A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR TÖRTÉNETE ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR TÖRTÉNETE (1996-2014)"

Átírás

1 A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR TÖRTÉNETE ( )

2 A kincstári rendszer Magyarországon több mint 1000 éves múltra tekinthet vissza. Már első királyunk, Szent István rendelkezett arról, hogy a Kincstár javai sértetlenek legyenek. A rendszer az évszázadok alatt sokféle formában működött, eltérő funkciókkal változó intézményekkel. A Magyar Államkincstár fontosabb intézményi elődei Jelenlegi feladatait tekintve a mai Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) négy fontosabb elődjét említhetjük meg. Az egyik ilyen intézmény az 1870-ben felállított Állami Számvevőszék volt, melynek néhány korábbi, zárszámadási és ellenőrzési feladatát ma a Kincstár látja el. Emellett a Kincstár elődjének tekinthetőek a régi (1950-ig működő) számvevőségi rendszer egyes elemei is többek között az előirányzatok és teljesülésük nyilvántartása, illetve a különböző költségvetési információk szolgáltatása, valamint az 1925-től működő Központi Illetményhivatal, melynek szinte az összes tevékenységét ma a Kincstár végzi. A bankszerű állami pénzkezelés, számlavezetés és finanszírozás tekintetében a Kincstár legfontosabb szellemi elődje az 1885-ben létrehozott Magyar Királyi Postatakarékpénztár (a továbbiakban: Postatakarékpénztár) volt. Ennek Lechner Ödön által tervezett székházában foglal helyet 2003 óta a Kincstár Központja. A korabeli törvény a Postatakarékpénztár fő feladatának kezdetben azt tekintette, hogy az ország lakosságának, különösen az alsóbb néposztályoknak a megtakarításait összegyűjtse és gyümölcsöztesse. E célnak megfelelően a Postatakarékpénztár működése eleinte a takarék- és értékpapírüzletre korlátozódott, azonban tevékenységi köre idővel gyorsan bővült. Hamar kiépült többek között a számlavezetési és a csekküzletág. A 19. század utolsó évtizedeinek gazdasági fellendülése következtében az országos bankhálózat is növekedésnek indult. A Postatakarékpénztár külső szervei a királyi postahivatalok voltak, melyek közvetítői feladatot láttak el az ügyfelek és a budapesti központ között. Az intézmény működésének súlypontja a fővárosban volt, itt végezték a könyvelést, innen utalványozták a kifizetésre kerülő pénzeket, illetve ellenőrizték a postahivatalok tevékenységét. Állami takarékpénztárként mely állami kezelést és jótállást jelentett a szociális szempontok kezdettől fogva lényegesek voltak a pénzintézet számára. Ez többek között a magánbankházaknál jóval alacsonyabb kamatozású kölcsönökben mutatkozott meg. Természetesen fontos volt a betétek adó- és illetékmentessége is. Mindez nagy népszerűséget szerzett az új intézménynek, és hatására az ügyfélforgalom dinamikus növekedésnek indult. A Postatakarékpénztár feladatának tekintette a takarékoskodás eszméjének népszerűsítését is, például a gyermekek számára takaréklapokat és takarékbélyegeket bocsátottak ki. A többszáz éves fejlődés nyomán létrejött európai szintű, korszerű állami intézményrendszer az évi átszervezések során megszűnt, s egyúttal megvalósult Magyarországon a

3 szovjet típusú állampénzügyi-költségvetési rendszer, mely kisebb-nagyobb változtatásokkal egészen 1990-ig működött. Az újfajta tervgazdálkodás bevezetésével a bankrendszer egyszintűvé vált, a takarékpénztárakat és a kereskedelmi bankokat felszámolták. A kincstári feladatokat a költségvetési intézmények gazdálkodási részlegei látták el, a pénzforgalmi és a számlavezetési tevékenységet pedig a Magyar Nemzeti Bankba telepítették (a Lechner-féle székház is ide került át). A Postatakarékpénztár takaréküzletágát az 1949-ben alapított Országos Takarékpénztárra bízták. A mai Magyar Államkincstár országos hálózatának legfontosabb elődei az 1965-től megalakult Illetményhivatalok voltak. Erre a megyei szinten centralizált hivatali bázisra épült fel az 1975-től a költségvetés végrehajtásával bővülő feladatkört ellátó hivatali hálózat, melynek területi egységei nevükben is megváltoztak: az Illetményhivatalokból Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatalok (a továbbiakban: TAKEH) lettek. A TAKEH-ok a megyei tanácsok költségvetési osztályainak egyes könyvviteli feladatait (kettős könyvelés, törzskönyvi nyilvántartás) átvéve működtek egészen a rendszerváltásig. A Magyar Államkincstár megalakulásának körülményei A rendszerváltást követően a kincstári gondolat újjászületésének jegyében alakult meg a Magyar Államkincstár a központi költségvetési feladatok ellátására és egységessé tételére. A Kincstár Alapító Okirata november 1-jén került aláírásra azzal, hogy feladatait január 1-jétől látja el. A Kincstár létrejöttének egyik legfontosabb mozzanata az volt, hogy az addig minden tekintetben elkülönülő központi költségvetési forgóalapot és a központi költségvetési szervek pénzforgalmi számláit egyetlen kincstári egységes számlába vonta össze, megteremtve ezzel az egységes finanszírozási alapot. A Kincstár létrehozását adminisztratívan két kormányhatározat alapozta meg. Az államháztartási reform előkészítéséről szóló 1128/1994. (XII. 30.) Kormányhatározat kimondta, hogy haladéktalanul meg kell kezdeni az átfogó államháztartási reform előkészítését, az államháztartás pénzügyi rendszerének reformjáról szóló 2189/1995. (VII. 4.) Kormányhatározat pedig meghatározta a pénzügyi átalakítás alapelveit. Ezek az alapelvek az alábbiak voltak: 1. A közpénzeket felhasználni és kifizetéseket teljesíteni az államháztartás alrendszereinek és az állami feladatot ellátó nonprofit szervezeteknek (köztestület, közalapítvány) egyrészt csak megfelelő törvényi felhatalmazás alapján lehet, másrészt a közpénzeket csak arra lehet felhasználni, amire a felhatalmazás szól. 2. A Kincstár a felelős szerv a költségvetés végrehajtásának finanszírozásért, a pénzforgalomért és az elszámolásokért, a készpénz, deficit és államadósság menedzseléséért, az állam által vállalt garanciák és az általa nyújtott hitelek részletes nyilvántartásáért és kezeléséért, valamint a kötelezettségek teljesítéséért.

4 3. A Kincstár a szakmai intézményrendszertől független, a Pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozó intézmény, amely kizárólagos joggal rendelkezik az egységes kincstári számla felett, azonban az intézményi (fejezeti) előirányzatok felett nincs kötelezettségvállalási és utalványozási joga. 4. A költségvetési intézmény (fejezet) kizárólagos kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkezik a számára jóváhagyott (eredeti és módosított) előirányzatok felett, kötelezettségeket azok mértékéig vállalhat. 5. A Kincstár pénzforgalmát egy egységes kincstári számlán kell bonyolítani, tényleges, pénzforgalmi kifizetés csak természetes személyeknek és a kincstári gazdálkodás hatálya alá nem tartozó szervezeteknek teljesítésarányosan, számla alapján és utólag teljesíthető. Előleg csak kivételesen fizethető. A kincstári körön belüli elszámolásokat az intézmények számára a külső pénzforgalommal azonos módon és súllyal kell kezelni, de a kincstári számla forgalmát nem érintő pénzforgalom nélküli átvezetéssel kell rendezni. 6. A közpénzekkel kapcsolatos felhatalmazásokról, az előirányzatokról, a tényleges felhasználásokról és a megvalósított állami feladatok költségeiről a Kincstárnak olyan formában kell adatokat és információkat szolgáltatnia, hogy a kincstári körbe tartozó szervezetek tényleges tevékenysége, bevételeik és kiadásaik megalapozottan tervezhetők és nyomon követhetők legyenek, azok megfeleljenek mind a magyar, mind a nemzetközi (GFS, SNA) számbavételi kötelezettségeknek és szabványoknak. 7. A költségvetési tervezés során a hosszabb távú kötelezettségvállalások folyamatos számításba vétele, valamint a költségvetés és az államháztartás pozíciójának tervezhetősége érdekében át kell térni a középtávú gördülő tervezésre. 8. Az államháztartás pénzügyi rendszerének információs rendszere fogja át az államháztartás valamennyi alrendszerét és a közpénzeket felhasználó egyéb szervezeteket (köztestületeket, közalapítványokat, stb.), a tervezés, a pénzügyi lebonyolítás és a beszámolás teljes folyamatát, a szükséges időben pontos, releváns információkat biztosítva a készpénz-, deficit- és adósságmenedzselés számára, valamint a különböző szintű döntéshozók részére. Az új intézmény a valamikori Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület Budapest, Váci u. 1. szám alatti székházában kezdte meg tevékenységét, majd 2003-ban költözött át a volt Postatakarékpénztár Budapest, Hold utca 4. szám alatt található műemlék épületébe. A Kincstár működését nagyrészt az Állami Fejlesztési Intézet Rt. humánerőforrás és eszköz bázisán, továbbá a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank kincstári részlegeinek összevonásával kezdte meg.

5 A Magyar Államkincstár szervezeti változásai A kezdetek ( ) Az induláskor a Kincstár központi szervezetét az elnök irányítása alá tartozó főosztályok és osztályok, valamint öt igazgatóság, és az alájuk tartozó főosztályok és osztályok alkották április 1-jén a Kincstár szervezetébe integrálódott az Államadósság Kezelő Központ, melynek feladata többek között az államadósság nyilvántartása, a belföldi állampapírkibocsátások és hitelfelvételek szervezése, lebonyolítása volt július 1-jével 18 megyében megalakult a Kincstár fiókhálózata. Kinevezésre kerültek a megyei igazgatók, akiknek a felhatalmazása a Magyar Nemzeti Banktól (a továbbiakban: MNB) átvett feladatok ellátásának előkészítése, megszervezése volt. A Kincstár január 1-jével teljes egészében átvette az MNB fiókhálózatát munkatársaival együtt, mely bázison megkezdődött a kincstári ügyfelek számlavezetésével, értékpapír-forgalmazásával és a pénztárszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátása ben a Kincstár szervezetén belül létrehozásra és működtetésre került az Európai Unióhoz kötődő PHARE program végrehajtását szolgáló Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység, valamint a Nemzeti Alap Igazgatósága, mely az európai uniós segélyforrások minisztériumok és intézmények részére történő eljuttatására, a segélyprogramokkal kapcsolatos pénzügyi és statisztikai adatszolgáltatások biztosítására, valamint a segélyprogramokhoz kapcsolódó, az Európai Unió által előírt közbeszerzési és pénzügyi szabályok betartásának ellenőrzésére alakult meg. Ugyanezen évben a Kincstárba integrálódott a Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet is, melynek feladata többek között az volt, hogy felszámolási és fejlesztési kamattámogatást nyújtson a kis- és középvállalkozások számára. A kincstári rendszer szerkezetátalakítása ( ) 2000 elején a Kormány részéről megfogalmazásra került az az elvárás, hogy a közpénzek átlátható és hatékony felhasználásának érdekében valósuljon meg az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztése. A strukturális változásokat az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztési irányairól és a kincstári rendszer új szervezeti rendjének kialakításáról szóló 2064/2000. (III. 29.) Kormányhatározat indította el. A profiltisztítás keretében integrálásra kerültek a Kincstárba azok a feladatok és tevékenységek, melyek a költségvetési gazdálkodás szerves részét képezték, de szétaprózottan különböző szervezetek keretében kerültek ellátásra, mint például a családtámogatási ellátások, a központosított illetményszámfejtés, illetve különböző adatszolgáltatási feladatok. A

6 feladatok integrálásán túl a Kincstár szervezeti struktúrájában is jelentős változások kezdődtek el ben a Kincstár fő funkciói szerint (a költségvetés végrehajtása, a pénzügyi szolgáltatás, valamint az államadósság kezelése) három szervezetre vált szét. A pénzügyminiszter döntése értelmében a Kincstár szervezetéből január 1-jével kivált az Államadósság Kezelő Központ Rt., mint egyszemélyes részvénytársaság október 1-jével megalakult az Államháztartási Hivatal, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, majd január 1-jével létrejött a Magyar Államkincstár Rt., mint önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Az Államháztartási Hivatal alapvetően a költségvetés végrehajtásával, az előirányzatok és kötelezettségvállalások nyilvántartásával, illetve bizonyos ellenőrzési feladatokkal foglalkozott, a Magyar Államkincstár teendői pedig már a megalakulásakor hatáskörébe vont Magyar Nemzeti Bank számlavezetéssel és pályázatokkal foglalkozó megyei részlegeire támaszkodva főleg a számlavezetésre, a kifizetésekre, valamint a költségvetés végrehajtása likviditási feltételeinek teljesítésére összpontosultak. Az Államháztartási Hivatal feladatait a Központ, és a Területi Államháztartási Hivatalok (a továbbiakban: TÁH) útján látta el. A TÁH-ok jogelődjei a Fővárosi/Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok (röviden: FÁKISZ, TÁKISZ) voltak, melyek az önkormányzatok megalakulását követően, 1991-től a megyei népesség-nyilvántartási, választási informatikai feladatok, továbbá a megyei tanácsok teljes pénzügyi és adóigazgatási szervezeteinek, feladatainak átvételével jöttek létre. A Magyar Államkincstár Rt. feladatait a Központ és a megyei fiókok útján látta el január 1-jén az európai uniós források kezelésére a Pénzügyminisztériumban létrejött a Nemzeti Programengedélyező Iroda, melynek tevékenységébe integrálódott a Nemzeti Alap és a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység mint egykori kincstári szervezeti egységek. A pénzügyi igazgatás egyik alappillérét érintő, jelentős új intézményi struktúrák létrejöttével járó szerkezetátalakítás azonban nem felelt meg az újonnan alakult kormányzat céljainak. A pénzügyi-gazdasági helyzet áttekintésének következtében előtérbe került a költségcsökkentés, a racionalizált gazdálkodás és az állami apparátus létszámának csökkentése iránti igény, ami a Kincstár újraegyesítésében és a feladatok integrálásában valósult meg a párhuzamosan működő funkcionális jellegű feladatok megszüntetése mellett. A kincstári rendszer továbbfejlesztése újraegyesítés ( ) július 1-jétől az Államháztartási Hivatal és a Magyar Államkincstár Rt. összevonásra került, így az államháztartás alrendszerei költségvetése végrehajtásának pénzügyi lebonyolítója a Magyar Államkincstár lett.

7 Az újjáalakult Kincstár területei szervei is átalakultak, a Területi Államháztartási Hivatalok és a megyei fiókok jogutódjaként a Területi Igazgatóságok látták el a feladatokat ben a racionalizálás jegyében a Fővárosi és a Pest Megyei Területi Igazgatóság összevonásra került. Az Államadósság Kezelő Központ továbbra is önálló, egyszemélyes részvénytársaságként funkcionál. A Kincstár területi szerveinek regionalizációja ( ) A kincstári feladatellátás további racionalizálásaként a kormányzat és a pénzügyminiszter támogatásával az addig megyei tagozódásban működő Területi Igazgatóságok régiós szintre való koncentrációja ment végbe, ezáltal április 1-jétől kezdődően megalakultak a Regionális Igazgatóságok. A regionalizáció során a feladatellátás területi eloszlásának újragondolása is megtörtént, melynek következtében a régióközponthoz tartozó megyék specializálódtak bizonyos feladatok ellátására, és kiszolgálták a régióhoz tartozó teljes ügyfélkör ügyviteli és adminisztrációs feladatait. Az államháztartási irodák esetében a nem állami humán fenntartók finanszírozásával kapcsolatos feladatokat a régióközpontok, az ellenőrzési feladatokat továbbra is a megyék látták el január 1-jétől. A családtámogatási ellátások esetében a feladatot általánosságban a régión belül egy kijelölt megye látta el kivéve az Észak-alföldi, az Észak-magyarországi és a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságot, azonban az ügyfélszolgálati irodák minden megyében az ügyfelek rendelkezésére álltak. Az illetmény-számfejtési terület esetében két megye látta el a régióhoz tartozó feladatokat, a kapcsolódó pénzügyi-lebonyolítási tevékenységet pedig minden esetben a régióközpont végezte. A fejezetek illetmény-számfejtési feladatai is dekoncentráltan, egyedi kijelölés alapján kerültek elosztásra Békéscsaba, Eger, Kaposvár és Zalaegerszeg között. A Kincstár területi szerveinek megyésítése (2011) 2010-ben, a kormányváltást követően a helyi, azaz megyei és járási szintű feladatszervezés kapott hangsúlyt, így ismételten fókuszba került a Kincstár feladatellátásának áttekintése és átszervezése. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján január 1- jétől a Kincstár területi szervei a korábbi regionális megjelenés helyett, ismételten megyei szinten látják el a feladatokat folyamán fokozatosan ment végbe a visszaállás folyamata. A Megyei Igazgatóságok élére pályázat alapján új megyei igazgatók kerültek kinevezésre. A Kincstárban ügyviteli, informatikai és humánerőforrás oldalról is többletfeladatot jelentett az illetmény-számfejtési

8 és a családtámogatási tevékenység megyénkénti visszaszervezése. Megoldandó feladat volt a megyei irodák szakmai stábjának felállítása és a papíralapú dokumentumok megyék közötti mozgatása második felére teljes körűen megtörtént a megyésítés, és minden Megyei Igazgatóságon létrejöttek az Irodák: Államháztartási Iroda, Állampénztári Iroda, Családtámogatási és Szociális Ellátási Iroda, Illetmény-számfejtési Iroda, Pénzügyi és Koordinációs Iroda (Pénzügyi, Gazdálkodási Iroda, valamint Koordinációs Iroda a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság vonatkozásában). Ebben az évben került a Kincstárhoz az Nemzetgazdasági Minisztériumban működő Nemzeti Programengedélyező Iroda, és vele az európai uniós igazoló hatósági és kifizető hatósági funkciók is. A Kincstár informatikai feladatainak kiszervezése (2012) 2012-ben a Kincstár az informatikai rendszerek üzemeltetésével, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatai ellátása érdekében a Magyar Állam nevében megalapította a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: KINCSINFO Nonprofit Kft.). A KINCSINFO Nonprofit Kft. megalapításának célja egyfelől az volt, hogy a kormányzat elvárásaival összhangban a kormányzati szektoron belülre hozott fejlesztések útján, költségtakarékos módon és magas szintű szakmai színvonalon lássa el tevékenységét, valamint megfelelő árszínvonalon versenyképes tudást és szolgáltatást" biztosítson a kormányzat és a Kincstár számára, elősegítve ezzel a Kincstár feladatainak hatékony ellátását. Az informatikai tevékenység kiszervezésének célja másfelől arra irányult, hogy a szakmai és az informatikai feladatok élesen elkülönüljenek egymástól, ezáltal a szakma, mint megrendelő lépjen fel az informatikai szolgáltatások terén, a felelősségi szinteket jól körülhatárolva, meghatározva. A KINCSINFO Nonprofit Kft. alapvetően a Kincstár humán-erőforrási, eszköz- és infrastrukturális bázisán jött létre. A kincstári szervezethez tartozó szakmai főosztályok, valamint a Megyei Igazgatóságok fejlesztéssel és üzemeltetéssel foglalkozó munkatársai átszervezésre kerültek a KINCSINFO Nonprofit Kft-be, ahol mint munkavállalók folytatták szakmai tevékenységüket. Járási hivatalok kialakítása (2013) április 18-a óta a Kincstár járási hivatalokban történő megjelenéssel bővíti állampapír forgalmazói hálózatát végéig országszerte összesen 10 helyen létesült ilyen értékesítési pont, és a kirendeltségek száma azóta is folyamatosan bővül.

9 A Magyar Államkincstár elnökei ( ) Thuma József január július 31. Dr. Naszvadi György október augusztus 1. Király Péter október december 31. Király Péter január június 30. (Magyar Államkincstár Rt.) Dr. Mohos András október június 30. (Államháztartási Hivatal) Dr. Mohos András július április 30. Dr. Katona Tamás november április 20. Kis Ágnes április június 14. Kotán Attila június január 19. Dr. Thuma Róbert január november 8. Dr. Kandrács Csaba december április 30. Dr. Dancsó József február 1-jétől Forrás: Földi Zoltán gyűjtése és munkái a Magyar Államkincstár történetéről; Moravánszky Ákos: Méhek és szegecsek; Dr. Zádori János: A Magyar Nemzeti Bank székháza

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 TARTALOMJEGYZÉK B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 2. ÁLLAMPÉNZÜGYEK... 291 2.1. A költségvetés... 291 2.2. Az államháztartás információs és mérlegrendszere...

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZEREK 1. A BANKRENDSZER KIALAKULÁSA 2. MAGYAR BANKTÖRTÉNET 3. BANKRENDSZEREK II. A BANKRENDSZER ELSŐ SZINTJE 1. A JEGYBANK SZEREPE ÉS FELADATAI

Részletesebben

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Éves jelentés 2013 Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelős kiadó: Hergár Eszter 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: Dr. Bod Péter Ákos Dr. Bende-Szabó Gábor

Részletesebben

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI Páll Tibor 2 0 1 4 - 2 - T A R T A L O M J E G

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi jogszabályok és intézmények 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépését megelőző

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben