); Csabrendek: Tüskéspuszta, Nagytárkánypuszta, Rendeki-hegy (KASPER 1992); Szentkirályszabadja: Rom-kúti-d l (KASPER 1994); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Nuctenea umbratica (Clerck, 1757): Révfülöp (KOLOSVÁRY 1928) (Aranea umbratica); Litér: Mogyorós-hegy (KASPER 1994); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Singa hamata (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Balatonkenese (KASPER 1994); Ábrahámhegy, Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonkenese, Balatonudvari, Káptalanfüred-Alsóörs, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Porva (KO- VÁCS & SZINETÁR 2010). Singa lucina (Audouin, 1826): Csopak (BALOGH 1933) (Singa Lucina); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonkenese, Káptalanfüred-Alsóörs (SZATHMÁRY 1995). Singa nitidula C. L. Koch, 1844: Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonkenese, Balatonudvari, Káptalanfüred-Alsóörs, Paloznak: Paloznaki-öböl, Szigliget (SZATHMÁRY 1995). Stroemiellus stroemi (Thorell, 1870): Tihany (BALOGH 1933) (Zilla Stroemi). 90

19 Zilla diodia (Walckenaer, 1802): Tihany (BALOGH 1933) (Aranea diodia); Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Balatonkenese (SZATHMÁRY 1995). Zygiella x-notata (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Zilla notuta). LYCOSIDAE Sundewall, 1833 Alopecosa accentuata (Latreille, 1817): Inota (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Tarentula accentuata); Litér: Mogyorós-hegy (KASPER 1994); Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatonarács: Péter-hegy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Alopecosa barbipes). Alopecosa aculeata (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Tarentula aculeata); Lovas (BALOGH 1933) (T. aculeata); Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b). Alopecosa cuneata (Clerck, 1757): Zirc (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Tarentula cuneata); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992); Litér: Mogyorós-hegy (KASPER 1994); Kispirit, Nagypirit, Zalaszegvár (SZINETÁR & KOVÁCS 2003). Alopecosa cursor (Hahn, 1831): Litér: Mogyorós-hegy, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994). Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Tarentula pulverulenta); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf iláprét (SZINETÁR 1999a); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Kispirit, Nagypirit (SZINETÁR & KOVÁCS 2003); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Alopecosa schmidti (Hahn, 1835): Veszprém: Jeruzsálemhegy (BALOGH 1933) (Tarentula Schmidti); Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994). Alopecosa solitaria (Herman, 1879): Litér: Hársas-hegy, Mogyorós-hegy, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994). Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Tarentula striatipes); Kéttornyúlak (HÖRÖMPÖLY 1967) (T. striatipes). Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873): Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Litér: Mogyorós-hegy, Sóly: Kocsmáros-d l, Sólyi-erd, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994). Alopecosa trabalis (Clerck, 1757): Badacsony (KOLOSVÁRY 1928) (Tarentula trabalis); Zirc: Arborétum (KASPER 1985); Litér: Mogyorós-hegy, Bendola mente, Sóly: Sólyi-erd, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Arctosa cinerea (Fabricius, 1777): Badacsony (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Trochosa cinerea). Arctosa leopardus (Sundevall, 1833): Balatonfüred (BALOGH 1933) (Trochosa leopardus). Arctosa lutetiana (Simon, 1876): Balatonarács: Péter-hegy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966) (Tricca lutetiana). Arctosa maculata (Hahn, 1882): Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Aulonia albimana (Walckenaer, 1805): Aszóf, Csopak (BALOGH 1933); Balatongyörök: Apróhegyek, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Litér (KASPER 1994); Tapolca (SZINETÁR et al. 1999); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009); Vaszar: Vaszari-erd (KOVÁCS 2010); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Geolycosa vultuosa (C.L.Koch, 1838): Badacsony (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Trochosa infernalis); Badacsony (KOLOSVÁRY 1928) (T. infernalis); Badacsony, Tihany (KOLOSVÁRY 1936); Szentkirályszabadja: Vörös-gödör, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994) (Lycosa vultuosa). Hogna radiata (Latreille, 1817): Badacsony, Balatonalmádi (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Tarentula radiata); Csopak, Tihany, Lesenceistvánd (BALOGH 1933) (T. radiata); Balatonarács: Péter-hegy, 91

20 Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992) (Lycosa radiata). Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770): Tihany (BALOGH 1933, KOLOSVÁRY 1936, KOLOSVÁRY 1948) (Trochosa singoriensis). Pardosa agrestis (Westring, 1861): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Lycosa agrestis); Tihany (BALOGH 1933); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Kispirit, Nagypirit (SZINETÁR & KOVÁCS 2003); Vaszar: Vaszari-erd (KOVÁCS 2010); Porva (KO- VÁCS & SZINETÁR 2010). Pardosa agricola (Thorell, 1856): Bakonykoppány (KOLOSVÁRY 1943) (Lycosa agricola); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009). Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833): Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Somlójen : Téglavet -d l (KOVÁCS 2009); Vaszar: Vaszari-erd (KOVÁCS 2010); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Pardosa amentata (Clerck, 1757): Veszprém: Jeruzsálemhegy, Lovas, Balatonudvardi, Zánka (BA- LOGH 1933); Bakonykoppány (KOLOSVÁRY 1943) (Lycosa saccata); Balatonarács: Péter-hegy (LOKSA 1966); Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Zirc: Arborétum (KASPER 1985); Csabrendek: Nagytárkánypuszta (KASPER 1992); Kádárta: halastavak környéke (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010). Pardosa hortensis (Thorell, 1872): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Lycosa annulata); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992); Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802): Tihany, Balatonfüred (BALOGH 1933); Bakonykoppány (KOLOSVÁRY 1943) (Lycosa lugubris); Bakonybél: Pálháza-hegy, Odvask (LOKSA 1971); Szigliget: Arborétum (LOKSA 1978); Balatonarács: Péter-hegy, Bakony hegység: Gaja-völgy, Balatongyörök: Apró-hegyek, Doba: Somló, Gyenesdiás: Pet -hegy (LOKSA 1966); Zirc: Arborétum (KASPER 1985); Bakonygyepes: Széki-erd (SZINETÁR 1991); Doba: Somló (SZINETÁR 1991); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992); Balatonf zf, Litér: Bendola mente, Mogyorós-hegy, Sóly: Sólyi-erd, Vilonya: Küls -hegy (KASPER 1994); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonakali, Balatonudvari (SZATHMÁRY 1995). Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982: Pápakovácsi: Attyai-láprét, Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR, GUITPRECHT 2001); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Csögle (SZINETÁR & KO- VÁCS 2003); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Pardosa monticola (Clerck, 1757): Balatonaliga (KOLOSVÁRY 1928) (Lycosa monticola); Aszóf, Csopak, Tihany (BALOGH 1933); Aszóf : Bozsai-öböl (SZATHMÁRY 1995). Pardosa nebulosa (Thorell, 1872): Balatonkenese (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Lycosa nebulosa). Pardosa paludicola (Clerck, 1757): Balatonfüred (BALOGH 1933); Kádárta: halastavak környéke (KASPER 1994); Ábrahámhegy, Aszóf : Bozsai-öböl, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Pápakovácsi: Attyai-láprét (SZINETÁR 1999b); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). Pardosa palustris (Linnaeus, 1758): Balatonudvardi (BALOGH 1933); Csabrendek: Tüskéspuszta (KASPER 1992); Aszóf : Bozsai-öböl, Balatonudvari, Paloznak: Paloznaki-öböl (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Nagypirit, Zalaszegvár (SZINETÁR & KOVÁCS 2003). Pardosa prativaga (L. Koch, 1870): Balatonszentgyörgy (CHYZER & KULCZYNSKI 1918) (Lycosa prativaga); Aszóf (BALOGH 1933); Zirc: Arborétum (KASPER 1985); Balatonakali, Káptalanfüred-Alsóörs (SZATHMÁRY 1995); Tapolcaf : Tapolcaf i-láprét (SZINETÁR 1999a); Somlóvásárhely: Holt-tó (GUITPRECHT 2001); Kispirit, Nagypirit, Zalaszegvár (SZINETÁR & KOVÁCS 2003); Tihany: Küls -tó (SZINETÁR 2009); Vaszar: Vaszari-erd (KOVÁCS 2010); Porva (KOVÁCS & SZINETÁR 2010); Szentbékkálla: Fekete-hegy (SZINETÁR & KOVÁCS 2013). 92

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/19-12/2011 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Contributions to the ground-dwelling spider fauna (Araneae)

Contributions to the ground-dwelling spider fauna (Araneae) Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 301 312 Kaposvár, 2004 Contributions to the ground-dwelling spider fauna (Araneae) of Villányi Hills 1 LAJOS LILLA 2 VADKERTI EDIT 1 Department of Zootaxonomy and Synzoology,

Részletesebben

A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése

A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2013) 98(1 2): 111 119. A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése BALÁZS GERGELY 1 és ANGYAL DOROTTYA 2 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja Doktori (PhD) értekezés

A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Vadgazdálkodás program KOVÁCS GYULA A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja Doktori

Részletesebben

Vállalatok tulajdonosi irányításának változatai

Vállalatok tulajdonosi irányításának változatai M HELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2007/3 Vállalatok tulajdonosi irányításának változatai (Felmérések tanulságai) VINCE PÉTER INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES BUDAPEST, 2007

Részletesebben

Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek

Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek A kismarosi Duna-part és holtág (Kis-Duna) természeti értékeinek megőrzése Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek Csabai Zoltán 1 Móra Arnold 2 Kálmán Zoltán

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

Adatok a dél-balatoni berekterületek halfaunájához

Adatok a dél-balatoni berekterületek halfaunájához Natura Somogyiensis 24 279-286 Ka pos vár, 2014 Adatok a dél-balatoni berekterületek halfaunájához Ferincz Árpád 1,5, Staszny Ádám 2, Weiperth András 3, Sütő Szandra 1, Soczó Gábor 4, Ács András 1,5, Kováts

Részletesebben

Vizsgálatok a Badacsonytomaj Keszthely partszakasz és a Kis-Balaton csípõszúnyog-faunáján (Culicidae)

Vizsgálatok a Badacsonytomaj Keszthely partszakasz és a Kis-Balaton csípõszúnyog-faunáján (Culicidae) FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2014 38: 133 138 Vizsgálatok a Badacsonytomaj Keszthely partszakasz és a Kis-Balaton csípõszúnyog-faunáján (Culicidae) SÁRINGER-KENYERES MARCELL & KENYERES ZOLTÁN

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1011-1023

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1011-1023 Vidovenyecz V. 1 Antal Zs. 2 Nagy Z. 1 Fekete-Páris J. 3 Hegedűs I. 3 Pomogyi P. 1 A 2010 2011. ÉVI BALATONI NÁDASMINŐSÍTÉS EREDMÉNYEI AZ EMBERI BEAVATKOZÁSOK TÜKRÉBEN KIVONAT A Balaton Közép-Európa legnagyobb

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN 2008 32 2008 32 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS Címlap: CSONT ISTVÁN Lektorok: DR. FÛKÖH LEVENTE DR. KORSÓS ZOLTÁN

Részletesebben

A rákosi vipera védelme. Conservation of the Hungarian Meadow Viper ROSALIA. 3. kötet. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei

A rákosi vipera védelme. Conservation of the Hungarian Meadow Viper ROSALIA. 3. kötet. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993 óta foglalkozik kiemelt programként a rákosi vipera védelmével. Ez a faj a 20. század során folyamatosan tűnt el ismert előfordulási helyeiről. Felismerve

Részletesebben

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KERTÉSZ GYULA A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai Annotált bibliográfia Budapest, 1990 Második átdolgozott, bővített kiadás

Részletesebben

Áttekintés a Balaton faunisztikai kutatásáról és faunájának összetételérıl

Áttekintés a Balaton faunisztikai kutatásáról és faunájának összetételérıl ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2001) 86: 3 13. Áttekintés a Balaton faunisztikai kutatásáról és faunájának összetételérıl PONYI JENİ MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, H 8237 Tihany, Fürdıtelepi u. 3. Összefoglalás.

Részletesebben

Folyami géb a Gyöngyös-patak viszneki szakaszáról (Szepesi Zsolt felvétele)

Folyami géb a Gyöngyös-patak viszneki szakaszáról (Szepesi Zsolt felvétele) Hírek 2009-4 A FOLYAMI GÉB (NEOGOBIUS FLUVIATILIS) TERJEDÉSE A ZAGYVA VÍZRENDSZERÉBEN Nincs pontos adatunk arról, hogy a Tiszában délről észak felé nyomuló folyami géb mikor jelent meg a Zagyvában, az

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

Sok link = Internet?

Sok link = Internet? Sok link = Internet? A kapcsolati t ke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérd íves adatfelvétel és résztvev megfigyelés alapján Eranus

Részletesebben

Rovarász Híradó. Tartalom: Rövid Hírek Hirdetés MRT hírek Szakirodalmi figyelő. A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 59. szám, 2010.

Rovarász Híradó. Tartalom: Rövid Hírek Hirdetés MRT hírek Szakirodalmi figyelő. A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 59. szám, 2010. Rovarász Híradó A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 59. szám, 2010. október Tartalom: Rövid Hírek Hirdetés MRT hírek Szakirodalmi figyelő Rovarász Híradó a Magyar Rovartani Társaság negyedéves tájékoztatója

Részletesebben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete és a Gödöllői Vadászati Szakkollégium szakmai programja Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A középiskolások Dél-Dunántúlról alkotott kognitív térképeinek turisztikai elemei Gál Veronika 1 1. Bevezető Egy adott területen a turizmus szempontjából két dolog mindenképp fontos: az egyik, hogy legyen

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós

Részletesebben

Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák

Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák határrégióban 4kapu_projekt_konyv_20140831_belivek_magyar.indd 1 2014.09.11. 10:31:09 4kapu_projekt_konyv_20140831_belivek_magyar.indd 2 2014.09.11.

Részletesebben

A magyarországi TÉSZ-ek gazdasági szerepének vizsgálata számviteli megközelítés alapján

A magyarországi TÉSZ-ek gazdasági szerepének vizsgálata számviteli megközelítés alapján 282 A magyarországi TÉSZ-ek gazdasági szerepének vizsgálata számviteli megközelítés alapján DUDÁS GYULA JUHÁSZ ANIKÓ 1 Kulcsszavak: zöldség-gyümölcs ágazat, TÉSZ-ek, nagykeresked k, számviteli adatok.

Részletesebben

A belsô vándormozgalom Magyarországon: folyamatok és struktúrák

A belsô vándormozgalom Magyarországon: folyamatok és struktúrák A belsô vándormozgalom Magyarországon: folyamatok és struktúrák Dövényi Zoltán, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének igazgatója

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS

MAGYARORSZÁG KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS MAGYARORSZÁG KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS VEZETÉKHÁLÓZATÁNAK MADÁRVÉDELMI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2008, Budapest A jelentés elkészítését a Környezetvédelmi és

Részletesebben

Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt programokban és adatfelvételekben. Kádárné Fülöp Judit

Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt programokban és adatfelvételekben. Kádárné Fülöp Judit Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt programokban és adatfelvételekben Kádárné Fülöp Judit Bevezetés A tanulói tudás nemzetközi összehasonlító mérésének ötlete 1958-ra

Részletesebben